Indesit FIM 53 K.A IX S Instruction for Use

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Indesit FIM 53 K.A IX S Instruction for Use | Manualzz
FIM 53 K.A IX S
Svenska
Bruksanvisning
UGN
Innehållsförteckning
Bruksanvisning,1
Varning,3
Service,4
Beskrivning av maskinen,5
Beskrivning av maskinen,6
Installation,21
Start och användning,23
Programmes,23
Den programmmatore elektroniska matlagning,25
Säkerhetsföreskrifter och råd,26
Underhåll och skötsel,27
Română
Türkçe
Kullanım talimatları
FIRIN
İçindekiler
Kullanım talimatları,1
Uyarı,2
Teknik Servis,4
Cihazın tanıtımı,5
Cihazın tanıtımı,6
Montaj,7
Başlatma ve kullanım,9
Programlar,9
Elektronik programlayıcı,11
Önlemler ve tavsiyeler,12
Servis ve bakım,13
CUPTOR
Sumar
Instrucţiuni de folosire,1
Avertizări,3
Asistenţă,4
Descrierea aparatului,5
Descrierea aparatului,6
Instalare,28
Pornire şi utilizare,30
Programe,30
Programator de coacere electronic,32
Măsuri de precauţie şi recomandări,33
Întreţinerea şi îngrijirea aparatului,34
Polski
Instrukcja obsługi
PIEKARNIK
Instrucţiuni de folosire
Spis treści
Instrukcja obsługi,1
Ostrzezenia,2
Serwis Techniczny,4
Opis urządzenia,5
Opis urządzenia,6
Instalacja,14
Uruchomienie i użytkowanie,16
Programy,16
Programator elektroniczny,18
Zalecenia i środki ostrożności,19
Konserwacja i utrzymanie,20
Uyarı
Ostrzezenia
DİKKAT: Bu cihaz ve erişilebilen bölümleri, kullanım
sırasında çok sıcak olur.
Dikkat etmek ve ısıtılan parçalara dokunmaktan
kaçınmak gerekir.
Eğer sürekli olarak gözetim altında değiller ise, 8
yaşından küçük çocukları uzak tutunuz.
Bu cihaz, eğer uygun şekilde gözetim altında
bulunuyorlar ise veya güvenli şekilde cihazın
kullanımı hakkında eğitim almışlar ise ve ilişkin
tehlikeler göz önünde bulundurulur ise, 8 yaşından
itibaren çocuklar ve fiziksel, duyusal veya mental
kapasitelerden yoksun veya tecrübe ve bilgi
sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar, cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım
işlemleri, denetimsiz olarak çocuklar tarafından
gerçekleştirilmemelidir.
UWAGA: To urządzenie oraz jego dostępne części
silnie się rozgrzewają podczas użytkowania. Należy
uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku życia zbliżały
się do urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem
dorosłych.
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci
powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź
umysłowych, jak również osoby nieposiadające
doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli
znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli
zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu
użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze
związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić
się urządzeniem. Prace związane z czyszczeniem i
konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci,
jeśli nie są one nadzorowane.
Camın parçalanmasına neden olarak yüzeyi
çizebileceğinden, fırının cam kapağını temizlemek
için aşındırıcı ürünler ve kesici metal spatulalar
kullanmayınız.
Cihazı temizlerken asla buharlı yada yüksek basınçlı
temizleyiciler kullanmayınız.
DİKKAT: Muhtemel elektrik çarpmalarının önüne
geçmek için lambayı yenisi ile değiştirmeden önce,
cihazın sönük olduğundan emin olunuz.
! Izgara takıldığı zaman, kilidin yukarı doğru dönük
ve yuvanın arka tarafında olduğundan emin olunuz.
2
Nie stosować środków ściernych ani ostrych
łopatek metalowych do czyszczenia szklanych
drzwiczek piekarnika, ponieważ mogłyby porysować
powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby.
Nie stosować nigdy oczyszczaczy parowych lub
ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia.
UWAGA: Przed wymianą żarówki, należy się
upewnić, że urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć
ryzyka porażenia prądem.
! Wsuwając ruszt, należy się upewnić, że ogranicznik
jest skierowany ku górze i znajduje się on w tylnej
części komory.
Varning
Avertizări
OBSERVERA! Denna utrustning och dess delar blir
mycket varma under användning.
Var noga med att inte vidröra värmeelementen.
Håll barn under 8 år under uppsikt så att de inte leker
med utrustningen.
Denna utrustning kan användas av barn över 8 år
och personer med psykiska, sensoriska eller fysiska
handikapp, eller som saknar erfarenhet och lämpliga
kunskaper, under förutsättning att detta sker under
uppsikt av en person som ansvarar för deras säkerhet
eller att de har fått nödvändiga anvisningar angående
dess användning och är medvetna om farorna i
samband med användningen. Barn får inte leka med
utrustningen. Rengörings- och underhållsmomenten
får inte utföras av barn utan en vuxens tillsyn.
ATENŢIE: Acest aparat şi părţile sale accesibile devin
foarte calde în timpul folosirii.
Trebuie să fiţi atenţi şi să nu atingeţi elementele de
încălzire.
Îndepărtaţi copiii sub 8 ani dacă nu sunt supravegheaţi
continuu.
Acest aparat poate fi utilizat de copiii de peste 8 ani
şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe
dacă se află sub o supraveghere corespunzătoare
sau dacă au fost instruiţi cu privire la folosirea
aparatului în mod sigur şi dacă îşi dau seama de
pericolele corelate. Copiii nu trebuie să se joace cu
aparatul. Operaţiunile de curăţare şi de întreţinere nu
trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.
Använd inte slipande rengöringsmedel eller vassa
metallskrapor för att rengöra ugnens glaslucka
eftersom de kan repa ytan, vilket kan leda till att
glaset spricker.
Nu folosiţi produse abrazive, nici perii de metal
tăioase pentru a curăţa uşa de sticlă a cuptorului,
deoarece ar putea zgâria suprafaţa, provocând astfel
spargerea geamului.
Använd aldrig ångtvättar eller högtryckstvättar för att
göra rent utrustningen.
Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi sau sub
presiune pentru a curăţa aparatul.
OBSERVERA! Kontrollera att utrustningen är
avstängd innan lampan byts ut, för att undvika
elstötar.
ATENŢIE: Asiguraţi-vă că aparatul este stins înainte
de a înlocui lampa pentru a evita posibilitatea
electrocutărilor.
! När gallret sätts in ska du kontrollera att stoppet är
vänt uppåt och på den bakre delen av fördjupningen.
! Când introduceţi grătarul, asiguraţi-vă că opritorul
este îndreptat în sus şi în partea din spate a cavităţii.
3
Teknik Servis
Asistenţă
Bu durumda şu bilgileri veriniz:
Comunicaţi:
• tipul de anomalie;
• modelul aparatului (Mod.)
• numărul de serie (S/N)
Aceste informaţii se găsesc pe tăbliţa cu caracteristici lipită de aparat.
! Yetkili olmayan teknisyenlerden asla yardım almayınız.
• Arıza tipi;
• Cihazın modeli (Mod.)
• Seri numarası (S/N)
Bu bilgiler cihazın üzerinde yer alan özellikler etiketinde belirtilmiştir
-
Serwis Techniczny
! Nigdy nie korzystać z usług nieautoryzowanych techników.
Podać:
• Rodzaj usterki;
• Model urządzenia (Mod.)
• Numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej
na urządzeniu.
Service
! Anlita aldrig obehöriga tekniker.
Uppge:
• Typ av fel.
• Maskinmodell (Mod.).
• Serienummer (S/N)
Den sistnämnda informationen anges på märkplåten som sitter på
utrustningen.
4
! Nu apelaţi niciodată la personal tehnic neautorizat.
Cihazın tanıtımı
Beskrivning av maskinen
Genel görünüm
Översiktsvy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KONUM 1
KONUM 2
KONUM 3
KONUM 4
KONUM 5
Açılır kapanır raf KILAVUZLARı
YAĞ DAMLAMA TENCERESi
IZGARA
Kontrol Paneli
LÄGE 1
LÄGE 2
LÄGE 3
LÄGE 4
LÄGE 5
GLIDSKENOR för falsar
PLÅTFALS
GALLERFALS
Kontrollpanel
Opis urządzenia
Descrierea aparatului
Widok ogólny
Vedere de ansamblu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POZIOM 1
POZIOM 2
POZIOM 3
POZIOM 4
POZIOM 5
PROWADNICE boczne
Poziom BLACHA UNIWERSALNA
Poziom RUSZT
Panel sterowania
POZITIA 1
POZITIA 2
POZITIA 3
POZITIA 4
POZITIA 5
GHIDAJE culisare rafturi
Raft TAVĂ
Raft GRĂTAR
Panou de control
9
6
8
5
7
3
1
4
2
5
Cihazın tanıtımı
Beskrivning av maskinen
Kontrol Paneli
Kontrollpanel
1
2
3
4
1
2
3
4
PROGRAMLAR düğmesi
ELEKTRONİK programlayıcı
TERMOSTAT düğmesi
Uyarı ışığı TERMOSTAT
PROGRAMVRED
ELEKTRONISK PROGRAMMERARE
TERMOSTATVRED
Kontrollampa för TERMOSTAT
Opis urządzenia
Descrierea aparatului
Panel sterowania
Panoul de control
1
2
3
4
1
2
3
4
Pokrętło PROGRAMY
Programator ELEKTRONICZNY
Pokrętło TERMOSTATU
Kontrolka TERMOSTATU
1
6
2
Selector PROGRAME
Programator ELECTRONIC
Selector TERMOSTAT
Indicator TERMOSTAT
3
4
Montaj
! Her gerektiğinde başvurulabilmesi için bu el kitapçığının muhafaza edilmesi
önemlidir. Cihazın satılması, başkasına verilmesi ya da taşınması durumunda
yeni kullanıcının işleyiş ve ilişkin uyarılar hakkında bilgi edinmesi için el
kitapçığının cihazla birlikte verildiğinden emin olunuz.
Ortalama ve sabitleme
Cihazı dolaba sabitlemek için: fırın kapağını açınız ve 4 adet ahşap vidayı
perimetrik çerçeve üzerinde yer alan 4 adet deliğe vidalayınız.
! Talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz: kurulum, kullanım ve emniyet
hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Yerleştirme
! Ambalajlar çocukların oyuncağı değildir ve ayrıştırılmış çöp için belirlenen
kurallara uygun olarak imha edilmelidirler (bakınız Önlem ve tavsiyeler).
! Kurulum işlemi bu talimatlar doğrultusunda ve profesyonel olarak kalifiye
personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı yapılan bir kurulum, insan ve hayvan
sağlığına ya da mala zarar verebilir.
Yuvaya oturtma
Cihazın düzgün bir şekilde çalışması için fırın yuvasının yer aldığı dolabın
uygun özellikleri taşıması gerekir:
• fırına yapışık konumdaki paneller ısıya dayanıklı malzemeden olmalıdır;
• ahşap kaplama dolapların söz konusu olduğu durumlarda, kullanılan tutkal
100°C ısıya dayanıklı olmalıdır;
• fırının yuvasına yerleştirilmesi durumunda, işlem ister masa altında (şekle
bakınız) ister kolon üzerinde yapılacak olsun, dolapların ebatları şöyle
olmalıdır:
560
567 mm.
1. Bir tornavida yardımıyla, kapağın
yan uzantılarını kaldırıp terminal kutu
kapağını açınız: kapağı çekiniz ve
açınız (şekle bakınız);
mm
.
N
.
N
mm
.
mm
! Cihaz yuvasına yerleştirildikten sonra elektrikli bölümler ile hiçbir şekilde
temas etmemelidir. Özellikler etiketinde belirtilmiş olan tüketime ilişkin bilgiler
bu kurulum tipine göre ölçülmüştür.
Havalandırma
İyi bir havalandırma sağlanması için yuvanın arka duvarının çıkarılması
gerekir. Fırının kurulumun iki ahşap pervaz üzerine ya da en az 45 x 560
mm ebatlarında bir açıklığı olan bir zemine yaslanacak şekilde yapılması
tercih edilir (şekillere bakınız).
560
mm
.
45 m
m.
L
25
545
.
Besleme kablosu montajı
.
m.
5 mm.
mm
Üç kutuplu besleme kablosuyla donatılmış fırınlar, cihazın üzerindeki özellikler
etiketinde belirtilmiş olan gerilim ve frekans değerlerinde dalgalı akımla
çalışacak şekilde üretilmiştir (aşağıya bakınız).
. min
mm
45 m
595 mm.
595
Elektrik bağlantısı
575-585 mm.
23 mm.
547
! Cihazın korunmasını sağlayan tüm bölümler, bir alet yardımı olmadan
çıkarılamayacak şekilde sabitlenmelidir.
2. Besleme kablosunu şu şekilde
devreye alınız: Kablo bağlama
üç adet temas
vidası ile L-Nvidasını sökünüz, daha sonra Mavi
(N), Kahverengi (L), Sarı-Yeşil
kablolarını (renk tablosuna bakarak)
vida kafaları altına sabitleyiniz (bkz.
şekil).
3. Kabloyu kablo bağlayıcısına
sabitleyiniz.
4. Terminal kapağını kapatınız.
L
Besleme kablosunun şebekeye bağlantısı
Kablo üzerine özellikler etiketi üzerinde belirtilen yüke uygun bir fiş monte
ediniz (yana bakınız).
Şebekeye doğrudan bağlantı yapılması halinde, cihaz ile şebeke arasına
minimum temas aralığı 3 mm olan ve yürürlükteki normlara uygun nitelikte çok
kutuplu bir anahtar takmak gerekmektedir (toprak kablosu elektrik anahtarı
tarafından kesintiye uğratılmamalıdır). Besleme kablosu, hiçbir aşamada ortam
ısısını 50°C geçmeyecek şekilde yerleştirilmelidir (örneğin fırının arka tarafı).
! Elektrik bağlantısının doğru yapılmasından ve güvenlik kurallarına
uyulmasından kurulumu yapan kişi sorumludur.
7
TR
TR
Şebekeye bağlamadan önce aşağıdaki durumları kontrol ediniz:
• prizin topraklamasının yürürlükteki normlara uygun olduğunu;
• prizin, cihazın özellikler etiketi üzerinde belirtilen maksimum güç miktarını
destekleyecek şekilde olduğunu;
• besleme geriliminin özellikler etiketi üzerinde belirtilmiş olan değerler
arasında olduğunu;
• cihaz fişinin prizle uyumlu olduğunu. Aksi hallerde prizi ya da fişi değiştiriniz;
uzatma kabloları ya da çoklu prizler kullanmayınız.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz kolay erişilebilecek
yerlerde olmalıdır.
! Kablo kıvrılmalara, bükülmelere veya ezilmelere maruz kalmamalıdır.
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili teknik personel
tarafından değiştirilmelidir (Destek bölümüne bakınız).
ÖZELLİKLER ETİKETİ
Ebatlar*
genişlik 43,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 40,6 cm
Hacim*
lt. 58
Ebatlar**
genişlik 45,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 40,6 cm
Hacim**
lt. 60
Elektrik
bağlantıları
Gerilim 220-240V ~ 50/60Hz
(özellikler etiketine bakınız)
emilen azami güç 2250W
AB Yönetmelik No. 65/2014 tümleyici
Yönetmelik 2010/30/EU.
AB Yönetmelik No. 66/2014
tümleyici Yönetmelik 2009/125/EC.
EN 60350-1 standardı,
EN 50564 standardı
! Bu kurallara uyulmaması halinde firma hiç bir sorumluluk kabul etmez.
ENERGY
LABEL
ve ECODESIGN
Klasik enerji tüketimi Doğal – ısıtma
fonksiyonu:
Geleneksel;
Enerji tüketimi beyanı
Güçlendirilmiş klasik sınıf – ısıtma
fonksiyonu:
çoklu pişirme
programı
Bu cihaz aşağıdaki Topluluk
Direktiflerine uygundur:
- 12/12/06 tarihli 2006/95/CE
(Alçak Gerilim) ve sonraki değişiklikler
- 15/12/04 tarihli 2004/108/CE
(Elektromanyetik Uygunluk)
ve sonraki değişiklikler
- 22/07/93 tarihli 93/68/CEE ve sonraki
değişiklikler.
- 2012/19/EU ve sonraki değişiklikler.
- 1275/2008 standby/off modu
AEEE Yönetmeliğine uygundur
* Sadece çekilen kılavuzlara sahip modeller için.
** Sadece sıralı kılavuzlara sahip modeller için.
8
Başlatma ve kullanım
DİKKAT ! Fırın, ızgaraları durdurma
sistemi ile donatılmıştır, bu sistem
ızgaralar fırından dışarı çıkmadan
bunları çıkarmayı sağlar (1).
Izgaraları tamamen çıkarmak için,
çizimde belirtildiği gibi, bunları ön
taraftan alarak yukarı kaldırmak ve
çekmek yeterlidir (2).
! Fırını ilk kez kullandığınızda, içi boşken termostatı maksimuma getirerek
kapağı kapalı vaziyette en az bir saat çalıştırınız. Sonra fırını kapatıp kapağını
açınız ve mekanı havalandırınız. Duyulan koku, fırını korumak için kullanılan
maddelerin buharlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Fırının yakılması
1. PROGRAM düğmesini döndürerek istenilen pişirme programını seçiniz.
2. TERMOSTAT düğmesini döndürerek istenilen ısıyı seçiniz. Pişirilecek
yemek türleri ile bunlar için önerilen sıcaklıklar listesi, pişirme Tablosunda
mevcuttur (bakınız Programlar).
3. TERMOSTAT uyarı lambasının yanık olması, ayarlanan sıcaklığa kadarki
ısınma aşamasını gösterir.
4. Pişirme sırasında aşağıdaki işlemleri yerine getirmek mümkündür::
- PROGRAM düğmesini döndürerek pişirme programını değiştirmek;
- TERMOSTAT düğmesini döndürerek ısıyı değiştirmek;
- PROGRAM düğmesini “0” pozisyonuna getirerek pişirme sürecini durdurmak.
! Fırın tabanına asla herhangi bir cisim koymayınız, emayesine zarar
verebilirsiniz.
! Pişirme kaplarını daima teçhizattaki ızgara üzerine koyunuz.
Soğutma fanı
Harici sıcaklık derecesinin düşürülmesi için bir soğutma fanı tarafından atılan
hava, kontrol paneli ve fırın kapağı arasından ve aynı zamanda fırın kapağının
alt tarafından çıkar.
! Pişirme sonunda fırın yeterince soğuyana kadar bu fan çalışır durumda kalır.
Fırın lambası
PROGRAMLAR düğmesi ile
seçildiğinde yanık kalır.
seçilerek yakılır. Bir pişirme programı
Programlar
Pişirme programları
! Tüm programlar için 60°C ile MAX arasında bir ısı ayarlanabilir, tek bunun
dışında kalan:
• IZGARA (Yalnız MAX’a ayarlanması tavsiye edilir);
• GRATEN (200°C ısının üzerine çıkılmaması tavsiye olunur).
ÇOKLU PİŞİRME programı
Tüm ısıtma elemanları (alt, üst ve yuvarlak ısıtma) devreye girer, fan da
çalışmaya başlar. Tüm fırında ısı sabit olduğundan, hava yemeği eşit bir
şekilde pişirir ve kızartır. Aynı anda en fazla iki pişirme rafını kullanmak
mümkündür.
ÜST FIRIN programı
Üst isitma elemani yanar. Bu fonksiyon pisirme rötuslari için kullanilabilir.
IZGARA programı
Üst isitma elemani yanar. Izgaranin oldukça yüksek ve direkt isisi yemeklerin
yüzeylerinin hizli bir sekilde kizarmasini mümkün kilarken sivi çikisini
engelleyerek içlerinin yumusak kalmasini saglar. Izgarada pisirme özellikle
yüksek yüzey isisina ihtiyaç duyan yemekler için tavsiye edilir: Dana ve sigir
biftekleri, antrikot, fileto, hamburger vb...
Bazi kullanim sekilleri “Pisirme için pratik öneriler” bölümünde verilmistir.
Pisirme esnasinda firininizin kapagini kapali olarak muhafaza ediniz.
GRATEN programı
Üst ısıtma elemanı yanar ve fan devreye girer. Tek yönlü termik yansımayla
birlikte fırın içindeki havanın güçlendirilmiş sirkülasyonu başlar. Bu ısının iç
kısımlara işleme gücünü artırarak gıda yüzeylerinin yanmasını önler. Pişirme
esnasında fırınınızın kapağını kapalı olarak muhafaza ediniz.
Pratik pişirme önerileri
! Fan çalışırken yapılan pişirmelerde 1 ve 5. pozisyonları kullanmayınız:
bunlar direkt olarak sıcak hava gönderdiklerinden, hassas gıdaların üstlerinde
yanmaya neden olabilir.
! IZGARA ve GRATEN pişirmelerde, özellikle bu işlemler rosto çevirme
ünitesiyle yapılıyorsa, pişirmeden çıkan atıkları (su ve/veya yağ) toplaması
için yağ toplama tepsisini 1 pozisyonuna getiriniz.
ÇOKLU PİŞİRME
• 2 ve 4. raf pozisyonlarını kullanınız ve daha fazla ısı gerektiren yemekleri
2 rafta pişiriniz.
• Yağ toplama tepsisini en alta, ızgarayı ise üste koyunuz.
IZGARA
• Pişirilecek gıdaları ızgaranın ortasına koyarak ızgarayı 3 veya 4
pozisyonuna yerleştiriniz.
• Enerji seviyesinin maksimuma ayarlanması tavsiye edilir. Üst rezistans
sürekli olarak yanık kalmazsa endişelenmeyiniz: bu parçanın çalışması
bir termostat tarafından kontrol edilir.
PİZZA
• Iyi bir pizza hazirlamak için ÇOKLU PISIRME programini kullaniniz.
• Hafif alüminyum bir tepsiyi cihazinizla birlikte verilmis olan izgaraya
yerlestiriniz.
Yag toplama tepsisi ile pisirme süresi uzar ve pizzaniz çitir çitir olmaz.
• Çok malzemeli pizzalarda mozzarella pisirme isleminin tam ortasinda
eklenebilir.
Program GELENEKSEL FIRIN
Alt ve üst ısıtma elemanları devreye girer. Bu geleneksel pişirme konumu ile bir
tek pişirme rafının kullanılması daha uygundur: birden fazla kat kullanıldığında
ısı dağılımı kötü olur.
9
TR
TR
Pişirme tablosu
Programlar
Yemekler
Ağırlık
(Kg)
Rafların
pozisyonu
Ön ısıtma
(dakika)
Tavsiye edilen
sıcaklık derecesi
Pişirme süresi
(dakika)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2 ve 4
3
2
2 ve 4
2
2
2 ve 4
2 ve 4
2
2 ve 4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
Geleneksel
Fırın
Ördek
Dana veya sığır rosto
Domuz rosto
Bisküvi (ev yapımı)
Turtalar
Çoklu
Pişirme
Pizza (2 raf üzerinde)
Lazanya
Kuzu
Kızarmış tavuk + patates
Uskumru
Plum-cake
Profiterol hamuru (2 raf üzerinde)
Bisküvi (2 raf üzerinde)
Pandispanya (1 raf üzerinde)
Pandispanya (2 raf üzerinde)
Tuzlu tartlar
Üst fırın
Pişirme rötuşları
-
3/4
15
220
-
Izgara
Dil balığı ve ahtapot
Kalamar ve karides şiş
Morina fileto
Izgara sebze
Dana biftek
Pirzola
Hamburger
Uskumru
Tost
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Graten
10
Izgara tavuk
Ahtapot
Elektronik programlayıcı
•• ••
Saati ayarlama
! Saat, fırın kapatıldığında veya açıldığında, pişirme programının bitiş saati
önceden ayarlanmadığı takdirde ayarlanabilir.
Cihaz elektriğe bağlandıktan sonra veya elektrik kesildikten sonra,
EKRANDAKİ
başlayacaktır.
simgesi ve dört basamaklı rakam yanıp sönmeye
1. Ekrandaki
simgesi ve dört rakam yanıp sönmeye başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. Saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın; düğmelerden herhangi
birini basılı tutarsanız, ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece istenen
değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Pişirme modu için bitiş süresini ayarlama
! Pişirme bitimi süresi programlanmadan önce pişirme süresi ayarlanmalıdır.
1. Süreyi ayarlamak için 1 ila 3. adımları yukarıda belirtildiği gibi ayarlayın.
2. Ardından, EKRANDAKİ
simgesi ve dört rakam yanıp sönmeye
başlayıncaya kadar
düğmesine basın.
3. Pişirme bitimi süresini ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın;
düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız, ekran değerleri daha hızlı
kaydıracaktır, böylece istenen değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
4. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
5. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı görünür, fırın pişirmeyi
bırakır ve alarm çalar. Durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
ve
düğmeleri yandığında.programlama ayarlanmış olur. EKRANDA
sırasıyla pişirme bitimi süresi ve pişirme süresi gösterilir.
• Örneğin: Saat ö.ö. 9:00 ve 1 saatlik süre programlanmış. Bitiş süresi olarak
12:30 planlanmış. Program ö.ö. 11:30’da otomatik olarak başlayacaktır.
Bir programı iptal etme
Bir programı iptal etmek için:
• İptal etmek istediğiniz ayarla ilgili simge ve ekrandaki rakamların yanıp
sönmesi bitene kadar
düğmesine basın. 00:00 rakamları ekranda
görünene kadar “ ” düğmesine basın.
• “ ” ve “ ” düğmelerini basılı tutarsanız zamanlayıcı ayarları dahil önceden
seçilen tüm ayarlar iptal edilecektir.
Zamanlayıcıyı ayarlama
! Bu fonksiyon pişirmeyi durdurmaz ve fırını etkilemez; ayarlanan zaman
süresi geçtiğinde alarmı etkin hale getirmek için kullanılır.
1. Ekrandaki
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın; düğmelerden
herhangi birini basılı tutarsanız, ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır,
böylece değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Saat geri sayarken ekranda gösterilecektir. Bu saat süresi geçtiğinde, alarm
etkin hale gelecektir.
Pişirmeyi programlama
! Programlama yapılmadan önce pişirme modu seçilmelidir.
Pişirme süresini programlama
1. EKRANDAKİ
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen süreyi ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın; düğmelerden
herhangi birini basılı tutarsanız, ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır,
böylece değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
4. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı görünür, fırın pişirmeyi
bırakır ve alarm çalar. Durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.
• Örneğin: Saat 9:00 ö.ö ve 1 saat 15 dakikalık bir süre programlandı.
Program ö.ö. 10:15’ de otomatik olarak duracaktır.
11
TR
TR
Önlemler ve tavsiyeler
! Cihaz uluslararası emniyet mevzuatlarına uygun olarak projelendirilmiş ve
üretilmiştir. Bu uyarılar güvenlik amaçlı olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel emniyet
• Cihaz, meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup profesyonel
kullanım amaçlı değildir.
• Yağmur ve fırtınaya maruz kalması son derece tehlikeli olduğundan cihaz,
üzeri kapalı bile olsa açık alanlara monte edilemez.
• Cihazı yerinden hareket ettirirken daima fırının yan taraflarında bulunan
tutma kulplarından yararlanınız.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken ya da elleriniz veya ayaklarınız ıslak ya da
nemliyken dokunmayınız.
• Cihaz, sadece yetişkin kişiler tarafından ve bu kitapçıkta aktarılan
talimatlara göre, yemek pişirmek amaçlı kullanılmalıdır. Her
türlü diğer kullanımlar (örneğin: ortam ısıtması) uygunsuz ve bu
nedenle tehlikeli bulunur. Üretici firma uygunsuz, hatalı ve mantık
dışı kullanımlardan kaynaklanan muhtemel zararlardan sorumlu
tutulamaz.
• Cihazın kullanımı sırasında ısıtma elemanları ile fırının bazı kısımları
çok sıcak duruma gelir. Bunlara dokunmamaya dikkat ediniz ve
çocukları uzak tutunuz.
• Diğer beyaz eşyalara ait kabloların fırının sıcak kısımlarına temas etmesini
önleyiniz.
• Havalandırma ve ısı dağılma noktalarını tıkamayınız.
• Fırın kapağını açma kulpunu tam ortasından tutunuz: yan tarafları sıcak
olabilir.
• Kapları fırına sürerken veya fırından çıkartırken daima fırın eldiveni
kullanınız.
• Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile örtmeyiniz.
• Tutuşabilen maddeleri fırın içinde bulundurmayınız: bunlar fırın yanlışlıkla
çalıştırılacak olursa alev alabilirler.
• Cihazın kullanılmadığı zamanlarda düğmelerin daima “●”/“○” konumunda
olduğundan emin olunuz.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden tutarak çekiniz.
• Fişi elektrik şebekesinden çekmeden, temizlik veya bakım müdahalelerinde
bulunmayınız.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları kurcalamayınız. Teknik
servis ile irtibata geçiniz (Teknik servis bölümüne bakınız).
• Fırının kapağı açıkken kapak üzerine ağır cisimler koymayınız.
• Çocukların cihaz ile oynamasını önleyiniz.
• Cihaz; (çocuklar dahil) fiziki, duyusal ya da zihinsel kapasiteleri kısıtlı kişiler
tarafından kullanılamayacağı gibi, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin
gözetimi altında bulunmadıkça veya cihazın kullanımı hakkında ön bilgiler
almış olmadıkça, deneyimsiz ve ürüne fazla bir alışkanlığı bulunmayan
kimseler tarafından da kullanılmamalıdır.
• Cihaz harici bir otomatik zaman ayarı veya ayrı bir uzaktan kumanda
sistemi ile çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.
İmha
• Ambalaj malzemelerinin imha edilmesi: ambalajların geri dönüşümünü
sağlayan yerel düzenlemelere uyunuz.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme konusunu
düzenleyen 2012/19/UE sayılı Avrupa Birliği mevzuatında; beyaz eşyaların
kentsel katı atık genel yöntemi ile imha edilmemesi öngörülmüştür.
Kullanılmayan cihazlar, madde geri kazanım ve geri dönüşüm oranını
en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan sağlığına olası zararları
engellemek için ayrı ayrı toplanması gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde;
ayrıştırılmış atık hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı işareti
olan sepet sembolü yer almaktadır.
Kullanılmayan beyaz eşyalar belediye atık toplama servisine teslim
12
edilebilecektir, bunları belediyenin bunun için özel olarak belirlediği yerlere
ya da konuyla ilgili ulusal düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda,
benzer tipte yeni bir ürün aldığınız satıcılara verebilirsiniz.
Belli başlı tüm beyaz eşya üreticileri kullanılmayan cihazların toplanması
ve imha edilmesi için öngörülen sistemlerin oluşturulması ve idaresi
konusunda faaliyet göstermektedir.
Tasarruf ve çevreye saygı
• Mümkün olan yerlerse, fırının önceden ısıtılmasından kaçının ve her zaman
fırının dolu olmasına çalışın. Fırının kapağını mümkün olduğunca az açın,
kapak her açıldığında ısı kaybı olacaktır. Önemli oranda enerji tasarrufu
sağlamak için, sadece fırını planlanan pişirme süresinden 5 ila 10 dakika
öncesinde kapatın ve fırının içindeki sıcaklığı kullanın.
• Otomatik programlar standart yiyecekler baz alınarak oluşturulmuştur.
• Kapa ktan dolayı enerji kayıpları yaşamamak için cıntaları temiz ve düzenli
tutun.
• Eğer zaman tarifeli bir elektrik sözleşmeniz varsa, elektriğin daha ucuz
saatlerde pişirim yapmak için “gecikmeli pişirme” seçeneğini kullanabilir
ve kolaylıkla tasarruf sağlayabilirsiniz.
! Bu ürün, standby konumda enerji tüketiminin sınırlanması hakkındaki yeni
Avrupa Direktifi tarafından belirlenmiş gereklilikleri karşılamaktadır.
Servis ve bakım
Elektrik akımının devre dışı bırakılması
Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazın elektrik şebekesine bağlantısını
kesiniz.
Cihazın temizlenmesi
• Emayeli veya inox dış kısımlar ile lastik contalar ılık su ve nötr sabunla
ıslatılmış bir sünger yardımıyla temizlenebilir. Lekeler çok zor çıkan
türdense özel ürünler kullanınız. Bol su ile durulayıp temizlikten
sonra kurulamanız tavsiye edilir. Çizici tozlar ve aşındırıcı maddeler
kullanmayınız.
• Fırının içi mümkünse her kullanımdan sonra, daha henüz ılıkken
temizlenmelidir. Sıcak su ile deterjan kullanınız, durulayınız ve yumuşak
bir bezle kurulayınız. Çizici maddelerden kaçınınız.
• Aksesuarlar normal mutfak eşyaları gibi ve hatta bulaşık makinesinde bile
yıkanabilirler.
Ampulün yenisi ile değiştirilmesi
TR
Fırının aydınlatma lambasını
değiştirmek için:
1. Lamba tutucusunun cam kapağını
gevşetip çıkarınız.
2. Ampulü sökünüz ve aynı özelliklere
sahip bir ampul ile değiştiriniz: güç 25
W, bağlantı E 14.
3. Kapağı yerine takınız (şekle
bakınız);
! Ortamı aydınlatmak amacıyla fırın lambasını kullanmayınız.
! Cihazın temizliği için asla buharlı ya da yüksek basınçlı temizleyiciler
kullanmayınız.
Kapağın temizliği
Kapağın cam olan kısmı aşındırıcı olmayan ürün ve sünger kullanılarak
temizlenmeli ve yumuşak bir bezle kurutulmalıdır; yüzeyi çizebilecek ya da
camın kırılmasına neden olabilecek aşındırıcı pürüzlü malzeme veya keskin
madeni kazıyıcı kullanılmamalıdır. Daha özenli bir temizlik için fırın kapağını
sökmek mümkündür:
1. kapağı tamamen açınız (şekle bakınız);
2. bir tornavida yardımıyla, iki adet menteşe
üzerinde yer alan kolları F yukarı kaldırarak
döndürünüz (şekle bakınız);
3. kapağı iki dış yanından tutarak, aralık
kalacak şekilde yavaşça kapatınız. Sonra
kapağı kendinize doğru çekip yuvasından
çıkartınız (şekle bakınız).
Kapağı aynı işlemleri tersten uygulayarakyerine monte ediniz.
Contaların kontrolü
Fırın kapağını çevreleyen contanın durumunu periyodik olarak kontrol ediniz.
Hasarlı olması halinde en yakın Teknik Servise başvurunuz (bakınız Teknik
Servis). Bu durumda onarım yapılıncaya kadar fırını kullanmamanız tavsiye
edilir.
13
Instalacja
! Ważnym jest, aby zachować niniejszą książeczkę instrukcji dla przyszłych
konsultacji. W razie sprzedaży, odsprzedania, czy przeniesienia, należy
upewnić się, czy znajduje się ona wraz z urządzeniem i odpowiednimi
uwagami, aby poinformować nowego właściciela o jego funkcjonowaniu.
Wyśrodkowanie i zamocowanie
Aby przymocować urządzenie do mebla: otworzyć drzwiczki piekarnika i
wkręcić 4 wkręty do drewna w 4 otwory znajdujące się na ramie obwodowej.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawieraja ona ważne informacje
dotyczące instalacji, użytkowania i bezpieczeństwa.
Ustawienie
! Opakowania nie są zabawkami dla dzieci i należy je usunąć zgodnie z
normami zbierania odpadów (patrz Środki ostrożności i zalecenia).
! Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z niniejszymi instrukcjami i
przez personel zawodowo do tego przygotowany. Błędna instalacja może
skutkować powstaniem szkód wobec osób, zwierząt lub rzeczy.
Zabudowa
W celu zagwarantowania poprawnego działania urządzenia koniecznym
jest, aby mebel posiadał odpowiednie parametry:
• panele przylegające do piekarnika powinny być wykonane z materiałów
odpornych na ciepło;
• w przypadku mebli z okładziną z forniru, użyty klej musi być odporny na
temperaturę 100°C;
• dla zabudowy piekarnika, zarówno w przypadku zabudowy szeregowej
pod blatem ( patrz rysunek ), jak i w słupkowej, mebel powinien posiadać
następujące wymiary
45
Montaż przewodu zasilającego
1. Otworzyć skrzynkę zaciskową
podważając śrubokrętem boczne
zatrzaski pokrywy: pociągnąć i
otworzyć pokrywę (patrz rysunek).
mm
.
N
.
N
mm
.
mm
! Po zabudowaniu piekarnika należy upewnić się, czy uniemożliwiony jest
kontakt z jego częściami elektrycznymi.Informacje dotyczące zużycia prądu
wskazane na tabliczce znamionowej oparte są na pomiarach wykonanych
dla tego typu instalacji.
Obieg powietrza
W celu zapewnienia dobrego obiegu powietrza koniecznym jest usunięcie
tylnej ścianki komory. Najlepiej zainstalować piekarnik w taki sposób, aby
wspierał się na dwóch listwach drewnianych lub na drewnianej desce z
prześwitem przynajmniej 45 x 560 mm (patrz ilustracje).
560
mm
.
45 m
m.
L
25
545
.
Piekarniki wyposażone w trójbiegunowy przewód zasilający dostosowane są
do funkcjonowania na prąd zmienny, przy napięciu i częstotliwości wskazanych
na tabliczce znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz poniżej ).
.
.
mm
560
567 mm.
mm
Podłączenie do sieci elektrycznej
. min
mm
5 mm.
595
! Wszystkie części, które mają zapewnić bezpieczeństwo powinny być
zamocowane w taki sposób, aby nie można ich było usunąć bez użycia
narzędzia.
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
PL
2. Zamontować przewód zasilający:
odkręcić śrubę zacisku kabla oraz trzy
, a następnie
śruby styków L-Nzamocować pojedyncze przewody
pod głowicami śrub, zachowując
kolejność kolorów niebieski (N)
(patrz
brązowy (L) żółto-zielony
rysunek).
3. Zamocować przewód w
odpowiednim zacisku.
4. Zamknąć pokrywę skrzynki
zaciskowej.
L
Podłączenie przewodu zasilającego do sieci
Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę do obciążeń
wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz obok).
W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci koniecznym jest
zainstalowanie pomiędzy urządzeniem a siecią wyłącznika wielobiegunowego
z otwarciem minimalnym pomiędzy stykami 3 mm przeznaczonego do
obciążeń i odpowiadającego obowiązującym normom (przewód uziemienia
nie powinien być przerywany przez wyłącznik). Przewód zasilania powinien
być umieszczony tak, aby w żadnym punkcie nie był narażony na temperaturę
otoczenia przekraczającą 50° C (np. tylna ścianka piekarnika).
! Osoba instalująca urządzenie jest odpowiedzialna za jego właściwe
podłączenie do prądu i zachowanie norm bezpieczeństwa.
14
Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, czy:
• gniazdko ma właściwe uziemienie i odpowiada obowiązującym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej mocy
urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej (patrz poniżej);
• napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na tabliczce
znamionowej (patrz poniżej );
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W przeciwnym
wypadku wymienić gniazdko lub wtyczkę; nie stosować przedłużaczy ani
rozgałęziaczy.
! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny i gniazdko powinny być
łatwo dostępne.
! Kabel nie powinien być zginany ani ściskany.
! Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i wymieniany jedynie
przez autoryzowanych techników (patrz Serwis Techniczny).
! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
TABLICZKA ZNAMIONOWA
PL
Wymiary *
szerokość 43,5 cm
wysokość 32,4 cm
głębokość 40,6 cm
Pojemność *
l 58
Wymiary **
szerokość 45,5 cm
wysokość 32,4 cm
głębokość 40,6 cm
Pojemność **
l 60
Połączenia
elektryczne
napięcie 220-240 V ~ 50/60Hz
(zob. tabliczka znamionowa)
maksymalny pobór mocy 2250 W
Dyrektywa UE nr 65/2014, integrująca
dyrektywę 2010/30/EU.
Rozporządzenie UE nr 66/2014,
integrujące dyrektywę 2009/125/KE.
Rozporządzenie EN 60350-1
Rozporządzenie EN 50564
Etykieta
Efektywności
Energetycznej
Zużycie energii
i Ecodesign
konwekcja naturalna funkcja ogrzewania:
Tradycyjna;
Zużycie energii deklaracja Klasa z
wymuszonym obiegiem powietrza Multipieczenie
funkcja grzewcza:
Niniejsze urządzenie zostało
wyprodukowane zgodnie z
następującymi dyrektywami
unijnymi:
- 2006/95/WE z dnia 12/12/06
(Niskie napięcie) wraz z późniejszymi
zmianami
- 2004/108/WE z dnia 15/12/04
(Kompatybilność elektromagnetyczna)
wraz z późniejszymi zmianami
- 93/68/EWG z dnia 22/07/93 wraz z
późniejszymi zmianami.
- 2012/19/UE wraz z późniejszymi
zmianami.
-1275/2008 stan by/ off mode
* Tylko dla modeli z wytłaczanymi prowadnicami.
** Tylko dla modeli z drucianymi prowadnicami.
15
PL
Uruchomienie i użytkowanie
UWAGA ! Piekarnik jest wyposażony
w system blokowania rusztu, który
umożliwia jego wysuwanie bez
całkowitego wyjmowania z piekarnika
(1).W celu całkowitego wyjęcia
rusztu wystarczy go unieść w sposób
przedstawiony na rysunku, chwytając
za przednią część i pociągnąć do
siebie (2).
! Podczas pierwszego uruchomienia należy włączyć pusty piekarnik na
przynajmniej jedną godzinę, z termostatem ustawionym na maksimum i
zamkniętymi drzwiczkami. Następnie wyłączyć piekarnik, otworzyć drzwiczki i
wywietrzyć pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy jest skutkiem parowania
substancji stosowanych w celu zabezpieczenia piekarnika.
Włączanie piekarnika
1. Wybrać program pieczenia, przekręcając pokrętło PROGRAMY.
2. Wybrać temperaturę, przekręcając pokrętło TERMOSTAT. Wykaz potraw
z zalecanymi dla nich temperaturami znajduje się w Tabeli pieczenia (zob.
Programy).
3. Świecąca kontrolka TERMOSTAT wskazuje fazę nagrzewania do
nastawionej temperatury.
4. Podczas pracy piekarnika można zawsze:
- zmienić program pieczenia za pomocą pokrętła PROGRAMY;
- zmienić temperaturę za pomocą pokrętła TERMOSTAT;
- przerwać pieczenie przez ustawienie pokrętła PROGRAMY w położeniu “0”.
! Nigdy nie należy stawiać żadnych przedmiotów na dnie piekarnika, gdyż
grozi to uszkodzeniem emalii.
! Naczynia do pieczenia stawiać zawsze na ruszcie znajdującym się w
wyposażeniu piekarnika.
Wentylator chłodzący
Dla obniżenia temperatury zewnętrznej niektóre modele wyposażono w
wentylator chłodzący. Wytwarza on strumień powietrza, który wydobywa się
pomiędzy panelem sterowania a drzwiczkami piekarnika.
! Po zakończeniu pieczenia wentylator nadal pracuje aż do dostatecznego
ochłodzenia piekarnika.
Oświetlenie piekarnika
za pomocą pokrętła
Światło w piekarniku włącza się przez wybranie
PROGRAMY. Pozostaje ono włączone przy wyborze programu pieczenia.
Programy
Programy pieczenia
! Dla wszystkich programów pieczenia można ustawić temperaturę w zakresie
od 60°C do MAX, z wyjątkiem:
• GRILL (zaleca się ustawienie tylko na MAX);
• ZAPIEKANIE (zaleca się nie przekraczać temperatury 200°C).
16
Program PIEKARNIK TRADYCYJNY
Włączają się obydwa grzejniki: górny i dolny. Przy pieczeniu tradycyjnym
najlepiej używać tylko jednego poziomu: wykorzystanie większej liczby
poziomów prowadzi do nierównomiernego rozkładu temperatury.
Program MULTIPIECZENIE
Włączają się wszystkie grzejniki (górny, dolny i termoobiegu) oraz wentylator.
Ponieważ temperatura jest stała w całym piekarniku, powietrze piecze i rumieni
żywność w sposób równomierny. Można używać jednocześnie dwie półki .
Program PIEKARNIK GÓRNY
Uruchamiany jest górny element grzewczy. Ta funkcja może być stosowana
do dokończenia pieczenia.
Program GRILL
Uruchamiany jest górny element grzejny.
Wysoka temperatura, skierowana bezpośrednio na ruszt, jest zalecana
dla potraw wymagających wysokiej temperatury na powierzchni. Podczas
pieczenia należy zamykać drzwiczki piekarnika.
Program GRATIN
Uruchamia się górny element grzejny i zaczyna działać wentylator. Łączy
wymuszoną cyrkulację powietrza wewnątrz piekarnika z jednokierunkowym
promieniowaniem cieplnym. Zapobiega to przypaleniu powierzchni potraw,
zwiększając moc penetracji cieplnej. Podczas pieczenia należy zamykać
drzwiczki piekarnika.
Praktyczne porady dotyczące pieczenia
! Podczas pieczenia z wentylatorem nie używać pozycji 1 i 5: są wystawione
na bezpośrednie działanie gorącego powietrza, co może spowodować
przypalenie delikatnych potraw.
! Przy programach GRILL i ZAPIEKANIE, szczególnie jeśli są one
wykonywane z rożnem, ustawić blachę na poziomie 1, aby zebrać
pozostałości po pieczeniu (sosy i/lub tłuszcze).
MULTIPIECZENIE
• Używać poziomów 2 i 4, wykorzystując poziom 2 do potraw, które
wymagają wyższej temperatury.
• Blachę umieścić na dole, a ruszt na górze.
GRILL
• Włożyć ruszt na poziom 3 lub 4, umieszczając potrawę na środku rusztu.
• Zaleca się nastawienie maksymalnego poboru energii. Nie należy się
niepokoić, jeśli górny grzejnik nie będzie stale włączony: jego działanie
kontroluje termostat.
PIZZA
• Używać blachy z lekkiego aluminium i ustawić ją na ruszcie w wyposażeniu
kuchenki.
Z winy blachy wydłuża się czas pieczenia, a pizza rzadko kiedy jest
chrupiąca.
• W przypadku pizzy z wieloma dodatkami mozzarellę dodać dopiero w
połowie pieczenia.
• W celu dobrego upieczenia pizzy należy zastosować program
MULTIPIECZENIA.
Tabela pieczenia
Program
Piekarnik
tradycyjny
Potrawy
Kaczka
Pieczeń cielę ca lub wołowa
Pieczeń wieprzowa
Herbatniki (z kruchego ciasta)
Kruche ciasta
Multipieczenie
Pizza (na 2 półkach)
Lasagne
Jagnię cina
Kurczak pieczony + ziemniaki
Makrela
Ciasto ś liwkowe
Ptysie (na 2 półkach)
Herbatniki (na 2 półkach)
Ciasto biszkoptowe (na 1 półce)
Ciasto biszkoptowe (na 2 półkach)
Słone ciasta
Podgrzewanie
górne
Poprawki pieczenia
Grill
Zapiekanki
Sole i mą twy
Szaszłyki z kalmarów i raków
Filet z dorsza
Warzywa z rusztu
Befsztyk cielę cy
Kotlet
Hamburgery
Makrele
Tost
Kurczak z rusztu
Mą twy
Waga
(kg)
Pozycja
półek
Nagrzewanie
wstę pne
(minuty)
Zalecana
temperatura
Czas trwania
pieczenia
(minuty)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
szt. 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
17
PL
PL
Programator elektroniczny
na 1 godzinę i 15 minut. Program zatrzyma się automatycznie o godzinie
10:15.
Programowanie końca pieczenia
! Zaprogramowanie końca pieczenia jest możliwe dopiero po ustawieniu
czasu trwania pieczenia.
•• ••
Ustawianie zegara
! Zegar można ustawić niezależnie od tego, czy piekarnik jest włączony, czy
wyłączony. Nie można go ustawić jedynie wtedy, gdy został zaprogramowany
koniec pieczenia.
Po podłączeniu do sieci elektrycznej lub po zaniku napięcia ikona
cztery cyfry na WYŚWIETLACZU pulsują.
oraz
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zacznie pulsować ikona
oraz cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić godzinę; jeśli przytrzyma się je
wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
Ustawianie minutnika
! Ta funkcja nie przerywa pieczenia i działa niezależnie od użytkowania
piekarnika, umożliwiając włączenie sygnału dźwiękowego po upływie
ustawionego czasu.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zaczną pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas; jeśli przytrzyma się
je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
Wyświetli się odliczanie wsteczne, a po jego zakończeniu włączy się sygnał
dźwiękowy.
Programowanie pieczenia
! Programowanie jest możliwe dopiero po dokonaniu wyboru programu
pieczenia.
Programowanie czasu trwania pieczenia.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk , dopóki nie zaczną pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas trwania pieczenia;
jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić
ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
4. Po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU pojawia się napis
END, piekarnik kończy pieczenie i włącza się sygnał dźwiękowy. W celu jego
wyłączenia, należy wcisnąć dowolny przycisk.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas trwania pieczenia zostaje zaprogramowany
18
1. Należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 3 opisu programowania
czasu pieczenia;
2. Następnie naciskać przycisk
dopóki nie zaczną pulsować ikona
i
cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
3. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądaną godzinę zakończenia
pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby
ułatwić ustawienie.
4. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
, aby zapisać
ustawienie.
5. Po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU pojawia się napis
END, piekarnik kończy pieczenie i włącza się sygnał dźwiękowy. W celu jego
wyłączenia, należy wcisnąć dowolny przycisk.
oraz
oznaczają, że zostało wykonane programowanie.
Włączone ikony
Na WYŚWIETLACZU naprzemiennie pojawiają się godzina zakończenia oraz
czas trwania pieczenia.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas zostaje zaprogramowany na 1 godzinę.
Ustawia się 12.30 jako godzinę zakończenia. Program włącza się
automatycznie o godzinie 11:30.
Anulowanie programu
W celu anulowania programu:
• Naciskać przycisk
dopóki nie zacznie pulsować ikona ustawienia,
które ma być anulowane oraz cyfry na wyświetlaczu Naciskać przycisk „
” dopóki na wyświetlaczu nie pojawią się cyfry 00:00.
• Nacisnąć jednocześnie przyciski „ ” i „ ” i przytrzymać je naciśnięte, w
ten sposób anuluje się wszystkie wykonane ustawienia, w tym ustawienia
minutnika.
Zalecenia i środki ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z
międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Mając na względzie Wasze
bezpieczeństwo podajemy Wam poniższe zalecenia, które należy uważnie
przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do nieprofesjonalnych zastosowań
domowych.
• Nie należy instalować urządzenia poza domem, nawet, jeśli miejsce to jest
chronione daszkiem, gdyż wystawienie urządzenia na działanie deszczu
i burz jest bardzo niebezpieczne.
• Przenosząc urządzenie należy zawsze korzystać z odpowiednich
uchwytów umocowanych po bokach piekarnika.
• Nie dotykać urządzenia, jeśli jest się na boso ani też mokrymi lub
wilgotnymi rękami lub stopami.
• Urządzenie powinno być używane do celów kulinarnych wyłącznie
przez osoby dorosłe i zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
Wykorzystywanie go do innych celów (np. do ogrzewania
pomieszczeń) uznaje się za niewłaściwe, a tym samym
niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody poniesione w wyniku niewłaściwego, błędnego
lub nierozsądnego użytkowania.
• Podczas użytkowania urządzenia grzejniki i niektóre części drzwiczek
piekarnika stają się bardzo gorące. Nie wolno ich dotykać, a dzieci
należy trzymać z dala od urządzenia.
• Uważać, aby kable zasilające innych urządzeń AGD nie dotykały
rozgrzanych części piekarnika.
• Nie zatykać otworów wentylacyjnych i odprowadzających ciepło.
• Przy otwieraniu drzwiczek należy trzymać za środkową część uchwytu:
po bokach może być gorący.
• Do wstawiania i wyjmowania naczyń z piekarnika używać zawsze rękawic
ochronnych.
• Nie przykrywać dna piekarnika folią aluminiową.
• Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych: jeśli urządzenie
zostanie przez nieuwagę uruchomione, mogłyby one się zapalić.
• Gdy urządzenie nie jest używane, upewnić się, czy pokrętła znajdują się
w położeniu “●”/“○”.
• Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel: zaleca się
trzymanie za wtyczkę.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłączyć najpierw
wtyczkę od sieci elektrycznej.
• W razie uszkodzenia w żadnym wypadku nie ingerować w wewnętrzne
mechanizmy urządzenia i nie próbować go samodzielnie naprawiać.
Należy skontaktować się z Serwisem (patrz Serwis Techniczny).
• Nie stawiać przedmiotów na otwartych drzwiczkach piekarnika.
• Dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Urządzenie to nie jest przystosowane do obsługi przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych,
przez osoby bez doświadczenia lub bez znajomości urządzenia - chyba że
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo -, jak również
przez osoby, które nie otrzymały instrukcji wstępnych na temat eksploatacji
urządzenia.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było włączane przy
użyciu zewnętrznego przekaźnika czasowego lub osobnego systemu
sterowania zdalnego.
• Dyrektywa wspólnotowa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje, że sprzęt
gospodarstwa domowego nie powinien być usuwany jako nieposortowane
odpady komunalne. Zużyte urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w
celu optymalizacji stopnia odzysku i recyrkulacji ich materiałów składowych
oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla zdrowia i środowiska.
Symbol przekreślonego kosza na śmieci jest umieszczony na wszystkich
produktach, aby przypominać o obowiązku selektywnej zbiórki.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat prawidłowego złomowania
elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, ich właściciele mogą
się zwracać do właściwych służb publicznych lub do sprzedawców tych
urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
• Kiedy to tylko możliwe, unikaj wstępnego nagrzewania piekarnika i zawsze
próbuj go zapełnić. Otwieraj drzwiczki piekarnika tak rzadko, jak tylko to
możliwe, gdyż za każdym razem ucieka z niego ciepło. Aby oszczędzić
znaczną ilość energii, wyłącz po prostu piekarnik 5 - 10 minut przed
końcem zaplanowanego czasu pieczenia i wykorzystaj ciepło, które
piekarnik nadal wydziela.
• Programy automatyczne oparte są na standardowych produktach
żywieniowych
• Utrzymuj uszczelki w czystości, aby zapobiec jakimkolwiek stratom energii
poprzez drzwiczki.
• Jeżeli korzystasz z rozliczenia strefowego energii, możesz zaoszczędzić
energię używając opcji “opóźnione pieczenie”, która uruchomi urządzenie
w godzinach taniej taryfy.
! Ten produkt spełnia wymogi dyrektywy wspólnotowej dotyczącej ograniczenia
zużycia energii w trybie czuwania.
Utylizacja
• Utylizacja materiałów opakowaniowych: zastosować się do obowiązujących
norm lokalnych, dzięki czemu opakowania będzie można ponownie
wykorzystać.
19
PL
PL
Konserwacja i utrzymanie
Odłączanie od prądu
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, należy odłączyć urządzenie
od sieci zasilania elektrycznego.
Czyszczenie urządzenia
• Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali inox oraz uszczelki gumowe
mogą być czyszczone przy pomocy gąbki nasączonej letnią wodą i
neutralnym mydłem. Jeśli plamy trudno usunąć, zastosować specjalne
produkty do czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia zaleca się
dokładne spłukanie wodą i wysuszenie. Nie używać proszków ściernych
ani substancji korodujących.
• Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone po każdym użyciu, gdy jest
jeszcze letnie. Użyć ciepłej wody i środka czyszczącego, spłukać i wytrzeć
miękką ściereczką. Unikać środków ściernych.
• Akcesoria można myć jak zwykłe naczynia, także w zmywarce.
! Nigdy nie stosować oczyszczaczy parowych lub ciśnieniowych do
czyszczenia urządzenia.
Czyszczenie drzwiczek
Szybę drzwiczek wyczyścić przy użyciu gąbki i środków nierysujących, a
następnie wytrzeć miękką ściereczką; nie używać szorstkich materiałów
ścierających czy ostrych, metalowych skrobaków, które mogą porysować
powierzchnię i doprowadzić do pęknięcia szyby.
Aby dokładniej wyczyścić piekarnik, można zdemontować drzwiczki:
1. całkowicie otworzyć drzwiczki (zob.
rysunek);
2. podnieść i przekręcić dźwignie znajdujące
się na obu zawiasach (zob. rysunek);
3. chwycić drzwiczki za obie zewnętrzne
krawędzie, przymykając je powoli, lecz nie
całkowicie. Następnie pociągnąć drzwiczki do
siebie i wyjąć je z zawiasów (patrz rysunek).
Aby z powrotem założyć drzwiczki, wykonać powyższe czynności w odwrotnej
kolejności.
Sprawdzanie uszczelek
Co pewien czas należy sprawdzać stan uszczelek wokół drzwiczek piekarnika.
Gdyby okazało się, ze uszczelka jest uszkodzona należy zwrócić się do
najbliższego punktu serwisowego ( patrz Serwis Techniczny ). Zaleca się nie
używać piekarnika aż do chwili zakończenia naprawy.
20
Wymiana żarówki
Aby wymienić żarówkę oświetlającą
piekarnik:
1. Odkręcić szklaną pokrywę
obudowy żarówki.
2. Wyjąć żarówkę i wymienić ją na
podobną: żarówka halogenowa,
napięcie 230 V, moc 25 W, gwint G 9.
3. Ponownie założyć szklaną osłonę
(patrz rysunek).
! Nie używać żarówki piekarnika do oświetlania pomieszczeń.
Installation
! Det är viktigt att förvara denna bruksanvisning så att den alltid finns till
hands. Vid försäljning, överlåtelse eller flytt ska du försäkra dig om att
bruksanvisningen följer med apparaten för att informera den nya ägaren om
apparatens funktion och respektive säkerhetsföreskrifter.
Centrering och fastsättning
För att fästa utrustningen vid möbeln: Öppna ugnsluckan och skruva fast de
4 träskruvarna i de 4 hålen på ramen.
! Läs noggrant anvisningarna: Det finns viktig information angående
installation, användning och säkerhet.
Placering
! Emballagematerial ska inte användas som leksaker för barn och ska
undanröjas enligt gällande normer för sopsortering (Se Säkerhetsföreskrifter
och råd).
! Installationen ska ske enligt dessa anvisningar och av behörig personal. En
felaktig installation kan orsaka skador på personer, djur eller föremål.
! Alla delar som garanterar ugnens säkerhet ska sättas fast så att de inte kan
tas bort utan hjälp av verktyg.
Inbyggnad
För att garantera en god funktion av utrustningen är det nödvändigt att skåpet,
där den ska byggas in, har lämpliga egenskaper.
• Panelerna runt ugnen ska vara tillverkade av ett värmetåligt material.
• Vid möbler av fanerat trä ska limmet tåla temperaturer på 100 °C.
• Vid inbyggnad av ugnen, både vid inbyggnad under bänk (se figuren) och
vid placering på höjden, ska möbeln ha följande dimensioner:
Elektrisk anslutning
! Ugnar som är försedda med en trepolig nätkabel är förberedda för att fungera
med växelström med nätspänning och -frekvens som anges på märkskylten
som sitter på utrustningen (se nedan).
.
. min
mm
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
595 mm.
1. Öppna kopplingsplinten genom
att trycka på lockets sidotungor med
hjälp av en skruvmejsel: Dra och
öppna locket (se figur).
575-585 mm.
23 mm.
547
Montering av elkabeln
25
545
.
N
.
mm
N
mm
.
mm
! Det ska inte vara möjligt att de elektriska delarna kommer i kontakt med
möbeln när apparaten har installerats. Energiförbrukningen som anges på
märkskylten har mätts upp med denna typ av installation.
Ventilation
För att garantera en god ventilation är det nödvändigt att ta bort den bakre
väggen i utrymmet. Det rekommenderas att installera ugnen så att den vilar
på två trälister eller på ett jämnt plan som har en öppning på minst 45 x 560
mm (se figurerna).
560
mm
.
45 m
m.
L
595
2. Gör så här för att ansluta nätkabeln:
Lossa skruven på kabelhållaren och
de tre skruvarna på kontakterna
och fäst sedan eltrådarna
L-Nunder skruvhuvudena. Respektera
färgerna blå (N) brun (L) gul-grön
(se figuren).
3. Fäst nätkabeln i den särskilda
kabelhållaren.
4. Stäng locket på kopplingsplinten.
L
Anslutning av nätkabeln till elnätet
Montera en standardiserad stickkontakt på kabeln avsedd för den effekt som
anges på märkskylten (se här intill).
Om den ska anslutas direkt till elnätet måste en flerpolsbrytare installeras
mellan utrustningen och elnätet som har en öppning på minst 3 mm mellan
kontakterna och som är anpassad till effekten och överensstämmer med
gällande normer (jordkabeln får inte avbrytas från brytaren). Elkabeln ska
placeras så att den inte i någon punkt överstiger rumstemperaturen med 50 °C.
! Installatören är ansvarig för att utrustningen ansluts på ett korrekt sätt och
att säkerhetsföreskrifterna respekteras.
21
SE
SE
Innan du utför anslutningen ska du försäkra dig om att:
• Uttaget är jordat och i enlighet med gällande standard.
• Uttaget tål maskinens maxeffekt, som anges på märkskylten (se nedan).
• Matningsspänningen ligger inom värdena som anges på märkskylten (se
nedan).
• Vägguttaget är kompatibelt med apparatens stickkontakt. I annat fall
ska uttaget eller stickkontakten bytas ut. Använd inte skarvsladdar och
grenuttag.
MÄRKSKYLT
Mått*
Bredd cm 43,5
Höjd cm 32,4
Djup cm 40,6
Volym*
lt. 58
Mått**
Bredd cm 45,5
Höjd cm 32,4
Djup cm 40,6
Volym**
lt. 60
Elektriska
anslutningar
Spänning 220-240V~ 50/60Hz max.
effektförbrukning 2250 W
(se märkskylt)
! När apparaten är installerad ska elkabeln och vägguttaget vara lättåtkomliga.
! Kabeln ska inte böjas eller klämmas.
! Kabeln ska kontrolleras regelbundet och får endast bytas ut av auktoriserade
tekniker (se Kundservice).
EU-direktiv nr. 65/2014 integrerande
direktiv 2010/30/EU. EU-bestämmelse
nr. 66/2014 integrerande
direktiv 2009/125/EC.
EN 60350-1 bestämmelse,
EN 50564 bestämmelse
! Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter inte respekteras.
ENERGIMÄRKT
och EKODESIGN
Energiförbrukning fri konvektion
- uppvärmningsfunktion:
Traditionell.
Energiförbruknings - förklaring
Klass forcerad konvektion
- uppvärmningsfunktion:
Samtidig tillagning.
Denna apparat överensstämmer
med följande EU-direktiv:
- 2006/95/CE utfärdat den 06-12-12
(Lågspänning) och efterföljande
modifieringar.
- 2004/108/CE utfärdat den 15/12/04
(Elektromagnetisk kompatibilitet) och
efterföljande modifieringar.
- 93/68/CEE utfärdat den 93-07-22
och efterföljande modifieringar.
- 2012/19/UE och efterföljande
modifieringar.
1275/2008 standby/off mode.
* Endast för modeller med gjutna falsar.
** Endast för modeller med trådfalsar.
22
Start och användning
VARNING! Ugnen är försedd med
ett gallerstoppsystem som gör att
gallren kan dras ut utan att de lossnar
från ugnen (1).
För att ta bort gallren helt är det bara
att lyfta upp dem framtill och dra ut
dem, se figuren (2).
! När du använder ugnen första gången råder vi dig till att låta den vara igång
minst en timme med termostaten på max. läge och stängd lucka. Stäng sedan
av ugnen, öppna ugnsluckan och vädra lokalen. Den lukt som uppstår vid
förångningen kommer från ämnen som har använts för att skydda ugnen.
Sätta på ugnen
1. Välj önskat tillagningsprogram genom att vrida på PROGRAMVREDET.
2. Vrid på TERMOSTATVREDET för att välja temperatur. En lista
över rekommenderade tillagningar och respektive temperaturer finns i
Tillagningstabellen (se Program).
3. Tänd kontrollampa TERMOSTAT indikerar uppvärmningsfasen upp till
inställd temperatur.
4. Under tillagningen går det alltid att göra följande ändringar:
- Ändra programmet genom att vrida på PROGRAMVREDET.
- Ändra temperaturen genom att vrida på TERMOSTATVREDET.
- Avbryt tillagningen genom att vrida PROGRAMVREDET till läge 0.
! Ställ aldrig föremål på ugnsbotten eftersom det kan orsaka skador på
emaljen.
! Placera alltid dina kokkärl på gallret som följer med utrustningen.
Kylfläkt
För att sänka den utvändiga temperaturen är vissa modeller utrustade med en
kylfläkt. Kylfläkten skapar en luftstråle som kommer ut mellan manöverpanelen
och ugnsluckan.
! Efter tillagningen förblir fläkten tillkopplad tills ugnen är tillräckligt sval.
Ugnsbelysning
Ugnsbelysningen tänds genom att vrida PROGRAMVREDET till läge
. Förblir tänd när ett tillagningsprogram väljs.
Programmes
Tillagningsprogram
! För alla program går det att ställa in en temperatur på mellan 60 °C och
MAX, förutom:
• GRILL (det rekommenderas att endast MAX temperatur ställs in).
• GRATINERA (det rekommenderas att inte överstiga en temperatur på 200
°C).
Programmet SAMTIDIG TILLAGNING
Alla värmeelementet aktiveras (det övre och det nedre) och fläkten sätts
i funktion. Eftersom värmen är konstant i hela ugnen bryner och steker
varmluften maten jämnt. Det går att använda upp till max. två falsar samtidigt.
Programmet ÖVRE UGN
Det övre värmeelementet sätts på. Denna funktion kan användas för
förbättringar vid tillagningen.
Programmet GRILL
Det övre värmeelementet sätts på.Grillens höga och direkta temperatur gör att
matens yta omedelbart bryns och förhindrar att köttsaften rinner ut, vilket gör
att innanmätet blir mörare. Grillning lämpar sig särskilt för de rätter som kräver
hög yttemperatur: Stekar av nöt eller kalv, entrecote, filé, hamburgare o.s.v.
Några användningsexempel återges i avsnittet Praktiska råd vid tillagningen.
Vid tillagning ska ugnsluckan vara stängd.
Programmet GRATINERA
Det övre värmeelementet sätts på och fläkten startar. Denna funktion
förenar den termiska strålningen i en enda riktning med den forcerade
varmluftsventilationen inuti ugnen. Detta förhindrar att ytorna bränns genom
att värmen ökar och tränger bättre in i maten. Vid tillagning ska ugnsluckan
vara stängd.
Praktiska tillagningsråd
! Använd inte falsarna 1 och 5 vid varmluftstillagningar: Dessa lägen träffas
direkt av varmluften vilket kan göra att ömtåliga rätter bränns.
! För tillagningar GRILL och GRATINERA ska ugnspannan placeras på den
1:a falsen för att samla upp sky och/fetter, i synnerhet om de används med
grillspett.
SAMTIDIG TILLAGNING
• Använd falsarna 2 och 4 och placera den mat som kräver högre värme
på den 2:a falsen.
• Sätt ugnspannan på den nedersta falsen och gallret på den översta.
GRILL
• Sätt in gallret på fals 3 eller 4 och placera maten i mitten av gallret.
• Det rekommenderas att max. energinivå ställs in. Det är normalt att det
övre värmeelementet inte alltid är tillslaget: Funktionen kontrolleras av en
termostat.
PIZZA
• Använd programmet SAMTIDIG TILLAGNING för att grädda pizza på rätt
sätt.
• Använd en form av lätt aluminium som ska placeras på det medlevererade
gallret.
Om du använder ugnspannan förlängs gräddningstiderna och det är svårt
att erhålla en spröd pizza.
• Om du gräddar pizzor med mycket fyllning råder vi dig att lägga på
mozzarellaosten efter halva gräddningstiden.
Programmet TRADITIONELL UGN
Det nedre och övre värmeelementet aktiveras. Med denna traditionella
tillagning är det bättre att använda endast en fals: Värmen fördelas dåligt om
man använder sig av flera falsar.
23
SE
SE
Tillagningstabell
Program
Traditionell
ugn
Samtidig
tillagning
Övre ugn
Grill
Gratinera
24
Livsmedel
Anka
Kalv- eller oxstek
Fläskstek
Mördegskakor
Söta pajer
Pizza (på 2 falsar)
Lasagne
Lamm
Grillad kyckling + potatis
Makrill
Plumcake
Petit choux (på 2 falsar)
Kakor (på 2 falsar)
Sockerkaka (på 1 fals)
Sockerkaka (på 2 falsar)
Salta pajer
Tillagningsförbättringar
Sjötunga och bläckfisk
Fiskspett
Torskfilé
Grillade grönsaker
Kalvkotletter
Kotletter
Hamburgare
Makrill
Rostat bröd
Grillad kyckling
Bläckfisk
Vikt
(kg)
Tillagnings-läge
på fals
Föruppvärmning
(minuter)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
4 st.
1,5
1,5
3
3
3
3
3
2 och 4
3
2
2 och 4
2
2
2 och 4
2 och 4
2
2 och 4
3
3/4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
2
2
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Rekommenderad
temperatur
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
200
200
Tillagningstid
(minuter)
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
55-60
30-35
Den programmmatore elektroniska
matlagning
•• ••
Inställning av klockan
! Det går att ställa in både när ugnen är avstängd och när den är påsatt, men
tillagningens sluttid kan inte ställas in.
Efter nätanslutningen eller efter ett strömavbrott blinkar symbolen
fyra siffrorna blinkar på DISPLAYEN.
och de
1. Tryck flera gånger på knappen
tills symbolen
och de fyra siffrorna
blinkar på DISPLAYEN.
2. Ställ in tiden med knapparna “ ” och “ ”. Om knapparna hålls nedtryckta
ändras siffrorna snabbare för att underlätta inställningen.
3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta
inställningen.
Programmering av tillagningens slut
! Programmeringen av tillagningens slut kan endast göras efter att en
tillagningstid har ställts in.
1. Följ proceduren från 1 till 3 som beskriver inställningen av tidslängden.
tills symbolen
och de fyra siffrorna blinkar på
2. Tryck på knappen
DISPLAYEN.
3. Ställ in sluttiden för tillagningen med knapparna “ ” och ” ”. Om knapparna
hålls nedtryckta ändras siffrorna snabbare för att underlätta inställningen.
4. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta
inställnigen.
5. När tiden har förflutit visas texten END på displayen, ugnen avslutar
tillagningen och en ljudsignal hörs. Tryck på någon av knapparna för att
stänga av den.
och
indikerar att en programmering har utförts.
De tända symbolerna
På DISPLAYEN visas alternativt tillagningens slut och längd.
• Exempel: Klockan är 9:00 och en tidslängd på 1 timme programmeras.
Sluttiden programmeras till 12:30. Programmet startar automatiskt klockan
11:30.
Ta bort en programmering
Ta bort en programmering på följande sätt:
• Tryck på knappen
tills symbolen för inställningen som ska tas bort och
siffrorna på displayen blinkar. Tryck på knappen “ ” tills siffrorna 00:00
blinkar på displayen.
• Håll knapparna “ ” och ” ” nedtryckta samtidigt. På så sätt tas alla
programmeringar bort och timern raderas.
Ställa in timern
! Denna funktion avbryter inte tillagningen (oavsett ugnens inställningar) utan
aktiverar endast ljudsignalen när de inställda minuterna har förflutit.
1. Tryck flera gånger på knappen
tills symbolen
och de tre siffrorna
blinkar på DISPLAYEN.
2. Ställ in önskad tid med knapparna “ ” och “ ”. Om knapparna hålls
nedtryckta ändras siffrorna snabbare för att underlätta inställningen.
3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta
inställningen.
Nedräkningen visas och när tiden har förflutit aktiveras ljudsignalen.
Programmering av tillagning
! Programmeringen kan endast göras efter att ett tillagningsprogram har valts.
Programmering av tillagningstid
1. Tryck flera gånger på knappen
tills symbolen
och de tre siffrorna
blinkar på DISPLAYEN.
2. Ställ in önskad tidslängd med knapparna “ ” och “ ”. Om knapparna hålls
nedtryckta ändras siffrorna snabbare för att underlätta inställningen.
3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta
inställnigen.
4. När tiden har förflutit visas texten END på displayen, ugnen avslutar
tillagningen och en ljudsignal hörs. Tryck på någon av knapparna för att
stänga av den.
• Exempel: Klockan är 9:00 och en tillagningstid ställs in på 1 timme och 15
minuter programmeras. Programmet avbryts automatiskt klockan 10:15.
25
SE
SE
Säkerhetsföreskrifter och råd
! Apparaten är framtagen och konstruerad i enlighet med internationella
säkerhetsföreskrifter. Dessa säkerhetsföreskrifter bifogas av säkerhetsskäl
och ska läsas noggrant.
Säkerhet i allmänhet
• Apparaten är avsedd för en ej yrkesmässig användning i hemmet.
• Maskinen får inte installeras utomhus (ej heller om utrymmet är skyddat)
eftersom det är mycket farligt att låta den utsättas för väder och vind.
• För att flytta utrustningen ska du alltid använda dig av de därtill avsedda
handtagen som sitter på ugnens sidor.
• Rör inte utrustningen med bara fötter eller fuktiga händer och fötter.
• Utrustningen ska användas för att tillaga livsmedel, av endast vuxna
personer och i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning.
All annan användning (t.ex. uppvärmning av omgivning) betraktas
som otillbörlig och följaktligen farlig. Il costruttore non può essere
considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi
impropri, erronei ed irragionevoli.
• Under användningen av utrustningen blir vissa värmeelement och vissa
delar av ugnen mycket varma. Se till att inte vidröra dem och håll barn på
säkert avstånd.
• Undvik att nätkabeln för andra hushållsmaskiner kommer i kontakt med
varma delar på ugnen.
• Täpp inte till ventilationsöppningarna eller värmeutsläppen.
• Ta alltid tag i mitten på ugnsluckans handtag: Handtaget kan vara varmt
på sidorna.
• Använd alltid ugnsvantar för att sätta in eller ta ur kokkärl ur ugnen.
• Lägg aldrig aluminiumfolie på ugnens botten.
• Ställ inte in brännbart material i ugnen: Om utrustningen startas oavsiktligt
kan det antändas.
• Kontrollera alltid att vreden är i läge “●”/“○” när apparaten inte används.
• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i elkabeln. Ta istället
tag i stickkontakten.
• Utför inte rengörings- eller underhållsingrepp utan att först dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
• I händelse av fel ska du aldrig utföra ingrepp på inre mekanismer för att
utföra reparationer. Kontakta serviceverkstaden (Se Service).
• Ställ inte tunga föremål på öppen ugnslucka.
• Utrustningen ska inte användas av barn eller personer med psykiska eller
fysiska handikapp, oerfarna personer eller personer som inte känner till
produkten. Undantag kan göras om utrustningen används under översikt
av en person som ansvarar för dessa personers säkerhet eller om
erforderliga anvisningar har getts angående utrustningens funktion och
användning i förväg.
• Undvik att barn leker med utrustningen.
Kassering
• Kassering av emballagematerial: Respektera gällande lokala föreskrifter,
på så sätt kan emballaget återanvändas.
• EU-direktivet 2012/19/UE om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska produkter (RAEE) förutser att hushållsmaskinerna inte
ska slängas med de vanliga hushållssoporna. De kasserade apparaterna
måste samlas upp separat för att optimera återvinningen av materialet som
ingår i apparaten och förhindra potentiella skador på hälsan och miljön.
Den överkryssade papperskorgen som sitter på alla produkter påminner
om att produkten ska sopsorteras.
För ytterligare information angående korrekt kassering av hushållsmaskiner
kan du vända dig till din lokala sopstation eller återförsäljare.
26
Spara energi och värna om miljön
• När helst det är möjligt, undvikt att förvärma ugnen och försök att fylla
den. Öppna ugnsluckan så lite som möjligt eftersom värme försvinner
varje gång den öppnas. För att spara på energin kan du stänga av ugnen
5 till 10 minuter innan slutet för din planerade matlagning och använda
eftervärmen.
• Automatiska program baserar spå standardlivsmedel.
• Håll packningarna rena och städade för att förhindra luckan ifrån att dra
enegeri.
• Om du har ett tidsindexerat elektriceitetsavtal kommer alternativet "förskjut
tillagning" göra det enklare att spara spara pengar genom att utföra
tillagningen under billigare tider.
! Denna produkt uppfyller kraven i det senaste EU-direktivet om begränsning
av strömförbrukningen i standbyläge.
Underhåll och skötsel
Koppla från strömmen
Innan något ingrepp utförs ska apparaten frånkopplas från elnätet.
Kontrollera tätningslisterna
Kontrollera regelbundet skicket på tätningslisten runt ugnsluckan. Om
tätningslisten är skadad ska du kontakta närmaste servicecenter (se Service).
Det rekommenderas att inte använda ugnen förrän reparationen har utförts.
Byte av lampan
Rengör apparaten
• De yttre emaljerade delarna, delarna av rostfritt stål och tätningslisterna
av gummi kan rengöras med en svamp som fuktas med ljummet vatten
och mild tvål. Om det är svårt att ta bort fläckarna ska specifika produkter
användas. Vi råder dig att skölja rikligt och torka efter rengöringen.
Använd inte skurpulver eller frätande ämnen.
• Insidan av ugnen ska göras ren (helst efter varje gång som ugnen har
använts) medan den fortfarande är ljummen. Använd varmt vatten och
rengöringsmedel. Skölj därefter och torka av med en mjuk trasa. Undvik
slipande rengöringsmedel.
• Tillbehören kan rengöras precis som normalt diskgods (även i diskmaskin),
med undantag för glidskenorna.
Gör på följande sätt för att byta ut
ugnsbelysningen:
1. Ta bort glaslocket med hjälp av en
skruvmejsel.
2. Skruva loss lampan och byt ut
den mot en lampa med samma
egenskaper: effekt 15 W, sockel
E 14.
! Använd aldrig ångtvättar eller högtryckstvättar för att göra rent utrustningen.
Montera tillbaka glaslocket. Var uppmärksam på att placera tätningslisten
korrekt (se figuren).
Rengöring av luckan
! Använd inte ugnslampan för att lysa upp omgivningen.
Rengör glaset på ugnsluckan med produkter och svampar som inte är slipande
och torka av med en mjuk trasa. Använd inte grova slipande material eller
vassa metallskrapor som kan repa ytan och göra att glaset spricker.
För en noggrann rengöring kan ugnsluckan tas bort:
1. Öppna ugnsluckan fullständigt (se figuren);
2. Höj upp och vrid på hakarna som sitter på
de två gångjärnen (se figuren);
3. Ta tag i de två yttre sidorna på luckan.
Stäng luckan långsamt, men inte fullständigt.
Dra sedan luckan mot dig så att den dras ur
sitt läge (se figuren).
Montera tillbaka luckan genom att utföra den ovannämnda proceduren i
omvänd ordning.
27
SE
Instalare
! Este importantă păstrarea acestui manual pentru a putea fi consultat în orice
moment. În caz de vânzare, de închiriere sau de schimbare a locuinţei, acesta
trebuie să fie înmânat împreună cu cuptorul, pentru a informa noul proprietar
cu privire la funcţionare şi la respectivele avertismente.
Centrare şi fixare
Pentru a fixa aparatul pe mobilier: deschideţi uşa cuptorului şi înşurubaţi cele
4 şuruburi pentru lemn în cele 4 găuri ale ramei perimetrale.
! Citiţi cu atenţie instrucţiunile: ele conţin informaţii importante privind
instalarea, utilizarea şi siguranţa.
Amplasare
! Ambalajele nu sunt jucării pentru copii; eliminarea lor se va face conform
normelor privind colectarea separată a deşeurilor (vezi Măsuri de precauţie
şi recomandări).
! Instalarea se va face conform prezentelor instrucţiuni, numai de persoane
calificate. Instalarea greşită a aparatului poate cauza daune persoanelor,
animalelor sau bunurilor.
Montarea în mobilier
Pentru a garanta buna funcţionare a aparatului este necesar ca mobilierul să
aibă caracteristicile adecvate:
• panourile de lângă cuptor trebuie să fie dintr-un material rezistent la
căldură;
• dacă mobilierul este din lemn îmbrăcat în furnir, cleiurile utilizate trebuie
să reziste la temperatura de 100°C;
• pentru încastrarea cuptorului, atât în cazul montării sub blat (vezi figura) cât
şi al montării pe coloană, mobilierul trebuie să aibă următoarele dimensiuni:
Branşamentul electric
Cuptoarele dotate cu un cablu de alimentare tripolar sunt predispuse pentru
funcţionarea în curent alternativ; tensiunea şi frecvenţa sunt indicate pe
plăcuţa de caracteristici de pe aparat (vezi mai jos).
Montarea cablului de alimentare
1. Deschideţi cutia de borne cu
o şurubelniţă, apăsând pe
proeminenţele laterale ale capacului:
trageţi şi deschideţi capacul (vezi
figura).
.
. min
mm
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
! Toate componentele care asigură protecţia aparatului trebuie să fie fixate
în aşa fel încât să nu poată fi scoase cu mâna liberă.
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
mm
25
.
545
.
mm
N
m.
m
N
595
! După montarea încastrată a aparatului, persoanele nu trebuie să intre în
contact cu componentele electrice. Declaraţiile de consum indicate pe plăcuţa
de caracteristici au fost măsurate cu acest tip de montaj.
Aerisire
Pentru a garanta o mai bună aerisire, este necesar să îndepărtaţi peretele din
spate al compartimentului. Se recomandă instalarea cuptorului astfel încât
acesta să se sprijine pe două bare de lemn sau pe un blat cu deschiderea de
cel puţin 45 x 560 mm (vezi figuri).
560
mm
.
45 m
m.
2. Punerea în funcţiune a cablului
de alimentare: deşurubaţi şurubul
presetupei şi cele 3 şuruburi
corespunzătoare contactelor L-N, apoi fixaţi cablurile sub capul
şuruburilor, fiind atenţi la culori Albastru (N) Maro (L) Galben-Verde
(vezi figura).
3. Fixaţi cablul în presetupa specială.
4. Închideţi capacul cutiei cu borne.
L
RO
L
Racordarea cablului de alimentare la reţea
Montaţi pe cablu un ştecher normalizat pentru sarcinile indicate pe plăcuţa de
caracteristici (vezi alături). În cazul branşamentului direct la reţea, este necesar să
se monteze între aparat şi reţea un întrerupător omnipolar cu deschiderea minimă
a contactelor de 3 mm, dimensionat la sarcină, conform normelor în vigoare (firul
de împământare nu trebuie să fie întrerupt de întrerupător). Cablul de alimentare
trebuie să fie poziţionat astfel încât să nu atingă în nici un punct o temperatură cu
50°C peste temperatura mediului ambiant.
! Singurul responsabil pentru corectitudinea executării branşamentului electric
şi pentru respectarea normelor de siguranţă este instalatorul.
28
Înainte de a efectua branşamentul, asiguraţi-vă că:
• priza are împământare şi corespunde prevederilor legale în vigoare;
• priza poate suporta sarcina maximă de putere a aparatului, indicată pe
plăcuţa de caracteristici (vezi mai jos);
• tensiunea de alimentare este cuprinsă în valorile indicate pe plăcuţa cu
caracteristici (vezi mai jos);
• priza este compatibilă cu ştecherul aparatului. În caz contrar, înlocuiţi
priza sau ştecherul; nu folosiţi prelungitoare sau prize multiple.
! După instalarea aparatului, cablul de alimentare şi priza de curent trebuie
să fie uşor accesibile.
! Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.
! Cablul trebuie să fie controlat periodic şi înlocuit de electricieni autorizaţi
(vezi Asistenţa).
PLĂCUŢA DE CARACTERISTICI
RO
Dimensiuni*
lăţime cm 43,5
înălţime cm 32,4
adâncime cm 41,5
Volum*
litri 59
Dimensiuni**
lăţime cm 45,5
înălţime cm 32,4
adâncime cm 41,5
Volum**
litri 62
Conexiuni
electrice
tensiune la 220-240V~ 50/60Hz putere
maximă absorbită 2250W
(vezi plăcuţa cu caracteristici)
! Producătorul îşi declină orice responsabilitate în cazul nerespectării
acestor norme.
ENERGY
LABEL
Directiva UE nr. 65/2014 de integrare
a Directivei 2010/30/UE.
Regulamentul UE nr. 66/2014
de integrare a Directivei 2009/125/CE.
Regulamentul EN 60350-1,
Regulamentul EN 50564
Consum energie convecţie
Naturală – funcţie de încălzire:
Tradiţională;
Consum de energie declaraţie
Clasă convecţie forţată - funcţia
de încălzire:
Ventilat
Acest aparat este conform cu
următoarele Directive Comunitare:
- 2006/95/CE din 12/12/06
(Tensiune Joasă) cu modificările
ulterioare
- 2004/108/CE din 15/12/04
(Compatibilitate Electromagnetică)
cu modificările ulterioare
- 93/68/CEE din 22/07/93 cu
modificările ulterioare.
- 2012/19/UE cu modificările ulterioare.
- 1275/2008 stand-by/off mode
* Numai pentru modelele cu şine matriţate.
** Numai pentru modelele cu şine de sârmă.
29
RO
Pornire şi utilizare
ATENŢIE! Cuptorul este prevăzut cu
un sistem de oprire a grătarelor care
permite extragerea acestora fără ca
ele să iasă din cuptor (1).
Pentru a extrage complet grătarele
este suficient, astfel cum se arată în
desen, să le ridicaţi, prinzându-le din
partea din faţă şi să le trageţi (2).
! La prima aprindere, vă recomandăm să lăsaţi cuptorul să funcţioneze în gol
timp de aproximativ o oră, cu termostatul la maxim şi uşa închisă. Stingeţi
apoi cuptorul, deschideţi uşa şi aerisiţi camera. Mirosul care se degajă este
datorat evaporării substanţelor folosite pentru realizarea protecţiei cuptorului.
Pornirea cuptorului
1. Selectaţi programul de coacere dorit rotind butonul PROGRAME.
2. Alegeţi temperatura rotind butonul TERMOSTAT. O listă cu tipurile de
coacere şi temperaturile corespunzătoare recomandate poate fi consultată
în Tabelul coacere (vezi Programe).
3. Indicatorul TERMOSTAT aprins arată faza de încălzire până la temperatura
stabilită.
4. În timpul procesului de coacere, puteţi oricând să:
- modificaţi programul de coacere acţionând butonul PROGRAME;
- modificaţi temperatura acţionând butonul TERMOSTAT;
- întrerupeţi coacerea aducând butonul PROGRAME în poziţia “0” .
! Nu aşezaţi niciodată obiecte pe fundul cuptorului, pentru că riscaţi să
deterioraţi smalţul.
! Aşezaţi întotdeauna vasele cu mâncare pe grătarul din dotare.
Ventilator de răcire
Pentru a reduce temperatura externă, anumite ventilatoare sunt dotate cu un
ventilator de răcire. Acesta generează un curent de aer rece care iese printre
panoul de control şi uşa cuptorului.
! La terminarea perioadei de coacere, ventilatorul rămâne în funcţiune până
când cuptorul este aproape rece.
Lumina din cuptor
cu butonul PROGRAME. Rămâne aprins când
Se aprinde selectând
se selectează un program de coacere.
Programe
Programe de coacere
! La toate programele se poate fixa o temperatură între 60°C şi MAX, cu
excepţia:
• GRILL (se recomandă reglarea numai pe MAX);
• GRATIN (se recomandă să nu depăşiţi temperatura de 200°C).
Programul CUPTOR TRADIŢIONAL
Se activează cele două elemente de încălzire inferior şi superior. La această
coacere tradiţională este mai bine să se utilizeze un singur raft; utilizînd mai
multe rafturi se face o distribuire neuniformă a căldurii.
30
Programul MULTICOACERE
Se activează toate elementele de încălzire (superior şi inferior) şi intră în
funcţiune ventilatorul. Căldura fiind constantă în tot cuptorul, aerul coace şi
rumeneşte alimentul în mod uniform. Se pot utiliza maxim două rafturi simultan.
Programul CUPTOR DEASUPRA
Se activeazã elementul de încãlzire din partea superioarã. Aceastã funcþie
poate fi utilizatã pentru retuºãri de coacere.
Programul GRĂTAR
Se activează elementul de încălzire din partea superioară. Temperatura
foarte mare şi directă a grătarului permite rumenirea superficială imediată
a cărnii împiedicînd ieşirea lichidului din carne şi menţinînd-o mai fragedă..
Pregătirea alimentelor pe grătar este recomandată în toate cazurile unde
este nevoie de o temperatură superficială ridicată: biftec de vită sau mânzat,
antricot, muşchi, hamburger, etc. În capitolul “Sfaturi practice pentru coacere”
sunt menţionate câteva exemple de utilizare. În timpul creşterii aluatului ţineţi
uşa cuptorului închisă.
Programul GRATIN
Se activează elementul de încălzire superior şi intră în funcţiune ventilatorul.
Uneşte la radiaţia termică unidirecţională circulaţia forţată a aerului în
interiorul cuptorului. Aceasta împiedică arderea superficială a alimentelor
mărind puterea de penetrare a căldurii. În timpul creşterii aluatului ţineţi uşa
cuptorului închisă.
Sfaturi practice pentru coacere
! Pentru coacerile ventilate, nu utilizaţi poziţiile de pe rafturile 1 şi 5: aerul cald
direct ar putea arde alimentele delicate.
! Pentru a pregăti alimentele la GRILL şi GRATIN, aşezaţi tava în poziţia 1,
pentru a colecta reziduurile
de coacere (sucuri, grăsimi, etc).
MULTICOACERE
• Utilizaţi rafturile 2 şi 4, punând pe raftul 2 alimentele care necesită mai
multă căldură.
• Puneţi tava jos şi grătarul sus.
GRĂTAR
• Introduceţi grătarul în cuptor - poziţiile 3 sau 4 - amplasând alimentele în
centrul grătarului.
• Se recomandă alegerea nivelului maxim de energie. Nu vă alarmaţi dacă
rezistenţa de sus nu rămâne permanent aprinsă: funcţionarea sa este
comandată de un termostat.
PIZZA
• Pentru o coacere bună a pizzei utilizaţi programul MULTICOACERE.
• Utilizaţi o tavă uşoară din aluminiu, şi sprijiniţi-o pe grătarul din dotare.
Tava de colectare prelungeşte timpul de coacere şi în acest fel pizza nu
va fi crocantă.
• Dacă vă plac pizzele foarte garnisite, vă recomandăm să introduceţi
mozzarella la jumătatea timpului de coacere.
Tabelul de gatire
Programe
Cuptor
Tradiţional
Coacere pe mai
multe rafturi
RO
Greutate
(Kg)
Poziţia
rafturilor
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2şi4
3
2
2şi4
2
2
2şi4
2şi4
2
2şi4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
Limbă de mare ş i sepie
Rotisor cu calamari ş i creveţi
Filet de cod
Legume la gră tar
Cotlet de viţel
Ş niţele
Hamburger
Scrumbie
Toast
1
1
1
1
1
1
1
1
nr. 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Pui la gră tar
Sepie
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Alimente
Raţă
Friptură de viţel sau vită
Friptură de porc
Biscuiţi (din aluat fraged)
Tarte
Pizza (pe 2 rafturi)
Lasagne
Miel
Pui fript + cartofi
Scrumbie
Pră jitură cu prune
Bignè (pe 2 rafturi)
Biscuiţi (pe 2 rafturi)
Pandiş pan (pe 1 raft)
Pandiş pan (pe 2 raftur
i)
Tarte să rate
Cuptor Deasupra Retuş ă ri de coacere
Grill
Gratin
Preîncă lzire Temperatura Durata coacerii
(minute)
recomandată
(minute)
31
RO
Programator de coacere electronic
DISPL
•• ••
Pictograma
CEAS
Pictograma
CONTOR MINUTE
Fixaţi ceasul
! Se poate fixa atît atunci cînd cuptorul este stins cît si atunci cînd este aprins,
dar nu s-a programat sfîrsitul coacerii. Dupa racordarea la reteaua electrica
sau dupa o întreruperii a alimentarii cu curent, pictograma
digiti numerici de pe DISPLAY lumineaza intermitent.
si cei patru
1. Apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se aprind pictograma
şi
cei patru digiţi numerici pe DISPLAY;
2. Cu tastele “ ” si “ ” reglati ora; daca se tin apasate, numerele se deruleaza
mai rapid pentru a facilita setarea.
3. Asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a fixa setarea.
Setaţi contorul de minute
! Această funcţie nu întrerupe coacerea şi nu ţine cont de utilizarea cuptorului;
permite doar acţionarea semnalului acustic la terminarea minutelor setate.
1. Apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se aprind pictograma
şi
cei patru digiţi numerici pe DISPLAY;
2. Cu tastele “ ” si “ ” reglati timpul dorit; daca se tin apasate, numerele se
deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.
3. Asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a fixa setarea.
Display-ul va afişa contorizarea în sens invers. După expirarea sa, se va
auzi un semnal acustic.
Programarea coacerii
! Programarea este posibilă doar după selectarea unui program de coacere.
Programarea duratei de coacere
1. Apasati de mai multe ori tasta
pîna cînd se aprind pictograma
si cei
trei digiti numerici pe DISPLAY; 2. Cu tastele “ ” si “ ” reglati durata dorita;
daca se tin apasate, numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.
3. Asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a fixa setarea.
4. La terminarea timpului, pe DISPLAY apare scris END, cuptorul termină
coacerea şi se emite un semnal acustic.
• De exemplu: este ora 9:00 şi este planificată o durată de 1 oră şi 15 minute.
Programul se opreşte automat la 10:15.
32
Programarea sfîrşitului coacerii
! Programarea sfîrşitului coacerii este posibilă doar după selectarea unei
durate de coacere.
1. Urmaţi procedura de la 1 la 3 descrisă pentru durată;
2. Apoi apăsaţi de mai multe ori tasta
pînă când se aprind pictograma
şi cei patru digiţi numerici pe DISPLAY;
3. Cu tastele “ ” si “ ” reglati ora dorita de terminare a coacerii; daca se tin
apasate, numerele se deruleaza mai rapid pentru a facilita setarea.
4. Asteptati 10 sec sau apasati din nou tasta
pentru a fixa setarea.
5. La terminarea timpului, pe DISPLAY apare scris END, cuptorul termină
coacerea şi se emite un semnal acustic.
şi
aprinse semnalizează că a fost efectuată o
Pictogramele
programare. Pe DISPLAY sunt afişate alternativ ora de terminare a coacerii
şi durata.
Anularea unei programări
Pentru anularea unei programări:
• Apasati tasta
pîna ce se aprind pictograma setarii de anulat si digitii
pe display. Apasati tasta “ ” pîna când pe display apar cifrele 00:00.
• Tineti apasate simultan tastele “ ” si “ ”; astfel se anuleaza toate
programarile efectuate inclusiv contorul de minute.
Măsuri de precauţie şi recomandări
! Aparatul a fost proiectat şi construit în conformitate cu normele internaţionale
de siguranţă. Recomandările sunt furnizate pentru siguranţa dvs. şi vă
recomandăm să le citiţi cu atenţie.
Siguranţă generală
• Aparatul a fost creat pentru a fi destinat utilizării neprofesionale, în mediul
casnic.
• Aparatul nu se va instala niciodată în aer liber, nici măcar în cazul în
care spaţiul se află la adăpostul unui acoperiş; de asemenea, este foarte
periculos să îl lăsaţi expus la ploi sau intemperii.
• Pentru a mişca aparatul, folosiţi mânerele aplicate pe părţile laterale ale
cuptorului.
• Nu atingeţi aparatul când sunteţi desculţi sau cu mâinile sau picioarele
ude sau umede.
• Aparatul trebuie sa fie utilizat numai pentru coacerea alimentelor
si numai de persoane adulte, conform instructiunilor din manual.
Orice alta utilizare (de exemplu: încalzirea locuintei) este considerata
improprie si deci periculoasa. Fabricantul nu va putea fi considerat
responsabil pentru eventuale daune provenite din utilizarea
improprie, gresita sau irationala a aparatului.
• În timpul folosirii aparatului, elementele de încălzire şi unele zone
ale uşii cuptorului devin foarte calde. Fiţi atenţi să nu le atingeţi;
îndepărtaţi copiii de aragaz.
• Evitaţi ca şi cablurile de alimentare ale altor aparate electrocasnice să
atingă părţile încălzite ale cuptorului.
• Nu astupaţi fantele de aerisire sau de ieşire a căldurii.
• Pentru a deschide usa cuptorului, prindeti mânerul de mijloc: spre margini,
mânerul poate fi prea cald.
• Utilizaţi întotdeauna mănuşi speciale pentru a introduce sau scoate
recipientele din cuptor.
• Nu puneţi folie de aluminiu pe fundul cuptorului.
• Nu aşezaţi materiale inflamabile în cuptor: dacă cuptorul se aprinde din
greşeală, materialele depozitate pot lua foc.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că butoanele sunt în poziţia “●”/“○” atunci când
nu utilizaţi aparatul.
• Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablu.
• Nu executaţi nici o operaţie de curăţire sau întreţinere înainte să fi scos
ştecherul din priză.
• În caz de defecţiune, nu interveniţi în niciun caz la mecanismele din
interiorul aparatului şi nu încercaţi să îl reparaţi singuri. Apelaţi Centrul
de Asistenţă (vezi Asistenţa).
• Nu aşezaţi obiecte grele pe uşa cuptorului, când este deschisă.
• Este interzisă utilizarea aparatului de persoanele (inclusiv copiii) care
au o redusă capacitate fizică, senzorială sau mentală, precum şi de
cele fără experienţă sau care nu s-au familiarizat cu produsul, dacă nu
sunt supravegheate de un responsabil sau dacă nu au primit în prealabil
instrucţiuni asupra modului de folosire a aparatului.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Pentru informaţii suplimentare cu privire la scoaterea din uz a aparatelor
electrocasnice, deţinătorii acestora se vor putea adresa serviciului public
respectiv sau agenţilor de vânzare.
Protejarea şi respectarea mediului înconjurător
• Oricând este posibil, evitaţi pre-încălzirea cuptorului şi încercaţi să îl
umpleţi de fiecare dată. Deschideţi uşa cuptorului cât de rar este posibil
deoarece se pierde căldură la fiecare deschidere. Pentru a salva o cantitate
substanţială de energie, opriţi cuptorul la 5-10 minute înainte de finalizarea
timpului de gătit planificat şi folosiţi căldura generată în continuare de
cuptor.
• Programele automate sunt bazate pe produse alimentar standard.
• Păstraţi garniturile curate şi îngrijite pentru a preveni pierderea de energie
din zona uşii.
• Dacă aveţi un contract pentru electricitate cu tarif per timp, opţiunea de
„temporizare pentru gătit” vă va ajuta să reduceţi costurile alegând să
utilizaţi echipamentul în intervale de timp mai ieftine.
! Acest produs este în conformitate cu cerinţele din cea mai recentă directivă
europeană privind limitarea consumului de energie din modul de aşteptare.
Eliminarea deşeurilor
• Eliminarea ambalajelor: respectaţi reglementările locale; astfel, ambalajele
ar putea fi reutilizate.
• Directiva Europeană 2012/19/UE cu privire la deşeurile care provin de
la aparatura electrică sau electronică (RAEE) prevede ca aparatele
electrocasnice să nu fie colectate împreună cu deşeurile urbane solide,
obişnuite. Aparatele scoase din uz trebuie să fie colectate separat atât pentru
a optimiza rata de recuperare şi de reciclare a materialelor componente, cât
şi pentru a evita pericolele care pot duce la dăunarea sănătăţii omului sau
poluarea mediului înconjurător. Simbolul tomberonului tăiat care apare pe
toate produsele vă aminteşte tocmai obligaţia de a le colecta separat.
33
RO
RO
Întreţinerea şi îngrijirea aparatului
Debranşarea de la reţeaua electrică
Înainte de orice operaţie, debranşaţi aparatul de la reţeaua de alimentare
cu curent electric.
Curăţarea aparatului
• Părţile externe, smălţuite sau din inox, precum şi garniturile din cauciuc
pot fi curăţate cu un burete îmbibat în apă călduţă şi săpun neutru. Dacă
petele sunt persistente, folosiţi produse speciale. După fiecare spălare,
se recomandă să clătiţi bine şi să ştergeţi. Nu folosiţi prafuri abrazive sau
substanţe corozive.
• Interiorul cuptorului se va spăla, de preferinţă, după fiecare utilizare, când
este călduţ. Folosiţi apă caldă şi detergent; clătiţi bine şi ştergeţi cu o cârpă
moale. Evitaţi substanţele abrazive.
• Accesoriile pot fi spălate ca orice alt vas, chiar şi în maşina de spălat vase,
cu excepţia glisierelor.
! Nu folosiţi niciodată aparate cu aburi sau sub presiune, pentru a curăţa
aparatul.
Curăţarea uşii
Curăţaţi geamul uşii cu un burete şi produse neabrazive şi ştergeţi-l cu o cârpă
moale; nu folosiţi materiale aspre, abrazive sau raclete metalice, ascuţite, care
pot zgâria suprafaţa sau cauza crăparea geamului.
Pentru curăţarea minuţioasă a cuptorului, demontaţi uşa acestuia:
1. deschideţi uşa la maxim (vezi figura);
2.ridicaţi şi rotiţi levierele aflate pe cele două
balamale (vezi figura);
3. apucaţi bine uşa de părţile laterale şi
apropiaţi-o fără a o închide complet. Apăsaţi
blocajele F, apoi trageţi apoi uşa spre voi,
extrăgând-o din balamale (vezi figura).
Montaţi la loc uşa, urmând acelaşi procedeuîn sens invers.
Controlarea garniturilor
Controlaţi periodic garnitura din jurul uşii cuptorului. Dacă este deteriorată,
adresaţi-vă celui mai apropiat Centru de Asistenţă (vezi Asistenţa). Se
recomandă să nu folosiţi cuptorul până la înlocuirea garniturii.
34
Înlocuirea becului
Pentru a înlocui becul cuptorului:
1. Deşurubaţi capacul din sticlă care
acoperă becul.
2. Desurubati becul si înlocuiti-l cu
unul similar: putere 25 W, dulie E 14.
3. Montaţi la loc capacul (figura).
! Nu folosiţi lampa cuptorului pentru şi ca iluminare a încăperilor.
RO
35
195122446.00
05/2014 - XEROX FABRIANO
RO
Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni,47
60044 Fabriano (AN)
www.indesit.com
36

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric Blue, Metallic
  • Convection cooking Grill
  • Built-in display LED Control type: Buttons, Rotary
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

Download PDF

advertisement