HOTPOINT/ARISTON NMTL 1932 F (TK) Instruction for Use | Manualzz
Kullaným talimatlarý
Ýki kapýlý buzdolabý
TR
Ýçindekiler
TR
Türkçe, 1
GB
English,11
Montaj, 2
Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý
Cihazýn tanýtýmý, 3-4
Kontrol panosu
Genel görünüm
Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6
Cihazýn çalýþtýrýlmasý
Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý
Bakým ve özen, 7
NMTL 19xx Fx (TK)/xx
Elektrik akýmýnýn kesilmesi
Cihazýn temizlenmesi
Ýstenmeyen kokularýn ve küfün önlenmesi
Holiday fonksiyonu
Soðutucu bölmesinde lamba deðiþtirilmesi
Önlemler ve öneriler, 8
Genel güvenlik uyarýlarý
Atýklarýn tasfiye edilmesi
Tasarrufa yöneliniz ve çevreye saygýlý olunuz
Arýzalar ve onarýmlar, 9
Teknik Servis, 10
1
Montaj
TR
! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için
özenle saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýnma halinde,
çalýþma sistemi ve bununla ilgili uyarýlar konusunda
yeni sahibinin bilgilenmesi için cihazla birlikte kalmasýný
saðlamanýz gerekmektedir.
Elektrik baðlantýsý
Taþýnmadan sonra cihazý dik olarak yerleþtiriniz ve
elektrik tesisatýna baðlamak için en az 3 saat bekleyiniz.
Fiþi prize takmadan evvel aþaðýdaki hususlara dikkat
ediniz:
! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve
güvenliðe iliþkin önemli bilgiler içermektedir.
• Prizin topraklamasýnýn yürürlükteki normlara uygun
olmasý;
• elektrik prizi, soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn
aþaðýsýnda bulunan özellik etikentinde belirtilen
maksimum yükü taþýyabilmelidir;
• besleme gerilimi soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn
aþaðýsýnda bulunan özellik etiketinde belirtilen deðer
sýnýrý kapsamýnda olmalýdýr (ör. 220-240 V);
• Cihazýn fiþinin prizle uyumlu olmasý. Aksi takdirde
cihazýn fiþinin deðiþtirilmesi için yetkili Servise (Teknik
Servis bölümüne bakýnýz) baþvurmanýz gerekir,
uzatma kablosu ya da çoklu priz kullanmayýnýz.
Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý
Konumlandýrma
1. Cihazý nemsiz ve havadar bir yere yerleþtiriniz.
2. Arkadaki havalandýrma ýzgaralarýný kapatmayýnýz:
kompresör ve kondenser sýcak yapar, bu yüzden
cihazýn iyi çalýþmasýný ve tüketiminin azalmasýný
saðlamak için bunlarýn duvara dayanmamasý gerekir.
3. Cihazýn üst kýsmý ile üstüne konacak mobilya
arasýnda en azýndan 10 cm, mobilya/duvar yanýna
yerleþtirilmesi durumunda ise en az 5 cm açýklýk
býrakýnýnz
4. Cihazý ýsý kayaklarýndan uzak tutunuz (ör. direkt
güneþ ýþýðý, elektrik ocak).
5. Ürünün arka kýsmýyla duvar arasýndaki mesafeyi
saðlamak için kullaným talimatlarýna uygun olarak
monte etme kitinde mevcut olan uzaklaþtýrýcý çubuklarý
monte ediniz.
Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi
1. Buzdolabýnýzý düz ve sert bir zemine yerleþtiriniz.
2. Zemin düz olmamasý durumunda ayarlanabilir
ayaklarý gevþeterek veya sýkarak cihazýn tamamen
zemine oturmasýný saðlayýnýz.
2
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz
kolay eriþilebilecek yerlerde olmalýdýrlar.
! Kablo kývrýlmalara, bükülmelere ve ezilmelere maruz
kalmamalýdýr.
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece
yetkili personel tarafýndan deðiþtirilmelidir.(bkz. Teknik
Servis)
! Bu kurallara uyulmamasý halinde firma hiç bir
sorumluluk kabul etmemektedir.
Cihazýn tanýmý
TR
Kontrol panosu
BESLEME
uyarý lambasý
SOÐUTUCU
KONTROL
ayar düðmesi
SUPER COOL
uyarý lambasý
SUPER COOL
tuþu
• SOÐUTUCU KONTROL ayar düðmesi ile soðutucu
bölmesindeki ýsý derecesi ayarlanýr.
düþük tüketim için optimal ýsý derecesidir.
holiday fonksiyonudur (Bakým ve onarým
bölümüne bakýnýz).
OFF soğutucu bölmesini kapatır.
SUPER FREEZE
uyarý lambasý
DONDURUCU
KONTROL ayar
düðmesi
SUPER FREEZE
tuþu
• SUPER FREEZE (hýzlý dondurma) tuþu ile taze
gýdalar dondurulur. Bu tuþa basýldýðýnda SUPER
FREEZE uyarý lambasý hemen yanar (Çalýþtýrma ve
kullaným bölümüne bakýnýz).
• Sarý SUPER FREEZE (hýzlý dondurma) lambasý:
SUPER FREEZE tuþuna basýldýðýnda yanar.
• SUPER COOL (hýzlý soðutma) tuþu ile soðutucu
bölmesi içerisindeki ýsý derecesi hýzlý bir þekilde
düþürmek için kullanýlýr. Bu tuþa basýldýðýnda SUPER
COOL uyarý lambasý hemen yanar (Çalýþtýrma ve
kullaným bölümüne bakýnýz).
• DONDURUCU KONTROL ayarý ile dondurucu
bölmesindeki ýsý derecesi ayarlanýr.
düþük tüketim için optimal ýsý derecesidir.
soðutucu dahil olmak üzere cihazý kapatýr.
• Sarý SUPER COOL (hýzlý soðutma) lambasý:
SUPER COOL tuþuna basýldýðýnda yanar.
! Uyarý lambalarý dondurucu bölmesinde ýsýnýn anormal
bir þekilde arttýðýný belirtmek için kullanýlýr (Ariza ve
onarým bölümüne bakýnýz).
• Yeþil BESLEME lambasý: cihaz elektrik þebekesine
baðlý olduðu sürece yanar.
3
Cihazýn tanýmý
TR
Genel görünüm
Kullaným talimatlarý birkaç model için geçerli olduðu için satýn aldýðýnýz cihazdaki olmayan deðiþik ayrýntýlarý
gösterebilir. Sonraki sayfalarda en karýþýk cisimler açýklanmýþtýr.
ICE DEVICE
Hýzlý dondurma iþlemi için
FAST FREEZE bölmesi
Çýkarýlabilen
KAPI RAFI•
DONDURMA ve
SAKLAMA bölmesi
FRESH BOX bölümü
Çýkarýlabilen
KAPI RAFI•
RAF•
WINE RACK*
RUTUBET ayarý
MEYVE
VE SEBZE
çekmecesi
AYARLI AYAK
• Sayýsý ve/ya pozisyonu deðiþebilir.
* Sadece bazý modellerde mevcuttur.
4
ÞÝÞE Tutucusu
Çalýþtýrma ve kullaným
Cihazýn çalýþtýrýlmasý
! Cihazý çalýþtýrmadan önce montaj hakkýnda verilen
talimatlarý uygulayýnýz (Montaj bölümüne bakýnýz).
! Cihazý elektrik þebekesine baðlamadan önce tüm
bölmeleri ve aksesuarlarý bikarbonat kullanarak ýlýk su
ile yýkayýnýz.
! Cihaz, çalýþmaya baþladýktan sadece 8 dakika sonra
kompresörü devreye sokan motor kurtarma aygýtýna
sahiptir. Ýstenilen ya da istenilmeyen (black out)
sebeplerden elektrik her kesildikten sonra ayný iþlem
tekrarlanýr.
1. DONDURUCU KONTROL ayar düðmesini
konumuna getiriniz.
2.Cihazýn fiþini bir elektrik prizine takýnýz ve yeþil
BESLEME lambasýnýn yanmasýný saðlayýnýz.
3. SOÐUTUCU KONTROL ayar düðmesini orta bir deðere
ayarlayýnýz. Birkaç saat geçtikten sonra buzdolabýnýza
gýdalar yerleþtirilebilir.
4. DONDURUCU KONTROL ayar düðmesini orta
bir deðere ayarlayýnýz ve SUPER FREEZE (hýzlý
dondurma) tuþuna basýnýz. Sarý FAST FREEZE
lambasý yanacaktýr. Dondurucu bölmesinin optimal
ýsý derecesine ulaþýnca kapanacaktýr, o zaman baþka
gýdalarý da yerleþtirmeniz mümkün olacaktýr.
TR
RAFLAR: tepsi veya tel raflar.
Büyük kaplar veya fazla yer kaplayan gýdalarýn yerleþtirilmesi
için mevcut olan kýlavuzlar kullanýlarak çýkarýlabilir ve
yüksekliði ayarlanabilir.
FRESH BOX:bölümü taze et ve balýk saðlamak için
tasarlanmýþtýr. Bu bölme; içerdeki soðukluk deceresi
(soðutucunun en soðuk bölmesidir) ve oksidasyon
ve kararma proseslerini engelleyen þeffaf kapaðý
sayesinde gýdalarýn uzun süre, bir haftaya kadar,
saklamasýný saðlar Ayrýca ‘Soðuk tabaklar’ için
kullanýlabilir.Uygun saklama sýcaklýklarý için fresh box
içine konacak yiyeceklerin yükleme sýnýrýna kadar
yerleþtirilmesi gerekir.
MEYVE VE SEBZE çekmecesi
Buzdolabýnda mevcut olan meyve ve sebze
çekmeceleri içerde saklanan meyve ve sebzeleri taze
ve kokulu saklamak üzere tasarlanmýþtýr. Gýdalarý
daha az nemli bir ortamda saklamak için nem ayarýný
B konumuna getiriniz, daha nemli bir ortam için ise A
konumuna getiriniz.
NO FROST soðutma sistemi
No frost sistemi ile
devamlý soðuk hava
dolaþýmý saðlanýr.
Böylece nem toplanýr,
buz ve çiy oluþmasý
engellenir: soðutucu
bölmesinde gerekli olan
nem oraný saðlanýr ve çiy
oluþmasýný engellediði
için gýdalarýn besin
özelliklerinin korunmasý
saðlanýr; dondurucu
bölmesinde ise buz çözme iþlemine gerek kalmadan
ve gýdalarýn birbiriyle yapýþmamasý saðlanarak buz
oluþmasý engellenir. Gýda veya kap arka soðutma
duvarý ile direk temasa geçmemelidir. Havalandýrma
delikleri kapatýlmasý kondens suyu oluþmasýna sebep
olur.
A
B
• Þiþeleri kapatýnýnz ve gýdalarý sarýnýz.
• Sadece soðuk, ýlýk ve sýcak olmayan gýda
yerleþtirilebilir (Önlemler ve öneriler bölümüne
bakýnýz).
• Piþmiþ gýda çið gýdadan daha uzun süre saklanmaz.
5
TR
Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý
• Isý derecesini ayarlamak için DONDURUCU
KONTROL ayar düðmesini kullanýnýz (Açýklama
bölümüne bakýnýz).
• Erimiþ veya erimek üzere olan yiyecekleri bir
daha dondurmayýnýz, bu gýdalar (24 saat içinde)
tüketilmesi için piþirilmelidir.
• Dondurulacak taze yiyecekler, daha önce donmuþ
olanlarla temas etmemelidir. Bu taze yiyecekler
FAST FREEZE üst bolümüne yerleþtirilmelidir,
burada ýsý derecesi –18°c’nin altýna inerek hýzlý bir
dondurma iþlemini garanti eder.
• Dondurucu içinde sývý olan kapaðý kapatýlmýþ þiþe
koymayýnýz, patlayabilir.
• Günlük en fazla yiyecek dondurma miktarý soðutucu
içinde aþaðýda saðda bulunan teknik veriler etiketi
üzerinde yazýlýdýrlar (örneðin: Kg/24h 4).
• Dondurmak için (dondurucu çalýþýr vaziyetteyken):
SUPER FREEZE (hýzlý dondurma) tuþuna basýp (ilgili
sarý lamba yanar) gýdalarý yerleþtiriniz ve kapaðý
kapatýnýz. 24 saat geçtikten sonra veya en uygun
ýsý derecesine ulaþýnca fonksiyon otomatik olarak
kapanýr (uyarý lambasý yanmýyor);
! Dondurma iþlemi sýrasýnda kapaðý açmamaya özen
gösteriniz.
! Elektrik kesintisi veya arýza durumunda kapaðý
açmayýnýz: dondurulmuþ gýdalar 9-14 saate kadar, hiç
bir degisikliðe uðramadan korunurlar.
! Dondurucu bölmesi içerisinde hava dolaþýmýný
saðlamak için gýdalarýn havalandýrma deliklerini
kapatmayacak þekilde yerleþtirilmesi gerekir.
6
ICEDEVICE
Mevcut olan havuzlarý alýp
su ile doldurduktan sonra
Ýcedevice bölgesine tekrar
yerleþtiriniz. Yaklaþýk 2 saat
sonra buz küplarý hazýr olur.
Buzu alabilmek için mevcut olan
iki kollarý saða doðru çevirmeniz
yeterdir: buz küplarý altaki kaba
düþer ve hizmete hazýr olur.
Bakým ve özen
TR
Elektrik þebekesinin devre dýþý býrakýlmasý
Holiday fonksiyonu
Temizlik ve bakým iþlemi sýrasýnda cihazýn fiþini prizden
çýkararak elektrik baðlantýsýný kesiniz.
Tatile çýkmadan önce cihazý kapatmanýza gerek yok
artýk. Buzdolabý; az elektrik tüketilerek soðutucu bölmesi
içerisindeki ýsý derecesinin 12°C civarýnda olmasýný
saðlayan fonksiyona sahip olarak üretilmiþtir (makiyaj ve
kozmetik malzemeleri sýcaktan korumak için). Gýdalarý
saklamak üzere dondurucu bölmesinin ýsý derecesi
minimum (1) konumuna ayarlanmalýdýr.
Fonksiyonu çalýþtýrmak için:
1. DONDURUCU KONTROL ayarýný
getiriniz;
konumuna
2. fiþi prizden çekiniz
! Bu prosedürün uygulanmamasý durumunda alarm
çalabilir: bu alarm bir anormallik belirtisi deðildir. Cihazýn
normal çalýþmasýný saðlamak için DONDURUCU
KONTROL ayarýný istenilen deðere getiriniz. 1 ve 2
noktalarýný uygulayarak cihazýn elektrik þebekesi ile
baðlantýsýný kesiniz.
Cihazýn temizlenmesi
• Buzdolabýnýn dýþ, iç duvarlarýný ve contalarýný
karbonat (yemek sodasý) veya nötr sabun
eklenmiþ ýlýk su ile ýslatýlmýþ yumuþak bir sünger
ile temizleyiniz. Aþýndýrýcý maddeler ve çözücü,
amonyak, beyazlatýcý türü maddeleri kesinlikle
kullanmayýnýz.
• Sökülebilen aksesuarlarý deterjan veya sabun
eklenmiþ ýlýk su içine batýrýnýz. Çalkalayýnýz ve
dikkatlice kurulayýnýz.
• Buzdolabýnýzýn arkasý toz dolu ise, cihazý kapatýp
elektrik baðlantýsýný kestikten sonra elektrik
süpürgesini orta watt’a ayarlayarak uzun ucu ile
arkasýndaki tozlarý iyice alýnýz.
Ýstenmeyen kokularýn ve küfün önlenmesi
• Cihaz kokularý önleyici hijenik malzemelerle
üretilmiþtir. Bu özelliði kaybetmemek için gýdalarýn
iyice sarýlýp kapatýlmasý gerekir. Böylece leke
oluþmasý engellenir.
• Cihazýn uzun süre devre dýþý býrakýlmasý durumunda
içini iyice temizleyiniz ve kapaðý açýk býrakýnýz.
SOĞUTUCU KONTROL ayar düğmesini
konumuna
getiriniz.
Sesli bir sinyal iki kere çalıp etkin olduğunu belirtir; sesli
sinyal tek çalarsa etkinsiz olduğunu belirtir.
Ampul deðiþtirilmesi
Soðutucu bölmesinin
ampulünü deðiþtirmeden
önce buzdolabýnýn
fiþini prizden çýkarýnýnz.
Aþaðýdaki Talimatlarý
özenle uygulayýnýz.
Þekilde gösterildiði gibi
koruma zarýný çýkartýktan
sonra ampulü açýnýz.
Ampulü aynýsýyla
deðiþtiriniz (gücü 10W’tan
daha yüksek olmamalýdýr).
Dondurucu bölmesinin
ampulünü deðiþtirmeden
A
önce buzdolabýnýn
fiþini prizden çýkarýnýnz.
Aþaðýdaki Talimatlarý
özenle uygulayýnýz.
Þekilde gösterildiði
(þekile bakýnýz) gibi
lamba kapaðýnýn
B
arkasýnda bulunan
sabitleme vidasýný
(B) çevirerek lambayý
çýkarýnýz. Aynýsýyla deðiþtiriniz (gücü 15W’tan daha
yüksek olmamalýdýr).
7
Önlemler ve öneriler
TR
!Cihaz uluslararasý güvenlik normlarýna uygun þekilde
tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir. Bu uyarýlar güvenlik
amaçlý olup dikkatlice okunmalýdýr.
Bu cihaz aþaðýdaki AB Yönergeleri ile
uyumludur:
- 2006/95/AT Belirli Gerilim Sýnýrlarý Dahilinde
Kullanýlmak Üzere Tasarlanmýþ Elektrikli Teçhizat
Ýle Ýlgili Yönerge
- 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk
Yönergesi
- 96/57/AT Ev tipi elektrikli soðutucular , dondurucular ve
kombinasyonlarýnýn enerji verimlilik þartlarý ile ilgili yönerge
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü
Yönetmeliğine uygundur
Genel güvenlik uyarýlarý
• Cihaz meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ
olup profesyonel kullaným amaçlý deðildir.
• Cihaz sadece gýda saklamasý için, yetiþkinler
tarafýndan ve bu kitapçýktaki talimatlar çerçevesinde
kullanýlmalýdýr.
• Cihaz, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara monte
edilmez, zira yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son
derece tehlikelidir.
• Cihaza ayaklarýnýz çýplakken yada elleriniz veya
ayaklarýnýz ýslak yada nemliyken dokunmayýnýz.
Atýklarýn tasfiye edilmesi
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel
yasalara uyunuz, bu þekilde ambalajlarýn geri
dönüþümü saðlanýr.
• Eletrik ve eletronik cihazlarýn atýklarýný deðerlendirme
2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi direktifinde;
beyaz eþyalarýn kentsel katý atýk genel yöntemi ile
tasfiye edilmemesi öngörülmüþtür. Kullanýlmayan
cihazlarýn, madde geri kazaným ve geri dönüþüm
oranýný en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve
insan saðlýðýna olasý zararlarý engellemek için ayrý
ayrý toplanmasý gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrý
toplama hükümlerini hatýrlamak amacýyla üstünde
çarpý iþareti olan sepet sembolü verilmiþtir. Cihazlarýn
tasfiye edilmesi konusunda daha geniþ bilgi almak
için cihaz sahiplerinin mevcut müþteri hizmetine veya
satýþ noktalarýna baþvurulmasý gerekir.
Tasarrufa yöneliniz ve çevreye saygýlý
olunuz
• Buzdolabý doðrudan güneþ ýþýðýna maruz
kalmayacak, serin ve havadar uygun bir yere
yerleþtiriniz. Ayrýca, ýsý kaynaklarýndan uzakta
olmalýdýr.
• Buzdolabýnýn soðutma yapan iç kýsýmlarýna
dokunmayýnýnz: yanma veya yaralanma tehlikesi
vardýr.
• Gýdalarý almak ya da yerleþtirmek için cihazýn
kapaðýný mümkün olduðu kadar az açýk tutunuz.
Buzdolabýnýn kapaðý her açýldýðýnda enerji tüketilir.
• Fiþi prizden çekerken kablosundan deðil fiþin
kendisinden tutarak çekiniz.
• Cihazý fazla gýda ile doldurmayýnýz: gýdalarýn iyi
saklanmasý için soðuk hava dolaþýmýnýn saðlanmasý
gerekir. Hava dolaþýmýnýn engellenmesi durumunda
kompresör devamlý çalýþmak zorunda kalacaktýr.
• Temizlik ve bakým iþleminden önce fiþ elektrik
þebekesinden çýkarýlmalýdýr. Buzdolabýnýn tüm
elektrik baðlantýlarýný kesmek için ISI AYAR
DÜÐMESÝNÝ
yeterli deðildir.
konumuna (cihaz kapalý) getirmek
• Arýza halinde onarmak amacýyla iç mekanizmalarý
kurcalamayýnýz.
• Dondurulmuþ gýda saklama kaplarýnda üretici
tarafýndan tavsiye edilen tip hariç ucu sivri ve keskin
aletleri kullanmayýnýz.
• Buz küplerini dondurucu bölmesinden çýkarýr
çýkarmaz aðzýnýza sokmayýnýz ve yemeyiniz.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu olan bir kiþinin
denetimi veya cihazýn kullanýmý ile ilgili talimatý
olmaksýzýn zayýf fiziksel, duyusal durumu veya
tecrübe ve bilgi eksikliði bulunan kiþiler (çocuklar
dahil) tarafýndan kullanýlmaya uygun deðildir.
Çocuklarýn cihazla oynamadýklarýndan emin olmak
için denetlenmesi gerekmektedir.
• Ambalajlar çocuklar için oyuncak deðildir.
8
• Buzdolabýnýn içine sýcak gýda koymayýnýz: ýsý
derecesi yükselir, kompresör yoðun çalýþmak
zorunda kalýr ve enerji büyük miktarda tüketilir.
• Buz oluþumu halinde dondurucu bölmesindeki buzu
eritiniz ( Bakým bölümüne bakýnýz ); Kalýn bir buz
tabakasý soðutma iþlemini engellediði için daha fazla
enerji tüketilir.
Arýzalar ve onarýmlar
Buzolabýnýz bazen size sorun çýkarabilir yada kötü çalýþabilir. Teknik Servise baþvurmadan önce (Teknik Servis
bölümüne bakýnýz) aþaðýdaki liste yardýmýyla kolay çözülebilecek bir problem olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Arýzalar:
Olasý nedenler / Çözümler:
Yeþil BESLEME lambasý yanmýyor.
• Fiþ prize takýlý deðil veya kontaða girecek kadar takýlý deðil veya evdeki
elektrik akýmý kesik.
Motor çalýþmaya baþlamýyor.
• Cihaz motor kurtarma aygýtýna sahiptir (Çalýþtýrma ve kullanma
bölümüne bakýnýz).
Uyarý lambalarý hafifçe yanýyor.
• Fiþi prizden çekiniz ve tersine çevirip tekrar prize takýnýz.
a) Alarm çalýyor.
a) Soðutucu kapaðý iki dakikdan fazla açýk kalmýþ.
b) Alarm çalýyor ve 2 adet sarý uyarý
lambasý yanýp söniyor.
c) Alarm çalýyor ve sarý ve yeþil uyarý
lambasý yanýp söniyor.
Aþýrý ýsýnma
c) Cihaz dondurucunun tehlikeli olacak þekilde fazlasýyla ýsýnmýþ olduðunu
belirtir: gýdalar atýlmalýdýr.
b/c)Bu iki durumda gýdalarý tekrar dondurmamak için dondurucu
+ sesli sinyal
+ sesli sinyal
Kapak katýldýðýnda alarm biter. Veya doðru kapama prosedürü
uygulanmamýþ (Bakým bölümüne bakýnýz).
b) Cihaz dondurucunun fazla ýsýnmýþ olduðunu belirtir:
Gýdalarýn durumunun kontrol edilmesi tavsiye edilir: çöpe atmanýz
gerekebilir.
Tehlikeli
ýsýnma
Yeþil BESLEME lambasý yanýp sönüyor.
bölmesi içerisinde ýsý derecesi 0°C civarýnda olacaktýr.
Sesli sinyali kapatmak için: buzdolabýnýn kapaðýný açýp kapatýnýz.
Cihazýn normal çalýþmasýný saðlamak için: DONDURUCU
KONTROL ayar düðmesini
kapalýdýr) tekrar çalýþtýrnýz.
konumuna getirdikten sonra (cihaz
• Cihaz gerektiði gibi çalýþmýyor. Teknik servisine baºvurunuz.
Soðutucu ve dondurucu az soðutma
• Kapaklar tamamen kapanmýyor veya contalar bozuk.
yapýyor.
• Kapaklar sýk sýk açýlýyor.
• KONTROL ayarlarý doðru konumda deðildir (Açýklama bölümüne
bakýnýz).
• Soðutucu veya dondurucu fazla doldurulmuþ.
Soðutucu bölmesinde gýdalar
donuyor.
• KONTROL ayarlarý doðru konumda deðildir (Açýklama bölümüne bakýnýz).
• Gýda arka duvarýna temas edecek þekilde yerleþtirilmiþ.
Motor devamlý çalýþýyor.
• SUPER FREEZE (hýzlý dondurma) tuþuna basýlmýþ: sarý SUPER
FREEZE lambasý yanar veya yanýp söner (Açýklama bölümüne bakýnýz).
• Kapak tam kapalý deðil veya devamlý açýlýp kapatýlýyor.
• Dýþ ortam sýcaklýðý çok yüksek.
Cihaz çok ses yapýyor.
• Cihaz tamamen düz bir zemine montaj edilmemiþ (Montaj bölümüne
bakýnýz).
• Cihaz ses ve sarsýntý yapan mobilya veya eþya arasýna yerleþtirilmiþ.
• Ýçindeki gaz kompresör çalýþmadýðý zamanda hafif bir ses bir arýza
deðildir, normaldir.
Buzdolabýnýn bazý dýþ kýsýmlarýnýn ýsýsý
• Yüksek ýsý ürünün bazý özel bölgelerinde nem oluþmasýný engellemek
yüksek.
için gereklidir
9
TR
Teknik Servis
195067857.09
11/2012
TR
Servise baþvurmadan önce:
• Servise baþvurmadan çözülebilecek bir ariza olup olmadýðýný kontrol ediniz (Ariza ve onarým bölümüne bakýnýz).
• Sonucun olmusuz olmasý durumunda en yakýn Teknik Servise baþvurunuz.
model
Þunlarý bildiriniz:
• arýza tipini
• cihazýn modeli (Mod.)
• seri numarasý (S/N)
Ýstenilecek bilgiler soðutucu içinde aþaðýda saðda
bulunan teknik veriler etiketi üzerinde yazýlýdýrlar.
Kesinlikle sadece yetkili teknisyenlere baþvurunuz ve orijinal yedek parçalarý kullanýnýz.
10
seri numarasý
TR
INDESIT COMPANY BEYAZ EÞYA PAZARLAMA A.Þ.
Karahasan Sok. No:11 Balmumcu 34349
Beþiktaþ/Ýstanbul
TEL: (+90) 212 355 53 00
FAKS: (+90) 212 212 95 59
WEB: www.indesit.com.tr
INDESIT COMPANY BEYAZ EÞYA SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
Organize Sanayi Bölgesi 45030 / MANÝSA
TEL: (+90) 236 233 19 05 – 233 18 20
FAKS: (+90) 236 233 16 52
11
Operating Instructions
2-DOOR FRIDGE
Contents
GB
TR
Türkçe, 1
GB
English,11
Installation, 12
Positioning and connection
Description of the appliance, 13-14
Control panel
Overall view
Start-up and use, 15-16
Starting the appliance
Using the refrigerator to its full potential
Using the freezer to its full potential
Maintenance and care, 17
NMTL 19xx Fx (TK)/xx
Switching the appliance off
Cleaning the appliance
Avoiding mould and unpleasant odours
Replacing the light bulb
Precautions and tips, 18
General safety
Disposal
Respecting and conserving the environment
Troubleshooting, 19
Assistance, 20
12
Installation
! Before placing your new appliance into operation
please read these operating instructions carefully.
They contain important information for safe use, for
installation and for care of the appliance.
! Please keep these operating instructions for future
reference. Pass them on to possible new owners of the
appliance.
Positioning and connection
Positioning
1.Place the appliance in a well-ventilated humidity-free
room.
2.Do not obstruct the rear fan grills. The compressor and
condenser give off heat and require good ventilation to
operate correctly and save energy.
3.Leave a space of at least 10 cm between the top part
of the appliance and any furniture above it, and at
least 5 cm between the sides and any furniture/side
walls.
4.Ensure the appliance is away from any sources of heat
(direct sunlight, electric stove, etc.).
5.In order to maintain the correct distance between
the appliance and the wall behind it, fit the spacers
supplied in the installation kit, following the instructions
provided.
Electrical connections
After the appliance has been transported, carefully
place it vertically and wait at least 3 hours before
connecting it to the electricity mains. Before inserting
the plug into the electrical socket ensure the following:
• The appliance is earthed and the plug is compliant
with the law.
• The socket can withstand the maximum power of the
appliance, which is indicated on the data plate located
on the bottom left side of the fridge (e.g. 150 W).
• The voltage must be in the range between the values
indicated on the data plate located on the bottom left
side (e.g. 220-240V).
• The socket is compatible with the plug of the
appliance.
If the socket is incompatible with the plug, ask an
authorised technician to replace it (see Assistance).
Do not use extension cords or multiple sockets.
! Once the appliance has been installed, the power
supply cable and the electrical socket must be easily
accessible.
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced by
authorised technicians only (see Assistance).
! The manufacturer declines any liability should
these safety measures not be observed.
Levelling
1.Install the appliance on a level and rigid floor.
2.If the floor is not perfectly horizontal, adjust the
refrigerator by tightening or loosening the front feet.
13
GB
GB
Control panel
POWER
Indicator light
REFRIGERATOR
OPERATION
Knob
SUPER COOL
Indicator light
SUPER COOL
Button
• REFRIGERATOR OPERATION Knob
to regulate the temperature of the refrigerator
compartment.
is the optimal temperature for energy
saving levels.
is the holiday function (see Maintenance and
care).
OFF switches the refrigerator off.
• SUPER COOL (quick cool) to lower the temperature
of the refrigerator compartment rapidly. When it is
pressed, the SUPER COOL indicator light illuminates
(see Start-up and use).
• SUPER COOL Yellow indicator light (rapid cooling)
illuminates when the SUPER COOL button is pressed.
• POWER Indicator light illuminates when the appliance
is connected to the electricity network.
• SUPER FREEZE button (rapid freezing) to freeze
14
SUPER FREEZE
Indicator light
FREEZER
OPERATION
Knob
SUPER FREEZE
Button
fresh food. When it is pressed, the SUPER FREEZE
indicator light illuminates (see Start-up and use).
• SUPER FREEZE Yellow indicator light (rapid freezing)
illuminates when the SUPER FREEZE button is
pressed.
• FREEZER OPERATION Knob
to regulate the temperature of the freezer
compartment.
is the optimal temperature for energy saving
levels.
switches the appliance off, including the
refrigerator.
! The indicator lights are also used to indicate an unusual
temperature increase in the freezer compartment (see
Troubleshooting).
Description of the
appliance
Overall view
GB
The instructions contained in this manual are applicable to different model refrigerators. The diagrams may not directly
represent the appliance purchased. For more complex features, consult the following pages.
ICE DEVICE
FAST FREEZER
compartment
Removable
multipurpose
SHELVES•
STORAGE
compartment
FRESH BOX
Compartment
Removable
multipurpose
SHELVES•
SHELVESï
WINE RACK*
MOISTIRE adjusted
BOTTLE shelf
FRUIT and
VEGETABLE
bin
Levelling FEET
ï Varies by number and/or position.
* Available only on certain models.
15
Start-up and use
GB
Starting the appliance
! Before starting the appliance, follow the
installation instructions (see Installation).
! Before connecting the appliance, clean the
compartments and accessories well with lukewarm
water and bicarbonate.
! The appliance comes with a motor protection
control system which makes the compressor start
approximately 8 minutes after being switched on. The
compressor also starts each time the power supply is
cut off whether voluntarily or involuntarily (blackout).
1.Set the FREEZER OPERATION knob on
.
2.Insert the plug into the socket and ensure that the
green POWER indicator light illuminates.
3.Turn the REFRIGERATOR OPERATION knob to an
average value. After a few hours you will be able to
put food in the refrigerator.
4.Turn the FREEZER OPERATION knob to an average
value and press the SUPER FREEZE button (rapid
freezing): the SUPER FREEZE indicator light will
illuminate. Once the refrigerator has reached the
optimal temperature, the indicator light goes out and
you can begin food storage.
Using the refrigerator to its full potential
No Frost
The No Frost system
circulates cold air
continuously to collect
humidity and prevent
ice and frost formation.
The system maintains
an optimal humidity level
in the compartment,
preserving the original
quality of the food,
preventing the food from
sticking together and making defrosting a thing of the
past. Do not block the aeration cells by placing food or
containers in direct contact with the refrigerating back
panel. Close bottles and wrap food tightly.
• Place only cold or lukewarm foods in the compartment,
not hot foods (see Precautions and tips).
• Remember that cooked foods do not last longer than
raw foods.
• Do not store liquids in open containers. They will
increase humidity in the refrigerator and cause
condensation to form.
16
SHELVES: with or without grill.
Due to the special guides the shelves are removable
and the height is adjustable, allowing easy storage of
large containers and food.
FRESH BOX: for fresh meat and fish. Due to the
compartment’s low temperature (the coldest in the
refrigerator) and to the clear door that provides
protection against oxidation and blackening, food can
be stored for even up to one week. It can also be used
for “cold meals.”
For proper storing temperatures inside the fresh
box, place the foods in the front part of the box not
over the loading limit.
FRUIT and VEGETABLE bin
The salad crispers fitted inside the fridge have been
specially designed for the purpose of keeping fruit and
vegetables fresh and crisp. Open the humidity regulator
(position B) if you want to store food in a less humid
environment, or close it (position A) to store food in a
more humid environment.
A
B
Using the freezer to its full potential
• Use the FREEZER OPERATION knob to adjust the
temperature (see Description).
• Do not re-freeze food that is defrosting or that has already
been defrosted. These foods must be cooked and eaten
(within 24 hours).
• Fresh food that needs to be frozen must not come into
contact with food that has already been defrosted. Fresh
food must be stored in the top FREEZER and STORAGE
compartment where the temperature drops below -18°C
and guarantees rapid freezing.
ICE DEVICE
After pouring water in the
special ice cups, place them in
their places in the ice device.
After about 2 hours, the ice
cubes will be ready. In order
to get the ice cubes, it will be
sufficient to turn the two buttons
to the right. The ice cubes will
fall in to the tray below, ready to
be used.
• Do not place glass bottles which contain liquids, and
which are corked or hermetically sealed in the freezer
because they could break.
• The maximum quantity of food that may be frozen
daily is indicated on the plate containing the technical
properties located on the bottom left side of the refrigerator
compartment (for example: Kg/24h: 4).
• To freeze (if the freezer is already operating):
press the rapid freezing SUPER FREEZE button
(corresponding yellow indicator light illuminates),
insert the food and close the door. The function is
disabled automatically after 24 hours or when optimal
temperatures have been reached (indicator light goes
out);
! Do not open the door during freezing.
! If there is a power cut or malfunction, do not open the
freezer door. This will help maintain the temperature
inside the freezer, ensuring that foods are conserved
for at least 9 -14 hours.
! to avoid blocking the air circulation inside the freezer
compartment, it is advisable not to obstruct the
ventilation holes with food or containers.
17
GB
Maintenance and care
GB
Switching the appliance off
Holiday function
During cleaning and maintenance it is necessary to
disconnect the appliance from the electricity supply:
To minimise energy usage when on holiday, it is
not necessary to switch the appliance off. The
appliance has a function which allows it to maintain
the temperature of the refrigerator compartment
at approximately 12°C (which can also be used to
conserve make-up and beauty products). The freezer
temperature must be set to the minimum value in
order to preserve the food.
To enable the function: set the REFRIGERATOR
OPERATION knob on
.
A double acoustic signal informs you when it has been
enabled. A single acoustic signal informs you when it
has been disabled.
1.set the FREEZER OPERATION knob on
2.pull the plug out of the socket
! If this procedure is not followed, the alarm may
sound. This alarm does not indicate a malfunction.
To restore normal operation, it is sufficient to set the
FREEZER OPERATION knob on the desired value.
To disconnect the appliance, follow point 1 and 2.
Cleaning the appliance
Replacing the light bulb
• The external and internal parts, as well as the rubber
seals may be cleaned using a sponge that has
been soaked in lukewarm water and bicarbonate of
soda or neutral soap. Do not use solvents, abrasive
products, bleach or ammonia.
To replace the light
bulb in the refrigerator
compartment, pull
out the plug from the
electrical socket. Follow
the instructions below.
Access the light bulb by
removing the cover as
indicated in the diagram.
Replace it with a similar
light bulb within the
power range indicated
• The removable accessories may be soaked in warm
water and soap or dishwashing liquid. Rinse and dry
them carefully.
• The back of the appliance may collect dust which can
be removed by delicately using the hose of a vacuum
cleaner set on medium power. The appliance must
be switched off and the plug must be pulled out
before cleaning the appliance.
Avoiding mould and unpleasant odours
• The appliance is manufactured with hygienic materials
which are odour free. In order to maintain an odour
free refrigerator and to prevent the formation of stains,
food must always be covered or sealed properly.
• If you want to switch the appliance off for an
extended period of time, clean the inside and leave
the doors open.
18
on the cover (10W).
To replace the light
bulb in the freezer
A
compartment, pull
out the plug from the
electrical socket. Follow
the instructions below.
Access the light bulb
(A) by unscrewing the
fixing screw (B) which
B
is located at the back of
the lampcover, as shown
(see diagram). Replace
it with a similar light bulb within the power range
indicated on the cover (10W or 15W).
Precautions and tips
! The appliance was designed and manufactured in
compliance with international safety standards. The
following warnings are provided for safety reasons and
must be read carefully.
This appliance complies with the following
Community Directives:
- 73/23/EEC of 19/02/73 (Low Voltage) and
subsequent amendments;
-89/336/EEC of 03.05.89 (Electromagnetic
Compatibility) and subsequent amendments;
- 2002/96/CE.
General safety
• The appliance was designed for domestic use inside the
home and is not intended for commercial or industrial
use.
• The appliance must be used to store and freeze food
products by adults only and according to the instructions
in this manual.
• The appliance must not be installed outdoors, even in
covered areas. It is extremely dangerous to leave the
appliance exposed to rain and storms.
• Do not touch the appliance with bare feet or with wet or
moist hands and feet.
• Do not touch the internal cooling elements: this
could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
• When unplugging the appliance always pull the plug
from the mains socket, do not pull on the cable.
• Before cleaning and maintenance, always switch off the
appliance and disconnect it from the electrical supply.
It is not sufficient to set the temperature adjustment
•
•
•
•
•
knobs on
(appliance off) to eliminate all electrical
contact.
In the case of a malfunction, under no circumstances
should you attempt to repair the appliance yourself.
Repairs carried out by inexperienced persons may
cause injury or further malfunctioning of the appliance.
Do not use any sharp or pointed utensils or electrical
equipment - other than the type recommended by
the manufacturer - inside the frozen food storage
compartments.
Do not put ice cubes taken directly from the freezer into
your mouth.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
lack of experience and knowledge unless they have
been given supervision or instruction concerning use of
the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
Keep packaging material out of the reach of children! It
can become a choking or suffocation hazard.
Disposal
GB
• Observe local environmental standards when
disposing packaging material for recycling purposes.
• The European Directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires
that old household electrical appliances must not be
disposed of in the normal unsorted municipal waste
stream. Old appliances must be collected separately
in order to optimise the recovery and recycling of
the materials they contain and reduce the impact
on human health and the environment. The crossed
out “wheeled bin” symbol on the product reminds
you of your obligation, that when you dispose of the
appliance it must be separately collected.
Consumers should contact their local authority or
retailer for information concerning the correct disposal
of their old appliance.
Respecting and conserving the environment
• Install the appliance in a fresh and well-ventilated
room. Ensure that it is protected from direct sunlight
and do not place it near heat sources.
• Try to avoid keeping the door open for long periods or
opening the door too frequently in order to conserve
energy.
• Do not fill the appliance with too much food: cold air must circulate freely for food to be preserved
properly. If circulation is impeded, the compressor will
work continuously.
• Do not place hot food directly into the refrigerator.
The internal temperature will increase and force the
compressor to work harder and will consume more
energy.
• Defrost the appliance if ice forms (see Maintenance).
A thick layer of ice makes cold transference to food
products more difficult and results in increased energy
consumption.
• Regularly check the door seals and wipe clean to
ensure they are free of debris and to prevent cold air
from escaping (see Maintenance).
19
Troubleshooting
GB
Malfunctions:
Possible causes / Solutions:
The green POWER indicator light does
not illuminate.
• The plug has not been inserted into the electrical socket, or not far enough
to make contact, or there is no power in the house.
The motor does not start.
• The appliance comes with a motor protection control (see Start-up and use).
The indicator lights are on but the light
is dim.
• Pull out and reverse the plug before putting it back in the socket.
a) The alarm sounds.
a)The refrigerator door has remained open for more than two minutes (the
buzzer will stop sounding when you shut the door) or the correct switchingoff procedure was not followed (see Maintenance).
b)The temperature in the freezer is too high. Check the quality of the food
products and dispose if necessary.
c)The temperature in the freezer has reached a dangerous level. The food
must be disposed immediately.
b/c) In both these cases the freezer will maintain a temperature of about 0°C
so that the food does not re-freeze.
To turn off the acoustic signal open and close the refrigerator door. To
restore normal operation bring the FREEZER OPERATION knob setting
b) The alarm sounds and the two yellow
indicator lights flash.
c) The alarm sounds and the two yellow
indicator lights as well as the green one
flash.
Heating
is excessive
+ buzzer
+ buzzer
to
Heating
danger
(off) and turn the appliance on again.
The green POWER indicator light flashes.
• The appliance is not operating correctly. Contact the Technical Assistance
Centre.
The refrigerator and the freezer do not
cool well.
•
•
•
•
The food inside the refrigerator is
beginning to freeze.
• The REFRIGERATOR OPERATION knob is not on the correct setting (see
Description).
• The food is in contact with the back inside wall of the refrigerator.
The motor runs continuously.
• The SUPER FREEZE button has been pressed (rapid freezing): the yellow
SUPER FREEZE light is on or flashing (see Description).
• The door is not closed properly or is continuously opened.
• The outside ambient temperature is very high.
• The thickness of the frost exceeds 2-3 mm (see Maintenance).
The appliance makes a lot of noise.
• The appliance has not been installed on a level surface (see Installation).
• The appliance has been installed between cabinets that vibrate and make
noise.
• The internal refrigerant makes a slight noise even when the compressor is
off. This is not a defect, it is normal.
The back wall of the refrigerator unit is
covered in frost or droplets of water
• This shows the appliance is operating normally.
20
The doors do not close properly or the seals are damaged.
The doors are opened too frequently.
The OPERATION knobs are not on the correct setting (see Description).
The refrigerator or the freezer have been over-filled.
Assistance
Before calling for Assistance:
• Check if the malfunction can be solved on your own (see Troubleshooting).
• If after all the checks, the appliance still does not operate or the problem persists, call the nearest Service Centre
Communicating:
• type of malfunction
• appliance model (Mod.)
• serial number (S/N)
This information can be found on the data plate located
on the bottom left side of the refrigerator compartment.
model
GB
serial number
Never call on unauthorized technicians and always refuse spare parts which are not originals.
21
GB
22
GB
23
195067857.09
11/2012
GB
24
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement