HOTPOINT/ARISTON PC 640 T GH /HA Instruction for Use

Add to my manuals
20 Pages

advertisement

HOTPOINT/ARISTON PC 640 T GH /HA Instruction for Use | Manualzz
PC 631 X /HA
PC 640 X /HA
PC 640 T GH /HA
PC 640 T (AN) R /HA
PC 640 T (OW) R /HA
Русскии
Руководство по эксплуатации
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
Содержание
Руководство по эксплуатации,1
Предупреждения,2
Сервисное обслуживание,3
Описание изделия,4
Установка,5
Включение и эксплуатация,9
Предосторожности и рекомендации,9
Техническое обслуживание и уход,10
Неисправности и методы их устранения,11
Қазақша
Пайдалану нұсқаулығы
ПЛИТА
Мазмұны
Пайдалану нұсқаулығы,1
Ескертулер,2
Көмек,3
Құрылғы сипаттамасы,4
Орнату,12
Қосу және пайдалану,16
Сақтандырулар мен кеңестер,16
Жөндеу және күтім,17
Ақаулықтарды жою,18
Предупреждения
Ескертулер
ВНИМАНИЕ: Данное изделие и его доступные
комплектующие сильно нагреваются в процессе
эксплуатации.Будьте осторожны и не касайтесь
нагревательных элементов.Не разрешайте
детям младше 8 лет приближаться к изделию
без контроля.Данное изделие может быть
использовано детьми старше 8 лет и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями или без опыта и
знания о правилах использования изделия при
условии надлежащего контроля или обучения
безопасному использованию изделия с учетом
соответствующих рисков. Не разрешайте
детям играть с изделием. Не разрешайте детям
осуществлять чистку и уход за изделием без
контроля взрослых.
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін
бөліктері жұмыс кезінде қызуы мүмкін. Қыздыру
элементтеріне тимеуге назар аударыңыз. 8-ге
толмаған балаларға үздіксіз бақылау болмаса,
құрылғыдан аулақ ұстау керек. Бұл құрылғыны
қауіпсіз түрде қолдану бойынша кеңес не нұсқау
берілген және ықтимал қауіп-қатерлерді түсінетін
жағдайда, оны 8-ге толған балалар мен дене,
сезіну немесе ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі
мен білімі жеткіліксіз адамдар қолдана алады.
Балаларға құрылғымен ойнауға болмайды.
Балаларға бақылаусыз құрылғыны тазалауға
және оған қызмет көрсетуге болмайды.
   
      
        
    
     
   
ЕСКЕРТУ: Плитада майға тамақ пісірген кезде
бақылап тұрмау қауіпті болуы және өрт шығуға
әкелуі мүмкін. Өртті ЕШҚАШАН сумен өшіруші
болмаңыз, оның орнына құрылғыны өшіріп,
жалынды жабыңыз, мысалы қақпақпен немесе
өртенбейтін матамен.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: пісіру беттерінде
заттарды сақтамаңыз.
    
   
Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты немесе
шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
Никогда не используйте паровые чистящие
агрегаты или агрегаты под высоким давлением
для чистки изделия.
Қақпақты ашпас бұрын ондағы сұйықтықты
сүртіп алыңыз. Шыны қақпақты (бар болса) газ
оттықтары немесе электр плиталар әлі ыстық
болған кезде жаппаңыз.
Удалите жидкость из крышки перед открытием.
Не закрывать стеклянную крышку (если имеется)
с газовыми горелками или электрическая плита
еще горячая.
     
    
 
ВНИМАНИЕ: Использование несоответствующих
план защиты может привести к несчастным
случаям.
2
Құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек
қашықтан басқару жүйесімен басқарылуға
арналмаған.
А БА Й Б О Л Ы Ң Ы З : с ә й к е с к ел м е й т і н
конфоркалардың қорғану құралдарын пайдалану
жазатайым оқиғаларға себеп болуы мүмкін.
Сервисное обслуживание
Перед тем как обратиться в Центр Технического Обслуживания:
• тип неисправности;
• модель изделия (Мод.)
• номер тех. паспорта (серииныи №)
Эти данные вы наидете на паспортнои табличке, расположеннои на
изделии.
Көмек
Байланыс ақпараты:
• туындаған проблема түрі.
• құрылғының моделі (Мод.).
• сериялық нөмірі (С/н).
Бұл ақпарат құрылғыда орнатылған деректеме кестесінде немесе
орамадан табылуы мүмкін.
3
Описание изделия
Құрылғы сипаттамасы
Общии вид
Жалпы шолу
1. Опорные решетки для КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД
2. ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ
3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНФОРКИ*
4. Лампочка функционирования ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНФОРКИ*
5. Регуляторы ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНФОРКИ*
6. Регуляторы ГАЗОВЫХ КОНФОРОК
7. Свеча зажигания ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК
8. ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО
1. ЫДЫСТАРҒА арналған тіреуіш тор
2. ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ
3. ЭЛЕКТР КОНФОРКА*
4. ЭЛЕКТР КОНФОРКАНЫҢ* индикатор
5. ЭЛЕКТР КОНФОРКАЛАРДЫҢ* басқару тұтқалары*
6. ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ басқару тұтқалары
7. ГАЗ ОТТЫҚТАРЫНЫҢ тұтату құралы
8. ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ
• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНФОРКИ pмогут быть разного диаметра и
мощности.
• Индикатор работы ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНФОРКИ загорается, когда
регулятор повернут в любое положение, отличное от выключенного.
• ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ имеют разную мощность и размер. Выберите
конфорку, наиболее соответствующую диаметру используемой
посуды.
• Регуляторы ГАЗОВЫХ КОНФОРОК и ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
КОНФОРКИ* служат для регуляции пламени или мощности.
• Свеча ЗАЖИГАНИЯ ГАЗОВЫХ КОНФОРОК для автоматического
зажигания нужной конфорки.
• УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ при случайном гашении пламени
перекрывает подачу газа.
• ЭЛЕКТР КОНФОРКАЛАР әртүрлі диаметрге ие болуы және әртүрлі
қуат деңгейлерінде жұмыс істеуі мүмкін.
• ЭЛЕКТР КОНФОРКАЛАРЫНЫҢ* жұмысындағы жарық индикаторы
тұтқаны өшіру позициясынан басқа кез келген позицияға бұрғанда
бірден жанады.
• ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ өлшемі мен қуатына қарай әртүрлі болады. Тамақ
пісіру үшін тиісті оттықты ыдыстың диаметріне қарай таңдаңыз.
• ОТТЫҚТАРДЫ басқару тұтқалары жалынның өлшемін реттейді.
ЭЛЕКТР КОНФОРКАЛАРЫН* басқару тұтқалары қуатты реттейді.
• ГАЗ ОТТЫҒЫНЫҢ ТҰТАТУ ҚҰРАЛЫ белгілі бір оттықты автоматты
түрде жандыруға мүмкіндік береді.
• ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРЫЛҒЫСЫ жалын байқаусыз өшірілсе, газ ағынын
тоқтатады.
* Имеется только в некоторых моделях.
* Тек кейбір модельдерде болады.
2
3
1
8
4
6
4
5
7
! Внимательно прочитайте инструкции: в них содержатся важные
сведения об установке, эксплуатации и безопасности изделия.
Расположение
! Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами.
Упаковочные материалы должны быть уничтожены в соответствии
с правилами раздельного сбора мусора (см. Предосторожности и
рекомендации).
! Монтаж изделия производится в соответствии с данными инструкциями
квалифицированными специалистами. Неправильный монтаж изделия
может стать причиной повреждения имущества и причинить ущерб
людям и домашним животным.
! Данное изделие может быть установлено и использоваться только в
помещениях с постоянной вентиляциеи в соответствии с положениями
действующих Нормативов. Необходимо соблюдать следующие
требования:
• В помещении должна быть предусмотрена система дымоудаления
в атмосферу, выполненная в виде вытяжного зонта или
электровентилятора, автоматически включающихся каждый раз,
когда включается изделие.
Встроенный монтаж
Для правильного монтажа варочной панели необходимо соблюдать
следующие меры предосторожности:
• Кухонные элементы, расположенные рядом с кухонной плитой,
высота которых превышает уровень варочной панели, должны
находиться на расстояние не менее 200 мм от края варочной панели.
• Bытяжка должна быть установлена в соответствии с руководством
по эксплуатации вытяжки и в любом случае на высоте не менее 650
мм от кухонного топа (см. рисунок).
• Pасположите навесные шкафы, прилегающие к вытяжке, на высоте
не менее 420 мм от рабочей поверхности кухни (см. рисунок).
Если варочная панель устанавливается
под навесным шкафом, последнии должен
располагаться на высоте не менее 700 мм
600mm min.
от кухонного топа.
420mm min.
! Важно сохранить данное руководство для его последующих
консультации. В случае продажи, передачи изделия или при переезде
на новое место жительства необходимо проверить, чтобы руководство
оставалось вместе с изделием, для того чтобы его новый владелец
мог ознакомиться с правилами эксплуатации и с соответствующими
предупреждениями.
• Сжиженный газ пропан-бутан тяжелее воздуха и следовательно
застаивается внизу. По этой причине помещения, в которых
установлены баллоны с СНГ (сжиженным натуральным газом)
должны иметь вентиляционные отверстия внизу, сообщающиеся с
улицеи, для удаления возможных утечек газа. Поэтому баллоны с СПГ
должны быть опорожнены или оставаться частично заполненными;
они не должны размещаться или храниться в подземных помещениях
и хранилищах (подвалах, и т.д.). Следует держать в помещении только
один рабочий баллон, расположенный таким образом, чтобы он не
подвергался прямому воздействию источников тепла (печеи, каминов
и т.д.), которые могут привести к нагреву баллона свыше 50°C.
650mm min.
Установка
• Размеры ниши кухонного элемента должны соответствовать рисунку.
В крепежный комплект входят крепежные крюки для крепления
варочной панели на кухонной рабочей поверхности толщиной от 20
до 40 мм. Для надежного крепления варочной панели рекомендуется
использовать все прилагающиеся крюки.
555 mm
• В помещении должна быть предусмотрена система, обеспечивающая
достаточный приток воздуха для надлежащего горения. Расход
воздуха, необходимого для горения, должен быть не менее 2 м3/час
на кВт установленной мощности.
Приток воздуха может обеспечиваться
непосредственно снаружи здания через
воздуховод полезным сечением не менее
100 см 2 и диаметром, исключающим
A
возможность случаиного засорения.
Пpимepы вeнтиляциoнных
отвepстий для притокa
вoздyхa для гоpeния
Cмeжное
помещение
Вентилируемое
помещение
Увеличение зазора
между дверъю и полом
Или же воздухозабор может
осуществляться из смежных помещении,
оснащенных вентиляционным отверстием,
сообщающимся с улицеи, как описано
выше, при условии, что это не общие зоны
здания, пожароопасные помещения и не
спальни.
• Интенсивное и длительное использование устройства может
потребовать дополнительной вентиляции, например, открытие окна
или более эффективная вентиляция с повышением механической
мощности вытяжки, если она уже существует.
55
m
m
mm
Нeпосредствeннo
в aтмосфepy
475
B камин или в дымоход с медным покрытием
(для кухонных устpойств для приготовления пищи)
Перед монтажом снимите решетки и горелки с варочной панели и
переверните ее, следя, чтобы не повредить термопары и свечи.
Ус т а н о в и т е п р и л а г а ю щ и е с я
уплотнения по внешнему периметру
варочной панели во избежание
попадания воздуха, влаги и воды (см.
схему).
Для правильной эксплуатации
проверьте, чтобы герметизируемые
поверхности были чистыми, сухими, нежирными.
Схема крепления крюков
Монтаж крюка для опорных
брусков H=20mm
Монтаж крюка для опорных
брусков H=30mm
5
RU
RU
Спереди
Монтаж крюка для опорных
брусков H=40mm
прямого подключения к сети электропитания между изделием и сетью
необходимо установить многополюсный выключатель с минимальным
расстоянием между контактами 3 мм, расчитанный на данную нагрузку
и соответствующии действующим нормативам (выключатель не
должен размыкать провод заземления). Сетевой кабель должен быть
расположен таким образом, чтобы ни в одной точке его температура не
превышала температуру помещения более чем на 50°C.
! Электромонтер несет ответственность за правильное подключение
изделия к электрической сети и за соблюдение правил безопасности.
Сзади
! Используйте крюки из комплекта “Bспомогательные принадлежности”.
• Если варочная панель не устанавливается сверху встроенного
духового шкафа, необходимо вставить деревянную панель в качестве
изоляции. Эта панель должна быть установлена на расстоянии не
менее 20 мм от нижнеи части варочной панели.
Вентиляция
Для обеспечения надлежащеи вентиляции необходимо снять заднюю
панель ниши кухонного элемента. Рекомендуется установить духовой
шкаф на два деревянных бруска или на сплошное основание с
отверстием диаметром не менее 45 х 560 мм (см чертежи).
m.
m
560
45 m
m.
Если варочная панель устанавливается сверху встроенного духового
шкафа, не оснащенного принудительной охладительной вентиляциеи,
для надлежащеи вентиляции внутри кухонного элемента необходимо
проделать вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха (см
чертежи).
Электрическое подключение
Варочные панели, оснащенные трехполярным сетевым кабелем,
расчитаны на функционирование с переменным током с напряжением
и частотой электропитания, указанными на паспортной табличке
(расположенной снизу варочной панели). Провод заземления сетевого
кабеля имеет желто-зеленый цвет. В случае установки варочной
панели сверху духового шкафа, встроенного в кухонный элемент,
электрическое подсоединение варочной панели и духового шкафа
должно выполняться раздельно по причинам безопасности, а так же
для легкого съема духового шкафа.
Подсоединение сетевого шнура изделия к сети электропитания
Установите на сетевой кабель нормализованную штепсельную вилку,
расчитанную на нагрузку, указанную на паспортной табличке. В случае
6
Перед подключением изделия к сети электропитания проверьте
следующее:
• розетка должна быть соединена с заземлением и соответствовать
нормативам;
• сетевая розетка должна быть рассчитана на максимальную
потребляемую мощность изделия, указанную в таблице технических
характеристик;
• напряжение и частота тока сети должны соответствовать
электрическим данным изделия;
• сетевая розетка должна быть совместима со штепсельной вилкой
изделия. В противном случае замените розетку или вилку; не
используите удлинители или тройники.
! Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы электрический
провод и сетевая розетка были легко доступны.
! Электрический провод изделия не должен быть согнут или сжат.
! Регулярно проверяйте состояние кабеля электропитания и в случае
необходимости поручите его замену только уполномоченным техникам
(см. Техническое обслуживание).
! Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения
перечисленных выше требовании.
Подсоединение к газопроводу
Данное изделие может быть установлено и использоваться только в
помещениях с постоянной вентиляцией в соответствии с положениями
действующих Нормативов, только после проверки соответствия изделия
типу газа, к которому он подсоединяется. В случае несоответствия
выполнить операции, описанные в параграфе “Настройка на различные
типы газа”. В случае использования сжиженного газа из баллона
использовать регуляторы давления, соответствующие нормативами и
их последующим поправкам.
! Для надежного функционирования, рационального использования
энергии и более длительного срока службы электрического изделия
проверьте, чтобы давление подачи газа соответствовало значениям,
указанным в таблице 1 “Характеристики газовых горелок и форсунок”.
Внимание! Перед подсоединением снимите транспортировочную
заглушку с трубопровода газовой плиты.
Подсоединение при помощи твердой трубки (медной или стальной)
! Подсоединение к газопроводу не должно оказывать каких-либо нагрузок
на изделие.
На патрубке подачи газа в изделия имеется вращающееся колено “L”
с уплотнительной прокладкой. При необходимости повернуть колено
обязательно замените уплотнительную прокладку (прилагающейся
к изделию). Патрубок подачи газа в изделие имеет цилиндрическую
наружную резьбу 1/2 газ.
Подсоединение при помощи гибкой трубки из нержавеющей стали
со сплошными стенками с резьбовыми соединениями.
Патрубок подачи газа в изделие имеет цилиндрическую наружную
резьбу 1/2 газ.
Подсоединение таких шлангов должно производиться таким образом,
чтобы их длина при максимальном растяжении не превышала 2000 мм.
По завершении подсоединения проверьте, чтобы металлический гибкий
шланг не касался подвижных частей или не был сжат.
Использовать исключительно трубки, соответствующие Нормативу,
и уплотнительные прокладки, соответствующие действующим
государственным нормативам.
3. Проверьте, чтобы при резком повороте рукоятки из положения
максимального пламени на минимальное, конфорки не гасли.
4. В изделиях, оснащенных защитным устроиством (термопарои), в
случае неисправности этого устроиства при минимальном пламени
конфорок увеличьте расход газа минимального пламени при помощи
регуляционного винта.
5. По завершении регуляции восстановите сургучные или подобные
пломбы на обводном газопроводе.
Проверка уплотнения
! По завершении подсоединения проверьте прочность уплотнения всех
патрубков при помощи мыльного раствора, но никогда не пламенем.
! По завершении операции замените старую этикетку тарирования на
новую, соответствующую новому типу используемого газа. Этикетку
можно заказать в наших Центрах Технического Обслуживания.
Подготовка к различным типам газа
Для переоснащения варочной панели для газа, отличающемуся от газа,
на который варочная панель расчитана изначально (указан на этикетке
на верхней части варочной панели или на упаковке), необходимо
заменить форсунки конфорок следующим образом:
1. Cнимите с варочной панели опорные решетки и выньте конфорки из
своих гнезд.
2. Oтвинтите форсунки при помощи полой отвертки 7 мм и замените
их на форсунки, расчитанные на новый тип газа (смотрите таблицу
1 “Характеристики конфорок и форсунок”).
3. Восстановить детали на свой места, выполняя операции в обратном
порядке.
4. По завершении операции замените старую этикетку тарирования на
новую, соответствующую новому типу используемого газа. Этикетку
можно заказать в наших Центрах Технического Обслуживания.
! Если давление используемого газа отличается от предусмотренного
давления (или варьирует), необходимо установить на питающем
газопроводе соответствующии регулятор давления (в солaсно
действующим Нормативам).
! В случае использования сжиженного газа регуляционный винт должен
быть завинчен до упора.
ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА
Электропитание см. заводскую табличку
   
1. C        
      .
2. O        
          
    .
3. В       
      
Данное изделие соответствует
следующим Директивам Европейского
Сообщества:
- 2006/95/CE от 12/12/06 (Низкое
напряжение) с последующими
изменениями
- 2004/108/СЕ от 15/12/04
(Электромагнитная совместимость) с
последующими изменениями
- 93/68/СЕЕ от 22/07/93 с оследующими
изменениями.
- 2009/142/СЕ от 30/11/09 (Газ) с
последующими изменениями;
- 2012/19/EU с последующими
изменениями
• Регуляция первичного воздуха конфорок
Конфорки не нуждаются в како-либо регуляции первичного воздуха.
• Регуляция минимального пламени
1. Поверните рукоятку-регулятор в положение минимального пламени;
2. Cнимите рукоятку и поверните
регуляционныи винт, расположенныи
внутри или рядом со стержнем крана,
вплоть до получения стабильного малого
пламени.
7
RU
RU
Характеристики конфорок и форсунок
Таблица 1
Сжиженный газ
Горелка
Диаметр Тепловая Тепловая Байпас Форсунка
(мм)
мощность мощность 1/100
1/100
кВт
кВт
(мм)
(мм)
(p.c.s.*)
(p.c.s.*)
Быстрая
(R)
Быстрая сокращенная
(RR)
Средняя
(SR)
Малая
(A)
Тройная
(TC)
Pасход*
гр/час
Номинальная
100
0.70
3.00
39
86
218
214
3.00
132(H)
286
143
286
100
0.70
2.60
39
80
189
186
2.60
122(H)
248
135
248
75
0.40
1.65
28
64
120
118
1.65
96(Z)
157
105
157
55
0.40
1.00
28
50
73
71
1.00
79(6)
95
80
95
130
1.50
3.30
61
65x2
240
236
3.60
103x2
343
119x2
343
28-30
20
35
37
25
45
Номинальное (мбар)
Минимальное (мбар)
Максимальное (мбар)
Для преобразования в природный газ (13мбар), попросите форсунки в сервисный центр.
A
PC 631 X/HA
8
A
Ø145
S
(мм)
Номинальная
При температуре 15°C и давлении 1013,25 мбар – сухой газ
Пропан
Теплотворная способность = 50,37 МДж/кг
Бутан
Теплотворная способность = 49,47 МДж/кг
Природный газ
Теплотворная способность = 37,78 МДж/м³
R
Тепловая Форсунка Pасход* Форсунка Pасход*
мощность 1/100
л/час
1/100
л/час
(мм)
кВт
(p.c.s.*)
Cокращенная
Давление подачи
*
**
***
Природный газ
R
A
S
S
PC 640 X/HA
RR
TC
S
PC 640 T GH/HA
PC 640 T R/HA
20
17
25
13
6.5
18
Включение и эксплуатация
! На каждом регуляторе показано положение газовой или электрической
конфорки (если имеется), которой данная рукоятка управляет.
Газовые конфорки
При помощи соответствующего регулятор можно выбрать один из
следующих режимов конфорки:
●
Выключено
• Расположите рукоятки варочных емкостей так, чтобы они не
выступали за передний край варочной панели.
Наиболее изменчивой характеристикой
кастрюли с точки зрения стабильности
часто может быть сама кастрюля (или ее
размещение во время использования).
Хорошо сбалансированные кастрюли,
с плоским днищем, с ручками,
расположенными линейно с одним из
ребер решетки, гарантируют максимальную стабильность.
Электрические конфорки*
Регуляция производится вращением соответствующей рукоятки по или
против часовой стрелки в 6 различных положении:
Максимальная мощность
Минимальный
Для зажигания одной из конфорок поднесите к неи зажженную спичку
или зажигалку, нажмите до упора и поверните против часовой стрелки
соответствующую рукоятку в положение максимального пламени.
В моделях, оснащенных защитным устройством, необходимо держать
рукоятку конфорки нажатой примерно 2-3 секунды до тех пор, пока
не нагреется устройство, автоматически поддерживающее горение
пламени.
В моделях, оснащенных свечой зажигания, для включения нужной
конфорки достаточно нажать до упора соответствующую рукоятку и
повернуть ее против часовой стрелки в положение максимального
пламени, удерживая ее нажатой вплоть до зажигания пламени.
! При случайном гашении пламени конфорки поверните рукоятку
управления в положение выключено и попытаитесь вновь зажечь
конфорку только по прошествии 1 минуты.
Позиция
Нормальная и быстрая конфорка
0
Выключено
1
Минимальная мощность
2-5
6
Средние мощности
Максимальная мощность
В любом положении рукоятки, отличном от выключенного, загорается
рабочии индикатор.
Практические рекомендации по эксплуатации
электрических конфорок*
Во избежание дисперсии тепла и повреждения конфорок следует
использовать емкости с плоским дном диаметром, не меньше диаметра
конфорки.
Позиция
Обычная или быстрая конфорка
Для выключения конфорки поверните рукоятку по часовой стрелке
вплоть до гашения пламени (положение, обозначенное символом “●”).
0
Выключено
1
Приготовление овощей, рыбы
Практические советы по эксплуатации газовых
горелок
2
Варка картофеля, супов, гороха, фасоли
3
Тушение больших объемов пищи
4
Жаренье (средняя температура)
5
Жаренье (температура выше среднего)
6
Для быстрого поджаривания и кипячения
Для максимальной отдачи изделия следует помнить:
• Для каждой конфорки используите подходящую посуду (смотри
таблицу) с тем, чтобы пламя конфорки не выходило из-под дна
посуды.
• Всегда используите посуду с плоским дном и с крышкой.
• В момент закипания поверните рукоятку в положение малого
пламени.
Конфорка
Ø Диаметр кастрюли (см)
Быстрая (Большая)(R)
24 - 26
Быстрая сокращенная (RR)
24 - 26
Средняя (S)
16 - 20
Малая (А)
10 - 14
Тройная (ТС)
24 - 26
Горшки для варочнои панели 60 см.
Для
определения типа конфорки смотрите рисунки в параграфе
“Характеристики конфорок и форсунок”.
• Для гарантии максимальной стабильности убедитесь, что варочные
емкости установлены правильно и что каждая емкость находится
строго в центре горелки.
• Убедитесь, что рукоятки варочных емкостей совмещены с одним из
опорных стержней держателя емкости.
! Перед первым использованием электрических конфорок необходимо
прогреть их при максимальной температуре примерно в течение 4 минут
без кастрюли. В процессе этой начальнои операции защитное покрытие
затвердевает и достигает максимальной прочности.
Предосторожности и рекомендации
! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с
международными нормативами по безопасности. Необходимо
внимательно прочитать настоящие предупреждения, составленные в
целях вашеи безопасности.
Общие требования к безопасности
• Данное устройство является встраиваемым бытовым
электроприбором класса 3.
• Для исправного функционирования газовых устройств
необходимо отрегулировать воздухообмен. Проверьте, чтобы
* Имеется только в некоторых моделях.
9
RU
RU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
при установке этих устройств соблюдались требования,
описанные в параграфе “Расположение”.
Инструкции относятся только к странам, обозначения которых
приведены в руководстве и на паспортной табличке изделия.
Данное изделие предназначается для непрофессионального
использования в домашних условиях.
Запрещается устанавливать изделие на улице, даже под навесом,
так как воздействие на него дождя и грозы является чрезвычаино
опасным.
Не прикасайтесь к изделию влажными руками, босиком или с мокрыми
ногами.
Изделие предназначено для приготовления пищевых
продуктов, может быть использовано только взрослыми
лицами в соответствии с инструкциями, приведенными
в данном техническом руководстве. Любое другое его
использование (например: отопление помещения) считается
ненадлежащим и следовательно опасным. Производитель
не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный
ненадлежащим, неправильным и неразумным использованием
изделия.
Следите, чтобы сетевые шнуры других бытовых электроприборов не
прикасались к горячим частям духового шкафа.
Не закрывайте вентиляционные решетки и отверстия рассеивания
тепла.
Всегда проверяите, чтобы регуляторы находились в положении “●”/“○”
, когда изделие не используется.
Не тяните за сетевой кабель для отсоединения вилки изделия из
сетевой розетки, возьмитесь за вилку рукой.
Перед началом чистки или технического обслуживания изделия
всегда вынимайте штепсельную вилку из сетевой розетки.
В случае неисправности категорически запрещается открывать
внутренние механизмы изделия с целью их самостоятельного
ремонта. Обращаитесь в Центр Сервисного обслуживания (см.
Техобслуживание).
Не пользуйтесь нестабильной или деформированной посудой.
Не закрывайте стеклянную крышку варочной панели (если она
имеется), если газовые или электрические конфорки еще горячие.
Не допускается эксплуатация изделия лицами с ограниченными
физическими, сенсориальными или умственными способностями
(включая детей), неопытными лицами или лицами, необученными
обращению с изделием без контроля со стороны лица, ответственного
за их безопасность или после надлежащего обучения обращению с
изделием.
Не разрешайте детям играть с бытовым электроприбором.
Изделие не рассчитано на влючение посредством внешнего
синхронизатора или отдельной системы дистанционного
управления
Утилизация
• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдаите местные
нормативы с целью повторного использования упаковочных
материалов.
• Согласно Европеискои Директиве 2012/19/ЕU касательно утилизации
электронных и электрических электроприборов электроприборы
не должны выбрасываться вместе с обычным городским мусором.
Выведенные из строя приборы должны собираться отдельно
для оптимизации их утилизации и рекуперации составляющих
их материалов, а также для безопасности окружающеи среды и
здоровья. Символ зачеркнутая мусорная корзинка, имеющиися на
всех приборах, служит напоминанием об их отдельнои утилизации.
Для получения дополнительной информации о правильной
утилизации бытовой техники, владельцы должны связаться со своим
местным властям или продавцу.
10
Экономия электроэнергии и охрана окружающей
среды
• Обечьте максимальную эффективность остаточного плита горячей
плиты, отключая чугунные варочные поверхности за 10 минут до
завершения процесса приготовления, а стеклянные варочные
поверхности - за 5 минут до завершения процесса.
• Основание горшка или кастрюли должно покрывать варочную
повехность. Если оно будет меньшим, будет иметь место потеря
энергии, и в результате выкипания жидкости из горшков на варочной
поверхности будут оставаться остатки этой жидкости, которые сложно
удалить.
• Храните продукты в закрытых горшках или кастрюлях с плотно
закрывающимися крышками и используйте минимальное количество
воды. В случае приготовления без крышки будет иметь место
потребление значительного количества энергии.
• Используйте горшки и кастрюли с совершенно плоским дном.
• В случае приготовления блюда в течение длительного времени
следует использовать скороварку, которая готовит в два раза быстрее
и позволяет сберечь треть энергии.
Транспортировка и хранение.
• Bарочные панели должны перевозиться в оригинальной упаковке в
горизонтальном положении.
• Во время транспортировки и хранения защищать варочные панели
от атмосферного воздействия и механических повреждений.
• Панель должна храниться в упакованном виде в отапливаемых
помещениях при температуре:
- минус 50°С до плюс 40°С (газовая варочная панель).
- плюс 5°С до плюс 40°С (cмешанная варочная панель ).
Техническое обслуживание и уход
Обесточивание изделия
Перед началом какой-либо операции по обслуживанию или чистке
отсоедините изделие от сети электропитания.
Чистка поверхности варочной панели
• Все эмалированные и стеклянные детали следует промывать теплой
водой с добавлением нейтрального моющего средства.
• После продолжительного контакта с водой, в которой содержится
известь, или с едкими моющими средствами на поверхностях из
нержавеющей стали могут остаться пятна. Все попадающие на
варочную панель брызги (воды, соусов, кофе и т.д.) следует удалять
до того, как они высохнут.
• Мойте панель теплой водой с добавлением нейтрального моющего
средства, затем протирайте ее мягкой тряпкой или замшей.
Пригоревшие загрязнения удаляйте специальными средствами для
чистки поверхностей из нержавеющей стали.
• Чистите поверхности из нержавеющей стали только мягкой тряпкой
или губкой.
• Не пользуйтесь абразивными и коррозионными средствами,
чистящими средствами на основе хлора или металлическими
мочалками для чистки сковород.
• Не пользуйтесь пароочистителями.
• Не пользуйтесь горючими веществами.
• Не оставляйте на варочной панели следов кислых или щелочных
веществ, таких как уксус, горчица, соль, сахар, лимонный сок и т.п.
Чистка компонентов варочной панели
• Чистите эмалированные и стеклянные детали только мягкой тряпкой
или губкой.
• Решетки, крышки горелок и сами горелки перед чисткой можно снять.
• Вымойте их вручную теплой водой с неабразивным моющим
средством. При этом тщательно удалите все остатки пищи и
убедитесь в том, что ни одно отверстие горелок не осталось
засоренным.
• Промойте под проточной водой и тщательно высушите.
• Правильно вставьте горелки и крышки горелок в соответствующие
гнезда.
• При установке решеток на место проследите за тем, чтобы они были
правильно выставлены относительно горелок.
• Электрические конфорки рекомендуется чистить влажной тряпкой
или с небольшим количеством маслом, пока они еще теплые.
• Для обеспечения нормальной работы варочных панелей, снабженных
свечами электророзжига и предохранительными устройствами,
требуется особая тщательность при очистке концов свечей. Следует
часто проверять состояние этих деталей и, если нужно, чистить их
влажной тканью. Пригоревшие остатки пищи следует удалять с
помощью зубочистки или иглы.
Конфорка гаснет в положении малого пламени.
Убедитесь в том, что:
• Засорены отверстия подачи газа в конфорке.
• Сквозняки рядом с газовой варочной панелью.
• Неправильно отрегулировано минимальное пламя.
RU
Нестабильные кастрюли
Убедитесь в том, что:
• Дно кастрюли должно быть идеально плоским.
• Кастрюля должна быть установлена по центру газовой или
электрической конфорки.
• Опорные решетки на варочной панели установлены неправильно.
! Во избежание повреждения устройства электророзжига не
пользуйтесь им, когда горелки вынуты из своих гнезд.
Уход за рукоятками газовой варочной панели
Со временем рукоятки варочной панели могут заблокироваться или
вращаться с трудом, поэтому потребуется произвести их внутреннюю
чистку и замену всеи рукоятки.
! Данная операция должна выполняться техником, уполномоченным
производите
Неисправности и методы их
устранения
Если ваш холодильник не работает. Прежде чем обратиться в
Центр Сервисного обслуживания, проверьте, можно ли устранить
неисправность, используя рекомендации, приведенные в следующем
перечне.
Конфорка не зажигается, или пламя горит неравномерно.
Вы проверили ли:
• Форсунки газовой конфорки засорились.
• Все съемные части конфорки дожны быть установлены правильно.
• Сквозняки рядом с газовой варочной панелью.
В моделях варочной панели, оснащенных защитным устройством,
конфорка загорается и сразу гаснет.
Убедитесь в том, что:
• Рукоятка конфорки нажата не до упора.
• Рукоятка была нажата в течение времени, недостаточного для
включения защитного устройства.
• Засорены форсунки газовой конфорки, расположенные напротив
защитного устроиства.
11
Орнату
көздері (пештер, каминдер және т.б.) шығаратын қызудан аулақ
орналастырып, сақтаған абзал.
Орналастыру
! Орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Тыныс тарылу немесе тұншығып қалу қаупін туғызуы мүмкін
("Сақтандырулар мен кеңестер" бөлімін қараңыз).
! Құрылғыны нұсқауларға сәйкес арнайы біліктілігі бар маман орнатуға
тиіс. Құрылғы дұрыс орнатылмаған жағдайда, адамдар мен жануарлар
өміріне қауіп төндіруі немесе мүлікті зақымдауы мүмкін.
! Бұл құрылғы ағымдағы ұлттық ережелерге сәйкес тұрақты желдетілген
бөлмелерде ғана орнатылуы және пайдаланылуы тиіс. Келесі талаптар
сақталуы тиіс:
• Бөлме кез келген түтіндерді айдап шығарып жіберетін ауаны тартып
алу жүйесімен жабдықталуы тиіс. Ол құрылғы қосылған кезде
автоматты түрде қосылатын электр желдеткіштен немесе қалқадан
тұруы мүмкін.
• Орнату қуысы суретте көрсетілген өлшемдерге ие болуы тиіс.
Үстінің қалыңдығы 20 мен 40 мм арасындағы шкафтарға плитаны орнатуға
мүмкіндік беретін бекіту ілмектері қамтамасыз етілген. Плита шкаф үстіне
мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін барлық ілмектерді пайдалану керек.
555 mm
m
m
475
55
mm
! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану нұсқаулығын сақтап
қойыңыз. Оны құрылғының кез келген жаңа иесіне беріңіз.
Құрылғыны орнату
Плитаны орнатқан кезде төмендегі сақтық шаралар орындалуы тиіс:
• Құрылғы маңында тұрған және плитаның үстіңгі жағына қарағанда
биік ас үйі шкафтары плитаның шетінен кем дегенде 200 мм-ге алыс
орналасуы тиіс.
• Қалқалар тиісті орнату нұсқаулықтарына сәйкес және плитадан кем
дегенде 650 мм ара қашықтықта орнатылуы тиіс (суретті қараңыз).
• Қалқаның маңында тұратын қабырғаға ілінетін шкафтар плитадан
кем дегенде 420 мм биіктікте орналастырылуы тиіс (суретті қараңыз).
Плита қабырғаға ілінетін шкафтың астында
орнатылатын болса, сол шкаф плитадан
кем дегенде 700 мм ара қашықтықта
600 мм мин.
орналасуы тиіс.
420 мм мин.
! Жаңа құрылғыны іске қоспас бұрын нұсқаулық кітапшасын мұқият оқып
шығыңыз. Мұнда құрылғыны қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту
туралы маңызды ақпараттар қамтылған.
650 мм мин.
KZ
Мұрша құбырында немесе айыр түтіндікте.
(тек тағам дайындау құрылғылары үшін)
Тікелей
далаға
• Жану процесі қалыпты түрде өтуі үшін ауа керек болғандықтан
бөлмеде тиісті ауа айналымы болуы керек. Ауаның ағымы орнатылған
қуаттың әр кВт бірлігіне 2 м3/сағ мәнінен аз болмауы тиіс.
Ауа айналымы жүйесіне, ішкі диаметрі
кем дегенде 100 см2 болатын түтік арқылы
ауаны тікелей даладан алуына болады;
тесігі кез келген бөгетпен бітеліп қалуға
A
бейім болмауы тиіс.
Жануға арналған
ауаның желдету
тесіктерінің мысалдары.
Жапсарлас
бөлме
Желдетілетін
бөлме
Терезе мен еден арасындағы
желдету саңылауын кеңейту.
Ілмекті бекіту сызбасы
Сондай-ақ, жүйе жануға қажетті ауаны
жанама жолмен қамтамасыз ете алады,
яғни жоғарыда сипатталған ауа айналымы
түтіктерімен жабдықталған жапсарлас
бөлмелерден. Дегенмен, бұл бөлмелер
ортақ бөлме, жататын бөлме немесе өрт
қаупі бар бөлмелер болмауы тиіс.
• Құрылғыны қарқынды және ұзақ пайдалану үшін қосымша желдету
қажет болуы мүмкін, мысалы, терезені ашу немесе тиімділігі көбірек
әдіспен – механикалық ауа кіргізу жүйесінің (бар болса) қуатын
арттыру арқылы.
• Сығылған газ ауадан ауыр болғандықтан еденге түседі. Сондықтан,
сығылған газ баллондары тұратын бөлмелер газдың шығуы
жағдайында, ол бөлмеден шығып кетуі үшін вентиляциялық
тесіктермен жабдықталуы тиіс. Сол себепті, сығылған газ баллондары,
жартылай немесе толық болса да, жер деңгейінен төмен бөлмелерде
не сақтау аумақтарында (төле және т.б.) орнатылмауы немесе
сақталмауы тиіс. Тек пайдаланылуда болған баллонды, оны 50°C-тан
жоғары температураға дейін ысытып жіберуі мүмкін сыртқы қайнар
12
Орнатпас бұрын плитадан торлар мен оттықтарды шығарып алып, оны
аударыңыз. Терможұптар мен тұтандырғыштарды зақымдап алмаңыз.
Ауа, ылғал және су өтпеуі үшін
құрылғымен бірге берілген
т ы ғ ы зд а ғ ы ш та рд ы п л и та н ы ң
сыртқы жиектеріне қолданыңыз
(суретті қараңыз).Дұрыс жағу үшін
тығыздалатын беттер таза, құрғақ
екеніне және май жоқ екеніне көз
жеткізіңіз.
Ілмек орны шкаф үстінің
қалыңдығы H=20мм үшін
Алды
Ілмек орны шкаф үстінің
қалыңдығы H=40мм үшін
Ілмек орны шкаф үстінің
қалыңдығы H=30мм үшін
Арты
! "Керек-жарақтар" орамасындағы ілмектерді қолданыңыз.
• Плита ендірілген пеш үстіне орнатылмаған жағдайда, оқшаулау үшін
ағаш тақтаны орнату қажет. Оны плитаның астыңғы жағынан кем
дегенде 20 мм ара қашықтықта орналастыру керек.
Желдету
Тиісті желдетудің орнатылғанын тексеру үшін шкафтың артқы қабырғасын
алып тастау қажет. Пешті екі ағаш тақтайға немесе кемінде 45 x 560 мм
ашық тұрған тегіс жерде орналастыру ұсынылады (сызбаны қараңыз).
560
mm
.
45 m
m.
• желідегі тоқтың кернеуі мен жиілігі бұйымның электр мәліметтеріне
сәйкес болуы керек;
• желілік розетка бұйымның штепсельді вилкасына сәйкес келуі
керек. Кері жағдайда, розетканы немесе вилканы ауыстырыңыз; тоқ
ұзартқыштар мен көп көзді тоқ көздерін қолданбаңыздар.
! Бұйым желі шнуры мен желі розеткасы қолжетімді жерде тұратындай
болып орналасуы керек.
! Бұйымның желі шнуры майысуына немесе бүктеліп тұруына болмайды.
! Күн сайын желі шнурын тексеріп тұрыңыз және қажет болған жағдайда
оны тек уәкілетті техник мамандарға ғана ауыстыртыңыз (Техникалық
қызмет көрсетуді қара).
! Өндіруші жоғарыда аталған ережелер сақталмаған жағдайда барлық
жауапкершіліктен босатылады.
Егер пісіру панелі ешқандай салқындататын желдеткіші жоқ қосымша
берілген духовка шкафының үстіне орналастырылса ішкі асүй
элементінің ішін тиісті түрде желдету үшін арнайы ауа айналымын реттеу
үшін тесік жасау керек (Сызбаны қара).
Электр қуатына қосу
Үш полярлі желі кабелімен жабдықталған пісіру панелдері паспорттық
кестеде көрсетілген кернеумен және электр өткізгіш жиілігіне қарай
ауыспалы тоқта жұмыс істеуге есептелген (пісіру панелінің төменгі
жағында орналасқан).
Желі кабелінің жерге тұйықталу өткізгіші сары-жасыл түсті болады.
Пісіру панелін асүй элементіне қоса жасалған духовка шкафының
жоғарғы жағына орналастырылған жағдайда, пісіру панелі мен духовка
шкафының электр көзіне жалғау қауіпсіздік ережелеріне сәйкес және
духовка шкафын тез алу үшін бөлек-бөлек орналасуы керек.
Бұйымның желі шнурын электр өткізгіші желісіне жалғау
Электр қуаты кабеліне бұйымның паспорттық кестесінде көрсетілген
жүктемеге есептелген, нормаланған штепсельдік вилканы орнатыңыз.
Электр қуаты желісіне тікелей қосқан жағдайда, асүй пеші және желі
арасында байланыс арасы 3 мм минималдық арақашықтықтағы
мультиполярлі қосқышты орнату қажет, ол осы жүктеме есептелуі және
қолданыстағы нормативтерге сәйкес болуы керек (ажыратқыш жерге
тұйықтау сымына жанаспауы тиіс). Желі шнуры оның ешбір нүктесі жай
температурасынан 50°С аспайтындай температурада болатындай жерде
орналасуы керек.
! Электромонтер бұйымның тоқ көзіне дұрыс жалғануына және қауіпсіздік
ережелерінің сақталуына жауапкершілік алады.
Бұйымды электр тоғына қосар алдында мыналарды тексеріп алыңыз:
• pозетка жерге тұйықталып, нормативтерге сәйкес жалғануы керек
• желі розеткасы бұйымның паспортына көрсетілген максималдық қуат
қабылдау күшіне есептелуі тиіс;
Газ құбырына қосу
Газ баллонына немесе газ құбырына қосу иілгіш резеңке немесе
болаттан жасалған шланг арқылы қолданыстағы елдің нормативтеріне
сәйкес, бұйымның осы пайдаланылатын газ түріне күйін қалай келтіруге
болатынына байланысты жүзеге асырылады (қақпақтағы күйге келтіру
этикетін қараңыз: кері жағдайда төмендегіге қараңыз). Баллондағы
сұйытылған газды пайдаланған жағдайда қысымды реттегіштерді
қолданыстағы елдің нормативтеріне сәйкес орнату керек. Газ түтігін
жалғауды жеңілдету бағытталған болып табылады: бұқтырмадағы
нығайтатын тежегіш гайканы әр жерінен ауыстырыңыз және қосымша
тығыздағыштарды ауыстырып тұрыңыз.
! Энергия қызметі сенімді болу, оны дұрыс қолдану үшін және бұйымды
ұзақ пайдаланам десеңіз, газды беру қысымы “Газ конфоркалары мен
форсункалары сипаты” кестесінде көрсетілген мәліметтерге сәйкес
келуі керек.
Назар аударыңыз! Қоспас бұрын газ плитасының құбырынан
тасымалдағыш бітеуішін алыңыз.
Тығыз трубка көмегімен жалғау (мыс және болат)
! Газ құбырына жалғау бұйымға ешқандай жүктеме түсірмеу керек.
Бұйымның газ келетін трубасында тығыздайтын төсемі қоса берілген,
бұралып тұратын “L” буыны бар. Егер буынды ауыстыру керек болған
жағдайда, оның тығыздау төсемін ауыстыру керек (бұйымға қоса
берілетін). Бұйымдағы газ келетін трубаның цилиндрлі түрдегі ішкі ½
газ қимасы болады.
Бұрандамен жалғанып, тегіс оралған, тот баспайтын болаттан
жасалған шланг арқылы газды қосу.
Бұйымдағы газ келетін трубаның цилиндрлі түрдегі ішкі ½ газ қимасы
болады.
Бұндай шлангілерді жалғағанда олардың максималдық жазылу ұзындығы
2000 мм аспауы керек. Оларды жалғап болғаннан кейін, металлдан
жасалған иілгіш шланг қозғалмалы заттарға тимей тұруын және бүктеліп
қалмауын тексеріп алыңыз.
Нормативтерге сәйкес трубкаларды, сол елдің мемлекеттік
нормативтеріне сәйкес келетін тығыздағыш төсемдерді пайдалану керек.
Тығыздығын тексеру
! Жалғауды аяқтағаннан кейін, барлық түтіктердің тығыздық беріктігін
сабын ерітіндісінің көмегімен тексеріңіз, бірақ отпен тексермеңіз.
13
KZ
KZ
Әртүрлі газ түрлеріне күйге келтіру
Бұйым негізгісінен ерекшеленетін газ түріне қарай күйге келтіріледі
(қақпақтағы күйге келтіру этикетінде көрсетілген). Конфорка
форсункаларын келесі тәртіпте ауыстыру қажет:
1. Пісіру панеліндегі торды алыңыз және жанарғыны өз ұяшығынан
алыңыз;
2. Форсункаларды 7 мм кілттің көмегімен бұрап (сур.қара), оларды жаңа
газ түрлеріне есептелген форсункаларға ауыстырыңыз (Жанарғы
және форсунка сипаттамасы кестесіне қара);
3. Калған жерлеріне басқа жабдықтарын жоғарыда көрсетілген тәртіпке
керісінше қарай қойып шығыңыз.
4. Операцияны аяқтағаннан кейін тестілеудің ескі этикеткасын осы
пайдаланылатын газ түріне сәйкес келетін жаңасына ауыстырыңыз.
Этикетканы біздің Техникалық Қызмет көрсету орталықтарын
тапсырыс бере аласыздар.
Үш сақиналы оттық форсункаларын ауыстыру
1. Таба тұғырларын алып тастап, оттықтарды корпустарынан көтеріп
шығарыңыз. Оттық екі бөлек бөлшектен тұрады (суреттерді көріңіз);
2. 7 мм гайка кілтімен форсункаларды бұрап босатыңыз. Газдың жаңа
түрімен қолдануға арналған форсунка модельдерімен алмастырыңыз
(1-кестені қараңыз). Екі форсункадағы тесіктердің диаметрі бірдей
болады.
3. Жоғарыдағы әрекеттерді кері ретпен орындау арқылы барлық
бөлшектерді орнына қойыңыз.
• Конфоркадағы бастапқы ауаны реттеу
Конфоркалар бастапқы ауаны реттеуді қажет етпейді.
• Минималды ауаны реттеу
1. Тұтқаны әлсіз жалын позициясына бұрыңыз;
2. Тұтқаны шешіп алып, тұтқа шегесінің
ішінде немесе оның жанында орналасқан
реттеу бұрандасын жалын кіші бірақ тұрақты
болғанша реттеңіз.
3. Жалынды қажетті төмен параметрге реттегеннен кейін, оттық жанып
тұрғанда тұтқа позициясын бірнеше мәрте ең төменгіден ең жоғарыға
және қарама-қарсы жылдам ауыстырып, жалын өшіп қалмайтынын
тексеріңіз.
4. Кейбір құрылғыларда қауіпсіз құралымен (терможұппен) жабдықталған.
Оттықтар әлсіз жалын параметріне орнатылғанда құрылғы жұмыс
істемесе, осы әлсіз жалын параметрін реттеу бұрандасының
көмегімен арттырыңыз.
5. Реттеу жасалғаннан кейін айналып өту клапандарындағы тығындарды
сургучпен немесе оған ұқсас затпен қайтадан жабу қажет.
! Құрылғы сұйық газға жалғанған болса, реттеу бұрандасы мүмкін
болғанша мықты бекітілуі керек.
14
! Бұл рәсім аяқталғаннан кейін, ескі техникалық деректер жапсырмасын
енді пайдаланылатын газ түрін көрсететін жапсырмамен алмастырыңыз.
Жапсырмаларды біздің кез келген Қызмет көрсету орталығымыздан
алуға болады.
! Қолданылған газ қысымы ұсынылған қысымнан өзгеше (немесе
сәл өзгеше) болса, кіріс құбырға тиісті қысым реттегіші бекітілуі керек
(ағымдағы ұлттық ережелерге сәйкес).
ДЕРЕКТЕР КЕСТЕСІ
Электр
деректер кестесін қараңыз
қосылымдары
Бұл құрылғы Еуропа экономикалық
қауымдастығының келесі нұсқауларына
сай келеді:
- 2006 жылғы 12-сəуірдегі 2006/95/EC
(төмен кернеу туралы) директивасы жəне одан
кейінгі түзетулер
- 2004 жылғы 15-желтоқсандағы 2004/108/EC
(электромагниттік үйлесімділік туралы)
директивасы жəне одан кейінгі түзетулер
-1993 жылғы 22-шілдедегі 93/68/EEC
директивасы жəне одан кейінгі түзетулер.
- 2009 жылдың 30-қарашасындағы
- 2009/142/EC (газ туралы) директивасы жəне
одан кейінгі түзетулер.
- 2012/19/EU жəне одан кейінгі түзетулер.
Оттық пен форсункалар сипаттары
KZ
1-кесте
Сұйық газ
Айналып Форсунка
Жылу
Жылу
Диаметр
қуаттылығы қуаттылығы
өту
1/100
(мм)
кВт
кВт
1/100
(мм)
(p.c.s.*)
(p.c.s.*)
(мм)
Оттық
азайтылған
номиналды
Табиғи газ
Форсунка
Жылу
қуаттылығы
1/100
кВт
(мм)
(p.c.s.*)
Ағын*
(г/сағ)
***
**
номиналды
Ағын*
(л/сағ)
Шұғыл (R)
100
0.70
3.00
39
86
218
214
3.00
132(H)
286
Жартылай шұғыл (RR)
100
0.70
2.60
39
80
189
186
2.60
122(H)
248
Жартылай жылдам (S)
75
0.40
1.65
28
64
120
118
1.65
96(Z)
157
Қосымша (A)
55
0.40
1.00
28
50
73
71
1.00
79(6)
95
130
1.50
3.30
61
65x2
240
236
3.60
103x2
343
28-30
20
35
37
25
45
Үштік тəж (TC)
Жеткізу қысымдары
*
**
***
Номиналды (мбар)
Ең төмен (мбар)
Ең жоғары (мбар)
20
17
25
15°C жəне 1013,25 мбарр жағдайында – құрғақ газ
Пропан
P.C.S. = 50,37 МДж/кг
Бутан
P.C.S. = 49,47 МДж/кг
Табиғи газ
P.C.S. = 37,78 МДж/м3
A
R
A
Ø145
S
PC 631 X/HA
R
A
S
S
PC 640 X/HA
RR
TC
S
PC 640 T GH/HA
PC 640 T R/HA
15
KZ
Қосу және пайдалану
! Тиісті газ оттығының немесе электр конфорканың* орны әрбір тұтқада
көрсетілген.
Газ оттықтары
Әрбір оттықты тиісті басқару тұтқасының көмегімен төмендегі
параметрлердің біріне реттеуге болады:
●
Өшірулі
Электр конфоркалар*
Реттеу тиісті тұтқаларды сағат тіліне қарсы 6 түрлі күйге бұрау арқылы
жүргізіледі:
Ең жоғары
Ең төмен
Жанарғылардың бірін жандыру үшін, жанарғының жанына жанып тұрған
сіріңке не оттық апарып, дәл сол уақытта тиісті тұтқаны басып, максималды
реттеуге дейін бұраңыз.
Жанарғы қауіпсіздік құрылғысымен жабдықталғандықтан, автоматты
құрылғыға қыздыру үшін отты жанып тұрған күйде сақтауға мүмкіндік беру
үшін тұтқаны шамамен 2-3 секунд ішінде басып тұру керек.
Газ жанарғы оталуымен үлгілерді пайдаланған кезде, таңдалған
жанарғыны тұтандыру үшін тиісті тұтқаны басып, жанарғы оталмағанша
басылған күйде сағат бағытына кері максималды күйге дейін бұраңыз.
! Жалын байқаусыз өшірілсе, басқару тұтқасын өшіріңіз де, оны қайтадан
жақпас бұрын кем дегенде 1 минут күтіңіз.
Оттықты өшіру үшін тұтқаны сағат тілі бағытында тоқтағанша бұрыңыз
("●" позициясына жеткенше).
Газ жанарғыларын пайдалану бойынша қарапайым
кеңестер
Бұйым максималдық түрде жұмыс істеп тұруы үшін есте сақта:
• Ә конфорка үшін тиісті ыдысты пайдаланыңыз, ыдыстың түбі
конфорка жанарғысына сәйкес келуі керек (кестені қара).
• Табаны тегіс және қақпағы бар ыдысты пайдаланыңыз.
• Қайнаған жағдайда, тұтқаны оттың аз келетін жағына қарай бұраңыз.
Оттық
Түпқойма тұрақтылығының
көзқарасынан айнымалылығы жоғары
аспектіге әдетте түпқойманың өзі
жатады (немесе қолдану барысында сол
түпқойманың орналасуы). Тегіс негіздері
жанарғы үстінен қойылған, түпқойма
тұтқалары тіреуіш штифтілерінің бірімен
тураланған, жақсы теңгерілген түпқоймалар ең жоғары тұрақтылықты
сөзсіз қамтамасыз етеді.
Ø ыдыс табанының диаметрі (см)
Жылдам (R)
24 - 26
Жартылай шұғыл (RR)
24 - 26
Жартылай жылдам (S)
16 - 20
Қосымша (A)
10 - 14
Үштік тəж (TC)
24 - 26
Параметр
Қалыпты немесе жылдам конфорка
0
Өшірулі
1
Төмен
2-5
Орташа
6
Жоғары
Кез келген индикаторда индикатор жанып тұрады.
Электр конфоркаларын пайдалану бойынша
қарапайым кеңестер*
Жылудың дисперсиясын және конфоркалардың бұзылуын болдырмас
үшін конфорка диаметрінен кіші болмайтын диаметрлі, табаны тегіс
ыдыс пайдаланыңыз.
Күйі Кəдімгі жəне жылдам конфорка
0
Қосылған
1
көкөністер мен балық əзірлеу
2
Картопты буға пісіру, сорпа, фасоль дайындау
3
Үлкен көлемдегі тағамдарды əзірлеу жəне ұстау
4
Қуыру (орташа)
5
Қуыру (қаттырақ)
6
Қытырлақ болғанша қуыру, қайнағанша
! Электр конфоркаларын алғаш пайдаланғанда оларды максималдық
температурада, ешқандай ыдыс қоймай, шамамен 4 минуттай қыздырып
алу керек. Осы процестің бастапқы операциясында қорғаныс жамылғысы
қаттыланып, максималдық беріктікке жетеді.
60 см конфоркаларда
қолданылатын
табалар мен форсункалар”
Конфорка
түрлерін анықтау
үшін “Конфоркалар
параграфындағы суреттерді қараңыз.
• Максималды тұрақтылық үшін, таба түпқоймалары әрқашан дұрыс
түрде бекітілгеніне және әрбір таба жанарғының үстінен ортаға
орналастырылғанына көз жеткізіңіз
• Таба тұтқалары таба тұғырындағы тіреу өзектерінің біріне сәйкес
орналастырылуы керек.
• Таба тұтқасы плитаның алдыңғы шетінен шығып кетпейтіндей етіп
орналастырылуы керек.
* Тек кейбір модельдерде болады.
16
Сақтандырулар мен кеңестер
! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сай жасақталып,
дайындалған. Төмендегі ескертулер қауіпсіздік ережелерін ескерту
мақсатында берілген және оны мұқият оқып шығу қажет.
Жалпы қауіпсіздік
• Бұл құрылғы 3-сынып ендірілген құрылғы болып табылады.
• Газ құрылғылары тиімді жұмыс істеуі үшін тұрақты ауа алмасуын
қажет етеді. Плитаны орнату кезінде құрылғы "Орналастыру"
параграфында берілген нұсқауларды орындаңыз.
• Бұл нұсқаулар тек нұсқаулық пен сериялық нөмір тілімшесінде
таңбалары көрсетілген елдер үшін жарамды.
• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық немесе
өндірістік тұрғыда қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау қажет. Құрылғыны
қорғаусыз жаңбыр мен боранда қалдыру аса қауіпті.
• Құрылғыны жылжытқанда немесе орналастырғанда пештің бүйіріндегі
тұтқаларды пайдаланыңыз.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе ылғал не дымқыл қолмен, аяқпен
түртпеңіз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға сай, тек ересек
адамдар ғана тағам дайындау мақсатында пайдалануы тиіс.
Құрылғыны басқа түрде пайдалану (мысалы, бөлмені жылыту
үшін) дұрыс емес әрі қауіпті. Өндіруші құрылғыны тиісті, дұрыс
және саналы түрде пайдаланбау нәтижесінде пайда болған кез
келген зақымға жауапты болмайды.
• Басқа электр құрылғыларына арналған электр кабельдері пештің ыстық
бөліктеріне жақындамайтынын тексеріңіз.
• Желдету және ыстықты салқындатуға арналған ашық жерлерді
ешқашан жаппау керек.
• Құрылғыны қолданбаған кезде тұтқалардың "●"/"○" күйінде тұрғанын
тексеріңіз.
• Құрылғыны өшіргенде штепсельдік ұшты желі розеткасынан әрдайым
ажыратыңыз, кабельден тартып суырмаңыз.
• Штепсель айырын электр желісінен ажыратпастан тазалау немесе күтім
көрсету жұмыстарын ешқашан жасамаңыз.
• Егер құрылғы істен шыққан болса, ешбір жағдайда жөндеу жұмысын
өзіңіз жасамаңыз. Тәжірибесіз адам тарапынан жасалған жөндеу
жұмыстарынан құрылғының істен шығуы немесе жарамсыз болып қалуы
мүмкін. Қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз ("Көмек" бөлімін
қараңыз).
• Тұрақсыз немесе майысқан табаларды қолданбаңыз.
• Газ оттықтары немесе электр конфоркалар әлі ыстық болғанда шыны
қақпақты (бар болса) жаппаңыз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық және психикалық қабілеттері
төмен адамдар (балалар да кіреді), тәжірибесіз немесе өнімнен
хабары жоқ кез келген адамның қолданбауы тиіс. Мұндай адамдарға,
кем дегенде, қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін біреулер жетекші
болуы керек немесе құрылғының жұмысына қатысты кіріспе
нұсқаулары берілуі тиіс.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
• Құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару
жүйесімен басқарылуға арналмаған.
Жою
• Орауыш материалды жойған кезде: орауышты қайта пайдалануға
болатындай етіп жергілікті заңнаманы ұстаныңыз.
• Жарамсыз электрлік және электрондық жабдық бойынша (WEEE)
2002/19/EU Еуропалық директивасы ескі тұрмыстық құрылғыларды
қалыпты сұрыпталмаған тұрмыстық қоқыс құбырына жоюды талап
етеді. Ескі құрылғылар ішіндегі материалдардың қалпына келтірілуін
және қайта өңделуін оңтайландыру және адам денсаулығы мен
қоршаған ортағы әсерін азауту үшін ескі құрылғыларды бөлек жинау
ұсынылады. Өнімдегі үсті сызылған «қоқыс себеті» белгісі құрылғыны
жойған кезде бөлек жинау қажеттілігі туралы ескертеді.
Тұтынушылар өзінің ескі құрылғыларын жою туралы мәліметтер алу
үшін жергілікті үкіметке не делдалға хабарласуы керек.
Қоршаған ортаны сақтау және қорғау
• Шойын пісіру беттерді ас дайындау үрдісі аяқталғанға дейін 10 минут
бұрын, ал әйнек пісіру беттерін дайындау үрдісі аяқталғанға дейін
5 минут бұрын өшіру арқылы ыстық плитаның қалған жылуының
максималды тиімділігін қамтамасыз.
• Құмыраның немесе кастрөлдің негізі пісіру бетін жауып тұруы тиіс.
Егер ол кішкентай болса, энергия қуаты көп жұмсалатын болады,
нәтижесінде ыдыстағы сұйықтық қайнап кетуі салдарынан пісіру
бетінде кетіруге қиын қалдықтар пайда болады.
• Азық-түлікті жабық құмыраларды немесе қақпағы тығыз жабылатын
кастрөлдерде сақтаңыз және суды аз қолданыңыз. Қақпақсыз
дайындаған жағдайда, энергия көп жұмсалатын болады.
• Түбі тегіс құмыралар мен кастрөлдерді пайдаланыңыз.
• Асты ұзақ уақыт бойы дайындаған жағдайда, екі есе жылдам
дайындайтын және үштен бір энергия қуатын үнемдейтін жылдам
қайнатқышты қолданыңыз.
Тасымалдау және сақтау.
• Пісіргіш панельдерін түпнұсқа орауыш ішінде көлденең күйде
тасымалдау керек.
• Тасымалдау және сақтау кезінде пісіргіш панельдерін атмосфералық
әсерлерден және механикалық зақымдалудан қорғаңыз.
• Панельді жылытылмаған бөлмеде минус 50°С және плюс 40°С
температура аралығында орауыш ішінде сақтау керек (газ пісіргіш
панелі).
• Панельді жылытылған бөлмелерде плюс 5°С және плюс 40°С
температура аралығында орауыш ішінде сақтау керек (аралас пісіргіш
панель).
Жөндеу және күтім
Құрылғыны өшіру
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны тоқтан
ажыратыңыз.
Конфорка бетін тазалау
• Барлық эмаль жағылған жəне əйнек бөліктер жылы су жəне
нейтралды тазалағыш затпен тазалануы тиіс.
• Тат баспайтын болат беттер тым ұзаққа жанасып қалса, əкті су
немесе қатты тазалағыш заттармен кірленуі мүмкін. Кез келген тағам
қалдықтары (су, тұздық, кофе, т.б.) құрғатылуына дейін тазалануы
тиіс.
• Жылы су жəне нейтрал тазалағыш затпен тазалаңыз жəне кейін
жұмсақ матамен немесе күдерімен құрғатыңыз. Қатып қалған кірді
тат баспайтын болат беттерге арналған тазалағыштармен тазалаңыз.
• Tат баспайтын болатты тек жұмсақ мата немесе сүлгімен тазалаңыз.
• Қатты немесе күйдіргіш өнімдерді, хлор негізіндегі тазалағыштарды
немесе металл ысқыштарды пайдаланбаңыз.
• Бу тазалағыштар құралдарды пайдаланбаңыз.
• Жанғыш өнімдерді пайдаланбаңыз.
• Сірке суы, қыша, тұз немесе лимон шырыны сияқты қышқылды
немесе сілтілі заттарды плитада қалдырмаңыз.
Конфорка бөліктерін тазалау
• Торталар, конфорка қақпақтары жəне конфоркалар тазалану үшін
алынуы мүмкін.
• Оларды кез келген тағам қалдықтарын алып, конфорка
саңылауларының бітелмегенін тексере отырып қолыңызбен жылы
суды жəне ысқыш емес тазалағышты пайдаланып тазартыңыз.
• Шаю жəне құрғату.
• Конфоркалар мен конфорка қақпақтарын тиісінше сəйкес орындарына
қайта орнатыңыз.
• Торларды ауыстыру кезінде табақтар орнатылатын аймақ
конфоркамен сəйкестендірілгеніне көз жеткізіңіз.
17
KZ
KZ
• Электр конфоркаларды дымқыл шүберекпен тазалау және әлі жылы
болған кезде біраз маймен майлау керек.
• Электрлік оталдыру қосқыштары жəне қауіпсіздік құрылғысымен
жабдықталған үлгілер тиісінше жұмыс істеуі үшін, тұтқаларының
шеттері толығымен тазалануы тиіс. Бұл элементтерді жиі тексеріңіз
жəне қажет болса, дымқыл матамен тазалаңыз. Кез келген қатып
қалған тағамдар тіс тазартқыш немесе иненің көмегімен тазалануы
тиіс.
! Электрлік оталдыру құрылғысының зақымдалуын болдырмау
үшін оны конфоркалар орындарына орнатылмаған жағдайда
пайдаланбаңыз.
Газ шүмегіне техникалық қызмет көрсету
Уақыт өте вентильдер қатып қалуы немесе бұрылмай қою мүмкін. Бұл
жағдай орын алса, шүмекті ауыстыру қажет.
! Бұл процедураны өндіруші өкілет берген білікті маман орындауы
тиіс.
Ақаулықтарды жою
Пісіргіш панель жұмыс істемей қалып не нашар істеуі мүмкін. Қызмет
көрсету орталығына хабарласу алдында өзіңіз орындай алатын
әрекеттерді қарастырайық. Алдымен, энергия мен газбен жабдықтау
жүйесінде ажыраулардың жоқ, әсіресе панельдің газ шүмектері ашық
екендігіне көз жеткізіңіз.
Жанарғы жанбайды немесе жалын әркелкі.
Төмендегілерге көз жеткізіңіз:
• Жанарғының газ шығару саңылаулары бітелмеген.
• Жанарғының барлық жылжымалы бөлшектері дұрыс орнатылған.
• Панельдің жанында өтпе жел жоқ.
Қауіпсіздік құрылғысы бар нұсқаларда жалын өшеді.
Төмендегілерге көз жеткізіңіз:
• Тұтқаны шегіне дейін бастыңыз.
• Тұтқаны қауіпсіздік құрылғысын белсендіру үшін жеткілікті уақыт ішінде
шегіне дейін бастыңыз.
• Сақтандырғыш орналасқан жердегі газ шығару саңылаулары
бұғатталмаған.
Жанарғы минималды күйде жанбайды.
Төмендегілерге көз жеткізіңіз:
• Газ шығару саңылаулары бітелмеген.
• Панельдің жанында өтпе жел жоқ.
• Минималды мән реттеуі қате.
Ыдыстар тұрақсыз.
Төмендегілерге көз жеткізіңіз:
• Ыдыстың түбі толығымен тегіс.
• Ыдыс жанарғыда не электрлік плитада ортаға келтірілген.
• Торлар аударылмаған.
18
KZ
19
195125749.04
07/2015 - XEROX FABRIANO
KZ
Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni,47
60044 Fabriano (AN)
www.hotpoint.eu
20

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement