HOTPOINT/ARISTON AQC9 4F5 T/Z1 (EU) User guide

HOTPOINT/ARISTON AQC9 4F5 T/Z1 (EU) User guide
Manual
Manual
Manual
de
de
de
instrucțiuni
instrucțiuni
instrucțiuni
Manual
de instrucțiuni
RORORO
Sumar
Sumar
Sumar
Română
Română
Română
1 1 1
Instalare
Instalare
Instalare
Unde
Unde
instalaţi
Unde
instalaţi
instalaţi
uscătorul
uscătorul
uscătorul
Sumar
Ventilare
Ventilare
Ventilare
Poziționarea
Poziționarea
Poziționarea
uscătorului
uscătorului
uscătorului
pe o
pesuprafață
ope
suprafață
o suprafață
plană
plană
plană
Evacuarea
Evacuarea
Evacuarea
apeiapeiapei
Conexiune
Conexiune
Conexiune
electrică
electrică
electrică
Instalare
Înainte
Înainte
Înainte
de a
depune
auscătorul
de
pune
aînpune
funcţiune
în funcţiune
în funcţiune
aparatul
aparatul
aparatul
Unde
instalaţi
Ventilare
Avertismente
Avertismente
Avertismente
Poziționarea
uscătorului pe o suprafață
Siguranţă
Siguranţă
generală
generală
generală
plană Siguranţă
Reducerea
Reducerea
Reducerea
la minim
la minim
la aminim
riscului
a riscului
a riscului
de incendii
de incendii
de incendii
Evacuarea
apei
RO
Română 1
Conexiune electrică
Întreţinere
Întreţinere
Întreţinere
îngrijire
şi îngrijire
îngrijire aparatul
Înainte
de a şi
pune
înşifuncţiune
Întreruperea
Întreruperea
Întreruperea
curentului
curentului
curentului
electric
electric
electric
Curăţarea
Curăţarea
Curăţarea
filtrului
filtrului
filtrului
după
după
fiecare
după
fiecare
fiecare
ciclu
cicluciclu
Avertismente
Cum
Cum
săCum
goliţi
săgenerală
goliţi
să
recipientul
goliţi
recipientul
recipientul
de apă
de apă
de
după
apă
după
fiecare
după
fiecare
fiecare
ciclu
cicluciclu
Siguranţă
Verificarea
tamburului
după
fiecare
ciclucicluciclu
Verificarea
Verificarea
tamburului
tamburului
după
după
diecare
diecare
Reducerea
la minim
a riscului
de
incendii
Curăţarea
Curăţarea
ansamblului
ansamblului
condensator
condensator
Curăţarea
ansamblului
condensator
Curăţarea
Curăţarea
aparatului
aparatului
Curăţarea
aparatului
Întreţinere şi îngrijire
Întreruperea curentului electric
Descrierea
Descrierea
Descrierea
aparatului
aparatului
aparatului
Curăţarea
filtrului
după
fiecare ciclu
Caracteristici
Caracteristici
Cum
săCaracteristici
goliţi recipientul de apă după fiecare ciclu
Panoul
Panoul
Panoul
de control
de
control
de control
Verificarea
tamburului
după diecare ciclu
Curăţarea ansamblului condensator
Display-ul
Display-ul
Display-ul
Curăţarea
aparatului
AQUALTIS
AQUALTIS
AQC8
AQC8
2F7
2F7
AQUALTIS
AQC9 4F5 T/Z1 (EU)
Pornire
Pornire
Pornire
şi programe
şi
programe
şi programe
Descrierea
aparatului
Alegerea
Alegerea
Alegerea
unuiunui
program
unui
program
program
Caracteristici
Tabelul
Tabelul
Tabelul
de
programe
de
programe
de
programe
Panoul de control
Comenzi
Comenzi
Comenzi
Display-ul
Rufe
Rufe
Rufe
Sortarea
Sortarea
rufelor
rufelor
Sortarea
Pornire
şirufelor
programe
Etichete
Etichete
cu program
instrucţiuni
cu instrucţiuni
Etichete
cu
instrucţiuni
Alegerea
unui
Durata
Durata
de
uscare
de uscare
Durata
de
Tabelul
deuscare
programe
www.hotpoint.eu
www.hotpoint.eu
www.hotpoint.eu
Comenzi
Anomalii
Anomalii
și remedii
și remedii
Anomalii
și remedii
Rufe
Sortarea
rufelor
Service
Service
Service
Etichete cu instrucţiuni
Durata
de uscare
Informații
Informații
despre
despre
produs
produs
Informații
despre
produs
USCĂTOR
USCĂTOR
USCĂTOR
Anomalii și remedii
! Este
! Este
!important
Este
important
important
să păstraţi
să păstraţi
să păstraţi
acest
acest
manual
acest
manual
manual
de de
instrucţiuni
instrucţiuni
de instrucţiuni
şi să-l
şi să-l
consultaţi
şi să-l
consultaţi
consultaţi
în orice
în orice
înmoment.
orice
moment.
moment.
În caz
În caz
de
În caz
de
vânzare,
vânzare,
de vânzare,
Service
cesiune
cesiune
cesiune
sausau
transport,
sau
transport,
transport,
acesta
acesta
acesta
serveşte
serveşte
serveşte
noului
noului
proprietar
noului
proprietar
proprietar
în vederea
în vederea
în vederea
instalării,
instalării,
instalării,
utilizării
utilizării
utilizării
şi remedierii
şi remedierii
şi remedierii
eventualelor
eventualelor
eventualelor
probleme
probleme
probleme
ale
ale
acestui
acestui
ale
acestui
aparat.
aparat.
aparat.
www.hotpoint.eu
Informații despre produs
! Citiţi
! Citiţi
cu
! Citiţi
atenţie
cu atenţie
cu atenţie
instrucţiunile
instrucţiunile
instrucţiunile
conţinute
conţinute
conţinute
în acest
în acest
înmanual
acest
manual
manual
: veţi
: veţi
găsi
: veţi
găsi
informaţii
găsi
informaţii
informaţii
referitoare
referitoare
referitoare
la instalare,
la instalare,
la instalare,
utilzare
utilzare
utilzare
şi şi şi
siguranţă.
siguranţă.
siguranţă.
USCĂTOR
! EsteAcest
important
săsimbol
manual
de
instrucţiuni
şimanual.
să-lmanual.
consultaţi în orice moment. În caz de vânzare,
simbol
văpăstraţi
reamintește
faptul
defaptul
ade
citi
acest
Acest
Acest
simbol
vă reamintelște
vă acest
reamintelște
faptul
ade
citia acest
citimanual.
acest
cesiune sau transport, acesta serveşte noului proprietar în vederea instalării, utilizării şi remedierii eventualelor
probleme ale acestui aparat.
! Citiţi cu atenţie instrucţiunile conţinute în acest manual : veţi găsi informaţii referitoare la instalare, utilzare şi
siguranţă.
Acest simbol vă reamintelște faptul de a citi acest manual.
1
RORO RO
RO
Instalare
Instalarea aparatului
RO
Nu instalaţi uscătorul electric în apropierea unui aragaz pe
gaz, a unei sobe sau a unei plite deoarece flacăra
arzătorului ar putea produce daune aparatului. Acesta
trebuie instalat într-un ambient cu temperatura cuprinsă
între 20-23 grade C pentru obținerea performanțelor
optime. Corecta funcționare este garantată însă între 14-30
grade C.
●
Atunci când doriţi să încastraţi
aparatul, trebuie să lăsaţi spaţiu
suficient pentru circulaţia aerului de-a
lungul grilajului din spate, cel puţin 15
mm pe fiecare latură şi 10 mm distanţă
între aparat şi partea de sus; fluxul de
aer este esenţial pentru a condensa
apa acumulată pe durata procesului de
uscare a rufelor; uscătorul nu va
funcţiona eficient într-un spaţiu închis.
! Verificaţi orificiile de ventilare din
partea din spate – acestea nu trebuie
obstrucţionate..
10 mm
●
Evacuarea apei
Dacă uscătorul este instalat în apropierea unei scurgeri, apa
poate fi evacuată aici. Acest fapt evită golirea rezervorului de
apă. Dacă instalaţi uscătorul dedesuptul sau în apropierea unei
maşini de spălat rufe, puteţi folosi aceeaşi scurgere. Înălţimea
furtunului nu trebuie să fie mai mică de (1m) pornit de la baza
uscătorului.
Îndepărtaţi colierul de fixare şi
furtunul ca în fig. A de mai jos:
fig.A
Instalaţi un furtun de o lungime
corespunzătoare şi refixaţi colierul
(fig.B).
fig.B
! Asiguraţi-vă că furtunul nu este deteriorat o dată ce aţi fixat
uscătorul în poziţia finală.
Aerisire
Pe durata funcţionării aparatului trebuie să-i asguraţi
acestuia o ventilare corespunzătoare. Verificaţi
încăperea în care instalaţi aparatul – aceasta nu trebuie
să prezinte umiditate şi trebuie să asigure o circulaţie
corespunzătoare a aerului. Fluxul de aer din jurul
aparatului este esenţial pentru a condensa apa produsă
pe parcursul spălării, altfel aparatul nu va funcţiona
eficient într-un spaţiu închis sau încastrat.
! Nu vă recomandăm să încastraţi aparatul în mobilier
sau să-l instalaţi în spatele unei uşi închise cu cheie, a
unei uşi culisante sau a unei uşi prevăzute cu balama
pe partea opusă a uşii uscătorului.
! Dacă instalaţi uscătorul într-o cameră mică şi rece
este posibil să se formeze condens.
Instalați uscătorul pe o suprafață plană
Pentru corectitudinea funcționării uscătorului, acesta
trebuie instalat pe o suprafață plană.
Asigurați-vă că uscătorul este instalat în poziție plană,
lateral și în partea posterioară.
Dacă nu este instalat în poziție plană, reglați cele două
piciorușe frontale în sus și în jos până când obțineți o
poziție orizontală.
! AVERTISMENT: înainte de a utiliza uscătorul, asigurați-vă
că acests s-a aflat în poziție verticală de cel puțin 6 ore.
2
1
Instalare
Conexiune electrică
Înainte de a introduce ştecherul în priza de curent,
verificaţi ca:
- priza să fie cu împământare
- priza să fie în gradul de a suporta puterea maximă
prevăzută pentru acest aparat (aceasta este indicată
pe eticheta ce conţine caracteristicile aparatului (a
se vedea cap. „Descrierea uscătorului”) - tensiunea
de alimentare să fie cuprinsă în valorile indicate de
eticheta care conţine performanţele aparatului (a se
vedea cap. „Descrierea uscătorului”)
- priza să fie compatibilă cu ştecherul uscătorului. În
caz contrar, înlocuiţi priza.
! Uscătorul nu poate instalat în spaţii deschise, chiar
dacă acestea sunt protejate de un acoperiş. Poate fi
foarte periculoasă expunerea aparatului la ploi sau
intemperii.
După ce aparatul a fost instalat, priza sau ştecherul
trebuie să fie uşor accesibile.
! Nu utilizaţi prelungitoare
! Cablul electric nu trebuie deteriorat
! Verificaţi cu regularitate cablul electric şi, dacă este
necesar, solicitaţi înlocuirea acestuia de către
tehnicieni autorizaţi (a se vedea cap. „Asistenţă”)
! Producătorul îşi declină orice responsabilitate în
cazurile în care regulile mai sus menţionate nu sunt
respectate.
! Dacă aveţi dubii, consultaţi un electrician.
3
2
Instalare
Înainte de a pune în funcţiune uscătorul
O dată instalat aparatul, înainte de a-l pune în funcţiune,
curăţaţi interiorul tamburului astfel încât să eliminaţi murdăria
acumulată pe parcursul transportului.
Încărcătura maximă
Fibre naturale: 9 kg.
Schema produsului-Reglementarea nr. 392/2012.
Marca Hotpoint Ariston
Model AQC9 4F5 T/Z1 (EU)
Încărcarea maximă în kg "programul de bumbac standard" pentru țesăturile din bumbac
Uscător
9.0
cu condensare
Clasa de eficiență energetică pe o scară de la A+++ (consum redus) la D (ridicat)
A+
Consum anual ponderat de energie (AEc)* kWh 1)
337.4
Uscător
Consum energetic în kWh al "programului Bumbac Standard" încărcătură totală (Edry)2)
Consum energetic în kWh al programului Bumbac Standard încărcătură parțială (Edry1/2)2)
Consum de energie în Watt în modalitatea oprit, încărcătură totală (Po) Watt
Consum de energie în Watt în modalitatea pornit (Pl) Watt
Durata în modul pornit dacă uscătorul este prevăzut cu sistem de gestionare electronică-min
Durata ponderată la încărcătură totală și parțială (Tt)-minute 3)
Durata perntru țesături de bumbac la încărcătură totală (Tdry)-minute
Durata perntru țesături de bumbac la încărcătură parțială (Tdry 1/2)-minute
Clasa de eficiență aparat cu condensare, pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (maximă)
Eficiența de condensare - %
Procent încărcătură totală și la încărcătură parțială (Ct) 3)
Procent de eficiență medie de condensare - încărcătură totală (Cdry)
Procent de eficiență medie de condensare - încărcătură parțială (Cdry1/2)
Nivel zgomot în dB(A) re 1 pW
Automat
2.91
1.49
0.14
2.68
30
191
260
139
B
81
81
81
69.0
1) "Bumbac standard" la încărcatura totală și parțială și "bumbac standard" la încărcătură parțială sunt programele standard la care
fac referire informațiile de pe etichetă și schemă, aceste programe corespund uscării la nivel așezare în dulap (0%) rufe din bumbac
și sunt cele mai eficiente programe în termeni de consum si energie. Încărcătura parțială este jumătate din cea nominală.
2) Consumul anual bazat pe 160 cicluri de uscare al programului "Bumbac standard" la încărcatura totală și parțială și în
modalitatea de consum energetic redus. Consumul efectiv de energie al ciclului va depinde de utilizarea aparatului.
3) Media de încărcare de 3 cicluri la încărcatura totală și 4 cicluri la încărcătură 1/2.
Regulamentul nr. 932/2012.
Consumul energetic în kWh al programului Sintetice încărcatură totală
Durata programelor Sintetice la încărcatura totală
Program Sintetice încărcătură parțială N/A
0.79
80
3
4
Avertismente
RO
! Aparatul a fost proiectat şi fabricat în conformitate cu
standardele internaționale de siguranță.
Informaţiile de mai jos au fost furnizate din motive de siguranţă
şi trebuie respectate cu stricteţe.
●
●
Siguranţă
●
Nu este recomandată utilizarea uscătorului de rufe de
persoane (inclusiv copii peste 8 ani) ce prezintă capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse, de către persoane
neexperimentate sau nefamiliarizate cu produsul dacă acestea nu
sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranţa lor
sau dacă nu au primit instrucţiuni preliminare referitoare la
utilizarea în siguranță a aparatului.
●
Aparatul a fost conceput pentru uz casnic, şi nu este
destinat uzului profesional.
●
Nu atingeţi aparatul dacă sunteţi desculţ sau aveţi
mâinile sau picioarele ude sau umede.
●
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l deconecta
de la sursa electrică; scoateţi ştecherul din priză.
●
Nu permiteţi accesul copiilor în apropierea aparatului
în funcţiune. După ce aţi încetat utilizarea uscătorului de rufe,
opriţi-l şi deconectaţi-l de la sursa electrică. Închideţi uşa
pentru a împiedica accesul copiilor în interiorul aparatului.
●
Supravegheaţi copiii şi nu le permiteţi să se joace cu
uscătorul de rufe.
●
Asiguraţi instalarea şi ventilarea corespunzătoare a
aparatului. Nu obstrucţionaţi priza de admisie a aerului din
partea frontală a uscătorului de rufe (consultaţi cap.
Instalare).
●
Nu aşezaţi niciodată uscătorul de rufe pe un covor a
cărui grosime ar putea împiedica pătrunderea aerului în
uscătorul de rufe, pe la baza acestuia.
●
Înainte de a introduce rufele în uscător, verificați dacă
dacă acesta este gol.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nu lăsaţi scamele să se acumuleze în jurul uscătorului.
Nu vă urcaţi pe panoul superior al uscătorului de rufe pentru
a nu-l deteriora.
Respectaţi întotdeauna cerinţele şi standardele electrice
●
(consultaţi cap. Instalare).
Achiziţionaţi întotdeauna piese de schimb şi accesorii
originale (consultaţi cap. Asistenţă).
Nu atingeţi partea din spate a uscătorului de rufe dacă
aparatul este în funcţiune, deoarece poate atinge temperaturi
ridicate.
Nu utilizaţi uscătorul de rufe dacă filtrul, recipientul
pentru colectarea apei şi condensatorul nu sunt fixate
bine (consultaţi cap. Întreţinere).
Nu încărcaţi uscătorul de rufe peste capacitatea
maximă admisă (pentru încărcătura maximă, consultaţi
cap. Rufe).
Nu introduceţi în uscătorul de rufe articole îmbibate cu
apă.
Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile de pe eticheta
articolelor de îmbrăcăminte (consultaţi cap. Rufe).
Nu introduceţi în uscătorul de rufe articole foarte
voluminoase.
Nu uscaţi la temperaturi ridicate articolele din material
acrilic.
La încheierea fiecărui program, permiteţi aparatului să
execute faza Rotire la rece.
Nu opriţi uscătorul de rufe dacă în interior se află rufe ce
încă sunt calde.
Curăţaţi filtrul după fiecare utilizare a uscătorului
(consultaţi cap. Întreţinere).
Goliţi recipientul pentru colectarea apei după fiecare
utilizare a uscătorului (consultaţi cap. Întreţinere).
Curăţaţi cu regularitate unitatea de condensare
(consultaţi cap. Întreţinere).
4
5
Avertismente
Avertismente
Pentru a reduce la minimum riscul izbucnirii unui
incendiu în interiorul uscătorului de rufe, respectaţi
următoarele recomandări:
Pentru a reduce la minimum riscul izbucnirii unui
incendiu în interiorul uscătorului de rufe, respectaţi
●
Uscaţi recomandări:
în uscătorul de rufe numai articole de îmbrăcăminte ce
următoarele
au fost spălate cu apă şi detergent, clătite şi stoarse
●
prin centrifugare. Uscarea în uscător a articolelor ce NU AU
Uscaţi spălate
în uscătorul
de constituie
rufe numaiunarticole
ce
FOST
cu apă
pericolde
deîmbrăcăminte
incendiu.
au fost spălate cu apă şi detergent, clătite şi stoarse
●
Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce au
prin centrifugare. Uscarea în uscător a articolelor ce NU AU
tratate
produse
chimice.
FOSTfost
spălate
cu cu
apă
constituie
un pericol de incendiu.
uscaţi
în uscătorul
articole
îmbrăcăminte
ce au
● ● Nu Nu
uscaţi
în uscătorul
de de
ruferufe
articole
de de
îmbrăcăminte
ce au
fost
pătate
sau
îmbibate
cu
ulei
vegetal
sau
ulei
pentru
fost tratate cu produse chimice.
gătit, deoarece constituie un pericol de incendiu. Articolele ce au
●
Nu
uscaţi
în uscătorul
de se
rufepot
articole
despontan,
îmbrăcăminte
ce au
intrat
în contact
cu uleiul
aprinde
în special
dacă
fost
sau
îmbibate
cu căldură
ulei vegetal
sau uscătorul
ulei pentrude rufe.
suntpătate
expuse
unor
surse de
precum
Articolele
se constituie
încălzesc,un
formându-se
o reacţie Articolele
de oxidarececuau
gătit,
deoarece
pericol de incendiu.
uleiul,
în urma
căldura.
În cazul
în caredacă
căldura
intrat
în contact
cucăreia
uleiul se
se produce
pot aprinde
spontan,
în special
nuexpuse
poate fiunor
eliberată,
articolele
pot încălzi
până de
iaurufe.
foc.
sunt
surse de
căldurăseprecum
uscătorul
Aşezarea
în grămadăformându-se
sau depozitarea
articolelor
ce aucu
intrat în
Articolele
se încălzesc,
o reacţie
de oxidare
contact
cu uleiul
prevenicăldura.
eliberarea
căldurii,
şi prin
urmare,
uleiul,
în urma
căreiapoate
se produce
În cazul
în care
căldura
un pericol
de incendiu.
nu constituie
poate fi eliberată,
articolele
se pot încălzi până iau foc.
În cazulînîngrămadă
care estesau
imperativă
uscarea
în uscătorul
de rufe
Aşezarea
depozitarea
articolelor
ce au intrat
în a
articolelor
murdare
ulei vegetal
sau căldurii,
ulei pentru
gătiturmare,
sau a
contact
cu uleiul
poate cu
preveni
eliberarea
şi prin
celor contaminate
cuincendiu.
produse pentru îngrijirea părului, spălaţi mai
constituie
un pericol de
întâi produsele
cuimperativă
o cantitateuscarea
mare deîndetergent
ceea
În cazul
în care este
uscătorul–de
rufecea va
reduce,murdare
dar nu va
pericolul
Utilizaţi
articolelor
cuelimina
ulei vegetal
saude
uleiincendiu.
pentru gătit
sau faza
a de
rotire
la rece pentru
a reduce
temperatura
Nu scoateţi
celor
contaminate
cu produse
pentru
îngrijireaarticolelor.
părului, spălaţi
mai
articolele
dincu
uscător
şi nu mare
le aşezaţi
în grămadă
cât încă
întâi
produsele
o cantitate
de detergent
– ceea
ce vasunt
calde.dar nu va elimina pericolul de incendiu. Utilizaţi faza de
reduce,
rotire
la
pentru
a reducede
temperatura
Nu scoateţi
Nurece
uscaţi
în uscătorul
rufe articolearticolelor.
de îmbrăcăminte
ce au
●
articolele
uscătorspălate,
şi nu leîmbibate
aşezaţi în
grămadă
cât încă
sunt sau
fostdin
curăţate,
sau
murdărite
cu petrol
calde.
benzină, solvenţi pentru curăţare chimică sau alte substanţe
Nu
uscaţi însau
uscătorul
de rufe
articole de
îmbrăcăminte
au
●
inflamabile
explozive.
Substanţele
foarte
inflamabileceutilizate
fost
curăţate,
spălate,
îmbibate
sau murdărite
cu gătit,
petrolacetona,
sau
în general
pentru
uz casnic,
inclusiv
uleiul pentru
spirtulsolvenţi
denaturat,
kerosenul,
produsele
pentru
benzină,
pentru
curăţare
chimică sau
alteîndepărtarea
substanţe
petelor, terebentina,
ceara
şi produsele
pentru
îndepărtarea
inflamabile
sau explozive.
Substanţele
foarte
inflamabile
utilizatecerii.
Spălaţi articolele
cu apă
fierbinte
şi gătit,
o cantitate
mare
în general
pentru uz respective
casnic, inclusiv
uleiul
pentru
acetona,
spirtul
denaturat,
kerosenul,
produsele
pentru
îndepărtarea
de detergent înainte de a le introduce în uscătorul de rufe.
petelor, terebentina, ceara şi produsele pentru îndepărtarea cerii.
Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce
●
Spălaţi articolele respective cu apă fierbinte şi o cantitate mare
conţin cauciuc spongios (cunoscut şi sub denumirea de latex),
materiale
cu textură
cauciucului.
Dacă sunt
desau
detergent
înainte
de a leasemănătoare
introduce în uscătorul
de rufe.
încălzite,
din
spongios
se pot aprindeceprin
Nu uscaţimaterialele
în uscătorul
decauciuc
rufe articole
de îmbrăcăminte
●
combustie
conţin
cauciucspontană.
spongios (cunoscut şi sub denumirea de latex),
sau
cu textură
asemănătoare
cauciucului.
Dacă
● materiale
Nu utilizaţi
în uscătorul
de rufe balsamuri
pentru
rufesunt
sau
încălzite,
materialele
dinpentru
cauciuc
spongios
se potelectricităţii
aprinde prin
produse
similare
a elimina
efectele
combustie spontană.
statice, decât în cazul în care utilizarea acestora este
●
Nu
utilizaţi în uscătorul
de rufede
balsamuri
pentru
rufe sau
recomandată
în mod specific
producătorul
acestor
produse.
produse similare pentru a elimina efectele electricităţii
●
uscaţi
în uscătorul
rufe articole
de îmbrăcăminte
ce
statice,Nu
decât
în cazul
în carede
utilizarea
acestora
este
conţin întărituri din metal, cum ar fi sutienele cu întăritură
recomandată în mod specific de producătorul acestor produse.
metalică, deoarece desprinderea întăriturilor metalice în timpul
●
Nu uscaţi
în uscătorul
de rufe articole
de îmbrăcăminte
ce
uscării
poate
cauza defectarea
uscătorului
de rufe.
conţin întărituri din metal, cum ar fi sutienele cu întăritură
metalică, deoarece desprinderea întăriturilor metalice în timpul
uscării poate cauza defectarea uscătorului de rufe.
●
Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole din cauciuc sau
plastic, ca de exemplu căşti pentru duş sau produse
impermeabile pentru bebeluşi, produse din polietilenă
●
sauuscaţi
hârtie.în uscătorul de rufe articole din cauciuc sau
Nu
plastic,
ca deîn
exemplu
căşti
duş sau
●
Nu uscaţi
uscătorul
de pentru
rufe articole
cu produse
căptuşeală
impermeabile
pentru
bebeluşi,
produse
din
polietilenă
cauciucată, cu întăritură din cauciuc spongios
sau hârtie.
pentru umeri, perne, galoşi şi tenişi cauciucaţi.
●
uscaţi în uscătorul de rufe articole cu căptuşeală
● Nu Scoateţi
din buzunare toate obiectele, în special
cauciucată, cu întăritură din cauciuc spongios
brichetele (risc de explozie).
pentru umeri, perne, galoşi şi tenişi cauciucaţi.
● Stoarceţi articolele pentru a elimina excesul de apă
●
Scoateţi din buzunare toate obiectele, în special
înainte de(risc
a le de
introduce
în uscătorul de rufe (dacă
brichetele
explozie).
spălaţi
articolele
în
maşina
spălat, selectaţi un
● Stoarceţi articolele pentru a de
elimina excesul de apă
program cu viteză mare de centrifugare). Prin aceasta
înainte
de atimpul
le introduce
în uscătorul
rufe (dacă
reduceţi
şi energia
necesaredeuscării.
spălaţi
articolele
în maşina de
spălat, la
selectaţi
un
● Încărcaţi
întotdeauna
uscătorul
capacitatea
program cu viteză mare de centrifugare). Prin aceasta
maximă
pentru
a economisi
energie:
articolele
reduceţi
timpul
şi energia
necesare
uscării.
individuale sau de dimensiuni mici necesită un timp
● Încărcaţi
mai mareîntotdeauna
de uscare. uscătorul la capacitatea
maximă
pentrufiltrul
a economisi
energie:
articolele
● Curăţaţi
după fiecare
utilizare
pentru a
individuale sau de dimensiuni mici necesită un timp
reduce
consumul
de
energie
şi
costurile
aferente
mai mare de uscare.
(consultaţi
Întreţinere).
● Curăţaţi
filtrulcap.
după
fiecare utilizare pentru a
reduce consumul de energie şi costurile aferente
(consultaţi cap. Întreţinere).
! ATENŢIE: Nu opriţi niciodată uscătorul de rufe înainte de încheierea programului de uscare, decât în cazul în care scoateţi
rapid toate rufele şi le întindeţi pentru a asigura disiparea căldurii.
5
! ATENŢIE: Nu opriţi niciodată uscătorul de rufe înainte de încheierea programului de uscare, decât în cazul în care scoateţi
rapid toate rufele şi le întindeţi pentru a asigura disiparea căldurii.
5
6
Întreținere și Îngrijire
Întreruperea alimentării cu curent electric
Curățarea blocului condensator
(pompei de căldură)
! Deconectaţi uscătorul de rufe de la sursa electrică după
fiecare utilizare şi înainte de efectuarea oricăror operaţiuni
de curăţare sau întreţinere.
Curăţarea filtrului după fiecare program
Filtrul este o parte importantă a uscătorului de rufe:
acesta acumulează firele şi scamele rezultate în timpul uscării.
După încheierea procesului de uscare, curăţaţi filtrul cu
aspiratorul sau clătiţi-l sub jet de apă de la robinet. Colmatarea
filtrului va afecta grav fluxul de aer din interiorul uscătorului:
timpii de uscare vor creşte, la fel şi consumul de energie, fiind
posibilă chiar defectarea uscătorului de rufe.
Filtrul se găseşte în partea frontală a condensatorului
uscătorului de rufe (conform figurii de mai jos).
Demontarea filtrului:
Scoateți periodic (la fiecare 5 cicluri de uscare) blocul
condensator si curatati eventualele resturi formate pe
suprafața filtrului.
Pentru a optimiza performanțele de uscare, recomandăm
curățarea filtrului după fiecare ciclu.
Scoaterea unităţii de condensare (unității
filtrante a pompei de căldură):
1. Deconectaţi uscătorul de rufe de la sursa electrică
şi deschideţi uşa.
2. Deschideţi prin tragere capacul
de protecţie alcondensatorului
(conform figurii).
1. Trageţi în sus clema din plastic
a filtrului (conform figurii).
2. Curăţaţi scamele din interior.
Remontaţi-l corespunzător.
Verificaţi dacă filtrul este
bine fixat în sediul lui.
Eliberaţi cele 4 cleme, rotindu-le în
poziție verticală, după care trageți
blocul filtrului spre el însuși.
3. Separați cele două părți ale
filtrului și curățați suprafața
filtrului.
! Partea frontală a pompei de căldură este fabricată
din plăci de metal subțire. Asigurați-vă că nu le
deteriorați sau nu vă tăiați când efectuați operații de
curățare, scoțând și înlocuind blocul condensator.
În momentul curățării blocului condensator, îndepărtați
orice acumulare de scame de pe suprafața plăcilor
metalice.
! Nu utilizaţi uscătorul de rufe dacă filtrul nu este montat.
4. Îndepărtați corespunzător scamele cu ajutorul unei
cârpe umede, a unui burete sau a unui aspiraror. Nu
folosiți NICIODATĂ degetele.
5. Remontați cele două părți ale filtrului, curățați
garniturile și reintroduceți în cele 4 cleme, în poziție
oriozontală, asigurându-vă că dispozitivele de
închidere sunt închise adecvat.
6
7
Întreținere și Îngrijire
Rezervor
apă
Filtru
2
Pompă de căldură
Grilaj
aer
Cleme
Capac condensator
Mâner
Curăţarea uscătorului de rufe
Golirea recipientului pentru colectarea
apei după fiecare program
●
Trageţi recipientul pentru colectarea apei spre
dumneavoastră şi scoateţi-l complet din uscătorul
de rufe şi goliţi apa din recipient în chiuvetă sau
într-o scurgere. Montaţi la loc recipientul, verificând
fixarea acestuia.
! Verificaţi întotdeauna recipientul pentru colectarea apei
şi goliţi-l înainte de a lansa un nou program de uscare.
●
Curăţaţi suprafeţele exterioare metalice sau din plastic şi
garniturile din cauciuc cu ajutorul unei lavete umede.
Aspiraţi periodic (la un interval de 6 luni) grila frontală a
prizei de admisie a aerului, pentru a înlătura depunerile
de scame, fire sau praf. De asemenea, aspiraţi
ocazional scamele acumulate în partea frontală a
condensatorului şi pe suprafaţa filtrului.
! Nu utilizaţi solvenţi sau produse abrazive.
! Uscătorul de rufe este prevăzut cu rulmenţi speciali ce
nu necesită lubrifierea.
! Solicitaţi verificarea cu regularitate a uscătorului de rufe
de către un tehnician autorizat pentru asigurarea
siguranţei din punct de vedere electric şi mecanic
(consultaţi secţiunea Asistenţă).
!Daca rezervorul de apa nu a fost golit, pot aparea
urmatoarele probleme:
- aparatul nu mai incalzeste (rufele pot fi incă umede
la încheierea ciclului de uscare.
Pornirea sistemului de colectare a apei
Aparatul fiind nou, rezervorul de apa nu va colecta apa
daca sistemul nu a fost pornit...vor fi necesare 1-2
cicluri de uscare. Odată pornit, acesta va colecta apa
la fiecare ciclu de uscare.
Controlul tamburului la încheierea fiecarui program
Rotiti manual tamburul pentru a îndeparta mici articole
care pot ramâne în interiorul uscătorului (batiste, etc.).
Curățarea tamburului
! Nu folositi abrazivi sau produse de curatare a
inoxului. O dâra colorată poate apăr ea pe suprafața
tamburului, aceasta poate fi cauzata de o combinatie
de apă și/sau de produse de curățare, ca de ex.
balsamul de la spălare. Prezența acestei dâre nu
afectează performanțele de uscare.
7 8
Sfaturi rapide
- Nu uitați să curățați filtrul ușii și filtrul condensatorului
după fiecare uscare.
- Nu uitați să goliți rezervorul de apă după fiecare uscare.
! Veți obține astfel performanțe optime.
Descrierea uscătorului
Funcții
Deschiderea ușii
Model și
număr de
serie
Plăcuță
înmatriculare
Trageți de mâner
Recipient
apă
Filtru
Grilaj aer
Pompă de căldură
Piciorușe
reglabile
Butoane cu leduri
Opțiuni
Buton On/Off
Led ECO
Buton
Start/Pauză
Mâner capac pompă de
căldură (trageți pentru
deschidere)
Led de
avansare
program
Display
Buton Programe
Programe
Automate
Durată de
Uscare
Buton ON/OFF : : daca aparatul este în functiune si țineți apăsat
acest buton mai mult de 3 secunde, aparatul se oprește.
Ledul semnaleaza ca aparatul este in functiune și este
pregatit pentru alegerea programului.
Display-ul este prevazut cu 3 sectiuni: Uscare automata = nivel de
uscare, Uscare temporizata = durata de uscare si durata reziduala/
Pornire Intarziata, fiecareia corespunzandu-i un buton de selectare (a
se vedea Display-ul).
Selectorul PROGRAME: permite stabilirea programului dorit: rotiti-l
pâna când indicatorul corespunzator se pozitionează în dreptul
programului pe care doriti sa-l selectati (a se
Led curățare
filtru
Pornire
Întârziată și pompă
căldură
Led Golire apă/
Filtru de curățat
Led Siguranță
copii
culoare chihlimbar la încheierea ciclului daca a fost activata functia
"Antisifonare". Aprinderea ledurilor de avansare program indica starea
programelor in derulare (a se vedea cap.
"Pornire si programe").
Butonul/ledul Siguranță copii
: țineți apăsat butonul după ce ați
selectat programul și opțiunile; ledul se aprinde. Acesta previne
modificarea setărilor programului. Când ledul este aprins, celelalte
butoane se dezactivează. Țineți apăsat butonul pentru anulare, iar
ledul se va stinge.
Indicatorul luminos Golire apă "h2o" : va semnalează faptul ca
vedea cap. „Pornire si Programe”).
Butoanele cu leduri OPTIUNI: va permit selectarea o
ptiunilor d isponibile pentru programul ales (a se vedea cap.
recipientul de colectare a apei trebuie golit. Ledul se stinge dupa
cateva secunde dupa reintroducerea recipientului de apa golit cu
„Ponire si Programe”). Aprinderea indicatoarelor semnifică
selectarea opțiunii.
Ledul Eco: acest indicator se aprinde in momentul
alegerii optiunilor cu reducere de energie.
conditia ca aparatul să fie în funcțiune (a se vedea paragraful
„Comenzi”). Obs.: Dacă recipientul cu apă este plin, display-ul
vizualizeaza "h2o" , indicatorul
luminează intermitent, caldura
este oprita, iar rufele nu sunt uscate.
Butonul START/PAUZA : (cu led) : când ledul verde lumineaza
lent, intermitent, apasati butonul pentru pornirea programului. Odata
initiat programul, ledul de semnalizare ramane aprins. Pentru a activa
o pauza, apasati din nou acest buton; ledul se coloreaza in portocaliu
si reincepe sa lumineze intermitent. Pentru a relua programul din
momentul in care a fost intrerupt, apasati din nou butonul (a se
vedea cap. "Pornire si programe"). Ledul luminează intermitent -
Ledul
Golire recipient curatare filtru
: inainte de pornirea
oricarui program este fundamentala curatarea filtrului si golirea
recipientului de apa de fiecare data inainte de utilizarea uscatorului
(a se vedea cap. "Intretinere si Ingrijire").
Indicatorul luminos Curățare Condensator vă reaminteste că este
esențială curățarea filtrului la intervale regulate (a se vedea cap.
89
„Întreținere și Îngrijire”).
Display-ul
Display-ul este prevăzut cu trei funcții principale, fiecăreia corespunzându-i un buton.
Programe Automate
După ce ați seletat un program prevăzut cu opțiunea Uscare Automată, apăsați de mai multe ori butonul până la vizualizarea
nivelului de uscare automat dorit. Dacă opțiunea de uscare automată nu este disponibilă pentru programul selectat, display-ul va
lumina intermitent, iar semnalul sonor se va activa de 3 ori!
! Anumite programe de uscare nu sunt compatibile cu toate nivelele de uscare disponibile.
Nivele de uscare disponibile
Uscare umedă: reprezintă nivelul cel mai delicat ce evită ca rufele să nu fie îmbibate cu apă. Este nivelul perfect,
utilizat după spălarea manuală ce permite uscarea rufelor la aer liber fără a fi necesară uscarea în uscător.
Uscare prin călcare:
Usucă rufele delicat pentru a fi pregătite pentru călcarea cu fierul de călcat.
Uscare pe umeraș-Plus: Este nivelul indicat pentru uscarea rufelor delicate (de ex. perdelele)
Pe umeraș:
Uscare Ușoară:
Usucă rufele pentru a fi pregătite pentru așezarea pe umeraș în scopul finalizării uscării.
Usucă rufele delicate pentru a fi pregătite pentru depozitare în dulap.
Uscare în dulap:
Gata de purtat :
Rufele sunt complet uscate, pregătite pentru a fi depozitare în dulap.
Usucă rufele pentru a fi pregătite pentru a fi purtate, odată încheiat ciclul.
Uscare temporizată
După ce ați selectat un program prevăzut cu opțiunea Uscare temporizată, pentru a seta durata de uscare, apăsați
butonul A durată (temporizată). La fiecare apăsare a acestui buton, pe display va fi vizualizată durata de uscare aleasă
(a se vedea cap. Pornire și Programe). Fiecare apăsare a butonului se reduce durata setată: 220, 180, 150, 120, 90, 60,
40, după care se repetă. Dacă opțiunea Uscare Temporizată nu este disponibilă, display-ul va lumina intermitent, iar
semnalul sonor se va declanșa de 3 ori. Durata selectată va rămâne vizualizată pe display după inițierea programului,
putând fi modificată pe parcursul programului dacă doriți.
! Puteți alege nivelul de uscare automat sau durata de uscare.
Pornire Întârziată
După selectarea unui program prevăzut cu opțiunea pornire întârziată, puteți selecta o întârziere a duratei de
pornire întârziate. La fiecare apăsare a butonului Pornirii întârziate
, durata de așteptare se mărește cu "1h" de la
"1h" la "24h", după care OFF și, după cinci secunde durata de așteptare se anulează. Pentru întârzieri de 10 ore sau
mai mult, display-ul contorizează durata în ore până la 10 ore, după care indică "9:59" ș i continuă contorizarea în
minute. Pentru întârzieri de 9 ore sau mai puțin, display-ul indică ore și minute și, ulterior contorizează în minute
pentru întreaga durată. Dupa apăsarea butonului Start/Pauză
, durata poate fi modificată sau anulată. La
încheierea întârzierii, simbolul
se stinge și veți vizualiza Durată reziduală.
Dacă a fost selectată o uscare temporizată, pe parcursul programării, pe display se vizualizează durata de uscare
doar în centrul display-ului de uscare temporizată. Apăsați butonului Pornire pentru a vizualiza durata și
contorizarea.
Durată Reziduală
Dacă simbolul
este stins, durata indicată este Durata reziduală a programului în desfășurare.
Când programele temporizate sunt selectate, durata indicată pe parcursul unui ciclu corespunde efectiv duratei
rămase. Când un program automat este selectat, durata indicată corespunde unei estimări a duratei rămase: la
selectarea programului, display-ul indică durata necesară de uscare pentru o încărcătură totală. Durata reziduală
este monitorizată constant pe parcursul ciclului de uscare, iar durata este modificată pentru a indica o estimare cât
mai reală. Durata reziduală este monitorizată constant în ore și minute și contorizează fiecare minut.
Cele două puncte dintre ore și minute vizualizate pe display luminează intermitent pentru a indica contorizarea
duratei. Display-ul semnalează de asemenea apariția unei probleme a uscătorului, dacă este cazul, iar display-ul
indică F urmat de codul numeric de eroare, cele 4 leduri de opțiuni, iar ledul pauză va lumina intermitent (culoare
portocalie) -a se vedea cap. Anomalii și remedii.
9
10
Pornire și Programe
Alegerea programului
1.
Conectaţi uscătorul la o priză electrică.
2.
Sortaţi rufele în funcţie de tipul ţesăturii (a se vedea cap.
„Rufe”)
3. Deschideţi uşa şi verificaţi dacă filtrul este curat şi corect fixat
şi dacă recipientul de apă este gol şi corect fixat (a se vedea
cap. „Întreţinere”)
4. Încărcați aparatul și asigurați-vă că nu se află rufe între ușă și
garnitura aferentă. Închideți ușa.
5. Daca ledul ON/OFF nu este aprins: apasati butonul ON/OFF
compresorul condensatorului va aștepta 5 minute înainte de a-și relua
funcționarea după închiderea ușii și apăsarea tastei Start (a se vedea
cap. "Comenzi").
11. Pe parcursul ultimelor minute ale programelor de uscare,
înainte de încheierea programului se activează faza finală de USCARE
LA RECE (rufele sunt "răcite"); este necesar să permiteți întotdeauna
încheierea acestei faze.
12. Dacă programul s-a încheiat, semnalizatorul acustic se activează
de 3 ori, iar display-ul vizualizează END (obs.: dacă opțiunea ALARMĂ a
fost selectată, semnalizatorul acustic se declanșează de 3 ori, la fiecare
30 secunde pentru 5 minute).
6. Apăsați butonul de selectare Programe aferent tipului rufelor de
uscat (a se vedea tabelul de Programe) și verificați indicațiile fiecărei
țesături (a se vedea cap. „Rufe”).
7. Dacă sunt disponibile, alegeți opțiunile Uscare automată
sau
temporizată
apăsând butonul aferent până la atingerea
nivelului sau duratei dorite.
! Pentru detalii despre programe, a se vedea Tabelul de Programe.
Deschideți ușa, scoateți rufele, curățați filtrul și reintroduceți-l în orificiul
aferent. Goliți recipientul de colectare apă și reintroduceți-l în orificiul
aferent (a se vedea cap. "Întreținere"). Dacă a fost selectată opțiunea
Antișifonare
, iar rufele nu sunt scoase imediat, acestea se vor rotii
din când în când timp de 10 ore sau până în momentul deschiderii ușii.
8. Stabiliți o pornire întârziată sau diverse opțiuni dacă este necesar
(a se vedea cap. "Display").
9. Dacă doriți ca semnalizatorul acustic să se declanșeze la încheierea
programului, apăsați butonul ALARMĂ
. Dacă ați selectat opțiunea
Antișifonare, această opțiune nu este disponibilă.
10. Pentru pornire, apăsați butonul PORNIRE
. Pe display
veți vizualiza durata reziduală estimată. Pe parcursul programului de
uscare, puteți verifica și scoate rufele uscate, lăsându-le înăuntru pe
cele umede. După ce ați închis ușa, apasati PORNIRE pentru a relua
funcționarea mașinii. Dacă deschideți ușa pentru verificarea stadiului de
uscare a rufelor veți obține o prelungire a ciclurilor de uscare deoarece
13. Deconectați electric uscătorul.
Stand-by
Uscătorul, conform reglementărilor de reducere energie este
echipat cu un sistem automat standby care se activează după 30
min. de inactivitate. Țineți apăsat butonul ON/OFF până la
reactivarea uscătorului.
Programe speciale
Programul Călcare Ușoară
Este un program scurt de 10 minute (8 min. pentru încălzire și 2 min. pentru răcire) care „revigorează” fibrele rufelor ce au fost
lăsate în aceeași poziție/loc pentru o perioadă prelungită de timp. Acest ciclu „relaxeaza” fibrele, facilitând călcarea și împachetarea
lor.
! „Călcare ușoară” nu este un program de uscare și nu trebuie folosit pentru articole umede.
Pentru obținerea celor mai bune rezultate, procedați astfel:
1 . Nu depășiți încărcătura max. recomandată.Valorile de mai jos fac referire la rufele umede:
Tipul țesăturii
Încărcătura maximă
Bumbac și Bumbac mixt
2.5kg
Sintetice
2kg
Denim
2kg
2. Scoateți rufele la încheierea programului, călcați-le, împachetați-le și depozitați-le în dulap. Dacă acest fapt nu este posibil,
repetați programul.
„Călcare ușoară” variază de la o țesătură la alta. Este recomandată pentru țesăturile din Bumbac sau Bumbac mixt, și mai puțin
pentru fibrele din acril.
Program Lână
●
acest program este destinat articolelor a căror etichetă conține simbolul
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 1 kg (aproximativ 3 pulovere) - vă recomandăm, înainte de a usca aceste articole, să le
întoarceți pe dos
- durata acestui program depinde de încărcătură, densitatea acesteia și de turația de stoarcere folosită în mașina de spălat.
- rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, dar la anumite articole, mai grele, marginile pot fi ușor
umede. Lăsați-le să se usuce natural deoarece o uscare în plus le-ar putea deteriora.
! Spre deosebire de alte materiale, mecanismul "strângerii" lânei este ireversibil, adică rufele nu-și vor recăpăta dimensiunea și forma.
! Acest program nu este recomandat pentru articole din acril..
Jeans
Acest program este destinat pantalonilor (blugilor) din denim. Înainte de a usca pantalonii, întoarceți buzunarele frontale pe dos poate fi folosit pentru încărcături de până la 3 kg (aproximativ 4 perechi); nu amestecați articole închise cu deschise; poate fi folosit
cu alte articole confecționate din același material, de exemplu: jachete. Rufele uscate cu ajutorul acestui program sunt gata de a fi
purtate; marginile pot fi ușor umede-pentru acestea, reluați programul pentru o perioadă scurtă. Folosiți-l doar pentru bumbac
100%; nu introducețI articole conținând broderii, accesorii sau articole elastice.
10 11
Pornire și Programe
Programe speciale
Cămăși-Opțiune Temperatură Ridicată
- acest program este destinat cămășilor din bumbac
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 3 kg (aproximativ 10 cămăși)
Durata acestui program depinde de încărcătură, setarea de uscare dorită și turația de stoarcere folosită în mașina de spălat.
Rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, marginile și cusăturile pot fi ușor umede. În acest caz,
încercați să întorceți cămășile pe dos și să reluați programul pentru o scurtă perioadă.
Cămăși-Opțiune Temperatură Medie
- acest program este destinat cămășilor din materiale sintetice sau dintr-un material mixt de fibre naturale și sintetice, ca de ex.:
poliester cu bumbac
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 3 kg (aproximativ 14 cămăși).
Durata acestui program depinde de încărcătură, setarea de uscare dorită și turația de stoarcere folosită în mașina de spălat.
Rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, marginile și cusăturile pot fi ușor umede. În acest caz,
încercați să întorceți cămășile pe dos și să reluați programul pentru o scurtă perioadă.
Mătase
●
●
acest program este destinat uscării articolelor din mătase
poate fi folosit pentru încărcături de până la 0.5 kg
- durata acestui program depinde de dimensiunea încărcăturii, de nivelul de uscare și de turația de stoarcere folosită în
mașina de spălat.
- rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, dar la anumite articole, mai grele, marginile pot fi
ușor umede. În acest caz, scoateți încărcătura și rearănjați-o, reluând programul pentru o perioadă scurtă. Program
recomandat doar pentru rufe a căror etichetă indică uscarea în uscător.
Program pentru Pilote
! Mare atenție când utilizați acest program: nu uscați niciun articol deteriorat deoarece ați putea bloca filtrul și grilajele de ventilare.
Riscați să provocați un incendiu.
- poate fi folosit pentru o singură mărime: nu este recomandat pentru pilote duble sau de dimensiuni mari.
- rufele uscate prin intermediul acestui program sunt de obicei gata de a fi folosite, dar ar putea fi ușor umede în anumite părți. În
acest caz, încercați să le scoateți și să le scuturați, reluând programul pentru
- Selectați Temperatură ridicată
pentru pilote din bumbac și medie pentru cele sintetice.
- durata acestui program depinde de mărimea și densitatea încărcăturii și de turația de stoarcere folosită în mașina de spălat. Folosiți
acest program pentru uscarea articolelor a căror etichetă recomandă uscarea în uscător (TD), nu pentru materiale sintetice.
- Selectați Temperatură redusă
pentru pilote sintetice.
- durata acestui program depinde de mărimea și densitatea încărcăturii și de turația de stoarcere folosită în mașina de spălat. Folosiți
acest program pentru uscarea articolelor a căror etichetă recomandă uscarea în uscător (TD). Anumite geci sintetice pot conține
materiale inflamabile-verificați-le eticheta cu recomandarea de uscare în uscător.
Program Baby Delicate. Acest program este folosit pentru uscarea articolelor delicate ale bebelușului, de mici
dimensiuni: îmbrăcăminte și lenjerie de pat (bumbac, etc.) și pentru uscarea rufelor delicate.
- NU USCAȚI articole, ca de ex.: bavețele și pantaloni scutec, conținând părți din plastic.
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 2 kg
- durata acestui program depinde de mărimea încărcăturii, de nivelul de uscare selectat și de turația de stoarcere folosită în
mașina de spălat. Rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a folosite, dar la anumite articole, mai grele,
marginile pot fi ușor umede. În acest caz, încercați să le rearănjați și să reluați programul pentru o scurtă perioadă.
Articole de pat și baie
- durata acestui program depinde de încărcătură, nivelul de uscare dorit și turația de stoarcere folosită în mașina de
spălat (a se vedea Rufe) . Poate fi folosit de încărcături de până la 9 kg.
- rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi folosite, marginile și cusăturile pot fi ușor umede,
mai ales în cazul articolelor de mari dimensiuni. În acest caz, încercați să le rearănjați și să reluați programul după o
scurtă perioadă.
Improspătare
! Grație unui flux de aer rece, oxigenul pătrunde în rufe și îndepărtează mirosurile neplăcute, ca de ex fumul de țigară, de fripturi,
etc. Este un program de 20 min. care "aerisește" rufele cu aer proaspăt.
"Împrospătare" nu este un program de uscare și nu trebuie folosit pentru articole umede! Poate fi folosit pentru încărcarea oricărei
încărcături (până la 9 kg), dar este mai eficient în cazul încărcăturilor mai mici. Îl puteți folosi și în cazul răcirii rufelor calde.
Program Antialergic
Acest program beneficiază de omologarea Allergy UK care se reflectă în reducerea și eliminarea efectivă a alergenilor de pe rufe.
Acest program, grație constanței temperaturii pentru o perioadă îndelungată permite neutralizarea acțiunii celor mai obișnuiți
alergeni (inclusiv a acarienilor și a polenului).
Poate fi folosit cu încărcătură totală umedă pentru uscare și tratare sau pentru o încărcătură de 4 kg pentru tratarea rufelor dvs.
11
12
Uscare Rapidă
Acest program este recomandat în cazul încărcăturilor mici de max. 1 kg.
Obs.: poate fi folosit doar cu nivelul de Uscare în dulap. Durata de uscare este foarte redusă, înregistrându-se o reducere
de timp de 25% la bumbac (cu opțiunea Temperatură Ridicată) și de 39% la sintetice (cu opțiunea Temperatură Redusă).
Țesături tehnice
Acest program a fost conceput pentru uscarea țesăturilor hidrofobe și pentru geci (din poliestiren, nylon). Uscarea după
spălare are un efect benefic deoarece reactivează tratamentul hidrofob. Durata acestui program depinde de mărimea
încărcăturii, de nivelul de uscare selectat și de turația de stoarcere folosită în mașina de spălat; poate fi folosit pentru
încărcături de până la 2 kg. Poate fi folosit doar cu nivelul de Uscare în dulap.
Program plușuri
Folosind acest program puteți elimina mai rapid praful și spăla jucăriile din pluș mai des deoarece durata de uscare este
mult redusă în comparație cu uscarea în aer liber. Este un program de uscare delicată ce folosește temperaturi reduse și ,
grație acțiunii delicate menține calitatea originală și strălucirea articolelor.
Obs. : pentru protecția alergică, introduceți la rece plușurile pentru 24 ore, după care spălați-le și uscați-le. Repetați
procedura la fiecare 6 săptămâni. Înainte de a usca, îndepărtați accesoriile, ca de ex.: hainele, colierele sau elementele
muzicale și protejați ochii din plastic cu bandă adezivă după uscarea cu ajutorul unui tifon.
Durata programului variază în funcție de conținutul exact al încărcăturii.
Încărcătura maximă nu trebuie să depășească 2.5 kg, si niciun articol individual nu trebuie să cântărească mai mult de
600g.
Încălzire articole de baie
Acest program vă permite să încălziți prosoape&halate pentru a obține o senzație de căldură la ieșirea din baie sau duș.
Este folositor și pentru încălzirea rufelor înainte de a le îmbrăca (iarna). Acest ciclu încălzește rufele la 37 grade
(temperatura corpului) și rulează la această temperaturăAc până ce întrerupeți ciclul.
Încărcătură maximă: 3 kg.
Obs.: Pe parcursul acestui program, simbolul
se rotește pe display, și la atingerea temperaturii dorite luminează
intermitent.
12
13
Tabel de Programe
! ! Dacă simbolul ON/OFF nu este aprins, apăsaţi butonul
Program
Funcție
Program scurt (durează 10
min.) care tratează fibrele
Călcare Ușoară ţesăturilor în vederea
facilitării călcării..
Împrospătare
Un program de 20 minute
care „improspătează”
rufele cu aer rece.
, alegând programul.
Modalitate setare
Obs./Opțiuni disponibile
.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectaţi opţiunea Alarmă, dacă este necesar
! Nu este un program de uscare (a se vedea pagina precedentă)
3. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Opţiuni disponibile:
Alarmă .
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
.
2. Selectaţi opţiunea Alarmă, dacă este necesar
Alarmă
.
3. Apăsaţi butonul Start/Pauză .
Usucă rufele din bumbac
Bumbac
Standard
.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectaţi Uscarea Automată
sau Temporizată
(a se vedea pag. urm.).
3. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
4. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Alarmă sau Antişifonare .
Ridicată Î.delicată
.
Usucă cămășile.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
.
2. Selectaţi Uscarea Automată
ou
(a se vedea pag. urm.).
sau Temporizată
3. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
4. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Alarmă sau Antişifonare.
Pornire Întârziată Temperatură
Ridicată .
Opţiuni de uscare Automată:
Umedă,
Prin călcare,
Pe umeraș delicat,
Pe umeraș În dulap delicat
Uscare În dulap
Usucă articolele din
jeans.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectaţi Uscarea Automată
(a se vedea pag. urm.).
3. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
4. Apăsaţi butonul Start/Pauză .
Alarmă sau Antişifonare
Pornire Întârziată
Opţiuni de uscare Automată:
Umedă,
Prin călcare
D Pe umeraș delicat Pe umeraș
,
În dulap delicat,
Uscare În dulap, Gata de purtat*.
Obs: încărcătură max. 6
kg. (cu Temperatură
Joasă)
Cămăși
Jeans
Usucă rufele din
material sintetic
Opţiuni de uscare Automată:
Umedă,
Prin călcare
Pe umeraș delicat,
Pe umeraș,
,
Uscare În dulap
În dulap delicat
Gata de purtat*.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe .
ou
2. Selectaţi Uscarea Automată
(a se vedea pag. urm.).
sau Temporizată
3. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
4. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Opţiuni de uscare Automată:
Umedă
Prin călcare,
Pe umeraș delicat
umeraș
În dulap
Usucă prosoapele și
lenjeria.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe .
2. Selectaţi Uscarea Automată
(a se vedea pag. urm.).
3. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
4. Apăsaţi butonul Start/Pauză .
.
Alarmă sau Antişifonare
Pornire Întârziată Îngrijire
delicată
Opţiuni de uscare Automată:
Umedă,
Prin călcare,
Pe umeraș delicat, Pe umeraș
,
În dulap delicat,
În dulap delicat, Gata de purtat*.
(se recomandă utilizarea Uscării „În dulap”)
Usucă pilotele
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
3. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Usucă rufele din lână
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
3. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Usucă rufele din mătase
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectaţi Uscarea Automată
(a se vedea pag. urm.).
3. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
4. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Sintetice
Pat și Baie
Pilote
Lână
Mătase
Usucă articolele bebelușilor
Baby
Delicate
Antialergie
.
Pornire Întârziată Temperatură
Tratament Antialergic
pentru
rufele
din
bumbac.
.
Alarmă
sau Antişifonare
Alarmă sau Antişifonare.
Ridicată .
.
Alarmă
Pornire Întârziată
Pornire Întârziată Temperatură
.
Alarmă .
Opţiuni de uscare Automată:
Umedă,
Prin călcare
pe umeraș delicat, Pe umeraș
În dulap delicat
În dulap
(se recomandă utilizarea Uscării „În dulap”)
.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe .
2. Selectaţi Uscarea Automată
ou
sau Temporizată
(a se vedea pag. urm.).
3. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
4. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Alarmă sau Antişifonare.
Pornire Întârziată .
Opţiuni de uscare Automată:
Umedă,
PrinP călcare
Pe umeraș delicat
umeraș În dulap delicat
În dulap
(se recomandă utilizarea Uscării „În dulap”).
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
3. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Alarmă
13
14
Pe
.
sau Antişifonare.
Pornire Întârziată
Pe
Program
Uscare
Rapidă
Funcție
Setări
Usucă articolele din
bumbac sau sintetice mai
rapid.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectați opțiunile necesare.
3. Apăsați tasta Start/Reset
Usucă articolele sport.
Articole tehnice
Usucă jucăriile din pluș.
Plușuri
Încălzește prosoapele și
halatele de baie.
Obs. / Opțiuni disponibile
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectați opțiunile necesare.
3. Apăsați tasta Start/Reset
.
.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectați opțiunile necesare.
3. Apăsați tasta Start/Reset
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Apăsați tasta Start/Reset
.
.
Alarmă sau Antișifonare.
Temperatură Ridicată.
Pornire Întârziată
Alarmă
Pornire Întârziată
sau Antișifonare.
Alarmă . Pornire Întârziată
_
Îngrijire
Delicată
Uscare temporizată
Selectaţi mai întâi un program (a se vedea Tabelul de Programe).
Program
Funcție
Setări
Obs. / Opțiuni disponibile
Programe
Automate
Dacă este posibil, utilizaţi
întotdeauna uscarea automată
pentru rufe deoarece asigură
cele mai bune rezultate la
uscare.
Temperatura stabilită depinde
de programul (opţiune
material) selectat.
1. Apăsați și țineți apăsat butonul de Programe
Automate până la vizualizarea pe display a opțiunii
dorite. Fiecare apăsare avansează astfel:
Opțiuni disponibile
Dacă se doreşte stabilirea
duratei de uscare, folosiţi
întotdeauna funcţia de uscare
temporizată.
Setarea temperaturii depinde
de programul (opţiunea
materialului) selectat.
1. Apăsați și țineți apăsat butonul Durată de
Uscare până la vizualizarea pe display a opțiunii
dorite. Valorile următoare se vizualizează și se
repetă : 220, 180, 150, 120, 90, 60, 40.
• Pentru Baby Delicate, ldurata maximă autorizată
este de 180.
2. Selectați opțiunile necesare.
3. Apăsați tasta Start/Reset
Durată
de Uscare
(220, 180,
150, 120,
90, 60, sau 40
minute)
după care se repetă.
! Anumite programe nu sunt prevăzute cu cele cinci
nivele de uscare.
Alarmă sau Antișifonare . Pornire Întârziată .
Temperatură Ridicată . Încălzire Delicată
Verificați lista Duratei de uscare propuse
(a se vedea cap. Rufe).
Ultimele minute ale Programelor sunt rezervate fazei de
Răcire.
2. Selectați opțiunile necesare.
3. Apăsați tasta Start/Reset
Opțiuni disponibile
Alarmă sau Antișifonare . Pornire Întârziată.
Temperatură Ridicată
.
Verificați lista Duratei de uscare propuse
(a se vedea cap. Rufe).
Ultimele minute ale Programelor sunt rezervate fazei de
Răcire.
! Pentru a obţine cele mai bune performanţe, nu deschideţi uşa înainte de încheierea ciclului.
14
15
Comenzi
Temperatură Ridicată. Apăsând acest buton se
selectează o temperatură ridicată iar indicatorul alăturat
acestuia se aprinde.
Led Golire apă Recipient/Curățare filtru
(Dacă uscătorul a fost conectat la o conductă de
evacuare, acest indicator poate fi ignorat, dat fiind faptul
că nu este necesar să goliţi recipientul de apă). Ledul
se aprinde (nu luminează intermitent) pentru a vă
aminti necesitatea de a goli recipientul de apă. Dacă
recipientul se umple pe durata unui program, dispozitivul
de încălzire se opreşte, iar uscătorul iniţiază
o fază de Răcire. Ulterior ledul luminează intermitent,
iar semnalul acustic se activează -goliţi recipientul de
apă şi reporniţi uscătorul, altfel rufele nu se vor usca.
După repornirea maşinii va fi nevoie de câteva secunde
pentru ca indicatorul să se stingă. Pentru a evita
procedura, goliţi îrecipientul de apă la fiecare utilizare a
uscătorului (a se vedea paragraful „Întreţinere”).
●
Selector Programe
! Avertizare.
Dacă după ce aţi apăsat butonul START/Pauză, nu veţi
mai putea schimba programul selectat.
Pentru a modifica un program selectat, apăsaţi butonul
Start/Pauză
: ledul luminează intermitent – culoare
chihlimbar-, indicându-vă o pauză în program. Selectaţi
un nou program şi alte opţiuni: ledul va lumina
intermitent (verde). Apăsaţi Start/Pauză
şi se va
activa noul program ales.
Butoane cu led OPȚIUNI
Aceste butoane sunt folosite pentru a personaliza
programul selectat în funcţie de exigenţele personale.
Nu toate opţiunile sunt disponibile pentru toate
programele (a se vedea cap. „Pornire şi Programe”).
Dacă o opţiune nu este disponibilă şi apăsaţi butonul,
semnalizatorul acustic va emite 3 bipuri. Dacă
opţiunea este disponibilă, se va emite un bip iar
indicatorul din apropierea butoanelor de jos se va
aprinde, semnalând selectarea opţiunii.
Indicatoare(
Uscare,
Fază de Răcire,
Încheiere) de avansare. Când ledul alăturat butonului
de programare întârziată este aprins, aceste
indicatoare luminează intermitent pentru a indica
faptul că a fost selectată o întârziere.
●
Dechiderea ușii
Deschizând uşa (sau apăsând butonul Start/Pauză )
pe durata funcţionării unui program, uscătorul se va
opri şi vor rezulta următoarele situaţii:
Obs. Ledul Start/Pauză luminează intermitent-culoare
chihlimbar pe durata programului Căldură Delicată și a
fazei de Post Tratare a unui program.
●
• Pe parcursul unei faze de întârziere, va continua
contorizarea întârzierii. Butonul START/Pauză trebuie
apăsat pentru a relua un program de întârziere. Unul
dintre ledurile de întârziere va lumina intermitent
pentru a indica setarea actuală a aparatului.
• Butonul START/Pauză trebuie apăsat pentru a relua
programul. Indicatoarele de avansare vor indica starea
actuală, iar indicatorul Start/Pauză nu va mai lumina
intermitent – culoare verde.
• Pe parcursul fazei de Antişifonare la încheierea
programului a unui program de uscare programul se
încheie. Apăsând butonul START/Pauză veţi porni un
nou program de la început.
• Repoziţionând selectorul de programe veţi selecta un
nou program iar indicatorul Start/Pauză va lumina
intermitent-culoare verde. Puteţi folosi această
opţiune pentru a selecta Împrospătarea
, pentru
a „răci” rufele, dacă vi se par prea uscate. Apăsaţi
butonul Start/Pauză pentru a iniţia un nou program.
Pornire Întârziată. Pornirea anumitor programe (a se
vedea paragraful „Pornire şi Programe”) poate fi întârziată
până la 24 ore. Verificaţi ca recipientul să fie golit înainte de
a opta pentru o pornire întârziată.
Ledul Eco. Acest led se aprinde la alegerea opțiunilor de
programare ce implică o cantitate redusă de energie în
comparație cu setările predefinite. Ex. : dacă alegeți un
program automat sau se utilizează o setare de uscare
temporizată ce implică o durată mai scurtă decât cea
predefinită. Acest led nu indică alegerea setării energetice
ideale, ci doar faptul că opțiunile selectate implică o
cantitate redusă de energie.
Alarmă
Un semnal sonor vă va avertiza referitor la încheierea
ciclului de uscare, amintindu-va că rufele pot fi scoase.
Nu este disponibilă cu optiunea Antisifonare.
Antișifonare
O dată selectată pornirea întârziată, tamburul se roteşte
ocazional pe parcursul perioadei de întârziere în scopul
evitării formării pliurilor. La încheierea programului de
uscare și a ciclurilor de răcire. Dacă această opţiune este
selectată, au loc, din când în când rotaţii ale tamburului la
încheierea uscării şi a fazei de răcire pentru a evita formarea
pliurilor în cazul în care rufele nu sunt scoase imediat o dată
încheiat programul. Indicatorul End este aprins pe parcursul
acestei faze.
Obs. Ledul Start/Pauză luminează intermitent-portocaliu pe
parcursul acestei faze. Selectarea opțiunii Sunet
dezactivează această opțiune.
• Obs.: În cazul unei întreruperi de curent, opriţi aparatul
sau deconectaţi-l. O data relaută activitatea electrică,
apăsaţi butonul Start/Pauză, iar programul va fi reluat.
Uscare Soft
Această funcție recomandată pentru Bumbac menține
strălucirea rufelor datorită rotației specifice a tamburului
(reduse în ultima parte a ciclului) și a temperaturii corecte
de uscare. Obs. Nu poate fi folosită cu Nivelele de uscare:
Gata de purtat, În dulap sau În dulap delicat.
16
15
Rufe
RO
Sortarea rufelor
Durata de uscare
Durata de uscare este aproximativă și poate varia în funcție de:
● Verificaţi simbolurile de pe eticheta articolelor de
îmbrăcăminte pentru a vă asigura că pot fi uscate în
uscătorul de rufe.
● Împărţiţi rufele pe categorii, în funcţie de tipul de material.
● Goliţi buzunarele şi verificaţi nasturii.
● Închideţi fermoarele, închizătorile, curelele şi legaţi
şnururile.
● Stoarceţi fiecare articol pentru a elimina cât mai mult
posibil excesul de apă.
! Nu introduceţi în uscătorul de rufe articole îmbibate cu
apă.
• Cantitatea de apă reținută de rufe după stoarcere:
prosoapele și rufele delicate rețin o cantitate mare de apă.
• Rufe: țesăturile de același tip, dar de dimensiuni și forme diferite
au durată de uscare diferită
• Cantitatea de rufe: rufele singure și încărcăturile mici beneficiază
de o durată prelungită de uscare
Greutatea maximă
Nu depăşiţi capacitatea maximă de rufe. Valorile de mai jos
se referă la greutatea rufelor uscate:
Fibre naturale: max. 9 kg
Fibre sintetice: max. 3 kg
• Uscare: dacă rufele trebuie călcate, este recomandat să le
scoateți din uscător când sunt încă umede. Celelalte pot fi lăsate
mai mult timp în uscător.
! Nu supraîncărcați uscătorul-acest lucru ar putea reduce
performanțele de uscare.
• Temperatura stabilită
• Temperatura camerei: cu cât temperatura camerei e mai redusă,
cu atât durata de uscare a rufelor se prelungește.
Etichete cu instrucţiuni de spălare
Citiţi etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special atunci
când le uscaţi în uscătorul de rufe pentru prima dată.
Următoarele simboluri sunt cel mai frecvent utilizate:
Uscarea în uscătorul de rufe este permisă.
• Volum: rufele voluminoase necesită o îngrijire deosebită în
procesul de uscare. Este recomandat să scoateți aceste rufe,
sa le scuturati si sa le reintroduceti în uscator: aceasta operatie
trebuie repetate de mai multe ori pe parcursul programului de
uscare.
A nu se usca în uscătorul de rufe
A se usca în uscătorul de rufe la Temperatură
ridicată.
A se usca în uscătorul de rufe la Temperatură redusă
Durată de uscare
Bumbac
Uscare
Intensivă
3 kg
40 - 65
60 - 95
90 - 105
40 sau 60
60 sau 90
90 sau 120
4 kg
105 - 140
5 kg
140 - 160
6 kg
7 kg
165 - 190
210 - 220
90 sau 120 120 sau 150 150 sau 180
Durata de uscare după spălări în mașină de la 800-1.000 rotații pe minut
Sintetice
Uscare
normală
2 kg
1 kg
Durata automată
Uscare
temporizata
! Nu uscati
prea mult rufele.
Toate rufele conțin o mica cantitate de umiditate naturala aceasta contribuie la pastrarea aspectului de țesături vaporoase.
Durata automată
Uscare
temporizata
1 kg
2 kg
3 kg
40 - 50
50 - 60
60 - 90
40 sau 60
40 sau 60
60 sau 90
Durata de uscare după spălări în mașină de la turații inferioare
2 kg
1 kg
Delicate
(Acril)
Durată de uscare
60
30
Temperatura
joasă
Durata de uscare după spălări în mașină de la turații inferioare
16
17
180
8-9 kg
220 - 260
180 sau 220
Anomalii și remedii
Se poate întâmpla ca uscătorul de rufe să nu funcţioneze. Înainte de a contacta Serviciul asistenţă tehnică (consultaţi cap.
RO
Asistenţă), parcurgeţi lista cu următoarele posibile probleme
Problema:
Uscătorul de rufe nu porneşte.
Programul de uscare nu porneşte.
Cauze posibile/Soluţii:
• Ştecherul nu este introdus în priza de curent, sau nu face contact.
• S-a produs o pană de curent.
• Siguranţa este arsă. Încercaţi să introduceţi în priză un alt aparat.
• Uscătorul de rufe este conectat la sursa electrică printr-un prelungitor. Încercaţi să
conectaţi cablul de alimentare al uscătorului direct la priza de curent.
• Uşa nu este bine închisă.
• Programul nu a fost setat corespunzător (consultaţi cap. "Pornire și Programe").
• Butonul PORNIRE/PAUZĂ nu a fost apăsat (consultaţi cap. "Pornire și Programe").
• A fost setată pornirea întârziată a programului de uscare (consultaţi secţiunea
"Pornire și Programe") sauA fost apăsat butonul de pornire; înainte de a porni uscătorul,
este necesară așteptarea unei scurte întârzieri. Așteptați inițierea uscării, nu apăsați din
nou butonul de pornire, în caz contrar, uscătorul se comută în modalitatea de pauză, iar
uscarea nu se activează.
Timpul necesar uscării este prea mare.
• Filtrul nu a fost curăţat (consultaţi secţiunea "Întreţinere").
• Recipientul pentru colectarea apei trebuie golit? Mesajul "Golire apă" luminează
intermitent? (consultaţi cap. "Întreţinere").
• Condensatorul trebuie curăţat (consultaţi cap. "Întreţinere").
• Temperatura setată nu este adecvată pentru tipul de material introdus în uscător
(consultaţi secţiunile "Pornire și Programe" si "Rufe").
• Timpul de uscare nu a fost setat corect pentru încărcătura din uscător (consultaţi
cap. "Rufe").
• Articolele introduse în uscător conţin o cantitate prea mare de apă (consultaţi cap.
"Rufe").
• Grilajul de pătrundere al aerului a fost opturat (a se vedea cap. "Instalare" sau "Întreținere")
• Uscătorul de rufe este încărcat peste capacitatea maximă admisă (consultaţi cap.
"Rufe").
Mesajul Golire apă este vizualizat, dar
uscătorul de rufe este în funcţiune
numai de puţin timp.
• Probabil că recipientul pentru colectarea apei nu a fost golit înainte de lansarea
programului. Nu aşteptaţi semnalul pentru golirea apei, verificaţi întotdeauna
recipientul pentru colectarea apei şi goliţi-l înainte de a lansa un nou program
de uscare (consultaţi cap. "Întreţinere").
• Este normal, mesajul:
ÎNCHEIERE CICLU, CURĂȚARE FILTRU ȘI GOLIRE APĂ vă reamintește că
recipientul pentru colectarea apei este plin - acesta trebuie golit (consultaţi cap.
"Display" și "Pornire și programe").
Mesajul Golire apă este vizualizat, dar
recipientul pentru colectarea apei nu
este plin.
Programul se încheie, dar rufele
sunt mai umede decât ar trebui.
Display-ul indică codul de
eroare F urmat de unul sau
două numere
Display-ul indică scurt:
dON
la fiecare 6 secunde.
! Din motive de siguranţă, durata programelor uscătorului de rufe este de maximum
5 ore.
În cazul în care programul automat nu a sesizat în acest interval de timp nivelul
de umiditate final necesar, uscătorul de rufe va încheia programul şi se va opri.
Verificaţi problemele prezentate la punctele de mai sus şi lansaţi din nou
programul; dacă după aceasta rufele sunt în continuare umede, contactaţi
Serviciul asistenţă tehnică (consultaţi cap. "Asistenţă").
● Dacă display-ul vizualizează o eroare:
- Opriți aparatul și scoateți din priză. Curățați filtrul și condensatorul (a se
vedea cap. "Întreținere"). Reintroduceți în priză, porniți aparatul și un nou
program. Dacă este vizualizată o eroare: notați-vă codul și contactați Serviceul (consultaţi cap. "Asistenţă").
● Uscătorul este în stadiul Demonstrativ. Țineți apăsate simultan tastele On/Off și
Start/Pauză timp de 3 secunde. Display-ul va indica :
dON
timp de 3 secunde, ulterior își va relua funcționarea normală.
Indicatoarele panoului de
control ale uscătorului sunt
stinse chiar dacă aparatul este
pornit.
● Uscătorul se comută în modalitatea standby pentru economisirea energiei.
Acest fapt intervine când aparatul a fost lăsat pornit și a intervenit o pană de
curent. Intervine dacă aparatul este pornit, dar nu a fost activat vreun program
sau la încheierea programului de uscare.
- Țineți apăsat butonul ON/OFF până la aprinderea indicatoarelor.
Display-ul Duratei reziduale se
modifică pe parcursul uscării.
• Durata reziduală este verificată permanent pe durata uscării. Durata se
adaptează pentru a vă oferi cea mai bună estimare posibilă. Durata afisată se
poate prelungi pe parcursul ciclului. Este un fapt perfect normal.
Uscătorul este zgomotos pe parcursul
primelor minute de utilizare
• Este un fapt perfect normal mai ales dacă uscătorul nu a mai fost folosit de
mult timp. Dacă zgomotul persistă pe durata ciclului, apelați Service-ul.
17
18
Service
Sistem pe condensare
Acest aparat este echipat cu un sistem de condensare (pompă de
căldură) pentru uscarea rufelor. Pentru a-i permite funcționarea,
Condensatorul utilizează gaz cu efect de seră, prevăzut în
protocolul de la Kyoto. Gazele F sunt introduse într-o unitate
sigilată ermetic. Această unitate sigilată conține 0,29 kg de gaz
R134aF care acționează ca un refrigerant.
Dacă unitatea de condensare este deteriorată, aceasta trebuie
înlocuită cu o altă unitate de condensare. Adresați-vă în acest
sens Service-ului.
Obs. Gazele introduse într-o unitate sigilată nu sunt periculoase
pentru sănătate, dar, prin evacuare pot dăuna încălzirii globale.
Înainte de a contacta Serviciul asistenţă
tehnică:
● Verificaţi dacă nu puteţi soluţiona dumneavoastră
problema, consultând ghidul "depanare" (consultaţi
cap. Anomalii și remedii).
● În caz contrar, opriţi uscătorul de rufe şi contactaţi cel
mai apropiat Centru de asistenţă tehnică.
Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii:
● numele dumneavoastră, adresa şi codul poştal.
● numărul de telefon.
● tipul problemei întâmpinate.
● data achiziţionării produsului.
● modelul aparatului (Mod.).
● seria (S/N).
Aceste informaţii se regăsesc pe plăcuţa cu date tehnice
aplicată în interiorul uşii aparatului.
Piese de schimb
Uscătorul de rufe este un aparat complex. Nu încercaţi să
reparaţi aparatul personal şi nu permiteţi altor persoane în
afara persoanelor calificate să realizeze reparaţii la acest
aparat, deoarece reparaţiile realizate de persoane fără
experienţă pot provoca leziuni, pot cauza defectarea aparatului
şi pot duce la anularea garanţiei pentru piesele de schimb.
În cazul în care întâmpinaţi probleme în utilizarea aparatului,
contactaţi un tehnician autorizat.
● Obs: operațiile de întreținere sau reparație efectuate de o
persoană necalificată ce includ accesarea condensatorului
invalidează garanția aparatului.
Informaţii privind reciclarea şi scoaterea din uz
Datorită angajamentului nostru permanent de a proteja mediul înconjurător, ne rezervăm dreptul de a utiliza componentele reciclate
pentru a reduce la minimum costurile şi risipa de materiale.
Când aruncaţi ambalajul: respectaţi legislaţia locală pentru ca ambalajele să poată fi reciclate.
Pentru a reduce la minimum riscul rănirii copiilor, demontaţi uşa şi ştecherul – şi apoi tăiaţi cablul de alimentare, de la
nivelul aparatului. Aruncaţi aceste părţi separat pentru a vă asigura că aparatul nu mai poate fi conectat la sursa de
curent.
●
●
Scoaterea din uz a aparatelor electrice uzate
Directiva Europeană 2012/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) stipulează
că aparatele electrocasnice nu pot fi evacuate împreună cu deşeurile municipale nesortate. Aparatele scoase
din uz trebuie colectate separat în vederea optimizării costurilor de reutilizare şi reciclare a materialelor din
compoziţia acestora şi a reducerii impactului asupra mediului şi a sănătăţii umane. Simbolul tomberon barat
este marcat pe toate produsele pentru a indica obligaţia evacuării separate.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la evacuarea corectă a aparatelor electrocasnice scoase din uz, contactaţi
autorităţile locale sau dealerul local.
Economie energetică și respect pentru mediul înconjurător
•
Stoarceți cât mai bine rufele pentru a elimina apa din rufele pe care doriți să le introduceți în uscător (dacă utilizați o mașină de
spălat rufe, setați un ciclu de stoarcere). Astfel veți economisi timp și energie pe durata uscării.
•
De fiecare dată când utilizați uscătorul la încărcătură totală, economisiți energie: rufele în cantitate mică necesită o durată
mai mare pentru a se usca.
•
Curățați filtrul la încheierea fiecărui ciclu de uscare - astfel veți înregistra reducere la factura de electricitate (a se vedea
secțiunea "Întreținere").
Acest aparat respectă următoarele Directive ale Comunităţii Europene:
- 2006/95/CE (Echipamente de joasă tensiune))
- 2004/108/CEE, 92/31/CEE şi 93/68/CEE (Compatibilitate electromagnetică)
18
19
20
21
20
22
2020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement