Whirlpool AWM 8085, AWM 8085/1, AWM 8125/1, AWM 8062/1, AWM 8125, AWM 8083/1, AWM 8103/1, AWM 8105, AWM 8105/1 User guide

Whirlpool AWM 8085, AWM 8085/1, AWM 8125/1, AWM 8062/1, AWM 8125, AWM 8083/1, AWM 8103/1, AWM 8105, AWM 8105/1 User guide
NÁVOD K POUŽITÍ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
POPIS PRAČKY
DĚTSKÁ POJISTKA
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
PRACÍ PROGRAM
JAK VYJMOUT FILTR
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
PÉČE A ÚDRŽBA
JAK ODSTRANIT ZÁVADU
SERVIS
PŘEPRAVA A MANIPULACE
INSTALACE
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
1.Odstraňte obal a zkontrolujte
6.Elektrické připojení
• Po vybalení se přesvědčete, zda není pračka
poškozená. V případě pochybností pračku
nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo
svému prodejci.
• Odstraňte obalový materiál (plastové sáčky,
polystyrén, apod.) z dosahu dětí, mohl by pro
ně být nebezpečný.
• Spotřebič může být připojen k síti výlučně
zásuvkou s uzemněním podle platných
předpisů. Spotřebič musí být podle zákona
uzemněn. Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za poškození zdraví osob nebo
zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v
důsledku nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Údaje o napětí, spotřebě energie a
elektrickém jištění jsou uvedeny na vnitřní
straně dvířek pračky.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo
sdružené zásuvky.
• Před každou údržbou odpojte pračku od
přívodu elektrické energie.
• Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k
připojení do sítě přes zásuvku nebo k
dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
• Nezapínejte pračku, byla-li při dopravě
poškozena. Zavolejte do servisu.
• Výměnu elektrického kabelu může provést
pouze servis.
• Pračku používejte jen v domácnosti a jen k
účelu, ke kterému je určena.
2.Odstraňte přepravní šrouby
• Pračka je vybavena dvěma přepravními
šrouby, které chrání její vnitřek před
poškozením při přepravě. Před uvedením
pračky do provozu je bezpodmínečně
nutné přepravní šrouby odstranit (viz
“Instalace/Odstranění přepravních šroubů).
3.Instalace pračky
• Z ovládacího panelu odstraňte ochrannou
fólii.
• Při přesunování pračky ji nesmíte táhnout za
vrchní desku.
• Pračku umístěte na pevnou a rovnou
podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
• Seřiďte nožičky, aby byla pračka ve stabilní a
vyrovnané poloze (viz “Instalace/Seřizování
nožiček”).
4.Přívod vody
• Přívodní vodovodní hadici připojte v souladu
s místními platnými předpisy vodárenského
podniku (viz “Instalace/Připojení přívodní
vodovodní hadice”).
• Přívod vody:
pouze studená voda
• Vodovodní
kohoutek:
přípojka k hadici se
závitem 3/4
• Tlak:
100-1000 kPa (1-10 bar).
5.Vypouštěcí hadice
• Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji
zavěste pomocí oblouku ve tvaru “U” přes
okraj umyvadla nebo vany (viz “Instalace/
Připojení vypouštěcí hadice”).
• Jestliže je pračka připojena k vestavěnému
vypouštěcímu systému, přesvědčete se, zda
je vybaveno odvzdušňovačem, který brání
současnému plnění a vypouštění vody
(sifonový efekt).
Minimální rozměry pro zabudování:
Šířka:
600 mm
Výška:
825 mm
Hloubka: 600 mm
Home
Appliances
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
Doporučujeme provedení prvního pracího cyklu bez prádla. Tím se z pračky vypustí voda,
která v ní mohla zůstat po přezkoušení u výrobce.
1. Otevřete přívod vody.
2. Zavřete dvířka pračky.
3. Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do násypky
.
4. Zvolte krátký prací program (viz tabulku programů).
5. Stiskněte tlačítko “Start/Přestávka”.
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
1. Balení
4.Všeobecné rady
• Jak dokládá
recyklační symbol, krabici,
v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku
recyklovat. Při likvidaci obalového materiálu
se řiďte místními předpisy.
• Není-li pračka v provozu, vždy ji odpojte od
elektrické sítě a uzavřete přívod vody.
2.Likvidace obalu a starého spotřebiče
• K omytí vnitřku pračky použijte neutrální prací
prostředek a vlhký hadřík.
• Pračka je vyrobena z recyklovatelného
materiálu. Pračku zlikvidujte v souladu s
místními předpisy o likvidaci.
• Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby
spotřebič nemohl být připojen k síti.
• Před čištěním nebo údržbou pračku vypněte a
odpojte ji od přívodu elektrické energie.
• Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními
částicemi.
• Dvířka neotvírejte silou.
3.Dětská pojistka
• Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit a
vyměnit ho za stejný, který získáte v servisu.
Přívodní kabel může vyměnit pouze
kvalifikovaný elektrikář.
• Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály.
5.Prohlášení o souladu s předpisy EU
• Máte-li v úmyslu pračku likvidovat, odstraňte z
komory zbytky pracího prostředku.
• Tato pračka byla navržena, vyrobena a dodána
na trh v souladu s bezpečnostními požadavky
směrnice ES: 93/68/ES.
POPIS PRAČKY
1.
2.
3.
4.
Pracovní deska
Ovládací panel
Násypka na prací prostředek
Servisní štítek (na zadní
straně dvířek)
5. Dvířka
6. Držadlo dvířek
• Chcete-li dvířka otevřít,
stiskněte tlačítko na vnitřní
straně držadla a zatáhněte
• Dvířka zavřete tak, že je
pevně zatlačíte (západka
zapadne)
7. Dětská pojistka (uvnitř dvířek)
8. Filtr (za krytem)
9. Podstavec
10.Nastavitelné nožičky
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
DĚTSKÁ POJISTKA
Abyste ochránili spotřebič před nevhodným
používáním, otočte plastovým šroubem na vnitřní
straně dveří pomocí mince nebo širokého zaobleného
plastového výstupku na barevné vložce z násypky na
prací prostředky:
• Svislá rýha: bezpečná poloha, tedy dvířka nejdou
zavřít.
• Vodorovná poloha: normální poloha, tedy dvířka je
možné opět zavřít.
Home
Appliances
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Přidávání pracích prostředků a přísad
1. Vysuňte úplně násypku pro prací prostředky.
2. Přidání pracího prostředku:
• Program s předpírkou a hlavním praním.
• Hlavní prací program bez předpírky.
Používáte-li tekuté prací prostředky,
vyjměte barevnou vložku a zasuňte ji do komory.
Stupnice na vložce vám usnadní dávkování.
A
• Přidejte změkčovadla a avivážní prostředky,
ale pouze ke značce “Max” (trojkomorový
model “B”) nebo ke značce “100 ml”
(čtyřkomorový model “A”).
• Chlorové bělidlo dejte pouze ke značce
“Max” (čtyřkomorový model “A”)
• Čistič skvrn
• Prostředek ke změkčování vody
(pro vodu se stupněm tvrdosti 4)
B
• Škrob (rozpuštěný ve vodě). V tomto případě
zvolte program “Máchání a odstřeďování”.
Po vložení škrobu nalijte do komory
asi 1 litr vody.
3. Násypku řádně zasuňte (musí zaklapnout).
Poznámky:
• Prací prostředky a přísady uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
• Používáte-li prostředky na změkčování vody, barviva nebo bělidla, přesvědčete, zda jsou
vhodné do automatické pračky. Prostředky proti vodnímu kameni by mohly obsahovat složky,
které mohou poškodit části vaší pračky.
• V pračce nepoužívejte rozpouštědla (např.benzín apod.).
V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.
• U programů s touto funkcí můžete ve fázi předpírky používat tekutý prací prostředek. V tomto
případě nasypte do komory pro hlavní praní pouze práškový prací prostředek
.
• Používáte-li koncentrované avivážní prostředky, nalijte do násypky vodu až ke značce “MAX”.
• Používáte-li vysoce koncentrované práškové nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do
bubnu přiložený dávkovač s práškem ve tvaru koule nebo pytlíčku.
PRACÍ PROGRAM
Jak zvolit program:
1. Připojte spotřebič.
2. Otevřete přívod vody.
3. Programový volič nastavte na požadovaný program.
4. Podle modelu můžete měnit požadovanou teplotu stiskem tlačítka “+” nebo “-”.
5. Jestliže chcete, zvolte přídavné funkce stiskem příslušných tlačítek. Rozsvítí se kontrolky.
Dalším stiskem tlačítka můžete tyto funkce opět vypnout.
6. Stiskněte tlačítko “Start/Přestávka”.
Rozsvítí se kontrolka a na displeji se ukáže délka trvání programu (je-li jím model vybaven).
Kontrolky ukazují dosaženou fázi programu. Po zapnutí programu se ukazatel fáze programu
posunuje zleva doprava přes fáze praní, máchání, odstřeďování.
Po skončení určité fáze programu příslušná kontrolka zhasne.
Odložený start (je-li u modelu)
Zvolte program a teplotu, všechny přídavné funkce a rychlost odstředění.
Stiskněte tlačítko “Odložený start” a příslušný displej se rozsvítí. Tiskněte opakovaně tlačítko
“Odložený start”, až dosáhnete požadovaného počtu hodin. Když dosáhnete nejvyššího počtu
hodin odloženého startu, nastavíte dalším stiskem počitadla opět nulu.
Stiskněte tlačítko “Start/Přestávka”, abyste spustili program, který začne po zvoleném čase.
Oprava odloženého startu
Odložený start můžete změnit i po stisknutí tlačítka “Odložený start”: tiskněte ho tak dlouho, až
nastavíte požadovaný počet hodin. Jakmile se na displeji odpočítá čas, zvolený program se
spustí a začne se zobrazovat zbývající čas.
Zrušení odloženého startu
Otočte voličem programu na požadovaný program. Na displeji se ukazuje zbývající čas
zvoleného programu a tlačítko “Start/Přestávka” bliká. Program můžete nyní okamžitě spustit
stiskem tohoto tlačítka.
N.B. Používáte-li tekutý prací prostředek, je třeba ho při volbě odloženého startu vložit v
dávkovači přímo do bubnu.
Zablokování dvířek
Po spuštění programu se dvířka automaticky zablokují až do konce programu.
Ukazatel “Volná dvířka” svítí před začátkem a na konci programu.
Když se programový volič dostane do polohy “ ”, nebo když dojde k přerušení přívodu
elektrické energie, uvolní se dvířka přibližně za jednu minutu.
V tomto případě neotvírejte dvířka, protože by ze spotřebiče mohla vytéct horká voda.
Home
Appliances
Konec programu
Konec programu je signalizován:
• rozsvícením ukazatele “Volná dvířka”, ukazatel zbývajícího času (je-li u modelu) ukazuje
“0:00”.
• všechny ukazatele fáze programu zhasnou.
1. Zavřete přívod vody.
2. Počkejte, až se dvířka odblokují (asi jednu minutu).
3. Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
N.B. Nezavírejte dvířka úplně, ale nechte je pootevřená, aby se buben mohl lépe vysušit.
Změna programu a funkcí
1. Stiskněte tlačítko “Start/Přestávka”. Tlačítko “Start/Přestávka” bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko “Start/Přestávka”. Nový program začne ve stejné fázi, ve které byl
předcházející program přerušen.
Pro tento program nepřidávejte žádné další prací prostředky.
Přerušení programu nebo přestávka
Jak přerušit na určitou dobu probíhající program a pak později pokračovat:
1. Stiskněte tlačítko “Start/Přestávka”. Ukazatel zabliká.
2. Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko “Start/Přestávka”.
Zrušení programu
Jestliže je třeba probíhající program předčasně ukončit a zrušit, je třeba před otevřením dvířek
odčerpat vodu:
1. Programový volič nastavte na program “Vypouštění”.
Ukazatel nad tlačítkem “Start/Přestávka” zabliká. Ukazatel odstředění ukazuje “0” a
ukazatel zbývajícího času (je-li u modelu) “0:02” minut.
2. Stiskněte tlačítko “Start/Přestávka”, abyste spustili program “Vypouštění”.
JAK VYJMOUT FILTR
1. Pračku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Vyjměte barevnou vložku z násypky a použijte ji k
otevření krytu filtru.
3. Pod filtr umístěte misku pro zběr zbylé vody.
4. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových
ručiček, až se držadlo dostane do svislé polohy;
filtr ještě nevytahujte.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Zbavte filtr všech cizích předmětů.
8. Přesvědčete se, že rotor čerpadla se volně
pohybuje.
9. Zasuňte filtr zpět na místo a úplně ho zašroubujte
ve směru hodinových ručiček (až se držadlo
dostane do vodorovné polohy).
10. Kryt uzavřete.
11. Do násypky na prací prostředky nalijte půl litru
vody, abyste aktivovali systém Eko.
12. Spotřebič zapojte do elektrické zásuvky.
13. Zvolte program a spus’te ho.
Filtr kontrolujte nejméně dvakrát až třikrát ročně, a jeli to nutné, vyčistěte ho.
• Zkontrolujte filtr, jestliže pračka správně nevypouští
vodu nebo neodstřeďuje.
• Vyjměte filtr, jestliže je čerpadlo zablokované
nějakým předmětem (knoflíkem, mincí, zavíracím
špendlíkem apod.)
DŮLEŽITÉ: Před vypouštěním pračky si ověřte,
zda voda už vychladla.
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
• Zbylou vodu vypouštějte podle kapitoly “Jak vyjmout filtr” (body 1 až 8).
• K vypuštění zbylé vody z čerpadla nakloňte pračku dopředu a pak postupujte podle bodů 9 a
10 v předchozí kapitole.
Kdy vypouštět zbylou vodu?
• Při přepravě (stěhování) pračky.
• V případě, že je pračka umístěna v místnosti, kde teplota klesá pod bod mrazu. V takovém
případě je třeba vypouštět zbylou vodu po každém praní.
Home
Appliances
PÉČE A ÚDRŽBA
Vnější plochy a ovládací panel
Těsnění dvířek
• K čištění používejte běžné čisticí prostředky
pro domácnost (nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi nebo rozpouštědla).
• Osušte měkkým hadříkem.
• Těsnění otřete podle potřeby vlhkým
hadříkem.
• Pravidelně kontrolujte, zda v záhybech
těsnění neuvízly cizí předměty.
Filtr
• Filtr zkontrolujte a vyčistěte alespoň dvakrát
až třikrát ročně (viz “Jak vyjmout filtr”).
Násypka na prací prostředek
1. Násypku na prací prostředek uvolněte stiskem
uvolňovací páčky v komoře pro předpírku a pak zásuvku
vytáhněte.
2. Vyjměte vložky z komory na změkčovadla, vložku na
tekuté prací prostředky a sifon z komory na bělidlo (jsouli u spotřebiče, čtyřkomorový model “A”).
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vrat'te je na místo a násypku na prací prostředek opět
zasaďte. Sifon pevně zatlačte na místo.
A
Sítkové filtry hadic
Pravidelně je kontrolujte a čistěte.
Pro pračky s rovnou přívodní hadicí “A”
1. Uzavřete vodovodní kohout.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
3. Vyčistěte vnitřní filtr.
4. Našroubujte přívodní hadici zpět na vodovodní kohoutek.
5. Odšroubujte hadici od pračky.
6. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z pračky a vyčistěte ho.
7. Vrat'te sítkový filtr na místo a přišroubujte hadici k pračce.
8. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost
spojení.
A
Pro pračky s hadicí Aquastop “B”
1. Uzavřete vodovodní kohout.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
3. Filtr vyčistěte.
4. Hadici Aquastop přišroubujte zpět k vodovodnímu
kohoutku.
5. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost
spojení.
B
Home
Appliances
JAK ODSTRANIT ZÁVADU
Pračka je vybavena automatickými
bezpečnostními funkcemi, které okamžitě zjistí
a určí druh poruchy a vhodně zareagují.
Často je možné opravit zjištěnou závadu v
několika málo minutách.
Např:
Pračka nezačala prát, kontrolky nesvítí.
Ověřte si, zda:
• je zástrčka zasunutá do zásuvky;
• je zásuvka v pořádku
(např. pomocí stolní lampy);
• byl program správně zvolen.
Po praní zůstávají v násypce zbytky
pracích prostředků a přísad.
Ověřte si, zda:
• je sifon správně instalovaný a je čistý (viz
“Údržba a čištění”);
• je přívod vody dostatečný. Sítkové filtry mezi
přívodní hadicí a vodovodním kohoutkem
mohou být zanesené viz “Údržba a čištění”.
Filtr zkontrolujte a vyčistěte alespoň dvakrát
až třikrát ročně (viz “Jak vyjmout filtr”).
Pračka při odstřeďování vibruje.
Pračka nezačala prát, ale kontrolka
“Start/Přestávka” bliká.
Ověřte si, zda:
• jsou dvířka spotřebiče správně zavřená
(dětská pojistka);
• jste změnili program;
• je přívod vody otevřený. Není-li tomu tak,
otevřete kohoutek a stiskněte tlačítko “Start/
Přestávka”.
Pračka se zastavila během programu.
Ověřte si, zda:
• nesvítí kontrolka “Stop máchání”, ukončete
tuto funkci opětovným stiskem tlačítka;
• jste zvolili jiný program. Znovu zvolte
požadovaný program a stiskněte tlačítko
“Start/Přestávka”;
• kontrolka “Start/Přestávka” bliká. Stiskněte
tlačítko “Start/Přestávka”;
• Byl aktivován bezpečnostní systém
spotřebiče.
Viz tabulku popisu poruch.
Ověřte si, zda:
• je pračka vyvážená a pevně instalovaná na
všech čtyřech nožičkách (viz “Pokyny k
instalaci”);
• byly odstraněny přepravní šrouby. Před
uvedením pračky do provozu je
bezpodmínečně nutné přepravní šrouby
odstranit (viz “Pokyny k instalaci”).
Prádlo je špatně odstředěné:
Spotřebič je vybaven systémem ke zjišt'ování
nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže
dáte do pračky jednotlivé těžké kusy
(koupelnové předložky, koupací pláště apod.),
může tento systém automaticky snížit rychlost
odstředění, aby pračku chránil, nebo je-li
nevyváženost příliš velká, dokonce
odstřeďovací cyklus po chvíli přerušit.
• Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké,
přidejte menší kousky prádla, abyste náplň
vyvážili a znovu spust'te odstřeďovací cyklus.
• Přílišné množství pěny může zabránit
odstřeďování. Zkontrolujte, zda používáte
správnou dávku pracího prostředku
Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen
málo:
• spotřebič má bezpečnostní hadici a otevřel
se bezpečnostní ventil (červený ukazatel v
kontrolním okénku bezpečnostního ventilu).
V tomto případě ji vyměňte za novou
bezpečnostní hadici.
Co dělat, zjistí-li automatický bezpečnostní systém závadu?
Program se přeruší a různé ukazatele (jsou-li u modelu) signalizují příčinu závady.
Tabulka popisu poruch
Malé kontrolky se rozsvítí
Vodovodní kohoutek
Aquastop
Digitální displej
“FH”
“FP”
od “F4” do “F15”
“FA”
Popis poruchy
“Porucha přívodu vody”
“Porucha vypouštění”
“Porucha elektrických prvků”
“Zásah Aquastopu”
a. Závadu přívodu vody (žádný nebo
nedostatečný přívod vody)
Ukazatel “Vodovodní kohoutek” svítí a na
displeji se střídavě ukazuje “FH”. Pračku
vypněte otočením programového voliče do
polohy “ ” a zástrčku vytáhněte ze
zásuvky.
Ověřte si, zda:
• je vodovodní kohout zcela otevřen a tlak
přívodu vody je dostatečný;
• přívodní hadice není ohnutá;
• nejsou sítkové filtry zanesené (viz “Údržba a
čištění”/ “Sítkové filtry přívodní hadice”));
• není voda v přívodní hadici zamrzlá.
Spotřebič zapojte do elektrické zásuvky.
Znovu zvolte požadovaný program a opět
stiskněte tlačítko “Start/Přestávka”, aby
program mohl pokračovat (k tomuto
programu nepřidávejte žádný další prací
prostředek)
b.Závada vypouštění
Na displeji se střídavě ukazuje “FP”. Pračku
vypněte otočením programového voliče do
polohy “ ” a zástrčku vytáhněte ze
zásuvky.
Ověřte si, zda:
• není vypouštěcí hadice ohnutá (viz “Pokyny k
instalaci”);
• není čerpadlo / filtr zablokované (viz “Jak
vyjmout filtr” / “Jak vypustit zbylou vodu”).
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: před
vypouštěním nechte vodu vychladnout.
• není vypouštěcí hadice zamrzlá.
Spotřebič zapojte do elektrické zásuvky.
Znovu zvolte požadovaný program a opět
stiskněte tlačítko “Start/Přestávka”, aby
program mohl pokračovat (k tomuto
programu nepřidávejte žádný další prací
prostředek). Jestliže se závada znovu
objeví, zavolejte do servisu (viz “Servis”).
c. Závada elektrického systému
Displej ukazuje “F4” až “F15”.
• Pračku vypněte. Zvolte program a opět
stiskněte tlačítko “Start/Přestávka”.
Program bude pokračovat.
• Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte
do servisu (viz “Servis”).
d.Zásah Aquastopu (je-li u modelu)
Zazní zvukový signál. Svítí ukazatel
Aquastopu. Na displeji se ukáže “FA” a běží
čerpadlo. Pračku vypněte otočením
programového voliče do polohy “ ”,
odpojte ji a přesvědčete se, že je vodovodní
kohoutek zavřený.
“Aquastop” může být spuštěn:
1. příliš velkým množstvím pěny.
2. prosakováním v přívodní hadici nebo ve
spotřebiči.
Opatrně nakloňte spotřebič směrem k sobě,
aby nahromaděná voda mohla vytéct ze
spodku spotřebiče.
Pak:
1. spotřebič zapojte do elektrické zásuvky,
2. otevřete přívod vody k pračce (jestliže jste
nestiskli tlačítko “Start/Přestávka” a pračka
se přesto začne naplňovat, uzavřete přívod
vody a zavolejte do servisu),
3. znovu zvolte požadovaný program a
stiskněte tlačítko “Start/Přestávka” (není
třeba přidávat prací prostředek). Program
bude pokračovat.
Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte
do servisu (viz “Servis”).
Home
Appliances
SERVIS
Předtím, než se obrátíte na servis:
Sdělte:
1. Pokuste se opravit závadu sami (viz “Jak
odstranit závadu”).
• V čem závada spočívá.
2. Znovu spust'te program, zda se závada
projeví znovu.
• Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).
• Přesné označení modelu pračky.
3. Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.
Servisní štítek je na vnitřní straně
dvířek.
• Vaši úplnou adresu.
• Vaše telefonní číslo s předvolbou. Telefonní
čísla a adresy servisů jsou uvedeny na
záručním listu. Nebo se můžete obrátit na
prodejce, u kterého jste pračku koupili.
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Nikdy nepřemíst'ujte pračku tak, že ji budete držet za pracovní desku.
1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
4. Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Jak vyjmout filtr”, “Jak vypustit zbylou vodu”).
5. Namontujte bezpečnostní přepravní šrouby (povinné) (viz “Pokyny k instalaci”).
INSTALACE
Odstraňte přepravní šrouby
1. Uvolněte čtyři šrouby přiloženým klíčem.
2. Vyšroubujte je rukou.
3. Uchopte šrouby za hlavu a protáhněte je širokou
částí otvoru.
4. Otvory uzavřete přiloženými plastovými uzávěry;
uzávěry vložte do široké části otvoru a posuňte je
směrem k užší části až zapadnou na své místo.
5. Šrouby si uschovejte pro další použití.
• Při každé další přepravě pračky je třeba přepravní
šrouby opět nasadit:
1. Odklopte plastové uzávěry pomocí šroubováku,
posuňte je opačným směrem, než ukazuje šipka a
vyjměte.
2. Vložte přepravní šrouby, postupujte opačně než při
odstraňování.
Home
Appliances
Seřiďte nožičky
Jestliže je podlaha nerovná, vyrovnejte podle potřeby
menší nerovnosti seřízením vyrovnávací nožičky
(nedávejte kousky dřeva apod. pod nožičky):
1. Uvolněte pojistnou matici pomocí přiloženého klíče.
2. Rukou seřiďte výšku nožičky.
3. Utáhněte matici proti směru hodinových ručiček
směrem ke spotřebiči.
V případě, že pračka bude stát na dřevěné podlaze,
je třeba její váhu rozložit pomocí překližkové desky o
rozměrech 60 x 60 cm a tloušt'ce minimálně 3 cm.
Překližkovou desku připevněte k podlaze.
Pracovní deska pro vestavěné modely
Spotřebič smí být instalován pouze pod souvislou upevněnou kuchyňskou pracovní desku.
Bude-li spotřebič pod ni zabudován, je nutné použít krycí panel UBS. Můžete ho zakoupit v
odborném obchodě nebo v servisu.
1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uvolněte šrouby pro připevnění pracovní desky umístěné v zadní části pračky.
3. Odsuňte vrchní desku až dozadu a nadzvednutím ji vytáhněte. Nasaďte krycí panel podle
příslušných pokynů.
4. Šrouby pro připevnění desky nasaďte a utáhněte.
5. Spotřebič připojujte pouze do zásuvky.
Připojte přívodní vodovodní hadici
Pro modely s rovnou hadicí “A”
1. Vložte filtr na nečistoty (již předmontovaný na konci
hadice nebo součástí příslušenství) do spojky
vodovodního uzávěru se závitem.
2. Opatrně našroubujte přívodní hadici na vodovodní
kohoutek, nejlépe rukou.
3. Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde
přehnutá.
4. Zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a připojení pračky
úplným otevřením vodovodního kohoutku.
Jestliže je hadice příliš krátká, nahraďte ji tlakovou hadicí
dostatečné délky (schválený typ EN 50084, min. 1000
kPa).
Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda na ní nejsou
zlomy a praskliny a v případě potřeby ji vyměňte.
Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.
A
Pro modely s hadicí Aquastop “B”
Jestliže je hadice poškozená, okamžitě odpojte pračku
od elektrické sítě.
1. Vyšroubujte spojku se závitem zasunutou do
kohoutku.
2. Zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a připojení pračky
úplným otevřením vodovodního kohoutku.
Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji hadicí Aquastop
dlouhou 3 m (k dostání v servisu nebo u vašeho
prodejce). Výměnu může provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář.
Spotřebič nesmí být připojen ke směšovacímu kohoutku
ohřívače vody, který není pod tlakem.
Přívodní hadice a plastová krabice na kohoutku obsahují
elektrické prvky. Hadici proto nepřeřezávejte a
plastovou krabici neponořujte do vody.
B
Připojte vypouštěcí vodovodní hadici
1. Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj
umyvadla nebo vany.
3. Hadici upevněte tak, aby nemohla při chodu pračky spadnout.
Vypouštěcí hadici nesmíte zavěšovat na malá umyvadla.
Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného typu a spoj upevněte svorkami na hadice
s utahovacími šrouby.
Max. délka odpadní hadice: 2,50 m
Max. výška odpadu: 1,25 m
Printed in Italy
5019 108 00347
CZ
1/ 0101
Ecological Paper
2. Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde přehnutá.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement