HOTPOINT/ARISTON 7HPK 644 D GH X /HA Instruction for Use

HOTPOINT/ARISTON 7HPK 644 D GH X /HA Instruction for Use | Manualzz
7HPK 644 D GH X /HA
7HPKQ 644 D GH /HA
7HPK 755 D GH X/HA
7HPKQ 755 D GH /HA
DFPK 644 GH
Қазақша
English
Operating Instructions
HOB
Contents
Operating Instructions,1
Warnings,2
Assistance,4
Description of the appliance,5
Installation,7
Start-up and use,11
Precautions and tips,11
Maintenance and care,12
Troubleshooting,13
Русскии
Руководство по эксплуатации
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
Содержание
Руководство по эксплуатации,1
Предупреждения,2
Сервисное обслуживание,4
Описание изделия,5
Установка,14
Включение и эксплуатация,18
Предосторожности и рекомендации,18
Техническое обслуживание и уход,19
Неисправности и методы их устранения,20
Пайдалану нұсқаулығы
ПЛИТА
Мазмұны
Пайдалану нұсқаулығы,1
Ескертулер,3
Көмек,4
Құрылғы сипаттамасы,6
Орнату,21
Қосу және пайдалану,25
Сақтандырулар мен кеңестер,25
Жөндеу және күтім,26
Ақаулықтарды жою,26
Warnings
WARNING: The appliance and its
accessible parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements. Children less than 8
years of age shall be kept away unless
continuously supervised. This appliance
can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children without supervision.
WARNING: Unattended cooking on a hob
with fat or oil can be dangerous and may
result in fire. NEVER try to extinguish a
fire with water, but switch off the appliance
and then cover flame e.g. with a lid or a
fire blanket.
WARNING: Danger of fire: do not store
items on the cooking surfaces.
Never use steam cleaners or pressure
cleaners on the appliance.
Remove any liquid from the lid before
opening it. Do not close the glass cover (if
present) when the gas burners or electric
hotplates are still hot.
The appliance is not intended to be
operated by means of an external timer
or separate remote control system.
CAUTION: the use of inappropriate hob
guards can cause accidents.
2
CAUTION: In case of hotplate glass
breakage:
- shut immediately off all burners and any
electrical heating element and isolate the
appliance from the power supply
- do not touch the appliance surface
Предупреждения
ВНИМАНИЕ: Данное изделие и его
доступные комплектующие сильно
нагреваются в процессе эксплуатации.
Будьте осторожны и не касайтесь
нагревательных элементов.
Не разрешайте детям младше 8 лет
приближаться к изделию без контроля.
Д а н н о е и зд ел и е м ож ет б ы т ь
использовано детьми старше 8 лет и
лицами с ограниченными физическими,
с е н с о р н ы м и и л и ум с т ве н н ы м и
способностями или без опыта и знания
о правилах использования изделия при
условии надлежащего контроля или
обучения безопасному использованию
изделия с учетом соответствующих
рисков. Не разрешайте детям играть
с изделием. Не разрешайте детям
осуществлять чистку и уход за
изделием без контроля взрослых.
  
    
     
    
   
   
    
  
   
   

Никогда не используйте паровые
чистящие агрегаты или агрегаты
под высоким давлением для чистки
изделия.
Удалите жидкость из крышки перед
открытием. Не закрывать стеклянную
крышку (если имеется) с газовыми
горелками или электрическая плита
еще горячая.
    
  
   

ВНИМАНИЕ: Использование
несоответствующих план защиты может
привести к несчастным случаям.
ВНИМАНИЕ: В случае повреждения
стекла:
- Немедленно выключите все горелки и
любые электрические нагревательные
элементы и отключите устройство от
сети
- Не прикасайтесь к поверхности
устройства
Ескертулер
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол
жететін бөліктері жұмыс кезінде қызуы
мүмкін.
Қыздыру элементтеріне тимеуге назар
аударыңыз.
8-ге толмаған балаларға үздіксіз
бақылау болмаса, құрылғыдан аулақ
ұстау керек.
Бұл құрылғыны қауіпсіз түрде қолдану
бойынша кеңес не нұсқау берілген және
ықтимал қауіп-қатерлерді түсінетін
жағдайда, оны 8-ге толған балалар мен
дене, сезіну немесе ой қабілеті төмен
немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз
адамдар қолдана алады. Балаларға
құрылғымен ойнауға болмайды.
Балаларға бақылаусыз құрылғыны
тазалауға және оған қызмет көрсетуге
болмайды.
ЕСКЕРТУ: Плитада майға тамақ
пісірген кезде бақылап тұрмау қауіпті
болуы және өрт шығуға әкелуі мүмкін.
Өртті ЕШҚАШАН сумен өшіруші
болмаңыз, оның орнына құрылғыны
өшіріп, жалынды жабыңыз, мысалы
қақпақпен немесе өртенбейтін матамен.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: пісіру
беттерінде заттарды сақтамаңыз.
Автоматты түрде тазарту кезінде
құрылғының беті ыстық болатындықтан
балаларды одан алыс жерде ұстаңыз.
Металл заттарды (пышақтар, қасықтар,
таба қақпақтары, т.б.) конфоркаға
қоймаңыз, себебі олар қызып кетуі
мүмкін.
Құрылғы сыртқы таймермен немесе
бөлек қашықтан басқару жүйесімен
басқарылуға арналмаған.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: сәйкес келмейтін
конфоркалардың қорғану құралдарын
пайдалану жазатайым оқиғаларға
себеп болуы мүмкін.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Егер шыны
пісіру панелі зақымдалған жағдайда:
- тез арада барлық конфоркаларды
және барлық мүмкіндіктегі қыздыру
элементтерін өшіріңіз, сонымен
қатар құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз
- қондырғының беткейін қолыңызбен
ұстамаңыз.
3
Assistance
Communicating:
• appliance model (Mod.)
• serial number (S/N)
This information is found on the data plate located on the
appliance and/or on the packaging.
Сервисное обслуживание
Перед тем как обратиться в Центр Технического
Обслуживания:
• Модель изделия (Мод.)
• Номер тех. паспорта (серииныи №)
Эти данные вы наидете на паспортнои табличке,
расположеннои на изделии.
Көмек
Байланыс ақпараты:
• құрылғының моделі (Мод.).
• сериялық нөмірі (С/н).
Бұл ақпарат құрылғыда орнатылған деректеме
кестесінде немесе орамадан табылуы мүмкін.
4
Description of the appliance Описание изделия
Overall view
Общии вид
1.Support Grid for COOKWARE
2.GAS BURNERS
3.Control Knobs for GAS BURNERS
4.Ignition for GAS BURNERS
5.SAFETY DEVICES
1.Опорные решетки для КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД
2.ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ
3.Регуляторы ГАЗОВЫХ КОНФОРОК
4.Свеча зажигания ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК
5.ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО
! The largest slot should be inserted into the ignition.
!      
• GAS BURNERS differ in size and power. Use the
diameter of the cookware to choose the most appropriate
burner to cook with.
• Control Knobs for GAS BURNERS adjust the size of the
flame.
• GAS BURNER IGNITION enables a specific burner to
be lit automatically.
• SAFETY DEVICE stops the gas flow if the flame is
accidentally extinguished.
• ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ имеют разную мощность
и р а з м е р . В ы б е р и т е к о н ф о р к у, н а и б ол е е
соответствующую диаметру используемой посуды.
• Регуляторы ГАЗОВЫХ КОНФОРОК служат для
регуляции пламени.
• Свеча ЗАЖИГАНИЯ ГАЗОВЫХ КОНФОРОК служит
для автоматического зажигания нужной конфорки.
• ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО при случайном гашении
пламени перекрывает подачу газа.
5
4
2
1
2
1
3
3
5
Құрылғы сипаттамасы
Жалпы шолу
1
2
3
4
5
ЫДЫСТАРҒА арналған тіреуіш тор
ГАЗ КОНФОРКАЛАРЫ
ГАЗ КОНФОРКАЛАРЫН реттеу тұтқасы
ГАЗ ЖАНАРҒЫЛАРЫН тұтандыру оттығы
ҚОРҒАНЫС ҚҰРАЛЫ
• ГАЗ КОНФОРКАЛАРЫ өлшемі мен қуатына қарай
әртүрлі болады. Тамақ пісіру үшін тиісті оттықты
ыдыстың диаметріне қарай таңдаңыз.
• ОТТЫҚТАРДЫ басқару тұтқалары жалынның
өлшемін реттейді.
• ГАЗ ОТТЫҒЫНЫҢ ТҰТАТУ ҚҰРАЛЫ белгілі бір
оттықты автоматты түрде жандыруға мүмкіндік береді.
• ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРЫЛҒЫСЫ жалын байқаусыз
өшірілсе, газ ағынын тоқтатады.
5
4
2
1
2
1
3
6
3
Positioning
! Keep packaging material out of the reach of children. It can
become a choking or suffocation hazard (see Precautions
and tips).
! The appliance must be installed by a qualified professional
according to the instructions provided. Incorrect installation
may cause harm to people and animals or may damage
property.
! This unit may be installed and used only in permanently
ventilated rooms in accordance with British Standard
Codes Of Practice: B.S. 6172 / B.S. 5440, Par. 2 and B.S.
6891 Current Editions. The following requirements must
be observed:
• The room must be equipped with an air extraction system
that expels any combustion fumes. This may consist of
a hood or an electric fan that automatically starts each
time the appliance is switched on.
600mm min.
If the hob is installed beneath a wall
cabinet, the latter must be situated
at a minimum of 700 mm above
the hob.
• The installation cavity should have the dimensions
indicated in the figure.
Fastening hooks are provided, allowing you to fasten
the hob to tops that are between 20 and 40 mm thick.
To ensure the hob is securely fastened to the top, we
recommend you use all the hooks provided.
555 mm
m
475
55
m
mm
! Please keep these operating instructions for future reference.
Pass them on to possible new owners of the appliance.
• Kitchen cabinets adjacent to the appliance and taller than
the top of the hob must be at least 600 mm from the edge
of the hob.
• Hoods must be installed according to their relative
installation instruction manuals and at a minimum
distance of 650 mm from the hob (see figure).
• Place the wall cabinets adjacent to the hood at a minimum
height of 420 mm from the hob (see figure).
420mm min.
! Before operating your new appliance please read this
instruction booklet carefully. It contains important information
for safe use, installation and care of the appliance.
Fitting the appliance
Gas and mixed hobs are manufactured with type X degree
protection against overheating. The following precautions
must be taken when installing the hob:
650mm min.
Installation
In a chimney stack or branched flue.
(exclusively for cooking appliances)
Directly to
the Outside
• The room must also allow proper air circulation, as air is
needed for combustion to occur normally. The flow of air
must not be less than 2 m3/h per kW of installed power.
The air circulation system may
take air directly from the outside
by means of a pipe with an inner
cross section of at least 100 cm2;
the opening must not be vulnerable
to any type of blockages.
A
Examples of
ventilation holes
for comburant air.
Adjacent
Room
• Before fastening the cooktop in place, position the seal
(supplied) along the perimeter of the countertop, as
shown in the figure.
Room to be
Vented
Enlarging the ventilation slot
between window and floor.
The system can also provide the air
needed for combustion indirectly,
i.e. from adjacent rooms fitted with
air circulation tubes as described
above. However, these rooms must
not be communal rooms, bedrooms
or rooms that may present a fire
hazard.
Hook fastening diagram
Hooking position
for top H=20mm
Hooking position
for top H=30mm
7
GB
GB
! The installer must ensure that the correct electrical
connection has been made and that it is compliant with
safety regulations.
Before connecting to the power supply, make sure that:
Front
• The appliance is earthed and the plug is compliant with
the law.
• The socket can withstand the maximum power of the
appliance, which is indicated on the data plate.
Hooking position
for top H=40mm
• The voltage is in the range between the values indicated
on the data plate.
Back
! Use the hooks contained in the “accessory pack”.
• Where the hob is not installed over a built-in oven, a
wooden panel must be installed as insulation. This must
be placed at a minimum distance of 20 mm from the lower
part of the hob.
Ventilation
To ensure adequate ventilation, the back panel of the cabinet
must be removed. It is advisable to install the oven so that it
rests on two strips of wood, or on a completely flat surface
with an opening of at least 45 x 560 mm (see diagrams).
560
mm
.
! Once the appliance has been installed, the power supply
cable and the electrical socket must be easily accessible.
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced by
authorised technicians only (see Assistance).
! The manufacturer declines any liability should these safety
measures not be observed.
45 m
m.
! The hob can only be installed above built-in ovens with a
cooling ventilation system.
Electrical connection
Hobs equipped with a three-pole power supply cable are
designed to operate with alternating current at the voltage
and frequency indicated on the data plate (this is located
on the lower part of the appliance). The earth wire in the
cable has a green and yellow cover. If the appliance is to
be installed above a built-in electric oven, the electrical
connection of the hob and the oven must be carried out
separately, both for electrical safety purposes and to make
extracting the oven easier.
Connecting the supply cable to the mains
Install a standardised plug corresponding to the load
indicated on the data plate.
The appliance must be directly connected to the mains
using an omnipolar circuit-breaker with a minimum contact
opening of 3 mm installed between the appliance and the
mains. The circuit-breaker must be suitable for the charge
indicated and must comply with current electrical regulations
(the earthing wire must not be interrupted by the circuitbreaker). The supply cable must not come into contact with
surfaces with temperatures higher than 50°C.
8
• The socket is compatible with the plug of the appliance.
If the socket is incompatible with the plug, ask an
authorised technician to replace it. Do not use extension
cords or multiple sockets.
Gas connection
The appliance should be connected to the main gas supply
or to a gas cylinder in compliance with current national
regulations. Before carrying out the connection, make sure
the cooker is compatible with the gas supply you wish to
use. If this is not the case, follow the instructions indicated
in the paragraph “Adapting to different types of gas.”
When using liquid gas from a cylinder, install a pressure
regulator which complies with current national regulations.
! Check that the pressure of the gas supply is consistent
with the values indicated in Table 1 (“Burner and nozzle
specifications”). This will ensure the safe operation and
longevity of your appliance while maintaining efficient
energy consumption.
Connection with a rigid pipe (copper or steel)
! Connection to the gas system must be carried out in such a
way as not to place any strain of any kind on the appliance.
There is an adjustable L-shaped pipe fitting on the appliance
supply ramp and this is fitted with a seal in order to prevent
leaks. The seal must always be replaced after rotating the
pipe fitting (seal provided with appliance). The gas supply
pipe fitting is a threaded 1/2 gas cylindrical male attachment.
Connecting a flexible jointless stainless steel pipe to
a threaded attachment
The gas supply pipe fitting is a threaded 1/2 gas cylindrical
male attachment.
These pipes must be installed so that they are never longer
than 2000 mm when fully extended. Once connection has
been carried out, make sure that the flexible metal pipe
does not touch any moving parts and is not compressed.
GB
! Only use pipes and seals that comply with current national
regulations.
Checking the tightness of the connection
! When the installation process is complete, check the pipe
fittings for leaks using a soapy solution. Never use a flame.
! Should the gas pressure used be different (or vary slightly)
from the recommended pressure, a suitable pressure
regulator must be fitted to the inlet pipe (in order to comply
with current national regulations).
DATA PLATE
Electrical
see data plate
connections
This appliance conforms to the following
European Economic Community directives:
- 2006/95/EEC dated 12/12/06 (Low
Voltage) and subsequent amendments
- 2004/108/EEC dated 15/12/04
(Electromagnetic Compatibility) and
subsequent amendments
- 93/68/EEC dated 22/07/93 and
subsequent amendments.
- 2009/142/EEC dated 30/11/09 (Gas) and
subsequent amendments.
- 2012/19/EC and subsequent
amendments.
9
GB
Burner and nozzle specifications
Table 1
Natural Gas
(G20 / 20 mbar)
Diameter
(mm)
Burner
Thermal Power
kW (p.c.s.*)
Nozzle
1/100
Flow*
l/h
Adjusting the burner’s
primary air
Nomin.
Reduc.
(mm)
(G20)
(mm)
Fast (R)
157
3.00
1.00
125
286
4.7
Semi Fast (S)
132
1.90
0.80
100
157
2.6
Auxiliary (A)
110
1.00
0.50
72
95
2
Nominal (mbar)
Minimum (mbar)
Maximum (mbar)
Supply pressures
*
At 15°C and 1013 mbar-dry gas
Natural P.C.S. = 37.78 MJ/m³
S
S
S
S
R
R
A
7HPK 644 D GH X /HA
7HPKQ 644 D GH /HA
DFPK 644 GH
10
20
17
25
A
7HPK 755 D GH X/HA
7HPKQ 755 D GH /HA
A
Start-up and use
Precautions and tips
! The position of the corresponding gas burner is shown
on every knob.
! This appliance has been designed and manufactured
in compliance with international safety standards. The
following warnings are provided for safety reasons and
must be read carefully.
Gas burners
Each burner can be adjusted to one of the following settings
using the corresponding control knob:
●
Off
Maximum
Minimum
To turn on one of the burners, place a lighted match or
lighter near the burner, press the knob all the way in and
turn it anti-clockwise to the “High” setting.
The knob must be pressed in for about 6 seconds until the
device that keeps the flame lit warms up.
Some models are equipped with an ignition button
incorporated into the control knob. If this is the case,
the ignitor is present. To light a burner, simply press the
corresponding knob all the way in and then turn it anticlockwise to the “High” setting, keeping it pressed in until
the burner lights.
! If a flame is accidentally extinguished, turn off the control
knob and wait for at least 1 minute before trying to relight it.
To switch off the burner, turn the knob in a clockwise
direction until it stops (when reaches the “•” position).
Practical advice on using the burners
To ensure the burners operate efficiently:
• Use appropriate cookware for each burner (see table)
so that the flames do not extend beyond the bottom of
the cookware.
• Always use cookware with a flat base and a cover.
• When the contents of the pan reach boiling point, turn
the knob to minimum.
Burner
Ø Cookware Diameter (cm)
Fast (R)
24 - 26
Semi Fast (S)
16 - 20
Auxiliary (A)
10 - 14
To identify the type of burner, refer to the designs in the
section entitled, “Burner and Nozzle Specifications”.
! Make sure the pans do not overlap the edges of the hob
while it is being used..
GB
General safety
• This is a class 3 built-in appliance.
• Gas appliances require regular air exchange to
maintain efficient operation. When installing the hob,
follow the instructions provided in the paragraph on
“Positioning” the appliance.
• These instructions are only valid for the countries
whose symbols appear in the manual and on the
serial number plate.
• The appliance was designed for domestic use inside the
home and is not intended for commercial or industrial use.
• The appliance must not be installed outdoors, even in
covered areas. It is extremely dangerous to leave the
appliance exposed to rain and storms.
• Do not touch the appliance with bare feet or with wet or
damp hands and feet.
• The appliance must be used by adults only for the
preparation of food, in accordance with the instructions
outlined in this booklet. Any other use of the appliance
(e.g. for heating the room) constitutes improper use and
is dangerous. The manufacturer may not be held liable
for any damage resulting from improper, incorrect and
unreasonable use of the appliance.
• Ensure that the power supply cables of other electrical
appliances do not come into contact with the hot parts
of the oven.
• The openings used for ventilation and dispersion of heat
must never be covered.
• Always make sure the knobs are in the “●”/“○” position
when the appliance is not in use.
• When unplugging the appliance always pull the plug from
the mains socket, do not pull on the cable.
• Never carry out any cleaning or maintenance work
without having detached the plug from the mains.
• In case of malfunction, under no circumstances should
you attempt to repair the appliance yourself. Repairs
carried out by inexperienced persons may cause injury
or further malfunctioning of the appliance. Contact a
Service Centre (see Assistance).
• Always make sure that pan handles are turned towards
the centre of the hob in order to avoid accidental burns.
• Do not use unstable or deformed pans.
• The appliance should not be operated by people
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capacities, by inexperienced individuals or by
anyone who is not familiar with the product. These
individuals should, at the very least, be supervised by
someone who assumes responsibility for their safety or
receive preliminary instructions relating to the operation
of the appliance.
• Do not let children play with the appliance.
• The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or separate remotecontrol system.
11
GB
Disposal
• When disposing of packaging material: observe local
legislation so that the packaging may be reused.
• The European Directive 2012/19/EC on Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE), requires that old
household electrical appliances must not be disposed
of in the normal unsorted municipal waste stream. Old
appliances must be collected separately in order to
optimise the recovery and recycling of the materials they
contain and reduce the impact on human health and the
environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on
the product reminds you of your obligation, that when you
dispose of the appliance it must be separately collected.
Consumers may take their old appliance to public waste
collection areas, other communal collection areas, or
if national legislation allows return it to a retailer when
purchasing a similar new product.
All major household appliance manufacturers are active
in the creation of systems to manage the collection and
disposal of old appliances.
Maintenance and care
Switching the appliance off
it is still warm with a suitable cleaning product (such as
the one in the Solutions product line available from any
After-Sales Service Centre) and paper towels. Then rub
with a damp cloth and dry. Aluminum foil, plastic items,
objects made of synthetic material, sugar or foods with
a high sugar content that have melted onto the surface
must be removed immediatley with a scraper while the
cooking surface is still hot.
Special cleaning products for
ceramic glass surfaces form
a transparent protective layer
which fights diry buildup. This
also protects the surface from
damage caused by food with
a high sugar content. Do not
use abrasive sponges or
cleaning products under any
circumstances. This holds true for chemically aggressive
cleaners, like oven sprays and stain removers.
• Stainless steel can be marked by hard water that has
been left on the surface for a long time, or by aggressive
detergents containing phosphorus. After cleaning, rinse
and dry any remaining drops of water.
Disconnect your appliance from the electricity supply before
carrying out any work on it.
Cleaning the appliance
! Do not use abrasive or corrosive detergents such as stain
removers, anti-rust products, powder detergents or sponges with
abrasive surfaces: these may scratch the surface beyond repair.
! Never use steam cleaners or pressure cleaners on the
appliance.
• It is usually enough to wash the hob with a damp sponge
and dry it with absorbent kitchen roll.
• The removable parts of the burners should be washed
frequently with warm water and soap and any burnt-on
substances removed.
• For hobs which ligth automatically, the terminal part of
the electronic instant lighting devices should be cleaned
frequently and the gas outlet holes should be checked
for blockages.
• Before using the ceramic glass module, the surface
must be cleaned, using a damp cloth to remove dust
or food residues. The ceramic glass surface should be
cleaned regularly with a soultion of warm water and a
non-abrasive detergent.
Periodically, special products
will need to be used to clean
the surface. First, remove all
food buildup or grease with a
cleaning scraper, e.g.
(not supplied).
Clean the cooking surface when
12
! Do not use stainless steel flame spreaders, bread
toasters or meat grills over gas flames.
Gas tap maintenance
Over time, the taps may become jammed or difficult to turn.
If this happens, the tap must be replaced.
! This procedure must be performed by a qualified
technician authorised by the manufacturer.
Gas tap maintenance
Over time, the taps may become jammed or difficult to turn.
If this happens, the tap must be replaced.
! This procedure must be performed by a qualified technician
authorised by the manufacturer.
Troubleshooting
GB
It may happen that the appliance does not function properly
or at all. Before calling the service centre for assistance,
check if anything can be done. First, check to see that there
are no interruptions in the gas and electrical supplies, and,
in particular, that the gas valves for the mains are open.
The burner does not light or the flame is not even
around the burner.
Check whether:
• The gas holes on the burner are clogged.
• All the movable parts that make up the burner are
mounted correctly.
• There are draughts near the appliance.
The flame dies in models with a safety device.
Check to make sure that:
• You pressed the knob all the way in.
• You keep the knob pressed in long enough to activate
the safety device.
• The gas holes are not blocked in the area corresponding
to the safety device.
The burner does not remain lit when set to minimum.
Check to make sure that:
• The gas holes are not blocked.
• There are no draughts near the appliance.
• The minimum setting has been adjusted properly.
The cookware is unstable.
Check to make sure that:
• The bottom of the cookware is perfectly flat.
• The cookware is positioned correctly at the centre of the
burner.
• The pan support grids have been positioned correctly.
13
Установка
Или же воздухозабор может
осуществляться из смежных
помещении, оснащенных
вентиляционным отверстием,
сообщающимся с улицеи, как
описано выше, при условии,
что это не общие зоны здания,
пожароопасные помещения и
не спальни.
! Важно сохранить данное руководство для его
последующих консультации. В случае продажи,
передачи изделия или при переезде на новое место
жительства необходимо проверить, чтобы руководство
оставалось вместе с изделием, для того чтобы его новыи
владелец мог ознакомиться с правилами эксплуатации
и с соответствующими предупреждениями.
! Монтаж изделия производится в соответствии
с данными инструкциями квалифицированными
специалистами. Неправильныи монтаж изделия может
стать причинои повреждения имущества и причинить
ущерб людям и домашним животным.
данное изделие может быть установлено и использоваться
только в помещениях с постояннои вентиляциеи в
соответствии с положениями деиствующих Нормативов.
Необходимо соблюдать следующие требования:
• в помещении должна быть предусмотрена система
дымоудаления в атмосферу, выполненная в
виде вытяжного зонта или электровентилятора,
автоматически включающихся каждыи раз, когда
включается изделие.
• В помещении должна быть предусмотрена система,
обеспечивающая достаточныи приток воздуха для
надлежащего горения. Расход воздуха, необходимого
для горения, должен быть не менее 2 м<+>3/час на
кВт установленнои мощности.
A
14
Приток воздуха может
обеспечиваться непосредственно
снаружи здания через
воздуховод полезным сечением
не менее 100 см2 и диаметром,
исключающим возможность
случаиного засорения.
• Вытяжка должна быть установлена в соответствии
с руководством по эксплуатации вытяжки и в любом
случае на высоте не менее 650 мм.
• Расположите навесные шкафы, прилегающие к
вытяжке, на высоте не менее 420 мм от рабочеи
поверхности кухни (см. рисунок).
600mm min.
Если варочная панель
устанавливается под навесным
шкафом, последнии должен
располагаться на высоте не
менее 700 мм от кухонного топа
(см. рисунок).
• Размеры ниши кухонного элемента должны
соответствовать рисунку. В крепежныи комплект
входят крепежные крюки для крепления варочнои
панели на кухоннои рабочеи поверхности толщинои
от 20 до 40 мм. Для надежного крепления
варочнои панели рекомендуется использовать все
прилагающиеся крюки.
555 mm
55
m
m
mm
! Не разрешаите детям играть с упаковочными
материалами. Упаковочные материалы должны быть
уничтожены в соответствии с правилами раздельного
сбора мусора (см. Предосторожности и рекомендации).
475
Расположение
Встроенныи монтаж
Газовые и газо-электрические варочные панели
оснащены системои защиты от чрезмерного перегрева
класса Х, поэтому кухонная плита может быть
установлена рядом кухонными мебельными элементами,
высота которых не превышает уровень варочнои панели.
Для правильного монтажа варочнои панели необходимо
соблюдать следующие меры предосторожности:
• Кухонные элементы, расположенные рядом с
кухоннои плитои, высота которых превышает уровень
варочнои панели, должны находиться на расстояние
не менее 600 мм от края варочнои панели.
420mm min.
! Внимательно прочитаите инструкции: в них содержатся
важные сведения об установке, эксплуатации и
безопасности изделия.
650mm min.
RS
• Перед креплением кухонного топа установите
уплотнение (прилагается) по периметру варочнои
панели, как показано на схеме.
RS
Электрическое подключение
Варочные панели, оснащенные трехполярным сетевым
кабелем, расчитаны на функционирование с переменным
током с напряжением и частотои электропитания,
указанными на паспортнои табличке (расположеннои
снизу варочнои панели). Провод заземления сетевого
кабеля имеет желто-зеленыи цвет. В случае установки
варочнои панели сверху духового шкафа, встроенного
в кухонныи элемент, электрическое подсоединение
варочнои панели и духового шкафа должно выполняться
раздельно по причинам безопасности, а так же для
легкого съема духового шкафа.
Схема крепления крюков
Монтаж крюка для опорных Монтаж крюка для опорных
брусков H=20mm
брусков H=30mm
Спереди
Подсоединение сетевого шнура изделия к сети
электропитания
Установите на сетевои кабель нормализованную
штепсельную вилку, расчитанную на нагрузку, указанную
на паспортнои табличке. В случае прямого подключения
к сети электропитания между изделием и сетью
необходимо установить многополюсныи выключатель
с минимальным расстоянием между контактами 3 мм,
расчитанныи на данную нагрузку и соответствующии
деиствующим нормативам (выключатель не должен
размыкать провод заземления). Сетевои кабель должен
быть расположен таким образом, чтобы ни в однои точке
его температура не превышала температуру помещения
более чем на 50°C.
! Электромонтер несет ответственность за правильное
подключение изделия к электрическои сети и за
соблюдение правил безопасности.
Монтаж крюка для опорных Сзади
брусков H=40mm
Перед подключением изделия к сети электропитания
проверьте следующее:
! Используите крюки из комплекта «вспомогательные
принадлежности»
• розетка должна быть соединена с заземлением и
соответствовать нормативам;
• Если варочная панель не устанавливается сверху
встроенного духового шкафа, необходимо вставить
деревянную панель в качестве изоляции. Эта панель
должна быть установлена на расстоянии не менее 20
мм от нижнеи части варочнои панели.
• сетевая розетка должна быть рассчитана на
максимальную потребляемую мощность изделия,
указанную в таблице технических характеристик;
Вентиляция
Для обеспечения надлежащеи вентиляции необходимо
снять заднюю панель ниши кухонного элемента.
Рекомендуется установить духовои шкаф на два
деревянных бруска или на сплошное основание с
отверстием диаметром не менее 45 х 560 мм (см
чертежи).
• сетевая розетка должна быть совместима со
штепсельнои вилкои изделия. В противном случае
замените розетку или вилку; не используите
удлинители или троиники.
560
mm
.
45 m
m.
! Варочная панель может быть установлена
только над встраиваемыми духовыми шкафами с
охладительной вентиляцией.
• н а п р я ж е н и е и ч а с т от а т о к а с ет и д ол ж н ы
соответствовать электрическим данным изделия;
! Изделие должно быть установлено таким образом,
чтобы электрическии провод и сетевая розетка были
легко доступны.
! Электрическии провод изделия не должен быть согнут
или сжат.
! Ре г у л я р н о п р о в е р я и т е с о с т о я н и е к а б ел я
электропитания и в случае необходимости поручите
его замену только уполномоченным техникам (см.
Техническое обслуживание).
15
RS
! Производитель не несет ответственности за
последствия несоблюдения перечисленных выше
требовании.
Подсоединение к газопроводу
д а н н о е и зд ел и е м о ж ет б ы т ь у с т а н о вл е н о и
использоваться только в помещениях с постояннои
вентиляциеи в соответствии с положениями деиствующих
Нормативов, только после проверки соответствия
изделия типу газа, к которому он подсоединяется. В
случае несоответствия выполнить операции, описанные
в параграфе «Настроика на различные типы газа». В
случае использования сжиженного газа из баллона
использовать регуляторы давления, соответствующие
нормативами и их последующим поправкам.
! Для надежного функционирования, рационального
использования энергии и более длительного срока
службы электрического изделия проверьте, чтобы
давление подачи газа соответствовало значениям,
указанным в таблице 1 «Характеристики газовых
горелок и форсунок».
Подсоединение при помощи твердои трубки
(меднои или стальнои)
! Подсоединение к газопроводу не должно оказывать
каких-либо нагрузок на изделие.
На патру бк е подачи газа в изделия имеется
вращающееся колено “L” с уплотнительнои прокладкои.
При необходимости повернуть колено обязательно
замените уплотнительную прокладку (прилагающется
к изделию). Патрубок подачи газа в изделие имеет
цилиндрическую наружную резьбу 1/2 газ.
Подсоединение при помощи гибкои трубки из
нержавеющеи стали со сплошными стенками с
резьбовыми соединениями.
Патрубок подачи газа в изделие имеет цилиндрическую
наружную резьбу 1/2 газ.
Подсоединение таких шлангов должно производиться
таким образом, чтобы их длина при максимальном
растяжении не превышала 2000 мм. По завершении
подсоединения проверьте, чтобы металлическии гибкии
шланг не касался подвижных частеи или не был сжат.
Использовать исключительно трубки, соответствующие
Н о р м а т и в у, и у п л о т н и т е л ь н ы е п р о к л а д к и ,
соответствующие деиствующим государственным
нормативам.
Проверка уплотнения
! По завершении подсоединения проверьте прочность
уплотнения всех патрубков при помощи мыльного
раствора, но никогда не пламенем.
!     
    
    
   
  
16
ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА
Электропитание см. заводскую табличку
Данное изделие соответствует
следующим Директивам
Европейского Сообщества:
2006/95/CEE от 12/12/06 (Низкое
напряжение) с последующими
изменениями - 2004/108/СЕЕ от
15/12/04 (Электромагнитная
совместимость) с последующими
изменениями - 93/68/СЕЕ от
22/07/93 с последующими
изменениями. - 2009/142/СЕЕ от
30/11/09 (Газ) с последующими
изменениями; - 2012/19CEE с
последующими изменениями
Характеристики к онф орок и ф орсунок
RS
Таблица 1
Природный газ
(G13 / 13 mbar)
Конфорка
Диаметр
(мм)
Теплотворная способность
кВт (p.c.s.*)
Номинальная
Ре гу ляция первично го
во зд ух а конф орок
Форсунка
1/100
Расход*
л/час
Сокращенная
(мм)
(G13)
(мм)
Большая (R)
157
3.00
1.00
143
286
10.6
Средняя (S)
132
1.90
0.80
112
157
4
Малая (A)
110
1.00
0.50
83
95
3.5
Номинальное (мбар)
Минимальное (мбар)
Минимальное (мбар)
Давление подачи
13
6.5
18
При 15°C и 1013 мбар – сух ои газ
Природныи газ
Те плотворная спо собность = 37,78 МДж/ м³
*
S
S
S
S
R
R
A
7HPK 644 D GH X /HA
7HPKQ 644 D GH /HA
DFPK 644 GH
A
A
7HPK 755 D GH X/HA
7HPKQ 755 D GH /HA
17
RS
Включение и эксплуатация
! Н а к а ж д о и р у к о я т к е п о к а з а н о п ол о ж е н и е
соответствующеи конфорки на варочнои панели.
Газовые конфорки
При помощи соответствующего регулятор можно
выбрать один из следующих режимов конфорки:
●
Максимальная мощность
Минимальныи
       
      
       

    
    
        
   
    
     
      
      
     
     
      
!      
     
     
    
    
      
   ""
Практические советы по эксплуатации
газовых горелок
Для максимальнои отдачи изделия следует помнить:
• для каждои конфорки используите подходящую
посуду (смотри таблицу) с тем, чтобы пламя конфорки
не выходило из-под дна посуды.
• всегда используите посуду с плоским дном и с
крышкои.
• в момент закипания поверните рукоятку в положение
малого пламени.
Горелка
Диаметр дна посуды,
см
Быстрая (R )
24-26
Полубыстрая (S)
16-20
Дополнительная (А)
10-14
     
   " 
 ".
18
Предосторожности и
рекомендации
! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии
с международными нормативами по безопасности.
Необходимо внимательно прочитать настоящие
предупреждения, составленные в целях вашеи
безопасности.
Выключено
!      
     
Общие требования к безопасности
• Данное устроиство является встраиваемым
бытовым электроприбором класса 3.
• Для исправного функционирования газовых
ус т р о и с т в н е о бхо д и м о от р е г у л и р о в а т ь
воздухообмен. Проверьте, чтобы при установке
этих устроиств соблюдались требования,
описанные в параграфе «Расположение».
• Инструкции относятся только к странам,
обозначения которых приведены в руководстве
и на паспортнои табличке изделия.
• Д а н н о е и з д е л и е п р е д н а з н а ч а е т с я д л я
непрофессионального использования в домашних
условиях.
• Запрещается устанавливать изделие на улице, даже
под навесом, так как воздеиствие на него дождя и
грозы является чрезвычаино опасным.
• Не прикасаитесь к изделию влажными руками,
босиком или с мокрыми ногами.
• Изделие предназначено для приготовления
пищевых продуктов, может быть использовано
только взрослыми лицами в соответствии
с инструкциями, приведенными в данном
техническом руководстве. Любое другое
его использование (например: отопление
п ом е щ е н и я ) сч и т а етс я н е н а д леж а щ и м и
следовательно опасным. Производитель не
несет ответственности за возможный ущерб,
вызванный ненадлежащим, неправильным и
неразумным использованием изделия.
• Следите, чтобы сетевые шнуры других бытовых
электроприборов не прикасались к горячим частям
духового шкафа.
• Не закрываите вентиляционные решетки и отверстия
рассеивания тепла.
• Всегда проверяите, чтобы регуляторы находились в
положении “l”/“Ў” , когда изделие не используется.
• Не тяните за сетевои кабель для отсоединения вилки
изделия из сетевои розетки, возьмитесь за вилку
рукои.
• Перед началом чистки или технического обслуживания
изделия всегда вынимаите штепсельную вилку из
сетевои розетки.
• В случае неисправности категорически запрещается
открывать внутренние механизмы изделия с целью
их самостоятельного ремонта. Обращаитесь в Центр
Сервисного обслуживания (см. Техобслуживание).
• Следите, чтобы ручки кастрюль на варочнои панели
были всегда повернуты таким образом, чтобы вы не
могли случаино задеть их.
• Не закрываите стеклянную крышку варочнои панели
(если она имеется), если газовые или электрические
конфорки еще горячие.
• Не пользуитесь нестабильнои или деформированнои
посудои.
• Не допускается эксплуатация изделия лицами с
ограниченными физическими, сенсориальными
или умственными способностями (включая детей),
неопытными лицами или лицами, необученными
обращению с изделием без контроля со стороны
лица, ответственного за их безопасность или после
надлежащего обучения обращению с изделием.
• Н е р а з р е ш а й т е д ет я м и г р а т ь с б ы т о в ы м
электроприбором.
• Изделие не рассчитано на влючение посредством
внешнего синхронизатора или отдельной
системы дистанционного управления
Утилизация
• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдаите
местные нормативы с целью повторного
использования упаковочных материалов.
• Согласно Европеискои Директиве 2012/19/СЕ
касательно утилизации электронных и электрических
электроприборов электроприборы не должны
выбрасываться вместе с обычным городским
мусором. Выведенные из строя приборы должны
собираться отдельно для оптимизации их утилизации
и рекуперации составляющих их материалов, а также
для безопасности окружающеи среды и здоровья.
Символ зачеркнутая мусорная корзинка, имеющиися
на всех приборах, служит напоминанием об их
отдельнои утилизации.
Старые бытовые электроприборы могут быть
переданы в общественныи центр утилизации,
отвезены в специальные муниципальные зоны
или, если это предусмотрено национальными
нормативами, возвращены в магазин при покупке
нового изделия аналогичного типа.
Все ведущие производители бытовых электроприборов
содеиствуют созданию и управлению системами по
сбору и утилизации старых электроприборов.
Техническое
обслуживание и уход
Обесточивание изделия
Перед началом какои-либо операции по обслуживанию
или чистке отсоедините изделие от сети электропитания.
Чистка изделия
! Не следует пользоваться абразивными или
коррозивными чистящими средствами такими как
выводители пятен или средства для удаления
ржавчины, порошковыми чистящими средствами
или абразивными губками: они могут необратимо
поцарапать поверхность изделия.
! Никогда не используите паровые чистящие агрегаты
или агрегаты под высоким давлением для чистки
изделия.
• В качестве регулярного ухода достаточно вымыть
варочную панель влажнои губкои и затем протереть
насухо кухонным бумажным полотенцем.
• Необходимо регулярно мыть съемные части
конфорок горячеи водои с моющим средством,
тщательно удаляя все возможные налеты.
• На варочных панелях, оснащенных автоматическим
зажиганием, следует регулярно чистить наконечники
устроиств мгновенного электронного зажигания и
проверять, чтобы отверстия газовых конфорок не
были засорены.
• Перед началом приготовления поверхность варочной
панели необходимо протереть влажной тряпкой для
удаления пыли или остатков пищи, приготовленной
ранее.
Необходимо регулярно чистить поверхность варочной
панели раствором теплой
воды с неабразивным моющим
средством. Следует регулярно
использовать специальные
ч и с т я щ и е с р ед с т в а д л я
стеклокерамических варочных
панелей. Сначала удалите с
варочной панели все остатки
пищи и жирные брызги при
помощи скребка, например (не прилагается).
Протирайте варочную панель, когда она еще
теплая; используйте специальные моющие средства
(такие как средства линии Solutions, которые
Вы можете приобрести в Центрах сервисного
обслуживания) и бумажные кухонные полотенца,
протрите влажной тряпкой и вытрите насухо.
Случайно расплавленные алюминиевые листы,
пластмассовые или синтетические предметы, а также
сахар или продукты с высоким содержанием сахара
должны незамедлительно удаляться с еще горячей
варочной зоны при помощи скребка.
Специальные чистящие
средства образуют
прозрачный
слой,
отталкивающий загрязенения.
Этот слой служит также для
предохранения поверхности
варочной панели от возможных
повреждений, вызванных
продуктами с высоким
содержанием сахара. Категорически запрещается
использовать абразивные губки или чистящие
средства, а также следует избегать использования
химически агрессивных средств таких как спрай для
чистки духовок или пятновыводителей.
19
RS
RS
• На деталях из нержавеющеи стали могут образоваться
пятна, если они остаются в течение длительного
времени в контакте с водои повышеннои жесткости или
с агрессивными моющими средствами (содержащими
фосфор). После чистки рекомендуется тщательно
удалить остатки моющего средства влажнои
тряпкои и высушить духовку. Кроме того следует
незамедлительно удалять возможные утечки воды.
В моделях варочнои панели, оснащенных защитным
устроиством, конфорка загорается и сразу гаснет.
Рукоятка конфорки нажата не до упора.
• Рук оятк а была нажата в течение времени,
недостаточного для включения защитного устроиства.
• Засорены форсунки газовои конфорки, расположенные
напротив защитного устроиства.
Конфорка гаснет в положении малого пламени.
Засорены отверстия подачи газа в конфорке.
• Сквозняки рядом с газовои варочнои панелью.
• Неправильно отрегулировано минимальное пламя.
Нестабильные кастрюли
! Н е и с п ол ь зо ва т ь н а г а зо в ы х ко н фо р к а х
рассеиватели, тостеры или решетки для мяса из
нержавеющей стали.
Уход за рукоятками газовои варочнои
панели
Со временем рукоятки варочнои панели могут
заблокироваться или вращаться с трудом, поэтому
потребуется произвести их внутреннюю чистку и замену
всеи рукоятки.
! Данная операция должна выполняться техником,
уполномоченным производителем.
Неисправности и методы
их устранения
Если ваш холодильник не работает. Прежде чем
обратиться в Центр Сервисного обслуживания,
проверьте, можно ли устранить неисправность,
используя рекомендации, приведенные в следующем
перечне.
Если неисправность не может быть устранена,
вызовите техника из уполномоченного Сервиса: Единыи
национальныи номер: 199.199.199 (максимальная
стоимость звонков с домашнего телефона 0,1426 Евро).
Конфорка не зажигается, или пламя горит
неравномерно.
Форсунки газовои конфорки засорились.
• Все съемные части конфорки дожны быть установлены
правильно.
• Сквозняки рядом с газовои варочнои панелью.
20
Дно кастрюли должно быть идеально плоским.
• Кастрюля должна быть установлена по центру
газовои или электрическои конфорки.
• Опорные решетки на варочнои панели установлены
неправильно.
! Нұсқаулықпен мұқият танысыңыздар: онда бұйымды
орнату, пайдалану және оның қауіпсіздігі туралы
маңызды мәліметтер бар.
Орналастыру
! Балаларға орам материалдарымен ойнауға рұқсат
бермеңіздер.
Орам материалдары қалдықты бөліп жинау ережесіне
сәйкес жойылуы тиіс. (Сақтандыру және ұсыныстарды
қара).
! Бұйымды орнату осы нұсқаулыққа сәйкес, білікті
мамандардың көмегі арқылы жүзеге асырылады.
Бұйымды дұрыс емес орнату мүлікке зақым келтіруі
және адамдардың және үй жануарларының өміріне қауіп
тудыруы мүмкін.
! Бұйым үнемі желдетуі бар жайларда сол елдің
қолданыстағы нормативтік ерекшеліктеріне сәйкес
орнатылуы мүмкін. Келесі талаптар сақталуы керек:
• Жайда сорғыш зонт және электр желдеткіш түрінде
жасалған, әр бұйым іске қосылған сәт сайын автоматты
түрде қосылатын түтінді ауаға шығару жүйесі
қарастырылуы керек.
600 мм мин.
420 мм мин.
! Бұл нұсқаулықты бұдан әрі де кеңес беру үшін сақтап қою
маңызды. Сатқан, біреуге берген немесе қоныс аударған
жағдайда, жаңадан алған иесі оны пайдалану ережелерін
және тиісті сақтандыруларды білуі үшін осы нұсқаулық
бұйыммен бірге болуы керек.
Құрылғыны орнату
Газ және газ-электрлі пісіру панелдері артық қызып кетпес
үшін Х класындағы жүйемен жабдықталған, сондықтан да
ас үй пешін асүй жиһаз элементтерінің жанына орнатуға
болады, олардың биіктігі пісіру панелінен асып кетпеуі керек.
Пісіру панелін дұрыс орналастыру үшін келесі іс-шаралар
сақталуы керек:
• Асүй пешінің жанында орналасқан, биіктігі пісіру
панелінен артық емес асүй элементтері арасындағы
арақашықтық 600 мм кем емес болуы керек.
• Сорып шығару қондырғысы оның пайдалану нұсқаулығына
сәйкес және кез келген жағдайда 650 мм биіктіктен
аспайтын арақашықтықта орналасуы керек (суретті
қараңыз).
• Сорғыш қондырғыға қоса берілген аспалы шкафтарды
жұмыс жасайтын бетінен 420 мм кем емес биіктікте
орналасуы керек (суретті қараңыз).
650 мм мин.
Орнату
Егер пісіру панелі аспалы шкафтың
астына қойылатын болса, соңғысы
асүй жылыту пешінен 700 мм
қашықтықта орналасуы керек .
• Орнату қуысы суретте көрсетілген өлшемдерге ие
болуы тиіс.
Үстінің қалыңдығы 20 мен 40 мм арасындағы шкафтарға
плитаны орнатуға мүмкіндік беретін бекіту ілмектері
қамтамасыз етілген. Плита шкаф үстіне мықтап бекітілгеніне
көз жеткізу үшін барлық ілмектерді пайдалану керек.
555 мм
• Бұйым орнатылатын жайларда газдың жануына
барынша қажетті көлемдегі ауа тасқыны қамтамасыз
етілуі керек. Ауа шығыны белгіленген күштен 1 кВТ
үшін 2 м<+>3/сағ кем болмауы керек.
A
Жануға арналған
ауаның желдету
тесіктерінің мысалдары.
Торлармен қоршалған, желдеткіш
тесіктері пайдалы қисықтары
100см2 кем емес ауданда ауа
өткізгіштігі болуы керек және
олардың кейбір бөліктері де
жабылып қалмайтындай күйде
орналасуы тиіс.
55
м
м
мм
Тікелей
далаға
475
Мұрша құбырында немесе айыр түтіндікте.
(тек тағам дайындау құрылғылары үшін)
• Ас үй пешін нығайтар алдында кестеде көрсетілген
пісіру панелі бойынша нығыздағышты (қоса беріледі)
орнатыңыз.
Немесе тесіктер, егер пісіру
панелі от жанбай тұрған кезде
сақтандыру қондырғыларымен
жабдықталмаса және ауа үйдің
жалпы аумағына жатпайтын
көршілес жайлардан, жоғарыда
аталғандай көшеге қарайтын
Терезе мен еден арасындағы
желдету саңылауын кеңейту.
өртке қарсы жайлардан
немесе желдеткіші бар жатын
бөлмелерден келіп тұрса ауа қақпасын қоюға болады.
Жапсарлас
бөлме
Желдетілетін
бөлме
21
KZ
KZ
Ілмекті бекіту сызбасы
Ілмек орны шкаф үстінің қалыңдығы
H=20мм үшін
Бұйымның желі шнурын электр
өткізгіші желісіне жалғау
Ілмек орны шкаф
үстінің қалыңдығы
H=30мм үшін
Алды
Ілмек орны
үстінің қалыңдығы
H=40 мм үшін
Арты
! "Керек-жарақтар" орамасындағы ілмектерді қолданыңыз.
• Плита ендірілген пеш үстіне орнатылмаған жағдайда,
оқшаулау үшін ағаш тақтаны орнату қажет. Оны
плитаның астыңғы жағынан кем дегенде 20 мм ара
қашықтықта орналастыру керек.
Желдету
Тиісті желдетудің орнатылғанын тексеру үшін шкафтың
артқы қабырғасын алып тастау қажет. Пешті екі ағаш
тақтайға немесе кемінде 45 x 560 мм ашық тұрған тегіс
жерде орналастыру ұсынылады (сызбаны қараңыз).
м.
60 м
5
45 м
м.
! Пісіру панелі қоса орнатылатын салқындататын
желдеткіші бар духовка шкафының үстіне қойылады.
Электр қуатына қосу
Үш полярлі желі кабелімен жабдықталған пісіру панелдері
паспорттық кестеде көрсетілген кернеумен және электр
өткізгіш жиілігіне қарай ауыспалы тоқта жұмыс істеуге
есептелген (пісіру панелінің төменгі жағында орналасқан).
Желі кабелінің жерге тұйықталу өткізгіші сары-жасыл түсті
болады. Пісіру панелін асүй элементіне қоса жасалған
духовка шкафының жоғарғы жағына орналастырылған
жағдайда, пісіру панелі мен духовка шкафының электр
көзіне жалғау қауіпсіздік ережелеріне сәйкес және духовка
шкафын тез алу үшін бөлек-бөлек орналасуы керек.
22
Электр қуаты кабеліне бұйымның паспорттық кестесінде
көрсетілген жүктемеге есептелген, нормаланған
штепсельдік вилканы орнатыңыз.
Электр қуаты желісіне тікелей қосқан жағдайда, асүй пеші
және желі арасында байланыс арасы 3 мм минималдық
арақашықтықтағы мультиполярлі қосқышты орнату
қажет, ол осы жүктеме есептелуі және қолданыстағы
нормативтерге сәйкес болуы керек (ажыратқыш жерге
тұйықтау сымына жанаспауы тиіс). Желі шнуры оның
ешбір нүктесі жай температурасынан 50°С аспайтындай
температурада болатындай жерде орналасуы керек.
! Электромонтер бұйымның тоқ көзіне дұрыс жалғануына
және қауіпсіздік ережелерінің сақталуына жауапкершілік
алады.
Бұйымды электр тоғына қосар алдында мыналарды
тексеріп алыңыз:
• Розетка жерге тұйықталып, нормативтерге сәйкес
жалғануы керек
• Желі розеткасы бұйымның паспортына көрсетілген
максималдық қуат қабылдау күшіне есептелуі тиіс;
• Желідегі тоқтың кернеуі мен жиілігі бұйымның электр
мәліметтеріне сәйкес болуы керек;
• Желілік розетка бұйымның штепсельді вилкасына
сәйкес келуі керек. Кері жағдайда, розетканы немесе
вилканы ауыстырыңыз; тоқ ұзартқыштар мен көп көзді
тоқ көздерін қолданбаңыздар.
! Бұйым желі шнуры мен желі розеткасы қолжетімді
жерде тұратындай болып орналасуы керек.
! Бұйымның желі шнуры майысуына немесе бүктеліп
тұруына болмайды.
! Күн сайын желі шнурын тексеріп тұрыңыз және қажет
болған жағдайда оны тек уәкілетті техник мамандарға ғана
ауыстыртыңыз (Техникалық қызмет көрсетуді қара).
! Өндіруші жоғарыда аталған ережелер сақталмаған
жағдайда барлық жауапкершіліктен босатылады.
Газ құбырына қосу
Газ баллонына немесе газ құбырына қосу иілгіш
резеңке немесе болаттан жасалған шланг арқылы
қолданыстағы елдің нормативтеріне сәйкес, бұйымның
осы пайдаланылатын газ түріне күйін қалай келтіруге
болатынына байланысты жүзеге асырылады (қақпақтағы
күйге келтіру этикетін қараңыз: кері жағдайда төмендегіге
қараңыз). Баллондағы сұйытылған газды пайдаланған
жағдайда қысымды реттегіштерді қолданыстағы елдің
нормативтеріне сәйкес орнату керек. Газ түтігін жалғауды
жеңілдету бағытталған болып табылады: бұқтырмадағы
нығайтатын тежегіш гайканы әр жерінен ауыстырыңыз
және қосымша тығыздағыштарды ауыстырып тұрыңыз.
! Энергия қызметі сенімді болу, оны дұрыс қолдану
үшін және бұйымды ұзақ пайдаланам десеңіз, газды
беру қысымы «Газ конфоркалары мен форсункалары
сипаты» кестесінде көрсетілген мәліметтерге сәйкес
келуі керек.
Тығыз трубка көмегімен жалғау (мыс және болат)
! Газ құбырына жалғау бұйымға ешқандай жүктеме
түсірмеу керек.
Бұйымның газ келетін трубасында тығыздайтын
төсемі қоса берілген, бұралып тұратын «L» буыны
бар. Егер буынды ауыстыру керек болған жағдайда,
оның тығыздау төсемін ауыстыру керек (бұйымға қоса
берілетін). Бұйымдағы газ келетін трубаның цилиндрлі
түрдегі ішкі ½ газ қимасы болады.
KZ
Бұрандамен жалғанып, тегіс оралған, тот
баспайтын болаттан жасалған шланг арқылы
газды қосу.
Бұйымдағы газ келетін трубаның цилиндрлі түрдегі ішкі
½ газ қимасы болады.
Бұндай шлангілерді жалғағанда олардың максималдық
жазылу ұзындығы 2000 мм аспауы керек. Оларды
жалғап болғаннан кейін, металлдан жасалған иілгіш
шланг қозғалмалы заттарға тимей тұруын және бүктеліп
қалмауын тексеріп алыңыз.
Нормативтерге сәйкес трубкаларды, сол елдің
мемлекеттік нормативтеріне сәйкес келетін тығыздағыш
төсемдерді пайдалану керек.
Тығыздығын тексеру
! Жалғауды аяқтағаннан кейін, барлық түтіктердің
тығыздық беріктігін сабын ерітіндісінің көмегімен
тексеріңіз, бірақ отпен тексермеңіз.
! Егер қолданылатын газдың қысымы қарастырылған
қысымнан басқаша болса (түрленсе) қорек газ құбырында
тиісті қысымды реттегішті орнату қажет (қолданыстағы
ұлттық нормативтерге сәйкес).
ДЕРЕКТЕР КЕСТЕСІ
Электр
деректер кестесін қараңыз
қосылымдары
Бұл құрылғы Еуропа экономикалық
қауымдастығының келесі нұсқауларына сай
келеді:
- 2006 жылғы 12-сəуірдегі 2006/95/EEC (төмен
кернеу туралы) директивасы жəне одан кейінгі
түзетулер
- 2004 жылғы 15-желтоқсандағы 2004/108/EEC
(электромагниттік үйлесімділік туралы)
директивасы жəне одан кейінгі түзетулер
-1993 жылғы 22-шілдедегі 93/68/EEC
директивасы жəне одан кейінгі түзетулер.
-2009 жылдың 30-қарашасындағы
2009/142/EEC (газ туралы) директивасы жəне
одан кейінгі түзетулер.
- 2012/19/EC жəне одан кейінгі түзетулер.
23
KZ
Конфорка мен форсункалар сипаттамасының кестесі
1-кесте
Табиғи газ
(G13 / 13 mbar)
Диаметрі
Жылу шығару
Форсунка Шығын*
(мм)
қабілеті кВт (p.c.s.*) 1/100 (мм) л/сағ
Конфорка
Номина- Қысқалды
ртылған
(мм)
(G13)
(мм)
Үлкен (R)
157
3.00
1.00
125
286
4.7
Орташа (S)
132
1.90
0.80
100
157
2.6
Шағын (A)
110
1.00
0.50
72
95
2
Номиналды (мбар)
Минималды (мбар)
Минималды (мбар)
Берілу қысымы
20
17
25
15°C жəне 1013 мбар – құрғақ газ
Табиғи газдың Жылу шығару қабілеті = 37,78 МДж/м³
*
S
S
S
S
R
R
A
7HPK 644 D GH X /HA
7HPKQ 644 D GH /HA
DFPK 644 GH
24
Алғашқы ауаны
реттейтін конфорка
A
7HPK 755 D GH X/HA
7HPKQ 755 D GH /HA
A
Қосу және пайдалану
Сақтандырулар мен кеңестер
! Тиісті газ оттығының немесе электр конфорканың*
орны әрбір тұтқада көрсетілген.
! ! бұйым қауіпсіздік бойынша халықаралық нормативтерге
сәйкес жоспарланған және дайындалған.
Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін құрастырылған осы
сақтандыруды аса мұқият оқыңыз.
Газ оттықтары
Әрбір оттықты тиісті басқару тұтқасының көмегімен
төмендегі параметрлердің біріне реттеуге болады:
●
Өшірулі
Ең жоғары
Ең төмен
Конфорканың бірін тұтандыру үшін, оған сіріңке талын
немесе оттықты жақындатып, тиісті тұтқаны барынша
басып сағат тіліне қарсы, «Максималдық» күйіне
бұраңыз. Қорғаныс құрылғылары бар моделдерде
конфорка тұтқасын басқан күйінде, шамамен 6 секунд,
қондырғы қызғанға дейін, автоматты түрде жанғанша
ұстап тұру керек.
Кейбір модельдер тұтандыру түймесімен, қоса берілген
реттегіш-тұтқамен жабдықталған. Бұл жағдайда тұтату
оттықтары болады, бірақ жеке түйме емес. Керекті
конфорканы тұтандыру үшін тиісті тұтқаны барынша
басып сағат тіліне қарсы керекті тұтқаны басып
максималдық жалын болғанша бұрау керек.
! Оты кенет өшіп қалған жағдайда, басқару тұтқасын
өшірілген күйге әкеліп, 1 минут өткеннен кейін барып
конфорканы қайта тұтандырыңыз. Конфорканы өшіру
үшін тұтқаны сағат тілі бойынша жалын өшкенге дейін
бұраңыз (күй “•” белгісімен белгіленген).
Газ жанарғыларын пайдалану бойынша
қарапайым кеңестер
Бұйым максималдық түрде жұмыс істеп тұруы үшін
есте сақта:
• ә конфорка үшін тиісті ыдысты пайдаланыңыз,
ыдыстың түбі конфорка жанарғысына сәйкес келуі
керек (кестені қара).
• Табаны тегіс және қақпағы бар ыдысты пайдаланыңыз.
• Қайнаған жағдайда, тұтқаны оттың аз келетін жағына
қарай бұраңыз.
Жанарғы
Ыдыс түбінің диаметрі, см
Жылдам R
24 - 26
Жартылай жылдам S
16 - 20
Қосымша А
10 - 14
Конфорка түрлерін анықтау үшін «конфоркалар мен
форсункалар» параграфындағы суреттерді қараңыз.
! Ас дайындау барысында кастрөлдер пісіру панелінің
шетіне шықпауын қадағалаңыз.
Қауіпсіздікке қойылатын жалпы
талаптар
• Бұл құрылғы 3 класқа жататын қосалқы тұрмыстық
электр құрылғысы болып табылады.
• Газ құрылғылары дұрыс қызмет атқару үшін
ауа айналымын ретке келтіру керек. Осы
қондырғыларды орнатқан кезде «Орналастыру»
параграфында сипатталған талаптар сақталуын
тексеріңіз.
• Басқару бұйымның паспорттық кестесінде және
нұсқамасында келтірілген елдерге ғана жарамды
болып табылады.
• Бұл бұйым үй шарттарында кәсіби емес тұрғыда
пайдалануға арналған.
• Бұйымды көшеге, бастырма астында орнатуға тыйым
салынады, өйткені оған жаңбыр және нажағайдың
әсері өте қауіпті болып саналады.
• Бұйымға су қолмен, жалаңаяқ немесе дымқыл аяқпен
жақындамаңыз.
• Бұйым тағамдық өнімдерді дайындауға арналған, оны
осы техникалық нұсқаулықта көрсетілген ережелерге
сәйкес тек ересек адамдар ғана пайдалана алады.
• Басқа тұрмыстық электрожабдықтардың электр қуаты
өткізгіштерімен, бұйымның ыстық бөліктерімен жақын
байланысқа түспеңіз.
• Желдеткіш торларды және ыстықты басатын
тесіктерді жаппаңыз.
• Бұйым пайдаланылмағанда, тұтқалары «» / «»
жағдайында болуын ылғи тексеріңіз.
• Бұйымның вилкасын тоқ көзінен суыру үшін желі
шнурынан тартпаңыз, вилканың өзінен ұстап
суырыңыз.
• Бұйымның тазалау немесе техникалық жұмыстар
жасау үшін штепсельді вилканы тоқ көзінен суырыңыз.
• Ж ө н д е л м е й т і н ж а ғ д а й д а , б ұ й ы м н ы ң і ш к і
мехнанизмдерін өз бетінше жөндеу жұмыстарын
жүргізу үшін ашуға тыйым салынады. Техникалық
қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыздар
(Техникалық қызмет көрсетуді қара).
• Духовка шкафының ашық тұрған есігіне ауыр
заттарды қоймаңыз.
• Пісіру панеліндегі к астрөл тұтқалары сіздің
байқаусызда қолыңыз тиіп кетпейтіндей болып тұруын
қадағалаңыз.
• Егер газ және электр конфоркалары ыстық болып
тұрса, пісіру панелінің шыны қақпағын (егер ол болса)
жаппаңыз.
• Ыстыққа шыдамсыз ыдысты пайдаланбаңыз.
Утильдеу
• Орайтын заттарды жою: орайтын заттарды қайта
өңдеу бойынша жергілікті нормативтерді сақтаңыз.
• Электронды және электрлі электрожабдықтарын
қайта өңдеу бойынша 2012/19/СЕ Еуропалық
Директивке сәйкес электрожабдықтар кәдімгі қала
25
KZ
қоқысымен бірге лақтырылмауы керек. Пайдалануға
жарамсыз заттар оларды құрайтын материалдарды
қайта өңдейді және рекуперациялауды оңтайландыру,
сонымен қатар қоршаған ортаның және денсаулық
қауіпсіздігі үшін бөлек жиналуы керек. Барлық
жабдықтардағы қоқыс себетін өшірген белгі, олардың
бөлек қайта өңделетіндігін көрсететін белгі. Тұрмыстық
электрожабдықтарын дұрыс қайта өңдеу туралы нақты
ақпаратты алу үшін тұтынушылар арнайы мемлекеттік
ұйымдарға немесе дүкенге хабарласуы керек.
Барлық тұрмыстық электр бұйымдарын жетекші
өндірушілер ескі электр бұйымдарын жинау және
қайта өңдеу бойынша жүйе жасау және басқару
бойынша көмек береді.
KZ
Жөндеу және күтім
Құрылғыны өшіру
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны
тоқтан ажыратыңыз.
көмегімен бетін зақымдап алмас үшін жылдам
алыңыз.
Қан немесе құрамында қпанты көп затты төгіп алған
жағдайда қолданатын
оперцияларды орындаңыз.
Зақымдайтын губкаларды
немесе металл жөкелерді
п а й д а л а н ба ң ы з . П і с і р у
панелін тазалау үшін
коррозиялық жуу құралдарын,
мысалы духовка шкафтарын
тазалау үшін арналған спрйді
немесе дақ кетіргіштерді пайдалану қажеттілігі жоқ.
• Тот баспайтын болаттан жасалған бөлшектерде,
егер олар ұзақ уақыт сумен басқа да сұйықтықпен
араласып қалып қоятын болса дақтар пайда болуы
мүмкін. Оны тазартқаннан кейін жуғыш құралдың
(құрамында фосфор бар) қалдықтарын дымқыл
шүберекпен сүртіп кептіру керек. Сонымен қатар аққан
суды тез арада тоқтату керек.
Құрылғыны тазалау
! Дақ кетіргіштер, тат кетіргіштер, ұнтақ тазартқыш заттар
немесе қырғыш беттері бар губкалар сияқты қырғыш немесе
таттандыратын тазартқыш заттарды пайдаланбаңыз. олар
құрылғы беттерін біржола сызып тастауы мүмкін.
! Құрылғыны ешқашан бу тазартқышымен немесе
шаңсорғышпен тазаламаңыз.
• Күн сайын жай ғана күтіп ұстау үшін пісіру панелінің
жуу және артынша қағаз орамалмен құрғатып сүрту
жеткілікті болып табылады.
! Газ конфоркаларында шашыратқышты, тостерді
немесе тот баспайтын болаттан жасалған етке
арналған торды пайдалануға болмайды.
• Конфорканың алынатын бөліктерін ыстық сумен және
арнайы құралдармен тазартып тұру керек.
Газ шүмегіне техникалық қызмет көрсету
• Пісіру панеліндегі автоматты оттықтың соңғы жақтарын
тазалап жуу керек, газ конфоркаларының тесіктері
бітеліп қалмауын тексеріп тұру керек.
• Ас дайындар алдында пісіру панелінің беткейінің
шаңын және тамақ қалдығын сүрту үшін дымқыл
майлықты пайдалану керек.
Пісіру панелінің беткейін жылы су және бейтарап жуу
құралы қосындасы арқылы үнемі
жуып тұру керек. Уақыт өте келе
шыны керамикалық пісіру
панеліне арналғанарнайы
тазартқыш құралдары керек
болады. Ең бастысы тамақ
қалдығы мен майды әйнекке
арналған қырғышпен,
мүмкіндік болса жүқа лезвимен
(қоса берілмейді) немесе ол болмаса жүқа тіркелген
лезвимен кетіру керек.
Одан кейін жуу құралының қалдықтарын кетіріп таза
майлықпен құрғағанша сүртіңіз. Егер сіздің пісіру
пластамасса немесе алюминь фольгасының бөлігі
жабысып қалса оны ыстық пісіру аймағынан қырғыш
26
Уақыт өте, шүмектер тығыздануы немесе оларды бұру
қиындауы мүмкін. Бұл жағдай орын алса, шүмекті
ауыстыру қажет.
! Бұл рәсімді өндіруші өкілет берген білікті маман
орындауы тиіс.
Ақаулықтарды жою
Құрылғы дұрыс немесе мүлдем жұмыс істемеуі мүмкін.
Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын не
істеуге болатынын тексеріңіз. Алдымен, газ бен тоқ
желілерде ешбір кедергі жоқ екенін және әсіресе
құбырдағы газ клапаны ашық екенін тексеріңіз.
Оттық жанбайды немесе оттық айналасындағы
жалын бір қалыпты емес.
Келесі жағдайларды тексеріңіз:
• Оттықтағы газ тесіктері бітелген.
• Оттықты құрайтын барлық қозғалмалы бөлшектер
дұрыс орнатылған.
• Құрылғы маңында азынақ бар.
KZ
Қауіпсіздік құралы бар модельдерде жалын өшіп
қалады.
Төмендегі жағдайлардың орындалғанын тексеріңіз:
• Тұтқаны аяғына дейін бастыңыз.
• Қауіпсіздік құралын іске қосу үшін тұтқаны қажетті
уақыт басып тұрдыңыз.
• Қауіпсіздік құралына жақын жерлерде газ тесіктері
бітелмеген.
Ең төменгі позицияға бұрылғанда оттық жанып
тұрмайды.
Төмендегі жағдайлардың орындалғанын тексеріңіз:
• Газ тесіктері бітелмеген.
• Құрылғы маңында азынақ жоқ.
• Ең төменгі параметр дұрыс реттелген.
Ыдыс тұрақсыз.
Төмендегі жағдайлардың орындалғанын тексеріңіз:
• Ыдыстың түбі жап-жалпақ.
• Ыдыс оттықтың ортасына дұрыс орналастырылған.
• Табаны тіреуіш торлар дұрыс орналастырылған.
27
195095219.04
01/2013 - XEROX FABRIANO
KZ
28
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement