Indesit DFG 15B10 S EU Instruction for Use | Manualzz
Bruksanvisning
DISKMASKIN
SE
Svenska, 1
Innehållsförteckning
Informationsblad, 2
Föreskrifter, råd och service, 3-4
Säkerhet i allmänhet
Kassering
Spara energi och respektera miljön
Service
Installation, 5-6
Placering och nivellering
Anslutningar av vatten och el
Tekniska data
Föreskrifter för den första diskningen
Beskrivning av utrustningen, 7
DFG 15B10
Översiktsvy
Manöverpanel
Fyll korgarna, 8-9
Nedre korg
Bestickkorg
Övre korg
Bestickbricka
Reglering av övre korg
Start och användning, 10
Starta diskmaskinen
Påfyllning av diskmedel
Program, 11
Programtabell
Sköljmedel och härdningssalt, 12
Påfyllning av sköljmedel
Påfyllning av härdningssalt
Underhåll och skötsel, 13
Avstängning av vatten och el
Rengöring av diskmaskinen
Undvik dålig lukt
Rengöring av spolarmarna
Rengöring av vatteninsläppsfiltret
Rengöring av filtren
När du reser bort under längre perioder
Fel och åtgärder, 14
Informationsblad
SE
Informationsblad
Varumärke
INDESIT
Modell
DFG 15B10
Kapacitet/Antal standardkuvert (1)
13
Energieffektivitetsklass på en skala mellan A + + + (låg förbrukning) till D (hög förbrukning)
A+
Energiförbrukning per år i kWh (2)
295.0
Energiförbrukning av standard programmet i kWh
1.04
Strömförbrukning i avstängt läge i W
0.5
Strömförbrukning vid på-läge i W
5.0
Vattenförbrukningen per år i liter (3)
3080.0
Tork effekt på en skala från G (låg effekt) till A (hög effekt)
A
Programtid för standard program i minuter
190
Varaktighet vid på-läge i minuter
10
Buller i dB (A) re 1 pW
51
Inbyggd modell
Nej
OBS!
1) Informationen på etiketten och informationsbladet avser standard programmet och lämpar sig att rengöra normalt smutsigt porslin
och det är det mest effektiva programmet i form av kombinerad energi-och vattenförbrukning. Standard programmet motsvarar Eco
cykeln.
2) Baserat på 280 standard diskar med kallt vatten, användandet av lågenergiläget. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur
maskinen används.
3) Baserat på 280 standard diskar. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används.
2
Föreskrifter, råd
och service
Apparaten är framtagen och konstruerad i
enlighet med internationella säkerhetsföreskrifter.
Dessa föreskrifter ingår i bruksanvisningen av
säkerhetsskäl och ska läsas med stor
uppmärksamhet.
Det är viktigt att denna bruksanvisning bevaras
så att den kan konsulteras vid behov. I händelse
av försäljning, överlåtelse eller flytt, ska du
försäkra dig om att bruksanvisningen följer med
utrustningen.
Läs noggrant anvisningarna: Det finns viktig
information angående installation, användning
och säkerhet.
Denna utrustning är avsedd att användas i
hemmet eller för liknande användningsområden,
såsom:
- Personalkök i butiker, på kontor eller i andra
arbetsmiljöer.
- Bondgårdar
- Användning av gäster på hotell, motell eller
andra boendeformer.
- Bed and breakfast.
Säkerhet i allmänhet
• Denna hushållsmaskin ska inte användas av
personer eller barn med psykiska eller fysiska
handikapp, eller som saknar erfarenhet och
lämpliga kunskaper. Undantag kan göras om
hushållsmaskinen används under översikt av en
person som ansvarar för deras säkerhet eller
som ger nödvändiga anvisningar angående
dess användning.
• Det är nödvändigt att en vuxen person alltid
finns i närheten för att undvika att barn leker
med hushållsmaskinen.
• Apparaten är avsedd för en ej yrkesmässig
användning i hemmet.
• Maskinen ska användas för att diska disk för
hushållsbruk. Maskinen ska endast användas
av vuxna personer och i enlighet med
anvisningarna i denna bruksanvisning.
• Maskinen får inte installeras utomhus (ej heller
om utrymmet är skyddat) eftersom det är
mycket farligt att låta den utsättas för väder och
vind.
• Ta inte i maskinen om du är barfota.
• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom
att dra i elkabeln. Ta istället tag i stickkontakten.
• Det är nödvändigt att stänga vattenkranen och
dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan
rengörings- och underhållsmoment utförs.
• Ingrip aldrig på inre mekanismer för att försöka
reparera apparaten vid funktionsfel.
• Luta dig inte eller sätt dig på den öppna luckan:
Maskinen kan tippa
• Luckan ska inte stå öppen. Du kan snava dig i
luckan.
• Förvara diskmedel och sköljmedel utom
räckhåll för barn.
• Emballagematerialet ska inte användas som
leksaker för barn.
Kassering
• Kassering av emballagematerial: Respektera
gällande lokala föreskrifter, på så sätt kan
emballaget återanvändas.
• EU-direktivet 2012/19/EG om avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter (RAEE) förutser att
hushållsmaskinerna inte ska slängas med
de vanliga hushållssoporna. De kasserade
apparaterna ska samlas upp separat för att
optimera återvinningen av materialet som
ingår i apparaten och förhindra potentiella
skador på hälsan och miljön. Den överkryssade
papperskorgen som sitter på alla produkter
påminner om att produkten ska sopsorteras.
För ytterligare information angående korrekt
kassering av hushållsmaskiner kan du vända
dig till din lokala sopstation eller återförsäljare.
Spara energi och respektera miljön
Spara vatten och energi
• Starta endast diskmaskinen med full last. I
väntan på att maskinen fylls upp kan du motverka
dålig lukt med Upplösningsprogrammet (se
Program).
• Välj ett program beroende på vilken typ av disk
som ska diskas och hur smutsig den är, se
Programtabellen:
- För normalt smutsad disk, använd programmet
Eco som garanterar låg energi- och
vattenförbrukning.
- Välj tillvalet Halv last om maskinen inte är full*
(se Start och användning).
• O m d i t t e l a b o n n e m a n g h a r s ä r s k i l d a
energiförbrukningstariffer, ska diskningarna
göras under de reducerade tiderna. Tillvalet
Senarelagd start* (se Start och användning) är
till stor hjälp för att organisera diskningarna i
denna riktning.
3
SE
SE
Diskmedel utan fosfater, utan klor och som
innehåller enzymer
• Det rekommenderas att använda diskmedel
utan fosfater eller klor, vilka är de mest
miljövänliga.
• Enzymerna utvecklar en särskilt effektiv verkan
vid temperaturer runt 50 °C. Vid användning av
diskmedel med enzymer kan därför diskningar
göras med låga temperaturer med samma
diskresultat som vid diskningar vid 65 °C.
• Genom att dosera diskmedlet rätt i förhållande
tillverkarens anvisningar, till vattnets hårdhet,
diskens smutsgrad och mängd, undviker
du slöseri. Även om du använder ett
biodegraderbart diskmedel innehåller det
element som inverkar på jämvikten i naturen.
Service
Innan du kontaktar serviceverkstaden:
• Kontrollera om du kan åtgärda felet på egen hand (se
Fel och åtgärder).
• Starta programmet igen för att kontrollera om problemet
är löst.
• Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk
assistans.
Anlita aldrig obehöriga tekniker.
Uppge:
• typ av fel,
• maskinmodell (Mod.),
• serienummer (S/N).
Denna informationen anges på märkskylten som sitter
på maskinen
(se Beskrivning av maskinen).
* Finns endast på vissa modeller.
4
Installation
Vid flytt är det bäst om maskinen kan hållas i vertikalt läge.
Om det är nödvändigt kan maskinen lutas ned på baksidan.
Avloppsslangen ska vara på en höjd på mellan 40 och 80 cm
från golvet eller diskmaskinens stödyta (A).
Placering och nivellering
1. Packa upp diskmaskinen och kontrollera att den inte har
skadats under transporten. Om den skulle finnas skador ska du
inte ansluta den utan kontakta återförsäljaren.
2. Placera diskmaskinen så att dess sidor och bakstycke
står sida vid sida med intillstående möbler eller väggen.
Diskmaskinen kan även byggas in under en hel arbetsbänk*
(se monteringsbladet).
3. Placera diskmaskinen på ett plant och stabilt golv. Utjämna
ojämnheter genom att skruva på justerfötterna tills maskinen
är horisontell. En ordentligt utförd nivellering ger stabilitet och
hindrar uppkomsten av vibrationer, buller samt att maskinen
flyttar sig.
Ta bort plastpluggen (B) innan avloppsslangen ansluts till en
hävert på handfatet.
Översvämningsskydd
som följer med dokumentationen)
För att garantera att diskmaskinen inte svämmar över:
- Diskmaskinen är försedd med ett system som avbryter
vattentillförseln vid fel eller läckage inuti maskinen.
Vissa modeller är försedda med en extra säkerhetsanordning
New Acqua Stop*, som ger ett översvämningsskydd även om
anslutningsslangen går av.
Anslutningar av vatten och el
OBSERVERA! FARLIG SPÄNNING!
4*. Justera höjden för den bakre stödfoten genom att skruva
på den sexkantiga röda hylsan som sitter nedtill på framsidan i
mitten av diskmaskinen. Använd en 8 mm nyckel. Vrid medurs för
att höja och moturs för att sänka stödfoten. (se instruktionsbladet
Anpassning av elektriska system och vattensystem vid
installationen ska endast utföras av kvalificerad personal.
Vatteninloppsslangen får inte under några förutsättningar
skäras av, eftersom den innehåller spänningssatta delar.
Diskmaskinen ska inte stå på rör eller nätkabeln.
Elektrisk anslutning
Utrustningen ska anslutas till vattenledningsnätet med nya
Innan stickkontakten sätts i vägguttaget ska du först kontrollera
att:
• Vägguttaget är jordanslutet och överensstämmer med
gällande standard.
• Uttaget tål maskinens maxeffekt, som anges på märkskylten
som sitter på dörrens insida
(se avsnittet Beskrivning av diskmaskinen).
• Spänningstillförseln ligger inom de värden som anges på
typskylten på dörrens insida.
• Vägguttaget är kompatibelt med apparatens stickkontakt.
I annat fall ska du låta en auktoriserad tekniker byta
ut stickkontakten (se Kundservice) . Använd inte
förlängningssladdar och grenuttag.
rör.
Använd inte gamla rör.
Vatteninloppsslangen och avloppsslangen och nätkabeln kan
riktas åt höger eller vänster för att underlätta installationen.
Anslutning av vatteninloppsslangen
• Skruva fast vatteninloppsslangen med gasgänga 3/4. Innan
slangen skruvas fast ska vattnet rinna ut tills det är helt rent,
så att inga orenheter sätter igen diskmaskinen.
• Diskmaskinen kan anslutas till varmvattenledningsvatten (om
du har ett centraliserat system med värmeelement) som inte
överskrider en temperatur på 60 °C.
Skruva fast slangen till kranen som beskrivs för
kallvattenuttaget.
Om längden på inloppsslangen inte är tillräcklig ska du
vända dig till fackhandeln eller en auktoriserad tekniker (se
Kundservice).
Vattentrycket ska ligga mellan de värden som anges i
tabellen över Tekniska Data (se här intill).
Se till att slangen inte har några veck eller är hopklämd.
Nätkabeln och nätuttaget ska vara lättåtkomliga när
utrustningen väl har installerats.
Sladden får inte böjas eller tryckas ihop.
Om matningskabeln är skadad ska den bytas ut av
tillverkaren eller av dess auktoriserade verkstad, för att undvika
alla typer av risker (Se Kundservice).
Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter inte
respekteras.
Anslutning av vattenavloppsslangen
Anslut avloppsslangen (utan att böja den) till ett avloppsrör med
en minimidiameter på 4 cm.
5
SE
SE
Kondensskyddsremsa*
Efter att diskmaskinen har byggts in, öppna luckan och klistra
fast den självhäftande genomskinliga remsan under hyllplan av
trä för att skydda det mot kondens.
Föreskrifter för den första diskningen
Efter installationen, ta bort kuddarna som sitter på korgarna
och gummibanden som håller fast den övre korgen (om sådana
finns).
Precis före den första diskningen, fyll saltbehållaren fullständigt
med vatten och sedan cirka 1 kg salt (se avsnittet Sköljmedel
och härdningssalt): Det är normalt att vattnet rinner över. Välj
vattnets hårhetsgrad (se tabellen i kapitel Sköljmedel och
härdningssalt). Efter att saltet har fyllts på släcks kontrollampan
SALT SAKNAS* .
Om inte saltbehållaren fylls på kan vattenmjukgöraren och
värmeelementet skadas.
Maskinen är försedd med ljudsignaler (beroende på
diskmaskinsmodell) som meddelar att kommandot har gett:
Start, programslut o.s.v.
Symbolerna/lampor/lysdioder på kontrollpanelen/displayen,
kan växla färg, blinka eller lysa med fast sken (beroende på
diskmaskinsmodell).
Displayen visar information om inställt program, tvätt-/
torkfasen, återstående tid, temperatur o.s.v.
Tekniska data
Dimensioner
Kapacitet
Bredd cm 60
Höjd cm 85
Djup cm 60
13 standardkuvert
Vattentryck
0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
7,25 – 145 psi
Matningstryck
Se märkplåt
Total absorberad effekt
Se märkplåt
Säkring
Se märkplåt
Denna utrustning
överensstämmer med följande
EU direktiv:
-2006/95/EG (lågströmsdirektiv)
-2004/108/EG
(elektromagnetisk
kompatibilitet)
-2009/125/EG (komm. reg.
1016/2010/EG (ekodesign)
-97/17/EG (etikettering)
-2012/19/EG (RAEE)
* Finns endast på vissa modeller.
6
Beskrivning av maskinen
Översiktsvy
SE
1.
Övre korg
2.
Övre spolarm
3.
Klaffhyllor
4.
Korg höjdjusterare
5.
Nedre korg
6.
Nedre spolarm
7.Diskfilter
8.
Saltbehållare
9.Diskmedelsfack, sköljmedelsbehållare och
Active Oxygen*- anordning
10.
Märkskylt
11.
Kontrollpanel***
Manöverpanel
Programvred
Knapp och kontrollampa
för Start/Paus
Knapp för On-Off/Reset
Kontrollampa för disk
Kontrollampa salt saknas
Kontrollampa för torkning
Kontrollampa för programslut
***Endast på modeller för total inbyggnad *Finns endast på vissa modeller.
Antalet program och programtyper samt tillval varierar beroende på diskmaskinsmodell.
7
Fyll korgarna
SE
Tips!
Innan disken ställs i korgarna rekommenderas att ta bort
matrester och tömma glas och behållare på dess innehåll. Det
är inte nödvändigt att skölja disken under rinnande vatten
innan den ställs in i diskmaskinen.
Placera disken så att det står stadigt och inte tippar. Behållare
ska ställas med öppningen nedåt och konkava eller konvexa ytor
ska ställas snett så att vattnet kan nå alla ytor och rinna undan.
Se till att lock, handtag, kastruller och brickor inte hindrar
spolarmarnas rotation. Lägg mindre föremål i bestickkorgen.
Plastskålar och kastruller med nonstick-beläggning har en
tendens att behålla vattendroppar och torkningsgraden är
därmed lägre än för diskgods av keramik eller stål.
Lätta föremål (som t.ex. plastbehållare) ska helst placeras i den
övre korgen och på ett sätt att de inte rör sig.
Kontrollera att spolarmarna roterar fritt efter att all disk har
ställts in.
Nedre korg
Vissa diskmaskinsmodeller har ställbara sektioner*. Dessa kan
användas i vertikalt läge för att placera tallrikar eller i horisontellt
(nedfällt) läge för att underlätta placeringen av kastruller och
salladsskålar.
Bestickkorg
Bestickkorgen är försedd med övre galler för en mer praktisk
placering av besticken. Den ska endast placeras i den nedre
korgens främre del.
Den nedre korgen kan rymma kastruller, lock, tallrikar,
salladsskålar, bestick o.s.v. Det rekommenderas att placeras
stora fat och lock på korgens sidor.
Knivar och andra köksgeråd med vassa spetsar ska sättas
i bestickkorgen med spetsarna vända nedåt eller läggas
horisontellt på den övre korgens uppfällbara hyllor.
Övre korg
Här ska du ställa mer känsligt och lättare diskgods: glas, koppar,
fat, låga salladsskålar.
Det rekommenderas att ställa mycket smutsig disk i den nedre
korgen eftersom vattenstrålarna är starkare här och rengör därför
på ett bättre sätt.
Vissa diskmaskinsmodeller har ställbara sektioner*, som kan
användas i vertikalt läge för att placera tefat och assietter eller i
nedfällt läge för att placera skålar eller andra mindre behållare.
*Finns
endast på vissa modeller och i varierande antal och
position.
8
Uppfällbara hyllor med variabelt läge
De uppfällbara sidohyllorna kan ställas på tre olika höjder för att
utnyttja korgens utrymme på bästa sätt.
Vinglas står stadigt på de uppfällbara hyllorna genom att sticka
in skaften i de därtill avsedda springorna.
Den övre korgen kan justeras i höjdled beroende på behov: Högt
läge för att få plats med skrymmande disk i den nedre korgen
eller lågt läge för att utnyttja utrymmet ovanför de uppfällbara
hyllorna eller ställbara sektionerna.
Reglera höjden för den övre korgen
För att underlätta placeringen av disken kan den övre korgen
placeras i högt eller lågt läge.
Det rekommenderas att justera den övre korgens höjd med
TOM KORG.
Korgen får ALDRIG lyftas upp eller sänkas ned på endast
en sida.
Bestickbricka*
Vissa diskmaskinsmodeller är försedda med en skjutbar bricka
som kan användas för att placeras mindre bestick eller koppar.
För bästa möjliga diskresultat, undvik att ställa skrymmande
diskgods under brickan.
Bestickbrickan kan tas bort. (se figur)
Om korgen är försedd med Lift-Up* (se figuren), lyft upp korgen
genom att ta tag i sidorna och flytta den uppåt. För att ställa
tillbaka den i det låga läget, tryck på armarna (A) på korgens
sidor och flytta korgen nedåt.
Du kan inte använda den övre korgen i det övre läget
samtidigt som hyllorna är stängda i vertikalt läge.
Olämpligt diskgods
• Köksgeråd av trä.
• Ömtåliga glas med dekor, hantverksmässigt tillverkat
och antikt diskgods. Dessa typer av dekorationer tål inte
maskindisk.
• Delar av syntetmaterial som inte tål temperaturen.
• Diskgods tillverkat av koppar och tenn.
• Diskgods som är nedsmutsat med aska, vax, smörjfett eller
bläck.
Dekorationer på glas, delar av aluminium och silver kan ändra
färg och blekna efter diskningen. Även vissa typer av glas (t.ex.
kristallföremål) kan bli matta efter många diskningar.
Skador på glas eller diskgods
Orsaker:
• Olämplig typ av glas och glastillverkningsprocedur.
• Diskmedlets kemiska sammansättning.
• Sköljprogrammets vattentemperatur.
Tips:
Innan du fyller bestickbrickan, kontrollera att stöden är ordentligt fasthakade i den övre korgen. (se figur)
*Finns
endast på vissa modeller och i varierande antal och
position.
• Använd endast glas och porslin som enligt tillverkaren tål
maskindisk.
• Använd ett milt diskmedel.
• Plocka ut glas och bestick från diskmaskinen så fort som möjligt
efter programmets slut.
9
SE
Start och användning
SE
Starta diskmaskinen
1. Öppna vattenkranen.
2. Sätta på maskinen genom att trycka på ON/OFF-knappen.
3. Öppna luckan och dosera diskmedlet (se Påfyllning av
diskmedel).
4. Ställ in disken i korgarna (se Fyll korgarna) och stäng luckan.
5. Välj program genom att vrida PROGRAMVALSVREDET
medurs: Vrid vredet så att hacket överensstämmer med
programmets nummer eller symbol. Kontrollampan för knappen
START/PAUS tänds.
6. Välj disktillval* (se Specialprogram och tillval).
7. Starta med knappen START. Kontrollampan slutar att blinka
och börjar lysa med fast sken. Kontrollampan för diskningen
tänds för att visa att programmet startar.
8. I slutet av programmet tänds kontrollampan SLUT (grönt
fast sken). Stäng av maskinen med ON/OFF-knappen, stäng
vattenkranen och dra ur kontakten ur eluttaget.
9. Vänta några minuter innan disken tas ut för att undvika att du
bränner dig. Börja med att ta ut disken från den nedre korgen.
- För att minska elförbrukningen stängs maskinen
automatiskt av under vissa förhållanden när den INTE
används.
Påfyllning av diskmedel
Ett gott tvättresultat beror även på att tvättmedlet
doseras korrekt. En överdriven dosering innebär inte
att disken blir renare och i stället förorenas miljön i
onödan.
Beroende på smutsgraden kan doseringen anpassas till
gällande förhållanden, beroende på om pulverdiskmedel
eller flytande diskmedel används.
Vid normalt nedsmutsad disk, använd cirka 35 g diskmedel
(pulver) eller 35 ml diskmedel (flytande). Om tabletter
används, räcker det med en tablett.
Om disken är lätt smutsad eller har sköljts under vatten kan
diskmedelsdosen minskas betydligt.
För ett bra tvättresultat ska du även följa instruktionerna på
diskmedelsförpackningen.
Om du har ytterligare frågor rekommenderar vi att du
kontaktar diskmedelstillverkarens kundtjänst.
Öppna diskmedelsförpackningen med hjälp av
öppningsanordningen “A”.
AUTO-PROGRAMMEN*:Vissa diskmaskinsmodeller
är försedda med en särskild sensor som bedömer
smutsgraden och ställer in det diskprogram som är mest
effektivt och ekonomiskt. Auto-programmens tidslängd kan
variera beroende på sensorns ingrepp.
Ändra ett pågående program.
För att ändra diskprogram efter diskningen har startats, stäng
av maskinen genom att trycka ned knappen ON/OFF/Reset en
längre stund. Starta sedan diskmaskinen med samma knapp
och välj ett nytt program och önskade tillval.
Ställa in mera disk
Tryck på Start/Paus-knappen och öppna luckan. Se upp med
ångan som kommer ut och ställ sedan in disken. Tryck på Start/
Paus-knappen: Cykeln återupptas efter ett långt pipljud.
Om senarelagd start har ställts in, startar inte diskprogrammet
utan blir kvar i pausläge efter nedräkningen.
Genom att trycka på knappen Start/Paus för att sätta
maskinen i pausläge, avbryts programmet.
I detta läge går det inte att ändra program.
Avbrott av misstag
Programmet avbryts vid ett strömavbrott eller om luckan öppnas
under diskningen. Programmet återupptas vid den punkt där
det avbrutits, när strömmen återkommer eller när luckan stängs.
Häll/lägg torrt diskmedel i fack “B”. Diskmedel som används
för fördisk ska läggas direkt i diskutrymmet.
1. Dosera diskmedlet enligt Programtabellen så att du använder
rätt mängd.
I fack B finns en nivåangivelse som anger max. mängd flytande
diskmedel eller pulverdiskmedel som kan användas för varje
program.
2. Ta bort diskmedelsrester på fackets kanter och stäng locket
tills det knäpper till.
3. Stäng locket på diskmedelsfacket genom att trycka det uppåt
tills låsanordningen låser korrekt.
Diskmedelsfacket öppnas automatiskt vid lämpligt tillfälle
beroende på programmet.
Om kombinerade diskmedel används, rekommenderas att
använda tillvalet TABS som anpassar diskprogrammet för att
alltid erhålla bästa möjliga diskresultat för tvättning och torkning.
Använd endast diskmedel som är avsett för maskindisk.
ANVÄND INTE diskmedel för handdisk.
Om för mycket diskmedel används kan skumrester bli kvar
i slutet av programmet.
Det rekommenderas att endast använda tabletter på modeller
som har tillvalet ALLT I ETT-TABLETTER.
* Finns endast på vissa modeller.
10
Bästa disk- och torkningsresultat erhålls endast om
pulverdiskmedel, flytande sköljmedel och salt används.
Program
Programmens data har uppmätts i laboratorieförhållanden enligt den europeiska standarden EN 50242.
Beroende på olika användningsförhållanden kan tidslängden och programmets egenskaper variera.
SE
Antalet program och programtyper samt tillval varierar beroende på diskmaskinsmodell.
Torkning
Tillval
Programmens
tidslängd
Vattenförbrukning
(l/program)
Energiförbrukning
(kWh/program)
1. Eko
Ja
Nej
03:10’
11
1,04
2. Intensiv
Ja
Nej
02:30’
16,5
1,7
3. Normal
Ja
Nej
02:00’
16,0
1,35
4. Express 40’
Nej
Nej
00:40’
9,0
0,95
5. Blötläggning
Nej
Nej
00:10’
4
0,01
Program
Anvisningar för programval och tvättmedelsdosering
1. Detta är standardprogrammet som energimärkningen hänvisar till. Programmet är lämpligt för att diska normalt smutsad disk
samt det effektivaste programmet med hänsyn till energi- och vattenförbrukning för denna typ av disk. 27 g/ml + 6 g/ml** – 1 Tab
(**mängd diskmedel för fördisk)
2. Mycket nedsmutsad disk och kastruller (ska inte användas för ömtåligt diskgods). 30 g/ml – 1 Tab
3. Normalt nedsmutsat porslin och kastruller. 27 g/ml + 6 g/ml** – 1 Tab
4. Snabb program att använda för lätt smutsat diskgods. (lämpligt för 2 kuvert) 25 g/ml – 1 Tab
5. Fördisk i väntan på att maskinen fylls efter nästa måltid. Inget diskmedel
Standby-förbrukningar: Förbrukning i ”left-on mode”: 5 W – förbrukning i ”off mode”: 0,5 W
OBS!
För bästa resultat för programmen “Fast och Express 40” ska antalet rekommenderade kuvert respekteras.
För att optimera förbrukningen, kör endast diskmaskinen med full last.
Notering för provlaboratorium: För information om villkoren för jämförelseprovningen EN, skriv till e-postadress:
[email protected]
11
Sköljmedel och härdningssalt
SE
Använd endast produkter som är avsedda för
diskmaskiner.
Använd inte livsmedels- eller industrisalt eller diskmedel
för handdisk.
Följ anvisningarna som anges på förpackningen.
Om en flerfunktionsprodukt används är det inte nödvändigt
att fylla på sköljmedel. I stället rekommenderas att tillsätta salt,
i synnerhet om vattnet är hårt eller mycket hårt (följ anvisningarna
som anges på förpackningen).
Om inte salt eller sköljmedel fylls på, är det normalt att
lamporna SALT SAKNAS* och SKÖLJMEDEL SAKNAS*
fortsätter att lysa.
Påfyllning av sköljmedel
Sköljmedlet underlättar torkningen av disken genom att vattnet
rinner av ytan. På så sätt bildas inga strimmor eller fläckar.
Glansmedelsbehållaren ska fyllas på:
• När lampan SKÖLJMEDEL SAKNAS* tänds på kontrollpanelen
finns det fortfarande sköljmedel för 1-2 program.
och stäng av diskmaskinen med ON/OFF-knappen. Håll Start/
Paus-knappen intryckt i minste 3 sekunder. Sätt på maskinen
med ON/OFF-knappen. Inställningsmenyn öppnas och lampan
för salt tänds.
-Vrid på PROGRAMVREDET för att välja önskad nivå (från 1 till
max. 5*)
(Vattenavhärdaren är inställd på medelvärde).
Tryck ned ON/OFF-knappen för att spara inställd reglering.
Om flerfunktionstabletter används, ska saltbehållaren ändå
fyllas på.
Medelräckvidd**
saltbehållare
nivå
°dH
°fH
mmol/l
månader
1
0-6
0 - 10
0-1
7 månader
2 6 - 11
11 - 20
1,1 - 2
5 månader
3 12 - 17 21 - 30
2,1 - 3
3 månader
4 17 - 34 31 - 60
3,1 - 6
2 månader
6,1 - 9
2-3 veckor
5* 34 - 50 61 - 90
Från 0 °f till 10 °f rekommenderas att inte använda salt.
* med inställning 5 kan programmet ta längre tid.
** med 1 diskning om dagen
Tabell över vattnets hårdhet
(°dH = hårdhet i tyska grader - °fH = hårdhet i franska grader
- mmol/l = millimol/liter)
Påfyllning av härdningssalt
MA X
1. Öppna behållaren “D” genom att trycka ned och lyfta upp
fliken på locket.
2. Fyll på med sköljmedel upp till maxmarkeringen i
sköljmedelsfacket så att det inte rinner ut. Rengör med en torr
trasa om du spiller.
3. Stäng luckan tills det knäpper till.
Häll ALDRIG sköljmedel direkt i diskutrymmet.
Reglera diskmedelsdoseringen
Om du inte är nöjd med torkresultatet går det att reglera
sköljmedelsdoseringen. Sätt på maskinen med ON/OFFknappen, vänta några sekunder och stäng av diskmaskinen med
ON/OFF-knappen. Tryck på Start/Paus-knappen 3 gånger. Sätt
på maskinen med ON/OFF-knappen. Inställningsmenyn öppnas
och lampan för sköljmedel tänds. (fabriksinställning)
Reglera sköljmedelsdoseringen med PROGRAMVREDET. Varje
program motsvarar en sköljmedelsnivå (från 0 till max. 4).
Tryck ned ON/OFF-knappen för att spara inställd reglering.
Sköljmedelsnivån kan ställas in på NOLL (ECO). I sådant fall
doseras inget sköljmedel och symbolen för sköljmedel saknas
tänds inte om sköljmedlet tar slut.
• Om det förekommer strimmor på disken, ställ in på ett lägre
nummer (1-2).
• Om det förekommer vattendroppar eller kalkfläckar, ställ in
på ett högre nummer (3-4).
För bästa möjliga diskresultat är det nödvändigt att kontrollera
att saltbehållaren aldrig är tom.
Härdningssaltet tar bort kalk från vattnet så att det inte lägger
sig på disken.
Saltbehållaren sitter nedtill på diskmaskinen (se Beskrivning)
och ska fyllas på:
• När symbolen SALT SAKNAS* tänds på
kontrollpanelen.
1. Dra ut den nedre korgen och skruva ur
behållarens plugg moturs.
2. Endast vid den första användningen: Fyll
vattenbehållaren upp till kanten.
3. Sätt tratten* (se figur) på plats och fyll
saltbehållaren upp till kanten (cirka 1 kg).
Det är normalt att lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten* och ta bort saltrester från mynningen. Skölj
pluggen under rinnande vatten innan den skruvas fast. Placera
pluggen upp och ned och låt vattnet rinna ut genom de fyra
stjärnformade springorna på pluggens nedre del (plugg med
grön flottör*).
Det rekommenderas att utföra detta moment vid varje
saltpåfyllning.
Stäng pluggen ordentligt så att det inte kommer in diskmedel
under diskningen (vattenmjukgöraren kan skadas allvarligt).
Fyll på salt före ett diskprogram för att ta bort saltlösning
som har runnit över från saltbehållaren, om det är nödvändigt.
Ställa in vattnets hårdhet
Varje diskmaskin är försedd med en vattenmjukgörare som
använder specifikt härdningssalt för diskmaskiner, för att förse
maskinen med kalkfritt vatten för att tvätta disken.
Denna diskmaskin medger en reglering som minskar förorening
och optimerar diskresultatet i förhållande till vattnets hårdhet.
Information om vattnets hårdhet kan erhållas från kommunen.
- Sätt på maskinen med ON/OFF-knappen, vänta några sekunder
12
* Finns endast på vissa modeller.
Underhåll och skötsel
Avstängning av vatten och el
• Stäng av vattenkranen efter varje diskning för att undvika risk
för läckage.
• Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent maskinen och under
underhållsingreppen.
Rengöring av diskmaskinen
• Utsidan och kontrollpanelen kan göras rent med en trasa som
inte repar indränkt med vatten. Använd inte lösningsmedel
eller slipande rengöringsmedel.
• Det inre karet kan rengöras från eventuella fläckar med en
trasa indränkt med vatten och lite ättika.
Rengöring av filtren
Filterdelen består av tre filter som rengör diskvattnet från
matrester och återför vattnet i cirkulation: Det är nödvändigt att
rengöra filtren för bästa diskresultat.
Rengör filtren regelbundet.
Diskmaskinen får inte användas utan filter eller avhakat filter.
• Kontrollera filterdelen efter några diskningar och rengör den
under rinnande vatten om det är nödvändigt. Använd en borste
(ej med metallborst) och följ anvisningarna nedan:
1. Vrid det cylindriska filtret C moturs och dra ut det (fig. 1).
2. Dra ut filterkoppen B genom att trycka lätt på sidotungorna
(Fig. 2.
Undvik dålig lukt
• Lämna alltid luckan på glänt så att fukten torkar.
• Rengör regelbundet tätningspackningarna runt luckan och
diskmedelsfacken med en fuktig svamp. På så sätt försvinner
matrester, en av de faktorer som gör att dålig lukt bildas.
3. Dra ut den rostfria filterplattan A (fig. 3).
4. Kontrollera brunnen och ta bort eventuella matrester. TA
ALDRIG BORT tvättpumpens skydd (svart komponent) (fig. 4).
Rengöring av spolarmarna
Det kan hända att matrester fastnar på spolarmarna och
täpper till hålen där vattnet kommer ut: Kontrollera spolarmarna
regelbundet och rengör dem med en borste (ej metall).
Båda spolarmarna kan nedmonteras.
För att nedmontera den övre
spolarmen måste ringmuttern av
plast skruvas loss genom att vrida
den moturs. Den övre spolarmen
ska monteras med delen med flest
antal hål vänd uppåt.
Den nedre spolarmen nedmonteras
genom att trycka på tungorna som
sitter på sidorna och dra spolarmen
uppåt.
Montera ihop filterdelen och placera den korrekt i sitt säte efter
att filtren har rengjorts. Detta är viktigt för att diskmaskinen ska
fungera korrekt.
När du reser bort under längre perioder
• Dra ut alla elanslutningar och stäng vattenkranen.
Rengöring av vatteninsläppsfiltret*
Om vattenslangarna är nya eller inte har använts under lång tid
ska du före anslutningen låta vattnet rinna en stund tills det är
helt rent. Utan denna förebyggande åtgärd finns det risk för att
vatteninloppet täpps till och skadar diskmaskinen.
• Lämna luckan på glänt.
• Kör ett program utan disk när du kommer hem igen.
Rengör regelbundet vatteninsläppsfiltret som sitter vid
kranens utsläpp.
- Stäng vattenkranen.
- Skruva loss änden på vattenpåfyllnadsslangen, ta bort filtret
och rengör försiktigt under rinnande vatten.
- Sätt in filtret på nytt och skruva fast slangen.
* Finns endast på vissa modeller.
13
SE
Fel och åtgärder
SE
Om det förekommer funktionsfel på maskinen, kontrollera följande punkter innan du vänder dig till serviceverkstaden.
Fel:
Möjliga orsaker/lösning:
Diskmaskinen startar inte eller
svarar inte på kommandon
• Stäng av maskinen med ON/OFF-knappen, starta igen efter någon minut och ställ in
programmet igen.
• Kontakten är inte ordentligt isatt i uttaget.
• Luckan för diskmaskinen är inte ordentligt stängd.
Det går inte att stänga luckan
• Låset har löst ut. Tryck hårt tills du hör ett snäppljud.
Diskmaskinen tömmer inte ut vatten
• Programmet har ännu inte avslutats.
• Vattenavloppsslangen är böjd (se Installation).
• Diskbänkens avlopp är igensatt.
• Filtret är igensatt med matrester.
Diskmaskinen för oväsen
• Disken slår mot varandra eller mot spolarmarna.
• För mycket skum bildas: Diskmedlet är inte korrekt doserat eller inte lämpligt för maskindisk
(se Start och användning).
Det bildas en kalkbeläggning eller en
vit hinna på disken och glas
• Härdningssalt saknas eller felaktig reglering i förhållande till vattnets hårdhet (se Sköljmedel
och salt).
• Saltbehållarens plugg är inte ordentligt stängd.
• Sköljmedlet är slut eller otillräcklig dosering.
Det bildas blåaktiga strimmor eller
nyanser på disken och glas
• För stor mängd diskmedel doseras.
Disken är fuktig
• Ett program utan torkning har valts.
• Sköljmedlet är slut eller otillräcklig dosering (se Sköljmedel och salt).
• Felaktig reglering av sköljmedel.
• Disken är av nonstick-material eller av plast.
Disken blir inte ren
• Korgarna är alltför fulla (se Fyll korgarna).
• Disken är inte korrekt placerad.
• Spolarmarna kan inte rotera fritt.
• Välj ett starkare diskprogram (se Program).
• För mycket skum bildas: Diskmedlet är inte korrekt doserat eller inte lämpligt för maskindisk
(se Start och användning).
• Sköljmedlets plugg har inte stängts korrekt.
• Filtret är smutsigt eller igensatt (se Underhåll och skötsel).
• Härdningssalt saknas (se Sköljmedel och salt).
Diskmaskinen tar inte in vatten Larm "Stängd vattenkran"
(lamporna Torkning och Slut blinkar
snabbt).
• Det saknas vatten i vattennätet.
• Vattenavloppsslangen är böjd (se Installation).
• Öppna kranen och maskinen startar efter några minuter.
• Maskinen är blockerad eftersom du inte har reagerat på ljudsignalen*.
(*Finns endast på vissa modeller)
Stäng av maskinen med ON/OFF-knappen och öppna kranen. Starta sedan maskinen igen
efter 20 sekunder med samma knapp. Programmera om maskinen och starta på nytt.
* Finns endast på vissa modeller.
14
SE
15
195115804.01
08/2013jk-XeroxFabriano
SE
16
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement