HOTPOINT/ARISTON PK 640 X /HA Instruction for Use

Add to my manuals
24 Pages

advertisement

HOTPOINT/ARISTON PK 640 X /HA Instruction for Use | Manualzz
PK 640 X /HA
PK 640 GH /HA
PK 640 R L GH /HA
PK 741 RQO GH /HA
Русскии
Руководство по эксплуатации
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
Содержание
Руководство по эксплуатации,1
Предупреждения,2
Сервисное обслуживание,4
Описание изделия,5
Установка,6
Включение и эксплуатация,12
Предосторожности и рекомендации,13
Техническое обслуживание и уход,14
Неисправности и методы их устранения,15
Українська
Інструкція по використанню
Варильна поверхня
Зміст
Інструкція по використанню,1
Попередження,2
Допомога,4
Опис приладу,5
Встановлення,16
Підключення й використання,21
Застереження й поради,22
Технічне обслуговування й догляд,23
Пошук і усунення несправностей,23
     
    
 
Предупреждения
ВНИМАНИЕ: Данное изделие и его доступные
комплектующие сильно нагреваются в процессе
эксплуатации. Будьте осторожны и не касайтесь
нагревательных элементов. Не разрешайте
детям младше 8 лет приближаться к изделию
без контроля. Данное изделие может быть
использовано детьми старше 8 лет и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями или без опыта и
знания о правилах использования изделия при
условии надлежащего контроля или обучения
безопасному использованию изделия с учетом
соответствующих рисков. Не разрешайте
детям играть с изделием. Не разрешайте детям
осуществлять чистку и уход за изделием без
контроля взрослых.
   
      
        
    
     
   
    
   
ВНИМАНИЕ: Если стеклокерамическая
поверхность варочной панели треснула,
выключите ее во избежание ударов током.
Никогда не используйте паровые чистящие
агрегаты или агрегаты под высоким давлением
для чистки изделия.
Удалите жидкость из крышки перед открытием.
Не закрывать стеклянную крышку (если имеется)
с газовыми горелками или электрическая плита
еще горячая.
2
ВНИМАНИЕ: Использование несоответствующих
план защиты может привести к несчастным
случаям.
Попередження
УВАГА! Прилад і його доступні частини
нагріваються під час роботи. Будьте обережні й
не торкайтеся нагрівальних елементів. Діти до 8
років мають знаходитися від плити на безпечній
відстані або під безперервним наглядом з боку
дорослих. Цей прилад може використовуватися
дітьми у віці від 8 років і старше та особами
з обмеженими фізичними, сенсорними або
розумовими здібностями, або при відсутності
досвіду й знань, тільки якщо вони перебувають
під наглядом або проінструктовані з питань
безпечного використання приладу й розуміють
ризик, якому піддаються. Діти не повинні гратися
з приладом. Очищення та догляд за приладом
може виконуватися дітьми лише під безперервним
наглядом з боку дорослих
УВАГА! Готування їжі на плиті без догляду
з використанням жиру або олії може бути
небезпечним і призвести до загоряння. НІ В
ЯКОМУ РАЗІ не намагайтеся гасити пожежу
водою. Вимкніть прилад і потім накрийте полум’я,
наприклад, кришкою або протипожежною
ковдрою.
УВАГА! Небезпека пожежі: не складуйте речі на
варильній поверхні.
УВАГА! При появі на склокерамічній поверхні
тріщин вимкніть прилад, щоб уникнути можливого
ураження електричним струмом.
Для очищення приладу ніколи не користуйтеся
паровими пристроями або пристроями під тиском.
Перш ніж відкривати кришку, протріть її насухо.
Не закривайте скляну кришку (в разі її наявності),
коли газові або електричні конфорки ще гарячі.
Прилад не призначений для функціонування в
комбінації із зовнішнім таймером або окремою
системою дистанційного управління.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Використання невідповідного
захисту варильної поверхні може стати причиною
нещасного випадку.
3
Сервисное обслуживание
Перед тем как обратиться в Центр Технического Обслуживания:
• тип неисправности
• модель изделия (Мод.)
• номер тех. паспорта (серииныи №)
Эти данные вы наидете на паспортнои табличке, расположеннои на
изделии.
Допомога
Cлiд повiдомити:
• тип неисправнoсти
• модель приладу (Mod.)
• серійний номер (S/N)
Цю інформацію можна знайти на табличці з характеристиками, яка
розташована на холодильному відділенні внизу ліворуч.
4
Описание изделия
Опис приладу
Общии вид
Загальний вигляд
1. Опорные решетки для КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД
2. ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ
3. СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ*
4. Регуляторы ГАЗОВЫХ КОНФОРОК
5. Индикатор работы СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ*
6. Регуляторы ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНФОРКИ*
7. Свеча зажигания ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК
8. ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО
1. Решітка для ПОСУДУ
2. ГАЗОВІ КОНФОРКИ
3. СКЛОКЕРАМІЧНИЙ МОДУЛЬ*
4. Ручки управління ГАЗОВИМИ КОНФОРКАМИ
5. ІНДИКАТОРНА ЛАМПОЧКА СКЛОКЕРАМІЧНОГО МОДУЛЮ*
6. Ручки управління СКЛОКЕРАМІЧНИМ МОДУЛЕМ*
7. Запальник ГАЗОВИХ КОНФОРОК
8. ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ
• Индикатор работы ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНФОРКИ* загорается, когда
регулятор повернут в любое положение, отличное от выключенного.
• ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ имеют разную мощность и размер. Выберите
конфорку, наиболее соответствующую диаметру используемой
посуды.
• Регуляторы ГАЗОВЫХ КОНФОРОК и ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
КОНФОРКИ* служат для регуляции пламени или мощности.
• Свеча ЗАЖИГАНИЯ ГАЗОВЫХ КОНФОРОК для автоматического
зажигания нужной конфорки.
• УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ при случайном гашении пламени
перекрывает подачу газа.
• ІНДИКАТОРНА ЛАМПОЧКА СКЛОКЕРАМІЧНОГО МОДУЛЯ
вмикається, як тільки ручка вибору повертається в положення
вимикання.
• ГАЗОВІ КОНФОРКИ відрізняються за розміром й потужністю.
Обирайте конфорку, на який готувати, залежно від діаметру посуду.
• Ручки управління ГАЗОВИМИ КОНФОРКАМИ й СКЛОКЕРАМІЧНИМ
МОДУЛЕМ* регулюють потужність або розмір полум’я.
• ЗАПАЛЬНИК ГАЗОВОЇ КОНФОРКИ дає можливість автоматично
запалити конфорку.
• ЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ перекриває газ, якщо полум’я випадково
гасне.
* Имеется только в некоторых моделях.
* Використовується лише в деяких моделях.
3
2
2
1
1
4
4
4
6
5
8
7
5
Установка
установлены баллоны с СНГ (сжиженным натуральным газом)
должны иметь вентиляционные отверстия внизу, сообщающиеся с
улицеи, для удаления возможных утечек газа. Поэтому баллоны с СПГ
должны быть опорожнены или оставаться частично заполненными;
они не должны размещаться или храниться в подземных помещениях
и хранилищах (подвалах, и т.д.). Следует держать в помещении
только один рабочии баллон, расположенныи таким образом, чтобы
он не подвергался прямому воздеиствию источников тепла (печеи,
каминов и т.д.), которые могут привести к нагреву баллона свыше
50°C.
! Важно сохранить данное руководство для его последующих
консультации. В случае продажи, передачи изделия или при переезде
на новое место жительства необходимо проверить, чтобы руководство
оставалось вместе с изделием, для того чтобы его новыи владелец
мог ознакомиться с правилами эксплуатации и с соответствующими
предупреждениями.
Расположение
! Не разрешаите детям играть с упаковочными материалами.
Упаковочные материалы должны быть уничтожены в соответствии
с правилами раздельного сбора мусора (см. Предосторожности и
рекомендации).
! Монтаж изделия производится в соответствии с данными инструкциями
квалифицированными специалистами. Неправильныи монтаж изделия
может стать причинои повреждения имущества и причинить ущерб
людям и домашним животным.
Данное изделие может быть установлено и использоваться только в
помещениях с постояннои вентиляциеи в соответствии с положениями
деиствующих Нормативов. Необходимо соблюдать следующие
требования:
• В помещении должна быть предусмотрена система дымоудаления
в атмосферу, выполненная в виде вытяжного зонта или
электровентилятора, автоматически включающихся каждыи раз,
когда включается изделие.
Встроенныи монтаж
Для правильного монтажа варочнои панели необходимо соблюдать
следующие меры предосторожности:
• Кухонные элементы, расположенные рядом с кухоннои плитои,
высота которых превышает уровень варочнои панели, должны
находиться на расстояние не менее 200 мм от края варочнои панели.
• Вытяжка должна быть установлена в соответствии с руководством
по эксплуатации вытяжки и в любом случае на высоте не менее 650
мм от кухонного топа (см. рисунок).
• Расположите навесные шкафы, прилегающие к вытяжке, на высоте
не менее 420 мм от рабочеи поверхности кухни (см. рисунок).
Если варочная панель устанавливается
под навесным шкафом, последнии должен
располагаться на высоте не менее 700 мм
600mm min.
от кухонного топа.
420mm min.
! Внимательно прочитаите инструкции: в них содержатся важные
сведения об установке, эксплуатации и безопасности изделия.
650mm min.
• Размеры ниши кухонного элемента должны соответствовать рисунку.
В крепежныи комплект входят крепежные крюки для крепления
варочнои панели на кухоннои рабочеи поверхности толщинои от 20
до 40 мм. Для надежного крепления варочнои панели рекомендуется
использовать все прилагающиеся крюки.
555 mm
B камин или в дымоход с медным покрытием
(для кухонных устpойств для приготовления пищи)
Нeпосредствeннo
в aтмосфepy
• В помещении должна быть предусмотрена система, обеспечивающая
достаточныи приток воздуха для надлежащего горения. Расход
воздуха, необходимого для горения, должен быть не менее 2 м3/час
на кВт установленнои мощности.
Приток воздуха может обеспечиваться
непосредственно снаружи здания через
воздуховод полезным сечением не менее
100 см 2 и диаметром, исключающим
A
возможность случаиного засорения.
Пpимepы вeнтиляциoнных
отвepстий для притокa
вoздyхa для гоpeния
Cмeжное
помещение
Вентилируемое
помещение
Увеличение зазора
между дверъю и полом
Или же воздухозабор может
осуществляться из смежных помещении,
оснащенных вентиляционным отверстием,
сообщающимся с улицеи, как описано
выше, при условии, что это не общие зоны
здания, пожароопасные помещения и не
спальни.
• Сжиженныи газ пропан-бутан тяжелее воздуха и следовательно
застаивается внизу. По этои причине помещения, в которых
6
m
m
mm
55
475
RU
Перед монтажом снимите решетки и горелки с варочной панели и
переверните ее, следя, чтобы не повредить термопары и свечи.
Ус та н о в и те п р и л а га ю щ и е с я
уплотнения по внешнему периметру
варочной панели во избежание
попадания воздуха, влаги и воды
(см. схему).
Для правильной эксплуатации
проверьте, чтобы герметизируемые
поверхности были чистыми, сухими, нежирными.
Схема крепления крюков
Монтаж крюка для опорных
брусков H=20мм
Монтаж крюка для опорных
брусков H=30мм
Спереди
Монтаж крюка для опорных
брусков H=40мм
Подсоединение сетевого шнура изделия к сети электропитания
Установите на сетевои кабель нормализованную штепсельную вилку,
расчитанную на нагрузку, указанную на паспортнои табличке. В случае
прямого подключения к сети электропитания между изделием и сетью
необходимо установить многополюсныи выключатель с минимальным
расстоянием между контактами 3 мм, расчитанныи на данную нагрузку
и соответствующии деиствующим нормативам (выключатель не
должен размыкать провод заземления). Сетевои кабель должен быть
расположен таким образом, чтобы ни в однои точке его температура не
превышала температуру помещения более чем на 50°C.
Сзади
! Используите крюки из комплекта “вспомогательные принадлежности”
• Если варочная панель не устанавливается сверху встроенного
духового шкафа, необходимо вставить деревянную панель в качестве
изоляции. Эта панель должна быть установлена на расстоянии не
менее 20 мм от нижнеи части варочнои панели.
Вентиляция
Для обеспечения надлежащеи вентиляции необходимо снять заднюю
панель ниши кухонного элемента. Рекомендуется установить духовои
шкаф на два деревянных бруска или на сплошное основание с
отверстием диаметром не менее 45 х 560 мм (см чертежи).
560
mm
.
45 m
m.
! Электромонтер несет ответственность за правильное подключение
изделия к электрическои сети и за соблюдение правил безопасности.
Перед подключением изделия к сети электропитания проверьте
следующее:
• розетка должна быть соединена с заземлением и соответствовать
нормативам;
• сетевая розетка должна быть рассчитана на максимальную
потребляемую мощность изделия, указанную в таблице технических
характеристик;
• напряжение и частота тока сети должны соответствовать
электрическим данным изделия;
• сетевая розетка должна быть совместима со штепсельнои вилкои
изделия. В противном случае замените розетку или вилку; не
используите удлинители или троиники.
! Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы электрическии
провод и сетевая розетка были легко доступны.
! Электрическии провод изделия не должен быть согнут или сжат.
Если варочная панель устанавливается сверху встроенного духового
шкафа, не оснащенного принудительнои охладительнои вентиляциеи,
для надлежащеи вентиляции внутри кухонного элемента необходимо
проделать вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха (см
чертежи).
Электрическое подключение
Варочные панели, оснащенные трехполярным сетевым кабелем,
расчитаны на функционирование с переменным током с напряжением
и частотои электропитания, указанными на паспортнои табличке
(расположеннои снизу варочнои панели). Провод заземления сетевого
кабеля имеет желто-зеленыи цвет. В случае установки варочнои
панели сверху духового шкафа, встроенного в кухонныи элемент,
электрическое подсоединение варочнои панели и духового шкафа
должно выполняться раздельно по причинам безопасности, а так же
для легкого съема духового шкафа.
! Регулярно проверяите состояние кабеля электропитания и в случае
необходимости поручите его замену только уполномоченным техникам
(см. Техническое обслуживание).
! Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения
перечисленных выше требовании.
Подсоединение к газопроводу
данное изделие может быть установлено и использоваться только в
помещениях с постояннои вентиляциеи в соответствии с положениями
деиствующих Нормативов, только после проверки соответствия изделия
типу газа, к которому он подсоединяется. В случае несоответствия
выполнить операции, описанные в параграфе “Настроика на различные
типы газа”. В случае использования сжиженного газа из баллона
использовать регуляторы давления, соответствующие нормативами и
их последующим поправкам.
! Для надежного функционирования, рационального использования
энергии и более длительного срока службы электрического изделия
проверьте, чтобы давление подачи газа соответствовало значениям,
указанным в таблице 1 “Характеристики газовых горелок и форсунок”.
Подсоединение при помощи твердои трубки (меднои или стальнои)
! Подсоединение к газопроводу не должно оказывать каких-либо нагрузок
на изделие.
На патрубке подачи газа в изделия имеется вращающееся колено “L”
с уплотнительнои прокладкои. При необходимости повернуть колено
обязательно замените уплотнительную прокладку (прилагающется
к изделию). Патрубок подачи газа в изделие имеет цилиндрическую
наружную резьбу 1/2 газ.
7
RU
RU
Подсоединение при помощи гибкои трубки из нержавеющеи стали
со сплошными стенками с резьбовыми соединениями.
Патрубок подачи газа в изделие имеет цилиндрическую наружную
резьбу 1/2 газ.
Подсоединение таких шлангов должно производиться таким образом,
чтобы их длина при максимальном растяжении не превышала 2000 мм.
По завершении подсоединения проверьте, чтобы металлическии гибкии
шланг не касался подвижных частеи или не был сжат.
Использовать исключительно трубки, соответствующие Нормативу,
и уплотнительные прокладки, соответствующие деиствующим
государственным нормативам.
Проверка уплотнения
! По завершении подсоединения проверьте прочность уплотнения всех
патрубков при помощи мыльного раствора, но никогда не пламенем.
Подготовка к различным типам газа
Для переоснащения варочнои панели для газа, отличающемуся от газа,
на которыи варочная панель расчитана изначально (указан на этикетке
на верхнеи части варочнои панели или на упаковке), необходимо
заменить форсунки конфорок следующим образом:
1. Cнимите с варочнои панели опорные решетки и выньте конфорки из
своих гнезд.
2. Oтвинтите форсунки при помощи полои отвертки 7 мм и замените
их на форсунки, расчитанные на новыи тип газа (смотрите таблицу
1 “Характеристики конфорок и форсунок”).
3. Восстановить детали на свои места, выполняя операции в обратном
порядке.
4. По завершении операции замените старую этикетку тарирования на
новую, соответствующую новому типу используемого газа. Этикетку
можно заказать в наших Центрах Технического Обслуживания.
Замена форсунок горелки с отдельным двоиным пламенем.
1. Cнимите решетки и выньте горелки из своих гнезд. Горелка состоит
из двух отдельных частеи (см. рисунки);
2. Oтвинтите форсунки при помощи полои отвертки 7 мм. Внутренняя
горелка имеет одну форсунку, внешняя горелка имеет две форсунки
(одинакового размера). Замените форсунки на новые, пригодные для
нового типа газа (см. таблицу 1).
3. Восстановите на место все комплектующие, выполняя вышеописанные
операции в обратном порядке.
• Регуляция первичного воздуха конфорок
Конфорки не нуждаются в какои-либо регуляции первичного воздуха.
• Регуляция минимального пламени
1. Поверните рукоятку-регулятор в положение минимального пламени;
2. Cнимите рукоятку и поверните регуляционныи винт, расположенныи
внутри или рядом со стержнем крана, вплоть до получения
стабильного малого пламени.
8
! В случае одно-контроль DCDR конфорки, регулировка должна быть
выполнена на 2 винта расположенные рядом с краном штифт (см.
рисунок).
Oбщая регулировка
конфорки DCDR
Pегулировки DCDR
внутренних
3. Проверьте, чтобы при резком повороте рукоятки из положения
максимального пламени на минимальное, конфорки не гасли.
4. В изделиях, оснащенных защитным устроиством (термопарои), в
случае неисправности этого устроиства при минимальном пламени
конфорок увеличьте расход газа минимального пламени при помощи
регуляционного винта.
5. По завершении регуляции восстановите сургучные или подобные
пломбы на обводном газопроводе.
6. В случае регуляторов с дискретной регулировки со светодиодным
дисплеем,поверните регулятор на минимальное затем снимите
регулятор и поверните регулировочный винт расположен на стороне
стержня крана.
7. Регуляция минимального пламени дла DCDR  с дискретной
регулировки и светодиодный дисплей:
• для настройки внешнего кольца, поверните ручку против часовой
стрелки на минимум мощности.
• для регулировки минимального внутреннего кольца, поверните
ручку по часовой стрелке в положение минимума.
• снимите ручку и поверните регулировочный винт расположен
рядом с краном.
! В случае использования сжиженного газа регуляционныи винт должен
быть завинчен до упора.
! По завершении операции замените старую этикетку тарирования на
новую, соответствующую новому типу используемого газа. Этикетку
можно заказать в наших Центрах Технического Обслуживания.
! Если давление используемого газа отличается от предусмотренного
давления (или варьирует), необходимо установить на питающем
газопроводе соответствующии регулятор давления (согласно нормативу
“Регуляторы для канализированных газов”).
ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА
RU
Электропитание см. заводскую табличку
Данное изделие соответствует
следующим Директивам Европейского
Сообщества:
- 2006/95/CE от 12/12/06 (Низкое
напряжение) с последующими
изменениями
- 2004/108/СЕ от 15/12/04
(Электромагнитная совместимость) с
последующими изменениями
- 93/68/СЕЕ от 22/07/93 с оследующими
изменениями.
- 2009/142/СЕ от 30/11/09 (Газ) с
последующими изменениями;
- 2012/19/EU с последующими
изменениями
9
RU
Характеристики конфорок и форсунок (только для моделей 65 см)
Таблица 1
Сжиженный газ
Горелка
Диаметр Тепловая Тепловая Байпас Форсунка
(мм)
мощность мощность 1/100
1/100
(мм)
(мм)
кВт
кВт
(p.c.s.*)
(p.c.s.*)
Cокращенная
Номинальная
Природный газ
Pасход*
гр/час
Тепловая Форсунка Pасход*
мощность 1/100
л/час
(мм)
кВт
(p.c.s.*)
***
**
Номинальная
Быстрая (Большая) (R)
100
0.70
3.00
39
86
218
214
3.00
132(H3)
286
Быстрая сокращенная (RR)
100
0.70
2.60
39
80
189
186
2.60
122(H3)
248
Средняя (S)
75
0.40
1.65
28
64
120
118
1.65
96(Z)
157
Малая (A)
55
0.40
1.00
28
50
73
71
1.00
79(6)
95
Двойная
(DCDR внутренняя) (1)
36
0.30
0.90
29
44
65
64
0.90
74
86
130
1.50
3.60
29
44
262
257
3.60
57
60x2
Двойная (1)
(DCDR
внутренняя)
(DCDR
внешней)
Давление подачи
Номинальное (мбар)
Минимальное (мбар)
Максимальное (мбар)
(1) Только для одно-контроль DCDR горелки
*
При температуре 15°C и давлении 1013,25 мбар – сухои газ
**
Пропан
Теплотворная способность = 50,37 МДж/кг
***
Бутан
Теплотворная способность = 49,47 МДж/кг
Природныи газ
Теплотворная способность = 37,78 МДж/м³
A
R
A
S
RR
DC
S
S
PK640 X...
PK640 GH...
PK640RL...
10
74
94x2
28-30
20
35
37
25
45
20
17
25
343
Характеристики конфорок и форсунок (только для моделей 75 см)
Таблица 1
Сжиженный газ
Горелка
Диаметр Тепловая Тепловая Байпас Форсунка
мощность мощность 1/100
1/100
(мм)
кВт
(мм)
(мм)
кВт
(p.c.s.*)
(p.c.s.*)
Cокращенная
Номинальная
RU
Природный газ
Pасход*
гр/час
Тепловая Форсунка Pасход*
мощность 1/100
л/час
кВт
(мм)
(p.c.s.*)
***
**
Номинальная
Средняя (S)
75
0.40
1.65
28
64
120
118
1.65
96(Z)
157
Малая (A)
55
0.40
1.00
28
50
73
71
1.00
79(6)
95
Двойная
(DCDR внутренняя) (1)
36
0.30
0.90
29
44
65
64
0.90
74
86
130
1.50
4.20
29
44
305
300
4.20
57
67x2
Двойная (1)
(DCDR
внутренняя)
(DCDR
внешней)
Давление подачи
Номинальное (мбар)
Минимальное (мбар)
Максимальное (мбар)
74
400
100x2
28-30
20
35
37
25
45
20
17
25
(1) Только для одно-контроль DCDR горелки
*
При температуре 15°C и давлении 1013,25 мбар – сухои газ
**
Пропан
Теплотворная способность = 50,37 МДж/кг
***
Бутан
Теплотворная способность = 49,47 МДж/кг
Природныи газ
Теплотворная способность = 37,78 МДж/м³
S
DC
A
PK741RQO...
11
RU
Включение и эксплуатация
! На каждом регуляторе показано положение газовои или электрическои
конфорки*, которои данная рукоятка управляет.
Газовые плиты оснащены дискретной регулировки мощности, что
позволяет точно регулировки пламени до 5 различных уровней власти.
Благодаря этой системе даже с газовой плитой можно будет получить
такие же результаты для каждого рецепта, как это будет легче и более
точное определение оптимального уровня мощности для данного типа
приготовление выбранной.
Газовые конфорки
При помощи соответствующего регулятор можно выбрать один из
следующих режимов конфорки:
●
Выключено
Двоиная конфорка*
Эта газовая конфорка состоит из двух концентричных горелок, которые
могут быть включены вместе или по отдельности. (только в случае
двойного контроля).
Так как конфорка оснащена защитным устройством, необходимо
держать регулятор конфорки нажатым примерно 2-3 секунды до тех
пор, пока не нагреется устройство, автоматически поддерживающее
горение пламени.
Single control (Oдно-контроль):
Конфорки, составляющая двойную конфорку, имеют собственную
рукоятку-регулятор.
Чтобы включить оба крон одновременно нажать и повернуть рукояткурегулятор против часовой стрелки до символа
(макс) -
(мин).
Для включения внутреннего кольца только, позиционировать ручку
Максимальная мощность
Минимальныи
на символ
(макс) - (мин), затем нажмить и повернить рукояткурегулятор по часовой стрелке (для переключения между двумя
режимами, нужно выключить горелку).
Для зажигания однои из конфорок поднесите к неи зажженную спичку
или зажигалку, нажмите до упора и поверните против часовои стрелки
соответствующую рукоятку в положение максимального пламени.
В моделях, оснащенных защитным устроиством, необходимо держать
рукоятку конфорки нажатои примерно 2-3 секунды до тех пор, пока
не нагреется устроиство, автоматически поддерживающее горение
пламени.
В моделях, оснащенных свечои зажигания, для включения нужнои
конфорки достаточно нажать до упора соответствующую рукоятку и
повернуть ее против часовои стрелки в положение максимального
пламени, удерживая ее нажатои вплоть до зажигания пламени.
Для выключения конфорки поверните рукоятку по часовой стрелке
вплоть до гашения пламени (обозначено символом “●”).
! При случаином гашении пламени конфорки поверните рукоятку
управления в положение выключено и попытаитесь вновь зажечь
конфорку только по прошествии 1 минуты.
еще один щелчок до положения затем настройте мощность, повернув
регулятор против часовой стрелки в одно из 12 положений.
Приведенный ниже график показывает нагревательную зону,
раскаляющуюся докрасна после ее включения.
A. Круглая варочная зона;
B. Pасширяющаяся варочная зона;
B
C. Индикатор остаточного тепла: показывает, что
температура варочной зоны выше 60°C даже
A
после выключения нагревательного элемента.
Для выключения конфорки поверните рукоятку по часовои стрелке
вплоть до гашения пламени (положение, обозначенное символом “●”).
Дискретная регуляция пламени
Регулировка конфорки, можно сделать с помощью рукоятки на 5
различных уровнях мощности.
Для перехода между уровнями, просто поверните рукоятку до желаемого
уровень мощности.
Щелчок предупреждает о переходе от одного уровня мощности на другой.
Выбранный уровень мощности указывается
соответствующий символ(символы
) и планы с дисплеем через
светодиоды (5 = максимальная мощность,
1 = мин мощность).
Система гарантирует точную регулировку
пламени и позволяет получить тот же
результат приготовления пищи,облегчение
выбора нужного уровня мощности.
* Имеется только в некоторых моделях.
12
Стеклокерамика*
Данная варочная панель укомплектована двумя радиальными
нагревательными элементами, расположенными под стеклом. Можно
включить только круглый элемент “А” или же, для получения более
широкой нагревательной зоны, оба элемента “А” и “В”. Для включения
круглой варочной зоны «А» достаточно повернуть регулятор по часовой
стрелке в одно из 12 имеющихся положений. Для включения также
варочной зоны “В” поверните регулятор в положение 12 и сделайте
C
В любом положении регулятора, отличном от выключенного, загорается
индикатор работы стеклокерамической варочной панели.
Практические советы по эксплуатации газовых
горелок
Для максимальнои отдачи изделия следует помнить:
• Для каждои конфорки используите подходящую посуду (смотри
таблицу) с тем, чтобы пламя конфорки не выходило из-под дна
посуды.
• Bсегда используите посуду с плоским дном и с крышкои.
• B момент закипания поверните рукоятку в положение малого
пламени.
Конфорка
Ø Диаметр кастрюли (см)
Быстрая (Большая) (R)
24 - 26
Быстрая сокращенная (RR)
24 - 26
Средняя (S)
16 - 20
Малая (A)
10 - 14
Двойная (DCDR внутренняя)
10 - 14
Двойная (DCDR внешней)
24 - 26
Горшки для варочнои панели 65 см.
Конфорка
Ø Диаметр кастрюли (см)
Средняя (S)
16 - 20
Малая (A)
10 - 14
Двойная (DCDR внутренняя)
10 - 14
Двойная (DCDR внешней)
26 - 28
Горшки для варочнои панели 75 см.
! В моделях, оснащенных решеткой редуктором, эта решетка может
быть использована только на двойной конфорке с внутренней горелкой
(внутренняя DCDR) для посуды диаметром меньше 12 см.
Для определения типа конфорки смотрите рисунки в параграфе
“Характеристики конфорок и форсунок”.
Практические рекомендации по эксплуатации
электрических конфорок*
Пoз.
Электрическaя конфоркa
0
Выключено.
1
Для топлeния сливочного маслa и шоколадa.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Для рaзогрeвaния жидкостей.
Для кремов и соусов.
Для приготовления при температуре кипения.
Для жаркого.
Для крупных вaрeных блюд.
Для фритюра.
Включение обеих зон нагревания .
Для оптимальной эксплуатации варочной панели следует:
• Использовать посуду с плоским дном, идеально прилегающим к зоне
нагрева;
• Использовать кастрюли с диаметром дна, полностью закрывающим
зону нагрева для оптимального использования всего выделяемого
тепла;
RU
• Проверить, чтобы дно используемой посуды было всегда совершенно
сухим и чистым для идеального прилегания к варочной зоне и для
долгого срока службы как варочной панели, так и самой посуды;
• Не следует использовать ту же посуду, использованную на газовых
конфорках: концентрация тепла на газовых конфорках может
деформировать дно посуды, из-за чего прилегание к варочной зоне
будет не идеальным;
• Никогда не оставляйте какую-либо варочную зону включенной, не
поместив на нее посуду, так как она быстро достигает максимального
нагрева, что может повредить нагревательные элементы.
! Клей, использованный для герметизации стекла, может оставлять
жирные следы. Рекомендуем удалить эти следы перед использованием
варочной панели при помощи неабразивного моющего средства. В
первые часы эксплуатации варочной панели чувствуется запах резины,
который быстро рассеивается.
Предосторожности и рекомендации
! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с
международными нормативами по безопасности. Необходимо
внимательно прочитать настоящие предупреждения, составленные в
целях вашеи безопасности.
Общие требования к безопасности
• Данное устроиство является встраиваемым бытовым
электроприбором класса 3.
• Для исправного функционирования газовых устроиств
необходимо отрегулировать воздухообмен. Проверьте, чтобы
при установке этих устроиств соблюдались требования,
описанные в параграфе “Расположение”.
• Инструкции относятся только к странам, обозначения которых
приведены в руководстве и на паспортнои табличке изделия.
• Данное изделие предназначается для непрофессионального
использования в домашних условиях.
• Запрещается устанавливать изделие на улице, даже под навесом,
так как воздеиствие на него дождя и грозы является чрезвычаино
опасным.
• Не прикасаитесь к изделию влажными руками, босиком или с мокрыми
ногами.
• Изделие предназначено для приготовления пищевых
продуктов, может быть использовано только взрослыми
лицами в соответствии с инструкциями, приведенными
в данном техническом руководстве. Любое другое его
использование (например: отопление помещения) считается
ненадлежащим и следовательно опасным. Производитель
не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный
ненадлежащим, неправильным и неразумным использованием
изделия.
• Следите, чтобы сетевые шнуры других бытовых электроприборов не
прикасались к горячим частям духового шкафа.
• Не закрываите вентиляционные решетки и отверстия рассеивания
тепла.
• Всегда проверяите, чтобы регуляторы находились в положении “l”/“Ў”
, когда изделие не используется.
* Имеется только в некоторых моделях.
13
RU
• Не тяните за сетевои кабель для отсоединения вилки изделия из
сетевои розетки, возьмитесь за вилку рукои.
• Перед началом чистки или технического обслуживания изделия
всегда вынимаите штепсельную вилку из сетевои розетки.
• В случае неисправности категорически запрещается открывать
внутренние механизмы изделия с целью их самостоятельного
ремонта. Обращаитесь в Центр Сервисного обслуживания (см.
Техобслуживание).
• Следите, чтобы ручки кастрюль на варочнои панели были всегда
повернуты таким образом, чтобы вы не могли случаино задеть их.
• Не закрываите стеклянную крышку варочнои панели (если она
имеется), если газовые или электрические конфорки еще горячие.
• Не пользуитесь нестабильнои или деформированнои посудои.
• Не допускается эксплуатация изделия лицами с ограниченными
физическими, сенсориальными или умственными способностями
(включая детей), неопытными лицами или лицами, необученными
обращению с изделием без контроля со стороны лица, ответственного
за их безопасность или после надлежащего обучения обращению с
изделием.
• Не разрешайте детям играть с бытовым электроприбором.
• Изделие не рассчитано на влючение посредством внешнего
синхронизатора или отдельной системы дистанционного
управления
Утилизация
• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдаите местные
нормативы с целью повторного использования упаковочных
материалов.
• Согласно Европеискои Директиве 2012/19/ЕU касательно утилизации
электронных и электрических электроприборов электроприборы
не должны выбрасываться вместе с обычным городским мусором.
Выведенные из строя приборы должны собираться отдельно
для оптимизации их утилизации и рекуперации составляющих
их материалов, а также для безопасности окружающеи среды и
здоровья. Символ зачеркнутая мусорная корзинка, имеющиися на
всех приборах, служит напоминанием об их отдельнои утилизации.
Для получения дополнительной информации о правильной
утилизации бытовой техники, владельцы должны связаться со своим
местным властям или продавцу.
Экономия электроэнергии и охрана окружающей
среды
• Обечьте максимальную эффективность остаточного плита горячей
плиты, отключая чугунные варочные поверхности за 10 минут до
завершения процесса приготовления, а стеклянные варочные
поверхности - за 5 минут до завершения процесса.
• Основание горшка или кастрюли должно покрывать варочную
повехность. Если оно будет меньшим, будет иметь место потеря
энергии, и в результате выкипания жидкости из горшков на варочной
поверхности будут оставаться остатки этой жидкости, которые сложно
удалить.
• Храните продукты в закрытых горшках или кастрюлях с плотно
закрывающимися крышками и используйте минимальное количество
воды. В случае приготовления без крышки будет иметь место
потребление значительного количества энергии.
• Используйте горшки и кастрюли с совершенно плоским дном.
• В случае приготовления блюда в течение длительного времени
следует использовать скороварку, которая готовит в два раза быстрее
и позволяет сберечь треть энергии.
14
Техническое обслуживание и уход
Обесточивание изделия
Перед началом какои-либо операции по обслуживанию или чистке
отсоедините изделие от сети электропитания.
Чистка изделия
! Не следует пользоваться абразивными или коррозивными чистящими
средствами такими как выводители пятен или средства для удаления
ржавчины, порошковыми чистящими средствами или абразивными
губками: они могут необратимо поцарапать поверхность изделия.
! Никогда не используите паровые чистящие агрегаты или агрегаты под
высоким давлением для чистки изделия.
• В качестве регулярного ухода достаточно вымыть варочную панель
влажнои губкои и затем протереть насухо кухонным бумажным
полотенцем.
• Необходимо регулярно мыть съемные части конфорок горячеи водои
с моющим средством, тщательно удаляя все возможные налеты.
• На варочных панелях, оснащенных автоматическим зажиганием,
следует регулярно чистить наконечники устроиств мгновенного
электронного зажигания и проверять, чтобы отверстия газовых
конфорок не были засорены.
• Перед началом приготовления поверхность варочной панели
необходимо протереть влажной тряпкой для удаления пыли или
остатков пищи, приготовленной ранее. Необходимо регулярно
чистить поверхность варочной панели раствором теплой воды с
неабразивным моющим средством.
• На деталях из нержавеющеи стали могут образоваться пятна, если
они остаются в течение длительного времени в контакте с водои
повышеннои жесткости или с агрессивными моющими средствами
(содержащими фосфор). После чистки рекомендуется тщательно
удалить остатки моющего средства влажнои тряпкои и высушить
духовку. Кроме того следует незамедлительно удалять возможные
утечки воды.
Pегулярно использовать
специальные чистящие средства для
стеклокерамических варочных панелей.
Сначала удалите с варочной панели
все остатки пищи и жирные брызги при
помощи скребка, например
(не прилагается).
Протирайте варочную панель, когда она
еще теплая; используйте специальные моющие средства (такие как
средства линии Solutions, которые Вы можете приобрести в Центрах
сервисного обслуживания) и бумажные кухонные полотенца, протрите
влажной тряпкой и вытрите насухо. Случайно расплавленные
алюминиевые листы, пластмассовые или синтетические предметы,
а также сахар или продукты с высоким содержанием сахара
должны незамедлительно удаляться с еще горячей варочной зоны
при помощи скребка. Специальные чистящие средства образуют
прозрачный слой, отталкивающий загрязенения.
Э тот с л о й с л у ж и т та к ж е д л я
предохранения поверхности варочной
панели от возможных повреждений,
вызванных продуктами с высоким
содержанием сахара. Категорически
запрещается использовать абразивные
губки или чистящие средства, а также
следует избегать использования химически агрессивных средств
таких как спрай для чистки духовок или пятновыводителей.
RU
! Нет необходимости снимать решетки для того, чтобы почистить
поверхность. Благодаря системе поддержки решеток, нужно поднять и
удерживать решетки, или откинуть их назад.
Не кладите горячие решетки сверху стеклянной крышки (если она
есть), иначе резиновые заглушки могут быть повреждены.
Уход за рукоятками газовои варочнои панели
Со временем рукоятки варочнои панели могут заблокироваться или
вращаться с трудом, поэтому потребуется произвести их внутреннюю
чистку и замену всеи рукоятки.
! Данная операция должна выполняться техником, уполномоченным
производителем.
Неисправности и методы их
устранения
Может случиться, что варочная панель не работает или работает плохо.
Перед обращением в сервисный центр давайте посмотрим, что вы
можете сделать сами. Во-первых, убедитесь, что нет разрывов в энергои газоснабжении, и, в частности, что газовые краны панели открыты.
Конфорка не загорается или пламя не однородно.
Убедитесь, что:.
• Отверстия выхода газа из горелки не засорены.
• Все движущиеся части горелки установлены правильно
• Рядом с панелью нет сквозняков.
Пламя гаснет в версиях с устройством безопасности.
Убедитесь, что:
• Вы до упора нажали ручку.
• Вы до упора нажали ручку в течение достаточного времени, чтобы
активировать устройство безопасности.
• Отверстия выхода газа в точке нахождения предохранительного
устройства не заблокированы.
Горелка в положении минимума не будет гореть.
Убедитесь, что:
• Отверстия выхода газа не засорены.
• Рядом с панелью нет сквозняков.
• Регулировка минимального значения неправильная.
Ёмкости неустойчивы.
Убедитесь, что:
• Дно ёмкости идеально ровное.
• Ёмкость центрирована на горелке или электрической плитке.
• Сетки не перевернуты.
15
Встановлення
частково чи повністю заповнені, не повинні бутивстановлені
або зберігатися у приміщеннях абосховищах, які знаходяться
нижче рівня землі (підвалитощо). Балон, який використовується
і зберігається вкімнаті доцільно розташовувати у місці, де він не
будепід впливом тепла від зовнішніх джерел (духовки,каміни, печі і
т.д.), які можуть підвищити температурубалону вище 50°С.
! Перед початком експлуатації Вашої нової плити, будьласка, прочитайте
уважно цю інструкцію повикористанню. Вона містить важливу інформацію
збезпечної експлуатації, монтажу та догляду за плитою.
Встановлення
! Тримайте пакувальні матеріали в недоступному длядітей місці. Це може
призвести до удушення (дивітьсяЗапобіжні заходи та поради).
! Прилад повинен бути встановлений кваліфікованимфахівцем відповідно
до інструкцій. Неправильнаустановка може завдати шкоди людям і
тваринам абоможе призвести до пошкодження майна.
! Ця плита може бути встановлена і використовуватисятільки в постійно
провітрюваних приміщеннях відповідно до чинних національних норм.
Вимоги, які повинні дотримуватися:
• Приміщення має бути обладнане системою витяжноївентиляції,
що вилучає будь-які продукти згоряння. Цеможе бути витяжка або
електричний вентилятор, якийавтоматично запускається кожного
разу, коли плитуувімкнено.
Встановлення плити
Наступні запобіжнізаходи, які необхідно дотримуватися при
встановленніплити:
• Кухонні шафи, прилеглі до плити і над нею повиннібути розташовані
на відстані не менше 200 мм від краюплити.
• Витяжки повинні бути встановлені відповідно до їхінструкцій з
експлуатації та установки і на відстані неменше 650 мм від плити
(дивітьсямалюнок).
• Розташування настінних шаф поруч з витяжкою маєбути на висоті не
менше 420 мм від поверхні (дивітьсямалюнок).
Якщо плита встановлюєтьсяпід шафою,
тоді відстань міжшафою і плитою має
бутимінімум 700 мм.
600mm min.
420mm min.
! Будь ласка, зберігайте цю інструкцію доступною дляподальших
консультацій в майбутньому. У разі передачіплити новим власникам,
необхідно також передати їм цюінструкцію.
650mm min.
• Місце для встановлення плити повинно відповідатирозмірам, які
вказані на малюнку.
Кріплення для плити, які надаються в комплектідозволяють Вам
закріпити плиту до стільниці, яка маєтовщину від 20 до 40 мм. Для
забезпечення надійноїфіксації плити до стільниці, ми
рекомендуємо Вамвикористовувати всі кріплення.
555 mm
Безпосередньо
назовні
• В приміщенні також повинна бути забезпеченаправильна циркуляція
повітря, при цьому продуктигоріння повинні вилучатися своєчасно.
Швидкість потоку повітря повинна бути не менше 2м3/год за кВт
встановленої потужності.
A
Приклади вентиляційних
отворів для відводу повітря з
продуктами горіння.
Система цирк уляції повітряможе
отримувати повітрябезпосередньо
знавколишнього середовища задопомогою
труб з внутрішнімперерізом не менше
100см2;отвори не повинні бутиуразливі до
будь- якогоблокування.
Система може такожзабезпечити
н е о бх і д н и й п о в і т р о о бм і н д л я н е
місцевогозгоряння, у випадку
колизабруднене повітря надходитьз
сусідніх кімнат, які маютьвитяжні труби
з циркуляцієюповітря, як описано
Збільшений вентиляційний
вище.Однак, ці кімнати не повиннібути
отвір між вікном і підлогою
комунальними,спальними або кімнатами,
якіможуть представляти небезпеку пожежі.
Сусіднє
приміщення
Приміщення, що
має вентилюватися
• Зріджений газ осідає на підлогу, так як він важчий заповітря. Таким
чином, приміщення, де знаходятьсябалони зі зрідженим газом,
повинні бути обладнанівентиляційними отворами, щоб вилучити
газ у разівитоку. Внаслідок цього балони, які містять зрідженийгаз,
16
55
m
m
mm
В димохід або відвід системи димоходів
(тільки для кухонних приладів)
475
UA
Перед встановленням зніміть решітки і пальники з варильної поверхні і
перегорніть її, стежачи, щоб не ушкодити термопари і свічки.
Встановіть прокладки (з комплекту
постачання до приладу) на зовнішні
краї варильної поверхні, щоб
унеможливити надходження повітря,
вологості і води (див. малюнок).
Для правильного встановлення
переконайтеся в тому, що поверхні,
що підлягають герметичному закупорюванню, є сухими і знежиреними.
Схема кріплення на гачках
Положення гачків для поверхні H = 20 мм
Положення гачків для
поверхні H = 30 мм
Спереду
встановлюється між приладом и мережею. Вимикач має відповідати
вказаному заряду й діючим нормам улаштування електричних установок
(вимикач не має від’єднувати провід заземлення). Кабель живлення не
має контактувати з поверхнями, температура яких вище за 50°C.
! Фахівець, що встановлює прилад, має забезпечити правильне
електричне приєднання відповідно до норм безпеки.
Положення гачків для поверхні H = 40 мм
Ззаду
! Використовуйте гачки з “комплекту аксесуарів”
• Якщо поверхня не встановлюється над вбудованою духовкою, для
ізоляції необхідно використовувати дерев’яну панель. Така панель
має розміщуватися на відстані не менше 20 мм від нижньої частини
варильної поверхні.
Вентиляція
Щоб гарантувати достатню вентиляцію, задню панель шафи необхідно
зняти. Рекомендовано встановити духовку таким чином, щоб вона
спиралася на дві дерев’яні планки або на абсолютно рівну поверхню з
отвором не менше 45 x 560 мм (див. схему).
Перед підключенням до джерела живлення,переконайтеся у тому, що:
• плита заземлена і відповідає діючим нормам;
• розетка повинна бути розрахована на максимальнуспоживану
потужність плити, яка вказана в таблиці;
• напруга відповідає діапазону значень, зазначеного втаблиці;
• розетка повинна бути сумісна з вилкою плити. Якщорозетка несумісна
з вилкою, запитайте фахівців зтехнічної підтримки, щоб замінити її.
Не використовуйтеподовжувачі та трійники.
! Кабель живлення і розетки повинні бути легко доступні,після
встановлення плити.
! Кабель не повинен бути зігнутим або затиснутим.
! Кабель повинен регулярно перевірятися і підлягатизаміні тільки
уповноваженими техніками (дивітьсяПідтримку).
! У випадку недотримання вище вказаних заходівбезпеки, виробник не
несе ніякої відповідальності.
560
mm
.
45 m
m.
При встановленні варильної поверхні над вбудованою духовкою без
примусової вентиляційної системи охолодження, необхідно забезпечити
належну вентиляцію всередині шафи за рахунок отворів, крізь які може
проходити повітря (див. малюнок).
Під’єднання до джерела газопостачання
Приєднання до мережі газопостачання або до газового балону
необхідно виконувати у відповідності до чинного законодавства в країні
використання приладу. Перед підключенням переконайтеся, що плита
сумісна з джерелом газопостачання, яким Ви бажаєте користуватися.
Якщо це не так, дотримуйте інструкцій в розділі “Пристосування до
іншого типу газу”.
При користуванні зрідженим газом з балону встановіть регулятор тиску,
який відповідає місцевим нормам.
! Перевірте тиск газу: він має відповідати значенням, що вказані в Таблиці
1 (“Технічні характеристики конфорок і форсунок”). Це забезпечить
безпечну й тривалу роботу Вашого приладу й, одночасно, допоможе
збереженню енергії.
Підключення до електричної мережі
Варильні поверхні, оснащені трифазним кабелем живлення призначеним
для підключення до мережі змінного струму з напругою й частотою, які
вказані на табличці з даними (що знаходиться в нижній частині приладу).
Провід заземлення в кабелі має зелено-жовту оболонку. Якщо прилад
встановлюється над вбудованою електричною духовкою, електричне
з’єднання варильної поверхні й духовки слід виконувати окремо, що
необхідно як у цілях безпеки, так і для спрощення зняття духовки в разі
потреби.
Підключення кабелю живлення до електричної мережі
Установіть стандартну вилку, що відповідає навантаженню, яке вказане
на табличці технічних даних.
Прилад необхідно підключити безпосередньо до мережі з використанням
пакетного вимикача з мінімальним контактним отвором 3 мм, що
Зв’язок з твердими трубами (мідь чи сталь)
! Підключення до газової системи повинні здійснюватисятаким чином,
щоб не призвести до будь-яких деформаційна плиті.
Існує регульовані труби L-форми на рампі живленняплити, які фіксуються
прокладками, для того щобзапобігти витік газу. Прокладки необхідно
замінити післяповороту труби (за умови фіксації з плитою). Вхід подачігазу
на плиту здійснюється через циліндричну різьбову1/2 вхідну частину
охоплюваного з’єднання.
Підключення гнучкої безшовної труби з нержавіючоїсталі з
різьбовим кріпленням
Вхід подачі газу на плиту здійснюється черезциліндричну різьбову 1/2
вхідну частину охоплюваногоз’єднання. Ці труби мають бути з’єднані
так, щоб їхдовжина в розгорнутому стані не перевищувала 2000 мм.Як
тільки зв’язок був проведений, переконайтеся, щометалічна труба не
стискається і не контактує зрухомими частинами.
! Використовуйте тільки ті труби та прокладки, яківідповідають чинним
національним нормам.
17
UA
UA
Перевірка щільності з’єднання
! По завершенні процесу встановлення перевірте фітинги патрубку на
витоки за допомогою мильного розчину. Ніколи не користуйтеся вогнем.
Пристосування до іншого типу газу
Щоб пристосувати варильну поверхню до типу газу, що відрізняється від
заводської настройки (яка вказана на табличці даних знизу варильної
поверхні або на пакуванні), необхідно замінити форсунку конфорки
наступним чином:
1. Зніміть решітку з варильної поверхні й витягніть конфорки з їх гнізд.
2. Відкрутіть форсунки за допомогою торцевого ключа 7 мм і замініть їх
на форсунки, що відповідають потрібному типу газу (див. Таблицю 1
“Технічні характеристики конфорок і форсунок”).
3. Знову зберіть частини, виконуючи описану процедуру в зворотному
порядку.
4. По завершенні процедури, замініть стару етикетку з даними про тип
газу новою з відповідною новою інформацією. Такі етикетки можна
отримати в будь-якому нашому сервісному центрі.
Заміна форсунок окремих “подвійних” конфорок
1. Зніміть решітку й витягніть конфорки зі своїх гнізд. Конфорка
складається з двох окремих частин (див. малюнок).
2. Відкрутіть конфорки за допомогою торцевого ключа 7 мм. Внутрішня
конфорка має форсунку, зовнішня конфорка – дві форсунки
(однакового розміру). Замініть форсунку на іншу, модель якої
відповідає новому типу газу (див. таблицю 1).
3. Встановіть на місце всі компоненти, повторюючи описані кроки в
зворотньому порядку.
4. На деяких приладах встановлений захисний пристрій (термопара).
Якщо прилад не працює, коли конфорка встановлена на позначці
слабкого вогню, збільшить відповідне налаштування слабкого вогню
за допомогою регулювального гвинта.
5. Після налаштування замініть ущільнення на байпасах, використовуючи
віск для герметизації або аналогічну речовину.
6. За наявності ручок з покроковим керуванням і індикатором поверніть
ручку до позначки мінімальної потужності, зніміть ручку й відрегулюйте
гвинт біля штирка крана (див. малюнок).
7. Налаштування мінімального полум'я на конфорці DRDA (DCDR) з
покроковим управлінням і індикатором:
• Для регулювання зовнішнього кільця поверніть ручку проти
годинникової стрілки до положення мінімальної потужності.
• Для регулювання мінімального полум'я на внутрішньому кільці
поверніть ручку за годинниковою стрілкою до положення
мінімальної потужності.
• Зніміть ручку й відрегулюйте гвинт біля штирка крана.
! Якщо прилад підключений до джерела зрідженого газу, регулювальний
гвинт необхідно затягнути якомога щільніше.
! По завершенні процедури, замініть стару етикетку з даними про тип газу
новою з відповідною новою інформацією. Такі етикетки можна отримати
в нашому сервісному центрі.
! Якщо тиск газу відрізняється (або трішки відхиляється) від
рекомендованого значення, необхідно встановити прийнятний регулятор
тиску на вході труби (щоб задовольнити діючим місцевим нормам).
Таблиця
Електричні (дивіться таблицю)
з'єднання
• Налаштування первинного повітря конфорки
Не потребує налаштування.
• Встановлення форсунок на мінімум
1. Поверніть кран в положення слабкого полум'я.
2. Зніміть ручку крана й підкрутіть регулювальний гвинт, який знаходиться
всередині або поряд із штирком крана, доки не отримаєте мале, але
стабільне полум’я.
! Для налаштування конфорок DRDA (DCDR) з однотипним управлінням
відрегулюйте 2 гвинти біля штирка крана (див. малюнок).
Загальне
регулювання
конфорки DRDA
(DCDR)
Внутрішнє
регулювання
конфорки DRDA
(DCDR)
3. Після налаштування вогню до потрібної малої інтенсивності, поки
конфорка горить, швидко змініть положення ручки з мінімального
полум’я на максимальне й навпаки декілька разів, перевіряючи, чи
не згасає при цьому конфорка.
18
Дана плита відповідає наступним
директивам
Європейського економічного
співтовариства:
- 2006/95/ЄC від 12/12/06 (Низька Напруга)
інаступні поправки
- 2004/108/ЄC від15/12/04
(Електромагнітна Сумісність) та
наступніпоправки
- 93/68/ЄЕС від 22/07/93 та наступні
поправки.
- 2009/142/ЄC від 30/11/09 (Газ) і наступні
зміни та доповнення.
- 2012/19/ЄU і наступні зміни та
доповнення.
Технічні характеристики конфорки й форсунки (тільки у виконанні 65 см)
Таблиця 1
Зріджений газ
Діаметр
(мм)
Конфорка
Теплотворність
кВт (p.c.s.*)
Зменшена Номінальна
Байпас Форсунка
1/100
1/100
(мм)
(мм)
UA
Природний газ
Витрати*
(г/год.)
***
**
Теплотвор- Форсунка Витрати*
ність
1/100
(л/год.)
кВт (p.c.s.*)
(мм)
Швидка (R)
100
0.70
3.00
39
86
218
214
3.00
132(H)
286
Зменшена швидка (RR)
100
0.70
2.60
39
80
189
186
2.60
122(H)
248
Напівшвидка (S)
75
0.40
1.65
28
64
120
118
1.65
96(Y)
157
Допоміжна (А)
55
0.40
1.00
28
50
73
71
1.00
79(6)
95
Подвійна (DCDR внутрішня)
36
0.30
0.90
29
44
65
64
0.90
74
86
(DCDR
внутрішня)
Подвійна (1)
(DCDR зовнішня
2 форсунки)
130
1.50
3.60
29
44
57
60x2
262
257
3.60
28-30
20
35
37
25
45
Тиск подачі
Номінальний (мбар)
Мінімальний (мбар)
Максимальний (мбар)
74
94x2
343
20
17
25
(1) Тільки для конфорок DRDA (DCDR), що регулюються від однієї ручки
*
При 15°C і 1013,25 мбар – сухий газ
**
Пропан
P.C.S. = 50,37 МДж/кг
***
Бутан
P.C.S. = 49,47 МДж/кг
Природний газ P.C.S. = 37,78 МДж/м³
A
R
A
S
RR
DC
S
S
PK640 X...
PK640 GH...
PK640RL...
19
UA
Технічні характеристики конфорки й форсунки (тільки у виконанні 75 см)
Таблиця 1
Конфорка
Зріджений газ
Діаметр
(мм)
Теплотворність
кВт (p.c.s.*)
Зменшена Номінальна
Байпас Форсунка
1/100
1/100
(мм)
(мм)
Природний газ
Витрати*
(г/год.)
***
**
Теплотвор- Форсунка Витрати*
ність
1/100
(л/год.)
кВт (p.c.s.*)
(мм)
Зменшена швидка (RR)
100
0.70
2.60
39
80
189
186
2.60
122(H)
248
Напівшвидка (S)
75
0.40
1.65
28
64
120
118
1.65
96(Y)
157
Допоміжна (А)
55
0.40
1.00
28
50
73
71
1.00
79(6)
95
Подвійна (DCDR внутрішня)
36
0.30
0.90
29
44
65
64
0.90
74
86
(DCDR
внутрішня)
Подвійна (1)
(DCDR зовнішня
2 форсунки)
130
1.50
4.20
29
44
57
67x2
300
257
4.20
28-30
20
35
37
25
45
Тиск подачі
Номінальний (мбар)
Мінімальний (мбар)
Максимальний (мбар)
(1) Тільки для конфорок DRDA (DCDR), що регулюються від однієї ручки
*
При 15°C і 1013,25 мбар – сухий газ
**
Пропан
P.C.S. = 50,37 МДж/кг
***
Бутан
P.C.S. = 49,47 МДж/кг
Природний газ P.C.S. = 37,78 МДж/м³
S
DC
A
PK741RQO...
20
74
100x2
20
17
25
400
Підключення й використання
! Розміщення відповідної газової конфорки або електричної конфорки*
позначене на кожній ручці.
Газові варильні поверхні оснащені дискретною системою регулювання
потужності, яка дозволяє точно регулювати полум'я за п'ятьма різними
рівнями. Завдяки цій системі газові конфорки також забезпечують ті самі
результати готування за кожним рецептом, оскільки вона дає можливість
легко й точно встановити оптимальний рівень потужності для відповідного
типу готування.
Оскільки конфорка оснащена захисним пристроєм, то ручку слід
притискати протягом, приблизно, 2-3 секунд, щоб автоматичний пристрій
підтримував полум’я для розігріву.
Управління від однієї ручки:
Кільця, що входять до складу конфорки, вмикаються однією ручкою.
Щоб одночасно ввімкнути обидва кільця, поверніть ручку до положення
з позначкою
(максимум) - (мінімум) потім натисніть і поверніть
ручку проти годинникової стрілки.
Щоб ввімкнути тільки внутрішнє кільце, поверніть ручку до положення з
Газові конфорки
Кожну конфорку можна налаштувати на одне з наступних значень за
допомогою відповідної ручки управління:
позначкою
(максимум ) - (мінімум).
потім натисніть і поверніть ручку за годинниковою стрілкою. (для
перемикання режимів необхідно вимкнути конфорку).
●
Щоб вимкнути конфорку, поверніть ручку за годинниковою стрілкою до
упору (в положення“●”).
Вимкнено
Максимум
Мінімум
Щоб запалити одну з конфорок, тримайте запалений сірник або
запальничку біля конфорки й одночасно придавлюйте й повертайте
відповідну ручку проти годинникової стрілки до максимальної позначки.
Оскільки конфорка оснащена захисним пристроєм, то ручку слід
притискати протягом, приблизно, 2-3 секунд, щоб автоматичний пристрій
підтримував полум’я для розігріву. На моделях з кнопкою запальника, щоб
запалити потрібну конфорку, необхідно наскільки можливо, притиснути
відповідну ручку газової конфорки й повернути її проти годинникової
стрілки в напрямку позначки максимального вогню.
! Якщо полум’я випадково гасне, вимкніть конфорку й зачекайте не менше
1 хвилини, перш ніж знову запалювати її.
Щоб вимкнути конфорку, поверніть ручку за годинниковою стрілкою до
упору (в положення “●”).
Склокерамічний модуль*
Ця варильна поверхня оснащена подвійним нагрівальним елементом,
який розташований під склом. Є можливість вмикання лише круглої
частини елемента (позначена літерою “А”), або варильну поверхню
можна розширити, якщо ввімкнути обидві частини “А” й “В”. Щоб ввімкнути
тільки елемент “А”, просто поверніть ручку за годинниковою стрілкою до
одного з 12 можливих положень. Щоб додати секцію “В”, поверніть ручку
до положення 12, а потім перемкніть її до налаштування ,
Після цього поверніть ручку проти годинникової стрілки до одного з 12
положень. На малюнку показані зони нагрівання, які стають червоними
при вмиканні елемента.
A. Кругла зона нагрівання;
B
B. Додаткова зона нагрівання;
C. Якщо температура зони готування становіть
вище 60°C, загоряється індикатор, навіть після
A
вимикання нагрівального елемента.
C
Дискретне регулювання полум’я
Обрану конфорку можна налаштувати (за допомогою ручки) на один з
5 різних рівнів потужності.
Якщо ручка знаходиться в будь-якому іншому положенні, крім “вимкнено”,
вмикається індикатор склокерамічного модуля.
Для перемикання між рівнями просто
поверніть ручку до бажаного рівня
потужності.
Клацання є сигналом переходу з одного
рівня на інший.
Обраний рівень потужності позначається
в і д п о в і д н и м с и м вол о м ( с и м вол и
Щоб забезпечити ефективну роботу конфорок:
• Користуйтеся посудом, що відповідає кожній конфорці (див. таблицю),
так щоб полум’я не поширювалося за вінця дна посуду.
• Завжди користуйтеся посудом з пласким дном і кришкою.
• Коли вміст каструлі сягає точки кипіння, поверніть ручку на мінімум.
), а також (якщо варильна
поверхня має дисплей) індикатором, що підсвічується (5 = максимальна
потужність; 1 = мінімальна потужність).Система гарантує точне
регулювання полум’я й однакові результати готування завдяки вибору
бажаного рівня потужності.
“Подвійна” конфорка*
Ця газова конфорка складається з двох концентричних кілець полум'я, які
працюють разом або окремо (якщо передбачене роздільне управління).
Практичні поради щодо використання конфорок
Конфорка
ø Діаметр посуду (см)
Швидка (R)
24 - 26
Зменшена швидка (RR)
24 - 26
Напівшвидка (S)
16 - 20
Допоміжна (А)
10 - 14
Подвійна (DCDR внутрішня)
10 - 14
Подвійна (DCDR зовнішня)
24 - 26
Посуд, що використовується на поверхнях 65 см
* Використовується лише в деяких моделях.
21
UA
UA
ø Діаметр посуду (см)
Конфорка
Напівшвидка (S)
16 - 20
Допоміжна (А)
10 - 14
Подвійна (DCDR внутрішня)
10 - 14
Подвійна (DCDR зовнішня)
26 - 28
Посуд, що використовується на поверхнях 75 см
! Для моделей, оснащених зменшувальною поличкою, слід пам'ятати,
що вона використовується лише з подвійною внутрішньою (DCDR)
конфоркою для каструльок діаметром менше 12 см.
Щоб встановити тип конфорки, див. креслення в розділі “Технічні
характеристики конфорок і форсунок”
Практичні поради щодо використання склокерамічного
модуля *
Потужність Кругла конфорка
0
Вимкнено
1
Для pозтоплювання масла або шоколаду
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Для нагрівання рідини
Для готування кремів або соусів
Для приготування при температурі кипіння
Для печені (вище середнього)
Для великих варених страв
Для cмаження
Вмикання обох зон готування
Щоб отримати найкращі результати готування на Вашій варильній
поверхні:
• Користуйтеся посудом з пласким дном, щоб забезпечити ідеальний
контакт з поверхнею.
• Завжди використовуйте посуд достатнього діаметру, щоб накрити зону
нагрівання повністю й використати все тепло, що випромінюється.
• Переконайтеся, що дно посуду сухе й чисте, щоб гарантувати щільний
контакт і довгий термін використання, не лише варильних зон, але й
самого посуду.
• Намагайтеся не користуватися тим самим посудом, у якому Ви
готували на газовій плитці: сконцентроване тепло газової конфорки
* Використовується лише в деяких моделях.
22
могло деформувати дно посуду, що перешкоджає належному контакту
з поверхнею.
• Ніколи не вмикайте зону готування без посуду, оскільки вона
нагрівається й швидко досягає максимального рівня, що може
пошкодити нагрівальні елементи.
! На склі могли залишитися сліди жиру від клею, що використовується як
герметик. Перед використанням приладу ці сліди необхідно видалити за
допомогою м'якого засобу для чищення. Під час перших декількох годин
використання можливий запах гуми, який швидко зникне.
Застереження й поради
! Цей прилад було розроблено й виготовлено за міжнародними
стандартами безпеки. Необхідно уважно ознайомитися з наступними
застереженнями, які наведені в цілях безпеки.
Загальні правила безпеки
• Це вбудований прилад класу 3.
• Для ефективної роботи газових приладів потрібен постійний
повітрообмін. При встановленні варильної поверхні, дотримуйте
інструкцій розділу “Розміщення” приладу.
• Ці інструкції діють лише в тих країнах, символи яких зазначені
в цій брошурі й на табличці з серійним номером.
• Прилад був спроектований для використання в домашніх умовах і не
підходить для цілей комерційного або промислового використання.
• Забороняється встановлювати прилад ззовні, навіть під навісами.
Якщо прилад попадає під дощ або зливу, це пов’язане з особливою
небезпекою.
• Не торкайтеся приладу босими ногами або мокрими чи вологими
руками або ногами.
• Приладом мають користуватися лише дорослі для приготування
їжі відповідно до інструкцій, що наведені в цій брошурі. Будь-яке
інше застосування цього приладу (наприклад, для обігрівання
приміщення) є нецільовим і становить небезпеку. Виробник не
може нести відповідальність за будь-які пошкодження внаслідок
невірного, нецільового або необґрунтованого використання
приладу.
• Переконайтеся, що силові кабелі інших електричних приладів не
контактують з гарячими частинами духовки.
• Ніколи не слід закривати отвори для вентиляції й розсіювання тепла.
• Слідкуйте за тим, щоб всі ручки були в положенні “●”/“○” під час, коли
Ви не користуєтеся приладом.
• Від’єднуючи прилад від електричної мережі, завжди тягніть за вилку,
а не за шнур живлення.
• Ніколи не виконуйте жодних робіт з очищення або технічного
обслуговування, якщо прилад не від’єднаний від електричної мережі.
• При перебоях в роботі приладу в жодному разі не намагайтеся
полагодити його самотужки. Ремонт, що проводиться
некваліфікованими особами, може призвести до травм або ще більш
серйозної поломки приладу. Зверніться до сервісного центру(див.
“Сервісна допомога”).
• Завжди слідкуйте за тим, щоб ручки каструль були повернуті
всередину нагрівальної поверхні, щоб не допустити їх випадкового
підпалення.
• Не закривайте скляну кришку (в разі її наявності), коли газові або
електричні конфорки ще гарячі.
• Не залишайте електричні конфорки увімкненими, якщо на них немає
посуду.
• Не користуйтеся нестійкими або деформованими каструлями.
• Не слід дозволяти користуватися приладом людям (в тому числі
дітям) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими
здібностями, недосвідченим особам або будь-кому, хто не знає
правил користування цим приладом. Такі особи можуть допускатися
до користування тільки під наглядом кого-небудь, хто приймає
відповідальність за їх безпеку, або після відповідного інструктажу
щодо експлуатації приладу.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Прилад не призначений для функціонування в комбінації із
зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного
управління.
Утилізація
• Викидаючи пакувальні матеріали, дотримуйтеся місцевих
законодавчих норм, щоб забезпечити можливість їх переробки.
• Європейська Директива 2012/19/EU щодо відходів електричного
й електронного обладнання (WEEE) забороняє утилізацію
побутових електричних приладів через загальну систему збирання
міських відходів. Старі прилади мають збиратися окремо, щоб
оптимізувати роботи по переробці матеріалів їх складових частин
і зменшити вплив на людське здоров’я й навколишнє середовище.
Символ перекресленого “бака для сміття” нагадує Вам, що викидати
Ваш старий прилад необхідно окремо від іншого сміття.
Інформацію щодо правил утилізації старих приладів споживачі мають
отримати в місцевих контролюючих органах або у мережі роздрібної
торгівлі.
Технічне обслуговування й догляд
Відключення приладу
Перед виконанням будь-яких робіт з приладом, від’єднайте його від
електричної мережі.
Для регулярного очищення поверхні
слід користуватися спеціальними
продуктами. Спочатку видаліть всі
залишки їжі або жир спеціальним
шкребком, наприклад
(не
входить до комплекту постачання).
Очистіть варильну поверхню, поки вона
ще тепла, прийнятним миючим засобом
(наприклад засобом з нашої лінії продуктів Solutions, які можна
придбати в Центрі післяпродажного обслуговування) і паперовим
рушником. Потім протріть вологою серветкою й просушіть. Алюмінієва
фольга, пластикові й синтетичні предмети, цукор або продукти з
великим вмістом цукру, які розплавилися на поверхні, слід видалити
негайно за допомогою шкребка, поки варильна поверхня ще гаряча.
Спеціальні засоби для чищення
склокерамічних поверхонь залишають
прозорий шар, який запобігає налипанню
бруду. Крім того, він захищає поверхню
від пошкоджень продуктами з великим
вмістом цукру. За жодних умов не
користуйтеся абразивними мочалками
або миючими засобами. Це також
стосується хімічно активних очисників, таких як спреї для духових
шаф і плямовивідники.
! Для очищення варильної поверхні не обов'язково знімати підставки для
посуду. Система спроектована таким чином, що достатньо просто підняти
й тримати підставку або повернути її до опирання на задню частину.
Не ставте решітки на скляну кришку (в разі її наявності) – це може
зашкодити гумовим заглушкам на склі.
Очищення приладу
! Не користуйтеся абразивними або корозійними миючими засобами,
такими як плямовивідники, й засобами проти іржі, миючими порошками
або губками з абразивною поверхнею – це може залишити на поверхні
подряпини, що не підлягають відновленню.
! Для очищення приладу ніколи не користуйтеся паровими пристроями
або пристроями під тиском.
• Звичайно достатньо просто помити варильну поверхню вологою
губкою й просушити її адсорбуючими кухонними рушниками.
• Знімні частини конфорок слід регулярно мити теплою водою з милом,
і всі залишки, що нагоріли, необхідно видаляти.
• На поверхнях з автоматичним запаленням, вивід запальника
необхідно регулярно чистити, а також слід перевіряти отвори виходу
газу на відсутність засмічення.
• Перед використанням склокерамічного модулю необхідно очистити
поверхню за допомогою вологої серветки для видалення пилу
й залишків їжі. Склокерамічну поверхню слід регулярно чистити
розчином теплої води й неабразивного миючого засобу.
• Жорстка вода або агресивні миючі засоби, що містять фосфор, можуть
залишати плями на деталях із нержавіючої сталі. Після чищення
промийте й просушіть всі залишки води.
Технічне обслуговування газового крану
З часом крани можуть заклинюватися або насилу провертатися. В такому
разі, кран необхідно замінити.
! Цю операцію має проводити досвідчений фахівець, який має
дозвіл від виробника.
Пошук і усунення несправностей
Може статися так, що Ваш прилад буде працювати з перебоями, або
взагалі не працювати. Перш ніж звертатися до сервісного центру,
перевірте, чи не можете Ви вирішити проблему самі. Спочатку
перевірте, чи нема перебоїв у газо- або електропостачанні й, між іншим,
переконайтеся, що всі газові крани відкриті.
23
UA
195128106.00
12/2014 - XEROX FABRIANO
UA
Конфорка не запалюється або полум’я нерівномірне по периметру
конфорки.
Перевірити:
• Чи не засмічені отвори для газу на конфорці.
• Чи всі знімні деталі конфорки правильно встановлені.
• Чи немає поблизу приладу протягів.
Полум’я згасає на моделях із захисним пристроєм.
Перевірити й переконатися:
• Що, натиснувши ручку, Ви не відпускаєте її, коли запалюєте конфорку.
• Що Ви втримуйте ручку натиснутою достатньо довго, щоб активувати
захисний пристрій.
• Що отвори для газу поряд із захисним пристроєм не заблоковані.
Конфорка не гасне, коли ручка повернута до мінімуму.
Перевірити й переконатися:
• Що отвори для газу не заблоковані.
• Що поблизу приладу немає протягів.
• Що мінімальне полум’я на конфорці було налаштовано правильно.
Нестійкий посуд для готування.
Перевірити й переконатися:
• Що дно посуду для готування абсолютно пласке.
• Що посуд правильно розміщений посередині конфорки.
• Що Ви правильно встановили решітку для посуду.
Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni,47
60044 Fabriano (AN)
www.hotpoint.eu
24

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement