HOTPOINT/ARISTON FK 61 X/HA S Instruction for Use


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

HOTPOINT/ARISTON FK 61 X/HA S Instruction for Use | Manualzz
FK 61 X/HA S
FK 63 C X/HA S
FK 637J X/HA S
FK 736 J C X/HA S
FKQ 637 J /HA S
Polski
Instrukcja obsługi
PIEKARNIK
Spis treści
Instrukcja obsługi,1
Ostrzezenia,2
Serwis Techniczny,4
Opis urządzenia,5
Opis urządzenia,6
Instalacja,16
Uruchomienie i użytkowanie,18
Programator Analogowy*,18
Programator elektroniczny*,19
Programy,20
Zalecenia i środki ostrożności,23
Konserwacja i utrzymanie,23
Iталiиська
Довідник користувача
ДУХОВКА
Зміст
Довідник користувача,1
Запобіжні заходи,3
Допомога,4
Опис приладу,5
Опис приладу,6
Загальний вигляд,25
Початок роботи та використання,27
Аналоговий програматор*,27
Електронний програматор готування*,29
Програми,29
Запобіжні заходи та поради,32
Догляд та очищення,32
Türkçe
Română
Kullanım talimatları
FIRIN
İçindekiler
Kullanım talimatları,1
Uyarı,2
Teknik Servis,4
Cihazın tanıtımı,5
Cihazın tanıtımı,6
Montaj,7
Başlatma ve kullanım,9
Analog Programlayıcı*,9
Elektronik programlayıcı*,10
Programlar,11
Önlemler ve tavsiyeler,14
Servis ve bakım,14
Instrucţiuni de folosire
CUPTOR
Sumar
Instrucţiuni de folosire,1
Avertizări,3
Asistenţă,4
Descrierea aparatului,5
Descrierea aparatului,6
Instalare,34
Pornire şi utilizare,36
Programator Analogic*,36
Programator de coacere electronic*,37
Programe,38
Măsuri de precauţie şi recomandări,41
Întreţinerea şi îngrijirea aparatului,41
Uyarı
Ostrzezenia
DİKKAT: Bu cihaz ve erişilebilen bölümleri,
kullanım sırasında çok sıcak olur.
Dikkat etmek ve ısıtılan parçalara
dokunmaktan kaçınmak gerekir.
Eğer sürekli olarak gözetim altında
değiller ise, 8 yaşından küçük çocukları
uzak tutunuz.
Bu cihaz, eğer uygun şekilde gözetim
altında bulunuyorlar ise veya güvenli
şekilde cihazın kullanımı hakkında
eğitim almışlar ise ve ilişkin tehlikeler
göz önünde bulundurulur ise, 8 yaşından
itibaren çocuklar ve fiziksel, duyusal
veya mental kapasitelerden yoksun veya
tecrübe ve bilgi sahibi olmayan kişiler
tarafından kullanılabilir. Çocuklar, cihaz
ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım
işlemleri, denetimsiz olarak çocuklar
tarafından gerçekleştirilmemelidir.
UWAGA: To urządzenie oraz jego
dostępne części silnie się rozgrzewają
podczas użytkowania.
Należy uważać, aby nie dotknąć
elementów grzejnych.
Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku
życia zbliżały się do urządzenia, jeśli nie
są pod stałym nadzorem dorosłych.
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
zmysłowych bądź umysłowych, jak również
osoby nieposiadające doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się
one pod nadzorem innych osób lub jeśli
zostały pouczone na temat bezpiecznego
sposobu użycia urządzenia oraz zdają
sobie sprawę ze związanych z nim
zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić
się urządzeniem. Prace związane z
czyszczeniem i konserwacją nie mogą
być wykonywane przez dzieci, jeśli nie
są one nadzorowane.
Camın parçalanmasına neden olarak
yüzeyi çizebileceğinden, fırının cam
kapağını temizlemek için aşındırıcı ürünler
ve kesici metal spatulalar kullanmayınız.
Cihazı temi zl e rke n a sl a b u h a rlı
yada yüksek basınçlı temizleyiciler
kullanmayınız.
DİKKAT: Muhtemel elektrik çarpmalarının
önüne geçmek için lambayı yenisi ile
değiştirmeden önce, cihazın sönük
olduğundan emin olunuz.
! Izgara takıldığı zaman, kilidin yukarı
doğru dönük ve yuvanın arka tarafında
olduğundan emin olunuz.
Nie stosować środków ściernych
ani ostrych łopatek metalowych do
czyszczenia szklanych drzwiczek
piekarnika, ponieważ mogłyby porysować
powierzchnię i spowodować pęknięcie
szyby.
Nie stosować nigdy oczyszczaczy
parowych lub ciśnieniowych do
czyszczenia urządzenia.
UWAGA: Przed wymianą żarówki,
należy się upewnić, że urządzenie jest
wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia
prądem.
! Wsuwając ruszt, należy się upewnić,
że ogranicznik jest skierowany ku górze
i znajduje się on w tylnej części komory.
2
Запобіжні заходи
Avertizări
УВАГА! Під час роботи цей прилад,
а так ож його дост упні частини
нагріваються до високих температур.
Слід бути особливо обережними, щоб
не торкатися нагрівальних елементів.
Діти віком до 8 років мають знаходитися
на небезпечній відстані від приладу,
якщо неможливо забезпечити постійний
контроль над ними.
Дозволяється користування цим
приладом дітьми віком від 8 років,
а також особами з обмеженими
фізичними, сенсорними або розумовими
можливостями або особами без
належного досвіду і знань, якщо вони
перебувають під постійним контролем
або проінструктовані щодо правил з
небезпечного користування приладу
і усвідомлюють ступені ризику. Не
дозволяйте дітям гратися з приладом.
Операції з очищення і догляду не
повинні виконуватися дітьми без
належного контролю.
ATENŢIE: Acest aparat şi părţile sale
accesibile devin foarte calde în timpul
folosirii.
Trebuie să fiţi atenţi şi să nu atingeţi
elementele de încălzire.
Îndepărtaţi copiii sub 8 ani dacă nu sunt
supravegheaţi continuu.
Acest aparat poate fi utilizat de copiii de
peste 8 ani şi de persoane cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau
fără experienţă şi cunoştinţe dacă se află
sub o supraveghere corespunzătoare
sau dacă au fost instruiţi cu privire la
folosirea aparatului în mod sigur şi dacă
îşi dau seama de pericolele corelate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Operaţiunile de curăţare şi de întreţinere
nu trebuie să fie efectuate de copii fără
supraveghere.
Не використовувати абразивні засоби
ані металеві загострені шпателі
для очищення скляних дверцях
духовки, тому що вони можуть
пошкрябати поверхню, призводячи до
розтріскування скла.
Забороняється використання апаратів
для очищення парою або високим
тиском.
УВАГА! Щоб запобігти враженню
електричним струмом переконайтеся
в тому, що прилад вимкнений, перш
ніж заміняти лампочку.
Nu folosiţi produse abrazive, nici perii de
metal tăioase pentru a curăţa uşa de sticlă
a cuptorului, deoarece ar putea zgâria
suprafaţa, provocând astfel spargerea
geamului.
Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi sau
sub presiune pentru a curăţa aparatul.
ATENŢIE: Asiguraţi-vă că aparatul este
stins înainte de a înlocui lampa pentru a
evita posibilitatea electrocutărilor.
!Când introduceţi grătarul, asiguraţi-vă că
opritorul este îndreptat în sus şi în partea
din spate a cavităţii.
! Під част вставляння решітки слід
переконатися, що стопор повернутий
вгору і всередину ніші.
3
Teknik Servis
Asistenţă
Bu durumda şu bilgileri veriniz:
• arıza tipi
• cihazın modeli (Mod.)
• seri numarası (S/N)
Bu bilgiler, soğutucu bölmesi içinde aşağıda solda bulunan
teknik veriler etiketi üzerinde bulunmaktadır.
Comunicaţi:
• tipul de anomalie;
• modelul aparatului (Mod.)
• numărul de serie (S/N)
Aceste informaţii se găsesc pe tăbliţa cu caracteristici lipită
de aparat.
! Yetkili olmayan teknisyenlerden asla yardım almayınız.
-
Serwis Techniczny
! Należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanych
techników.
Podać:
• Rodzaj usterki;
• Model urządzenia (Mod.)
• Numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
Допомога
! Не звертайтеся по допомогу до не уповноваженого
персоналу.
Повідомити:
• Тип несправності;
• Модель приладу (Mod.)
• Серійний номер (S/N)
Ці дані знаходяться на табличці з даними на самому
приладі.
4
! Nu apelaţi niciodată la personal tehnic neautorizat.
Cihazın tanıtımı
Descrierea aparatului
Genel görünüm
Vedere de ansamblu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KONUM 1
KONUM 2
KONUM 3
KONUM 4
KONUM 5
Açılır kapanır raf KILAVUZLARı
YAĞ DAMLAMA TENCERESi
IZGARA
Kontrol Paneli
POZITIA 1
POZITIA 2
POZITIA 3
POZITIA 4
POZITIA 5
GHIDAJE culisare rafturi
Raft TAVĂ
Raft GRĂTAR
Panou de control
Opis urządzenia
Widok ogólny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POZIOM 1
POZIOM 2
POZIOM 3
POZIOM 4
POZIOM 5
PROWADNICE boczne
Poziom BLACHA UNIWERSALNA
Poziom RUSZT
Panel sterowania
Опис приладу
Загальний вигляд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ПОЗИЦІЯ 1
ПОЗИЦІЯ 2
ПОЗИЦІЯ 3
ПОЗИЦІЯ 4
ПОЗИЦІЯ 5
НАПРЯМНІ для дек та Граток
Рівень ДЕКО
Рівень ГРИЛЬ
Панель керування
9
6
8
5
7
3
1
4
2
5
Cihazın tanıtımı
Descrierea aparatului
Kontrol Paneli
Panoul de control
1PROGRAMLAR düğmesi
2 Uyarı ışığı TERMOSTAT
3TERMOSTAT düğmesi
4 DAKİKA SAYACI düğmesi*
5 ELEKTRONİK programlayıcı*
6ANALOG programlayıcı*
1
2
3
4
5
6
* Sadece bazı modellerde mevcut.
* Prezent doar la anumite modele.
Selector PROGRAME
Indicator TERMOSTAT
Selector TERMOSTAT
Selector TIMER*
Programator de coacere ELECTRONIC*
Programator ANALOGIC*
Opis urządzenia
Panel sterowania
1
2
3
4
5
6
Pokrętło PROGRAMY
Kontrolka TERMOSTATU
Pokrętło TERMOSTATU
Pokrętło MINUTNIKA*
Programator ELEKTRONICZNY*
Programator ANALOGOWY*
1
2
3
2
3
2
3
* Tylko w niektórych modelach.
4
Опис приладу
1
Панель керування
1
2
3
4
5
6
Реґулятор ПРОГРАМ
Індикатор ТЕРМОСТАТУ
Реґулятор ТЕРМОСТАТУ
Реґулятор ТАЙМЕРУ*
ЕЛЕКТРОННИЙ програматор*
АНАЛОГОВИЙ програматор*
* Наявне лише в деяких моделях.
5
1
6
6
Montaj
TR
! Her gerektiğinde başvurulabilmesi için bu el kitapçığının
muhafaza edilmesi önemlidir. Cihazın satılması, başkasına
verilmesi ya da taşınması durumunda yeni kullanıcının
işleyiş ve ilişkin uyarılar hakkında bilgi edinmesi için el
kitapçığının cihazla birlikte verildiğinden emin olunuz.
! Talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz: kurulum, kullanım
ve emniyet hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Yerleştirme
! Ambalajlar çocukların oyuncağı değildir ve ayrıştırılmış
çöp için belirlenen kurallara uygun olarak imha edilmelidirler
(bakınız Önlem ve tavsiyeler).
560
.
mm
45 m
m.
Ortalama ve sabitleme
Cihazı dolaba sabitlemek için:
• fırının kapağını açınız;
• dış çerçeve üzerinde yer alan tespit deliklerini kapatan
2 lastiği çıkartınız;
• 2 tahta vida kullanarak fırını dolaba sabitleyiniz;
• delikleri kapatan lastikleri yeniden yerleştiriniz.
! Kurulum işlemi bu talimatlar doğrultusunda ve profesyonel
olarak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı yapılan bir
kurulum, insan ve hayvan sağlığına ya da mala zarar verebilir.
Yuvaya oturtma
Cihazın düzgün bir şekilde çalışması için fırın yuvasının yer
aldığı dolabın uygun özellikleri taşıması gerekir:
• fırına yapışık konumdaki paneller ısıya dayanıklı
malzemeden olmalıdır;
• ahşap kaplama dolapların söz konusu olduğu durumlarda,
kullanılan tutkal 100°C ısıya dayanıklı olmalıdır;
! Cihazın korunmasını sağlayan tüm bölümler, bir alet
yardımı olmadan çıkarılamayacak şekilde sabitlenmelidir.
• fırının yuvasına yerleştirilmesi durumunda, işlem ister
masa altında (şekle bakınız) ister kolon üzerinde
yapılacak olsun, dolapların ebatları şöyle olmalıdır:
Elektrik bağlantısı
m.
570 mm.
45 m
mm
.
mm
.
575-585 mm.
20 mm.
590 mm.
595
Besleme kablosu montajı
.
mm
550 in.
m
560
Üç kutuplu besleme kablosuyla donatılmış fırınlar, cihazın
üzerindeki özellikler etiketinde belirtilmiş olan gerilim ve
frekans değerlerinde dalgalı akımla çalışacak şekilde
üretilmiştir (aşağıya bakınız).
1. Bir tornavida yardımıyla,
kapağın yan uzantılarını
kaldırıp terminal kutu
kapağını açınız: kapağı
çekiniz ve açınız (şekle
bakınız);
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
,
22
* Sadece inox modeller için
! Cihaz yuvasına yerleştirildikten sonra elektrikli bölümler
ile hiçbir şekilde temas etmemelidir.
Özellikler etiketinde belirtilmiş olan tüketime ilişkin bilgiler
bu kurulum tipine göre ölçülmüştür.
Havalandırma
İyi bir havalandırma sağlanması için yuvanın arka duvarının
çıkarılması gerekir. Fırının kurulumun iki ahşap pervaz
üzerine ya da en az 45 x 560 mm ebatlarında bir açıklığı
olan bir zemine yaslanacak şekilde yapılması tercih edilir
(şekillere bakınız).
L
N
2. Besleme kablosunu şu
şekilde devreye alınız: Kablo
bağlama vidası ile L-Nüç adet temas vidasını
sökünüz, daha sonra Mavi
(N), Kahverengi (L), SarıYeşil
kablolarını (renk
tablosuna bakarak) vida
kafaları altına sabitleyiniz
(bkz. şekil).
3. Kabloyu kablo
bağlayıcısına sabitleyiniz.
4 . Te r m i n a l k a p a ğ ı n ı
kapatınız.
7
TR
Besleme kablosunun şebekeye bağlantısı
Kablo üzerine özellikler etiketi üzerinde belirtilen yüke uygun bir
fiş monte ediniz (yana bakınız).
Şebekeye doğrudan bağlantı yapılması halinde, cihaz ile şebeke
arasına minimum temas aralığı 3 mm olan ve yürürlükteki
normlara uygun nitelikte çok kutuplu bir anahtar takmak
gerekmektedir (toprak kablosu elektrik anahtarı tarafından
kesintiye uğratılmamalıdır). Besleme kablosu, hiçbir aşamada
ortam ısısını 50°C geçmeyecek şekilde yerleştirilmelidir (örneğin
fırının arka tarafı).
! Elektrik bağlantısının doğru yapılmasından ve güvenlik
kurallarına uyulmasından kurulumu yapan kişi sorumludur.
Şebekeye bağlamadan önce aşağıdaki durumları kontrol
ediniz:
ÖZELLİKLER ETİKETİ
Ebatlar*
genişlik 43,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 41,5 cm
Hacim*
lt. 59
Ebatlar*
genişlik 45,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 41,5 cm
Hacim*
lt. 62
Elektrik
bağlantıları
220-240V~ 50/60Hz gerilimde
emilen maksimum güç 2800W
(özellikler etiketine bakınız)
Elektrikli fırınların etiketi hakkındaki
2002/40/CE Direktifi.
EN 50304 Düzenlemesi
• prizin topraklamasının yürürlükteki normlara uygun
olduğunu;
• prizin, cihazın özellikler etiketi üzerinde belirtilen
maksimum güç miktarını destekleyecek şekilde
olduğunu;
• besleme geriliminin özellikler etiketi üzerinde belirtilmiş
olan değerler arasında olduğunu;
• cihaz fişinin prizle uyumlu olduğunu. Aksi hallerde prizi
ya da fişi değiştiriniz; uzatma kabloları ya da çoklu prizler
kullanmayınız.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz kolay
erişilebilecek yerlerde olmalıdır.
! Kablo kıvrılmalara, bükülmelere veya ezilmelere maruz
kalmamalıdır.
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili teknik
personel tarafından değiştirilmelidir (Destek bölümüne bakınız).
! Bu kurallara uyulmaması halinde firma hiç bir
sorumluluk kabul etmez.
8
ENERGY
LABEL
Klasik enerji tüketimi Doğal –
ısıtma fonksiyonu:
Geleneksel;
Enerji tüketimi beyanı Klasik
sınıf Güçlü - ısıtma
fonksiyonu:
Pasta fonksiyonu.
Bu cihaz aşağıdaki Topluluk
Direktiflerine uygundur: 12/12/06
tarihli 2006/95/CEE (Alçak Gerilim)
ve sonraki değişiklikler 15/12/04 tarihli 2004/108/CEE
(Elektromanyetik Uygunluk)
ve sonraki değişiklikler 22/07/93 tarihli 93/68/CEE
ve sonraki değişiklikler.
2012/19/CEE ve sonraki
değişiklikler.
1275/2008 standby/off mode
AEEE Yönetmeliğine uygundur
* Sadece çekilen kılavuzlara sahip modeller için.
** Sadece sıralı kılavuzlara sahip modeller için.
Başlatma ve kullanım
DİKKAT! Fırın, ızgaraları
durdurma sistemi ile
donatılmıştır, bu sistem
ızgaralar fırından dışarı
çıkmadan bunları çıkarmayı
sağlar (1).
Izgaraları tamamen
çıkarmak için, çizimde
belirtildiği gibi, bunları ön
taraftan alarak yukarı kaldırmak ve çekmek yeterlidir (2).
! Fırını ilk kez kullandığınızda, içi boşken termostatı
maksimuma getirerek kapağı kapalı vaziyette en az bir saat
çalıştırınız. Sonra fırını kapatıp kapağını açınız ve mekanı
havalandırınız. Duyulan koku, fırını korumak için kullanılan
maddelerin buharlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Bazı modeller bir el yardımı gerektirmeden yavaş bir şekilde
kapağın kapanmasına olanak tanıyan menteşeli bir sistemle
donatılmıştır. Doğru bir kullanım için, kapatmadan önce:
• kapağı tamamen açınız.
• manüel olarak zorla kapatmaktan kaçınınız.
Fırının yakılması
1. PROGRAM düğmesini döndürerek istenilen pişirme
programını seçiniz.
2. TERMOSTAT düğmesini döndürerek istenilen ısıyı
seçiniz. Pişirilecek yemek türleri ile bunlar için önerilen
sıcaklıklar listesi, pişirme Tablosunda mevcuttur (bakınız
Programlar).
3. TERMOSTAT uyarı lambasının yanık olması, ayarlanan
sıcaklığa kadarki ısınma aşamasını gösterir.
4. Pişirme sırasında aşağıdaki işlemleri yerine getirmek
mümkündür::
- PROGRAM düğmesini döndürerek pişirme programını
değiştirmek;
- TERMOSTAT düğmesini döndürerek ısıyı değiştirmek;
- PROGRAM düğmesini “0” pozisyonuna getirerek pişirme
sürecini durdurmak.
! Fırın tabanına asla herhangi bir cisim koymayınız,
emayesine zarar verebilirsiniz.
! Pişirme kaplarını daima teçhizattaki ızgara üzerine koyunuz.
Soğutma fanı
Harici sıcaklık derecesinin düşürülmesi için bir soğutma fanı
tarafından atılan hava, kontrol paneli ve fırın kapağı arasından
ve aynı zamanda fırın kapağının alt tarafından çıkar.
! Pişirme sonunda fırın yeterince soğuyana kadar bu fan
çalışır durumda kalır.
Fırın lambası
PROGRAMLAR düğmesi ile
seçilerek yakılır. Bir pişirme
programı seçildiğinde yanık kalır.
Katlanabilir kol
Bazı modeller fırın kapağına entegre edilmiş katlanabilir
bir kol ile donatılmıştır. Hafifçe basmak yeterlidir ve push/
push açılım, fırını açma ve kapatma işlemini kolaylaştırır.
Kullanım sonunda, hafifçe basarak yeniden kapatılabilir.
Analog Programlayıcı*
PİŞİRME BAŞLANGICI
ikonu
PİŞİRME SONU
ikonu
ZAMAN AYAR
düğmesi
SAAT
ikonu
DAKİKA
SAYACI ikonu
! Tüm ayarlar, sadece eğer fırın elektrik tesisatına bağlı ise,
mümkündür. 10 saniyeden fazla bir süredir akım olmaması
halinde, programlayıcı durur: akım sıfırlandığı zaman,
SAAT ikonu bir black-out olmuş olduğunu ve yeniden saati
ayarlamak gerektiğini göstermek için yanıp söner.
Eğer black-out programlı bir pişirme işlemi sırasında
gerçekleşir ise, programlanan süre durdurulduğu yerden
yeniden başlar (örn. eğer program 1 saatlik pişirme süresine
sahip ise ve bu pişirme işlemi sırasında 30 dakikalık bir black
out mevcut ise, program 1 saat 30 dakika sonra sona erer).
Bu durumda da SAAT ikonu yanıp söner ve saat yeniden
ayarlanmalıdır.
MANÜEL PİŞİRME
Eğer hiçbir programlama işlemi etkinleştirilmemiş ise, fırın
PROGRAM ve TERMOSTAT düğmelerini döndürerek
manüel modda kullanılabilmektedir.
Dakika sayacının ayarlanması
! Bu fonksiyon pişirme işlemini durdurmaz ve fırın kullanımı
tarafından kaldırılır; sadece ayarlananan dakikaların sona
erdiğinin sesli bir sinyalle haber verilmesini sağlar. Dakika
sayacı, sadece uygulamada hiçbir program yok ise,
kullanılabilir.
Dakika sayacını etkinleştirmek için, DAKİKA SAYACI ikonu
yanıp sönene kadar 3 defa düğmeye kısa süreli basınız.
Dakika sayacının ayarı, pişirme sonu saatinin ayarı ile
aynıdır (ilişkin paragrafa bakınız)
* Sadece bazı modellerde mevcut.
9
TR
TR
Saatin ayarlanması
İbreler tarafından gösterilen saati ayarlamak için, SAAT ikonu
yanıp sönene kadar düğmeye 4 defa kısa süreli basınız.
1 dakikalık geçişler ile görüntülenen saati arttırmak veya
azaltmak için, düğmeyi saat yönünde veya saat yönünün
tersinde döndürünüz ve dakika ibresi saat yönünde veya
saat yönünün tersinde 1 dakikalık geçişler ile hareket eder.
Son ayardan itibaren 10 saniye geçtikten sonra,
programlayıcı ayarlama modundan otomatik olarak çıkar.
Pişirme işleminin programlanması
Hemen başlayacak bir pişirme süresi planlama
Pişirme sonu saatinin programlanması, programlanana
saate göre otomatik olarak pişirme işlemini hemen
başlatmamıza ve sonlandırmamıza olanak tanır.
Pişirme sonu saatini programlamak için, PİŞİRME SONU
ikonu yanıp sönene kadar düğmeye kısa süreli 2 defa basınız.
1 dakikalık geçişler ile pişirme süresini arttırmak veya
azaltmak için, düğmeyi saat yönünde veya saat yönünün
tersinde döndürünüz ve dakika ibresi saat yönünde veya
saat yönünün tersinde hareket eder.
PİŞİRME SONU ikonunun yanıp sönmesi, son dönüşten
itibaren 10 saniye boyunca devam eder. Program, en az 1
pişirme dakikasının programlanmış olması şartıyla, düğmeye
basarak veya 10 saniyenin bitmesini bekleyerek onaylanabilir.
Yanık PİŞİRME SONU ikonu, programlama işleminin
gerçekleştiğini gösterir.
PROGRAM düğmesini döndürerek istenilen pişirme
programını seçiniz.
Fırın, hemen yanar ve ayarlanan pişirme sonu saatinde
kapanacaktır.
Ayarlanan programı görüntülemek için, düğmeye kısa süreli
basınız ve düğmeyi serbest bırakınız; ibreler ve ikonlar
ayarlanan programı görüntüler.
Pişirme işlemi sona erdiği zaman, PİŞİRME SONU ikonu
yanıp söner ve alarm, 1 dakika boyunca sesli sinyaller verir
(devre dışı bırakmak için, düğmeye kısa süreli basınız).
PROGRAM düğmesini “0” pozisyonuna getiriniz.
• Örnek: saat 9:00 ve pişirme sonu saati 10:15’e
programlanır. Program, hemen başlar ve bir saat 15
dakikalık bir süre ile 10:15’te otomatik olarak durur.
Gecikmeli olarak başlayacak bir pişirme süresi planlama
Pişirme sonu saatinin programlanması, programlanana
saatlere göre otomatik olarak pişirme işlemini hemen
başlatmamıza ve sonlandırmamıza olanak tanır..
Pişirme başlangıcı saatini programlamak için, PİŞİRME
BAŞLANGICI ikonu yanıp sönene kadar düğmeye kısa
süreli 1 defa basınız.
1 dakikalık geçişler ile pişirme başlangıcı saatini arttırmak
veya azaltmak için, düğmeyi saat yönünde veya saat
yönünün tersinde döndürünüz ve dakika ibresi saat yönünde
veya saat yönünün tersinde hareket eder.
PİŞİRME BAŞLANGICI ikonunun yanıp sönmesi, son
dönüşten itibaren 10 saniye boyunca devam eder. Eğer bu
süre içinde düğme döndürülmez veya düğmeye basılmaz ise,
ibreler otomatik olarak saati görüntülemeye geri dönerler ve
program iptal edilir. Pişirme başlangıcı saatini ayarladıktan
sonra (sabit olarak yanan PİŞİRME BAŞLANGICI ikonu),
10
sadece 1 dakika bile olsa programlanmış olması şartıyla,
yeniden düğmeye basınca pişirme sonu saatinin ayarlanması
işlemine geçilir (kapalı olan PİŞİRME SONU ikonu yanıp
sönmeye başlar), aksi taktirde programlama işlemi sona erer.
Pişirme sonu saatinin programlanması için, yukarıda
anlatılan prosedürü takip ediniz.
PROGRAM düğmesini döndürerek istenilen pişirme
programını seçiniz. Fırın, ayarlanan başlangıç saatinde
yanacak ve seçilen pişirme sonu saatinde kapanacaktır.
• Örnek: saat 9:00, başlangıç saati olarak 11:00 ve pişirme
sonu saati olarak 12:15 ayarlanır.. Program, otomatik
olarak saat 11:00’de başlar ve bir saat 15 dakikalık bir
süre ile 12:15’te otomatik olarak durur.
! Bir programlamayı iptal etmek için, düğmeye 3
saniye boyunca basınız: programlama iptal edilecek ve
programlayıcı manüel pişirme moduna geri dönecektir.
Elektronik programlayıcı*
•• ••
Saati ayarlama
! Saat, fırın kapatıldığında veya açıldığında, pişirme programının
bitiş saati önceden ayarlanmadığı takdirde ayarlanabilir.
Cihaz elektriğe bağlandıktan sonra veya elektrik kesildikten
sonra, EKRANDAKİ
simgesi ve dört basamaklı rakam
yanıp sönmeye başlayacaktır.
1. Ekrandaki
simgesi ve dört rakam yanıp sönmeye
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. Saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın;
düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız, ekran
rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece istenen değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Zamanlayıcıyı ayarlama
! Bu fonksiyon pişirmeyi durdurmaz ve fırını etkilemez;
ayarlanan zaman süresi geçtiğinde alarmı etkin hale
getirmek için kullanılır.
1. Ekrandaki
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
* Sadece bazı modellerde mevcut.
2. İstenen saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini
kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız,
ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Saat geri sayarken ekranda gösterilecektir. Bu saat süresi
geçtiğinde, alarm etkin hale gelecektir.
Pişirmeyi programlama
! Programlama yapılmadan önce pişirme modu seçilmelidir.
Pişirme süresini programlama
1. EKRANDAKİ
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen süreyi ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini
kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız,
ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
4. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı
görünür, fırın pişirmeyi bırakır ve alarm çalar. Durdurmak
için herhangi bir düğmeye basın.
• Örneğin: Saat 9:00 ö.ö ve 1 saat 15 dakikalık bir süre
programlandı. Program ö.ö. 10:15’ de otomatik olarak
duracaktır.
Pişirme modu için bitiş süresini ayarlama
! Pişirme bitimi süresi programlanmadan önce pişirme süresi
ayarlanmalıdır.
1. Süreyi ayarlamak için 1 ila 3. adımları yukarıda belirtildiği
gibi ayarlayın.
2. Ardından, EKRANDAKİ
simgesi ve dört rakam yanıp
sönmeye başlayıncaya kadar
düğmesine basın.
3. Pişirme bitimi süresini ayarlamak için “ ” ve “ ”
düğmelerini kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı
tutarsanız, ekran değerleri daha hızlı kaydıracaktır, böylece
istenen değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
4. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
5. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı
görünür, fırın pişirmeyi bırakır ve alarm çalar. Durdurmak
için herhangi bir düğmeye basın.
ve
düğmeleri yandığında.programlama ayarlanmış
olur. EKRANDA sırasıyla pişirme bitimi süresi ve pişirme
süresi gösterilir.
• Örneğin: Saat ö.ö. 9:00 ve 1 saatlik süre programlanmış.
Bitiş süresi olarak 12:30 planlanmış. Program ö.ö.
11:30’da otomatik olarak başlayacaktır.
Programlar
TR
Pişirme programları
! Tüm programlar için 60°C ile MAX arasında bir ısı
ayarlanabilir, tek bunun dışında kalan:
• IZGARA (Yalnız MAX’a ayarlanması tavsiye edilir);
• GRATEN (200°C ısının üzerine çıkılmaması tavsiye olunur).
Program GELENEKSEL FIRIN
Alt ve üst ısıtma elemanları devreye girer. Bu geleneksel
pişirme konumu ile bir tek pişirme rafının kullanılması daha
uygundur: birden fazla kat kullanıldığında ısı dağılımı kötü
olur.
ÇOKLU PİŞİRME programı
Tüm ısıtma elemanları (alt, üst ve yuvarlak ısıtma) devreye
girer, fan da çalışmaya başlar. Tüm fırında ısı sabit
olduğundan, hava yemeği eşit bir şekilde pişirir ve kızartır.
Aynı anda en fazla iki pişirme rafını kullanmak mümkündür.
Program PİZZA FIRINI
Alt ve yuvarlak ısıtma elemanı devreye girer, fan da
çalışmaya başlar. Bu kombinasyonda fırın hızla ısınırken
özellikle aşağıdan ciddi bir ısı yansıması olur. Her seferinde
bir tek raf kullanıldığı durumlarda pişirme işleminin ortasında
pozisyon değiştirilmesi gerekir.
IZGARA programı
Üst ısıtma elemanı devreye girer ve çevirme (şiş) kısmı da
(varsa) çalışmaya başlar.
Izgaranın yüksek ve doğrudan ısısı, yüksek yüzey ısısı
gerektiren besinler için tavsiye edilir. Pişirme esnasında
fırınınızın kapağını kapalı olarak muhafaza ediniz.
GRATEN programı
Üst ısıtma elemanı devreye girer ve fan ile çevirme (şiş) kısmı
da (varsa) çalışmaya başlar. Tek yönlü termik yansımayla
birlikte fırın içindeki havanın güçlendirilmiş sirkülasyonu
başlar. Bu ısının iç kısımlara işleme gücünü artırarak gıda
yüzeylerinin yanmasını önler. Pişirme esnasında fırınınızın
kapağını kapalı olarak muhafaza ediniz.
Program PASTA FIRINI
Arka ısıtma elemanı ile birlikte fan devreye girerek ısının
fırının her yerine eşit dağılmasını sağlar. Bu program
hassas yemeklerin ve aynı anda üç rafta “kurabiyelerin”
hazırlanması (ör. mayalanmaya ihtiyaç duyan tatlılar) için
tavsiye edilir.
Bir programı iptal etme
Bir programı iptal etmek için:
• İptal etmek istediğiniz ayarla ilgili simge ve ekrandaki
rakamların yanıp sönmesi bitene kadar
düğmesine
basın. 00:00 rakamları ekranda görünene kadar “ ”
düğmesine basın.
• “ ” ve “ ” düğmelerini basılı tutarsanız zamanlayıcı
ayarları dahil önceden seçilen tüm ayarlar iptal edilecektir.
11
TR
Rosto çevirme*
Rosto çevirme ünitesini
devreye sokmak için (şekle
bakınız) aşağıdaki işlemleri
yerine getiriniz:
1. yağ toplama tepsisini 1
no’lu pozisyona koyunuz;
2. rosto çevirme ünitesinin
dayanağını 3 no’lu pozisyona
koyarak şişi fırının arka
duvarında yer alan deliğe
geçiriniz;
3.
veya
programlarını seçerek, rosto çevirme
fonksiyonunu çalıştırınız;
Pratik pişirme önerileri
! Fan çalışırken yapılan pişirmelerde 1 ve 5. raf konumlarını
kullanmayınız: bunlar doğrudan sıcak hava verdiklerinden,
hassas gıdaların üstlerinde yanmaya neden olabilir.
! IZGARA ve GRATEN pişirmelerde, pişirmeden çıkan
atıkları (su ve/veya yağ) toplaması için yağ toplama tepsisini
1 no’lu pozisyona getiriniz.
ÇOKLU PİŞİRME
• 2 ve 4. raf pozisyonlarını kullanınız ve daha fazla ısı
gerektiren yemekleri 2. rafta pişiriniz.
• Yağ toplama tepsisini en alta, ızgarayı ise üste koyunuz.
IZGARA
• Pişirilecek gıdaları ızgaranın ortasına yerleştirerek
ızgarayı 3 veya 4 konumuna yerleştiriniz.
• Enerji seviyesinin maksimuma ayarlanması tavsiye
edilir. Üst rezistans sürekli olarak yanık kalmazsa
endişelenmeyiniz: Bu parçanın çalışması bir termostat
tarafından kontrol edilir.
PİZZA FIRINI
• Hafif alüminyum bir tepsiyi cihazınızla birlikte verilmiş
olan ızgaraya yerleştiriniz.
Yağ toplama tepsisi ile pişirme süresi uzar ve pizzanız
çıtır çıtır olmaz.
• Çok malzemeli pizzalarda mozzarella peynirinin pişirme
işleminin tam ortasında eklenmesi tavsiye edilir.
* Sadece bazı modellerde mevcut.
12
Pişirme tablosu
Programlar
Geleneksel
Çoklu Pişirme
Pizza
Izgara
Graten
Pasta
Yemekler
Ördek
Dana veya sığır rosto
Domuz rosto
Bisküvi (ev yapımı)
Turtalar
Ağırlık
(Kg)
Rafların
pozisyonu
Ön ısıtma
(dakika)
Tavsiye edilen
sıcaklık
derecesi
Pişirme
süresi
(dakika)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170-180
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
2 ve
3
2
2 ve
2
2
2 ve
2 ve
2
2 ve
3
4
Pizza (2 raf üzerinde)
Lazanya
Kuzu
Kızarmış tavuk + patates
Uskumru
Plum-cake
Kurabiye (2 raf üzerinde)
Bisküvi (2 raf üzerinde)
Pandispanya (1 raf üzerinde)
Pandispanya (2 raf üzerinde)
Tuzlu tartlar
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
Pizza
Börekler
0.5
1
3
2 veya 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Dil balığı
Kalamar ve karides şiş
Morina fileto
Izgara sebze
Dana biftek
Pirzola
Hamburger
Uskumru
Tost
1
1
1
1
1
1
1
1
n. 4
4
4
4
3 veya 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Rosto çevirme aparatı ile (varsa)
Dana şiş
Tavuk şiş
Kuzu şiş
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Izgara tavuk
Ahtapot
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Rosto çevirme aparatı ile (varsa)
Dana şiş
Kuzu şiş
Tavuk (şiş) +
patates (yağ toplama tepsisinde)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
Turtalar
Meyveli turta
Plum-cake
Pandispanya
Doldurulmuş krepler (2 raf üzerinde)
Küçük kekler (2 raf üzerinde)
Peynirli tuzlu çörekler (2 raf üzerinde)
Kurabiye (3 raf üzerinde)
Bisküvi (3 raf üzerinde)
Yalancı krema (3 raf üzerinde)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
2o3
3
3
2 ve 4
2 ve 4
2 ve 4
1, 3 ve 5
1, 3 ve 5
1, 3 ve 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
4
4
4
4
! Pişirme süreleri bilgi amaçlı olup kişisel zevke göre değiştirilebilir.
13
TR
TR
Önlemler ve tavsiyeler
! Cihaz uluslararası emniyet mevzuatlarına uygun olarak
projelendirilmiş ve üretilmiştir. Bu uyarılar güvenlik amaçlı
olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel emniyet
• Cihaz, meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup
profesyonel kullanım amaçlı değildir.
• Yağmur ve fırtınaya maruz kalması son derece tehlikeli
olduğundan cihaz, üzeri kapalı bile olsa açık alanlara
monte edilemez.
• Cihazı yerinden hareket ettirirken daima fırının yan
taraflarında bulunan tutma kulplarından yararlanınız.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken ya da elleriniz veya
ayaklarınız ıslak ya da nemliyken dokunmayınız.
• Cihaz, sadece yetişkin kişiler tarafından ve bu
kitapçıkta aktarılan talimatlara göre, yemek pişirmek
amaçlı kullanılmalıdır. Her türlü diğer kullanımlar
(örneğin: ortam ısıtması) uygunsuz ve bu nedenle
tehlikeli bulunur. Üretici firma uygunsuz, hatalı ve
mantık dışı kullanımlardan kaynaklanan muhtemel
zararlardan sorumlu tutulamaz.
• Cihazın kullanımı sırasında ısıtma elemanları ile
fırının bazı kısımları çok sıcak duruma gelir. Bunlara
dokunmamaya dikkat ediniz ve çocukları uzak tutunuz.
• Diğer beyaz eşyalara ait kabloların fırının sıcak
kısımlarına temas etmesini önleyiniz.
• Havalandırma ve ısı dağılma noktalarını tıkamayınız.
• Fırın kapağını açma kulpunu tam ortasından tutunuz:
yan tarafları sıcak olabilir.
• Kapları fırına sürerken veya fırından çıkartırken daima
fırın eldiveni kullanınız.
• Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile örtmeyiniz.
• Tutuşabilen maddeleri fırın içinde bulundurmayınız:
bunlar fırın yanlışlıkla çalıştırılacak olursa alev alabilirler.
• Cihazın kullanılmadığı zamanlarda düğmelerin daima
“●”/“○” konumunda olduklarından emin olunuz.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden
tutarak çekiniz.
• Fişi elektrik şebekesinden çekmeden, temizlik veya
bakım müdahalelerinde bulunmayınız.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları
kurcalamayınız. Teknik servis ile irtibata geçiniz (Teknik
servis bölümüne bakınız).
• Fırının kapağı açıkken kapak üzerine ağır cisimler
koymayınız.
• Çocukların cihaz ile oynamasını önleyiniz.
• Cihaz; (çocuklar dahil) fiziki, duyusal ya da zihinsel
kapasiteleri kısıtlı kişiler tarafından kullanılamayacağı
gibi, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında
bulunmadıkça veya cihazın kullanımı hakkında ön bilgiler
almış olmadıkça, deneyimsiz ve ürüne fazla bir alışkanlığı
bulunmayan kimseler tarafından da kullanılmamalıdır.
• Cihaz harici bir otomatik zaman ayarı veya ayrı bir
uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılacak şekilde
tasarlanmamıştır.
14
İmha
• Ambalaj malzemelerinin imha edilmesi: ambalajların geri
dönüşümünü sağlayan yerel düzenlemelere uyunuz.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme
konusunu düzenleyen 2012/19/CE sayılı Avrupa
Birliği mevzuatında; beyaz eşyaların kentsel katı atık
genel yöntemi ile imha edilmemesi öngörülmüştür.
Kullanılmayan cihazlar, madde geri kazanım ve geri
dönüşüm oranını en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre
ve insan sağlığına olası zararları engellemek için ayrı ayrı
toplanması gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrıştırılmış
atık hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı
işareti olan sepet sembolü yer almaktadır.
Kullanılmayan beyaz eşyalar belediye atık toplama
servisine teslim edilebilecektir, bunları belediyenin bunun
için özel olarak belirlediği yerlere ya da konuyla ilgili
ulusal düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda, benzer
tipte yeni bir ürün aldığınız satıcılara verebilirsiniz.
Belli başlı tüm beyaz eşya üreticileri kullanılmayan cihazların
toplanması ve imha edilmesi için öngörülen sistemlerin
oluşturulması ve idaresi konusunda faaliyet göstermektedir.
Tasarruf ve çevreye saygı
• Fırın ikindi saatleri ile sabahın ilk saatleri arasında kalan
zaman diliminde çalıştırıldığı takdirde elektrik şirketlerinin
emilim yükünün azaltılmasına katkı sağlanır.
• IZGARA ve GRATEN pişirmelerinin daima fırın kapağı kapalı
vaziyette yapılması önerilir: bu hem daha iyi sonuç elde
edilmesini hem de enerji tasarrufu sağlar (yaklaşık %10).
• Contaların temiz ve bakımlı tutulması, bunların kapağa
tam olarak yapışarak ısı kaybını önlemesini sağlar.
Servis ve bakım
Elektrik akımının devre dışı bırakılması
Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazın elektrik
şebekesine bağlantısını kesiniz.
Cihazın temizlenmesi
• Emayeli veya inox dış kısımlar ile lastik contalar ılık
su ve nötr sabunla ıslatılmış bir sünger yardımıyla
temizlenebilir. Lekeler çok zor çıkan türdense özel
ürünler kullanınız. Bol su ile durulayıp temizlikten sonra
kurulamanız tavsiye edilir. Çizici tozlar ve aşındırıcı
maddeler kullanmayınız.
• Fırının içi mümkünse her kullanımdan sonra, daha henüz
ılıkken temizlenmelidir. Sıcak su ile deterjan kullanınız,
durulayınız ve yumuşak bir bezle kurulayınız. Çizici
maddelerden kaçınınız.
• Sürgülü kızaklar hariç aksesuarlar normal bulaşık yıkama
sistemiyle ve bulaşık makinasında da yıkanabilirler.
! Cihazın temizliği için asla buharlı ya da yüksek basınçlı
temizleyiciler kullanmayınız.
Fırın kapağının temizlenmesi
Cam aşındırıcı olmayan ürün ve sünger kullanılarak
temizlenmeli ve yumuşak bir bezle kurutulmalıdır. Camı
çizebilecek ya da camın kırmasına neden olabilecek
aşındırıcı pürüzlü malzeme veya keskin madeni kazıyıcı
kullanılmamalıdır.
Daha özenli bir temizlik için fırın kapağını sökmek
mümkündür:
1. kapağı tamamen açınız (şekle bakınız);
2. bir tornavida yardımıyla, iki adet menteşe üzerinde yer
alan F kolları yukarı kaldırarak döndürünüz (şekle bakınız);
Sürgülü Kızaklar setinin montajı
A
TR
Sürgülü kızakları monte
etmek için:
1. Ara çubuklarından A takılı
olan iki tezgahı çıkartınız
(şekle bakınız).
2. Sürgülü kızağın takılacağı
rafı seçiniz. Sürgülü kızağın
çıkarılacağı yönü dikkate
alarak tezgaha önce B
sonra C ankastre olarak
yerleştiriniz.
F
3. kapağı iki dış yanından tutarak,
aralık kalacak şekilde yavaşça
kapatınız. Sonra kapağı kendinize doğru çekip yuvasından
çıkartınız (şekle bakınız). Kapağı
aynı işlemleri tersten uygulayarakyerine monte ediniz.
Contaların kontrolü
Fırın kapağını çevreleyen contanın durumunu periyodik
olarak kontrol ediniz. Hasarlı olması halinde en yakın
Teknik Servise başvurunuz (bakınız Teknik Servis). Bu
durumda onarım yapılıncaya kadar fırını kullanmamanız
tavsiye edilir.
Ampulün yenisi ile değiştirilmesi
Fırının aydınlatma
lambasını değiştirmek için:
1. Lamba tutucusunun
cam kapağını gevşetip
çıkarınız.
2. Ampulü sökünüz ve aynı
özelliklere sahip bir ampul
ile değiştiriniz: güç 25 W,
bağlantı E 14.
3. Kapağı yerine takınız
(şekle bakınız);
3. Fırının yan duvarları
üzerinde yer alan deliklere monte edilen sürgülü
kızaklar ile iki adet tezgahı
sabitleyiniz (şekle bakınız).
Sol tezgahın delikleri
yukarıda, sağ tezgahın
D
delikleri ise aşağıdadır.
4. Son olarak tezgahı A
ara parçaları üzerine ankastre olarak takınız.
! Sürgülü kızakları 5. konuma takmayınız.
Yan ve arka katalitik paneller*
Paneller pişirme işlemlerinin oluşturduğu yağı çekebilme
kapasitesine sahip olan özel bir emaye ile kaplanmıştır.
Bu emaye, bozulmadan farklı aksesuarların (ızgaralar,
yağ toplama tepsileri, v.s.) kaymasına olanak tanımaya
yeterince dayanıklıdır. Yüzeylerin üzerinde küçük beyaz
çizgiler oluştuğunda endişelenmeye gerek yoktur.
Bununla birlikte aşağıdaki durumlardan kaçınmak gerekir:
- keskin nesneler ile (örneğin bıçak) emayeyi kazımak;
- deterjan veya aşındırıcı maddeler kullanmak.
! Ortamı aydınlatmak amacıyla fırın lambasını kullanmayınız.
* Sadece bazı modellerde mevcut.
15
Instalacja
! Ważnym jest, aby zachować niniejszą książeczkę instrukcji
dla przyszłych konsultacji. W razie sprzedaży, odsprzedania,
czy przeniesienia, należy upewnić się, czy znajduje się
ona wraz z urządzeniem i odpowiednimi uwagami, aby
poinformować nowego właściciela o jego funkcjonowaniu.
Obieg powietrza
W celu zapewnienia dobrego obiegu powietrza koniecznym
jest usunięcie tylnej ścianki komory. Najlepiej zainstalować
piekarnik w taki sposób, aby wspierał się na dwóch listwach
drewnianych lub na drewnianej desce z prześwitem
przynajmniej 45 x 560 mm (patrz ilustracje).
! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawieraja ona ważne
informacje dotyczące instalacji, użytkowania i bezpieczeństwa.
560
mm
.
45 m
m.
Ustawienie
! Opakowania nie są zabawkami dla dzieci i należy je
usunąć zgodnie z normami zbierania odpadów (patrz Środki
ostrożności i zalecenia).
! Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z
niniejszymi instrukcjami i przez personel zawodowo do
tego przygotowany. Błędna instalacja może skutkować
powstaniem szkód wobec osób, zwierząt lub rzeczy.
Zabudowa
W celu zagwarantowania poprawnego działania urządzenia
koniecznym jest, aby mebel posiadał odpowiednie parametry:
Wyśrodkowanie i zamocowanie
Aby przymocować urządzenie do mebla:
• otworzyć całkowicie drzwiczki piekarnika;
• wyjąć 2 zatyczki gumowe, które zakrywają otwory
mocowania w ramie obwodowej;
• zamocować piekarnik do mebla przy użyciu 2 śrub do
drewna;
• założyć z powrotem zatyczki gumowe.
• panele przylegające do piekarnika powinny być
wykonane z materiałów odpornych na ciepło;
• w przypadku mebli z okładziną z forniru, użyty klej musi
być odporny na temperaturę 100°C;
• dla zabudowy piekarnika, zarówno w przypadku zabudowy
szeregowej pod blatem ( patrz rysunek ), jak i w słupkowej,
mebel powinien posiadać następujące wymiary
mm
.
560
mm
.
575-585 mm.
m.
45 m
570 mm.
595
! Wszystkie części, które mają zapewnić bezpieczeństwo
powinny być zamocowane w taki sposób, aby nie można
ich było usunąć bez użycia narzędzia.
.
mm
550 in.
m
20 mm.
590 mm.
PL
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
,
2
2
* Tylko dla modeli ze stali nierdzewnej
! Po zabudowaniu piekarnika należy upewnić się, czy
uniemożliwiony jest kontakt z jego częściami elektrycznymi.
Informacje dotyczące zużycia prądu wskazane na tabliczce
znamionowej oparte są na pomiarach wykonanych dla tego
typu instalacji.
16
Podłączenie do sieci elektrycznej
Piekarniki wyposażone w trójbiegunowy przewód zasilający
dostosowane są do funkcjonowania na prąd zmienny,
przy napięciu i częstotliwości wskazanych na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz poniżej ).
Montaż przewodu zasilającego
1. Otworzyć skrzynkę
zaciskową podważając
śrubokrętem boczne
zatrzaski pokrywy:
pociągnąć i otworzyć
pokrywę (patrz rysunek).
L
N
2. Zamontować przewód
zasilający: odkręcić śrubę
zacisku kabla oraz trzy
śruby styków L-N,
a następnie zamocować
pojedyncze przewody pod
głowicami śrub, zachowując
kolejność kolorów niebieski
(N) brązowy (L) żółto-zielony
(patrz rysunek).
3. Zamocować przewód w
odpowiednim zacisku.
4. Zamknąć pokrywę
skrzynki zaciskowej.
Podłączenie przewodu zasilającego do sieci
Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę do
obciążeń wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz
obok).
W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci
koniecznym jest zainstalowanie pomiędzy urządzeniem
a siecią wyłącznika wielobiegunowego z otwarciem
minimalnym pomiędzy stykami 3 mm przeznaczonego
do obciążeń i odpowiadającego obowiązującym normom
(przewód uziemienia nie powinien być przerywany przez
wyłącznik). Przewód zasilania powinien być umieszczony
tak, aby w żadnym punkcie nie był narażony na temperaturę
otoczenia przekraczającą 50° C (np. tylna ścianka
piekarnika).
! Osoba instalująca urządzenie jest odpowiedzialna za
jego właściwe podłączenie do prądu i zachowanie norm
bezpieczeństwa.
Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, czy:
! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny i
gniazdko powinny być łatwo dostępne.
! Kabel nie powinien być zginany ani ściskany.
! Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i
wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników (patrz
Serwis Techniczny).
! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
TABLICZKA ZNAMIONOWA
32,4 cm
Wymiary
l 59
45,5 cm
32,4 cm
Wymiary
l 62
ENERGY
LABEL
Dyrektywa 2002/40/WE
na etykietce piekarników
elektrycznych.
Norma EN 50304
Zużycie energii
konwekcja naturalna funkcja ogrzewania:
Tradycyjna;
Zużycie energii deklaracja
Klasa konwekcji wymuszona funkcja
Do wypieku ciast.
ogrzewania:
Niniejsze urządzenie jest zgodne
z postanowieniami następujących
dyrektyw wspólnotowych:
2006/95/EWG z dnia 12.12.2006
(niskiego napięcia) z pó niejszymi
zmianami - 2004/108/EWG z dnia
15.12.2004 (kompatybilności
elektromagnetycznej) z późniejszymi
zmianami - 93/68/EWG z dnia 22.07.1993
z późniejszymi zmianami - 2012/19/WE
z późniejszymi zmianami.
1275/2008 standby/off mode.
* Tylko dla modeli z wytłaczanymi prowadnicami.
** Tylko dla modeli z drucianymi prowadnicami.
• gniazdko ma właściwe uziemienie i odpowiada
obowiązującym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej
mocy urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej
(patrz poniżej);
• napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na
tabliczce znamionowej (patrz poniżej );
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W
przeciwnym wypadku wymienić gniazdko lub wtyczkę;
nie stosować przedłużaczy ani rozgałęziaczy.
17
PL
PL
Uruchomienie i użytkowanie
przy wyborze programu pieczenia.
UWAGA! Piekarnik jest
wyposażony w system
blokowania rusztu, który
umożliwia jego wysuwanie
bez całkowitego wyjmowania
z piekarnika (1).
W celu całkowitego wyjęcia
rusztu wystarczy go unieść
w sposób przedstawiony na
rysunku, chwytając za przednią część i pociągnąć do siebie (2).
1. Najpierw należy ustawić dzwonek, przekręcając o prawie
jeden pełny obrót pokrętło TIMERA zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
2. Przekręcając je z powrotem w kierunku przeciwnym,
ustawić żądany czas poprzez dopasowanie wskaźnika
pokrętła TIMERA do czasu wskazanego na panelu
sterowania.
3. Timer działa jak minutnik: po upływie określonego czasu
wydaje sygnał dźwiękowy.
! Podczas pierwszego uruchomienia należy włączyć pusty
piekarnik na przynajmniej jedną godzinę, z termostatem
ustawionym na maksimum i zamkniętymi drzwiczkami.
Następnie wyłączyć, otworzyć drzwiczki piekarnika i
wywietrzyć pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy
jest skutkiem parowania substancji stosowanych w celu
zabezpieczenia piekarnika.
Korzystanie z minutnika*
! Timer nie kontroluje włączenia i wyłączenia piekarnika.
Chowany uchwyt
Niektóre modele wyposażono w chowany uchwyt wbudowany
w drzwiczki piekarnika. Wystarczy lekko nacisnąć, a otwarcie
typu push/push ułatwi zamykanie i otwieranie piekarnika. Po
użyciu zamyka się poprzez lekkie naciśnięcie.
Niektóre modele są wyposażone w system zawiasów,
dzięki któremu drzwiczek powoli zamykają się same, bez
potrzeby towarzyszenia im dłonią podczas zamykania. W
celu prawidłowego użycia, przed zamknięciem:
• całkowicie otworzyć drzwiczki.
• unikać ręcznego wymuszania zamknięcia.
Włączanie piekarnika
1. Wybrać program pieczenia, przekręcając pokrętło
PROGRAMY.
2. Wybrać temperaturę, przekręcając pokrętło TERMOSTAT.
Wykaz potraw z zalecanymi dla nich temperaturami znajduje
się w Tabeli pieczenia (zob. Programy).
3. Świecąca kontrolka TERMOSTAT wskazuje fazę
nagrzewania do nastawionej temperatury.
4. Podczas pracy piekarnika można zawsze:
- zmienić program pieczenia za pomocą pokrętła
PROGRAMY;
- zmienić temperaturę za pomocą pokrętła TERMOSTAT;
- przerwać pieczenie przez ustawienie pokrętła PROGRAMY
w pozycji „0”.
! Nigdy nie należy stawiać żadnych przedmiotów na dnie
piekarnika, gdyż grozi to uszkodzeniem emalii.
! Naczynia do pieczenia stawiać zawsze na ruszcie
znajdującym się w wyposażeniu piekarnika.
Chłodzenie poprzez wentylację
W celu zmniejszenia temperatury zewnętrznej wentylator
chłodzący wytwarza strumień powietrza, który wychodzi
między panelem sterowania a drzwiczkami piekarnika, a
także w ich części dolnej.
! Po zakończeniu pieczenia wentylator pracuje dopóki
piekarnik wystarczająco się nie ochłodzi.
Oświetlenie piekarnika
Światło w piekarniku włącza się przez wybranie
za
pomocą pokrętła PROGRAMY. Pozostaje ono włączone
* Tylko w niektórych modelach.
18
Programator Analogowy*
Ikona
ROZPOCZĘCIE
PIECZENIA
Ikona
KONIEC PIECZENIA
Pokrętło
USTAWIANIA CZASÓW
Ikona
ZEGAR
Ikona
MINUTNIK
! Przeprowadzanie ustawień jest możliwe jedynie wówczas,
gdy piekarnik jest podłączony do instalacji elektrycznej.
W przypadku braku zasilania przez ponad 10 sekund
programator zatrzymuje się: po przywróceniu zasilania
ikona ZEGAR miga sygnalizując, że zabrakło zasilania i
konieczne jest ponowne ustawienie godziny.
Jeśli zasilanie zostanie przerwane podczas
zaprogramowanego pieczenia, zaprogramowany czas
ruszy ponownie od miejsca, w którym się zatrzymał (np.
jeśli zaprogramowano 1 godzinę pieczenia, a na 30 minut
zabraknie prądy, program zakończy się po 1 godzinie i 30
min). Również w tym przypadku ikona ZEGARA miga i
konieczne jest ponowne ustawienie godziny.
RĘCZNY TRYB PIECZENIA
Jeśli nie przeprowadzi się programowania, można korzystać
z piekarnika w trybie ręcznym, przy użyciu pokręteł
PROGRAMY i TERMOSTAT.
Ustawienie minutnika
! Ta funkcja nie przerywa pieczenia i jest niezależna od
użytkowania piekarnika; pozwala jedynie aktywować
sygnał dźwiękowy po upływie ustawionego czasu. Z
minutnika można korzystać, tylko wtedy, gdy nie trwa żadne
zaprogramowane pieczenie.
Aby włączyć minutnik, należy 3 razy krótko nacisnąć
pokrętło aż zacznie migać ikona MINUTNIKA. Ustawianie
minutnika przebiega identycznie jak ustawianie godziny
końca pieczenia (zob. odnośny paragraf)
Ustawienie godziny
Aby ustawić godzinę wskazywaną przez wskazówki, należy
4 razy krótko nacisnąć pokrętło aż zacznie migać ikona
ZEGARA.
Następnie, aby zwiększyć lub zmniejszyć wyświetlaną
godzinę w krokach równych 1 minutę, należy obracać
pokrętło w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara: wskazówka minutowa będzie się
przesuwała w krokach 1-minutowych w żądanym kierunku.
Po upływie 10 sekund od ostatniej zmiany ustawień,
programator wychodzi automatycznie z trybu zmiany
ustawień.
Programowanie pieczenia
Programowanie czasu pieczenia z natychmiastowym
rozpoczęciem
Zaprogramowanie godziny zakończenia pieczenia pozwala na
natychmiastowe rozpoczęcie pieczenia i jego automatyczne
zakończenie zgodnie z zaprogramowaną godziną.
Aby ustawić godzinę zakończenia pieczenia, należy 2 razy
krótko nacisnąć pokrętło aż zacznie migać ikona KONIEC
PIECZENIA.
Następnie, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas gotowania
w krokach równych 1 minutę, należy obracać pokrętło w
kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara: wskazówka minutowa będzie się przesuwała w
krokach 1-minutowych w żądanym kierunku.
Ikona KONIEC PIECZENIA miga jeszcze przez 10 sekund
po ostatnim obrocie pokrętła. Program można potwierdzić
naciskając pokrętło lub odczekując 10 sekund, jeśli tylko
zaprogramowano przynajmniej 1 minutę pieczenia.
Zapalona ikona KONIEC PIECZENIA oznacza, że pieczenie
zostało zaprogramowane.
Wybrać żądany program pieczenia, obracając pokrętłem
PROGRAMY.
Piekarnik włączy się natychmiast i wyłączy się o ustawionej
godzinie zakończenia pieczenia.
Aby wyświetlić ustawiony program, należy krótko nacisnąć
i zwolnić pokrętło; wskazówki i ikony wyświetlają ustawiony
program.
Pod koniec pieczenia ikona KONIEC PIECZENIA miga,
a alarm wydaje sygnały dźwiękowe co 1 minutę (aby go
wyłączyć należy na krótko wcisnąć pokrętło).
Ustawić pokrętło PROGRAMY w pozycji „0”.
• Przykład: jest godzina 9:00 i koniec pieczenia zostaje
zaprogramowany na godzinę 10:15. Program rusza
natychmiast i zatrzymuje się automatycznie o 10:15, a
więc pieczenie trwa jedną godzinę i 15 minut.
Programowanie czasu pieczenia z opóźnionym
rozpoczęciem
Zaprogramowanie godziny rozpoczęcia pieczenia pozwala
na automatyczne rozpoczęcie i zakończenie pieczenia
zgodnie z zaprogramowanymi godzinami.
Aby ustawić godzinę rozpoczęcia pieczenia, należy 1
razy krótko nacisnąć pokrętło aż zacznie migać ikona
ROZPOCZĘCIE PIECZENIA.
Aby zwiększyć lub zmniejszyć czas rozpoczęcia pieczenia
w krokach równych 1 minutę, należy obracać pokrętło w
kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara: wskazówka minutowa będzie się przesuwała w
krokach 1-minutowych w żądanym kierunku.
Ikona ROZPOCZĘCIE PIECZENIA miga jeszcze przez
10 sekund po ostatnim obrocie pokrętła. Jeśli w tym
czasie nie obróci się ani nie naciśnie pokrętła, wskazówki
automatycznie zaczną wskazywać znów godzinę i program
zostanie anulowany. Po ustawieniu czasu rozpoczęcia
pieczenia (ikona ROZPOCZĘCIE PIECZENIA pali się
światłem ciągłym), poprzez ponowne naciśnięcie pokrętła,
przechodzi się do ustawiania godziny zakończenia
pieczenia (zgaszona uprzednio ikona KONIEC PIECZENIA
zaczyna migać): czas pieczenia musi wynosić co najmniej
1 minutę, w przeciwnym wypadku programowanie jest
nieważne.
Aby zaprogramować godzinę zakończenia pieczenia,
należy przeprowadzić opisaną powyżej procedurę.
Wybrać żądany program pieczenia, obracając pokrętłem
PROGRAMY. Piekarnik włączy się o ustawionej godzinie
rozpoczęcia i wyłączy się o wybranej godzinie zakończenia
pieczenia.
• Przykład: jest godzina 9:00, czas rozpoczęcia pieczenia
zostaje zaprogramowany na 11:00, a czas zakończenia
na 12:15. Program rozpoczyna się automatycznie o 11:00
i zatrzymuje się o 12:15, a więc pieczenie trwa jedną
godzinę i 15 minut.
! Aby anulować programowanie, należy wcisnąć pokrętło
na 3 sekundy. zaprogramowane ustawienia zostaną
anulowane, a programator powróci do trybu pieczenia
ustawianego ręcznie.
Programator elektroniczny*
•• ••
* Tylko w niektórych modelach.
19
PL
PL
Ustawianie zegara
! Zegar można ustawić niezależnie od tego, czy piekarnik
jest włączony, czy wyłączony. Nie można go ustawić jedynie
wtedy, gdy został zaprogramowany koniec pieczenia.
Po podłączeniu do sieci elektrycznej lub po zaniku napięcia
ikona
oraz cztery cyfry na WYŚWIETLACZU pulsują.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zacznie
pulsować ikona
oraz cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić godzinę; jeśli
przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej,
aby ułatwić ustawienie.
3. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
Ustawianie minutnika
! Ta funkcja nie przerywa pieczenia i działa niezależnie od
użytkowania piekarnika, umożliwiając włączenie sygnału
dźwiękowego po upływie ustawionego czasu.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zaczną
pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas;
jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej,
aby ułatwić ustawienie.
3. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
Wyświetli się odliczanie wsteczne, a po jego zakończeniu
włączy się sygnał dźwiękowy.
Programowanie pieczenia
! Programowanie jest możliwe dopiero po dokonaniu wyboru
programu pieczenia.
Programowanie czasu trwania pieczenia.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zaczną
pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas
trwania pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry
zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
3. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
4. po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU
pojawia się napis END, piekarnik kończy pieczenie i włącza
się sygnał dźwiękowy. W celu jego wyłączenia, należy
wcisnąć dowolny przycisk.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas trwania pieczenia
zostaje zaprogramowany na 1 godzinę i 15 minut.
Program zatrzyma się automatycznie o godzinie 10:15.
Programowanie końca pieczenia
! Zaprogramowanie końca pieczenia jest możliwe dopiero
po ustawieniu czasu trwania pieczenia.
1. Należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 3 opisu
programowania czasu pieczenia;
2. następnie naciskać przycisk
dopóki nie zaczną
pulsować ikona
i cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
3. za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądaną godzinę
zakończenia pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte,
cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
20
4. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
5. po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU
pojawia się napis END, piekarnik kończy pieczenie i włącza
się sygnał dźwiękowy. W celu jego wyłączenia, należy
wcisnąć dowolny przycisk.
Włączone ikony
oraz
oznaczają, że zostało wykonane
programowanie. Na WYŚWIETLACZU naprzemiennie
pojawiają się godzina zakończenia oraz czas trwania pieczenia.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas zostaje zaprogramowany
na 1 godzinę. Ustawia się 12.30 jako godzinę zakończenia.
Program włącza się automatycznie o godzinie 11:30.
Anulowanie programu
W celu anulowania programu:
• naciskać przycisk
dopóki nie zacznie pulsować
ikona ustawienia, które ma być anulowane oraz cyfry
na wyświetlaczu Naciskać przycisk „ ” dopóki na
wyświetlaczu nie pojawią się cyfry 00:00.
• Nacisnąć jednocześnie przyciski „ ” i „ ” i przytrzymać je
naciśnięte, w ten sposób anuluje się wszystkie wykonane
ustawienia, w tym ustawienia minutnika.
Programy
Programy pieczenia
! Dla wszystkich programów pieczenia można ustawić
temperaturę w zakresie od 60°C do MAX, z wyjątkiem:
• GRILL (zaleca się ustawienie tylko na MAX);
• ZAPIEKANIE (zaleca się nie przekraczać temperatury
200°C).
Program PIEKARNIK TRADYCYJNY
Włączają się obydwa grzejniki: górny i dolny. Przy pieczeniu
tradycyjnym najlepiej używać tylko jednego poziomu:
wykorzystanie większej liczby poziomów prowadzi do
nierównomiernego rozkładu temperatury.
Program MULTIPIECZENIE
Włączają się wszystkie grzejniki (górny, dolny i termoobiegu)
oraz wentylator. Ponieważ temperatura jest stała w całym
piekarniku, powietrze piecze i rumieni żywność w sposób
równomierny. Można używać jednocześnie dwie półki .
Program PIEKARNIK DO PIZZY
Włączają się dolny i obwodowy element grzejny oraz
uruchamia się wentylator. Takie połączenie umożliwia szybkie
nagrzanie piekarnika i zapewnia wysoką temperaturę, a
zwłaszcza mocne nagrzewanie od dołu. W przypadku, gdy
stosuje się więcej niż jedną półkę na raz koniecznym jest
zamienianie ich miejscami w połowie wypiekania.
Program GRILL
Włącza się grzejnik górny oraz rożen (jeśli jest).
Wysoka temperatura jest skierowana na grill i zalecana dla
potraw wymagających wysokiej temperatury na powierzchni.
Podczas pieczenia należy zamykać drzwiczki piekarnika.
Program ZAPIEKANIE
Włącza się grzejnik górny oraz wentylator i rożen (jeśli
jest). Łączy wymuszoną cyrkulację powietrza wewnątrz
piekarnika z jednokierunkowym promieniowaniem cieplnym.
Zapobiega to przypaleniu powierzchni potraw, zwiększając
moc penetracji cieplnej. Podczas pieczenia należy zamykać
drzwiczki piekarnika.
Program PIEKARNIK DO WYPIEKU CIAST
Włącza się grzejnik tylny oraz wentylator, zapewniając
delikatne i równomierne rozprowadzanie ciepła wewnątrz
piekarnika. Jest to program wskazany do przygotowywania
potraw delikatnych (np. ciast wymagających fazy wyrastania)
i pieczenia potraw drobnych (np. ciasteczek) na trzech
poziomach jednocześnie.
Praktyczne porady dotyczące pieczenia
PL
! Do pieczenia z wentylacją nie używać poziomów 1 i 5:
podlegają one bezpośredniemu działaniu gorącego powietrza,
co mogłoby spowodować przypalenie delikatnych potraw.
! W programach GRILL i ZAPIEKANIE na poziomie 1 umieścić
znajdującą się w wyposażeniu blachę uniwersalną, na której
zbierać się będą pozostałości po pieczeniu (soki lub tłuszcze).
MULTIPIECZENIE
• Używać poziomów 2 i 4, wykorzystując poziom 2 do
potraw, które wymagają wyższej temperatury.
• Blachę umieścić na dole, a ruszt na górze.
GRILL
Rożen*
W celu uruchomienia rożna
(zob. rysunek) należy:
1. umieścić blachę
uniwersalną na poziomie 1;
2. umieścić uchwyt rożna
na poziomie 3, a następnie
umieścić rożen w odpowiednim
otworze znajdującym się w
tylnej ścianie piekarnika;
3. uruchomić rożen wybierając
programy
lub
;
• Włożyć ruszt na poziom 3 lub 4, umieszczając potrawę
na środku rusztu.
• Zaleca się nastawienie maksymalnego poboru energii.
Nie należy się niepokoić, jeśli górny grzejnik nie będzie
stale włączony: jego działanie kontroluje termostat.
PIEKARNIK DO PIZZY
• Użyć lekkiej blachy aluminiowej, stawiając ją na ruszcie
znajdującym się w wyposażeniu piekarnika.
Zastosowanie blachy uniwersalnej powoduje wydłużenie
czasu pieczenia, przez co trudno jest przygotować
chrupiącą pizzę.
• W przypadku pizzy z dużą ilością dodatków zaleca się
dodanie mozzarelli dopiero w połowie pieczenia.
* Tylko w niektórych modelach.
21
PL
Tabela pieczenia
Waga
(Kg)
Poziomy
Wcześniejsze
nagrzanie (min)
Zalecana
temperatura
Czas
pieczenia
(min)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Pizza (na 2 poziomach)
Lasagne
Jagnięcina
Pieczony kurczak + ziemniaki
Makrele
Keksy
Ptysie (na 2 poziomach)
Ciastka (na 2 poziomach)
Biszkopt (na 1 poziomie)
Biszkopt (na 2 poziomach)
Słone ciasta
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170-180
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
Pizza
0.5
1
3
2 lub 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Flądry
Szaszłyki z kalmarów i krewetek
Filet z dorsza
Grillowane warzywa
Befsztyk cielęcy
Kotlety
Hamburgery
Makrele
Tosty
1
1
1
1
1
1
1
1
n. 4
4
4
4
3 lub 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Na rożnie (jeśli jest)
Cielęcina z rożna
Kurczak z rożna
Jagnięcina z rożna
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Kurczak z rusztu
Mątwy
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Na rożnie (jeśli jest)
Cielęcina z rożna
Jagnięcina z rożna
Kurczak (z rożna) + ziemniaki
(na brytfannie)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
3
2 lub 3
3
3
2i4
2i4
2i4
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
0.7
0.7
0.5
1i3i5
1i3i5
1i3i5
15
15
15
180
180
90
20-25
20-25
180
Programy
Tradycyjny
Multicooking
Pizza
Grill
Zapiekanie
Wypieki
cukiernicze
Potrawy
Kaczka
Pieczeń cielęca lub wołowa
Pieczeń wieprzowa
Kruche ciastka
Ciasta kruche
Ciasta kruche
Ciasta z owocami
Keksy
Biszkopt
Naleśniki z nadzieniem (na 2 poziomach)
Babeczki (na 2 poziomach)
Słone ciastka francuskie z serem
(na 2 poziomach)
Ptysie (na 3 poziomach)
Ciastka (na 3 poziomach)
Bezy (na 3 poziomach)
! Wskazany czas trwania pieczenia ma charakter orientacyjny i może być zmieniany według osobistych upodobań.
22
Zalecenia i środki ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa.
Mając na względzie Wasze bezpieczeństwo podajemy Wam
poniższe zalecenia, które należy uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• N i n i e j s z e u r z ą d z e n i e p r z e z n a c z o n e j e s t d o
nieprofesjonalnych zastosowań domowych.
• Nie należy instalować urządzenia poza domem, nawet, jeśli
miejsce to jest chronione daszkiem, gdyż wystawienie urządzenia
na działanie deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne.
• Przenosząc urządzenie należy zawsze korzystać z
odpowiednich uchwytów umocowanych po bokach piekarnika.
• Nie dotykać urządzenia, jeśli jest się na boso ani też
mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
• Urządzenie powinno być używane do celów kulinarnych
wyłącznie przez osoby dorosłe i zgodnie z niniejszymi
instrukcjami. Wykorzystywanie go do innych celów
(np. do ogrzewania pomieszczeń) uznaje się za
niewłaściwe, a tym samym niebezpieczne. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
poniesione w wyniku niewłaściwego, błędnego lub
nierozsądnego użytkowania.
• Podczas użytkowania urządzenia grzejniki i niektóre części
drzwiczek piekarnika stają się bardzo gorące. Nie wolno
ich dotykać, a dzieci należy trzymać z dala od urządzenia.
• Uważać, aby kable zasilające innych urządzeń AGD nie
dotykały rozgrzanych części piekarnika.
• Nie zatykać otworów wentylacyjnych i odprowadzających
ciepło.
• Przy otwieraniu drzwiczek należy trzymać za środkową
część uchwytu: po bokach może być gorący.
• Do wstawiania i wyjmowania naczyń z piekarnika używać
zawsze rękawic ochronnych.
• Nie przykrywać dna piekarnika folią aluminiową.
• Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych:
jeśli urządzenie zostanie przez nieuwagę uruchomione,
mogłyby one się zapalić.
• Gdy urządzenie nie jest używane, upewnić się, czy
pokrętła znajdują się w położeniu “●”/“○”.
• Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za
kabel: zaleca się trzymanie za wtyczkę.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji
odłączyć najpierw wtyczkę od sieci elektrycznej.
• W razie uszkodzenia w żadnym wypadku nie ingerować
w wewnętrzne mechanizmy urządzenia i nie próbować
go samodzielnie naprawiać. Należy skontaktować się z
Serwisem (patrz Serwis Techniczny).
• Nie stawiać przedmiotów na otwartych drzwiczkach
piekarnika.
• Dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Urządzenie to nie jest przystosowane do obsługi przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, przez osoby bez
doświadczenia lub bez znajomości urządzenia - chyba że
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo
-, jak również przez osoby, które nie otrzymały instrukcji
wstępnych na temat eksploatacji urządzenia.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było
włączane przy użyciu zewnętrznego przekaźnika
czasowego lub osobnego systemu sterowania zdalnego.
Utylizacja
• Utylizacja materiałów opakowaniowych: zastosować
się do obowiązujących norm lokalnych, dzięki czemu
opakowania będzie można ponownie wykorzystać.
• Dyrektywa wspólnotowa 2012/19/WE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje,
że sprzęt gospodarstwa domowego nie powinien być
usuwany jako nieposortowane odpady komunalne. Zużyte
urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w celu
optymalizacji stopnia odzysku i recyrkulacji ich materiałów
składowych oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla
zdrowia i środowiska. Symbol przekreślonego kosza na
śmieci jest umieszczony na wszystkich produktach, aby
przypominać o obowiązku selektywnej zbiórki.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat
prawidłowego złomowania elektrycznych urządzeń
gospodarstwa domowego, ich właściciele mogą się
zwracać do właściwych służb publicznych lub do
sprzedawców tych urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
• Uruchamiając piekarnik w różnych godzinach począwszy
od późnego popołudnia do pierwszych godzin porannych.
• Zaleca się pieczenie w programach GRILL i ZAPIEKANIE
zawsze przy zamkniętych drzwiczkach: w celu zarówno
uzyskania lepszych wyników, jak i znacznej oszczędności
energii (ok. 10%).
• Dopilnować, aby uszczelki były w pełni sprawne i czyste,
dzięki czemu będą dobrze przylegały do drzwiczek i
zapobiegną niepotrzebnym stratom ciepła.
Konserwacja i utrzymanie
Odłączenie prądu elektrycznego
Przed naprawą odłączyć urządzenie od sieci zasilania
elektrycznego.
Czyszczenie urządzenia
• Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali inox oraz
uszczelki gumowe mogą być czyszczone przy pomocy
gąbki nasączonej letnią wodą i neutralnym mydłem. Jeśli
plamy trudno usunąć, zastosować specjalne produkty
do czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia zaleca
się dokładne spłukanie wodą i wysuszenie. Nie używać
proszków ściernych ani substancji korodujących.
• Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone po każdym
użyciu, gdy jest jeszcze letnie. Użyć ciepłej wody i środka
czyszczącego, spłukać i wytrzeć miękką ściereczką.
Unikać środków ściernych.
• Akcesoria można myć jak zwykłe naczynia, także w
zmywarce, z wyjątkiem prowadnic przesuwnych.
• Zaleca się nie spryskiwać bezpośrednio panelu sterowania
środkami czyszczącymi, lecz myć go nasączoną nimi gąbką
! Nigdy nie stosować oczyszczaczy parowych lub
ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia.
23
PL
PL
Czyszczenie drzwiczek
! W modelach wyposażonych w LED INSIDE demontaż
drzwi nie jest możliwy.
Szybę drzwiczek wyczyścić przy użyciu gąbki i środków
nierysujących, a następnie wytrzeć miękką ściereczką;
nie używać szorstkich materiałów ścierających czy
ostrych, metalowych skrobaków, które mogą porysować
powierzchnię i doprowadzić do pęknięcia szyby.
Aby dokładniej wyczyścić piekarnik, można zdemontować
drzwiczki:
1. całkowicie otworzyć drzwiczki (zob. rysunek);
2. przy użyciu śrubokręta podważyć i przekręcić dźwignie
F umieszczone na obu zawiasach (zob. rysunek);
Montaż zestawu prowadnic ślizgowych
A
Prowadnica
prawa
Prowadnica
lewa
F
B
C
3. chwycić drzwiczki za obie
zewnętrzne krawędzie, przymykając
je powoli, lecz nie całkowicie.
Następnie pociągnąć drzwiczki do
siebie i wyjąć je z zawiasów (patrz
rysunek). Zamontować ponownie
drzwiczki wykonując czynności w
odwrotnej kolejności.
Sprawdzanie uszczelek
Co pewien czas należy sprawdzać stan uszczelek wokół
drzwiczek piekarnika. Gdyby okazało się, ze uszczelka
jest uszkodzona należy zwrócić się do najbliższego punktu
serwisowego ( patrz Serwis Techniczny ). Zaleca się nie
używać piekarnika do czasu wykonania naprawy.
Wymiana żarówki
Aby wymienić żarówkę
oświetlającą piekarnik:
1. Odkręcić szklaną pokrywę
obudowy żarówki.
2. Wyjąć żarówkę i wymienić
ją na podobną: żarówka
halogenowa, napięcie 230
V, moc 25 W, gwint G 9.
3. Ponownie założyć szklaną
osłonę (patrz rysunek).
Aby zamontować
prowadnice ślizgowe:
1. Zdjąć obie ramy, wyjmując
je z rozpórek A (patrz
rysunek).
2. Wybrać poziom,
na którym zostanie
umieszczona prowadnica
ślizgowa. Zwracając uwagę
na kierunek wyciągania
prowadnic, należy umieścić
na ramie najpierw wpust B,
a następnie wpust C.
3. Zamocować obie ramy
wraz z zamontowanymi
prowadnicami
w
odpowiednich otworach
znajdujących się na
ściankach piekarnika (patrz
rysunek) . Otwory dla lewej
D
ramy znajdują się na górze,
natomiast dla prawej na dole.
4. Na końcu należy wczepić
ramy do rozpórek A.
! Prowadnic ślizgowych nie należy wkładać na poziomie 5.
Boczne panele katalityczne i panel tylny*
Są to panele pokryte specjalną emalią, absorbującą tłuszcz,
który się wytwarza podczas pieczenia.
Emalia ta jest na tyle wytrzymała, że przesuwanie
różnych akcesoriów (ruszty, brytfanny, itp.) nie powoduje
jej uszkodzenia. Nie należy się martwić małymi białymi
śladami, które pojawiają się na jej powierzchni.
Należy jednakże unikać:
- skrobania emalii ostrymi przedmiotami (na przykład
nożem);
- stosowania środków czyszczących lub ściernych.
! Nie używać żarówki piekarnika do oświetlania pomieszczeń.
* Tylko w niektórych modelach.
24
Загальний вигляд
UA
! Необхідно зберігати дану брошуру, щоб мати нагоду
звернутися до неї у будь-який момент. У раз продажу,
передачі іншій особі або переїзду переконайтеся,
що інструкція перебуває разом із приладом й новий
власник може ознайомитися з принципами його роботи
й відповідними запобіжними заходами.
! Уважно вивчіть інструкцію: в ній міститься важлива
інформація щодо встановлення, використання та безпеки.
Розташування
! Упаковки не призначені для дитячих ігор, тому їх
необхідно утилізувати згідно до норм розподільного
збору відходів (див. Запобіжні заходи та поради).
560
.
mm
45 m
m.
Центрування і закріплення
Щоб закріпити прилад до меблі:
• відчиніть дверцята духовки;
• вийміть 2 гумові деталі, які покривають отвори на
периметральній рамці;
• прикріпіть духовку до меблі за допомогою 2 дерев’яних
гвинтів;
• встановіть на місце гумові елементи.
! Встановлення має здійснюватися лише фахівцями та з
дотриманням цих інструкцій. Помилкове встановлення
може призвести до травмування осіб, тварин або до
ушкодження речей.
m.
45 m
570 mm.
590 mm.
20 mm.
.
mm
550 in.
m
595
mm
.
560
mm
.
575-585 mm.
Вбудування
Щоб гарантувати справну роботу приладу , меблі, в
які він має вбудовуватися, повинні мати відповідні
характеристики:
• панелі поблизу від духовки мають бути виконані з
жароміцних матеріалів;
• якщо меблі облицьовані шпоном, застосований клей
має витримувати температуру 100°C;
• Стіл, під який вбудовується духовка (див.малюнок)
або висока шафа, в яку вбудовується духовка,
повинні мати такі розміри:
! Всі частини, які служать для безпекиу, мають
закріплюватися так, щоб унеможливити їх витягання
без спеціальних інструментів.
Електричні підключення
! oДуховки оснащені триполюсним шнуром живлення та
працюють від змінного струму, робоча напруга і частота
вказуються на табличці з даними, закріпленої на приладі
(див.нижче).
Встановлення шнуру живлення
.
mm
550
m.
5 m .*
20, mm
5
,
22
* Тільки для моделей з неіржавіючої сталі
! Вбудований прилад не повинен контактувати з
електричними частинами. Енергоспоживання, вказане
на табличці з даними, було заміряно при цьому типі
встановлення.
Вентилювання
Для гарантії належного вентилювання необхідно зняти
задню стінку у відсіку. Бажано встановити духовку так, щоб
вона обпиралася на дві дерев’яні планки або на суцільну
поверхню з отвором щонайменш 45 x 560 мм (див.малюнки).
L
N
1. Відкрийте клемну
коробку, скориставшись
викруткою як важелем,
натискуючи нею на бічні
язички кришки: потягніть
та відкрийте кришку (див.
малюнок).
2. Підготуйте та встановіть
шнур живлення: зніміть
гвинти з затискувача і три
гвинти з контактів L-N, потім закріпіть жили
під голівк ами гвинтів,
дотримуючись кольорів
Синій (N) Коричневий (L)
Жовтий-Зелений (
) див.малюнок.
3. Зафіксуйте шнур
відповідним затискачем.
4 . З а к р и й те к р и ш к о ю
клемну коробку.
25
UA
Підключення шнуру живлення до електричної
мережі
Забезпечте шнур вилкою, придатною для вказаного на
табличці з даними навантаження (див.поруч). У разі
безпосереднього підключення до мережі необхідно
передбачити між приладом і мережею всеполюсний
вимикач з мінімальною відстанню між контактами
у 3 мм, який витримує навантаження і відповідає
чинним нормам (дріт заземлення не має перериватися
вимикачем).
При розташуванні шнуру живлення слідкуйте, щоб його
температура у будь-якій точці не перевищувала 50°C
температуру в приміщенні.
ТАБЛИЧКА З ТЕХНІЧНИМИ ДАНИМИ
Розмiри*
ширина 43,5 см
висота 32,4 см
глибина 41,5 см
Об’єм*
59 л
Розмiри**
ширина 45,5 см
висота 32,4 см
глибина 41,5 см
Об’єм**
62 л
Електричні
з'єднання
напруга при 220-240В ~ 50/60Гц
максимальна споживана
потужність 2800Вт (див. табличку
з технічними даними)
! Монтажник є відповідальним за правильне електричне
підключення та дотримання норм безпеки.
Директива 2002/40/CE на
етикетці електричних духовок.
Норма EN 50304
Перш ніж виконувати підключення, переконайтеся в
тому, що:
• розетк а має заземлення у відповідності до
встановлених норм;
• розетка розрахована на максимальне навантаження
у межах потужності приладу, зазначене у таблиці з
характеристиками (див. нижче);
• напруга живлення знаходиться в межах значень,
вказаних на табличці з характеристиками (див.нижче);
• розетка сумісна з вилкою приладу. В іншому випадку
замініть розетку або вилку; не використовуйте
подовжувачі й трійники.
! У встановленому приладі має бути забезпечений
легкий доступ до електричного шнуру і розетки.
! Шнур не повинен мати згинів або утисків.
! Шнур має періодично перевірятися і замінюватися
тільки вповноваженими фахівцями (див. Допомога).
! Компанія знімає з себе відповідальність у разі
недотримання вказаних норм.
ENERGY
LABEL
Енергоспоживання Природна
конвекція – функція
нагрівання:
Традиційна; Енергоспоживання
декларація Клас Примусова
конвекція – функція
нагрівання: Кондвироби.
Цей прилад вiдповiдає таким
Європейським Директивам:
- 2006/95/CEE від 12/12/06
(Низька напруга) з подальшими
внесеними змінами
- 2004/108/CEE від 15/12/04
(Електромагнітна сумісність) з
подальшими внесеними змінами
- 93/68/CEE від 22/07/93 з
подальшими внесеними змінами.
- 2012/19/CE з подальшими
внесеними змінами.
- 1275/2008 про енергоспоживання
електропобутових приладів у
черговому та вимкненому режимах
* Тільки для моделей з литими напрямними.
** Тільки для моделей з дротяними напрямними.
26
Початок роботи та
використання
Освітлення духовки
Для увімкнення вибрати
реґулятором ПРОГРАМ.
Під час вибору програми приготування вона світиться.
УВАГА! Духовка оснащена
с и с те м о ю зу п и н е н н я
решіток, завдяки якій можна
вийняти їх так, щоб вони не
випадали з духовки (1).
Щоб повністю вийняти
решітки, достатньо, як
показано на малюнку,
підняти їх, взятися спереду
Яу використовувати таймер*
1. Перш за все, необхідно завести будильник, обертаючи
реґулятор ТАЙМЕРУ на повний оберт за годинниковою
стрілкою.
2. Обертаючи таймер назад, проти годинникової стрілки,
задайте бажаний час, стикуючи хвилини, вказані
на реґуляторі ТАЙМЕРУ з відміткою часу на панелі
керування.
3. Таймер – це лічильник хвилин: про вичерпання часу
сповіщає звуковий сигнал.
! При першому увімкненні запустіть духовку у холостому
режимі щонайменше на одну годину з термостатом на
максимумі та з зачиненими дверцятами. Потім вимкніть
духовку, відкрийте дверцята і провітріть приміщення.
Запах, що з’явився, є результатом випаровування
речовин, необхідних для захисту духовки.
! Таймер не контролює увімкнення та вимкнення духовки.
і витягнути (2).
В деяких моделях передбачено систему завіс, які
забезпечують повільне зачинення дверцят без
утримання їх руками. Для коректного використання,
перш ніж зачинити дверцята:
• відчиніть їх повністю.
• не намагайтеся прискорити зачинення за допомогою рук.
Висувна ручка
Деякі моделі оснащені висувною ручкою, вбудованою
у дверцята духовки. При легкому натисканні система
відкриття полегшує захват для відчинення і зачинення
духовки. Наприкінці використання достатньо легкого
натискання – і відбувається остаточне зачинення.
Як задати таймер
1. Виберіть бажану програму приготування, обертаючи
реґулятор ПРОГРАМ.
2. Виберіть температуру, рекомендовану для програми,
або за бажанням, обертаючи реґулятор ТЕРМОСТАТ.
Список з режимами приготування і відповідними
рекомендованими температурами наводиться у
спеціальній таблиці (див. Програми).
3. Горіння індикатору ТЕРМОСТАТУ вказує на нагрівання
до заданої температури.
4. Під час приготування їжі надається можливість:
- змінити програму приготування, скориставшись
реґулятором ПРОГРАМ;
- змінити температуру за допомогою реґулятора
ТЕРМОСТАТУ;
- перервати приготування, обернувши реґулятор
ПРОГРАМ в положення «0».
! Щоб не пошкодити емаль, забороняється класти будьякі речі на дно духовки.
! Все кухонне приладдя встановлюйте на решітки з
комплекту постачання.
Вентиляція для охолодження
Щоб зменшити зовнішню температуру, охолоджувальний
вентилятор створює повітряний потік, який виходить
зовні між панеллю керування і дверцятами духовки, а
також з нижньої частини дверцят духовки.
! Наприкінці приготування їжі вентилятор продовжує
працювати до повного охолодження духовки.
Аналоговий програматор*
Іконка
ПОЧАТОК ГОТУВАННЯ
Іконка
КІНЕЦЬ ГОТУВАННЯ
Реґулятор
ВСТАНОВЕННЯ ЧАСУ
Іконка
ГОДИННИК
Iконка
ТАЙМЕР
! Всі параметри можна задати тільки, коли духовка
під’єднана до електричного устаткування. В разі
відсутності електричного струму більше 10 секунд
програматор зупиняє роботу: Після відновлення
електричного струму ГОДИННИК мигкотітиме,
вказуючи на тимчасову перерву в енергопостачанні і
на необхідність знову налаштувати час.
Якщо енергопостачання відбувається під час
запрограмованого готування, запрограмований час
розпочнеться з місця, де його було зупинено (напр.,
якщо запрограмовано готування протягом 1 години і
під час цього енергопостачання було перерване на 30
* Наявне лише в деяких моделях.
27
UA
UA
хвилин, програма закінчиться через 1 годину 30хв.). І
в цьому випадку ГОДИННИК мигкотітиме, вказуючи на
необхідність знову налаштувати час.
ГОТУВАННЯ З РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ
Якщо не запрограмовано ніяких фцункций, духовкою
можна користуватися за допомогою двох реґуляторів ПРОГРАМ і ТЕРМОТСАТУ.
Після завершення готування мигкотить іконка КІНЕЦЬ
ГОТУВАННЯ і лунає звуковий сигнал впродовж 1 хвилини
(для його вимкнення швидко натисніть на реґулятор).
Оберніть реґулятор ПРОГРАМ в позицію “0”.
• Наприклад: поточний час - 9:00 і запрограмований
час кінця готування - 10:15. Програма розпочинається
відразу ж і автоматично припиняється у 10:15, її
тривалість становить 1 годину 15 хвилин.
Як задати таймер
Як запрограмувати тривалість з відстроченим
початком
Програмування часу початку готування дозволяє
автоматично розпочати і завершити готування згідно з
запланованим часом.
Щоб задати таймер, натисніть швидко на реґулятор
тричі, щоб замигкотіла іконка ТАЙМЕРУ. Встановлення
таймеру ідентично встановленню часу закінчення
готування (див. відповідний параграф)
Щоб запрограмувати час початку готування, швидко
натисніть й раз на реґулятор, щоб замигкотіла іконка
ПОЧАТОК ГОТУВАННЯ.
Для збільшення або зменшення часу початку готування
з інтервалом в 1 хвилину, оберніть реґулятор за
годинниковою або проти годинникової стрілки, і
хвилинна стрілка пересунеться на 1 хвилину в той або
в інший бік.
Іконка ПОЧАТОК ГОТУВАННЯ мигкотітиме впродовж
10 секунд після останнього обертання. Якщо в цей
проміжок часу не робити ніяких дій з регулятором,
стрілки автоматично повертаються до відображення
часу і програма скасовується. Після встановлення
часу початку готування (світиться іконка ПОЧАТОК
ГОТУВАННЯ), при повторному натисканні на реґулятор
можна задати час кінця готування (вимкнена іконка
КІНЕЦЬ ГОТУВАННЯ розпочинає мигкотіти). Тривалість
має складати не менше 1 хвилини, в протилежному
випадку програмування не відбувається.
Процедура для програмування часу кінця готування.
Виберіть бажану програму приготування, обертаючи
реґулятор ПРОГРАМ. Духовка розпочинає роботу в
заданий для початку готування час і завершує в час,
обраний для кінця готування.
• Наприклад: поточний час - 9:00, задається 11:00 як
час початку готування і 12:15 як час кінця готування.
Програма автоматично розпочинається у 11:00 і
припиняється у 12:15, її тривалість становить 1 годину
15 хвилин.
! Ця функція не перериває готування, вона залежить
від використання духовки; завдяки їй програмується
звуковий сигнал по закінченні заданого часу. Таймер
працюватиме лише у відсутності інших програмувань.
Як встановити час
Щоб встановити час, на який вказують стрілки, швидко
натисніть чотири рази на регулятор, щоб замигкотіла
іконка ГОДИННИКА.
Для збільшення або зменшення часу з інтервалом
в 1 хвилину оберніть реґулятор за годинниковою
або проти годинникової стрілки, і хвилинна стрілка
пересуватиметься на 1 хвилину в той або в інший бік.
Через 10 секунд після останнього налаштування
програматор автоматично вийде з режиму налаштування.
Як запрограмувати готування їжі
Як запрограмувати тривалість з негайним початком
Програмування часу закінчення готування дозволяє
відразу ж розпочати і автоматично завершити готування
згідно з запланованим часом.
Щоб запрограмувати час кінця готування, швидко
натисніть двічі на регулятор, щоб замигкотіла іконка
КІНЕЦЬ ГОТУВАННЯ.
Для збільшення або зменшення часу готування
з інтервалом в 1 хвилину оберніть реґулятор за
годинниковою або проти годинникової стрілки, і хвилинна
стрілка пересунеться на 1 хвилину в той або в інший бік.
Іконка КІНЕЦЬ ГОТУВАННЯ мигкотітиме впродовж
10 секунд після останнього обертання. Програма
підтверджується шляхом натискання на регулятор або
зачекавши 10 секунд за умови, якщо запрограмоване
готування тривалістю не менше 1 хвилини.
Світна іконка КІНЕЦЬ ГОТУВАННЯ вказує на те, що
програмування відбулося.
Виберіть бажану програму приготування, обертаючи
реґулятор ПРОГРАМ.
Духовка відразу ж розпочне роботу і працюватиме до
заданого кінця готування.
Щоб побачити задану програму, швидко натисніть і
відпустіть реґулятор; стрілки й іконки відобразять задану
програму.
! Щоб скасувати програмування, натисніть на реґулятор
впродовж 3 секунд: програмування скасовується і
програма тор повертається до готування з ручним
керуванням.
* Наявне лише в деяких моделях.
28
Електронний програматор
готування*
ДИСПЛЕЙ
Iконка
ЗАКІНЧЕННЯ
ПРИГОТУВАННЯ
Iконка
ТРИВАЛІСТЬ
•• ••
Кнопка
ЗМЕНШЕННЯ
ЧАСУ
Iконка ГОДИННИК
Iконка ТАЙМЕР
Кнопка
ЗБІЛЬШЕННЯ
ЧАСУ
Кнопка
ВСТАНОВЛЕННЯ
ЧАСУ
Як налаштувати годинник
! Годинник можна налаштувати при увімкненій або вимкненій
духовці, якщо не запрограмовано кінець приготування.
Після підключення до електричної мережі або вирубання
світла блиматимуть іконка
разом з чотирма цифрами
на ДИСПЛЕЇ.
1. Натисніть декілька разів на кнопку
, доки не почне
блимати іконка
разом з чотирма цифрами на ДИСПЛЕЇ;
2. кнопками “ ” і “ ” налаштуйте час; при утримуванні
кнопок можна значно швидше переглянути цифри і
легше задати час.
3. зачекайте 10 сек. або повторно натисніть на кнопку
, щоб підтвердити заданий час.
Як задати таймер
! Ця функція не перериває готування, вона залежить
від використання духовки; завдяки їй програмується
звуковий сигнал по закінченні заданого часу.
1. Натисніть декілька разів на кнопку
, доки не почне
блимати іконка
разом з трьома цифрами на ДИСПЛЕЇ;
2. кнопками “ ” і “ ” задайте бажаний час; при
утримуванні кнопок можна значно швидше переглянути
цифри і легше задати час.
3. зачекайте 10 сек. або повторно натисніть на кнопку
, щоб підтвердити заданий час.
Виводиться зворотній відлік, про його закінчення
сповістить звуковий сигнал.
Як запрограмувати готування їжі
! Програмування можливе тільки після вибору програми
приготування.
Як запрограмувати тривалість приготування
1. Натисніть декілька разів на кнопку
, доки не
почне блимати іконка
разом з трьома цифрами на
ДИСПЛЕЇ;
2. кнопками “ ” і “ ” задайте бажану тривалість; при
утримуванні кнопок можна значно швидше переглянути
цифри і легше задати параметр.
3. зачекайте 10 сек. або повторно натисніть на кнопку
, щоб підтвердити заданий параметр.
4. після вичерпання часу на ДИСПЛЕЇ з’являється напис
END, про завершення готування сповістить звуковий
сигнал.
• Наприклад: поточний час: 9:00, задається тривалість
1 година 15 хвилин. Програма автоматично зупиняє
роботу у 10:15.
Як запрограмувати кінець приготування
! Запрограмувати закінчення приготування можна лише
після задання тривалості готування.
1. Виконайте процедуру 1 - 3 для задання тривалості
готування;
2. натисніть декілька разів на кнопку
, доки не почне
блимати іконка разом з чотирма цифрами на ДИСПЛЕЇ;
3. кнопками “ ” і “ ” налаштуйте час закінчення
приготування; при утримуванні кнопок можна значно
швидше переглянути цифри і легше задати час.
4. зачекайте 10 сек. або повторно натисніть на кнопку
, щоб підтвердити заданий параметр.
5. після вичерпання часу на ДИСПЛЕЇ з’являється напис
END, про завершення готування сповістить звуковий
сигнал.
Ув імкнені
і іконки
сповіщаютьпро здійснене
програмування. На ДИСПЛЕЇ по черзі з’являється час
закінчення приготування і тривалість.
Як скасувати програмування
Щоб скасувати програмування:
• натискайте на кнопку
, доки не почне блимати
іконка параметру, який слід скасувати, разом з
цифрами на дисплеї. Натискайте на кнопку “ ”, доки
на дисплеї не з’явиться 00:00.
• утримуйте одночасно кнопки “ ” і “ ”; скасовуються
всі виконані програмування, включаючи таймер.
Програми
Програми приготування їжі
! Температура задається в інтервалi мiж 60°C і MAX для
всіх програм, окрім:
• ГРИЛЬ (рекомендується виставляти тільки на MAX);
• КОНВЕКЦIЙНИЙ ГРИЛЬ (рекомендується не
перевищувати температуру в 200°C).
Програма ТРАДИЦІЙНА ДУХОВКА
Працюють два нагрівальні елементі – нижній і верхній.
При традиційному готуванні краще вживати лише один
рівень: При вживанні декількох рівнів температура
розподіляється нерівномірно.
Програма ОДНОЧАСНЕ ПРИГОТУВАННЯ
Працюють всі нагрівальні елементи (верхній, нижній
і циркуляційний) і вентилятор. Оскільки тепло
розподілено рівномірно по всій духовці, приготування
їжі відбувається завдяки рівномірному нагріву повітря.
Можна використовувати не більше двох рівнів одночасно.
29
UA
UA
Програма ПІЦЦА
Працюють нижній і циркуляційний нагрівальні елементи
і вентилятор. У цій програмі забезпечується швидке
нагрівання духовки, при цьому значна кількість тепла
подається знизу. При одночасному використанні декількох
дек, необхідно поміняти їх місцями всередині готування.
Програма ГРИЛЬ
Працює верхній нагрівальний елемент і рожен (де він
наявний). Підвищена температура, що йде від гриля,
рекомендується для продуктів, які потребують сильного
нагріву поверхні. Під час приготування дверцята духовки
мають бути зачинені.
• Використовуйте рівні 2 і 4, розташовуючи на рівні 2
страви, які вимагають більшого тепла.
• Розташуйте деко внизу і ґратку уверху.
ГРИЛЬ
• Вставте ґратку на рівень 3 або 4, розташовуючи
харчові продукти у центрі ґратки.
• Рекомендується виставити максимальну потужність.
Не турбуйтеся, якщо верхній нагрівальний елемент
не залишається постійно увімкненим: її робота
контролюється термостатом.
ПІЦЦА
Програма КОНВЕКЦІЙНИЙ ГРИЛЬ
Працює верхній нагрівальний елемент, вентилятор
і рожен (де він наявний). Такий режим об’єднує
одностороннє теплове випромінювання з примусовою
циркуляцією повітря усередині духовки. Це перешкоджає
поверхневому підгорянню страви, збільшуючи силу
проникнення тепла. Під час приготування дверцята
духовки мають бути зачинені.
Програма ВИПІЧКА
Працює задній нагрівальний елемент і вентилятор,
забезпечуючи делікатне рівномірне розповсюдження
тепла всередині духовки. Ця програма рекомендується
для приготування делікатних страв (напр. солодощі,
які вимагають підйому) і приготування невеличких
порційних страв на трьох рівнях одночасно.
Рожен *
Щоб увімкнути рожен (див.
малюнок), виконайте такі
дії:
1. встановіть деко в
позицію 1;
2. вставте опору рожна у
позицію 3 і вставте рожен
у спеціальний отвір, що
знаходиться на задній
стінці духовки;
3. увімкніть рожен,
вибравши програму
або
;
Корисні поради з приготування їжі
! При приготуванні їжі з конвекцією не використовуйте
позиції 1 і 5: спрямовані потоки гарячого повітря можуть
привести до підгоряння делікатних продуктів.
! У режимах приготування БАРБЕКЮ і КОНВЕКЦІЙНИЙ
ГРИЛЬ розташуйте деко в позицію 1 для збирання
залишків від приготування (підлив і/або жиру).
ОДНОЧАСНЕ ГОТУВАННЯ
* Наявне лише в деяких моделях.
30
• Використовуйте низьку форму з легкого алюмінію,
встановивши її на ґратці з комплекту постачання.
З деком збільшується час приготування і погано
виходить хрустка піцца.
• У разі сильно наповнених піц доцільно додати
моццареллу в середині приготування.
Таблиця приготування
Позиція
рівня
Попередній
нагрів
(хвилини)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Піцца (на 2 рівнях)
Лазан'я
Молода баранина
Смажена курка + картопля
Скумбрія
Кекси
Еклери (на 2 рівнях)
Печиво (на 2 рівнях)
Бісквіти (на 1 рівні)
Бісквіти (на 2 рівнях)
Несолодкі пироги
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170-180
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
Піцца
булочки
0.5
1
3
2 або 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Камбала
Шампури з кальмарів та креветок
Філе мерлузи
Овочі гриль
Біфштекс з телятини
Шницелі
Гамбургери
Скумбрія
Тости
1
1
1
1
1
1
1
1
4 шт.
4
4
4
3 або 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
На рожні (якщо наявний)
Телятина на шампурі
Курка на шампурі
Молода баранина на шампурі
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Курка гриль
Каракатиці
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
3
2 або 3
3
3
2i4
2i4
2i4
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
0.7
0.7
0.5
1i3i5
1i3i5
1i3i5
15
15
15
180
180
90
20-25
20-25
180
Програми
Традиціне
Одночасне
готування
Піцца
Гриль
Тривалість
Вага
(кг)
Харчові продукти
Качка
Жарке з телятини або з яловичини
Жарке з свинини
Пісочне печиво
Солодкі пироги
На рожні (якщо наявний)
Конвекційний
Телятина на шампурі
гриль
Молода баранина на шампурі
Курка (на шампурі) + запечена
картопля (на деко)
Солодкі пироги
Фруктові торти
Кекси
Бісквіти
Млинці фаршировані (на 2 рівнях)
Кондвироби Маленькі кекси (на 2 рівнях)
Солонi вироби з листкового тiста з
сиром (на 2 рівнях)
Еклери (на 3 рівнях)
Печиво (на 3 рівнях)
Безе (на 3 рівнях)
Рекомендована
готування
температура
(хвилини)
! У таблиці наведено приблизний час готування, який може змінюватися відповідно до власного смаку.
31
UA
UA
Запобіжні заходи та поради
! Духовка розроблена і вироблена відповідно до міжнародних
стандартів безпеки. Це попередження надаються задля
вашої безпеки: уважно ознайомтеся з ними.
Загальна безпека
• П р и л а д п р и з н ач е н и й д л я н е п р о ф е с і й н о го
використання всередині житлових приміщень.
• Забороняється встановлювати прилад поза
приміщенням, навіть в захищених мiсцях, тому що
дуже небезпечно піддавати його впливу дощу і грози.
• Для пересування духовки обов’язково скористайтеся
спеціальним ручками, які знаходяться з її боків.
• Не торкайтеся приладу голими ногами або мокрими
чи вологими руками й ногами.
• Прилад має використовуватися для приготування
їжі, тільки дорослими особами і згідно інструкціям,
наведеним в цьому керівництві. Будь-яке
інше використання (наприклад: для обігріву
приміщень) вважатиметься не за призначенням і,
тобто, небезпечним. Виробник відхиляє будь-яку
відповідальність за можливі збитки внаслідок
використання не за призначенням, помилкового
або некоректного застосування приладу.
• Під час роботи приладу нагрівальні елементи
та дверцята духовки в деяких місцях дуже
нагріваються. Будьте обережні: не торкайтеся їх
і тримайте дітей на безпечній відстані.
• Перевіряти, щоб шнури живлення від інших побутових
приладів не торкалися гарячих частин духовки.
• Не закривати вентиляційні отвори й отвори для
відведення тепла.
• Для відкриття дверцят беріться за ручку у центрі: по
боках вона може бути гарячою.
• Завжди використовуйте рукавиці для завантаження
або витягання посудин зі стравами.
• Не покривайте дно духовки фольгою.
• Не кладіть горючі матеріали в духовку: при випадковому
увімкненні приладу може статися займання.
• Коли Ви не користуєтеся приладом обов’язково
перевіряйте, щоб реґулятори перебували в позиції “●”/“○”.
• Не виймати вилку з розетки, потягнувши за кабель,
триматися тільки за саму вилку.
• Всі операції з чищення або технічного обслуговування
мають виконуватися, попередньо витягнувши вилку
з електричної розетки.
• Якщо прилад не працює через несправностi, у
жодному випадку не робити спроб самостійно
виконати ремонт внутрішніх механізмів. Звертатися
по допомогу у сервісний центр (див. Допомога).
• Не ставте важкі предмети на відкриті дверцята духовки.
• Стежте, щоб діти не гралися з приладом.
• Не передбачається використання приладу особами
(включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними
або розумовими здібностями, недосвідченими
особами або такими, що не ознайомилися з виробом,
за виключенням випадків нагляду з боку особи,
відповідальної за їхню безпеку; не передбачається
використання приладу особами, якi не отримали
попередніх вказівок щодо його використання.
32
Утилiзацiя
• Утилізація пакувального матеріалу: дотримуватись
місцевих норм, тому що упаковка може
використовуватися повторно.
• Європейська директива 2012/19/CE з відходів
від електричної й електронної апаратури (RAEE),
передбачає, що побутові електроприлади не можуть
перероблятися у звичайному порядку для твердих
міських відходів. Зняті з експлуатації побутові прилади
мають бути зібрані окремо для оптимізації ступеню
відновлення й повторного застосування матеріалів,
що входять до їхнього складу, та з метою усунення
потенційної шкоди для здоров’я та довкілля. Символ
закресленого сміттєвого баку, зображений на всіх
виробах, нагадує про необхідність окремої утилізації.
Для подальшої інформації щодо правильної утилізації
побутової техніки, їхні власники можуть звернутися до
вiдповiдних мiських служб або до постачальника.
Охорона і дбайливе відношення до
довкілля
• Увімкнення духовки в проміжку з пізнього пiсляобiднього
часу до раннього ранку дозволить зменшити навантаження
на підприємства-виробники електроенергії.
• Приготування у режимах БАРБЕКЮ і КОНВЕКЦІЙНИЙ
ГРИЛЬ потребують зачинених дверцят духовки: це
дозволить отримати кращі результати і заощадити
електроенергію (приблизно 10%).
• Підтримуйте в робочому стані і мийте ущільнювачі так,
щоб вони добре прилягали до дверцят і не викликали
б втрати тепла.
Догляд та очищення
Як відключити електричний струм
Перед проведенням будь-якої операції витягнути вилку
з електричної розетки.
Як очистити прилад
• Зовнішні емальовані або неіржавіючі деталі й гумові
ущільнювачі можна мити зволоженою у теплій
воді губкою і нейтральним милом. Для виведення
стійких плям використовуйте спеціальні засоби.
Добре обполосніть водою і висушіть після миття. Не
використовуйте абразивні порошки або їдкі речовини.
• Рекомендується мити духовку всередині кожного разу
після використання, коли вона є ще теплою. Мийте
гарячою водою і миючим засобом, потім обполосніть
і висушіть м’якою ганчіркою. Уникайте абразивних
засобів.
• Аксесуари можуть митися як звичайний посуд,
також в посудомийній машині, за винятком ковзних
напрямних.
! Забороняється використання апаратів для очищення
парою або високим тиском.
Як очистити дверцята
Мийте скло дверцят духовки губкою та неабразивними
з а с о ба м и й в и т и р а й те м ’ я к о ю т к а н и н о ю ; н е
використовуйте шершаві абразивні матеріали або
загострені металеві скребки, які можуть подряпати
поверхні або викликати тріскання скла.
Для більш ретельного очищення можна зняти дверцята
духовки:
1. повністю відкрийте дверцята (див.малюнок);
2. за допомогою викрутки підведіть і оберніть маленькі
важелі F , які знаходяться на двох завісах (див.малюнок);
Монтаж комплекту ковзних напрямних
A
Guida
sinistra
F
Guida
destra
B
3. візьміться за дверцята з двох
зовнішніх боків, зачиняючи їх
неповністю. Потім потягніть
дверцята на себе, виймаючи їх
зі свого місця (див.малюнок).
Поверніть дверцята на місце,
виконуючи процедуру у
зворотному порядку.
Перевірка ущільнювачів
Періодично перевіряйте стан ущільнювачів навколо
дверцят духовки. У разі їх пошкодження зверніться
в найближчий сервiсний центр(див. Допомога).
Не рекомендується використовувати духовку до
завершення ремонту.
Як замінити лампочку
Щоб замінити лампочку
для освітлення духовки:
1. Зніміть скляну кришку
патрона.
2. Вигвинтіть лампочку і
замініть її аналогічною:
потужність 25 Вт, цоколь
E 14.
3. Поверніть кришку на
місце (див.малюнок).
C Ver
es so
tra d
zio i
ne
D
UA
Процедура монтажу
ковзних напрямних:
1. Вийміть дві рами з
розпірок A (див.малюнок).
2. Виберіть рівень для
ковзних напрямних.
Дотримуючись напрямку
висування напрямної,
розташуйте на рамі
спершу гніздо B і потім
гніздо C.
3. Закріпіть дві рамки зі
встановленими на них
напрямними у відповідні
отвори на стінках
духовки (див. малюнок).
Отвори для лівої рамки
знаходяться угорі, для
правої - унизу.
4. Наприкінці вставте
рамки на розпірки A.
! Не вставляйте ковзні напрямні у позицію 5.
Каталітичні панелі – бічні і задня*
Ці панелі облицьовані спеціальною емаллю, здатною
поглинати жири, які утворюються під час приготуванні їжі.
Така емаль стійко витримує пересування різноманітного
приладдя (ґраток, деко, тощо...), не пошкоджуючись. Не
хвилюйтеся при появі на поверхнях невеличких білих слідів.
Але намагайтеся:
- не шкрябати емаль гострими предметами (напр.,
ножем);
- не використовувати миючі або абразивні засоби.
! Не використовуйте лампочку духовки для освітлення
приміщень.
* Наявне лише в деяких моделях.
33
Instalare
! Este importantă păstrarea acestui manual pentru a putea fi
consultat în orice moment. În caz de vânzare, de închiriere
sau de schimbare a locuinţei, acesta trebuie să fie înmânat
împreună cu cuptorul, pentru a informa noul proprietar cu
privire la funcţionare şi la respectivele avertismente.
! Citiţi cu atenţie instrucţiunile: ele conţin informaţii
importante privind instalarea, utilizarea şi siguranţa.
Amplasare
! Ambalajele nu sunt jucării pentru copii; eliminarea lor se
va face conform normelor privind colectarea separată a
deşeurilor (vezi Măsuri de precauţie şi recomandări).
! Instalarea se va face conform prezentelor instrucţiuni,
numai de persoane calificate. Instalarea greşită a aparatului
poate cauza daune persoanelor, animalelor sau bunurilor.
560
mm
.
45 m
m.
Centrare şi fixare
Pentru a fixa aparatul pe mobilier:
• deschideţi uşa cuptorului;
• scoateţi cele 2 piese de cauciuc care acoperă găurile de
fixare de pe rama perimetrală;
• fixaţi cuptorul de mobilă folosind 2 şuruburi pentru lemn;
• repoziţionaţi piesele de cauciuc care acoperă găurile.
Montarea în mobilier
Pentru a garanta buna funcţionare a aparatului este necesar
ca mobilierul să aibă caracteristicile adecvate:
• panourile de lângă cuptor trebuie să fie dintr-un material
rezistent la căldură;
• dacă mobilierul este din lemn îmbrăcat în furnir, cleiurile
utilizate trebuie să reziste la temperatura de 100°C;
• pentru încastrarea cuptorului, atât în cazul montării sub
blat (vezi figura) cât şi al montării pe coloană, mobilierul
trebuie să aibă următoarele dimensiuni:
! Toate componentele care asigură protecţia aparatului
trebuie să fie fixate în aşa fel încât să nu poată fi scoase
cu mâna liberă.
20 mm.
.
mm
550 in.
m
m.
570 mm.
45 m
595
mm
.
560
mm
.
575-585 mm.
Branşamentul electric
590 mm.
RO
Cuptoarele dotate cu un cablu de alimentare tripolar sunt
predispuse pentru funcţionarea în curent alternativ; tensiunea
şi frecvenţa sunt indicate pe plăcuţa de caracteristici de pe
aparat (vezi mai jos).
Montarea cablului de alimentare
1. Deschideţi cutia de borne
cu o şurubelniţă, apăsând
pe proeminenţele laterale
ale capacului: trageţi şi
deschideţi capacul (vezi
figura).
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
22,
* Modele de oţel inoxidabil
! După montarea încastrată a aparatului, persoanele nu
trebuie să intre în contact cu componentele electrice.
Declaraţiile de consum indicate pe plăcuţa de caracteristici
au fost măsurate cu acest tip de montaj.
Aerisire
Pentru a garanta o mai bună aerisire, este necesar să
îndepărtaţi peretele din spate al compartimentului. Se
recomandă instalarea cuptorului astfel încât acesta să se
sprijine pe două bare de lemn sau pe un blat cu deschiderea
de cel puţin 45 x 560 mm (vezi figuri).
34
L
N
2. Punerea în funcţiune
a cablului de alimentare:
deşurubaţi şurubul
presetupei şi cele 3 şuruburi
corespunzătoare contactelor
L-N, apoi fixaţi cablurile
sub capul şuruburilor, fiind
atenţi la culori - Albastru (N)
Maro (L) Galben-Verde
(vezi figura).
3. Fixaţi cablul în presetupa
specială.
4. Închideţi capacul cutiei
cu borne.
Racordarea cablului de alimentare la reţea
Montaţi pe cablu un ştecher normalizat pentru sarcinile
indicate pe plăcuţa de caracteristici (vezi alături).
În cazul branşamentului direct la reţea, este necesar să se
monteze între aparat şi reţea un întrerupător omnipolar cu
deschiderea minimă a contactelor de 3 mm, dimensionat la
sarcină, conform normelor în vigoare (firul de împământare nu
trebuie să fie întrerupt de întrerupător). Cablul de alimentare
trebuie să fie poziţionat astfel încât să nu atingă în nici un punct
o temperatură cu 50°C peste temperatura mediului ambiant.
! Singurul responsabil pentru corectitudinea executării
branşamentului electric şi pentru respectarea normelor de
siguranţă este instalatorul.
PLĂCUŢA DE CARACTERISTICI
Dimensiuni*
lăţime cm 43,5
înălţime cm 32,4
adâncime cm 41,5
Volum*
litri 59
Dimensiuni**
lăţime cm 45,5
înălţime cm 32,4
adâncime cm 41,5
Volum**
litri 62
Conexiuni
electrice
tensiune la 220-240V~ 50/60Hz
putere maximă absorbită 2800W
(vezi plăcuţa cu caracteristici)
Directiva 2002/40/CE pe eticheta
cuptoarelor electrice.
Norma EN 50304
Înainte de a efectua branşamentul, asiguraţi-vă că:
• priza are împământare şi corespunde prevederilor legale în
vigoare;
• priza poate suporta sarcina maximă de putere a
aparatului, indicată pe plăcuţa de caracteristici (vezi mai
jos);
• tensiunea de alimentare este cuprinsă în valorile indicate
pe plăcuţa cu caracteristici (vezi mai jos);
• priza este compatibilă cu ştecherul aparatului. În
caz contrar, înlocuiţi priza sau ştecherul; nu folosiţi
prelungitoare sau prize multiple.
! După instalarea aparatului, cablul de alimentare şi priza
de curent trebuie să fie uşor accesibile.
! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.
! Cablul trebuie să fie controlat periodic şi înlocuit de
electricieni autorizaţi (vezi Asistenţa).
! Producătorul îşi declină orice responsabilitate în cazul
nerespectării acestor norme.
RO
ENERGY
LABEL
Consum energie convecţie
Naturală – funcţie de încălzire:
Tradiţională;
Consum de energie declaraţie
Clasă convecţie forţată - funcţia
de încălzire:
Patiserie.
Acest aparat este conform cu
următoarele Directive Comunitare:
- 2006/95/CEE din 12/12/06
(Tensiune Joasă) cu modificările
ulterioare
- 2004/108/CEE din 15/12/04
(Compatibilitate Electromagnetică)
cu modificările ulterioare
- 93/68/CEE din 22/07/93 cu
modificările ulterioare.
- 2012/19/CE cu modificările ulterioare.
- 1275/2008 stand-by/off mode
* Numai pentru modelele cu şine matriţate.
** Numai pentru modelele cu şine de sârmă.
35
RO
Pornire şi utilizare
ATENŢIE! Cuptorul este
prevăzut cu un sistem
de oprire a grătarelor
care permite extragerea
acestora fără ca ele să iasă
din cuptor (1).
Pentru a extrage complet
grătarele este suficient,
astfel cum se arată în
desen, să le ridicaţi, prinzându-le din partea din faţă şi să
le trageţi (2).
! La prima aprindere, vă recomandăm să lăsaţi cuptorul să
funcţioneze în gol timp de aproximativ o oră, cu termostatul
la maxim şi uşa închisă. Stingeţi apoi cuptorul, deschideţi
uşa şi aerisiţi camera. Mirosul care se degajă este datorat
evaporării substanţelor folosite pentru realizarea protecţiei
cuptorului.
2. Rotind butonul în sens contrar acelor de ceasornic, reglaţi
timpul de coacere astfel încât minutele dorite indicate pe
butonul TIMERULUI să fie în dreptul reperului fix de pe
panoul de control.
3. Timerul este un cronometru: după expirarea timpului
reglat, emite un semnal acustic.
! Timerul nu comandă aprinderea sau stingerea cuptorului.
Mâner escamotabil
Unele modele sunt dotate cu mâner escamotabil integrat
în uşa cuptorului. Este suficientă o apăsare uşoară şi
deschiderea push/push uşurează prinderea pentru a
deschide şi închide cuptorul. La terminarea utilizării, se
poate închide apăsând uşor.
Pornirea cuptorului
1. Selectaţi programul de coacere dorit rotind butonul
PROGRAME.
2. Alegeţi temperatura rotind butonul TERMOSTAT. O listă
cu tipurile de coacere şi temperaturile corespunzătoare
recomandate poate fi consultată în Tabelul coacere (vezi
Programe).
3. Indicatorul TERMOSTAT aprins arată faza de încălzire
până la temperatura stabilită.
4. În timpul procesului de coacere, puteţi oricând să:
- modificaţi programul de coacere acţionând butonul
PROGRAME;
- modificaţi temperatura acţionând butonul TERMOSTAT;
- întrerupeţi coacerea aducând butonul PROGRAME în
poziţia “0” .
! Nu aşezaţi niciodată obiecte pe fundul cuptorului, pentru
că riscaţi să deterioraţi smalţul.
! Aşezaţi întotdeauna vasele cu mâncare pe grătarul din
dotare.
Ventilator de răcire
Pentru a reduce temperatura externă, anumite ventilatoare
sunt dotate cu un ventilator de răcire. Acesta generează
un curent de aer rece care iese printre panoul de control
şi uşa cuptorului.
! La terminarea perioadei de coacere, ventilatorul rămâne
în funcţiune până când cuptorul este aproape rece.
Lumina din cuptor
Se aprinde selectând
cu butonul PROGRAME. Rămâne
aprins când se selectează un program de coacere.
Folosirea timerului *
1. Este necesar în primul rând ca alarma să fie încărcată:
de aceea, rotiţi butonul TIMER cu o tură, în sens orar.
* Prezent doar la anumite modele.
36
Programator Analogic*
Pictograma
ÎNCEPUT COACERE
Pictograma
SFÂRŞIT COACERE
Selector
SETARE TIMP
Simbol
CEAS
Simbol
CRONOMETRU
! Toate reglările sunt posibile numai dacă cuptorul este
racordat la instalaţia electrică. Dacă lipseşte curentul
pentru mai mult de 10 secunde, programatorul se opreşte:
la revenirea curentului, pictograma CEAS clipeşte arătând
că a fost o pană de curent şi că trebuie reglată din nou ora.
Dacă pana de curent se produce în timpul unei coaceri
programate, timpul programat porneşte de unde se oprise
(de ex. dacă programez o coacere cu durata de 1 oră, iar în
timpul acestei coaceri se produce o pană de curent de 30
de minute, programul se termină după 1 oră şi 30 de min.
Şi în acest caz, pictograma CEAS clipeşte şi ora trebuie
să fie reglată din nou.
COACERE MANUALĂ
Dacă nu s-a activat nicio programare, cuptorul poate fi folosit
în mod manual, acţionând asupra butoanelor PROGRAME
şi TERMOSTAT.
Setarea cronometrului
! Această funcţie nu întrerupe coacerea şi nu ţine cont de
utilizarea cuptorului; permite doar acţionarea semnalului
acustic la terminarea minutelor setate. Cronometrul poate fi
folosit numai atunci când nu există nicio programare în curs.
Pentru a activa cronometrul, apăsaţi scurt butonul de 3 ori
până când clipeşte pictograma CRONOMETRU. Reglarea
cronometrului este identică cu cea a orei de sfârşit a coacerii
(a se vedea paragraful respectiv)
Reglarea orei
Pentru a regla ora indicată de limbi, apăsaţi scurt de 4 ori
butonul până când clipeşte pictograma CEAS.
Pentru a creşte sau descreşte ora afişată cu 1 minut, rotiţi
butonul în sens orar sau antiorar, iar limba minutelor se
mişcă cu paşi de 1 minut în sens orar sau antiorar.
După trecerea 10 secunde la ultima reglare, programatorul
iese automat din modalitatea de reglare.
Programarea coacerii
Clipirea pictogramei ÎNCEPUT COACERE continuă timp de
10 secunde de la ultima rotaţie. Dacă în acest timp nu se
roteşte sau nu se apasă butonul, limbile afişează din nou ora
în mod automat, iar programul este anulat. După ce aţi reglat
ora de început a coacerii (pictograma ÎNCEPUT COACERE
aprinsă fix), apăsând din nou butonul se trece la reglarea orei
de sfârşit a coacerii (pictograma SFÂRŞIT COACERE nu mai
este stinsă, ci clipeşte), cu condiţia să fi fost programat chiar
şi numai 1 minut, altfel programarea se anulează.
Pentru programarea orei de sfârşit a coacerii, urmaţi
procedura de mai sus.
Selectaţi programul de coacere dorit cu butonul PROGRAME.
Cuptorul se aprinde la ora de început reglată şi se va stinge
la ora reglată de sfârşit a coacerii.
• De exemplu: Exemplu: este ora 9:00, se reglează 11:00
ca oră de început, iar 12:15 ca oră de sfârşit. Programul
începe automat la 11:00 şi se opreşte la 12:15 cu o durată
de o oră şi 15 minute.
Programarea unei durate cu început imediat
Programarea orei de sfârşit a coacerii permite începerea
imediată şi terminarea coacerii în mod automat în funcţie
de ora programată.
! Pentru anularea unei programări, apăsaţi butonul timp de
3 secunde: programare va fi anulată, iar programatorul va
reveni în modalitatea de coacere manuală.
Pentru a programa ora de sfârşit a coacerii, apăsaţi scurt
butonul de 2 ori până când clipeşte pictograma SFÂRŞIT
COACERE.
Pentru a creşte sau descreşte timpul de coacere cu paşi
de 1 minut, rotiţi butonul în sens orar sau antiorar, iar limba
minutelor se mişcă cu 1 minut în sens orar sau antiorar.
Clipirea pictogramei SFÂRŞIT COACERE continuă timp
de 10 secunde de la ultima rotaţie. Programul poate fi
confirmat prin apăsarea butonului sau lăsând să expire
cele 10 secunde, cu condiţia să fi fost programat cel puţin
1 minut de coacere.
Pictograma SFÂRŞIT COACERE aprinsă arată că
programarea a fost efectuată.
Selectaţi programul de coacere dorit cu butonul PROGRAME.
Cuptorul se aprinde imediat şi se va stinge la ora reglată
de sfârşit al coacerii.
Pentru a a fişa programul reglat, apăsaţi scurt şi eliberaţi
butonul; limbile şi pictogramele afişează programul reglat.
La terminarea coacerii, pictograma SFÂRŞIT COACERE
clipeşte, iar alarma emite semnale acustice timp de 1 minut
(pentru a o dezactiva, apăsaţi scurt butonul).
Aduceţi butonul PROGRAME în poziţia “0”.
• De exemplu: Exemplu: este ora 9:00 şi este programată
ora 10:15 pentru sfârşitul coacerii. Programul începe
imediat şi se opreşte automat la 10:15 cu o durată de o
oră şi 15 minute.
Programator de coacere
electronic*
Programarea unei durate cu început întârziat
Programarea orei de început a coacerii permite începerea
şi terminarea coacerii în mod automat în funcţie de orele
programate.
pictograma
şi cei patru digiţi numerici pe DISPLAY;
2. cu tastele “ ” si “ ” reglati ora; daca se tin apasate,
numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.
3. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a
fixa setarea.
Pentru a programa ora de sfârşit a coacerii, apăsaţi scurt
butonul o dată până când clipeşte pictograma ÎNCEPUT
COACERE.
Pentru a creşte sau descreşte ora de început a coacerii cu
paşi de 1 minut, rotiţi butonul în sens orar sau antiorar, iar
limba minutelor se mişcă cu 1 minut în sens orar sau antiorar.
DISPL
•• ••
Pictograma
CEAS
Pictograma
CONTOR MINUTE
Fixaţi ceasul
! Se poate fixa atît atunci cînd cuptorul este stins cît si atunci
cînd este aprins, dar nu s-a programat sfîrsitul coacerii.
Dupa racordarea la reteaua electrica sau dupa o întreruperii
a alimentarii cu curent, pictograma
si cei patru digiti
numerici de pe DISPLAY lumineaza intermitent.
1. Apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se aprind
* Prezent doar la anumite modele.
37
RO
RO
Setaţi contorul de minute
! Această funcţie nu întrerupe coacerea şi nu ţine cont de
utilizarea cuptorului; permite doar acţionarea semnalului
acustic la terminarea minutelor setate.
1. Apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se aprind
pictograma
şi cei patru digiţi numerici pe DISPLAY;
2. cu tastele “ ” si “ ” reglati timpul dorit; daca se tin
apasate, numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita
setarea.
3. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a
fixa setarea.
Display-ul va afişa contorizarea în sens invers. După
expirarea sa, se va auzi un semnal acustic.
Programarea coacerii
! Programarea este posibilă doar după selectarea unui
program de coacere.
Programarea duratei de coacere
1. Apasati de mai multe ori tasta
pîna cînd se aprind
pictograma
si cei trei digiti numerici pe DISPLAY; 2. Cu
tastele “ ” si “ ” reglati durata dorita; daca se tin apasate,
numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.
3. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a
fixa setarea.
4. La terminarea timpului, pe DISPLAY apare scris END,
cuptorul termină coacerea şi se emite un semnal acustic.
• De exemplu: este ora 9:00 şi este planificată o durată de 1
oră şi 15 minute. Programul se opreşte automat la 10:15.
Programarea sfîrşitului coacerii
! Programarea sfîrşitului coacerii este posibilă doar după
selectarea unei durate de coacere.
1. Urmaţi procedura de la 1 la 3 descrisă pentru durată;
2. Apoi apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se aprind
pictograma
şi cei patru digiţi numerici pe DISPLAY;
3. Cu tastele “ ” si “ ” reglati ora dorita de terminare a
coacerii; daca se tin apasate, numerele se deruleaza mai
rapid pentru a facilita setarea.
4. asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a
fixa setarea.
5. La terminarea timpului, pe DISPLAY apare scris END,
cuptorul termină coacerea şi se emite un semnal acustic.
Pictogramele
şi
aprinse semnalizează că a fost
efectuată o programare. Pe DISPLAY sunt afişate alternativ
ora de terminare a coacerii şi durata.
Anularea unei programări
Pentru anularea unei programări:
• Apasati tasta
pîna ce se aprind pictograma setarii de
anulat si digitii pe display. Apasati tasta “ ” pîna când pe
display apar cifrele 00:00.
• tineti apasate simultan tastele “ ” si “ ”; astfel se
anuleaza toate programarile efectuate inclusiv contorul
de minute.
38
Programe
Programe de coacere
! La toate programele se poate fixa o temperatură între
60°C şi MAX, cu excepţia:
• BARBECUE (se recomandă reglarea numai pe MAX);
• GRATIN (se recomandă să nu depăşiţi temperatura de
200°C).
Program CUPTOR TRADIŢIONAL
Se activează cele două elemente de încălzire inferior şi
superior. Cu această coacere tradiţională este bine să
folosiţi un singur raft: dacă se folosesc mai multe rafturi,
temperatura nu se distribuie corespunzător.
Program MAI MULTE RAFTURI
Se activează toate elementele de încălzire (superior, inferior
şi circular) şi intră în funcţiune ventilatorul. Întrucât căldura
este constantă în tot cuptorul, aerul coace şi pătrunde
alimentele în mod uniform. Este posibil să se folosească
maxim două rafturi în acelaşi timp.
Program CUPTOR PIZZA
Se activează elementele de încălzire inferior şi circular şi
intră în funcţiune ventilatorul. Această combinaţie permite
o încălzire rapidă a cuptorului, cu un mare aport de căldură
îndeosebi de jos în sus. În cazul în care folosiţi mai mult de
un raft deodată, trebuie să le schimbaţi poziţia între ele la
jumătatea coacerii.
Program BARBECUE
Intră în funcţiune elementul de încălzire superior.
Temperatura ridicată şi directă a grătarului este recomandată
pentru alimentele care necesită o temperatură ridicată la
suprafaţă. Coacerea trebuie să aibă loc cu uşa cuptorului
închisă.
Program GRATIN
Intră în funcţiune elementul de încălzire superior precum
şi ventilatorul. Uneşte la radiaţia termică unidirecţională
circulaţia forţată a aerului în interiorul cuptorului. Acest
lucru nu permite arderile de la suprafaţa alimentelor, mărind
puterea de pătrundere a căldurii. Coacerea trebuie să aibă
loc cu uşa cuptorului închisă.
Program CUPTOR PATISERIE
Se activează elementul de încălzire posterior şi intră în
funcţiune ventilatorul, asigurând o căldură delicată şi
uniformă în interiorul cuptorului. Acest program este indicat
pentru coacerea mâncărurilor delicate (de ex. prăjituri care
necesită dospire) şi preparate “mignon” pe trei rafturi în
acelaşi timp.
Rotisor *
RO
Pentru a pune în funcţiune
rotisorul (v e z i f i g u r a )
procedaţi astfel:
1. aşezaţi tava în poziţia 1;
2. puneţi suportul rotisorului în
poziţia 3 şi introduceţi ţepuşa
în orificiul de pe peretele din
spate al cuptorului;
3. puneţi în funcţiune
rotisorul, selectând cu butonul
PROGRAME
sau
;
Sfaturi practice pentru coacere
! Pentru coacerile ventilate, nu utilizaţi poziţiile 1 şi 5: aerul
cald ar putea provoca arderi alimentelor delicate.
! La coacerile BARBECUE şi GRATIN, în special dacă
folosiţi rotisorul, aşezaţi tava cuptorului în poziţia 1 pentru
a colecta reziduurile de coacere (sucuri şi/sau grăsimi).
COACERE PE MAI MULTE RAFTURI
• Folosiţi poziţiile 2 şi 4, rezervând poziţia 2 alimentelor
care necesită un aport mai mare de căldură.
• Puneţi tava jos şi grătarul sus.
BARBECUE
• Introduceţi grătarul în cuptor în poziţia 3 sau 4, amplasând
alimentele în centrul grătarului.
• Se recomandă alegerea nivelului maxim de energie.
Nu vă alarmaţi dacă rezistenţa de sus nu rămâne
permanent aprinsă: funcţionarea sa este comandată de
un termostat.
CUPTOR PIZZA
• Utilizaţi o tavă uşoară din aluminiu, şi sprijiniţi-o pe
grătarul din dotare.
Tava de colectare prelungeşte timpul de coacere şi în
acest fel pizza nu va fi crocantă.
• Dacă vă plac pizzele foarte garnisite, vă recomandăm să
introduceţi mozzarella la jumătatea timpului de coacere.
* Prezent doar la anumite modele.
39
RO
Tabel coacere
Programe
Tradiţional
Coacere pe
mai
multe rafturi
Pizza
Grill
Gratin
Patiserie
Alimente
Raţă
Friptură de viţel sau vită
Friptură de porc
Biscuiţi (din aluat fraged)
Tarte
Greutate
(Kg)
Poziţia
rafturilor
Preîncălzire
(minute)
Temperatura
recomandată
Durata
coacerii
(minute)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170-180
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
2 şi
3
2
2 şi
2
2
2 şi
2 şi
2
2 şi
3
4
Pizza (pe 2 rafturi)
Lasagne
Miel
Pui fript + cartofi
Scrumbie
Prăjitură cu prune
Bignè (pe 2 rafturi)
Biscuiţi (pe 2 rafturi)
Pandişpan (pe 1 raft)
Pandişpan (pe 2 rafturi)
Tarte sărate
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
Pizza
Plăcinte
0.5
1
3
2 sau 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Solă
Rotisor cu calamari şi creveţi
Filet de cod
Legume la grătar
Cotlet de viţel
Şniţele
Hamburgeri
Scrumbie
Toast
1
1
1
1
1
1
1
1
n. 4
4
4
4
3 sau 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Cu rotisor (dacă este în dotare)
Viţel la frigare
Pui la frigare
Miel la frigare
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Pui la grătar
Sepie
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Cu rotisor (dacă este în dotare)
Viţel la frigare
Miel la frigare
Pui (la frigare) +
cartofi (la tavă)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
Tarte
Tort de fructe
Prăjitură cu prune
Pandişpan
Clătite umplute (pe 2 etaje)
Prăjituri mici (pe 2 etaje)
Saleuri din foietaj cu brânză (pe 2 etaje)
Bignè (pe 3 rafturi)
Biscuiţi (pe 3 rafturi)
Bezele (pe 3 etaje)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
2 sau 3
3
3
2 şi 4
2 şi 4
2 şi 4
1 şi 3 şi 5
1 şi 3 şi 5
1 şi 3 şi 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
4
4
4
4
! Timpul de coacere este orientativ şi poate fi modificat în funcţie de cerinţele personale.
40
Măsuri de precauţie şi
recomandări
! Aparatul a fost proiectat şi construit în conformitate cu
normele internaţionale de siguranţă. Recomandările sunt
furnizate pentru siguranţa dvs. şi vă recomandăm să le
citiţi cu atenţie.
Siguranţă generală
• Aparatul a fost creat pentru a fi destinat utilizării
neprofesionale, în mediul casnic.
• Aparatul nu se va instala niciodată în aer liber, nici măcar
în cazul în care spaţiul se află la adăpostul unui acoperiş;
de asemenea, este foarte periculos să îl lăsaţi expus la
ploi sau intemperii.
• Pentru a mişca aparatul, folosiţi mânerele aplicate pe
părţile laterale ale cuptorului.
• Nu atingeţi aparatul când sunteţi desculţi sau cu mâinile
sau picioarele ude sau umede.
• Aparatul trebuie sa fie utilizat numai pentru coacerea
alimentelor si numai de persoane adulte, conform
instructiunilor din manual. Orice alta utilizare (de
exemplu: încalzirea locuintei) este considerata
improprie si deci periculoasa. Fabricantul nu va
putea fi considerat responsabil pentru eventuale
daune provenite din utilizarea improprie, gresita sau
irationala a aparatului.
• În timpul folosirii aparatului, elementele de încălzire
şi unele zone ale uşii cuptorului devin foarte calde.
Fiţi atenţi să nu le atingeţi; îndepărtaţi copiii de
aragaz.
• Evitaţi ca şi cablurile de alimentare ale altor aparate
electrocasnice să atingă părţile încălzite ale cuptorului.
• Nu astupaţi fantele de aerisire sau de ieşire a căldurii.
• Pentru a deschide usa cuptorului, prindeti mânerul de
mijloc: spre margini, mânerul poate fi prea cald.
• Utilizaţi întotdeauna mănuşi speciale pentru a introduce
sau scoate recipientele din cuptor.
• Nu puneţi folie de aluminiu pe fundul cuptorului.
• Nu aşezaţi materiale inflamabile în cuptor: dacă cuptorul
se aprinde din greşeală, materialele depozitate pot lua foc.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că butoanele sunt în poziţia
“●”/“○” atunci când nu utilizaţi aparatul.
• Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu.
• Nu executaţi nici o operaţie de curăţire sau întreţinere
înainte să fi scos ştecherul din priză.
• În caz de defecţiune, nu interveniţi în niciun caz la
mecanismele din interiorul aparatului şi nu încercaţi
să îl reparaţi singuri. Apelaţi Centrul de Asistenţă (vezi
Asistenţa).
• Nu aşezaţi obiecte grele pe uşa cuptorului, când este
deschisă.
• Este interzisă utilizarea aparatului de persoanele (inclusiv
copiii) care au o redusă capacitate fizică, senzorială
sau mentală, precum şi de cele fără experienţă sau
care nu s-au familiarizat cu produsul, dacă nu sunt
supravegheate de un responsabil sau dacă nu au primit
în prealabil instrucţiuni asupra modului de folosire a
aparatului.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Eliminarea deşeurilor
• Eliminarea ambalajelor: respectaţi reglementările locale;
astfel, ambalajele ar putea fi reutilizate.
• Directiva Europeană 2012/19/CE cu privire la deşeurile
care provin de la aparatura electrică sau electronică
(RAEE) prevede ca aparatele electrocasnice să nu fie
colectate împreună cu deşeurile urbane solide, obişnuite.
Aparatele scoase din uz trebuie să fie colectate separat
atât pentru a optimiza rata de recuperare şi de reciclare a
materialelor componente, cât şi pentru a evita pericolele
care pot duce la dăunarea sănătăţii omului sau poluarea
mediului înconjurător. Simbolul tomberonului tăiat care
apare pe toate produsele vă aminteşte tocmai obligaţia
de a le colecta separat.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la scoaterea din
uz a aparatelor electrocasnice, deţinătorii acestora se vor
putea adresa serviciului public respectiv sau agenţilor de
vânzare.
Protejarea şi respectarea mediului înconjurător
• Utilizând aragazul între orele serale şi primele ore ale
dimineţii, colaboraţi la reducerea sarcinii întreprinderilor
de electricitate. Opţiunile de planificare a programelor,
îndeosebi “gătire cu pornire întârziată” (vezi Programe)
şi “curăţarea automată întârziată” (vezi Întreţinerea şi
îngrijirea), permit organizarea în acest sens.
• Se recomandă să efectuaţi întotdeauna coacerea
BARBECUE şi GRATIN cu uşa cuptorului închisă: acest
lucru este util atât pentru a obţine rezultate mai bune, cât
şi pentru a economisi energie (10% aprox).
• Asiguraţi-vă că garniturile sunt curate şi eficiente, că
aderă bine pe uşa cuptorului şi nu provoacă pierderi de
căldură.
Întreţinerea şi îngrijirea
aparatului
Debranşarea de la reţeaua electrică
Înainte de orice operaţie, debranşaţi aparatul de la reţeaua
de alimentare cu curent electric.
Curăţarea aparatului
• Părţile externe, smălţuite sau din inox, precum şi
garniturile din cauciuc pot fi curăţate cu un burete
îmbibat în apă călduţă şi săpun neutru. Dacă petele
sunt persistente, folosiţi produse speciale. După fiecare
spălare, se recomandă să clătiţi bine şi să ştergeţi. Nu
folosiţi prafuri abrazive sau substanţe corozive.
• Interiorul cuptorului se va spăla, de preferinţă, după
fiecare utilizare, când este călduţ. Folosiţi apă caldă şi
detergent; clătiţi bine şi ştergeţi cu o cârpă moale. Evitaţi
substanţele abrazive.
• Accesoriile pot fi spălate ca orice alt vas, chiar şi în
maşina de spălat vase, cu excepţia glisierelor.
! Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi sau sub presiune,
pentru a curăţa aparatul.
41
RO
RO
Curăţarea uşii
Curăţaţi geamul uşii cu un burete şi produse neabrazive
şi ştergeţi-l cu o cârpă moale; nu folosiţi materiale aspre,
abrazive sau raclete metalice, ascuţite, care pot zgâria
suprafaţa sau cauza crăparea geamului.
Pentru curăţarea minuţioasă a cuptorului, demontaţi uşa
acestuia:
1. deschideţi uşa la maxim
(vezi figura);
2. cu ajutorul unei şurubelniţe, ridicaţi şi rotiţi levierele F
amplasate pe cele două balamale (vezi figura);
Montarea kitului de glisiere
A
Ghidaj
Stânga
F
Ghidaj
Dreapta
B
C
3. apucaţi bine uşa de părţile
laterale şi apropiaţi-o fără a o
închide complet. Trageţi apoi uşa
spre voi, extrăgând-o din balamale
(vezi figura).
Montaţi la loc uşa, urmând acelaşi procedeuîn sens invers.
Controlarea garniturilor
Controlaţi periodic garnitura din jurul uşii cuptorului. Dacă
este deteriorată, adresaţi-vă celui mai apropiat Centru de
Asistenţă (vezi Asistenţa). Se recomandă să nu folosiţi
cuptorul până la înlocuirea garniturii.
Înlocuirea becului
Pentru a înlocui becul
cuptorului:
1. Deşurubaţi capacul din
sticlă care acoperă becul.
2. Desurubati becul si
înlocuiti-l cu unul similar:
putere 25 W, dulie E 14.
3. Montaţi la loc capacul
(figura).
D
Pentru a monta glisierele:
1. Îndepărtaţi cele două cadre,
scoţându-le din distanţierele
A (a se vedea figura)
2. Alegeţi raftul pe care să
introduceţi glisiera. Acordaţi
atenţie direcţiei de detaşare
a glisierei, poziţionaţi pe
cadru mai întâi cavitatea B,
după care cavitatea C.
S
ex ens
tra d
ge e
re
3. Fixaţi cele două cadre cu
ajutorul ghidajelor în orificiile
situate pe pereţii cuptorului
(a se vedea figura). Orificiile
corespunzătoare cadrului
din stânga sunt poziţionate
sus, în timp ce orificiile
pentru cel din dreapta sunt
poziţionate jos.
4. La final poziţionaţi cadrele
pe distanţierele A.
! Nu introduceţi glisiere la poziţia 5.
Panouri catalitice laterale şi posterior*
Sunt panouri acoperite cu un email special care poate
absorbi grăsimea care provine de la gătit.
Acest email este suficient de rezistent pentru a permite
glisarea diferitelor accesorii (grătare, tăvi etc.) fără a se
deteriora. Nu trebuie să vă îngrijoraţi dacă apar mici urme
albe pe suprafeţe.
Totuşi, trebuie să evitaţi:
- să răzuiţi emailul cu obiecte tăioase (de exemplu, un
cuţit);
- să folosiţi detergenţi sau produse abrazive.
! Nu folosiţi lampa cuptorului pentru şi ca iluminare a
încăperilor.
* Prezent doar la anumite modele.
42
RO
43
195114133.00
06/2013 - XEROX FABRIANO
RO
44

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement