HOTPOINT/ARISTON FK 63 X/HA S Instruction for Use

Add to my manuals
28 Pages

advertisement

HOTPOINT/ARISTON FK 63 X/HA S Instruction for Use | Manualzz
FK 63 X/HA S
Română
Instrucţiuni de folosire
CUPTOR
Sumar
Instrucţiuni de folosire,1
Avertizări,2
Asistenţă,4
Descrierea aparatului,5
Descrierea aparatului,6
Instalare,21
Pornire şi utilizare,23
Programator de coacere electronic,23
Programe,24
Măsuri de precauţie şi recomandări,26
Întreţinerea şi îngrijirea aparatului,26
Türkçe
Kullanım talimatları
FIRIN
İçindekiler
Kullanım talimatları,1
Uyarı,2
Teknik Servis,4
Cihazın tanıtımı,5
Cihazın tanıtımı,6
Montaj,7
Başlatma ve kullanım,9
Elektronik programlayıcı,9
Programlar,10
Önlemler ve tavsiyeler,12
Servis ve bakım,12
Polski
Instrukcja obsługi
PIEKARNIK
Spis treści
Instrukcja obsługi,1
Ostrzezenia,2
Serwis Techniczny,4
Opis urządzenia,5
Opis urządzenia,6
Instalacja,14
Uruchomienie i użytkowanie,16
Programator elektroniczny,16
Programy,17
Zalecenia i środki ostrożności,19
Konserwacja i utrzymanie,19
Uyarı
DİKKAT: Bu cihaz ve erişilebilen bölümleri, kullanım
sırasında çok sıcak olur.Dikkat etmek ve ısıtılan
parçalara dokunmaktan kaçınmak gerekir.Eğer
sürekli olarak gözetim altında değiller ise, 8 yaşından
küçük çocukları uzak tutunuz.Bu cihaz, eğer uygun
şekilde gözetim altında bulunuyorlar ise veya güvenli
şekilde cihazın kullanımı hakkında eğitim almışlar
ise ve ilişkin tehlikeler göz önünde bulundurulur ise,
8 yaşından itibaren çocuklar ve fiziksel, duyusal
veya mental kapasitelerden yoksun veya tecrübe ve
bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar, cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım
işlemleri, denetimsiz olarak çocuklar tarafından
gerçekleştirilmemelidir.
Camın parçalanmasına neden olarak yüzeyi
çizebileceğinden, fırının cam kapağını temizlemek
için aşındırıcı ürünler ve kesici metal spatulalar
kullanmayınız.
Cihazı temizlerken asla buharlı yada yüksek basınçlı
temizleyiciler kullanmayınız.
DİKKAT: Muhtemel elektrik çarpmalarının önüne
geçmek için lambayı yenisi ile değiştirmeden önce,
cihazın sönük olduğundan emin olunuz.
! Izgara takıldığı zaman, kilidin yukarı doğru dönük
ve yuvanın arka tarafında olduğundan emin olunuz.
Ostrzezenia
UWAGA: To urządzenie oraz jego dostępne części
silnie się rozgrzewają podczas użytkowania.Należy
uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku życia
zbliżały się do urządzenia, jeśli nie są pod stałym
nadzorem dorosłych.Z niniejszego urządzenia mogą
korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
2
ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych
bądź umysłowych, jak również osoby nieposiadające
doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli
znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli
zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu
użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze
związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić
się urządzeniem. Prace związane z czyszczeniem i
konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci,
jeśli nie są one nadzorowane.
Nie stosować środków ściernych ani ostrych
łopatek metalowych do czyszczenia szklanych
drzwiczek piekarnika, ponieważ mogłyby porysować
powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby.
Nie stosować nigdy oczyszczaczy parowych lub
ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia.
UWAGA: Przed wymianą żarówki, należy się
upewnić, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć
ryzyka porażenia prądem.
! Wsuwając ruszt, należy się upewnić, że ogranicznik
jest skierowany ku górze i znajduje się on w tylnej
części komory.
Avertizări
ATENŢIE: Acest aparat şi părţile sale accesibile devin
foarte calde în timpul folosirii.Trebuie să fiţi atenţi şi să
nu atingeţi elementele de încălzire.Îndepărtaţi copiii
sub 8 ani dacă nu sunt supravegheaţi continuu.Acest
aparat poate fi utilizat de copiii de peste 8 ani şi de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe dacă se
află sub o supraveghere corespunzătoare sau
dacă au fost instruiţi cu privire la folosirea aparatului
în mod sigur şi dacă îşi dau seama de pericolele
corelate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Operaţiunile de curăţare şi de întreţinere nu trebuie
să fie efectuate de copii fără supraveghere.
Nu folosiţi produse abrazive, nici perii de metal
tăioase pentru a curăţa uşa de sticlă a cuptorului,
deoarece ar putea zgâria suprafaţa, provocând astfel
spargerea geamului.
Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi sau sub
presiune pentru a curăţa aparatul.
ATENŢIE: Asiguraţi-vă că aparatul este stins înainte
de a înlocui lampa pentru a evita posibilitatea
electrocutărilor.
! Când introduceţi grătarul, asiguraţi-vă că opritorul
este îndreptat în sus şi în partea din spate a cavităţii.
3
Teknik Servis
! Yetkili olmayan teknisyenlerden asla yardım almayınız.
Bu durumda şu bilgileri veriniz:
• arıza tipi
• sıCAKlıK ekranı üzerinde görülen mesaj
• cihazın modeli (Mod.)
• seri numarası (S/N)
Bu bilgiler, soğutucu bölmesi içinde aşağıda solda bulunan teknik veriler etiketi
üzerinde bulunmaktadır.
-
Serwis Techniczny
! Nigdy nie korzystać z usług nieautoryzowanych techników.
Podać:
• rodzaj usterki;
• model urządzenia (Mod.)
• numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej
na urządzeniu.
Asistenţă
! Nu apelaţi niciodată la personal tehnic neautorizat.
Comunicaţi:
• tipul de anomalie;
• modelul aparatului (Mod.)
• numărul de serie (S/N)
Aceste informaţii se găsesc pe tăbliţa cu caracteristici lipită de aparat.
4
Cihazın tanıtımı
Genel görünüm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
konum 1
konum 2
konum 3
konum 4
konum 5
Açılır kapanır raf KILAVUZLARı
YAĞ DAMLAMA TENCERESi
IZGARA
Kontrol Paneli
Opis urządzenia
Widok ogólny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
poziom 1
poziom 2
poziom 3
poziom 4
poziom 5
PROWADNICE boczne
Poziom BLACHA UNIWERSALNA
Poziom RUSZT
Panel sterowania
Descrierea aparatului
Vedere de ansamblu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
pozitia 1
pozitia 2
pozitia 3
pozitia 4
pozitia 5
GHIDAJE culisare rafturi
Raft TAVĂ
Raft GRĂTAR
Panou de control
9
6
8
5
7
3
1
4
2
5
Cihazın tanıtımı
Kontrol Paneli
1PROGRAMLAR düğmesi
2 Uyarı ışığı TERMOSTAT
3TERMOSTAT düğmesi
4 ELEKTRONİK programlayıcı
Opis urządzenia
Panel sterowania
1
2
3
4
Pokrętło PROGRAMY
Kontrolka TERMOSTATU
Pokrętło TERMOSTATU
Programator ELEKTRONICZNY
Descrierea aparatului
Panoul de control
1
2
3
4
Selector PROGRAME
Indicator TERMOSTAT
Selector TERMOSTAT
Programator de coacere electronic
2
1
4
6
3
Montaj
! Her gerektiğinde başvurulabilmesi için bu el kitapçığının muhafaza edilmesi
önemlidir. Cihazın satılması, başkasına verilmesi ya da taşınması durumunda
yeni kullanıcının işleyiş ve ilişkin uyarılar hakkında bilgi edinmesi için el
kitapçığının cihazla birlikte verildiğinden emin olunuz.
Ortalama ve sabitleme
Cihazı dolaba sabitlemek için:
• fırının kapağını açınız;
• dış çerçeve üzerinde yer alan tespit deliklerini kapatan 2 lastiği çıkartınız;
• 2 tahta vida kullanarak fırını dolaba sabitleyiniz;
• delikleri kapatan lastikleri yeniden yerleştiriniz.
! Talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz: kurulum, kullanım ve emniyet
hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Yerleştirme
! Ambalajlar çocukların oyuncağı değildir ve ayrıştırılmış çöp için belirlenen
kurallara uygun olarak imha edilmelidirler (bakınız Önlem ve tavsiyeler).
! Kurulum işlemi bu talimatlar doğrultusunda ve profesyonel olarak kalifiye
personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı yapılan bir kurulum, insan ve hayvan
sağlığına ya da mala zarar verebilir.
560
.
Besleme kablosu montajı
1. Bir tornavida yardımıyla, kapağın yan
uzantılarını kaldırıp terminal kutu kapağını
açınız: kapağı çekiniz ve açınız (şekle
bakınız);
mm
.
N
m.
m
550
m.
m
.*
5
20, 5 mm
,
22
N
mm
Üç kutuplu besleme kablosuyla donatılmış fırınlar, cihazın üzerindeki özellikler
etiketinde belirtilmiş olan gerilim ve frekans değerlerinde dalgalı akımla
çalışacak şekilde üretilmiştir (aşağıya bakınız).
! Cihaz yuvasına yerleştirildikten sonra elektrikli bölümler ile hiçbir şekilde
temas etmemelidir. Özellikler etiketinde belirtilmiş olan tüketime ilişkin bilgiler
bu kurulum tipine göre ölçülmüştür.
Havalandırma
İyi bir havalandırma sağlanması için yuvanın arka duvarının çıkarılması
gerekir. Fırının kurulumun iki ahşap pervaz üzerine ya da en az 45 x 560
mm ebatlarında bir açıklığı olan bir zemine yaslanacak şekilde yapılması
tercih edilir (şekillere bakınız).
560
mm
.
45 m
m.
L
595
.
m
45 m
570 mm.
590 mm.
20 mm.
.
mm
550 in.
m
Elektrik bağlantısı
575-585 mm.
Yuvaya oturtma
Cihazın düzgün bir şekilde çalışması için fırın yuvasının yer aldığı dolabın
uygun özellikleri taşıması gerekir:
• fırına yapışık konumdaki paneller ısıya dayanıklı malzemeden olmalıdır;
• ahşap kaplama dolapların söz konusu olduğu durumlarda, kullanılan tutkal
100°C ısıya dayanıklı olmalıdır;
• fırının yuvasına yerleştirilmesi durumunda, işlem ister masa altında (şekle
bakınız) ister kolon üzerinde yapılacak olsun, dolapların ebatları şöyle
olmalıdır:
! Cihazın korunmasını sağlayan tüm bölümler, bir alet yardımı olmadan
çıkarılamayacak şekilde sabitlenmelidir.
L
2. Besleme kablosunu şu şekilde devreye
alınız: Kablo bağlama vidası ile L-Nüç adet temas vidasını sökünüz, daha
sonra Mavi (N), Kahverengi (L), Sarı-Yeşil
kablolarını (renk tablosuna bakarak)
vida kafaları altına sabitleyiniz (bkz. şekil).
3. Kabloyu kablo bağlayıcısına
sabitleyiniz.
4. Terminal kapağını kapatınız.
Besleme kablosunun şebekeye bağlantısı
Kablo üzerine özellikler etiketi üzerinde belirtilen yüke uygun bir fiş monte
ediniz (yana bakınız).
Şebekeye doğrudan bağlantı yapılması halinde, cihaz ile şebeke arasına
minimum temas aralığı 3 mm olan ve yürürlükteki normlara uygun nitelikte çok
kutuplu bir anahtar takmak gerekmektedir (toprak kablosu elektrik anahtarı
tarafından kesintiye uğratılmamalıdır). Besleme kablosu, hiçbir aşamada ortam
ısısını 50°C geçmeyecek şekilde yerleştirilmelidir (örneğin fırının arka tarafı).
! Elektrik bağlantısının doğru yapılmasından ve güvenlik kurallarına
uyulmasından kurulumu yapan kişi sorumludur.
Şebekeye bağlamadan önce aşağıdaki durumları kontrol ediniz:
• prizin topraklamasının yürürlükteki normlara uygun olduğunu;
• prizin, cihazın özellikler etiketi üzerinde belirtilen maksimum güç miktarını
destekleyecek şekilde olduğunu;
7
TR
TR
• besleme geriliminin özellikler etiketi üzerinde belirtilmiş olan değerler
arasında olduğunu;
• cihaz fişinin prizle uyumlu olduğunu. Aksi hallerde prizi ya da fişi değiştiriniz;
uzatma kabloları ya da çoklu prizler kullanmayınız.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz kolay erişilebilecek
yerlerde olmalıdır.
! Kablo kıvrılmalara, bükülmelere veya ezilmelere maruz kalmamalıdır.
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili teknik personel
tarafından değiştirilmelidir (Destek bölümüne bakınız).
! Bu kurallara uyulmaması halinde firma hiç bir sorumluluk kabul etmez.
ÖZELLİKLER ETİKETİ
Ebatlar*
genişlik 43,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 41,5 cm
Hacim*
lt. 59
Ebatlar**
genişlik 45,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 41,5 cm
Hacim**
lt. 62
Elektrik
bağlantıları
220-240V~ 50/60Hz gerilimde (özellikler
etiketine bakınız)
emilen maksimum güç 2800W
ENERGY LABEL
ve
ECODESIGN
AB Yönetmelik No. 65/2014 tümleyici
Yönetmelik 2010/30/EU.
AB Yönetmelik No. 66/2014 tümleyici
Yönetmelik 2009/125/EC.
EN 60350-1 standardı,
EN 50564 standardı
Klasik enerji tüketimi Doğal –
ısıtma fonksiyonu:
Geleneksel;
Enerji tüketimi beyanı Klasik
sınıf Güçlü - ısıtma
fonksiyonu:
Pasta fonksiyonu.
Bu cihaz Avrupa Birliği
düzenlemelerine uygundur:
12/12/2006 tarihli (Alçak Basınç)
2006/95/CE ve üzerinde yapılan
değişiklikler - 15/12/04 tarihli
(Elektromanyetik Uyum)
2004/108/CE ve üzerinde yapılan
değişiklikler - 22/07/93 tarihli
93/68/CEE ve üzerinde yapılan
değişiklikler.
- 2012/19/UE ve üzerinde yapılan
değişiklikler.
- 1275/2008 standby/off modu
AEEE Yönetmeliğine uygundur
* Sadece çekilen kılavuzlara sahip modeller için.
** Sadece sıralı kılavuzlara sahip modeller için.
8
Başlatma ve kullanım
DİKKAT! Fırın, ızgaraları durdurma
sistemi ile donatılmıştır, bu sistem
ızgaralar fırından dışarı çıkmadan
bunları çıkarmayı sağlar (1).
Izgaraları tamamen çıkarmak için,
çizimde belirtildiği gibi, bunları ön
taraftan alarak yukarı kaldırmak ve
çekmek yeterlidir (2).
! İlk kez çalıştırıldığında fırını boş olarak, kapısı kapalı ve termostat
maksimumda iken en az bir saat çalıştırınız. Daha sonra söndürünüz ve fırın
kapağını açınız
sonrada mekanı havalandırınız. Duyacağınız koku fırını korumak için
kullanılmış olan bazı malzemelerin buharlaşması neticesinde ortaya çıkan
kokudur.
Fırının çalıştırılması
Saati ayarlama
! Saat, fırın kapatıldığında veya açıldığında, pişirme programının bitiş saati
önceden ayarlanmadığı takdirde ayarlanabilir.
Cihaz elektriğe bağlandıktan sonra veya elektrik kesildikten sonra,
EKRANDAKİ
başlayacaktır.
simgesi ve dört basamaklı rakam yanıp sönmeye
1. Ekrandaki
simgesi ve dört rakam yanıp sönmeye başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. Saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın; düğmelerden herhangi
birini basılı tutarsanız, ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece istenen
değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Zamanlayıcıyı ayarlama
! Bu fonksiyon pişirmeyi durdurmaz ve fırını etkilemez; ayarlanan zaman
süresi geçtiğinde alarmı etkin hale getirmek için kullanılır.
1. PROGRAM düğmesini döndürerek istenilen pişirme programını seçiniz.
2. TERMOSTAT düğmesini döndürerek sıcaklığı seçiniz. Pişirme Tablosu’nda
pişirilecek yemek türleri ile bunlar için önerilen sıcaklıklar mevcuttur (bkz.
Programlar).
3. TERMOSTAT uyarı lambası yanıkken, ayarlanan sıcaklığa erişilene kadar
geçen ısınma aşamasında olunduğunu gösterir.
4. Pişirme sürereken şunları yapmak mümkündür:
- PROGRAM düğmesine müdahale ederek pişirme programını değiştirmek;
- TERMOSTAT düğmesi vasıtasıyla sıcaklığı değiştirmek;
- PROGRAM düğmesini “0” pozisyonuna getirerek pişirme sürecini durdurmak.
1. Ekrandaki
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın; düğmelerden
herhangi birini basılı tutarsanız, ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır,
böylece değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Saat geri sayarken ekranda gösterilecektir. Bu saat süresi geçtiğinde, alarm
etkin hale gelecektir.
! Fırın tabanına asla herhangi bir cisim koymayınız, emayesine zarar
verebilirsiniz.
! Programlama yapılmadan önce pişirme modu seçilmelidir.
! Pişirme kaplarını daima ızgara üzerine koyunuz
mevcut olan (*üst cümleye bağlı-ızgara kelimesinden önce).
Soğutma fanı
Dış sıcaklığı bir miktar azaltabilmek için bazı modeller soğutma fanı ile
donatılmıştır. Bu fan kontrol paneli ile fırın kapağı arasından çıkan bir havanın
püskürtülmesini sağlar.
! Pişirme sonunda fırın yeterince soğuyana kadar bu fan çalışır durumda kalır.
Fırın lambası
PROGRAMLAR düğmesi ile
seçildiğinde yanık kalır.
seçilerek yakılır. Bir pişirme programı
Elektronik programlayıcı
•• ••
Pişirmeyi programlama
Pişirme süresini programlama
1. EKRANDAKİ
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen süreyi ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın; düğmelerden
herhangi birini basılı tutarsanız, ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır,
böylece değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
4. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı görünür, fırın pişirmeyi
bırakır ve alarm çalar. Durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
• Örneğin: Saat 9:00 ö.ö ve 1 saat 15 dakikalık bir süre programlandı. Program
ö.ö. 10:15’ de otomatik olarak duracaktır.
Pişirme modu için bitiş süresini ayarlama
! Pişirme bitimi süresi programlanmadan önce pişirme süresi ayarlanmalıdır.
1. Süreyi ayarlamak için 1 ila 3. adımları yukarıda belirtildiği gibi ayarlayın.
2. Ardından, EKRANDAKİ
simgesi ve dört rakam yanıp sönmeye
başlayıncaya kadar
düğmesine basın.
3. Pişirme bitimi süresini ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın;
düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız, ekran değerleri daha hızlı
kaydıracaktır, böylece istenen değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
4. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
5. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı görünür, fırın pişirmeyi
bırakır ve alarm çalar. Durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
ve
düğmeleri yandığında.programlama ayarlanmış olur. EKRANDA
sırasıyla pişirme bitimi süresi ve pişirme süresi gösterilir.
• Örneğin: Saat ö.ö. 9:00 ve 1 saatlik süre programlanmış. Bitiş süresi olarak
12:30 planlanmış. Program ö.ö. 11:30’da otomatik olarak başlayacaktır.
9
TR
TR
Bir programı iptal etme
Bir programı iptal etmek için:
• İptal etmek istediğiniz ayarla ilgili simge ve ekrandaki rakamların yanıp
sönmesi bitene kadar
düğmesine basın. 00:00 rakamları ekranda
görünene kadar “ ” düğmesine basın.
• “ ” ve “ ” düğmelerini basılı tutarsanız zamanlayıcı ayarları dahil önceden
seçilen tüm ayarlar iptal edilecektir.
Programlar
! Tüm programlar için 60°C ile MAX arasında bir ısı ayarlanabilir, tek bunun
dışında kalan:
• IZGARA (Yalnız MAX’a ayarlanması tavsiye edilir);
• GRATEN (200°C ısının üzerine çıkılmaması tavsiye olunur).
Program GELENEKSEL FIRIN
Alt ve üst ısıtma elemanları devreye girer. Bu geleneksel pişirme konumu ile bir
tek pişirme rafının kullanılması daha uygundur: birden fazla kat kullanıldığında
ısı dağılımı kötü olur.
ÇOKLU PİŞİRME programı
Tüm ısıtma elemanları (alt, üst ve yuvarlak ısıtma) devreye girer, fan da
çalışmaya başlar. Tüm fırında ısı sabit olduğundan, hava yemeği eşit bir
şekilde pişirir ve kızartır. Aynı anda en fazla iki pişirme rafını kullanmak
mümkündür.
Program PİZZA FIRINI
Alt ve yuvarlak ısıtma elemanı devreye girer, fan da çalışmaya başlar. Bu
kombinasyonda fırın hızla ısınırken özellikle aşağıdan ciddi bir ısı yansıması
olur. Her seferinde bir tek raf kullanıldığı durumlarda pişirme işleminin ortasında
pozisyon değiştirilmesi gerekir.
IZGARA programı
Üst ısıtma elemanı devreye girer ve çevirme (şiş) kısmı da (varsa) çalışmaya
başlar.
Izgaranın yüksek ve doğrudan ısısı, yüksek yüzey ısısı gerektiren besinler için
tavsiye edilir. Pişirme esnasında fırınınızın kapağını kapalı olarak muhafaza
ediniz.
GRATEN programı
Üst ısıtma elemanı devreye girer ve fan ile çevirme (şiş) kısmı da (varsa)
çalışmaya başlar. Tek yönlü termik yansımayla birlikte fırın içindeki havanın
güçlendirilmiş sirkülasyonu başlar. Bu ısının iç kısımlara işleme gücünü
artırarak gıda yüzeylerinin yanmasını önler. Pişirme esnasında fırınınızın
kapağını kapalı olarak muhafaza ediniz.
Program PASTA FIRINI
Arka ısıtma elemanı ile birlikte fan devreye girerek ısının fırının her yerine
eşit dağılmasını sağlar. Bu program hassas yemeklerin ve aynı anda üç
rafta “kurabiyelerin” hazırlanması (ör. mayalanmaya ihtiyaç duyan tatlılar)
için tavsiye edilir.
10
Pratik pişirme önerileri
! Fan çalışırken yapılan pişirmelerde 1 ve 5. raf konumlarını kullanmayınız:
bunlar doğrudan sıcak hava verdiklerinden, hassas gıdaların üstlerinde
yanmaya neden olabilir.
! IZGARA ve GRATEN pişirmelerde, pişirmeden çıkan atıkları (su ve/veya
yağ) toplaması için yağ toplama tepsisini 1 no’lu pozisyona getiriniz.
ÇOKLU PİŞİRME
• 2 ve 4. raf pozisyonlarını kullanınız ve daha fazla ısı gerektiren yemekleri
2. rafta pişiriniz.
• Yağ toplama tepsisini en alta, ızgarayı ise üste koyunuz.
IZGARA
• Pişirilecek gıdaları ızgaranın ortasına yerleştirerek ızgarayı 3 veya 4
konumuna yerleştiriniz.
• Enerji seviyesinin maksimuma ayarlanması tavsiye edilir. Üst rezistans
sürekli olarak yanık kalmazsa endişelenmeyiniz: Bu parçanın çalışması
bir termostat tarafından kontrol edilir.
PİZZA FIRINI
• Hafif alüminyum bir tepsiyi cihazınızla birlikte verilmiş olan ızgaraya
yerleştiriniz.
Yağ toplama tepsisi ile pişirme süresi uzar ve pizzanız çıtır çıtır olmaz.
• Çok malzemeli pizzalarda mozzarella peynirinin pişirme işleminin tam
ortasında eklenmesi tavsiye edilir.
Pişirme tablosu
Programlar
Geleneksel
Çoklu Pişirme
Pizza
Izgara
Graten
Pasta
Yemekler
Ördek
Dana veya sığır rosto
Domuz rosto
Bisküvi (ev yapımı)
Turtalar
Ağırlık
(Kg)
Rafların
pozisyonu
Ön ısıtma
(dakika)
Tavsiye edilen
sıcaklık
derecesi
Pişirme
süresi
(dakika)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170-180
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
2 ve
3
2
2 ve
2
2
2 ve
2 ve
2
2 ve
3
4
Pizza (2 raf üzerinde)
Lazanya
Kuzu
Kızarmış tavuk + patates
Uskumru
Plum-cake
Kurabiye (2 raf üzerinde)
Bisküvi (2 raf üzerinde)
Pandispanya (1 raf üzerinde)
Pandispanya (2 raf üzerinde)
Tuzlu tartlar
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
Pizza
Börekler
0.5
1
3
2 veya 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Dil balığı
Kalamar ve karides şiş
Morina fileto
Izgara sebze
Dana biftek
Pirzola
Hamburger
Uskumru
Tost
1
1
1
1
1
1
1
1
n. 4
4
4
4
3 veya 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Rosto çevirme aparatı ile (varsa)
Dana şiş
Tavuk şiş
Kuzu şiş
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Izgara tavuk
Ahtapot
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Rosto çevirme aparatı ile (varsa)
Dana şiş
Kuzu şiş
Tavuk (şiş) +
patates (yağ toplama tepsisinde)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
Turtalar
Meyveli turta
Plum-cake
Pandispanya
Doldurulmuş krepler (2 raf üzerinde)
Küçük kekler (2 raf üzerinde)
Peynirli tuzlu çörekler (2 raf üzerinde)
Kurabiye (3 raf üzerinde)
Bisküvi (3 raf üzerinde)
Yalancı krema (3 raf üzerinde)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
2o3
3
3
2 ve 4
2 ve 4
2 ve 4
1, 3 ve 5
1, 3 ve 5
1, 3 ve 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
4
4
4
4
! Pişirme süreleri bilgi amaçlı olup kişisel zevke göre değiştirilebilir.
11
TR
TR
Önlemler ve tavsiyeler
! Cihaz uluslararası emniyet mevzuatlarına uygun olarak projelendirilmiş ve
üretilmiştir. Bu uyarılar güvenlik amaçlı olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel emniyet
• Cihaz, meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup profesyonel
kullanım amaçlı değildir.
• Yağmur ve fırtınaya maruz kalması son derece tehlikeli olduğundan cihaz,
üzeri kapalı bile olsa açık alanlara monte edilemez.
• Cihazı yerinden hareket ettirirken daima fırının yan taraflarında bulunan
tutma kulplarından yararlanınız.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken ya da elleriniz veya ayaklarınız ıslak ya da
nemliyken dokunmayınız.
• Cihaz, sadece yetişkin kişiler tarafından ve bu kitapçıkta aktarılan
talimatlara göre, yemek pişirmek amaçlı kullanılmalıdır. Her
türlü diğer kullanımlar (örneğin: ortam ısıtması) uygunsuz ve bu
nedenle tehlikeli bulunur. Üretici firma uygunsuz, hatalı ve mantık
dışı kullanımlardan kaynaklanan muhtemel zararlardan sorumlu
tutulamaz.
• Cihazın kullanımı sırasında ısıtma elemanları ile fırının bazı kısımları
çok sıcak duruma gelir. Bunlara dokunmamaya dikkat ediniz ve
çocukları uzak tutunuz.
• Diğer beyaz eşyalara ait kabloların fırının sıcak kısımlarına temas etmesini
önleyiniz.
• Havalandırma ve ısı dağılma noktalarını tıkamayınız.
• Fırın kapağını açma kulpunu tam ortasından tutunuz: yan tarafları sıcak
olabilir.
• Kapları fırına sürerken veya fırından çıkartırken daima fırın eldiveni
kullanınız.
• Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile örtmeyiniz.
• Tutuşabilen maddeleri fırın içinde bulundurmayınız: bunlar fırın yanlışlıkla
çalıştırılacak olursa alev alabilirler.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden tutarak çekiniz.
• Fişi elektrik şebekesinden çekmeden, temizlik veya bakım müdahalelerinde
bulunmayınız.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları kurcalamayınız. Teknik
servis ile irtibata geçiniz (Teknik servis bölümüne bakınız).
• Fırının kapağı açıkken kapak üzerine ağır cisimler koymayınız.
• Çocukların cihaz ile oynamasını önleyiniz.
• Cihaz; (çocuklar dahil) fiziki, duyusal ya da zihinsel kapasiteleri kısıtlı kişiler
tarafından kullanılamayacağı gibi, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
gözetimi altında bulunmadıkça veya cihazın kullanımı hakkında ön bilgiler
almış olmadıkça, deneyimsiz ve ürüne fazla bir alışkanlığı bulunmayan
kimseler tarafından da kullanılmamalıdır.
• Cihaz harici bir otomatik zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda
sistemi ile çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.
İmha
• Ambalaj malzemelerinin imha edilmesi: ambalajların geri dönüşümünü
sağlayan yerel düzenlemelere uyunuz.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme konusunu
düzenleyen 2012/19/UE sayılı Avrupa Birliği mevzuatında; beyaz eşyaların
kentsel katı atık genel yöntemi ile imha edilmemesi öngörülmüştür.
Kullanılmayan cihazlar, madde geri kazanım ve geri dönüşüm oranını
en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına olası zararları
engellemek için ayrı ayrı toplanması gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde;
ayrıştırılmış atık hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı işareti
olan sepet sembolü yer almaktadır.
Kullanılmayan beyaz eşyalar belediye atık toplama servisine teslim
edilebilecektir, bunları belediyenin bunun için özel olarak belirlediği yerlere
ya da konuyla ilgili ulusal düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda,
12
benzer tipte yeni bir ürün aldığınız satıcılara verebilirsiniz.
Belli başlı tüm beyaz eşya üreticileri kullanılmayan cihazların toplanması
ve imha edilmesi için öngörülen sistemlerin oluşturulması ve idaresi
konusunda faaliyet göstermektedir.
Tasarruf ve çevreye saygı
• Mümkün olan yerlerse, fırının önceden ısıtılmasından kaçının ve her zaman
fırının dolu olmasına çalışın. Fırının kapağını mümkün olduğunca az açın,
kapak her açıldığında ısı kaybı olacaktır. Önemli oranda enerji tasarrufu
sağlamak için, sadece fırını planlanan pişirme süresinden 5 ila 10 dakika
öncesinde kapatın ve fırının içindeki sıcaklığı kullanın.
• Otomatik programlar standart yiyecekler baz alınarak oluşturulmuştur.
• Kapa ktan dolayı enerji kayıpları yaşamamak için cıntaları temiz ve düzenli
tutun.
• Eğer zaman tarifeli bir elektrik sözleşmeniz varsa, elektriğin daha ucuz
saatlerde pişirim yapmak için “gecikmeli pişirme” seçeneğini kullanabilir
ve kolaylıkla tasarruf sağlayabilirsiniz.
! Bu ürün, standby konumda enerji tüketiminin sınırlanması hakkındaki yeni
Avrupa Direktifi tarafından belirlenmiş gereklilikleri karşılamaktadır.
Servis ve bakım
Elektrik akımının devre dışı bırakılması
Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazın elektrik şebekesine bağlantısını
kesiniz.
Cihazın temizlenmesi
• Fırının ön tarafındaki farklı renk seviyeleri cam, plastik veya metal gibi
farklı malzemelere uygundur.
• Kapağın camı üzerindeki olası gölgelendirmeler, çizgilere benzer, fırın
lambasının ışığının yansıması için gereklidir.
• Çok yüksek sıcaklıklarda emaye ateşte kızar. Bu işlem sırasında kromatik
varyasyonlar oluşabilir. Bu normaldir ve hiçbir şekilde işleyişe etki etmez.
Ince sac kenarları, tamamen emayelenemezler ve bu nedenle pürüzlü
görünebilirler. Bu, korozyon önleyici muhafazaya zarar vermez.
• Emayeli veya inox dış kısımlar ile lastik contalar ılık su ve nötr sabunla
ıslatılmış bir sünger yardımıyla temizlenebilir. Lekeler çok zor çıkan
türdense özel ürünler kullanınız. Bol su ile durulayıp temizlikten
sonra kurulamanız tavsiye edilir. Çizici tozlar ve aşındırıcı maddeler
kullanmayınız.
• Fırının içi mümkünse her kullanımdan sonra, daha henüz ılıkken
temizlenmelidir. Sıcak su ile deterjan kullanınız, durulayınız ve yumuşak
bir bezle kurulayınız. Çizici maddelerden kaçınınız.
• Sürgülü kızaklar hariç aksesuarlar normal bulaşık yıkama sistemiyle ve
bulaşık makinasında da yıkanabilirler.
• Kumanda bölgesi üzerine doğrudan deterjanları püskürtmemeniz ancak
bir nemli sünger kullanmanız tavsiye edilir.
! Cihazın temizliği için asla buharlı ya da yüksek basınçlı temizleyiciler
kullanmayınız.
Kapağın temizliği
Kapağın cam olan kısmı aşındırıcı olmayan ürün ve sünger kullanılarak
temizlenmeli ve yumuşak bir bezle kurutulmalıdır; yüzeyi çizebilecek ya da
camın kırılmasına neden olabilecek aşındırıcı pürüzlü malzeme veya keskin
madeni kazıyıcı kullanılmamalıdır.
Daha özenli bir temizlik için fırın kapağını sökmek mümkündür:
1. Kapağı tamamen açınız (şekle bakınız);
2. Bir tornavida yardımıyla, iki adet menteşe üzerinde yer alan kolları F yukarı
kaldırarak döndürünüz (şekle bakınız);
TR
F
3. Kapağı iki dış yanından tutarak, aralık
kalacak şekilde yavaşça kapatınız. Sonra
kapağı kendinize doğru çekip yuvasından
çıkartınız (şekle bakınız). Kapağı aynı işlemleri
tersten uygulayarakyerine monte ediniz.
Contaların kontrolü
Fırın kapağını çevreleyen contanın durumunu periyodik olarak kontrol ediniz.
Hasarlı olması halinde en yakın Teknik Servise başvurunuz (bakınız Teknik
Servis). Bu durumda onarım yapılıncaya kadar fırını kullanmamanız tavsiye
edilir.
Ampulün yenisi ile değiştirilmesi
Fırının aydınlatma lambasını
değiştirmek için:
1. Lamba tutucusunun cam kapağını
gevşetip çıkarınız.
2. Ampulü sökünüz ve aynı özelliklere
sahip bir ampul ile değiştiriniz: güç 25
W, bağlantı E 14.
3. Kapağı yerine takınız (şekle bakınız);
! Ortamı aydınlatmak amacıyla fırın lambasını kullanmayınız.
13
Instalacja
! Ważnym jest, aby zachować niniejszą książeczkę instrukcji dla przyszłych
konsultacji. W razie sprzedaży, odsprzedania, czy przeniesienia, należy
upewnić się, czy znajduje się ona wraz z urządzeniem i odpowiednimi
uwagami, aby poinformować nowego właściciela o jego funkcjonowaniu.
Wyśrodkowanie i zamocowanie
Aby przymocować urządzenie do mebla:
• otworzyć całkowicie drzwiczki piekarnika;
• wyjąć 2 zatyczki gumowe, które zakrywają otwory mocowania w ramie
obwodowej;
• zamocować piekarnik do mebla przy użyciu 2 śrub do drewna;
• założyć z powrotem zatyczki gumowe.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawieraja ona ważne informacje
dotyczące instalacji, użytkowania i bezpieczeństwa.
Ustawienie
! Opakowania nie są zabawkami dla dzieci i należy je usunąć zgodnie z
normami zbierania odpadów (patrz Środki ostrożności i zalecenia).
! Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z niniejszymi instrukcjami i
przez personel zawodowo do tego przygotowany. Błędna instalacja może
skutkować powstaniem szkód wobec osób, zwierząt lub rzeczy.
570 mm.
mm
.
mm
.
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, 5 mm
22,
Obieg powietrza
W celu zapewnienia dobrego obiegu powietrza koniecznym jest usunięcie
tylnej ścianki komory. Najlepiej zainstalować piekarnik w taki sposób, aby
wspierał się na dwóch listwach drewnianych lub na drewnianej desce z
prześwitem przynajmniej 45 x 560 mm (patrz ilustracje).
560
14
Montaż przewodu zasilającego
1. Otworzyć skrzynkę zaciskową
podważając śrubokrętem boczne
zatrzaski pokrywy: pociągnąć i otworzyć
pokrywę (patrz rysunek).
N
! Po zabudowaniu piekarnika należy upewnić się, czy uniemożliwiony jest
kontakt z jego częściami elektrycznymi. Informacje dotyczące zużycia prądu
wskazane na tabliczce znamionowej oparte są na pomiarach wykonanych
dla tego typu instalacji.
Piekarniki wyposażone w trójbiegunowy przewód zasilający dostosowane są
do funkcjonowania na prąd zmienny, przy napięciu i częstotliwości wskazanych
na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz poniżej ).
N
595
.
m
45 m
560
Podłączenie do sieci elektrycznej
mm
.
45 m
m.
L
20 mm.
.
mm
550 in.
m
! Wszystkie części, które mają zapewnić bezpieczeństwo powinny być
zamocowane w taki sposób, aby nie można ich było usunąć bez użycia
narzędzia.
575-585 mm.
Zabudowa
W celu zagwarantowania poprawnego działania urządzenia koniecznym jest,
aby mebel posiadał odpowiednie parametry:
• panele przylegające do piekarnika powinny być wykonane z materiałów
odpornych na ciepło;
• w przypadku mebli z okładziną z forniru, użyty klej musi być odporny na
temperaturę 100°C;
• dla zabudowy piekarnika, zarówno w przypadku zabudowy szeregowej
pod blatem ( patrz rysunek ), jak i w słupkowej, mebel powinien posiadać
następujące wymiary
590 mm.
PL
L
2. Zamontować przewód zasilający:
odkręcić śrubę zacisku kabla oraz trzy
, a następnie
śruby styków L-Nzamocować pojedyncze przewody pod
głowicami śrub, zachowując kolejność
kolorów niebieski (N) brązowy (L) żółto(patrz rysunek).
zielony
3. Zamocować przewód w odpowiednim
zacisku.
4. Zamknąć pokrywę skrzynki zaciskowej.
Podłączenie przewodu zasilającego do sieci
Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę do obciążeń
wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz obok).
W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci koniecznym jest
zainstalowanie pomiędzy urządzeniem a siecią wyłącznika wielobiegunowego
z otwarciem minimalnym pomiędzy stykami 3 mm przeznaczonego do
obciążeń i odpowiadającego obowiązującym normom (przewód uziemienia
nie powinien być przerywany przez wyłącznik). Przewód zasilania powinien
być umieszczony tak, aby w żadnym punkcie nie był narażony na temperaturę
otoczenia przekraczającą 50° C (np. tylna ścianka piekarnika).
! Osoba instalująca urządzenie jest odpowiedzialna za jego właściwe
podłączenie do prądu i zachowanie norm bezpieczeństwa.
Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, czy:
• gniazdko ma właściwe uziemienie i odpowiada obowiązującym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej mocy
urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej (patrz poniżej);
• napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na tabliczce
znamionowej (patrz poniżej );
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W przeciwnym
wypadku wymienić gniazdko lub wtyczkę; nie stosować przedłużaczy ani
rozgałęziaczy.
! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny i gniazdko powinny być
łatwo dostępne.
! Kabel nie powinien być zginany ani ściskany.
! Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i wymieniany jedynie
przez autoryzowanych techników (patrz Serwis Techniczny).
! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
PL
TABLICZKA ZNAMIONOWA
Wymiary*
szerokość (cm) 43,5
wysokość (cm) 32,4
głębokość (cm) 41,5
Objętość*
(l) 59
Wymiary**
szerokość (cm) 45,5
wysokość (cm) 32,4
głębokość (cm) 41,5
Objętość**
(l) 62
Podłączenia
elektryczne
napięcie 220-240V~ 50/60Hz
(patrz tabliczka znamionowa)
maksymalna moc pobierana 2800W
Dyrektywa UE nr 65/2014, integrująca
dyrektywę 2010/30/EU.
Rozporządzenie UE nr 66/2014,
integrujące dyrektywę 2009/125/KE.
Rozporządzenie EN 60350-1
Rozporządzenie EN 50564
ETYKIETA
EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ Zużycie energii konwekcja naturalna i ECODESIGN
funkcja ogrzewania:
Tradycyjna;
Zużycie energii deklaracja Klasa
konwekcji wymuszona - funkcja
Do wypieku ciast.
ogrzewania:
Niniejsze urządzenie zostało
wyprodukowane zgodnie z
następującymi dyrektywami
unijnymi:
- 2006/95/WE z dnia 12/12/06
(Niskie napięcie) wraz z późniejszymi
zmianami
- 2004/108/WE z dnia 15/12/04
(Kompatybilność elektromagnetyczna)
wraz z późniejszymi zmianami
- 93/68/EWG z dnia 22/07/93 wraz z
późniejszymi zmianami.
- 2012/19/UE wraz z późniejszymi
zmianami.
- 1275/2008 Stand-by/off mode
* Tylko dla modeli z wytłaczanymi prowadnicami.
** Tylko dla modeli z drucianymi prowadnicami.
15
PL
Uruchomienie i użytkowanie
pociągnąć do siebie (2).
UWAGA! Piekarnik jest wyposażony
w system blokowania rusztu,
który umożliwia jego wysuwanie
bez całkowitego wyjmowania z
piekarnika (1).
W celu całkowitego wyjęcia rusztu
wystarczy go unieść w sposób
przedstawiony na rysunku,
chwytając za przednią część i
! Przed pierwszym użyciem włączyć na przynajmniej jedną godzinę pusty
piekarnik z zamkniętymi drzwiczkami i termostatem nastawionym na
najwyższą temperaturę. Następnie wyłączyć piekarnik, otworzyć drzwiczki i
wywietrzyć pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy jest skutkiem parowania
substancji stosowanych w celu zabezpieczenia piekarnika.
Włączanie piekarnika
1. Wybrać program pieczenia, przekręcając pokrętło PROGRAMY.
2. Wybrać temperaturę, przekręcając pokrętło TERMOSTAT. Wykaz potraw
z zalecanymi dla nich temperaturami znajduje się w Tabeli pieczenia (zob.
Programy).
3. Świecąca kontrolka TERMOSTAT wskazuje fazę nagrzewania do
nastawionej temperatury.
4. Podczas pracy piekarnika można zawsze:
- zmienić program pieczenia za pomocą pokrętła PROGRAMY;
- zmienić temperaturę za pomocą pokrętła TERMOSTAT;
- przerwać pieczenie przez ustawienie pokrętła PROGRAMY w położeniu “0”.
! Nigdy nie należy stawiać żadnych przedmiotów na dnie piekarnika, gdyż
grozi to uszkodzeniem emalii.
! Naczynia do pieczenia stawiać zawsze na ruszcie znajdującym się w
wyposażeniu piekarnika.
Wentylator chłodzący
Dla obniżenia temperatury zewnętrznej niektóre modele wyposażono w
wentylator chłodzący. Wytwarza on strumień powietrza, który wydobywa się
pomiędzy panelem sterowania a drzwiczkami piekarnika.
! Po zakończeniu pieczenia wentylator nadal pracuje aż do dostatecznego
ochłodzenia piekarnika.
Oświetlenie piekarnika
za pomocą pokrętła
Światło w piekarniku włącza się przez wybranie
PROGRAMY. Pozostaje ono włączone przy wyborze programu pieczenia.
16
Programator elektroniczny
•• ••
Ustawianie zegara
! Zegar można ustawić niezależnie od tego, czy piekarnik jest włączony, czy
wyłączony. Nie można go ustawić jedynie wtedy, gdy został zaprogramowany
koniec pieczenia.
Po podłączeniu do sieci elektrycznej lub po zaniku napięcia ikona
cztery cyfry na WYŚWIETLACZU pulsują.
oraz
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zacznie pulsować ikona
oraz cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić godzinę; jeśli przytrzyma się je
wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
Ustawianie minutnika
! Ta funkcja nie przerywa pieczenia i działa niezależnie od użytkowania
piekarnika, umożliwiając włączenie sygnału dźwiękowego po upływie
ustawionego czasu.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zaczną pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas; jeśli przytrzyma się
je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
Wyświetli się odliczanie wsteczne, a po jego zakończeniu włączy się sygnał
dźwiękowy.
Programowanie pieczenia
! Programowanie jest możliwe dopiero po dokonaniu wyboru programu
pieczenia.
Programowanie czasu trwania pieczenia.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zaczną pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas trwania pieczenia;
jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić
ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
4. Po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU pojawia się napis
END, piekarnik kończy pieczenie i włącza się sygnał dźwiękowy.
W celu jego wyłączenia, należy wcisnąć dowolny przycisk.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas trwania pieczenia zostaje zaprogramowany
na 1 godzinę i 15 minut. Program zatrzyma się automatycznie o godzinie
10:15.
Programowanie końca pieczenia
! Zaprogramowanie końca pieczenia jest możliwe dopiero po ustawieniu
czasu trwania pieczenia.
1. Należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 3 opisu programowania
czasu pieczenia;
2. Następnie naciskać przycisk
dopóki nie zaczną pulsować ikona
i
cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
3. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądaną godzinę zakończenia
pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby
ułatwić ustawienie.
4. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
5. Po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU pojawia się napis
END, piekarnik kończy pieczenie i włącza się sygnał dźwiękowy. W celu jego
wyłączenia, należy wcisnąć dowolny przycisk.
oraz
oznaczają, że zostało wykonane programowanie.
Włączone ikony
Na WYŚWIETLACZU naprzemiennie pojawiają się godzina zakończenia oraz
czas trwania pieczenia.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas zostaje zaprogramowany na 1 godzinę.
Ustawia się 12.30 jako godzinę zakończenia. Program włącza się
automatycznie o godzinie 11:30.
Anulowanie programu
W celu anulowania programu:
• naciskać przycisk
dopóki nie zacznie pulsować ikona ustawienia,
które ma być anulowane oraz cyfry na wyświetlaczu Naciskać przycisk
„ ” dopóki na wyświetlaczu nie pojawią się cyfry 00:00.
• Nacisnąć jednocześnie przyciski „ ” i „ ” i przytrzymać je naciśnięte, w
ten sposób anuluje się wszystkie wykonane ustawienia, w tym ustawienia
minutnika.
Programy
! Dla wszystkich programów pieczenia można ustawić temperaturę w zakresie
od 60°C do MAX, z wyjątkiem:
• GRILL (zaleca się ustawienie tylko na MAX);
• ZAPIEKANIE (zaleca się nie przekraczać temperatury 200°C).
Program PIEKARNIK TRADYCYJNY
Włączają się obydwa grzejniki: górny i dolny. Przy pieczeniu tradycyjnym
najlepiej używać tylko jednego poziomu: wykorzystanie większej liczby
poziomów prowadzi do nierównomiernego rozkładu temperatury.
Program MULTIPIECZENIE
Włączają się wszystkie grzejniki (górny, dolny i termoobiegu) oraz wentylator.
Ponieważ temperatura jest stała w całym piekarniku, powietrze piecze i rumieni
żywność w sposób równomierny. Można używać jednocześnie dwie półki .
Program GRILL
Włącza się grzejnik górny oraz rożen (jeśli jest).
Wysoka temperatura jest skierowana na grill i zalecana dla potraw
wymagających wysokiej temperatury na powierzchni. Podczas pieczenia
należy zamykać drzwiczki piekarnika.
Program ZAPIEKANIE
Włącza się grzejnik górny oraz wentylator i rożen (jeśli jest). Łączy
wymuszoną cyrkulację powietrza wewnątrz piekarnika z jednokierunkowym
promieniowaniem cieplnym. Zapobiega to przypaleniu powierzchni potraw,
zwiększając moc penetracji cieplnej. Podczas pieczenia należy zamykać
drzwiczki piekarnika.
Program PIEKARNIK DO WYPIEKU CIAST
Włącza się grzejnik tylny oraz wentylator, zapewniając delikatne i równomierne
rozprowadzanie ciepła wewnątrz piekarnika. Jest to program wskazany
do przygotowywania potraw delikatnych (np. ciast wymagających fazy
wyrastania) i pieczenia potraw drobnych (np. ciasteczek) na trzech poziomach
jednocześnie.
Praktyczne porady dotyczące pieczenia
! Do pieczenia z wentylacją nie używać poziomów 1 i 5: podlegają one
bezpośredniemu działaniu gorącego powietrza, co mogłoby spowodować
przypalenie delikatnych potraw.
! W programach GRILL i ZAPIEKANIE na poziomie 1 umieścić znajdującą się
w wyposażeniu blachę uniwersalną, na której zbierać się będą pozostałości
po pieczeniu (soki lub tłuszcze).
MULTIPIECZENIE
• Używać poziomów 2 i 4, wykorzystując poziom 2 do potraw, które
wymagają wyższej temperatury.
• Blachę umieścić na dole, a ruszt na górze.
GRILL
• Włożyć ruszt na poziom 3 lub 4, umieszczając potrawę na środku rusztu.
• Zaleca się nastawienie maksymalnego poboru energii. Nie należy się
niepokoić, jeśli górny grzejnik nie będzie stale włączony: jego działanie
kontroluje termostat.
PIEKARNIK DO PIZZY
• Użyć lekkiej blachy aluminiowej, stawiając ją na ruszcie znajdującym się
w wyposażeniu piekarnika.
Zastosowanie blachy uniwersalnej powoduje wydłużenie czasu pieczenia,
przez co trudno jest przygotować chrupiącą pizzę.
• W przypadku pizzy z dużą ilością dodatków zaleca się dodanie mozzarelli
dopiero w połowie pieczenia.
Program PIEKARNIK DO PIZZY
Włączają się dolny i obwodowy element grzejny oraz uruchamia się
wentylator. Takie połączenie umożliwia szybkie nagrzanie piekarnika i
zapewnia wysoką temperaturę, a zwłaszcza mocne nagrzewanie od dołu.
W przypadku, gdy stosuje się więcej niż jedną półkę na raz koniecznym
jest zamienianie ich miejscami w połowie wypiekania.
17
PL
PL
Tabela pieczenia
Waga
(Kg)
Poziomy
Wcześniejsze
nagrzanie (min)
Zalecana
temperatura
Czas
pieczenia
(min)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Pizza (na 2 poziomach)
Lasagne
Jagnięcina
Pieczony kurczak + ziemniaki
Makrele
Keksy
Ptysie (na 2 poziomach)
Ciastka (na 2 poziomach)
Biszkopt (na 1 poziomie)
Biszkopt (na 2 poziomach)
Słone ciasta
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170-180
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
Pizza
0.5
1
3
2 lub 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Flądry
Szaszłyki z kalmarów i krewetek
Filet z dorsza
Grillowane warzywa
Befsztyk cielęcy
Kotlety
Hamburgery
Makrele
Tosty
1
1
1
1
1
1
1
1
n. 4
4
4
4
3 lub 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Na rożnie (jeśli jest)
Cielęcina z rożna
Kurczak z rożna
Jagnięcina z rożna
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Kurczak z rusztu
Mątwy
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Na rożnie (jeśli jest)
Cielęcina z rożna
Jagnięcina z rożna
Kurczak (z rożna) + ziemniaki
(na brytfannie)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
3
2 lub 3
3
3
2i4
2i4
2i4
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
0.7
0.7
0.5
1i3i5
1i3i5
1i3i5
15
15
15
180
180
90
20-25
20-25
180
Programy
Tradycyjny
Multicooking
Pizza
Grill
Zapiekanie
Wypieki
cukiernicze
Potrawy
Kaczka
Pieczeń cielęca lub wołowa
Pieczeń wieprzowa
Kruche ciastka
Ciasta kruche
Ciasta kruche
Ciasta z owocami
Keksy
Biszkopt
Naleśniki z nadzieniem (na 2 poziomach)
Babeczki (na 2 poziomach)
Słone ciastka francuskie z serem
(na 2 poziomach)
Ptysie (na 3 poziomach)
Ciastka (na 3 poziomach)
Bezy (na 3 poziomach)
! Wskazany czas trwania pieczenia ma charakter orientacyjny i może być zmieniany według osobistych upodobań.
18
Zalecenia i środki ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z
międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Mając na względzie Wasze
bezpieczeństwo podajemy Wam poniższe zalecenia, które należy uważnie
przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do nieprofesjonalnych zastosowań
domowych.
• Nie należy instalować urządzenia poza domem, nawet, jeśli miejsce to jest
chronione daszkiem, gdyż wystawienie urządzenia na działanie deszczu i burz
jest bardzo niebezpieczne.
• Przenosząc urządzenie należy zawsze korzystać z odpowiednich uchwytów
umocowanych po bokach piekarnika.
• Nie dotykać urządzenia, jeśli jest się na boso ani też mokrymi lub
wilgotnymi rękami lub stopami.
• Urządzenie powinno być używane do celów kulinarnych wyłącznie
przez osoby dorosłe i zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
Wykorzystywanie go do innych celów (np. do ogrzewania
pomieszczeń) uznaje się za niewłaściwe, a tym samym niebezpieczne.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
poniesione w wyniku niewłaściwego, błędnego lub nierozsądnego
użytkowania.
• Podczas użytkowania urządzenia grzejniki i niektóre części drzwiczek
piekarnika stają się bardzo gorące. Nie wolno ich dotykać, a dzieci należy
trzymać z dala od urządzenia.
• Uważać, aby kable zasilające innych urządzeń AGD nie dotykały
rozgrzanych części piekarnika.
• Nie zatykać otworów wentylacyjnych i odprowadzających ciepło.
• Przy otwieraniu drzwiczek należy trzymać za środkową część uchwytu:
po bokach może być gorący.
• Do wstawiania i wyjmowania naczyń z piekarnika używać zawsze rękawic
ochronnych.
• Nie przykrywać dna piekarnika folią aluminiową.
• Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych: jeśli urządzenie
zostanie przez nieuwagę uruchomione, mogłyby one się zapalić.
• Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel: zaleca się
trzymanie za wtyczkę.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłączyć najpierw
wtyczkę od sieci elektrycznej.
• W razie uszkodzenia w żadnym wypadku nie ingerować w wewnętrzne
mechanizmy urządzenia i nie próbować go samodzielnie naprawiać.
Należy skontaktować się z Serwisem (patrz Serwis Techniczny).
• Nie stawiać przedmiotów na otwartych drzwiczkach piekarnika.
• Dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Urządzenie to nie jest przystosowane do obsługi przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych,
przez osoby bez doświadczenia lub bez znajomości urządzenia - chyba że
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo -, jak również
przez osoby, które nie otrzymały instrukcji wstępnych na temat eksploatacji
urządzenia.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było włączane przy
użyciu zewnętrznego przekaźnika czasowego lub osobnego systemu
sterowania zdalnego.
Utylizacja
• Utylizacja materiałów opakowaniowych: zastosować się do obowiązujących
norm lokalnych, dzięki czemu opakowania będzie można ponownie
wykorzystać.
• Dyrektywa wspólnotowa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje, że sprzęt
gospodarstwa domowego nie powinien być usuwany jako nieposortowane
odpady komunalne. Zużyte urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w
celu optymalizacji stopnia odzysku i recyrkulacji ich materiałów składowych
oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla zdrowia i środowiska.
Symbol przekreślonego kosza na śmieci jest umieszczony na wszystkich
produktach, aby przypominać o obowiązku selektywnej zbiórki.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat prawidłowego złomowania
elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, ich właściciele mogą
się zwracać do właściwych służb publicznych lub do sprzedawców tych
urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
Kiedy to tylko możliwe, unikaj wstępnego nagrzewania piekarnika i zawsze
próbuj go zapełnić. Otwieraj drzwiczki piekarnika tak rzadko, jak tylko to
możliwe, gdyż za każdym razem ucieka z niego ciepło. Aby oszczędzić
znaczną ilość energii, wyłącz po prostu piekarnik 5 - 10 minut przed
końcem zaplanowanego czasu pieczenia i wykorzystaj ciepło, które
piekarnik nadal wydziela.
• Programy automatyczne oparte są na standardowych produktach
żywieniowych
• Utrzymuj uszczelki w czystości, aby zapobiec jakimkolwiek stratom energii
poprzez drzwiczki.
• Jeżeli korzystasz z rozliczenia strefowego energii, możesz zaoszczędzić
energię używając opcji “opóźnione pieczenie”, która uruchomi urządzenie
w godzinach taniej taryfy.
! Ten produkt spełnia wymogi dyrektywy wspólnotowej dotyczącej ograniczenia
zużycia energii w trybie czuwania.
Konserwacja i utrzymanie
Odłączenie prądu elektrycznego
Przed naprawą odłączyć urządzenie od sieci zasilania elektrycznego.
Czyszczenie urządzenia
• Lekkie różnice koloru przedniej strony piekarnika są spowodowane
zastosowaniem różnego rodzaju materiałów: szkła, plastiku lub metalu.
• Ewentualne cienie na szybce drzwiczek, podobne do prążków, są
spowodowane odbiciem światła żarówki piekarnika.
• W bardzo wysokich temperaturach emalia zostaje wypalona. Podczas
tego procesu może dojść do zmian chromatycznych. Jest to normalne
zjawisko, nie mające wpływu na działanie piekarnika. Krawędzie cienkich
blach nie mogą być całkowicie pokryte emalią i dlatego mogą wyglądać
jak w stanie surowym. Nie ingeruje to w żaden sposób w zabezpieczenie
antykorozyjne.
• Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali inox oraz uszczelki gumowe
mogą być czyszczone przy pomocy gąbki nasączonej letnią wodą i
neutralnym mydłem. Jeśli plamy trudno usunąć, zastosować specjalne
produkty do czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia zaleca się
dokładne spłukanie wodą i wysuszenie. Nie używać proszków ściernych
ani substancji korodujących.
• Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone po każdym użyciu, gdy jest
jeszcze letnie. Użyć ciepłej wody i środka czyszczącego, spłukać i wytrzeć
miękką ściereczką. Unikać środków ściernych.
• Akcesoria można myć jak zwykłe naczynia, także w zmywarce, z wyjątkiem
prowadnic przesuwnych.
• Zaleca się nie spryskiwać bezpośrednio panelu sterowania środkami
czyszczącymi, lecz myć go nasączoną nimi gąbką
! Nigdy nie stosować oczyszczaczy parowych lub ciśnieniowych do
czyszczenia urządzenia.
19
PL
PL
Czyszczenie drzwiczek
Szybę drzwiczek wyczyścić przy użyciu gąbki i środków nierysujących, a
następnie wytrzeć miękką ściereczką; nie używać szorstkich materiałów
ścierających czy ostrych, metalowych skrobaków, które mogą porysować
powierzchnię i doprowadzić do pęknięcia szyby.
Aby dokładniej wyczyścić piekarnik, można zdemontować drzwiczki:
1. Całkowicie otworzyć drzwiczki (zob. rysunek);
2. Przy użyciu śrubokręta podważyć i przekręcić dźwignie F umieszczone na
obu zawiasach (zob. rysunek);
F
3. Chwycić drzwiczki za obie zewnętrzne
krawędzie, przymykając je powoli, lecz nie
całkowicie. Następnie pociągnąć drzwiczki do
siebie i wyjąć je z zawiasów (patrz rysunek).
Zamontować ponownie drzwiczki wykonując
czynności w odwrotnej kolejności.
Sprawdzanie uszczelek
Co pewien czas należy sprawdzać stan uszczelek wokół drzwiczek piekarnika.
Gdyby okazało się, ze uszczelka jest uszkodzona należy zwrócić się do
najbliższego punktu serwisowego ( patrz Serwis Techniczny ). Zaleca się nie
używać piekarnika do czasu wykonania naprawy.
Wymiana żarówki
Aby wymienić żarówkę oświetlającą
piekarnik:
1. Odkręcić szklaną pokrywę obudowy
żarówki.
2. Wyjąć żarówkę i wymienić ją na
podobną: moc 25W, gwint E14.
3. Ponownie założyć szklaną osłonę
(patrz rysunek).
! Nie używać żarówki piekarnika do oświetlania pomieszczeń.
20
Instalare
! Este importantă păstrarea acestui manual pentru a putea fi consultat în orice
moment. În caz de vânzare, de închiriere sau de schimbare a locuinţei, acesta
trebuie să fie înmânat împreună cu cuptorul, pentru a informa noul proprietar
cu privire la funcţionare şi la respectivele avertismente.
Centrare şi fixare
Pentru a fixa aparatul pe mobilier:
• deschideţi uşa cuptorului;
• scoateţi cele 2 piese de cauciuc care acoperă găurile de fixare de pe rama
perimetrală;
• fixaţi cuptorul de mobilă folosind 2 şuruburi pentru lemn;
• repoziţionaţi piesele de cauciuc care acoperă găurile.
! Citiţi cu atenţie instrucţiunile: ele conţin informaţii importante privind
instalarea, utilizarea şi siguranţa.
Amplasare
! Ambalajele nu sunt jucării pentru copii; eliminarea lor se va face conform
normelor privind colectarea separată a deşeurilor (vezi Măsuri de precauţie
şi recomandări).
! Instalarea se va face conform prezentelor instrucţiuni, numai de persoane
calificate. Instalarea greşită a aparatului poate cauza daune persoanelor,
animalelor sau bunurilor.
560
.
Montarea cablului de alimentare
mm
.
N
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, 5 mm
22,
N
mm
Cuptoarele dotate cu un cablu de alimentare tripolar sunt predispuse pentru
funcţionarea în curent alternativ; tensiunea şi frecvenţa sunt indicate pe
plăcuţa de caracteristici de pe aparat (vezi mai jos).
! După montarea încastrată a aparatului, persoanele nu trebuie să intre în
contact cu componentele electrice. Declaraţiile de consum indicate pe plăcuţa
de caracteristici au fost măsurate cu acest tip de montaj.
Aerisire
Pentru a garanta o mai bună aerisire, este necesar să îndepărtaţi peretele din
spate al compartimentului. Se recomandă instalarea cuptorului astfel încât
acesta să se sprijine pe două bare de lemn sau pe un blat cu deschiderea de
cel puţin 45 x 560 mm (vezi figuri).
560
mm
.
45 m
m.
L
595
.
m
45 m
570 mm.
590 mm.
20 mm.
.
mm
550 in.
m
Branşamentul electric
1. Deschideţi cutia de borne cu o
şurubelniţă, apăsând pe proeminenţele
laterale ale capacului: trageţi şi deschideţi
capacul (vezi figura).
575-585 mm.
Montarea în mobilier
Pentru a garanta buna funcţionare a aparatului este necesar ca mobilierul să
aibă caracteristicile adecvate:
• panourile de lângă cuptor trebuie să fie dintr-un material rezistent la
căldură;
• dacă mobilierul este din lemn îmbrăcat în furnir, cleiurile utilizate trebuie
să reziste la temperatura de 100°C;
• pentru încastrarea cuptorului, atât în cazul montării sub blat (vezi figura) cât
şi al montării pe coloană, mobilierul trebuie să aibă următoarele dimensiuni:
! Toate componentele care asigură protecţia aparatului trebuie să fie fixate
în aşa fel încât să nu poată fi scoase cu mâna liberă.
L
2. Punerea în funcţiune a cablului de
alimentare: deşurubaţi şurubul presetupei
şi cele 3 şuruburi corespunzătoare
, apoi fixaţi cablurile
contactelor L-Nsub capul şuruburilor, fiind atenţi la culori Albastru (N) Maro (L) Galben-Verde
(vezi figura).
3. Fixaţi cablul în presetupa specială.
4. Închideţi capacul cutiei cu borne.
Racordarea cablului de alimentare la reţea
Montaţi pe cablu un ştecher normalizat pentru sarcinile indicate pe plăcuţa de
caracteristici (vezi alături). În cazul branşamentului direct la reţea, este necesar să
se monteze între aparat şi reţea un întrerupător omnipolar cu deschiderea minimă
a contactelor de 3 mm, dimensionat la sarcină, conform normelor în vigoare (firul
de împământare nu trebuie să fie întrerupt de întrerupător). Cablul de alimentare
trebuie să fie poziţionat astfel încât să nu atingă în nici un punct o temperatură cu
50°C peste temperatura mediului ambiant.
! Singurul responsabil pentru corectitudinea executării branşamentului electric
şi pentru respectarea normelor de siguranţă este instalatorul.
Înainte de a efectua branşamentul, asiguraţi-vă că:
• priza are împământare şi corespunde prevederilor legale în vigoare;
• priza poate suporta sarcina maximă de putere a aparatului, indicată pe
plăcuţa de caracteristici (vezi mai jos);
21
RO
RO
• tensiunea de alimentare este cuprinsă în valorile indicate pe plăcuţa cu
caracteristici (vezi mai jos);
• priza este compatibilă cu ştecherul aparatului. În caz contrar, înlocuiţi
priza sau ştecherul; nu folosiţi prelungitoare sau prize multiple.
! După instalarea aparatului, cablul de alimentare şi priza de curent trebuie
să fie uşor accesibile.
! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.
! Cablul trebuie să fie controlat periodic şi înlocuit de electricieni autorizaţi
(vezi Asistenţa).
! Producătorul îşi declină orice responsabilitate în cazul nerespectării
acestor norme.
PLĂCUŢA DE CARACTERISTICI
Dimensiuni*
lăţime cm 43,5
înălţime cm 32,4
adâncime cm 41,5
Volum*
litri 59
Dimensiuni**
lăţime cm 45,5
înălţime cm 32,4
adâncime cm 41,5
Volum**
litri 62
Conexiuni
electrice
tensiune la 220-240V~ 50/60Hz
putere maximă absorbită 2800W
(vezi plăcuţa cu caracteristici)
ETICHETĂ
ENERGETICĂ
şi ECODESIGN
Directiva UE nr. 65/2014 de integrare
a Directivei 2010/30/UE.
Regulamentul UE nr. 66/2014
de integrare a Directivei 2009/125/CE.
Regulamentul EN 60350-1,
Regulamentul EN 50564
Consum energie convecţie
Naturală – funcţie de încălzire:
Tradiţională;
Consum de energie declaraţie
Clasă convecţie forţată - funcţia
de încălzire:
Patiserie.
Acest aparat este conform cu
următoarele Directive Comunitare:
- 2006/95/CE din 12/12/06
(Tensiune Joasă) cu modificările
ulterioare
- 2004/108/CE din 15/12/04
(Compatibilitate Electromagnetică)
cu modificările ulterioare
- 93/68/CEE din 22/07/93 cu
modificările ulterioare.
- 2012/19/UE cu modificările ulterioare.
- 1275/2008 stand-by/off mode
* Numai pentru modelele cu şine matriţate.
** Numai pentru modelele cu şine de sârmă.
22
Pornire şi utilizare
Fixaţi ceasul
ATENŢIE! Cuptorul este prevăzut
cu un sistem de oprire a grătarelor
care permite extragerea acestora
fără ca ele să iasă din cuptor (1).
Pentru a extrage complet grătarele
este suficient, astfel cum se arată în
desen, să le ridicaţi, prinzându-le din
partea din faţă şi să le trageţi (2).
! La prima aprindere, vă recomandăm să lăsaţi cuptorul să funcţioneze în gol
timp de aproximativ o oră, cu termostatul la maxim şi uşa închisă. Stingeţi
apoi cuptorul, deschideţi uşa şi aerisiţi camera. Mirosul care se degajă este
datorat evaporării substanţelor folosite pentru realizarea protecţiei cuptorului.
Pornirea cuptorului
1. Selectaţi programul de coacere dorit rotind butonul PROGRAME.
2. Alegeţi temperatura rotind butonul TERMOSTAT. O listă cu tipurile de
coacere şi temperaturile corespunzătoare recomandate poate fi consultată
în Tabelul coacere (vezi Programe).
3. Indicatorul TERMOSTAT aprins arată faza de încălzire până la temperatura
stabilită.
4. În timpul procesului de coacere, puteţi oricând să:
- modificaţi programul de coacere acţionând butonul PROGRAME;
- modificaţi temperatura acţionând butonul TERMOSTAT;
- întrerupeţi coacerea aducând butonul PROGRAME în poziţia “0” .
! Nu aşezaţi niciodată obiecte pe fundul cuptorului, pentru că riscaţi să
deterioraţi smalţul.
! Aşezaţi întotdeauna vasele cu mâncare pe grătarul din dotare.
Ventilator de răcire
Pentru a reduce temperatura externă, anumite ventilatoare sunt dotate cu un
ventilator de răcire. Acesta generează un curent de aer rece care iese printre
panoul de control şi uşa cuptorului.
! La terminarea perioadei de coacere, ventilatorul rămâne în funcţiune până
când cuptorul este aproape rece.
Lumina din cuptor
cu butonul PROGRAME. Rămâne aprins când
Se aprinde selectând
se selectează un program de coacere.
Programator de coacere electronic
DISPL
•• ••
Pictograma
CEAS
Pictograma
CONTOR MINUTE
! Se poate fixa atît atunci cînd cuptorul este stins cît si atunci cînd este aprins,
dar nu s-a programat sfîrsitul coacerii.
Dupa racordarea la reteaua electrica sau dupa o întreruperii a alimentarii cu
curent, pictograma
intermitent.
si cei patru digiti numerici de pe DISPLAY lumineaza
1. Apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se aprind pictograma
şi
cei patru digiţi numerici pe DISPLAY;
2. Cu tastele “ ” si “ ” reglati ora; daca se tin apasate, numerele se deruleaza
mai rapid pentru a facilita setarea.
3. Asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a fixa setarea.
Setaţi contorul de minute
! Această funcţie nu întrerupe coacerea şi nu ţine cont de utilizarea cuptorului;
permite doar acţionarea semnalului acustic la terminarea minutelor setate.
1. Apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se aprind pictograma
şi
cei patru digiţi numerici pe DISPLAY;
2. Cu tastele “ ” si “ ” reglati timpul dorit; daca se tin apasate, numerele
se deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.
3. Asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a fixa setarea.
Display-ul va afişa contorizarea în sens invers. După expirarea sa, se va
auzi un semnal acustic.
Programarea coacerii
! Programarea este posibilă doar după selectarea unui program de coacere.
Programarea duratei de coacere
1. Apasati de mai multe ori tasta
pîna cînd se aprind pictograma
si cei
trei digiti numerici pe DISPLAY; 2. Cu tastele “ ” si “ ” reglati durata dorita;
daca se tin apasate, numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.
3. Asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a fixa setarea.
4. La terminarea timpului, pe DISPLAY apare scris END, cuptorul termină
coacerea şi se emite un semnal acustic.
• De exemplu: este ora 9:00 şi este planificată o durată de 1 oră şi 15
minute. Programul se opreşte automat la 10:15.
Programarea sfîrşitului coacerii
! Programarea sfîrşitului coacerii este posibilă doar după selectarea unei
durate de coacere.
1. Urmaţi procedura de la 1 la 3 descrisă pentru durată;
2. Apoi apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se aprind pictograma
şi cei patru digiţi numerici pe DISPLAY;
3. Cu tastele “ ” si “ ” reglati ora dorita de terminare a coacerii; daca se tin
apasate, numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.
4. Asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a fixa setarea.
5. La terminarea timpului, pe DISPLAY apare scris END, cuptorul termină
coacerea şi se emite un semnal acustic.
şi
aprinse semnalizează că a fost efectuată o
Pictogramele
programare. Pe DISPLAY sunt afişate alternativ ora de terminare a coacerii
şi durata.
Anularea unei programări
Pentru anularea unei programări:
• apasati tasta
pîna ce se aprind pictograma setarii de anulat si digitii
pe display. Apasati tasta “ ” pîna când pe display apar cifrele 00:00.
• tineti apasate simultan tastele “ ” si “ ”; astfel se anuleaza toate
programarile efectuate inclusiv contorul de minute.
23
RO
RO
Programe
! La toate programele se poate fixa o temperatură între 60°C şi MAX, cu
excepţia:
• BARBECUE (se recomandă reglarea numai pe MAX);
• GRATIN (se recomandă să nu depăşiţi temperatura de 200°C).
Program CUPTOR TRADIŢIONAL
Se activează cele două elemente de încălzire inferior şi superior. Cu această
coacere tradiţională este bine să folosiţi un singur raft: dacă se folosesc mai
multe rafturi, temperatura nu se distribuie corespunzător.
Program MAI MULTE RAFTURI
Se activează toate elementele de încălzire (superior, inferior şi circular) şi intră
în funcţiune ventilatorul. Întrucât căldura este constantă în tot cuptorul, aerul
coace şi pătrunde alimentele în mod uniform. Este posibil să se folosească
maxim două rafturi în acelaşi timp.
Program CUPTOR PIZZA
Se activează elementele de încălzire inferior şi circular şi intră în funcţiune
ventilatorul. Această combinaţie permite o încălzire rapidă a cuptorului, cu
un mare aport de căldură îndeosebi de jos în sus. În cazul în care folosiţi mai
mult de un raft deodată, trebuie să le schimbaţi poziţia între ele la jumătatea
coacerii.
Program BARBECUE
Intră în funcţiune elementul de încălzire superior.
Temperatura ridicată şi directă a grătarului este recomandată pentru alimentele
care necesită o temperatură ridicată la suprafaţă. Coacerea trebuie să aibă
loc cu uşa cuptorului închisă.
Program GRATIN
Intră în funcţiune elementul de încălzire superior precum şi ventilatorul.
Uneşte la radiaţia termică unidirecţională circulaţia forţată a aerului în interiorul
cuptorului. Acest lucru nu permite arderile de la suprafaţa alimentelor, mărind
puterea de pătrundere a căldurii. Coacerea trebuie să aibă loc cu uşa
cuptorului închisă.
Program CUPTOR PATISERIE
Se activează elementul de încălzire posterior şi intră în funcţiune ventilatorul,
asigurând o căldură delicată şi uniformă în interiorul cuptorului. Acest program
este indicat pentru coacerea mâncărurilor delicate (de ex. prăjituri care
necesită dospire) şi preparate “mignon” pe trei rafturi în acelaşi timp.
Sfaturi practice pentru coacere
! Pentru coacerile ventilate, nu utilizaţi poziţiile 1 şi 5: aerul cald ar putea
provoca arderi alimentelor delicate.
! La coacerile BARBECUE şi GRATIN, în special dacă folosiţi rotisorul,
aşezaţi tava cuptorului în poziţia 1 pentru a colecta reziduurile de coacere
(sucuri şi/sau grăsimi).
COACERE PE MAI MULTE RAFTURI
• Folosiţi poziţiile 2 şi 4, rezervând poziţia 2 alimentelor care necesită un
aport mai mare de căldură.
• Puneţi tava jos şi grătarul sus.
BARBECUE
• Introduceţi grătarul în cuptor în poziţia 3 sau 4, amplasând alimentele în
centrul grătarului.
24
• Se recomandă alegerea nivelului maxim de energie. Nu vă alarmaţi dacă
rezistenţa de sus nu rămâne permanent aprinsă: funcţionarea sa este
comandată de un termostat.
CUPTOR PIZZA
• Utilizaţi o tavă uşoară din aluminiu, şi sprijiniţi-o pe grătarul din dotare.
Tava de colectare prelungeşte timpul de coacere şi în acest fel pizza nu
va fi crocantă.
• Dacă vă plac pizzele foarte garnisite, vă recomandăm să introduceţi
mozzarella la jumătatea timpului de coacere.
Tabel coacere
Programe
Tradiţional
Coacere pe
mai
multe rafturi
Pizza
Grill
Gratin
Patiserie
Alimente
Raţă
Friptură de viţel sau vită
Friptură de porc
Biscuiţi (din aluat fraged)
Tarte
Greutate
(Kg)
Poziţia
rafturilor
Preîncălzire
(minute)
Temperatura
recomandată
Durata
coacerii
(minute)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170-180
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
30-40
2 şi
3
2
2 şi
2
2
2 şi
2 şi
2
2 şi
3
4
Pizza (pe 2 rafturi)
Lasagne
Miel
Pui fript + cartofi
Scrumbie
Prăjitură cu prune
Bignè (pe 2 rafturi)
Biscuiţi (pe 2 rafturi)
Pandişpan (pe 1 raft)
Pandişpan (pe 2 rafturi)
Tarte sărate
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
Pizza
Plăcinte
0.5
1
3
2 sau 3
15
10
220
200
15-20
15-20
Solă
Rotisor cu calamari şi creveţi
Filet de cod
Legume la grătar
Cotlet de viţel
Şniţele
Hamburgeri
Scrumbie
Toast
1
1
1
1
1
1
1
1
n. 4
4
4
4
3 sau 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Cu rotisor (dacă este în dotare)
Viţel la frigare
Pui la frigare
Miel la frigare
1.0
1.5
1.0
-
-
100%
100%
100%
80-90
70-80
70-80
Pui la grătar
Sepie
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Cu rotisor (dacă este în dotare)
Viţel la frigare
Miel la frigare
Pui (la frigare) +
cartofi (la tavă)
1.5
1.5
1.5
-
2
10
10
10
10
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
Tarte
Tort de fructe
Prăjitură cu prune
Pandişpan
Clătite umplute (pe 2 etaje)
Prăjituri mici (pe 2 etaje)
Saleuri din foietaj cu brânză (pe 2 etaje)
Bignè (pe 3 rafturi)
Biscuiţi (pe 3 rafturi)
Bezele (pe 3 etaje)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
2 sau 3
3
3
2 şi 4
2 şi 4
2 şi 4
1 şi 3 şi 5
1 şi 3 şi 5
1 şi 3 şi 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
180-190
200-210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-35
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
4
4
4
4
! Timpul de coacere este orientativ şi poate fi modificat în funcţie de cerinţele personale.
25
RO
RO
Măsuri de precauţie şi recomandări
! Aparatul a fost proiectat şi construit în conformitate cu normele internaţionale
de siguranţă. Recomandările sunt furnizate pentru siguranţa dvs. şi vă
recomandăm să le citiţi cu atenţie.
Siguranţă generală
• Aparatul a fost creat pentru a fi destinat utilizării neprofesionale, în mediul
casnic.
• Aparatul nu se va instala niciodată în aer liber, nici măcar în cazul în
care spaţiul se află la adăpostul unui acoperiş; de asemenea, este foarte
periculos să îl lăsaţi expus la ploi sau intemperii.
• Pentru a mişca aparatul, folosiţi mânerele aplicate pe părţile laterale ale
cuptorului.
• Nu atingeţi aparatul când sunteţi desculţi sau cu mâinile sau picioarele
ude sau umede.
• Aparatul trebuie sa fie utilizat numai pentru coacerea alimentelor
si numai de persoane adulte, conform instructiunilor din manual.
Orice alta utilizare (de exemplu: încalzirea locuintei) este considerata
improprie si deci periculoasa. Fabricantul nu va putea fi considerat
responsabil pentru eventuale daune provenite din utilizarea
improprie, gresita sau irationala a aparatului.
• În timpul folosirii aparatului, elementele de încălzire şi unele zone
ale uşii cuptorului devin foarte calde. Fiţi atenţi să nu le atingeţi;
îndepărtaţi copiii de aragaz.
• Evitaţi ca şi cablurile de alimentare ale altor aparate electrocasnice să
atingă părţile încălzite ale cuptorului.
• Nu astupaţi fantele de aerisire sau de ieşire a căldurii.
• Pentru a deschide usa cuptorului, prindeti mânerul de mijloc: spre margini,
mânerul poate fi prea cald.
• Utilizaţi întotdeauna mănuşi speciale pentru a introduce sau scoate
recipientele din cuptor.
• Nu puneţi folie de aluminiu pe fundul cuptorului.
• Nu aşezaţi materiale inflamabile în cuptor: dacă cuptorul se aprinde din
greşeală, materialele depozitate pot lua foc.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că butoanele sunt în poziţia “●”/“○” atunci când
nu utilizaţi aparatul.
• Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu.
• Nu executaţi nici o operaţie de curăţire sau întreţinere înainte să fi scos
ştecherul din priză.
• În caz de defecţiune, nu interveniţi în niciun caz la mecanismele din
interiorul aparatului şi nu încercaţi să îl reparaţi singuri. Apelaţi Centrul
de Asistenţă (vezi Asistenţa).
• Nu aşezaţi obiecte grele pe uşa cuptorului, când este deschisă.
• Este interzisă utilizarea aparatului de persoanele (inclusiv copiii) care
au o redusă capacitate fizică, senzorială sau mentală, precum şi de
cele fără experienţă sau care nu s-au familiarizat cu produsul, dacă nu
sunt supravegheate de un responsabil sau dacă nu au primit în prealabil
instrucţiuni asupra modului de folosire a aparatului.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Eliminarea deşeurilor
• Eliminarea ambalajelor: respectaţi reglementările locale; astfel, ambalajele
ar putea fi reutilizate.
• Directiva Europeană 2012/19/UE cu privire la deşeurile care provin de
la aparatura electrică sau electronică (RAEE) prevede ca aparatele
electrocasnice să nu fie colectate împreună cu deşeurile urbane solide,
obişnuite. Aparatele scoase din uz trebuie să fie colectate separat atât pentru
a optimiza rata de recuperare şi de reciclare a materialelor componente, cât
şi pentru a evita pericolele care pot duce la dăunarea sănătăţii omului sau
poluarea mediului înconjurător. Simbolul tomberonului tăiat care apare pe
toate produsele vă aminteşte tocmai obligaţia de a le colecta separat.
26
Pentru informaţii suplimentare cu privire la scoaterea din uz a aparatelor
electrocasnice, deţinătorii acestora se vor putea adresa serviciului public
respectiv sau agenţilor de vânzare.
Protejarea şi respectarea mediului înconjurător
• Oricând este posibil, evitaţi pre-încălzirea cuptorului şi încercaţi să îl
umpleţi de fiecare dată. Deschideţi uşa cuptorului cât de rar este posibil
deoarece se pierde căldură la fiecare deschidere. Pentru a salva o cantitate
substanţială de energie, opriţi cuptorul la 5-10 minute înainte de finalizarea
timpului de gătit planificat şi folosiţi căldura generată în continuare de
cuptor.
• Programele automate sunt bazate pe produse alimentar standard.
• Păstraţi garniturile curate şi îngrijite pentru a preveni pierderea de energie
din zona uşii.
• Dacă aveţi un contract pentru electricitate cu tarif per timp, opţiunea de
„temporizare pentru gătit” vă va ajuta să reduceţi costurile alegând să
utilizaţi echipamentul în intervale de timp mai ieftine.
! Acest produs este în conformitate cu cerinţele din cea mai recentă directivă
europeană privind limitarea consumului de energie din modul de aşteptare.
Întreţinerea şi îngrijirea aparatului
Debranşarea de la reţeaua electrică
Înainte de orice operaţie, debranşaţi aparatul de la reţeaua de alimentare
cu curent electric.
Curăţarea aparatului
• Părţile externe, smălţuite sau din inox, precum şi garniturile din cauciuc
pot fi curăţate cu un burete îmbibat în apă călduţă şi săpun neutru. Dacă
petele sunt persistente, folosiţi produse speciale. După fiecare spălare,
se recomandă să clătiţi bine şi să ştergeţi. Nu folosiţi prafuri abrazive sau
substanţe corozive.
• Interiorul cuptorului se va spăla, de preferinţă, după fiecare utilizare, când
este călduţ. Folosiţi apă caldă şi detergent; clătiţi bine şi ştergeţi cu o cârpă
moale. Evitaţi substanţele abrazive.
• Accesoriile pot fi spălate ca orice alt vas, chiar şi în maşina de spălat vase,
cu excepţia glisierelor.
! Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi sau sub presiune, pentru a curăţa
aparatul.
Curăţarea uşii
Curăţaţi geamul uşii cu un burete şi produse neabrazive şi ştergeţi-l cu o cârpă
moale; nu folosiţi materiale aspre, abrazive sau raclete metalice, ascuţite, care
pot zgâria suprafaţa sau cauza crăparea geamului.
Pentru curăţarea minuţioasă a cuptorului, demontaţi uşa acestuia:
1. Deschideţi uşa la maxim (vezi figura);
2. Cu ajutorul unei şurubelniţe, ridicaţi şi rotiţi levierele F amplasate pe cele
două balamale (vezi figura);
F
RO
3. Apucaţi bine uşa de părţile laterale şi
apropiaţi-o fără a o închide complet. Trageţi
apoi uşa spre voi, extrăgând-o din balamale
(vezi figura).
Montaţi la loc uşa, urmând acelaşi procedeuîn
sens invers.
Controlarea garniturilor
Controlaţi periodic garnitura din jurul uşii cuptorului. Dacă este deteriorată,
adresaţi-vă celui mai apropiat Centru de Asistenţă (vezi Asistenţa). Se
recomandă să nu folosiţi cuptorul până la înlocuirea garniturii.
Înlocuirea becului
Pentru a înlocui becul cuptorului:
1. Deşurubaţi capacul din sticlă care
acoperă becul.
2. Desurubati becul si înlocuiti-l cu unul
similar: putere 25 W, dulie E 14.
3. Montaţi la loc capacul (figura).
! Nu folosiţi lampa cuptorului pentru şi ca iluminare a încăperilor.
27
195123124.00
05/2014 - XEROX FABRIANO
RO
Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni,47
60044 Fabriano (AN)
www.hotpoint.eu
28

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement