Indesit TZAA 1.1 Instruction for Use

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

Indesit TZAA 1.1 Instruction for Use | Manualzz
TZAA 1.1
Türkçe
Kullanma klavuzu
DONDURUCU
Ýçindekiler
Kullaným talimatlarý,1
Teknik Servis ,2
Cihazýn tanýmý 3
Kapı yönü değişikliği, 4
Montaj,5
Aksesuarlar, 6
Çalýþtýrma ve kullaným, 6
Bakým ve özen, 7
Önlemler ve öneriler, 7
Arýzalar ve onarýmlar, 8
Teknik Servis
Teknik Servis ile irtibata geçmeden önce:
• Servise baþvurmadan çözülebilecek bir arýza olup
olmadýðýný kontrol ediniz (Arýza ve Onarým bölümüne
bakýnýz).
• Sonucun olumsuz olmasý durumunda, en yakýn Teknik
Servis ile irtibata geçiniz.
þaðýdaki bilgileri bildiriniz:
• arýza tipi
• cihazýn modeli (Mod.)
• seri numarasý (S/N)
Bu bilgiler, soðutucu bölmesi içinde aþaðýda solda bulunan
teknik veriler etiketi üzerinde bulunmaktadýr.
Kesinlikle sadece yetkili teknik elemanlara baþvurunuz ve her
zaman orijinal yedek parçalarý kullanýnýz. Cihazýn ömrü 10 yýldýr.
(Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek
parça bulundurma süresi).
Üretici Firma:
Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
45030 / Manisa
Tel: (0236) 233 22 00
Faks: (0236) 233 16 52
Türkiye Genel Dağıtıcısı:
Indesit Company Beyaz Eşya PAZARLAMA A.Ş.
Balmumcu Cad. Karahasan Sok.
No: 11, 34349 – Balmumcu Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 355 53 00
Faks: (0212) 212 95 59
- model
2
- seri numarasý
Cihazýn tanýmý
Genel görünüm
Kullaným talimatlarý birkaç model için geçerli olduðu için þekil
satýn aldýðýnýz cihazda olmayandeðiþik ayrýntýlarý gösterebilir.
Sonraki sayfalarda en karýþýk cisimler açýklanmýþtýr.
1
2
3
4
5
6
Ayak
Saklama Bölmesi
Dondurma ve Saklama bölmesi
POWER uyarý lambasý
DONDURUCU kontrol ayar düðmesi
ALARM uyarý lambasý
5
6
4
3
2
114eps
1
3
Kapýlarýn açýlýþ yönünün
deðiþtirilmesi
Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi gerekirse Teknik Servise
baþvurunuz.
4
Montaj
! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle
saklayýnýz. Satýþ, devir yada taþýma halinde, çalýþma sistemi ve
bununla ilgili uyarýlar konusunda yeni sahibinin bilgilenmesi için
bu kitapçýðýn cihazla birlikte kalmasýný saðlayýnýz.
! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz: montaj, kullaným ve güvenliðe
iliþkin önemli bilgiler içermektedir.
Yerleþtirme ve baðlama
Yerleþtirme
1. Cihazý nemsiz ve havadar bir yere yerleþtiriniz.
2. Arkadaki havalandýrma ýzgaralarýný kapatmayýnýz: kompresör
ve kondenser sýcak yapar, bu yüzden cihazýn iyi çalýþmasýný
ve tüketiminin azalmasýný saðlamak için bunlarýn duvara
dayanmamasý gerekir.
3. Cihazýn üst kýsmý ile üstüne konacak mobilya arasýnda
en azýndan 10 cm, mobilya/duvar yanýna yerleþtirilmesi
durumunda ise en az 5 cm açýklýk býrakýnýz
4. Cihazý ýsý kayaklarýndan uzak tutunuz (ör. direkt güneþ ýþýðý,
elektrikli ocak).
5. Ürünün arka kýsmýyla duvar arasýndaki mesafeyi saðlamak
için kullaným talimatlarýna uygun olarak monte etme kitinde
mevcut olan uzaklaþtýrýcý çubuklarý monte ediniz.
Seviyeye ayarlama
1. Soðutucunuzu düz ve sert bir zemine yerleþtiriniz.
2. Zemin düz olmamasý durumunda ayarlanabilir ayaklarý
gevþeterek veya sýkarak cihazýn tamamen zemine oturmasýný
saðlayýnýz.
Elektrik þebekesine baðlanmasý
Taþýnmadan sonra cihazý dik olarak yerleþtiriniz ve elektrik
tesisatýna baðlamak için en az 3 saat bekleyiniz. Cihazýn fiþini
bir elektrik prizine takmadan önce aþaðýdakileri kontrol ediniz:
• priz topraklý tesisata sahip ve yürürlükteki normlara uygun
olmalýdýr;
• elektrik prizi, soðutucu bölmesinin sol tarafýnýn aþaðýsýnda
bulunan özellik etiketinde belirtilen maksimum yükü (ör. 150
W) taþýyabilmelidir;
• besleme gerilimi dondurucu bölmesi içinde bulunan özellik
etiketinde belirtilen deðer sýnýrý kapsamýnda olmalýdýr (ör.
220-240 V);
• priz ve fiþ birbiriyle uyumlu olmalýdýr. Aksi takdirde cihazýn
Fiþinin deðiþtirilmesi için yetkili Servise (Teknik Servis
bölümüne bakýnýz) baþvurmanýz gerekir, uzatma kablosu ya
da çoklu priz kullanmayýnýz.
! Cihaz monte edildikten sonra besleme kablosuna ve elektrik
prizine kolayca ulaþýlabilmelidir.
! Kablo kývrýlmamalý ve sýkýþtýrýlmamalýdýr.
! Kablonun periyodik olarak kontrol edilmesi ve sadece yetkili
personel tarafýndan deðiþtirilmesi gerekir (Teknik Servis
bölümüne bakýnýz).
! Üretici firma yukarýdaki normlarýn dikkate alýnmamasý
durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
Çalýþtýrma ve kullanma
Cihazýn çalýþtýrýlmasý
(DONDURUCU KONTROL düðmesi “ ” konumunda
olmamalýdýr).
2. ISI AYAR düðmesini 3 konumuna getiriniz:
3. Gösterge ýþýðý söndüðünde, SÜPER DONDUR düðmesine
basýn. Dondurucu kullanýma hazýrdýr.
TR
Dondurucunun en iyi þekilde kullanýlmasý
• Isý derecesini ayarlamak için ISININ AYAR düðmesini
kullanýnýz (Açýklama bölümüne bakýnýz).
• Çözülmüþ veya çözülmek üzere olan yiyecekleri
dondurmayýnýz, bu gýdalar (24 saat içinde) tüketilmesi için
piþirilmelidir.
• Dondurulacak taze gýdalar, daha önce donmuþ olanlarla
temas etmemelidir. Bu taze gýdalar dondurucunun üst
bölümündeki DONDURMA ve SAKLAMA bölümüne
yerleþtirilmelidir, burada ýsý derecesi -18°c’nin altýna iner ve
hýzlý bir dondurma iþlemini saðlar.
• Dondurucu içinde sývý olan kapaðý kapatýlmýþ sise
koymayýnýz, patlayabilir.
• Günlük en fazla dondurulabilir gýda miktarý dondurucu içinde
aþaðýda saðda bulunan özellikler etiketi üzerinde yazýlýdýrlar
(örneðin: Kg/24h 4).
Dondurma
1. Dondurulacak taze gýdalarý üsteki DONDURMA ve
SAKLAMA bölümüne yerleþtiriniz. Daha önce donmuþ ve
dondurulmuþ gýdalarýn yanýna koymamaya dikkat ediniz, bu
gýdalar özellikle soðutma bölgelerine yakýn yerleþtirilmelidir.
Unutulmamalý ki, donmuþ gýdalarýn iyi saklanmasý için hýzlý
donmalarý gerekir. Bu iþlem, etikette gösterilen en yüksek
miktara yaklaþan, büyük miktarlar için gereklidir.
2. Fazla miktarda dondurulacak gýdanýn yerleþtirilmesi kýsa
bir zaman için, dondurulacak ýsýnýn yükselmesine sebep
olabilir (Alarm ýþýðý yanýyor). Bu geçici bir durum olduðu için
daha önce dondurulmuþ olan gýdalarýn iyi saklanmalarýný
etkilemez.
3. 24 saat sonra, dondurma iþlemi tamamladýktan sonra, ISI
AYAR düðmesini normal çalýþma konumuna getiriniz.
! Dondurma iþlemi sýrasýnda kapaðý açmamaya özen gösteriniz.
Saklama
• dondurulmuþ gýdalarýn
• dondurulmuþ gýda aldýðýnýzda, bu gýdalarýn uygun ýsýda
saklanmýþ olduðundan ve gýdaya dokunulmamýþ olmasýndan
emin olunuz. Gýdalarýn kalitesini bozmamak için uyun
kaplarda taþýyýnýz ve en kýsa zamanda dondurucu bölümüne
yerleþtiriniz.
• Eðer herhangi bir ambalajda nem veya anormal þiþkinlikler
görüyorsanýz, gerekli ýsýda saklanmadýðý için olabilir, Bu
durumda içindeki gýda bozulmuþtur.
• Dondurucu bölmesinde geniþ yer elde etmek için ortadaki
rafý çýkarabilir ve yiyeceði doðrudan buharlaþtýrma aygýtýnýn
üstüne yerleþtirebilirsiniz. Yükü yerleþtirdikten sonra kapýnýn
tam olarak kapandýðýndan emin olun.
! Elektrik kesintisi veya Arýza durumunda kapaðý açmayýnýz:
dondurulmuþ gýdalar 9-14 saate kadar, hiç bir deðiþikliðe
uðramadan korunurlar.
! Cihazý çalýþtýrmadan önce montaj hakkýnda verilen talimatlarý
uygulayýnýz (Montaj bölümüne bakýnýz).
! Cihazý elektrik þebekesine baðlamadan önce tüm bölmeleri ve
aksesuarlarý bikarbonat kullanarak ýlýk su ile yýkayýnýz.
1. Cihazýnýzýn Fiþini prize takýnýz ve POWER ýþýðý ile,
KIRMIZI ALARM ýþýðýnýn yanýyor olmasýndan emin olunuz
5
TR
Bakým ve temizlik
Önlemler ve öneriler
Elektrik þebekesinin devre dýþý býrakýlmasý
Temizlik ve bakým iþlemi sýrasýnda cihazýn fiþini prizden
çýkararak elektrik baðlantýsýný kesiniz.
konumuna getiriniz;
1. DONDURUCU KONTROL ayarýný
2. Fiþi prizden çekiniz
! Cihaz, uluslararasý güvenlik normlarýna uygun olarak tasarlanýp üretilmiþtir. Aþaðýdaki bilgiler, güvenliði saðlamak amacýyla
verilmiþtir.
Bu yüzden dikkatlice okunmasý gerekir.
Cihazýn temizlenmesi
• Soðutucunuzun Dýþ, iç duvarlarýný ve contalarýný karbonat
(yemek sodasý) veya nötr sabun eklenmiþ ýlýk su ile ýslatýlmýþ
yumuþak bir sünger ile temizleyiniz. Aþýndýrýcý maddeler
ve çözücü, amonyak, beyazlatýcý türü maddeleri kesinlikle
kullanmayýnýz.
• Sökülebilen aksesuarlarý deterjan veya sabun eklenmiþ ýlýk
su içine batýrýnýz. Çalkalayýnýz ve dikkatlice kurulayýnýz.
• Soðutucunuzun arkasý toz dolu ise, cihazý kapatýp elektrik
baðlantýsýný kestikten sonra elektrik süpürgesini orta watt’a
ayarlayarak uzun ucu ile arkasýndaki tozlarý iyice alýnýz. Ýstenmeyen kokularýn ve küfün önlenmesi
• Cihaz kokularý önleyici hijyenik malzemelerle üretilmiþtir. Bu
özelliði kaybetmemek için gýdalarýn iyice sarýlýp kapatýlmasý
gerekir. Böylece leke oluþmasý engellenecektir.
• Cihazýn uzun süre devre dýþý býrakýlmasý durumunda içini
iyice temizleyiniz ve kapaðý açýk býrakýnýz.
Eritme
! Talimatlarý dikkatlice uygulayýnýz.
Buzlarý eritirken soðutma sistemine onarýlamayacak biçimde
zarar verebilecek ucu keskin ve sivri aletleri kullanmayýnýz.
Oluþan karlarýn kalýnlýðý 5 cm’den fazla ise eritmeyi manüel
olarak yapýnýz:
1. Buz çözmeden önceki gün, yiyeceði daha fazla soðutmak için
SÜPER DONDUR düðmesine basýn (sarý SÜPER DONDUR
göstergesi ýþýðý yanar).
2. 24 saat sonra DONDURUCU KONTROL düðmesini
öðesine çevirin; soðutucu kapanacaktýr.
3. Yiyecekleri gazete kaðýdýna sararak Soðutucunuzun
soðutucu bölmesine veya baþka dondurucuya yerleþtiriniz.
4. Bu çözme iþlemi sýrasýnda karlar çözene kadar
dondurucunun kapaðýný açýk tutunuz; ayrýca buzun çözülme
iþlemini kolaylaþtýrmak amacýyla içine içi ýlýk su dolu birkaç
kap yerleþtiriniz.
5. Cihaz, çözülme suyunun toplanmasýný saðlayan bir sistemle
donatýlmýþtýr: suyun bir kaba boþalmasýný saðlayýnýz (þekle
bakýnýz).
Bu cihaz aþaðýdaki AB Yönergeleri ile uyumludur:
- 2006/95/AT Belirli Gerilim Sýnýrlarý Dahilinde Kullanýlmak
Üzere Tasarlanmýþ Elektrikli Teçhizat Ýle Ýlgili Yönerge
- 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi
- 96/57/AT Ev tipi elektrikli soðutucular , dondurucular ve
kombinasyonlarýnýn enerji verimlilik þartlarý ile ilgili yönerge
Atýk Elektrikli ve Elektronik Eþyalarýn (AEEE) Kontrolü
Yönetmeliðine uygundur.
Genel güvenlik uyarýlarý
• Cihaz meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ olup
profesyonel kullaným amaçlý deðildir.
• Cihaz sadece gýda saklamasý için, yetiþkinler tarafýndan ve
bu kitapçýktaki talimatlar çerçevesinde kullanýlmalýdýr.
• Cihaz, üzeri kapalý bile olsa açýk alanlara monte edilmez, zira
yaðmur ve fýrtýnaya maruz kalmasý son derece tehlikelidir.
• Cihaza ayaklarýnýz çýplakken ya da elleriniz veya ayaklarýnýz
ýslak ya da nemliyken dokunmayýnýz.
• Dikkat: Soðutma ekipmanlarýna zarar vermeyiniz.
• Soðutucunun soðutma yapan iç kýsýmlarýna dokunmayýnýz: yanma
veya yaralanma tehlikesi vardýr.
• Fiþi prizden çekerken kablosundan deðil, fiþin kendisinden
tutarak çekiniz.
• Temizlik ve bakým iþleminden önce fiþ elektrik þebekesinden
çýkarýlmalýdýr. Soðutucunun tüm elektrik baðlantýlarýný
kesmek için
(cihaz kapalý) ýsý ayar düðmesini konumuna
getirmek yeterli deðildir.
• Arýza halinde onarmak amacýyla iç mekanizmalarý
kurcalamayýnýz.
• Dondurulmuþ gýda saklama kaplarýnda üretici tarafýndan
tavsiye edilen tip hariç ucu sivri ve keskin aletleri
kullanmayýnýz.
• Buz küplerini dondurucu bölmesinden çýkarýr çýkarmaz
aðzýnýza sokmayýnýz ve yemeyiniz.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu olan bir kiþinin denetimi
veya cihazýn kullanýmý ile ilgili talimatý olmaksýzýn zayýf
fiziksel, duyusal durumu veya tecrübe ve bilgi eksikliði
bulunan kiþiler (çocuklar dahil) tarafýndan kullanýlmaya uygun
deðildir. Çocuklarýn cihazla oynamadýklarýndan emin olmak
için denetlenmesi gerekmektedir.”
• Ambalaj çocuk oyuncaðý deðildir.
Atýklarýn tasfiye edilmesi
6.Cihazý çalýþtýrmadan önce dondurucu bölmesini özenle
temizleyip kurulayýnýz.
7.Dondurucu bölümüne gýdalarý koymadan önce muhafazanýn
en ideal þartlarýna ulaþmasý için aþaðý yukarý 2 saat
bekletiniz.
6
• Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel normlara
uygun olarak tasfiye ediniz, böylece tasfiye edilen
malzemelerin geri dönüþümü saðlanmýþ olacaktýr.
• Elektrik ve elektronik cihazlarýn atýklarýný deðerlendirme
2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz
eþyalarýn kentsel katý atýk genel yöntemi ile tasfiye
edilmemesi öngörülmüþtür. Kullanýlmayan cihazlarýn,
madde geri kazaným ve geri dönüþüm oranýný en yüksek
seviyeye yükseltmek, çevre ve insan saðlýðýna olasý zararlarý
engellemek için ayrý ayrý toplanmasý gerekir. Tüm ürünlerin
üzerinde; ayrý toplama hükümlerini hatýrlatmak amacýyla
üstünde çarpý iþareti olan sepet sembolü verilmiþtir.
Cihazlarýn tasfiye edilmesi konusunda daha geniþ bilgi almak
için cihaz sahiplerinin mevcut müþteri hizmetine veya satýþ
noktalarýna baþvurulmasý gerekir.
Enerji tasarrufu ve çevre korumasý
TR
• Soðutucu doðrudan güneþ ýþýðýna maruz kalmayacak,
serin ve havadar uygun bir yere yerleþtiriniz. Ayrýca, ýsý
kaynaklarýndan uzakta olmalýdýr.
• Gýdalarý almak ya da yerleþtirmek için cihazýn kapaðýný
mümkün olduðu kadar az açýk tutunuz. Soðutucunun kapaðý
her açýldýðýnda enerji tüketilir.
• Cihazý fazla gýda ile doldurmayýnýz: gýdalarýn iyi saklanmasý
için soðuk hava dolaþýmýnýn saðlanmasý gerekir. Hava
dolaþýmýnýn engellenmesi durumunda kompresör devamlý
çalýþmak zorunda kalacaktýr.
• Soðutucunun içine sýcak gýda koymayýnýz: ýsý derecesi
yükselir, kompresör yoðun çalýþmak zorunda kalýr ve enerji
büyük miktarda tüketilir.
• Buz oluþmasý durumunda eritme yapýnýz (Bakým bölümüne
bakýnýz); kalýn bir buz tabakasý soðutmayý engeller ve enerji
tüketimini yükseltir.
Arýza ve onarým
Soðutucunuz bazen size sorun çýkarabilir yada kötü çalýþabilir.
Teknik Servise baþvurmadan önce (Teknik Servis bölümüne
bakýnýz) aþaðýdaki liste yardýmýyla kolay çözülebilecek bir
problem olup olmadýðýný kontrol ediniz.
Yeþil POWER lambasý yanmýyor.
• Fiþ prize takýlý deðil veya kontaða girecek kadar takýlý deðil
veya evdeki elektrik akýmý kesik.
Uyarý lambalarý hafifçe yanýyor.
• Fiþi prizden çekiniz ve kendi çevresinde döndürdükten sonra
tekrar prize takýnýz. ALARM lambasý devamlý yanýyor.
• Kapak tam kapalý deðil veya devamlý açýlýp kapatýlýyor.
• Kapak sýk sýk açýlýyor.
• DONDURUCU KONTROL ayarýný düðmesini Doðru þekilde
ayarlanmamýþ.
Motor devamlý çalýþýyor.
• Kapak tam kapalý deðil veya devamlý açýlýp kapatýlýyor.
• Dýþ ortam sýcaklýðý çok yüksek.
• Buzlanma kalýnlýðý 2-3 mm’yi geçiyor (Bakým bölümüne
bakýnýz).
Cihaz çok ses yapýyor.
• Cihaz tamamen düz bir zemine montaj edilmemiþ (Montaj
bölümüne bakýnýz).
• Cihaz ses ve sarsýntý yapan mobilya veya eþya arasýna
yerleþtirilmiþ.
• Ýçindeki gaz kompresör çalýþmadýðý zamanda hafif bir ses
yapýyor: Bu bir Arýza deðildir, normaldir.
7
19511350102
07/2014
TR
8

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement