HOTPOINT/ARISTON AQC9 4F5 T/Z1 (EU) User guide

HOTPOINT/ARISTON AQC9 4F5 T/Z1 (EU) User guide
Návod k použití
SUŠIČKA
Obsah
Instalace, 2
Upozornění a rady, 4
CZ
Česky
Péče a údržba, 6
Popis sušičky, 8
Displej, 9
Uvedení do činnosti a programy, 10-15
Prádlo, 16
Poruchy a jejich odstraňování, 17
AQUALTIS
Servisní služba, 18
AQC9 4F5
www.hotpoint.eu
Tento symbol vám připomíná potřebu
přečtení tohoto návodu k použití.
! Mějte tento návod vždy po ruce kvůli snadné konzultaci a pro
každý případ. Návod uložte v blízkosti sušičky; v případě prodání
nebo postoupení zařízení jiným osobám jim nezapomeňte
odevzdat tento návod, abyste i novým vlastníkům umožnili
seznámit se s upozorněními a radami týkajícími se použití sušičky.
! Pozorně si přečtěte tyto pokyny: Následující strany obsahují
důležité informace ohledně instalace a užitečné rady pro činnost
tohoto elektrospotřebiče.
1
Instalace
Kam nainstalovat sušičku
Kvůli dosažení optimální
výkonnosti musí být
sušička nainstalována
v místnosti s teplotou
prostředí od 20 do 23
°C. Je však funkční v
15 mm
15 mm
teplotním rozmezí od 14
do 30 °C. Pokud má být
tento elektrospotřebič
nainstalován pod
pracovní deskou, je třeba nechat 10 mm volného
prostoru mezi horním panelem elektrospotřebiče
a ostatními předměty, které se nacházejí nad
ním, a 15 mm volného prostoru mezi bočními
panely elektrospotřebiče a stěnami nebo
přilehlým zařízením. Tímto způsobem bude
zaručen dostatečný oběh vzduchu.
Zařízení musí být nainstalováno tak, aby byl jeho
zadní povrch přisunutý ke stěně
2
2
Ventilace
Ujistěte se, že byla sušička nainstalována do prostředí
bez vlhkosti, vybaveného vhodným oběhem vzduchu.
Proud vzduchu kolem sušičky je nezbytný pro umožnění
kondenzace vody vytvářené během praní; když je sušička
umístěna do uzavřeného prostoru nebo dovnitř nábytku,
nepracuje správně.
Při použití sušičky v malé nebo chladné místnosti se může
stát, že se vytvoří malé množství kondenzátu.
Vypouštní vody
Když je zařízení umístěno v blízkosti vypouštěcího potrubí, je
možné odvést zkondenzovanou vodu přímo, bez použití sběrné
nádoby na zachytávání vody. V tomto případě nebude potřebné
vyprazdňovat nádobu na zachytávání vody po každém cyklu.
V případě umístění sušičky nad nebo vedle pračky může sušička
využívat stejné vypouštěcí potrubí. Stačí odpojit trubku uvedenou
na obrázku A a připojit ji k vypouštěcímu potrubí.
Když se vypouštěcí potrubí nachází dále, než kam může dosáhnout
vypouštěcí hadice sušičky, je třeba zakoupit a připojit hadici
stejného průměru a potřebné délky.
Při instalaci nové hadice stačí vyměnit existující hadici způsobem
znázorněným na obrázku B a vložit ji do stejné polohy.
H<1m
10 mm
CZ
Obr. A
Obr. B
Instalace sušičky do skříně se nedoporučuje;
tento elektrospotřebič nesmí být nikdy
nainstalován za dveře, které se dají zavřít na
klíč, za posuvné dveře nebo za dveře se
závěsem na opačné straně vůči dvířkům
sušičky
Připojení k elektrické síti
Před zasunutím zástrčky do zásuvky elektrické
sítě proveďte kontrolu podle následujících
bodů:
Ujistěte se, že máte suché ruce.
Zásuvka musí být vybavena uzemněním.
Použitá zásuvka musí být schopna vyhovět
maximálnímu výkonu tohoto zařízení,
uvedenému na štítku s provozními údaji (viz
Popis sušičky).
Napájecí napětí musí být v rozmezí hodnot
uvedených na štítku s provozními údaji (viz
Popis sušičky).
Nepoužívejte prodlužovací kabely.
Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
Je-li spotřebič osazen zástrčkou,
nepoužívejte zásuvkové rozdvojky. Jestliže
dodaná zástrčka není vhodná pro zásuvku
ve vašem bytě, obraťte se prosím na
kvalifikovaného technika.
Hrdlo vypouštěcího potrubí se musí nacházet o 1 m níže
než dno sušičky.
Po instalaci sušičky se ujistěte, že vypouštěcí hadice
není ohnutá ani zamotaná.
Sušička nesmí být nainstalována do
vnějšího prostředí, a to ani v případě, že se
jedná o chráněné prostředí.
2
Po instalaci sušičky musí elektrický kabel i
zástrčka zůstat přístupné.
Maximální náplň:maximálně 9 kg
CZ
Elektrický kabel se nesmí ohýbat ani
stlačovat.
Když je zástrčka, která má být vyměněna,
zalisovaná tak, že tvoří s kabelem jeden kus,
je třeba ji zlikvidovat bezpečným způsobem.
NENECHÁVEJTE ji tam, kde by mohla být
zasunuta do zásuvky a způsobit zásah
elektrickým proudem.
Napájecí kabel elektrického napájení je
třeba pravidelně kontrolovat. Pokud je napájecí
kabel poškozen, musí být vyměněn jeho
servisní službou (viz Servisní služba).
Výrobce neponese žádnou odpovědnost za
nedodržení uvedených pokynů.
V případě pochybností o výše uvedeném se
obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
Vyrovnání sušičky do vodorovné
polohy
Aby mohla sušička dokonale pracovat, musí
být nainstalována ve vodorovné poloze.
Po nainstalování sušičky do definitivní polohy
zkontrolujte její vyrovnání do vodorovné
polohy, nejdříve z jednoho boku na druhý, a
poté vyrovnání mezi její přední a zadní částí.
Když se sušička nenachází ve vodorovné
poloze, seřiďte její dvě přední nožičky do
vyšší nebo nižší polohy, dokud nedosáhnete
vyrovnání.
Energetický Štítek - Nařízením 392/2012
Značka
HOTPOINT/ARISTON
Model
AQC9 4F5 T/Z1 (EU)
Jmenovitá kapacita bavlněného prádla pro „standardní program
pro bavlnu“ při plné náplni - kg
Tato bubnová sušička pro domácnost je
Třída energetické účinnosti na stupnici A+++ (nejnižší spotreba)
až D (vysoká spotreba)
Vážená roční spotřeba energie (AEc)* kWh 1)
Tato bubnová sušička pro domácnost je
Spotřeba energie při plné náplni; Edry- kWh 2)
Spotřeba energie při poloviční náplni; Edry½,- kWh 2)
Příkon: ve vypnutém stavu (Po) - Watt
Příkon: v režimu ponechání v zapnutém stavu (Pl) - Watt
Doba trvání ‘režimu ponechání v zapnutém stavu’ pro systém
řízení spotřeby - minuty
Program Vážená doba trvání (Tt) při plné i poloviční náplni minuty 3)
9.0
kondenzační
A+
341.0
automatická
2.79
1.62
0.14
2.68
30
192
Plná náplň (Tdry) - minuty
Poloviční náplň (Tdry½) - minuty
Třída účinnosti kondenzace na stupnici od G (nejmenší účinnost)
do A (nejvyšší účinnost)
Průměrná účinnost kondenzace - %
250
148
vážená (Ct) plná i poloviční náplň 3)
plná náplň Cdr
poloviční náplň Cdry½
81
81
81
Emise akustického hluku šířeného vzduchem - dB(A) při 1 pW
69
B
1) „Standardní program pro bavlnu“ při plné i částečné náplni a „standardní program
pro bavlnu“ při částečné náplni jsou standardní programy, na které se vztahují
informace uvedené na štítku a na listu. Tyto programy jsou vhodné pro sušení
bavlněného prádla s úrovní „Odložení do skříně“ (0 %) a jedná se o nejúčinnější
programy z hlediska spotřeby energie. Částečná náplň odpovídá polovině jmenovité
náplně. BAVLNA STANDARD
2) Spotřeba energie za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu
pro bavlnu s plnou i poloviční náplní, a spotřeba energie v nízkoenergetických
režimech. Skutečná spotřeba energie na jeden cyklus závisí na způsobu použití
spotřebiče.
3) Průměrné odvážené množství ze 3 cyklů při plné náplni a 4 cyklech při poloviční
náplni.
Nařízením 932/2012
Syntetické: Spotřeba energie při plné náplni; kWh
Syntetické: Plná náplň - minuty
Syntetické: SPoloviční náplň N/A
0.54
65
Výchozí informace
Po instalaci sušičky a před jejím uvedením do činnosti vyčistěte
vnitřek bubnu a odstraňte špínu, která se v něm mohla
nahromadit během přepravy.
UPOZORNĚNÍ: Před použitím vaší sušičky se ujistěte, že
zůstala ve svislé poloze nejméně 6 hodin.
3
Upozornění
CZ
! Tento elektrospotřebič byl navržen a
vyroben v souladu s platnými mezinárodními
bezpečnostními předpisy. Tato upozornění jsou
uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba
si je pozorně přečíst.
Základní bezpečnostní pokyny
• Tuto sušičku smí používat osoby (včetně
dětí starších 8 let) se sníženými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi
nebo osoby bez zkušeností a znalostí, když
jsou pod dohledem nebo když dostanou
pokyny týkající se použití zařízení ze strany
osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
• Tato bubnová sušička je určena k používání
v domácnostech, nikoliv k profesionálnímu
používání.
• Nedotýkejte se spotřebiče bosýma nohama
nebo mokrýma rukama či nohama.
• Při odpojování spotřebiče od sítě tahejte za
zástrčku, nikoliv za kabel.
• Po použití sušičku vypněte a odpojte od
sítě. Nechávejte zavřená dvířka, abyste
zajistili, že si s nimi děti nebudou hrát.
• Děti musí mít dozor, aby si nemohly hrát se
sušičkou.
• Operace údržby a čištění nesmějí provádět
děti bez dohledu.
• Pokud nejsou děti mladší 3 let pod neustálým
dozorem, musí být udržovány v dostatečné
vzdálenosti od sušičky.
• Spotřebič musí být správně nainstalován a
musí mítzajištěné vhodné větrání. Přívod
vzduchu na přední straně sušičky se nesmí
nikdy zakrývat (viz Instalace).
• Nikdy nepoužívejte sušičku na koberci,
jehož výška vlasu by mohla zabránit vnikání
vzduchu do sušičky skrz základnu.
• Před plněním zkontrolujte, zda je sušička
prázdná.
•
Zadní strana sušičky může být velmi
horká.
Za provozu se jí nikdy nedotýkejte.
• Nepoužívejte sušičku, pokud nejsou filtr,
nádoba na vodu a kondenzátor pevně
usazené na svých místech (viz Údržba).
• Nepřeplňujte sušičku (viz maximální
hmotnosti náplně v oddílu Prádlo).
• Nevkládejte prádlo, ze kterého kape voda.
• Pečlivě zkontrolujte všechny pokyny na
štítcích oděvů (viz Prádlo).
• V sušičce nesušte velké, velmi objemné
kusy.
• Nesušte tkaniny s akrylátovými vlákny při
vysokých teplotách.
4
• Nevypínejte sušičku, dokud je uvnitř teplé
prádlo.
• Po každém použití vyčistěte filtr (viz
Údržba).
• Po každém použití vyprázdněte nádobu na
vodu (viz Údržba).
• V pravidelných intervalech čistěte filtrační
jednotku tepelného čerpadla (viz Údržba).
• Zabraňte hromadění textilního prachu
kolem sušičky.
• Nikdy nelezte na sušičku. Mohli byste ji
poškodit.
• Vždy dodržujte normy a požadavky týkající
se elektrické instalace (viz Instalace).
• l Vždy kupujte originální náhradní díly a
příslušenství (viz Servis).
Musí se dodržovat následující
pokyny pro minimalizaci nebezpečí
požáru v sušičce:
• V sušičce sušte pouze prádlo, které bylo
vyprané pracím prostředkem a vodou,
vymáchané a odstředěné. Sušení prádla,
které NEBYLO prané vodou, představuje
nebezpečí požáru.
• Nesušte oděvy ošetřené chemickými
výrobky.
• V sušičce nesušte prádlo znečištěné nebo
nasáklé rostlinným nebo kuchyňským
olejem, mohlo by dojít k požáru. Kusy
znečištěné olejem se mohou spontánně
vznítit, zejména pokud jsou vystaveny
účinkům zdrojů tepla jako v sušičce. Jejich
zahřátí vyvolá oxidační reakci s olejem a
při oxidaci vzniká teplo. Nemůže-li teplo
unikat, kusy se mohou ohřát do takové
míry, že vzplanou. Skládání, kupení nebo
ukládání kusů znečištěných olejem může
zabránit úniku tepla, proto představuje
nebezpečí požáru. Pokud se nelze vyhnout
sušení tkanin obsahujících rostlinný
nebo kuchyňský olej nebo znečištěných
kosmetickými výrobky pro péči o vlasy
nejprve se musívyprat s použitím většího
množství pracího prostředku - tím se
nebezpečí zmenší, ale nevyloučí. Kusy by
se neměly vyjímat ze sušičky a skládat nebo
kupit, dokud jsou horké.
• V sušičce nesušte prádlo, které bylo
čištěné nebo prané benzínem, chemickými
čisticími prostředky nebo jinými hořlavými
či výbušnými látkami, nebo je těmito
látkami nasycené či znečištěné. Mezi
vysoce hořlavé látky běžně používané
•
•
•
•
•
•
v domácnostech patří kuchyňský olej,
aceton, denaturovaný alkohol, petrolej,
prostředky na čištění skvrn, terpentýn,
vosky a prostředky na odstraňování vosku.
Než vložíte takovéto prádlo do sušičky,
ujistěte se, že bylo vyprané v horké vodě s
větším množstvím pracího prostředku.
V sušičce nesušte prádlo obsahující molitan
(známý také pod označením pěnový latex)
nebo podobně strukturované pryžovité
materiály. Molitanové materiály se mohou
při ohřátí spontánně vznítit a způsobit požár.
V sušičce se nesmí používat změkčovadla
nebo podobné výrobky na eliminaci účinků
statické elektřiny, pokud to výslovně
nedoporučuje výrobce příslušného výrobku.
V sušičce nesušte spodní prádlo obsahující
kovové výztuhy, např. podprsenky s
výztužnými dráty. Kdyby se kovové výztuhy
během sušení uvolnily, mohlo by dojít k
poškození sušičky.
V sušičce nesušte pryž, plastové tkaniny
jako sprchovací čepice nebo dětské
nepromokavé pokrývky, polyethylen ani
papír.
Nikdy do sušičky nevkládejte prádlo
lemované gumou, oblečení s pěnovou
gumou, polštáře, galoše a tenisky potažené
gumou.
Vyjměte z kapes všechny předměty, jako
jsou zapalovače a zápalky.
CZ
! VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte sušičku
před dokončením sušicího cyklu, pokud
rychle nevyjmete všechny kusy prádla
a nerozložíte je tak, aby mohlo uniknout
teplo.
Úspora energie a ohled na životní prostředí
• Před sušením prádla jej nejprve dobře vyždímejte, abyste
z něj odstranili co nejvíce vody (v případě předešlého
použití pračky nastavte použití cyklu odstředění). Tímto
způsobem ušetříte energii potřebnou během sušení.
• Používáním vždy zcela naplněné sušičky lze ušetřit
energii: Samostatné kusy prádla a malé náplně mohou
vyžadovat odlišné doby na vysušení.
• Vyčistěte filtr na konci každého cyklu, abyste udržovali
náklady na energetickou spotřebu na co nejnižší úrovni
(viz Údržba).
5
Péče a údržba
CZ
Přerušení elektrického napájení
! Odpojte sušičku, když není v činnosti, a také
během čištění a provádění údržby.
Vyčištění filtru po každém cyklu
Filtr představuje základní součást sušičky:
Jeho úkolem je zachytávat chuchvalce vlny
a chmýří, které se vytvářejí během sušení.
Po ukončení sušení
proto vyčistěte filtr
jeho opláchnutím pod
tekoucí vodou nebo jeho
vyčištěním vysavačem.
V případě, že by došlo
k ucpání filtru, proud
vzduchu uvnitř sušičky
by mohl být výrazně
negativně ovlivněn:
Došlo by k prodloužení
dob sušení a ke zvýšení
spotřeby energie. Kromě
toho by mohlo dojít
k poškození sušičky.
Filtr se nachází vpředu
před těsněním sušičky
(viz obrázek).
Demontáž filtru:
1. Potáhněte směrem nahoru plastovou
rukojeť filtru (viz obrázek).
2. Vyčistěte filtr od chuchvalců vlny a správně
jej umístěte zpět. Ujistěte se, že filtr bude
vložen tak, aby se nacházel v jedné rovině s
těsněním sušičky.
! Nepoužívejte sušičku, aniž byste nejprve
vložili filtr zpět do jeho uložení.
Kontrola bubnu po každém cyklu
Pootočte buben manuálně, abyste z něj vytáhli i nejmenší
kusy prádla (kapesníky), které by mohly zůstat v sušičce.
Čištění bubnu
! Pro čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky,
ocelovou vlnu ani prostředky na čištění nerezavějící oceli.
Mohlo by dojít k vytvoření barevného nánosu na bubnu
z nerezavějící oceli, a to následkem kombinace vody a/nebo
čisticích prostředků, jako např. aviváže. Tento barevný nános
nemá žádný vliv na výkonnost sušičky.
Vyprázdnění nádoby na zachytávání
vody po každém cyklu
Vytáhněte nádobu ze sušičky a vyprázdněte ji do umývadla
nebo jiného vhodného vypouštěcího zařízení, a poté ji
správně umístěte zpět.
Pokaždé zkontrolujte sběrnou nádobu a vyprázdněte ji před
zahájením nového programu sušení.
6
Nevyprázdnění nádoby na zachytávání vody by mohlo
způsobit:
- Zastavení ohřevu zařízení (to
znamená, že na konci cyklu
sušení by náplň sušičky mohla
2
být ještě vlhká).
- LED „Vyprázdnit nádobku“ se
rozsvítí s cílem upozornit vás
na její naplnění.
Naplnění systému pro
zachytávání vody
V případě nové sušičky nebude
sběrná nádoba na zachytávání vody zachytávat vodu,
dokud nedojde k naplnění systému. Tato operace může
vyžadovat 1 nebo 2 cykly sušení. Systém bude po
naplnění zachytávat vodu během každého cyklu.
Čištění Filtru Kondenzátoru
Čištění Filtru Kondenzátoru
• Pravidelně, každých 5 cyklů, vytáhněte
Filtr Kondenzátoru a vyčistět jej odstraněním
případných zbytků chmyří z povrchu filtru
jeho umytím pod tekoucí vodou nebo vysátím
vysavačem.
V každém případě se však doporučuje vyčistit
tento filtr po každém cyklu kvůli optimalizaci
výkonnosti sušičky.
Způsob demontáže jednotky Filtru
Kondenzátoru.
1. Odpojte zástrčku ze zásuvky elektrické sítě
a otevřete dvířka.
2. Vytáhněte víko Filtru Kondenzátoru
otočením 4 klips do jejich svislé polohy a
vytáhnutím jednotky filtru.
3. Oddělte obě části filtru a odstraňte případné
chmýří z vnitřního povrchu síťky.
UPOZORNĚNÍ: Čelní
část kondenzátoru
je tvořena tenkými
kovovými deskami.
Proto při jejím čištění a
demontáži nebo zpětné
montáži filtrační jednotky
za účelem čištění dávejte
pozor, aby nedošlo k
jejímu poškození a
abyste se nepořezali.
4. Spolu s tepelným
čerpadlem je zapotřebí
vždy důkladně vyčistit i
osad z kovových desek
pomocí navlhčené utěrky,
houby nebo vysavačem. Nedělejte to prsty.
5. Proveďte zpětnou montáž obou částí
filtru, vyčistěte povrch
těsnění a vložte filtr do
jeho uložení pootočením
4 klips do vodorovné
polohy; ujištěte se o jejich
správném uchycení.
Čištění sušičky
•
Vnější kovové a
plastové součásti a součásti
z gumy se mohou čistit vlhkým hadrem.
• Pravidelně (každých 6 měsíců) vyčistěte vysavačem
mřížku čelního otvoru pro nasávání vzduchu a vypouštěcí
otvory na zadní straně sušičky za účelem odstranění
nahromaděného chmýří, chuchvalců vlny a prachu.
Kromě toho odstraňte nahromaděné chmýří z čelní část
kondenzátoru a z prostor filtru s občasným použitím
vysavače.
! Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.
! Nechte pravidelně zkontrolovat sušičku autorizovaným
technickým personálem kvůli zajištění bezpečnost
elektrických a mechanických součástí (viz Servisní služba)
CZ
Rychlé rady
! Nezapomeňte vyčistitfiltrdvířek tepelné
čerpadlo pokaždém sušení.
! Nezapomeňtevyprázdnitnádobu n a
zachycování vodypokaždém naplnění.
! Když budete postupovat uvedeným
způsobem, dosáhnete maximální
výkonnosti!
2
Filtr
Nádoba na zachytávání vody
Otvory pro
nasávání
vzduchu
Kondenzátoru
Víko
kondenzátoru
Příchytky
Rukojeť
7
Popis sušičky
Otevírání dvířek
Vlastnosti
Model a
Výrobní číslo
Štítek s provozními
údaji
CZ
Potáhněte za
rukojeť
Nádoba na
zachytávání vody
Filtr
Kondenzátoru
(otevřené v íko)
Mřížka otvoru
pro nasávání
vzduchu
Rukojeť víka
kondenzátoru
(potáhněte ji za
účelem otevření)
Nastavitelné
nožky
Ovládací panel
Tlačítka a kontrolky
Volitelné funkce
Tlačítko s kontrolkou On/Off
Kontrolka Tlačítko s
EKO kontrolkou
Start/Pause
Kontrolky
Průběhu
programu
Displej
Otočný ovladač Volba
programů
Automatické
sušení
Tlačítko a kontrolka
Zablokování tlačítek
Kontrolka
Kontrolka
Časově
Vyčistit
fi
ltr
„Vylít
vodu“/
vymezené Odložený
kondenzátoru Vyčistit filtr
sušení
start
Tlačítko/kontrolka
On/Off: Když je sušička v činnosti a
toto tlačítko bude stisknuto a přidrženo na dobu delší než 3
sekundy, dojde k vypnutí sušičky. Kontrolka signalizuje uvedení
sušičky do činnosti a její připravenost na volbu programu.
Otočný ovladač Volba programů umožňuje nastavení
programu: Otáčejte jím, dokud indikátor nebude
nasměrován na požadovaný program (viz Uvedení do
činnosti a volba programů).
Tlačítka/kontrolky Volitelné funkce: Umožňují volbu
volitelných funkcí z těch, které jsou k dispozici pro zvolený
program. Rozsvícení příslušné kontrolky poukazuje na
provedenou volbu dané volitelné funkce (Uvedení do
činnosti a volba programů).
Displej je tvořen třemi částmi: Automatické sušení =
úroveň sušení, Časově vymezené sušení = doba sušení
a Zbývající doba / Odložený start, každá s odpovídajícím
tlačítkem volby (viz Displej).
Tlačítko Start/Pause se signalizační kontrolkou : Když
zelená kontrolka začne pomalu blikat, stiskněte tlačítko
za účelem zahájení programu. Po zahájení cyklu zůstane
kontrolka rozsvícena stálým světlem. Přerušení programu
se provádí opětovným stisknutím tlačítka; barva kontrolky
se změní na oranžovou a začne znovu blikat. Opětovné
zahájení programu z bodu, ve kterém byl přerušen, se
provádí opětovným stisknutím tlačítka (Uvedení do činnosti a
volba programů). Poznámka: Kontrolka Start/Pausa bliká
jantarově během fáze programu “Proti pomačkání“.
Kontrolky průběhu programu svým postupným rozsvěcováním
8
poukazují na jednotlivé stavy probíhajícího programu (Uvedení
do činnosti a volba programů).
Kontrolka „Vylít vodu“ („h2o”) poukazuje na potřebu
vyprázdnění nádoby na zachytávání vody. Ke zhasnutí
kontrolky dojde několik sekund po vložení prázdné nádoby
na zachytávání vody; za tímto účelem musí být sušička v
činnosti (viz Ovládací prvky).
Poznámka: Když je nádoba na zachytávání vody plná, na
displeji bude zobrazeno „h2o“ a kontrolka
bude blikat;
dojde k vypnutí ohřevu a prádlo nebude vysušeno.
Kontrolka
Vylít vodu“/Vyčistit filtr připomíná před
každým zahájením programu, že základní podmínkou
použití sušičky je vyčištění filtru a vyprázdnění nádoby na
zachytávání vody (viz Péče a údržba).
signalizuje,
Kontrolka Vyčistit filtr kondenzátoru
že je potřebné v pravidelných intervalech vyčistit filtr (Viz
Péče a údržba).
Tlačítko/kontrolka
Zablokování tlačítek: Držte
stisknuté toto tlačítko po provedení volby programu a
požadovaných volitelných funkcí. Při takovémto postupu
není možné měnit nastavení programu.
Když je kontrolka rozsvícena, ostatní tlačítka a otočný
ovladač programů jsou vyřazeny z činnosti. Pro zrušení
zablokování je třeba držet tlačítko stisknuté; dojde ke
zhasnutí kontrolky.
Kontrolka EKO: Tato kontrolka je rozsvícena při volbě
volitelných funkcí a energetické úspory (viz Ovládací prvky).
Displej
Displej je tvořen třemi částmi, každá má odpovídající tlačítko.
CZ
Automatické sušení
Po provedení volby programu vybaveného volitelnou funkcí Automatické sušení víckrát po sobě stiskněte
tlačítko, dokud nebude zobrazena požadovaná úroveň automatického sušení. Když volitelná funkce
automatického sušení není k dispozici, displej bude blikat a budou vydány tři akustické signály.
! Některé programy sušení nejsou kompatibilní se všemi úrovněmi automatického sušení.
Dostupné úrovně sušení
Vlhké: nejjemnější úroveň sušení zajišťující, aby prádlo nekapalo. Dokonalá úroveň po praní v
rukou pro rozložení prádla, když si nepřejete provést jeho úplné vysušení v sušičce.
K žehlení: velmi jemné sušení s v vysokým stupněm zbývající vlhkosti. Užitečné pro žehlení
bezprostředně po sušení..
Věšák plus: Vysoušecí cyklus, vhodný k zavěšení choulostivého prádla (jako například záclon).
Ramíko: úroveň sušení pro zavěšení prádla.
Lehké vysušení: Je určeno pro choulostivé oblečení určené k poskládání a uložení do skříně
Prádelník: úroveň sušení, která zajišťuje dokonalé vysušení prádla a jeho připravenost pro
poskládání a uložení do skříně.
K oblečení: které má být oblečeno bezprostředně po skončení cyklu.
Časově vymezené sušení
Po zvolení programu s volitelnou funkcí časově vymezeného sušení stiskněte za účelem zadání požadované
doby sušení tlačítko Časově vymezené. Každé stisknutí tohoto tlačítka na displeji způsobí zobrazení zvolené
doby trvání sušení (viz Uvedení do činnosti a Volba programů). Každé stisknutí sníží nastavenou dobu z
220, 180, 150, 120, 90, 60 na 40 a poté se zopakuje. Když volitelná funkce časově vymezeného sušení není
k dispozici, displej bude blikat a budou vydány tři akustické signály. Zvolená doba zůstane zobrazena po
zahájení programu a může být dle potřeby změněna i během programu.
! Je možné zvolit úroveň automatického sušení nebo dobu trvání sušení.
Odložený start
Po zvolení programu vybaveného volitelnou funkcí odložený start je možné zvolit dobu odložení startu.
Každé stisknutí tlačítka Odložený start
umožňuje zvýšit nastavení odložení o 1 hodinu, od „1h“ do „24h“, a
poté „OFF“, při kterém dojde po pěti sekundách ke zrušení doby odložení.
V případě odložení o 10 hodin nebo vyšších bude na displeji zobrazeno odečítání doby v hodinách až po 10
hodin, poté „9:59“ a znovu odečítání v minutách. V případě odložení o 9 hodin nebo nižších budou na displeji
zobrazeny hodiny a minuty a odečítání zbývající celkové doby odložení v minutách.
Po stisknutí tlačítka Start/Pauza
je možné dle potřeby změnit nebo zrušit dobu opožděného startu.
Po skončení doby odložení dojde ke zhasnutí symbolu
a bude zobrazena Zbývající doba.
Když bylo zvoleno časově vymezené sušení, během programování bude na displeji zobazena doba sušení
výhradně na centrálním displeji časově vymezeného sušení. Po stisknutí tlačítka pro uvedení do činnosti dojde
k rozsvícení displeje znázorňujícího dobu činnosti zařízení, na kterém je možné vidět odečítání doby trvání
programu.
Zbývající doba
Když je ikona odložení
zhasnuta, zobrazená doba odpovídá Zbývající době programu v činnosti.
Při volbě časově vymezených programů odpovídá doba zobrazovaná během cyklu skutečné zbývající době.
Při volbě automatického programu bude zobrazená doba odpovídat odhadu zbývající doby.
Při volbě programu bude na displeji zobrazena doba potřebná pro vysušení plné náplně. Zbývající doba do
konce cyklu sušení bude neustále kontrolována a měněna kvůli co nejvěrnějšímu zobrazení. Zbývající doba je
zobrazována v hodinách a minutách a odečítání bude měněno po minutách.
Dvojtečka mezi hodinami a minutami zobrazenými na displeji bliká, čímž signalizuje, že je odečítání aktivní.
Na displeji jsou zobrazeny také případné problémy sušičky; v tomto případě je na displeji zobrazeno písmeno
F a chybový kód, přičemž čtyři kontrolky volitelných funkcí a kontrolka pauzy budou blikat oranžovým světlem
(viz Problémy a jejich řešení).
9
Uvedení do činnosti a volba
programů
Volba programu
CZ
1. Zasuňte zástrčku sušičky do zásuvky elektrického napájení.
2. Zvolte sušení podle druhu prádla (viz Prádlo).
3. Otevřete dvířka a ujistěte se, že je filtr čistý, že se nachází
v předepsané poloze a že je nádoba na zachytávání vody
prázdná a správně umístěná (viz Údržba).
4. Naplňte zařízení a dbejte přitom, aby se žádný kus prádla
nedostal mezi dvířka a příslušné těsnění. Zavřete dvířka.
5. Když kontrolka On/Off není rozsvícená, stiskněte příslušné
tlačítko .
6. Stiskněte tlačítko Volby programů odpovídající druhu
tkaniny, která má být vysušena, a zkontrolujte tabulku
programů (viz Volba programů) a pokyny pro každý druh
tkaniny (viz Prádlo).
7. Jsou-li k dispozici, zvolte volitelné funkce Automatického sušení
nebo Časově vymezeného sušení
stisknutím příslušného
tlačítka až do dosažení hladiny nebo požadované doby.
! Podrobnější informace můžete získat konzultací výše uvedené
tabulky.
8. Dle potřeby nastavte dobu odložení a další volitelné funkce
(viz Displej).
9. Pokud si přejete, aby bylo ukončení programu signalizováno
akustickým hlásičem, stiskněte tlačítko ALARM .
Poznámka: Když jste zvolili volitelnou funkci použití Zvuku
Proti pomačkání, tato funkce není dostupná.
10. Zahajte sušení stisknutím tlačítka Start/Pause . Na
displeji se zobrazí přibližná zbývající doba.
Během programu sušení je možné kontrolovat prádlo a
vytáhnout již vysušené kusy prádla a ponechat sušit zbývající.
Po opětovném zavření dvířek bude zařízení znovu uvedeno
do činnosti po stisknutí tlačítka Start/Pause.
Když otevřete dvířka za účelem kontroly stavu vysušení
prádla, výsledkem bude prodloužení cyklů sušení, protože
kompresor kondenzátoru vyčká 5 minut před opětovným
zahájením činnosti po zavření dvířek a stisknutí tlačítka start
(viz „Ovládací prvky“).
11. Během posledních minut programů sušení bude ještě
před ukončením programu zahájena závěrečná fáze SUŠENÍ
ZASTUDENA
(slouží k ochlazení tkanin); tuto fázi je vždy
třeba nechat kompletně ukončit.
12. Abyste byli upozorněni na dokončení programu, bzučák
3 krát pípne a zobrazí se nápis END (Poznámka: Když byla
zvolena volitelná funkce ALARM, bzučák 3 krát pípne každých
30 sekund po dobu 5 minut).
Otevřete dvířka, vytáhněte prádlo, vyčistěte filtr a vložte jej zpět
do jeho uložení. Vyprázdněte nádobu na zachytávání vody a
znovu ji vraťte do předepsané polohy (viz Údržba).
V případě volby volitelné funkce „Zabránění krčení”
se
bude prádlo v případě, že nebude ihned vyjmuto, čas od času
otáčet po dobu 10 hodin nebo do otevření dvířek.
13. Odpojte sušičku z elektrické sítě.
Pohotovostní režim
Za účelem shody s novými předpisy souvisejícími s
energetickou úsporou je tato pračka vybavena systémem
automatického vypnutí (přechodu do pohotovostního režimu
– standby), který je aktivován po uplynutí 30 minut, když
se pračka nepoužívá. Krátce stiskněte tlačítko ZAPNOUTVYPNOUT a vyčkejte na obnovení činnosti zařízení.
Speciální programy
Program Snadné žehlení
Snadné žehlení je krátký program trvající 10 minut (8 minut ohřevu a poté 2 minuty sušení zastudena), který nafukuje vlákna
tkanin, které zůstaly ve stejné pozici delší dobu. Cyklus uvolní vlákna prádla, čímž usnadní žehlení a poskládání.
! Nejedná se o program sušení, a proto se nepoužívá s dosud mokrým prádlem.
Pro dosažení optimální výkonnosti:
1. Nenaplňujte buben nad maximální kapacitu. Uvedené hodnoty se vztahují na hmotnost suchého prádla:
Tkanina:
Max
Bavlna a Smíšená bavlna
2,5 kg
Syntetické prádlo
2
Džíny
2
2. Vyprázdněte sušičku ihned po skončení programu; prádlo pověste, poskládejte nebo vyžehlete, a poté je uložte do skříně.
Dle potřeby zopakujte daný program. Výsledný efekt programu se liší v závislosti na druhu sušené tkaniny: Nejlepších účinků
lze dosáhnout u klasických tkanin, jako je bavlna a smíšená bavlna, zatímco méně zjevné jsou na akrylových vláknech a na
materiálech, jako je Tencel®.
Program Vlna
• Jedná se o program určený pro prádlo, které snáší sušení v bubnu a je označeno symbolem
.
• Lze jej použít pro náplně až do 1 kg (přibližně 3 svetry).
• Doporučujeme obrátit prádlo před sušením naruby.
• Náplně prádla vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené k oblečení, ale některé kusy prádla s těžkými okraji
by mohly být ještě mírně vlhké. Nechte je dosušit přirozeným způsobem, protože další proces sušení by je mohl poškodit.
! Na rozdíl od ostatních materiálů je mechanismus smrštění vlny trvalý, to znamená, že u daného kusu prádla již nedojde k
obnovení původních rozměrů a původního tvaru.
! Tento program není určen pro prádlo z akrylu.
Džíny
• Tento program je určen pro džíny vyrobené z bavlny denim. Před sušením džínů obraťte naruby přední kapsy.
• Lze jej použít pro náplně až do 3 kg (přibližně 4 džíny).
• Kromě toho jej lze použít u prádla ze stejného materiálu, jako v případě větrovek.
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti odstřeďování
použité ve vaší pračce
• Náplně prádla vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené k oblečení; okraje a švy mohou být mírně vlhké.
V takovém případě zkuste obrátit džíny naruby a znovu na krátkou dobu uvést program do činnosti.
• Používejte tento cyklus výhradně pro náplně ze 100% bavlny, nemíchejte tmavé a světlé oblečení. Nepoužívejte tento program
pro prádlo s výšivkami a příslušenstvím (špendlíky); obraťte naruby kapsy.
! Nedoporučuje se používat tento program v případě, že jsou džíny vybaveny gumami v pase nebo výšivkami.
10
Speciální programy
Košile - Intenzivní sušení
• Tento program je určen specificky pro košile vyrobené z bavlny.
• Lze jej použít pro náplně až do 3 kg (přibližně 10 košil).
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti odstřeďování
použité ve vaší pračce
• Náplně prádla vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené k oblečení; okraje a švy mohou být mírně vlhké.
V takovém případě zkuste obrátit košile naruby a znovu na krátkou dobu uvést program do činnosti.
Košile - Běžné sušení
• Tento program je určen pro košile vyrobené ze syntetického materiálu nebo z přírodních smíšených materiálů, jako je
polyester a bavlna.
• Lze jej použít pro náplně až do 3 kg (přibližně 14 košil).
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti odstřeďování
použité ve vaší pračce
• Náplně prádla vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené k oblečení; okraje a švy mohou být mírně vlhké.
V takovém případě zkuste obrátit košile naruby a znovu na krátkou dobu uvést program do činnosti.
Hedvábí
• Tento program je určen pro sušení choulostivého prádla z hedvábí.
• Lze jej použít pro náplně až do 0,5 kg.
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti odstřeďování
použité ve vaší pračce
• Náplně prádla vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené k oblečení, ale některé kusy prádla s těžkými
okraji by mohly být ještě mírně vlhké. V takovém případě zkuste vytáhnout náplň, rozprostřít jednotlivé kusy prádla a znovu
na krátkou dobu uvést program do činnosti.
• Pouze pro prádlo s visačkou sušení v bubnu.
Program pro peřiny
! Při použití tohoto programu věnujte velkou pozornost tomu, abyste nesušili poškozené výrobky, protože výplň by mohla ucpat
filtr a rozvod vzduchu s nebezpečím požáru.
• Je třeba jej používat výhradně pro peřiny pro jedno lůžko; není vhodný pro manželské nebo ještě větší peřiny.
• Náplně vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené pro použití, ale na některých místech by mohly být
mírně vlhké. V takovém případě zkuste vytáhnout náplň, rozprostřít jednotlivé kusy prádla a znovu na krátkou dobu uvést
program do činnosti.
• Vhodné také pro péřové bundy.
Přikrývky - Intenzivní sušení
• Tento program je určen pro sušení peřin vybavených pytlem z bavlny a náplní z peří.
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla a na rychlosti odstřeďování použité ve vaší pračce
• Program je určen výhradně pro peřiny nebo prádlo s visačkou, která určuje jeho vhodnost pro bubnové sušení (TD), s
pytlem z bavlny a náplní z peří, a není vhodný pro syntetické materiály.
Přikrývky - Běžné sušení
• Tento program je vhodný pro sušení peřin plněných syntetickými materiály.
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla a na rychlosti odstřeďování použité ve vaší pračce
• Program je určen pro peřiny nebo prádlo s visačkou TD. Některé syntetické bundy mohou obsahovat hořlavé
materiály. Zkontrolujte, zda visačka předurčuje prádlo pro sušení v bubnu.
Dětské prádlo
• Tento program slouží k sušení oblečení a povlečení postýlek kojenců (bavlna a žinylka) a k vysušení jemného prádla, např. z
akrylu.
• Nepoužívejte jej pro sušení výrobků, jako jsou bryndáčky a kalhotky pro zakrytí plenky s plastovým obalem.
• Lze jej použít pro náplně až do 2 kg.
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti
odstřeďování použité ve vaší pračce
• Náplně prádla vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené k oblečení, ale některé kusy prádla s těžkými
okraji by mohly být ještě mírně vlhké. V takovém případě zkuste obrátit prádlo naruby a znovu na krátkou dobu uvést program
do činnosti.
Povlečení a ručníky
• Tento program se používá na prostěradla a bavlněné ručníky.
• Lze jej použít pro náplně až do 9 kg.
• Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti
odstřeďování použité ve vaší pračce
• Náplně vysušené s použtím tohoto programu jsou připravené k použití , ale okraje a švy by mohly být ještě mírně vlhké,
zejména u kusů prádla velkých rozměrů. V takovém případě zkuste prádlo rozprostřít a znovu zahajte program na kratší dobu.
11
CZ
CZ
Osvěžit
Díky proudu čerstvého vzduchu kyslík pronikne do vláken a odstraní z oblečení nepříjemné zápachy, jako je zápach
cigaretového kouře, smažení nebo smogu. S tímto krátkým programem lze osvěžit oblečení v průběhu pouhých 20 minut
! Program pro provzdušnění prádla, který nebyl navržen pro jeho sušení: a proto jej nepoužívejte na mokrém prádle.
• I když jej lze použít s náplněmi všech rozměrů (až do 9 kg), je mimořádně účinný s náplněmi malých rozměrů.
Program trvající 20 minut pro provzdušnění prádla čerstvým vzduchem. Lze jej použít také pro osvěžení teplých oděvů.
Antia Allergy
Tento program ma osvědčeni „Seal of Approval“ od organizace Allergy UK, ktere potvrzuje učinne snižovani obsahu a eliminaci
alergenů z oděvů ve specialnim cyklu Anti Allergy. Tento program diky dlouhodobemu působene konstantni teploty neutralizuje
učinky většiny znamych alergenů (včetně roztočů a pylu).
Program lze použivat k sušeni a ošetřovani plne mokre naplně nebo se suchou 4kg naplni pradla, ktere chcete pouze ošetřit.
Rychlé sušení
• Doba sušení pro malé náplně je výrazně omezena díky vysoké úspoře času, až o 25% pro bavlnu (s volitelnou funkcí
Intenzivní sušení) a 39% pro syntetické tkaniny (s volitelnou funkcí Běžné sušení).
Náplň: 1 kg. Úroveň sušení: pouze Prádelník.
Outdoor
• Tento program je určen pro sušení prádla z hydrofobních látek a sportovních větrovek (např. z goretexu, polyesteru, nylonu).
Sušení oděvu po pracím cyklu má příznivý vliv vzhledem k tomu, že znovu aktivuje hydrofobní úpravu oděvu.
Doba trvání tohoto programu závisí na množství vloženého prádla, na zvoleném nastavení sušení a na rychlosti odstřeďování
použité ve vaší pračce
Úroveň sušení: pouze Prádelník.
Plyšáci
• S použitím cyklu pro plyšové hračky může uživatel snadno odstranit prach a častěji prát jemné hračky, protože toto sušení
je výrazně rychlejší než sušení na čerstvém vzduchu. Jedná se o cyklus jemného sušení při nízké teplotě a mírné mechanické
působení, které udržuje původní vzhled a lesk plyše.
Poznámky: Pro ochranu proti alergiím vložte plyšové hračky před praním a sušením nejdříve na 24 hodin do mrazničky.
Vše zopakujte každých 6 týdnů. Před provedením sušení odstraňte doplňky, jako je oblečení, náhrdelníky nebo zvonkohry, a
ochraňte plastové oči hraček (s použitím lepicí pásky).
Doba programu se bude lišit v zavislosti na přesném složenI naplně.Maximalni hmotnost naplně by neměla překročit 2,5 kg a
žadny jednotlivy kus pradla by neměl byt těžši než 600 g.
Zahřatí ručníků
• Cyklus Zahřatí ručníků pomáhá ohřát ručníky a župany pro příjemný pocit tepla po koupeli nebo sprše. Slouží také k ohřevu
kusů oděvu před jejich oblečením.
Tento cyklus ohřeje oděv na teplotu 37°C (teplota lidského těla) a udržuje tuto teplotu, dokud uživatel cyklus nepřeruší.
Náplň: 3 kg
! Poznámka: Během tohoto programu se bude ikona
otáčet na displeji, dokud nebude dosaženo cílové teploty; poté začne
blikat ikona úrovně vysušení.
12
Tabulka programů
! Když kontrolka On/Off není rozsvícená, stiskněte příslušné tlačítko
Program
Snadné
žehlení
Osvěžit
Bavlna
Standard
a poté proveďte volbu programu.
Funkce
Nastavení
Krátký program (přibližně
10 minut), který zjemní
vlákna prádla kvůli
usnadnění jeho žehlení.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Dle potřeby zvolte volitelnou funkci Alarm.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
Program trvající 20 min,
který provzdušní prádlo
čerstvým vzduchem.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Dle potřeby zvolte volitelnou funkci Alarm.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
Slouží k vysušení
bavlněného prádla.
POZN.: Max. náplň 6 kg (při
Nízké teplotě)
Slouží k sušení košil.
Košile
Slouží k vysušení džínů.
Džíny
Slouží k sušení prádla ze
syntetických tkanin.
CZ
Poznámky / Dostupné volitelné funkce
Nejedná se o program sušení (viz následující strana).
Dostupné volitelné funkce
Alarm .
Alarm
.
Alarm o Proti pomačkání
. Odložený start
Vysoká teplota
. Extra péče .
Volitelná funkce automatického sušení:
Vlhké , K žehlení
, Věšák plus
, Ramíko
Lehké vysušení
, Prádelník
, K oblečení
.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte Automatické sušení
nebo Časově
vymezené sušení
(viz následující strana).
3. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte Automatické sušení
nebo Časově
vymezené sušení
(viz následující strana).
3. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
Alarm o Proti pomačkání
Vysoká teplota
.
. Odložený start
.
,
*.
.
Volitelná funkce automatického sušení:
Vlhké , K žehlení
, Věšák plus
, Ramíko
Lehké vysušení
, Prádelník
.
. Odložený start
Alarm o Proti pomačkání
Volitelná funkce automatického sušení:
Vlhké , K žehlení
, Věšák plus
, Ramíko
Lehké vysušení
, Prádelník
, K oblečení
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy .
2. Zvolte Automatické sušení
(viz následující
strana).
3. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
Alarm
o Proti pomačkání
,
.
,
*.
. Odložený start
.
Volitelná funkce automatického sušení:
, Věšák plus
, Ramíko
Vlhké , K žehlení
Lehké vysušení
, Prádelník
.
,
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte Automatické sušení
nebo Časově
vymezené sušení
(viz následující strana).
3. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
Slouží k sušení prostěradel
a ručníků.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte Automatické sušení
(viz následující
strana).
3. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
. Odložený start .
Alarm o Proti pomačkání
Extra péče
.
Volitelná funkce automatického sušení:
Vlhké , K žehlení
, Věšák plus
, Ramíko
,
Lehké vysušení
, Prádelník
, K oblečení
*.
(Doporučuje se používat výhradně úroveň Sušení
„K poskládání“).
Slouží k sušení peřin.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
Alarm o Proti pomačkání
Vysoká teplota
.
Slouží k vysušení vlněného
prádla.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
Alarm
.
Slouží k vysušení
hedvábného prádla.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte Automatické sušení
(viz následující
strana).
3. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
Alarm
.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte Automatické sušení
nebo Časově
vymezené sušení
(viz následující strana).
3. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do polohy
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause .
.
Syntetika
Povlečení a
ručníky
Přikrývky
Vlna
Hedvábí
Slouží k vysušení prádla
kojenců při nízké teplotě.
Baby
prádlo
Protialergické ošetření
oblečení z bavlny.
Antia Allergy
. Odložený start
.
Volitelná funkce automatického sušení:
, Věšák plus
, Ramíko
,
Vlhké , K žehlení
Lehké vysušení
, Prádelník
.
(Doporučuje se používat výhradně úroveň Sušení
„Prádelník“).
Alarm
o Proti pomačkání
. Odložený start
.
Volitelná funkce automatického sušení:
Vlhké , K žehlení
, Věšák plus
, Ramíko
,
Lehké vysušení
, Prádelník
.
(Doporučuje se používat výhradně úroveň Sušení
„Prádelník“).
Alarm
o Proti pomačkání
. Odložený start
.
* Zvolte Vysoká teplota
13
CZ
Program
Funkce
Nastavení
Poznámky / Dostupné volitelné funkce
Slouží k rychlejšímu
vysušení oblečení z bavlny
nebo syntetických tkanin.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do
polohy
.
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko start/pauza .
Alarm o Proti pomačkání
Vysoká teplota
.
. Odložený start
.
Slouží k sušení sportovního
oblečení.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do
.
polohy
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko start/pauza .
Alarm
o Proti pomačkání
. Odložený start
.
Slouží k sušení plyšových
hraček.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do
.
polohy
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko start/pauza .
Alarm
. Odložený start
Slouží k ohřátí ručníků a
županů.
1. Nastavte otočný ovladač PROGRAMY do
polohy
.
2. Stiskněte tlačítko start/pauza .
-
Rychlé
sušení
Outdoor
Plyšáci
Zahřatí
ručníků
.
Automatické sušení a Časově vymezené sušení
Nejdříve proveďte volbu programu (viz tabulka programů).
Program
Funkce
Nastavení
Úrovně
Sušení
Dle možností pokaždé
používejte automatické sušení
prádla, protože zajišťuje
nejlepší výsledky sušení.
Nastavená teplota závisí na
zvoleného programu (volitelná
funkce Materiály).
1. Víckrát po sobě stiskněte tlačítko Úrovně Sušení,
dokud se na displeji nezobrazí požadovaná volba.
Při každém stisknutí dojde k posunu dopředu ,
,
,
,
,
,
a poté k zopakování.
! Některé automatické programy nemají k dispozici
všechny volitelné funkce úrovní sušení.
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko pro zahájení činnosti
.
Když si přejete přesně
vymezit dobu sušení, pokaždé
používejte funkci časově
vymezeného sušení.
Nastavená teplota závisí na
zvoleném programu (volitelná
funkce Materiály).
1. Víckrát po sobě stiskněte tlačítko Časově
vymezené sušení, dokud se na displeji nezobrazí
požadovaná volba. Každé stisknutí sníží dobu
z 220, 180, 150, 120, 90, 60 na 40 a poté se
zopakuje.
• U choulostivého prádla je maximální doba 180.
2. Zvolte případné požadované volitelné funkce.
3. Stiskněte tlačítko pro zahájení činnosti .
Časově
vymezené
sušení
(220, 180,
150, 120, 90,
60 nebo 40
min.)
! Pro dosažení optimálního výkonu neotvírejte dvířka před ukončením cyklu.
14
Poznámky / Dostupné volitelné funkce
Volitelné funkce
Alarm o Proti pomačkání
.Odložený start
Vysoká teplota
. Extra péče .
.
Přečtěte si doporučené doby sušení (viz Prádlo).
Posledních minut těchto programů je věnováno fázi
.
sušení zastudena
Volitelné funkce
Alarm o Proti pomačkání
Vysoká teplota
. Odložený start
Přečtěte si doporučené doby sušení (viz Prádlo).
Posledních minut těchto programů je věnováno fázi
sušení zastudena
.
.
Ovládací prvky
• Otočný ovladač programů
! Upozornění: Když po stisknutí tlačítka pro uvedení do
činnosti dojde ke změně polohy otočného ovladače volby
programů, jeho nová poloha NEZMĚNÍ zvolený program.
Pro provedení změny programu je třeba znovu stisknout
tlačítko Start/Pause za účelem přerušení programu
(kontrolka bude blikat žlutým světlem) a zvolit nový
program a příslušné volitelné funkce; kontrolka začne
blikat zeleným světlem. Zahajte nový program stisknutím
tlačítka Start/Pause .
• Tlačítka a kontrolky Volitelné funkce
Tato tlačítka se používají pro uživatelské přizpůsobení
zvoleného programu podle svých vlastních potřeb. Ne
všechny volitelné funkce jsou k dispozici pro všechny
programy (viz Uvedení do činnosti a Volba programů). Při
stisknutí tlačítka volitelné funkce, která není k dispozici,
akustický hlásič vydá tři zvukové signály. Je-li zvolená
volitelná funkce k dispozici, bude vydán jediný akustický
signál a rozsvítí se kontrolka vedle tlačítka kvůli potvrzení
volby dané volitelné funkce.
• Kontrolka EKO
K roszvícení této kontrolky dojde při volbě volitelných
funkcí programování, které používají menší množství
energie vzhledem k přednastaveným hodnotám. Příklady:
Při volbě automatického programu nebo při použití
nastavení časově vymezeného sušení na kratší než
přednastavenou dobu. Tato kontrolka neinformuje o
volbě ideálního energetického nastavení, ale výhradně o
skutečnosti, že zvolené volitelné funkce používají méně
energie.
• Kontrolky průběhu sušení
(
Sušení,
Sušení zastudena,
)
Kontrolky průběhu sušení znázorňují stav programu.
Během každé fáze programu se rozsvítí odpovídající
kontrolka.
• Odložený start
Zahájení některých programů (viz Uvedení do činnosti a
Volba programů) může být opožděno až o 24 hodin (viz
Displej). Před nastavením odloženého startu se ujistěte, že
nádoba na zachytávání vody je prázdná a filtr je čistý.
• Extra péče
Funkce Zabránění stárnutí pro Bavlnu tkaniny pomáhá
dlouhodobě udržovat lesk prádla díky použití správného
otáčení bubnu (které je sníženo v poslední části cyklu) a
správné teplotě sušení.
Poznámka: Nelze jej použít s úrovněmi sušení
„K oblečení“, „Lehké vysušení” a „Prádelník“.
• Alarm
Na konci cyklu sušení bude aktivován akustický signál
upozorňující na ukončení programu a na možnost vyložení
vysušeného prádla ze sušičky. Poznámka: Když jste zvolili
volitelnou funkci použití „Proti pomačkání“, tato funkce
není dostupná
• Proti pomačkání
Když byla zvolena tato volitelná funkce, při odloženém
startu bude prádlo uvnitř bubnu během čekací doby občas
pootočeno, aby se zabránilo vytvoření záhybů.
Po ukončení cyklu sušení a chlazení bude oděv ještě
několikrát pootočen, aby se zabránilo vytvoření záhybů
v případě, že není možné vyjmout náplň ze sušičky
bezprostředně po dokončení programu. Po skončení této
fáze a po ukončení cyklu je kontrolka „
“ rozsvícena a
kontrolka Start/Pauza bliká jantarovým světlem.
Poznámka: Když jste zvolili volitelnou funkci použití
„ALARM“, tato funkce není dostupná
• Vysoká teplota
Při volbě doby sušení lze stisknutím tohoto tlačítka zvolit
intenzivní sušení; provedení volby bude signalizováno
rozsvícením kontrolky tlačítka.
CZ
• Kontrolky Vyprázdnění nádobky / Čištění filtru „h2o“
(Když byla sušička připojena k vypouštěcímu potrubí,
je možné ignorovat kontrolku
týkající se nádoby pro
zachytávání vody, protože není potřebné ji vyprazdňovat).
Když je kontrolka
rozsvícena (ale nebliká),
nezapomeňte vyprázdnit nádobu na zachytávání vody.
Když dojde k naplnění nádoby na zachytávání vody v
průběhu programu, vypne se ohřívač a sušička zahájí
fázi Sušení zastudena; poté začne kontrolka blikat a
budou aktivovány příslušné akustické signály. Aby došlo
k vysušení prádla v sušičce, je třeba vyprázdnit nádobu a
znovu uvést sušičku do činnosti. Po opětovném uvedení
sušičky do činnosti dojde ke zhasnutí kontrolky v průběhu
několika málo sekund. Abyste se vyhnuli uvedenému
postupu, vyprázdněte nádobu na zachytávání vody při
každém použití sušičky (viz Údržba).
! Mějte na paměti, že i když byla sušička připojena k
vypouštěcímu potrubí, je třeba POKAŽDÉ vyčistit filtr.
• Otevírání dvířek
Otevřením dvířek (nebo stisknutím tlačítka Start/Pause)
během činnosti programu dojde k zastavení činnosti
sušičky s níže uvedenými následky: Poznámka: Kontrolka
Start/Pausa bliká jantarově během fáze programu Proti
pomačkání.
• V průběhu doby odloženého startu se bude
odpočítávat doba odložení. Obnovení programu
odloženého startu lze provést stisknutím tlačítka
pro uvedení do činnosti. Jedna z kontrolek
„Odloženého startu“ bude blikat, čímž bude
informovat o aktuální době odložení.
• Obnovení programu lze provést stisknutím
tlačítka pro uvedení do činnosti. Kontrolky
průběhu programu poukazují na aktuální fázi a
kontrolka Start/Pause přestane blikat a rozsvítí
se stálým zeleným světlem.
• K ukončení programu dojde během fáze
závěrečného zabránění krčení. Stisknutím
tlačítka Start/Pause dojde k zahájení nového
programu od začátku.
• Otáčením otočného ovladače Volba programů
dojde k volbě nového programu a kontrolka
Start/Pause bude blikat zeleným světlem. Tento
postup je možné použít pro volbu programu
Sušení zastudena
pro ochlazení prádla, když
jej již považujete za dostatečně vysušené.
Zahajte nový program stisknutím tlačítka pro
uvedení do činnosti.
Ochrana systému Tepelného čerpadla
Systém tepelného čerpadla pracuje prostřednictvím
kompresoru vybaveného ochranou, která zasahuje
při otevření dvířek nebo při náhlém výpadku
elektrického napájení. Tato ochrana zabrání
opětovnému uvedení kompresoru do činnosti po
dobu 5 minut od opětovného zavření dvířek a poté,
co byl znovu zahájen cyklus.
• Poznámka
V případě přerušení dodávky elektrického proudu vypněte
napájení nebo vytáhněte zástrčku sušičky z elektrické sítě.
Po obnovení dodávky elektrického proudu zasuňte zástrčku
zařízení do zásuvky elektrické sítě, stiskněte a držte stisknuté
tlačítko ON/OFF až do opětovné aktivace sušičky, a poté
znovu zahajte činnost stisknutím tlačítka Start/Pausa
15
Prádlo
CZ
Rozdělení prádla
Doby sušení
• Zkontrolujte symboly na visačkách jednotlivých kusů
prádla, abyste se přesvědčili, zda jsou vhodné pro bubnové sušení.
• Rozdělte prádlo podle druhu tkaniny.
• Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.
• Zavřete zipsy, zahákněte háčky a zavažte tkaničky, aniž
byste je příliš utahovali.
• Vyždímejte prádlo, abyste odstranili co největší množství
vody.
Uvedené doby jsou pouze přibližné a mění se v závislosti na:
• Množství zadržované vody v prádle po odstředění: Ručníky a
choulostivé prádlo zadržují velké množství vody.
• Tkaninách Prádlo ze stejného druhu tkaniny, ale se vzorem nebo
odlišnou tloušťkou, se může vyznačovat odlišnou dobou sušení.
• Množství prádla: Samostatné kusy prádla a malé náplně mohou
vyžadovat odlišné doby na vysušení.
! Neplňte sušičku úplně mokrým prádlem.
• Sušení: Když se má prádlo žehlit, lze jej vytáhnout ze zařízení
i v ještě trochu vlhkém stavu. Prádlo, které musí být dokonale
suché, se musí v sušičce ponechat déle.
Maximální náplň
Nenaplňujte buben nad maximální kapacitu.
Uvedené hodnoty se vztahují na hmotnost suchého prádla:
Přírodní vlákna: maximálně 9 kg
Syntetická vlákna: maximálně 3 kg
• Nastavené teplotě.
• Teplotě v místnosti: Čím nižší je teplota v místnosti, tím více času
bude třeba na vysušení prádla.
! Abyste předešli poklesu výkonnosti sušičky, nepřetěžujte
• Objemu: Některé objemné druhy prádla vyžadují mimořádnou
péči během procesu sušení. Doporučuje se vytáhnout toto
prádlo, protřepat je a znovu vložit do sušičky: Tento úkon je třeba
během cyklu sušení víckrát zopakovat.
ji.
Visačky na prádle
Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním
vložení do sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější
symboly:
! Nesušte prádlo příliš.
Všechny tkaniny obsahují přirozenou vlhkost, která je potřebná pro
zachování jemnosti a vzdušnosti.
Může se sušit v sušičce.
V níže uvedené tabulce se nacházejí PŘIBLIŽNÉ hodnoty dob
sušení, vyjádřené v hodinách:
Uvedené doby se vztahují na automatické programy Sušení prádla
určeného k uložení do skříně.
Jsou uvedena také nastavení sušení a příslušná doba kvůli lepší
volbě nejvhodnější volitelné funkce.
Uvedené hmotnosti se vztahují na suché prádlo.
Nesušit v sušičce
Sušit při vysoké teplotě.
Sušit při nízké teplotě.
Doby sušení
Bavlna
Vysoká
teplota
1 Kg
2 Kg
3 Kg
4 Kg
5 Kg
6 Kg
7 Kg
8-9 Kg
Automatické v
minutách
40-65
60-95
90-105
105-135
140-160
165-190
210-220
220-260
Časově
vymezené
40 nebo 60
60 nebo 90
90 nebo
120
90 nebo
120
120 nebo
150
150 nebo
180
120 nebo
160
180 nebo
220
Doby sušení v pračce při 800-1000 otáčkách za minutu
Syntetika
Nízká teplota
1 Kg
2 Kg
3 Kg
Automatické v minutách
40-50
50-60
60-90
Nastavení Časově vymezeného sušení
40 nebo 60
40 nebo 60
60 nebo 90
Snížené doby sušení a odstřeďování v pračce
Akrylové
Nízká
teplota
1 Kg
2 Kg
Automatické v minutách
-
-
Nastavení Časově vymezeného sušení
30
60
Snížené doby sušení a odstřeďování v pračce
16
Poruchy a jejich
odstraňování
V případě, že máte pocit, že sušička nefunguje správně, si dříve, než se obrátíte na Středisko servisní služby (viz Servisní
služba), pozorně přečtěte následující rady pro řešení problémů.
CZ
Porucha:
Možné příčiny / Řešení:
Nedochází k uvedení sušičky do
činnosti.
• Zástrčka není zastrčena do elektrické zásuvky ve stěně zcela na doraz, a proto
není zabezpečen řádný kontakt.
• Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu.
• Došlo k vypálení pojistky. Zkuste připojit jiný elektrospotřebič ke stejné zásuvce.
• Při použití prodlužovacího kabelu zkuste zasunout zástrčku sušičky přímo do zásuvky.
• Dvířka nebyla řádně zavřená.
• Program nebyl nastaven správně (viz Uvedení do činnosti a volba programů).
• Nebylo stisknuto tlačítko START (viz Uvedení do činnosti a volba programů).
Nedochází k zahájení cyklu sušení.
• Byla nastavena doba odložení (viz Uvedení do činnosti a volba programů).
• Bylo stisknuto tlačítko pro uvedení do činnosti; před uvedením sušičky do činnosti je
třeba vyčkat na krátké opoždění. Vyčkejte, dokud nebude zahájeno sušení, a netiskněte
znovu tlačítko pro uvedení di činnosti: V opačném případě sušička přejde do režimu
přerušení a nezahájí sušení.
Doby sušení jsou příliš dlouhé.
• Nebyl vyčištěn filtr (viz Údržba).
• Není třeba vyprázdnit nádobu na zachytávání vody? Bliká kontrolka „Vylít vodu“ a
bude zobrazeno hlášení „h2o“ (viz Údržba).
• Je třeba vyčistit filtr Kondenzátoru (viz Údržba).
• Nastavená teplota není vhodná pro druh tkaniny určené k sušení (viz Uvedení do
činnosti a volba programů, a Prádlo).
• Nebyla zvolena správná doba sušení pro danou náplň (viz Prádlo).
• Otvor pro nasávání vzduchu nebo vypouštěcí otvory na zadní straně jsou ucpané
(viz Instalace, a Údržba).
• Prádlo je příliš mokré (viz Prádlo).
• Sušička je přetížena (viz Prádlo).
Kontrolka „Vylít vodu“ bliká, ale
sušička je v činnosti pouze krátce.
• Nádoba na zachytávání vody pravděpodobně nebyla vyprázdněna při zahájení
programu. Nečekejte na signál vyprázdnění vody, ale zkontrolujte nádobu a vyprázdněte
ji při každém zahájení nového programu sušení (viz Údržba).
K o n t r o l k a „ Vy l í t v o d u “ j e
rozsvícena, ale nádoba na
zachytávání vody ještě není plná.
• Za běžné lze považovat: Kontrolka „Vylít vodu“ bliká, když je nádoba plná. Když je
kontrolka rozsvícená, pouze připomíná potřebu vyprázdnění sběrné nádoby (viz Uvedení
do činnosti a volba programů).
Došlo k ukončení programu
s prádlem vlhčím, než se
předpokládalo.
! Z bezpečnostních důvodů trvají programy sušičky maximálně 5 hodiny. Když
Na displeji je zobrazen kód F,
za kterým následuje jedno nebo
dvě čísla, a kontrolky volitelných
funkcí a kontrolka přerušení
blikají.
• Když je na displeji zobrazen kód tvořený písmenem F a jedním nebo dvěma čísly,
vypněte sušičku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčistěte filtr (viz údržba).
Následně znovu zasuňte zástrčku do zásuvky elektrické sítě a vyčkejte, dokud nedojde k
zahájení nového programu sušení.
Když hlášení přetrvává, poznačte si číselný kód a obraťte se na středisko Servisní služby
(viz Servisní služba).
Na displeji je krátce zobrazeno
„dOn“ každých 6 sekund.
• Sušička se nachází v režimu „Demo“. Držte stisknutá tlačítka On/Off a Start/Pause po
dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí “dOn” na dobu 3 sekund a poté dojde k obnovení
běžné činnosti sušičky.
Zobrazení Zbývající doby na
displeji se mění během sušení.
• Zbývající doba do konce cyklu sušení bude neustále kontrolována a měněna kvůli co
nejvěrnějšímu zobrazení. Zobrazená doba se během cyklu může zvýšit; jedná se o zcela běžný jev.
Sušička je hlučná během prvních
minut činnosti.
• Je to běžné zejména poté, co sušička nebyla delší dobu používána. Když hluk
pokračuje i během celého cyklu, obraťte se na středisko servisní služby.
Kontrolky na ovládacím panelu
sušičky jsou vypnuty, i když je
sušička zapnuta.
• Sušička přešla do pohotovostního stavu za účelem šetření energií. Dochází k tomu,
když sušička zůstane zapnuta, nebo po přerušení dodávky elektrické energie. Dochází k
tomu po uplynutí 30 minut:
- Když necháte sušičku zapnutou bez zahájení programu;
- poté, co byl vámi zvolený sušicí program ukončen.
Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ON/OFF až do opětovné aktivace sušičky
automatický program nezaznamenal požadovaný výsledný stupeň vlhkosti v rámci tohoto
časového intervalu, sušička dokončí daný program a zastaví svou činnost. Zkontrolujte
výše uvedené body a zopakujte program; když je prádlo ještě vlhké, obraťte se na
Středisko servisní služby (viz Servisní služba).
17
Servisní služba
CZ
Kondenzační systém
Tato sušička je vybavena Kondenzačním systémem
pro sušení vašeho prádla. Pro umožnění jeho činnosti
Kondenzátor používá plyn způsobující skleníkový efekt
(fluorované plyny), které jsou předmětem Protokolu
z Kyoto. Plyny F se nacházejí v hermeticky utěsněné
jednotce. Tato utěsněná jednotka obsahuje 0,29 kg plynu
R134a F, který působí v úloze chladiva.
GWP = 1430 (0.4 t C02).
V případě poškození uvedené jednotky je třeba provést
její výměnu. Podobnější informace lze získat tak, že se
obrátíte na nejbližší středisko servisní služby.
Poznámka: Plyny obsažené v utěsněné jednotce nejsou
nebezpečné pro zdraví, ale jejich únik by měl nepříznivý
vliv na globální oteplování.
Před zatelefonováním do Servisního střediska:
• Postupujte dle pokynů pro odstraňování poruch a
zkontrolujte, zda můžete odstranit poruchu sami (viz
Poruchy a jejich odstraňování).
• V opačném případě vypněte sušičku a obraťte se na
nejbližší Středisko servisní služby.
Středisku servisní služby oznamte tyto údaje:
• Jméno, adresu a PSČ;
• číslo telefonu;
• druh poruchy;
• datum zakoupení;
• model zařízení (Mod.);
• výrobní číslo (S/N) sušičky.
Tyto informace jsou uvedeny na identifikačním štítku
připevněném za dvířky.
Náhradní díly
Tato sušička je konstrukčně složité zařízení. Pokoušet se
ji opravit osobně nebo svěřit její opravu nekvalifikovanému
personálu může způsobit riziko ohrožení osob, poškození
zařízení a zrušení záruky na náhradní díly.
V případě problémů s použitím tohoto zařízení se vždy
obraťte na autorizovaného technika.
Pro nekvalifikovanou osobu je provádění jakéhokoli servisu
nebo údržby, která má za následek poškození utěsněného
Kondenzátoru, trestným činem.
Informace týkající se recyklace a likvidace
V rámci našeho neustálého úsilí o ochranu životního prostředí si vyhrazujeme právo používat kvalitní recyklované součásti za
účelem snížení nákladů pro zákazníka a minimalizace plýtvání materiály.
• Likvidace obalových materiálů: Dodržujte místní předpisy s cílem umožnit správnou recyklaci obalu.
• Pro snížení rizika nehod dětí odstraňte dvířka a odstřihněte napájecí kabel těsně u jeho výstupu ze zařízení. Tyto části
zlikvidujte odděleně, abyste se ujistili, že elektrospotřebič již nebude moci být znovu připojen do zásuvky elektrické sítě.
Vyřazení starých elektrospotřebičů z činnosti
Evropská směrnice 2012/19/ES o odpadu tvořeném elektrickými a elektronickými zařízeními (RAEE) předpokládá, že
elektrospotřebiče nesmí být likvidovány v rámci běžného pevného městského odpadu. Vyřazená zařízení musí být
sesbírána zvlášť, aby se zvýšilo množství recyklovaných a znovupoužitých materiálů, ze kterých jsou tato zařízení
složena, a aby se zabránilo možným ublížením na zdraví a škodám na životním prostředí.
Symbolem je přeškrtnutý koš, uvedený na všech výrobcích s cílem připomenout povinnosti spojené se separovaným
sběrem.
Podrobnější informace týkající se správného způsobu vyřazení elektrospotřebičů z provozu mohou jejich držitelé získat tak, že
se obrátí na navrženou veřejnou instituci nebo na prodejce.
Tento spotebi byl navren, vyroben a dodán na trh v souladu s poadavky evropských
smrnic:
- LVD 2014/35/EU EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU.
18
CZ
19
01/2017- Xerox Fabriano
CZ
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement