Whirlpool UT 104L P.20 X/HA S Instruction for Use

Add to my manuals
72 Pages

advertisement

Whirlpool UT 104L P.20 X/HA S Instruction for Use | Manualzz
FK 1047LP.20 /HA S
FK 1047LP.20 X /HA S
FK 1041LP.20 /HA S
FK 1041LP.20 X /HA S
UT 104P.20 X /HA S
UT 104P.20 /HA S
UT 104LP.20 X /HA S
UT 104LP.20 /HA S
FK 104P.20 /HA S
FK 104P.20 X/HA S
FK 1041LS P.20 X/HA
UT 104S P.20/HA
Iталiиська
Довідник користувача
ДУХОВКА
Довідник користувача,1
Запобіжні заходи,3
Допомога,5
Опис приладу,6
Опис приладу,7
Установлення,40
Запуск і використання,42
Програми,44
Запобіжні заходи та поради,51
Технічне обслуговування та догляд,51
Несправності та засоби їх усунення,54
Polski
Қазақша
Instrukcja obsługi
PIEKARNIK
Spis treści
Instrukcja obsługi,1
Ostrzezenia,2
Serwis Techniczny,5
Opis urządzenia,6
Opis urządzenia,8
Instalacja,10
Uruchomienie i użytkowanie,12
Programy,14
Zalecenia i środki ostrożności,21
Konserwacja i utrzymanie,21
Anomalie i środki zaradcze,24
Ελληνικά
Οδηγίες χρήσης
ΦΟΎΡΝΟΣ
Зміст
Περιεχόμενα
Οδηγίες χρήσης,1
Προειδοποίηση,2
Τεχνική υποστήριξη,5
Περιγραφή της συσκευής,6
Περιγραφή της συσκευής,7
Εγκατάσταση,25
Εκκίνηση και χρήση,27
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,29
Προφυλάξεις και συμβουλές,36
Συντήρηση και φροντίδα,36
Ανωμαλίες και αντιμετώπιση,39
Пайдалану нұсқаулығы
ПЕШ
Мазмұны
Пайдалану нұсқаулығы,1
Ескертулер,4
Көмек,5
Құрылғы сипаттамасы,6
Құрылғы сипаттамасы,9
Орнату,55
Қосу және пайдалану,57
Режимдер,59
Сақтандырулар мен кеңестер,66
Техникалық қызмет көрсету және күтім көрсету,66
Ақаулықтарды жою,69
Ostrzezenia
UWAGA: To urządzenie oraz jego
dostępne części silnie się rozgrzewają
podczas użytkowania. Należy uważać,
aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku
życia zbliżały się do urządzenia, jeśli nie
są pod stałym nadzorem dorosłych.
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
zmysłowych bądź umysłowych, jak również
osoby nieposiadające doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się
one pod nadzorem innych osób lub jeśli
zostały pouczone na temat bezpiecznego
sposobu użycia urządzenia oraz zdają
sobie sprawę ze związanych z nim
zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić
się urządzeniem. Prace związane z
czyszczeniem i konserwacją nie mogą
być wykonywane przez dzieci, jeśli nie
są one nadzorowane.
Nie stosować środków ściernych ani
ostrych łopatek metalowych do czyszczenia
szklanych drzwiczek piekarnika, ponieważ
mogłyby porysować powierzchnię i
spowodować pęknięcie szyby.
Przed włączeniem funkcji czyszczenia
automatycznego:
• wyczyścić drzwiczki piekarnika
• za pomocą wilgotnej gąbki usunąć z wnętrza
piekarnika największe zanieczyszczenia.
Nie stosować detergentów;
• wyjąc wszystkie akcesoria i zestaw
prowadnic przesuwnych (jeśli jest on
częścią wyposażenia);
• nie pozostawiać ściereczek ani uchwytów
kuchennych na klamce drzwiczek.
Podczas automatycznego czyszczenia
powierzchnie urządzenia mogą stać się
bardzo gorące. należy uważać, aby dzieci
nie zbliżały się do piekarnika.
Nie stosować nigdy oczyszczaczy
parowych lub ciśnieniowych do
czyszczenia urządzenia.
UWAGA: Przed wymianą żarówki, należy
się upewnić, że urządzenie jest wyłączone,
aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
! Wsuwając ruszt, należy się upewnić,
że ogranicznik jest skierowany ku górze
i znajduje się on w tylnej części komory.
Προειδοποίηση
ΠΡΟΣΟΧΉ: Η συσκευή αυτή και τα
προσβάσιμα μέρη της καθίστανται πολύ
θερμά κατά τη χρήση.
Θα πρέπει να προσέχετε και να
αποφεύγετε να αγγίζετε τα θερμαντικά
στοιχεία.
Κρατάτε μακριά τα παιδιά ηλικίας
μικρότερης των 8 ετών ή να τα επιτηρείτε
συνεχώς.
Η παρούσα συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα
των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες
φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές
ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση
αν βρίσκονται υπό κατάλληλη επιτήρηση
ή αν έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση
της συσκευής με τρόπο ασφαλή και
αν αντιλαμβάνονται τους σχετικούς
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
παίζουν με τη συσκευή. Οι ενέργειες
καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει
να διενεργούνται από τα παιδιά χωρίς
επιτήρηση.
Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα αποξυστικά
κι ούτε σπάτουλες μεταλλικές κοφτερές
2
για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του
φούρνου επειδή μπορεί να προξενηθούν
ξυσίματα στην επιφάνεια, προκαλώντας,
έτσι, τη θραύση του γυαλιού.
Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
αυτόματου καθαρισμού:
• Καθαρίστε την πόρτα του φούρνου
• με ένα βρεγμένο σφουγγαράκι, βγάλτε
από το εσωτερικό του φούρνου τα πιο
χοντρά υπολείμματα. Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά.
• Βγάλτε όλα τα αξεσουάρ και το κιτ
συρόμενων οδηγών (αν υπάρχει).
• Μην αφήνετε πανιά κουζίνας ή πιάστρες
στη λαβή.
Κατά τον αυτόματο καθαρισμό, οι
επιφάνειες μπορεί να θερμανθούν πολύ:
Κρατάτε τα παιδιά σε απόσταση.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ατμοκαθαριστές
ή μηχανήματα καθαρισμού σε υψηλή
πίεση για τον καθαρισμό της συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
είναι σβηστή πριν αντικαταστήστε τη
λυχνία για να αποφευχθεί ενδεχόμενο
ηλεκτροπληξίας.
! Όταν εισάγεται το πλέγμα βεβαιωθείτε
ότι το στοπ είναι στραμμένο προς τα
πάνω και στο πίσω μέρος της κοιλότητας.
Запобіжні заходи
УВАГА! Під час роботи цей прилад,
а так ож його дост упні частини
нагріваються до високих температур.
Слід бути особливо обережними, щоб
не торкатися нагрівальних елементів.
Діти віком до 8 років мають знаходитися
на небезпечній відстані від приладу,
якщо неможливо забезпечити постійний
контроль над ними.
Дозволяється користування цим
приладом дітьми віком від 8 років,
а також особами з обмеженими
фізичними, сенсорними або розумовими
можливостями або особами без
належного досвіду і знань, якщо вони
перебувають під постійним контролем
або проінструктовані щодо правил з
небезпечного користування приладу
і усвідомлюють ступені ризику. Не
дозволяйте дітям гратися з приладом.
Операції з очищення і догляду не
повинні виконуватися дітьми без
належного контролю.
Не використовувати абразивні засоби
ані металеві загострені шпателі
для очищення скляних дверцях
духовки, тому що вони можуть
пошкрябати поверхню, призводячи до
розтріскування скла.
Перш ніж увімкнути функцію
автоматичного очищення:
• Очистіть дверцята духовки
• Вологою губкою видаліть зсередини
духовки крупні залишки. Не
використовуйте мийні засоби.
• Витягніть всі аксесуари і комплект
ковзних напрямних (якщо наявний).
• Не залишайте ганчірки або рукавички
на ручці духовки.
Під час автоматичного очищення
поверхні нагріваються до дуже високих
температур: слідкуйте, щоб діти
знаходилися на безпечній відстані.
Забороняється використання апаратів
для очищення парою або високим
тиском.
УВАГА! Щоб запобігти враженню
електричним струмом переконайтеся
в тому, що прилад вимкнений, перш
ніж заміняти лампочку.
3
! Під част вставляння решітки слід
переконатися, що стопор повернутий
вгору і всередину ніші.
Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты
немесе шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
Ескертулер
! Тартпаны ішке салған кезде шектегіш
жоғары қарап, қуыстың артқы жағында
тұрғанына көз жеткізіңіз.
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін
бөліктері жұмыс кезінде қызуы мүмкін.
Қыздыру элементтеріне тимеуге назар
аударыңыз. 8-ге толмаған балаларға
үздіксіз бақылау болмаса, құрылғыдан
аулақ ұстау керек. Бұл құрылғыны
қауіпсіз түрде қолдану бойынша кеңес
не нұсқау берілген және ықтимал қауіпқатерлерді түсінетін жағдайда, оны 8-ге
толған балалар мен дене, сезіну немесе
ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі
мен білімі жеткіліксіз адамдар қолдана
алады. Балаларға құрылғымен ойнауға
болмайды. Балаларға бақылаусыз
құрылғыны тазалауға және оған қызмет
көрсетуге болмайды.
Пеш есігінің шынысын тазалау үшін қатты
ысқыш тазалағыштарды немесе өткір
метал ысқыштарды пайдаланбаңыз,
себебі олар шыныны сызып, оның
шағылуына әкелуі мүмкін.
«Автоматты тазалау циклын іске
қоспас бұрын:
• пеш есігін тазалаңыз;
• ылғал губканың көмегімен пештің
ішінен үлкен тағам қалдықтарын
алып тастаңыз. Тазалау сұйықтығын
пайдаланбаңыз;
• б а рл ы қ к е р е к - ж а р а қ т а р м е н
сырғымалы тартпа жинағын (бар
болса) шығарып алыңыз;
• ыдыс-аяқ орамалдарын қоймаңыз»
Автоматты түрде тазарту кезінде
құрылғының беті ыстық болатындықтан
балаларды одан алыс жерде ұстаңыз.
4
ЕСКЕРТУ: Тоқ соғу мүмкіндігінің алдын
алу үшін шамды ауыстырмас бұрын
құрылғы өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
Serwis Techniczny
Uwaga:
Urządzenie wyposażone jest w system diagnostyczny do
wykrywania ewentualnych usterek. Usterki sygnalizowane
są na wyświetlaczu poprzez komunikaty typu: “F --”, po
których następuje seria cyfr.
W takich przypadkach konieczna jest interwencja serwisu
technicznego.
Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego:
• Sprawdzić, czy usterki nie można rozwiązać samodzielnie
;
• Ponownie uruchomić program, aby przekonać się, czy
usterka nie ustąpiła.
• Jeśli tak się nie stało, należy skontaktować się z
Autoryzowanym Serwisem Technicznym.
Допомога
Увага:
Прилад оснащений автоматичною системою діагностики,
яка дозволяє знайти наявні неполадки. Повідомлення
про неполадки виводяться на дисплей, наприклад: “F—”
разом з цифрами.
В таких випадках необхідно звернутися по допомогу до
сервісного центру.
Перш ніж звернутися у Сервісний центр:
• Перевірте, чи не можна усунути неполадку самостійно;
• Запустіть програму повторно, щоб перевірити чи
усунено несправність;
• П р и н е гат и в н о м у р ез ул ьт ат і з ве р н і т ь с я в
уповноважений сервiсний центр.
! Należy zwracać się wyłącznie do autoryzowanych
techników.
! Не звертайтеся по допомогу до не уповноваженого
персоналу.
Podać:
• Rodzaj usterki;
• komunikat widoczny na wyświetlaczu TEMPERATURA
• Model urządzenia (Mod.)
• Numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
Слід повідомити:
• Тип несправності;
• Повідомлення, яке виведене на дисплей
• Модель приладу (Mod.)
• Серійний номер (S/N)
Д а н а і н ф о р м а ц і я м і с т и т ь с я н а т а бл и ч ц і з
характеристиками, прикріпленій до духовки.
Τεχνική υποστήριξη
Көмек
Προσοχή:
Η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης διάγνωσης
που επιτρέπει την ανίχνευση ενδεχόμενων δυσλειτουργιών.
Αυτές κοινοποιούνται από την οθόνη μέσω μηνυμάτων του
τύπου: “F—” ακολουθούμενο από αριθμούς.
Στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαία η επέμβαση της
τεχνικής υποστήριξης.
Πριν επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη:
• Βεβαιωθείτε αν η ανωμαλία μπορεί να επιλυθεί αυτόνομα .
• Επανεκκινήστε το πρόγραμμα για να ελέγξετε αν το
πρόβλημα αντιμετωπίστηκε.
• Σε αρνητική περίπτωση, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία
Τεχνικής Υποστήριξης.
! Μην προσφεύγετε ποτέ σε τεχνικούς μη εξουσιοδοτημένους.
Γνωστοποιήστε:
• Τον τύπο της ανωμαλίας
• το μήνυμα της οθόνης
• Το μοντέλο της μηχανής (Mod.)
• Τον αριθμό σειράς (S/N)
Αυτές οι τελευταίες πληροφορίες βρίσκονται στην
ταμπελίτσα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στη συσκευή
Ескерту:
Құрылғы кез келген дұрыс жұмыс істемеуін анықтайтын
автоматты диагностикалық жүйе арқылы реттеледі.
Ақаулықтар төмендегі түрдегі хабарлармен көрсетіледі:
«F—» сандардың алдында келеді.
Ақаулық болған кезде техникалық қолдау қызметіне
хабарласыңыз.
Техникалық қолдау орталығына хабарласпас бұрын:
• Ақаулықты өзінің түзете алатыныңызды тексеріңіз.
• Ақаулықтың жойылғанын тексеру үшін бағдарламаны
қайта бастаңыз.
• Егер жойылмаса, Уәкілетті техникалық қолдау
орталығына хабарласыңыз.
! Рұқсаты жоқ адамның қызметін ешқашан қабылдамаңыз.
Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
• Туындаған проблема түрі.
• ТЕМПЕРАТУРА (TEMPERATURE) бейнебетінде
көрсетілетін хабар.
• Құрылғының моделі (Мод.).
• Сериялық нөмірі (С/н).
Мәліметтердің соңғы екі бөлігін құрылғының деректер
тақтасынан көре аласыз.
5
Opis urządzenia
Опис приладу
Widok ogólny
Загальний вигляд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POZIOM 1
POZIOM 2
POZIOM 3
POZIOM 4
POZIOM 5
PROWADNICE boczne
Poziom BLACHA UNIWERSALNA
Poziom RUSZT
Panel sterowania
ПОЗИЦІЯ 1
ПОЗИЦІЯ 2
ПОЗИЦІЯ 3
ПОЗИЦІЯ 4
ПОЗИЦІЯ 5
НАПРЯМНІ для дек та Граток
Рівень ДЕКО
Рівень ГРИЛЬ
Панель керування
Περιγραφή της συσκευής
Құрылғы сипаттамасы
Συνολική άποψη
Жалпы шолу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΘΈΣΗ 1
ΘΈΣΗ 2
ΘΈΣΗ 3
ΘΈΣΗ 4
ΘΈΣΗ 5
ΟΔΗΓΟΙ ολίσθησης των επιπέδων
Επίπεδο ΛΙΠΟΣΥΛΛΈΚΤΗ
Επίπεδο ΓΚΡΙΛ
Πίνακας ελέγχου
1-ПОЗИЦИЯ
2-ПОЗИЦИЯ
3-ПОЗИЦИЯ
4-ПОЗИЦИЯ
5-ПОЗИЦИЯ
Сырғымалы сөрелерге арналған СЫРҒЫТПАЛАР
МАЙ ЖИНАЙТЫН ТАБА
ГРИЛЬ
Басқару тақтасы
9
6
8
5
7
3
1
6
4
2
Дисплей під час програмування
Περιγραφή της συσκευής
Πίνακας ελέγχου
1 Εικονίδιο ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
2 Εικονίδιο ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
3 Οθόνη
4 Εικονίδιο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
5 Εικονίδιο ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
6 ΕΚΚΊΝΗΣΗ/ΣΒΗΣΙΜΟ
7 Εικονίδιο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ
8 Εικονίδιο ΧΡΟΝΩΝ
9 Κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗΣ
10Εικονίδιο ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
11Εικονίδιο ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
12AΝΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ
Οθόνη σε προγραμματισμό
13Ένδειξη αριθμού ψησίματος
14Ένδειξη επιλεγμένου Μενού
15Ένδειξη Θερμοκρασίας
16Ένδειξη ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
17Υποδεικνύει τι να κάνετε ή τι κάνει ο φούρνος
18Ένδειξη ΩΡΑΣ ΤΕΛΟΥΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
19Ένδειξη ΩΡΑΣ
20Εικονίδιο του επιλεγμένου ψησίματος / εικονίδιο του
προτεινόμενου επιπέδου ψησίματος
13Індикація номеру готування
14Індикація обраного меню
15Індикація температури
16Індикація ТРИВАЛОСТІ ГОТУВАННЯ
17Поради щодо необхідних дій або індикація роботи
духовки
18Індикація ЧАСУ КІНЦЯ ГОТУВАННЯ
19Індикація ЧАСУ
20Іконка обраного готування / іконка рекомендованого
рівня готування
Дисплей під час готування
21Індикація обраного меню
22Поради щодо необхідних дій або індикація роботи
духовки
23Індикація температури
24Індикатори попереднього нагріву/остаточного тепла
25Індикація ТРИВАЛОСТІ ГОТУВАННЯ
26Індикація ЧАСУ КІНЦЯ ГОТУВАННЯ
27Індикація процесу готування
28Анімована іконка готування
2
4
3
1
5
Οθόνη σε μαγείρεμα
21Ένδειξη επιλεγμένου Μενού
22Υποδεικνύει τι να κάνετε ή τι κάνει ο φούρνος
23Ένδειξη Θερμοκρασίας
24Δείκτες Προθέρμανσης / υπόλοιπης Θερμότητας
25Ένδειξη ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
26Ένδειξη ΩΡΑΣ ΤΕΛΟΥΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
27Ένδειξη Εξέλιξης μαγειρέματος
28Κινούμενο εικονίδιο μαγειρέματος
12
11
13
14
20
19
10
9
8
7
6
15
Опис приладу
Панель керування
1 Іконка УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРІВ
2 Іконка РУЧНИХ ПРОГРАМ
3 Дисплей
4 Іконка ТЕМПЕРАТУРИ
5 Іконка БЛОКУВАННЯ ДВЕРЦЯТ/КОМАНД
6 ПУСК / СТОП
7 Iконка ТАЙМЕРУ
8 Іконка ЧАСУ ГОТУВАННЯ
9 Регулятор ВИБОРУ
10Іконка АВТОМАТИЧНИХ ПРОГРАМ
11Іконка ПІДТВЕРДЖЕННЯ УСТАНОВОК
12УВІМКНЕННЯ ПАНЕЛІ
21 22
28
18
17
23
27
16
24
26
25
7
2
GR
1
Opis urządzenia
4
3
Panel sterowania
1
2
3
4
5
Ikona USTAWIENIA
Ikona PROGRAMY RĘCZNE
Wyświetlacz
Ikona TEMPERATURA
Ik o n a B LOK ADA DRZ W I CZ EK/ EL EMEN TÓW
STERUJĄCYCH
6 URUCHOMIENIE / ZATRZYMANIE
7 Ikona MINUTNIK
8 Ikona CZASY
9 Pokrętło WYBORU
10Ikona PROGRAMY AUTOMATYCZNE
11Ikona POTWIERDZENIA USTAWIEŃ
12WŁĄCZENIE PANELU
12
11
13
14
20
19
10
9
8
7
6
15
Wyświetlacz podczas programowania
13Wskaźnik numeru rodzaju pieczenia
14Wskaźnik Wybranego menu
15Wskaźnik Temperatury
16Wskaźnik CZASU TRWANIA PIECZENIA
17Informuje co należy zrobić lub jaką pracę wykonuje w
danym momencie piekarnik
18Wskaźnik GODZINY ZAKOŃCZENIA PIECZENIA
19Wskaźnik GODZINY
20Ikona wybranego rodzaju pieczenia / ikona zalecanej
półki do pieczenia
21 22
18
17
16
24
23
Wyświetlacz podczas pieczenia
21Animowana ikona pieczenia
22Wskaźnik wybranego menu
23Informuje co należy zrobić lub jaką pracę wykonuje w
danym momencie piekarnik
24Wskaźnik Temperatury
25Wskaźniki Nagrzewania wstępnego / Ciepła resztkowego
26Wskaźnik CZASU TRWANIA PIECZENIA
27Wskaźnik GODZINY ZAKOŃCZENIA PIECZENIA
28Wskaźnik postępowania pieczenia
8
28
27
26
25
2
1
Құрылғы сипаттамасы
4
3
5
Басқару тақтасы
1 ПАРАМЕТРЛЕР белгішесі
2 ҚОЛМЕН ПІСІРУ РЕЖИМДЕРІ белгішесі
3 Дисплей
4 ТЕМПЕРАТУРА белгішесі
5 ЕСІК / БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ ҚҰЛПЫ белгішесі
6 БАСТАУ / ТОҚТАТУ
7 ЕСКЕ САЛҒЫШ белгішесі
8 УАҚЫТ белгішесі
9 ТАҢДАУ басқару тетігі
10АВТОМАТТЫ ПІСІРУ РЕЖИМДЕРІ белгішесі
11ПАРАМЕТРЛЕРДІ РАСТАУ белгішесі
12БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ ҚУАТ ТҮЙМЕСІ
12
11
13
14
20
19
10
9
8
7
6
15
Бағдарламалау режиміндегі дисплей
13Пісіру режимі нөмірінің индикаторы
14аңдалған мәзір индикаторы
15Температура индикаторы
16ПІСІРУ МЕРЗІМІ индикаторы
17Әрекеттер ретін ұсынады немесе пеш орындап жатқан
операцияны көрсетеді
18ПІСІРУ УАҚЫТЫНЫҢ СОҢЫ индикаторы
19УАҚЫТ индикаторы
20Таңдалған пісіру режимінің белгішесі / ұсынылған
тартпа позициясының белгішесі
21 522
18
17
16
24
23
Пісіру режиміндегі дисплей
21Анимациялы пісіру белгішесі
22Таңдалған мәзір индикаторы
23Әрекеттер ретін ұсынады немесе пеш орындап жатқан
операцияны көрсетеді
24Температура индикаторы
25Алдын ала қыздыру / қалдық қызу индикаторлары
26ПІСІРУ МЕРЗІМІ индикаторы
27ПІСІРУ УАҚЫТЫНЫҢ СОҢЫ индикаторы
28Пісіру барысы индикаторы
28
27
26
25
9
Instalacja
! Ważnym jest, aby zachować niniejszą książeczkę instrukcji
dla przyszłych konsultacji. W razie sprzedaży, odsprzedania,
czy przeniesienia, należy upewnić się, czy znajduje się
ona wraz z urządzeniem i odpowiednimi uwagami, aby
poinformować nowego właściciela o jego funkcjonowaniu.
Obieg powietrza
W celu zapewnienia dobrego obiegu powietrza koniecznym
jest usunięcie tylnej ścianki komory. Najlepiej zainstalować
piekarnik w taki sposób, aby wspierał się na dwóch listwach
drewnianych lub na drewnianej desce z prześwitem
przynajmniej 45 x 560 mm (patrz ilustracje).
! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawieraja ona ważne
informacje dotyczące instalacji, użytkowania i bezpieczeństwa.
560
mm
.
45 m
m.
Ustawienie
! Opakowania nie są zabawkami dla dzieci i należy je
usunąć zgodnie z normami zbierania odpadów (patrz Środki
ostrożności i zalecenia).
! Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z
niniejszymi instrukcjami i przez personel zawodowo do
tego przygotowany. Błędna instalacja może skutkować
powstaniem szkód wobec osób, zwierząt lub rzeczy.
Zabudowa
W celu zagwarantowania poprawnego działania urządzenia
koniecznym jest, aby mebel posiadał odpowiednie parametry:
Wyśrodkowanie i zamocowanie
Aby przymocować urządzenie do mebla:
• otworzyć całkowicie drzwiczki piekarnika;
• wyjac uszczelki boczne w górnej czesci, tak aby odslonic
2 otwory montazowe;
• zamocować piekarnik do mebla przy użyciu 2 śrub do
drewna;
• ponownie zalozyc 2 uszczelki
• panele przylegające do piekarnika powinny być
wykonane z materiałów odpornych na ciepło;
• w przypadku mebli z okładziną z forniru, użyty klej musi
być odporny na temperaturę 100°C;
• dla zabudowy piekarnika, zarówno w przypadku zabudowy
szeregowej pod blatem ( patrz rysunek ), jak i w słupkowej,
mebel powinien posiadać następujące wymiary
mm
.
560
mm
.
575-585 mm.
m.
45 m
570 mm.
595
! Wszystkie części, które mają zapewnić bezpieczeństwo
powinny być zamocowane w taki sposób, aby nie można
ich było usunąć bez użycia narzędzia.
.
mm
550 in.
m
20 mm.
590 mm.
PL
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
,
2
2
* Tylko dla modeli ze stali nierdzewnej
! Po zabudowaniu piekarnika należy upewnić się, czy
uniemożliwiony jest kontakt z jego częściami elektrycznymi.
Informacje dotyczące zużycia prądu wskazane na tabliczce
znamionowej oparte są na pomiarach wykonanych dla tego
typu instalacji.
10
Podłączenie do sieci elektrycznej
Piekarniki wyposażone w trójbiegunowy przewód zasilający
dostosowane są do funkcjonowania na prąd zmienny,
przy napięciu i częstotliwości wskazanych na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz poniżej ).
Montaż przewodu zasilającego
1. Otworzyć skrzynkę
zaciskową podważając
śrubokrętem boczne
zatrzaski pokrywy:
pociągnąć i otworzyć
pokrywę (patrz rysunek).
L
N
2. Zamontować przewód
zasilający: odkręcić śrubę
zacisku kabla oraz trzy
śru b y st ykó w L -N ,
a następnie zamocować
pojedyncze przewody pod
głowicami śrub, zachowując
kolejność kolorów niebieski
(N) brązowy (L) żółto-zielony
(patrz rysunek).
3. Zamocować przewód w
odpowiednim zacisku.
4. Zamknąć pokrywę
skrzynki zaciskowej.
Podłączenie przewodu zasilającego do sieci
Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę do
obciążeń wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz
obok).
W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci
koniecznym jest zainstalowanie pomiędzy urządzeniem
a siecią wyłącznika wielobiegunowego z otwarciem
minimalnym pomiędzy stykami 3 mm przeznaczonego
do obciążeń i odpowiadającego obowiązującym normom
(przewód uziemienia nie powinien być przerywany przez
wyłącznik). Przewód zasilania powinien być umieszczony
tak, aby w żadnym punkcie nie był narażony na temperaturę
otoczenia przekraczającą 50° C (np. tylna ścianka
piekarnika).
! Osoba instalująca urządzenie jest odpowiedzialna za
jego właściwe podłączenie do prądu i zachowanie norm
bezpieczeństwa.
! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny i
gniazdko powinny być łatwo dostępne.
! Kabel nie powinien być zginany ani ściskany.
! Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i
wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników (patrz
Serwis Techniczny).
! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
TABLICZKA ZNAMIONOWA
32,4 cm
Wymiary *
*
l 59
45,5 cm
32,4 cm
Wymiary **
**
l 62
napięcie 220-240V~ 50/60Hz lub
50Hz maksymalna moc pobierana
2800W (patrz tabliczka
znamionowa)
ENERGY
L AB E L
* Tylko dla modeli z wytłaczanymi prowadnicami.
** Tylko dla modeli z drucianymi prowadnicami.
Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, czy:
• gniazdko ma właściwe uziemienie i odpowiada
obowiązującym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej
mocy urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej
(patrz poniżej);
• napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na
tabliczce znamionowej (patrz poniżej );
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W
przeciwnym wypadku wymienić gniazdko lub wtyczkę;
nie stosować przedłużaczy ani rozgałęziaczy.
11
PL
PL
Uruchomienie i użytkowanie
Hasła w menu Ustawienia
UWAGA! Piekarnik jest
wyposażony w system
blokowania rusztu, który
umożliwia jego wysuwanie
bez całkowitego
wyjmowania z piekarnika
(1).
W celu całkowitego wyjęcia
rusztu wystarczy go unieść
w sposób przedstawiony na rysunku, chwytając za przednią
część i pociągnąć do siebie (2).
sterowania i nacisnąć ikonę
.
Użyć pokrętła, aby wyświetlić poszczególne hasła w menu.
! Przed pierwszym użyciem włączyć na przynajmniej
jedną godzinę pusty piekarnik z zamkniętymi drzwiczkami
i termostatem nastawionym na najwyższą temperaturę.
Następnie wyłączyć, otworzyć drzwiczki piekarnika i
wywietrzyć pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy
jest skutkiem parowania substancji stosowanych w celu
zabezpieczenia piekarnika.
! Obracając pokrętło, można zmieniać parametry ukazane
na wyświetlaczu między symbolami “< “ i “>”.
! Aby łatwiej wprowadzać ustawienia, należy utrzymać
pokrętło w tej samej pozycji: cyfry na wyświetlaczu będą
się zmieniały szybciej.
! Każde ustawienie jest zapisane automatycznie po 10
sekundach.
! Niemożliwa jest obsługa przycisków dotykowych w
rękawiczkach.
Niektóre modele są wyposażone w system zawiasów,
dzięki któremu drzwiczek powoli zamykają się same, bez
potrzeby towarzyszenia im dłonią podczas zamykania. W
celu prawidłowego użycia, przed zamknięciem:
• całkowicie otworzyć drzwiczki.
• unikać ręcznego wymuszania zamknięcia.
! W celu poprawy wyników pieczenia, z chwilą włączenia
wybranej funkcji przeprowadzane jest ustawanie parametrów
produktu, co może spowodować opóźnienie włączenia
wentylatora i elementów grzejnych.
Pierwsze uruchomienie
Po podłączeniu do sieci elektrycznej, przy pierwszym
uruchomieniu piekarnika, włączyć panel kontrolny,
Aby wejść w menu Ustawienia, należy włączyć panel
W celu zmiany ustawień, należy nacisnąć ikonę
.
W menu znajdują się następujące parametry:
JĘZYK: wybór języka wyświetlacza.
PYROLIZA: wybór rodzaju czyszczenia.
ZEGAR: ustawianie dokładnej godziny.
DŹWIĘK: włączanie/wyłączanie dźwięku klawiatury.
ŚWIATŁO: włączanie/wyłączanie oświetlenia wewnątrz
piekarnika podczas pieczenia.
LOGO: włączenie/wyłączenie logo przy włączaniu piekarnika
INSTRUKCJA: włączenie/wyłączenie porad dotyczących
użycia.
WYJŚCIE: wyjście z menu.
! Wyjście z menu Ustawienia jest możliwe poprzez
naciśnięcie ikony
.
Blokada drzwiczek/sterowania
! Elementy sterujące i drzwiczki można zablokować przy
wyłączonym piekarniku, podczas pieczenia, po jego
zakończeniu i podczas programowania.
Funkcja blokady piekarnika umożliwia zablokowanie
drzwiczek i/lub elementów sterujących piekarnika.
W celu jej włączenia, należy nacisnąć ikonę
, wybrać
żądane hasło przy użyciu pokrętła:
• BRAK BLOKADY: wyłącza blokadę;
• TYLKO PRZYCISKI: blokada samych elementów
sterujących;
• TYLKO DRZWI: blokada samych drzwiczek;
• PRZYCISKI I DRZWI: blokada zarówno elementów
sterujących, jak i drzwiczek
i potwierdzić naciskając ikonę
.
Rozlega się potwierdzający sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu zapala się kontrolka .
Funkcję można włączać podczas pieczenia, jak również przy
wyłączonym piekarniku. Można ją wyłączać we wcześniej
wymienionych przypadkach, a także po zakończeniu pieczenia.
! Podczas czyszczenia urządzenia może dojść do
przypadkowego włączenia blokady drzwiczek (widoczna jest
sprężyna). W takim przypadku należy przywrócić położenie
otwarte blokady, obracając ją do góry (zob. rysunek).
KO
OK
naciskając ikonę
. W menu pojawia się lista języków.
Należy wybrać żądany język przy użyciu pokrętła. W celu
potwierdzenia, należy nacisnąć ikonę
.
Po dokonaniu wyboru na wyświetlaczu będzie widoczne
menu Ustawienia. Należy nacisnąć ikonę
lub przekręcić
pokrętło aż do hasła WYJŚCIE i nacisnąć ikonę
rozpocząć korzystanie z piekarnika.
, aby
! Po ustawieniu języka w menu i po upływie 30 sekund
niekatywności, wyświetlacz przechodzi automatycznie do
trybu programowania.
12
Ustawianie zegara
W celu ustawienia zegara, należy włączyć piekarnik
naciskając ikonę
; następnie nacisnąć ikonę
i
przeprowadzić poniższą procedurę.
1. obracając pokrętłem wybrać hasło ZEGAR i nacisnąć
ikonę
.
2. Ustawić godzinę przy użyciu pokrętła.
3. Po ustawieniu dokładnej godziny, ponownie nacisnąć
ikonę
.
4. powtórzyć czynności z punktów 2 i 3, aby ustawić minuty.
5. aby wyjść z ustawiania zegara, nacisnąć ikonę
obrócić pokrętłem do hasła WYJŚCIE i nacisnąć ikonę
lub
.
! Zegar można ustawić również przy wyłączonym
piekarniku, naciskając ikonę
i przeprowadzając
czynności z opisanych powyżej punktów od 2 do 4.
Po podłączeniu do sieci elektrycznej lub po chwilowym brak
zasilania niezbędne jest ponowne ustawienie zegara.
Ustawianie minutnika
! Minutnik można ustawić niezależnie od tego, czy piekarnik
jest wyłączony, czy też włączony. Nie kontroluje on
włączenia ani wyłączenia piekarnika.
Po upływie zadanego czasu minutnik wydaje sygnał
dźwiękowy, który milknie po 30 sekundach lub po wciśnięciu
któregokolwiek z aktywnych przycisków.
W celu ustawienia minutnika:
1. Nacisnąć ikonę
.
2. Ustawić żądany czas przy użyciu pokrętła.
3. Po ustawieniu dokładnej godziny, ponownie nacisnąć
ikonę
.
Przy wyłączonym piekarniku, na wyświetlaczu wyświetlane
jest odliczanie wstecz. Przy włączonym piekarniku,
zapalona ikona
sygnalizuje, że minutnik jest włączony.
Aby anulować ustawienia minutnika, należy nacisnąć
przycisk
i przy użyciu pokrętła ustawić czas na 00:00.
Nacisnąć ponownie ikonę
Zgaśnięcie ikony
wyłączony.
.
sygnalizuje, że minutnik jest
Włączanie piekarnika
1. Włączyć panel kontrolny naciskając ikonę
. Urządzenie
wydaje potrójny, wznoszący się sygnał dźwiękowy.
2. Nacisnąć ikonę
, aby wybrać żądany program
pieczenia w trybie ręcznym. Można ustawić temperaturę i
czas trwania pieczenia.
Nacisnąć ikonę
, aby wybrać żądany program
pieczenia w trybie automatycznym. Temperatura i czas
trwania pieczenia są ustawione fabrycznie. Można
zmieniać wyłącznie czas trwania pieczenia w zależności
od wybranego programu. Napis “AUTO”, który pojawia
się na wyświetlaczu, oznacza, że temperatura jest
ściśle dostosowywana do profilu pieczenia. Można
zaprogramować pieczenie z opóźnieniem czasowym.
3. Nacisnąć ikonę
, aby rozpocząć pieczenie.
4. Piekarnik wchodzi w fazę nagrzewania wstępnego,
wskaźniki nagrzewania wstępnego podświetlają się
stopniowo wraz ze wzrostem temperatury.
5. Sygnał dźwiękowy oraz włączenie się wszystkich
wskaźników nagrzewania wstępnego sygnalizuje, że
wstępne nagrzewanie zostało zakończone. Do piekarnika
można włożyć żywność do upieczenia
6. Podczas pracy piekarnika można zawsze:
- zmienić temperaturę naciskając ikonę
, następnie
obrócić pokrętło i potwierdzić naciskając ponownie ikonę
(tylko w przypadku programów ręcznych);
- zaprogramować czas trwania pieczenia (patrz Programy);
- przerwać pieczenie naciskając ikonę
. W takim
przypadku urządzenie zapamiętuje ewentualnie zmienioną
wcześniej temperaturę (tylko w przypadku programów
ręcznych).
- wyłączyć piekarnik, wciskając ikonę
na 3 sekundy.
7. W przypadku zaniku zasilania, jeśli temperatura w
piekarniku nie spadła zanadto, urządzenie wyposażone jest
w system ponawiający program od miejsca, w którym go
przerwano. Natomiast programy oczekujące na uruchomienie
nie zostają przywrócone wraz z powrotem zasilania i należy
je ponownie wprowadzić (na przykład: zaprogramowano
rozpoczęcie pieczenia na godzinę 20:30. O 19:30 dochodzi
do przerwy w zasilaniu. Po przywróceniu zasilania, należy
ponownie przeprowadzić programowanie).
! W przypadku programu GRILL nie jest przewidziane
wstępne nagrzewanie.
! Nigdy nie należy stawiać żadnych przedmiotów na dnie
piekarnika, gdyż grozi to uszkodzeniem emalii.
! Naczynia do pieczenia stawiać zawsze na ruszcie
znajdującym się w wyposażeniu piekarnika.
Chłodzenie poprzez wentylację
W celu zmniejszenia temperatury zewnętrznej wentylator
chłodzący wytwarza strumień powietrza, który wychodzi
między panelem sterowania a drzwiczkami piekarnika, a
także w ich części dolnej. Na początku cyklu czyszczenia
wentylator pracuje na niskich obrotach.
! Po zakończeniu pieczenia wentylator nadal pracuje aż do
dostatecznego ochłodzenia piekarnika.
Oświetlenie piekarnika
Oświetlenie włącza się przy otwieraniu drzwiczek lub z
chwilą uruchomienia programu pieczenia (jeśli funkcja jest
aktywowana w menu Ustawienia).
W modelach wyposażonych w LED INSIDE po rozpoczęciu
pieczenia zapalają się diody led na drzwiczkach celem
lepszego oświetlenia wszystkich poziomów pieczenia.
Wskaźniki ciepła resztkowego
Urządzenie jest wyposażone we wskaźnik ciepła
resztkowego. Przy wyłączonym piekarniku, zapalenie się
na wyświetlaczu paska “ciepła resztkowego” sygnalizuje
obecność podwyższonej temperatury w komorze.
Pojedyncze elementy paska gasną stopniowo wraz ze
spadaniem temperatury w piekarniku.
Tryb Demo
! Urządzenie nie przechodzi w tryb DEMO, jeśli najpierw
nie zostanie wybrany język.
Piekarnik może pracować w trybie DEMO: wyłączone
zostają wszystkie elementy grzewcze, działają natomiast
elementy sterowania.
13
PL
PL
W celu włączenia trybu DEMO, należy wyłączyć piekarnik,
przytrzymać pokrętło obrócone w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara i nacisnąć równocześnie ikonę
na 10 sekund. Wydany zostanie sygnał dźwiękowy, a
na wyświetlaczu pojawia się napis „DEMO”.
W celu włączenia trybu DEMO, należy przytrzymać pokrętło
obrócone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara i nacisnąć równocześnie ikonę
na 3 sekundy.
Rozlega się sygnał dźwiękowy, który potwierdza wyłączenie
trybu.
Przywracanie ustawień fabrycznych
Piekarnik daje możliwość przywrócenia wartości
fabrycznych, poprzez co zostają zresetowane wszystkie
ustawienia wybrane przez użytkownika (język, dźwięk,
spersonalizowane czasy pieczenia, itd.). Aby zresetować
piekarnik, należy go wyłączyć i przytrzymać wciśnięte
przez 6 sekund równocześnie przyciski
,
,
.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych rozlega się sygnał
dźwiękowy. Przy pierwszym naciśnięciu przycisku
powraca się do pierwszego włączenia.
Standby
Ten produkt spełnia wymogi nowej dyrektywy wspólnotowej
dotyczącej ograniczenia zużycia energii w trybie czuwania.
Jeśli przez 30 minuty nie są wykonywane żadne czynności
i nie ustawiono żadnej blokady przycisków lub drzwiczek,
urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania. Przy
trybie czuwania na wyświetlaczu pojawia się ECO Mode.
Ponowne użycie urządzenia powoduje natychmiastowy
powrót systemu do trybu aktywnego.
Programy
! Aby zapewnić doskonalą miękkość i chrupkość potraw,
piekarnik wypuszcza - w formie pary wodnej - wilgoć
pochodzącą naturalnie z gotowanej żywności. W ten
sposób można uzyskać doskonale wyniki pieczenia
wszystkich potraw.
! Po każdym włączeniu piekarnik proponuje pierwszy
program pieczenia ustawianego ręcznie.
! Jeśli drzwiczki nie są dobrze zamknięte, na wyświetlaczu
pojawia się “DRZWI OTWARTE”. Naeży usunąć przyczynę
niedomknięcia drzwi, w celu uzyskania jak najlepszych
wyników pieczenia.
Programy pieczenia ustawiane ręcznie
! Wszystkie programy mają wstępnie ustawioną temperaturę
pieczenia. Można regulować ją ręcznie, ustawiając wedle
uznania na wartość od 40°C do 250°C (270°C dla programu
GRILL). Ewentualne zmiany temperatury zostaną zapisane
i ponownie zaproponowane przy następnym korzystaniu z
14
danego programu. Jeśli wybrana temperatura jest niższa od
temperatury wewnątrz piekarnika, na wyświetlaczu pojawi
się napis “PIEKARNIK ZBYT GORĄCY”. Mimo tego można
rozpocząć pieczenie.
Jeśli rozpocznie się pieczenie, nie ustawiwszy wcześniej czasu
trwania pieczenia, na wyświetlaczu pokazywany będzie czas,
który upłynął od rozpoczęcia.
Program WIELOPOZIOMOWE
Uruchamiają się wszystkie elementy grzejne i zaczyna
pracować wentylator. Ponieważ temperatura jest równomierna
w całym piekarniku, powietrze piecze i rumieni żywność
w sposób równomierny. Jednocześnie można używać
maksymalnie 3 półek.
Program GRILL
Włącza się grzejnik górny oraz rożen (jeśli jest). Wysoka
temperatura jest skierowana na grill i zalecana dla potraw
wymagających wysokiej temperatury na powierzchni.
Podczas pieczenia należy zamykać drzwiczki piekarnika
(zob. „Praktyczne porady dotyczące pieczenia”).
Program ZAPIEKANKA
Włącza się górny element grzejny i w jednej z faz cyklu również
obwodowy element grzejny, uruchamia się wentylator oraz
rożen (jeśli jest w danym modelu). Do jednokierunkowego
promieniowania cieplnego dochodzi wymuszony obieg
powietrza wewnątrz piekarnika.
Zapobiega to przypaleniu powierzchni potraw, zwiększając
moc penetracji cieplnej. Podczas pieczenia należy zamykać
drzwiczki piekarnika (zob. „Praktyczne porady dotyczące
pieczenia”).
Program PIECZEŃ
Włączają się górny i obwodowy element grzejny oraz
uruchamia się wentylator. Do jednokierunkowego
promieniowania cieplnego dochodzi wymuszony obieg
powietrza wewnątrz piekarnika. Zapobiega to przypaleniu
powierzchni potraw, zwiększając moc penetracji cieplnej.
Podczas pieczenia należy zamykać drzwiczki piekarnika.
Program RYBA
Wlaczaja sie górny i obwodowy element grzejny oraz
uruchamia sie wentylator. Ta kombinacja pozwala na
delikatne pieczenie potraw rybnych.
Program PIZZA
Włączają się górny i obwodowy element grzejny oraz uruchamia
się wentylator. Ta kombinacja umożliwia szybkie nagrzewanie
piekarnika. W przypadku, gdy korzysta się z więcej niż jednej
półki na raz, koniecznym jest zamienianie ich miejscami w
połowie pieczenia.
Program WYRASTANIE CIASTA
Włącza się obwodowy element grzejny oraz uruchamia
się wentylator – tylko w fazie nagrzewania. Temperatura
piekarnika jest idealna dla procesu wyrastania ciasta. Podczas
wyrastania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte.
Program CIASTO
Włącza się tylny element grzejny oraz zaczyna pracować
wentylator, zapewniając delikatne i równomierne
ciepło wewnątrz piekarnika. Jest to program wskazany
do przygotowywania delikatnych potraw (np. ciast
wymagających fazy wyrastania).
Program PASTERYZOWANIE
Ten typ gotowania jest zalecany dla owoców, warzyw, itp.
Pojemniki niewielkich rozmiarów mogą być umieszczane na
2 poziomach (brytfanna 1. półka i ruszt 3. półka). Pozostawić
pojemniki do wystygnięcia w piekarniku. Włożyć potrawę
do zimnego piekarnika.
Programy NISKA TEMP. MIĘSO/RYBA/WARZYWA
Ten typ gotowania, od lat stosowany przez zawodowych
kucharzy, umożliwia przygotowywanie potraw (mięs, ryb,
owoców, warzyw) w bardzo niskich temperaturach (75, 85 i 110
°C), gwarantując ich doskonałe upieczenie i podkreślenie
ich walorów smakowych.
Wiąże się z tym wiele istotnych korzyści:
• ponieważ temperatury gotowania są bardzo niskie
(zwykle niższe niż temperatura parowania), utrata soków
wydzielających się podczas gotowania, spowodowana
parowaniem, zostaje znacznie obniżona, dzięki czemu
potrawa jest bardziej miękka;
• podczas gotowania mięs w niskiej temperaturze włókna
mięśniowe kurczą się mniej niż w przypadku klasycznego
gotowania. W rezultacie mięso jest bardziej miękkie i nie
wymaga fazy „odczekania” po ugotowaniu. Mięso należy
przyrumienić przed włożeniem go do piekarnika.
Gotowanie próżniowe w niskiej temperaturze, od 30
lat praktykowane przez największych szefów kuchni, ma
wiele zalet:
• gastronomiczne: umożliwia skoncentrowanie aromatów
przy zachowaniu właściwości smakowych potrawy oraz
jej miękkości i kruchości.
• higieniczne: ponieważ zostają zachowane zasady higieny,
ten rodzaj gotowania chroni żywność przed szkodliwymi
działaniem tlenu i zapewnia możliwość dłuższego
przechowywania potraw w lodówce.
• organizacyjne: dzięki wydłużeniu czasu przechowywania,
można przygotowywać potrawy dużo wcześniej.
• dietetyczne: ten rodzaj gotowania nie wymaga stosowania
dużej ilości tłuszczu, a więc umożliwia przygotowywanie
zdrowych, lekkostrawnych potraw.
• finansowe: znacznie obniża utratę masy produktów.
Aby korzystać z tej techniki, konieczne jest posiadanie
urządzenia próżniowego wraz ze specjalnymi woreczkami.
Należy ściśle przestrzegać wskazanych instrukcji
dotyczących próżniowego pakowania żywności.
Technika próżniowa umożliwia również konserwację
produktów surowych (owoców, warzyw itp.) oraz
ugotowanych (przy zastosowaniu tradycyjnego sposobu
gotowania).
* Tylko w niektórych modelach.
Program ROZMRAŻANIE
Wentylator znajdujący się w głębi piekarnika wytwarza wokół
potrawy obieg powietrza o temperaturze otoczenia. Program
ten jest zalecany do rozmrażania każdego rodzaju potraw, ale
w szczególności potraw delikatnych, które nie lubią ciepła, jak
na przykład: torty lodowe, ciasta z kremem lub bitą śmietaną,
ciasta z owocami.
Program ECO
Włącza się element grzejny tylny oraz wentylator,
gwarantując delikatny i równomierny przepływ ciepła
wewnątrz piekarnika.Program o zmniejszonym zużyciu
energii przeznaczony jest do pieczenia niewielkich porcji,
odpowiedni do podgrzania potraw oraz do dokończenia
pieczenia.
Rożen*
W celu uruchomienia rożna
(zob. rysunek) należy:
1. umieścić blachę
uniwersalną na poziomie 1;
2. umieścić uchwyt
rożna na poziomie 3, a
następnie umieścić rożen
w odpowiednim otworze
znajdującym się w tylnej
ścianie piekarnika;
3. uruchomić rożen
wybierając programy
lub
;
! Kiedy program
jest uruchomiony, otwarcie drzwiczek
powoduje zatrzymanie rożna.
Programy pieczenia ustawiane
automatycznie
! Temperatura i czas trwania pieczenia są wstępnie
ustawione w systemie C.O.P.® ( Zaprogramowane
Optymalne Pieczenie ) , który automatycznie gwarantuje
doskonałe rezultaty. Kiedy potrawa jest upieczona,
pieczenie zostaje automatycznie przerwane, o czym
informuje odpowiedni sygnał dźwiękowy. Potrawy
przeznaczone do pieczenia można wkładać do zimengo
lub gorącego piekarnika. Możliwe jest dostosowanie czasu
trwania pieczenia do własnych upodobań i zmienienie go,
przed rozpoczęciem pieczenia, o ±5-20 minut w zależności
od wybranego programu. Zmiana czasu trwania pieczenia
jest również możliwa już po rozpoczęciu pieczenia. Jeśli
jednak zmiana temperatury zostanie przeprowadzona
przed uruchomieniem programu, zostanie ona zapisana
i ponownie zaproponowana przy następnym korzystaniu
z danego programu. Jeśli temperatura wewnątrz piekarnika
jest wyższa do temperatury zaproponowanej dla wybranego
programu, na wyświetlaczu pojawi się napis “PIEKARNIK ZBYT
GORĄCY”, a rozpoczęcie pieczenia nie będzie możliwe; należy
odczekać aż piekarnik ochłodzi się.
Na wyświetlaczu pojawiają się na przemian ikona wybranego
programu i ikona zalecanego poziomu półki.
! Po osiągnięciu fazy pieczenia piekarnik wydaje sygnał
dźwiękowy.
15
PL
PL
! Prosimy nie otwierać drzwiczek piekarnika, aby uniknąć
nieprawidłowości w pomiarze czasu i temperatury pieczenia.
Program CHLEB
Z tej funkcji należy korzystać do pieczenia chleba. Dla
uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy dokładne
stosowanie się do poniższych wskazówek:
• postępować zgodnie z przepisem;
• nie przekraczać maksymalnego ciężaru ciasta na
brytfannę;
• pamiętać o wlaniu 50g (0,5 dl) zimnej wody na
brytfannę na poziomie 5;
• ciasto powinno wyrastać w temperaturze pokojowej przez
1 lub 1,5 godziny, w zależności od temperatury otoczenia,
praktycznie aż do podwojenia swojej objętości.
Przepis na CHLEB :
1 brytfanna na maks. 1000 g ciasta, niska półka
2 brytfanny o maks. wadze 1000 g, niska i środkowa półka
Przepis na 1000 g ciasta : 600 g mąki, 360 g wody, 11 g soli,
25 g świeżych drożdży (lub 2 torebki drożdży w proszku)
Wykonanie:
• Wymieszać mąkę z solą w dużym naczyniu.
• Rozpuścić drożdże w lekko ciepłej wodzie (około 35 stopni).
• Zrobić dołek w mące.
• Wlać drożdże rozprowadzone w wodzie.
• Wyrabiać aż do uzyskania jednorodnego, lekko kleistego
ciasta, ugniatając je dłonią i zagniatając przez 10 minut.
• Uformować kulę, włożyć do miski i przykryć przezroczystą
folią, aby powierzchnia ciasta nie wyschła. Włożyć miskę
do piekarnika włączonego ręcznie na WYRASTANIE
CIASTA i pozostawić do wyrośnięcia na około 1 godzinę
(ciasto powinno powiększyć się dwukrotnie).
• Podzielić kulę na kilka bochenków.
• Umieścić je na brytfannie wyłożonej papierem do pieczenia.
• Oprószyć bochenki mąką.
• Wykonać nacięcia na bochenkach.
• Włożyć potrawę do zimnego piekarnika.
• Włączyć pieczenie
CHLEB
• Po zakończeniu pieczenia pozostawić bochenki na
ruszcie aż do ich całkowitego wystygnięcia.
Program WOŁOWINA/CIELĘCINA/JAGNIĘCINA
Z tej funkcji należy korzystać do pieczenia wołowiny,
cielęciny i jagnięciny. Włożyć potrawę do zimnego
piekarnika. Ewentualnie można je też wkładać do
nagrzanego piekarnika. W przypadku niektórych programów
PIECZEŃ można wybrać żądany poziom pieczenia:
1. Wcisnąć ikonę
;
2. pokrętłem wybrać “WYPIECZONA”, “ŚRED.
WYPIECZONA” lub “KRWISTA”;
3. ponownie wcisnąć ikonę
.
Program WIEPRZOWINA
Tę funkcję należy wykorzystywać do pieczenia wieprzowiny.
Włożyć potrawę do zimnego piekarnika. Ewentualnie
potrawę można też wkładać do nagrzanego piekarnika.
16
Program KURCZAK
Ta funkcja jest idealna do pieczenia kurczaka (całego lub
w kawałkach). Włożyć potrawę do zimnego piekarnika.
Ewentualnie potrawę można też wkładać do nagrzanego
piekarnika.
Program FILET RYBNY
Funkcja ta jest odpowiednia do pieczenia małych i średnich
filetów. Włożyć potrawę do zimnego piekarnika.
Program RYBA PIECZONA W FOLII
Z tej funkcji należy korzystać do pieczenia w całości ryb
o wadze nieprzekraczającej 1 kg. Zawiniętą w folię rybę
można ułożyć bezpośrednio na brytfannie. Włożyć potrawę
do zimnego piekarnika.
Program TARTA NA SŁODKO
Ta funkcja jest idealna dla wszystkich przepisów na tarty (które
zwykle wymagają dobrego upieczenia od spodu). Włożyć
produkt do zimnego piekarnika. Ewentualnie tartę można też
wkładać do nagrzanego piekarnika.
Program TARTA WARZYWNA
Ta funkcja nadaje się idealnie do pieczenia portaw
przewidujących użycie kruchego ciasta (przygotowanego
zazwyczaj bez dodatku jaj) lub do potraw z płynnym lub bardzo
miękkim nadzieniem. Włożyć produkt do zimnego piekarnika.
Ewentualnie potrawę można też wkładać do nagrzanego
piekarnika.
Program BRIOCHE
Ta funkcja jest idealna do pieczenia ciast cukierniczych
na bazie drożdży naturalnych. Wkładać ciasta do zimnego
piekarnika, ewentualnie można je też wkładać do nagrzanego
piekarnika
Program CIASTO ZE ŚLIWKAMI
Ta funkcja jest idealna do przygotowywanie potraw
przewidujących użycie proszku do pieczenia. Włożyć produkt
do zimnego piekarnika. Ewentualnie można też wkładać
potrawy do nagrzanego piekarnika.
Program DESERY
Ta funkcja jest idealna do pieczenia ciast, zarówno na bazie
drożdży naturalnych, jak i proszku do pieczenia oraz bez
tych składników. Wkładać produkty do zimnego piekarnika.
Ewentualnie można też wkładać potrawy do nagrzanego
piekarnika.
Program PAELLA
Ta funkcja przeznaczona jest do przygotowywania paelli
w sposób prosty i szybki ponieważ wszystkie produkty są
wkładane do zimnego piekarnika. Dla uzyskania najlepszych
rezultatów zalecamy dokładne stosowanie się do poniższych
wskazówek:
• Należy użyć ryżu, który się nie skleja: odpowiedni rodzaj to ryż
przeznaczony do sałatek lub ryż amerykański.
• Piekarnik musi być zimny.
• Umieścić:
- głęboką brytfannę na 1. poziomie (jeśli jest ona dostarczona
wraz z akcesoriami) lub wprowadzić ruszt na 1. poziom
i ustawić na nim naczynie żaroodporne o wymiarach ok.
35x30x5cm wysokości.
- brytfannę na 3. poziomie.
- ruszt na 5. poziomie.
Przepis na 8 osób:
W głębokiej brytfannie
• 1 drobno pokrojona cebula
• 500 gr ryż
• 500 gr zamrożonych owoców morza (krewetek, małży i
małży Wenus bez muszli, kalmarów, itp.)
• 2 garście mrożonego groszku
• 1/4 ostrej papryczki pokrojonej w kosteczke
• Chorizo (kiełbasa z przyprawami i papryką) w plastrach
• Łyżka wywaru rybnego w proszku
• 1 doza szafranu w proszku
• 700 gr wody
Przykryć brytfannę folią aluminiową.
W brytfannie
• 8 porcji filetów z dorsza
• 8 (lub 16) dużych krewetek (lub homarzyc)
• 8 calych malzy do ozdobienia
Przykryć brytfannę folią aluminiową.
W formie do pieczenia postawionej na ruszcie
• 6-8 udek z kurczaka przyprawionych wczesniej
przyprawami do paelli i odrobina oliwy z oliwek.
Po zakonczeniu pieczenia polac surowa oliwa.
Program PILAW
Ta funkcja jest zalecana do gotowania ryżu. Dla uzyskania
najlepszych rezultatów zalecamy dokładne stosowanie się
do poniższych wskazówek:
• Należy użyć ryżu, który się nie skleja: odpowiedni rodzaj
to ryż przeznaczony do sałatek lub ryż amerykański.
• Piekarnik musi być zimny.
• wprowadzić głęboką brytfannę na 2. poziom (jeśli jest ona
dostarczona wraz z akcesoriami) lub wprowadzić ruszt na 2.
poziom i ustawić na nim naczynie żaroodporne o wymiarach
ok. 35x30x5cm wysokości.
Przepis na 4 - 6 osób:
• 500 gr ryż
• 7 dl wody lub rosołu
Wsypać ryż na głęboką brytfannę nie polewając go ani nie
przykrywając płynem. Przykryć brytfannę folią aluminiową.
Program PIZZA (tylko w modelach wyposażonych w
kamienną płytę do pizzy)
! Zmiana czasu trwania pieczenia ani ustawienie
opóźnionego pieczenia nie są możliwe.
Z tej funkcji nalezy korzystac do pieczenia pizzy (cienkie
ciasto). Uzyc ogniotrwalego kamienia do pizzy, który stanowi
czesc wyposazenia piekarnika, umieszczajac go na ruszcie
na pólce 4. Program PIZZERIA prowadzi uzytkownika krok
po kroku podczas pieczenia przy uzyciu komunikatów i
sygnalów dzwiekowych.
1. Na wyświetlaczu pojawia się “WŁÓŻ KAMIENNĄ PŁYTĘ”
i “WCIŚNIJ START”
2. Po naciśnięciu ikony
rozpoczyna się nagrzewanie
wstępne kamiennej płyty, co jest sygnalizowane zapaleniem
się paska nagrzewania oraz napisem “PODGRZEWANIE
KAMIENNEJ PŁYTY” na wyświetlaczu
3. Po zakończeniu fazy nagrzewania, rozlega się kilka
sygnałów dźwiękowych oznaczających, że można włożyć
pizzę do piekarnika; pojawia się napis “WŁÓŻ PIZZĘ DO
PIEKARNIKA”.
4. Otworzyć drzwiczki piekarnika i włożyć pizzę. Rozpoczyna
się pieczenie, a na wyświetlaczu pojawia się napis “TRWA
PIECZENIE”. Wyświetlany jest również odliczany wstecz
czas pieczenia, trwający 4 minuty.
5. Po zakończeniu czasu pieczenia, na wyświetlaczu pojawia
się napis “WYJMIJ PO UZYSKANIU WYPIECZENIA WEDLE
UZNANIA” i rozlega się kilka sygnałów dźwiękowych,
informujących, że pizzę można wyjąć, gdy tylko osiągnie
się żądany stopień wypieczenia.
6. Nacisnąć ikonę
i wyjąć pizzę.
7. Ewentulane naciśnięcie ikony
przywraca piekarnik
do fazy wstępnego nagrzewania kamiennej płyty. Jeśli
temperatura kamienia jest wystarczająco wysoka, faza
ta zostaje ominięta i przechodzi się natychmiast do fazy
wkładania pizzy do piekarnika.
Program JOGURT
Wlacza sie obwodowy element grzejny oraz uruchamia sie
wentylator – tylko w fazie nagrzewania. Temperatura 50 °C
jest idealna do przygotowywania jogurtu.
Przepis na przygotowanie litra jogurtu: litr
pełnotłustego mleka UHT, jeden jogurt naturalny
Wykonanie:
• Podgrzać mleko w garnku ze stali i doprowadzić je do
wrzenia.
• Usunąć wierzchnią warstwę śmietanki i ochłodzić mleko.
• Dobrze rozmieszać 3 - 4 łyżki mleka z jogurtem.
• Połączyć tak przygotowaną mieszankę z resztą mleka i
dobrze wymieszać.
• Wlać do pojemników z hermetycznym zamknięciem.
• Ustawić pojemniki na brytfannie i wsunąć ja na poziom 2.
• Po zakonczeniu nalezy umiescic pojemniki w lodówce
na co najmniej 12 godzin. Jogurt mozna przechowywac
w lodówce przez maksymalnie jeden tydzien.
• Przepis można zmieniać dostosowując go do własnych
upodobań smakowych.
Programowanie pieczenia
! Programowanie jest możliwe dopiero po wybraniu
programu pieczenia.
Programowanie czasu trwania pieczenia
1. Wcisnąć ikonę
;
2. obrócić pokrętło, aby ustawić czas trwania pieczenia;
przytrzymanie obróconego pokrętła sprawia, że cyfry zmieniają
się szybciej, co ułatwia ustawienie czasu. Na wyświetlaczu
przesunięcie przedstawiane jest graficznie na pasku czasu
trwania pieczenia.
3. Po ustawieniu żądanego czasu, należy ponownie
nacisnąć ikonę
. Na wyświetlaczu przedstawione
są graficznie na pasku czasu pieczenia informacje na
temat bieżącej godziny, czasu trwania pieczenia i godziny
zakończenia pieczenia.
17
PL
PL
4. Nacisnąć ikonę
, aby rozpocząć pieczenie.
5. Czas pozostały do zakończenia jest przedstawiany
graficznie poprzez zapełnianie pasku trwania pieczenia.
6. Po zakończeniu pieczenia, na wyświetlaczu pojawia
się napis „PIECZENIE ZAKOŃCZONE” i wydany zostaje
sygnał dźwiękowy.
• Przykład: jest 9.00, a czas pieczenia zostaje
zaprogramowany na 1 godzinę 15 minut. Program
wyłączy się automatycznie o 10.15.
Wskaźnik
bieżącej
godziny
Godzina
zakończenia
pieczenia
Pasek
opóźnionego
rozpoczęcia
Czas
trwania
pieczenia
Aby anulować ustawiony program, należy nacisnąć ikonę
.
Praktyczne porady dotyczące pieczenia
Wskaźnik
bieżącej
godziny
Godzina
zakończenia pieczenia
Pasek
czasu trwania
Czas
trwania
pieczenia
Programowanie pieczenia z opóźnieniem czasowym
! Zaprogramowanie końca pieczenia jest możliwe dopiero
po ustawieniu czasu pieczenia.
! Dla jak najlepszego wykorzystywania funkcji
programowania opóźnionego, niezbędne jest, aby zegar
był prawidłowo ustawiony.
1. Wykonać czynności od 1 do 3 opisane w programowaniu
czasu pieczenia;
2. Nacisnąć 2 razy ikonę
, godzina zakończenia
pieczenia miga;
3. obrócić pokrętło, aby ustawić czas zakończenia pieczenia;
przytrzymanie obróconego pokrętła sprawia, że cyfry
zmieniają się szybciej, co ułatwia ustawienie czasu. Na
wyświetlaczu przesunięcie przedstawiane jest graficznie na
pasku opóźnionego rozpoczęcia pieczenia.
4. Po ustawieniu dokładnej godziny zakończenia
pieczenia, ponownie nacisnąć ikonę
. Na wyświetlaczu
przedstawione są graficznie na pasku opóźnionego
rozpoczęcia pieczenia informacje na temat bieżącej
godziny, czasu trwania pieczenia i godziny zakończenia
pieczenia.
4. Nacisnąć ikonę
, aby uaktywnić ustawienia.
5. Na wyświetlaczu pojawia się napis “ROZPOCZĘCIE
PIECZENIA OPÓŹNIONEGO” oraz pozostały do rozpoczęcia
czas na pasku opóźnionego rozpoczęcia.
6. Po rozpoczęcia pieczenia czas pozostały do zakończenia
jest przedstawiany graficznie poprzez zapełnianie pasku
trwania pieczenia.
7. Po zakończeniu pieczenia, na wyświetlaczu pojawia się
napis „PIECZENIE ZAKOŃCZONE” i wydany zostaje sygnał
dźwiękowy.
• P r z y k ł a d : j e s t 9 . 0 0 , c z a s p i e c z e n i a z o s t a j e
zaprogramowany na 1 godzinę 15 minut, a godzina
12:30 jako godzina zakończenia pieczenia. Program
włączy się automatycznie o 11.15.
18
! Podczas pieczenia z wentylatorem nie używać półek 1 i 5:
gorące powietrze działa bezpośrednio na nie, co mogłoby
spowodować przypalenie delikatnych potraw.
! Przy programach GRILL i ZAPIEKANKA, szczególnie
jeśli są one wykonywane z rożnem, ustawić blachę w
położeniu 1, aby zebrać pozostałości po pieczeniu (sosy
i/lub tłuszcze).
WIELOPOZIOMOWE
• Używać poziomów 2 i 4, wykorzystując poziom 2 do
potraw, które wymagają wyższej temperatury.
• Blachę umieścić na dole, a ruszt na górze.
GRILL
• Włożyć ruszt na poziom 3 lub 4, umieszczając potrawę
na środku rusztu.
• Zaleca się nastawienie maksymalnej temperatury. Nie należy
się niepokoić, jeśli górny grzejnik nie będzie stale włączony:
jego działanie kontroluje termostat.
PIZZA
• Użyć lekkiej blachy aluminiowej, stawiając ją na ruszcie
znajdującym się w wyposażeniu piekarnika.
Zastosowanie blachy uniwersalnej powoduje wydłużenie
czasu pieczenia, przez co trudno jest przygotować
chrupiącą pizzę.
• W przypadku pizzy z dużą ilością dodatków zaleca się
dodanie mozzarelli dopiero w połowie pieczenia.
Tabela pieczenia
Programy
Potrawy
Ciężar
(Kg)
Wielopoziomowe* Pizza na 2 półkach
Grill*
Zapiekanka*
Pieczeń*
Makrele
Flądry i mątwy
Szaszłyki z kalmarów i krewetek
Filet z dorsza
Grillowane warzywa
Befsztyk cielęcy
Kiełbaski
Hamburgery
Tosty (lub grzanki)
Kurczak z rożna (jeśli jest w danym modelu)
Jagnięcina z rożna (jeśli jest w danym modelu)
Kurczak z rusztu
Mątwy
Kurczak z rożna (jeśli jest w danym modelu)
Kaczka z rożna (jeśli jest w danym modelu)
Pieczeń cielęca lub wołowa
Pieczeń wieprzowa
Jagnięcina
Pieczenie (mięsa białe lub czerwone)
Pesce*
Złotnik
Filety rybne
Labraks z ziemniakami
Pizza*
Pizza
Podpłomyki
Wyrastanie
ciasta*
Wyrastanie ciast drożdżowych (brioszki, chleb,
ciasto cukrowe, rogaliki, itp.)
Pasteryzowanie* Owoce, warzywa, itp.
Niska
temperatura*
Mięso
Ryby
Warzywa
Rozmrażanie*
Wszelka żywność zamrożona
Nagrzewanie
wstępne
Zalecana
temperatura
(°C)
Czas
pieczenia
(min)
prowadnice prowadnice
standardowe przesuwne
Ręczne
Kruche ciasta na 2 półkach/ciasta na 2 półkach
Ciasto biszkoptowe na 2 półkach (na brytfannie)
Pieczony kurczak + ziemniaki
Jagnięcina
Makrele
Lasagne
Ptysie na 3 półkach
Herbatniki na 3 półkach
Słone ciastka francuskie z serem na 2 półkach
Słone ciasta
Poziomy
2i4
2i4
2i4
1 i 2/3
2
1 lub 2
2
1i3i5
1i3i5
2i4
1i3
i3
i3
i3
i3
1
1
1
1i2i4
1i2i4
1i3
1i3
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
210-220
180
160-170
200-210
190-200
180
180-190
190
180
210
190-200
20-25
30-35
20-25
65-75
45-50
30-35
35-40
20-25
10-20
20-25
20-30
1
0,7
0,7
0,7
0,5
0,8
0,7
4 lub 5 szt.
4 lub 6 szt.
1
1
4
4
4
4
3 lub 4
4
4
4
4
-
3
3
3
3
2 lub 3
3
3
3
3
-
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
10-20
10-15
10-15
10-15
15-20
10-20
10-20
10-12
3-5
70-80
70-80
1,5
1
1,5
1,5
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
210
200
210
210
210
210
210
55-60
30-35
70-80
60-70
60-75
70-80
40-45
1
2
2
nie
200
50-75
0,7
1
0,5 + 0,5
2
2
2
2
2
2
tak
tak
tak
180
170
190
20-25
12-15
60
0,5
0,5
2
2
1
1
tak
tak
210-220
190-200
2
2
nie
40
2
2
tak
110
2
2
2
1
1
1
nie
nie
nie
75
85
110
1+1
1
1
1
1
1
1
1
15-20
20-25
90-180
90-180
90-180
* Wskazany czas trwania pieczenia ma charakter orientacyjny i może być zmieniany według osobistych upodobań. Czas wstępnego nagrzewania piekarnika
został ustawiony fabrycznie i nie może być zmieniony ręcznie.
! Program ECO: Ten program, o dluższym czasie pieczenia, ale również znacznej oszczędnoœci energii, jest zalecany do potraw takich jak filety rybne,
drobne wypieki i warzywa. Można z niego korzystać również do podgrzewania potraw oraz w końcowej fazie pieczenia.
19
PL
PL
Tabela pieczenia
Programy
Potrawy
Waga
(kg)
Chleb (patrz przepis)
Nagrzewanie
wstępne
prowadnice prowadnice
standardowe przesuwne
Automatyczne**
Chleb***
Poziomy
1
2 lub 3
2
nie
Wołowina
Pieczeń wołowa
1-1,5
2 lub 3
2
nie
Cielęcina
Pieczeń cielęca
1-1,5
2 lub 3
2
nie
Udziec barani
1-1,5
2 lub 3
2
nie
1,2-1,5
2 lub 3
2
nie
Jagnięcina
Wieprzowina
Kurczak
Filet rybny
Pieczeń wieprzowa
Pieczony kurczak
Dorsz
Granik
Pstrąg
Ryba pieczona Złotnik
Okoń morski
w folii
1-1,5
2 lub 3
2
nie
0,4-0,5
0,4-0,5
0,4-0,5
2 lub 3
2 lub 3
2 lub 3
2
2
2
nie
nie
nie
0,4-0,5
0,4-0,5
2 lub 3
2 lub 3
2
2
nie
nie
Tarta na słodko Tarta na słodko
0,5
2 lub 3
2
nie
Tarta warzywna Jabłecznik
0,5
2 lub 3
2
nie
Brioszki
Ciasta na bazie drożdży naturalnych (brioszki,
cisto migdałowe, itp.)
0,7
2 lub 3
2
nie
Ciasto ze
śliwkami
Ciasta na bazie drożdży sztucznych (ciasto quattro
quarto, ciastka, itp.)
0,7
2 lub 3
2
nie
1
2 lub 3
2
nie
1-3-5
1-2-4
nie
2
1
nie
2
tak
Desery
Desery
Paella
Paella (patrz przepis)
Pilaw
Ryż Pilaw (patrz przepis)
Pizza***
Jogurt
Pizze na bardzo cienkim cieście (ciasto chlebowe)
Jogurt
0,5
4 (płyta
kamienna
do pizzy na
ruszcie)
2
* (tylko w modelach wyposażonych w kamienną płytę do pizzy)
** Czas trwania pieczenia w trybie automatycznym jest ustawiony fabrycznie. Użytkownik może je zmieniać począwszy od
wstępnie ustawionej wartości.
*** Zgodnie z przepisem na brytfannę na poziomie 5 należy wlać 50 gr (0,5 dl) wody.
20
Zalecenia i środki ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa.
Mając na względzie Wasze bezpieczeństwo podajemy Wam
poniższe zalecenia, które należy uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• N i n i e j s z e u r z ą d z e n i e p r z e z n a c z o n e j e s t d o
nieprofesjonalnych zastosowań domowych.
• Nie należy instalować urządzenia poza domem, nawet, jeśli
miejsce to jest chronione daszkiem, gdyż wystawienie urządzenia
na działanie deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne.
• Przenosząc urządzenie należy zawsze korzystać z
odpowiednich uchwytów umocowanych po bokach piekarnika.
• Nie dotykać urządzenia, jeśli jest się na boso ani też
mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
• Urządzenie powinno być używane do celów kulinarnych
wyłącznie przez osoby dorosłe i zgodnie z niniejszymi
instrukcjami. Wykorzystywanie go do innych celów
(np. do ogrzewania pomieszczeń) uznaje się za
niewłaściwe, a tym samym niebezpieczne. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
poniesione w wyniku niewłaściwego, błędnego lub
nierozsądnego użytkowania.
• Podczas użytkowania urządzenia grzejniki i niektóre części
drzwiczek piekarnika stają się bardzo gorące. Nie wolno
ich dotykać, a dzieci należy trzymać z dala od urządzenia.
• Uważać, aby kable zasilające innych urządzeń AGD nie
dotykały rozgrzanych części piekarnika.
• Nie zatykać otworów wentylacyjnych i odprowadzających
ciepło.
• Przy otwieraniu drzwiczek należy trzymać za środkową
część uchwytu: po bokach może być gorący.
• Do wstawiania i wyjmowania naczyń z piekarnika używać
zawsze rękawic ochronnych.
• Nie przykrywać dna piekarnika folią aluminiową.
• Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych:
jeśli urządzenie zostanie przez nieuwagę uruchomione,
mogłyby one się zapalić.
• Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za
kabel: zaleca się trzymanie za wtyczkę.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji
odłączyć najpierw wtyczkę od sieci elektrycznej.
• W razie uszkodzenia w żadnym wypadku nie ingerować
w wewnętrzne mechanizmy urządzenia i nie próbować
go samodzielnie naprawiać. Należy skontaktować się z
Serwisem (patrz Serwis Techniczny).
• Nie stawiać przedmiotów na otwartych drzwiczkach
piekarnika.
• Dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Urządzenie to nie jest przystosowane do obsługi przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, przez osoby bez
doświadczenia lub bez znajomości urządzenia - chyba że
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo
-, jak również przez osoby, które nie otrzymały instrukcji
wstępnych na temat eksploatacji urządzenia.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było
włączane przy użyciu zewnętrznego przekaźnika
czasowego lub osobnego systemu sterowania zdalnego.
Utylizacja
• Utylizacja materiałów opakowaniowych: zastosować
się do obowiązujących norm lokalnych, dzięki czemu
opakowania będzie można ponownie wykorzystać.
• Dyrektywa wspólnotowa 2012/19/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) przewiduje, że sprzęt gospodarstwa domowego
nie powinien być usuwany jako nieposortowane odpady
komunalne. Zużyte urządzenia powinny być zbierane
oddzielnie w celu optymalizacji stopnia odzysku i
recyrkulacji ich materiałów składowych oraz aby zapobiec
potencjalnym szkodom dla zdrowia i środowiska. Symbol
przekreślonego kosza na śmieci jest umieszczony na
wszystkich produktach, aby przypominać o obowiązku
selektywnej zbiórki.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat
prawidłowego złomowania elektrycznych urządzeń
gospodarstwa domowego, ich właściciele mogą się
zwracać do właściwych służb publicznych lub do
sprzedawców tych urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
• Uruchamiając piekarnik w różnych godzinach począwszy
od późnego popołudnia do pierwszych godzin porannych.
Opcje programowania, w szczególności tryb „opóźnione
pieczenie” ( patrz Programy ) i „opóźnione czyszczenie
automatyczne” ( patrz Konserwacja i utrzymanie ),
pomagają zorganizować w ten sposób pracę piekarnika.
• Przy programach BARBECUE i ZAPIEKANKA zaleca się
pieczenie przy zamkniętych drzwiczkach: w celu zarówno
uzyskania lepszych wyników, jak i znacznej oszczędności
energii (ok. 10%).
• Dopilnować, aby uszczelki były w pełni sprawne i czyste,
dzięki czemu będą dobrze przylegały do drzwiczek i
zapobiegną niepotrzebnym stratom ciepła.
! Ten produkt spełnia wymogi dyrektywy wspólnotowej
dotyczącej ograniczenia zużycia energii w trybie czuwania.
Konserwacja i utrzymanie
Odłączenie prądu elektrycznego
Przed naprawą odłączyć urządzenie od sieci zasilania
elektrycznego.
Czyszczenie urządzenia
• Lekkie różnice koloru przedniej strony piekarnika
są spowodowane zastosowaniem różnego rodzaju
materiałów: szkła, plastiku lub metalu.
• Ewentualne cienie na szybce drzwiczek, podobne do
prążków, są spowodowane odbiciem światła żarówki
piekarnika.
• W bardzo wysokich temperaturach emalia zostaje
wypalona. Podczas tego procesu może dojść do zmian
chromatycznych. Jest to normalne zjawisko, nie mające
wpływu na działanie piekarnika. Krawędzie cienkich
blach nie mogą być całkowicie pokryte emalią i dlatego
mogą wyglądać jak w stanie surowym. Nie ingeruje to
w żaden sposób w zabezpieczenie antykorozyjne.
21
PL
PL
• Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali inox oraz
uszczelki gumowe mogą być czyszczone przy pomocy
gąbki nasączonej letnią wodą i neutralnym mydłem. Jeśli
plamy trudno usunąć, zastosować specjalne produkty
do czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia zaleca
się dokładne spłukanie wodą i wysuszenie. Nie używać
proszków ściernych ani substancji korodujących.
• Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone po każdym
użyciu, gdy jest jeszcze letnie. Użyć ciepłej wody i środka
czyszczącego, spłukać i wytrzeć miękką ściereczką.
Unikać środków ściernych.
• Akcesoria można myć jak zwykłe naczynia, także w
zmywarce, z wyjątkiem prowadnic przesuwnych.
• Zaleca się nie spryskiwać bezpośrednio panelu
sterowania środkami czyszczącymi, lecz myć go
nasączoną nimi gąbką
Wymiana żarówki
! Nigdy nie stosować oczyszczaczy parowych lub
ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia.
Montaż zestawu prowadnic ślizgowych
Aby wymienić żarówkę
oświetlającą piekarnik:
1. Odkręcić szklaną pokrywę
obudowy żarówki.
2. Wyjąć żarówkę i wymienić
ją na podobną: żarówka
halogenowa, napięcie 230
V, moc 25 W, gwint G 9.
3. Ponownie założyć szklaną
osłonę (patrz rysunek).
! Nie dotykać palcami bańki żarówki.
! Nie używać żarówki piekarnika do oświetlania pomieszczeń.
Czyszczenie drzwiczek
! W modelach wyposażonych w LED INSIDE demontaż
drzwi nie jest możliwy.
Szybę drzwiczek wyczyścić przy użyciu gąbki i środków
nierysujących, a następnie wytrzeć miękką ściereczką;
nie używać szorstkich materiałów ścierających czy
ostrych, metalowych skrobaków, które mogą porysować
powierzchnię i doprowadzić do pęknięcia szyby.
Aby dokładniej wyczyścić piekarnik, można zdemontować
drzwiczki:
1. całkowicie otworzyć drzwiczki (zob. rysunek);
2. przy użyciu śrubokręta podważyć i przekręcić dźwignie
F umieszczone na obu zawiasach (zob. rysunek);
A
Prowadnica
prawa
Prowadnica
lewa
B
C
F
3. chwycić drzwiczki za obie
zewnętrzne krawędzie, przymykając
je powoli, lecz nie całkowicie.
Następnie pociągnąć drzwiczki do
siebie i wyjąć je z zawiasów (patrz
rysunek). Zamontować ponownie
drzwiczki wykonując czynności w
odwrotnej kolejności.
Sprawdzanie uszczelek
Co pewien czas należy sprawdzać stan uszczelek wokół
drzwiczek piekarnika. Gdyby okazało się, ze uszczelka
jest uszkodzona należy zwrócić się do najbliższego punktu
serwisowego ( patrz Serwis Techniczny ). Zaleca się nie
używać piekarnika do czasu wykonania naprawy.
22
Aby zamontować
prowadnice ślizgowe:
1. Zdjąć obie ramy, wyjmując
je z rozpórek A (patrz
rysunek).
2. Wybrać poziom,
na którym zostanie
umieszczona prowadnica
ślizgowa. Zwracając uwagę
na kierunek wyciągania
prowadnic, należy umieścić
na ramie najpierw wpust B,
a następnie wpust C.
3. Zamocować obie ramy
wraz z zamontowanymi
prowadnicami
w
odpowiednich otworach
znajdujących się na
ściankach piekarnika (patrz
rysunek) . Otwory dla lewej
D
ramy znajdują się na górze,
natomiast dla prawej na dole.
4. Na końcu należy wczepić
ramy do rozpórek A.
! Prowadnic ślizgowych nie należy wkładać na poziomie 5.
Czyszczenie automatyczne PYROLIZA
Cykl pyrolizy powoduje nagrzanie wnętrza piekarnika
do temperatury 500°C i uruchamia proces pyrolizy, czyli
zwęglania resztek żywności. Zanieczyszczenia ulegają
spopieleniu.
Podczas automatycznego czyszczenia powierzchnie
urządzenia mogą być bardzo gorące. należy uważać,
aby dzieci nie zbliżały się do piekarnika. Przez szybę
drzwiczek piekarnika można zauważyć świecące cząsteczki:
powstają one w wyniku chwilowego spalania, jest to
absolutnie normalne zjawisko, z którym nie wiąże się żadne
niebezpieczeństwo.
Przed włączeniem PYROLIZY:
• wyczyścić drzwiczki piekarnika
• za pomocą wilgotnej gąbki usunąć z wnętrza piekarnika
największe zanieczyszczenia. Nie stosować detergentów;
• wyjąć wszystkie akcesoria i zestaw prowadnic
przesuwnych (jeśli jest on częścią wyposażenia);
• nie pozostawiać ściereczek ani uchwytów kuchennych
na klamce drzwiczek.
! Jeśli piekarnik jest zbyt gorący, proces pyrolizy może się
nie uruchomić. Należy poczekać aż piekarnik się ochłodzi.
! Uruchomienie programu jest możliwe dopiero po
zamknięciu drzwiczek piekarnika.
Aby włączyć cykl czyszczenia
, należy:
1. Włączyć panel kontrolny wciskając ikonę
;
2. Wcisnąć ikonę
;
3. obracając pokrętło wybrać hasło PYROLIZA i nacisnąć
ikonę
4. urządzenie proponuje pyrolizę “NORMALNĄ” trwającą
1 godzinę i 30 minut. Można wybrać spośród dwóch
poziomów czyszczenia
• pokrętłem wybrać między:
- “EKONOMICZNA”: czas trwania 1 godzina;
- “NORMALNA”: czas trwania 1 godzina i 30 minut;
- “INTENSYWNA”: czas trwania 2 godziny.
• ponownie nacisnąć ikonę
5. Nacisnąć ikonę
.
, aby rozpocząć PYROLIZĘ.
Urządzenia zabezpieczające
• drzwiczki blokują się automatycznie, gdy tylko
temperatura osiągnie wysoką wartość; zapala się ikona
Programowanie czyszczenia automatycznego z
opóźnieniem czasowym
! Programowanie jest możliwe dopiero po wybraniu cyklu
czyszczenia.
1. Nacisnąć 2 razy ikonę
, godzina zakończenia pyrolizy
miga;
2. obrócić pokrętło, aby ustawić czas zakończenia pyrolizy;
przytrzymanie obróconego pokrętła sprawia, że cyfry
zmieniają się szybciej, co ułatwia ustawienie czasu. Na
wyświetlaczu przesunięcie przedstawiane jest graficznie
na pasku opóźnionego rozpoczęcia.
3. Po ustawieniu dokładnej godziny zakończenia
pieczenia, ponownie nacisnąć ikonę
. Na wyświetlaczu
przedstawione są graficznie na pasku opóźnionego
rozpoczęcia informacje na temat bieżącej godziny, czasu
do rozpoczęcia, trwania i godziny zakończenia pyrolizy.
4. Nacisnąć ikonę
, aby uaktywnić ustawienia.
5. Na wyświetlaczu widoczny jest czas pozostały do
rozpoczęcia na pasku opóźnionego rozpoczęcia.
6. Po rozpoczęciu pyrolizy, czas pozostały do zakończenia
jest przedstawiany graficznie poprzez zapełnianie pasku
trwania czyszczenia.
6. Po zakończeniu pyrolizy, na wyświetlaczu pojawia się
napis „CYKL PYROLIZY ZAKOŃCZONY” i wydany zostaje
sygnał dźwiękowy.
• Przykład: jest godzina 9:00, zostaje wybrany program
PYROLIZA na poziomie Ekonomicznym z czasem
trwania zaprogramowanym na 1 godzinę. Ustawia się
12.30 jako godzinę zakończenia. Program włączy się
automatycznie o 11.30.
Aby anulować ustawiony program, należy nacisnąć ikonę
.
Po zakończeniu czyszczenia automatycznego
Aby otworzyć drzwiczki, należy odczekać, aż zgaśnie
: oznacza to, że temperatura piekarnika spadła do
odpowiedniego poziomu. Na dnie i na ściankach piekarnika
widoczny jest osad w postaci białego pyłu: po ostudzeniu
piekarnika należy go usunąć za pomocą wilgotnej gąbki.
Można również wykorzystać zmagazynowane ciepło do
kolejnego pieczenia, nie usuwając białego pyłu: nie stanowi
on żadnego niebezpieczeństwa dla pieczonych potraw.
na wyświetlaczu;
• naciśnięcie ikony
przerywa i anuluje w dowolnej
chwili cykl czyszczenia;
• w przypadku wystąpienia anomalii zasilanie elementów
grzejnych zostaje przerwane;
• po zablokowaniu drzwiczek nie można zmieniać ustawień
czasu trwania cyklu ani jego zakończenia.
23
PL
PL
Anomalie i środki zaradcze
Usterka
Możliwa przyczyna
Zaprogramowane pieczenie nie
Doszło do przerwy w zasilaniu.
rozpoczęło się
Na wyświetlaczu pojawia się
Urządzenie znajduje się w trybie
ECO Mode.
czuwania.
Wybrano program automatyczny.
Temperatura wewnątrz piekarnika
Na wyświetlaczu pojawił się napis
przekracza temperaturę ustawioną
„Hot” i pieczenie nie rozpoczęło się. dla wybranego programu.
Wybrano pieczenie z wymuszonym Poziomy 1 i 5: gorące powietrze
obiegiem i na potrawie widoczne
dociera do nich bezpośrednio,
są przypalenia.
co może spowodować
przypalenie delikatnych potraw.
24
Środki zaradcze
Ponownie zaprogramować
pieczenie.
Dotknąć któregokolwiek przycisku,
aby wyjść z trybu czuwania.
Poczekać aż piekarnik się
ochłodzi.
Zaleca się obrócenie brytfann
w połowie pieczenia.
Εγκατάσταση
GR
! Είναι σημαντικό να διατηρείτε το εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε
να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση
πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι
παραμένει μαζί με τη συσκευή για πληροφόρηση του νέου
ιδιοκτήτη για τη λειτουργία και τις σχετικές προειδοποιήσεις.
!Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν σημαντικές
πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια.
Τοποθέτηση
! Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για παιδιά και απομακρύνονται
σύμφωνα με τους κανόνες για τη διαφοροποιημένη συλλογή
(βλέπε Προφυλάξεις και συμβουλές).
! Η εγκατάσταση διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες
αυτές και από προσωπικό επαγγελματικά ειδικευμένο. Μια
εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε
άτομα, ζώα ή αντικείμενα.
560
.
mm
45 m
m.
Κεντράρισμα και στερέωση
Για να στερεώσετε τη συσκευή στο έπιπλο:
• ανοίξτε την πόρτα του φούρνου
• τραβήξτε τις πλευρικές τσιμούχες στο υψηλό μέρος μέχρι
να αποκαλυφθούν οι 2 οπές στερέωσης.
• στερεώστε το φούρνο στο έπιπλο χρησιμοποιώντας 2
βίδες ξύλου
• επανατοποθετήστε τις 2 τσιμούχες.
Εντοιχισμός
Για τη διασφάλιση μιας καλής λειτουργίας της συσκευής είναι
απαραίτητο το έπιπλο να έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά:
m.
45 m
570 mm.
590 mm.
20 mm.
.
mm
550 in.
m
595
mm
.
560
mm
.
575-585 mm.
• τα γειτονικά πάνελ του φούρνου πρέπει να είναι από
υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα.
• στην περίπτωση επίπλων από μοριοσανίδα, οι κόλλες
πρέπει να είναι ανθεκτικές σε θερμοκρασία 100°C.
• για τον εντοιχισμό του φούρνου, τόσο στην περίπτωση
εισαγωγής κάτω από τον πάγκο (βλέπε εικόνα) όσο και σε
στήλη, το έπιπλο πρέπει να έχει τις ακόλουθες διαστάσεις:
! Όλα τα μέρη που εξασφαλίζουν την προστασία πρέπει να
είναι στερεωμένα με τέτοιο τρόπο που να μην μπορούν να
αφαιρεθούν χωρίς τη βοήθεια κάποιου εργαλείου.
Ηλεκτρική σύνδεση
! Οι φούρνοι που διαθέτουν τριπολικό καλώδιο τροφοδοσίας είναι
έτοιμοι για τη λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα, με τάση και
συχνότητα που αναφέρονται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών
που βρίσκεται επί της συσκευής (βλέπε παρακάτω).
Συναρμολόγηση καλωδίου τροφοδοσίας
1. Ανοίξτε το κουτί ακροδεκτών
χρησιμοποιώντας ως μοχλό
ένα κατσαβίδι στις πλευρικές
γλωσσίτσες του καπακιού:
τραβήξτε και ανοίξτε το
καπάκι (βλέπε εικόνα).
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
,
22
* Μόνο για μοντέλα inox (ανοξείδωτα)
! Αφού εντοιχιστεί η συσκευή δεν πρέπει να υφίστανται
επαφές με τα ηλεκτρικά μέρη.
Οι δηλώσεις κατανάλωσης που αναφέρονται στην
ταμπελίτσα χαρακτηριστικών μετρήθηκαν για αυτόν τον
τύπο εγκατάστασης.
Αερισμός
Για τη διασφάλιση καλού αερισμού θα πρέπει να αφαιρέσετε
το πίσω τοίχωμα του διαμερίσματος. Είναι προτιμότερο
να εγκαταστήσετε το φούρνο έτσι που να στηρίζεται σε
δύο ξύλα ή σε έναν συνεχή πάγκο που να έχει άνοιγμα
τουλάχιστον 45 x 560 mm (βλέπε εικόνες ).
L
N
2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο
τροφοδοσίας: ξεβιδώστε τη
βίδα ασφάλισης καλωδίου
και τις τρεις βίδες των
επαφών L-Nκαι κατόπιν
στερεώστε τα καλώδια κάτω
από τις κεφαλές των βιδών
με βάση τα χρώματα Μπλε
(N) Καφέ (L) Κιτρινο-πράσινο
(βλέπε εικόνα).
3. Στερεώστε το καλώδιο στο
αντίστοιχο στοπ.
4. Κλείστε το καπάκι του
κουτιού ακροδεκτών.
25
GR
Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στο δίκτυο
Μοντάρετε στο καλώδιο ένα κανονικοποιημένο βύσμα για το
φορτίο που αναφέρεται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών
(βλέπε δίπλα). Σε περίπτωση άμεσης σύνδεσης στο δίκτυο
πρέπει να παρεμβάλλετε μεταξύ της συσκευής και του
δικτύου έναν πολυπολικό διακόπτη με ελάχιστο άνοιγμα
μεταξύ των επαφών 3 mm κατάλληλο για το φορτίο και
σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς (το σύρμα της
γείωσης δεν πρέπει να διακόπτεται από τον διακόπτη).
Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι τοποθετημένο
έτσι που σε κανένα σημείο να μην ξεπερνάει κατά 50°C τη
θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
! Ο τεχνικός εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για τη σωστή
ηλεκτρική σύνδεση και για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
ΠΙΝΑΚΊΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ
Διαστάσεισ*
πλάτοσ cm 43,5
ύψοσ cm 32,4
βάθοσ cm 41,5
Όγκοσ*
lt. 59
Διαστάσεισ**
πλάτοσ cm 45,5
ύψοσ cm 32,4
βάθοσ cm 41,5
Όγκοσ**
lt. 62
Ηλεκτρικέσ
συνδέσεισ
τάση σε 220-240V~ 50/60Hz
μέγιστη απορροφούμενη ισχύσ
2800W (βλέπε πινακίδα
χαρακτηριστικών)
Οδηγία 2002/40/ΕΚ στην ετικέτα
των ηλεκτρικών φούρνων.
Πρότυπο EN 50304
Πριν διενεργήσετε τη σύνδεση βεβαιωθείτε ότι:
• Η πρίζα να διαθέτει γείωση και να είναι σύμφωνη με το νόμο.
• Η πρίζα να είναι σε θέση να υφίσταται το μέγιστο φορτίο
ισχύος της μηχανής, όπως αναφέρεται στην ταμπελίτσα
χαρακτηριστικών (βλέπε παρακάτω);
• η τάση τροφοδοσίας να περιλαμβάνεται στις τιμές της
ταμπελίτσας χαρακτηριστικών (βλέπε παρακάτω);
• η πρίζα να είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής.
Σε αντίθετη περίπτωση αντικαταστήστε την πρίζα. Μη
χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.
! Αφού εγκατασταθεί η συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο και
η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα.
! Το καλώδιο δεν πρέπει να διπλώνει ή να συμπιέζεται.
! Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και να
αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς
(βλέπε Τεχνική Υποστήριξη).
! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης όταν οι
κανόνες αυτοί δεν τηρούνται.
26
ENERGY
LABEL
Κατανάλωση ενέργειασ δήλωση
Κατηγορίασ Δυναμικήσ
αγωγιμότητασ - λειτουργία
θέρμανσησ:
ECO.
Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με
τισ ακόλουθεσ Κοινοτικέσ Οδηγίεσ:
- 2006/95/ΕΟΚ τησ 12/12/06
(Χαμηλή Τάση) και μεταγενέστερεσ
τροποποιήσεισ
- 2004/108/ΕΟΚ τησ 15/12/04
(Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα)
και μεταγενέστερεσ τροποποιήσεισ
- 93/68/ΕΟΚ τησ 22/07/93 και
μεταγενέστερεσ τροποποιήσεισ.
- 2012/19/ΕΚ και μεταγενέστερεσ
τροποποιήσεισ.
- 1275/2008 stand-by/off mode
* Μόνο για μοντέλα με οδηγούσ κοιλιασμένουσ..
** Μόνο για μοντέλα με οδηγούσ ίσιουσ.
Εκκίνηση και χρήση
Λήμματα του μενού ρυθμίσεων
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο φούρνος
διαθέτει ένα σύστημα
ακινητοποίησης πλεγμάτων
που επιτρέπει να τα βγάζετε
χωρίς αυτά να προεξέχουν
από το φούρνο (1).
Για να βγάλετε τελείως
τα πλέγματα αρκεί, όπως
φαίνεται στο σχέδιο, να τα
ανασηκώσετε, παίρνοντάς τα από το πρόσθιο μέρος και
τραβήξτε τα (2).
ελέγχου και πατήστε το εικονίδιο
.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί για την επισήμανση ενός
εκάστου λήμματος του μενού.
Για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων ανάψτε τον πίνακα
! Στο πρώτο άναμμα λειτουργήστε το φούρνο άδειο για
τουλάχιστον μια ώρα με το θερμοστάτη στο μέγιστο και
με την πόρτα κλειστή. Μετά σβήστε, ανοίξτε την πόρτα
του φούρνου και αερίστε το χώρο. Η οσμή που αναδύεται
οφείλεται στην εξάτμιση των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν
για την προστασία του φούρνου.
Για να τροποποιήσετε τη ρύθμιση, πατήστε το εικονίδιο
.
Στο μενού υπάρχουν οι ακόλουθες παράμετροι:
ΓΛΩΣΣΑ: επιλογή της γλώσσας που εμφανίζεται στην
οθόνη.
ΠΥΡΟΛΥΣΗ: επιλογή του τρόπου καθαρισμού.
ΡΟΛΟΪ: ρύθμιση της ακριβούς ώρας.
ΤΟΝΟΙ: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τόνου του
πληκτρολογίου.
ΦΩΣ: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εσωτερικού
φωτός του φούρνου κατά το ψήσιμο.
ΛΟΓΟΤΥΠΟ: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
λογότυπου κατά το άναμμα
ΟΔΗΓΟΣ: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποδείξεων
χρήσης.
ΕΞΟΔΟΣ: έξοδος από το μενού.
! Στρέφοντας το κουμπί μπορείτε να αλλάξετε τις
παραμέτρους επί της οθόνης μεταξύ των συμβόλων “<“
και “>”.
! Μπορείτε να βγείτε από το μενού ρύθμισης πατώντας το
! Για τη διευκόλυνση των ρυθμίσεων, διατηρείτε το κουμπί
στη θέση: οι αριθμοί στην οθόνη κυλάνε ταχύτερα.
Ασφάλιση πόρτας/χειριστηρίων
! Κάθε ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 10
δευτερόλεπτα.
! Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα κουμπιά touch
αν φοράτε γάντια.
Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ένα σύστημα μεντεσέδων που
επιτρέπει στην πόρτα να κλείνει αργά χωρίς να χρειάζεται
να συνοδεύετε τη διαδρομή της με το χέρι. Για μια σωστή
χρήση, πριν κλείσετε:
• ανοίξτε τελείως την πόρτα.
• αποφύγετε να ζορίζετε το κλείσιμο χειρονακτικά.
! Για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων μαγειρέματος, τη
στιγμή της ενεργοποίησης της επιλεγμένης λειτουργίας,
διενεργείται μια ρύθμιση των παραμέτρων του προϊόντος,
που θα μπορούσε να συνεπάγεται την καθυστέρηση του
ανάμματος του ανεμιστήρα και των θερμαντικών στοιχείων.
Πρώτο άναμμα
Μετά τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο, στην πρώτη
τροφοδοσία, ανάψτε τον πίνακα ελέγχου πατώντας το
εικονίδιο
. Εμφανίζεται η λίστα των γλωσσών στο μενού.
Για να διαλέξετε την επιθυμητή γλώσσα, επιλέξτε την με το
κουμπί. Για να επιβεβαιώσετε, πατήστε το εικονίδιο
.
Αφού διενεργηθεί η επιλογή, η οθόνη θα εμφανίσει το μενού
ρυθμίσεων. Πατήστε το εικονίδιο
εικονίδιο
.
! Μπορείτε να κλειδώσετε την πόρτα και τα χειριστήρια με
το φούρνο σβηστό, ενώ έχει ξεκινήσει ή έχει τελειώσει το
μαγείρεμα και σε προγραμματισμό.
Η λειτουργία κλειδώματος πόρτας/χειριστηρίων επιτρέπει το
κλείδωμα της πόρτας ή/και των χειριστηρίων του φούρνου.
Για την ενεργοποίηση πατήστε το εικονίδιο
, επιλέξτε
το επιθυμητό στρέφοντας το κουμπί:
• ΚΑΝΕΝΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ: απενεργοποιεί το ενεργό κλείδωμα
• ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙΑ: κλειδώνει μόνο τα χειριστήρια
• ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΑ: κλειδώνει μόνο την πόρτα
• ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑ: κλειδώνει τόσο τα χειριστήρια
όσο και την πόρτα
και επιβεβαιώστε με το εικονίδιο
.
Ως επιβεβαίωση εκπέμπεται ένα ακουστικό σήμα και η
οθόνη εμφανίζει το ενδεικτικό φωτάκι .
Ενεργοποιείται όταν ο φούρνος είναι σε μαγείρεμα ή σβηστός.
Απενεργοποιείται σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις και
ακόμη όταν ο φούρνος τελείωσε το ψήσιμο.
! Καθαρίζοντας τη συσκευή μπορεί να συμβεί να κλείσετε
ή να ανοίξετε ακούσια το κλείδωμα πόρτας (φαίνεται ένα
ελατήριο). Σε μια τέτοια περίπτωση φέρτε το σε θέση ανοιχτού
στρέφοντας το κλείδωμα πόρτας προς τα πάνω (βλέπε εικόνα).
KO
OK
ή κυλήστε με το κουμπί
μέχρι το λήμμα ΕΞΟΔΟΣ και πατήστε το εικονίδιο
την έναρξη χρήσης του φούρνου.
για
! Αφού θέσετε τη γλώσσα στο μενού, με την πάροδο 30
δευτερολέπτων μη χρήσης η οθόνη περνάει αυτόματα στην
κατάσταση προγραμματισμού.
27
GR
GR
Ρύθμιση του ρολογιού
Για τη ρύθμιση του ρολογιού, ανάψτε το φούρνο πατώντας
το εικονίδιο
. Πατήστε το εικονίδιο
και ακολουθήστε
τη διαδικασία που υποδεικνύεται.
1. κυλήστε τα λήμματα του μενού μέσω του κουμπιού,
επιλέξτε το λήμμα ΡΟΛΟΪ και πατήστε το εικονίδιο
.
2. Ρυθμίστε την ώρα μέσω του κουμπιού.
3. Αφού επιτευχθεί η ακριβής ώρα, πατήστε εκ νέου το
εικονίδιο
.
4. επαναλάβετε τα παραπάνω σημεία 2 και 3 για τα λεπτά.
5. για να βγείτε από το ρύθμιση πατήστε το εικονίδιο
ή
κυλήστε με το κουμπί μέχρι το λήμμα ΕΞΟΔΟΣ και πατήστε
το εικονίδιο
.
! Το ρολόι ρυθμίζεται και με το φούρνο σβηστό πατώντας
το εικονίδιο
και ακολουθώντας τα προαναφερθέντα
σημεία από 2 έως 4.
Μετά τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο ή μετά από ένα blackout, θα πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου το ρολόι.
Ρύθμιση χρονομέτρου
! Το χρονόμετρο μπορεί πάντα να ρυθμίζεται τόσο με το
φούρνο σβηστό όσο και αναμμένο. Δεν ελέγχει το άναμμα
και το σβήσιμο του φούρνου.
Το χρονόμετρο, με τη λήξη του χρόνου, εκπέμπει ένα ηχητικό
σήμα, που σταματάει μετά από 30 δευτερόλεπτα ή πιέζοντας
ένα οποιοδήποτε ενεργό πλήκτρο.
Για τη ρύθμιση του χρονομέτρου:
1. Πατήστε το εικονίδιο
.
2. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο μέσω του κουμπιού.
3. Αφού γίνει η επιθυμητή ρύθμιση, πατήστε εκ νέου το
εικονίδιο
.
Με το φούρνο σβηστό η οθόνη εμφανίζει την αντίστροφη
μέτρηση. Με το φούρνο αναμμένο το αναμμένο εικονίδιο
σημαίνει ότι το χρονόμετρο είναι ενεργό.
Για την ακύρωση του χρονόμετρου, πατήστε το εικονίδιο
και με το κουμπί φέρτε το χρόνο μέχρι 00:00. Πατήστε
εκ νέου το εικονίδιο
.
Το σβήσιμο του εικονιδίου
είναι ανενεργό.
επισημαίνει ότι το χρονόμετρο
Εκκίνηση του φούρνου
1. Ανάψτε τον πίνακα ελέγχου πατώντας το εικονίδιο
. Η συσκευή εκπέμπει έναν τριπλό ήχο προοδευτικά
ανερχόμενο.
2. Πατήστε το εικονίδιο
για να επιλέξετε το επιθυμητό
χειροκίνητο πρόγραμμα μαγειρέματος. Μπορούν να
ρυθμιστούν θερμοκρασία και διάρκεια μαγειρέματος.
Πατήστε το εικονίδιο
για να επιλέξετε το επιθυμητό
αυτόματο πρόγραμμα μαγειρέματος. Η θερμοκρασία και η
διάρκεια μαγειρέματος είναι προ-ρυθμισμένες. Μπορείτε να
τροποποιήσετε μόνο τη διάρκεια ανάλογα με το επιλεγμένο
πρόγραμμα. Η ένδειξη “AUTO” που εμφανίζεται στην οθόνη
28
δείχνει ότι η θερμοκρασία ακολουθεί ένα συγκεκριμένο
προφίλ ψησίματος. Μπορεί να προγραμματιστεί μαγείρεμα
με καθυστέρηση.
3. Πατήστε το εικονίδιο
για την έναρξη του μαγειρέματος.
4. Ο φούρνος εισέρχεται στη φάση προθέρμανσης, οι
δείκτες προθέρμανσης φωτίζονται όσο η θερμοκρασία
ανεβαίνει.
5. Ένα ηχητικό σήμα και το άναμμα όλων των δεικτών
προθέρμανσης επισημαίνουν ότι η προθέρμανση
ολοκληρώθηκε. Τώρα μπορείτε να εισάγετε τα τρόφιμα για
μαγείρεμα
6. Κατά το μαγείρεμα μπορείτε πάντα:
- να τροποποιείτε τη θερμοκρασία πατώντας το εικονίδιο
, στρέψτε το κουμπί και επιβεβαιώστε πατώντας εκ νέου το
εικονίδιο
(μόνο για χειροκίνητα προγράμματα).
- να προγραμματίζετε τη διάρκεια μαγειρέματος (βλέπε
Προγράμματα).
- να διακόπτετε το μαγείρεμα πατώντας το εικονίδιο
.
Στην περίπτωση αυτή η συσκευή θυμίζει τη θερμοκρασία
που ενδεχομένως τροποποιήθηκε προηγουμένως (μόνο
για χειροκίνητα προγράμματα).
- να σβήνετε το φούρνο κρατώντας πατημένο το εικονίδιο
για 3 δευτερόλεπτα.
7. Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού, αν η θερμοκρασία
του φούρνου δεν έχει χαμηλώσει πολύ, η συσκευή διαθέτει
ένα σύστημα που επανεργοποιεί το πρόγραμμα από
το σημείο στο οποίο διακόπηκε. Οι προγραμματισμοί εν
αναμονή έναρξης, αντίθετα, δεν αποκαθίστανται με την
επιστροφή του ρεύματος και πρέπει να προγραμματιστούν
εκ νέου (για παράδειγμα: προγραμματίστηκε η έναρξη ενός
μαγειρέματος για τις 20:30. Στις 19:30 συμβαίνει ένα black-out.
Στην επιστροφή του ρεύματος θα πρέπει να ρυθμιστεί πάλι ο
προγραμματισμός).
! Στο πρόγραμμα ΓΚΡΙΛ δεν προβλέπεται η προθέρμανση.
! Μην αποθέτετε ποτέ αντικείμενα στη βάση του φούρνου διότι
μπορεί να προκληθούν ζημιές στο σμάλτο.
! Να θέτετε πάντα τα σκεύη μαγειρέματος στο παρεχόμενο
πλέγμα.
Αερισμός ψύξης
Για την επίτευξη μιας μείωσης των εξωτερικών θερμοκρασιών,
ένας ανεμιστήρας ψύξης παράγει ρεύμα αέρα που εξέρχεται
μεταξύ του πίνακα ελέγχου, της πόρτας του φούρνου και
του κάτω μέρους της πόρτας του φούρνου. Στην αρχή του
κύκλου καθαρισμού ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε χαμηλή
ταχύτητα.
! Στο τέλος του μαγειρέματος ο ανεμιστήρας παραμένει
ενεργός μέχρις ότου ο φούρνος ψυχθεί ικανοποιητικά.
Φως του φούρνου
Το φως ανάβει ανοίγοντας την πόρτα του φούρνου ή τη
στιγμή της έναρξης ενός προγράμματος μαγειρέματος (αν
έχει ενεργοποιηθεί στο μενού ρυθμίσεων).
Στα μοντέλα που διαθέτουν LED INSIDE στην έναρξη του
μαγειρέματος ανάβουν τα led στη πόρτα για έναν καλύτερο
φωτισμό όλων των επιπέδων ψησίματος.
Δείκτες υπόλοιπης θερμότητας.
Η συσκευή διαθέτει έναν δείκτη υπόλοιπης θερμότητας.
Με το φούρνο σβηστό η οθόνη επισημαίνει μέσω του
ανάμματος της γραμμής της “υπόλοιπης θερμότητας” την
παρουσία θερμότητας εντός της κοιλότητας. Κάθε στοιχείο
της γραμμής σβήνει με το που η θερμοκρασία εντός του
φούρνου μειώνεται.
! Σε κάθε άναμμα ο φούρνος προτείνει το πρώτο χειροκίνητο
πρόγραμμα ψησίματος.
Τρόπος Επίδειξης
Προγράμματα ψησίματος χειροκίνητα
! Η συσκευή δεν υπεισέρχεται σε τρόπο λειτουργίας DEMO,
αν πρώτα δεν έχει επιλεγεί η γλώσσα.
Ο φούρνος έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε τρόπο
ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ: απενεργοποιούνται όλα τα θερμαντικά
στοιχεία, αφήνοντας όμως λειτουργικά τα χειριστήρια.
Για την ενεργοποίηση του τρόπου ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ σβήστε το
φούρνο, κρατήστε στραμμένο το κουμπί δεξιόστροφα και
πατήστε ταυτόχρονα το εικονίδιο
για 10 δευτερόλεπτα.
Εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα και η οθόνη απεικονίζει
“ΕΠΙΔΕΙΞΗ”
Για την απενεργοποίηση του τρόπου ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ,
διατηρήστε στραμμένο το κουμπί αριστερόστροφα και
πατήστε ταυτόχρονα το εικονίδιο
για 3 δευτερόλεπτα.
Εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα ως επιβεβαίωση της
απενεργοποίησης.
Επαναφορά των εργοστασιακών
ρυθμίσεων
Ο φούρνος έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει τις
εργοστασιακές τιμές, ακυρώνοντας τις ρυθμίσεις του χρήστη
(γλώσσα, τόνοι, εξατομικευμένες διάρκειες, κλπ...). Για την
εκτέλεση του reset σβήστε το φούρνο, κρατήστε πατημένα
για 6 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα κουμπιά
,
,
. Μόλις γίνει η επαναφορά εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα.
Στο πρώτο πάτημα του εικονιδίου
πρώτο άναμμα.
επανέρχεστε στο
Standby
Το προϊόν αυτό ικανοποιεί τις προδιαγραφές της νέας
Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον περιορισμό της ενεργειακής
κατανάλωσης σε κατάσταση αναμονής (standby). Αν δεν
εκτελούνται διεργασίες για 30 λεπτά και δεν έχει τεθεί
κανένα κλείδωμα κουμπιών ή πόρτας, η συσκευή αυτόματα
μεταβαίνει σε κατάσταση standby. Η κατάσταση standby
εμφανίζεται με την εικόνα ECO Mode στην οθόνη. Μόλις
επεμβείτε εκ νέου στη συσκευή, το σύστημα επιστρέφει σε
κατάσταση λειτουργίας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
! Για να είναι απόλυτα μαλακά και τραγανά τα τρόφιμα ο
φούρνος απελευθερώνει με μορφή υδρατμού τη φυσική
υγρασία που προέρχεται από το τρόφιμο. Με τον τρόπο
αυτό μπορείτε να έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα ψησίματος
σε όλα τα φαγητά.
! Σε περίπτωση μη τέλειου κλεισίματος της πόρτας, η
οθόνη εμφανίζει “ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ”. Εξαλείψτε το αίτιο
μη κλεισίματος της πόρτας για να πετύχετε τα καλύτερα
αποτελέσματα ψησίματος.
! Όλα τα προγράμματα έχουν μια ήδη ρυθμισμένη θερμοκρασία
ψησίματος. Αυτή μπορεί να ρυθμίζεται χειρονακτικά, θέτοντάς
την κατά βούληση μεταξύ 40°C και 250°C (270°C για το
πρόγραμμα ΓΚΡΙΛ). Ενδεχόμενες μεταβολές της θερμοκρασίας
θα αποθηκεύονται και θα επαναπροτείνονται στην επόμενη
χρησιμοποίηση του προγράμματος. Αν η επιλεγμένη θερμοκρασία
είναι μικρότερη της εσωτερικής θερμοκρασίας στο φούρνο, η οθόνη
θα απεικονίσει την ένδειξη “ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΥ ΘΕΡΜΟΣ”. Ωστόσο
μπορείτε να αρχίσετε το ψήσιμο.
Αν αρχίσει ένα ψήσιμο χωρίς να έχει τεθεί η διάρκεια, η οθόνη
εμφανίζει το χρόνο που διανύθηκε από την έναρξη.
Πρόγραμμα ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΟ
Ενεργοποιούνται όλα τα θερμαντικά στοιχεία και τίθεται σε
λειτουργία ο ανεμιστήρας. Επειδή η θερμότητα είναι σταθερή
σε όλο το φούρνο, ο αέρας ψήνει και ροδοκοκκινίζει το φαγητό
ομοιόμορφα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πολύ 3 επίπεδα
ταυτόχρονα.
Πρόγραμμα ΓΚΡΙΛ
Ενεργοποιείται το επάνω θερμαντικό στοιχείο και η σούβλα (όπου
υπάρχει). Η υψηλή και άμεση θερμοκρασία του γκριλ προτείνεται
για τα τρόφιμα που απαιτούν υψηλή επιφανειακή θερμοκρασία.
Διενεργείτε τα ψησίματα με την πόρτα του φούρνου κλειστή. (βλέπε
“Πρακτικές συμβουλές ψησίματος”).
Πρόγραμμα ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΑΕΡΑ
Ενεργοποιείται το επάνω θερμαντικό στοιχείο και σε ένα μέρος του
κύκλου και το κυκλικό θερμαντικό στοιχείο, τίθενται σε λειτουργία ο
ανεμιστήρας και η σούβλα (όπου υπάρχει). Συνδυάζει την θερμική
ακτινοβολία μιας κατεύθυνσης με την δυναμική κυκλοφορία του
αέρα στο εσωτερικό του φούρνου.
Αυτό παρεμποδίζει το επιφανειακό κάψιμο των τροφίμων
αυξάνοντας την ισχύ διείσδυσης της θερμότητας. Διενεργείτε τα
ψησίματα με την πόρτα του φούρνου κλειστή (βλέπε “Πρακτικές
συμβουλές ψησίματος”).
Πρόγραμμα ΨΗΤΟ
Ενεργοποιούνται το επάνω και το κυκλικό θερμαντικά στοιχεία
και τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας. Συνδυάζει την θερμική
ακτινοβολία μιας κατεύθυνσης με την δυναμική κυκλοφορία
του αέρα στο εσωτερικό του φούρνου. Αυτό παρεμποδίζει το
επιφανειακό κάψιμο των τροφίμων αυξάνοντας την ισχύ διείσδυσης
της θερμότητας.
Διενεργείτε τα ψησίματα με την πόρτα του φούρνου κλειστή.
Πρόγραμμα ΨΑΡΙ
Ενεργοποιούνται το επάνω και το κυκλικό θερμαντικά στοιχεία
και τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας. Ο συνδυασμός αυτός
επιτρέπει το ελαφρύ ψήσιμο φαγητών ψαριού.
29
GR
GR
Πρόγραμμα ΠΊΤΣΑ
Ενεργοποιούνται το επάνω και το κυκλικό θερμαντικά στοιχεία
και τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας. Ο συνδυασμός αυτός
επιτρέπει ταχεία θέρμανση του φούρνου. Στην περίπτωση που
χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα επίπεδα τη φορά, πρέπει
να αλλάζετε θέση μεταξύ τους στη μέση του ψησίματος.
Πρόγραμμα ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΖΥΜΗΣ
Ενεργοποιείται το κυκλικό θερμαντικό στοιχείο και τίθεται
σε λειτουργία ο ανεμιστήρας μόνο σε φάση θέρμανσης. Η
θερμοκρασία του φούρνου είναι ιδανική για την ενεργοποίηση της
διαδικασίας φουσκώματος ζύμης, Κατά το φούσκωμα ζύμης να
κρατάτε την πόρτα του φούρνου κλειστή.
Πρόγραμμα ΓΛΥΚΑ
Ενεργοποιείται το πίσω θερμαντικό στοιχείο και τίθεται σε
λειτουργία ο ανεμιστήρας, εξασφαλίζοντας μια απαλή και
ομοιόμορφη θερμότητα στο εσωτερικό του φούρνου. Το
πρόγραμμα αυτό ενδείκνυται για το ψήσιμο ευαίσθητων τροφίμων
(π.χ. γλυκών που απαιτούν φούσκωμα ζύμης).
Πρόγραμμα ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ
Αυτός ο τύπος ψησίματος ενδείκνυται για τα φρούτα, τα λαχανικά,
κλπ…
Τα σκεύη μικρών διαστάσεων μπορούν να τοποθετούνται σε
2 επίπεδα (ταψί 1° επίπεδο και πλέγμα 3° επίπεδο). Αφήστε
να κρυώσουν τα σκεύη εντός του φούρνου. Να φουρνίζετε με
φούρνο κρύο.
Προγράμματα ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΕΑΣ/ΨΑΡΙ/
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Αυτός ο τύπος ψησίματος, χρησιμοποιούμενος από χρόνια
από τους επαγγελματίες του τομέα, επιτρέπει το μαγείρεμα των
τροφίμων (κρέατα, ψάρια, φρούτα, λαχανικά) σε θερμοκρασίες
πολύ χαμηλές (75, 85 και 110 °C), εξασφαλίζοντας ένα τέλειο
ψήσιμο και αναδεικνύοντας στο μέγιστο τη γευστική ποιότητα.
Τα πλεονεκτήματα δεν περνάνε απαρατήρητα:
• όντας οι θερμοκρασίες ψησίματος πολύ χαμηλές (γενικά
χαμηλότερες από τη θερμοκρασία εξάτμισης), η διασπορά
των χυμών ψησίματος, οφειλόμενη στην εξάτμιση, μειώνεται
σημαντικά και το τρόφιμο καθίσταται μαλακό.
• στο ψήσιμο κρεατικών, οι μυϊκές ίνες μαζεύονται λιγότερο σε
σχέση με ένα κλασικό ψήσιμο. Το αποτέλεσμα είναι ένα κρέας
πιο τρυφερό που δεν απαιτεί φάση «ξεκούρασης» μετά το
ψήσιμο. Το ροδοκοκκίνισμα του κρέατος θα πρέπει να γίνει
πριν το φούρνισμα.
Το ψήσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία υπό κενό, χρησιμοποιούμενο
εδώ και 30 χρόνια από τους μεγαλύτερους chef, παρουσιάζει
πολυάριθμα ποιοτικά χαρακτηριστικά:
• γαστρονομικά: επιτρέπει τη συγκέντρωση των αρωμάτων
διατηρώντας τα γευστικά χαρακτηριστικά του τροφίμου και την
απαλότητα και τρυφερότητα.
• υγιεινά: δεομένου ότι τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, αυτός ο
τύπος ψησίματος προστατεύει τα τρόφιμα από τα βλαπτικά
αποτελέσματα του οξυγόνου και εγγυάται μια επί μακρόν
διατήρηση των φαγητών στο ψυγείο.
• οργανωτικά: χάρη στην παρατεταμένη διάρκεια συντήρησης,
μπορείτε να ετοιμάζετε τα πιάτα από πολύ νωρίς.
• διαιτητικά: το ψήσιμο αυτό περιορίζει τη χρησιμοποίηση
λιπαρών ουσιών και συνεπώς επιτρέπει την πραγματοποίηση
ενός ελαφρού και εύπεπτου ψησίματος.
• οικονομικά: μειώνει σημαντικά την απώλεια βάρους των
προϊόντων.
Για τη χρησιμοποίηση της τεχνικής αυτής, απαιτείται να διαθέτετε
μηχανή κενού με κατάλληλα σακουλάκια. Ακολουθήστε προσεκτικά
τις οδηγίες για τη συσκευασία σε κενό των τροφίμων.
Η τεχνική του κενού επιτρέπει επίσης και τη διατήρηση των
ωμών προϊόντων (φρούτα, λαχανικά, κλπ.) και των προψημένων
προϊόντων (παραδοσιακό ψήσιμο).
Πρόγραμμα ΞΕΠΑΓΩΜΑ
Ο ανεμιστήρας στο βάθος του φούρνου κυκλοφορεί τον αέρα σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω από το τρόφιμο. Ενδείκνυται για
το ξεπάγωμα οποιουδήποτε είδους τροφίμου, αλλά ειδικότερα για
τρόφιμα ευαίσθητα που δεν θέλουν θερμότητα όπως για παράδειγμα:
τούρτες παγωτού, γλυκά κρέμας ή με σαντιγί, γλυκά φρούτων.
Πρόγραμμα ECO
Ενεργοποιείται το πίσω θερμαντικό στοιχείο και τίθεται σε
λειτουργία ο ανεμιστήρας, εξασφαλίζοντας μια απαλή και
ομοιόμορφη θερμότητα στο εσωτερικό του φούρνου. Αυτή
η οικονομική λειτουργία προτείνεται για μικρά πιάτα, ιδανικά
για το ζέσταμα φαγητού και το τελείωμα του μαγειρέματος.
Σούβλα*
Για την ενεργοποίηση της
σ ο ύ β λα ς ( β λ έ π ε ε ι κό ν α )
προχωρήστε ως ακολούθως:
1. θέστε το ταψί στο επίπεδο 1
2. θέστε το στήριγμα της
σούβλας σε θέση 3 και εισάγετε
τη λόγχη στην αντίστοιχη
οπή που βρίσκεται στο πίσω
τοίχωμα του φούρνου
3. ενεργοποιήστε τη σούβλα
επιλέγοντας τα προγράμματα
ή
.
! Με την εκκίνηση του προγράμματος
σούβλα σταματάει.
, αν ανοιχτεί η πόρτα η
Προγράμματα ψησίματος αυτόματα
! Η θερμοκρασία και η διάρκεια ψησίματος είναι προκαθορισμένες
μέσω του συστήματος C.O.P.® (Βέλτιστο Προγραμματισμένο
Ψήσιμο) που εγγυάται αυτόματα ένα τέλειο αποτέλεσμα. Το
ψήσιμο διακόπτεται αυτόματα και ο φούρνος ειδοποιεί πότε
το φαγητό έχει ψηθεί. Το ψήσιμο μπορεί να γίνει φουρνίζοντας
σε κρύο ή σε ζεστό. Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη διάρκεια
μαγειρέματος με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις
τροποποιώντας την, πριν την εκκίνηση, κατά ±5/20 λεπτά
ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Μετά την έναρξη του
μαγειρέματος μπορείτε πάντα να τροποποιήσετε τη διάρκεια. Αν
η τροποποίηση γίνει πριν την εκκίνηση του προγράμματος, αυτή
αποθηκεύεται και επαναπροτείνεται στην επόμενη χρησιμοποίηση
του προγράμματος. Αν η εσωτερική θερμοκρασία του φούρνου
* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
30
είναι μεγαλύτερη της προτεινόμενης για το επιλεγμένο πρόγραμμα,
η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη “ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΥ ΘΕΡΜΟΣ” και
δεν μπορείτε να ξεκινήσετε το ψήσιμο. Περιμένετε να κρυώσει ο
φούρνος.
Η οθόνη εναλλάσσει το εικονίδιο του επιλεγμένου προγράμματος
με το εικονίδιο υπόδειξης του προτεινόμενου επιπέδου.
! Με την επίτευξη της φάσης ψησίματος ο φούρνος εκπέμπει ένα
ηχητικό σήμα.
! Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου για να μην αλλοιωθούν οι
χρόνοι και οι θερμοκρασίες διενέργειας των ψησιμάτων.
Πρόγραμμα ΨΩΜΙ
Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για το ψωμί. Για να πετύχετε
τα καλύτερα αποτελέσματα σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε
προσεκτικά τις παρακάτω υποδείξεις:
• εφαρμόστε τη συνταγή
• το μέγιστο βάρος για ταψί
• μην ξεχνάτε να θέσετε 50g (0,5 dl) κρύου νερού στο ταψί στη
θέση 5
• το φούσκωμα της ζύμης γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
για 1 ώρα ή 1 ώρα και μισή, σε συνάρτηση της θερμοκρασίας
του δωματίου, και ουσιαστικά, μέχρι το διπλασιασμό της ζύμης.
Συνταγή για το ΨΩΜΙ:
1 Ταψί 1000g Max, χαμηλό Επίπεδο
2 Ταψιά 1000g Max, χαμηλό και μεσαίο Επίπεδα
Συνταγές για 1000g ζύμης: 600g Αλεύρι, 360g Νερό, 11g Αλάτι,
25g φρέσκια μαγιά (ή 2 σακουλάκια σε σκόνη)
Διαδικασία:
• Αναμίξτε το αλεύρι και το αλάτι σε ένα μεγάλο δοχείο.
• Διαλύστε τη μαγιά στο ελαφρά χλιαρό νερό (περίπου 35
βαθμοί).
• Ανοίξτε μια λακκούβα στο αλεύρι.
• Χύστε το μίγμα νερού και μαγιάς
• Δουλέψτε το μέχρι να έχετε ένα ομοιογενές και ελαφρά
κολλώδες μίγμα, «σιδερώνοντάς» το με την παλάμη του χεριού
και αναδιπλώνοντάς το για 10 λεπτά.
• Σχηματίστε μια μπάλα, βάλτε το μίγμα σε μια σαλατιέρα
και καλύψτε το με διαφανές πλαστικό για να μην ξεραθεί η
επιφάνεια του μίγματος. Βάλτε τη σαλατιέρα στο φούρνο στη
χειροκίνητη λειτουργία ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΖΥΜΗΣ και αφήστε να
φουσκώσει για περίπου 1 ώρα (ο όγκος του μίγματος πρέπει
να διπλασιαστεί)
• Χωρίστε τη μπάλα για να έχετε τα διάφορα ψωμιά.
• Τοποθετήστε τα στο ταψί σε χαρτί φούρνου.
• Πασπαλίστε τα ψωμιά με αλεύρι.
• Χαράξτε τα ψωμιά.
• Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο.
• Αρχίστε το ψήσιμο
ΨΩΜΙ
• Στο τέλος του ψησίματος, αφήστε τα ψωμιά σε ένα πλέγμα
μέχρι να κρυώσουν τελείως.
Πρόγραμμα ΒΟΔΙΝΟ/ΜΟΣΧΑΡΙ/ΑΡΝΙ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μαγειρέψετε κρέατα
βοδινά, μοσχαρίσια και αρνίσια. Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο.
Ωστόσο μπορείτε να φουρνίζετε και σε ζεστό φούρνο. Σε ορισμένα
προγράμματα ΨΗΤΟΥ μπορείτε να επιλέγετε το επιθυμητό
επίπεδο ψησίματος:
1. Πατήστε το εικονίδιο
.
2. με το κουμπί επιλέξτε μεταξύ “ΚΑΛΟΨΗΜΕΝΟ”, “ΜΕΤΡΙΟ”
και “ΩΜΟ”.
3. Πατήστε εκ νέου το εικονίδιο
GR
.
Πρόγραμμα ΧΟΙΡΙΝΟ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μαγειρεύετε χοιρινά
κρέατα. Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο. Ωστόσο μπορείτε να
φουρνίζετε και σε ζεστό φούρνο.
Πρόγραμμα ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για το μαγείρεμα κοτόπουλου
(ολόκληρου ή σε κομμάτια). Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο.
Ωστόσο μπορείτε να φουρνίζετε και σε ζεστό φούρνο.
Πρόγραμμα ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙ
Η λειτουργία αυτή προσφέρεται για το μαγείρεμα φιλέτων μικρώνμεσαίων διαστάσεων. Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο.
Πρόγραμμα ΨΑΡΙ ΣΕ ΛΑΔΟΚΟΛΑ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μαγειρεύετε ολόκληρα
ψάρια, μέγιστου βάρους 1Kg. Η λαδόκολα μπορεί να διευθετηθεί
απ’ ευθείας στο ταψί. Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο.
Πρόγραμμα ΠΙΤΕΣ
Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για όλες τις συνταγές πιτών (που
συνήθως απαιτούν καλό ψήσιμο από κάτω). Να φουρνίζετε
με φούρνο κρύο. Ωστόσο μπορείτε να φουρνίζετε και σε ζεστό
φούρνο.
Πρόγραμμα ΑΦΡΑΤΗ ΤΑΡΤΑ
Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για όλες τις συνταγές που
προβλέπουν τη χρήση πασταφλώρας (συνήθως ετοιμάζεται
χωρίς αυγά) ή που προβλέπουν μια υγρή ή πολύ απαλή γέμιση.
Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο. Ωστόσο μπορείτε να φουρνίζετε
και σε ζεστό φούρνο.
Πρόγραμμα ΜΠΡΙΟΣ
Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για γλυκά με βάση φυσική μαγιά.
Να φουρνίζετε σε κρύο φούρνο, ωστόσο μπορείτε να φουρνίζεται
και σε ζεστό φούρνο.
Πρόγραμμα ΜΗΛΟΠΙΤΑ
Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για όλες τις συνταγές με βάση
χημικήμαγιά. Να φουρνίζετε με φούρνο κρύο. Ωστόσο μπορείτε
να φουρνίζετε και σε ζεστό φούρνο.
Πρόγραμμα ΓΛΥΚΑ
Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για το ψήσιμο γλυκών είτε με
βάση φυσική μαγιά, είτε με βάση χημική μαγιά και χωρίς μαγιά.
Να φουρνίζετε σε κρύο φούρνο. Ωστόσο μπορείτε να φουρνίζετε
και σε ζεστό φούρνο.
Πρόγραμμα ΠΑΕΓΙΑ
Η λειτουργία αυτή μελετήθηκε για την ετοιμασία της συνταγής
της παέγιας με τρόπο απλό και γρήγορο διότι όλα τα συστατικά
εισάγονται κρύα στο φούρνο. Για να πετύχετε τα καλύτερα
αποτελέσματα σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε προσεκτικά
τις παρακάτω υποδείξεις:
• Το χρησιμοποιούμενο ρύζι πρέπει να είναι ρύζι που δεν κολλάει:
κατάλληλο είναι εκείνο για τις σαλάτες ή αμερικανικού τύπου.
31
GR
• Ο φούρνος πρέπει να είναι κρύος.
• Τοποθετήστε:
- τα βαθύ ταψί στο 1° επίπεδο (αν είναι διαθέσιμο ως αξεσουάρ)
ή εισάγετε τη σχάρα στο 1° επίπεδο και αποθέστε ένα σκεύος
πυρίμαχο, διαστάσεων περίπου 35x30 x5cm ύψους.
- το ταψί στο 3° επίπεδο.
- τη σχάρα στο 5° επίπεδο.
Συνταγή για 8 άτομα:
Στο βαθύ ταψί
• 1 τριμμένο κρεμμύδι
• 500 gr ρύζι
• 500 gr κατεψυγμένα θαλασσινά (γαριδοουρές, αποφλοιωμένα
μύδια και αχιβάδες, δαχτυλίδια καλαμαριών, κλπ.)
• 2 χούφτες καταψυγμένο αρακά
• Ό πιπερόριζα κομμένη σε κύβους
• Chorizo (πικάντικο λουκάνικο με πάπρικα) σε φέτες
• Ένα κουταλάκι ζωμό ψαριού σε σκόνη
• 1 δόση ζαφοράς σε σκόνη
• 700 gr νερού
Σκεπάστε το ταψί με αλουμινόχαρτο.
Στο ταψί
• 8 μερίδες φιλέτων μπακαλιάρου
• 8 (ή 16) γαριδοουρές (ή καραβίδες)
• 8 Μύδια ολόκληρα για γαρνιτούρα
Σκεπάστε το ταψί με αλουμινόχαρτο.
Σε ένα ταψί επί του πλέγματος
• 6-8 μπούτια κοτόπουλου που προηγουμένως τα έχετε
μαρινάρει με μπαχαρικά για παέγια και λίγο ελαιόλαδο.
Στο τέλος του ψησίματος καρυκεύστε με ωμό λάδι.
Πρόγραμμα ΡΥΖΙ
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μαγειρέψετε ρύζι. Για
να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα σας συμβουλεύουμε να
ακολουθείτε τις υποδείξεις:
• Το χρησιμοποιούμενο ρύζι πρέπει να είναι ρύζι που δεν κολλάει:
κατάλληλο είναι εκείνο για τις σαλάτες ή αμερικανικού τύπου.
• Ο φούρνος πρέπει να είναι κρύος.
• το βαθύ ταψί στο 2° επίπεδο (αν είναι διαθέσιμη ως αξεσουάρ) ή
εισάγετε το πλέγμα στο 2° επίπεδο και αποθέστε ένα πυρίμαχο
σκεύος διαστάσεων 35x30 x5cm ύψος.
Συνταγή για 4-6 άτομα:
• 500 gr ρύζι
• 7 dl νερό ή ζωμό
Βάλτε το ρύζι στο βαθύ ταψί χωρίς να το βρέξετε και σκεπάστε το
με το υγρό. Σκεπάστε το ταψί με αλουμινόχαρτο.
Πρόγραμμα ΠΙΤΣΑ (μόνο στα μοντέλα που διαθέτουν πέτρα
πίτσας)
! Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τη διάρκεια κι ούτε να θέσετε
ψήσιμο με καθυστέρηση.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να παρασκευάσετε
πίτσα (ζύμη λεπτή). Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη
πυρίμαχη πλάκα για πίτσα τοποθετώντας την στη σχάρα
4. Το πρόγραμμα ΠΙΤΣΑΡΙΑ οδηγεί το χρήστη, μέσω
μηνυμάτων και ηχητικών σημάτων, κατά το ψήσιμο.
1. Η οθόνη εμφανίζει “ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ” και “ΠΙΕΣΤΕ
ΕΝΑΡΞΗ”
2. Αφού πατηθεί το εικονίδιο
αρχίζει η προθέρμανση της
πέτρας που φαίνεται από το γέμισμα της γραμμής και από το
μήνυμα “ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ” στην οθόνη
32
3. Αφού τελειώσει η προηγούμενη φάση ο φούρνος εκπέμπει
μερικά ηχητικά σήματα ειδοποιώντας ότι μπορείτε να φουρνίσετε
την πίτσα και εμφανίζεται το μήνυμα “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ
ΠΙΤΣΑ”.
4. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και τοποθετήστε την πίτσα.
Αρχίζει το ψήσιμο και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα
“ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ”. Επίσης εμφανίζεται η αντίστροφη
μέτρηση 4 λεπτών.
5. Αφού παρέλθει ο χρόνος ψησίματος, η οθόνη εμφανίζει
“ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ”
και εκπέμπονται ορισμένα ηχητικά σήματα ειδοποιώντας να
βγάλετε την πίτσα μόλις κρίνετε ότι το επιφανειακό ψήσιμο είναι
ικανοποιητικό.
6. Πατήστε το εικονίδιο
και βγάλτε την πίτσα.
7. Το ενδεχόμενο πάτημα του εικονιδίου
επαναφέρει το
φούρνο στη φάση προθέρμανσης της πέτρας. Αν η θερμοκρασία
της πέτρας είναι επαρκώς υψηλή, η φάση αυτή προσπερνιέται και
αμέσως περνάει στη φάση φουρνίσματος.
Πρόγραμμα ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Ενεργοποιείται το κυκλικό θερμαντικό στοιχείο και τίθεται
σε λειτουργία ο ανεμιστήρας μόνο σε φάση θέρμανσης. Η
θερμοκρασία 50 °C είναι ιδανική για την προετοιμασία του
γιαουρτιού.
Βασική συνταγή για ένα λίτρο γιαουρτιού: ένα λίτρο γάλα
πλήρες UHT, ένα βαζάκι λευκού γιαουρτιού
Διαδικασία:
• Θερμάνετε το γάλα σε ένα χαλύβδινο κατσαρολάκι μέχρι το
σημείο βρασμού.
• Αφαιρέστε το επάνω στρώμα και αφήστε το να κρυώσει.
• Αναμίξτε 3, 4 κουταλιές γάλακτος με το γιαούρτι μέχρι την πλήρη
ανάμιξη.
• Ενώστε το παρασκεύασμα στο υπόλοιπο γάλα και αναμίξτε
καλά.
• Χύστε σε βαζάκια ερμητικά κλειστά.
• Τοποθετήστε τα βαζάκια στο ταψί και εισάγετέ τα στο επίπεδο
2.
• Στο τέλος θέστε τα βαζάκια στο ψυγείο για τουλάχιστον
12 ώρες. Διατηρήστε το γιαούρτι στο ψυγείο το πολύ για
μια εβδομάδα
• Μπορείτε να αλλάξετε τη συνταγή προσαρμόζοντάς την στο
προσωπικό σας γούστο.
Προγραμματισμός του ψησίματος
! Ο προγραμματισμός είναι δυνατός μόνο αφού επιλεγεί
ένα πρόγραμμα ψησίματος.
Προγραμματισμός της διάρκειας
1. Πατήστε το εικονίδιο
.
2. στρέψτε το κουμπί για να θέσετε τη διάρκεια. Αν κρατηθεί
πατημένο το κουμπί, οι αριθμοί κυλάνε γρηγορότερα για τη
διευκόλυνση της ρύθμισης. Η οθόνη εμφανίζει γραφικά τη
μετατόπιση στη γραμμή διάρκειας.
3. Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή διάρκεια, πατήστε εκ νέου
το εικονίδιο
. Η οθόνη εμφανίζει γραφικά στη γραμμή
της διάρκειας τις πληροφορίες της τρέχουσας ώρας, της
διάρκειας και της ώρας του τέλους ψησίματος.
4. Πατήστε το εικονίδιο
για την έναρξη του ψησίματος.
5. Η οθόνη εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο γεμίζοντας
τη γραμμή της διάρκειας.
6. Όταν τελειώσει το ψήσιμο, στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ” και εκπέμπεται
ένα ηχητικό σήμα.
• Παράδειγμα: είναι 9:00 η ώρα και προγραμματίζεται μια
διάρκεια 1 ώρας και 15 λεπτών. Το πρόγραμμα σταματάει
αυτόματα στις 10:15.
GR
Πρακτικές συμβουλές ψησίματος
! Στα μαγειρέματα με αέρα μη χρησιμοποιείτε τις θέσεις 1
και 5: δέχονται απ’ ευθείας το θερμό αέρα που θα μπορούσε
να προκαλέσει καψίματα στα ευαίσθητα τρόφιμα.
! Στα μαγειρέματα ΓΚΡΙΛ και ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΑΕΡΑ, ειδικότερα
αν χρησιμοποιείτε τη σούβλα, να τοποθετείτε το ταψί στη
θέση 1 για τη συλλογή των υπολειμμάτων μαγειρέματος
(ζουμιά ή/και λίπη).
ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΟ
Ένδειξη
τρέχουσασ
ώρασ
Ώρα τέλουσ
ψησίματοσ
Γραμμή
διάρκειασ
Διάρκεια
ψησίματοσ
• Να χρησιμοποιείτε τις θέσεις 2 και 4, θέτοντας στη 2 τα
τρόφιμα που απαιτούν περισσότερη θερμότητα.
• Να τοποθετείτε το ταψί χαμηλά και το πλέγμα ψηλά.
ΓΚΡΙΛ
Προγραμματισμός μαγειρέματος με καθυστέρηση
! Ο προγραμματισμός του τέλους ψησίματος είναι δυνατός
μόνο αφού θέσετε μια διάρκεια ψησίματος.
! Για την καλύτερη χρήση του προγραμματισμού με καθυστέρηση
απαιτείται το ρολόι να έχει ρυθμιστεί σωστά.
1. Ακολουθήστε τη διαδικασία από 1 μέχρι 3 που
περιγράφεται για τη διάρκεια.
2. Πατήστε 2 φορές το εικονίδιο
, θα αναβοσβήσει η
ώρα τέλους ψησίματος.
3. στρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ώρα τέλους
ψησίματος. Αν κρατηθεί πατημένο το κουμπί, οι αριθμοί
κυλάνε γρηγορότερα για τη διευκόλυνση της ρύθμισης. Η
οθόνη εμφανίζει γραφικά τη μετατόπιση στη γραμμή της
αρχής καθυστέρησης.
4. Αφού επιτευχθεί η ώρα τέλους, πατήστε εκ νέου το
• Τοποθετείτε το πλέγμα στη θέση 3 ή 4, τοποθετείτε τα
τρόφιμα στο κέντρο του πλέγματος.
• Συνιστάται να θέτετε τη θερμοκρασία στο μέγιστο. Μην
ξαφνιάζεστε αν η επάνω αντίσταση δεν είναι συνεχώς
αναμμένη: η λειτουργία της ελέγχεται από θερμοστάτη.
ΠΊΤΣΑ
• Χρησιμοποιήστε ένα ταψί ελαφρού αλουμινίου
τοποθετώντας το στο πλέγμα που σας παρέχεται.
Με το ταψί αυξάνουν οι χρόνοι ψησίματος και δύσκολα
πετυχαίνετε μια πίτσα τραγανή.
• Σε περίπτωση με πίτσες με πλούσια γέμιση συνιστάται
να εισάγετε τη μοτσαρέλα στη μέση του ψησίματος.
εικονίδιο
. Η οθόνη εμφανίζει γραφικά στη γραμμή
έναρξης καθυστέρησης τις πληροφορίες της τρέχουσας
ώρας, του χρόνου που απομένει για την έναρξη, της
διάρκειας και της ώρας του τέλους ψησίματος.
4. Πατήστε το εικονίδιο
για την έναρξη του
προγραμματισμού.
5. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη “ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ”
και τον υπολειπόμενο χρόνο μετατοπίζοντας πίσω τη γραμμή
καθυστερημένης έναρξης.
6. Μόλις ξεκινήσει το ψήσιμο, η οθόνη εμφανίζει τον
υπολειπόμενο χρόνο γεμίζοντας τη γραμμή της διάρκειας.
7. Με τη λήξη του χρόνου, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
“ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ” και εκπέμπεται ένα
ηχητικό σήμα.
• Παράδειγμα: Είναι 9:00 η ώρα και προγραμματίζεται μια
διάρκεια 1 ώρας και 15 λεπτών και η ώρα 12:30 ως ώρα
τέλους. Το πρόγραμμα αρχίζει αυτόματα στις 11:15.
Indicazione
ora attuale
Ora di
fine cottura
Barra
inizio ritardato
Durata
cottura
Για την ακύρωση ενός προγραμματισμού πιέστε το εικονίδιο
.
33
GR
Πίνακασ ψησίματοσ
Προγράμματα
Τρόφιμα
Βάροσ
(Kg)
στάνταρ
οδηγοί
Χειροκίνητα
Πολυεπίπεδο*
Πίτσα σε 2 επίπεδα
Πίτεσ σε 2 επίπεδα/τάρτεσ σε 2 επίπεδα
Παντεσπάνι σε 2 επίπεδα (σε ταψί)
Κοτόπουλο ψητό + πατάτεσ
Αρνί
Σκουμπρί
Λαζάνια
Μπινιέ σε 3 επίπεδα
Μπισκότα σε 3 επίπεδα
Αλμυρά ζύμησ με τυρί σε 2 επίπεδα
Αλμυρέσ τάρτεσ
Θέση των επιπέδων
1+1
1
1
1
Προθέρμανση
Προτεινόμενη Διάρκεια
θερμοκρασία Μαγειρέματοσ
(λεπτά)
(°C)
συρόμενοι
οδηγοί
2 και 4
2 και 4
2 και 4
1 και 2/3
2
1ή2
2
1 και 3 και 5
1 και 3 και 5
2 και 4
1 και 3
1
1
1
1
και 3
και 3
και 3
και 3
1
1
1
1 και 2 και 4
1 και 2 και 4
1 και 3
1 και 3
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
210-220
180
160-170
200-210
190-200
180
180-190
190
180
210
190-200
20-25
30-35
20-25
65-75
45-50
30-35
35-40
20-25
10-20
20-25
20-30
Γκριλ*
Σκουμπρί
Γλώσσεσ και σουπιέσ
Σουβλάκια από καλαμάρια και γαρίδεσ
Φιλέτο μπακαλιάρου
Λαχανικά στη σχάρα
Μπριζόλεσ μοσχαρίσιεσ
Λουκάνικα
Hamburger
Τοστ (ή ψημένο ψωμί)
Κοτόπουλο στη σούβλα (όπου υπάρχει)
Αρνί στη σούβλα (όπου υπάρχει)
1
0,7
0,7
0,7
0,5
0,8
0,7
n° 4 ή 5
n° 4 ή 6
1
1
4
4
4
4
3ή4
4
4
4
4
-
3
3
3
3
2ή3
3
3
3
3
-
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
10-20
10-15
10-15
10-15
15-20
10-20
10-20
10-12
3-5
70-80
70-80
Γκριλ με αέρα*
Κοτόπουλο στο γκριλ
Σουπιέσ
Κοτόπουλο στη σούβλα (όπου υπάρχει)
Πάπια στη σούβλα (όπου υπάρχει)
Ψητό μοσχαρίσιο ή βοδινό
Ψητό χοιρινό
Αρνί
1,5
1
1,5
1,5
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
όχι
210
200
210
210
210
210
210
55-60
30-35
70-80
60-70
60-75
70-80
40-45
Ψητό*
Ψητά (λευκά ή κόκκινα κρέατα)
Ψάρι*
Τσιπούρα
Φιλέτα ψαριού
Πέρκα με πατάτεσ
Πίτσα*
Πίτσα
Φοκάτσεσ
Φούσκωμα
ζύμησ
Φούσκωμα ζυμών με μαγιά φυσική (μπριόσ, ψωμί,
τάρτα ζάχαρησ, κρουασάν, κλπ.)
1
2
2
όχι
200
50-75
0,7
1
0,5 + 0,5
2
2
2
2
2
2
ναι
ναι
ναι
180
170
190
20-25
12-15
60
0,5
0,5
2
2
1
1
ναι
ναι
210-220
190-200
15-20
20-25
2
2
όχι
40
Παστερίωση*
Φρούτα, λαχανικά, κλπ.
2
2
ναι
110
Χαμηλή
θερμοκρασία*
Κρέασ
Ψάρι
Λαχανικά
2
2
2
1
1
1
όχι
όχι
όχι
75
85
110
Ξεπάγωμα*
90-180
90-180
90-180
Όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα
* Οι χρόνοι ψησίματοσ είναι ενδεικτικοί και μπορούν να μεταβάλλονται με βάση τισ προσωπικέσ προτιμήσεισ. Οι χρόνοι προθέρμανσησ του
φούρνου είναι προρρυθμισμένοι και μη τροποποιήσιμοι χειρονακτικά.
! Πρόγραμμα ECO: Το πρόγραμμα αυτό, με μεγαλύτερουσ χρόνουσ μαγειρέματοσ αλλά με μια αισθητή εξοικονόμηση ενέργειασ, ενδείκνυται
γιαφαγητά όπωσ φιλέτα ψαριού, ζαχαροπλαστική και λαχανικά. Προσφέρεται επίσησ και για τη θέρμανση φαγητών και για την ολοκλήρωση
τουμαγειρέματοσ.
34
Πίνακασ ψησίματοσ
Προγράμματα
Τρόφιμα
Βάροσ
(Kg)
Αυτόματα**
Θέση των επιπέδων
στάνταρ
οδηγοί
συρόμενοι
οδηγοί
Ψωμί***
Ψωμί (βλέπε συνταγή)
1
2ή3
2
όχι
Βοδινό
Ψητό βοδινό
1-1,5
2ή3
2
όχι
Ψητό μοσχαράκι
1-1,5
2ή3
2
όχι
Μπούτι αρνίσιο
1-1,5
2ή3
2
όχι
1,2-1,5
2ή3
2
όχι
Μοσχάρι
Αρνί
Χοιρινό
Ψητό χοιρινό
Κοτόπουλο
Κοτόπουλο ψητό
1-1,5
2ή3
2
όχι
Φιλέτο ψάρι
Μπακαλιάροσ
Ροφόσ
Πέστροφα
0,4-0,5
0,4-0,5
0,4-0,5
2ή3
2ή3
2ή3
2
2
2
όχι
όχι
όχι
Τσιπούρα
Λαβράκι
0,4-0,5
0,4-0,5
2ή3
2ή3
2
2
όχι
όχι
Ψάρι σε
λαδόκολα
Πίτεσ
Πίτεσ
0,5
2ή3
2
όχι
0,5
2ή3
2
όχι
Γλυκά με βάση φυσική μαγιά (μπριόσ, γλυκό με
αμύγδαλα, κλπ.)
0,7
2ή3
2
όχι
Γλυκά με βάση χημική μαγιά (βάση τούρτασ, μπισκότα
μουαρέ, κλπ.)
0,7
2ή3
2
όχι
1
2ή3
2
όχι
1-3-5
1-2-4
όχι
2
1
όχι
2
ναι
Αφράτη Τάρτα Τάρτα μήλων
Μπριόσ
Μηλόπιτα
Γλυκά
Γλυκά
Παέγια
Παέγια (βλέπε συνταγή)
Ρύζι
Πίτσα*
Γιαούρτι
Ρύζι (βλέπε συνταγή)
Πίτσεσ πολύ λεπτέσ (ζύμη ψωμιού)
Γιαούρτι
0,5
GR
Προθέρμανση
4 (πέτρα
πίτσασ σε
σχάρα)
2
* (μόνο στα μοντέλα που διαθέτουν πέτρα πίτσασ)
** Οι διάρκειεσ των αυτόματων ψησιμάτων είναι προρρυθμισμένεσ. Οι τιμέσ είναι τροποποιήσιμεσ από το χρήστη ξεκινώντασ
από την προρρυθμισμένη διάρκεια.
*** Σύμφωνα με τη συνταγή, προσθέστε 50 gr (0,5 dl) νερού στο ταψί στη θέση 5.
35
GR
Προφυλάξεις και συμβουλές
! Η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα
με τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Οι προειδοποιήσεις
αυτές παρέχονται για λόγους ασφαλείας και πρέπει να
διαβαστούν προσεκτικά.
Γενική ασφάλεια
• Η συσκευή σχεδιάστηκε για μη επαγγελματική χρήση στο
εσωτερικό κατοικίας.
• Η συσκευή δεν εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο, κι ούτε
αν ο χώρος σκεπάζεται, διότι είναι πολύ επικίνδυνο να
την αφήσετε εκτεθειμένη σε βροχή και κακοκαιρία.
• Για να μετακινήσετε τη συσκευή να χρησιμοποιείτε πάντα τις
αντίστοιχες λαβές που βρίσκονται στα πλαϊνά του φούρνου.
• Μην αγγίζετε τη μηχανή με πόδια γυμνά ή με τα χέρια ή
τα πόδια βρεγμένα.
• Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για το
μαγείρεμα τροφίμων, μόνο από άτομα ενήλικα
και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται
στο παρόν εγχειρίδιο. Κάθε άλλη χρήση (για
παράδειγμα: θέρμανση χώρων) είναι ακατάλληλη
και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες
ζημιές προκαλούμενες από χρήσεις ακατάλληλες,
εσφαλμένες και ανορθόδοξες.
• Κατά τη χρήση της συσκευής τα θερμαντικά στοιχεία
και ορισμένα μέρη της πόρτας του φούρνου
καθίστανται πολύ θερμά. Προσέχετε να μην τα
αγγίζετε και κρατάτε τα παιδιά μακριά.
• Αποφεύγετε το καλώδιο τροφοδοσίας άλλων οικιακών
συσκευών να αγγίζει τα θερμά μέρη του φούρνου.
• Μη βουλώνετε τα ανοίγματα αερισμού και απαγωγής της
θερμότητας.
• Να πιάνετε τη λαβή ανοίγματος της πόρτας στο κέντρο:
στα πλαϊνά μπορεί να είναι ζεστή.
• Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου για να βάζετε ή
να βγάζετε σκεύη.
• Μην καλύπτετε τη βάση του φούρνου με αλουμινόχαρτο.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτο υλικό στο φούρνο: αν η συσκευή
τεθεί ξαφνικά σε λειτουργία θα μπορούσε να πάρει φωτιά.
• Να βεβαιώνεστε πάντα ότι οι επιλογείς είναι στη θέση
“●”/“○” όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
• Μη βγάζετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα τραβώντας
το καλώδιο, αλλά πιάνοντας το βύσμα.
• Μην κάνετε καθαρισμό ή συντήρηση χωρίς προηγουμένως
να έχετε βγάλει το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.
• Σε περίπτωση βλάβης, μη επεμβαίνετε σε καμία
περίπτωση στους εσωτερικούς μηχανισμούς για να
επιχειρήσετε την επισκευή. Επικοινωνήστε με την Τεχνική
Υποστήριξη (βλέπε Υποστήριξη).
• Μην αποθέτετε βαριά αντικείμενα στην ανοιχτή πόρτα
του φούρνου.
• Δεν προβλέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες
φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, από άτομα
μη έμπειρα ή χωρίς εξοικείωση με το προϊόν, εκτός κι
αν εποπτεύονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους ή έχουν δεχτεί προκαταρκτικές οδηγίες για τη χρήση
της συσκευής.
• Αποφεύγετε να παίζουν τα παιδιά με τη συσκευή.
36
Διάθεση
• Διάθεση του υλικού συσκευασίας: να εφαρμόζετε τους
τοπικούς κανονισμούς, ώστε οι συσκευασίες να μπορούν
να επαναχρησιμοποιηθούν.
• Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/CE για τα απορρίμματα
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (RAEE),
προβλέπει ότι οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν
πρέπει να διατίθενται στην κανονική ροή των στερεών
αστικών απορριμμάτων. Οι διατεθείσες συσκευές πρέπει
να συλλέγονται χωριστά για να βελτιστοποιείται το
ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης των υλικών που
τις συνθέτουν και να αποφεύγονται δυνητικές ζημιές στην
υγεία και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του διαγραμμένου
καλαθιού φέρεται σε όλα τα προϊόντα για να θυμίζει τις
υποχρεώσεις χωριστής συλλογής.
Για περαιτέρω πληροφορίες, για τη σωστή απομάκρυνση
των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, οι κάτοχοι μπορούν
να απευθύνονται στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή
στους μεταπωλητές.
Εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμός
στο περιβάλλον
• Θέτοντας σε λειτουργία το φούρνο στα ωράρια που
κυμαίνονται από αργά το απόγευμα μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες, συμβάλλετε στην μείωση του φορτίου
απορρόφησης των επιχειρήσεων ηλεκτρικού. Οι δυνατότητες
προγραμματισμού των λειτουργιών, ειδικότερα το “ψήσιμο
με υστέρηση” (βλέπε Προγράμματα) και ο “αυτόματος
εκ των υστέρων καθαρισμός” (βλέπε Συντήρηση και
φροντίδα), επιτρέπουν να οργανωθείτε σχετικά.
• Συστήνεται να διενεργείτε πάντα τα μαγειρέματα GRILL
με την πόρτα κλειστή: τόσο για να πετύχετε καλύτερα
αποτελέσματα όσο και για μια αισθητή εξοικονόμηση
ενέργειας (10% περίπου).
• Να διατηρείτε αποτελεσματικές και καθαρές τις τσιμούχες,
έτσι ώστε να εφαρμόζουν καλά στην πόρτα και να μην
προκαλούνται απώλειες θερμότητας.
Συντήρηση και φροντίδα
Αποκλεισμός του ηλεκτρικού ρεύματος
Πριν από κάθε εργασία να απομονώνετε τη συσκευή από
το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
Καθαρισμός της συσκευής
• Ελαφρές χρωματικές διαφορές στο πρόσθιο πλευρό
του φούρνου οφείλονται σε διάφορα υλικά όπως γυαλί,
πλαστικό ή μέταλλο.
• Ενδεχόμενες σκιάσεις στο γυαλί της πόρτας, σαν
γραμμώσεις, οφείλονται στην αντανάκλαση του φωτός
της λυχνίας του φούρνου.
• Σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ο σμάλτος σημαδεύεται
δια πυρός. Κατά τη διαδικασία αυτή μπορεί να
εμφανιστούν χρωματικές μεταβολές. Αυτό είναι σύνηθες
και δεν επιδρά επ’ ουδενί στη λειτουργία. Τα άκρα των
λεπτών λαμαρινών δεν μπορούν να επισμαλτωθούν
εξ ολοκλήρου και συνεπώς μπορεί να φαίνονται
ακατέργαστα. Αυτό δεν διακυβεύει την αντισκωριακή
προστασία.
• Τα εξωτερικά επισμαλτωμένα μέρη ή τα ανοξείδωτα και
οι λαστιχένιες τσιμούχες μπορούν να καθαρίζονται με
ένα σφουγγαράκι βρεγμένο με χλιαρό νερό και ουδέτερο
σαπούνι. Αν οι λεκέδες είναι δύσκολοι για να φύγουν
χρησιμοποιήστε προϊόντα ειδικά. Προτείνεται να ξεπλένετε
με άφθονο νερό και να στεγνώνετε μετά τον καθαρισμό. Μη
χρησιμοποιείτε αποξυστικές σκόνες ή διαβρωτικές ουσίες.
• Το εσωτερικό του φούρνου καθαρίζεται κατά προτίμηση
κάθε φορά μετά τη χρήση, όσο είναι ακόμη χλιαρό.
Να χρησιμοποιείτε ζεστό νερό και απορρυπαντικό, να
ξεπλένετε και να στεγνώνετε με μαλακό πανί. Αποφεύγετε
τα αποξυστικά.
• Τα αξεσουάρ μπορούν να πλένονται σαν κανονικά σκεύη,
ακόμη και σε πλυντήριο πιάτων πλην των συρόμενων
οδηγών.
• Συστήνεται να μην ψεκάζετε απορρυπαντικά απ’ ευθείας
στην περιοχή των χειριστηρίων αλλά να χρησιμοποιείτε
ένα σφουγγαράκι.
! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκούπες ατμού ή σε υψηλή πίεση
για τον καθαρισμό της συσκευής.
Καθαρισμός της πόρτας
Καθαρίστε το γυαλί της πόρτας με σφουγγάρια και μη
αποξυστικά προϊόντα και στεγνώστε με ένα πανί μαλακό.
Μη χρησιμοποιείτε υλικά τραχιά ή ξέστρα ακονισμένα γιατί
θα μπορούσαν να γρατσουνίσουν την επιφάνεια και να
προκαλέσουν θραύση του γυαλιού.
Γι α έ ν α ν π ι ο ε π ι μ ε λ ή κα θ α ρ ι σ μ ό μ πο ρ ε ί τ ε ν α
αποσυναρμολογήσετε την πόρτα του φούρνου:
1. ανοίξτε τελείως την πόρτα (βλέπε εικόνα).
2. χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, σηκώστε και στρέψτε
τους μοχλούς F που βρίσκονται στους δύο μεντεσέδες
(βλέπε εικόνα).
Αντικατάσταση της λυχνίας
Για την αντικατάσταση της
λυχνίας φωτισμού του φούρνου:
1. Βγάλτε το γυάλινο καπάκι
από τη λυχνία.
2. Βγάλτε τη λυχνία και
αντικαταστήστε την με μια
ανάλογη: λυχνία αλογόνου
τάσης 230V, ισχύος 25 W,
σύνδεσης G 9.
3. Ξαναμοντάρετε το καπάκι
(βλέπε εικόνα).
! Μη χρησιμοποιείτε τη λυχνία φούρνου για το φωτισμό
χώρων.
Συναρμολόγηση του Κιτ Συρόμενων Οδηγών
Για τη συναρμολόγηση των συρόμενων οδηγών:
1. Βγάλτε τα δύο πλαίσια
εξάγοντάς τα από τα
διαχωριστικά A (βλέπε
εικόνα).
A
Οδηγόσ
Αριστερά
Οδηγόσ
Δεξιά
B
C
F
3. πιάστε την πόρτα στα δύο
εξωτερικά πλευρά, κλείνοντάς
την αργά όχι όμως πλήρως. Μετά
τραβήξτε την πόρτα προς εσάς
βγάζοντάς την από τους μεντεσέδες
(βλέπε εικόνα).
Ξαναμοντάρετε την πόρτα ακολουθώντας με αντίστροφη
σειρά την διαδικασία.
GR
Φ
Εξ ορά
αγ
ω
γή
σ
2. Επιλέξτε το επίπεδο στο
οποίο θα εισάγετε τον
συρόμενο οδηγό.
Προσέχοντας στη φορά
εξαγωγής του ίδιου του
οδηγού, τοποθετήστε στο
πλαίσιο πρώτα τη σφήνα B
και μετά τη σφήνα C.
3. Στερεώστε τα δύο πλαίσια
με τους οδηγούς
μονταρισμένους στις
σχετικές οπές που βρίσκονται
στα τοιχώματα του φούρνου
(βλέπε εικόνα). Οι οπές για
το αριστερό πλαίσιο είναι
D
τοποθετημένες ψηλά, ενώ οι
οπές για το δεξί είναι χαμηλά.
4. Τέλος, σφηνώστε τα
πλαίσια στα διαχωριστικά A.
!Μην εισάγετε τους συρόμενους οδηγούς στη θέση 5.
Ελέγξτε τις τσιμούχες
Να ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση της τσιμούχας γύρω
από την πόρτα του φούρνου. Σε περίπτωση που πάθει
ζημιά να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής
Υποστήριξης (βλέπε Τεχνική Υποστήριξη). Συνιστάται να μη
χρησιμοποιείτε το φούρνο μέχρι να επισκευαστεί.
37
GR
Αυτόματος καθαρισμός ΠΥΡΟΛΥΣΗ
Ο κύκλος καθαρισμού φέρνει την εσωτερική θερμοκρασία
του φούρνου μέχρι τους 500°C και ενεργοποιεί τη διαδικασία
της πυρόλυσης, δηλαδή της ανθρακοποίησης των
υπολειμμάτων. Η βρωμιά στην κυριολεξία γίνεται στάχτη.
Κατά τον αυτόματο καθαρισμό, οι επιφάνειες μπορεί να
θερμανθούν πολύ: Κρατάτε τα παιδιά σε απόσταση. Από το
γυαλί της πόρτας του φούρνου μπορείτε να παρατηρήσετε
ορισμένα σωματίδια που φωτίζονται: πρόκειται για μια
στιγμιαία καύση, φαινόμενο απόλυτα συνηθισμένο, που
δεν συνεπάγεται κανέναν κίνδυνο.
Πριν ενεργοποιήσετε την ΠΥΡΟΛΥΣΗ:
• καθαρίστε την πόρτα του φούρνου
• με ένα βρεγμένο σφουγγαράκι βγάλτε από το
εσωτερικό του φούρνου τα πιο χοντρά υπολείμματα.
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά.
• βγάλτε τα αξεσουάρ και το κιτ συρόμενων οδηγών (αν
υπάρχει).
• Μην αφήνετε πανιά κουζίνας ή πιάστρες στη λαβή.
! Αν ο φούρνος είναι υπερβολικά ζεστός η πυρόλυση μπορεί
να μην ξεκινήσει. Περιμένετε να κρυώσει.
! Η ενεργοποίηση του προγράμματος είναι δυνατή μόνο
αφού κλείσετε την πόρτα του φούρνου.
Για να ενεργοποιήσετε τον κύκλο καθαρισμού
.
2. Πατήστε το εικονίδιο
.
3. κυλήστε τα λήμματα του μενού μέσω του κουμπιού,
επιλέξτε το λήμμα ΠΥΡΟΛΥΣΗ και πατήστε το εικονίδιο
.
4. η συσκευή προτείνει την “ΚΑΝΟΝΙΚΗ” πυρόλυση
διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών. Μπορείτε να επιλέξετε
άλλα επίπεδα καθαρισμού.
• με το κουμπί επιλέξτε μεταξύ:
- “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ”: διάρκειας 1 ώρας
- “ΚΑΝΟΝΙΚΗ”: Διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών
- “ΕΝΤΑΤΙΚΗ”: διάρκειας 2 ωρών.
• πατήστε εκ νέου το εικονίδιο
5. Πατήστε το εικονίδιο
.
για την έναρξη της ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ.
Διατάξεις ασφαλείας
• η πόρτα κλειδώνει αυτόματα μόλις η θερμοκρασία φτάσει
σε υψηλές τιμές. Ανάβει το εικονίδιο
στην οθόνη.
• το πάτημα του εικονιδίου
επιτρέπει την ακύρωση,
σε οποιαδήποτε στιγμή, του κύκλου καθαρισμού.
• σε περίπτωση ανώμαλου γεγονότος, η τροφοδοσία των
θερμαντικών στοιχείων διακόπτεται
• Με το κλείδωμα της πόρτας δεν μπορείτε πλέον να
αλλάξετε τις ρυθμίσεις της διάρκειας και του τέλους.
Προγραμματισμός του καθυστερημένου αυτόματου
καθαρισμού
! Ο προγραμματισμός είναι δυνατός μόνο αφού επιλεγεί ο
κύκλος καθαρισμού.
1. Πατήστε 2 φορές το εικονίδιο
ώρα τέλους πυρόλυσης.
38
εικονίδιο
. Η οθόνη εμφανίζει γραφικά στη γραμμή
έναρξης καθυστέρησης τις πληροφορίες της τρέχουσας
ώρας, του χρόνου που απομένει για την έναρξη, της
διάρκειας και της ώρας του τέλους πυρόλυσης.
4. Πατήστε το εικονίδιο
για την έναρξη του
προγραμματισμού.
5. Η οθόνη εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο μετατοπίζοντας
πίσω τη γραμμή καθυστερημένης έναρξης.
6. Μόλις ξεκινήσει η πυρόλυση, η οθόνη εμφανίζει τον
υπολειπόμενο χρόνο γεμίζοντας τη γραμμή της διάρκειας.
6. Με τη λήξη του χρόνου, στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ” και εκπέμπεται
ένα ηχητικό σήμα.
• Παράδειγμα: είναι η ώρα 9:00, επιλέγεται ΠΥΡΟΛΥΣΗ με
Οικονομικό επίπεδο και συνεπώς με προκαθορισμένη
διάρκεια 1 ώρας. Προγραμματίζεται η ώρα 12:30 ως
τέλος. Το πρόγραμμα αρχίζει αυτόματα στις 11:30.
Για την ακύρωση ενός προγραμματισμού πιέστε το εικονίδιο
.
:
1. Ανάψτε τον πίνακα ελέγχου πιέζοντας το εικονίδιο
3. στρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ώρα τέλους
πυρόλυσης. Αν κρατηθεί πατημένο το κουμπί, οι αριθμοί
κυλάνε γρηγορότερα για τη διευκόλυνση της ρύθμισης. Η
οθόνη εμφανίζει γραφικά τη μετατόπιση στη γραμμή της
αρχής καθυστέρησης.
3. Αφού επιτευχθεί η ώρα τέλους, πατήστε εκ νέου το
, θα αναβοσβήσει η
Στο τέλος του αυτόματου καθαρισμού
Για να μπορέσετε να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου θα
χρειαστεί να περιμένετε το σβήσιμο του εικονιδίου . δείχνει
ότι η θερμοκρασία του φούρνου κατέβηκε σε αποδεκτό
επίπεδο. Στο σημείο αυτό μπορείτε να διαπιστώσετε την
παρουσία ορισμένων ιζημάτων λευκής σκόνης στον πάτο
και στα τοιχώματα του φούρνου: αφαιρέστε τα με ένα
βρεγμένο σφουγγαράκι με φούρνο κρύο. Αν, αντίθετα,
επιθυμείτε να εκμεταλλευτείτε την αποθηκευμένη θερμότητα
για να ξεκινήσετε ένα μαγείρεμα, οι σκόνες μπορεί να
παραμείνουν: δεν συνεπάγεται κίνδυνος για τα προς
μαγείρεμα τρόφιμα.
Ανωμαλίες και αντιμετώπιση
Πρόβλημα
Ο προγραμματισμόσ ενόσ
ψησίματοσ δεν έχει εκκινηθεί.
Η οθόνη εμφανίζει ECO Mode.
Επέλεξα ένα αυτόματο
πρόγραμμα. Η οθόνη εμφανίζει
«Hot» και το ψήσιμο δεν ξεκινάει.
Επέλεξα το ψήσιμο με αέρα και η
τροφή εμφανίζει καψίματα.
Πιθανό αίτιο
Υπήρξε black-out.
GR
Αντιμετώπιση
Ξαναρυθμίστε τουσ
προγραμματισμούσ,
Η συσκευή είναι σε κατάσταση
Αγγίξτε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για
standby.
να βγείτε από την κατάσταση standby.
Η εσωτερική θερμοκρασία του φούρνου Περιμένετε να κρυώσει ο φούρνοσ.
είναι μεγαλύτερη τησ προταθείσασ για
το επιλεγμένο πρόγραμμα.
Στα μαγειρέματα με αέρα μη
χρησιμοποιείτε τισ θέσεισ 1 και 5:
δέχονται απ’ ευθείασ το θερμό αέρα
που θα μπορούσε να προκαλέσει
καψίματα στα ευαίσθητα τρόφιμα.
39
Установлення
! Необхідно зберігати дану брошуру, щоб мати нагоду
звернутися до неї у будь-який момент. У раз продажу,
передачі іншій особі або переїзду переконайтеся,
що інструкція перебуває разом із приладом й новий
власник може ознайомитися з принципами його роботи
й відповідними запобіжними заходами.
! Уважно вивчіть інструкцію: в ній міститься важлива
інформація щодо встановлення, використання та безпеки.
Розташування
! Упаковки не призначені для дитячих ігор, тому їх
необхідно утилізувати згідно до норм розподільного
збору відходів (див. Запобіжні заходи та поради).
560
mm
.
45 m
m.
Центрування і закріплення
Щоб закріпити прилад до меблі:
• відчиніть дверцята духовки;
• зніміть бічні прокладки у верхній частині, щоб відкрити
2 кріпильні отвори;
• прикріпіть духовку до меблі за допомогою 2 дерев’яних
гвинтів;
• поверніть на місце 2 прокладки.
! Встановлення має здійснюватися лише фахівцями та з
дотриманням цих інструкцій. Помилкове встановлення
може призвести до травмування осіб, тварин або до
ушкодження речей.
Вбудування
Щоб гарантувати справну роботу приладу, меблі, в
які він має вбудовуватися, повинні мати відповідні
характеристики:
20 mm.
.
mm
550 in.
m
m.
570 mm.
45 m
595
mm
.
560
mm
.
575-585 mm.
• панелі поблизу від духовки мають бути виконані з
жароміцних матеріалів;
• якщо меблі облицьовані шпоном, застосований клей
має витримувати температуру 100°C;
• стіл , під який вбудовується духовка (див.малюнок),
або висока шафа повинні мати такі розміри:
590 mm.
UA
! Всі частини, які забезпечують безпеку, мають
закріплюватися так, щоб унеможливити їх витягання
без спеціальних інструментів.
Електричні підключення
! Духовки оснащені триполюсним шнуром живлення та
працюють від змінного струму, робоча напруга і частота
вказуються на табличці з даними, закріпленої на приладі
(див.нижче).
Встановлення шнуру живлення
1. Відкрийте клемну
коробку, скориставшись
викруткою як важелем,
натискуючи нею на бічні
язички кришки: потягніть
та відкрийте кришку (див.
малюнок).
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
,
2
2
* Тільки для моделей з неіржавіючої сталі
! Вбудований прилад не повинен контактувати з
електричними частинами.
Енергоспоживання, вказане на табличці з даними, було
заміряно при цьому типі встановлення.
Вентилювання
Для гарантії належного вентилювання необхідно зняти
задню стінку у відсіку. Бажано встановити духовку так,
щоб вона обпиралася на дві дерев’яні планки або на
суцільну поверхню з отвором щонайменш 45 x 560 мм
(див.малюнки).
40
L
N
2. Підготуйте та встановіть
шнур живлення: зніміть
гвинти з затискувача і три
гвинти з контактів L-N, потім закріпіть жили
під голівк ами гвинтів,
дотримуючись кольорів
Синій (N) Коричневий (L)
Жовтий-Зелений (
) див.малюнок.
3. Зафіксуйте шнур
відповідним затискачем.
4 . З а к р и й те к р и ш к о ю
клемну коробку.
Підключення шнуру живлення до електричної мережі
Забезпечте шнур вилкою, придатною для вказаного на
табличці з даними навантаження (див.поруч). У разі
безпосереднього підключення до мережі необхідно
передбачити між приладом і мережею всеполюсний
вимикач з мінімальною відстанню між контактами у 3 мм,
який витримує навантаження і відповідає чинним нормам
(дріт заземлення не має перериватися вимикачем).
При розташуванні шнуру живлення слідкуйте, щоб
температура у приміщенні не перевищувала 50°C в
ніякій точці.
! Монтажник є відповідальним за правильне електричне
підключення та дотримання норм безпеки.
Перш ніж виконувати підключення, переконайтеся в
тому, що:
• розетк а має заземлення у відповідності до
встановлених норм;
• розетка розрахована на максимальне навантаження
у межах потужності приладу, зазначене у таблиці з
характеристиками (див. нижче);
• напруга живлення знаходиться в межах значень,
вказаних на табличці з характеристиками (див.нижче);
• розетка сумісна з вилкою приладу. В іншому випадку
замініть розетку або вилку; не використовуйте
подовжувачі й трійники.
! У встановленому приладі має бути забезпечений
легкий доступ до електричного шнуру і розетки.
! Шнур не повинен мати згинів або утисків.
! Шнур має періодично перевірятися і замінюватися
тільки вповноваженими фахівцями (див. Допомога).
ТАБЛИЧКА З ТЕХНІЧНИМИ ДАНИМИ
Розмiри*
ширина 43,5 см
висота 32,4 см
глибина 41,5 см
Об’єм*
59 л
Розмiри**
ширина 45,5 см
висота 32,4 см
глибина 41,5 см
Об’єм**
Електричні
підключення
UA
62 л
напруга при 220-240В ~ 50/60Гц
або 50Гц максимальна споживана
потужність 2800Вт
(див. табличку з технічними даними)
МАРКУВАННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
Директива 2002/40/CE на
маркувальній етикетці
електричних духовок.
Стандарт EN 50304
Енергоспоживання декларація
Клас Примусова конвекція
– функція нагрівання: ECO
Цей прилад вiдповідає таким
Директивам ЄС: 2006/95/CEE
від 12/12/06 (Низька напруга) з
подальшими внесеними змінами
- 2004/108/CEE від 15/12/04
(Електромагнітна сумісність)
з подальшими внесеними змінами
- 93/68/CEE від 22/07/93
з подальшими внесеними змінами
- 2012/19/CE з подальшими
внесеними змінами.
1275/2008 Про енергоспоживання
електропобутових приладів у
черговому та вимкненому режимах
* Тільки для моделей з литими напрямними.
** Тільки для моделей з дротяними напрямними.
! Компанія знімає з себе відповідальність у разі
недотримання вказаних норм.
41
UA
Запуск і використання
Позиції меню для установки параметрів
УВАГА! Д уховк а
оснащена системою
зупинення решіток,
завдяки якій можна
вийняти їх так, щоб вони
не випадали з духовки (1).
Щоб повністю вийняти
решітки, достатньо, як
показано на малюнку,
підняти їх, взятися спереду і витягнути (2).
керування і натисніть на іконку
.
Виводьте окремі позиції з меню за допомогою регулятору.
! При першому увімкненні запустіть духовку у холостому
режимі щонайменше на одну годину з термостатом на
максимумі та з зачиненими дверцятами. Потім вимкніть
духовку, відкрийте дверцята і провітріть приміщення.
Запах, що з’явився, є результатом випаровування
речовин, необхідних для захисту духовки.
! Обертанням регулятора можна змінити параметри на
дисплеї між символами “<“ і “>”.
! Щоб полегшити програмування, притримайте у
цьому положенні регулятор: номери на дисплеї
переглядатимуться швидше.
! Кожна установка автоматично вноситься у пам’ять
через 10 секунд.
! Кнопки сенсорного екрану неможливо активувати у
рукавичках.
В деяких моделях передбачено систему завіс, які
забезпечують повільне зачинення дверцят без
утримання їх руками. Для коректного використання,
перш ніж зачинити дверцята:
• відчиніть їх повністю.
• не намагайтеся прискорити зачинення за допомогою рук.
! Для оптимізації приготування їжі, під час активації
обраної функції здійснюється настройка параметрів
виробу, що може призвести до затримки в увімкненні
вентилятора і нагрівальних елементів.
Перше увімкнення
Після під’єднання приладу до електричної мережі
Щоб увійти в меню установок, увімкніть панель
Щоб змінити параметри, натисніть на іконку
.
В меню присутні такі параметри:
МОВА: вибір мови.
ПІРОЛІЗ: вибір типу очищення.
ГОДИННИК: налаштування точного часу.
ТОН: увімкнення/вимкнення тональності клавіатури.
ОСВІТЛЕННЯ: увімкнення/вимкнення внутрішнього
освітлення духовки під час готування.
ЛОГОТИП: увімкнення/вимкнення логотипу на початку
роботи
ПОРАДИ: виведення/приховання порад з використання.
ВИХІД: вихід з меню.
! Вихід з меню установок здійснюється шляхом
натискання іконоки
.
Блокування дверцят/команд
! Існує можливість заблокувати дверцята і команди коли
духовка вимкнена, коли розпочалося або закінчилося
готування, а також під час програмування.
Функція блокування дверцят/команд дозволяє
заблокувати дверцята і/або команди духовки.
Щоб заблокувати дверцята/команди, натисніть на кнопку
, оберіть бажану позицію, обертаючи регулятор:
• ЗНЯТИ БЛОКУВАННЯ: скасовує наявне блокування;
• ТІЛЬКИ КНОПКИ: блокує тільки команди;
• ТІЛЬКИ ДВЕРЦЯТА: блокує тільки дверцята;
• КНОПКИ І ДВЕРЦЯТА: блокує кнопки і дверцята
Підтвердьте вибір, натиснувши на іконку
.
Про підтвердження сповіщає звуковий сигнал і індикатор
на дисплеї.
Цю функцію можна активувати на увімкненій або
вимкненій духовці. Цю функцію можна скасувати на
увімкненій, вимкненій духовці або наприкінці готування.
! Під час очищення приладу може трапитися випадкове
блокування дверцят (іконка пружини). В цьому випадку
зніміть блокування, обертаючи регулятор вугору (див.
малюнок).
KO
OK
увімкніть панель керування, натиснувши на іконку
.
З’явиться перелік наявних в меню мов. Оберіть бажану
мову регулятором. Підтвердьте вибір, натиснувши на
іконоку
.
Після цього на дисплеї з’явиться меню для установок
параметрів. Натисніть на іконку
або перейдіть
регулятором на позицію ESCI (Вихід) і натисніть на іконку
, щоб розпочати користування духовкою.
! Через 30 секунд після вибору в меню бажаної мову
і відсутності інший операцій прилад автоматично
переходить в режим програмування.
42
Як налаштувати годинник
Щоб налаштувати годинник, увімкніть духовку шляхом
натискання на іконку
; натисніть на іконку
і
виконайте наведену процедуру.
1. Перегляньте позиції меню за допомогою регулятору,
оберіть позицію ГОДИННИК і натисніть на іконку
2. Налаштуйте години за допомогою регулятора.
.
3. Після цього повторно натисніть на іконку
.
4. Повторіть дії, описані в пунктах 2 і 3, щоб налаштувати
хвилини.
5. Щоб вийти з меню налаштування часу, натисніть
на іконку
або оберіть регулятором ESCI (Вихід) і
натисніть іконку
.
! Годинник можна налаштувати також на вимкненій
духовці, натискаючи іконку
у пунктах з 2 по 4.
і виконуючи дії, описані
Після підключення до мережі електричного живлення
або після переривання в енергопостачанні слід
налаштувати годинник спочатку.
Як задати таймер
! Таймер можна задавати на увімкненій або вимкненій
духовці. Таймер не контролює увімкнення та вимкнення
духовки.
Після вичерпання часу таймер подає звуковий сигнал,
який лунає 30 секунд; його можна припинити, якщо
натиснути на будь-яку активну іконку.
Як задати таймер:
1. Натисніть на іконку
.
2. Задайте бажаний час за допомогою регулятора.
3. Після цього повторно натисніть на іконку
.
Якщо духовка вимкнена, на дисплеї відображається
зворотний облік часу. Якщо духовка працює і горить
іконка
, це означає, що таймер відраховує час.
Щоб скасувати таймер, натисніть на іконку
і
регулятором встановіть час на 00:00. Потім повторно
натисніть на іконку
Вимкнена іконка
.
вказує на те, що таймер не працює.
Як розпочати використання духовкою
1. Увімкніть панель керування шляхом натискання на іконку
. Лунає потрійний наростальний звуковий сигнал.
2. Натисніть на іконку
, щоб вибрати бажану
ручну програму готування. Можна задати температуру
і тривалість готування.
Натисніть на іконку, щоб вибрати бажану ручну програму
готування. Температура і тривалість готування Вам будуть
запропоновані. Можна змінити тільки тривалість залежно від
обраної програми. Напис “AUTO” на дисплеї вказує на те,
що температура відповідає тому чи іншому типу готування.
Можна запрограмувати готування з відстроченим пуском.
3. Натисніть на іконку
, щоб запустити програмування.
4. Розпочинається попереднє нагрівання духовки,
індикатори попереднього нагріву загоряються відповідно
до зростання температури.
5. Про завершене попереднє нагрівання сповіщає звуковий
сигнал і загоряння всіх індикаторів попереднього нагріву:
Тепер можна розташувати в духовці їжу для готування
6. Під час приготування їжі надається можливість:
- змінювати температурушляхом натискання на іконку
,
обертати регулятор і підтверджувати шляхом повторного
натискання на іконку
(тільки для ручних програм);
- запрограмувати тривалість приготування (див.
Програми);
- перервати програму у будь-який час, натиснувши на
іконку
. В такому разі прилад запам’ятовує попередньо
змінену температуру (тільки для ручних програм).
- вимкнути духовку, натиснувши і притримавши на 3
секунди іконку
.
7. Якщо у разі раптового зникнення електроенергії
температура духовки не дуже зменшилася, спеціальна
система у приладі відновить дію програми з того
місця, де її було перервано. Заплановані програми,
які очікують увімкнення, в такому разі зникають і після
повернення електроенергії їх слід запрограмувати ще
раз. запрограмовано початок готування на 20:30. У
19:30 раптово зникає електричний струм у мережі. Після
появи електричного живлення необхідно повторити
програмування).
! У програмі БАРБЕКЮ попереднє нагрівання не
передбачене.
! Щоб не пошкодити емаль, забороняється класти будьякі речі на дно духовки.
! Все кухонне приладдя встановлюйте на ґратки з
комплекту постачання.
Вентиляція для охолодження
Щоб зменшити зовнішню температуру, охолоджувальний
вентилятор створює повітряний потік, який виходить
зовні між панеллю керування і дверцятами духовки, а
також з нижньої частини дверцят духовки. На початку
циклу очищення вентилятор працюватиме на низькій
швидкості.
! Наприкінці приготування їжі вентилятор продовжує
працювати до певного охолодження духовки.
Освітлення духовки
Світло вмикається при відчиненні дверцят духовки або
на початку програми готування (якщо така програма
активована в меню установок).
У моделях, оснащених LED INSIDE (внутрішніми
світлодіодами) готування, на дверцятах спалахують
світлодіоди, покращуючи огляд всіх рівнів всередині духовки.
Індикатори остаточного тепла
Прилад оснащений індикатором остаточного тепла.
Після вимкнення духовки на дисплеї з’являється шкала
остаточного тепла, яка вказує внутрішню температуру
духовки. Окремі елементи шкали поступово згасають
разом з охолодженням внутрішньої частини духовки.
Демонстраційний режим
! Демонстраційний режим можна встановити лише після
вибору мови.
Духовка може працювати в ДЕМОНСТРАЦІЙНОМУ
режимі: коли вимикаються всі нагрівальні елементи і
працюють лише команди.
43
UA
UA
Щоб задіяти ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ режим, вимкніть
духовку, притримайте регулятор повернутим за
годинниковою стрілкою і одночасно з цим натисніть на
іконку
впродовж 10 секунд. Лунає звуковий сигнал
і на дисплеї з’являється напис “DEMO”.
Щоб задіяти ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ режим, притримайте
регулятор повернутим проти годинникової стрілки і
одночасно з цим натисніть на іконку
впродовж 3 секунд.
Звуковий сигнал сповіщає про вимкнення цього режиму.
Повернення до стандартних установок
(від виробника)
Надається можливість повернути всі функції духовки до
стандартних, передбачених виробником. Для цього слід
скасувати всі програмування, зроблені користувачем (мова,
тон, тривалість, тощо...). Щоб скасувати програмування,
натисніть одночасно і притримайте 6 секунд кнопки
,
,
. Про завершене скасування сповіщає звуковий
сигнал. При першому натисканні на іконку
всі дії
виконуватимуться, як на початку використання приладу.
Standby
Цей виріб задовольняє вимогам Європейської
Директиви щодо обмеження у споживанні електроенергії
в черговому режимі. Якщо протягом 30 хвилин не
виконувати ніяких дій і не блокувати кнопки або
дверцята, прилад автоматично переходить у черговий
режим. Черговий режим позначається на дисплеї як
“ECO Mode”. Повернення апарату в робочий режим
відбувається відразу ж після взаємодії з ним.
Програми
! Щоб забезпечити належну м’якість та хрусткість страв,
всередині духовки створюється вологість у вигляді
водяної пари, яка природно утворюється з харчових
продуктів. Таким чином гарантуються оптимальні
результати готування всіх типів страв.
! При кожному увімкненні духовки буде запропонована
перша ручна програма готування.
! Якщо дверцята нещільно зачинені, на дисплеї з’явиться
повідомлення “ДВЕРЦЯТА ВІДЧИНЕНІ”. Усуньте
причину, через котру дверцята не зачинялися, щоб
отримати кращі результати з готування їжі.
Ручні програми готування
! Для всіх програм задано певну температуру приготування
їжі. Її можна регулювати уручну, в діапазоні від 40°C до
250°C (270°C для програми БАРБЕКЮ). Всі змінені
температури вносяться у пам’ять и будуть запропоновані
користувачеві при наступному увімкненні духовки. Якщо
обрана температура є нижчою за внутрішню температуру
духовки, на дисплеї з’являється напис “ЗАНАДТО ГАРЯЧА
44
ДУХОВКА”. Але це не заважає розпочати готування їжі.
Якщо запускається готування, але не визначено його
тривалість, на дисплеї відображається час, який минув
з початку готування.
Програма БАГАТОРІВНЕВА
Працюють всі нагрівальні елементи і вентилятор.
Оскільки тепло розподілено рівномірно по всій духовці,
приготування їжі відбувається завдяки рівномірному
нагріву повітря. Можна використовувати максимум 3
полиці одночасно.
Програма БАРБЕКЮ
Працює верхній нагрівальний елемент і рожен (де він
наявний). Підвищена температура, що йде від гриля,
рекомендується для продуктів, які потребують сильного
нагріву поверхні. Слідкуйте, щоб під час готування
дверцята залишалися зачиненими (див. “Практичні
поради з готування”).
Програма КОНВЕКЦІЙНИЙ ГРИЛЬ
Працює верхній нагрівальний елемент і певний час
протягом циклу - циркуляційний нагрівальний елемент,
а також вентилятор і рожен (де він наявний). Такий
режим об’єднує одностороннє теплове випромінювання
з примусовою циркуляцією повітря усередині духовки.
Це перешкоджає поверхневому підгорянню страви,
збільшуючи силу проникнення тепла. Слідкуйте, щоб під
час готування дверцята залишалися зачиненими (див.
“Практичні поради з готування”).
Програма ЗАПЕЧЕНОГО М’ЯСА
Працюють нижній і циркуляційний нагрівальні елементи і
вентилятор. Такий режим об’єднує одностороннє теплове
випромінювання з примусовою циркуляцією повітря
усередині духовки. Це перешкоджає поверхневому
підгорянню страви, збільшуючи силу проникнення тепла.
Під час приготування дверцята духовки мають бути
зачинені.
Програма РИБА
Працюють верхній і циркуляційний нагрівальні елементи
і вентилятор. Ця програма дозволяє легко готувати
рибні страви.
Програма ПІЦЦА
Працюють верхній і циркуляційний нагрівальні елементи
і вентилятор. Завдяки цьому забезпечується швидкий
нагрів духовки. При одночасному використанні декількох
дек, необхідно поміняти їх місцями всередині готування.
Програма ДРІЖДЖОВА ВИПІЧКА
Працюють циркуляційний нагрівальний елемент і
вентилятор лише під час нагріву. Температура духовки
ідеально сприяє підйому тіста. Під час підйому дріжджового
тіста тримайте дверцята духовки зачиненими.
Програма КОНВЕКЦІЙНИЙ ГРИЛЬ
Працює задній нагрівальний елемент і вентилятор,
забезпечуючи делікатне рівномірне розповсюдження
тепла всередині духовки. Ця програма рекомендується
для готування делікатних справ (напр., дріжджової
солодкої випічки).
Програма ПАСТЕРИЗАЦІЯ
Цей тип готування рекомендується для фруктів, овочів,
тощо....
Невеличкі контейнери можуть розміщуватися на 2 рівнях
(на 1-му рівні деко і на 3-му рівні решітка). Зачекайте
на охолодження контейнерів всередині духовки. Ставте
кекси у холодну духовку.
Програми НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ ДЛЯ М’ЯСА/
РИБИ/ОВОЧІВ
Цей тип готування, використовуваний рок ами
професіоналами цього сектору, дозволяє готувати
продукти (м’ясо, рибу, овочі, фрукти) при дуже
низьких температурах (75,85 і 110 °C), забезпечуючи
оптимально приготовану страву з підкресленням
смакових властивостей того чи іншого продукту.
Переваги - численні:
• завдяки дуже низьким температурам готування
(в цілому, вони не перевищують температури
випаровування), майже не відбувається
випаровування соків та соусів і тому страва набуває
надзвичайної м’якості;
• під час приготування м’яса м’язові волокна менше
стискаються у порівнянні з класичним приготуванням.
В результаті отримуємо м’яке м’ясо, яке не потребує
часу відпочинку після готування. Підрум’яньте м’ясо
перед тим, як поставити його у духовку.
Готування при низьких температурах у вакуумній
упаковці, яким понад 30 років користуються великі
шеф-повари, має численні переваги:
• гастрономічні: забезпечує концентрацію запахів зі
збереженням смакових властивостей продукту, який
залишається м’яким і соковитим.
• гігієнічні: оскільки дотримуються санітарно-гігієнічні
норми, цей тип готування захищає продукти від
негативного впливу кисню і гарантує тривале
зберігання страв у холодильнику.
• організаційні: завдяки більш тривалому строку
зберігання можна готувати страви заздалегідь.
• дієтичні: у цьому типі готування зменшується
вживання жирів, тому страва виходить більш легкою
і краще засвоюється.
• економічні: значно зменшує втрати ваги продуктів.
Для використання цієї технології необхідно придбати
апарат для вакуумної упаковки зі спеціальними
пакетами. Ретельно дотримуйтесь інструкцій щодо
вакуумного упакування харчових продуктів.
Технологія вакуумної упаковки забезпечує зберігання
свіжих продуктів (фруктів, овочів, тощо) і продуктів після
теплової обробки (традиційно приготовлених).
Програма РОЗМОРОЖУВАННЯ
Вентилятор на дні духовки забезпечує циркуляцію
повітря навколо їжі при температурі навколишньої
середи. Рекомендується для розморожування будьяких продуктів, зокрема делікатних, наприклад:
торти-морозиво, кондитерські вироби з кремом або з
вершками, фруктові кондитерські вироби.
Програма ECO
Працює задній нагрівальний елемент і вентилятор,
забезпечуючи делікатне рівномірне розповсюдження
тепла всередині духовки. Ця програма енергозбереження
рекомендується для готування невеличких страв,
розігріву напоїв або завершальних дій у процесі
готування.
Рожен *
Щоб увімкнути рожен
(див.малюнок), виконайте
такі дії:
1. встановіть деко в
позицію 1;
2. вставте опору рожна у
позицію 3 і вставте рожен
у спеціальний отвір, що
знаходиться на задній
стінці духовки;
3. увімкніть рожен,
вибравши програму
! Якщо під час програми
зупиниться.
або
;
відкрити дверцята, рожен
Автоматичні програми приготування
! Температура і тривалість готування задані
за здалегідь системою C.O.P.® (Оптимальне
запрограмоване готування), що автоматично гарантує
досконалий результат. Коли страва готова, духовка
вимикається і подається сигнал. Передбачене готування,
починаючи з холодної або з гарячої духовки. Перш
ніж розпочати готування, можна змінювати на ±5/20
хвилин тривалість готування під власні потреби і
залежно від бажаної програми. Навіть колі готування
вже розпочалося, можна змінювати його тривалість.
Зроблені до початку готування зміни вносяться у пам’ять
и будуть запропоновані користувачеві при наступному
увімкненні програми. Якщо внутрішня температура
духовки перевищує запропоновану температуру для
обраної програми, на дисплеї з’являється напис “ДУЖЕ
ГАРЯЧА ДУХОВКА”, що означає неможливість розпочати
готування; слід зачекати, доки духовка охолоне.
На дисплеї по черзі з’являється іконка обраної програми
з іконкою рекомендованого рівня духовки.
! При досягненні певної фази готування духовкою
подається звуковий сигнал.
! Не відкривайте дверцята духовки, щоб не збити задані
час і температуру готування.
* Наявний лише у деяких моделях.
45
UA
UA
Програма ХЛІБ
Використовуйте цю програму для випікання хліба. Для
отримання найкращих результатів ми радимо ретельно
дотримуватися наведених нижче вказівок:
• дотримуватись рецепту;
• максимальна вага для деко;
• не забудьте налити 50г (0,5 дл) холодної води у
деко, який знаходиться у позиції 5;
• тісто має підходити при кімнатній температурі
впродовж 1 – 1,5 години фактично до збільшення
тіста удвічі.
Рецепт ХЛІБУ :
1 деко максимально на 1000 г з низькими бортиками
2 дека максимально на 1000 г, нижній і середній рівні
Рецепт для приготування 1000 г тіста : 600 г борошна, 360
г води, 11 г солі, 25 г свіжих дріжджів (або 2 пакетики сухих)
Процедура:
• Змішайте борошно і сіль у великій ємності.
• Розчиніть дріжджі у теплій воді (приблизно 35 градусів).
• Насипте муку і зробіть кратер.
• Вилийте в нього воду з дріжджами
• Вимішуйте, доки тісто не стане однорідним і майже
не прилипатиме, розтягуючи його на долонях,
підвертаючи і згортаючи його впродовж 10 хвилин.
• Зробіть кулю, покладіть тісто у велику миску і покрийте
її прозорою плівкою, щоб вберегти поверхню від
підсихання. Поставте миску у духовку й увімкніть
ручну функцію ПІДЙОМУ НА ДРІЖДЖАХ, залишіть
тісто підходити приблизно на 1 годину (його об’єм
має збільшитися удвічі)
• Розділіть тісто і сформуйте кілька хлібів.
• Покрийте деко папером для випічки і розташуйте на
ньому хліби.
• Присипте зверху борошном.
• Зробіть на хлібах надрізи.
• Ставте кекси у холодну духовку.
• Увімкніть програму
ХЛІБ
• По завершенні готування залишіть хліби на решітці
до повного охолодження.
Програма ЯЛОВИЧИНА/ТЕЛЯТИНА/ЯГНЯТИНА
Використайте цю програму для готування телятини,
яловичини, ягнятини. Ставте кекси у холодну духовку.
Можна також ставити їх у гарячу духовку. В деяких програмах
ЖАРКЕ можна вибрати бажаний рівень готування:
1. Натисніть на іконку
.
2. Регулятором оберіть між “ДОБРЕ ЗАСМАЖЕНЕ”,
“СЕРЕДНЬО ЗАСМАЖЕНЕ” і “З КРОВ’Ю”.
3. Натисніть на іконку
.
Програма СВИНИНА
Використайте цю програму для готування свинини.
Ставте кекси у холодну духовку. Можна також ставити
їх у гарячу духовку.
46
Програма ДРІЖДЖОВА ВИПІЧКА
Ця програма ідеально підходить для готування курятини
(цілком або кусками). Ставте кекси у холодну духовку.
Можна також ставити його у гарячу духовку.
Програма РИБНЕ ФІЛЕ
Ця програма рекомендується для готування філе
невеличких та середніх розмірів. Ставте кекси у холодну
духовку.
Програма РИБА У ФОЛЬЗІ
Використовуйте цю програму для готування цілих рибин
максимальною вагою до 1 кг. Можна розкласти фольгу
безпосередньо на деко. Ставте кекси у холодну духовку.
Програма СОЛОДКІ ПИРОГИ
Ця програма ідеально підходить для випікання всіх
типів солодких пирогів (які зазвичай вимагають доброго
нагрівання знизу). Ставте кекси у холодну духовку.
Можна також ставити їх у гарячу духовку.
Програма ПІСОЧНЕ ТІСТО БЕЗ ЯЄЦЬ
Ця програма ідеально підходить для всіх рецептів, в
яких використовується пісочне тісто брізе (зазвичай
без яєць), або для пирогів з рідкою або дуже м’якою
начинкою. Ставте кекси у холодну духовку. Можна також
ставити його у гарячу духовку.
Програма БАРБЕКЮ
Ця програма ідеально підходить для кондитерських
виробів на основі натуральних дріжджів. Ставте
кондвироби у холодну духовку, хоча не забороняється
ставити їх також у гарячу духовку.
Програма КЕКСИ
Така програма ідеально підходить для всіх рецептів з
використанням хімічних розпушувачів для тіста. Ставте
кекси у холодну духовку. Можна також ставити їх у гарячу
духовку.
Програма СОЛОДКА ВИПІЧКА
Ця програма ідеально підходить для випікання
кондитерських виробів як з дріжджового тіста, так і
тіста на основі хімічних розпушувачів або взагалі без
них. Ставити вироби у холодну духовку. Можна також
ставити їх у гарячу духовку.
Програма ПАЕЛ’Я
Ця програма розроблена для швидкого і простого
приготування паел’ї, при котрому всі інгрідієнти
укладаються в духовку у холодному вигляді. Для
отримання найкращих результатів ми радимо ретельно
дотримуватися наведених нижче вказівок:
• Слід вибрати сорт рису, який не прилипатиме:
наприклад, рекомендований для рисових салатів або
американського типу.
• Духовка має бути холодною.
• Розташуйте:
- глибокий деко на 1-й рівень (якщо постачається) або
вставте решітку на 1-й рівень і на неї зверху - форму
приблизними розмірами 35x30 см і висотою у 5 см.
- встановіть деко на 3-й рівень;
- встановіть решітку на 5-й рівень.
Рецепт на 8 осіб:
У глибокому деко
• 1 дрібно порізана цибуля
• 500 г рису
• 500 г заморожених дарів моря (креветки, очищені
мідії, ракушки, кільця кальмарів, тощо)
• 2 жмені замороженого горошку
• ј гострого перцю, порізаного квадратиками
• Пікантна ковбаска чорізо шматочками
• 1 столова ложка рибного бульйону у порошку
• 1 порція шафрану у порошку
• 700 г води
Покрийте деко алюмінієвою фольгою.
B деко
• 8 порцій філе мерлузи
• 8 (або 16) креветок (або королівських креветок)
• 8 Неочищених мідій для подачі
Покрийте деко алюмінієвою фольгою.
У форму, яка встановлена на решітку
• 6-8 кур’ячих ніжок, попередньо приправлених
спеціями для паел’ї і оливковою олією.
Наприкінці готування до заправте страву оливковою
олією.
Програма ПЛОВ
Використовуйте цю програму для готування рису. Для
отримання найкращих результатів ми радимо ретельно
дотримуватися наведених нижче вказівок:
• Слід вибрати сорт рису, який не прилипатиме:
наприклад, рекомендований для рисових салатів або
американського типу.
• Духовка має бути холодною.
• розташуйте глибокий деко на 2-й рівень (якщо
постачається) або вставте решітку на 2-й рівень і на
неї зверху - форму приблизними розмірами 35x30 см
і висотою у 5 см.
Рецепт на 4 - 6 осіб:
• 500 г рису
• 7 води або бульйону
Насипте рис у глибокий деко, не зволожуючи його, потім
покрийте його рідиною. Покрийте деко алюмінієвою
фольгою.
Програма ПІЦЦЕРІЯ (тільки для моделей,
оснащених каменем для піцці)
! Неможливо змінювати тривалість, ані задавати
готування з відстроченим пуском.
Використовуйте цю програму для готування піцци (на
основі з тонкого тіста). Використовуйте вогнетривкий
камінь для піцци з комплекту постачання, розташовуючи
його на решітку на 4-йрівень. Програма ПІЦЦЕРІЯ
спрямовує дії користувача під час всього готування за
допомогою повідомлень і звукових сигналів.
1. На дисплеї з’явиться напис “ВСТАВТЕ КАМІНЬ” і
“НАТИСНІТЬ START ДЛЯ ПУСКУ”
2. Після натискання на іконку
розпочинається
попередній нагрів каменю, який візуально відображається
за допомогою наростальної шкали і повідомлення
“ПОПЕРЕДНІЙ НАГРІВ КАМЕНЮ” на дисплеї.
3. Після цієї фази духовка сповіщає користувача
звуковими сигналами про можливість вставити піццу,
на дисплеї з’являється повідомлення “ВСТАВТЕ ПІЦЦУ
У ДУХОВКУ”.
4. Відчиніть дверцята духовки і вставте піццу.
Розпочинається готування і на дисплеї відображається
повідомлення “ГОТУВАННЯ”. Також відображається
зворотній відлік 4 хвилин.
5. Після вичерпання часу готування на дисплеї
відображається повідомлення “ВИТЯГНІТЬ ПІЦЦУ
З БАЖАНОЮ ПІДРУМ’ЯНЕНОЮ ОСНОВОЮ”, яке
супроводжується звуковими сигналами, щоб попередити
користувача про необхідність вийняти піццу з бажаною
підрум’яненою основою.
6. Натисніть на іконку
і витягніть піццу.
7. При натисканні на іконку
духовка знову
переводиться у режим попереднього нагріву каменю.
Якщо температура каменю достатньо висока, ця фаза
не виконується і виконується відразу фаза установлення
піцци в духовку.
Програма ЙОГУРТ
Працюють циркуляційний нагрівальні елементи і
вентилятор лише під час нагріву. Для приготування
йогурту ідеальною температурою є 50 °C.
Базовий рецепт для приготування йогурту:
літр цільного пастеризованого молока, баночка
натурального йогурта
Процедура:
• Закип’ятіть молоко у сталевій каструльці.
• Зніміть верхній вершковий шар і залишіть молоко
остигати.
• Добре перемішайте 3, 4 столові ложки молока з
йогуртом.
• Додайте суміш до іншого молока і добре перемішайте.
• Заповніть суміш’ю баночки з герметичним закриттям.
• Поставте баночки на деко і вставте деко на 2-й рівень.
• Потім поставте баночки у холодильник щонайменш
на 12 годин. Максимальний термін зберігання йогурту
у холодильнику - один тиждень.
• Рецепт можна змінювати під власний смак.
Як запрограмувати готування їжі
! Програмування можливе тільки після вибору програми
приготування.
Як запрограмувати тривалість
1. Натисніть на іконку
.
2. Регулятором задайте тривалість готування; якщо
притримати регулятор, номери переглядатимуться
швидше. На дисплеї графічно відображається
наростальна шкала тривалості.
47
UA
UA
3. Після вибору бажаної тривалості повторно натисніть
на іконку
. На дисплеї графічно відображається
шкала тривалості з інформацією про поточний час,
тривалість і час кінця готування.
4. Натисніть на іконку
, щоб запустити програмування.
5. На дисплеї шляхом заповнення шкали тривалості
відображається час, який залишився до кінця готування.
6. Наприкінці гот ування на дисплеї з’явиться
повідомлення “ГОТУВАННЯ ЗАВЕРШЕНЕ”, яке
супроводжується звуковим сигналом.
• Наприклад: поточний час: 9:00, задається тривалість
1 година 15 хвилин. Програма автоматично зупиняє
роботу у 10:15.
Индикатор
текущего
времени
Время
Время
окончания
приготовления
приготовления
Шкала
продолжительности
Як запрограмувати відстрочене приготування
! Запрограмувати кінець приготування можна лише після
задання тривалості готування.
! Щоб оптимально скористатися програмуванням
відстроченого пуску, необхідно точно налаштувати
годинник.
1. Виконайте процедуру 1 - 3 для задання тривалості
готування;
2. Натисніть двічі на іконку
, час кінця готування
почне блимати;
3. Регулятором задайте час кінця піролізу; якщо
притримати регулятор, номери переглядатимуться
швидше. На дисплеї графічно відображається
наростальна шкала відстроченого пуску.
4. Після цього повторно натисніть на іконку
. На
дисплеї графічно відображається шкала відстроченого
пуску з інформацією про поточний час, час, який
залишився до початку готування, тривалість і час кінця
готування.
5. Натисніть на іконку
, щоб запустити програмування.
6. На дисплеї з’являється повідомлення “ПОЧАТОК
ВІДСТРОЧЕНОГО ГОТУВАННЯ”, а також час, який до
нього залишився, на відповідній шкалі.
7. На дисплеї шляхом заповнення шкали тривалості
відображається час, який залишився до кінця готування.
8. Наприкінці гот ування на дисплеї з’явиться
повідомлення “ГОТУВАННЯ ЗАВЕРШЕНЕ”, яке
супроводжується звуковим сигналом.
• Наприклад: поточний час: 9:00, задається тривалість
1 година 15 хвилин і час закінчення - 12:30. Програма
розпочинається автоматично у 11:15:00.
48
Индикатор
текущего
времени
Время окончания Продолжительность
приготовления
приготовления
Шкала
отложенного запуска
Для скасування програмування слід натиснути на іконку
.
Корисні поради з приготування їжі
! Під час готування з конвекцією не використовуйте
рівні 1 і 5: спрямовані потоки гарячого повітря можуть
привести до підгоряння делікатних продуктів.
! У програмах БАРБЕКЮ і КОНВЕКЦІЙНИЙ ГРИЛЬ,
зокрема з використанням рожна розташуйте деку в
позицію 1 для збирання залишків від приготування
(підлив і/або жирів).
БАГАТОРІВНЕВА
• Використовуйте позиції 2 і 4, поміщаючи на рівень 2
страви, які вимагають більшого тепла.
• Розташуйте деко внизу і решітку уверху.
БАРБЕКЮ
• Вставте решітку в позицію 3 або 4, розміщуючи
продукти у центрі решітки.
• Ре к о м е н д у є т ь с я в с т а н о в и т и м а к с и м а л ь н у
температ уру. Не т урбуйтеся, якщо верхній
нагрівальний елемент не залишається постійно
увімкненим: її робота контролюється термостатом.
ПІЦЦА
• Використовуйте низьку форму з легкого алюмінію,
встановивши її на решітці з комплекту постачання.
З деком збільшується час приготування і погано
виходить хрустка піцца і погано виходить хрустка піцца.
• У разі сильно наповнених піц доцільно додати
моццареллу в середині приготування.
Таблиця приготування
Програми
Харчові продукти
Вага (кг)
стандартні
напрямні
Ручні
Баготорівнева* Піцца (на 2 рівнях)
Солодкі пироги (на 2 рівнях)/торти (на 2 рівнях)
Бісквіти на 2 рівнях (на деко)
Курка-гриль + картопля
Ягня
Скумбрія
Лазан'я
Еклери (на 3 рівнях)
Печиво (на 3 рівнях)
Солонi вироби з листкового тiста з сиром (на 2 рівнях)
Несолодкі пироги
Позиція рівня
1+1
1
1
1
2i4
2i4
2i4
1 i 2/3
2
1 або 2
2
1i3i5
1i3i5
2i4
1i3
Попереднє
нагрівання
Рекомендована Тривалість
температура готування
(°C)
(хвилиниi)
ковзні
напрямні
i3
i3
i3
i3
1
1
1
1 i2i4
1 i2i4
1i3
1i3
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
210-220
180
160-170
200-210
190-200
180
180-190
190
180
210
190-200
20-25
30-35
20-25
65-75
45-50
30-35
35-40
20-25
10-20
20-25
20-30
1
1
1
1
Барбекю*
Скумбрія
Камбала і каракатиці
Шампури з кальмарів та креветок
Філе мерлузи
Овочі гриль
Біфштекс з телятини
Домашні ковбаски
Гамбургери
Тости (або підсмажений хліб)
Курка на рожні (де він наявний)
Ягнятина на рожні (де він наявний)
1
0,7
0,7
0,7
0,5
0,8
0,7
4 або 5 шт.
4 або 6 шт.
1
1
4
4
4
4
3 або 4
4
4
4
4
-
3
3
3
3
2 або 3
3
3
3
3
-
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
10-20
10-15
10-15
10-15
15-20
10-20
10-20
10-12
3-5
70-80
70-80
Конвекційний
гриль*
Курка-гриль
Каракатиці
Курка на рожні (де він наявний)
Качка на рожні (де він наявний)
Печеняз телятини або з яловичини
Печеня з свинини
Ягня
1,5
1
1,5
1,5
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
210
200
210
210
210
210
210
55-60
30-35
70-80
60-70
60-75
70-80
40-45
Печеня
1
2
2
ні
200
50-75
Риба*
Дорада
Рибне філе
Лаврак з картоплею
0,7
1
0,5 + 0,5
2
2
2
2
2
2
так
так
так
180
170
190
20-25
12-15
60
Піцца*
Піцца
Фокачча, перепічка
0,5
0,5
2
2
1
1
так
так
210-220
190-200
15-20
20-25
Дріжджове тісто на природних дріжджах
(солодкі булочки, хліб, торти, круасани, тощо.)
2
2
ні
40
Пастеризація*
Фрукти, овочі, тощо
2
2
так
110
Низька
температура*
М’ясо
Риба
Овочі
2
2
2
1
1
1
ні
ні
ні
75
85
110
Дріжджова
випічка*
Печеня (біле або червоне м'ясо)
90-180
90-180
90-180
Розморожування* Всі заморожені продукти
* У таблиці наведено приблизний час готування, який може змінюватися відповідно до власного смаку.
Час попереднього розігріву духовки вже заданий, тому його неможливо змінити уручну.
! Програма ECO : Ця програма відрізняється більш тривалими термінами готування із значним збереженням електроенергії і рекомендується для
приготування рибного філе, порційних кондвиробів и овочів. Її можна також використовувати для розігріву напоїв і завершальних дій з готування.
49
UA
UA
Таблиця приготування
Програми
Харчові продукти
Вага
(кг)
Яловичина
Хліб (див.рецепт)
Попереднє
нагрівання
стандартні
напрямні
ковзні
напрямні
1
2 або 3
2
ні
Автоматичні**
Хліб***
Позиція рівня
Печеня з яловичини
1-1,5
2 або 3
2
ні
Телятина
Печеня з телятини
1-1,5
2 або 3
2
ні
Ягнятина
Стегно ягня
1-1,5
2 або 3
2
ні
Свинина
Печеня з свинини
1,2-1,5
2 або 3
2
ні
Курка
Курка-гриль
1-1,5
2 або 3
2
ні
Рибне філе
Мерлуза
Риба черна
Форель
0,4-0,5
0,4-0,5
0,4-0,5
2 або 3
2 або 3
2 або 3
2
2
2
ні
ні
ні
Дорада
Лаврак
0,4-0,5
0,4-0,5
2 або 3
2 або 3
2
2
ні
ні
0,5
2 або 3
2
ні
0,5
2 або 3
2
ні
0,7
2 або 3
2
ні
0,7
2 або 3
2
ні
1
2 або 3
2
ні
1-3-5
1-2-4
ні
2
1
ні
2
так
Риба у
фользі
Солодкі пироги Солодкі пироги
Пісочне тісто Яблучний торт
без яєць
Кондвироби на природних дріжджах
Бріош
(круасани, миндальні тістечка, тощо)
Кекси
Солодка
випічка
Паел'я
Плов
Піццерія*
Йогурт
Кондвироби на основі хімічних розпушувачів
(торти, печиво, тощо.)
Солодка випічка
Піцца (див.рецепт)
Плов (див.рецепт)
Піцци на тонких основах (тісто для хліба)
Йогурт
0,5
4
(вогнетривкий
камінь для
піцци на
решітці)
2
* (тільки для моделей, оснащених каменем для піцци)
** Тривалість автоматичного готування задані виробником. Користувач може змінювати значення, розпочинаючи
з заданої тривалості.
*** Згідно до рецепту додайте 50 г (0,5 дл) води у деко, розташованому на рівні 5.
50
Запобіжні заходи та поради
! Духовка розроблена і сконструйована відповідно до
міжнародних стандартів безпеки. Цi попередження надаються
задля вашої безпеки: уважно ознайомтеся з ними.
Загальна безпека
• Духовка призначена для непрофесійного використання
всередині житлових приміщень.
• Забороняється встановлювати поза приміщенням,
навіть в захищених мiсцях, тому що дуже небезпечно
піддавати його впливу дощу і грози.
• Для пересування приладу обов’язково скористайтеся
спеціальним ручками, які знаходяться з боків духовки.
• Не торкайтеся машини голими ногами або мокрими
чи вологими руками й ногами.
• Прилад має використовуватися для приготування
їжі, тільки дорослими особами і згідно інструкціям,
вказаним у цій брошурі. Будь-яке інше використання
(наприклад: для обігріву приміщень) вважатиметься
не за призначенням і, тобто, некоректним. Виробник
відхиляє будь-яку відповідальність за можливі
збитки внаслідок використання не за призначенням,
помилкового або нерозумного застосування.
• Під час роботи приладу нагрівальні елементи
та дверцята духовки в деяких місцях дуже
нагріваються. Будьте обережні: не торкайтеся їх
і тримайте дітей на безпечній відстані.
• Слідкуйте, щоб шнури живлення від інших побутових
приладів не торкалися гарячих частин духовки.
• Не закривайте вентиляційні отвори й отвори для
відведення тепла.
• Для відкриття дверцят беріться за ручку у центрі: з
боків вона може бути гарячою.
• Завжди використовуйте рукавиці для завантаження
або витягання місткостей зі стравами.
• Не покривайте дно духовки фолією.
• Не кладіть горючі матеріали в духовку: при випадковому
увімкненні приладу може статися займання.
• Коли Ви не користуєтеся приладом обов’язково
перевіряйте, щоб реґулятори перебували в позиції
“●”/“○”.
• При вийманні вилки з електричної розетки тримайтеся
тільки за саму вилку і ні в якому разі за шнур.
• Всі операції з чищення або технічного обслуговування
мають виконуватися, попередньо витягнувши вилку
з електричної розетки.
• У жодному випадку не робіть спроб самостійно
виконати ремонт внутрішніх механізмів. Зверніться
у сервісний центр (див. Допомога).
• Не ставте важкі предмети на відкриті дверцята
духовки.
• Не передбачається використання приладу особами
(включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними
або розумовими здібностями, недосвідченими
особами або такими, що не ознайомилися з виробом,
за виключенням випадків нагляду з боку особи,
відповідальної за їхню безпеку; не передбачається
використання приладу особами, якi не отримали
попередніх вказівок щодо його використання.
• Стежте, щоб діти не гралися з приладом.
Утилiзацiя
• Утилізація пакувального матеріалу: додержуйтесь
місцевих норм, так як пакування може бути
використане повторно.
• Європейська директива 2012/19/CE з відходів
від електричної й електронної апаратури (RAEE),
передбачає, що побутові електроприлади не можуть
перероблятися у звичайному порядку для твердих
міських відходів. Зняті з експлуатації побутові прилади
мають бути зібрані окремо для оптимізації ступеню
відновлення й повторного застосування матеріалів,
що входять до їхнього складу, та з метою усунення
потенційної шкоди для здоров’я та довкілля. Символ
закресленого сміттєвого контейнера, зображений
на всіх виробах, нагадує про необхідність окремої
утилізації.
Для подальшої інформації щодо правильної утилізації
побутової техніки, їхні власники можуть звернутися до
вiдповiдних мiських служб або до постачальника.
Охорона і дбайливе відношення до
довкілля
• Ув і м к н е н н я д у хо в к и в п р о м і ж к у з п і з н ь о го
пiсляобiднього часу до раннього ранку дозволить
зменшити навантаження на підприємства-виробники
електроенергії. Надані можливості щодо планування
програм, зокрема “відстрочене готування” (див.
Програми) і “відстрочене автоматичне очищення”
(див. Технічне обслуговування та догляд) допомагають
організуватися залежно від часу.
• Приготування у режимах ГРИЛЬ потребують закритих
дверцят духовки: це дозволить отримати кращі
результати і заощадити електроенергію (приблизно
10%).
• Підтримуйте в робочому стані і мийте ущільнювачі так,
щоб вони добре прилягали до дверцят і не викликали
б втрати тепла.
Технічне обслуговування та
догляд
Як відключити електричний струм
Перед проведенням будь-якої операції витягніть вилку
з електричної розетки.
Як очистити прилад
• Незначні тональні перепади на передній частині
духовки визначені різними вживаними матеріалами
- склом, пластмасою або металом.
• Можливі затемнення на склі дверцят, які нагадують
розведення, обумовлені відблиском світла лампочки
духовки.
• При дуже високих температурах на емалі залишаються
сліди від полум’я. Це може викликати перепади у
кольоровій тональності. Це вважається нормальним
явищем і не впливає на роботу духовки. Кромки
тонких металевих листів не можуть бути покриті
емаллю цілком, тому деякі ділянки залишаються без
покриття. Це не впливає на антикорозійні властивості.
51
UA
UA
• Зовнішні емальовані або неіржавіючі деталі й гумові
ущільнювачі можна мити зволоженою у теплій
воді губкою і нейтральним милом. Для виведення
стійких плям використовуйте спеціальні засоби.
Добре обполосніть водою і висушіть після миття. Не
використовуйте абразивні порошки або їдкі речовини.
• Рекомендується мити духовку всередині кожного разу
після використання, коли вона є ще теплою. Мийте
гарячою водою і миючим засобом, потім обполосніть
і висушіть м’якою ганчіркою. Уникайте абразивних
засобів.
• Аксесуари можуть митися як звичайний посуд,
також в посудомийній машині, за винятком ковзних
напрямних.
• Н е р е к о м е н д у є т ь с я р о з п и л ю в а т и з а с о б и
безпосередньо на панель керування, користуйтеся
губкою.
Як замінити лампочку
! Забороняється використання апаратів для очищення
парою або високим тиском.
Монтаж комплекту ковзних напрямних
Як очистити дверцята
Процедура монтажу ковзних напрямних:
1. Вийміть дві рами з
розпірок A (див.малюнок).
Мийте скло дверцят духовки губкою та неабразивними
з а с о ба м и й в и т и р а й те м ’ я к о ю т к а н и н о ю ; н е
використовуйте шершаві абразивні матеріали або
загострені металеві скребки, які можуть подряпати
поверхні або викликати тріскання скла.
Для більш ретельного очищення можна зняти дверцята
духовки:
1. повністю відкрийте дверцята (див.малюнок);
2. Зза допомогою викрутки підведіть і оберніть маленькі
важелі F, які знаходяться на двох завісах (див.малюнок);
cavità
lampadina
coperchio
! Не торкайтеся голими руками лампочки.
! Не використовуйте лампочку духовки для освітлення
приміщень.
A
Ліва
Права напрямна
напрямна
F
B
C
3. візьміться за дверцята з двох
зовнішніх боків, зачиняючи їх
неповністю. Потім потягніть
дверцята на себе, виймаючи їх з
завіс (див.малюнок).
Поверніть дверцята на місце , виконуючи процедуру у
зворотному порядку.
Перевірка ущільнювачів
Періодично перевіряйте стан ущільнювачів навколо
дверцят духовки. У разі їх пошкодження зверніться
в найближчий сервiсний центр(див. Допомога).
Не рекомендується використовувати духовку до
завершення ремонту.
52
Щоб замінити лампочку
для освітлення духовки:
1. Зніміть скляну кришку
патрона.
2. Вигвинтіть лампочку і
замініть її аналогічною:
напруга 230 В, потужність
25 Вт, цоколь G 9.
3. Поверніть кришку на
місце (див.малюнок).
D
Н
ви апр
су ям
ва о
нн к
я
2. Виберіть рівень для
ковзних напрямних.
Дотримуючись напрямку
висування напрямної,
розташуйте на рамі
спершу гніздо B і потім
гніздо C.
3. Закріпіть дві рамки зі
встановленими на них
напрямними у відповідні
отвори на стінках духовки
(див. малюнок). Отвори
для лівої рамки
знаходяться угорі, для
правої - унизу.
4. Наприкінці вставте
рамки на розпірки A.
! Не вставляйте ковзні напрямні у позицію 5.
Автоматичне очищення ПІРОЛІЗ
Цикл очищення передбачає внутрішню температуру у
духовці у 500°C і активує процес піролізу, тобто згоряння
залишків. Інакше кажучи, залишки спопеляються.
Під час автоматичного очищення поверхні нагріваються до
дуже високих температур: слідкуйте, щоб діти знаходилися
на безпечній відстані. Через скло дверцят можна побачити
процес спопеління часток: йдеться про миттєве згоряння,
абсолютно нормальне і цілком безпечне.
Перед активуванням ПІРОЛІЗУ:
• очистіть дверцята духовки
• вологою губкою видаліть зсередини духовки крупні
залишки. Не використовуйте мийні засоби;
• витягніть всі аксесуари і комплект ковзних напрямних
(якщо наявний);
• не залишайте ганчірки або рукавички на ручці духовки.
! Якщо духовка дуже нагріта, піроліз може не розпочатися.
Зачекайте її охолодження.
! Робота програм можлива тільки після зачинення
дверцят духовки.
Щоб активувати цикл очищення
:
1. Увімкніть панель керування шляхом натискання на
іконку
.
2. Натисніть на іконку
.
3. Перегляньте позиції меню за допомогою регулятору,
оберіть позицію ГОДИННИК і натисніть на іконку
.
4. Приладом буде запропонований “НОРМАЛЬНИЙ”
піроліз тривалістю 1 година і 30 хвилин. Можна вибрати
інші рівні очищення
• регулятором, серед яких:
- “ЕКОНОМІЧНИЙ”: тривалістю 1 година;
- “НОРМАЛЬНИЙ”: тривалістю 1 година і 30 хвилин;
- “ІНТЕНСИВНИЙ”: тривалістю 2 години.
• Знову натисніть на іконку
5. Натисніть на іконку
.
, щоб розпочати ПІРОЛІЗ.
Як запрограмувати автоматичне відстрочене
очищення
! Програмування можливе тільки після вибору циклу
очищення.
1. Натисніть двічі на іконку
, час кінця піролізу почне
блимати;
2. Регулятором задайте час кінця піролізу; якщо
притримати регулятор, номери переглядатимуться
швидше. На дисплеї графічно відображається
наростальна шкала відстроченого пуску.
3. Після цього повторно натисніть на іконку
. На дисплеї
графічно відображається шкала відстроченого пуску з
інформацією про поточний час, час, який залишився до
початку циклу, тривалість і час кінця піролізу.
4. Натисніть на іконку
, щоб запустити програмування.
5. На дисплеї шляхом зменшення шкали відстроченого
пуску відображається час, який залишився до кінця циклу.
6. На дисплеї шляхом заповнення шкали тривалості
відображається час, який залишився до кінця піролізу.
7 . Н а п р и к і н ц і п і р ол і зу н а д и с п л е ї з ’ я в и т ь с я
повідомлення “ЦИКЛ ОЧИЩЕННЯ ЗАВЕРЩЕНИЙ”,
яке супроводжується звуковим сигналом.
• Наприклад: поточний час 9:00, обраний ПІРОЛІЗ
з Економічним рівнем, тривалість якого складає 1
годину. Тобто, кінець піролізу має становити 12:30.
Програма розпочинається автоматично у 11:30.
Для скасування програмування слід натиснути на іконку
.
Наприкінці автоматичного очищення
Відчинити дверцята духовки можна буде тільки після
згасання іконки : вона вказує, що температура духовки
зменшилася до припустимого рівня. Після цього можна
побачити білий порошок на дні і на стінках духовки:
коли духовка повністю охолоне, видаліть його вологою
губкою. Якщо ви бажаєте розпочати готуванні, доки
духовка не остигла, такий порошок не заважатиме: він
не завдає ніякої безпеки продуктам під час готування.
Захисні пристрої
• дверцята блокуються автоматично при досягненні
високої температури; га дисплеї спалахує іконка
;
• натисканням на іконку
можна анулювати
очищення в будь-який момент;
• в разі аномальної ситуації переривається живлення
нагрівальних елементів;
• після заблокування дверцят неможливо буде змінити
тривалість і кінець програми.
53
UA
UA
Несправності та засоби їх
усунення
Проблема
Можлива причина
Засіб усунення
Не вдається запрограмувати
готування.
На дисплеї відображається
режим "ECO Mode".
Мною обрана автоматична
програма. На дисплеї
відображається “Hot”, і
готування не розпочинається.
Трапилось випадкове
переривання в енергопостачанні.
Прилад перебуває в черговому
режимі.
Внутрішня температура в духовці
перевищує рекомендовану
температуру для обраної програми.
Виконайте повторне
програмування.
Натисніть будь-яку кнопку,
щоб вийти з чергового режиму.
Зачекайте, доки духовка
не охолоне.
Мною обрано готування з
конвекцією, їжа підгоріла.
Рівні 1 і 5: спрямовані потоки
гарячого повітря можуть
привести до підгоряння
делікатних продуктів.
Рекомендується поміняти
місцямидеко всередині циклу
приготування.
54
Орнату
! Бұл нұсқаулық кітапшасын кейін қарау үшін жоғалып
қалмайтындай бір жерге сақтап қойыңыз. Құрылғы
сатылса, тегін берілсе немесе жылжытылса, нұсқаулық
кітапша машинамен бірге болатынын қамтамасыз
етіңіз, солайша оның жаңа иесі нұсқаулықтың ішіндегі
кеңестерді пайдалана алады.
Желдету
Тиісті желдетудің орнатылғанын тексеру үшін шкафтың
артқы қабырғасын алып тастау қажет. Пешті екі ағаш
тақтайға немесе кемінде 45 x 560 мм ашық тұрған тегіс
жерде орналастыру ұсынылады (сызбаны қараңыз).
560
mm
.
45 m
m.
! Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз: мұнда
құрылғыны қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту
туралы маңызды ақпараттар қамтылған.
Орналастыру
! Балаларға орама материалымен ойнауға рұқсат етпеңіз;
оны жергілікті бөлек қоқыс жинау стандарттарына сәйкес
тастау қажет («Сақтандырулар мен кеңестер» бөлімін
қараңыз).
! Құрылғыны берілген нұсқаулыққа сүйене отырып білікті
маман орнатуы қажет. Қате орнату мүлікті зақымдап,
адамдарға немесе жануарларға зиянын тигізуі мүмкін.
Ортаға қою және бекіту
Құрылғыны шкафқа бекітіңіз:
• Пештің есігін ашыңыз.
• 2 бекіту тесігі көрінгенше жоғарғы жақтағы бүйірлік
аралық қабаттарды шығарыңыз;
• Пешті шкафқа 2 ағаш бұрандамен бекітіңіз.
• 2 аралық қабатты орнына қойыңыз.
Бекітілген құрылғылар
Құрылғының дұрыс жұмыс жасайтынын тексеру үшін
қолайлы шкафты қолданыңыз:
• П е ш к е ж а қ ы н қ а б ы р ғ а л а р ы с т ы қ қ а т ө з і м д і
материалдан жасалған болуы қажет.
• Сыртқы қабығы бар шкафтарды жинағанда 100°C
температураға төзетін желімдер қолданылуы қажет.
m.
45 m
570 mm.
590 mm.
20 mm.
.
mm
550 in.
m
595
mm
.
560
mm
.
! Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін
барлық бөліктері арнайы құралдардың көмегімен ғана
алынуы тиіс.
575-585 mm.
• Пешті ас үй үстелінің астына (сызбаны қараңыз)
немесе ас үй жиһазының ішіне орнату үшін шкафтың
өлшемдері төмендегідей болуы қажет:
.
mm
550
.
m
5 m .*
20, mm
5
22,
* Тек тот баспайтын болаттан жасалған модельдер
үшін
! Құрылғы орнатылған кезде кез келген электрлі
заттардан алыс болуы қажет.
Негізгі деректер кестесінде берілген пайдалану
ортасының көрсеткіштері осы орнату түрі үшін
есептелген.
55
KZ
KZ
Токқа жалғау
Үш ұялы электр кабелі бар пеш айнымалы ток кернеуімен
және құрылғыда орналасқан негізгі деректер кестесінде
көрсетілген жиілікпен жұмыс істеу үшін жасақталған
(төменге қараңыз).
Электр кабелін орнату
1. Қақпақтың бүйір
құлақшаларына
бұрауышты тығып,
дәнекер қалқаншаны
ашыңыз. Бұрауышты
төмен басқанда қақпақты
ашатындай тұтқа түрінде
пайдаланыңыз (сызбаны
қараңыз).
2 .
Б ұ р а н д а н ы
бекітуге арналған
L
қысқыш пен үш желілі
L-Nбайланыс
бұрандасын босату
арқылы электр кабелін
орнатыңыз.
Кабельді сәйкес
өткізгіштерге жалғаңыз: көк
сымды (N) деп белгіленген
N
өткізгішке, қоңыр сымды (L)
деп белгіленген өткізгішке,
ал сары/жасыл сымды
(сызбаны қараңыз) деп
белгіленген өткізгішке жалғаңыз.
3. Қыспа бұранданы нығайтып, кабельді бекітіңіз.
4. Дәнекер қалқаншаның қақпағын жабыңыз.
Электр кабелін желіге қосу
Деректер кестесінде көрсетілген жүктемеге сәйкес
стандартты айырғышты орнатыңыз (кестені қараңыз).
Құрылғы мен желі арасында орнатылған 3 мм ашық
кішкене байланыс бар жан-жақты айырып-қосқышты
пайдалану арқылы құрылғы тікелей электр желісіне
қосылуы қажет. Айырып-қосқыш анықталған жүктемеге
лайықты және ағымдағы ток реттеуіне сәйкес болуы
қажет (жерге қосылған сым айырып-қосқыштан
ажыратылмауы тиіс). Электр кабелін кез келген нүктесі
50°C-тан жоғары температурамен байланыспайтындай
етіп орналастыру қажет (мысалы, пештің артқы панелі).
! Орнатушы дұрыс ток байланысын жасағанына және
оның қауіпсіздік шараларына сәйкес екендігіне сенімді
болуы қажет.
Құрылғыны токқа қоспастан бұрын төмендегілерді
тексеріңіз:
• Құрылғы жерге қосылған және штепсельдік ұш заңға
сәйкес болып табылады.
• Розетка негізгі деректер кестесінде көрсетілген
құрылғының ең жоғарғы күшіне төзімді.
56
• Кернеу деректер тақтасында көрсетілген мәндер
аралығында.
• Розетка құрылғының штепсельдік ұшына сәйкес
келеді. Розетка штепсельдік ұшқа сәйкес болмаса,
өкілетті маманнан оны ауыстырып беруді өтініңіз.
Бірнеше розеткалар мен ұзартқыш сымдарын
пайдаланбаңыз.
! Құрылғы орнатылғаннан кейін электр кабелі мен
розетка жақын жерде болуы қажет.
! Кабель иілмеуі немесе қысылмауы қажет.
! Кабель жиі тексеріліп, тек өкілетті маманның көмегімен
ғана алмастырылуы тиіс (Көмек» бөлімін қараңыз).
! Қауіпсіздік шаралары сақталмаған жағдайда
өндіруші жауапкершілікті өз мойнына алудан бас
тартады.
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
Өлшемдері *
ені 43,5 см
биіктігі 32,4 см
тереңдігі 41,5 см
Көлемі*
59 л
Өлшемдері**
ені 45.5 см
биіктігі 32,4 см
тереңдігі 41.5 см
Көлемі**
62 л
Электр
қосылымдары
кернеуі: 220 - 240 В ~ 50/60 Гц
немесе 50 Гц (деректер кестесін
қараңыз) ең көп тұтынылатын қуат
2800 Вт
ҚУАТ БЕЛГІСІ
Электр пештерінің белгісіндегі
2002/40/EC нұсқауы.
EN 50304 стандарты
Мəжбүрлі конвекция класы –
қыздыру күйіне арналған
мəлімденген қуат тұтынуы:
ЭКО.
Бұл құрылғы Еуропа экономикалық
қауымдастығының келесі
нұсқауларына сай келеді:
12.12.2006 жылғы 2006/95/EEC
(төмен кернеу) жəне кейінгі
өзгертулері – 15.12.04 жылғы
2004/108/EEC (Электромагнитті
үйлесімділік) жəне кейінгі
өзгертулері – 22.07.1993 жылғы
93/68/EEC жəне кейінгі өзгертулері.
– 2012/19/ЕEC жəне одан кейінгі
түзетулер.
- 1275/2008 күту/өшу режимі
* Тек тартылатын бағыттауыштары бар модельдер үшін.
** Тек сым бағыттауыштары бар модельдер үшін.
Қосу және пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Пеш
тартпаларды алып
шығуға арналған және
пештен шығып кетуіне
жол бермейтін шектегіш
жүйемен жабдықталған
(1).
Сызбада көрсетілгендей,
толығымен шығарып алу
үшін тартпаларды алдыңғы шетінен ұстап көтеріп,
тартсаңыз (2) болғаны.
! Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда оны бос күйінде
есігін жауып, ең жоғарғы температурада кемінде
жарты сағаттай қыздырыңыз. Пешті өшіріп, оның
есігін ашпастан бұрын бөлменің жақсы желдетілгенін
тексеріңіз. Өндіру кезінде қолданылған қорғағыш
заттардың жанып кетуіне байланысты жеңіл жағымсыз
иіс шығуы мүмкін.
! Дисплейде "<" және ">" таңбалары арасында
көрсетілген параметрді реттеу үшін басқару тетігін
бұраңыз.
! Орнату процесін жеңілдету үшін тұтқаны басып,
ұстап тұрыңыз: сонда дисплейде сандарды айналдыру
жылдамдығы артады.
! 10 секундтан кейін әрбір параметр құрылғыда
автоматты түрде сақталады.
! Пайдаланушы қолғап киген болса, сенсорлық басқару
элементтерін қосу мүмкін емес.
Кейбір модельдер пайдаланушы қолымен итермей- не
тартпай-ақ, есікті баяу жабуға мүмкіндік беретін топсалар
жүйесімен жабдықталған. Жүйе дұрыс пайдалану үшін,
есікті жаппас бұрын:
• есікті толық ашыңыз.
• жабылу кезінде қолмен итермеңіз.
Пісіру өнімділігін оңтайландыру үшін таңдалған
функцияны іске қосқан кезде өнім параметрлері
қолданылады, оған байланысты желдеткіш пен қыздыру
элементтері кешігіп қосылуы мүмкін.
Пешті алғаш рет қосу
! Мәзірде тілді таңдағаннан кейін дисплей 30 секунд
бойы қолданылмаса, ол автоматты түрде бағдарламалау
режиміне өтеді.
Параметрлер мәзірінің пәрмендері
Параметрлер мәзіріне кіру үшін басқару тақтасын қосып,
белгішесін басыңыз.
Жеке мәзір пәрмендерін бөлектеу үшін басқару тетігін
қолданыңыз.
Параметрді өзгерту үшін
белгішесін басыңыз.
Мәзірде төмендегі параметрлер беріледі:
ТІЛ: дисплейде көрсетілетін тілді таңдау.
ПИРОЛИТИКАЛЫҚ: тазалау түрін таңдау.
САҒАТ: дәл уақытты орнату.
ҮН: пернетақта үнін қосу/өшіру.
ЖАРЫҚ: пісіру кезінде пештің ішкі шамын қосу/өшіру.
ЛОГОТИП: қосқан кезде логотип көрсетілуін қосу/өшіру.
НҰСҚАУ: жұмысқа қатысты кеңестерді қосу/өшіру.
ШЫҒУ: мәзірден шығу..
!
белгішесін басу арқылы параметрлер мәзірінен
шығуға болады.
Басқару тақтасы/есік құлпы
! Пеш өшіп тұрғанда, пісіру басталғанда немесе
аяқталғанда және бағдарламалау кезінде басқару
тақтасын құлыптауға болады.
Есік/басқару тақтасы құлпын пеш есігін және/немесе
басқару элементтерін құлыптау үшін қолдануға болады.
Оны қосу үшін
, белгішесін басып, қажетті пәрменді
басқару тетігін басу арқылы таңдаңыз:
• ҚҰЛЫПТАМАУ: қосылған құлыпты өшіру;
• ТЕК ТҮЙМЕЛЕР: тек басқару элементтерін құлыптау;
• ТЕК ЕСІК: тек есікті құлыптау;
• ТҮЙМЕЛЕР МЕН ЕСІК: басқару элементтері мен есікті
құлыптау.
белгішесін басу арқылы растаңыз.
Растау сигналы беріліп, дисплейде
белгішесі пайда
болады.
Пеш қолданыста болғанда немесе өшіп тұрғанда
құлыпты қосуға болады. Сондай-ақ, оны жоғарыдағы
жағдайлардың барлығында және пеш тағам пісіріп
болғаннан кейін өшіруге болады.
! Құрылғыны тазалаған кезде есік құлпы байқаусыз
жабылуы мүмкін (шығып тұратын серіппе бар).
Мұндай жағдай орын алса, есік құлпын жоғары қарай
бұру арқылы оны қайтадан ашыңыз (суретті көріңіз).
Пешті токқа қосқаннан кейін, ол алғаш рет қосылған
кезде пайдаланушы
түймесін басу арқылы басқару
тақтасын да қосуы тиіс. Мәзірде тілдер тізімі көрсетіледі.
KO
OK
Басқару тетігінің көмегімен қажетті тілді таңдаңыз
белгішесін басу арқылы растаңыз. Таңдау жасалғаннан
кейін дисплейде параметрлер мәзірі көрсетіледі
белгішесін басыңыз немесе басқару тетігімен
айналдырып, ШЫҒУ пәрменін табыңыз, одан кейін пешті
қолдана бастау үшін
белгішесін басыңыз.
57
KZ
KZ
Сағатты орнату
Сағатты орнату үшін
; белгішесін басып, пешті
қосыңыз, одан кейін
белгішесін басып, берілген
қадамдарды орындаңыз.
1. Басқару тетігімен мәзір пәрмендерін айналдырып,
САҒАТ пәрменін таңдаңыз да,
белгішесін басыңыз.
2. Уақытты басқару тетігімен реттеңіз.
3. Дұрыс сағат мәніне жеткенде
белгішесін басыңыз.
4. Минуттарды орнату үшін 2-3 қадамдарын қайталаңыз.
5. Реттеу режимінен шығу үшін
белгішесін басыңыз
немесе басқару тетігінің көмегімен ШЫҒУ пәрменіне
жеткенше мәзірді айналдырып,
белгішесін басыңыз.
!
белгішесін басып, жоғарыдағы 2-4 қадамдарын
орындау арқылы сағатты пеш өшіп тұрғанда да орнатуға
болады.
Құрылғы токқа жалғанғаннан кейін немесе ток өшіп қайта
қосылғаннан кейін, сағатты қалпына келтіру қажет.
Еске салғышты орнату
! Еске салғышты пештің қосылғанына немесе
өшірілгеніне қарамастан орнатуға болады. Ол пешті
қоспайды не өшірмейді.
Орнатылған уақыт өткен кезде, еске салғыш дыбыстық
белгі береді де, 30 секундтан кейін немесе басқару
тақтасындағы кез келген белсенді түйме басылған кезде,
ол автоматты түрде тоқтайды.
Еске салғышты реттеу үшін төмендегі әрекеттерді
орындаңыз:
1.
белгішесін басыңыз.
2. Уақытты басқару тетігімен қажетті уақытты орнатыңыз.
3. Қажетті мәнге жеткенде
белгішесін қайтадан
басыңыз.
Пеш өшірілгенде дисплейде кері санақ көрсетіледі. Пеш
қосылғанда жанып тұратын
қосулы екенін еске салады.
таңбасы еске салғыш
Еске салғышты өшіру үшін
белгішесін басып,
тұтқаның көмегімен уақытты 00:00 мәніне орнатыңыз.
белгішесін тағы бір рет басыңыз.
белгішесі өшіп, еске салғыш өшірілгенін білдіреді.
Пешті қосу
1. Басқару тақтасын қосу үшін
түймесін басыңыз.
Құрылғы үш рет сигнал береді (өсу ретімен).
2. Қажетті қолмен пісіру режимін таңдау үшін
белгішесін басыңыз. Пісіру температурасы мен мерзімін
орнатуға болады.
Қажетті автоматты пісіру режимін таңдау үшін
белгішесін басыңыз. Пісіру температурасы мен мерзімі
әдепкі мәндеріне орнатылады. Таңдалған режимге
сәйкес мерзімді ғана реттеуге болады. Температура
дәл пісіру профиліне сәйкес болатынын білдіру
58
үшін дисплейде "АВТО" сөзі көрсетіледі. Кешіктіріп
басталатын пісіру циклын бағдарламалауға болады.
3. Пісіру режимін іске қосу үшін
түймесін басыңыз.
4. Пешті алдын ала қыздыру кезеңі басталады, алдын
ала қыздыру көрсеткіштері температура көтерілген
кезде жанады.
5. Алдын ала қыздыру процесі аяқталған кезде сигнал
беріледі де, барлық алдын ала қыздыру көрсеткіштерінің
шамдары осы кезеңнің аяқталғанын көрсетеді: содан
кейін тағамды пешке салуға болады.
6. Тағам дайындау кезінде әрқашан мына әрекеттерді
орындауға болады:
белгішесін басып, басқару тетігін бұрап және
түймесін қайта басу арқылы растап, теператураны
реттеңіз (тек қолмен басқарылатын режимдер);
- пісіру режимінің ұзақтығын реттеу ("Пісіру режимдері"
бөлімін қараңыз);
белгішесін басып, пісіруді тоқтатыңыз. Бұл
жағдайда құрылғы бұрын өзгертілген температураны
жадында сақтайды (тек қолмен басқару режимдерінде);
белгішесін 3 секунд басып тұру арқылы пешті
өшіріңіз.
7. Егер пеш жұмыс істеп тұрған кезде электр қуаты
сөніп қалса, құрылғының ішіндегі автоматты жүйе тағам
дайындау режимін қуат үзіліп кеткен сәттен бастап қайта
іске қосады, бұл үшін температура белгілі бір деңгейден
төмендемеуге тиіс. Әлі басталмаған бағдарламаланған
пісіру режимдері қалпына келтірілмейді және оларды
қайта бағдарламалау қажет болады (мысалы: пісіру
режимі 20:30-да басталуға бағдарламаланған. 19:30-да
ток өшіп қалады. Қуат қайтадан берілгенде режимді қайта
бағдарламалау қажет болады).
! БАРБЕКЮ режимінде алдын ала қыздыру кезеңі жоқ.
! Ешқашан пештің астына зат қоймаңыз; бұл эмальді
қабаттың зақымдануын болдырмайды.
! Әрқашан асхана ыдыстарын берілген тартпа(лар)ға
қойыңыз.
Салқындату желдеткіші
Пештің сыртқы температурасын салқындату үшін
салқындату желдеткіші басқару тақтасы мен пеш
есігінің арасында, сондай-ақ, пеш есігінің астына қарай
салқын ауа ағынын өткізеді. Тазалау циклінің басында
салқындату желдеткіші төменгі жылдамдықта жұмыс
істейді.
! Пісіріп болғаннан кейін де пеш толық салқындағанша
желдеткіш жұмыс істеп тұрады.
Пеш шамы
Пеш есігі ашылғанда немесе пісіру режимі басталғанда
шам жанады (параметрлер мәзірінде қосылған болса).
LED INSIDE технологиясымен жабдықталған модельдер
пісіре бастаған кезде, барлық пісіру деңгейлерін
анығырақ көрсету үшін есіктегі диодтар жанады.
Қалған қызу көрсеткіштері
Құрылғы қалған қызу көрсеткішімен жабдықталған. Пеш
өшіп тұрғанда, пештің ішіндегі жоғары температураны
көрсету үшін дисплейде «қалған қызу» жолағы жанады.
Жолақтың бөліктері пеш ішіндегі температура азайғанда
бір-бірден өшеді.
Demo режимі
! Тіл таңдалмаған болса, құрылғы ДЕМО режиміне
өтпейді.
Пеш ДЕМО режимінде жұмыс істей алады: барлық
қыздырғыш элементтер ажыратылады, ал басқару
элементтері жұмыс істейді.
ДЕМО режимін қосу үшін пешті өшіріңіз және
түймесін 10 секунд басып тұрып, басқару тетігін сағат
тілі бағытында бұрап ұстаңыз. Дыбыстық белгі естіледі
де, дисплейде "ДЕМО" сөзі шығады.
ДЕМО режимін өшіру үшін
түймесін 3 секунд басып
тұрып, басқару тетігін сағат тіліне қарсы бағытта бұрап
ұстаңыз. Өшіруді растау үшін сигнал беріледі.
Зауыттық параметрлерді қалпына
келтіру
Пайдаланушы таңдауларының барлығын (тіл, үн,
реттелген мерзімдер, т.б....) бастапқы қалпына келтіру
үшін пештің зауыттық параметрлерін қалпына келтіруге
болады. Қалпына келтіруді орындау үшін пешті өшіріңіз,
одан кейін 6
,
,және
түймелерін бірге басып,
6 секунд ұстап тұрыңыз. Қалпына келтіру процедурасы
аяқталған кезде сигнал беріледі.
белгішесі алғаш рет
басылғанда пеш бірінші рет қосылғандай әрекет етеді.
Күту режимі
Бұл өнім күту режимінде қуат тұтынуды шектеуге
қатысты соңғы Еуропалық Директиваның талаптарына
сәйкес келеді. 30 секунд ішінде ешбір түйме басылмаса
және басқару тақтасы/есік құлпы қосылмаған болса,
құрылғы күту режиміне автоматты түрде өтеді. Күту
режимін білдіру үшін дисплейде ЭКО режимінің таңбасы
көрсетіледі. Құрылғыны қайта қолдана бастағанда жүйе
жұмысы қалпына келеді.
Режимдер
! Тағамдардың жұмсақ әрі қытырлақ болуын қамтамасыз
ету үшін пеш су буы түрінде тағамның ішінде болатын
ылғалдылықты шығарады. Осылайша, барлық тағам
түрлері үшін оңтайлы пісіру нәтижелеріне қол жеткізуге
болады.
! Пеш қосылған кезде, ол бірінші қолмен пісіру режимін
ұсынады.
! Есік дұрыс жабылмаған болса, дисплейде "ЕСІК
АШЫҚ" жазуы көрсетіледі. Оңтайлы пісіру нәтижесіне
қол жеткізу үшін есік дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.
Қолмен пісіру режимдері
KZ
! Барлық тағам дайындау режимдерінің әдепкі орнатылған
пісіру температурасы бар, оны 40°C пен 250°C аралығында
қолдан реттеуге болады (БАРБЕКЮ режимі үшін 270 °С).
Кез келген температура өзгерістері құрылғы жадында
сақталады және бұл режим қолданылған келесі кезде
ұсынылады. Таңдалған температура пеш ішіндегі
температурадан төмен болса, дисплейде "ПЕШ ТЫС
ЫСТЫҚ" жазуы көрсетіледі. Дегенмен, пісіруді бастау
мүмкін болады.
Пісіру мерзім орнатылмай басталған болса, дисплейде
өткен уақыт көрсетіледі.
КӨПДЕҢГЕЙЛІ режимі
Барлық қыздыру элементтері мен желдеткіш іске
қосылады. Пештің қызуы тұрақты болғанда ауа тағамды
біркелкі қызартып пісіреді. Бір уақытта ең көбі 3 тартпаны
пайдалануға болады.
БАРБЕКЮ режимі
Үстіңгі қыздыру элементі мен бұрылмалы істік (егер
болса) іске қосылады. Грильдің жоғарғы және тіке
температурасы қабаттың жоғарғы температурасын
қажет ететін тағамдар үшін ұсынылады. Бұл режим
пайдаланылғанда пештің есігі әрдайым жабық тұруы
қажет ("Тағам дайындау бойынша кеңес" бөлімін
қараңыз).
ЖЕЛДЕТКІШІ БАР ГРИЛЬ режимі
Жоғарғы қыздыру элементі мен гриль-бар істігі (бар
болса) іске қосылады да, желдеткіш жұмыс істей
бастайды. Айналу кезінде айналдырып қыздыру
элементі де іске қосылады. Осы мүмкіндіктердің
жиыны пештің күшейтілген ауа айналымы мен қыздыру
элементі арқылы берілетін бір бағыттағы жылу бөлу
тиімділігін арттырады.
Бұл тағамның күйіп кетуін болдырмауға көмектеседі және
жылудың тағамның ішкі жағына енуіне мүмкіндік береді. Бұл
режим пайдаланылғанда пештің есігі әрдайым жабық тұруы
қажет ("Тағам дайындау бойынша кеңес" бөлімін қараңыз).
ҚУЫРУ режимі
Үстіңгі және айналмалы қыздыру элементтері қосылады
және желдеткіш жұмыс істей бастайды. Осы мүмкіндіктердің
жиыны пештің күшейтілген ауа айналымы мен қыздыру
элементі арқылы берілетін бір бағыттағы жылу бөлу
тиімділігін арттырады. Бұл тағамның күйіп кетуін
болдырмауға көмектеседі және жылудың тағамның ішкі
жағына енуіне мүмкіндік береді.
Бұл режим пайдаланылғанда пештің есігі әрдайым
жабық тұруы қажет.
БАЛЫҚ режимі
Үстіңгі және айналмалы қыздыру элементтері қосылады
және желдеткіш жұмыс істей бастайды. Бұл тіркесім
балықты жайлап пісіруге қолайлы.
59
KZ
ПИЦЦА режимі
Үстіңгі және айналмалы қыздыру элементтері қосылады
және желдеткіш жұмыс істей бастайды. Мұның
нәтижесінде пеш жылдам қызады. Бір жолда бірден көп
тартпа қолданылатын болса, тағам дайындау үрдісінің
ортасында табақтардың орындарын алмастырыңыз.
КӨТЕРУ режимі
Дөңгелек қыздыру элементі қосылып, желдеткіш
тек алдын ала қыздыру кезінде жұмыс істейді. Пеш
температурасы қамырдың көтерілу процесі өте қолайлы.
Бұл режим пайдаланылғанда пештің есігі әрдайым
жабық тұруы қажет.
КОНДИТЕР ТАҒАМДАРЫ режимі
Артқы қыздыру элементі және желдеткіш іске қосылып,
жылудың бүкіл пешке жұмсақ әрі біркелкі түрде таралуын
қамтамасыз етеді. Бұл режим температураға сезімтал
болатын тағамдарды (мысалы, көтерілуді қажет ететін
торт сияқты тағамдар) дайындауға арналған.
ПАСТЕРИЗАЦИЯ режимі
Бұл пісіру режимі жеміс, көкөніс, т.б. қолайлы.
Кіші ыдыстарды 2 деңгейге орналастыруға болады (май
жинайтын таба 1-сөреде және тартпа 3-сөреде). Пештің
ішінде ыдыстардың салқындауын күтіңіз. Тамақты
қыздырылмаған пештің ішіне салыңыз.
ЕТ/БАЛЫҚ/КӨКӨНІС БАЯУ ПІСІРУ режимдері
Саладағы мамандар көптеген жылдар бойы пайдаланған
пісіру режимінің бұл түрі тағамды (ет, балық, жеміс және
көкөніс) өте төмен температурада (75, 85 және 110°C)
пісіруге мүмкіндік беріп, керемет пісу деңгейін қамтамасыз
етеді және дәмді барынша жақсартады.
Бұл артықшылықтардың маңызын жете бағаламау
қажет:
• пісіру температуралары өте төмен болғандықтан
(әдетте олар булану температурасын төмен болады),
пісіру шырындарының булануға байланысты тарап кетуі
айтарлықтай азайып, тағам жұмсағырақ болады;
• ет пісірген кезде, дәстүрлі пісіру циклымен
салыстырғанда бұлшық ет талшықтары азырақ
әрекеттеседі. Нәтижесінде пісіргеннен кейін қойып
қоюды қажет етпейтін жұмсағырақ ет аласыз. Етті
пешке салмас бұрын қызарту керек.
Төмен температурада вакуумды қапқа салынған
тағамдарды пісіру – 30 жылдан астам әйгілі
аспаздармен қолданып келе жатқан әдіс көптеген
артықшылыққа қол жеткізеді:
• аспаздық: хош иістер жиналып, тағамның дәмі мен
жұмсақтығы сақталады;
• гигиеналық: гигиена ережелері сақталған жағдайда,
пісірудің бұл түрі тағамды оттегінің зиянды әсерінен
қорғап, тағамдарды тоңазытқышта ұзағырақ сақтауға
мүмкіндік береді;
• ұйымдастыру: ұзағырақ сақтау мерзімінің арқасында
тағамдарды алдын ала дайындауға болады;
* Тек белгілі модельдерде болады.
60
• диетаға қатысты: пісірудің бұл түрі май заттарының
қолданылуын азайтып, тағамның жеңілірек болуын
және оңай қорытылуын қамтамасыз етеді;
• қаржылық: тағам көлемі әдеттегіден аз азаяды,
сондықтан пісіргеннен кейін көлемі көбірек өнім
аласыз.
Бұл әдісті қолдану үшін вакууммен қаптайтын құралды
және тиісті қаптарды қолдану қажет. Тағамды вакууммен
қаптауға қатысты нұсқауларды бұлжытпай орындаңыз.
Вакууммен қаптау әдісін піспеген өнімдермен (жеміс,
көкөніс, т.б.), сондай-ақ, алдын ала пісірілген өнімдермен
(дәстүрлі тағам пісіру) қолдануға болады.
ЖІБІТУ режимі
Пештің түбіндегі желдеткіш бөлме температурасындағы
ауаны тағам айналасында айналдырып отырады. Бұл
режим тағамның кез келген түрін еріту үшін қолайлы,
әсіресе қыздыруға болмайтын нәзік тағамдар, мысалы:
балмұздақ торттары немесе тәтті крем, крем немесе жеміс
қосылған торттар.
ЭКО режимі
Артқы қыздыру элементі және желдеткіш қосылады,
осылайша бүкіл пеш ішінде қызу біртіндеп, біркелкі
түрде таралады. Бұл қуат үнемдейтін режим кіші
тағамдарға ұсынылады, тағамдарды қыздыруға және
пісіруді аяқтауға қолайлы.
Бұрылмалы істік*
Гриль істігі функциясын
іске қосу үшін (сызбаны
қараңыз) төмендегі
әрекеттерді орындаңыз:
1. Май жинайтын табаны
бірінші позицияға
орналастырыңыз.
2 . Гр и л ь і с т і г і н і ң
тірегін 3-позицияға
о р н а л а с т ы р ы п ,
істікті пештің артқы
қабырғасындағы тесікке кіргізіңіз;
3. Гриль істігі функциясын
таңдау арқылы іске қосыңыз;
немесе
режимдерін
!
режимі іске қосылған кезде есік ашылса, істік
тоқтайды.
Автоматты пісіру режимдері
! Температ ура мен пісіру ұзақтығы әрқашан
автоматты түрде керемет нәтижеге кепілдік беретін
алдын ала анықталған болады. Бұл мәндер C.O.P.®
(Бағдарламаланған оңтайлы пісіру) жүйесін пайдалану
арқылы реттеледі. Пісіру үрдісі автоматты түрде тоқтап,
пеш тамақтың піскенін көрсетеді. Пештің алдын ала
қыздырылғанына, әлде қыздырылмағанына қарамай,
пісіруге кірісуіңізге болады. Пісіру басталмас бұрын,
таңдалған бағдарламаға байланысты тиісті мәнді ±5/20
минутқа өзгерту арқылы пісіру ұзақтығын жеке қалауға
сәйкес реттеуге болады. Дегенмен, пісіру басталғаннан кейін
де ұзақтықты өзгертуге болады. Мән бағдарлама басталмас
бұрын өзгертілсе, ол жадқа сақталып, бағдарлама келесі
кезде қолданылғанда құрылғы оны ұсынады. Пеш ішіндегі
температура таңдалған режим үшін ұсынылатын мәннен
жоғары болса, дисплейде "ПЕШ ТЫМ ЫСТЫҚ" жазуы
көрсетіледі және пісіруді бастау мүмкін болмайды; пештің
салқындауын күтіңіз. Таңдалған режимді білдіретін
белгіше мен ұсынылған сөре позициясын білдіретін
белгіше дисплейде ауысып көрсетіледі.
! Пісіру сатысына жеткен кезде, пештің дыбыстық белгісі
естіледі.
! Пештің есігін ашпаңыз, себебі бұл пісіру уақыты мен
температураны бұзуы мүмкін.
НАН режимі
Бұл функцияны нан пісіру үшін пайдаланыңыз. Барынша
жақсы нәтижеге жету үшін төмендегі нұсқауларды
мұқият орындауға кеңес береміз:
• Рецепт бойынша жасаңыз.
• Тұтқалы табаға арналған ең үлкен салмақтан
асырмаңыз.
• 5-ші позициядағы нан пісіретін науаға 50 г (0,5 дл)
суық су құюды ұмытпаңыз.
• Қамырды бөлме температурасында көтерілгенше 1 –
1 ½ сағат (бөлменің температурасына қарай) немесе
қамырдың көлемі екі есе үлкейгенше қалдырыңыз.
НАННЫҢ рецепті:
Ең көбі 1000 грамға арналған 1 май жинайтын таба,
төменгі деңгей.
Ең көбі 1000 грамға арналған 2 май жинайтын таба,
ортаңғы және төменгі деңгейлер.
1000 г қамырға арналған рецепт: 600 г ұн, 360 г су, 11 г тұз,
25 г табиғи ашытқы (немесе 2 қалта ашытқы ұнтағы)
Дайындау әдісі:
• Ұн мен тұзды үлкен кеседе араластырыңыз.
• Ашытқыны жылымшы суға (шамамен 35 градус)
ерітіңіз.
• Үйілген ұнның ортасында кішкене ойық жасаңыз.
• Су мен ашытқы қоспасын құйыңыз.
• Қамырды алақанмен созып, өзіне-өзін бүктеу арқылы
ол біртекті болып, жабысқақтығы кеткенше 10 минут
илеңіз.
• Қамырды домалақтап, үлкен тегенеге салыңыз да, қамыр
кеуіп кетпеу үшін бетін мөлдір пластмасса орағышпен
жабыңыз. Пеште қолмен КӨТЕРУ функциясын
таңдаңыз. Пеш ішіне тегеш қойып, қамырды көтерілуі
үшін шамамен 1 сағатқа қойып қойыңыз (қамыр көлемі
екі есе өсуі тиіс).
• Қамырды мөлшері бірдей бөлкелерге бөліңіз.
• Оларды нан пісіретін қағаздың үстіне, тұтқалы табаға
салыңыз.
• Бөлкелердің бетіне ұн себіңіз.
• Бөлкелердің бетінде тіліктер жасаңыз.
• Тамақты қыздырылмаған пештің ішіне салыңыз.
•
• Піскеннен кейін бөлкелерді гриль сөрелерінің бірінде
әбден суығанша қалдырыңыз.
СИЫР ЕТІ/БҰЗАУ ЕТІ/ЖАС ҚОЙ ЕТІ режимі
Сиыр етін, бұзау етін және жас қой етін пісіру үшін осы
функцияны пайдаланыңыз. Тамақты қыздырылмаған
пештің ішіне салыңыз. Тамақты алдын ала қыздырылған
пешке де салуға болады. Кейбір ҚУЫРУ режимдері
қажетті пісіру деңгейін таңдауға мүмкіндік береді:
1.
белгішесін басыңыз
2. "ЖАҚСЫЛАП", "ОРТАША" немесе "АЗ ҒАНА" опциясын
таңдау үшін басқару тетігін қолданыңыз.
3.
түймесін қайтадан басыңыз.
ШОШҚА ЕТІ режимі
Бұл функцияны шошқа етін пісіру үшін қолданыңыз.
Тамақты қыздырылмаған пештің ішіне салыңыз. Тамақты
алдын ала қыздырылған пешке де салуға болады.
ТАУЫҚ ЕТІ режимі
Бұл функция тауық етін (тұтас немесе бөлшектенген)
пісіруге қолайлы. Тамақты қыздырылмаған пештің ішіне
салыңыз. Тамақты алдын ала қыздырылған пешке де
салуға болады.
БАЛЫҚ ФИЛЕСІ режимі
Бұл функция кіші және орташа көлемді филелерді пісіруге
қолайлы. Тамақты қыздырылмаған пештің ішіне салыңыз.
ПЕРГАМЕНТКЕ САЛЫНҒАН БАЛЫҚ режимі
Салмағы ең көбі 1 кг тұтас балықты пісіру үшін осы
функцияны қолданыңыз. Қағаз/фольга қаптамасын
тікелей май жинайтын табаға салуға болады. Тамақты
қыздырылмаған пештің ішіне салыңыз.
БӘЛІШ режимі
Бұл функция барлық бәліш рецепттері үшін қолайлы
(оларды әдетте астынан жақсылап қыздыру керек).
Тамақты қыздырылмаған пештің ішіне салыңыз. Тамақты
алдын ала қыздырылған пешке де салуға болады.
ҮГІТІЛІП ТҰРАТЫН БӘЛІШ режимі
Бұл функция үгітіліп тұратын кондитерлік тағамдарды
пісіруді қажет ететін (әдетте жұмыртқа қосылмайды)
немесе ішінде сұйықтық я өте жұмсақ затпен
толтырылған тағамдар рецепттері үшін қолайлы.
Тамақты қыздырылмаған пештің ішіне салыңыз. Тамақты
алдын ала қыздырылған пешке де салуға болады.
БРИОШЬ режимі
Б ұ л фу н к ц и я д е с е рт ( ә д ет те та б и ғ и а ш ы т қ ы
қолданылады) пісіруге қолайлы. Тағамды әлі салқын
пештің ішіне салыңыз; қажет болса, тағамды алдын ала
қыздырылған пешке де салуға болады.
НАН пісіру режимін іске қосыңыз.
* Тек белгілі модельдерде болады.
61
KZ
KZ
PКЕКС режимі
Бұл функция қопсытқышты қамтитын рецепттердің
барлығына қолайлы. Тамақты қыздырылмаған пештің
ішіне салыңыз. Тамақты алдын ала қыздырылған пешке
де салуға болады.
ДЕСЕРТ режимі
Бұл функция табиғи ашытқы, қопсытқыш қосылып
дайындалатын тәттілерді, сондай-ақ ашытқысыз
дайындалатын тәттілерді пісіру үшін тамаша жарайды.
Тамақты пешке ол әлі қызбаған кезде салыңыз. Тамақты
алдын ала қыздырылған пешке де салуға болады.
ПАЭЛЬЯ режимі
Бұл функция паэльяны жылдам және оңай дайындау
үшін әзірленген; барлық ингредиенттер әлі салқын пеш
ішіне салынады. Барынша жақсы нәтижеге жету үшін
төмендегі нұсқауларды мұқият орындауға кеңес береміз:
• Қолданылған күріш жабысқақ болмауы тиіс: әсіресе,
салаттарға арналған күрішті немесе американдық
ұзын дәнді күрішті қолданған жөн.
• Пешті алдын ала қыздыру керек.
• Позиция:
- терең май жинайтын таба 1-деңгейдегі сөреде
(керек-жарақ ретінде берілген болса) немесе
тартпаны 1-деңгейдегі сөреге орналастырып, оған
өлшемі шамамен 35х30 см (биіктігі 5 см) тағам
қойыңыз.
- май жинайтын табаны 3-деңгейдегі сөреге
орналастырыңыз;
- тартпа 5-деңгейдегі сөреге.
Рецепт (8 порция):
Терең май жинайтын табада
• 1 пияз, туралған
• 500 г күріш
• 500 г мұздатылған аралас теңіз өнімдері (тазаланған
асшаян, мидиялар мен ұлулар, дөңгелектен туралған
кальмар, т.б.)
• 2 уыс мұздатылған бұршақ
• ¼ чили, текшелер
• Чоризо (дәмдеуіш қосылған паприка шұжығы),
туралған
• Балық сорпасынан жасалған ұнтақтың бір шай қасығы
• 1 порция ұнтақ шафран
• 700 г су
Май жинайтын табаны алюминий фольгасымен
жабыңыз.
Май жинайтын табада
• Нәлім филесінің 8 порциясы
• 8 (немесе 16) ірі асшаян (немесе норвег омары)
• 8 тұтас мидия, гарнир ретінде
Май жинайтын табаны алюминий фольгасымен
жабыңыз.
Тартпаға қойылған науада
• 6 - 8 т а у ы қ с а н ы , п а эл ь я д ә м д е у і ш т е р і м е н
маринадталған және зәйтүн майы себілген
Пісіру процесі аяқталған кезде тағы зәйтүн майын
себіңіз.
62
ПИЛАВ КҮРІШ режимі
Бұл функцияны күріш пісіру үшін қолданыңыз. Барынша
жақсы нәтижеге жету үшін төмендегі нұсқауларды
орындауға кеңес береміз:
• Қолданылған күріш жабысқақ болмауы тиіс: әсіресе,
салаттарға арналған күрішті немесе американдық
ұзын дәнді күрішті қолданған жөн.
• Пешті алдын ала қыздыру керек.
• Терең май жинайтын таба 2-деңгейдегі сөреде болуы
тиіс (керек-жарақ ретінде берілген болса) немесе
тартпаны 2-деңгейдегі сөреге орналастырып, оған
өлшемі шамамен 35х30 см (биіктігі 5 см) тағам қойыңыз.
Рецепт (4-6 порция):
• 500 г күріш
• 700 мл су немесе сорпа
Күрішті терең май жинайтын табаға салып, жауып
тұратындай су құйыңыз. Май жинайтын табаны
алюминий фольгасымен жабыңыз.
ТАСТА ПІСІРІЛЕТІН ПИЦЦА (тек пицца тасы бар
модельдерде) режимі
! Ұзақтықты өзгерту және кешіктіріп басталатын пісіруді
таңдау мүмкін емес.
Бұл функцияны пицца (жұқа қамыр) пісіру үшін
пайдаланыңыз. Берілген қызуға төзімді пицца тасын
4-сөре позициясындағы тартпаға қойыңыз. ТАСТА
ПІСІРІЛГЕН ПИЦЦА режимі хабарлар мен сигналдардың
көмегімен пісіру процесі барысында пайдаланушыға
нұсқау беріп отырады.
1. Дисплейде "ПИЦЦА ТАСЫН САЛЫҢЫЗ" және
"БАСТАУ ТҮЙМЕСІН БАСЫП ІСКЕ ҚОСЫҢЫЗ" жазулары
көрсетіледі.
2.
белгішесі басылғаннан кейін пицца тасын алдын
ала қыздыру басталады (оны дисплейде орындалу
барысы жолағы және "ПИЦЦА ТАСЫН АЛДЫН АЛА
ҚЫЗДЫРУ" жазуы білдіреді)
3. Жоғарыдағы қадам аяқталғаннан кейін пеш сигнал
беріп, пиццаны пеш ішіне қоюға болатынын білдіреді;
"ПИЦЦАНЫ ПЕШКЕ САЛЫҢЫЗ" жазуы көрсетіледі.
4. Пеш есігін ашып, пицца пештің ішіне қойыңыз. Пісіру
басталады; дисплейде "ПІСІРУ" жазуы көрсетіледі. 4
минуттақ кері санақ та көрсетіледі.
5. Пісіру уақыты аяқталғаннан кейін дисплейде "ДАЙЫН
БОЛҒАН КЕЗДЕ ПЕШТЕН АЛЫҢЫЗ" жазуы көрсетіліп,
бірнеше рет сигнал беріледі, сөйтіп пайдаланушыға
пицца беті жетерліктей қызарған кезде оны алып шығу
керек екені білдіріледі.
6.
белгішесін басып, пиццаны алып шығыңыз.
7.
белгішесі басылған кезде пеш тасты алдын
ала қыздыру режиміне қайтады. Тас температурасы
жетерліктей жоғары болса, бұл қадамды өткізіп жіберіп,
тағамды пеш ішіне салуға болады.
ЙОГУРТ режимі
Дөңгелек қыздыру элементі қосылып, желдеткіш тек
алдын ала қыздыру кезінде жұмыс істейді. Йогурт
дайындау үшін 50 °С қолайлы.
Бір литр йогурттың кәдімгі рецепті: бір литр
қаймағы алынбаған UHT сүті, бір кесе табиғи
йогурт
Дайындау әдісі:
• Сүтті болат табада қайнау нүктесі жеткенше қыздырыңыз.
• Бетіндегі қаймақты алып, салқындауын күтіңіз.
• Йогуртқа 3-4 шай қасық сут қосып, жақсылап
араластырыңыз.
• Қ о с п а н ы қ а л ғ а н с ү т к е қ ұ й ы п , ж а қ с ы л а п
араластырыңыз.
• Ауа өткізбейтін тегештерге құйыңыз.
• Тегештерді май жинайтын табаға қойып, пеш ішіне
2-деңгейге орналастырыңыз.
• Процесс соңында тегештерді салқындату үшін
тоңазытқышқа 12 сағатқа қойыңыз. Йогуртты
тоңазытқышта бір аптаға дейін сақтауға болады.
• Рецептті қалағаныңызша өзгертуге болады.
Пісіруді бағдарламалау
! Тағам дайындау режимі бағдарламалау басталардан
бұрын таңдалуға тиіс.
орнату процесін жеңілдету үшін тетікті осы күйде ұстап
тұрыңыз. Дисплейде кешіктіріп бастауды жолақ түрінде
көрсететін диаграмма пайда болады.
4. Қажетті аяқталу уақытына жеткенде
белгішесін
қайтадан басыңыз. Кешіктіріп бастау жолағында
ағымдағы уақыт, пісірудің басталуына қалған уақыт,
ұзақтық және пісіру уақытының соңғы диаграмма ретінде
көрсетіледі.
5. Пиролиз кестесін бастау үшін
белгішесін басыңыз.
6. "КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН ПІСІРУДІҢ БАСТАЛУЫ"
жазуы мен қалған уақыт дисплейде көрсетіліп, кешіктіріп
бастау жолағы артқа қарай жылжиды.
7. Пісіру басталғаннан кейін дисплей ұзақтық жолағын
толтыру арқылы қалған уақытты көрсетеді.
8. Уақыт біткенде дисплейде «ПІСІРУ АЯҚТАЛДЫ» жазуы
пайда болады да, сигнал естіледі.
• Мысалы: қазір таңертеңгі сағат 9:00 және уақыт 1 сағат
15 минутқа бағдарламаланған, ал аяқталатын уақыт
12:30 болып орнатылған. Бағдарлама сағат таңертеңгі
11:15:00 болғанда автоматты түрде басталады.
Пісіру ұзақтығын бағдарламалау
1.
белгішесін басыңыз.
2. Ұзақтықты орнату үшін басқару тетігін бұраңыз; сандарды
жылдамырақ айналдыру және орнату процесін жеңілдету
үшін тетікті осы күйде ұстап тұрыңыз. Дисплейде ұзақтықты
жолақ түрінде көрсететін диаграмма пайда болады.
3. Қажетті ұзақтыққа жеткенде
белгішесін қайтадан
басыңыз. Ұзақтық жолағы ағымдағы уақытты, ұзақтықты
және пісіру уақытын диаграмма ретінде көрсетеді.
4. Пісіруді бастау үшін
белгішесін басыңыз.
5. Дисплей ұзақтық жолағын толтыру арқылы қалған
уақытты көрсетеді.
6. Пісіру аяқталғанда дисплейде "ПІСІРУ АЯҚТАЛДЫ"
жазуы пайда болады да, сигнал естіледі.
• Мысалы: қазір сағат 9:00 делік және уақыт 1 сағат
15 минутқа орнатылсын. Бағдарлама сағат 10:15
болғанда автоматты түрде тоқтайды.
Ағымдағы уақыт
индикаторы
Пісіру уақытының
соңы
Ұзақтық
жолағы
Пісіру
мерзімі
Пісіруді кідіртуді бағдарламалау
! Пісірудің аяқталу уақыты белгіленбей тұрып, пісіру
ұзақтығын орнату керек.
! Кешіктіріп бастау бағдарламасы дұрыс жұмыс істеуі
үшін сағат дұрыс уақытқа орнатылған болуы тиіс.
1. Ұзақтықты жоғарыда сипатталғандай орнату үшін
1-ден 3-қадамға дейін орындаңыз;
2.
белгішесін екі рет басыңыз; пісіру уақытының соңы
жыпылықтай бастайды;
3. Пісіру уақытының соңын реттеу үшін басқару тетігін
бұраңыз; сандарды жылдамырақ айналдыру және
Ағымдағы уақыт
индикаторы
Пісіру уақытының
соңы
Кешіктіріп бастау
жолағы
Кестеден бас тарту үшін
Пісіру
мерзімі
белгішесін басыңыз.
Тағам дайындау бойынша кеңес
! Желдеткіш көмегімен тағам дайындау барысында
тартпаларды бірінші және бесінші позицияларға
орналастырмаңыз. Себебі, тым қатты тура бағытталған
қызу ыстыққа сезімтал тағамды күйдіріп жіберуі мүмкін.
! БАРБЕКЮ және ЖЕЛДЕТКІШІ БАР ГРИЛЬ пісіру
режимдерінде, әсіресе бұрылмалы істікті пайдаланған
кезде, тағамның қалдықтарын (май және (немесе)
тоң май) жинау үшін тұтқалы табаны 1-ші позицияға
қойыңыз.
КӨПДЕҢГЕЙЛІ
• 2-ші және 4-ші позицияларды пайдаланыңыз, көбірек
қызуды қажет ететін тағамдарды 2-шісіне қойыңыз.
• Май жинайтын табаны астыңғы жаққа, ал тартпаны
үстіңгі жаққа орнатыңыз.
БАРБЕКЮ
• Сөрені 2 немесе 4-позицияға қойыңыз. Тағамды
сөренің ортасына орналастырыңыз.
• Температураны ең жоғарғы мәнге орнату ұсынылады.
Үстіңгі қыздыру элементі термостат арқылы реттеледі
және тұрақты күйде жұмыс істемеуі мүмкін.
ПИЦЦА
• Жеңіл алюминийден жасалған пицца табасын
пайдаланыңыз. Оны қамтамасыз етілген тартпаға
орналастырыңыз.
Сыртын қытырлақ етіп пісіру үшін мерзімін ұзартатын
әрі қытырлақ болуына кедергі жасайтын тұтқалы
табаны пайдаланбаңыз.
63
KZ
KZ
• Пиццаның беті көп құрамды болғанда пісіру үрдісінің
ортасында пиццаның үстіне моцарелла ірімшігін қосу
ұсынылады..
Тағам дайындау бойынша кеңес кестесі
Режимдер
Тағамдар
Салмақ
(кг)
Стандартты
бағыттауыш
сырғытпалар
Қолмен
Көпдеңгейлі*
Пицца - 2 сөреде
Екі сөреде бəліштер/2 сөреде кекстер
Ашыған қамыр бəліші 2 сөреде (тұтқалы табада)
Қуырылған тауық еті + картоп
Жас қой еті
Макрель
Лазанья
Крем салынған пирожок - 3 сөреде
Печенье - 3 сөреде
Ірімшік салынған пирожок - 2 сөреде
Хош иісті бəліш
Тартпа позициясы
1+1
1
1
1
Алдын ала
қыздыру
Ұсынылатын
температура
(°C)
Пісіру
ұзақтығы
(минут)
Жылжымалы
бағыттауыш
сырғытпалар
2 жəне 4
2 жəне 4
2 жəне 4
1 жəне 2/3
2
1 немесе 2
2
1, 3 жəне 5
1, 3 жəне 5
2 жəне 4
1 жəне 3
жəне 3
жəне 3
жəне 3
жəне 3
1
1
1
1, 2 жəне 4
1, 2 жəне 4
1 жəне 3
1 жəне 3
иə
иə
иə
иə
иə
иə
иə
иə
иə
иə
иə
210-220
180
160-170
200-210
190-200
180
180-190
190
180
210
190-200
20-25
30-35
20-25
65-75
45-50
30-35
35-40
20-25
10-20
20-25
20-30
1
1
1
1
Гриль*
Макрель
Палтус пен каракатица
Кальмар мен асшаян кебабы
Нəлім филесі
Грильде пісірілген көкөністер
Бұзау етінен пісірілген стейк
Шұжықтар
Гамбургер
Қыздырылған сэндвич (немесе тост)
Бұрылмалы істікке (егер болса) пісірілген тауық еті
Бұрылмалы істікке (егер болса) пісірілген қой еті
1
0,7
0,7
0,7
0,5
0,8
0,7
n° 4/5
n° 4/6
1
1
4
4
4
4
3 немесе 4
4
4
4
4
-
3
3
3
3
2 немесе 3
3
3
3
3
-
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
10-20
10-15
10-15
10-15
15-20
10-20
10-20
10-12
3-5
70-80
70-80
Желдеткіші
бар гриль*
Грильде пісірілген тауық еті
Каракатица
Бұрылмалы істікке (егер болса) пісірілген тауық еті
Бұрылмалы істікке (егер болса) пісірілген үйрек еті
Қуырылған бұзау немесе сиыр еті
Қуырылған шошқа еті
Жас қой еті
1,5
1
1,5
1,5
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
210
200
210
210
210
210
210
55-60
30-35
70-80
60-70
60-75
70-80
40-45
Қуырылған тағам* Қуырылған ет (ақ немесе қызыл ет)
1
2
2
жоқ
200
50-75
0,7
1
0,5 + 0,5
2
2
2
2
2
2
иə
иə
иə
180
170
190
20-25
12-15
60
0,5
0,5
2
2
1
1
иə
иə
210-220
190-200
15-20
20-25
Ашыған қамырдың көтерілуі
(булочка, нан, тəтті пирог, рогалик, т.б.)
2
2
жоқ
40
Жеміс, көкөніс, т.б.
2
2
иə
110
Ет
Балық
Көкөніс
2
2
2
1
1
1
жоқ
жоқ
жоқ
75
85
110
Балық*
Ақтабан
Балық филесі
Теңіз тарланы + картоп
Пицца*
Пицца
Фокаччия наны
Көтеру*
Пастеризация*
Баяу пісіру*
Жібіту*
90-180
90-180
90-180
Барлық мұздатылған тағамдар
* Жоғарыдағы тізімде көрсетілген пісіру уақыттары тек нұсқау ретінде берілген жəне оларды жеке қалауға қарай өзгертуге болады. Пешті алдын ала
қыздыру уақыты стандарт бойынша орнатылған жəне оларды қолмен өзгертуге болмайды.
! ЭКО бағдарламасы: Пісіру уақыттары ұзағырақ, бірақ қуат үнемдеуді қамтамасыз ететін бұл бағдарлама балық филелері, кіші пісірмелер жəне
көкөністер үшін қолданылуы ұсынылады. Ол тағамдарды қыздыру жəне пісіруді аяқтау үшін де қолайлы.
64
Тағам дайындау бойынша кеңес кестесі
Режимдер
Тағамдар
Салмақ
(кг)
Нан (рецептті қараңыз)
Жылжымалы
бағыттауыш
сырғытпалар
1
2 не 3
2
жоқ
Сиыр еті
Ростбиф
1-1,5
2 не 3
2
жоқ
Бұзау еті
Қуырылған бұзау еті
1-1,5
2 не 3
2
жоқ
Жас қой еті
Жас қойдың аяғы
1-1,5
2 не 3
2
жоқ
Шошқа еті
Қуырылған шошқа еті
1,2-1,5
2 не 3
2
жоқ
Тауық
Қуырылған тауық еті
1-1,5
2 не 3
2
жоқ
Балық
филесі
Нəлім
Алабұға
Бахтах
0,4-0,5
0,4-0,5
0,4-0,5
2 не 3
2 не 3
2 не 3
2
2
2
жоқ
жоқ
жоқ
0,4-0,5
0,4-0,5
2 не 3
2 не 3
2
2
жоқ
жоқ
Бəліш
0,5
2 не 3
2
жоқ
Алма қосылған ашық бəліш
0,5
2 не 3
2
жоқ
Бриошь
Табиғи ашытқымен жасалған десерттер
(бриошь, миндаль қосылған торт т.б.)
0,7
2 не 3
2
жоқ
Кекс
Қопсытқыш қосып жасалған десерттер
(мəрмəр тəрізді печенье, фунт кексі, т.б.)
0,7
2 не 3
2
жоқ
1
2 не 3
2
жоқ
1-3-5
1-2-4
жоқ
2
1
жоқ
Ақтабан
Пергаментке
салынған балық Теңіз тарланы
Бəліш
Үгітіліп тұратын
бəліш
Десерттер
Паэлья
Пилав күріш
Таста
пісірілетін
пицца*
Десерттер
Паэлья (рецептті қараңыз)
Пилав күріш (рецептті қараңыз)
Өте жұқа пицца (қамыр)
0,5
KZ
Алдын ала
қыздыру
Стандартты
бағыттауыш
сырғытпалар
Автоматты**
Нан***
Тартпа позициясы
4 (пицца
тасын сөреге
қойыңыз)
Йогурт
2
2
иə
Йогурт
* (тек пицца тасымен жабдықталған модельдер)
** Автоматты пісіру функцияларының ұзақтығы əдепкі бойынша орнатылған. Əдепкі ұзақтықтан бастап, пайдаланушы
бұл мəндерді өзгертуі мүмкін.
*** Рецептте көрсетілгендей 5-позициядағы тұтқалы табаға 50 г (0,5 дл) су құйыңыз.
65
KZ
Сақтандырулар мен
кеңестер
! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына
сай жасақталып, дайындалған. Төмендегі ескертулер
қауіпсіздік ережелерін ескерту мақсатында берілген
және оны мұқият оқып шығу қажет.
Жалпы қауіпсіздік
• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық
немесе өндірістік тұрғыда қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау
қажет. Құрылғыны қорғаусыз жаңбыр мен боранда
қалдыру аса қауіпті.
• Құрылғыны жылжытқанда немесе орналастырғанда
пештің бүйіріндегі тұтқаларды пайдаланыңыз.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе қол-аяғыңыз ылғал
болғанда ұстамаңыз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға сай, тек
ересек адамдар ғана тағам дайындау мақсатында
пайдалануы тиіс. Құрылғыны басқа түрде пайдалану
(мысалы, бөлмені жылыту үшін) дұрыс емес әрі
қауіпті. Құрылғыны тиісті, дұрыс және саналы түрде
пайдаланбау нәтижесінде пайда болған кез келген
зақымға өндіруші жауапты болмайды.
• Құрылғыны пайдаланған уақытта қыздыру
элементтерін немесе пеш есігінің белгілі бөліктерін
ұстамаңыз, бұл бөліктер қатты қызады. Құрылғыны
балалар қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
• Басқа электр құрылғыларының кабельдері пештің
ыстық бөліктеріне тимейтінін тексеріңіз.
• Желдету және қызуды шашу саңылауларын ешқашан
жабуға болмайды.
• Пеш есігінің тұтқасын әрқашан ортасынан ұстаңыз:
шеттері ыстық болуы мүмкін.
• Пешке асханалық ыдысты қоярда немесе оны алған
кезде әрдайым пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
• Пеш түбін туралау үшін алюминий фольганы
пайдаланбаңыз.
• Пешке жанғыш заттарды қоймаңыз. егер байқаусызда
құрылғы қосылса, бұл заттардың жануы мүмкін.
• Құрылғыны өшіргенде розетк адан әрдайым
айырғышты ұстап тартыңыз, кабельден тартып
суырмаңыз.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратпастан ешқашан
тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын жасамаңыз.
• Ақаулық болған кезде, ешбір жағдайда жөндеу
жұмысын өзіңіз жасамаңыз. Өкілетті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз ("Көмек" бөлімін қараңыз).
• Ашық пештің есігіне заттарды қоймаңыз.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық және психикалық
қабілеттері төмен адамдар (балалар да кіреді),
тәжірибесіз немесе өнімнен хабары жоқ кез келген
адамның қолданбауы тиіс. Мұндай адамдарға, кем
дегенде, қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін біреулер
жетекші болуы керек немесе құрылғының жұмысына
қатысты кіріспе нұсқаулары берілуі тиіс.
• Құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек
қашықтан басқару жүйесімен басқарылуға
арналмаған.
66
Қоқысқа тастау
• Орау материалдарын тастаған кезде: ораманың қайта
пайдаланылуы мүмкін болатындай жергілікті заңды
қадағалаңыз.
• Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына
(WEEE) қатысты 2012/19/EC Еуропа заңнамасына сәйкес
үй құрылғылары қалыпты сортталмаған қалалық қалдық
ағымымен бірге жойылмауы тиіс. Қоршаған орта мен
адам денсаулығына тиетін зиянның алдын ала отырып,
ескі құрылғылар қайта пайдалануды және қайта өңдеуді
оңтайландыру мақсатында бөлек жиналуы керек.
Өнімдегі сызылған "доңғалақты қоқыс жәшік" таңбасы
сізге құрылғыны тастаған уақытта, оның бөлек жиналуы
қажет екенін есіңізге салады.
Ескі құрылғыларды дұрыс тастау жөнінде ақпарат алу
үшін пайдаланушылар жергілікті өкілдеріне немесе
сатушыларына хабарласулары керек.
Қоршаған ортаны сақтау және қорғау
• Пешті таңертең ерте немесе түстен кейін кешірек
пайдалану арқылы электр қуатын қамтамасыз етуші
желілік компаниялардың ең жоғары жүктемесін
азайтуға көмектесе аласыз. Пісіру функциясын
бағдарламалау параметрлері – әсіресе, "кейінге
қалдырылған пісіру" режимі (Пісіру функциялары»
бөлімін қараңыз) және "кейінге қалдырылған
автоматты түрде тазалау" режимі ("Күтім және
пайдалану" бөлімін қараңыз) – пайдаланушының
уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
• BARBECUE (БАРБЕКЮ) және FAN GRILLING
(ЖЕЛДЕТКІШІ БАР ГРИЛЬ) режимдері
пайдаланылғанда пеш есігін әрқашан жауып қою
қажет. бұл энергияны сақтай отырып (шамамен 10%),
жақсы нәтижеге жеткізеді.
• Есік тығыздағыштарын жиі тексеріңіз, олар есікке
тығыз келетіндей етіп, қалдық болмауы үшін тазалап
сүртіп тұрыңыз, осылайша ыстықтың сыртқа шығуын
болдырмайсыз.
! Бұл өнім күту режимінде қуат тұтынуды шектеуге
қатысты соңғы Еуропалық директиваның талаптарына
сай келеді.
Техникалық қызмет көрсету
және күтім көрсету
Құрылғыны өшіру
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны
токтан ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау
• Пештің алдыңғы жағындағы аздаған айырмашылықтар
әртүрлі материалдардың, яғни шыны, пластмасса
немесе метал, қолданылғандықтан болады.
• Пеш есігінде жолақтарға ұқсайтын көлеңкелі аймақтар
пеш шамы жарығының шағылуынан пайда болады.
• Эмаль өте жоғары температурада жабыстырылады.
Бұл процесс түстердің әртүрлі болуына себеп болуы
мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және құрылғының
жұмысына ешбір түрде әсер етпейді. Металдың жұқа
•
•
•
•
жиектерін толығымен эмальмен қаптау мүмкін емес,
сондықтан олар қапталмаған болып көрінуі мүмкін.
Бұл тот басудан қорғауға кері әсер етпейді.
Тот баспайтын болат немесе эмальданған сыртқы бөліктер
және резеңке тығыздағыштар жылы суға малынып, түссіз
сабын жағылған губкамен тазартылады. Қиын дақтарды
кетіру үшін арнайы өнімдерді пайдаланыңыз. Жуып болған
соң оны шайып, мұқият құрғатыңыз. Қатты ұнтақтарды
немесе таттандыратын заттарды пайдаланбаңыз.
Пештің іші әрбір қолданғаннан кейін жылы кезінде
мұқият тазалануы тиіс. Ыстық су мен тазартқышты
пайдаланыңыз, одан кейін шайып, жұмсақ шүберекпен
құрғатып сүртіңіз. Қырғыш заттарды пайдаланбаңыз.
Сырғымалы тартпалардан басқа барлық керекжарақтар күнделікті ыдыстар сияқты жуылуы мүмкін,
тіпті оларды ыдыс жуғыш машинаға жууға болады.
Тазартқыш заттарды басқару тақтасына тура бүрікпей,
ысқыш шүберекті қолданып тазалаған дұрыс.
Шамды ауыстыру
Lamp
Holder
compartment
Lamp
Glass cover
Пештің шамын ауыстыру
үшін:
1. Шам ұясының шыны
қақпағын алыңыз.
2. Шамды алып, оны
сондай басқа шаммен
ауыстырыңыз: галогенді
шам 230 В, 25 Вт, G 9.
3. Шыны қақпақты орнына
қойыңыз (сызбаны қараңыз).
! Шамды бірден қолыңызбен ұстамаңыз.
! Пеш шамын бөлмені жарықтандыру үшін қолданбаңыз.
Сырғымалы сөрелер жиынын құрастыру
! Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты немесе
шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
Пеш есігін тазалау
! LED INSIDE модельдерінің есігін шешіп алу мүмкін
емес.
Пеш есігінің әйнегін ысқышпен және қырғыш емес
тазартқыш құралдармен тазалап, жұмсақ шүберекпен
мұқият құрғатыңыз. Қатты қырғыш затты немесе өткір
темір қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнек
бетін тырнап, оның сынуына әкелуі мүмкін.
Пеш есігін мұқият тазалау мақсатында оны шығарып
алуыңызға болады.
1. Пеш есігін толық ашыңыз (сызбаны қараңыз).
2. Шығарып алу үшін бұрағышты пайдаланыңыз және
F екі ілгекке орналасқан(суретті қараңыз) кішкентай
тұтқаларды бұраңыз.
KZ
A
Left
guide rail
Right guide
rail
B
C o Dire
f e ct
xt ion
ra
ct
io
n
Сырғымалы тартпаларды
құрастыру үшін:
1. Екі жақтауды A
бөлгіштерінен алысырақ
көтеріп, шығарыңыз
(сызбаны қараңыз).
2. Сырғымалы тартпамен
қайсы
сөренің
пайдаланылатынын
таңдаңыз. Сырғымалы
тартпа шығарылып
алынатын бағытқа назар
аудара отырып, B ілмегін,
од а н к е й і н С і л м е г і н
жақтауға орналастырыңыз.
F
3. Есікті екі жағынан қатты
ұстап, жартылай жабыңыз. Оны
өзіңізге қарай орнынан көтере
тартыңыз (сызбаны қараңыз).
Есікті орнына қою үшін осы іс
ретін кері орындаңыз.
D
орналастырыңыз.
Тығыздағыштарды тексеру
Пештегі есік тығыздағыштарын жиі тексеріп тұрыңыз.
Егер тығыздағыштар зақымдалған болса, жақын жердегі
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз ("Көмек"
бөлімін қараңыз). Тығыздағыштар ауыстырылғанға дейін
пешті пайдаланбауды ұсынамыз.
3. Пеш қабырғаларындағы
тесіктерді пайдаланып,
бағыттаушы жолдардың
көмегімен бекітіңіз
(сызбаны қараңыз). Сол
жақ жақтауға арналған
тесіктер жоғарыда, ал оң
жақ жақтау үшін тесіктер
төменде орналасқан.
4. Ең соңында жақтауларды
A
бөлгіштеріне
! Сырғымалы тартпаларды 5-позицияға қоймаңыз.
ПИРОЛИЗ көмегімен автоматты түрде
тазалау
Тазалау циклы пештің ішкі температурасын 500°C–қа
дейін жеткізуі мүмкін. Пиролитикалық цикл қосылады
да, тағамдар мен күйе қалдықтар жанып кетеді. Кір
67
KZ
жанып кетеді.
Автоматты түрде тазарту кезінде құрылғының беті ыстық
болатындықтан балаларды одан алыс жерде ұстаңыз.
Бөлшектер пештің ішінде жанып кетеді. Алаңдаудың
қажеті жоқ: бұл процесс қалыпты және қауіпті емес.
ПИРОЛИТИКАЛЫҚ циклды іске қоспас бұрын:
• пеш есігін тазалаңыз;
• ылғал губканың көмегімен пештің ішінен үлкен тағам
қалдықтарын алып тастаңыз. Тазалау сұйықтығын
пайдаланбаңыз;
• барлық керек-жарақтар мен сырғымалы тартпа
жинағын (бар болса) шығарып алыңыз;
• пештің тұтқасына шәйнек тұтқышты қоймаңыз.
! Егер пеш өте ыстық болса, пиролитикалық цикл
қосылмайды. Пештің суығанын күтіңіз.
! Бағдарлама тек пештің есігі жабылған кезде ғана іске
қосылады.
Тазалау циклын
түймесін басыңыз.
2.
белгішесін басыңыз.
3. Басқару тетігімен мәзір пәрмендерін айналдырып,
ПИРОЛИТИКАЛЫҚ пәрменін таңдаңыз да,
белгішесін
басыңыз.
4. Құрылғы ұзақтығы 1 сағат 30 минут болатын
"ҚАЛЫПТЫ" пиролитикалық циклды ұсынады. Басқа
тазалау деңгейлерін таңдауға болады.
• Төмендегілердің бірін таңдау үшін басқару тетігін
қолданыңыз:
-
"ҮНЕМДЕУ": ұзақтығы 1 сағат.
-
"ҚАЛЫПТЫ": ұзақтығы 1 сағат 30 минут.
-
"ҚАРҚЫНДЫ": ұзақтығы 2 сағат.
түймесін қайтадан басыңыз.
5. ПИРОЛИТИКАЛЫҚ циклды бастау үшін
басыңыз.
белгішесін
Қауіпсіздік құрылғылары
• Температура жоғарғы мәніне жеткенде пештің
есігі автоматты түрде құлыпталады;
дисплейде жанады.
белгішесі
•
белгішесі басылғанда тазалау циклы кез келген
уақытта тоқтатылады.
• Егер дұрыс жұмыс істемеу байқалса, қыздыру
элементтері өшеді.
• Пештің есігі жабылғаннан кейін ұзақтықты және уақыт
параметрін өзгерте алмайсыз.
Бағдарламалау автоматты түрде тазалауды
кейінге қалдырды
! Бағдарламалау тек тазалау циклын таңдағаннан кейін
жасалады.
1.
белгішесін екі рет басыңыз; пиролиз уақытының
соңы жыпылықтай бастайды.
2. Пиролиз уақытының соңын реттеу үшін басқару тетігін
бұраңыз; сандарды жылдамырақ айналдыру және
орнату процесін жеңілдету үшін тетікті осы күйде ұстап
68
3. Қажетті аяқталу уақытына жеткенде
белгішесін
қайтадан басыңыз. Кешіктіріп бастау жолағында
ағымдағы уақыт, пиролиздің басталуына қалған уақыт,
ұзақтық және пиролиз уақытының соңғы диаграмма
ретінде көрсетіледі.
4. Пиролиз кестесін бастау үшін
белгішесін басыңыз.
5. Дисплейде қалған уақыт көрсетіліп, кешіктіріп бастау
жолағы артқа қарай жылжиды.
6. Пиролиз басталғаннан кейін дисплей ұзақтық жолағын
толтыру арқылы қалған уақытты көрсетеді.
7. Уақыт біткенде дисплейде "ТАЗАЛАУ ЦИКЛЫ
АЯҚТАЛДЫ" жазуы пайда болады да, сигнал естіледі.
• Мысалы: қазір сағат 9:00 дейік және Үнемдеу
ПИРОЛИТИКАЛЫҚ циклы таңдалған болсын: әдепкі
орнатылған уақыт 1 сағат. 12:30 аяқталу уақыты
ретінде орнатылады. Бағдарлама сағат 11:30 болғанда
автоматты түрде іске қосылады.
іске қосу үшін:
1. Басқару тақтасын қосу үшін
•
тұрыңыз. Дисплейде кешіктіріп бастауды жолақ түрінде
көрсететін диаграмма пайда болады.
Кестеден бас тарту үшін
белгішесін басыңыз.
Автоматты түрде тазалау циклі аяқталғанда
Пештің есігін ашу үшін
белгішесінің сөнуін күту қажет:
ол пеш температурасы қолайлы деңгейге түскенін
білдіреді. Пештің түбінен және жанынан ақ тұнба
қалдықтарды байқайсыз. Оларды пеш толық суығаннан
кейін ылғал губкамен алып тастаңыз. Қызған пешті оның
ішінен тұнба қалдықтарды алмастан пайдалануыңызға
болады. Олар зиян емес және тағамға әсер етпейді.
Ақаулықтарды жою
Ақаулық
Бағдарламаланған пісіру режимі
басталмайды.
Дисплейде ЭКО режимі
көрсетіледі.
Автоматты режим таңдалған.
Дисплейде «Hot» жазуы пайда
болады жəне пісіру басталмайды.
Желдеткішпен пісіру таңдалған
жəне тағам күйіп кеткен
болып көрінеді.
Ықтимал себебі
Ток өшіп, қайта қосылған.
Құрылғы күту режимінде.
Пеш ішіндегі температура
таңдалған режим үшін
ұсынылатын мəннен жоғары.
1 жəне 5 позициялары: тікелей
əсер ететін қызу температураға
сезімтал тағамдардың күйіп
кетуіне себеп болуы мүмкін.
KZ
Шешімі
Пісіру режимін қайта
бағдарламалаңыз.
Күту режимінен шығу үшін кез
келген түймені басыңыз.
Пештің суығанын күтіңіз.
Тұтқалы табалардың
позициясын пісіру ұзақтығы
ортасына жеткенде ауыстыруды
ұсынамыз.
69
KZ
70
KZ
71
195102332.03
01/2013 - XEROX FABRIANO
KZ
72

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement