Indesit C 34S G3 (W)UA/HA S Instruction for Use

Indesit C 34S G3 (W)UA/HA S Instruction for Use | Manualzz
C 34S G3 UA /HA S
English
GB
Operating Instructions
RO
Românã
Instrucюiuni de folosire
COOKER AND OVEN
ARAGAZ ЄI CUPTOR
Contents
Sumar
Operating Instructions,1
Warnings,2
Description of the appliance-Overall view,4
Description of the appliance-Control Panel,5
Installation,6
Start-up and use,10
Precautions and tips,13
Care and maintenance,14
Assistance,14
Instrucюiuni de folosire,1
AVERTISMENT,2
Descrierea aparatului- Vedere de ansamblu,4
Descrierea aparatului-Panoul de control,5
Instalare,33
Pornire єi utilizare, 37
Precauюii єi sfaturi,40
Оntreюinere єi curгюire,41
Asistenюг,41
RS
Русский
Руководство по эксплуатации
КУХОННАЯ ПЛИТА С ДУХОВЫМ ШКАФОМ
Содержание
Руководство по эксплуатации,1
Warnings,2
Описание изделия-Общий вид,4
Описание изделия-Панель управления,5
Монтаж,15
Включение и эксплуатация,19
Предосторожности и рекомендации,22
Техническое обслуживание и уход,23
Техническое обслуживание,23
UA
Украінська
Інструкціі з експлуатаціі
КУХНЯ
Зміст
Інструкціі з експлуатаціі,1
ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ,2
Опис установки-Загальнии вигляд,4
Опис установки-Панель управління,5
Встановлення,24
Включення і використання,28
Запобіжні засоби і поради,31
Догляд i технічне обслуговування,32
Допомога,32
GB Warnings
WARNING: The appliance and its
accessible parts become hot during
use.
Care should be taken to avoid
touching heating elements.
Children less than 8 years of
age shall be kept away unless
continuously supervised.
This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
WARNING: Unattended cooking on a
hob with fat or oil can be dangerous
and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with
water, but switch off the appliance
and then cover flame e.g. with a lid
or a fire blanket.
Do not use harsh abrasive cleaners
or sharp metal scrapers to clean
the oven door glass since they can
scratch the surface, which may result
in shattering of the glass.
The internal surfaces of the
compartment (where present) may
become hot.
Never use steam cleaners or
pressure cleaners on the appliance.
Remove any liquid from the lid before
opening it.
Do not close the glass cover (if
present) when the gas burners or
electric hotplates are still hot.
WARNING: Ensure that the appliance
is switched off before replacing
the lamp to avoid the possibility of
electric shock.
2
RS
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ВНИМАНИЕ: Данное изделие и
его доступные комплектующие
сильно нагреваются в процессе
эксплуатации.
Будьте осторожны и не касайтесь
нагревательных элементов.
Не разрешайте детям младше 8
лет приближаться к изделию без
контроля.
Данное изделие может быть
использовано детьми старше 8
лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или
умственными способностями или
без опыта и знания о правилах
использования изделия при условии
надлежащего контроля или обучения
безопасному использованию изделия
с учетом соответствующих рисков. Не
разрешайте детям играть с изделием.
Не разрешайте детям осуществлять
чистку и уход за изделием без
контроля взрослых.
ВНИМАНИЕ: Опасно оставлять
включенную конфорку с маслом или
жиром без присмотра, так как это
может привести к пожару.
НИКОГДА не пытайтесь погасить
пламя/пожар водой. Прежде всего
выключите изделие и накройте пламя
крышкой или огнеупорной тканью.
ВНИМАНИЕ: Опасность пожара: не
оставляйте предметов на варочных
поверхностях.
ВНИМАНИЕ: Если
стеклокерамическая поверхность
варочной панели треснула,
выключите ее во избежание ударов
током.
Не используйте абразивные
вещества или режущие
металлические скребки для чистки
стеклянной дверцы духового шкафа,
так как они могут поцарапать
поверхность, что может привести к
разбиванию стекла.
Внутренняя поверхность ящика (если
он имеется) может сильно нагреться.
Никогда не используйте паровые
чистящие агрегаты или агрегаты
под высоким давлением для чистки
изделия.
Если на крышку пролита жидкость,
удалите ее перед тем, как открыть
крышку. Не закрывайте стеклянную
крышку варочной панели (если
она имеется), если газовые или
электрические конфорки еще
горячие.
ВНИМАНИЕ: Проверьте, чтобы
изделие было выключено, перед
заменой лампочки во избежание
возможных ударов током.
UA
ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ
УВАГА! Під час роботи цей
прилад, а також його доступні
частини нагріваються до високих
температур.
Слід бути особливо обережними,
щоб не торкатися нагрівальних
елементів.
Діти віком до 8 років мають
знаходитися на небезпечній відстані
від приладу, якщо неможливо
забезпечити постійний контроль над
ними.
Дозволяється користування цим
приладом дітьми віком від 8 років,
а також особами з обмеженими
фізичними, сенсорними або
розумовими можливостями або
особами без належного досвіду
і знань, якщо вони перебувають
під постійним контролем або
проінструктовані щодо правил з
небезпечного користування приладу
і усвідомлюють ступені ризику.
Не дозволяйте дітям гратися з
приладом. Операції з очищення і
догляду не повинні виконуватися
дітьми без належного контролю.
УВАГА! Небезпечно залишати без
нагляду плити з жиром або олією,
тому що це може призвести до
пожежі.
НІ В ЯКОМУ РАЗІ не слід
намагатися погасити полум’я/
пожежу водою. Необхідно
вимкнути прилад і накрити
полум’я, наприклад, кришкою або
вогнетривким покривалом.
Не використовувати абразивні
засоби ані металеві загострені
шпателі для очищення скляних
дверцях духовки, тому що вони
можуть пошкрябати поверхню,
призводячи до розтріскування скла.
Внутрішні поверхні відділення (де
вони наявні) можуть нагріватися до
високих температур.
Забороняється використання
апаратів для очищення парою або
високим тиском.
Витріть насухо всі наявні на
кришці рідини, перш ніж відкрити
її. Не закривайте скляну кришку
(якщо вона наявна), якщо газові
пальники або електричні конфорки
залишаються нагрітими.
УВАГА! Щоб запобігти
враженню електричним струмом
переконайтеся в тому, що прилад
вимкнений, перш ніж заміняти
лампочку.
УВАГА! використання невідповідних
захисних пристроїв варильної
поверхні може призвести до
нещасних випадків.
RO
AVERTISMENT
GB
ATENŢIE: Acest aparat şi părţile sale
accesibile devin foarte calde în timpul
folosirii.
Trebuie să fiţi atenţi şi să nu atingeţi
elementele de încălzire.
Îndepărtaţi copiii sub 8 ani dacă nu
sunt supravegheaţi continuu.
Acest aparat poate fi utilizat de
copiii de peste 8 ani şi de persoane
cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau fără experienţă
şi cunoştinţe dacă se află sub o supraveghere corespunzătoare sau
dacă au fost instruiţi cu privire la folosirea aparatului în mod sigur şi dacă
îşi dau seama de pericolele corelate. Copiii nu trebuie să se joace cu
aparatul. Operaţiunile de curăţare şi
de întreţinere nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
ATENŢIE: Lăsarea unui aragaz nesupravegheat cu grăsimi şi uleiuri poate
fi periculoasă şi poate provoca un
incendiu.
Nu trebuie NICIODATĂ să încercaţi
să stingeţi o flacără/incendiu cu apă,
ci trebuie să stingeţi aparatul şi să
acoperiţi flacăra, de exemplu cu un
capac sau cu o pătură ignifugă.
Nu folosiţi produse abrazive, nici perii
de metal tăioase pentru a curăţa uşa
de sticlă a cuptorului, deoarece ar
putea zgâria suprafaţa, provocând
astfel spargerea geamului.
Suprafeţele interne ale sertarului
(dacă este prezent) se pot încălzi.
Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi
sau sub presiune pentru a curăţa
aparatul.
Eliminaţi eventualele reziduuri de
lichid de pe capac, înainte de a-l deschide. Nu închideţi capacul din sticlă
(dacă este prezent) cu arzătoarele de
gaz sau plita electrică încă calde.
ATENŢIE: Asiguraţi-vă că aparatul
este stins înainte de a înlocui
lampa pentru a evita posibilitatea
electrocutărilor.
ATENŢIE: folosirea unor protecţii
necorespunzătoare ale plitei poate
provoca accidente.
3
14
1
7
2
3
8
9
10
11
12
13
6
4
5
6
GB
Description of the appliance
Overall view
1 Hob burner
2 Hob Grid
3.Control panel
4.Sliding grill rack
5.DRIPPING pan
6.Adjustable foot
7.Containment surface for spills
8.GUIDE RAILS for the sliding racks
9.position 5
10.position 4
11.position 3
12.position 2
13.position 1
14. Glass Cover *(Available only on
models)
RS
UA
Загальнии вигляд
1. Газовий пальник
2. Піддон на випадок переливань
certain
Описание изделия
Общий вид
1 Газовые горелки
2 Рабочая поверхность
3 Панель управления
4 Решетка духовки
5 Противень или жарочный лист
6 Регулируемые ножки
7 Электрические конфорки
8 HAПPABЛЯЮЩИE для противеней решеток
9 Положение 1
10 Положение 2
11 Положение 3
12 Положение 4
13 Положение 5
14 Cтеклянная крышка
(Имеется только в некоторых моделях.)
4
Опис плити
3.Панель управління
4.Полка РЕШІТKИ
5.Полка ДEКО
6.Лапка для налаштування
7.Пoверхня для збирання збiглoї piдини
8.HAПPABЛЯЮЧІ для полиць
9.положення 5
10.положення 4
11.положення 3
12.положення 2
13.положення 1
14.Скляна кришка (Є лише в деяких моделях.)
RO
Descriere aparatului
Vedere de ansamblu
1.Arzătoare pe gaz
2.Grătare plită
3.Panou frontal de control
4.Grătarul cuptorului
5.Tavă de coacere
6.Picioare reglabile
7.Plită
8.GHIDAJE alunecare rafturi
9.nivelul 5
10. nivelul 5
11.nivelul 5
12.nivelul 5
13.nivelul 5
14.Capacul din sticlă
(prezent doar la anumite modele)
GB
1
5
2
5
3
GB
4
Description of the appliance
Control panel
1.TIMER knob*
2.THERMOSTAT indicator light
3.OVEN AND GRILL CONTROL knob
4.OVEN LIGHT / ROTISSERIE button
5. Hob BURNER control knob
*Available only on certain models
RS
Описание изделия
Панель управления
1.Таймер*
2.Световой индикатор термостата духового шкафа
3.Рукоятка управления духовкой и грилем
4.Кнопка включения/выключения освещения духовки
5. Рукоятки включения газовых конфорок
варочной панели
*Имеется только в некоторых моделях
UA
Опис плити
Панель управління
1.Сукоятка ТАЙМЕРА*
2. Індикатор TEPMOCTATУ
3. Ручка ДУХОВКА й гриля
4.КНОПКА РОЖНА та ОСВІТЛЕННЯ ДУХОВКИ
5.Ручки для керування газовими
пальниками на варильній поверхні
*Є лише в деяких моделях
RO
Descriere aparatului
Panoul de control
1.Buton cronometru*
2.Indicator TERMOSTAT
3.Buton de comandã pentru cuptor ºi grill
4.Buton pentru activarea luminii din cuptor/ rotisserie
5.Butoane comandi ochiuri aragaz
*prezent doar la anumite modele
5
Installation
GB
! Before operating your new appliance please read
this instruction booklet carefully. It contains
important information concerning the safe installation
and operation of the appliance.
! Please keep these operating instructions for future
reference. Make sure that the instructions are kept
with the appliance if it is sold, given away or moved.
Disposing of combustion fumes
The disposal of combustion fumes should be
guaranteed using a hood connected to a safe and
efficient natural suction chimney, or using an electric
fan that begins to operate automatically every time
the appliance is switched on (see figure).
! The appliance must be installed by a qualified
professional according to the instructions provided.
! Any necessary adjustment or maintenance must be
performed after the cooker has been disconnected
from the electricity supply.
Room ventilation
The appliance may only be installed in permanentlyventilated rooms, according to current national
legislation. The room in which the appliance is
installed must be ventilated adequately so as to
provide as much air as is needed by the normal gas
combustion process (the flow of air must not be
lower than 2 m3/h per kW of installed power).
The air inlets, protected by grilles, should have a
duct with an inner cross section of at least 100 cm2
and should be positioned so that they are not liable
to even partial obstruction (see figure A).
These inlets should be enlarged by 100% - with a
minimum of 200 cm2 - whenever the surface of the
hob is not equipped with a flame failure safety
device. When the flow of air is provided in an
indirect manner from adjacent rooms (see figure B),
provided that these are not communal parts of a
building, areas with increased fire hazards or
bedrooms, the inlets should be fitted with a
ventilation duct leading outside as described above.
Adjacent room
A
B
Room requiring
ventilation
Fumes channelled
straight outside
Fumes channelled through
a chimney or branched
flue system reserved for
cooking appliances)
! The liquefied petroleum gases are heavier than air
and collect by the floor, therefore all rooms
containing LPG cylinders must have openings
leading outside so that any leaked gas can escape
easily.
LPG cylinders, therefore, whether partially or
completely full, must not be installed or stored in
rooms or storage areas that are below ground level
(cellars, etc.). Only the
cylinder being used should be stored in the room;
this should also be kept well away from sources
of heat (ovens, chimneys, stoves) that may cause
the temperature of the cylinder to rise above 50°C.
Positioning and levelling
! It is possible to install the appliance alongside
cupboards whose height does not exceed that of the
hob surface.
! Make sure that the wall in contact with the back of
the appliance is made from a non-flammable, heatresistant material (T 90°C).
A
Ventilation opening for
comburent air
Increase in the gap between
the door and the flooring
! After prolonged use of the appliance, it is
advisable to open a window or increase the speed of
any fans used.
6
To install the appliance correctly:
• Place it in the kitchen, dining room or the bed-sit
(not in the bathroom).
• If the top of the hob is higher than the cupboards,
the appliance must be installed at least 200 mm
away from them.
• If the cooker is installed underneath a wall cabinet,
there must be a minimum distance of 420 mm
between this cabinet and the top of the hob.
This distance should be increased to 700 mm if
the wall cabinets are flammable (see figure).
420 mm.
420 mm.
Min.
600 mm.
Min.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
HOOD
• Do not position
blinds behind the
cooker or less than 200
mm away from its
sides.
• Any hoods must be
installed according to
the instructions listed in
the relevant operating
manual.
Levelling
If it is necessary to level the
appliance, screw the
adjustable feet into the places
provided on each corner of the
base of the cooker (see
figure).
The legs* fit into the slots on
the underside of the base of
the cooker.
Electrical connection
Install a standardised plug corresponding to the
load indicated on the appliance data plate (see
Technical data table).
The appliance must be directly connected to the mains
using an omnipolar circuit-breaker with a minimum
contact opening of 3 mm installed between the
appliance and the mains. The circuit-breaker must be
suitable for the charge indicated and must comply with
NFC 15-100 regulations (the earthing wire must not be
interrupted by the circuit-breaker). The supply cable
must be positioned so that it does not come into
contact with temperatures higher than 50°C at any point.
Before connecting the appliance to the power
supply, make sure that:
• The appliance is earthed and the plug is compliant
with the law.
• The socket can withstand the maximum power of
the appliance, which is indicated by the data plate.
• The voltage is in the range between the values
indicated on the data plate.
• The socket is compatible with the plug of the
appliance. If the socket is incompatible with the
plug, ask an authorised technician to replace it.
Do not use extension cords or multiple sockets.
* Only available in certain models
! Once the appliance has been installed, the power
supply cable and the electrical socket must be
easily accessible.
GB
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced
by authorised technicians only.
! The manufacturer declines any liability should
these safety measures not be observed.
Gas connection
Connection to the gas network or to the gas cylinder
may be carried out using a flexible rubber or steel
hose, in accordance with current national legislation
and after making sure that the appliance is suited to
the type of gas with which it will be supplied (see the
rating sticker on the cover: if this is not the case see
below). When using liquid gas from a cylinder, install a
pressure regulator which complies with current national
regulations. To make connection easier, the gas
supply may be turned sideways*: reverse the position
of the hose holder with that of the cap and replace the
gasket that is supplied with the appliance.
! Check that the pressure of the gas supply is
consistent with the values indicated in the Table of
burner and nozzle specifications (see below). This
will ensure the safe operation and durability of your
appliance while maintaining efficient energy
consumption.
Gas connection using a flexible rubber hose
Make sure that the hose complies with current
national legislation. The internal diameter of the hose
must measure: 8 mm for liquid gas supply; 13 mm
for methane gas supply.
Once the connection has been performed, make
sure that the hose:
• Does not come into contact with any parts that
reach temperatures of over 50°C.
• Is not subject to any pulling or twisting forces and
that it is not kinked or bent.
• Does not come into contact with blades, sharp
corners or moving parts and that it is not
compressed.
• Is easy to inspect along its whole length so that
its condition may be checked.
• Is shorter than 1500 mm.
• Fits firmly into place at both ends, where it will be
fixed using clamps that comply with current
regulations.
7
GB
! If one or more of these conditions is not fulfilled or
if the cooker must be installed according to the
conditions listed for class 2 - subclass 1 appliances
(installed between two cupboards), the flexible steel
hose must be used instead (see below).
3. While the burner is alight, quickly change the position
of the knob from minimum to maximum and vice versa
several times, checking that the flame is not
extinguished.
! The hob burners do not require primary air adjustment.
Connecting a flexible jointless stainless steel pipe
to a threaded attachment
Adapting the oven
Make sure that the hose and gaskets comply with
current national legislation.
To begin using the hose, remove the hose holder on the
appliance (the gas supply inlet on the appliance is a
cylindrical threaded 1/2 gas male attachment).
Replacing the oven burner nozzle:
1. Remove the oven compartment.
2. Slide out the protection
panel A
(see diagram).
! Perform the connection in such a way that the hose
length does not exceed a maximum of 2 metres,
making sure that the hose is not compressed and
does not come into contact with moving parts.
Checking the connection for leaks
When the installation process is complete, check
the hose fittings for leaks using a soapy solution.
Never use a flame.
A
V
3. Remove the oven burner
after unscrewing the screws V
(see figure).
The whole operation will be
made easier if the oven door
is removed.
Adapting to different types of gas
It is possible to adapt the appliance to a type of gas
other than the default type (this is indicated on the
rating label on the cover).
Adapting the hob
Replacing the nozzles for the hob burners:
1. Remove the hob grids and slide the burners off
their seats.
2. Unscrew the nozzles using a
7 mm socket spanner (see
figure), and replace them with
nozzles suited to the new type
of gas(see Burner and nozzle
specifications table).
3. Replace all the components
by following the above
instructions in reverse.
Adjusting the hob burners’ minimum setting:
1. Turn the tap to the minimum position.
2. Remove the knob and adjust the regulatory
screw, which is positioned inside or next to the tap
pin, until the flame is small but steady.
! If the appliance is connected to a liquid gas
supply, the regulatory screw must be fastened as
tightly as possible.
8
4. Unscrew the nozzle using a
special nozzle socket spanner
(see figure) or with a 7 mm
socket spanner, and replace it
with a new nozzle that is
suited to the new type of gas
(see Burner and nozzle
specifications table).
Adjusting the gas oven burner’s minimum setting:
1. Light the burner (see Start-up and Use).
2. Turn the knob to the minimum position (MIN) after
it has been in the maximum position (MAX) for
approximately 10 minutes.
3. Remove the knob.
4. Tighten or loosen the adjustment screws on the
outside of the thermostat pin (see figure) until the
flame is small but steady.
! If the appliance is connected to liquid gas, the
adjustment screw must be fastened as tightly as
possible.
5. Turn the knob from the MAX position to the MIN
position quickly or open and shut the oven door,
making sure that the burner is not extinguished.
TECHNICAL DATA
Oven dimensions
(HxWxD)
Volume
Useful
measurements
relating to the oven
compartment
Power supply voltage
and frequency
GB
34x38x44 cm
57 l
width 42 cm
depth 44 cm
height 17 cm
see data plate
may be adapted for use with any
type of gas shown on the data
plate, which is located inside the
flap or, after the oven
compartment has been opened,
on the left-hand wall inside the
oven.
EC Directives: 2006/95/EC dated
12/12/06 (Low Voltage) and
subsequent amendments 2004/108/EC dated 15/12/04
(Electromagnetic Compatibility)
and subsequent amendments 2009/142/EC dated 30/11/09
(Gas) and subsequent
amendments - 93/68/EEC dated
22/07/93 and subsequent
amendments - 2002/96/EC.
1275/2008 (Stand-by/ Off mode)
Burners
Table of burner and nozzle specifications
Table 1
Burner
Fast
(Large)(R)
Semi Fast
(Medium)(S)
Auxiliary
(Small)(A)
Oven
Diameter
(mm)
Thermal Power
kW (p.c.s.*)
Nominal Reduced
By Pass
1/100
(mm)
Liquid Gas
Nozzle
Flow*
1/100
g/h
(mm)
***
**
Nozzle
1/100
(mm)
Natural Gas
Flow* Nozzle
l/h
1/100
(mm)
Flow*
l/h
100
3.00
0.7
41
87
218
214
128
286
143
286
75
1.90
0.4
30
70
138
136
104
181
118
181
51
1.00
0.4
30
52
73
71
76
95
80
95
2.80
1.0
Nominal (mbar)
Supply
Minimum (mbar)
Pressures
Maximum (mbar)
*
At 15°C 1013 mbar-dry gas
***
**
Propane P.C.S. = 50,37 MJ/Kg
46
80
204
200
28-30
37
20
25
35
45
Butane P.C.S. = 49,47 MJ/Kg
Natural P.C.S. = 37,78 MJ/m³
119
267
132
-
257
20
17
25
13
6,5
18
S S
A
R
C 34S G3 UA /HA S
9
Start-up and use
GB
Using the hob
Practical advice on using the burners
Lighting the burners
For the burners to work in the most efficient way
possible and to save on the amount of gas
consumed, it is recommended that only pans that
have a lid and a flat base are used. They should also
be suited to the size of the burner.
For each BURNER knob there is a complete ring
showing the strength of the flame for the relevant
burner.
To light one of the burners on the hob:
1. Bring a flame or gas lighter close to the burner.
2. Press the BURNER knob and turn it in an
anticlockwise direction so that it is pointing to the
maximum flame setting .
3. Adjust the intensity of the flame to the desired
level by turning the BURNER knob in an
anticlockwise direction. This may be the minimum
setting , the maximum setting  or any position
in between the two.
X
If the appliance is fitted with
an electronic lighting
device* (see figure), press
the ignition button, marked
with the symbol
, then
hold
the
BURNER
knob
C
down and turn it in an
anticlockwise direction, towards the maximum flame
setting, until the burner is lit.
Several models are equipped with an ignition device
which is built into the knob; in this case the
electronic ignition device* is present (C) but the
ignition button is not. Simply press the BURNER
knob and turn it in an anticlockwise direction so that
it is pointing to the maximum flame setting, until the
burner is lit. The burner may be extinguished when
the knob is released. If this occurs, repeat the
operation, holding the knob down for a longer period
of time.
Burner
ř Cookware diameter (cm)
Fast (R)
24 - 26
Semi Fast (S)
16 - 20
Auxiliary (A)
10 - 14
To identify the type of burner, please refer to the
diagrams contained in the “Burner and nozzle
specifications”.
Using the oven
! The first time you use your appliance, heat the
empty oven with its door closed at its maximum
temperature for at least half an hour. Ensure that the
room is well ventilated before switching the oven off
and opening the oven door. The appliance may emit a
slightly unpleasant odour caused by protective
substances used during the manufacturing process
burning away.
! Before operating the product, remove all plastic film
from the sides of the appliance.
! Never put objects directly on the bottom of the
oven; this will avoid the enamel coating being
damaged. Only use position 1 in the oven when
cooking with the rotisserie spit.
Lighting the oven
! If the flame is accidentally extinguished, switch off
the burner and wait for at least 1 minute before
attempting to relight it.
If the appliance is equipped with a flame failure
safety device*(X), press and hold the BURNER knob
for approximately 2-3 seconds to keep the flame
alight and to activate the device.
To switch the burner off, turn the knob until it
reaches the stop position •.
WARNING! The glass lid can
break in if it is heated up. Turn
off all the burners and the
electric plates before closing
the lid. *Applies to the models
with glass cover only.
10
F
To light the oven burner, bring
a flame or gas lighter close to
opening F (see figure) and
press the OVEN control knob
while turning it in an
anticlockwise direction until it
reaches the MAX position.
If, after 15 seconds, the burner is still not alight,
release the knob, open the oven door and wait for at
least 1 minute before trying to light it again.
! The oven is fitted with a safety device and it is
therefore necessary to hold the OVEN control knob
down for approximately 6 seconds.
* Only available in certain models.
! If the flame is accidentally extinguished, switch off
the burner and wait for at least 1 minute before
attempting to relight the oven.
Adjusting the temperature
To set the desired cooking temperature, turn the
OVEN control knob in an anticlockwise direction.
Temperatures are displayed on the control panel and
may vary between MIN (140°C) and MAX (250°C).
Once the set temperature has been reached, the
oven will keep it constant by using its thermostat.
GB
Timer*
To activate the Timer proceed as follows:
1. Turn the TIMER knob in a clockwise direction 
for almost one complete revolution to set the buzzer.
2. Turn the TIMER knob in an anticlockwise direction
 to set the desired length of time.
Lower compartment*
There is a compartment
underneath the oven
that may be used to
store oven accessories
or deep dishes. To open
the door pull it
downwards (see
figure).
Grill
By turning the OVEN control knob in an
anticlockwise direction until it reaches the
position, the infrared ray grill is activated. The grill
enables the surface of food to be browned evenly
and is particularly suitable for roast dishes, schnitzel
and sausages. Place the rack in position 4 or 5 and
the dripping pan in position 1 to collect fat and
prevent the formation of smoke.
! The GRILL indicator light shows when the grill is
operating.
! Always use the grill with the oven door shut; this
achieves better cooking results and saves energy
(approximately 10%).
! The internal surfaces of the compartment (where
present) may become hot.
! Do not place flammable materials in the lower oven
compartment.
In gas cooker models, there is a sliding protection
layer A that shields the lower compartment from the
heat generated by the burner (see figure).
Turnspit
To operate the rotisserie (see diagram) proceed as
follows:
1. Place the dripping pan in position 1.
2. Place the rotisserie support in position 4 and insert
the spit in the hole
provided on the back
panel of the oven.
3. Acitvate the function
by pressing the
TURNSPIT button.
To remove the sliding
protection remove the screw S
(see figure). To replace it, lock
it in place with the screw S.
A
! Before using the oven make
sure that the sliding protection
is fixed correctly.
S
Oven light
The light may be switched on at any moment by
pressing the OVEN LIGHT button.
* Only available in certain models.
11
GB
Clock with Country Style timer *
merely sounds when the time has elapsed.
How to reset the correct time
The oven must be
plugged in.
Pull the knob and turn
it anticlockwise until
you set the correct
time.
! The programmer is
electrically powered,
therefore in the event of
a power shortage, it will
stop working for the
entire duration of the
same. Following this power failure, the correct time
will have to be reset.
How to set the timer
Turn the knob anticlockwise until the marker lines
up with the desired time (internal scale), which
can be seen in the “window”.
The time countdown will begin immediately.
To interrupt the timer buzzer, or to use only the
clock feature, set the marker to the  symbol
! When inserting the shelf make sure the
backstop is at the rear of the cavity (see
image).
Timer Feature
The timer feature allows you to enter a given amount
of time from which the timer begins to count down.
This feature does not turn the oven on or off; it
Oven cooking advice table
Foods
Pasta
Lasagne
Cannelloni
Gratin dishes
Meat
Veal
Chicken
Duck
Rabbit
Pork
Lamb
Fish
Mackerel
Dentex
Trout baked in foil
Pizza
Neapolitan-style
Pies
Biscuits
Tart
Savoury pies
Leavened cakes
Grilled foods
Veal steak
Cutlets
Hamburgers
Mackerel
Toast
Weight (in
kg)
Rack
position
Preheating time (min)
Recommended
Temperature (°C)
Cooking time
(minutes)
2.5
2.5
2.5
2
2
2
200-210
200
200
10
10
10
75-85
50-60
50-60
1.5
1.5
1.8
2.0
2.1
1.8
3
3
3
3
3
3
200-210
210-220
200
200
200
200
10
10
10
10
10
10
95-100
90-100
100-110
70-80
70-80
100-105
1.1
1.5
1.0
3
3
3
180-200
180-200
180-200
10
10
10
45-50
45-55
45-50
1.0
4
210-220
15
20-25
0.5
1.1
1.0
1.0
4
4
4
4
180
180
180
170
15
15
15
15
25-35
40-45
50-55
40-45
1
1.5
1
1
4 шт.
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
-
15-20
20
20-30
15-20
4-5
NB: cooking times are approximate and may vary according to personal taste. When cooking using the grill, the dripping
pan must always be placed on the 1st oven rack from the bottom.
* Only available in certain models.
12
Precautions and tips
! This appliance has been designed and manufactured in
compliance with international safety standards.
The following warnings are provided for safety reasons and
must be read carefully.
• If the appliance breaks down, under no circumstances
should you attempt to repair the appliance yourself.
Repairs carried out by inexperienced persons may cause
injury or further malfunctioning of the appliance. Contact
Assistance.
General safety
• Do not rest heavy objects on the open oven door.
• The appliance should not be operated by people
(including children) with reduced physical,
sensory or mental capacities, by inexperienced
individuals or by anyone who is not familiar with
the product. These individuals should, at the very
least, be supervised by someone who assumes
responsibility for their safety or receive
preliminary instructions relating to the operation of
the appliance.
• Do not let children play with the appliance.
• These instructions are only valid for the
countries whose symbols appear in the
manual and on the serial number plate.•
The appliance was designed for domestic use inside the
home and is not intended for commercial or industrial use.
• The appliance must not be installed outdoors, even in
covered areas. It is extremely dangerous to leave the
appliance exposed to rain and storms.
• Do not touch the appliance with bare feet or with wet or
damp hands and feet.
• The appliance must be used by adults only for
the preparation of food, in accordance with the
instructions outlined in this booklet. Any other
use of the appliance (e.g. for heating the room)
constitutes improper use and is dangerous.
The manufacturer may not be held liable for
any damage resulting from improper, incorrect
and unreasonable use of the appliance.
• The instruction booklet accompanies a class 1 (insulated)
or class 2 - subclass 1 (recessed between 2 cupboards)
appliance.
• Keep children away from the oven.
• Make sure that the power supply cables of other electrical
appliances do not come into contact with the hot parts of
the oven.
• The openings used for the ventilation and dispersion of
heat must never be covered.
• Do not close the glass hob cover (selected models only)
when the burners are alight or when they are still hot.
• Always use oven gloves when placing cookware in the
oven or when removing it.
• Do not use flammable liquids (alcohol, petrol, etc...) near
the appliance while it is in use.
• Do not place flammable material in the lower storage
compartment or in the oven itself. If the appliance is
switched on accidentally, it could catch fire.
• Always make sure the knobs are in the • position and that
the gas tap is closed when the appliance is not in use.
• When unplugging the appliance, always pull the plug from
the mains socket; do not pull on the cable.
Disposal
• When disposing of packaging material: observe local
legislation so that the packaging may be reused.
• The European Directive 2002/96/EC relating to Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE) states that
household appliances should not be disposed of using the
normal solid urban waste cycle. Exhausted appliances
should be collected separately in order to optimise the cost
of re-using and recycling the materials inside the machine,
while preventing potential damage to the atmosphere and
to public health. The crossed-out dustbin is marked on all
products to remind the owner of their obligations regarding
separated waste collection.
Exhausted appliances may be collected by the public
waste collection service, taken to suitable collection areas
in the area or, if permitted by current national legislation,
they may be returned to the dealers as part of an
exchange deal for a new equivalent product.
All major manufacturers of household appliances
participate in the creation and organisation of systems for
the collection and disposal of old and disused appliances.
Respecting and conserving the
environment
• You can help to reduce the peak load of the electricity
supply network companies by using the oven in the hours
between late afternoon and the early hours of the morning.
• Check the door seals regularly and wipe them clean to
ensure they are free of debris so that they adhere properly
to the door, thus avoiding
heat dispersion.
• Never perform any cleaning or maintenance work without
having disconnected the appliance from the electricity
mains.
13
GB
Care and maintenance
GB
Switching the appliance off
The cover
If the cooker is fitted with a
glass cover, this cover
should be cleaned using
lukewarm water. Do not use
abrasive products.
It is possible to remove the
cover in order to make
cleaning the area behind
the hob easier. Open the
cover fully and pull it
upwards (see figure).
Disconnect your appliance from the electricity supply
before carrying out any work on it.
Cleaning the appliance
! Do not use abrasive or corrosive detergents such as
stain removers, anti-rust products, powder detergents or
sponges with abrasive surfaces: these may scratch the
surface beyond repair.
! Never use steam cleaners or pressure cleaners on the
appliance.
• It is usually sufficient simply to wash the hob using a
damp sponge and dry it with absorbent kitchen roll.
• The stainless steel or enamel-coated external parts and
the rubber seals may be cleaned using a sponge that
has been soaked in lukewarm water and neutral soap.
Use specialised products for the removal of stubborn
stains. After cleaning, rinse well and dry thoroughly. Do
not use abrasive powders or corrosive substances.
• The hob grids, burner caps, flame spreader rings
and the hob burners can be removed
to make cleaning easier; wash them in hot water and
non-abrasive detergent, making sure all burnt-on
residue is removed before drying them thoroughly.
• For hobs with electronic ignition, the terminal part of the
electronic lighting devices should be cleaned
frequently and the gas outlet holes should be checked
for blockages.
• The inside of the oven should ideally be cleaned after
each use, while it is still lukewarm. Use hot water and
detergent, then rinse well and dry with a soft cloth. Do
not use abrasive products.
• Clean the glass part of the oven door using a sponge
and a non-abrasive cleaning product, then dry
thoroughly with a soft cloth. Do not use rough abrasive
material or sharp metal scrapers as these could
scratch the surface and cause the glass to crack.
• The accessories can be washed like everyday
crockery, and are even dishwasher safe.
• Stainless steel can be marked by hard water that has
been left on the surface for a long time, or by
aggressive detergents containing phosphorus. After
cleaning, rinse well and dry thoroughly. Any remaining
drops of water should also be dried.
14
! Do not close the cover when the burners are alight or
when they are still hot.
Inspecting the oven seals
Check the door seals around the oven periodically. If the
seals are damaged, please contact your nearest
Authorised After-sales Service Centre. We recommend
that the oven is not used until the seals have been
replaced.
Gas tap maintenance
Over time, the taps may become jammed or difficult to
turn. If this occurs, the tap must be replaced.
! This procedure must be performed by a qualified
technician who has been authorised by the
manufacturer.
Replacing the oven light bulb
1. After disconnecting the oven
from the electricity mains, remove
the glass lid covering the lamp
socket (see figure).
2. Remove the light bulb and
replace it with a similar one:
voltage 230 V, wattage 25 W, cap
E 14.
3. Replace the lid and reconnect the oven to the electricity
supply.
! Do not use the oven lamp as/for ambient
lighting
Assistance
Please have the following information handy:
• The appliance model (Mod.).
• The serial number (S/N).
This information can be found on the data plate located on
the appliance and/or on the packaging.
Установка
! Важно сохранить данное руководство для его
последующих консультации. В случае продажи,
передачи или переезда проверьте, чтобы данное
руководство сопровождало изделие.
! Внимательно прочитаите инструкции: в них
содержатся важные сведения об установке,
эксплуатации и безопасности изделия.
Дымоудаление
RS
Дымоудаление должно осуществляться через вытяжнои
зонт, соединенныи с эффективным дымоходом с
натуральнои тягои, или посредством электровентилятора,
которыи автоматически включается каждыи раз при
включении изделия (см. рисунок).
! Установка изделия производится в соответствии
с данными инструкциями квалифицированными
специалистами.
! Любая операция по регуляции или техническому
обслуживанию должна производиться только
после отсоединения кухоннои плиты от сети
электропитания.
Вентиляция помещении
Изделие может быть установлено в помещениях
с постояннои вентиляциеи в соответствии с
деиствующими национальными нормативами. В
помещении, в котором устанавливается изделие,
должен быть обеспечен приток воздуха в объеме,
необходимом для оптимального горения газа (расход
воздуха не должен быть меньше 2 м3/час на 1 кВт
установленнои мощности).
Вентиляционные отверстия, защищенные
решетками, должны иметь воздуховод площадью не
менее 100 мм2 полезного сечения и распологаться
таким образом, чтобы их нельзя было закрыть, даже
частично (см. рисунок А).
Эти отверстия должны быть увеличины на 100% - то
есть иметь минимальную площадь 200 см2 - если
варочная панель не оснащена предохранительным
устроиством отсутствия пламени и если воздух
в помещение поступает из смежных помещении
(см. рисунок В) – при условии, что это не общая
площадь здания, не пожароопасное помещение или
спальня - оснащенных воздуховодом, выходящим на
улицу, как описано выше.
A
B
Смежное
помещение
Вентилируемое
помещение
A
Вентиляционные
отверстия для притока
воздуха
Увеличение зазора между
дверью и полом
! После продолжительного использования изделия
рекомендуется открыть окно или включить более
интенсивныи режим вентиляторов.
Прямое
дымоудаление в
атмосферу
Дымоудаление через камин или
дымоход с медным покрытием
(для кухонных устроиств для
приготовления пищи)
! Сжиженные натуральные газы тяжелее воздуха,
застиваются внизу, по этои причине помещения
для хранения баллонов с СНГ должны иметь
внетиляционные отверстия у пола для вентиляции
возможных утечек газа.
Баллоны с СНГ, полные или частично
израсходованные, не дожны размещаться или
храниться в помещениях или хранилищах,
расположенных в подземных помещениях (подвалы,
и т.д.). Храните в помещении только рабочии баллон,
установив его вдали от источников тепла (духовок,
каминов, печеи), которые могут нагреть его до
температуры выше 50°C.
Расположение и нивелировка
! Изделие может быть установлено рядом с
кухонными элементами, высота которых не
превышает поверхность варочнои панели.
! Проверьте, чтобы стена, к которои прилегает
задняя часть изделия, была из невозгораемого
материала и устоичивои к теплу (Т 90°C).
Порядок монтажа:
• изделие может быть установлено на кухне, в
столовои или в однокомнатнои квартире (не в
ваннои комнате);
• если варочная панель кухоннои плиты выше
мебельных элементов, необходимо отодвинуть их
от плиты на расстояние не менее 200 мм.
• если кухонная плита устанавливается под
навесным шкафом, он должен располагаться на
высоте не менее 420 мм от поверхности варочнои
панели.
Это расстояние должно быть 700 мм, если
навесные шкафы выполнены из возгораемого
материала (см. рисунок);
• не заправляите занавески за кухонную плиту и не
приближаите их на расстояние меньше 200 мм.
15
RS
420 mm.
420 mm.
Min.
600 mm.
Min.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
HOOD
• возможная кухонная
вытяжка должна
быть установлена
в соответствии
с инструкциями,
приведенными
в техническом
руководстве к вытяжке.
Выравнивание
При необходимости
выровнять изделие вкрутите
в специальные отверстия по
углам в основании кухоннои
плиты прилагающиеся
регуляционные ножки (см.
рисунок).
Прилагающиеся ножки*
вставляются под основание
кухоннои плиты.
Электрическое подключение
Установите на кабель электропитания
нормализованную штепсельную вилку, расчитанную
на нагрузку, указанную на заводскои табличке
изделия (см. табличку с техническими данными).
В случае прямого подключения к сети электропитания
между кухоннои плитои и сетью необходимо установить
мультиполярныи выключатель с минимальным
расстоянием между контактами 3 мм, расчитанныи на
данную нагрузку и соответствующии нормативу NFC
15-100 (выключатель не должен размыкать провод
заземления). Кабель электропитания должен быть
расположен таким образом, чтобы ни в однои точке его
температура не превышала температуру помещения
более чем на 50°C.
Перед подсоединением кабеля проверьте
следующее:
• электрическая розетка должна быть соединена с
заземлением и соответствовать нормативам;
• электрическая розетка должна быть рассчитана
на максимальную потребляемую мощность
изделия, указанную на заводскои таблике;
• напряжение и частота тока сети должны
соответствовать электрическим данным изделия;
• электрическая розетка должна быть совместима
со штепсельнои вилкои изделия. В противном
случае замените розетку или вилку; не
используите удлинители или троиники.
*Имеется только в некоторых моделях
16
! Изделие должно быть установлено таким образом,
чтобы электрическии кабель и электророзетка были
легко доступны.
! Электрическии кабель изделия не должен быть
согнут или сжат.
! Регулярно проверяите состояние кабеля
электропитания и при необходимости поручаите его
замену только уполномоченным техникам.
! Фирма снимает с себя всякую ответственность
в случае несоблюдения вышеописанных
правил.
Подсоединение к газопроводу
Подсоединение к газопроводу или к газовому
баллону выполняется посредством гибкого
резинового или стального шланга в соответствии с
деиствующими национальными нормативами, после
проверки настроики изделия на тип используемого
газа (см. этикетку настроики на крышке: в противном
случае см. ниже). В случае использования
сжиженного газа из баллона необходимо
установить регуляторы давления, соответствующие
деиствующему национальному нормативу. Для
облегчения подсоединения газовыи патрубок
является ориентируемым*: поменяите местами
крепежную блокировочную гаику на заглушку и
замените прилагающееся уплотнение.
! Для надежного функционирования, рационального
использования энергии и более длительного срока
службы изделия проверьте, чтобы давление подачи
газа соответствовало значениям, указанным в
таблице «Характеристики газовых конфорок и
форсунок» (см. ниже).
Газовое подсоединение посредством резинового
шланга
Проверьте, чтобы шланг соответствовал
деиствующим национальным нормативам.
Внутреннии диаметр шланга должен быть: 8 мм для
сжижженного газа; 13 см для газа метана.
После подсоединения проверьте, чтобы шланг:
• не касался частеи, температура которых может
превысить 50°C;
• не был растянут, перекручен, сжат или заломлен;
• не касался режущих предметов, острых углов,
подвижных предметов и не был сжат;
• был легко доступен для проверки по всеи длине;
• не был длиннее 1500 мм;
• был прочно закреплен с обоих концов при
помощи хомутов, соответствующих деиствующим
национальным нормативам.
! Если одно или несколько из вышеописанных
условии не будет соблюдено, и если кухонная плита
устанавливается в условиях класса 2, подгруппа
1 (изделие, встроенное между двух мебельных
элементов), необходимо использовать гибкии
стальнои шланг (см. ниже).
Газовое подсоединение посредством шланга
из нержавеющеи стали со сплошнои оплеткои с
резьбовыми соединениями.
! Конфорки варочнои панели не нуждаются в какоилибо регуляции первичного воздуха.
Настроика духового шкафа
Замените форсунку газовои горелки духового шкафа:
1. выньте ящик для подогрева продуктов;
2. снимите выдвижную панель А (см. рисунок);
Проверьте, чтобы шланг и уплотнения
соответствовали деиствующим национальным
нормативам.
Для подсоединения шланга снимите блокировочную
гаику с изделия (патрубок подачи газа в изделие имеет
цилиндрическу резьбу Ѕ газ «папа»).
! Длина подсоединяемого шланга не должна
превышать 2 метра при максимальном растяжении.
Проверьте, чтобы шланг не касался подвижных
деталеи, которые могут его сжать.
A
V
3. выньте горелку из духового
шкафа, сняв V-бразныи винт
(см. рисунок);
выполнение этои операции
можно облегчить, сняв дверцу
духового шкафа.
Проверка уплотнения
По завершении подсоединения проверьте прочность
уплотнения всех патрубков при помощи мыльного
раствора, но никогда не пламенем.
Настроика на различные типы газа
Изделие может быть настроено на тип газа,
отличающиися от оригинального (указан на этикетке
настроики на крышке).
Настроика варочнои панели
Порядок замены форсунок конфорок на варочнои
панели:
1. снимите решетки с варочнои панели и выньте
горелки из своих гнезд;
2. отвинтите форсунки при помощи полого гаечного
ключа 7 мм (см. рисунок) и замените их на форсунки,
расчитанные на новыи тип газа
(см. таблицу Характеристики
горелок и форсунок);
3. восстановите на место все
комплектующие, выполняя
операции в обратном порядке по
отношению к описанным выше.
Порядок регуляции
минимального пламени конфорок на варочнои
панели:
1. поверните рукоятку в положение минимального
пламени;
2. снимите рукоятку и поверните регуляционныи винт,
расположенныи внутри или рядом со стержнем крана,
вплоть до получения стабильного малого пламени.
! В случае использования сжиженного газа винт
регуляции должен быть завинчен до упора.
3. проверьте, чтобы конфорка не гасла при резком
повороте крана из положения максимального
пламени в положение минимального пламени.
4. отвинтите форсунку горелки
при помощи специального
полого ключа для форсунок (см.
рисунок) или полого ключа
7 мм и замените форсунку
на новую, расчитанную на
новыи тип газа (см. таблицу
Характеристики горелок и
форсунок).
Регуляция минимального
пламени горелки духового
шкафа:
1. включите горелку (см. Пуск и Эксплуатация);
2. оставьте рукоятку примерно в течение 10 минут в
положении максимального пламени (МАКС), затем
поверните ее в положение минимального пламени
(МИН);
3. снимите рукоятку;
4. поверните регулировочныи винт, расположенныи
внутри стержня термостата (см. рисунок), вплоть до
получения малого стабильного пламени.
! В случае использования сжиженного газа винт
регуляции должен быть завинчен до упора;
5. проверьте, чтобы горелка не гасла при резком
вращении рукоятки-регулятора из положения МАКС
в положение МИН или при резком открывании или
17
RS
закрывании дверцы духовки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные
размеры духового 34x38x44 см
шкафа ВхШхГ
Объем
л 57
Рабочие размеры
ширина 42 см.
ящика для
глубина 44 см.
разогревания
высота 17 см.
пищи
Напряжение и
см. табличку с техническими
частота
характеристиками
электропитания
настраиваются на любой тип
газа, указанный на заводской
табличке с внутренней стороны
Горелки
откидной крышки или на левой
внутренней стенке ящика для
разогревания пищи.
Директива ЕС: 2006/95/EC от
12/12/06 (Низкое напряжение) с
последующими изменениями –
2004/108/ЕC от 15/12/04
(Электромагнитная
совместимость) с
последующими изменениями –
2009/142/ЕC от 30/11/09 (Газ) 90/68/ЕЕC от 22/07/93 с
последующими изменениями –
2002/96/ЕС.
1275/2008 (Stand-by/ Off mode)
RS
Отвинтите винт S и снимите выдвижную панель (см.
рисунок). Для ее обратнои установки завинтите винт
S.
! Перед использованием
духового шкафа проверьте,
чтобы выдвижная панель
была прочно зафиксирована.
A
S
ВНИМАНИЕ! При нагреве
стеклянная крышка может
лопнуть. Прежде чем закрыть ее,
выключить все конфорки или
электрические горелки.*Только
для моделей со стеклянной
крышкой
Таблица характеристик горелок и форсунок
Таблица 1
Горелка
Быстрая
(Большая)(R)
Полубыстрая
(Средняя)(S)
Вспомогательн
ая (Малая) (А)
Духовка
Диаметр
(мм)
Тепловая мощность
кВт (p.c.s.*)
Номинал. Сокращ.
Байпас
1/100
(мм)
Сжиженный газ
форсунка
расход*
1/100
гр/час
(мм)
***
**
форсунка
1/100
(мм)
Природный газ
расход*
форсунка
л/час
1/100
(мм)
расход*
л/час
100
3.00
0.7
41
87
218
214
128
286
143
286
75
1.90
0.4
30
70
138
136
104
181
118
181
51
1.00
0.4
30
52
-
2.80
1.0
46
80
Номинальное (мбар)
Давление
Минимальное (мбар)
подачи
Максимальное (мбар)
* При 15°C и 1013 мбар – сухой газ *** Бутан P.C.S. = 49,47 Мдж/кг
** Пропан P.C.S. = 50,37 Мдж/кг
Натуральный P.C.S. = 37,78 Мдж/кг
73
71
76
95
80
95
204
28-30
20
35
200
37
25
45
119
267
132
257
13
6,5
18
20
17
25
S S
A
* Имеется только в некоторых моделях
18
R
C 34S G3 UA /HA S
Включение и эксплуатация
Эксплуатация варочнои панели
Включение конфорок
Напротив каждого рукоятки КОНФОРКИ закрашенным
кружком показано положение даннои конфорки на
варочнои панели.
Порядок включения конфорки на варочнои панели:
1. поднесите к конфорке зажженую спичку или
кухонную зажигалку;
2. нажмите и одновременно поверните против
часовои стрелки рукоятку КОНФОРКИ на символ
максимального пламени .
3. отрегулируите нужную мощность пламени,
поворачивая рукоятку КОНФОРКИ против часовои
стрелки: на минимум , на максимум  или на
среднюю мощность.
Если изделие оснащено
электроннои системои
X
зажигания* (C), вначале
нажмите кнопку зажигания,
обозначенную символом
, затем нажмите до упора
C
и одновременно поверните
против часовои стрелки
рукоятку КОНФОРКИ на символ максимального
пламени вплоть до зажигания пламени.
Некоторые модели оснащены устроиством
зажигания, встроенным внутри рукоятки. В этом
случае варочная панель оснащена электронным
устроиством зажигания* (см. рисунок), но не кнопкои
зажигания. Нажмите и одновременно поверните
против часовои стрелки рукоятку КОНФОРКИ
на символ максимального пламени вплоть до
зажигания конфорки. Может случиться, что
конфорка погаснет в момент, когда вы отпустите
рукоятку. В этом случае повторите операцию
зажигания, удерживая рукоятку нажатои подольше.
! В случае внезапного гашения пламени выключите
конфорку и подождите примерно 1 минуту перед ее
повторным включением.
Если изделие оснащено предохранительным
устроиством* (X) отсутствия пламени, держите
рукоятку КОНФОРКИ нажатои примерно 2-3 секунды
для того, чтобы пламя конфорки активировало это
устроиство.
Для выключения конфорки поверните рукоятку
вплоть до гашения пламени •.
Практические советы по эксплуатации газовых
конфорок
* Имеется только в некоторых моделях
Для оптимальнои работы конфорок и для экономии
газа следует использовать кухонную посуду с
плоским дном, с диаметром, соответствующим
конфорке, и с крышкои:
c%!åë*=
d,=ìå2! ä…= C%“3ä/
(cì)
a/“2!= (R)
24 - 26
o%ë3K/“2!= (S)
16 - 20
d%C%ë…,2åëü…= (A)
10- 14
Для определения типа конфорки смотрите рисунки в
параграфе «Характеристики конфорок и форсунок».
Эксплуатация духового шкафа
! При первом включении духового шкафа
рекомендуем прокалить его примерно в течение 30
минут при максимальнои температуре с закрытои
дверцеи. Затем выключите духовои шкаф, откроите
дверцу и проветрите помещение. Запах, которыи вы
можете почувствовать, вызван испарением веществ,
использованных для предохранения духового
шкафа.
! Перед началом эксплуатации необходимо снять
пленку, наклеенную с боков изделия.
! Никогда не ставьте никаких предметов на дно
духового шкафа, так как они могут повредить
эмалированное покрытие. Используите положение
1 настроики духового шкафа только для
приготовления на вертеле.
Включение духового шкафа
Для зажигания горелки духового шкафа поднесите
к отверстию F (см. рисунок) зажженную спичку
или кухонную зажигалку,
нажмите и одновременно
поверните против часовои
стрелки рукоятку ДУХОВКИ в
положение
МАКС.
F
Если по прошествии 15
секунд горелка не загориться,
отпустите рукоятку, откроите дверцу духового шкафа
и подождите примерно 1 минуту перед повторным
зажиганием.
! Духовои шкаф оснащен предохранительным
устроиством, поэтому необходимо держать рукоятку
ДУХОВКИ нажатои примерно 6 секунд.
! В случае внезапного гашения пламени выключите
горелку и подождите примерно 1 минуту перед ее
повторным включением духовки.
19
RS
RS
Регуляция температуры
Нижнии отсек*
Для получения нужнои температуры приготовления
поверните против часовои стрелки рукоятку
ДУХОВКИ. Значения температуры указаны на
панели управления и начинаются с МИН (140°C)
до МАКС (250°C). По достижении заданнои
температуры в духовке она будет поддерживаться
постояннои термостатом.
Гриль
Гриль с инфракрасным излучением включается
при помощи рукоятки OVEN (ДУХОВКА),
поворачиваемой по часовой стрелке в
. В режиме гриль поверхность
положение
продукта равномерно подрумянивается. Этот
режим особенно рекомендуется для запекания
продуктов, приготовления шницелей и жареных
колбасок. Установите решетку на 4-ый или
5-ый уровень и, во избежание образования
чада, вставьте поддон для сбора сока на 1-ый
уровень.
! Включенный индикатор ГРИЛЬ показывает, что
режим гриль включен.
! Всегда закрывайте дверцу духового шкафа при
использовании режима Гриль; это обеспечит лучший
результат приготовления и поможет сэкономить
электроэнергию (примерно 10%).
Вертел
Порядок включения вертела (см. рисунок):
1. установите противень на 1-ыи уровень;
2. установите держатель вертела на 4-ыи уровень и
вставьте вертел в специальное отверстие в заднеи
стенке духового шкафа;
3. включите вертел, нажав на кнопку ВЕРТЕЛ.
Освещение духового
шкафа
Лампочка может быть
включена в любои
момент при помощи
кнопки ОСВЕЩЕНИЕ
ДУХОВОГО ШКАФА.
Таимер*
Порядок включения
Таимера (часов):
1. поверните по часовои стрелке рукоятку
ТАИМЕР почти на один полныи поворот для завода
таимера;
2. поверните против часовои стрелки  рукоятку
ТАИМЕР, выбрав нужное время.
* Имеется только в некоторых моделях
20
Снизу духового шкафа
имеется отсек, которыи
может быть использован
для хранения кухонных
принадлежностеи или
кастрюль. Для открывания
дверцы поверните ее вниз
(см. рисунок).
! Не помещаите
возгораемых предметов в
нижнии отсек.
! Внутренняя поверхность
ящика (если он имеется) может сильно нагреться.
Модели газовых кухонных плит оснащены выдвижнои
панелью А для предохранения нижнего отсека от тепла,
выделяемого горелкои (см. рисунок).
menŠdek`mm{e )`q{ Cn
q)HŠ)hjnl lhmrŠ
j=* C!=",ëü…%
3“2=…%",2ü 2%÷…%å
"!åì
d3.%"*=
ä%ë›…=
K/2ü C%ä*ëþ÷å…= *
.ëå*2!,÷å“*%L “å2,.
o%2 …,2å !3*% 2*3 ,
C%"å!…,2å å‘ C!%2,"
÷=“%"%L “2!åë*, ä% 2å.
C%!, C%*= …å C% ",2“
2%÷…%å "!åì .
! ä=……/å ÷=“/ C,2=þ2“ %2
.ëå*2!,÷å“*%L “å2,,C%.2%ì3 " “ë3÷=å ,“÷僅%"å…,
…=C! ›å…, " “å2, ÷=“/ %“2=…%" 2“ , K3ä32 “2% 2ü
ä% 2å. C%!, C%*= …å C% ",2“ …=C! ›å…,å.
q÷‘2÷,* ì,…32
dë “÷‘2= ì,…32 3“2=…="ë,"=å2“ %C!åäåë‘……%å
"!åì , %2 *%2%!%ã% …=÷,…=å2“ %2“÷‘2 …=%K%!%2.
d=……= -3…*ö, …å C%ƒ"%ë å2 “ëåä,2ü ƒ= "*ëþ÷å…,åì
, "/*ëþ÷å…,åì ä3.%"*,; %…= “ë3›,2 2%ëü*% äë
%C%"å?å…, “ C%ì%?üþ ƒ"3*%"%ã% “,ã…=ë= %K
,“2å÷å…,, "!åìå…,.
j=* 3“2=…%",2ü “÷‘2÷,* ì,…32
o%"å!…,2å !3*% 2*3 C!%2," ÷=“%"%L “2!åë*, ä%
2å. C%!, C%*= 3*=ƒ=2åëü …å K3äå2 3“2=…%"ëå… …=
›åë=åì%å ƒ…=÷å…,å "!åìå…, ("…32!å……
ø*=ë=);
ä=……%å ƒ…=÷å…,å b/ ì%›å2å 3",äå2ü " œ%*%ø*åB.
n2“÷‘2 "!åìå…, …=÷…‘2“ …åƒ=ìåäë,2åëü…%.
dë 2%ã%, ÷2%K/ C!å!"=2ü ƒ"3*%"%L “,ã…=ë ,ë, äë
2%ã%, ÷2%K/ ,“C%ëüƒ%"=2ü 2%ëü*% ÷=“/, 3“2=…%",2å
3*=ƒ=2åëü …= “,ì"%ë .
Таблица приготовления в духовом шкафу
Продукты
Макаронные изделия
Лазанья
Каннеллони
Макаронная запеканка
Мясо
Телятина
Курица
Утка
Кролик
Свинина
Баранина
Рыба
Скумбрия
Камбала
Форель в фольге
Пицца
По-неаполитански
Выпечка
Печенье
Торт с вареньем
Несладкие торты
Выпечка из дрожжевого теста
Приготовление на гриле
Телячьи отбивные
Отбивные
Гамбургер
Скумбрия
Горячие бутерброды
Вес
(кг)
Уровень
Время нагревания
(мин.)
Рекомендуемая
температура (°C)
Продолжит-ть
приготовления
(минуты)
2.5
2.5
2.5
2
2
2
200-210
200
200
10
10
10
75-85
50-60
50-60
1.5
1.5
1.8
2.0
2.1
1.8
3
3
3
3
3
3
200-210
210-220
200
200
200
200
10
10
10
10
10
10
95-100
90-100
100-110
70-80
70-80
100-105
1.1
1.5
1.0
3
3
3
180-200
180-200
180-200
10
10
10
45-50
45-55
45-50
1.0
4
210-220
15
20-25
0.5
1.1
1.0
1.0
4
4
4
4
180
180
180
170
15
15
15
15
25-35
40-45
50-55
40-45
1
1.5
1
1
4 шт.
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
-
15-20
20
20-30
15-20
4-5
RS
Мы заботимся о своих покупателях и
стараемся сделать сервисное обслуживание
наиболее качественным. Мы постоянно
совершенствуем наши продукты, чтобы
сделать Ваше общение с техникой простым и
приятным.
создали широкую сервисную сеть, особенностью
которой является высокая подготовка,
профессионализм и честность сервисных
мастеров. На сегодняшний день она насчитывает
около 350 сервисных центров на территории
России и СНГ.
Уход за техникой
Их контакты Вы можете найти в сервисном
сертификате и на сайте www.hotpoint-ariston.
com в разделе «Сервис».
Продлите срок эксплуатации и снизьте
вероятность поломки техники.
Воспользуйтесь профессиональными средствами
для ухода за техникой от Indesit Professional для
наиболее простого, эффективного и легкого ухода
за Вашей бытовой техникой.
Продукты Indesit Professional производятся в
Италии с соблюдением высоких европейских
стандартов в области качества, экологии и
безопасности использования и созданы с учетом
многолетнего опыта производителя техники.
Узнайте подробнее на сайте
www.hotpoint-ariston.com в разделе «Сервис» и
спрашивайте в магазинах Вашего города.
Если вам надо обратиться в сервисный
центр:
Внимание! При ремонте требуйте
использования оригинальных запасных
частей.
Другую полезную информацию и новости Вы
можете найти на сайте
www.hotpoint-ariston.com в разделе «Сервис».
! При установке решетки проверьте, чтобы упор
находился в задней части ниши (см. изображение).
Авторизованные сервисные центры
Чтобы быть ближе к нашим потребителям, мы
21
Предосторожности и
рекомендации
RS
! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии
с международными нормативами по безопасности.
Необходимо внимательно прочитать настоящие
предупреждения, составленные в целях вашеи
безопасности.
Общие требования к безопасности
• Инструкции относятся только к странам,
обозначения которых приведены в руководстве и
на заводскои табличке изделия.
• Данное изделие предназначается для
непрофессионального использования в домашних
условиях.
• Запрещается устанавливать изделие на улице, даже
под навесом, так как воздеиствие на него дождя и
грозы является чрезвычаино опасным.
• Не прикасаитесь к изделию влажными руками, босиком
или с мокрыми ногами.
• Изделие предназначено для приготовления
пищевых продуктов, может быть использовано
только взрослыми лицами в соответствии
с инструкциями, приведенными в данном
техническом руководстве. Любое другое его
использование (например: отопление помещения)
считается ненадлежащим и следовательно
опасным. Производитель не несет ответственности
за возможный ущерб, вызванный ненадлежащим,
неправильным и неразумным использованием
изделия.
• Данное техническое руководство относится к бытовому
электроприбору класса 1 (отдельное изделие) или
класса 2 – подгруппа 1 (встроенное между 2 кухонными
элементами).
• Не разрешаите детям играть рядом с изделием.
• Избегаите контактов проводов электропитания других
бытовых электроприборов с горячими частями изделия.
• Не закрываите вентиляционные решетки и отверстия
рассеивания тепла.
• Не следует закрывать стеклянную крышку варочнои
панели (имеется в некоторых моделях), когда конфорки
включены или еще не остыли.
• Всегда надеваите кухонные варежки, когда ставите или
вынимаете блюда из духовки.
• Не используите горючие жидкости (спирт, бензин и т.д.)
рядом с работающеи кухоннои плитои.
• Не кладите возгораемые материалы в нижнии отсек или в
духовои шкаф: при случаином включении изделия такие
материалы могут загореться.
• Когда изделие не используется, всегда проверяите,
чтобы рукоятки на варочнои панели находились в
положении •, и чтобы газовыи кран был перекрыт.
22
• Не тяните за провод электропитания для отсоединения
вилки изделия из электрическои розетки, возьмитесь за
вилку рукои.
• Перед началом чистки или технического обслуживания
изделия всегда вынимаите штепсельную вилку из
электророзетки.
• В случае неисправности категорически запрещается
открывать внутренние механизмы изделия с целью
самостоятельного ремонта. Обратитесь в центр
технического обслуживания.
• Не ставьте тяжелые предметы на открытую дверцу
духового шкафа
• Не допускается эксплуатация изделия лицами с
ограниченными физическими, сенсориальными
или умственными способностями (включая детей),
неопытными лицами или лицами, необученными
обращению с изделием без контроля со стороны
лица, ответственного за их безопасность или после
надлежащего обучения обращению с изделием.
• Не разрешайте детям играть с бытовым
электроприбором.
Утилизация
• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдаите
местные нормативы по утилизации упаковочных
материалов.
• Согласно Европеискои Директиве 2002/96/СЕ касательно
утилизации электронных и электрических электроприборов
(RAEE) электроприборы не должны выбрасываться вместе
с обычным городским мусором. Выведенные из строя
приборы должны собираться отдельно для оптимизации их
утилизации и рекуперации составляющих их материалов,
а также для безопасности окружающеи среды и здоровья.
Символ зачеркнутая мусорная корзинка, имеющиися на
всех приборах, служит напоминанием об их отдельнои
утилизации.
Старые бытовые электроприборы могут быть переданы
в общественныи центр утилизации, отвезены в
специальные муниципальные зоны или, если это
предусмотрено национальными нормативами,
возвращены в магазин при покупке нового изделия
аналогичного типа.
Все ведущие производители бытовых электроприборов
содеиствуют созданию и управлению системами по сбору
и утилизации старых электроприборов.
Экономия электроэнергии и охрана
окружающеи среды
• Если вы будете пользоваться духовым шкафом вечером
и до раннего утра, это поможет сократить нагрузку
потребления электроэнергии электростанциями.
• Содержите уплотнения в исправном и чистом состоянии,
проверяите, чтобы они плотно прилегали к дверце и не
пропускали
утечек тепла.
Техническое
обслуживание и уход
Отключение электропитания
Перед началом какои-либо операции по обслуживанию или
чистке отсоедините изделие от сети электропитания.
Чистка изделия
! Не следует пользоваться абразивными или коррозивными
чистящими средствами такими как выводители пятен или
средства для удаления ржавчины, порошковыми чистящими
средствами или абразивными губками: они могут необратимо
поцарапать поверхность изделия.
! Никогда не используйте паровые чистящие агрегаты или
агрегаты под высоким давлением для чистки изделия.
• В качестве регулярного ухода достаточно вымыть варочную
панель влажнои губкои и затем высушить кухонным бумажным
полотенцем.
• Наружные эмалированные элементы или детали из
нержавеющеи стали, а также резиновые уплотнения
можно протирать губкои, смоченнои в теплои воде или в
растворе неитрального моющего средства. Для удаления
особо трудных пятен используите специальные чистящие
средства, имеющиеся в продаже. Тщательно ополосните
водои и вытрите насухо после чистки. Не используите
абразивные порошки или коррозииные вещества.
• Решетки, рассеиватели и диффузоры
и горелки варочнои панели являются съемными
для облегчения их чистки. Их можно мыть горячеи водои с
неабразивным моющим средством, тщательно удаляя все
налеты. По окончании моики вытереть насухо.
• На варочных панелях, оснащенных автоматическим
зажиганием, следует регулярно чистить наконечники
устроиств электронного зажигания и проверять, чтобы
отверстия газовых конфорок не были засорены.
• Следует производить внутреннюю чистку духового шкафа
после каждого его использования, не дожидаясь его
полного охлаждения. Используите теплую воду и моющее
средство, ополосните и протрите мягкои тряпкои. Избегаите
использования абразивных средств.
• Для чистки стекла дверцы используйте неабразивные губки
и чистящие средства, затем вытрите насухо мягкой тряпкой.
Не используйте твердые абразивные материалы или
острые металлические скребки, которые могут поцарапать
поверхность и разбить стекло.
• Съемные детали можно легко вымыть как любую другую
посуду, также в посудомоечнои машине.
• На деталях из нержавеющеи стали могут образоваться
пятна, если они остаются в течение длительного времени в
контакте с водои повышеннои жесткости или с агрессивными
моющими средствами (содержащими фосфор). После чистки
рекомендуется тщательно удалить остатки моющего средства
влажнои тряпкои и высушить духовку. Кроме того следует
незамедлительно удалять возможные утечки воды.
Крышка
Если модель вашего изделия оснащена стеклянной
крышкой, мойте ее
теплой водой. Избегайте
использования
абразивных средств.
Крышку можно снять для
облегчения чистки задней
части варочной панели.
полностью откройте
крышу и потяните ее
вверх (см. рисунок).
! Не следует закрывать
крышку варочной панели,
если конфорки включены или еще не остыли.
Проверяите уплотнения духового шкафа.
Регулярно проверяите состояние уплотнения вокруг
дверцы духового шкафа. В случае повреждения
уплотнения обращаитесь в ближаишии уполномоченныи
Центр Технического Обслуживания. Не рекомендуется
пользоваться духовкои с поврежденным уплотнением.
Уход за рукоятками газовои варочнои
панели
Со временем рукоятки варочнои панели могут
заблокироваться или вращаться с трудом, поэтому
потребуется произвести их внутреннюю чистку и замену
всеи рукоятки.
! Данная операция должна выполняться техником,
уполномоченным производителем.
Замена лампочки в духовом шкафу
1. Отключите духовои шкаф от
сети электропитания, снимите
стеклянную защитную крышку
лампы (см. рисунок).
2. Выкрутите лампочку и
замените ее на новую такого
же типа: напряжение 230 В,
мощность 25 Вт, резьба Е 14.
3. Восстановите на место крышку и вновь подключите
духовои шкаф к сети электропитания.
! Не используйте лампочку духового шкафа для
освещения помещения.
Техническое обслуживание
При обращении в Центр Технического Обслуживания
необходимо сообщить:
• модель изделия (Мод.)
• номер тех. паспорта (серииныи №)
Последние сведения находятся на заводскои табличке,
расположеннои на изделии и/или на упаковке.
23
RS
Встановленн я
UA
! Важливо зберегти цю брошуру, щоб можна було
до неі звернутися при необхідності у будь-якому
випадку. У разі продажу, передачi iншiи особi
або переізду, переконаитеся в тому, що вона
залишається разом з виробом.
природною тягою з належною ефективністю, або за
допомогою електровентилятора, якии би включався
автоматично кожного разу при включенні плити (див.
малюнки).
! Уважно прочитаите інструкціі: інформація про
обладнання, використання и безпеку грає дуже
важливу роль.
! Установка вироба має виконуватися згідно даноі
інструкціі кваліфікованим персоналом.
! Будь-яке втручання в регулювання або технічне
обслуговування має виконуватися на плиті,
відключеніи від електроживлення.
Вентиляція приміщень
Обладнання може бути встановлене тільки у
постіино вентильованих приміщеннях, згідно діючим
нормам в краінi, де вироб буде викорисовано. У
приміщенні, в якому встановлено обладнання, має
відбуватися зміна повітря, у ступені, необхідному
для нормального горіння газу (швидкість зміни
повітря не має бути меншою 2м3/год на кожнии кВт
встановленоі потужності).
Вхід приточноі вентиляціі, захищении ґраткою, повинен
мати корисну площу не менше 100 см2 корисного
перетину і має бути розміщении так, щоб він не міг
забитися, навіть частково ( див. малюнок A).
Такии вхід повинен бути збільшении на 100%, тобто
мінімум 200 см2 – якщо робоча поверхня плити не
має пристрою безпеки у разі зникнення полум’я, і
коли можливии непрямии потік повітря із прилеглих
приміщень (див.малюнок B) – якщо це не спільні
частини будівлі, пожежонебезпечне приміщення
або спальні кімнати, обладнані вентиляціиним
трубопроводом назовні, як описано вище.
A
B
Прилеглі
приміщення
Вентильовані
приміщення
A
Вентиляціинии отвір для
відпрацьованого повітря
Збільшення щілини між
дверима і підлогою
! Після тривалого використання плити, доцільно
відкрити вікно або збільшити швидкість
вентиляторів.
Відведення продуктів згорання
Відведення продуктів згорання має бути
забезпечене через витяжку, підключену до каналу з
24
Відведення
безпосередньо
назовні
Відведення через канал або
розгалужении димар
(зарезервовании для
кухонного устаткування)
! Зріджені нафтові гази, важчі за повітря, бираються
внизу, тому приміщення, де знаходяться балони з
газом, повинні бути обладнані витяжними отворами,
що виходять назовні для евакуаціі знизу при
можливому витоку газу.
Балони із зрідженим нафтовим газом, порожні або
частково повні, не повинні бути встановлені або
берігатися в приміщеннях нижче за рівень грунту
(льохи і т.п.). У приміщенні можна тримати тільки
використовувании балон, далеко від джерел тепла
(печі, каміни, обігрівачі), які нагріваються вище від
50°C.
Розміщення і вирівнювання
! Можна встановлювати плиту збоку від меблів, які
не вищі за робочу поверхню.
! Переконаитеся в тому, що поверхня стіни, яка
контактує із задньою частиною плити, виготовлена
з негорючого та теплостіикого матеріалу і витримує
нагрівання (90°C).
Для правильного встановлення
• розміщуите плиту в кухні, обідніи залі або в
однокімнатніи квартирі-студіі (не у ванні);
• якщо поверхня плити є трохи вищою, ніж
поверхня меблів, меблі повинні знаходитися не
ближче ніж 200 мм від плити;
• якщо плита буде встановлена під секцією навісних
меблів, esso відстань до іі поверхні не повинна
бути меншою за 420 мм.
Така відстань повинна складати 700 мм, якщо
секція навісних меблів зроблена з горючого
матеріалу (див. малюнок);
• не розміщуите занавісок позаду плити або ближче
ніж 200 мм від іі сторін;
420 mm.
420 mm.
Min.
600 mm.
Min.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
HOOD
• витяжки повинні
встановлюватися згідно
вказівкам відповідноі
інструкціі.
Вирівнювання
Якщо необхідно
вирівняти плиту,
вкрутіть регулюючі
ніжки, що входять до комплекту постачання,
у спеціальні місця, що
знаходяться у кутках основи
(див. малюнок).
Ніжки* вмонтовуються у гнізда
під основою плити.
Підключення
електроенергіі
Встановіть на кабелі
вилку, розраховану на
навантаження, вказане на табличці з технічними
характеристиками, розміщеніи на плиті (див.
таблицю Технічних Даних).
У разі прямого підключення до мережі необхідно
помістити між плитою і мережею всеполярнии
вимикач з мінімальною відстанню між контактами 3
мм, розраховании на вказане навантаження і такии,
що відповідає нормі NFC 15-100 (дріт заземлення не
повинен перериватися вимикачем). Кабель живлення
повинен бути розташовании так, щоб жодна з иого
частин не піддавалася нагріванню вище, ніж на 50°C
від температури довкілля.
До виконання підключення переконаитеся, що:
• розетка має заземлення, відповідно до встановлених
норм;
• розетка витримує максимальне навантаження
потужності обладнання, вказане на табличці з
характеристиками;
• напруга живлення знаходиться в межах значень,
вказаних на табличці;
• розетка сумісна з вилкою плити. В іншому випадку
замініть розетку або вилку; не використовуите
подовжувачі и тріиники.
! У встановленіи плиті, має бути забезпечении
легкии доступ до електричного кабелю і розетки.
* Є лише в деяких моделях.
UA
! Кабель не повинен мати перегинів або бути
стиснутим.
! Кабель має періодично перевірятися і мінятися
тільки фахівцями.
! Підприємство не несе будь-якоі
відповідальності, якщо ці норми не
дотримуватимуться.
Підключення газу
Підключення до газовоі мережі або балона може
виконуватися за допомогою гнучкого гумового шланга
або шланга в сталевому обплетенні, згідно діючим
національним нормам і після того, як встановлено,
що плита була налаштована на тип газу, на якому
вона працюватиме (див. Калібрувальна бирка на
кришці: в іншому випадку див. нижче). У разі роботи
плити від балона із зрідженим газом, використовуите
редуктори відповідно до діючих норм у странi,
де буде використовано вироб. Щоб полегшити
підключення, живлення газу може подаватися
збоку *: переставте в обратному напрямi утримувач
гумки для підключення замикаючоі пробки і замініть
ущільнювач, що входить у комплект постачання.
! Для безперебіиноі роботи, для адекватного
використання енергіі і для більшого терміну служби
плити, забезпечте тиск подачі газу в межах значень,
вказаних в таблиці Характеристик пальників і
форсунок (див. нижче).
Підключення газу за допомогою гнучкого
гумового шланга
Перевірте, щоб шланг відповідав діючим державним
нормам. Внутрішніи діаметр шланга повинен бути: 8
мм для зрідженого газу; 13 мм для метану.
Виконавши з’єднання, переконаитеся в тому, що
шланг:
• не торкається частин, які нагріваються вище
температури в 50оC;
• не має будь-якого натягнення або скручування, не
має згинів або стискань;
• не торкається гострих предметів, краів, рухомих
частин і не здавлении;
• може бути легко оглянутии по всіи довжині для
контролю иого стану;
• має довжину меншу ніж 1500 мм;
• добре закріплении на обох кінцях за допомогою
хомутів, відповідно до діючих державних норм.
! Якщо одна або більше з цих умов не будуть
дотримані, або якщо плита встановлена згідно
умовам класу 2 - підклас 1 (плита, встановлена між
двома шафами), необхідно використовувати гнучкии
25
UA
шланг в сталевому обплетенні (див. нижче).
Підключення газу за допомогою гнучкого шланга
в обплетенні з неіржавіючоі сталі до безперервноі
стіни за допомогою патронів із різьбою
Перевірте, щоб шланг і обплетення відповідали
діючим державним нормам.
Щоб підключити шланг, видаліть утримувач гумки, що
міститься в плиті (місце підключення газу до плити має
вигляд цилiндричноі трубки з різьбою папа 1/2 дюима)
! Пальники робочоі поверхні не потребують
регулювання первинного повітря.
Налаштування духовки
Заміна форсунки пальника духовки:
1. витягніть коробку духовки;
2. витягніть висувнии захист A (див. малюнок);
! Виконаите з’єднання так, щоб довжина
трубопроводу не перевищувала 2 метрів, при
цьому не допускаите контакту шланга з рухомими
частинами та иого стиснення.
3. видаліть пальник духовки
після того, як відкрутите гвинти
V (див. малюнок);
процедуру виконати легше,
якщо зняти дверцята духовки.
Контроль герметичності
Після повного встановлення перевірте герметичність
всіх з’єднань, використовуючи тільки мильнии
розчин і у жодному випадку сірник.
Адаптація до різних типів газу
Є можливість налаштування плити під тип газу,
відміннии від типу, на якии вона була налаштована
підприємством-виробником (вказании на
калібрувальніи бирці на кришці).
Налаштування робочоі поверхні
Заміна форсунок пальників поверхні:
1. Зніміть ґратки и пальники з іх посадочних місць;
2. Відгвинтіть форсунки, користуючись трубним
ключем 7 мм (див. малюнок), і замініть іх
форсунками, що відповідають новому типу газу (див.
таблицю Характеристики пальників і форсунок);
3. Встановіть на місце всі компоненти, виконавши
вказані вище операціі у
зворотніи послідовності.
Налаштування мінімального
рівня пальників поверхні:
1. встановіть кран у
мінімальне положення;
2. зніміть рукоятку і
користуючись регулювальним гвинтом, що
знаходиться на внутрішніи частині або збоку на
стрижні крана, добиитеся маленького стабільного
полум’я.
! У разі зріджених газів, регулювальнии гвинт
повинен бути вкручении до упору;
3. перевірте, щоб при швидкому обертанні крана з
максимального в мінімальне положення, пальник не
гаснув.
26
A
V
4. відгвинтіть форсунку пальника
спеціальним трубним ключем
для форсунок (див. малюнок)
або трубним ключем 7 мм
і замініть іі форсункою, що
відповідає новому типу газу
(див. таблицю Характеристики
пальників і форсунок).
Налаштування мінімального
рівня подачі газу в пальник
духовки:
1. запаліть пальник (див.
Включення і Використання);
2. встановіть рукоятку у
положення мінімуму (МІН) після того, як вона
залишалася приблизно протягом 10 хвилин у
максимальному положенні (MAКС);
3. зніміть рукоятку;
4. користуючись регулювальним гвинтом на
зовнішніи стороні стрижня термостата (див.
малюнки), добиитеся маленького стіикого полум’я.
! У разі зріджених газів, регулювальнии гвинт
повинен бути вкручении до упору;
5. Перевірте, щоб, при швидкому обертанні
рукоятки з положення MAКС у положення МІН або
при швидкому відкритті і закриті дверцят духовки
пальник не гаснув.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри Духовки
ВxШxГ
Об'єм
Корисні
розміри
коробки
духовки
Напруга та
частота
живлення
Пальники
UA
34x38x44 см
57 літрiв
ширина см 42
глибина см 44
висота см 17
Див. на табличці з даними
Налаштовуються на всі типи
газу, вказані на табличці з
даними, розташованій в
середині виступу, або, коли
відкривається духовка, на
внутрішній лівій стінці.
Директиви ЄС: 2006/95/EC від
12/`2/06 (Низька Напруга) та
подальші зміни - 2004/108/EC
від 15/12/04 (Електромагнітна
сумісність) та подальші зміни 2009/142/EC від 30/11/09
(Gas) та подальші зміни 93/68/EEC від 22/07/93 та
подальші зміни - 2002/96/EC.
1275/2008 (Stand-by/ Off mode)
Таблиця характеристик пальників і форсунок
Таблиця 1
Пальник
Діаметр
(мм)
Теплова ефективність
кВт (p.c.s.*)
Канал
1/100
Зріджений газ
Форсунка Пропускна
1/100
здатність*
г/год
(мм)
***
**
Форсунка
1/100
Номінальна
Зменшена
(мм)
100
3.00
0.7
41
87
218
214
128
286
143
286
75
1.90
0.4
30
70
138
136
104
181
118
181
51
1.00
0.4
30
52
73
71
76
95
80
95
2.80
1.0
Номінальний (мбар)
Тиск, що
Мінімальний (мбар)
подається
Максимальний (мбар)
*
для 15°C 1013 мбар-сухий газ
***
**
Пропан P.C.S. = 50,37 МДж/кг
p.c.s.* - найвища теплота згорання
46
80
Швидкий
(великий) (R)
Напівшвидкий
(Середній) (S)
Допоміжний
(Маленький) (A)
Духовка
-
204
200
28-30 37
25
20
45
35
Бутан P.C.S. = 49,47 МДж/кг
Природний газ P.C.S. = 37,78 МДж/м³
(мм)
Природний газ
Пропускна Форсунк Пропускна
здатність*
а
здатність*
л/год
1/100
л/год
(мм)
119
267
132
257
13
6,5
18
20
17
25
S S
A
R
C 34S G3 UA /HA S
27
Включення і використання
UA
Користування робочою поверхнею
Практичні поради з використання пальників
Включення пальників
Для кращоі продуктивності пальників і мінімального
споживання газу необхідно використовувати посуд з
плоским дном, накритии кришкою, і якии відповідає
за розміром пальнику:
У кожноі рукоятки ПАЛЬНИК, що відноситься до неі,
показании у вигляді круга.
Щоб запалити пальник робочоі поверхні:
1. піднесіть до пальника сірник або електрозапальничку;
2. натисніть і одночасно обертаите проти
годинниковоі стрілки рукоятку ПАЛЬНИКА до
позначки максимального полум’я .
3. відрегулюите силу бажаного полум’я, обертаючи
проти годинниковоі стрілки рукоятку ПАЛЬНИКА: на
мінімум , на максимум  або в проміжне положення.
Якщо плита обладнана електророзпалюванням*
(C), спочатку натисніть на кнопку включення,
відмічену символом
, потім натисніть до упору
X
і одночасно обертаите
проти годинниковоі стрілки
рукоятку ПАЛЬНИКА до
позначки максимального
C
полум’я, аж доки не з’виться
полум’я.
Деякі моделі обладнані системою
електророзпалюванням, вбудованою в рукоятки, у
цьому випадку є пристріи електророзпалюванням*
(див. малюнок), не має кнопки. Досить натиснути
и одночасно повернути проти годинниковоі стрілки
рукоятку ПАЛЬНИКА до позначки максимального
полум’я, щоб запалити газ. Може трапитися так,
що пальник згасне у момент відпускання рукоятки.
У цьому випадку повторіть операцію, утримуючи
рукоятку натиснутою на протязі довшого часу.
! У разі випадкового згасання полум’я, вимкніть
пальник і почекаите принаимні 1 хвилину, перш ніж
повторно спробувати включення.
Якщо плита обладнана пристроєм безпеки*(X) за
відсутності полум’я, утримуите натиснутою рукоятку
ПАЛЬНИКА близько 2-3 секунд, щоб підтримати
горіння і активізувати плиту.
Щоб погасити пальник обертаите рукоятку до упору
•.
ВНИМАНИЕ! При нагреве
стеклянная крышка может
лопнуть. Прежде чем
закрыть ее, выключить все
конфорки или электрические
горелки.*Только для моделей
со стеклянной крышкой
28
Пальник
Швидкий (R)
Напівшвидкий (S)
Допоміжний (A)
ø Дiаметр мiсткостей (см)
24 – 26
16 – 20
10 – 14
Щоб визначити тип пальника, зверніться до
малюнків у параграфі “Характеристики пальників і
форсунок”.
Користування духовкою
! При першому включенні запустіть духовку у
холостому режимі не менше, ніж на одну годину
з максимальним положенням термостата та з
закритими дверцятами. Потім вимкніть, відкриите
дверцята духовки и провітріть приміщення. Запах,
що з’явився, є результатом випаровування речовин,
необхідних для захисту духовки.
! Ніколи нічого не кладіть на дно духовки, оскільки
ви ризикуєте пошкодити емаль. Використовуите
положення 1 духовки тільки у разі використання
рожна.
Включення духовки
Щоб включити пальник духовки піднесіть до отвору
F (див. малюнок) сірник або електрозапальничку,
натисніть і одночасно обертаите проти годинниковоі
стрілки рукоятку ДУХОВКА до положення МАКС.
F
Якщо протягом 15 секунд
пальник не загорівся,
відпустіть рукоятку, відкриите
дверцята духовки і почекаите
не менше 1 хвилини, перш
ніж повторно спробувати
включення.
! Духовка обладнана пристроєм безпеки, для
якого необхідно утримувати натиснутою рукоятку
ДУХОВКА приблизно 6 секунд.
! У разі випадкового згасання полум’я, вимкніть
пальник і почекаите принаимні 1 хвилину, перш ніж
повторно спробувати включення духовки.
* Є лише в деяких моделях.
UA
Регулювання температури
Щоб одержати бажану температуру приготування іжі,
обертаите рукоятку ДУХОВКА проти годинниковоі
стрілки. Значення температури показані на панелі
управління і починаються з МІН (140оC) до MAКС
(250оC). Досягнувши заданоі температури, духовка
підтримуватиме іі постіиною завдяки термостату.
Гриль
Таимер*
Для включення Таимера (лічильник хвилин ) діите
таким чином:
1. поверніть за годинниковою стрілкою  рукоятку
ТАИМЕР маиже на повнии оберт, щоб завести
сигнальнии дзвінок;
2. поверніть проти годинниковоі стрілки  рукоятку
ТАИМЕР, виставивши бажании час.
Обертанням проти годинникової стрілки
регулятору ДУХОВКИ у положення
досягається вмикання грилю з ультрачервоним
випромінюванням. Гриль забезпечує
підрум’янювання страв і рекомендується для
готування ростбіфів, запіченого м’яса, шніцелів,
домашніх ковбасок, . Розташуйте ґратку-гриль
на рівні 4 або 5 і один деко на рівні 1 для
збирання жиру і попередження утворення диму.
Нижніи відсік*
Під духовкою є
відсік, якии може
використовуватися для
зберігання речеи або
посуду. Щоб відкрити
дверцята, поверніть іх
донизу (див. малюнок).
! Про роботу гриля сповіщає увімкнений індикатор
ГРИЛЮ.
! Не кладіть горючі
! Готування на грилі має виконуватися з закритими
дверцятами духовки, щоб отримати найкращі
результати і значне заощадження енергії (приблизно
10%).
матеріали в нижніи відсік.
Рожен
У моделях газових духовок є висувнии захист A,
для захисту нижнього відсіку від тепла, що иде від
пальника (див. малюнок).
Щоб включити рожен (див. малюнок), діите таким
чином:
1. помістіть деко в
положення 1;
2. помістіть опору
рожна в положення
4 і вставте рожен в
спеціальнии отвір на
задніи стінці духовки;
3. включіть, натиснувши
на кнопку РОЖЕН.
! Âíóòð³øí³ ïîâåðõí³ ëîòêà (ïðè éîãî íàÿâíîñò³)
ìîæóòü ñòàòè ãàðÿ÷èìè.
Щоб видалити висувнии
захист відгвинтіть гвинт S
(див. малюнок). Для монтажу
заблокуите иого за допомогою
гвинта S.
A
Освітлення духовки
Лампочка може бути включена у будь-якии момент,
якщо натиснути на кнопку ОСВІТЛЕННЯ ДУХОВКИ.
S
! До використання духовки
перевірте, щоб висувнии
захист був правильно
закріплении.
* Є лише в деяких моделях.
29
UA
Годинник з традиційним таймером*
духовки, про вичерпання часу сповіщає звуковий
сигнал.
Як налаштувати поточний час
На духовку має подаватися електричне
живлення.
Потягти за реґулятор і обертати його проти
годинникової стрілки
до встановлення
бажаного часу.
Як налаштувати традиційний таймер
Поверніть регулятор проти годинникової стрілки на
позначку потрібного часу (внутрішня шкала), помітну у
“віконці”.
Відразу ж розпочнеться відлік часу.
Щоб перервати звуковий сигнал або скористатися
лише функцією годинника, встановіть позначку на
! Під час вставляння решітки слід перевірити, що
стопор знаходиться позаду ніши духовки (див.
зображення).
! Годинник працює
від електричного
живлення, тому
при перебоях у
подачі енергії він
також зупиняється.
Після відновлення
електроенергії
необхідно знову виконати налаштування часу.
Функція традиційного таймеру (без вимкнення)
У функції традиційного таймеру задається час,
від якого розпочинається зворотній відлік. Така
функція не контролює увімкнення і вимкнення
Таблиця приготування в духовці
Страви
Макаронні вироби (паста)
Лазан’я
Каннеллоні
Запечена паста
М’ясо
Телятина
Курка
Качка
Кріль
Свинина
Баранина
Риба
Скумбрія
Зубатка
Форель в обгортці
Піца
Неаполітанська
Торти
Печиво
Пирiг
Солонi торти
Дріжджове тісто
Смажені вироби на грилі
Біфштекси з телятини
Котлети
Гамбургери
Скумбрія
Тости
* Є лише в деяких моделях.
30
Вага
(кг)
Положення
деко
Попереднє
розігрівання
(хвилини)
Рекомендована
температура
(°C)
Тривалість
приготування
(хвилини)
2.5
2.5
2.5
3
3
3
10
10
10
210
200
200
60-75
40-50
40-50
1.7
1.5
1.8
2
2.1
1.8
3
3
3
3
3
3
10
10
10
10
10
10
200
220
200
200
200
200
85-90
90-100
100-110
70-80
70-80
90-95
1.1
1.5
1
3
3
3
10
10
10
180-200
180-200
180-200
35-40
40-50
40-45
1
3
15
220
15-20
0.5
1.1
1
1
3
3
3
3
15
15
15
15
180
180
180
180
30-35
30-35
45-50
35-40
1
1.5
1
1
n.4
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
-
15-20
20
20-30
15-20
4-5
Запобіжні засоби и поради
! Газова плита була розроблена і сконструиована
відповідно до міжнародних норм безпеки.
Дані вказівки обумовлені вимогами безпеки і повинні бути
уважно вивчені.
Загальна безпека
• Дані вказівки діисні тільки для краін призначення,
чиі символи зображені на брошурі и на серiинiи
табличцi.
• Газова плита призначена для непрофесіиного
використання всередині житлових приміщень
• Газову плиту не можна встановлювати поза
приміщеннями, навіть, у разі захищеного простору, тому
що дуже небезпечно піддавати іі діі дощу і грози.
• Не торкатися плити мокрими або вологими ногами або
руками.
• Прилад має використовуватися для приготування
їжі, тільки дорослими особами і згідно
інструкціям, вказаним у цій брошурі. Будь-яке
інше використання (наприклад: для обігріву
приміщень) вважатиметься не за призначенням і,
тобто, некоректним. Виробник відхиляє будь-яку
відповідальність за можливі збитки внаслідок
використання не за призначенням, помилкового
або нерозумного застосування.
• Брошура відноситься до устаткування класу 1
(ізольоване) або класу 2 - підклас 1 (встановлене між
двома елементами меблів).
• Берегти від дітеи.
• Уникаите контакту кабелів живлення інших побутових
електроприладів з гарячими частинами плити.
• Не закриваите вентиляціині отвори и отвори для
відведення тепла.
• Не накриваите скляною кришкою робочу поверхню (є
на деяких моделях), коли пальники включені або ще
гарячі.
• Завжди використовуите рукавиці для завантаження або
витягання місткостеи для іжі.
• Не користуитеся рідкими горючими засобами (спирт,
бензин і т.п.) поблизу від плити, коли вона включена.
• Не кладіть горючі матеріали в нижніи відсік або в саму
духовку: при включенні плити вони можуть загорітися.
• Якщо плитою не користуються, стежте за тим, щоб
рукоятки були в положенні • і газовии кран був закритии.
• Не виимаите вилку з розетки, потягнувши за кабель,
тягніть тільки за саму вилку.
UA
• Не виконуите чищення або технічне обслуговування,
перш ніж витягти вилку з електричноі розетки.
• У разі пошкодження, в жодному випадку не намагаитеся
самостіино полагодити внутрішні механізми. Зв’яжіться
із Сервiсною службою.
• Не ставте важкі предмети на відкриті дверцята духовки.
• Не передбачається використання пристрою особами
(включаючи дітей) з обмеженими фізичними,
сенсорними або розумовими здібностями,
недосвідченими особами або такими, що не
ознайомилися з виробом, за виключенням випадків
нагляду з боку особи, відповідальної за їхню безпеку;
не передбачається використання пристрою особами,
якi не отримали попередніх вказівок щодо використання
пристрою.
Утилізація
• Утилізація матеріалу пакування: дотримуитесь
місцевих норм, так як пакування може бути повторно
використане.
• Європеиська директива 2002/96/CE з відходів
від електричноі и електронноі апаратури (RAEE),
передбачає, що побутові електроприлади не можуть
перероблятися у звичаиному порядку для твердих
міських відходів. Зняті з експлуатаціі побутові прилади
мають бути зібрані окремо для оптимізаціі ступеню
відновлення и рециклювання матеріалів, що входять
до іхнього складу і з метою усунення потенціиноі шкоди
для здоров’я та середовища. Символ закресленоі
корзини, зображеніи на всіх виробах, нагадує про
необхідність окремоі утилізаціі
Відпрацьовані побутові електроприлади можуть
передаватися в державну службу по збору, на
спеціальні комунальні територіі або, якщо це
передбачено діючим національним законом,
передаватися постачальникам для одночасного обміну
з доплатою на нові вироби відповідного типа.
Всі основні виробники побутових електроприладів
беруть участь у створенні та управлінні системами
збору і переробки відпрацьованоі техніки.
Охорона і дбаиливе відношення до
довкілля
• Включення духовки в проміжку з пізнього
пiсляобiденного часу до раннього ранку дозволить
зменшити навантаження на підприємства виробники
електроенергіі.
• Підтримуите в робочому стані і миите ущільнювачі так,
щоб вони добре прилягали до дверцят і не дозволяли б
виникати
втратам тепла.
31
Догляд i технічне
обслуговування
Відключіть електричне живлення
UA
До початку всіх робіт ізолюите прилад від мережі
електричного живлення.
Кришка
У моделях зі скляною
кришкою очищення
здіиснюється за
допомогою теплоі води.
Уникаите абразиві.
Можна зняти кришку для
полегшення очищення
позаду робочоі поверхні:
повністю відкрити іі и
потягнути наверх (див.
малюнок).
Чищення вироба
! Уникаите використання абразивних або роз’ідаючих
чистячих засобів, таких як засоби для виведення плям і
продукти для антикорозіиноі обробки, миючих засобів у
порошку і губок з абразивною поверхнею: вони можуть
подряпати поверхню без можливості відновлення.
! Ніколи не використовуите прилади для миття парою або
високим тиском.
• Для звичаиного технічного обслуговування досить
вимити поверхню вологою губкою і висушити кухонним
паперовим рушником.
• Зовнішні емальовані або неіржавіючі деталі и гумові
ущільнювачі можуть бути очищені губкою, просоченою
теплою водою і неитральним милом. Якщо плями
є такими, що важко виводяться, використовуите
спеціальні засоби. Добре промиите водою і висушіть
після миття. Не використовуите абразивні порошки або
ідкі речовини.
• Ґратки, ковпачки, розсікачі полум’я
і пальники робочоі поверхні легко знімаються,
щоб полегшити миття плити; миите іх в гарячіи воді з
неабразивним миючим засобом, ретельно видаляючи
накип і повністю висушивши перед встановленням на
місце.
• Для плит, що мають електророзпалювання, необхідно
регулярно виконувати акуратне чищення кінцевих
частин пристрою електророзпалювання и перевіряти,
щоб отвори для виходу газу не були забиті.
• Внутрішню частину духовки бажано мити кожного
разу після іі використання, коли вона ще тепла.
Використовуите гарячу воду і миючии засіб, добре
промиите і витріть м’якою тканиною. Уникаите абразиві.
• Очищайте скло дверцят за допомогою м’якої губки і
неабразивних засобів , після чого висушіть його м’якою
тканиною; забороняється використовувати шорсткуваті
абразивні матеріали чи загострені металеві шкребки:
вони можуть подряпати поверхню і викликати розкол
скла.
• Аксесуари можуть митися як звичаинии посуд, зокрема
в посудомииніи машині.
• Неіржавіюча сталь може мати плями, якщо знаходилася
в тривалому контакті з вапняною водою або з
агресивними чистячими засобами (що містять фосфор).
Рекомендується добре промити і висушити після миття.
І, крім того, варто висушити можливі місця пролиття
води.
32
! Уникати закривання кришки, коли пальники включені або
ще гарячі.
Контроль ущільнень духовки
Регулярно перевіряите стан ущільнення навколо
дверцят духовки. У разі иого пошкодження, зверніться
в наиближчии авторизовании Сервiснии центр. Не
рекомендується використовувати духовку до завершення
ремонту.
Технічне обслуговування газових кранів
З часом може трапитися так, що кран буде заблоковании
або иого буде важко обертати, тому буде необхідно
подумати про заміну самого крана.
! Ця операція має виконуватися фахівцем,
уповноваженим виробником.
Заміна лампочки освітлення духовки
1. Після відключення духовки
від електричноі мережі, зніміть
скляну кришку патрона (див.
малюнок).
2. Відгвинтіть лампочку і замініть
іі аналогічною: напруга 230В,
потужність 25 Вт, цоколь E 14.
3. Знов встановіть кришку и
повторно підключіть духовку до електричноі мережі.
! Не використовуйте лампочку духовки для
освітлення приміщень.
Допомога
Повiдомте:
• модель плити (модель)
• серіинии номер (S/N)
Дана інформація міститься на табличці з
характеристиками, прикріпленіи до плити і / або на
упаковці.
Instalare
Evacuarea gazelor de ardere
! Este important să păstraţi acest manual pentru a-l
putea consulta în orice moment. În caz de vânzare,
cedare sau mutare, asiguraţi-vă că acesta rămâne cu
aparatul.
RO
Evacuarea gazelor de ardere trebuie să fie asigurată de
o hotă legată la un coş cu tiraj natural, eficient, sau de un
ventilator electric care să intre în funcţiune automat, la
fiecare aprindere a aragazului (vezi figurile).
! Citiţi cu atenţie instrucţiunile: veţi găsi informaţii
importante cu privire la instalare, la folosire şi la
siguranţă.
! Instalarea aparatului se va face conform acestor
instrucţiuni, de către persoanele calificate profesional.
! Orice intervenţie de reglare, întreţinere, etc., trebuie
efectuată cu aragazul deconectat de la reţea.
Evacuarea la exterior
Aerisirea încăperilor
Acest aparat poate fi instalat şi poate funcţiona doar
în încăperi aerisite în permanenţă, conform Normelor
Naţionale în vigoare. Încăperea în care va fi montat
aragazul trebuie să fie alimentată cu o cantitate de aer
suficientă pentru a asigura arderea gazelor (debitul
de aer nu poate fi mai mic de 2 m3/h pe kW de putere
instalată).
Prizele de aer, protejate de grătare, trebuie să aibă o
secţiune a conductei de cel puţin 100 cm2 şi trebuie să
fie amplasate astfel încât să nu fie acoperite, nici măcar
parţial (vezi figura A).
Acestea trebuie să fie mărite 100% - minim cu 200
cm2 – dacă aragazul nu este dotat cu dispozitivul de
siguranţă împotriva scăpărilor de gaz sau dacă aerul
necesar arderii este tras dintr-o încăpere alăturată
(vezi figura B), care oricum nu poate fi o parte comună
a imobilului, o încăpere cu pericol de incendiu sau un
dormitor. Prizele de aer trebuie să aibă o conductă de
comunicare cu exteriorul, după descrierea de mai sus.
Încăpere
adiacentă
A
Încăperea de
aerisit
B
A
Canale de aerisire pentru
aerul necesar arderii
Major area spaţiului dintre
uşă şi podea
! După folosirea îndelungată a aparatului, se
recomandă să deschideţi fereastra sau să măriţi viteza
de rotaţie a ventilatoarelor.
Evacuarea gazelor prin
şemineu sau
coş de fum ramificat
(numai pentru aparatele
de coacere)
! Gazele de petrol lichefiate, mai grele ca aerul,
stagnează în partea de jos a încăperii ; de aceea,
încăperea unde este amplasat aragazul - dacă folosiţi
butelii cu GPL – trebuie să aibă fante de aerisire spre
exterior, împotriva eventualelor scăpări de gaz.
Buteliile GPL, atât goale cât şi umplute parţial, nu
trebuie instalate sau depozitate în încăperi sau camere
situate sub nivelul solului (pivniţe, etc.). Păstraţi în
încăperea cu aragazul numai butelia pe care o utilizaţi,
amplasată departe de sursele de căldură (cuptoare,
sobe), care ar putea încălzi butelia la peste 50°C.
Poziţionarea şi punerea la nivel
! Este posibil să instalaţi aparatul între alte piese
de mobilier, dacă înălţimea acestora nu depăşeşte
înălţimea aragazului.
! Asiguraţi-vă că peretele din spatele aragazului este
făcut dintr-un material neinflamabil, rezistent la căldură
(t 90°C).
Pentru o instalare corectă:
• amplasaţi aparatul în bucătărie, în sala de masă
sau într-o garsonieră fără pereţi despărţitori, dar
niciodată în baie.
• dacă aragazul este mai înalt decât celelalte piese de
mobilier, acestea trebuie să fie distanţate cu 200 mm
de aparat ;
• dacă aragazul se instalează sub un raft, acesta din
urmă va trebui să fie montat la o distanţă de minim
420 mm de blatul de lucru.
Dacă rafturile sunt inflamabile, distanţa trebuie să fie
de 700 mm (vezi figura);
33
RO
420 mm.
420 mm.
Min.
600 mm.
Min.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
HOOD
• perdelele nu trebuie
să fie montate în spatele
aragazului şi nici la mai
puţin de 200 mm de
flancurile acestuia;
• eventualele hote
trebuie să fie instalate
conform indicaţiilor
conţinute în manualul de
instrucţiuni ale acestora.
Punerea la nivel
Dacă este necesar să puneţi
la nivel aparatul, înşurubaţi
şuruburile de reglare - din
dotare – în locaşurile speciale
de sub aragaz (vezi figura).
Picioarele* vor fi introduse în
orificiile de sub aragaz.
Conectarea electrică
Montaţi pe cablu un ştecăr normalizat, capabil să suporte
sarcina indicată pe plăcuţa cu caracteristici a aparatului
(vezi tabelul cu Date tehnice).
În cazul efectuării legăturii directe la reţea, este necesar
să se monteze între aparat şi reţea un întrerupător
omnipolar cu deschiderea minimă a contactelor de 3
mm, dimensionat la sarcină, conform normelor NFC
15-100 (firul de împământare nu trebuie să fie întrerupt
de întrerupător). Cablul de alimentare trebuie să fie
poziţionat astfel încât să nu atingă în nici un punct
o temperatură cu 50°C peste temperatura mediului
ambiant.
Înainte de a efectua legătura, asiguraţivă că:
• priza să fie cu împământare şi conform prevederilor de
lege;
• priza să poată suporta sarcina maximă de putere a
maşinii, indicată pe plăcuţa de caracteristici;
• tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în valorile
indicate pe plăcuţa cu caracteristici;
• priza să fie compatibilă cu ştecărul aparatului. În
caz contrar înlocuiţi priza sau ştecărul; nu folosiţi
*doar pe anumite modele.
34
prelungitoare sau prize multiple.
! După instalarea aparatului, cablul de alimentare şi
priza de curent trebuie să fie uşor accesibile.
! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.
! Cablul trebuie să fie controlat periodic şi înlocuit de
electricieni autorizaţi.
! Firma îşi declină orice responsabilitate în cazul în
care aceste norme nu se respectă.
Racordarea la gaze
Racordarea la gaze sau la butelie poate fi efectuată cu
un furtun flexibil din cauciuc sau oţel, conform normelor
naţionale în vigoare, numai după ce aţi verificat că
aparatul este reglat pentru tipul de gaz pe care îl veţi
folosi (vezi eticheta de pe capac: în caz contrar vezi mai
jos). În caz de alimentare cu gaz lichefiat, de la butelie,
folosiţi regulatoare de presiune care să fie conforme
cu normele naţionale în vigoare. Pentru a facilita
racordarea, alimentarea aragazului se poate orienta
lateral*: închideţi racordul pe care se fixează furtunul cu
capacul respectiv şi înlocuiţi garnitura de etanşare (din
dotarea aparatului).
! Pentru o funcţionare sigură, pentru o folosire adecvată
a energiei şi o durabilitate sporită a aparaturii, asiguraţivă
că presiunea de alimentare respectă valorile indicate în
tabelul cu „Caracteristicile arzătoarelor şi duzelor” (vezi
mai jos).
Racordarea la gaze cu furtun din cauciuc
Verificaţi ca furtunul să corespundă normelor naţionale
în vigoare. Diametrul intern al tubului de utilizat trebuie
să fie de: 8 mm pentru alimentarea cu gaz lichefiat şi 13
mm pentru alimentarea cu gaz metan.
După racordare, asiguraţi-vă că furtunul:
• nu atinge nici o componentă susceptibilă de a depăşi
50°C;
• nu este supus nici unui fel de forţe, de tracţiune şi de
torsiune, şi nu este curbat excesiv sau îngustat;
• nu intră în contact cu obiecte sau colţuri ascuţite,
părţi mobile şi că nu este presat;
• este uşor accesibil, pe tot traseul său, cu scopul de
al putea controla;
• are o lungime sub 1500 mm;
• este bine introdus la capete şi fixat cu coliere de
strângere, conform normelor naţionale în vigoare.
! Dacă una sau mai multe din aceste condiţii nu sunt
respectate sau dacă aragazul este încastrat între două
piese de mobilier – condiţii clasa a 2a, subcategoria 1 –
va trebui să utilizaţi pentru racordare un tub flexibil din
oţel (vezi mai jos).
3. verificaţi apoi ca, rotind rapid buşonul aragazului, de
la maxim la minim, să nu se stingă ochiul.
Racordarea la gaze cu tub flexibil din oţel
inoxidabil, pe perete, cu cuplări filetate
Adaptarea cuptorului
Verificaţi ca tubul şi garniturile să corespundă normelor
naţionale în vigoare.
Pentru a monta tubul, este necesar să îndepărtaţi mufa
furtunului de pe aragaz (robinetul de alimentare cu gaz este
„tată”, de 1/2, filetat, cilindric).
! Efectuaţi legătura astfel încât lungimea tubului să nu
depăşească 2 m (la întinderea maximă); asiguraţi-vă că
acesta nu atinge nici o componentă mobilă şi nu este
strivit.
Controlul etanşeităţii
! Arzătoarele blatului nu au nevoie de reglarea aerului
primar.
Înlocuirea duzei arzătorului din cuptor:
1. scoateţi sertarul pentru încălzit alimente
2. scoateţi protecţia glisantă “A”
(vezi figura);
A
3. extrageţi arzătorul cuptorului după ce aţi scos
şurubul V (vezi figura);
V
Operaţia va fi facilitată dacă
demontaţi uşa cuptorului.
După terminarea instalării, controlaţi perfecta
etanşeitate a tuturor racordurilor folosind o soluţie de
săpun, însă niciodată o flacără.
4. deşurubaţi duza arzătorului
folosind o cheie tubulară pentru
duze (vezi figura) sau o cheie
tubulară de 7 mm şi înlocuiţi-o
cu cea adecvată, în funcţie de
tipul de gaz (vezi tabelul cu
Caracteristicile arzătoarelor şi
duzelor).
Adaptarea la diferite tipuri de gaz
Aragazul poate fi adaptat şi la alte tipuri de gaz, în afara
celui pentru care a fost predispus (indicat pe eticheta
de pe capac).
Adaptarea blatului de lucru
Înlocuirea duzelor arzătoarelor:
1. înlăturaţi grătarul şi extrageţi arzătoarele din sediul lor;
2. deşurubaţi duzele, folosind o cheie tubulară de 7 mm
(vezi figura), şi înlocuiţile cu
cele adecvate pentru noul
tip de gaz (vezi tabelul cu
“Caracteristicile arzătoarelor şi
duzelor”); .
3. montaţi la loc toate
componentele efectuând
aceleaşi operaţii ca la
demontare, dar în sens invers.
Reglarea arzătoarelor
cuptorului la minim:
1. aprindeţi arzătorul (vezi Pornire şi utilizare);
2. rotiţi buşonul la minim (MIN) după ce aţi lăsat arzătorul
să funcţioneze cam 10 minute la maxim (MAX);
3. scoateţi buşonul;
4. rotiţi şurubul de reglare de lângă tija termostatului
(vezi figurile) până când obţineţi o flacără mică,
constantă;
! În cazul unui gaz lichefiat, şurubul de reglare trebuie
să fie înşurubat complet;
5. verificaţi dacă, rotind repede buşonul de la MAX
Reglarea arzătoarelor aragazului la minim:
1. rotiţi buşonul la minim;
2. scoateţi buşonul şi rotiţi şurubul de reglare (din
interiorul sau de lângă tija centrală) până când obţineţi
o flacără mică, constantă;
! În cazul unui gaz lichefiat, şurubul de reglare trebuie
să fie înşurubat complet.
35
RO
RO
la MIN sau dacă închideţi şi deschideţi repede uşa
cuptorului, flacăra rămâne aprinsă.
DATE TEHNICE
Dimensiuni cuptor H
xLxP
Volum
Dimensiunile utile ale
sertarului de păstrare
a alimentelor la cald
Tensiunea şi
frecvenţa de
alimentare
34x38x44 cm
l 57
lăţime42 cm
profunzime 44 cm
înălţime 17cm
a se vedea plăcuţa de caracteristici
se pot adapta la toate tipurile de gaz
indicate pe plăcuţa cu caracteristici,
lipită pe partea internă a uşii
rabatabile sau, după deschiderea
sertarului de sub cuptor, pe peretele
interior din stânga.
Directive Comunitare: 2006/95/EC
din 12/12/06 (Tensiune Joasă) şi
modificările succesive 2004/108/EC din 15/12/04
(Compatibilitate Electromagnetică)
şi modificările succesive 2009/142/EC din 30/11/09 (Gaze)
şi modificările succesive -93/68/CEE
din 22/07/93 şi modificările
succesive - 2002/96/EC.
1275/2008 (Stand-by/ Off mode)
Arzătoare
Tabelul cu caracteristicile arzătoarelor şi duzelor
Tabelul 1
Arzător
Rapid (mare)
(R)
Semirapid
(mediu) (S)
Auxiliar (mic)
(A)
Cuptor
Diametru
(mm)
Putere termică
kW (p.c.s.*)
Nominală Redusă
By Pass
1/100
(mm)
Gaz lichefiat
duză
debit*
1/100
g/h
(mm)
***
**
Gaz natural
duză
debit*
1/100
l/h
(mm)
100
3.00
0.7
41
87
218
214
128
286
75
1.90
0.4
30
70
138
136
104
181
51
1.00
0.4
30
52
73
71
2,80
1.0
Nominală (mbar)
Presiuni de
Minimă (mbar)
alimentare
Maximă (mbar)
*
La 15°C 1013 mbar-gaz uscat
***
**
Propan P.C.S. = 50,37 MJ/Kg
46
80
36
-
204
200
28-30
37
20
25
35
45
Butan P.C.S. = 49,47 MJ/Kg
Gaze naturale P.C.S. = 37,78 MJ/Kg
76
95
119
267
20
17
25
S S
A
R
C 34S G3 UA /HA S
Pornire şi utilizare
Utilizarea aragazului
Sfaturi practice pentru utilizarea arzătoarelor
Aprinderea arzătoarelor
Pentru a obţine un randament maxim al arzătoarelor,
precum şi a economisi gazul, utilizaţi numai recipiente
cu fundul plat, acoperite cu capac, de dimensiuni
proporţionale cu ale arzătoarelor:
Fiecare buşon al aragazului are, în dreptul său, schiţa
arzătoarelor; ARZĂTORUL comandat de buşon este
reprezentat cu un cerc evidenţiat.
Pentru a aprinde un arzător al aragazului:
1. apropiaţi de arzător o flacără sau o brichetă de aragaz;
2. apăsaţi şi, în acelaşi timp, rotiţi buşonul arzătorului
în sens contrar acelor de ceasornic, până în poziţia
maxim .
3. reglaţi intensitatea flăcării, după dorinţă, rotind
în sens contrar acelor de ceasornic buşonul
ARZĂTORULUI: la minim , la maxim  sau într-o
poziţie intermediară.
Dacă aparatul este dotat cu
un dispozitiv electronic de
X
aprindere* (C), apăsaţi mai
întâi butonul de aprindere,
,
indicat cu simbolul
apoi apăsaţi şi rotiţi buşonul
C
ARZĂTORULUI în sens
contrar acelor de ceasornic,
până când reperul ajunge în dreptul poziţiei maxim;
aşteptaţi aprinderea flăcării.
Anumite modele sunt dotate cu un dispozitiv de
aprindere integrat în buşon; în acest caz, veţi observa
numai dispozitivul de aprindere electronic* (vezi figura)
dar nu şi butonul de aprindere. Este suficient să apăsaţi
şi, în acelaşi timp, să rotiţi buşonul ARZĂTORULUI
în sens contrar acelor de ceasornic, până în poziţia
maxim şi să aşteptaţi aprinderea flăcării. În momentul în
care lăsaţi buşonul, se poate întâmpla ca flacăra să se
stingă. În acest caz, repetaţi operaţiile, ţinând buşonul
apăsat mai mult timp.
! Dacă flacăra se stinge accidental, opriţi arzătorul şi
aşteptaţi minim 1 minut înainte să încercaţi din nou.
Dacă aparatul este dotat cu un dispozitiv de
siguranţă*(X) împotriva scăpării d e gaz, ţineţi apăsat
buşonul ARZĂTORULUI timp de 2-3- secunde, pentru a
menţine flacăra aprinsă şi a activa dispozitivul.
Pentru a stinge arzătorul, rotiţi buşonul până la •.
ATENŢIE! Capacul din sticlă se
poate sparge dacă este încălzit.
Stingeţi toate arzătoarele sau
eventualele plite electrice înainte
de a-l închide.*Se referă numai la
modelele cu capac de sticlă
Arzător
RO
Diametru
recipienţi (cm)
24-26
16-20
Rapid (R)
Semi-rapid
(S)
Auxiliar (A)
10-14
Pentru a identifica tipul arzătorului faceţi referire la
desenele din paragraful „Caracteristicile arzătoarelor şi
duzelor”.
Utilizarea cuptorului
! La prima aprindere, vă recomandăm să lăsaţi cuptorul
să funcţioneze în gol timp de aproximativ 1 oră, cu
termostatul la maxim şi uşa închisă. Stingeţi apoi
cuptorul, deschideţi uşa şi aerisiţi camera. Mirosul care
se degajă este datorat evaporării substanţelor utilizate
pentru a proteja cuptorul.
! Înainte de utilizare, este strict necesar să dezlipiţi folia
de plastic de pe laturile aparatului!
! Nu aşezaţi niciodată obiecte pe fundul cuptorului,
pentru că riscaţi să deterioraţi smalţul. Utilizaţi primul
nivel al cuptorului numai când folosiţi rotisorul.
Aprinderea cuptorului
Pentru a aprinde arzătorul cuptorului, apropiaţi de
orificiul F (vezi figura) o flacără sau o brichetă şi, în
acelaşi timp, apăsaţi şi rotiţi în sens antiorar buşonul
CUPTORULUI până la poziţia MAX.
F
Dacă, după 15 secunde,
arzătorul nu se aprinde,
lăsaţi buşonul, deschideţi uşa
cuptorului şi aşteptaţi cel puţin
1 minut înainte de a încerca din
nou să-l aprindeţi.
! Cuptorul este dotat cu un dispozitiv de siguranţă;
de aceea este necesar să ţineţi apăsat buşonul
CUPTORULUI timp de 6 secunde circa.
*doar pe anumite modele.
37
RO
! Dacă flacăra se stinge accidental, opriţi arzătorul şi
aşteptaţi minim 1 minut înainte să încercaţi din nou.
Becul cuptorului
Reglarea temperaturii
Becul poate fi aprins în orice moment, apăsând tasta
BECUL CUPTORULUI.
Timer*
Pentru a obţine temperatura ideală coacerii alimentelor,
rotiţi buşonul CUPTORULUI în sens contrar acelor de
ceasornic. Temperaturile sunt indicate pe panoul de
control şi variază de la MIN (140°C) la MAX (250°C).
După obţinerea temperaturii dorite, cuptorul o va
menţine constantă, graţie termostatului.
Pentru a pune în funcţiune Timerul (Cronometrul)
procedaţi astfel:
1. rotiţi buşonul Timer în sens orar ; executaţi o
rotaţie aproape completă pentru a încărca soneria;
2. rotiţi buşonul TIMER în sens contrar acelor de
ceasornic  pentru a regla timpul dorit.
Grill
Sertarul inferior*
Rotind în sens antiorar butonul CUPTOR până la
se pune în funcţiune grătarul cu raze
poziţia
infraroşii. Cu ajutorul grătarului se obţin alimente
rumenite, acesta fiind indicat în special pentru
pregătirea rosbifului, fripturilor la cuptor, cotletelor
sau cârnaţilor. Aşezaţi grătarul la nivelul 4 sau 5
şi tava cuptorului la primul nivel, pentru a colecta
grăsimea şi a evita formarea fumului.
! Funcţionarea grătarului este semnalată prin
aprinderea indicatorului GRILL.
Sub cuptor este un
sertar care poate
fi utilizat pentru a
păstra accesoriile sau
vasele de bucătărie.
Pentru a deschide uşa
compartimentului, rotiţi-o
în jos (vezi figura).
! Suprafeţele interne ale sertarului (dacă este prezent)
se pot încălzi.
! Efectuaţi coacerea la grătar cu uşa cuptorului închisă,
pentru a obţine rezultate superioare şi o economie
sensibilă de energie electrică (circa 10%).
Rotisor
Pentru a pune în funcţiune rotisorul (vezi figura)
procedaţi astfel:
1. aşezaţi tava la primul nivel;
2. puneţi suportul
rotisorului la al 4lea nivel
şi introduceţi frigarea în
orificiul de pe peretele
din spate al cuptorului;
3. porniţi ROTISORUL
apăsând butonul
corespunzător.
! Nu depozitaţi materiale
inflamabile în sertarul de sub
cuptor.
A
Pe modelele de aragaz pe
gaz există o protecţie glisantă
A care serveşte la protejarea
sertarului de sub cuptor de
căldura emanată de arzător
(vezi figura).
S
Pentru a scoate protecţia
culisantă, deşurubaţi şurubul S
(vezi figura). Pentru a o monta
la loc, blocaţi-o cu şurubul S.
! Înainte de a utiliza cuptorul, verificaţi dacă protecţia
culisantă este fixată corect.
*doar pe anumite modele.
38
Ceas cu cronometru Rustic*
Cum se setează cronometrul
Rotiţi selectorul în sens contrar acelor de ceasornic
până când indicatorul ajunge în dreptul orei dorite
(scală internă) care se poate vedea prin “vizor”
Cronometrarea timpului va începe imediat.
Pentru a întrerupe soneria, sau pentru a utiliza numai
funcţia de ceas, aduceţi indicatorul în dreptul simbolului
Cum se poate fixa ora
Cuptorul trebuie să fie branşat la reţeaua electrică.
Trageţi buşonul şi rotiţi-l în sens contrar acelor de
ceasornic pentru a
regla ora exactă.
! Ceasul funcţionează
cu electricitate, deci
în lipsa curentului
electric se va opri. La
revenirea curentului,
este necesar să
repetaţi operaţiile de
reglare a orei exacte.
! Când introduceci grtarul, asiguraci-v c opritorul este în
partea din spate a cavitcii (vezi imaginea).
Funcţia de
cronometrare
Cronometrul presupune fixarea unei unităţi de timp de
la care începe numărătoarea inversă: Această funcţie
nu comandă aprinderea sau stingerea cuptorului, ci
indică numai expirarea timpului reglat, prin emiterea
unui semnal sonor.
Tabelul cu recomandări pt coacerea în cuptor
Alimente
Paste făinoase
Lasagne (Foi de aluat dispuse în straturi,
umplute)
Cannelloni (macaroane groase umplute)
Paste gratinate
Carne
Viţel
Pui
Raţă
Iepure
Porc
Miel
Peşte
Scrumbie
Dentex dentex
Păstrăv în folie de aluminiu
Pizza
Napoletana
Tort
Biscuiţi
Tarte
Tarte sărate
Dulciuri din aluat dospit
Gril
Cotlete de viţel
Costiţe
Hamburger
Scrumbie
Toast
Greutate
(Kg)
Poziţia
rafturilor
Preîncălzire (minute)
Temperatură
recomandată (°C)
Durata ciclului
(minute)
2.5
2.5
2.5
2
2
2
200-210
200
200
10
10
10
75-85
50-60
50-60
1.5
1.5
1.8
2.0
2.1
1.8
3
3
3
3
3
3
200-210
210-220
200
200
200
200
10
10
10
10
10
10
95-100
90-100
100-110
70-80
70-80
100-105
1.1
1.5
1.0
3
3
3
180-200
180-200
180-200
10
10
10
45-50
45-55
45-50
1.0
4
210-220
15
20-25
0.5
1.1
1.0
1.0
4
4
4
4
180
180
180
170
15
15
15
15
25-35
40-45
50-55
40-45
1
1.5
1
1
4
4
4
3
4
4
5
5
5
5
5
15-20
20
20-30
15-20
4-5
*doar pe anumite modele.
39
RO
Precauţii şi sfaturi
RO
!Aparatul a fost proiectat şi construit conform normelor
internaţionale de siguranţă.
Aceste avertizări sunt furnizate din motive de siguranţă
şi trebuie să fie citite cu atenţie.
Norme de protecţie şi siguranţă generale
• Aceste instrucţiuni sunt valabile doar pentru
ţările ale căror simboluri apar în manualul
de instrucţiuni şi pe tăbliţa de identificare a
aparatului.
• Acest aparat de uz casnic fost conceput pentru a fi
folosit numai în interiorul locuinţelor.
• Aparatul nu trebuie instalat în aer liber, nici chiar
în cazul în care spaţiul este adăpostit, deoarece
expunerea acestuia la ploi şi furtuni este foarte
periculoasă.
• Nu atingeţi maşina când sunteţi desculţi sau cu
mâinile sau picioarele ude sau umede.
• Aparatul trebuie sa fie utilizat numai pentru
coacerea alimentelor si numai de persoane
adulte, conform instructiunilor din manual. Orice
alta utilizare (de exemplu: încalzirea locuintei)
este considerata improprie si deci periculoasa.
Fabricantul nu va putea fi considerat responsabil
pentru eventuale daune provenite din utilizarea
improprie, gresita sau irationala a aparatului.
• Acest manual face parte din aparatele de clasa 1
(izolat) sau 2 – subcategoria 1 (fixat între două piese
de mobilier).
• Îndepărtaţi copiii de aparat.
• Evitaţi ca şi cablurile de alimentare ale altor aparate
electrocasnice să atingă părţile încălzite ale
aparatului.
• Nu obstrucţionaţi fantele de aerisire sau de ieşire a
căldurii.
• Evitaţi să închideţi capacul din sticlă al aragazului
(numai pe anumite modele) dacă arzătoarele sunt
aprinse sau calde.
• Nu executaţi nici o operaţie de curăţire sau
întreţinere înainte de a fi scos ştecărul din priză.
• În caz de defecţiune, nu umblaţi în nici un caz la
mecanismele din interior şi nu încercaţi să o reparaţi
singuri. Apelaţi la serviciul de asistenţă.
• Nu aşezaţi obiecte grele pe uşa cuptorului, când este
deschisă.
• Este interzisă utilizarea aparatului de persoanele
(inclusiv copiii) care au o redusă capacitate fizică
sau senzorială sau mentală, precum şi de cele fără
experienţă sau care nu s-au familiarizat cu produsul,
dacă nu sunt supravegheate de un responsabil sau
dacă nu au primit în prealabil instrucţiuni asupra
modului de folosire a aparaturii.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Scoaterea aparatului din uz
• Eliminarea ambalajelor: respectaţi normele locale, în
acest fel ambalajele vor putea fi utilizate din nou.
• Directiva Europeană 2002/96/CE cu privire la
deşeurile care provin de la aparatura electrică
sau electronică (RAEE) prevede ca aparatele
electrocasnice să nu fie colectate împreună cu
deşeurile urbane solide, obişnuite. Aparatele
scoase din uz trebuie să fie colectate separat atât
pentru a optimiza rata de recuperare şi de reciclare
a materialelor componente cât şi pentru a evita
pericolele care pot duce la dăunarea sănătăţii
omului sau poluarea mediului înconjurător. Simbolul
tomberonului tăiat care apare pe toate produsele vă
aminteşte tocmai obligaţia de a le colecta separat.
Aparatele electrocasnice scoase din uz pot fi trimise
unui centru public de colectare, centrelor orăşeneşti
sau, dacă legea naţională prevede, ele pot fi
returnate vânzătorului, în momentul achiziţionării
unor noi produse, echivalente.
Toţi producătorii importanţi de aparatură
electrocasnică şi-au unit eforturile pentru a crea
sisteme speciale de gestionare, care se ocupă cu
colectarea şi scoaterea din uz a aparatelor vechi.
• Utilizaţi întotdeauna mănuşi speciale pentru a băga
sau scoate recipientele din cuptor.
Economisirea energiei şi protecţia
mediului înconjurător
• Nu utilizaţi lichide inflamabile (alcool, benzină) în
apropierea aparatului, când acesta este în funcţiune.
• Utilizând aragazul între orele serale şi primele
ore ale dimineţii, colaboraţi la reducerea sarcinii
întreprinderilor electrice.
• Nu depozitaţi materiale inflamabile în sertarul de
sub cuptor: dacă cuptorul se aprinde din greşeală,
materialele depozitate pot lua foc.
• Când aparatul nu este utilizat, verificaţi ca buşoanele
să fie în poziţia • şi că robinetul de gaz este închis.
• Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablu.
40
• Asiguraţi-vă că garniturile sunt curate, eficiente, că
aderă bine pe uşa cuptorului şi nu provoacă
dispersii de căldură.
Întreţinere şi curăţire
Decuplarea electrică
Capacul
Modelele dotate cu capac din sticlă se vor spăla cu apă
Înainte de orice operaţie, debranşaţi aparatul de la reţeaua de călduţă. Evitaţi substanţele abrazive.
Puteţi demonta capacul
alimentare cu curent electric.
pentru a facilita operaţiile
de curăţare, mai ales în
Curăţarea aparatului
spatele aragazului: pentru
aceasta, deschideţi
! Evitaţi utilizarea de detergenţi abrazivi sau corosivi, ca de
capacul
şi ridicaţi-l (vezi
ex. soluţiile de scos pete sau produsele împotriva ruginii,
fi
gura).
detergenţii praf sau bureţii care au o suprafaţă rugoasă: ele
! Evitaţi să închideţi
pot zgâria iremediabil suprafaţa aparatului.
capacul aragazului când
arzătoarele sunt calde
! Nu utilizaţi niciodată produse pe bază de vapori sau cu
sau aprinse.
presiune ridicată în vederea curăţării aparatelor.
• Pentru operaţiile de întreţinere curente, este suficient să
spălaţi aragazul cu un burete umed, după care să-l ştergeţi
cu hârtie absorbantă de bucătărie.
Controlaţi garniturile cuptorului.
Controlaţi periodic garnitura din jurul uşii cuptorului.
Dacă este deteriorată, apelaţi la cel mai apropiat
• Părţile externe, smălţuite sau din inox, precum şi garniturile Centru de Asistenţă Autorizat. Se recomandă să nu
folosiţi cuptorul până la înlocuirea garniturii.
din cauciuc pot fi curăţate cu un burete îmbibat în apă
călduţă şi săpun neutru. Dacă petele sunt persistente,
folosiţi produse speciale. Clătiţi cu multă apă şi ştergeţi,
Întreţinerea robinetelor de gaz
după curăţire. Nu folosiţi prafuri abrazive sau substanţe
corosive.
Cu timpul, se poate întâmpla ca buşoanele să se
• Grătarele, plitele de deasupra ochiurilor, coroanele de
separat flacăra
şi arzătoarele aragazului sunt detaşabile,
pentru a facilita curăţarea lor: spălaţi-le cu apă caldă şi
detergent delicat, având grijă să scoateţi orice depunere.
Apoi aşteptaţi până când sunt perfect uscate.
blocheze sau să se rotească mai greu; în acest caz,
este necesar să le înlocuiţi.
! Această operaţie trebuie să fie executată numai de
un instalator autorizat de fabricant.
Înlocuirea becului cuptorului
• Dacă aparatul dvs are aprindere electronică, este necesar
1. După ce aţi debranşat aparatul de la alimentarea
să îl curăţaţi cât mai des - în special capătul dispozitivelor
de aprindere instantanee – şi să verificaţi dacă orificiile prin electrică, scoateţi capacul din sticlă care acoperă becul
(vezi figura).
care iese gazul nu sunt înfundate.
2. Deşurubaţi becul şi înlocuiţi-l
cu unul similar: tensiune 230 V,
• Interiorul cuptorului se va spăla, de preferinţă, după fiecare
putere 25 W, cuplare E 14.
utilizare, când este cald. Utilizaţi apă caldă şi detergent;
3. Montaţi la loc capacul de
clătiţi bine şi ştergeţi cu o lavetă moale. Evitaţi substanţele
sticlă şi racordaţi din nou
abrazive.
aragazul la instalaţia electrică.
! Nu folosici lampa cuptorului
• Curăţaţi geamul uşii cu un burete; nu utilizaţi produse
pentru _i ca iluminare a încperilor.
abrazive; ştergeţi cu o lavetă moale; nu folosiţi articole
Asistenţă
abrazive sau răzuitoare din metal, ascuţite, deoarece
acestea pot deteriora suprafaţa geamului sau îl pot sparge.
Comunicaţi:
• Accesoriile pot fi spălate ca orice alt vas, chiar şi în maşina • modelul aparatului (Mod.);
• numărul de serie (S/N).
de spălat vase.
Aceste informaţii se găsesc pe tăbliţa cu caracteristici
lipită pe aparat şi/sau pe ambalaj.
• Oţelul inox poate rămâne pătat dacă intră des în contact
cu apa, mai ales dacă are un conţinut mare de calcar, sau
cu detergenţii agresivi (care conţin fosfor). După fiecare
spălare, se recomandă să îl clătiţi bine şi să îl ştergeţi. Este
oportun în acelaşi timp să ştergeţi şi eventualele urme de
apă.
41
RO
RO
42
RO
43
05/2012- 195103571.00
XEROX FABRIANO
RO
44
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement