HOTPOINT/ARISTON OL 839 I RFH Instruction for Use

HOTPOINT/ARISTON OL 839 I RFH Instruction for Use | Manualzz
OL 839 I RFH
Қазақша
English
Operating Instructions
OVEN
Contents
Operating Instructions,1
Warnings,2
Assistance,4
Description of the appliance,5
Description of the appliance,6
Installation,7
Start-up and use,9
The electronic programmer*,9
Modes,10
Precautions and tips,13
Maintenance and care,13
Русскии
Руководство по эксплуатации
ДУХОВОЙ ШКАФ
Содержание
Руководство по эксплуатации,1
Запобіжні заходи,2
Сервисное обслуживание,4
Описание изделия,5
Описание изделия,6
Установка,15
Включение и эксплуатация,17
Электронный таймер программирования выпечки,17
Программы,18
Предосторожности и рекомендации,21
Техническое обслуживание и уход,22
Пайдалану нұсқаулығы
ПЕШ
Мазмұны
Пайдалану нұсқаулығы,1
Ескертулер,3
Көмек,4
Құрылғы сипаттамасы,5
Құрылғы сипаттамасы,6
Орнату,23
Қосу және пайдалану,25
Электрондық бағдарламалауыш,25
Режимдер,26
Сақтандырулар мен кеңестер,29
Жөндеу және күтім,29
Warnings
Запобіжні заходи
WARNING: The appliance and its
accessible parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements. Children less than 8
years of age shall be kept away unless
continuously supervised. This appliance
can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by
children without supervision.
ВНИМАНИЕ: Данное изделие и его
доступные комплектующие сильно
нагреваются в процессе эксплуатации.
Будьте осторожны и не касайтесь
нагревательных элементов.
Не разрешайте детям младше 8 лет
приближаться к изделию без контроля.
Д а н н о е и зд ел и е м ож ет б ы т ь
использовано детьми старше 8 лет и
лицами с ограниченными физическими,
с е н с о р н ы м и и л и ум с т ве н н ы м и
способностями или без опыта и знания
о правилах использования изделия при
условии надлежащего контроля или
обучения безопасному использованию
изделия с учетом соответствующих
рисков. Не разрешайте детям играть
с изделием. Не разрешайте детям
осуществлять чистку и уход за
изделием без контроля взрослых.
Do not use harsh abrasive cleaners or
sharp metal scrapers to clean the oven door
glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
Never use steam cleaners or pressure
cleaners on the appliance.
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
! When you place the rack inside, make
sure that the stop is directed upwards and
in the back of the cavity.
Не используйте абразивные вещества
или режущие металлические скребки
для чистки стеклянной дверцы духового
шкафа, так как они могут поцарапать
поверхность, что может привести к
разбиванию стекла.
Никогда не используйте паровые
чистящие агрегаты или агрегаты
под высоким давлением для чистки
изделия.
ВНИМАНИЕ: Проверьте, чтобы изделие
было выключено, перед заменой
лампочки во избежание возможных
ударов током.
! При установке решетки проверить,
чтобы фиксатор был повернут вверх
с задней стороны выемки.
2
Ескертулер
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін
бөліктері жұмыс кезінде қызуы мүмкін.
Қыздыру элементтеріне тимеуге назар
аударыңыз. 8-ге толмаған балаларға
үздіксіз бақылау болмаса, құрылғыдан
аулақ ұстау керек. Бұл құрылғыны
қауіпсіз түрде қолдану бойынша кеңес
не нұсқау берілген және ықтимал қауіпқатерлерді түсінетін жағдайда, оны 8-ге
толған балалар мен дене, сезіну немесе
ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі
мен білімі жеткіліксіз адамдар қолдана
алады. Балаларға құрылғымен ойнауға
болмайды. Балаларға бақылаусыз
құрылғыны тазалауға және оған қызмет
көрсетуге болмайды.
Пеш есігінің шынысын тазалау
үшін қатты ысқыш тазалағыштарды
немесе өткір метал ысқыщтарды
пайдаланбаңыз, себебі олар шыныны
сызып, оның шағылуына әкелуі мүмкін.
Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты
немесе шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
ЕСКЕРТУ: Тоқ соғу мүмкіндігінің алдын
алу үшін шамды ауыстырмас бұрын
құрылғы өшірілгеніне көз жеткізіңіз
! Тартпаны ішке салған кезде шектегіш
жоғары қарап, қуыстың артқы жағында
тұрғанына көз жеткізіңіз.
3
Assistance
! Never use the services of an unauthorised technician.
Please have the following information to hand:
• The type of problem encountered.
• The appliance model (Mod.).
• The serial number (S/N).
The latter two pieces of information can be found on the
data plate located on the appliance.
Сервисное обслуживание
! Никогда не обращайтесь к неуполномоченным
техникам.
При обращении в Центр Технического Обслуживания
необходимо сообщить:
• Тип неисправности;
• Модель изделия (Мод.)
• Номер тех. паспорта (серийный №)
Эти данные вы найдете на паспортной табличке,
расположенной на изделии.
Көмек
! Рұқсаты жоқ адамның қызметін ешқашан қабылдамаңыз.
Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
• Туындаған проблема түрі.
• Құрылғының моделі (Мод.).
• Сериялық нөмірі (С/н).
Мәліметтердің соңғы екі бөлігін құрылғының деректер
тақтасынан көре аласыз.
4
Description of the appliance Құрылғы сипаттамасы
Overall view
Жалпы шолу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POSITION 1
POSITION 2
POSITION 3
POSITION 4
POSITION 5
GUIDES for the sliding racks
DRIPPING PAN
GRILL
Control panel
1-ПОЗИЦИЯ
2-ПОЗИЦИЯ
3-ПОЗИЦИЯ
4-ПОЗИЦИЯ
5-ПОЗИЦИЯ
Сырғымалы сөрелерге арналған СЫРҒЫТПАЛАР
ТАБА
ГРИЛЬ
Басқару тақтасы
Описание изделия
Общии вид
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ПОЛОЖЕНИЕ 1
ПОЛОЖЕНИЕ 2
ПОЛОЖЕНИЕ 3
ПОЛОЖЕНИЕ 4
ПОЛОЖЕНИЕ 5
ВЫДВИЖНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ уровней
ПРОТИВЕНЬ
РЕШЕТКА
Панель управления
9
6
8
5
7
3
1
4
2
5
Description of the appliance Құрылғы сипаттамасы
Control panel
Басқару тақтасы
1SELECTOR knob
2THERMOSTAT indicator light
3THERMOSTAT knob
4ELECTRONIC programmer
1
2
3
4
РЕТТЕУ тұтқасы
ТЕРМОСТАТ индикатор шамы
ТЕРМОСТАТ тұтқасы
ЭЛЕКТРОНДЫҚ бағдарламалаушы
Описание изделия
Панель управления
1
2
3
4
Рукоятка ПРОГРАММЫ
Индикатор ТЕРМОСТАТА
Регулятор ТЕРМОСТАТА
ЭЛЕКТРОННЫЙ программер
2
1
4
6
3
Installation
! Please keep this instruction booklet in a safe place for
future reference. If the appliance is sold, given away or
moved, please make sure the booklet is also passed on to
the new owners so that they may benefit from the advice
contained within it.
Ventilation
To ensure adequate ventilation, the back panel of the
cabinet must be removed. It is advisable to install the oven
so that it rests on two strips of wood, or on a completely
flat surface with an opening of at least 45 x 560 mm (see
diagrams).
! Please read this instruction manual carefully: it contains
important information concerning the safe operation,
installation and maintenance of the appliance.
560
mm
.
45 m
m.
Positioning
! Do not let children play with the packaging material; it
should be disposed of in accordance with local separated
waste collection standards (see Precautions and tips).
! The appliance must be installed by a qualified professional
in accordance with the instructions provided. Incorrect
installation may damage property or cause harm to people
or animals.
Built-in appliances
Use an appropriate cabinet to ensure that the appliance
operates properly:
Centring and fixing
Secure the appliance to the cabinet:
• Open the oven door.
• Remove the 2 rubber plugs covering the fixing holes on
the perimeter frame.
• Fix the oven to the cabinet using the 2 wood screws.
• Replace the rubber plugs.
• The panels adjacent to the oven must be made of heatresistant material.
• Cabinets with a veneer exterior must be assembled with
glues which can withstand temperatures of up to 100°C.
m.
45 m
570 mm.
590 mm.
20 mm.
.
mm
550 in.
m
595
mm
.
560
mm
.
! All parts which ensure the safe operation of the appliance
must not be removable without the aid of a tool.
575-585 mm.
• To install the oven under the counter (see diagram) or
in a kitchen unit, the cabinet must have the following
dimensions:
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
,
2
2
* Stainless steel models only
! The appliance must not come into contact with electrical
parts once it has been installed.
The indications for consumption given on the data plate
have been calculated for this type of installation.
7
GB
GB
Electrical connection
Ovens equipped with a three-pole power supply cable are
designed to operate with alternating current at the voltage
and frequency indicated on the data plate located on the
appliance (see below).
Fitting the power supply cable
1. Open the terminal board
by inserting a screwdriver
into the side tabs of the
cover. Use the screwdriver
as a lever by pushing it
down to open the cover (see
diagram).
L
N
2. Install the power supply
cable by loosening the
cable clamp screw and the
three wire contact screws
.
L-NConnect the wires to the
corresponding terminals:
the Blue wire to the terminal
marked (N), the Brown wire
to the terminal marked (L)
and the Yellow/Green wire
to the terminal marked
(see diagram).
• The socket is compatible with the plug of the appliance.
If the socket is incompatible with the plug, ask an
authorised technician to replace it. Do not use extension
cords or multiple sockets.
! Once the appliance has been installed, the power supply
cable and the electrical socket must be easily accessible.
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced by
authorised technicians only (see Assistance).
! The manufacturer declines any liability should these
safety measures not be observed.
APPLIANCE SPECIFICATIONS
Dimensions*
width 43.5 cm
height 32,4 cm
depth 41.5 cm
Volume*
59 l
Dimensions**
width 45.5 cm
height 32,4 cm
depth 41.5 cm
Volume**
62 l
Electrical
connections
voltage: 220 - 240 V~ 50/60 Hz
(see data plate)
maximum power absorbed
2800 W
3. Secure the cable by fastening the clamp screw.
4. Close the cover of the terminal board.
Connecting the supply cable to the mains
Install a standardised plug corresponding to the load
indicated on the data plate (see table).
The appliance must be directly connected to the mains using
an omnipolar switch with a minimum contact opening of 3
mm installed between the appliance and the mains. The
switch must be suitable for the charge indicated and must
comply with current electrical regulations (the earthing wire
must not be interrupted by the switch). The supply cable
must be positioned so that it does not come into contact
with temperatures higher than 50°C at any point (the back
panel of the oven, for example).
! The installer must ensure that the correct electrical
connection has been performed and that it is fully compliant
with safety regulations.
Before connecting the appliance to the power supply, make
sure that
• The appliance is earthed and the plug is compliant with
the law.
• The socket can withstand the maximum power of the
appliance, which is indicated on the data plate.
• The voltage is in the range between the values indicated
on the data plate.
8
Directive 2002/40/EC on the label of
electric ovens. Standard EN 50304
ENERGY
LABEL
Energy consumption for Natural
convection – heating mode:
Traditional mode
Declared energy consumption for
Forced convection Class – heating
mode:
Baking
This appliance conforms to the
following European Economic
Community directives: 2006/95/EEC
dated 12/12/06 (Low Voltage) and
subsequent amendments –
2004/108/EEC dated 03/05/89
(Electromagnetic Compatibility) and
subsequent amendments 93/68/EEC dated 22/07/93 and
subsequent amendments.
2012/19/EEC and subsequent
amendments.
- 1275/2008 standby/off mode
* Only for models with drawn rails.
** Only for models with wire rails.
Start-up and use
pull (2).
WARNING! The oven is
provided with a stop system
to extract the racks and
prevent them from coming
out of the oven (1).
As shown in the drawing,
to extract them completely,
simply lift the racks, holding
them on the front part, and
! The first time you use your appliance, heat the empty oven with
its door closed at its maximum temperature for at least half an
hour. Make sure that the room is well ventilated before switching
the oven off and opening the oven door. The appliance may emit
a slightly unpleasant odour caused by protective substances
used during the manufacturing process burning away.
Starting the oven
1. Select the desired cooking mode by turning the
SELECTOR knob.
2. Select the desired temperature using the THERMOSTAT
knob. A list detailing cooking modes and suggested cooking
temperatures can be found in the Cooking advice table (see
Cooking modes).
3. The THERMOSTAT indicator light indicates that the oven
is heating up to the temperature set.
4. During cooking it is always possible to:
- change the cooking mode by turning the SELECTOR knob;
- adjust the temperature by turning the THERMOSTAT knob;
- stop cooking by turning the SELECTOR knob to the “0”
position.
! Never put objects directly on the bottom of the oven; this
will prevent the enamel coating from being damaged.
! Always place cookware on the rack(s) provided.
Cooling ventilation
In order to cool down the external temperature of the oven, a
cooling fan blows a stream of air between the control panel and
the oven door, as well as towards the bottom of the oven door.
! Once cooking has been completed, the cooling fan continues
to operate until the oven has cooled down sufficiently.
Oven light
with the SELECTOR knob the oven light
When selecting
goes on. It remains lit when a cooking mode is selected.
The electronic programmer
GB
DISPLAY
END OF
COOKING icon
DURATION
icon
•• ••
DECREASE TIME
button
CLOCK icon
TIMER icon
INCREASE TIME
button
SET TIME
button
Setting the clock
! The clock may be set when the oven is switched off or
when it is switched on, provided that a the end time of a
cooking cycle has not been programmed previously.
After the appliance has been connected to the mains, or
after a blackout, the
icon and the four numerical digits
on the DISPLAY will begin to flash.
1. Press the
button several times until the
icon and
the four digits on the display begin to flash.
2. Use the “ ” and “ ” buttons to adjust the time; if you
press and hold either button, the display will scroll through
the values more quickly, making it quicker and easier to set
the desired value.
3. Wait for 10 seconds or press the
button again to
finalise the setting.
Setting the timer
! This function does not interrupt cooking and does not affect
the oven; it is simply used to activate the buzzer when the
set amount of time has elapsed.
1. Press the
button several times until the
icon and
the three digits on the display begin to flash.
2. Use the “ ” and “ ” buttons to set the desired time; if you
press and hold either button, the display will scroll through
the values more quickly, making it quicker and easier to
set the value.
3. Wait for 10 seconds or press the
button again to
finalise the setting.
The display will then show the time as it counts down. When
this period of time has elapsed the buzzer will be activated.
Programming cooking
! A cooking mode must be selected before programming
can take place.
Programming the cooking duration
1. Press the
button several times until the
icon and
the three digits on the DISPLAY begin to flash.
2. Use the “ ” and “ ” buttons to set the desired duration;
if you press and hold either button, the display will scroll
through the values more quickly, making it quicker and
easier to set the value.
3. Wait for 10 seconds or press the
button again to
finalise the setting.
9
GB
4. When the set time has elapsed, the text END appears
on the DISPLAY, the oven will stop cooking and a buzzer
sounds. Press any button to stop it.
• For example: it is 9:00 a.m. and a time of 1 hour and
15 minutes is programmed. The programme will stop
automatically at 10:15 a.m.
Setting the end time for a cooking mode
! A cooking duration must be set before the cooking end
time can be scheduled.
1. Follow steps 1 to 3 to set the duration as detailed above.
2. Next, press the
button until the
icon and the four
digits on the DISPLAY begin to flash.
3. use the “ ” and “ ” buttons to adjust the cooking end
time; if you press and hold either button, the display will
scroll through the values more quickly, making it quicker
and easier to set the desired value.
4. Wait for 10 seconds or press the
button again to
finalise the setting.
5. When the set time has elapsed, the text END appears
on the DISPLAY, the oven will stop cooking and a buzzer
sounds.Press any button to stop it.
and
buttons
Programming has been set when the
are illuminated. The DISPLAY shows the cooking end time
and the cooking duration alternately.
• For example: It is 9:00 a.m. and a duration of 1 hour has
been programmed. 12:30 is scheduled as the end time.
The programme will start automatically at 11:30 a.m.
Cancelling a programme
To cancel a programme:
• press the
button until the icon corresponding to the
setting you wish to cancel and the digits on the display
are no longer flashing. Press the “ ” button until the digits
00:00 appear on the display.
• Press and hold the “ ” and “ ” buttons; this will cancel all
the settings selected previously, including timer settings.
Modes
Cooking modes
! A temperature value between 60°C and MAX can be set
for all cooking modes except the following:
• GRILL (recommended: set only to MAX power level)
• GRATIN (recommended: do not exceed 200°C).
DEFROST mode
The fan at the bottom of the oven circulates roomtemperature air around the food. This mode is suitable for
defrosting any type of food, especially delicate items that
should not be heated, for example: ice-cream cakes or cakes
made with custard, cream or fruit. The defrosting time will be
approximately halved. When defrosting meat, fish or bread,
the process may be accelerated by selecting the “multilevel”
mode and setting a temperature between 80°C and 100°C.
10
TRADITIONAL OVEN mode
Both the top and bottom heating elements will come on.
When using this traditional cooking mode, it is best to use
one cooking rack only. If more than one rack is used, the
heat will be distributed unevenly.
BAKING mode
The rear heating element and the fan are switched on,
thus guaranteeing the distribution of heat in a delicate and
uniform manner throughout the entire oven. This mode is
ideal for baking temperature sensitive foods (such as cakes,
which need to rise) and for the preparation of “bitesize
pastries” on 3 shelves simultaneously.
FAST COOKING mode
The heating elements and the fan are activated, guaranteeing
the distribution of heat consistently and uniformly throughout
the oven.
Preheating is not necessary for this cooking mode. This
mode is particularly suitable for cooking pre-packed
food quickly (frozen or pre-cooked). The best results are
achieved using one cooking rack only.
MULTILEVEL mode
All the heating elements (top, bottom and circular) switch
on and the fan begins to operate. Since the heat remains
constant throughout the oven, the air cooks and browns
food in a uniform manner. A maximum of two racks may be
used at the same time.
PIZZA OVEN mode
The circular heating elements and the elements at the
bottom of the oven are switched on and the fan is activated.
This combination heats the oven rapidly by producing a
considerable amount of heat, particularly from the element
at the bottom. If you use more than one rack at a time,
switch the position of the dishes halfway through the cooking
process.
GRILL mode
The top heating element and the rotisserie (where present)
come on.
The high and direct temperature of the grill is recommended
for food which requires a high surface temperature. Always
cook in this mode with the oven door closed.
GRATIN mode
The top heating element and the rotisserie (where
present) are activated and the fan begins to operate. This
combination of features increases the effectiveness of the
unidirectional thermal radiation provided by the heating
elements through forced circulation of the air throughout the
oven. This helps prevent food from burning on the surface
and allows the heat to penetrate right into the food. Always
cook in this mode with the oven door closed.
Rotisserie spit*
GB
To operate the rotisserie
function (see diagram)
proceed as follows:
1. Place the dripping pan in
position 1.
2. Place the rotisserie support
in position 3 and insert the spit
in the hole provided on the
back panel of the oven.
3. Start the rotisserie function
modes;
by selecting the
or
mode is on, the rotisserie will stop if the door
! When
is opened.
Practical cooking advice
! Do not place racks in position 1 or 5 during fan-assisted
cooking. Excessive direct heat can burn temperature
sensitive foods.
! In the GRILL and GRATIN cooking modes, place the
dripping pan in position 1 to collect cooking residues (sauce
and/or grease).
MULTILEVEL
• Use positions 2 and 4, placing the food which requires
more heat on the rack in position 2.
• Place the dripping pan on the bottom and the rack on
top.
GRILL
• Place the rack in position 3 or 4. Make sure the food is
in the centre of the rack.
• We recommend that the power level is set to maximum.
The top heating element is regulated by a thermostat
and may not always operate constantly.
PIZZA OVEN MODE
• Use a lightweight aluminium pizza pan. Place it on the
rack provided.
For a crispy crust, do not use the dripping pan as this
extends the total cooking duration and prevents the crust
from forming.
• If the pizza has a lot of toppings, we recommend adding
the mozzarella cheese to the top of the pizza halfway
through the cooking process.
* Only available in certain models.
11
GB
Cooking advice table
Modes
Foods
Weight
(in kg)
Position of
shelves
Preheating
(minutes)
Recommended
temperature
Cooking
duration
(minutes)
1
1
1
1
2
2
2
2
2
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Tarts
Fruit cakes
Sponge cake made with yoghurt
Sponge cake
Stuffed pancakes (on 2 racks)
Small cakes (on 2 racks)
Cheese puffs (on 2 racks)
Cream puffs (on 3 racks)
Biscuits (on 3 racks)
Meringues (on 3 racks)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
2
1 or 2
2
2
1 and 3
1 and 3
1 and 3
1, 2 and 4
1, 2 and 4
1, 2 and 4
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
190
210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
Frozen food
Pizza
Courgette and prawn pie
Country style spinach pie
Turnovers
Lasagne
Golden rolls
Chicken bites
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
1
1
1
1
1
1
1
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
Pre-cooked food
Golden chicken wings
0.4
1
-
200
20-25
Fresh Food
Biscuits (shortcrust pastry)
Sponge cake made with yoghurt
Cheese puffs
0.3
0.6
0.2
1
1
1
-
200
180
210
15-18
45
10-12
Pizza (on 2 racks)
Lasagne
Lamb
Roast chicken + potatoes
Mackerel
Sponge cake made with yoghurt
Cream puffs (on 2 racks)
Biscuits (on 2 racks)
Sponge cake (on 1 rack)
Sponge cake (on 2 racks)
Savoury pies
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
1 and
2
2
1 and
1 and
1 and
1 and
1 and
1 and
1 and
2
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
Pizza
Roast veal or beef
Chicken
0.5
1
1
2
1
1 or 2
15
10
10
220
220
180
15-20
25-30
60-70
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
4 and 6
1.0
1.5
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
-
4
4
4
4
3 or 4
4
4
4
4
4
2
2
2
10
10
10
10
10
10
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
200
200
200
200
200
200
10 -12
8-10
10 -15
10 -15
15 -20
15 -20
15 -20
10 -12
15 -20
3 -5
80-90
70-80
70-80
55-60
30-35
70-80
70-80
70-75
70-75
Defrosting
All frozen foods
Traditional
Duck
Roast veal or beef
Roast pork
Biscuits (shortcrust pastry)
Tarts
Baking
Fast cooking
Multilevel
Pizza
Grill
Gratin
Soles and cuttlefish
Squid and prawn kebabs
Cuttlefish
Cod filet
Grilled vegetables
Veal steak
Sausages
Hamburgers
Mackerels
Toasted sandwiches (or toast)
With rotisserie (where present)
Veal on the spit
Chicken on the spit
Lamb on the spit
Grilled chicken
Cuttlefish
With rotisserie (where present)
Veal on the spit
Lamb on the spit
Chicken on the spit + potatoes (roasted)
3
3
2
2
3
3
2
3
! Cooking times are approximate and may vary according to personal taste. When cooking using the grill or
gratin, the dripping pan must always be placed on the 1st oven rack from the bottom.
12
Precautions and tips
! This appliance has been designed and manufactured
in compliance with international safety standards. The
following warnings are provided for safety reasons and
must be read carefully.
General safety
• The appliance was designed for domestic use inside the
home and is not intended for commercial or industrial use.
• The appliance must not be installed outdoors, even in
covered areas. It is extremely dangerous to leave the
appliance exposed to rain and storms.
• When moving or positioning the appliance, always use
the handles provided on the sides of the oven.
• Do not touch the appliance while barefoot or with wet or
damp hands and feet.
• The appliance must be used by adults only for
the preparation of food, in accordance with the
instructions provided in this booklet. Any other
use of the appliance (e.g. for heating the room)
constitutes improper use and is dangerous. The
manufacturer may not be held responsible for any
damage caused as a result of improper, incorrect
and unreasonable use of the appliance.
• Do not touch the heating elements or certain parts
of the oven door when the appliance is in use; these
parts become extremely hot. Keep children well away
from the appliance.
• Make sure that the power supply cables of other electrical
appliances do not come into contact with the hot parts of
the oven.
• The ventilation and heat dispersal openings must never
be obstructed.
• Always grip the oven door handle in the centre: the ends
may be hot.
• Always use oven gloves when placing cookware in the
oven or when removing it.
• Do not use aluminium foil to line the bottom of the oven.
• Do not place flammable materials in the oven: if the
appliance is switched on accidentally, the materials could
catch fire.
• Contrôler toujours que les boutons sont bien dans la
position “●”/“○” quand l’appareil n’est pas utilisé.
• When unplugging the appliance, always pull the plug
from the mains socket; do not pull on the cable.
• Do not perform any cleaning or maintenance work without
having disconnected the appliance from the electricity mains.
• If the event of malfunctions, under no circumstances
should you attempt to perform the repairs yourself.
Contact an authorised Service Centre (see Assistance).
• Do not rest objects on the open oven door.
• Do not let children play with the appliance.
• The appliance should not be operated by people (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capacities, by inexperienced individuals or by anyone
who is not familiar with the product. These individuals
should, at the very least, be supervised by someone who
assumes responsibility for their safety or receive preliminary
instructions relating to the operation of the appliance.
• The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
Disposal
• When disposing of packaging material: observe local
legislation so that the packaging may be reused.
• The European Directive 2012/19/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires
that old household electrical appliances must not
be disposed of in the normal unsorted municipal
waste stream. Old appliances must be collected
separately in order to optimise the recovery and
recycling of the materials they contain and reduce
the impact on human health and the environment.
The crossed out “wheeled bin” symbol on the product
reminds you of your obligation, that when you dispose
of the appliance it must be separately collected.
Consumers should contact their local authority or retailer
for information concerning the correct disposal of their
old appliance.
Respecting and conserving the environment
• You can help to reduce the peak load of the electricity
supply network companies by using the oven in the hours
between late afternoon and the early hours of the morning.
• Always keep the oven door closed when using the GRILL
and GRATIN modes: this will achieve improved results
while saving energy (approximately 10%).
• Check the door seals regularly and wipe them clean
to ensure they are free of debris so that they adhere
properly to the door, thus avoiding the dispersal of heat.
Maintenance and care
Switching the appliance off
Disconnect your appliance from the electricity supply before
carrying out any work on it.
Cleaning the appliance
• The stainless steel or enamel-coated external parts and
the rubber seals may be cleaned using a sponge that
has been soaked in lukewarm water and neutral soap.
Use specialised products for the removal of stubborn
stains. After cleaning, rinse and dry thoroughly. Do not
use abrasive powders or corrosive substances.
• The inside of the oven should ideally be cleaned after
each use, while it is still lukewarm. Use hot water and
detergent, then rinse well and dry with a soft cloth. Do
not use abrasive products.
• All accessories - with the exception of the sliding racks
- can be washed like everyday crockery, and are even
dishwasher safe.
! Never use steam cleaners or pressure cleaners on the
appliance.
Cleaning the oven door
Clean the glass part of the oven door using a sponge and
a non-abrasive cleaning product, then dry thoroughly with
a soft cloth. Do not use rough abrasive material or sharp
metal scrapers as these could scratch the surface and cause
the glass to crack.
13
GB
GB
For more thorough cleaning purposes, the oven door may
be removed:
1. Open the oven door fully (see diagram).
2. Use a screwdriver to lift up and turn the small levers F
located on the two hinges (see diagram).
Sliding rack kit assembly
A
To assemble the sliding
racks:
1. Remove the two frames,
lifting them away from the
spacers A (see figure).
F
3. Grip the door on the two outer
sides and close it approximately
half way. Pull the door towards you,
lifting it out of its slot (see diagram).
Left
guide rail
Right guide
rail
B
C o Dire
f e ct
xt ion
ra
ct
io
n
To replace the door, reverse this sequence.
Inspecting the seals
Check the door seals around the oven regularly. If the seals
are damaged, please contact your nearest Service Centre
(see Assistance). We recommend that the oven is not used
until the seals have been replaced.
D
Replacing the light bulb
To replace the oven light
bulb:
1. Remove the glass cover
of the lamp-holder.
2. Remove the light bulb and
replace it with a similar one:
Wattage 25 W, cap E 14.
3. Replace the glass cover
(see diagram).
! Do not use the oven lamp as/for ambient lighting.
14
2. Choose which shelf to use
with the sliding rack. Paying
attention to the direction in
which the sliding rack is to
be extracted, position joint B
and then joint C on the
frame.
3. Secure the two frames
with the guide rails using the
holes provided on the oven
walls (see diagram). The
holes for the left frame are
situated at the top, while the
holes for the right frame are
at the bottom.
4. Finally, fit the frames on
the spacers A.
! Do not place the sliding racks in position 5.
Установка
! Важно сохранить данное руководство для его
последующих консультации. В случае продажи,
передачи изделия или при переезде на новое место
жительства необходимо проверить, чтобы руководство
оставалось вместе с изделием, для того чтобы его новыи
владелец мог ознакомиться с правилами эксплуатации
и с соответствующими предупреждениями.
! Внимательно прочитаите инструкции: в них содержатся
важные сведения об установке, эксплуатации и
безопасности изделия.
! После встраивания изделия в кухонный элемент
должна быть исключена возможность касания к
электрическими частями.
Расход электроэнергии, указанный на паспортной
табличке изделия, был замерян для данного типа
монтажа.
Вентиляция
Для обеспечения надлежащеи вентиляции необходимо
снять заднюю панель ниши кухонного элемента.
Рекомендуется установить духовои шкаф на два
деревянных бруска или на сплошное основание с
отверстием диаметром не менее 45 х 560 мм (см чертежи).
Расположение
! Не разрешаите детям играть с упаковочными
материалами. Упаковочные материалы должны быть
уничтожены в соответствии с правилами раздельного
сбора мусора (см. Предосторожности и рекомендации).
! Монтаж изделия производится в соответствии
с данными инструкциями квалифицированными
специалистами. Неправильныи монтаж изделия может
стать причинои повреждения имущества и причинить
ущерб людям и домашним животным.
Встроенный монтаж
Для обеспечения исправного функционирования
встраиваемого изделия кухонный элемент должен иметь
соответствующие характеристики:
560
mm
.
45 m
m.
Центровка и крепление
Для крепления изделия к кухонному элементу:
• откройте дверцу духовки;
• выньте 2 резиновых заглушки, закрывающие
крепежные отверстия в периметральной рамке;
• прикрепите духовой шкаф к нише 2 шурупами для
дерева;
• установите на место резиновые заглушки.
• панели кухонных элементов, прилегающих к духовому
шкафу, должны быть выполнены из термостойкого
материала;
• клей кухонных элементов элементов, шпонированных
деревом, должен быть устойчивым к температуре
100°C.
• для встраивания духового шкафа под кухонным
топом (см. схему) или в пенал ниша кухонного
элемента должна иметь следующие размеры:
m.
45 m
570 mm.
590 mm.
20 mm.
.
mm
550 in.
m
595
mm
.
560
mm
.
575-585 mm.
! Все защитные элементы должны быть закреплены
таким образом, чтобы их можно было снять только при
помощи специального инструмента.
Электрическое подключение
Духовые шкафы, укомплектованные трехполюсным
сетевым кабелем, расчитаны на функционирование
с переменным током с напряжением и частотой
электропитания, указанными на паспортной табличке с
данными (см. ниже).
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
,
2
2
* Только для моделей из нержавеющей стали
15
RS
RS
Подсоединение сетевого кабеля
1. Откройте зажимную
коробку, нажав при помощи
отвертки на выступы с
боков крышки: потяните
и откройте крышку (см.
схему).
L
N
2. Порядок подсоединения
сетевого кабеля: отвинтите
винт кабельного сальника
и три винта контактов L-Nи затем прикрепите
провода под головками
винтов, соблюдая цветовую
маркировку Синий (N)
Коричневый (L) Желто(см. схему).
зеленый
3. Закрепите сетевой
кабель в специальном
кабельном сальнике.
4. Закройте крышку
зажимной коробки.
Подсоединение сетевого шнура изделия к сети
электропитания
Установите на сетевой кабель нормализованную
штепсельную вилку, расчитанную на нагрузку, указанную
на паспортной табличке (см. сбоку).
В случае прямого подключения к сети электропитания
между изделием и сетью необходимо установить
многополюсный выключатель с минимальным
расстоянием между контактами 3 мм, расчитанный
на данную нагрузку и соответствующий действующим
нормативам (выключатель не должен размыкать провод
заземления). Сетевой кабель должен быть расположен
таким образом, чтобы ни в одной точке его температура
не превышала температуру помещения более чем на
50°C (например, задняя панель духового шкафа).
! Электромонтер несет ответственность за правильное
подключение изделия к электрическои сети и за
соблюдение правил безопасности.
Перед подключением изделия к сети электропитания
проверьте следующее:
• розетка должна быть соединена с заземлением и
соответствовать нормативам;
• сетевая розетка должна быть рассчитана на
максимальную потребляемую мощность изделия,
указанную в таблице технических характеристик;
• н а п р я ж е н и е и ч а с т от а т о к а с ет и д ол ж н ы
соответствовать электрическим данным изделия;
• сетевая розетка должна быть совместима со штепсельнои
вилкои изделия. В противном случае замените розетку
или вилку; не используите удлинители или троиники.
! Изделие должно быть установлено таким образом,
чтобы электрическии провод и сетевая розетка были
легко доступны.
16
! Электрическии провод изделия не должен быть согнут
или сжат.
! Ре г у л я р н о п р о в е р я и т е с о с т о я н и е к а б ел я
электропитания и в случае необходимости поручите
его замену только уполномоченным техникам (см.
Техническое обслуживание).
! Производитель не несет ответственности за
последствия несоблюдения перечисленных выше
требовании.
ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА
Габаритные
размеры*
ширина 43,5 см.
высота 32,4 см.
глубина 41,5 см.
Объем*
59 л
Габаритные
размеры**
ширина 45,5 см.
высота 32,4 см.
глубина 41,5 см.
Объем**
62 л
Электрическое
подключение
напряжение 220-240 В ~ 50/60 Гц
(см. Паспортную табличку),
максимальная поглощаемая
мощность 2800 Вт
МАРКИРОВКА
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Директива 2002/40/CE
об этикетках электрических
духовых шкафов.
Норматива EN 50304
Расход электроэнергии Натуральная
конвекция –
Традиционная;
режим нагрева:
Потребление электроэнергии при
принудительной конвекции в фазе
нагревания;
Кондитерская выпечка.
Данное изделие
соответствует следующим Директивам
Европейского сообщества: 2006/95/CEE
от 12/12/06 (Низкое напряжение) и
последующим изменениям 2004/108/CEE от 15/12/04
(Электромагнитная совместимость)
и последующим изменениям 93/68/CEE от 22/07/93 и
последующим изменениям.
2012/19/CEE и последующим
изменениям.
1275/2008 standby/off mode.
* Только для моделей с направляющими, изготовленными методом вытяжки.
** Только для моделей с направляющими из прутка.
Включение и эксплуатация
ВНИМАНИЕ! Духовой
шк аф ук омплек то ва н
системой бл окировки
решеток, позволяющей
вынимать их из духовки
не полностью (1).
Для полного вынимания
р е ш ет о к д о с т а т о ч н о
поднять их, как показано
на схеме, взяв их за передний край, и потянуть на себя
(2).
! При первом включении духового шкафа рекомендуем
прок алить его примерно в течение часа при
максимальной температуре с закрытой дверцей. Затем
выключите духовой шкаф, откройте дверцу и проветрите
помещение. Запах, который вы можете почувствовать,
вызван испарением веществ, использованных для
предохранения духового шкафа.
Порядок включения духового шкафа
1. Выберите нужную программу приготовления при
помощи рукоятки ПРОГРАММЫ.
2. Выберите температуру при помощи регулятора
ТЕРМОСТАТ. В специальной таблице приводится
перечень типов приготовления с соответствующими
рекомендуемыми температурами (см. Программы).
3. Включенный индикатор ТЕРМОСТАТА означает
текущую фазу нагрева духовки до заданной температуры.
4. В процессе приготовления в любой момент можно:
- изменить программу приготовления при помощи
рукоятки ПРОГРАММЫ;
- изменить температуру при помощи регулятора
ТЕРМОСТАТ;
- прервать приготовление, повернув рукоятку
ПРОГРАММЫ в положение «0».
! Никогда не ставьте никаких предметов на дно духового
шкафа, так как они могут повредить эмалированное
покрытие.
! Всегда ставьте посуду на прилагающуюся решетку.
Охладительная вентиляция
Для понижения температуры снаружи духового шкафа
охладительный вентилятор создает поток воздуха
между передней панелью, дверцей духового шкафа и
нижним краем дверцы духовки.
! По завершении приготовления вентилятор продолжает
работать вплоть до надлежащего охлаждения духовки.
Освещение духового шкафа
при помощи рукоятки
Загорается при выборе
ПРОГРАММЫ. Остается включенной при выборе
программы приготовления.
Электронный таймер
программирования выпечки
RS
•• ••
Программирование часов
! Часы можно настроить как при выключенном духовом
шкафу, так и при включенном, при условии что не было
задано время окончания выпечки.
После подключения к электрической сети или после
отключения электроэнергии, начнет мигать икона
четыре цифры на ДИСПЛЕЕ.
1. Нажмите несколько раз кнопку
и
и удерживайте
до тех пор, пока на ДИСПЛЕЕ не замигает икона
четыре цифровых значения;
и
2. при помощи “ ” и “ ” регулируется время; при их
удерживании цифры меняются быстрее, что облегчает
установку.
3. подождите 10 сек. или нажмите снова на кнопку
для фиксирования установки.
Программирование таймера
! Данная функция не прерывает процесса выпечки и
не зависит от работы духового шкафа. Она позволяет
только включить звуковой сигнал по истечении
заданного времени.
1. Нажмите несколько раз кнопку
до тех пор, пока
на ДИСПЛЕЕ не замигает символ
значения;
и три цифровые
2. при помощи “ ” и “ ” регулируется время; при их
удерживании цифры меняются быстрее, что облегчает
установку.
3. подождите 10 сек. или нажмите снова на кнопку
для фиксирования установки.
На дисплее будет показан обратный отсчет времени,
по завершении которого включится звуковой сигнал.
17
RS
Программирование выпечки
! Запрограммировать готовку можно только после
выбора соответствующей программы.
Порядок программирования продолжительности
выпечки
1. Нажмите несколько раз кнопку
до тех пор, пока
на ДИСПЛЕЕ не замигает символ
и три цифровые
значения;
2. при помощи “ ” и “ ” регулируется время; при их
удерживании цифры меняются быстрее, что облегчает
установку.
3. подождите 10 сек. или нажмите снова на кнопку
для фиксирования установки.
4. по истечении заданного времени на дисплее
показывается надпись END (КОНЕЦ), и духовой шкаф
завершает приготовление со звуковым сигналом. Для
ее остановки нажмите любую кнопку.
• Пример: в 9.00 вы программируете выпечку, на
которую потребуется 1 час 15 минут. Приготовление
автоматически завершится в 10:15.
Порядок программирования окончания выпечки
! Запрограммировать окончание выпечки можно только
после настройки ее продолжительности.
1. Выполните операции с пункта 1 по пункт 3, в
которых описывается порядок программирования
продолжительности;
2. затем нажмите несколько раз кнопку
до тех пор,
пока на ДИСПЛЕЕ не замигает символ
и четыре
цифровых значения;
3. при помощи “ ” и “ ” регулируется время окончания
готовки; при их удерживании цифры меняются быстрее,
что облегчает установку.
4. подождите 10 сек. или нажмите снова на кнопку
для фиксирования установки.
5. по истечении заданного времени на дисплее
показывается надпись END (КОНЕЦ), и духовой шкаф
завершает приготовление со звуковым сигналом. Для
ее остановки нажмите любую кнопку.
и
ук азывают, что
Включенные символы
произведено программирование. На ДИСПЛЕЕ
попеременно показывается время окончания и
продолжительность выпечки.
• Пример: в 9:00 Вы программируете продолжительность
1 час. В 12:30 планируется завершить цикл.
Программа автоматически запускается в 11:30.
Отмена программирования
Порядок отмены запрограммированного значения:
• нажимать на кнопку
до тех пор, пока на дисплее
не начнет мигать символ установки, который нужно
отменить, и цифры. Нажимать на кнопку “ ” до тех
пор, пока на дисплее не появятся цифры 00:00.
• одновременно нажать и удерживать кнопки “ ” и “ ”;
таким образом отменяются все заданные установки,
включая таймер.
18
Программы
Программы приготовления
! Для всех программ можно задать температуру от 60°C
до МАКС кроме:
• ГРИЛЬ (рекомендуется устанавливать только МАКС.
температуру);
• ЗАПЕКАНКА (рек омендуется не превышать
температуру 200°C).
Программа РАЗМОРАЖИВАНИЕ
Вентилятор, расположенный снизу духовки, производит
цирк уляцию воздуха к омнатной температ уры
вокруг приготавливаемого продукта. Эта функция
используется для размораживания любых продуктов,
и в особенности для размораживания деликатных
продуктов, не требующих тепла, таких как: тортовмороженое, пирожных с кремом или со сливками,
фруктовых тортов. Эта функция позволяет сократить
время размораживания примерно в два раза. При
размораживании мяса, рыбы или хлеба этот процесс
может быть ускорен за счет функции “multicottura”, задав
температуру от 80° до 100°C.
Programma ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВКА
Включаются два нагревательных элемента: нижний
и верхний. В режиме традиционного приготовления
рекомендуется использовать только один уровень: при
использовании нескольких уровней распределение
температуры будет неоптимальным.
Программа КОНДИТЕРСКАЯ ВЫПЕЧКА
Включается задний нагревательный элемент и
вентилятор, обеспечивая умеренный и однородный
жар внутри духовки. Данная функция рекомендуется
для приготовления деликатных блюд (например,
кондитерских изделий, требующих подъема теста) и
мелкой выпечки одновременно на трех уровнях.
Программа БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Включаются нагревательные элементы и вентилятор,
обеспечивая постоянный и однородный жар.
Программа не ну ждается в предварительном
нагреве духовки. Данная программа в особенности
р е к о м е н д уетс я д л я б ы с т р о го п р и гото вл е н и я
полуфабрикатов (мороженых или готовых блюд).
Оптимальные результаты получаются при использовании
только одного уровня.
Программа ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Включаются все нагревательные элементы (верхний,
нижний и круглый) и вентилятор. Так как жар является
постоянным во всем духовом шкафу, воздух обеспечивает
однородное приготовление и подрумянивание продукта.
Можно одновременно использовать не более двух
уровней в духовке.
Программа ПИЦЦА
Включаются нижний и круглый нагревательные
элементы и вентилятор. Такое сочетание позволяет
быстро разогреть духовку с более сильным выделением
жара снизу. Если используются несколько уровней
одновременно, необходимо менять местами блюда в
середине их приготовления.
Программа ГРИЛЬ
Включается верхний нагревательный элемент и вертел
(если он имеется).
Высокая температура и жар прямого действия
гриля рекомендуется для приготовления продуктов,
нуждающихся в высокой поверхностной температуре.
Готовьте блюда с закрытой дверцей духового шкафа.
Программа ПОДРУМЯНИВАНИЕ
Включается верхний нагревательный элемент,
вертел и вентилятор (если он имеется). Сочетает
однонаправленное выделение жара с принудительной
циркуляцией воздуха внутри духового шкафа. Это
препятствует обгоранию поверхности продуктов,
повышая проникающую способность жара. Готовьте
блюда с закрытой дверцей духового шкафа.
ГРИЛЬ
RS
• Установите решетку на уровень 3 или 4, поместите
продукты в центр решетки.
• Рекомендуется настроить духовой шк аф на
максимальную мощность. Не беспокойтесь, если
верхний элемент не остается постоянно включенным:
его работа управляется термостатом.
ПИЦЦА
• Используйте противень из легкого алюминия,
устанавливая его на прилагающуюся решетку.
При использовании противеня время выпечки
удлиняется, что затрудняет получение хрустящей
пиццы.
• В случае выпечки пиццы с обильной начинкой
рекомендуется положить на пиццу сыр моццарелла
в середине выпечки.
Вертел*
Для включения вертела
(см. схему) выполните
следующие операции:
1. установите противень
на 1-ый уровень;
2. установите держатель
вертела на 3-ий уровень
и в с т а в ьт е в е р т ел в
специальное отверстие
в задней стенке духового
шкафа;
3. включите вертел, выбрав программы
или
;
! После начала выполнения программы
при
открывании дверцы духовки вертел останавливается.
Практические советы по приготовлению
! В режиме вентилируемого приготовления не
используйте 1-ый и 5-ый уровни: они подвергаются
прямому воздействию горячего воздуха, который может
сжечь деликатные продукты.
! При использовании функций ГРИЛЬ и
ПОДРУМЯНИВАНИЕ поместите противень на уровень
1 для сбора жидкостей, выделяемого при жарке (сок и/
или жир).
ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
• Используются 2-ой и 4-ый уровни, на 2-ой помещаются
продукты, требующие более интенсивного жара.
• Установите проитвень снизу, а решетку сверху.
* Имеется только в некоторых моделях.
19
RS
Таблица приготовления
Программы
Размораживание
Традициональная
духовка
Кондитерская
выпечка
Быстрое
приготовление
Одновременное
приготовление
Пицца
ГРИЛЬ
Gratin
(Подрумянивание)
20
Продукты
Вес (кг)
Уровень
Время
нагревания
(мин.)
Рекомендуемая
температура
Продолжит-ть
приготовления
(минуты)
1
1
1
1
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
2
2
2
2
2
2
2 или 3
2
2
1и3
1и3
1и3
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
180
180
180
160
200
190
210
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
0.7
0.7
0.5
1и2и4
1и2и4
1и2и4
15
15
15
180
180
90
20-25
20-25
180
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
1
1
1
1
1
1
1
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
0.4
1
-
200
20-25
0.3
0.6
0.2
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
0.5
1
1
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
4и6
1
1
1
1и3
2
2
1и3
1и2
1и2
1и3
1и3
1и2
1и3
2
2
1
1 или 2
3
3
3
3
1o3
3
3
3
3
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
10
10
-
200
180
210
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
220
180
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
15-18
45
10-12
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
15-20
25-30
60-70
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
1.0
1.5
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
-
2и3
2и3
2
10
10
10
10
10
10
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
200
200
200
200
200
200
80-90
70-80
70-80
55-60
30-35
70-80
70-80
70-75
70-75
Все мороженные продукты
Утка
Жаркое из телятины или говядины
Жаркое из свинины
Печенье (песочное)
Песочный торт с начинкой
Песочный торт с начинкой
Фруктовый торт
Кекс
Бисквит
Блины с начинкой (на 2-х уровнях)
Мелкие кексы (на 2-х уровнях)
Печенья из слоеного теста с сыром (на 2ух уровнях)
Эклеры (на 3-х уровнях)
Печенье (на 3-х уровнях)
Безе (на 3-х уровнях)
Мороженные продукты
Пицца
Смесь цуккини с креветками в кляре
Несладкий торт со шпинатом
Пирожки
Лазанья
Рыбные котлеты в панировке
Кусочки курицы
Полуфабрикаты
Жареные куриные крылышки
Сырые продукты
Печенье (песочное)
Кекс
Печенье из слоеного теста с сыром
Пицца (на 2-х уровнях)
Лазанья
Баранина
Курица с картошкой
Скумбрия
Кекс
Эклеры (на 2-х уровнях)
Печенье (на 2-х уровнях)
Бисквит (на 1-ом уровне)
Бисквит (на 2-ух уровнях)
Несладкие торты
Пицца
Жаркое из телятины или говядины
Курица
Камбала и каракатицы
Кальмары и креветки на шампурах
Каракатицы
Филе трески
Овощи-гриль
Телячий бифштекс
Колбаски-шпикачки
Гамбургер
Скумбрия
Фаршированый горячий бутерброт (или
обжаренный хлеб)
На вертеле (если имеется)
Телятина на вертеле
Курица на вертеле
Баранина на вертеле
Курица-гриль
Каракатицы
На вертеле (если имеется)
Телятина на вертеле
Баранина на вертеле
Курица (на вертеле) + картошка (на
противене)
Предосторожности и
рекомендации
! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии
с международными нормативами по безопасности.
Необходимо внимательно прочитать настоящие
предупреждения, составленные в целях вашеи
безопасности.
Общие требования к безопасности
• Д а н н о е и з д е л и е п р е д н а з н а ч а е т с я д л я
непрофессионального использования в домашних
условиях.
• Запрещается устанавливать изделие на улице, даже
под навесом, так как воздействие на него дождя и
грозы является чрезвычайно опасным.
• Для перемещения изделия всегда беритесь за
специальные ручки, расположенные с боков духового
шкафа.
• Не прикасайтесь к изделию влажными руками, а также
находясь босиком или с мокрыми ногами.
• Изделие предназначено для приготовления
пищевых продуктов, может быть использовано
только взрослыми лицами в соответствии
с инструкциями, приведенными в данном
техническом руководстве. Любое другое
его использование (например: отопление
п ом е щ е н и я ) сч и т а етс я н е н а д леж а щ и м и
следовательно опасным. Производитель не
несет ответственности за возможный ущерб,
вызванный ненадлежащим, неправильным и
неразумным использованием изделия.
• В процессе эксплуатации изделия нагревательные
элементы и некоторые части дверцы духового
шкафа сильно нагреваются. Необходимо
проявлять острожность во избежание контактов с
этими частями и не разрешать детям приближаться
к духовке.
• Следите, чтобы сетевые шнуры других бытовых
электроприборов не прикасались к горячим частям
духового шкафа.
• Не закрывайте вентиляционные решетки и отверстия
рассеивания тепла.
• Беритесь за ручку дверцы в центре: с боков она может
быть горячей.
• Всегда надевайте кухонные варежки, когда ставите
или вынимаете блюда из духовки.
• Не покрывайте дно духового шкафа фольгой.
• Не храните в духовом шкафу возгораемые предметы:
при случайном включении изделия такие материалы
могут загореться.
• Всегда проверяйте, чтобы регуляторы находились в
положении “●”/“○”, когда изделие не используется.
• Не тяните за кабель электропитания для отсоединения
вилки изделия из сетевой розетки, возьмитесь за
вилку рукой.
• Перед началом чистки или технического обслуживания
изделия всегда отсоединяйте штепсельную вилку из
сетевой розетки.
• В случае неисправности категорически запрещается
открывать внутренние механизмы изделия с целью
их самостоятельного ремонта. Обращайтесь в
Центр Сервисного обслуживания (см. Сервисное
обслуживание).
• Не ставьте предметы на открытую дверцу духового
шкафа.
• Н е р а з р е ш а й т е д ет я м и г р а т ь с б ы т о в ы м
электроприбором.
• Эксплуатация изделия лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями, неопытными лицами
или лицами, незнакомыми с правилами эксплуатации
данного изделия, запрещается без контроля со
стороны лица, отвечающего за их безопасность, или
без обучения правилам пользования изделием.
• Изделие не рассчитано на влючение посредством
внешнего синхронизатора или отдельной
системы дистанционного управления
Утилизация
• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдаите
местные нормативы с целью повторного
использования упаковочных материалов.
• Согласно Европеискои Директиве 2012/19/СЕ
касательно утилизации электронных и электрических
электроприборов электроприборы не должны
выбрасываться вместе с обычным городским
мусором. Выведенные из строя приборы должны
собираться отдельно для оптимизации их утилизации
и рекуперации составляющих их материалов, а также
для безопасности окружающеи среды и здоровья.
Символ зачеркнутая мусорная корзинка, имеющиися
на всех приборах, служит напоминанием об их
отдельнои утилизации.
Старые бытовые электроприборы могут быть
переданы в общественныи центр утилизации,
отвезены в специальные муниципальные зоны
или, если это предусмотрено национальными
нормативами, возвращены в магазин при покупке
нового изделия аналогичного типа.
Все ведущие производители бытовых электроприборов
содеиствуют созданию и управлению системами по
сбору и утилизации старых электроприборов.
Экономия электроэнергии и охрана
окружающей среды
• Если Вы будете пользоваться духовым шкафом
в еч е р о м и д о р а н н е го у т р а , эт о п о м о ж ет
сократить нагрузку потребления электроэнергии
электростанциями.
• Рекомендуется всегда готовить в режиме ГРИЛЬ
и ПОДРУМЯНИВАНИЕ с закрытой дверцей:
это необходимо для значительной экономии
электроэнергии (примерно 10%), а также для лучших
результатов приготовления.
• Содержите уплотнения в исправном и чистом
состоянии, проверяйте, чтобы они плотно прилегали
к дверце и не пропускали утечек тепла.
21
RS
RS
Техническое
обслуживание и уход
Отключение электропитания
Перед началом какой-либо операции по обслуживанию
или чистке отсоедините изделие от сети электропитания.
Проверка уплотнений
Регулярно проверяйте состояние уплотнения вокруг дверцы
духового шкафа. В случае повреждения уплотнения
обращайтесь в ближайший Центр Сервисного Обслуживания
(см. Сервисное обслуживание). Не рекомендуется
пользоваться духовкой с поврежденным уплотнением.
Замена лампочки
Чистка изделия
• Наружные эмалированные элементы или детали из
нержавеющей стали, а также резиновые уплотнения
можно протирать губкой, смоченной в теплой воде
или в растворе нейтрального моющего средства.
Для удаления особо трудных пятен используйте
специальные чистящие средства, имеющиеся в
продаже. После чистки рекомендуется тщательно
удалить остатки моющего средства влажной тряпкой
и высушить духовку. Не используйте абразивные
порошки или коррозийные вещества.
• Следует производить внутреннюю чистку духового
шкафа после каждого его использования, не
дожидаясь его полного охлаждения. Используйте
теплую воду и моющее средство, ополосните и
протрите мягкой тряпкой. Избегайте использования
абразивных средств.
• Съемные детали можно легко вымыть как любую
другую посуду, также в посудомоечной машине за
исключением выдвижных направляющих.
Замена лампочки в
духовом шкафу:
1. Отвинтите стеклянную
крышку плафона
лампочки;
2. Выкрутите лампочку
и замените ее на новую
такого же типа: мощность
25 Вт, резьба Е 14.
3. Установите крышку на
место (см. схему).
! Не используйте лампочку духового шкафа для
освещения помещения.
Крепление комплекта выдвижных
направляющих
! Не используйте паровые чистящие агрегаты или
агрегаты под высоким давлением для чистки изделия.
A
Чистка дверцы
Для чистки стекла дверцы используйте неабразивные
губки и чистящие средства, затем вытрите насухо
мягкой тряпкой. Не используйте твердые абразивные
материалы или острые металлические скребки, которые
могут поцарапать поверхность и разбить стекло.
Для более тщательной чистки можно снять дверцу
духовки.
1. полностью откройте дверцу духовки (см. схему);
2. при помощи отвертки поднимите и поверните шпонки
F на двух петлях (см. схему);
Порядок монтажа
в ы д в и ж н ы х
направляющих:
1. Отсоедините две рамы,
сняв их с распорных
элементов А (см. схему).
2. Выберите уровень,
на который будет
установлена выдвижная
направляющая. Проверив
направление выкатывания
самой направляющей,
установите на раму
сначала крепление В, а
затем С.
F
3. возьмитесь за дверцу руками
с двух сторон, плавно закройте
ее, но не полностью. Затем
потяните дверцу на себя, снимая
ее со своего гнезда (см. схему).
Для установки дверцы на место
выполните вышеописанные
операции в обратном порядке.
22
3. Закрепите две рамы
с установленными
направляющими в
специальных отверстиях в
стенках духового шкафа (см.
схему). Отверстия левой
направляющей расположены
D
сверху, а правой – снизу.
4. В завершение вставьте
рамы в распорные
элементы А.
! Не вставляйте выдвижные направляющие на 5-ый
уровень.
Орнату
! Құрылғыны іске қоспастан бұрын осы нұсқаулық
кітапшасын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда құрылғыны
қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту туралы маңызды
ақпараттар қамтылған.
Желдету
Лайықты желдетудің орнатылғанын тексеру үшін
шкафтың артқы қабырғасын алып тастау қажет. Пешті
екі ағаш тақтайға немесе кемінде 45 x 560 мм ашық
тұрған тегіс жерде орналастыру ұсынылады (сызбаны
қараңыз).
! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану
нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Оны құрылғының кез
келген жаңа иесіне беріңіз.
560
Орналастыру
! Орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз. Тыныс тарылу немесе тұншығып қалу
қаупін туғызуы мүмкін. («Сақтандырулар мен кеңестер»
бөлімін қараңыз).
! Құрылғыны берілген нұсқаулыққа сүйене отырып білікті
маман орнатуы қажет. Құрылғы дұрыс орнатылмаған
жағдайда, адамдар мен жануарлар өміріне қауіп төндіруі
немесе мүлікті зақымдауы мүмкін.
Бекітілген құрылғы
Құрылғының дұрыс жұмыс жасайтынын тексеру үшін
қолайлы шкафты қолданыңыз.
mm
.
45 m
m.
Ортаға қою және бекіту
Құрылғыны шкафқа бекітіңіз:
• Пештің есігін ашыңыз.
• Жақтаудағы бекіту тесіктерін жауап тұрған 2 резеңке
тығынды алып тастаңыз.
• Пешті шкафқа 2 ағаш бұрандамен бекітіңіз.
• Резеңке тығындарды орнына салыңыз.
• П е ш к е ж а қ ы н қ а б ы р ғ а л а р ы с т ы қ қ а т ө з і м д і
материалдан жасалған болуы қажет.
• Сыртқы қабығы бар шкафтарды жинағанда 100°C
температураға төзетін желімдер қолданылуы қажет.
m.
45 m
570 mm.
590 mm.
20 mm.
.
mm
550 in.
m
595
mm
.
560
mm
.
575-585 mm.
• пешті ас үй үстелінің астына (сызбаны қараңыз)
немесе ас үй жиһазының ішіне орнату үшін шкафтың
өлшемдері төмендегідей болуы қажет:
! Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін
барлық бөліктері арнайы құралдардың көмегімен ғана
алынуы тиіс.
Токқа жалғау
! Үш ұялы электр кабелі бар пеш айнымалы ток
кернеуімен және құрылғыда орналасқан негізгі деректер
кестесінде көрсетілген жиілікпен жұмыс істеу үшін
жасақталған (төменге қараңыз).
.
mm
550
m.
5 m .*
20, mm
5
,
22
* Тек тот баспайтын болаттан жасалған модельдер үшін
! Құрылғы орнатылған кезде кез келген электрлі
заттардан алыс болуы қажет. Негізгі деректер кестесінде
берілген пайдалану ортасының көрсеткіштері осы
орнату түрі үшін есептелген.
23
KZ
KZ
Электр кабелін орнату
розетка жақын жерде болуы қажет.
1. Қақпақтың бүйір
құлақшаларына бұрауышты
тығып, дәнекер қалқаншаны
ашыңыз. Бұрауышты
төмен басқанда қақпақты
ашатындай тұтқа түрінде
пайдаланыңыз (сызбаны
қараңыз).
2 .
Б ұ р а н д а н ы
бекітуге арналған
қ ы с қ ы ш п е н ү ш ж ел і л і
байланыс
L-Nбұрандасын босату
L
арқылы электр к абелін
орнатыңыз. Кабельді сәйкес
өткізгіштерге жалғаңыз: көк
сымды (N) деп белгіленген
өткізгішке, қоңыр сымды (L)
деп белгіленген өткізгішке,
ал сары/жасыл сымды
(сызбаны қараңыз)
N
деп белгіленген өткізгішке
жалғаңыз.
3. Қыспа бұранданы нығайтып, кабельді орнына бекітіңіз.
4. Дәнекер қалқаншаның қақпағын жабыңыз.
Электр кабелін желіге қосу
Деректер кестесінде көрсетілген жүктемеге сәйкес
стандартты айырғышты орнатыңыз (кестені қараңыз).
Құрылғы мен желі арасында орнатылған 3 мм ашық кішкене
байланыс бар жан-жақты айырып-қосқышты пайдалану
арқылы құрылғы тікелей электр желісіне қосылуы қажет.
Айырып-қосқыш анықталған жүктемеге лайықты және
ағымдағы ток реттеуіне сәйкес болуы қажет (жерге қосылған
сым айырып-қосқыштан ажыратылмауы тиіс). Электр
кабелін кез келген нүктесі 50°C-тан жоғары температурамен
байланыспайтындай етіп орналастыру қажет.
! Орнатушы дұрыс ток байланысын орнатқанына және
оның қауіпсіздік ережелеріне сәйкес екендігіне сенімді
болуы қажет.
Құрылғыны токқа қоспастан бұрын төмендегілерді
тексеріңіз:
• Құрылғы жерге қосылған және айырғыш заңға сәйкес
болып табылады.
• Розетка негізгі деректер кестесінде көрсетілген
құрылғының ең жоғарғы күшіне төзімді (астын
қараңыз).
• Кернеу деректер кестесінде көрсетілген мән аралығы
аумағында болады (төменде берілген).
• Розетка құрылғының айырғышына сәйкес келеді.
Розетка айырғышына сәйкес болмаса, өкілетті
маманнан оны ауыстырып беруді өтініңіз. Бірнеше
розеткалар мен ұзартқыш сымдарын пайдаланбаңыз.
! Құрылғы орнатылғаннан кейін электр кабелі мен
24
! Кабель иілмеуі немесе қысылмауы қажет.
! Кабель жиі тексеріліп, тек өкілетті маманның көмегімен
ғана алмастырылуы тиіс (Көмек» бөлімін қараңыз).
! Қауіпсіздік шаралары сақталмаған жағдайда өндіруші
жауапкершілікті өз мойнына алудан бас тартады.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР КЕСТЕСІ
Өлшемдері*
ені 43,5 см
биіктігі 32,4 см
тереңдігі 41,5 см
Көлемі*
59 л
Өлшемдері**
ені 45,5 см
биіктігі 32,4 см
тереңдігі 41,5 см
Көлемі**
62 л
Электр
қосылымдары
кернеуі: 220 - 240 В ~ 50 Гц
ең көп тұтынылатын қуат –
2800 Вт (техникалық деректер
тақтасын қараңыз)
Электр пештерінің белгісіндегі
2002/40/EC нұсқауы.
EN 50304 стандарты
ҚУАТ БЕЛГІСІ
Табиғи конвекция класы –
қыздыру күйіне арналған қуат
тұтыну:
Дағдылы режим
Мəжбүрлі конвекция класы –
қыздыру күйіне арналған
мəлімденген қуат тұтынуы:
Пісіру
Бұл құрылғы Еуропа
экономикалық қауымдастығының
келесі нұсқауларына сай келеді:
- 12.12.2006 жылғы
2006/95/EEC (төмен кернеу)
жəне кейінгі өзгертулері
- 15.12.2004 жылғы 2004/108/EEC
(Электрмагнитті үйлесімділік)
жəне кейінгі өзгертулері
- 22.07.1993 жылғы 93/68/EEC
жəне кейінгі өзгертулері.
- 2012/19/EC
* Сырғытпалы бағыттауыштары бар үлгілер үшін.
** Сым бағыттауыштары бар үлгілер үшін.
Қосу және пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Пеш
тартпаларды алып
шығуға арналған және
пештен шығып кетуіне
жол бермейтін шектегіш
жүйемен жабдықталған
(1).
Сызбада көрсетілгендей,
толығымен шығарып алу
үшін тартпаларды алдыңғы шетінен ұстап көтеріп,
тартсаңыз (2) болғаны.
! Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда оны бос күйінде
есігін жауып, ең жоғарғы температурада кемінде жарты
сағаттай қыздырыңыз. Пешті өшіріп, оның есігін ашпастан
бұрын бөлменің жақсы желдетілгенін тексеріңіз. Өндіру
кезінде қолданылған қорғағыш заттардың жанып кетуіне
байланысты жеңіл жағымсыз иіс шығуы мүмкін.
Пешті қосу
1. СЕЛЕКТОР тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам
дайындау режимін таңдаңыз.
2. ТЕРМОСТАТ тұтқасы көмегімен қажетті температураны
таңдаңыз. Тағам дайындау режимдері және ұсынылған
тағам дайындау температуралары туралы мәліметті
қамтитын тізімді «Тағам дайындау бойынша кеңестер»
кестесінен табуға болады («Тағам дайындау режимдері»
бөлімін қараңыз).
3. ТЕРМОСТАТ индикатор шамы пештің орнатылған
температураға дейін ысып келе жатқанын көрсетеді.
4. Тағам дайындау кезінде әрқашан мына әрекеттерді
орындауға болады:
- РЕТТЕУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам
дайындау режимін өзгерту;
- ТЕРМОСТАТ тұтқасын бұрап, температураны реттеу;
- СЕЛЕКТОР тұтқасын «0» позициясына бұрап, тағам
дайындауды тоқтату.
! Ешқашан пештің астына зат қоймаңыз; бұл эмальді
қабаттың зақымдануын болдырмайды.
! Әрқашан асхана ыдыстарын берілген тартпа(лар)ға
қойыңыз.
Салқындату желдеткіші
Пештің сыртқы температурасын салқындату үшін
салқындату желдеткіші басқару тақтасы мен пеш есігінің
арасында, сондай-ақ, пеш есігінің астына қарай салқын
ауа ағынын өткізеді.
! Пісіріп болғаннан кейін де пеш толық салқындағанша
желдеткіш жұмыс істеп тұрады.
Пештің шамдары
мәні таңдалғанда
РЕТТЕУ тұтқасының көмегімен
пештің шамы жанады. Тағам дайындау режимі
таңдалғанда осы шам жанып тұрады.
Электрондық
бағдарламалауыш
RS
ДИСПЛЕЙ
ПІСІРУ
АЯҚТАЛДЫ
белгішесі
ҰЗАҚТЫҚ
белгішесі
•• ••
УАҚЫТТЫ
АЗАЙТУ
түймесі
Сағат белгішесі
ТАЙМЕР белгішесі
УАҚЫТТЫ
КӨБЕЙТУ түймесі
УАҚЫТТЫ ОРНАТУ
түймесі
Сағатты орнату
! Сағат пеш қосулы немесе ажыратулы тұрған кезде
орнатылады және пісіру режимінің аяқталу уақытын
алдын ала белгіленген кезде орнатады.
Құрылғы электр желісіне жалғанғаннан немесе қуат
уақытша ажыратылғаннан кейін ДИСПЛЕЙДЕГІ
белгішесі мен төрт сан жыпылықтай бастайды.
1.
түймесін дисплейде
белгішесі мен төрт сан
жыпылықтағанша бірнеше рет басыңыз.
2. Уақытты реттеу үшін “ ” және “ ” түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі жылдам
ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ айналады.
3. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
Таймерді орнату
! Бұл функция ас пісіруге кедергі жасамайды және пешке
әсер етпейді; ол белгіленген уақыт өткен кезде дыбысты
сигнал беру үшін пайдаланылады.
1.
түймесін дисплейде
белгішесі мен үш сан
жыпылықтағанша бірнеше рет басыңыз.
2. Уақытты реттеу үшін “ ” және “ ” түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі жылдам
ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ айналады.
3. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
Дисплейде кері саналып жатқан уақыт көрсетіледі. Осы
уақыт кезеңі аяқталған кезде дыбысты сигнал беріледі.
Пісіруді бағдарламалау
! Тағам дайындау режимі бағдарламалау басталардан
бұрын таңдалуға тиіс.
Пісіру ұзақтығын орнату
1.
түймесін ДИСПЛЕЙ бетінде
белгішесі мен үш
сан жыпылықтай бастағанша бірнеше рет басыңыз.
2. Уақытты реттеу үшін “ ” және “ ” түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі жылдам
ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ айналады.
25
KZ
3. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
4. Белгіленген уақыт өткенде ДИСПЛЕЙ бетінде “END”
(“Аяқталды”) деген мәтін шығып, пеш пісіруді тоқтатады
да, дыбыстық сигнал ойнайды. Тоқтату үшін кез келген
түймені басыңыз.
• Мысалы: қазір сағат 9:00 делік және уақыт 1 сағат
15 минутқа орнатылсын. Бағдарлама сағат 10:15
болғанда автоматты түрде тоқтайды.
Тағам дайындау режимінің аяқталу уақытын орнату
! Пісірудің аяқталу уақыты белгіленбей тұрып, пісіру
ұзақтығын орнату керек.
1. Ұзақтықты жоғарыда сипатталғандай орнату үшін
1-ден 3-қадамға дейін орындаңыз.
2. Содан кейін,
түймесін, ДИСПЛЕЙ бетіндегі
белгішесі мен төрт сан жыпылықтай бастағанша,
басыңыз.
3. Уақытты реттеу үшін “ ” және “ ” түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі
жылдам ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ
айналады.
4. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
5. Белгіленген уақыт өткенде ДИСПЛЕЙ бетінде “END”
(“Аяқталды”) деген мәтін шығып, пеш пісіруді тоқтатады
да, дыбыстық сигнал ойнайды.Тоқтату үшін кез келген
түймені басыңыз.
және
Бағдарламалау орнатылып болғанда,
түймелері жанады. ДИСПЛЕЙ пісірудің аяқталу уақыты
мен пісіру ұзақтығын алма-кезек көрсетіп тұрады.
• Мысалы: қазір сағат 9:00 делік және уақыт 1
сағат орнатылсын. 12:30 аяқталу уақыты ретінде
орнатылады. Бағдарлама сағат 11:30 болғанда
автоматты түрде іске қосылады.
Әрекетті болдырмау
Әрекетті болдырмау үшін:
•
түймесін болдырмайтын параметрге сәйкес келетін
белгіше мен дисплейдегі сандар жыпылықтауын
тоқтатқанша басыңыз. “ ” түймесін дисплейде 00:00
сандары көрінгенше басыңыз.
• “ ” және “ ” түймелерін басып тұрыңыз; бұл алдыңғы
таңдалған параметрлерді, сондай-ақ, таймер
параметрлерін да болдырмайды.
Режимдер
Тағам дайындау режимдері
! Келесіден басқа тағам дайындау режимдерінің
барлығына 60°C пен МАКС (Ең жоғары) аралығында кез
келген температура мәні орнатылуы мүмкін:
• ГРИЛЬ (кеңес: тек МАКС (Ең жоғары) деңгейін орнатыңыз)
• ГРАТИН (кеңес: 200°C-тан асырмаңыз).
26
ЕРІТУ режимі
Пештің түбіндегі желдеткіш бөлме температурасындағы
ауаны тағам айналасында айналдырып отырады. Бұл
режим тағамның кез келген түрін еріту үшін қолайлы,
әсіресе қыздыруға болмайтын нәзік тағамдар, мысалы:
балмұздақ торттары немесе тәтті крем, крем немесе
жеміс қосылған торттар. Еріту уақыты шамамен екі есе
азаяды. Ет, балық немесе нан еріткен кезде «көпдеңгейлі»
режимді таңдап, температураны 80-100 °C аралығында
орнату арқылы процессті жылдамдатуға болады.
ДАҒДЫЛЫ ПЕШ режимі
Үстіңгі және астыңғы қыздыру элементтері қосылады.
Тағам дайындаудың дағдылы режимін пайдаланғанда
тек бір тағам дайындау тартпасын қолданған дұрыс
болады. Бірден көп тартпа қолданылғанда пеш ішіндегі
температура бірдей болмауы мүмкін.
ПІСІРУ режимі
Артқы қыздыру элементі және желдеткіш іске қосылып,
жылудың бүкіл пешке жұмсақ әрі біркелкі түрде таралуын
қамтамасыз етеді. Бұл режим температураға сезімтал
болатын тағамдарды (мысалы, көтерілуді қажет ететін
торт сияқты тағамдар) және ұннан жасалған «бір тістем»
кондитерлік өнімдерді 3 тартпада бірдей дайындауға
арналған.
ЖЫЛДАМ ПІСІРУ режимі
Артқы қыздыру элементі мен желдеткіш іске қосылады
да, жылудың бүкіл пешке жұмсақ әрі біркелкі түрде
таралуын қамтамасыз етеді.
Бұл пісіру режиміне алдын ала қыздыру қажет емес.
Бұл функция алдын ала оралған (қатырылған немесе
алдын ала пісірілген) тағамды жылдам пісіруге ыңғайлы
болып табылады. Жақсы нәтижеге бір тағам дайындау
тартпасын пайдалану арқылы қол жеткізесіз.
КӨПДЕҢГЕЙЛІ режимі
Барлық қыздыру элементтері (үстіңгі, астыңғы және
айналмалы) қосылады және желдеткіш жұмыс істей
бастайды. Пештің қызуы тұрақты болғанда ауа тағамды
біркелкі қызартып пісіреді. Бір уақытта ең көбі екі
тартпаны пайдалануға болады.
ПИЦЦА режимі
Дөңгелек қыздыру элементтері және пештің түбіндегі
элементтер қосылады және желдеткіш жұмыс істей
бастайды. Бұл қосынды, әсіресе астыңғы элементке
байланысты, жоғары мөлшерде жылу шығарып, пешті
жылдам қыздырады. Бір жолда бірден көп тартпа
қолданылатын болса, тағам дайындау үрдісінің
ортасында табақтардың орындарын алмастырыңыз.
ГРИЛЬ режимі
Үстіңгі қыздыру элементі және гриль істігі (бар болса) іске
қосылады. Грильдің жоғарғы және тіке температурасы
қабаттың жоғарғы температурасын қажет ететін
тағамдар үшін ұсынылады. Бұл режим пайдаланылғанда
пештің есігі әрдайым жабық тұруы қажет.
ГРАТИН режимі
Үстіңгі қыздыру элементі және гриль істігі (бар болса)
іске қосылып, желдеткіш жұмыс істей бастайды. Осы
мүмкіндіктердің жиыны пештегі ауаның күшейтілген
айналымы арқылы қыздыру элементтерінің көмегімен
қамтамасыз етілетін бір бағытқа жылылық бөлінудің
тиімділігін арттырады. Бұл тағамның күйіп кетуін
болдырмауға көмектеседі және жылудың тағамның
ішкі жағына енуіне мүмкіндік береді. Бұл режим
пайдаланылғанда пештің есігі әрдайым жабық тұруы қажет.
Бұрылмалы істік*
Сыртын қытырлақ етіп пісіру үшін мерзімін ұзартатын
әрі қытырлақ болуына кедергі жасайтын тұтқалы
табаны пайдаланбаңыз.
• Пиццаның беті көп құрамды болғанда пісіру үрдісінің
ортасында пиццаның үстіне моцарелла ірімшігін қосу
ұсынылады.
Гриль істігі функциясын іске
қосу үшін (сызбаны қараңыз)
т ө м е н д е г і ә р е к ет т е рд і
орындаңыз:
1. Тұтқалы табаны бірінші
позицияға орналастырыңыз.
2. Гриль тірегін үшінші
позицияға орналастырып,
істікті пештің артқы
қабырғасындағы тесікке
кіргізіңіз.
3. Істікте қуыру функциясын
таңдау арқылы іске қосыңыз;
немесе
режимдерін
Тағам дайындау бойынша кеңес
! Желдеткіш көмегімен тағам дайындау барысында
сөрелерді бірінші және бесінші позицияларға
орналастырмаңыз. Шамадан тыс жылу температураға
сезімтал тағамдарды күйдіріп жіберуі мүмкін.
! GRILL (ГРИЛЬ) және GRATIN (ГРАТИН) режимдерінде
тағамның қалдықтарын (соус және/немесе май
сияқты) жинау үшін тұтқалы табаны бірінші позицияға
орналастырыңыз.
КӨПДЕҢГЕЙЛІ
• Молырақ жылуды талап ететін тағамды екінші
позициядағы сөреге салып, екінші және төртінші
позицияларды қолданыңыз.
• Тұтқалы табаны астыңғы жаққа, ал тартпаны үстіңгі
жаққа орнатыңыз.
ГРИЛЬ
• Тартпаны 2 немесе 4-позицияға қойыңыз. Тағамды
тартпаның ортасына орналастырыңыз.
• Қуат деңгейін ең жоғарғы мәнге орнату ұсынылады.
Үстіңгі қыздыру элементі термостат арқылы реттеледі
және тұрақты күйде жұмыс істемеуі мүмкін.
ПИЦЦА ПЕШІ РЕЖИМІ
• Жеңіл алюминийден жасалған пицца табасын
пайдаланыңыз. Оны қамтамасыз етілген тартпаға
орналастырыңыз.
* Наявний лише у деяких моделях.
27
KZ
KZ
Тағам дайындау бойынша кеңес кестесі
Режимдер
Дəстүрлі
Пісіру
Жылдам
пісіру
Көпдеңгейлі
Пицца
Гриль
Гратин
Тағамдар
Үйрек
Қуырылған бұзау немесе сиыр еті
Қуырылған шошқа еті
Печенье (кішкентай кондитерлік өнімдер)
Бəліш
Салмақ
Тартпа
(кг)
позициясы
Алдын ала
Ұсынылатын
қыздыру
температура
ұзақтығы (минут)
Пісіру
мерзімі
(минут)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Бəліш
Жеміс қосылған бəліш
Йогурттан жасалған пирог
Пирог
Бисквит торты (2 тартпада)
Кішкентай бəліштер (2 тартпада)
Сыр қосылған бəліш (2 тартпада)
Көпіршітілген қаймақ қосылған бəліш
(3 тартпада)
Печенье (3 тартпада)
Меренга (3 тартпада)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
2 не 3
3
3
2 жəне 4
2 жəне 4
2 жəне 4
1, 3 жəне 5
1, 3 жəне 5
1, 3 жəне 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
Қатырылған тағам
Пицца
Кəді жəне креветка қосылған бəліш
Кантри стиліндегі шпинат бəліші
Салындысы бар бəліш
Лазанья
Тоқаштар
Тауық етінің бөліктері
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
1
1
1
1
1
1
1
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
0.4
1
-
200
20-25
0.3
0.6
0.2
1
1
1
-
200
180
210
15-18
45
10-12
Алдын ала пісірілген тағамдар
Қуырылған тауық қанаттары
Тағамдар
Печенье (кішкентай кондитерлік өнімдер)
Йогуртттан жасалған пирог
Ірімшік салынған қаттама
Пицца (2 тартпада)
Лазанья
Жас қой еті
Қуырылған тауық еті + картоп
Макрель
Йогуртттан жасалған пирог
Көпіршітілген қаймақ қосылған бəліш
(2 тартпада)
Печенье (2 тартпада)
Бисквит торты (1 тартпада)
Бисквит торты (2 тартпада)
Хош иісті бəліш
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2 жəне 4
3
2
2 жəне 4
2
2
2 жəне 4
2 жəне 4
2
2 жəне 4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
170-180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
Пицца
Фокаччия наны
0.5
1
3
2 не 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Теңіз тілі
Кальмар мен асшаян кебабы
Нəлім филесі
Грильде пісірілген көкөністер
Бұзау етінен пісірілген стейк
Котлет
Гамбургер
Макрель
Қуырылған нан
1
1
1
1
1
1
1
1
N° 4
4
4
4
3 не 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
ЕҢ ЖОҒАРЫ
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Гриль істігімен (бар жерде)
Істікте қуырылған бұзау еті
Істікте қуырылған тауық еті
Істікте қуырылған жас қой еті
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Грильде пісірілген тауық еті
Каракатица
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Гриль істігімен (бар жерде)
Істікте қуырылған бұзау еті
Істікте қуырылған жас қой еті
Тауық еті (істікте) + картоп
(тұтқалы табада)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
! Жоғарыдағы тізімде көрсетілген пісіру уақыттары тек нұсқау ретінде берілген жəне оларды қалауыңызға қарай
өзгертуге болады.
28
Сақтандырулар мен
кеңестер
! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына
сай өңделіп шығарылған. Төмендегі ескертулер қауіпсіздік
ережелерін ескерту мақсатында берілген және оны мұқият
оқып шығу қажет.
Жалпы қауіпсіздік
• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық
немесе өндірістік тұрғыда қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау
қажет. Құрылғыны қорғаусыз жаңбыр мен боранда
қалдыру аса қауіпті.
• Құрылғыны жылжытқанда немесе орналастырғанда
пештің бүйіріндегі тұтқаларды пайдаланыңыз.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе қол-аяғыңыз ылғал
болғанда ұстамаңыз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға сай, тек
ересек адамдар ғана тағам дайындау мақсатында
пайдалануы тиіс. Құрылғыны басқа түрде пайдалану
(мысалы, бөлмені жылыту үшін) дұрыс емес әрі
қауіпті. Өндіруші құрылғыны тиісті, дұрыс және
саналы түрде пайдаланбау нәтижесінде пайда
болған кез келген зақымға жауапты болмайды.
• Құрылғыны пайдаланған уақытта қыздыру
элементтерін немесе пеш есігінің белгілі
бөліктерін ұстамаңыз, бұл бөліктер қатты қызады.
Балаларды одан алыс ұстаңыз, өзіңіз де ыстық
жерлерін ұстамаңыз.
• Басқа электр құрылғыларының кабельдері пештің
ыстық бөліктеріне тимейтінін тексеріңіз.
• Желдету және қызуды шашу саңылауларын ешқашан
жабуға болмайды.
• Пеш есігінің тұтқасын әрқашан ортасынан ұстаңыз:
шеттері ыстық болуы мүмкін.
• Пешке асханалық ыдысты қоярда немесе оны алған
кезде әрдайым пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
• Пеш түбін туралау үшін алюминий фольганы
пайдаланбаңыз.
• Пешке жанғыш заттарды қоймаңыз. егер байқаусызда
құрылғы қосылса, бұл заттардың жануы мүмкін.
• Құрылғыны қолданбаған кезде түймешіктерінің
«●»/«○» орнында екенін тексеріңіз.
• Құрылғыны өшіргенде айырғышты әрдайым желі
розеткасынан алыңыз, кабельден тартып суырмаңыз.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратпастан ешқашан
тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын жасамаңыз.
• Ақаулық болған кезде, ешбір жағдайда жөндеу
жұмысын өзіңіз жасамаңыз. Өкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз («Көмек» бөлімін қараңыз).
• Ашық пештің есігіне ауыр заттарды қоймаңыз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық және психикалық
қабілеттері төмен адамдар (балалар да кіреді),
тәжірибесіз немесе өнімнен хабары жоқ кез келген
адамның қолданбауы тиіс. Мұндай адамдарға, кем
дегенде, қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін біреулер
жетекші болуы керек немесе құрылғының жұмысына
қатысты кіріспе нұсқаулары берілуі тиіс.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Жою
• Орау материалдарын тастаған кезде: ораманың қайта
пайдаланылуы мүмкін болатындай жергілікті заңды
қадағалаңыз.
• Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына
(WEEE) қатысты 2012/19/EC Еуропа заңнамасына
сәйкес үй құрылғылары қалыпты толық қалалық қалдық
айналымын пайдаланып жойылмауы тиіс. Қоршаған орта
мен халық денсаулығына тиетін зиянның алдын ала отырып,
жарамсыз құрылғылар қайта пайдалану мен машина ішіндегі
материалдарды өңдеу құнын оңтайландыру мақсатында
бөлек жиналуы керек. Барлық өнімдердегі сызылған қоқыс
жәшігі өнім иесінің бөлектелген қоқыс жинауға қатысты
міндетін еске салады. Жарамсыз үй құрылғыларын дұрыс
жоюға қатысты қосымша ақпарат алу үшін өнім иелері халыққа
қызмет көрсету орталығына немесе олардың жергілікті
өкілдеріне хабарласа алады.
Қоршаған ортаны сақтау және қорғау
• Пешті таңертең ерте немесе түстен кейін кешірек
пайдалану арқылы электр қуатын қамтамасыз етуші
желілік компаниялардың ең жоғары жүктемесін
азайтуға көмектесе аласыз.
• GRILL (ГРИЛЬ) және GRATIN (ГРАТИН) режимдері
пайдаланылғанда пеш есігін әрқашан жауып қою
қажет. бұл энергияны сақтай отырып (шамамен 10%),
жақсы нәтижеге жеткізеді.
• Есік тығыздағыштарын жиі тексеріңіз, олар есікке
тығыз келетіндей етіп, қалдық болмауы үшін тазалап
сүртіп тұрыңыз, осылайша ыстықтың сыртқа шығуын
болдырмайсыз.
Жөндеу және күтім
Құрылғыны өшіру
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны
тоқтан ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау
• Тот баспайтын болат немесе эмальданған сыртқы
бөліктер және резеңке тығыздағыштар жылы
суға малынып, түссіз сабын жағылған губкамен
тазартылады. Қиын дақтарды кетіру үшін арнайы
өнімдерді пайдаланыңыз. Жуып болған соң оны
шайып, мұқият құрғатыңыз. Қатты ұнтақтарды немесе
таттандыратын заттарды пайдаланбаңыз.
• Пештің іші әрбір қолданғаннан кейін жылы кезінде
мұқият тазалануы тиіс. Ыстық су мен тазартқышты
пайдаланыңыз, одан кейін шайып, жұмсақ шүберекпен
құрғатып сүртіңіз. Қырғыш заттарды пайдаланбаңыз.
• Сырғымалы тартпалардан басқа барлық керекжарақтар күнделікті ыдыстар сияқты жуылуы мүмкін,
тіпті оларды ыдыс жуғыш машинаға жууға болады.
! Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты немесе
шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
29
KZ
RS
Пеш есігін тазалау
Пеш есігінің әйнегін ысқышпен және қырғыш емес
тазартқыш құралдармен тазалап, жұмсақ шүберекпен
мұқият құрғатыңыз. Қатты қырғыш затты немесе өткір
темір қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнек
бетін тырнап, оның сынуына әкелуі мүмкін.
Мұқият тазалау үшін пештің есігін алып тастауға болады.
1. Пеш есігін толық ашыңыз (сызбаны қараңыз).
2. Шығарып алу үшін бұрағышты пайдаланыңыз және
F екі ілгекке орналасқан (сызбаны қараңыз) кішкентай
тұтқаларды бұраңыз.
Сырғымалы тартпалар жиынын
орнына салу
A
F
3. Есікті екі жағынан қатты ұстап,
жартылай жабыңыз. Оны өзіңізге
қарай орнынан көтере тартыңыз
(сызбаны қараңыз).*
Есікті орнына қою үшін осы іс
ретін кері орындаңыз.
Тығыздағыштарды тексеру
Пештегі есік тығыздағыштарын жиі тексеріп тұрыңыз.
Егер тығыздағыштар зақымдалған болса, жақын жердегі
Сатудан кейін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
( « К ө м е к » б ө л і м і н қ а р а ң ы з ) . Ты ғ ы зд а ғ ы ш т а р
ауыстырылғанға дейін пешті пайдаланбауды ұсынамыз.
Шамды ауыстыру
Пештің шамын ауыстыру
үшін:
1. Шам ұясының шыны
қақпағын алыңыз.
2. Ш а м д ы а л ы п , о н ы
сондай басқа шаммен
ауыстырыңыз: Қуаты 25
Вт, цоколі E 14.
3. Ш ы н ы қ а қ п а қ т ы
орнына қойыңыз (сызбаны
қараңыз).
! Пеш шамын бөлмені жарықтандыру үшін
қолданбаңыз.
30
B
C
D
Сырғымалы тартпаларды
құрастыру үшін:
1. Екі жақтаудыAбөлгіштерінен
алысырақ көтеріп, шығарыңыз
(сызбаны қараңыз).
2. Сырғымалы тартпамен
қайсы
сөренің
пайдаланылатынын
таңдаңыз.
Сырғымалы тартпа
шығарылып алынатын
бағытқа назар аудара
отырып, B ілмегін, одан
кейін С ілмегін жақтауға
орналастырыңыз.
3. Пеш қабырғаларындағы
тесіктерді пайдаланып,
бағыттаушы жолдардың
көмегімен бекітіңіз (сызбаны
қараңыз).
Сол жақ жақтауға арналған
тесіктер жоғарыда, ал оң
жақ жақтау үшін тесіктер
төменде орналасқан.
4 . Е ң с о ң ы н д а ж а қ таул а рд ы A б ө л г і ш те р і н е
орналастырыңыз.
! Сырғымалы тартпаларды 5-позицияға қоймаңыз.
KZ
31
195102575.01
02/2013 - XEROX FABRIANO
RS
32
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement