HOTPOINT/ARISTON FK 536 X/HA S Instruction for Use

Add to My manuals
12 Pages

advertisement

HOTPOINT/ARISTON FK 536 X/HA S Instruction for Use | Manualzz
7OFK 536J X RU/HA
7OFK 536J RU/HA
FK 536 X /HA S
FK 536 /HA S
Қазақша
Пайдалану нұсқаулығы
ПЕШ
Мазмұны
Пайдалану нұсқаулығы,1
Ескертулер,2
Көмек,3
Құрылғы сипаттамасы,4
Құрылғы сипаттамасы,5
Орнату,6
Қосу және пайдалану,8
Электрондық бағдарламалауыш,8
Тағам дайындау режимдері,9
Сақтандырулар мен кеңестер,11
Күтім және пайдалану,11
Ескертулер
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол
жететін бөліктері жұмыс кезінде қызуы
мүмкін.
Қыздыру элементтеріне тимеуге назар
аударыңыз.
8-ге толмаған балаларға үздіксіз
бақылау болмаса, құрылғыдан аулақ
ұстау керек. Бұл құрылғыны қауіпсіз
түрде қолдану бойынша кеңес не
нұсқау берілген және ықтимал қауіпқатерлерді түсінетін жағдайда, оны 8-ге
толған балалар мен дене, сезіну немесе
ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі
мен білімі жеткіліксіз адамдар қолдана
алады. Балаларға құрылғымен ойнауға
болмайды. Балаларға бақылаусыз
құрылғыны тазалауға және оған қызмет
көрсетуге болмайды.
Пеш есігінің шынысын тазалау үшін қатты
ысқыш тазалағыштарды немесе өткір
метал ысқыщтарды пайдаланбаңыз,
себебі олар шыныны сызып, оның
шағылуына әкелуі мүмкін.
Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты
немесе шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
ЕСКЕРТУ: Тоқ соғу мүмкіндігінің алдын
алу үшін шамды ауыстырмас бұрын
құрылғы өшірілгеніне көз жеткізіңіз
! Тартпаны ішке салған кезде шектегіш
жоғары қарап, қуыстың артқы жағында
тұрғанына көз жеткізіңіз.
2
Көмек
! Рұқсаты жоқ адамның қызметін ешқашан қабылдамаңыз.
Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
• Туындаған проблема түрі.
• Құрылғының моделі (Мод.).
• Сериялық нөмірі (С/н).
Кейінірек мәліметтердің екі бөлігін құрылғының деректер
тақтасынан көре аласыз.
3
Құрылғы сипаттамасы
9
6
Жалпы шолу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
ПОЗИЦИЯ 1
ПОЗИЦИЯ 2
ПОЗИЦИЯ 3
ПОЗИЦИЯ 4
ПОЗИЦИЯ 5
Сырғымалы серелерге арналған СЫРRЫТПАЛАР
ТАБА
ГРИЛЬ
Басқару тaқтaы
8
5
7
3
1
4
2
Құрылғы сипаттамасы
Басқару тaқтaы
1
2
3
4
1
2
3
4
РЕТТЕУ тұтқacы
ЭЛЕКТРОНДЫҚ бағдарламалаушы
ТЕРМОСТАТ индикатор шамы
ТЕРМОСТАТ тұтқacы
5
Орнату
! Жаңа құрылғымен жұмысты бастамастан бұрын осы
пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда
құрылғыны қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту
туралы маңызды ақпараттар қамтылған.
! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану
нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Оны құрылғының кез
келген жаңа иесіне беріңіз.
Орналастыру
! Орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз. Тыныс тарылу немесе тұншығып қалу
қаупін туғызуы мүмкін. (Сақтандырулар мен кеңестер
бөлімін қараңыз).
560
mm
.
45 m
m.
Ортаға қою және бекіту
Құрылғыны шкафқа бекітіңіз:
• Пештің есігін ашыңыз.
• Жақтаудағы бекіту тесіктерін жауап тұрған 4 резеңке
тығынды алып тастаңыз.
• Пешті шкафқа 4 ағаш бұрандамен бекітіңіз.
• Резеңке тығындарды орнына салыңыз.
! Құрылғыны нұсқауларға сәйкес арнайы біліктілігі бар
маман орнатуға тиіс. Құрылғы дұрыс орнатылмаған
жағдайда, адамдар мен жануарлар өміріне қауіп төндіруі
немесе мүлікті зақымдауы мүмкін.
Құрылғыны орнату
Құрылғының дұрыс жұмыс жасайтынын тексеру үшін
қолайлы шкафты қолданыңыз.
• П е ш к е ж а қ ы н қ а б ы р ғ а л а р ы с т ы қ қ а т ө з і м д і
материалдан жасалған болуы қажет.
• Сыртқы қабығы бар шкафтарды жинағанда 100°C
температураға төзетін желімдер қолданылуы қажет.
• пешті ас үй үстелінің астына (сызбаны қараңыз)
немесе ас үй жиһазының ішіне орнату үшін шкафтың
өлшемдері төмендегідей болуы қажет:
.
. min
mm
m.
45 m
mm
.
! Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін
барлық бөліктері арнайы құралдардың көмегімен ғана
алынуы тиіс.
Электр қосылымдары
Үш ұялы электр кабелі бар пеш айнымалы ток кернеуімен
және құрылғыда орналасқан негізгі деректер кестесінде
көрсетілген жиілікпен жұмыс істеу үшін жасақталған
(төменге қараңыз).
Электр кабелін орнату
1. Қақпақтың бүйір
құлақшаларына
бұрауышты тығып,
дәнекер қалқаншаны
ашыңыз. Бұрауышты
төмен басқанда қақпақты
ашатындай тұтқа түрінде
пайдаланыңыз (сызбаны
қараңыз).
5 mm.
567 mm.
558
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
KZ
595
mm
25
545
.
.
mm
.
mm
! Құрылғы орнатылған кезде кез келген электрлі
заттардан алыс болуы қажет.
Негізгі деректер кестесінде берілген пайдалану
ортасының көрсеткіштері осы орнату түрі үшін
есептелген.
Желдету
Лайықты желдетудің орнатылғанын тексеру үшін
шкафтың артқы қабырғасын алып тастау қажет. Пешті
екі ағаш тақтайға немесе кемінде 45 x 560 мм ашық
тұрған тегіс жерде орналастыру ұсынылады (сызбаны
қараңыз).
6
L
N
2 .
Б ұ р а н д а н ы
бекітуге арналған
қысқыш пен үш желілі
L-Nбайланыс
бұрандасын босату
арқылы электр кабелін
о р н ат ы ң ы з . К а б ел ь д і
сәйк ес өткізгіштерге
жалғаңыз: көк сымды (N)
деп белгіленген өткізгішке,
қоңыр сымды (L) деп
белгіленген өткізгішке,
ал сары/жасыл сымды
(сызбаны қараңыз) деп
белгіленген өткізгішке жалғаңыз.
3. Қыспа бұранданы нығайтып, кабельді орнына бекітіңіз.
4. Дәнекер қалқаншаның қақпағын жабыңыз.
Электр кабелін желіге қосу
Деректер кестесінде көрсетілген жүктемеге сәйкес
стандартты айырғышты орнатыңыз (бүйірін қараңыз).
Құрылғы, құрылғы мен желі арасында орнатылған 3
мм ашық кішкене байланысы бар және анықталған
жүктемеге лайықты және ағымдағы ток реттеуіне сәйкес
болып келетін (жерге қосылған сым автоматты айырыпқосқыштан ажыратылмауы тиіс) жан-жақты автоматты
айырып-қосқышты пайдалану арқылы тікелей электр
желісіне қосылуы қажет. Электр кабелін температурасы
50°C-тан жоғары болатын жерден өтпейтіндей етіп
орналастыру қажет.
! Орнатушы дұрыс ток байланысын орнатқанына және
оның қауіпсіздік ережелеріне сәйкес екендігіне сенімді
болуы қажет.
Құрылғыны тоққа қоспастан бұрын төмендегілерді
тексеріңіз:
• Құрылғы жерге қосылған және айырғыш заңға сәйкес
болып табылады.
• Розетка негізгі деректер кестесінде көрсетілген
құрылғының ең жоғарғы күшіне төзімді (астын
қараңыз).
• Кернеу деректер кестесінде көрсетілген мән аралығы
аумағында болады (астын қараңыз).
• Розетка құрылғының айырғышына сәйкес келеді.
Розетка айырғышына сәйкес болмаса, өкілетті
маманнан оны ауыстырып беруді өтініңіз. Бірнеше
розеткалар мен ұзартқыш сымдарын пайдаланбаңыз.
! Құрылғы орнатылғаннан кейін электр кабелі мен
розетка жақын жерде болуы қажет.
! Кабель иілмеуі немесе қысылмауы қажет.
! Кабель жиі тексеріліп, тек өкілетті маманның көмегімен
ғана алмастырылуы тиіс (Көмек бөлімін қараңыз).
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР КЕСТЕСІ
Өлшемдері*
ені 43,5 см
биіктігі 32,4 см
тереңдігі 41,5 см
Көлемі*
59 л
Өлшемдері**
ені 45,5 см
биіктігі 32,4 см
тереңдігі 41,5 см
Көлемі**
62 л
Электр
қосылымдары
кернеуі: 220 - 240 В ~ 50 Гц немесе
50 Гц ең көп тұтынылатын қуат –
2250 Вт (техникалық деректер
тақтасын қараңыз)
KZ
Электр пештерінің белгісіндегі
2002/40/EC нұсқауы.
EN 50304 стандарты
ҚУАТ БЕЛГІСІ
Табиғи конвекция класы –
қыздыру күйіне арналған қуат
тұтыну:
Дағдылы режим
Мəжбүрлі конвекция класы –
қыздыру күйіне арналған
мəлімденген қуат тұтынуы:
Желдеткіш көмегімен
Бұл құрылғы Еуропа
экономикалық қауымдастығының
келесі нұсқауларына сай келеді:
- 12.12.2006 жылғы
2006/95/EEC (төмен кернеу)
жəне кейінгі өзгертулері
- 15.12.2004 жылғы 2004/108/EEC
(Электрмагнитті үйлесімділік)
жəне кейінгі өзгертулері
- 22.07.1993 жылғы 93/68/EEC
жəне кейінгі өзгертулері.
- 2012/19/EC
* Сырғытпалы бағыттауыштары бар үлгілер үшін.
** Сым бағыттауыштары бар үлгілер үшін.
! Қауіпсіздік шаралары сақталмаған жағдайда
өндіруші жауапкершілікті өз мойнына алудан бас
тартады.
7
KZ
Қосу және пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Пеш
тартпаларды алып
шығуға арналған және
пештен шығып кетуіне
жол бермейтін шектегіш
жүйемен жабдықталған
(1).
Сызбада көрсетілгендей,
толығымен шығарып алу
үшін тартпаларды алдыңғы шетінен ұстап көтеріп,
тартсаңыз (2) болғаны.
! Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда оны бос күйінде
есігін жауып, ең жоғарғы температурада кемінде жарты
сағаттай қыздырыңыз. Пешті өшіріп, оның есігін ашпастан
бұрын бөлменің жақсы желдетілгенін тексеріңіз. Өндіру
кезінде қолданылған қорғағыш заттардың жанып кетуіне
байланысты жеңіл жағымсыз иіс шығуы мүмкін.
Пешті қосу
1. РЕТТЕУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам
дайындау режимін таңдаңыз.
2. ТЕРМОСТАТ тұтқасы көмегімен қажетті температураны
таңдаңыз. Тағам дайындау режимдері және ұсынылған
тағам дайындау температуралары туралы мәліметті
«Тағам дайындау бойынша кеңестер» кестесінен
қараңыз («Тағам дайындау режимдері» бөлімін
қараңыз).
3. ТЕРМОСТАТ индикатор шамы пештің орнатылған
температураға дейін ысып келе жатқанын көрсетеді.
4. Тағам дайындау барысында төмендегі нәрселерді
орындауға болады:
- РЕТТЕУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам
дайындау режимін өзгерту.
- THERMOSTAT (ТЕРМОСТАТ) тұтқасын бұрау арқылы
температураны өзгерту.
- РЕТТЕУ тұтқасын «0» позициясына бұрап, тағам
дайындау үрдісін тоқтату.
! Эмальді қабат зақымдануының алдын алу үшін
ешқашан пештің астыңғы жағына зат қоймаңыз.
! Әрқашан асхана ыдыстарын берілген тартпа(лар)ға
қойыңыз.
Салқындату желдеткіші
Пештің сыртқы температурасын салқындату үшін
кейбір модельдер басқару тақтасы мен пеш есігінің
арасына жел айдайтын салқындату желдеткішімен
жабдықталады.
! Пісіріп болғаннан кейін де пеш толық салқындағанға
дейін желдеткіш қосулы тұрады.
Пештің шамдары
РЕТТЕУ тұтқасымен
функциясы таңдалған уақытта
ол жұмысын жалғастырады. Тағам дайындау режимі
таңдалғанда ол қосылып тұрады.
8
Электрондық
бағдарламалауыш
ДИСПЛЕЙ
ПІСІРУ
АЯҚТАЛДЫ
белгішесі
ҰЗАҚТЫҚ
белгішесі
•• ••
УАҚЫТТЫ
АЗАЙТУ
түймесі
Сағат белгішесі
ТАЙМЕР белгішесі
УАҚЫТТЫ
КӨБЕЙТУ түймесі
УАҚЫТТЫ ОРНАТУ
түймесі
Сағатты орнату
! Сағат пеш қосулы немесе ажыратулы тұрған кезде
орнатылады және пісіру режимінің аяқталу уақытын
алдын ала белгіленген кезде орнатады.
Құрылғы электр желісіне жалғанғаннан немесе қуат
уақытша ажыратылғаннан кейін ДИСПЛЕЙДЕГІ
белгішесі мен төрт сан жыпылықтай бастайды.
1.
түймесін дисплейде
белгішесі мен төрт сан
жыпылықтағанша бірнеше рет басыңыз.
2. Уақытты реттеу үшін “ ” және “ ” түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі
жылдам ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ
айналады.
3. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
Таймерді орнату
! Бұл функция ас пісіруге кедергі жасамайды және пешке
әсер етпейді; ол белгіленген уақыт өткен кезде дыбысты
сигнал беру үшін пайдаланылады.
1.
түймесін дисплейде
белгішесі мен үш сан
жыпылықтағанша бірнеше рет басыңыз.
2. Уақытты реттеу үшін “ ” және “ ” түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі
жылдам ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ
айналады.
3. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
Дисплейде кері саналып жатқан уақыт көрсетіледі. Осы
уақыт кезеңі аяқталған кезде дыбысты сигнал беріледі.
Пісіруді бағдарламалау
! Тағам дайындау режимі бағдарламалау басталардан
бұрын таңдалуға тиіс.
Пісіру ұзақтығын орнату
1.
түймесін ДИСПЛЕЙ бетінде
белгішесі мен үш
сан жыпылықтай бастағанша бірнеше рет басыңыз.
2. Уақытты реттеу үшін “ ” және “ ” түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі
жылдам ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ
айналады.
3. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
4. Белгіленген уақыт өткенде ДИСПЛЕЙ бетінде “END”
(“Аяқталды”) деген мәтін шығып, пеш пісіруді тоқтатады
да, дыбыстық сигнал ойнайды. Тоқтату үшін кез келген
түймені басыңыз.
• Мысалы: қазір сағат 9:00 делік және уақыт 1 сағат
15 минутқа орнатылсын. Бағдарлама сағат 10:15
болғанда автоматты түрде тоқтайды.
Тағам дайындау режимінің аяқталу уақытын орнату
! Пісірудің аяқталу уақыты белгіленбей тұрып, пісіру
ұзақтығын орнату керек.
1. Ұзақтықты жоғарыда сипатталғандай орнату үшін
1-ден 3-қадамға дейін орындаңыз.
2. Содан кейін,
түймесін, ДИСПЛЕЙ бетіндегі
белгішесі мен төрт сан жыпылықтай бастағанша,
басыңыз.
3. Уақытты реттеу үшін “ ” және “ ” түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі
жылдам ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ
айналады.
4. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
5. Белгіленген уақыт өткенде ДИСПЛЕЙ бетінде “END”
(“Аяқталды”) деген мәтін шығып, пеш пісіруді тоқтатады
да, дыбыстық сигнал ойнайды.Тоқтату үшін кез келген
түймені басыңыз.
Бағдарламалау орнатылып болғанда,
және
түймелері жанады. ДИСПЛЕЙ пісірудің аяқталу уақыты
мен пісіру ұзақтығын алма-кезек көрсетіп тұрады.
• Мысалы: қазір сағат 9:00 делік және уақыт 1
сағат орнатылсын. 12:30 аяқталу уақыты ретінде
орнатылады. Бағдарлама сағат 11:30 болғанда
автоматты түрде іске қосылады.
Әрекетті болдырмау
Әрекетті болдырмау үшін:
•
түймесін болдырмайтын параметрге сәйкес келетін
белгіше мен дисплейдегі сандар жыпылықтауын
тоқтатқанша басыңыз. “ ” түймесін дисплейде 00:00
сандары көрінгенше басыңыз.
• “ ” және “ ” түймелерін басып тұрыңыз; бұл алдыңғы
таңдалған параметрлерді, сондай-ақ, таймер
параметрлерін да болдырмайды.
Тағам дайындау режимдері
! Төмендегілерден басқа тағам дайындау режимдерінің
барлығына 60°C пен МАКС аралығында кез келген
температура мәні орнатылуы мүмкін
• ГРИЛЬ (кеңес: тек МАКС деңгейін орнатыңыз)
• ГРАТИН (кеңес: 200°C-тан асырмаңыз
ДАҒДЫЛЫ ПЕШ режимі
Үстіңгі және астыңғы қыздыру э лементтері қосылады.
Тағам дайындаудың дағдылы режимін пайдаланғанда тек
бір тағам дайындау тартпасын пайдаланған дұрыс, бірден
көп тартпа қолданылғанда пеш ішіндегі температура
бірдей болмауы мүмкін.
КӨП ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ режимі
Барлық қыздыру элементтері (үстіңгі және астыңғы)
және желдеткіш қосылады. Пештің қызуы тұрақты
болатындықтан ауа тағамды біркелкі қызартып пісіреді.
Бір уақытта ең көбі екі тартпаны пайдалануға болады.
ҮСТІҢГІ ПЕШ режимі
Үстіңгі қыздыру элементі іске қосылады. Бұл режимді
тағамды дайындаудың аяғында қызарт у үшін
пайдалануға болады.
ГРИЛЬ режимі
Үстіңгі қыздыру элементі іске қосылады. Грильдің аса
жоғары әрі тіке температурасы ет пен қақталған етті
жұмсақ түрде қалдыру үшін нәрін ішінде ұстай отырып,
олардың бетін қызартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ,
жоғары бет температурасын қажет ететін тағамдарға
грильді пайдаланған абзал: бифштекс, сиыр еті,
қабырға стейкі, белдеме, гамбургерлер және т.б...
Кейбір мысалдар “Тағам дайындау бойынша кеңес”
параграфында берілген. Осы режимде ас пісіргенде
пештің есігін әрқашанда жабық ұстаңыз.
ГРАТИН режимі
Астыңғы және айналмалы қыздыру элементтері мен
желдеткіш қосылады. Осы мүмкіндіктердің жиыны
пештегі ауаның күшейтілген айналымы арқылы қыздыру
элементтерінің бір бағытқа жылылық бөлуінің тиімділігін
арттырады. Бұл тағамды күйіп кетуден сақтауға
көмектеседі және жылудың тағамның ішкі жағына енуіне
мүмкіндік береді. Бұл режим пайдаланылғанда пештің
есігі әрдайым жабық тұруы қажет.
Тағам дайындау бойынша кеңес
! Желдеткіш көмегімен тағам дайындау барысында
тартпаларды бірінші және бесінші позицияларға
орналастырмаңыз. Шамадан тыс жылу температураға
сезімтал тағамдарды күйдіріп жіберуі мүмкін.
! GRILL (ГРИЛЬ) және GRATIN (ГРАТИН) режимдерінде
тағамның қалдықтарын (май сияқты) жинау үшін тұтқалы
табаны бірінші позицияға орналастырыңыз.
КӨП ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ
• Молырақ жылуды талап ететін тағамды екінші
позициядағы тартпаға салып, екінші және төртінші
позицияларды қолданыңыз.
• Тұтқалы табаны астыңғы жаққа, ал тартпаны үстіңгі
жаққа орнатыңыз.
9
KZ
KZ
ГРИЛЬ
• Тартпаны 3 немесе 4-позицияға орналастырыңыз.
Тағамды тартпаның ортасына салыңыз.
• Қуат деңгейін ең жоғарғы мәнге орнату ұсынылады.
Үстіңгі қыздыру элементі термостат арқылы реттеледі
және тұрақты күйде қосылып тұрмауы мүмкін.
ПИЦЦА
• Пицца пісіру кезінде ең жақсы нәтижеге қол жеткізу
үшін КӨП ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ режимін пайдаланыңыз.
• Жеңіл алюминийден жасалған пицца табасын
пайдаланыңыз. Оны қамтамасыз етілген тартпаға
орналастырыңыз.
Сыртын қытырлақ етіп пісіру үшін тұтқалы табаны
пайдаланбаңыз (пісіру мерзімін ұзарту арқылы
қытырлақ болуына кедергі жасайды).
• Пиццаның беті көп құрамды болғанда пісіру үрдісінің
ортасында пиццаның үстіне моцарелла ірімшігін қосу
ұсынылады.
Тағам дайындау бойынша кеңес кестесі
Тағам
дайындау
режимдері
Тағамдар
Салмақ
(кг)
Тартпа
позициясы
Алдын ала қыздыру
уақыты (мин)
Ұсынылатын
температура
Пісіру
ұзақтығы
(минут)
Конвекция
пеші
Үйрек
Қуырылған бұзау немесе сиыр еті
Қуырылған шошқа еті
Печенье (кішкентай нан өнімдері)
Бəліш
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Пицца (2 тартпада)
Лазанья
Жас қой еті
Қуырылған тауық еті + картоп
Макрель
Мейіз қосылған кекс
Көпіршітілген қаймақ қосылған бəліш
(2 тартпада)
Печенье (2 тартпада)
Бисквит торты (1 тартпада)
Бисквит торты (2 тартпада)
Хош иісті бəліш
1
1
1
1+1
1
1
0.5
2 жəне 4
3
2
2 жəне 4
2
2
2 жəне 4
15
10
10
15
10
10
10
230
180
180
200
180
170
190
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
0.5
0.5
1
1.5
2 жəне 4
2
2 жəне 4
3
10
10
10
15
180
170
170
200
10-15
15-20
20-25
25-30
Үстіңгі
пеш
Кəміл тағам дайындау үшін тағамды
қызарту
-
3/4
15
220
-
Гриль
Камбала мен каркатица
Кальмар мен асшаян кебабы
Треска белдемесі
Грильде пісірілген көкөністер
Бұзау етінен пісірілген стейк
Котлет
Гамбургер
Скумбрия
Қуырылған нан
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
3 не 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
Ең жоғары
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Гратин
Грильде пісірілген тауық еті
Каракатица
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Көп тағам
дайындау
10
Сақтандырулар мен кеңестер
! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына
сай өңделіп шығарылған. Төмендегі ескертулер
қауіпсіздік ережелерін ескерту мақсатында берілген
және оны мұқият оқып шығу қажет.
Жалпы қауіпсіздік
• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық
немесе өндірістік тұрғыда қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау
қажет. Құрылғыны қорғаусыз жаңбыр мен боранда
қалдыру аса қауіпті.
• Құрылғыны жылжытқанда немесе орналастырғанда
пештің бүйіріндегі тұтқаларды пайдаланыңыз.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе ылғал не дымқыл
қолмен, аяқпен түртпеңіз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға сай, тек
ересек адамдар ғана тағам дайындау мақсатында
пайдалануы тиіс.
• Құрылғыны пайдаланған уақытта қыздыру
элементтерін немесе пеш есігінің белгілі
бөліктерін ұстамаңыз, бұл бөліктер қатты қызады.
Құрылғыны балалар қолы жетпейтін жерге
қойыңыз.
• Б а с қ а э л е к т р қ ұ р ы л ғ ы л а р ы н а а р н а л ғ а н
электр кабельдері пештің ыстық бөліктеріне
жақындамайтынын тексеріңіз.
• Желдету және ыстықты салқындатуға арналған ашық
жерлерді ешқашан жаппау керек.
• Пеш есігінің тұтқасын әрқашан ортасынан ұстаңыз:
шеттері ыстық болуы мүмкін.
• Пешке асханалық ыдысты қоярда немесе оны алған
кезде әрдайым пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
• Пеш түбін туралау үшін алюминий фольганы
пайдаланбаңыз.
• Пешке жанғыш заттарды қоймаңыз. Егер байқаусызда
құрылғы қосылса, бұл заттардың жануы мүмкін.
• Құрылғыны қолданбаған кезде түймешіктерінің “●”/“○”
орнында екенін тексеріңіз.
• Құрылғыны өшіргенде айырғышты әрдайым желі
розеткасынан алыңыз, кабельден тартып суырмаңыз.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратпастан ешқашан
тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын жасамаңыз.
• Егер құрылғы істен шыққан болса, ешбір жағдайда жөндеу
жұмысын өзіңіз жасамаңыз. Тәжірибесіз адам тарапынан
жасалған жөндеу жұмыстарынан құрылғының істен шығуы
немесе жарамсыз болып қалуы мүмкін. Қызмет көрсету
орталығымен байланысыңыз («Көмек» бөлімін қараңыз).
• Ашық пештің есігіне ауыр заттарды қоймаңыз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық және психикалық
қабілеттері төмен адамдар (балалар да кіреді), тәжірибесіз
немесе өнімнен хабары жоқ кез келген адамның қолданбауы
тиіс. Мұндай адамдарға, кем дегенде, қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін біреулер жетекші болуы керек немесе
құрылғының жұмысына қатысты кіріспе нұсқаулары берілуі
тиіс.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
қадағалаңыз.
• Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына
(WEEE) қатысты 2012/19/EC Еуропа заңнамасына
сәйкес үй құрылғылары қалыпты толық қалалық қалдық
айналымын пайдаланып жойылмауы тиіс. Қоршаған
орта мен халық денсаулығына тиетін зиянның алдын
ала отырып, жарамсыз құрылғылар қайта пайдалану
мен машина ішіндегі материалдарды өңдеу құнын
оңтайландыру мақсатында бөлек жиналуы керек. Барлық
өнімдердегі сызылған қоқыс жәшігі өнім иесінің бөлектелген
қоқыс жинауға қатысты міндетін еске салады. Жарамсыз
үй құрылғыларын дұрыс жоюға қатысты қосымша ақпарат
алу үшін өнім иелері халыққа қызмет көрсету орталығына
немесе олардың жергілікті өкілдеріне хабарласа алады.
Қоршаған ортаны сақтау және қорғау
• Пешті таңертең ерте немесе түстен кейін кешірек
пайдалану арқылы электр қуатын қамтамасыз етуші
желілік компаниялардың ең жоғары жүктемесін
азайтуға көмектесе аласыз. Пісіру функциясын
бағдарламалау параметрлері – әсіресе, “кейінге
қалдырылған пісіру” режимі (“Пісіру функциялары”
бөлімін қараңыз) және “кейінге қалдырылған
автоматты түрде тазалау” режимі (“Күтім және
пайдалану” бөлімін қараңыз) – пайдаланушының
уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
• Жақсы нәтиже алу үшін және энергияны үнемдеу үшін
(шамамен 10%). GRILL (ГРИЛЬ) және GRATIN (ГРАТИН)
режимдерін пайдаланғанда пештің есігін жабық ұстаңыз.
• Есік тығыздағыштарын жиі тексеріңіз, олар есікке тығыз
келетіндей етіп, қалдық болмауы үшін тазалап сүртіп тұрыңыз,
осылайша ыстықтың сыртқа шығуын болдырмайсыз.
Күтім және пайдалану
Құрылғыны өшіру
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны
тоқтан ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау
• Тот баспайтын болат немесе эмальданған сыртқы
бөліктер және резеңке тығыздағыштар салқын
малынып, түссіз сабын жағылған гу бк амен
тазартылады. Қиын дақтарды кетіру үшін арнайы
өнімдерді пайдаланыңыз. Жуып болған соң оны
шайып, мұқият құрғатыңыз. Қатты ұнтақтарды немесе
таттандыратын заттарды пайдаланбаңыз.
• Пештің іші әрбір қолданғаннан кейін жылы кезінде
мұқият тазалануы тиіс. Ыстық су мен тазартқышты
пайдаланыңыз, одан кейін шайып, жұмсақ шүберекпен
құрғатып сүртіңіз. Қырғыш заттарды пайдаланбаңыз.
• Сырғымалы тартпалардан басқа барлық керекжарақтар күнделікті ыдыстар сияқты жуылуы мүмкін,
тіпті оларды ыдыс жуғыш машинаға жууға болады.
! Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты немесе
шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
Жою
• Орау материалдарын тастаған кезде: ораманың қайта
пайдаланылуы мүмкін болатындай жергілікті заңды
11
KZ
195102451.01
02/2013 - XEROX FABRIANO
KZ
Пеш есігін тазалау
Пеш есігінің әйнегін ысқышпен және қырғыш емес
тазартқыш құралдармен тазалап, жұмсақ шүберекпен
мұқият құрғатыңыз. Қатты қырғыш затты немесе өткір
темір қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнек
бетін тырнап, оның сынуына әкелуі мүмкін.
Мұқият тазалау үшін пештің есігін алып тастауға болады.
1. Пеш есігін толық ашыңыз (сызбаны қараңыз).
2. Шығарып алу үшін бұрағышты пайдаланыңыз және
F екі ілгекке орналасқан (сызбаны қараңыз) кішкентай
тұтқаларды бұраңыз.
F
3. Есікті екі жағынан қатты ұстап,
жартылай жабыңыз. Оны өзіңізге
қарай орнынан көтере тартыңыз
(сызбаны қараңыз).*
Есікті орнына қою үшін осы іс
ретін кері орындаңыз.
Есікті орнына қою үшін осы іс ретін кері орындаңыз.
Тығыздағыштарды тексеру
Пештегі есік тығыздағыштарын жиі тексеріп тұрыңыз.
Егер тығыздағыштар зақымдалған болса, жақын жердегі
Сатудан кейін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
( « К ө м е к » б ө л і м і н қ а р а ң ы з ) . Ты ғ ы зд а ғ ы ш т а р
ауыстырылғанға дейін пешті пайдаланбауды ұсынамыз.
Шамды ауыстыру
Пештің шамын ауыстыру
үшін:
1. Шам ұясының шыны
қақпағын алыңыз.
2. Ш а м д ы а л ы п , о н ы
сондай басқа шаммен
ауыстырыңыз: Қуаты 25
Вт, цоколі E 14.
3. Ш ы н ы қ а қ п а қ т ы
орнына қойыңыз (сызбаны
қараңыз).
! Пеш шамын бөлмені жарықтандыру үшін
қолданбаңыз.
12

advertisement

Related manuals

advertisement