Indesit FIM 20 K.A IX S Instruction for Use

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Indesit FIM 20 K.A IX S Instruction for Use | Manualzz
FIM 20 K.A S
FIM 20 K.A IX S
Polski
Instrukcja obsługi
PIEKARNIK
Spis treści
Instrukcja obsługi,1
Ostrzezenia,2
Serwis Techniczny,4
Opis urządzenia,5
Opis urządzenia,6
Instalacja,14
Uruchomienie i użytkowanie,16
Programator elektroniczny,16
Programy,17
Zalecenia i środki ostrożności,19
Konserwacja i utrzymanie,19
Svenska
Bruksanvisning
UGN
Innehållsförteckning
Bruksanvisning,1
Varning,3
Service,4
Beskrivning av maskinen,5
Beskrivning av maskinen,6
Installation,21
Start och användning,23
Elektronisk programmerare,23
Programmes,24
Säkerhetsföreskrifter och råd,26
Underhåll och skötsel,26
Türkçe
Iталiиська
Kullanım talimatları
FIRIN
İçindekiler
Kullanım talimatları,1
Uyarı,2
Teknik Servis,4
Cihazın tanıtımı,5
Cihazın tanıtımı,6
Montaj,7
Başlatma ve kullanım,9
Elektronik programlayıcı,9
Programlar,10
Önlemler ve tavsiyeler,12
Servis ve bakım,12
Довідник користувача
ДУХОВКА
Зміст
Довідник користувача,1
Запобіжні заходи,3
Допомога,4
Опис приладу,5
Опис приладу,6
Установлення,28
Запуск і використання,30
Електронний програматор готування,30
Програми,31
Запобіжні заходи та поради,33
Технічне обслуговування та догляд,33
Uyarı
Ostrzezenia
DİKKAT: Bu cihaz ve erişilebilen bölümleri,
kullanım sırasında çok sıcak olur.
Dikkat etmek ve ısıtılan parçalara
dokunmaktan kaçınmak gerekir.
Eğer sürekli olarak gözetim altında
değiller ise, 8 yaşından küçük çocukları
uzak tutunuz.
Bu cihaz, eğer uygun şekilde gözetim
altında bulunuyorlar ise veya güvenli
şekilde cihazın kullanımı hakkında
eğitim almışlar ise ve ilişkin tehlikeler
göz önünde bulundurulur ise, 8 yaşından
itibaren çocuklar ve fiziksel, duyusal
veya mental kapasitelerden yoksun veya
tecrübe ve bilgi sahibi olmayan kişiler
tarafından kullanılabilir. Çocuklar, cihaz
ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım
işlemleri, denetimsiz olarak çocuklar
tarafından gerçekleştirilmemelidir.
UWAGA: To urządzenie oraz jego
dostępne części silnie się rozgrzewają
podczas użytkowania. Należy uważać,
aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku
życia zbliżały się do urządzenia, jeśli nie
są pod stałym nadzorem dorosłych.
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
zmysłowych bądź umysłowych, jak również
osoby nieposiadające doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się
one pod nadzorem innych osób lub jeśli
zostały pouczone na temat bezpiecznego
sposobu użycia urządzenia oraz zdają
sobie sprawę ze związanych z nim
zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić
się urządzeniem. Prace związane z
czyszczeniem i konserwacją nie mogą
być wykonywane przez dzieci, jeśli nie
są one nadzorowane.
Camın parçalanmasına neden olarak
yüzeyi çizebileceğinden, fırının cam
kapağını temizlemek için aşındırıcı ürünler
ve kesici metal spatulalar kullanmayınız.
Cihazı temi zl e rke n a sl a b u h a rlı
yada yüksek basınçlı temizleyiciler
kullanmayınız.
DİKKAT: Muhtemel elektrik çarpmalarının
önüne geçmek için lambayı yenisi ile
değiştirmeden önce, cihazın sönük
olduğundan emin olunuz.
! Izgara takıldığı zaman, kilidin yukarı
doğru dönük ve yuvanın arka tarafında
olduğundan emin olunuz.
Nie stosować środków ściernych
ani ostrych łopatek metalowych do
czyszczenia szklanych drzwiczek
piekarnika, ponieważ mogłyby porysować
powierzchnię i spowodować pęknięcie
szyby.
Nie stosować nigdy oczyszczaczy
parowych lub ciśnieniowych do
czyszczenia urządzenia.
UWAGA: Przed wymianą żarówki,
należy się upewnić, że urządzenie jest
wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia
prądem.
! Wsuwając ruszt, należy się upewnić,
że ogranicznik jest skierowany ku górze
i znajduje się on w tylnej części komory.
2
Varning
Запобіжні заходи
OBSERVERA! Denna utrustning och
dess delar blir mycket varma under
användning.
Va r n o g a m e d a t t i n t e v i d r ö r a
värmeelementen.
Håll barn under 8 år under uppsikt så att
de inte leker med utrustningen.
Denna utrustning kan användas av barn
över 8 år och personer med psykiska,
sensoriska eller fysiska handikapp, eller
som saknar erfarenhet och lämpliga
kunskaper, under förutsättning att detta
sker under uppsikt av en person som
ansvarar för deras säkerhet eller att de
har fått nödvändiga anvisningar angående
dess användning och är medvetna om
farorna i samband med användningen.
Barn får inte leka med utrustningen.
Rengörings- och underhållsmomenten får
inte utföras av barn utan en vuxens tillsyn.
УВАГА! Під час роботи цей прилад,
а так ож його дост упні частини
нагріваються до високих температур.
Слід бути особливо обережними, щоб
не торкатися нагрівальних елементів.
Діти віком до 8 років мають знаходитися
на небезпечній відстані від приладу,
якщо неможливо забезпечити постійний
контроль над ними.
Дозволяється користування цим
приладом дітьми віком від 8 років,
а також особами з обмеженими
фізичними, сенсорними або розумовими
можливостями або особами без
належного досвіду і знань, якщо вони
перебувають під постійним контролем
або проінструктовані щодо правил з
небезпечного користування приладу
і усвідомлюють ступені ризику. Не
дозволяйте дітям гратися з приладом.
Операції з очищення і догляду не
повинні виконуватися дітьми без
належного контролю.
Använd inte slipande rengöringsmedel
eller vassa metallskrapor för att rengöra
ugnens glaslucka eftersom de kan repa
ytan, vilket kan leda till att glaset spricker.
Använd aldrig ångtvättar eller
högtryckstvättar för att göra rent
utrustningen.
OBSERVERA! Kontrollera att utrustningen
är avstängd innan lampan byts ut, för att
undvika elstötar.
! När gallret sätts in ska du kontrollera att
stoppet är vänt uppåt och på den bakre
delen av fördjupningen.
Не використовувати абразивні засоби
ані металеві загострені шпателі
для очищення скляних дверцях
духовки, тому що вони можуть
пошкрябати поверхню, призводячи до
розтріскування скла.
Забороняється використання апаратів
для очищення парою або високим
тиском.
УВАГА! Щоб запобігти враженню
електричним струмом переконайтеся
в тому, що прилад вимкнений, перш
ніж заміняти лампочку.
! Під част вставляння решітки слід
переконатися, що стопор повернутий
вгору і всередину ніші.
3
Teknik Servis
Допомога
Bu durumda şu bilgileri veriniz:
! Не звертайтеся по допомогу до не уповноваженого
персоналу.
! Yetkili olmayan teknisyenlerden asla yardım almayınız.
• Arıza tipi;
• Cihazın modeli (Mod.)
• Seri numarası (S/N)
Bu bilgiler cihazın üzerinde yer alan özellikler etiketinde
belirtilmiştir
-
Serwis Techniczny
! Nigdy nie korzystać z usług nieautoryzowanych techników.
Podać:
• Rodzaj usterki;
• Model urządzenia (Mod.)
• Numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
Service
! Anlita aldrig obehöriga tekniker.
Uppge:
• Typ av fel.
• Maskinmodell (Mod.).
• Serienummer (S/N)
Den sistnämnda informationen anges på märkplåten som
sitter på utrustningen.
4
Повідомити:
• Тип несправності;
• Модель приладу (Mod.)
• Серійний номер (S/N)
Ці дані знаходяться на табличці з даними на самому
приладі.
Cihazın tanıtımı
Опис приладу
Genel görünüm
Загальний вигляд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KONUM 1
KONUM 2
KONUM 3
KONUM 4
KONUM 5
Açılır kapanır raf KILAVUZLARı
YAĞ DAMLAMA TENCERESi
IZGARA
Kontrol Paneli
ПОЗИЦІЯ 1
ПОЗИЦІЯ 2
ПОЗИЦІЯ 3
ПОЗИЦІЯ 4
ПОЗИЦІЯ 5
НАПРЯМНІ для дек та Граток
Рівень ДЕКО
Рівень ГРИЛЬ
Панель керування
Opis urządzenia
Widok ogólny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POZIOM 1
POZIOM 2
POZIOM 3
POZIOM 4
POZIOM 5
PROWADNICE boczne
Poziom BLACHA UNIWERSALNA
Poziom RUSZT
Panel sterowania
Beskrivning av maskinen
Översiktsvy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LÄGE 1
LÄGE 2
LÄGE 3
LÄGE 4
LÄGE 5
GLIDSKENOR för falsar
PLÅTFALS
GALLERFALS
Kontrollpanel
9
6
8
5
7
3
1
4
2
5
Cihazın tanıtımı
Опис приладу
Kontrol Paneli
Панель керування
1
2
3
4
1
2
3
4
PROGRAMLAR düğmesi
ELEKTRONİK programlayıcı*
TERMOSTAT düğmesi
Uyarı ışığı TERMOSTAT
* Sadece bazı modellerde mevcut.
Реґулятор ПРОГРАМ
ЕЛЕКТРОННИЙ програматор*
Реґулятор ТЕРМОСТАТУ
Індикатор ТЕРМОСТАТУ
* Наявне лише в деяких моделях.
Opis urządzenia
Panel sterowania
1
2
3
4
Pokrętło PROGRAMY
Programator ELEKTRONICZNY*
Pokrętło TERMOSTATU
Kontrolka TERMOSTATU
* Tylko w niektórych modelach.
Beskrivning av maskinen
Kontrollpanel
1
2
3
4
PROGRAMVRED
ELEKTRONISK PROGRAMMERARE*
TERMOSTATVRED
Kontrollampa för TERMOSTAT
* Finns endast på vissa modeller.
1
6
2
3
4
1
3
4
Montaj
TR
! Her gerektiğinde başvurulabilmesi için bu el kitapçığının
muhafaza edilmesi önemlidir. Cihazın satılması, başkasına
verilmesi ya da taşınması durumunda yeni kullanıcının
işleyiş ve ilişkin uyarılar hakkında bilgi edinmesi için el
kitapçığının cihazla birlikte verildiğinden emin olunuz.
! Talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz: kurulum, kullanım
ve emniyet hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Yerleştirme
! Ambalajlar çocukların oyuncağı değildir ve ayrıştırılmış
çöp için belirlenen kurallara uygun olarak imha edilmelidirler
(bakınız Önlem ve tavsiyeler).
560
.
mm
45 m
m.
Ortalama ve sabitleme
Cihazı dolaba sabitlemek için: fırın kapağını açınız ve 4
adet ahşap vidayı perimetrik çerçeve üzerinde yer alan 4
adet deliğe vidalayınız.
! Kurulum işlemi bu talimatlar doğrultusunda ve profesyonel
olarak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı yapılan bir
kurulum, insan ve hayvan sağlığına ya da mala zarar verebilir.
Yuvaya oturtma
Cihazın düzgün bir şekilde çalışması için fırın yuvasının yer
aldığı dolabın uygun özellikleri taşıması gerekir:
• fırına yapışık konumdaki paneller ısıya dayanıklı
malzemeden olmalıdır;
• ahşap kaplama dolapların söz konusu olduğu durumlarda,
kullanılan tutkal 100°C ısıya dayanıklı olmalıdır;
• fırının yuvasına yerleştirilmesi durumunda, işlem ister
masa altında (şekle bakınız) ister kolon üzerinde
yapılacak olsun, dolapların ebatları şöyle olmalıdır:
! Cihazın korunmasını sağlayan tüm bölümler, bir alet
yardımı olmadan çıkarılamayacak şekilde sabitlenmelidir.
Elektrik bağlantısı
Üç kutuplu besleme kablosuyla donatılmış fırınlar, cihazın
üzerindeki özellikler etiketinde belirtilmiş olan gerilim ve
frekans değerlerinde dalgalı akımla çalışacak şekilde
üretilmiştir (aşağıya bakınız).
Besleme kablosu montajı
m.
mm
.
5 mm.
567 mm.
560
575-585 mm.
23 mm.
5
45 m
595 mm.
1. Bir tornavida yardımıyla,
kapağın yan uzantılarını
kaldırıp terminal kutu
kapağını açınız: kapağı
çekiniz ve açınız (şekle
bakınız);
.
. min
m
47 m
595
mm
24
545
.
.
mm
.
mm
! Cihaz yuvasına yerleştirildikten sonra elektrikli bölümler
ile hiçbir şekilde temas etmemelidir.
Özellikler etiketinde belirtilmiş olan tüketime ilişkin bilgiler
bu kurulum tipine göre ölçülmüştür.
Havalandırma
İyi bir havalandırma sağlanması için yuvanın arka duvarının
çıkarılması gerekir. Fırının kurulumun iki ahşap pervaz
üzerine ya da en az 45 x 560 mm ebatlarında bir açıklığı
olan bir zemine yaslanacak şekilde yapılması tercih edilir
(şekillere bakınız).
L
N
2. Besleme kablosunu şu
şekilde devreye alınız: Kablo
bağlama vidası ile L-Nüç adet temas vidasını
sökünüz, daha sonra Mavi
(N), Kahverengi (L), SarıYeşil
kablolarını (renk
tablosuna bakarak) vida
kafaları altına sabitleyiniz
(bkz. şekil).
3. Kabloyu kablo
bağlayıcısına sabitleyiniz.
4 . Te r m i n a l k a p a ğ ı n ı
kapatınız.
7
TR
Besleme kablosunun şebekeye bağlantısı
Kablo üzerine özellikler etiketi üzerinde belirtilen yüke uygun bir
fiş monte ediniz (yana bakınız).
Şebekeye doğrudan bağlantı yapılması halinde, cihaz ile şebeke
arasına minimum temas aralığı 3 mm olan ve yürürlükteki
normlara uygun nitelikte çok kutuplu bir anahtar takmak
gerekmektedir (toprak kablosu elektrik anahtarı tarafından
kesintiye uğratılmamalıdır). Besleme kablosu, hiçbir aşamada
ortam ısısını 50°C geçmeyecek şekilde yerleştirilmelidir (örneğin
fırının arka tarafı).
! Elektrik bağlantısının doğru yapılmasından ve güvenlik
kurallarına uyulmasından kurulumu yapan kişi sorumludur.
Şebekeye bağlamadan önce aşağıdaki durumları kontrol
ediniz:
• prizin topraklamasının yürürlükteki normlara uygun
olduğunu;
• prizin, cihazın özellikler etiketi üzerinde belirtilen
maksimum güç miktarını destekleyecek şekilde
olduğunu;
• besleme geriliminin özellikler etiketi üzerinde belirtilmiş
olan değerler arasında olduğunu;
• cihaz fişinin prizle uyumlu olduğunu. Aksi hallerde prizi
ya da fişi değiştiriniz; uzatma kabloları ya da çoklu prizler
kullanmayınız.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz kolay
erişilebilecek yerlerde olmalıdır.
! Kablo kıvrılmalara, bükülmelere veya ezilmelere maruz
kalmamalıdır.
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili teknik
personel tarafından değiştirilmelidir (Destek bölümüne bakınız).
! Bu kurallara uyulmaması halinde firma hiç bir
sorumluluk kabul etmez.
8
ÖZELLİKLER ETİKETİ
Ebatlar*
genişlik 43,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 43,5 cm
Hacim*
lt. 62
Ebatlar**
genişlik 45,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 43,5 cm
Hacim**
lt. 65
Gerilim 220-240V ~ 50/60Hz
Elektrik
(özellikler etiketine bakınız)
bağlantıları emilen azami güç 2250W
Elektrikli fırınların etiketi hakkındaki
2002/40/CE Direktifi.
EN 50304 Düzenlemesi
ENERGY
LABEL
Klasik enerji tüketimi Doğal – ısıtma
fonksiyonu:
Geleneksel;
Bu cihaz aşağıdaki Topluluk
Direktiflerine uygundur:
- 12/12/06 tarihli 2006/95/CEE
(Alçak Gerilim) ve sonraki değişiklikler
- 15/12/04 tarihli 2004/108/CEE
(Elektromanyetik Uygunluk)
ve sonraki değişiklikler
- 22/07/93 tarihli 93/68/CEE ve sonraki
değişiklikler.
- 2012/19/CE ve sonraki değişiklikler.
AEEE Yönetmeliğine uygundur
* Sadece çekilen kılavuzlara sahip modeller için.
** Sadece sıralı kılavuzlara sahip modeller için.
Başlatma ve kullanım
Elektronik programlayıcı
DİKKAT ! Fırın, ızgaraları
durdurma sistemi ile
donatılmıştır, bu sistem
ızgaralar fırından dışarı
çıkmadan bunları çıkarmayı
sağlar (1).
Izgaraları tamamen
çıkarmak için, çizimde
belirtildiği gibi, bunları ön
taraftan alarak yukarı kaldırmak ve çekmek yeterlidir (2).
! Fırını ilk kez kullandığınızda, içi boşken termostatı
maksimuma getirerek kapağı kapalı vaziyette en az bir saat
çalıştırınız. Sonra fırını kapatıp kapağını açınız ve mekanı
havalandırınız. Duyulan koku, fırını korumak için kullanılan
maddelerin buharlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Fırının yakılması
1. PROGRAM düğmesini döndürerek istenilen pişirme
programını seçiniz.
2. TERMOSTAT düğmesini döndürerek istenilen ısıyı seçiniz.
Pişirilecek yemek türleri ile bunlar için önerilen sıcaklıklar
listesi, pişirme Tablosunda mevcuttur (bakınız Programlar).
3. TERMOSTAT uyarı lambasının yanık olması, ayarlanan
sıcaklığa kadarki ısınma aşamasını gösterir.
4. Pişirme sırasında aşağıdaki işlemleri yerine getirmek
mümkündür::
- PROGRAM düğmesini döndürerek pişirme programını
değiştirmek;
- TERMOSTAT düğmesini döndürerek ısıyı değiştirmek;
- PROGRAM düğmesini “0” pozisyonuna getirerek pişirme
sürecini durdurmak.
! Fırın tabanına asla herhangi bir cisim koymayınız,
emayesine zarar verebilirsiniz.
! Pişirme kaplarını daima teçhizattaki ızgara üzerine koyunuz.
TR
•• ••
Saati ayarlama
! Saat, fırın kapatıldığında veya açıldığında, pişirme programının
bitiş saati önceden ayarlanmadığı takdirde ayarlanabilir.
Cihaz elektriğe bağlandıktan sonra veya elektrik kesildikten
sonra, EKRANDAKİ
simgesi ve dört basamaklı rakam
yanıp sönmeye başlayacaktır.
1. Ekrandaki
simgesi ve dört rakam yanıp sönmeye
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. Saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın;
düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız, ekran
rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece istenen değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Zamanlayıcıyı ayarlama
! Bu fonksiyon pişirmeyi durdurmaz ve fırını etkilemez;
ayarlanan zaman süresi geçtiğinde alarmı etkin hale
getirmek için kullanılır.
1. Ekrandaki
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye
! Pişirme sonunda fırın yeterince soğuyana kadar bu fan
çalışır durumda kalır.
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini
kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız,
ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Saat geri sayarken ekranda gösterilecektir. Bu saat süresi
geçtiğinde, alarm etkin hale gelecektir.
Fırın lambası
Pişirmeyi programlama
Soğutma fanı
Harici sıcaklık derecesinin düşürülmesi için bir soğutma fanı
tarafından atılan hava, kontrol paneli ve fırın kapağı arasından
ve aynı zamanda fırın kapağının alt tarafından çıkar.
PROGRAMLAR düğmesi ile
seçilerek yakılır. Bir
pişirme programı seçildiğinde yanık kalır.
! Programlama yapılmadan önce pişirme modu seçilmelidir.
Pişirme süresini programlama
1. EKRANDAKİ
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen süreyi ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini
kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız,
ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
4. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı
9
TR
görünür, fırın pişirmeyi bırakır ve alarm çalar. Durdurmak
için herhangi bir düğmeye basın.
• Örneğin: Saat 9:00 ö.ö ve 1 saat 15 dakikalık bir süre
programlandı. Program ö.ö. 10:15’ de otomatik olarak
duracaktır.
Pişirme modu için bitiş süresini ayarlama
! Pişirme bitimi süresi programlanmadan önce pişirme süresi
ayarlanmalıdır.
1. Süreyi ayarlamak için 1 ila 3. adımları yukarıda belirtildiği
gibi ayarlayın.
2. Ardından, EKRANDAKİ
simgesi ve dört rakam yanıp
sönmeye başlayıncaya kadar
düğmesine basın.
3. Pişirme bitimi süresini ayarlamak için “ ” ve “ ”
düğmelerini kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı
tutarsanız, ekran değerleri daha hızlı kaydıracaktır, böylece
istenen değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
4. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
5. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı
görünür, fırın pişirmeyi bırakır ve alarm çalar. Durdurmak
için herhangi bir düğmeye basın.
ve
düğmeleri yandığında.programlama ayarlanmış
olur. EKRANDA sırasıyla pişirme bitimi süresi ve pişirme
süresi gösterilir.
• Örneğin: Saat ö.ö. 9:00 ve 1 saatlik süre programlanmış.
Bitiş süresi olarak 12:30 planlanmış. Program ö.ö.
11:30’da otomatik olarak başlayacaktır.
Bir programı iptal etme
Bir programı iptal etmek için:
• İptal etmek istediğiniz ayarla ilgili simge ve ekrandaki
rakamların yanıp sönmesi bitene kadar
düğmesine
basın. 00:00 rakamları ekranda görünene kadar “ ”
düğmesine basın.
• “ ” ve “ ” düğmelerini basılı tutarsanız zamanlayıcı
ayarları dahil önceden seçilen tüm ayarlar iptal edilecektir.
Programlar
Pişirme programları
! Tüm programlar için, sadece MAX üzerinde ayarlamanız
tavsiye edildiği için GRILL programı hariç 60°C e MAX
arasında bir sıcaklık derecesi ayarlanabilir.
Program GELENEKSEL FIRIN
Alt ve üst ısıtma elemanları devreye girer. Bu geleneksel
pişirme konumu ile bir tek pişirme rafının kullanılması daha
uygundur: birden fazla kat kullanıldığında ısı dağılımı kötü olur.
Program TATLİ FİRİNİ
Alt ısıtma elemanı yanar. Bu fonksiyon, özellikle kabarması
gereken ve bu nedenle aşağıdan gelen en fazla ısıya ihtiyaç
duyan tartlar gibi hassas yiyecekleri pişirmek için kullanılabilir.
ÜST FIRIN programı
Üst isitma elemani yanar. Bu fonksiyon pisirme rötuslari
için kullanilabilir.
10
IZGARA programı
Üst isitma elemani yanar. Izgaranin oldukça yüksek ve direkt
isisi yemeklerin yüzeylerinin hizli bir sekilde kizarmasini
mümkün kilarken sivi çikisini engelleyerek içlerinin yumusak
kalmasini saglar. Izgarada pisirme özellikle yüksek yüzey
isisina ihtiyaç duyan yemekler için tavsiye edilir: Dana ve
sigir biftekleri, antrikot, fileto, hamburger vb...
Bazi kullanim sekilleri “Pisirme için pratik öneriler”
bölümünde verilmistir. Pisirme esnasinda firininizin kapagini
kapali olarak muhafaza ediniz.
Pratik pişirme önerileri
! IZGARA’da pişirmelerde, pişirmeden çıkan atıkları (su ve/
veya yağ) toplaması için yağ toplama tepsisini 1 konumuna
getiriniz.
IZGARA
• Pişirilecek gıdaları ızgaranın ortasına koyarak ızgarayı
3 veya 4 pozisyonuna yerleştiriniz.
• Enerji seviyesinin maksimuma ayarlanması tavsiye
edilir. Üst rezistans sürekli olarak yanık kalmazsa
endişelenmeyiniz: bu parçanın çalışması bir termostat
tarafından kontrol edilir.
Pişirme tablosu
Programlar
Yemekler
Ağırlık
(Kg)
Rafların
pozisyonu
Ön ısıtma
(dakika)
Tavsiye edilen
sıcaklık
derecesi
Pişirme
süresi
(dakika)
Geleneksel
Ördek
Dana veya sığır rosto
Domuz rosto
Bisküvi (ev yapımı)
Turtalar
Lazanya
Kuzu
Uskumru
Plum-cake
Profiterol topları
Pandispanya
Tuzlu tartlar
1
1
1
1
1
1
1
1
0.3
0.5
1.5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
15
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
35-40
50-60
30-35
40-50
30-35
20-25
30-35
Tatlı Fırını
Mayalı tartlar
Turtalar
Meyveli turtalar
Çörekler
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
15
15
15
15
160
180
180
160
30-40
35-40
50-60
25-30
Üst Fırın
Pişirme rötuşları
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
no 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Izgara
Dil balığı ve ahtapot
Kalamar ve karides şiş
Morina fileto
Izgara sebze
Dana biftek
Pirzola
Hamburger
Uskumru
Tost
TR
! Pişirme süreleri bilgi amaçlı olup kişisel zevke göre değiştirilebilir.
Izgarada pişirme işlemlerinde yağ toplama tepsisi her zaman aşağıdan 1. rafa yerleştirilmelidir.
11
TR
Önlemler ve tavsiyeler
! Cihaz uluslararası emniyet mevzuatlarına uygun olarak
projelendirilmiş ve üretilmiştir. Bu uyarılar güvenlik amaçlı
olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel emniyet
• Cihaz, meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup
profesyonel kullanım amaçlı değildir.
• Yağmur ve fırtınaya maruz kalması son derece tehlikeli
olduğundan cihaz, üzeri kapalı bile olsa açık alanlara
monte edilemez.
• Cihazı yerinden hareket ettirirken daima fırının yan
taraflarında bulunan tutma kulplarından yararlanınız.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken ya da elleriniz veya
ayaklarınız ıslak ya da nemliyken dokunmayınız.
• Cihaz, sadece yetişkin kişiler tarafından ve bu
kitapçıkta aktarılan talimatlara göre, yemek pişirmek
amaçlı kullanılmalıdır. Her türlü diğer kullanımlar
(örneğin: ortam ısıtması) uygunsuz ve bu nedenle
tehlikeli bulunur. Üretici firma uygunsuz, hatalı ve
mantık dışı kullanımlardan kaynaklanan muhtemel
zararlardan sorumlu tutulamaz.
• Cihazın kullanımı sırasında ısıtma elemanları ile
fırının bazı kısımları çok sıcak duruma gelir. Bunlara
dokunmamaya dikkat ediniz ve çocukları uzak tutunuz.
• Diğer beyaz eşyalara ait kabloların fırının sıcak
kısımlarına temas etmesini önleyiniz.
• Havalandırma ve ısı dağılma noktalarını tıkamayınız.
• Fırın kapağını açma kulpunu tam ortasından tutunuz:
yan tarafları sıcak olabilir.
• Kapları fırına sürerken veya fırından çıkartırken daima
fırın eldiveni kullanınız.
• Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile örtmeyiniz.
• Tutuşabilen maddeleri fırın içinde bulundurmayınız:
bunlar fırın yanlışlıkla çalıştırılacak olursa alev alabilirler.
• Cihazın kullanılmadığı zamanlarda düğmelerin daima
“●”/“○” konumunda olduğundan emin olunuz.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden
tutarak çekiniz.
• Fişi elektrik şebekesinden çekmeden, temizlik veya
bakım müdahalelerinde bulunmayınız.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları
kurcalamayınız. Teknik servis ile irtibata geçiniz (Teknik
servis bölümüne bakınız).
• Fırının kapağı açıkken kapak üzerine ağır cisimler
koymayınız.
• Çocukların cihaz ile oynamasını önleyiniz.
• Cihaz; (çocuklar dahil) fiziki, duyusal ya da zihinsel
kapasiteleri kısıtlı kişiler tarafından kullanılamayacağı
gibi, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında
bulunmadıkça veya cihazın kullanımı hakkında ön bilgiler
almış olmadıkça, deneyimsiz ve ürüne fazla bir alışkanlığı
bulunmayan kimseler tarafından da kullanılmamalıdır.
• Cihaz harici bir otomatik zaman ayarı veya ayrı bir
uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılacak şekilde
tasarlanmamıştır.
12
İmha
• Ambalaj malzemelerinin imha edilmesi: ambalajların geri
dönüşümünü sağlayan yerel düzenlemelere uyunuz.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme
konusunu düzenleyen 2012/19/CE sayılı Avrupa
Birliği mevzuatında; beyaz eşyaların kentsel katı atık
genel yöntemi ile imha edilmemesi öngörülmüştür.
Kullanılmayan cihazlar, madde geri kazanım ve geri
dönüşüm oranını en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre
ve insan sağlığına olası zararları engellemek için ayrı ayrı
toplanması gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrıştırılmış
atık hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı
işareti olan sepet sembolü yer almaktadır.
Kullanılmayan beyaz eşyalar belediye atık toplama
servisine teslim edilebilecektir, bunları belediyenin bunun
için özel olarak belirlediği yerlere ya da konuyla ilgili
ulusal düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda, benzer
tipte yeni bir ürün aldığınız satıcılara verebilirsiniz.
Belli başlı tüm beyaz eşya üreticileri kullanılmayan cihazların
toplanması ve imha edilmesi için öngörülen sistemlerin
oluşturulması ve idaresi konusunda faaliyet göstermektedir.
Tasarruf ve çevreye saygı
• Fırın ikindi saatleri ile sabahın ilk saatleri arasında kalan
zaman diliminde çalıştırıldığı takdirde elektrik şirketlerinin
emilim yükünün azaltılmasına katkı sağlanır. Program
planlama seçenekleri, özellikle de “gecikmiş pişirme”
(Programlara bakınız) ve “gecikmiş otomatik temizleme”
(Temizlik ve Bakım’a bakınız ), bunu mümkün kılar.
• IZGARA pişirmelerinin daima fırın kapağı kapalı vaziyette
yapılması önerilir: bu hem daha iyi sonuç elde edilmesini
hem de enerji tasarrufu sağlar (yaklaşık %10).
• Contaların temiz ve bakımlı tutulması, bunların kapağa
tam olarak yapışarak ısı kaybını önlemesini sağlar.
Servis ve bakım
Elektrik akımının devre dışı bırakılması
Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazın elektrik
şebekesine bağlantısını kesiniz.
Cihazın temizlenmesi
• Emayeli veya inox dış kısımlar ile lastik contalar ılık
su ve nötr sabunla ıslatılmış bir sünger yardımıyla
temizlenebilir. Lekeler çok zor çıkan türdense özel
ürünler kullanınız. Bol su ile durulayıp temizlikten sonra
kurulamanız tavsiye edilir. Çizici tozlar ve aşındırıcı
maddeler kullanmayınız.
• Fırının içi mümkünse her kullanımdan sonra, daha henüz
ılıkken temizlenmelidir. Sıcak su ile deterjan kullanınız,
durulayınız ve yumuşak bir bezle kurulayınız. Çizici
maddelerden kaçınınız.
• Aksesuarlar normal mutfak eşyaları gibi ve hatta bulaşık
makinesinde bile yıkanabilirler.
! Cihazın temizliği için asla buharlı ya da yüksek basınçlı
temizleyiciler kullanmayınız.
Kapağın temizliği
TR
Kapağın cam olan kısmı aşındırıcı olmayan ürün ve
sünger kullanılarak temizlenmeli ve yumuşak bir bezle
kurutulmalıdır; yüzeyi çizebilecek ya da camın kırılmasına
neden olabilecek aşındırıcı pürüzlü malzeme veya keskin
madeni kazıyıcı kullanılmamalıdır. Daha özenli bir temizlik için fırın kapağını sökmek mümkündür:
1. kapağı tamamen açınız (şekle
bakınız);
2. bir tornavida yardımıyla, iki adet
menteşe üzerinde yer alan kolları F
yukarı kaldırarak döndürünüz (şekle
bakınız);
3. kapağı iki dış yanından tutarak,
aralık kalacak şekilde yavaşça
kapatınız. Sonra kapağı kendinize
doğru çekip yuvasından çıkartınız
(şekle bakınız).
Kapağı aynı işlemleri tersten uygulayarakyerine monte
ediniz.
Contaların kontrolü
Fırın kapağını çevreleyen contanın durumunu periyodik
olarak kontrol ediniz. Hasarlı olması halinde en yakın
Teknik Servise başvurunuz (bakınız Teknik Servis). Bu
durumda onarım yapılıncaya kadar fırını kullanmamanız
tavsiye edilir.
Ampulün yenisi ile değiştirilmesi
Fırının aydınlatma
lambasını değiştirmek için:
1. Lamba tutucusunun
cam kapağını gevşetip
çıkarınız.
2. Ampulü sökünüz ve aynı
özelliklere sahip bir ampul
ile değiştiriniz: güç 25 W,
bağlantı E 14.
3. Kapağı yerine takınız
(şekle bakınız);
! Ortamı aydınlatmak amacıyla fırın lambasını kullanmayınız.
13
Instalacja
! Ważnym jest, aby zachować niniejszą książeczkę instrukcji
dla przyszłych konsultacji. W razie sprzedaży, odsprzedania,
czy przeniesienia, należy upewnić się, czy znajduje się
ona wraz z urządzeniem i odpowiednimi uwagami, aby
poinformować nowego właściciela o jego funkcjonowaniu.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawieraja ona
ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i
bezpieczeństwa.
Ustawienie
560
mm
.
45 m
m.
Wyśrodkowanie i zamocowanie
Aby przymocować urządzenie do mebla: otworzyć drzwiczki
piekarnika i wkręcić 4 wkręty do drewna w 4 otwory
znajdujące się na ramie obwodowej.
! Opakowania nie są zabawkami dla dzieci i należy je
usunąć zgodnie z normami zbierania odpadów (patrz Środki
ostrożności i zalecenia).
! Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z
niniejszymi instrukcjami i przez personel zawodowo do
tego przygotowany. Błędna instalacja może skutkować
powstaniem szkód wobec osób, zwierząt lub rzeczy.
Zabudowa
W celu zagwarantowania poprawnego działania urządzenia
koniecznym jest, aby mebel posiadał odpowiednie parametry:
• panele przylegające do piekarnika powinny być
wykonane z materiałów odpornych na ciepło;
• w przypadku mebli z okładziną z forniru, użyty klej musi
być odporny na temperaturę 100°C;
• dla zabudowy piekarnika, zarówno w przypadku zabudowy
szeregowej pod blatem ( patrz rysunek ), jak i w słupkowej,
mebel powinien posiadać następujące wymiary
! Wszystkie części, które mają zapewnić bezpieczeństwo
powinny być zamocowane w taki sposób, aby nie można
ich było usunąć bez użycia narzędzia.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Piekarniki wyposażone w trójbiegunowy przewód zasilający
dostosowane są do funkcjonowania na prąd zmienny,
przy napięciu i częstotliwości wskazanych na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz poniżej ).
Montaż przewodu zasilającego
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
1. Otworzyć skrzynkę
zaciskową podważając
śrubokrętem boczne
zatrzaski pokrywy:
pociągnąć i otworzyć
pokrywę (patrz rysunek).
.
. min
mm
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
PL
595
m.
mm
24
m
545
.
.
mm
! Po zabudowaniu piekarnika należy upewnić się, czy
uniemożliwiony jest kontakt z jego częściami elektrycznymi.
Informacje dotyczące zużycia prądu wskazane na tabliczce
znamionowej oparte są na pomiarach wykonanych dla tego
typu instalacji.
Obieg powietrza
W celu zapewnienia dobrego obiegu powietrza koniecznym
jest usunięcie tylnej ścianki komory. Najlepiej zainstalować
piekarnik w taki sposób, aby wspierał się na dwóch listwach
drewnianych lub na drewnianej desce z prześwitem
przynajmniej 45 x 560 mm (patrz ilustracje).
14
L
N
2. Zamontować przewód
zasilający: odkręcić śrubę
zacisku kabla oraz trzy
śruby styków L-N,
a następnie zamocować
pojedyncze przewody pod
głowicami śrub, zachowując
kolejność kolorów niebieski
(N) brązowy (L) żółto-zielony
(patrz rysunek).
3. Zamocować przewód w
odpowiednim zacisku.
4. Zamknąć pokrywę
skrzynki zaciskowej.
Podłączenie przewodu zasilającego do sieci
Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę do
obciążeń wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz
obok).
W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci
koniecznym jest zainstalowanie pomiędzy urządzeniem
a siecią wyłącznika wielobiegunowego z otwarciem
minimalnym pomiędzy stykami 3 mm przeznaczonego
do obciążeń i odpowiadającego obowiązującym normom
(przewód uziemienia nie powinien być przerywany przez
wyłącznik). Przewód zasilania powinien być umieszczony
tak, aby w żadnym punkcie nie był narażony na temperaturę
otoczenia przekraczającą 50° C (np. tylna ścianka
piekarnika).
! Osoba instalująca urządzenie jest odpowiedzialna za
jego właściwe podłączenie do prądu i zachowanie norm
bezpieczeństwa.
Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, czy:
• gniazdko ma właściwe uziemienie i odpowiada
obowiązującym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej
mocy urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej
(patrz poniżej);
• napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na
tabliczce znamionowej (patrz poniżej );
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W
przeciwnym wypadku wymienić gniazdko lub wtyczkę;
nie stosować przedłużaczy ani rozgałęziaczy.
! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny i
gniazdko powinny być łatwo dostępne.
TABLICZKA ZNAMIONOWA
Wymiary *
szerokość 43,5 cm
wysokość 32,4 cm
głębokość 43,5 cm
Pojemność *
l 62
Wymiary **
szerokość 45,5 cm
wysokość 32,4 cm
głębokość 43,5 cm
PL
Pojemność ** l 65
Połączenia
elektryczne
napięcie 220-240 V ~ 50/60Hz
(zob. tabliczka znamionowa)
maksymalny pobór mocy 2250 W
Dyrektywa 2002/40/WE na etykiecie
piekarników elektrycznych.
Norma EN 50304
ENERGY
LABEL
Zużycie energii konwekcji Naturalnej funkcja ogrzewania:
Tradycyjny;
Niniejsze urządzenie zostało
wyprodukowane zgodnie z
następującymi dyrektywami
unijnymi:
- 2006/95/EWG z dnia 12/12/06
(Niskie napięcie) wraz z późniejszymi
zmianami
- 2004/108/EWG z dnia 15/12/04
(Kompatybilność elektromagnetyczna)
wraz z późniejszymi zmianami
- 93/68/EWG z dnia 22/07/93 wraz z
późniejszymi zmianami.
- 2012/19/WE wraz z późniejszymi
zmianami.
* Tylko dla modeli z wytłaczanymi prowadnicami.
** Tylko dla modeli z drucianymi prowadnicami.
! Kabel nie powinien być zginany ani ściskany.
! Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i
wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników (patrz
Serwis Techniczny).
! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
15
PL
Uruchomienie i użytkowanie Programator elektroniczny
UWAGA ! Piekarnik jest
wyposażony w system
blokowania rusztu, który
umożliwia jego wysuwanie
bez całkowitego wyjmowania
z piekarnika (1).
W celu całkowitego wyjęcia
rusztu wystarczy go unieść
w sposób przedstawiony
na rysunku, chwytając za przednią część i pociągnąć do
siebie (2).
! Podczas pierwszego uruchomienia należy włączyć pusty
piekarnik na przynajmniej jedną godzinę, z termostatem
ustawionym na maksimum i zamkniętymi drzwiczkami.
Następnie wyłączyć piekarnik, otworzyć drzwiczki i
wywietrzyć pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy
jest skutkiem parowania substancji stosowanych w celu
zabezpieczenia piekarnika.
Włączanie piekarnika
1. Wybrać program pieczenia, przekręcając pokrętło
PROGRAMY.
2. Wybrać temperaturę, przekręcając pokrętło TERMOSTAT.
Wykaz potraw z zalecanymi dla nich temperaturami znajduje
się w Tabeli pieczenia (zob. Programy).
3. Świecąca kontrolka TERMOSTAT wskazuje fazę
nagrzewania do nastawionej temperatury.
4. Podczas pracy piekarnika można zawsze:
- zmienić program pieczenia za pomocą pokrętła
PROGRAMY;
- zmienić temperaturę za pomocą pokrętła TERMOSTAT;
- przerwać pieczenie przez ustawienie pokrętła PROGRAMY
w położeniu “0”.
! Nigdy nie należy stawiać żadnych przedmiotów na dnie
piekarnika, gdyż grozi to uszkodzeniem emalii.
! Naczynia do pieczenia stawiać zawsze na ruszcie
znajdującym się w wyposażeniu piekarnika.
Wentylator chłodzący
Dla obniżenia temperatury zewnętrznej niektóre modele
wyposażono w wentylator chłodzący. Wytwarza on
strumień powietrza, który wydobywa się pomiędzy panelem
sterowania a drzwiczkami piekarnika.
! Po zakończeniu pieczenia wentylator nadal pracuje aż do
dostatecznego ochłodzenia piekarnika.
Oświetlenie piekarnika
Światło w piekarniku włącza się przez wybranie
za
pomocą pokrętła PROGRAMY. Pozostaje ono włączone
przy wyborze programu pieczenia.
16
•• ••
Ustawianie zegara
! Zegar można ustawić niezależnie od tego, czy piekarnik
jest włączony, czy wyłączony. Nie można go ustawić jedynie
wtedy, gdy został zaprogramowany koniec pieczenia.
Po podłączeniu do sieci elektrycznej lub po zaniku napięcia
ikona
oraz cztery cyfry na WYŚWIETLACZU pulsują.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zacznie
pulsować ikona
oraz cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić godzinę; jeśli
przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej,
aby ułatwić ustawienie.
3. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
Ustawianie minutnika
! Ta funkcja nie przerywa pieczenia i działa niezależnie od
użytkowania piekarnika, umożliwiając włączenie sygnału
dźwiękowego po upływie ustawionego czasu.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zaczną
pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas;
jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej,
aby ułatwić ustawienie.
3. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
Wyświetli się odliczanie wsteczne, a po jego zakończeniu
włączy się sygnał dźwiękowy.
Programowanie pieczenia
! Programowanie jest możliwe dopiero po dokonaniu wyboru
programu pieczenia.
Programowanie czasu trwania pieczenia.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zaczną
pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas
trwania pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry
zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
3. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
4. po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU
pojawia się napis END, piekarnik kończy pieczenie i włącza
się sygnał dźwiękowy. W celu jego wyłączenia, należy
wcisnąć dowolny przycisk.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas trwania pieczenia
zostaje zaprogramowany na 1 godzinę i 15 minut.
Program zatrzyma się automatycznie o godzinie 10:15.
Programowanie końca pieczenia
! Zaprogramowanie końca pieczenia jest możliwe dopiero
po ustawieniu czasu trwania pieczenia.
1. Należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 3 opisu
programowania czasu pieczenia;
2. następnie naciskać przycisk
dopóki nie zaczną
pulsować ikona
i cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
3. za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądaną godzinę
zakończenia pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte,
cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
4. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
5. po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU
pojawia się napis END, piekarnik kończy pieczenie i włącza
się sygnał dźwiękowy. W celu jego wyłączenia, należy
wcisnąć dowolny przycisk.
Włączone ikony
oraz
oznaczają, że zostało wykonane
programowanie. Na WYŚWIETLACZU naprzemiennie
pojawiają się godzina zakończenia oraz czas trwania pieczenia.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas zostaje zaprogramowany
na 1 godzinę. Ustawia się 12.30 jako godzinę zakończenia.
Program włącza się automatycznie o godzinie 11:30.
Anulowanie programu
W celu anulowania programu:
• naciskać przycisk
dopóki nie zacznie pulsować
ikona ustawienia, które ma być anulowane oraz cyfry
na wyświetlaczu Naciskać przycisk „ ” dopóki na
wyświetlaczu nie pojawią się cyfry 00:00.
• Nacisnąć jednocześnie przyciski „ ” i „ ” i przytrzymać je
naciśnięte, w ten sposób anuluje się wszystkie wykonane
ustawienia, w tym ustawienia minutnika.
dość długiego czasu, zanim osiągnie wysoką temperaturę,
dlatego też dla szybszego uzyskania wysokiej temperatury
zaleca się skorzystanie z funkcji „Piekarnik tradycyjny”.
Program PIEKARNIK GÓRNY
Uruchamiany jest górny element grzewczy. Ta funkcja może
być stosowana do dokończenia pieczenia.
Program GRILL
Uruchamiany jest górny element grzejny.
Wysoka temperatura, skierowana bezpośrednio na ruszt, jest
zalecana dla potraw wymagających wysokiej temperatury na
powierzchni. Podczas pieczenia należy zamykać drzwiczki
piekarnika.
Praktyczne porady dotyczące pieczenia
! W programie GRILL na poziomie 1 umieścić znajdującą
się w wyposażeniu blachę uniwersalną, na której zbierać się
będą pozostałości po pieczeniu (soki lub tłuszcze).
GRILL
• Włożyć ruszt na poziom 3 lub 4, umieszczając potrawę
na środku rusztu.
• Zaleca się nastawienie maksymalnego poboru energii.
Nie należy się niepokoić, jeśli górny grzejnik nie będzie
stale włączony: jego działanie kontroluje termostat.
Programy
Programy pieczenia
! Dla wszystkich programów pieczenia można ustawić
temperaturę w zakresie od 60°C do MAX, z wyjątkiem:
• GRILL (zaleca się ustawienie tylko na MAX);
Program PIEKARNIK TRADYCYJNY
Włączają się obydwa grzejniki: górny i dolny. Przy pieczeniu
tradycyjnym najlepiej używać tylko jednego poziomu:
wykorzystanie większej liczby poziomów prowadzi do
nierównomiernego rozkładu temperatury.
Program NISKA TEMPERATURA
Włącza się grzejnik dolny.
Ta funkcja jest zalecana do pieczenia potraw delikatnych, w
szczególności ciast, które muszą wyrosnąć, gdyż pomaga
w tym ogrzewanie od dołu.
Należy pamiętać, że w tym trybie piekarnik potrzebuje
17
PL
PL
Tabela pieczenia
Programy
Tradycyjny
Niska
temperatura
Grzanie górne
Grill
18
Potrawy
Waga
(kg)
Poziomy
Kaczka
Pieczeń cielę ca lub wołowa
Pieczeń wieprzowa
Kruche ciastka
Kruche ciasta
Lasagne
Jagnię cina
Makrele
Keksy
Ptysie
Biszkopt
Słone ciasta
Ciasta droż dż owe
Ciasta kruche
Ciasta z owocami
Droż dż ówki
1
1
1
1
1
1
1
1
0.3
0.5
1.5
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
Wcześ niejsze
nagrzanie
(min)
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
160
180
180
160
Czas
pieczenia
(min)
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
35-40
50-60
30-35
40-50
30-35
20-25
30-35
30-40
35-40
50-60
25-30
Dopiekanie
-
3/4
15
220
-
Flą dry i mą twy
Szaszłyki z kalmarów i
krewetek
Filet z dorsza
Grillowane warzywa
Befsztyk cielę cy
Kotlety
Hamburgery
Makrele
Tosty
1
4
5
Max
8-10
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Zalecana
temperatura
Zalecenia i środki ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa.
Mając na względzie Wasze bezpieczeństwo podajemy Wam
poniższe zalecenia, które należy uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do
nieprofesjonalnych zastosowań domowych.
• Nie należy instalować urządzenia poza domem,
nawet, jeśli miejsce to jest chronione daszkiem, gdyż
wystawienie urządzenia na działanie deszczu i burz jest
bardzo niebezpieczne.
• Przenosząc urządzenie należy zawsze korzystać z
odpowiednich uchwytów umocowanych po bokach
piekarnika.
• Nie dotykać urządzenia, jeśli jest się na boso ani też
mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
• Urządzenie powinno być używane do celów kulinarnych
wyłącznie przez osoby dorosłe i zgodnie z niniejszymi
instrukcjami. Wykorzystywanie go do innych celów
(np. do ogrzewania pomieszczeń) uznaje się za
niewłaściwe, a tym samym niebezpieczne. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
poniesione w wyniku niewłaściwego, błędnego lub
nierozsądnego użytkowania.
• Podczas użytkowania urządzenia grzejniki i niektóre
części drzwiczek piekarnika stają się bardzo gorące.
Nie wolno ich dotykać, a dzieci należy trzymać z dala
od urządzenia.
• Uważać, aby kable zasilające innych urządzeń AGD nie
dotykały rozgrzanych części piekarnika.
• Nie zatykać otworów wentylacyjnych i odprowadzających
ciepło.
• Przy otwieraniu drzwiczek należy trzymać za środkową
część uchwytu: po bokach może być gorący.
• Do wstawiania i wyjmowania naczyń z piekarnika używać
zawsze rękawic ochronnych.
• Nie przykrywać dna piekarnika folią aluminiową.
• Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych:
jeśli urządzenie zostanie przez nieuwagę uruchomione,
mogłyby one się zapalić.
• Gdy urządzenie nie jest używane, upewnić się, czy
pokrętła znajdują się w położeniu “●”/“○”.
• Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za
kabel: zaleca się trzymanie za wtyczkę.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji
odłączyć najpierw wtyczkę od sieci elektrycznej.
• W razie uszkodzenia w żadnym wypadku nie ingerować
w wewnętrzne mechanizmy urządzenia i nie próbować
go samodzielnie naprawiać. Należy skontaktować się z
Serwisem (patrz Serwis Techniczny).
• Nie stawiać przedmiotów na otwartych drzwiczkach piekarnika.
• Dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Urządzenie to nie jest przystosowane do obsługi przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, przez osoby bez
doświadczenia lub bez znajomości urządzenia - chyba że
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo
-, jak również przez osoby, które nie otrzymały instrukcji
wstępnych na temat eksploatacji urządzenia.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było
włączane przy użyciu zewnętrznego przekaźnika
czasowego lub osobnego systemu sterowania zdalnego.
Utylizacja
• Utylizacja materiałów opakowaniowych: zastosować
się do obowiązujących norm lokalnych, dzięki czemu
opakowania będzie można ponownie wykorzystać.
• Dyrektywa wspólnotowa 2012/19/WE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje,
że sprzęt gospodarstwa domowego nie powinien być
usuwany jako nieposortowane odpady komunalne. Zużyte
urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w celu
optymalizacji stopnia odzysku i recyrkulacji ich materiałów
składowych oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla
zdrowia i środowiska. Symbol przekreślonego kosza na
śmieci jest umieszczony na wszystkich produktach, aby
przypominać o obowiązku selektywnej zbiórki.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat prawidłowego
złomowania elektrycznych urządzeń gospodarstwa
domowego, ich właściciele mogą się zwracać do właściwych
służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
• Uruchamiając piekarnik w różnych godzinach począwszy
od późnego popołudnia do pierwszych godzin porannych.
Opcje programowania, w szczególności tryb „opóźnione
pieczenie” ( patrz Programy ) i „opóźnione czyszczenie
automatyczne” ( patrz Konserwacja i utrzymanie ),
pomagają zorganizować w ten sposób pracę piekarnika.
• Zaleca się pieczenie w programie GRILL zawsze przy
zamkniętych drzwiczkach: w celu zarówno uzyskania
lepszych wyników, jak i znacznej oszczędności energii
(ok. 10%).
• Dopilnować, aby uszczelki były w pełni sprawne i czyste,
dzięki czemu będą dobrze przylegały do drzwiczek i
zapobiegną niepotrzebnym stratom ciepła.
Konserwacja i utrzymanie
Odłączanie od prądu
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, należy
odłączyć urządzenie od sieci zasilania elektrycznego.
Czyszczenie urządzenia
• Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali inox oraz
uszczelki gumowe mogą być czyszczone przy pomocy
gąbki nasączonej letnią wodą i neutralnym mydłem. Jeśli
plamy trudno usunąć, zastosować specjalne produkty
do czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia zaleca
się dokładne spłukanie wodą i wysuszenie. Nie używać
proszków ściernych ani substancji korodujących.
• Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone po każdym
użyciu, gdy jest jeszcze letnie. Użyć ciepłej wody i środka
czyszczącego, spłukać i wytrzeć miękką ściereczką.
Unikać środków ściernych.
• Akcesoria można myć jak zwykłe naczynia, także w
zmywarce.
! Nigdy nie stosować oczyszczaczy parowych lub
ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia.
19
PL
PL
Czyszczenie drzwiczek
Szybę drzwiczek wyczyścić przy użyciu gąbki i środków
nierysujących, a następnie wytrzeć miękką ściereczką;
nie używać szorstkich materiałów ścierających czy
ostrych, metalowych skrobaków, które mogą porysować
powierzchnię i doprowadzić do pęknięcia szyby.
Aby dokładniej wyczyścić piekarnik, można zdemontować
drzwiczki:
1. całkowicie otworzyć drzwiczki
(zob. rysunek);
2. podnieść i przekręcić dźwignie
znajdujące się na obu zawiasach
(zob. rysunek);
3. chwycić drzwiczki za obie
zewnętrzne krawędzie,
przymykając je powoli, lecz nie
całkowicie. Następnie pociągnąć
drzwiczki do siebie i wyjąć je z
zawiasów (patrz rysunek).
Aby z powrotem założyć drzwiczki, wykonać powyższe
czynności w odwrotnej kolejności.
Sprawdzanie uszczelek
Co pewien czas należy sprawdzać stan uszczelek wokół
drzwiczek piekarnika. Gdyby okazało się, ze uszczelka
jest uszkodzona należy zwrócić się do najbliższego punktu
serwisowego ( patrz Serwis Techniczny ). Zaleca się nie
używać piekarnika aż do chwili zakończenia naprawy.
Wymiana żarówki
Aby wymienić żarówkę
oświetlającą piekarnik:
1. Odkręcić szklaną pokrywę
obudowy żarówki.
2. Wyjąć żarówkę i wymienić
ją na podobną: żarówka
halogenowa, napięcie 230
V, moc 25 W, gwint G 9.
3. Ponownie założyć szklaną
osłonę (patrz rysunek).
! Nie używać żarówki piekarnika do oświetlania pomieszczeń.
20
Installation
SE
! Det är viktigt att förvara denna bruksanvisning så att den
alltid finns till hands. Vid försäljning, överlåtelse eller flytt
ska du försäkra dig om att bruksanvisningen följer med
apparaten för att informera den nya ägaren om apparatens
funktion och respektive säkerhetsföreskrifter.
! Läs noggrant anvisningarna: Det finns viktig information
angående installation, användning och säkerhet.
Placering
! Emballagematerial ska inte användas som leksaker
för barn och ska undanröjas enligt gällande normer för
sopsortering (Se Säkerhetsföreskrifter och råd).
560
mm
.
45 m
m.
Centrering och fastsättning
För att fästa utrustningen vid möbeln: Öppna ugnsluckan
och skruva fast de 4 träskruvarna i de 4 hålen på ramen.
! Installationen ska ske enligt dessa anvisningar och av
behörig personal. En felaktig installation kan orsaka skador
på personer, djur eller föremål.
Inbyggnad
För att garantera en god funktion av utrustningen är det
nödvändigt att skåpet, där den ska byggas in, har lämpliga
egenskaper.
• Panelerna runt ugnen ska vara tillverkade av ett
värmetåligt material.
• Vid möbler av fanerat trä ska limmet tåla temperaturer
på 100 °C.
• Vid inbyggnad av ugnen, både vid inbyggnad under bänk
(se figuren) och vid placering på höjden, ska möbeln ha
följande dimensioner:
1. Öppna kopplingsplinten
genom att trycka på lockets
sidotungor med hjälp av en
skruvmejsel: Dra och öppna
locket (se figur).
.
m.
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
Montering av elkabeln
. min
mm
45 m
595 mm.
Elektrisk anslutning
! Ugnar som är försedda med en trepolig nätkabel är
förberedda för att fungera med växelström med nätspänning
och -frekvens som anges på märkskylten som sitter på
utrustningen (se nedan).
575-585 mm.
23 mm.
547
! Alla delar som garanterar ugnens säkerhet ska sättas fast
så att de inte kan tas bort utan hjälp av verktyg.
595
mm
24
.
545
.
mm
.
mm
! Det ska inte vara möjligt att de elektriska delarna kommer
i kontakt med möbeln när apparaten har installerats.
Energiförbrukningen som anges på märkskylten har mätts
upp med denna typ av installation.
Ventilation
För att garantera en god ventilation är det nödvändigt att
ta bort den bakre väggen i utrymmet. Det rekommenderas
att installera ugnen så att den vilar på två trälister eller på
ett jämnt plan som har en öppning på minst 45 x 560 mm
(se figurerna).
L
N
2. Gör så här för att
ansluta nätkabeln: Lossa
skruven på kabelhållaren
och de tre skruvarna på
kontakterna L-Noch
fäst sedan eltrådarna under
skruvhuvudena. Respektera
färgerna blå (N) brun (L) gulgrön
(se figuren).
3. Fäst nätkabeln i den
särskilda kabelhållaren.
4. Stäng locket på
kopplingsplinten.
21
SE
Anslutning av nätkabeln till elnätet
Montera en standardiserad stickkontakt på kabeln avsedd
för den effekt som anges på märkskylten (se här intill).
Om den ska anslutas direkt till elnätet måste en flerpolsbrytare
installeras mellan utrustningen och elnätet som har en
öppning på minst 3 mm mellan kontakterna och som är
anpassad till effekten och överensstämmer med gällande
normer (jordkabeln får inte avbrytas från brytaren). Elkabeln
ska placeras så att den inte i någon punkt överstiger
rumstemperaturen med 50 °C.
! Installatören är ansvarig för att utrustningen ansluts på
ett korrekt sätt och att säkerhetsföreskrifterna respekteras.
Innan du utför anslutningen ska du försäkra dig om att:
• Uttaget är jordat och i enlighet med gällande standard.
• Uttaget tål maskinens maxeffekt, som anges på
märkskylten (se nedan).
• Matningsspänningen ligger inom värdena som anges på
märkskylten (se nedan).
• Vägguttaget är kompatibelt med apparatens stickkontakt.
I annat fall ska uttaget eller stickkontakten bytas ut.
Använd inte skarvsladdar och grenuttag.
! När apparaten är installerad ska elkabeln och vägguttaget
vara lättåtkomliga.
! Kabeln ska inte böjas eller klämmas.
! Kabeln ska kontrolleras regelbundet och får endast bytas
ut av auktoriserade tekniker (se Kundservice).
! Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter
inte respekteras.
22
MÄRKSKYLT
Mått*
Bredd cm 43,5
Höjd cm 32,4
Djup cm 43,5
Volym*
lt. 62
Mått**
Bredd cm 45,5
Höjd cm 32,4
Djup cm 43,5
Volym**
lt. 65
Elektriska
anslutningar
Spänning 220-240V~ 50/60Hz max.
effektförbrukning 2250W (se märkskylt).
EU-Direktiv 2002/40
på de elektriska ugnarnas etikett.
Standard EN 50304
ENERGIMÄRKNING Energiförbrukning fri konvektion
- uppvärmningsfunktion:
Traditionell.
Denna apparat överensstämmer
med följande EU-direktiv:
- 2006/95/CEE utfärdat den 06-12-12
(Lågspänning) och efterföljande
modifieringar.
- 2004/108/CEE utfärdat den 15/12/04
(Elektromagnetisk kompatibilitet) och
efterföljande modifieringar.
- 93/68/CEE utfärdat den 93-07-22
och efterföljande modifieringar.
- 2012/19/EG och efterföljande
modifieringar.
* Endast för modeller med gjutna falsar.
** Endast för modeller med trådfalsar.
Start och användning
Elektronisk programmerare
VARNING! Ugnen är försedd
med ett gallerstoppsystem
som gör att gallren kan dras
ut utan att de lossnar från
ugnen (1).
För att ta bort gallren helt är
det bara att lyfta upp dem
framtill och dra ut dem, se
figuren (2).
! När du använder ugnen första gången råder vi dig till att
låta den vara igång minst en timme med termostaten på
max. läge och stängd lucka. Stäng sedan av ugnen, öppna
ugnsluckan och vädra lokalen. Den lukt som uppstår vid
förångningen kommer från ämnen som har använts för att
skydda ugnen.
Sätta på ugnen
1. Välj önskat tillagningsprogram genom att vrida på
PROGRAMVREDET.
2. Vrid på TERMOSTATVREDET för att välja temperatur.
En lista över rekommenderade tillagningar och respektive
temperaturer finns i Tillagningstabellen (se Program).
3 . T ä n d k o n t r o l l a m p a T E R M O S TAT i n d i k e r a r
uppvärmningsfasen upp till inställd temperatur.
4. Under tillagningen går det alltid att göra följande
ändringar:
- Ändra programmet genom att vrida på PROGRAMVREDET.
- Ändra temperaturen genom att vrida på
TERMOSTATVREDET.
- Avbryt tillagningen genom att vrida PROGRAMVREDET
till läge 0.
! Ställ aldrig föremål på ugnsbotten eftersom det kan orsaka
skador på emaljen.
! Placera alltid dina kokkärl på gallret som följer med
utrustningen.
Kylfläkt
För att sänka den utvändiga temperaturen är vissa modeller
utrustade med en kylfläkt. Kylfläkten skapar en luftstråle
som kommer ut mellan manöverpanelen och ugnsluckan.
! Efter tillagningen förblir fläkten tillkopplad tills ugnen är
tillräckligt sval.
Ugnsbelysning
Ugnsbelysningen tänds genom att vrida PROGRAMVREDET
till läge
. Förblir tänd när ett tillagningsprogram väljs.
•• ••
Inställning av klockan
! Det går att ställa in både när ugnen är avstängd och när
den är påsatt, men tillagningens sluttid kan inte ställas in.
Efter nätanslutningen eller efter ett strömavbrott blinkar
symbolen
och de fyra siffrorna blinkar på DISPLAYEN.
1. Tryck flera gånger på knappen
tills symbolen
och
de fyra siffrorna blinkar på DISPLAYEN.
2. Ställ in tiden med knapparna “ ” och “ ”. Om knapparna
hålls nedtryckta ändras siffrorna snabbare för att underlätta
inställningen.
3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta inställningen.
Ställa in timern
! Denna funktion avbryter inte tillagningen (oavsett ugnens
inställningar) utan aktiverar endast ljudsignalen när de
inställda minuterna har förflutit.
1. Tryck flera gånger på knappen
tills symbolen
och
de tre siffrorna blinkar på DISPLAYEN.
2. Ställ in önskad tid med knapparna “ ” och “ ”. Om
knapparna hålls nedtryckta ändras siffrorna snabbare för
att underlätta inställningen.
3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta inställningen.
Nedräkningen visas och när tiden har förflutit aktiveras
ljudsignalen.
Programmering av tillagning
! Programmeringen kan endast göras efter att ett
tillagningsprogram har valts.
Programmering av tillagningstid
1. Tryck flera gånger på knappen
tills symbolen
och
de tre siffrorna blinkar på DISPLAYEN.
2. Ställ in önskad tidslängd med knapparna “ ” och “ ”.
Om knapparna hålls nedtryckta ändras siffrorna snabbare
för att underlätta inställningen.
3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta inställnigen.
4. När tiden har förflutit visas texten END på displayen,
ugnen avslutar tillagningen och en ljudsignal hörs. Tryck
på någon av knapparna för att stänga av den.
23
SE
SE
• Exempel: Klockan är 9:00 och en tillagningstid ställs in
på 1 timme och 15 minuter programmeras. Programmet
avbryts automatiskt klockan 10:15.
Programmering av tillagningens slut
! Programmeringen av tillagningens slut kan endast göras
efter att en tillagningstid har ställts in.
1. Följ proceduren från 1 till 3 som beskriver inställningen
av tidslängden.
2. Tryck på knappen
tills symbolen
och de fyra
siffrorna blinkar på DISPLAYEN.
3. Ställ in sluttiden för tillagningen med knapparna “ ”
och ” ”. Om knapparna hålls nedtryckta ändras siffrorna
snabbare för att underlätta inställningen.
4. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta inställnigen.
5. När tiden har förflutit visas texten END på displayen,
ugnen avslutar tillagningen och en ljudsignal hörs. Tryck
på någon av knapparna för att stänga av den.
De tända symbolerna
och
indikerar att en
programmering har utförts. På DISPLAYEN visas alternativt
tillagningens slut och längd.
• Exempel: Klockan är 9:00 och en tidslängd på 1 timme
programmeras. Sluttiden programmeras till 12:30.
Programmet startar automatiskt klockan 11:30.
Ta bort en programmering
Ta bort en programmering på följande sätt:
• Tryck på knappen
tills symbolen för inställningen som
ska tas bort och siffrorna på displayen blinkar. Tryck på
knappen “ ” tills siffrorna 00:00 blinkar på displayen.
• Håll knapparna “ ” och ” ” nedtryckta samtidigt. På så
sätt tas alla programmeringar bort och timern raderas.
Programmes
Tillagningsprogram
! För alla program går det att ställa in en temperatur på
mellan 60 °C och MAX, förutom:
• GRILL (det rekommenderas att endast MAX temperatur
ställs in).
Programmet TRADITIONELL UGN
Det nedre och övre värmeelementet aktiveras. Med denna
traditionella tillagning är det bättre att använda endast en fals:
Värmen fördelas dåligt om man använder sig av flera falsar.
Programmet BAKVERKSLÄGE
Det nedre värmeelementet sätts på.
Detta tillagningsläge är idealiskt för gräddning och tillagning
av delikat mat, i synnerhet bakverk som måste jäsa eftersom
värmen underifrån underlättar jäsningsprocessen.
Programmet ÖVRE UGN
Det övre värmeelementet sätts på. Denna funktion kan
användas för förbättringar vid tillagningen.
24
Programmet GRILL
Det övre värmeelementet sätts på.Grillens höga och
direkta temperatur gör att matens yta omedelbart bryns och
förhindrar att köttsaften rinner ut, vilket gör att innanmätet
blir mörare. Grillning lämpar sig särskilt för de rätter som
kräver hög yttemperatur: Stekar av nöt eller kalv, entrecote,
filé, hamburgare o.s.v. Några användningsexempel återges
i avsnittet Praktiska råd vid tillagningen. Vid tillagning ska
ugnsluckan vara stängd.
Praktiska tillagningsråd
! För tillagningar GRILL ska ugnspannan placeras på den
1:a falsen för att samla upp sky och/fetter, i synnerhet om
de används med grillspett.
GRILL
• Sätt in gallret på fals 3 eller 4 och placera maten i mitten
av gallret.
• Det rekommenderas att max. energinivå ställs in. Det är
normalt att det övre värmeelementet inte alltid är tillslaget:
Funktionen kontrolleras av en termostat.
Ugnens matlagningstabell
Väljarvredets
läge
Konvektion
Bakverksläge
Övre ugn
Grill
Mat som ska
Vikt
tillagas
(kg)
Anka
1
Kalvstek eller nötkött 1
Ugnsbakad fläskstek 1
Småkakor
Tarteletter
1
Lasagne
1
Lamm
1
Makrill
1
Plumcake
1
Petit-chouer
0,3
Sockerkaka
0,5
Pajer
1,5
Tårtbottnar
0,5
Tarteletter
1
Fruktkakor
1
Briocher
0,5
Bryning av mat för
perfekt matlagning
Sjötunga och
1
bläckfisk
Räkgrillspett och
1
torskfilè
1
Grillade grönsaker
1
Kavlstek
1
Kotletter
1
Hamburgare
1
Makrillar
1
Rostad sandwich
4 st.
Tillagningsfals Förvärmningstid
från botten
(minuter)
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
3
10
2
10
2
10
2
10
3
10
3
10
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
3/4
15
Termostatvredets läge
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
160
180
180
160
220
Tillagningstid
(minuter)
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
35-40
50-60
30-35
40-50
30-35
20-25
30-35
30-40
35-40
50-60
25-30
-
4
5
Max.
8-10
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
OBS! Tillagningstiderna är ungefärliga och kan variera beroende på personlig smak. Vid tillagning med grillen ska
långpannan alltid placeras på den första falsen från botten.
25
SE
SE
Säkerhetsföreskrifter och råd
! Apparaten är framtagen och konstruerad i enlighet
med internationella säkerhetsföreskrifter. Dessa
säkerhetsföreskrifter bifogas av säkerhetsskäl och ska
läsas noggrant.
Säkerhet i allmänhet
• Apparaten är avsedd för en ej yrkesmässig användning
i hemmet.
• Maskinen får inte installeras utomhus (ej heller om
utrymmet är skyddat) eftersom det är mycket farligt att
låta den utsättas för väder och vind.
• För att flytta utrustningen ska du alltid använda dig av de
därtill avsedda handtagen som sitter på ugnens sidor.
• Rör inte utrustningen med bara fötter eller fuktiga händer
och fötter.
• Utrustningen ska användas för att tillaga livsmedel,
av endast vuxna personer och i enlighet med
anvisningarna i denna bruksanvisning. All annan
användning (t.ex. uppvärmning av omgivning)
betraktas som otillbörlig och följaktligen farlig. Il
costruttore non può essere considerato responsabile
per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei
ed irragionevoli.
• Under användningen av utrustningen blir vissa
värmeelement och vissa delar av ugnen mycket varma.
Se till att inte vidröra dem och håll barn på säkert avstånd.
• Undvik att nätkabeln för andra hushållsmaskiner kommer
i kontakt med varma delar på ugnen.
• Täpp inte till ventilationsöppningarna eller värmeutsläppen.
• Ta alltid tag i mitten på ugnsluckans handtag: Handtaget
kan vara varmt på sidorna.
• Använd alltid ugnsvantar för att sätta in eller ta ur kokkärl
ur ugnen.
• Lägg aldrig aluminiumfolie på ugnens botten.
• Ställ inte in brännbart material i ugnen: Om utrustningen
startas oavsiktligt kan det antändas.
• Kontrollera alltid att vreden är i läge “●”/“○” när apparaten
inte används.
• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i
elkabeln. Ta istället tag i stickkontakten.
• Utför inte rengörings- eller underhållsingrepp utan att
först dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
• I händelse av fel ska du aldrig utföra ingrepp på inre
mekanismer för att utföra reparationer. Kontakta
serviceverkstaden (Se Service).
• Ställ inte tunga föremål på öppen ugnslucka.
• Utrustningen ska inte användas av barn eller personer
med psykiska eller fysiska handikapp, oerfarna personer
eller personer som inte känner till produkten. Undantag
kan göras om utrustningen används under översikt av
en person som ansvarar för dessa personers säkerhet
eller om erforderliga anvisningar har getts angående
utrustningens funktion och användning i förväg.
• Undvik att barn leker med utrustningen.
Kassering
• Kassering av emballagematerial: Respektera gällande
lokala föreskrifter, på så sätt kan emballaget återanvändas.
26
• EU-direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
(RAEE) förutser att hushållsmaskinerna inte ska
slängas med de vanliga hushållssoporna. De kasserade
apparaterna måste samlas upp separat för att optimera
återvinningen av materialet som ingår i apparaten och
förhindra potentiella skador på hälsan och miljön. Den
överkryssade papperskorgen som sitter på alla produkter
påminner om att produkten ska sopsorteras.
För ytterligare information angående korrekt kassering
av hushållsmaskiner kan du vända dig till din lokala
sopstation eller återförsäljare.
Spara energi och värna om miljön
• Genom att använda ugnen från sen eftermiddag till
de första morgontimmarna, bidrar du till att minska
elförbrukningsbelastningen för eldistributören. Med
hjälp av funktionerna för programmering, i synnerhet
Senarelagd tillagning (se Program) och Senarelagd
automatisk rengöring (se Underhåll och skötsel), går det
att planera användningen av ugnen i denna riktning.
• Det rekommenderas att tillagningen GRILL alltid sker med
stängd lucka: Detta gör att man förutom bästa resultat,
även erhåller en anmärkningsvärd energibesparing (cirka
10 %).
• Upprätthåll tätningslisterna i gott skick och rena så att de tätar
ordentligt mot luckan och att inget värmeläckage förorsakas.
Underhåll och skötsel
Koppla från strömmen
Innan något ingrepp utförs ska apparaten frånkopplas från
elnätet.
Rengör apparaten
• De yttre emaljerade delarna, delarna av rostfritt stål och
tätningslisterna av gummi kan rengöras med en svamp
som fuktas med ljummet vatten och mild tvål. Om det
är svårt att ta bort fläckarna ska specifika produkter
användas. Vi råder dig att skölja rikligt och torka efter
rengöringen. Använd inte skurpulver eller frätande ämnen.
• Insidan av ugnen ska göras ren (helst efter varje gång
som ugnen har använts) medan den fortfarande är
ljummen. Använd varmt vatten och rengöringsmedel.
Skölj därefter och torka av med en mjuk trasa. Undvik
slipande rengöringsmedel.
• Tillbehören kan rengöras precis som normalt diskgods
(även i diskmaskin), med undantag för glidskenorna.
! Använd aldrig ångtvättar eller högtryckstvättar för att göra
rent utrustningen.
Rengöring av luckan
SE
Rengör glaset på ugnsluckan med produkter och svampar
som inte är slipande och torka av med en mjuk trasa. Använd
inte grova slipande material eller vassa metallskrapor som
kan repa ytan och göra att glaset spricker.
För en noggrann rengöring kan ugnsluckan tas bort:
1. Öppna ugnsluckan fullständigt
(se figuren);
2. Höj upp och vrid på hakarna
som sitter på de två gångjärnen
(se figuren);
3. Ta tag i de två yttre sidorna på
luckan. Stäng luckan långsamt,
men inte fullständigt. Dra sedan
luckan mot dig så att den dras ur
sitt läge (se figuren).
Montera tillbaka luckan genom att utföra den ovannämnda
proceduren i omvänd ordning.
Kontrollera tätningslisterna
Kontrollera regelbundet skicket på tätningslisten runt
ugnsluckan. Om tätningslisten är skadad ska du kontakta
närmaste servicecenter (se Service). Det rekommenderas
att inte använda ugnen förrän reparationen har utförts.
Byte av lampan
Gör på följande sätt för att
byta ut ugnsbelysningen:
1. Ta bort glaslocket med
hjälp av en skruvmejsel.
2. Skruva loss lampan och
byt ut den mot en lampa
med samma egenskaper:
effekt 15 W, sockel E 14.
Montera tillbaka glaslocket. Var uppmärksam på att placera
tätningslisten korrekt (se figuren).
! Använd inte ugnslampan för att lysa upp omgivningen.
27
Установлення
! Необхідно зберігати дану брошуру, щоб мати нагоду
звернутися до неї у будь-який момент. У раз продажу,
передачі іншій особі або переїзду переконайтеся,
що інструкція перебуває разом із приладом й новий
власник може ознайомитися з принципами його роботи
й відповідними запобіжними заходами.
! Уважно вивчіть інструкцію: в ній міститься важлива
інформація щодо встановлення, використання та безпеки.
Розташування
! Упаковки не призначені для дитячих ігор, тому їх
необхідно утилізувати згідно до норм розподільного
збору відходів (див. Запобіжні заходи та поради).
560
mm
.
45 m
m.
Центрування і закріплення
Щоб закріпити прилад до меблі: відкрити дверцята
духовки і загвинтити 4 дерев’яні гвинти у 4 отвори, які
знаходяться на периметральній рамці.
! Встановлення має здійснюватися лише фахівцями та з
дотриманням цих інструкцій. Помилкове встановлення
може призвести до травмування осіб, тварин або до
ушкодження речей.
Вбудування
Щоб гарантувати справну роботу приладу, меблі, в
які він має вбудовуватися, повинні мати відповідні
характеристики:
• панелі поблизу від духовки мають бути виконані з
жароміцних матеріалів;
• якщо меблі облицьовані шпоном, застосований клей
має витримувати температуру 100°C;
• стіл , під який вбудовується духовка (див.малюнок),
або висока шафа повинні мати такі розміри:
! Всі частини, які забезпечують безпеку, мають
закріплюватися так, щоб унеможливити їх витягання
без спеціальних інструментів.
Електричні підключення
! Духовки оснащені триполюсним шнуром живлення та
працюють від змінного струму, робоча напруга і частота
вказуються на табличці з даними, закріпленої на приладі
(див.нижче).
Встановлення шнуру живлення
1. Відкрийте клемну
коробку, скориставшись
викруткою як важелем,
натискуючи нею на бічні
язички кришки: потягніть
та відкрийте кришку (див.
малюнок).
.
in
m. m
m
m.
45 m
mm
.
5 mm.
567 mm.
558
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
UA
595
.
m
5m
mm
25
.
54
.
mm
L
! Вбудований прилад не повинен контактувати з
електричними частинами.
Енергоспоживання, вказане на табличці з даними, було
заміряно при цьому типі встановлення.
Вентилювання
Для гарантії належного вентилювання необхідно зняти
задню стінку у відсіку. Бажано встановити духовку так,
щоб вона обпиралася на дві дерев’яні планки або на
суцільну поверхню з отвором щонайменш 45 x 560 мм
(див.малюнки).
28
N
2. Підготуйте та встановіть
шнур живлення: зніміть
гвинти з затискувача і три
гвинти з контактів L-N, потім закріпіть жили
під голівк ами гвинтів,
дотримуючись кольорів
Синій (N) Коричневий (L)
Жовтий-Зелений (
) див.малюнок.
3. Зафіксуйте шнур
відповідним затискачем.
4 . З а к р и й те к р и ш к о ю
клемну коробку.
Підключення шнуру живлення до електричної мережі
Забезпечте шнур вилкою, придатною для вказаного на
табличці з даними навантаження (див.поруч). У разі
безпосереднього підключення до мережі необхідно
передбачити між приладом і мережею всеполюсний
вимикач з мінімальною відстанню між контактами у 3 мм,
який витримує навантаження і відповідає чинним нормам
(дріт заземлення не має перериватися вимикачем).
При розташуванні шнуру живлення слідкуйте, щоб
температура у приміщенні не перевищувала 50°C в
ніякій точці.
! Монтажник є відповідальним за правильне електричне
підключення та дотримання норм безпеки.
ТАБЛИЧКА З ТЕХНІЧНИМИ ДАНИМИ
Розмiри*
ширина 43,5 см
висота 32,4 см
глибина 43,5 см
Об’єм*
62 л
Розмiри**
ширина 45,5 см
висота 32,4 см
глибина 43,5 см
Об’єм**
65 л
Електричні
з'єднання
напруга при 220-240В ~ 50/60Гц
(див. табличку з технічними даними)
максимальна споживана
потужність 2250Вт
Перш ніж виконувати підключення, переконайтеся в
тому, що:
• розетк а має заземлення у відповідності до
встановлених норм;
• розетка розрахована на максимальне навантаження
у межах потужності приладу, зазначене у таблиці з
характеристиками (див. нижче);
• напруга живлення знаходиться в межах значень,
вказаних на табличці з характеристиками (див.нижче);
• розетка сумісна з вилкою приладу. В іншому випадку
замініть розетку або вилку; не використовуйте
подовжувачі й трійники.
! У встановленому приладі має бути забезпечений
легкий доступ до електричного шнуру і розетки.
! Шнур не повинен мати згинів або утисків.
! Шнур має періодично перевірятися і замінюватися
тільки вповноваженими фахівцями (див. Допомога).
! Компанія знімає з себе відповідальність у разі
недотримання вказаних норм.
UA
Директива 2002/40/CE на етикетці
електричних духовок.
Норма EN 50304
ENERGY
LABEL
Споживання енергії Клас конвекцiї
природна Для нагрівання:
Традиційна;
Цей прилад вiдповiдає таким
Європейським Директивам:
- 2006/95/CEE від 12/12/06
(Низька напруга) з подальшими
внесеними змінами
- 2004/108/CEE від 15/12/04
(Електромагнітна сумісність) з
подальшими внесеними змінами
- 93/68/CEE від 22/07/93 з
подальшими внесеними змінами.
- 2012/19/CE з подальшими
внесеними змінами.
* Тільки для моделей з литими напрямними.
** Тільки для моделей з дротяними напрямними.
29
UA
Запуск і використання
УВАГА! Д уховк а
оснащена системою
зупинення решіток,
завдяки якій можна
вийняти їх так, щоб вони
не випадали з духовки (1).
Щоб повністю вийняти
решітки, достатньо, як
показано на малюнку,
підняти їх, взятися спереду і витягнути (2).
! При першому увімкненні запустіть духовку у холостому
режимі щонайменше на одну годину з термостатом на
максимумі та з закритими дверцятами. Потім вимкніть,
відкрийте дверцята духовки й провітріть приміщення.
Запах, що з’явився, є результатом випаровування
речовин, необхідних для захисту духовки.
Як розпочати використання духовкою
1. Виберіть бажану програму приготування, обертаючи
реґулятор ПРОГРАМ.
2. Виберіть температуру, рекомендовану для програми,
або за бажанням, обертаючи реґулятор ТЕРМОСТАТ.
Список з режимами приготування і відповідними
рекомендованими температурами наводиться у
спеціальній таблиці (див. Програми).
3. Горіння індикатору ТЕРМОСТАТУ вказує на нагрівання
до заданої температури.
4. Під час приготування їжі надається можливість:
- змінити програму приготування, скориставшись
реґулятором ПРОГРАМ;
- змінити температуру за допомогою реґулятора
ТЕРМОСТАТУ;
- перервати приготування, повернувши реґулятор
ПРОГРАМ в положення “0”.
! Ніколи нічого не кладіть на дно духовки, оскільки ви
ризикуєте пошкодити емаль.
! Розташовуйте все кухонне приладдя на ґратку з
комплекту постачання.
Вентиляція для охолодження
З метою зниження зовнішньої температури деякі моделі
оснащені вентилятором для охолодження. Він створює
повітряний потік, який виходить між панеллю керування
і дверцятами духовки.
! Наприкінці приготування їжі вентилятор продовжує
працювати до повного охолодження духовки.
Освітлення духовки
Для увімкнення вибрати
реґулятором ПРОГРАМ.
Під час вибору програми приготування вона світиться.
30
Електронний програматор
готування
ДИСПЛЕЙ
Iконка
ЗАКІНЧЕННЯ
ПРИГОТУВАННЯ
Iконка
ТРИВАЛІСТЬ
•• ••
Кнопка
ЗМЕНШЕННЯ
ЧАСУ
Iконка ГОДИННИК
Iконка ТАЙМЕР
Кнопка
ЗБІЛЬШЕННЯ
ЧАСУ
Кнопка
ВСТАНОВЛЕННЯ
ЧАСУ
Як налаштувати годинник
! Годинник можна налаштувати при увімкненій або вимкненій
духовці, якщо не запрограмовано кінець приготування.
Після підключення до електричної мережі або вирубання
світла блиматимуть іконка
разом з чотирма цифрами
на ДИСПЛЕЇ.
1. Натисніть декілька разів на кнопку
, доки не почне
блимати іконка
разом з чотирма цифрами на ДИСПЛЕЇ;
2. кнопками “ ” і “ ” налаштуйте час; при утримуванні
кнопок можна значно швидше переглянути цифри і
легше задати час.
3. зачекайте 10 сек. або повторно натисніть на кнопку
, щоб підтвердити заданий час.
Як задати таймер
! Ця функція не перериває готування, вона залежить
від використання духовки; завдяки їй програмується
звуковий сигнал по закінченні заданого часу.
1. Натисніть декілька разів на кнопку
, доки не почне
блимати іконка
разом з трьома цифрами на ДИСПЛЕЇ;
2. кнопками “ ” і “ ” задайте бажаний час; при
утримуванні кнопок можна значно швидше переглянути
цифри і легше задати час.
3. зачекайте 10 сек. або повторно натисніть на кнопку
, щоб підтвердити заданий час.
Виводиться зворотній відлік, про його закінчення
сповістить звуковий сигнал.
Як запрограмувати готування їжі
! Програмування можливе тільки після вибору програми
приготування.
Як запрограмувати тривалість приготування
1. Натисніть декілька разів на кнопку
, доки не почне
блимати іконка
разом з трьома цифрами на ДИСПЛЕЇ;
2. кнопками “ ” і “ ” задайте бажану тривалість; при
утримуванні кнопок можна значно швидше переглянути
цифри і легше задати параметр.
3. зачекайте 10 сек. або повторно натисніть на кнопку
, щоб підтвердити заданий параметр.
4. після вичерпання часу на ДИСПЛЕЇ з’являється напис
END, про завершення готування сповістить звуковий сигнал.
• Наприклад: поточний час: 9:00, задається тривалість
1 година 15 хвилин. Програма автоматично зупиняє
роботу у 10:15.
Як запрограмувати кінець приготування
! Запрограмувати закінчення приготування можна лише
після задання тривалості готування.
1. Виконайте процедуру 1 - 3 для задання тривалості
готування;
2. натисніть декілька разів на кнопку
, доки не почне
блимати іконка разом з чотирма цифрами на ДИСПЛЕЇ;
3. кнопками “ ” і “ ” налаштуйте час закінчення
приготування; при утримуванні кнопок можна значно
швидше переглянути цифри і легше задати час.
4. зачекайте 10 сек. або повторно натисніть на кнопку
, щоб підтвердити заданий параметр.
5. після вичерпання часу на ДИСПЛЕЇ з’являється напис
END, про завершення готування сповістить звуковий сигнал.
Ув імкнені
і іконки
сповіщаютьпро здійснене
програмування. На ДИСПЛЕЇ по черзі з’являється час
закінчення приготування і тривалість.
Як скасувати програмування
Щоб скасувати програмування:
• натискайте на кнопку
, доки не почне блимати
іконка параметру, який слід скасувати, разом з
цифрами на дисплеї. Натискайте на кнопку “ ”, доки
на дисплеї не з’явиться 00:00.
• утримуйте одночасно кнопки “ ” і “ ”; скасовуються
всі виконані програмування, включаючи таймер.
Програма ГРИЛЬ
Працює верхній нагрівальний елемент. Висока
температура безпосередньо з грилю забезпечує миттєве
утворення рум’яної шкірочки, яка затримує витікання
соку, і тому страва всередині буде більш м’якою.
Смаження на грилі особливо рекомендується для тих
страв, які потребують високу температуру для поверхні:
Біфштекси з телятини й яловичини, антрекоти, філейні
частини, гамбургери, тощо... Деякі приклади наводяться
у розділі “Корисні поради з приготування”. Під час
приготування дверцята духовки мають бути зачинені.
Корисні поради з приготування їжі
! При приготуванні їжі з конвекцією не використовуйте
позиції для рівнів 1 і 5: спрямовані потоки гарячого повітря
можуть привести до підгоряння делікатних продуктів.
! У режимах приготування ГРИЛЬ розташуйте деку
в позицію 1 для збирання залишків від приготування
(підливи і/або жири).
ГРИЛЬ
• Вставте ґратку в позицію 3 або 4, розміщуючи
продукти у центрі ґратки.
• Ре к о м е н д у є т ь с я в и с т а в и т и м а к с и м а л ь н у
електроенергію. Не турбуйтеся, якщо верхній
нагрівальний елемент не залишається постійно
увімкненим: його робота контролюється термостатом
Програми
Програми приготування їжі
! Для всіх програм температура задається в інтервалi
мiж 60°C і MAX, окрім:
• ГРИЛЬ (рекомендується виставляти тільки на MAX);
Програма ТРАДИЦІЙНА ДУХОВКА
Працюють два нагрівальні елементі – нижній і верхній.
При традиційному готуванні краще вживати лише один
рівень: При вживанні декількох рівнів температура
розподіляється нерівномірно.
Програма ОБЕРЕЖНА ДУХОВКА
Працює нижній нагрівальний елемент.
Ця функція призначена для приготування делікатних
страв, зокрема, дріжджової випічки, яка краще підійде
завдяки теплу знизу.
Програма ВЕРХНЯ ДУХОВКА
Працює верхній нагрівальний елемент. Ця функція може
використовуватися для завершальних дій з готування.
31
UA
UA
Таблиця приготування
Програми
Харчові продукти
Вага (
кг)
Позиції д
ека
Попередній
нагрів (хвил
ини)
Рекомендована
температура
Тривалість г
отування (хв
илини)
Традиціне
Качка
Жарке з телятини або з яловичини
Жарке з свинини
Пісочне печиво
Солодкі пироги
Лазан'я
Молода баранина
Скумбрія
Кекси
Еклери
Бісквіти
Несолодкі пироги
1
1
1
1
1
1
1
1
0,3
0,5
1,5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
15
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
35-40
50-60
30-35
40-50
30-35
20-25
30-35
Обережна
духовка
Дріжджове тісто
Солодкі пироги
Фруктові торти
Булочки
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
15
15
15
15
160
180
180
160
30-40
35-40
50-60
25-30
Верхня ду
ховка
Завершувальні операції з приготув
ання
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
4 шт.
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Гриль
Камбала і каркатицi
Шампури з кальмарів та креветок
Філе мерлузи
Овочі гриль
Біфштекс з телятини
Шніцелі
Гамбургери
Скумбрія
Тости
! Час приготування є приблизними і можуть бути змінені у відповідності з вашим особистим смакам.
При приготуванні використанням гриля, піддон повинен завжди знаходитися на 1-й печі стійку знизу.
32
Запобіжні заходи та поради
! Духовка розроблена і сконструйована відповідно до
міжнародних стандартів безпеки. Цi попередження надаються
задля вашої безпеки: уважно ознайомтеся з ними.
Загальна безпека
• Духовка призначена для непрофесійного використання
всередині житлових приміщень.
• Забороняється встановлювати поза приміщенням,
навіть в захищених мiсцях, тому що дуже небезпечно
піддавати його впливу дощу і грози.
• Для пересування приладу обов’язково скористайтеся
спеціальним ручками, які знаходяться з боків духовки.
• Не торкайтеся машини голими ногами або мокрими
чи вологими руками й ногами.
• Прилад має використовуватися для приготування
їжі, тільки дорослими особами і згідно інструкціям,
вказаним у цій брошурі. Будь-яке інше використання
(наприклад: для обігріву приміщень) вважатиметься
не за призначенням і, тобто, некоректним. Виробник
відхиляє будь-яку відповідальність за можливі
збитки внаслідок використання не за призначенням,
помилкового або нерозумного застосування.
• Під час роботи приладу нагрівальні елементи
та дверцята духовки в деяких місцях дуже
нагріваються. Будьте обережні: не торкайтеся їх
і тримайте дітей на безпечній відстані.
• Слідкуйте, щоб шнури живлення від інших побутових
приладів не торкалися гарячих частин духовки.
• Не закривайте вентиляційні отвори й отвори для
відведення тепла.
• Для відкриття дверцят беріться за ручку у центрі: з
боків вона може бути гарячою.
• Завжди використовуйте рукавиці для завантаження
або витягання місткостей зі стравами.
• Не покривайте дно духовки фолією.
• Не кладіть горючі матеріали в духовку: при випадковому
увімкненні приладу може статися займання.
• Коли Ви не користуєтеся приладом обов’язково
перевіряйте, щоб реґулятори перебували в позиції
“●”/“○”.
• При вийманні вилки з електричної розетки тримайтеся
тільки за саму вилку і ні в якому разі за шнур.
• Всі операції з чищення або технічного обслуговування
мають виконуватися, попередньо витягнувши вилку
з електричної розетки.
• У жодному випадку не робіть спроб самостійно
виконати ремонт внутрішніх механізмів. Зверніться
у сервісний центр (див. Допомога).
• Не ставте важкі предмети на відкриті дверцята
духовки.
• Не передбачається використання приладу особами
(включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними
або розумовими здібностями, недосвідченими
особами або такими, що не ознайомилися з виробом,
за виключенням випадків нагляду з боку особи,
відповідальної за їхню безпеку; не передбачається
використання приладу особами, якi не отримали
попередніх вказівок щодо його використання.
• Стежте, щоб діти не гралися з приладом.
Утилiзацiя
• Утилізація пакувального матеріалу: додержуйтесь
місцевих норм, так як пакування може бути
використане повторно.
• Європейська директива 2012/19/CE з відходів від
електричної й електронної апаратури (RAEE), передбачає,
що побутові електроприлади не можуть перероблятися у
звичайному порядку для твердих міських відходів. Зняті з
експлуатації побутові прилади мають бути зібрані окремо
для оптимізації ступеню відновлення й повторного
застосування матеріалів, що входять до їхнього складу,
та з метою усунення потенційної шкоди для здоров’я та
довкілля. Символ закресленого сміттєвого контейнера,
зображений на всіх виробах, нагадує про необхідність
окремої утилізації.
Для подальшої інформації щодо правильної утилізації
побутової техніки, їхні власники можуть звернутися до
вiдповiдних мiських служб або до постачальника.
Охорона і дбайливе відношення до
довкілля
• Ув і м к н е н н я д у хо в к и в п р о м і ж к у з п і з н ь о го
пiсляобiднього часу до раннього ранку дозволить
зменшити навантаження на підприємства-виробники
електроенергії. Надані можливості щодо планування
програм, зокрема “відстрочене готування” (див.
Програми) і “відстрочене автоматичне очищення”
(див. Технічне обслуговування та догляд) допомагають
організуватися залежно від часу.
• Приготування у режимах ГРИЛЬ потребують закритих
дверцят духовки: це дозволить отримати кращі результати
і заощадити електроенергію (приблизно 10%).
• Підтримуйте в робочому стані і мийте ущільнювачі так,
щоб вони добре прилягали до дверцят і не викликали
б втрати тепла.
Технічне обслуговування та
догляд
Як відключити електричний струм
Перед проведенням будь-якої операції витягніть вилку
з електричної розетки.
Як очистити прилад
• Зовнішні емальовані або неіржавіючі деталі й гумові
ущільнювачі можна мити зволоженою у теплій
воді губкою і нейтральним милом. Для виведення
стійких плям використовуйте спеціальні засоби.
Добре обполосніть водою і висушіть після миття. Не
використовуйте абразивні порошки або їдкі речовини.
• Рекомендується мити духовку всередині кожного разу
після використання, коли вона є ще теплою. Мийте
гарячою водою і миючим засобом, потім обполосніть і
висушіть м’якою ганчіркою. Уникайте абразивних засобів.
• Аксесуари можуть митися як звичайний посуд, також в
посудомийній машині, за винятком ковзних напрямних.
! Забороняється використання апаратів для очищення
парою або високим тиском.
33
UA
UA
Як очистити дверцята
Мийте скло дверцят духовки губкою та неабразивними
з а с о ба м и й в и т и р а й те м ’ я к о ю т к а н и н о ю ; н е
використовуйте шершаві абразивні матеріали або
загострені металеві скребки, які можуть подряпати
поверхні або викликати тріскання скла.
Для більш ретельного очищення можна зняти дверцята
духовки:
1. повністю відкрийте дверцята
(див.малюнок);
2.    
    
  ;
3. візьміться за дверцята з двох
зовнішніх боків, зачиняючи їх
неповністю. Потім потягніть
дверцята на себе, виймаючи їх з
завіс (див.малюнок).
Поверніть дверцята на місце , виконуючи процедуру у
зворотному порядку.
Перевірка ущільнювачів
Періодично перевіряйте стан ущільнювачів навколо
дверцят духовки. У разі їх пошкодження зверніться
в найближчий сервiсний центр(див. Допомога).
Не рекомендується використовувати духовку до
завершення ремонту.
Як замінити лампочку
Щоб замінити лампочку
для освітлення духовки:
1. Зніміть скляну кришку
патрона.
2. Вигвинтіть лампочку і
замініть її аналогічною:
потужність 25 Вт, цоколь
E 14.
3. Поверніть кришку на
місце (див.малюнок).
! Не використовуйте лампочку духовки для освітлення
приміщень.
34
UA
35
195114068.00
05/2013 - XEROX FABRIANO
UA
36

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 62 L Stainless steel
  • Convection cooking Grill
  • Control type: Rotary
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

Download PDF

advertisement