Bauknecht KDNA 4001 Fridge/freezer combination Gebruikershandleiding


Add to my manuals
14 Pages

advertisement

Bauknecht KDNA 4001 Fridge/freezer combination Gebruikershandleiding | Manualzz
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN.............. PAGINA 48
MILIEUTIPS................ se. PAGINA 49
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN....................eericccccerc o ....... PAGINA 49
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT ......... PAGINA 50
INSTELLEN VAN VERSCHILLENDE
TEMPERATUREN. esssssssssssssssesssesanenanns PAGINA 51
ONDERDELEN VAN DE KOELKAST ..................o2esceccorcec.e. PAGINA 55
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN
ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL ia PAGINA 57
ONDERHOUD EN REINIGING... ceceencncos PAGINA 59
VOORZORGSMAATREGELEN BI]
LANGDURIGE AFWEZIGHEID aa PAGINA 59
STORINGEN OPSPOREN/KLANTENSERVICE............... PAGINA 60
KLANTENSERVICE sea: ss PAGINA 61
ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN
Het door u aangeschafte product is een
koel/vriescombinatie met geventileerde koeling
(no-frost systeem), dat uitsluitend voor
huishoudelijk gebruik is bestemd.
Het grote voordeel van dit apparaat is dat het
koelvak en het vriesvak een geventileerde koeling
hebben en er geen ijs wordt gevormd op de
wanden van de onderdelen dankzij het proces dat
hieronder beschreven wordt. De koude lucht
wordt geproduceerd door een verdamper en
wordt met behulp van een ventilator over de
afzonderlijke vakken verdeeld.
De lucht circuleert door bovengencemde vakken
en wordt vervolgens opnieuw door de
verdamper opgenomen, die er het vocht uithaalt.
Op deze wijze wordt ijsvorming op de wanden
van de vakken voorkomen en behoeft het
apparaat dus niet ontdocid te worden.
Het vocht dat de verdamper heeft achtergehouden
wordt in water omgezet en automatisch afgevoerd
naar een bakje dat op de compressor gemonteerd is,
waar het verdampt. Het systeem met geventileerde
koude lucht garandeert de beste conservering van
de voedingsmiddelen, zodat de corspronkelijke
eigenschappen langer behouden blijven.
48
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat
is het raadzaam de gebruiksaanwijzing,
waarin u een beschrijving van het apparaat
en nuttige wenken voor het conserveren van
levensmiddelen vindt, aandachtig door te
lezen.
Bewaar dit boekje voor toekomstige
raadpleging.
|.Controleer na het uitpakken van het apparaat
of het niet beschadigd is en of de deur goed
sluit. Uw leverancier dient in geval van schade
binnen 24 uur op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam na de installatie minstens twee
uur te wachten alvorens het apparaat in
werking te stellen, om het koelcircuit perfect
te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een gekwalificeerd technicus
worden verricht overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens
het in gebruik te nemen.
MILIEUTIPS
|. Verpakking ES
Het verpakkingsmateriaal is voor 100%
recyclebaar en draagt het recyclingssymbool.
Voor de verwerking moeten de plaatselijke
voorschriften worden nageleefd.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
polystyreen, polytheenfolie, enz.) moet buiten
het bereik van kinderen gehouden worden, want
het zou een bron van gevaren kunnen vormen.
2. Afdanken van het apparaat
De koelkast is vervaardigd van materiaal dat kan
worden gerecycled.
Maak het apparaat op het moment dat het
wordt afgedankt onbruikbaar door de
voedingskabel door te snijden en de deuren en
schappen te verwijderen zodat kinderen niet
makkelijk in de koelkast kunnen kruipen.
Wanneer u hem afdankt, dienen de plaatselijke
voorschriften voor afvalverwerking te worden
nageleefd en dient u het apparaat in te leveren bij
het centrum voor afvalverwerking. Laat het
apparaat niet onbeheerd achter (zelfs niet voor
een paar dagen), omdat het een bron van gevaar
voor kinderen kan zijn.
3. Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat
R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a).
Voor apparaten met isobutaan (R600a):
Isobutaan is een natuurlijk gas dat het milieu niet
belast, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom
noodzakelijk om te controleren of de leidingen
van het koelcircuit niet beschadigd zijn.
4. Conformiteitsverklaring
* Dit apparaat is bestemd voor het conserveren
van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Europese Richtlijnen
89/109/EEG, 90/128/EEG en 02/72/EEG.
CE
* Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en
op de markt gebracht in overeenstemming
met:
- de veiligheidsvereisten van de
Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;
- de veiligheidsvereisten van de “EMC”-
richtlijn 89/336/EEG gewijzigd door de
Richtlijn 93/68/EEG;
- de elektrische veiligheid is alleen
gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze
op een efficiente werkende installatie is
aangesloten, die volgens de wettelijke
voorschriften is geaard.
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
* Gebruik het koelvak uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesvak uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
* Zorg ervoor dat de koelkast na de installatie
niet op de voedingskabel staat.
* Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak
want deze kunnen barsten.
Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn
dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
* Verwijder de stekker uit het stopcontact of
sluit de stroomtoevoer af voordat u begint met
reinigings- of onderhoudswerkzaamheden.
Installeer de koelkast niet in de buurt van een
warmtebron.
*
* Bewaar of gebruik geen benzine of andere
gassen en licht ontvlambare stoffen in de
buurt van de koelkast of andere elektrische
huishoudelijke apparatuur. De dampen die
hieruit voortkomen kunnen brand of
explosies veroorzaken,
Laat voor een goede ventilatie een ruimte van
10 cm boven, 3 cm aan beide zijkanten en 2,5
cm aan de achterkant van het apparaat vrij.
Houd de ventilatie-openingen in de behuizing
van het apparaat of in de omkasting vrij van
enige obstructies.
*
Let erop dat de ventilatie-openingen van het
apparaat niet worden afgedekt of verstopt
raken.
* Installeer het apparaat waterpas op een vloer
die het gewicht kan dragen en in een ruimte
49
die geschikt is voor de afmetingen en het * Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
gebruik van het apparaat. koelelementen niet in (indien bijgeleverd).
* Gebruik de koelkast niet in omgevingen waar Elektrische aansluiting
de temperatuur kan dalen onder 13°C. Plaats * Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor
het apparaat in een droge en goed de elektrische aansluiting.
geventileerde ruimte.
я
$ Controleer of de spanning op het typeplaatje
Let er bij het verplaatsen van het apparaat op overeenkomt met de spanning in uw woning.
dat de vloer niet beschadigd wordt * De aarding van het apparaat is wettelijk
(Ov Parks) | verplicht. De fabrikant aanvaardt geen
* Gebruik geen mechanische systemen of enkele aansprakelijkheid voor eventueel
andere middelen om het ontdooiproces te persoonlijk letsel of schade aan
versnellen, behalve dan die door de fabrikant voorwerpen, die te wijten is aan het niet
zijn aanbevolen. in acht nemen van deze voorschriften.
* Beschadig het interne vloeistofcircuit van de * Als de stekker en het stopcontact niet van
koelkast niet. hetzelfde type zijn, laat het stopcontact dan
* Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te vervangen door een gekwalificeerde
worden door jonge kinderen of technicus.
gehandicapten. * De voedingskabel mag uitsluitend worden
* Om het risico op opsluiting en verstikking te vervangen door een bevoegde technicus.
vermijden, mag het kinderen niet worden * Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
toegestaan in de koelkast te spelen of zich adapters.
hierin te verstoppen.
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
I. Intelligent ijssysteem met voedingseenheid
2. Voedingseenheid
3. ljsbak met uittreksysteem
4. ljsbak
5.Schap (afhankelijk van het model)
6. Vak “Extra koud”
7. Extra schap (afhankelijk van het model)
8. “No Frost Care" systeem
9. Uitschuifbare glazen schappen
10.Lamp koelkast
| | Vochtigheidsregelaar
|2.Groentelade
|3.Onderste voetstuk
|4.Wielen en stelvoetjes
15.Schuiflade vriesvak
l6.Deurschappen vriesvak
17. Antibacterieel filter
(afhankelijk van het model)
18.Laag deurschap (afhankelijk van het model)
19.Blikjesvak (afhankelijk van het model)
20. Afscheider verpakkingen =
(afhankelijk van het model) | Ш ЕЕ
21. Multifunctioneel schap (afhankelijk van het model) | |
22. Afscheider groentelade (afhankelijk van het model)
23.Afscheider flessenrek
24.Flessenrek
50
Belangrijk:
Het antibacteriéle filter zorgt voor een maximale hygiène in de koelkast dankzij de voortdurende zuivering
van de circulatielucht. Haal het filter uit de doos (in de crisper-lade) en plaats het in het rooster
op de achterwand van de koelkast.
Vervang het filter iedere zes maanden.
|. Verwijder het filter met het rooster.
2. Vervang het filter en het rooster.
3. De vervangingsprocedure is beschreven in de instructies bij het antibacteriéle filter.
Dit type filter is verkrijgbaar bij onze Klantenservice.
Opmerking: het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model verschillen.
Alle schappen en deurvakken kunnen worden verwijderd.
Let op: de accessoires van het koelvak en het vriesvak mogen niet in de vaatwasmachine worden
gewassen.
INSTELLEN VAN VERSCHILLENDE
TEMPERATUREN
GEBRUIK VAN DE BEDIENINGEN ==,
Voor een betere conservering van de levensmiddelen en
afhankelijk van de wijze waarop de afzonderlijke vakken dynamic O 1.7
worden gebruikt, is het mogelijk om de temperatuur binnen A =
in het koelvak en in het vriesvak los van elkaar in te stellen. dt OC
De koelkast heeft een elektronische functie die ontworpen is sir (С) —-— (3)
met het doel aan de behoeften van de gebruikers te voldoen. … O0
|. Dynamic Intelligence =
— [
2. Snelle afkoeling ©О — > 5
3. Vakantiemodaliteit | ee co caen |
4. Snelvriezen с ae Ingestelde
5. Uitschakelen van het alarm | > temperatuur in het
YES
Wanneer op de gewenste functietoets wordt gedrukt, | = ее cotes |
gaat het bijbehorende controlelampje branden om aan
a Po Ingestelde
Y
te geven dat de functie is geselecteerd. | Spa e
Door het selecteren van een nieuwe functie, wordt de eerder koelvak
ingestelde functie automatisch geannuleerd; er kan
slechts een functie per keer worden geselecteerd.
51
|.Dynamic Intelligence (toets |):
het apparaat is met een exclusieve functie uitgerust,
die als deze is geselecteerd, de temperatuur van het
koel- en het vriesvak controleert op basis van de
omgevingstemperatuur en gebruiksvoorwaarden
van de koel/vriescombinatie (frequentie waarmee de
deuren wordt geopend en de hoeveelheid
geconserveerde levensmiddelen). Om deze functie
te selecteren op de bijbehorende toets drukken: het
controlelampje gaat branden om aan te geven dat de
functie is geselecteerd. Het apparaat werkt dan in de
automatische modaliteit en u hoeft dan niet de
verschillende temperaturen in te stellen. Wanneer
deze functie wordt geselecteerd, kunnen de
ingestelde temperaturen gewijzigd worden. Om
deze functie te annuleren is het voldoende dat u
opnieuw op de bijbehorende toets drukt. Wanneer
de functie wordt geannuleerd, keert de temperatuur
terug naar de waarden die in de fabriek zijn ingesteld.
Let op:
de functie “Dynamic Intelligence” wordt
geannuleerd als op een willekeurig andere
elektronische bedieningstoets wordt gedrukt
(geldt niet bij uitschakeling van het alarmsignaal).
2.Snelle afkoeling (toets 2):
het apparaat is met een exclusieve functie uitgerust,
die aanbevolen wordt indien de koelkast intensief
wordt gebruikt. Deze functie maakt het mogelijk om
ook bij het frequent openen van de deuren de
temperatuur van de behuizing stabiel te houden. Om
deze functie te selecteren op de bijbehorende toets
drukken: het controlelampje gaat branden om aan te
geven dat de functie is geselecteerd. Selecteer de
functie voordat u de koelkast intensief gaat gebruiken.
Deze modaliteit wordt na verloop van zes uur
automatisch geannuleerd en de eerder ingestelde
temperaturen worden weer effectief. Om deze
functie eerder te annuleren is het voldoende dat u
opnieuw op de bijbehorende toets drukt.
3.Vakantiemodaliteit (toets 3):
aanbevolen wordt om deze instelling te selecteren
als tijdens een lange periode er niemand in huis is.
De vakantiemodaliteit houdt de temperaturen in het
koel- en vriesvak op een minder koud niveau,
waardoor het apparaat minder elektriciteit verbruikt.
Om deze functie te selecteren ongeveer twee
seconden lang op de bijbehorende toets drukken
totdat het lampje gaat branden wat aangeeft dat de
modaliteit is geactiveerd: Wanneer de functie wordt
geannuleerd, keert de temperatuur terug naar de
eerder ingestelde waarden.
De vakantiemodaliteit wordt geannuleerd:
* iedere keer dat men op een andere toets drukt
* wanneer 30 minuten nadat de modaliteit is
geselecteerd, een van de deuren wordt geopend
52
De vakantiemodaliteit wordt NIET geannuleerd:
* wanneer binnen 30 minuten nadat de modaliteit is
geselecteerd, een van de deuren wordt geopend.
Let op:
* als u deze functie selecteert, dienen alle
levensmiddelen uit de koelkast verwijderd
te worden.
Het kan zijn dat de houdbaarheid van de
voedingsmiddelen is afgenomen als tijdens
langere periodes de minimumtemperatuur
is ingesteld.
* Het vriesvak kan echter vol blijven.
4.Snelvriesknop (toets 4):
met deze functie worden de voedingsmiddelen in
het gehele vriesvak op snelle wijze ingevroren.
ledere keer dat u op de toets drukt wordt deze
functie geactiveerd of gedeactiveerd. Als de functie
is geselecteerd, gaat het controlelampje branden.
De functie wordt na 18 uur automatisch
gedeactiveerd waarna de voorgaande instellingen
worden hersteld. Dankzij het snelvriezen worden
sneller ijskristallen gevormd (tussen 0°C en 5°C)
waardoor de levensmiddelen minder vocht
verliezen en zo hun natuurlijke samenstelling
behouden blijft.
Daarom wordt aanbevolen van deze functie
gebruik te maken.
5.Uitschakelen van het alarm (toets 5):
de koelkast is uitgerust met een exclusief systeem
dat de werking van het apparaat controleert. Bij
een storing gaat op het elektronische
bedieningspaneel het bijbehorende controlelampje
branden en wordt het alarm ingeschakeld.
* Het alarm wordt geactiveerd wanneer een deur
langer dan 2 minuten open blijft staan. Om het
alarm uit te schakelen op de toets voor
deactivering van het alarm drukken ofwel de
deur sluiten.
* Het systeem controleert bovendien de
temperatuur binnen in het apparaat. Áls de
temperatuur toeneemt wordt het alarm
geactiveerd. Het is daarom raadzaam geen
warme levensmiddelen in het apparaat te
plaatsen. Om het alarm uit te schakelen op de
bijbehorende toets drukken.
Het controlelampje knippert totdat de
binnentemperatuur het ideale niveau heeft
bereikt.
Dit exclusieve systeem zorgt voor een
preventieve controle. Het alarm wordt
geactiveerd voordat het product schade
ondervindt, zodat het mogelijk is om contact op
te nemen met de technische assistentie of de
plaatselijke leverancier.
DE TEMPERATUUR VAN HET VRIESVAK REGELEN
* De temperatuur van het vriesvak wordt ingesteld door op de bijbehorende toets te drukken. Voor het
vriesvak kunnen vijf verschillende temperaturen worden ingesteld. ledere keer dat u op de toets drukt,
wordt een lagere temperatuur ingesteld, van minder koud “Less Cold" (niveau |) tot zeer koud
“Coldest” (niveau 5).
| less cold coldest|
BE e e e
J freezer |
| less cold coldest |
| Ee) freezer
| less cold coldest
E) freezer
Minimale invriestemperatuur - niveau |
Aanbevolen wanneer het vriesvak niet veel levensmiddelen bevat en de
deur weinig geopend wordt.
Gemiddelde invriestemperatuur - niveau 3
Aanbevolen bij normaal gebruik.
Maximale invriestemperatuur - niveau 5
Aanbevolen wanneer het vriesvak veel levensmiddelen bevat en de deur
vaak geopend wordt.
Indien gewenst kan het vriesvak ook op het niveau 2 of 4 worden ingesteld.
DE TEMPERATUUR VAN HET KOELVAK REGELEN
* De temperatuur van het koelvak wordt ingesteld door op de bijbehorende toets te drukken.
Voor het koelvak kunnen vijf verschillende temperaturen worden ingesteld. ledere keer dat u op de
toets drukt, wordt een lagere temperatuur ingesteld, van minder koud “Less Cold” (niveau |) tot zeer
koud “Coldest” (niveau 5).
| less cold coldest
E El Е
| в о
a
E)
less cold coldest
E
' EJ refrigerator
| less cold coldest
| т refrigerator
Minimale koeltemperatuur - niveau |
Aanbevolen in koudere periodes van het jaar, wanneer het koelvak niet
veel levensmiddelen bevat en de deur weinig geopend wordt.
Gemiddelde koeltemperatuur - niveau 3
Aanbevolen bij normaal gebruik.
Maximale koeltemperatuur - niveau 5
Aanbevolen in warmere periodes van het jaar, wanneer het koelvak veel
levensmiddelen bevat en de deur vaak wordt geopend.
Indien gewenst kan het koelvak ook op het niveau 2 of 4 worden ingesteld.
53
DE TEMPERATUUR VAN HET VRIESVAK REGELEN - INTERNE
BEDIENINGEN
A O O mn) med| max| ®
alarm | off fast | freezing freezer | temperature
Temperatuur van het vriesvak:
iedere keer dat u op de toets drukt, wordt een ander invriesniveau geselecteerd.
min| med| max| Minimale invriestemperatuur: aanbevolen wanneer het vriesvak niet
С) Е veel levensmiddelen bevat en de deur weinig geopend wordt.
Ч
min| med| max
| | | Gemiddelde invriestemperatuur: aanbevolen bij normaal gebruik.
min | med| max| Maximale invriestemperatuur: aanbevolen wanneer het vriesvak veel
U © levensmiddelen bevat en de deur vaak geopend wordt.
DE TEMPERATUUR VAN HET KOELVAK REGELEN
ms a Koeltemperatuur Gebruiksvoorwaarden
Minimum * Koude periode
* Weinig levensmiddelen in het koelvak
* Deur wordt weinig geopend
med * Tussenliggende situatie
Gemiddeld :
* De temperatuur van het koelvak * Warme periode
wordt ingesteld door het schuifje Maximum * Veel levensmiddelen in het koelvak
naar links of rechts te verplaatsen. * Deur wordt vaak geopend
CONSERVEREN VAN LEVENSMIDDELEN EN DRANKEN
* Het is raadzaam om de levensmiddelen op een te zetten of uit te halen. dit vermindert het
geschikte wijze te verpakken, zoals plastic zakjes energieverbruik en verzekert een goede werking
of bakjes met een deksel. Als levensmiddelen op van het apparaat.
een dusdanige wijze worden bewaard verliezen * Als de deur langer dan ongeveer 2 minuten open
ze niet hun natuurlijke vochtgehalte en blijft de blijft staan, wordt het alarm geactiveerd.
kwaliteit van het voedsel volledig behouden.
Let op:
* aanbevolen wordt om de koelkast 2 uur te laten
werken voordat er levensmiddelen of dranken in
worden geplaatst. Deze tijd heeft de
temperatuur binnen in het apparaat nodig om
zich te kunnen stabiliseren.
Eenmaal ontdocid mogen de levensmiddelen niet
opnieuw worden ingevroren omdat ze dan hun
natuurlijke eigenschappen verliezen.
Het volume van de vloeistoffen neemt door het
invriezen toe. Let zeer goed op bij het invriezen
van flessen of andere dichte houders in het
vriesvak omdat deze uit elkaar kunnen springen.
* Laat de deuren alleen openstaan voor de tijd die * Bewaar geen giftige producten in de koelkast omdat
u nodig heeft om levensmiddelen of dranken er in deze andere levensmiddelen kunnen besmetten.
54
Zet geen levensmiddelen in het koel-- of vriesvak
die nog warm zijn. Laat warme voedingsmiddelen
op kamertemperatuur afkoelen:
dit vermindert het energieverbruik en verzekert
een goede werking van het apparaat.
A
UN,
ONDERDELEN VAN DE KOELKAST
NO-FROST-CARE SYSTEEM
De koelkast gebruikt het frost-free systeem dat
zorgt voor automatische ontdooing.
Dit systeem garandeert dat de koude lucht binnen
in de koelkast op uniforme wijze wordt verspreidt.
Plaats de levensmiddelen niet dichtbij de
luchtuitgangen binnen in de koelkast omdat
daardoor de goede werking van het apparaat
wordt verminderd en omdat de levensmiddelen
bij deze uitgangen kunnen bevriezen.
Wanneer de deur van de koelkast wordt geopend,
kan zich vanwege de binnenkomende warme
lucht zich condens op de schappen vormen.
Wanneer de deur van de koelkast wordt
geopend, stopt het ventilatiesysteem, waardoor
er minder warme lucht in het apparaat komt.
Wanneer de deur ongeveer 6 minuten open blijft,
gaat het lampje uit en treedt de ventilator weer
in werking, om de correcte werking van het
apparaat te verzekeren.
DUAL-FAN SYSTEEM
(aanwezig op de bedieningen bij modellen met een
deur)
Naast het Frost-free en No-Frost-Care systeem is
de koelkast tevens voorzien van ventilatoren voor
het koel- en het vriesvak, die een snelle
luchtcirculatie verzekeren en de verschillende
temperatuurniveau's stabiel houden.
Deze functie versnelt het afkoelingsproces en
verlengt de houdbaarheid van de levensmiddelen
en de dranken die in de koelkast worden bewaard.
VRIESVAK
* Verdeel het voedsel dat u in het vriesvak wilt
bewaren in kleine porties. Hierdoor gaat het
invriezen sneller en wordt de volledige
consumptie van iedere portie bevorderd.
* ledere vriezer is in staat om iedere 24 uur een
bepaalde hoeveelheid levensmiddelen in te vriezen.
Owerschrijd deze maximale hoeveelheid niet.
* Houd u altijd aan de houdbaarheidsdatum die door
de fabrikant op de levensmiddelen wordt vermeld.
* Het volume van de vloeistoffen neemt door het
invriezen toe. Let zeer goed op wanneer u flessen
of andere dichte houders in het vriesvak invriest.
SCHUIFLADE VAN HET VRIESVAK
* Het vriesvak heeft een schuiflade om de plaatsing
van levensmiddelen te vergemakkelijken, en om
de interne beschikbare ruimte beter te kunnen
organiseren.
INTELLIGENT IJSSYSTEEM MET
VOEDINGSEENHEID
De koelkast is uitgerust met een ijsmaker die
bestaat uit een voedingseenheid, ijsbakjes met
schuifsysteem en een ijsemmertje. Dit systeem
vergemakkelijkt op aanzienlijke wijze het vullen
van de waterbakjes en het verwijderen en
bewaren van de ijsblokjes.
Dankzij de voedingseenheid wordt het vullen van
de waterbakjes vereenvoudigt, en is het niet langer
nodig om deze uit de vriezer te halen met het risico
dat er waterdruppels op de keukenvioer vallen.
Vullen van de waterbakjes:
* alvorens de bakjes te vullen deze eerst reinigen
overeenkomstig de aanwijzingen die in het deel
over het reinigen van het apparaat worden
gegeven.
* Maak de voedingseenheid los van zijn steun, door
deze naar voren te trekken.
55
* Yul hem met water zonder deze op een
oppervlak te plaatsen en plaats hem terug op de
daarvoor bestemde steun. De waterbakjes
worden automatisch met water gevuld.
| %
* Wacht enkele uren totdat het ijs zich heeft
gevormd, draai vervolgens aan de knoppen om
de ijsblokjes er uit te halen. De ijsblokjes vallen
direct in het ijsemmertje.
E
1 J
Il
= | E"
Let op:
* controleer of er geen enkel ijsblokje in het bakje
is overgebleven voordat u de voedingseenheid
weer inschakelt.
* Alvorens de voedingseenheid weer in te schakelen,
controleren of er geen ijs tussen de veren zit,
verwijder dit eventueel onder stromend water.
* Als u meer ruimte in het vriesvak nodig hebt,
kunt u de vittrekbare delen van het ijssysteem
verwijderen.
VAK EXTRA-KOUD
Dit schuifvak blijft koeler dan de rest van de
koelkast en houdt verse voedingsmiddelen langer
goed. Dranken kunnen hierin sneller worden
gekoeld. Het is perfect voor het conserveren van
zuivelproducten en vleeswaren, worstjes en vlees.
Indien nodig dit schap verwijderen om het te
reinigen, volg de aanwijzingen in het deel over
glazen schuifschappen (wijzigen van de positie van
de schappen).
* Het wordt afgeraden om het kanteldeksel aan de
voorzijde van het vak “Extra koud” te
verwijderen.
EXTRA SCHAP
De koelkast heeft een extra schap van getemperd
glas, dat onder het versvak zit.
Dit is ideaal voor het conserveren van kleine
verpakkingen.
* Voor het gebruik deze naar voren trekken in de
positie die op de afbeelding is aangegeven.
56
* Wanneer het niet wordt gebruikt, kunt u het
optillen en naar achteren duwen.
Om het schap te verwijderen, de
vergrendelingen aan de zijkanten verschuiven
zoals op de afbeelding, en het schap naar u toe
trekken.
- Li \
Ма het extra schap weer gekanteld te hebben, de
vergrendelingen aan de zijkanten in de
oorspronkelijke positie schuiven.
UITSCHUIFBARE GLAZEN
SCHAPPEN
De koelkast heeft verschuifbare schappen van glas,
die het gemakkelijker maken de voedingsmiddelen
die achteraan op het schap, of op de laagste
schappen geplaatst zijn, te bereiken.
ГР
=
* De schappen zijn gemaakt van sterk, getemperd glas.
* De randen van het schap voorkomen het
wegdruppelen van eventueel gemorste vioeistoffen,
die dus niet in andere vakken terechtkomen.
Wijziging van de positie van de schappen:
In deze koelkast is het mogelijk de positie van de
schappen aan te passen aan uw wensen.
* Om het schap te verwijderen, trekt u het naar
buiten tot aan de aanslag.
"m a ————
AT
* Houd de vergrendelingen ingedrukt zoals op de
afbeelding, en trek het schap naar voren totdat
het loskomt.
* Plaats daarna het schap op de geleiders.
GROENTELADE
Voedingsmiddelen zoals groenten en fruit drogen
uit als ze tijdens het conserveren rechtstreeks in
contact komen met koude, droge lucht.
Deze lade handhaaft een temperatuur- en
vochtigheidsniveau dat geschikt is voor het conserveren
van fruit en groente, waardoor de natuurlijke
eigenschappen ervan behouden blijven.
Om de voedingsmiddelen zo praktisch mogelijk te
plaatsen, gebruikt u de speciale afscheider van de
Vochtigheidsregelaar
* De groente- en fruitlade heeft een
vochtigheidsregelaar, waarmee het
vochtigheidsgehalte van de lucht die de lade
binnenkomt, kan worden gecontroleerd.
* Het wordt geadviseerd de regelaar dicht te
houden voor het conserveren van bladgroente,
en open voor het conserveren van fruit
lade, die in de koelkast aanwezig is.
|| 1
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN EN
ONTDOOIEN VAN HET VOEDSEL
VOORBEREIDEN VAN DE VERSE, IN TE VRIEZEN LEVENSMIDDELEN
Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in
kan gaan; op die manier wordt voorkomen dat geuren of aromas zich door de koelkast verspreiden en
blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd. Verpak het voedsel in plastic of aluminium
bakjes met goed sluitende deksels, in aluminium of plastic folie of waterdichte plastic zakjes.
Let op:
* De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
* Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
* Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt.
* De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
* De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten dienen altijd te worden
opgevoled.
DICHTMAKEN
Verwijder alle lucht voordat u de zakjes dichtbindt.
Plaats bij doorzichtige zakjes het etiket aan de binnenzijde; gebruik bij niet-doorzichtige zakjes
zelfklevende etiketten die u op de buitenkant plakt.
Sluit het zakje aan de bovenkant met een strip.
ONTDOOIEN
Hier volgen enkele nuttige wenken.
Rauwe groenten: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en koken op de gebruikelijke manier.
Vlees (grote stukken): in de koelkast ontdooien zonder het vlees uit de verpakking te halen. Alvorens het
te bereiden, een paar uur op omgevingstemperatuur laten rusten.
Vlees (kleine stukken): ontdooien op omgevingstemperatuur of rechtstreeks bereiden.
Vis: ontdooien in de koelkast zonder de vis uit de verpakking te halen of direct bereiden zonder dat de
vis volledig is ontdooid.
We herinneren u eraan dat in geval van een stroomuitval, het vriesvak gedurende |2 uur op de juiste
temperatuur blijft; laat de deur van het vriesvak echter dicht. Vries voedsel dat gedeeltelijk ontdooid is
niet opnieuw in.
Kant-en-klare voedingsmiddelen: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium bakje te halen.
Fruit: ontdooien in het koelvak.
OPMERKING: zet nooit warme voedingsmiddelen in het vriesvak, maar laat ze 30 minuten op
omgevingstemperatuur afkoelen, en zet ze vervolgens in de gewenste verpakking en vries ze in. Als u
warm voedsel eerst laat afkoelen voordat u het invriest, bespaart u energie en wordt de levensduur van
het apparaat verlengd.
57
TABEL VOOR DE CONSERVERING VAN LEVENSMIDDELEN
De conserveringstijden variéren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking
of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die - 18°C dient te zijn).
VOEDINGSMIDDELEN EN ZUIVELPRODUCTEN
CONSERVERINGSTIJDEN
Fruit Boter 6 tot 9
Geconcentreerd |2 maanden maanden
vruchtensap Margarine | 2 maanden
Fruit (in het algemeen) 8 tot | 2 maanden Kaas
Citrusvruchten en vers sap 4 tot 6 maanden Camembaert, mozarella 2 maanden
Groente
Commerciéle
diepvriesproducten
8 maanden
smeerkaas
Roomkazen
niet invriezen
Zelf ingevroren voedsel 8 tot | 2 maanden “ai mui ~Witserse lan
Vlees (het invriezen kan de structuur
Saucijzen 4 weken of korter van de kaas wijzigen)
Hamburgers | maand
Rundvlees, kalfsvlees, 2 tot 3 maanden | Is, vruchtensap, melk 12 maanden
lamsvlees
Braadvlees Eieren
Rundvlees 6 tot 12 maanden (Voeg suiker of zout toe aan
Lams- en kalfsvlees 6 tot 12 maanden Sie of nels; re ope
Varkensviees 4 tot § maanden Heel (geklopt), eiwit, | 2 maanden
Verse saucijzen | tot 2 maanden eierdooier
Biefstukken en
Viceskapjes OVENPRODUCTEN EN BROOD
Rundvlees 8 tot 12 maanden
Lamsvlees, kalfsvlees, 2 tot 4 maanden Gegist brood en broodjes 3 maanden
varkensviees Ongebakken brood | maand
Vis Croissants 3 maanden
Kabeljauw, schol, tong
6 maanden
Zalm
2 tot 3 maanden
Taarten (niet geglazuurd)
2 tot 4 maanden
Taarten (geglazuurd) en 6tot |2
Makreel, baars 2 tot 3 maanden koekjes máanden
Gepaneerde vis (gekocht) 3 maanden Vruchtentæart [2 maanden
Weekdieren, oesters 3 tot 4 maanden -
; Koekjesdeeg 3 maanden
Gekochte vis, krab 3 tot 4 maanden
Taartdeeg 4 tot 6 maanden
Rauwe garnalen | 2 maanden
Gevogelte
Kip of kalkoen (heel of in | 2 maanden
stukken)
Eend en gans 6 maanden
Orgaanvlees 2 tot 3 maanden
Gevogelte in saus bereid 6 maanden
Vleeslapjes (zonder jus) | maand
Stoofvlees
Vlees, gevogelte en vis
2 tot 3 maanden
58
ONDERHOUD EN REINIGING
Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact of koppel hoe dan ook het apparaat af van de
stroomtoevoer, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
Reinig het koelvak en het vriesvak regelmatig met een vochtige spons met een oplossing van lauw water
en specifieke neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de
binnenkant van een koelkast. Met schoon water naspoelen en droogwrijven. Gebruik nooit
schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon met licht ontvlambare vloeistoffen.
De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.
* Schoonmaken met een zachte doek, die vochtig is gemaakt met water.
Geen schuurpasta of schuursponsjes gebruiken, noch vlekkenmiddelen (b.v. aceton,
trichloorethyleen), of azijn.
Afdrogen met een zachte doek.
* Zowel het koelvak als het vriesvak worden geheel automatisch ontdooid (no-frost-systeem).
* Gebruik geen stoomreinigers.
* Maak regelmatig de condensor (ventilatieroosters aan de achterkant van het apparaat) schoon met een
stofzuiger of een borstel.
* Houd de afdichtingen perfect schoon.
VOORZORGSMAATREGELEN Bl]
LANGDURIGE AFWEZIGHEID
Kortstondige afwezigheid
Als u minder dan drie weken afwezig bent, is het niet nodig de koelkast af te koppelen van het
elektriciteitsnet. Consumeer de bederfelijke voedingsmiddelen en vries de andere voedingsmiddelen in.
Gebruik de "Vakantie”-functie (afhankelijk van het model).
Als u de vriezer voor langere tijd niet gebruikt
Verwijder alle levensmiddelen uit de koelkast als u langer dan drie weken afwezig bent. Haal de stekker van
de koelkast uit het stopcontact; reinig het apparaat, spoel na met water еп wrijf de opperviakken droog.
Bevestig enkele houten of plastic blokken met plakband aan de bovenzijde van beide deuren en laat de
deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare
luchtjes en schimmelvorming voorkomen.
Verhuizingen
* Haal alle uittrekbare elementen uit de koelkast, verpak hen zorgvuldig en zet hen aan elkaar vast met
plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of verloren gaan.
* Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het
apparaat vast.
Stroomuitval
Als de stroom uitvalt, dient u zich tot het plaatselijke elektriciteitsbedrijf te wenden om te vragen hoe lang
de stroomuitval zal duren.
|. Bij een stroomuitval van maximaal 24 uur dient u beide deuren van het apparaat gesloten te
houden. Zodoende blijven de geconserveerde voedingsmiddelen zo lang mogelijk koud.
2. Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het bevroren voedsel worden verwijderd en in
een draagbare vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken
kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren.
3. Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.
4. Maak de ijsbak leeg.
Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees, langer koud blijven dan een vriezer die gevuld
is met voorgekookt voedsel.
Als er op de voedingsmiddelen nog ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze opnieuw worden ingevroren,
ook al is het mogelijk dat de smaak en het aroma niet meer hetzelfde zijn. Wanneer het voedsel in een
slechte staat verkeert, kunt u het beter weggooien.
59
STORINGEN OPSPOREN/KLANTENSERVICE
Sommige geluiden zijn normaal als de koelkast in werking is.
=
Click
Alvorens contact met de klantenservice op te nemen moet u er rekening mee te houden dat....
Problemen bij het gebruik vaak veroorzaakt worden door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en
verhelpen, zonder gereedschap.
Het apparaat functioneert niet
* |s de voedingskabel beschadigd?
* Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
Op de bodem van het koelvak vormt zich condenswater:
* |s de afvoer voor het dooiwater verstopt?
Water in de ontdooibak:
* Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.
Controleer of de koelkast goed horizontaal staat om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.
De randen van de omkasting van het apparaat die de afdichtingen van de deur raken, voelen
warm aan.
* dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.
Het licht werkt niet:
* Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
* Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
hier spanning op?
* |s het lampje doorgebrand?
Als het lampje is doorgebrand:
* De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
* Zie het hoofdstuk “Storingen opsporen/klantenservice”.
De motor lijkt te lang in werking te blijven:
* Zit er misschien veel stof en pluis op de condensor?
* Zijn de deuren wel goed gesloten?
* Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
* Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.
Het apparaat maakt te veel lawaai:
* Staat het apparaat tegen andere meubels of voorwerpen aan?
* Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?
Als de deur vaak wordt geopend of als er grote hoeveelheden voedsel in de koelkast worden bewaard,
zal de motor langer draaien om het koelvak goed te kunnen koelen.
60
Denk aan het volgende
De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deuren worden
geopend, de geconserveerde hoeveelheid voedingsmiddelen, de temperatuur in de omgeving, de
instelling van de thermostaten.
Als uw apparaat na bovengenoemde controles nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de
Klantenservice en leg het probleem duidelijlk uit. Geef het type en het serienummer van het apparaat door
(deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).
De temperatuur van de koelkast is te hoog
* Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
* Zijn de bedieningen van de koelkast wel goed ingesteld?
* Zitten er grote hoeveelheden voedingsmiddelen in het koelvak of in het vriesvak?
* Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend.
* Controleer of de deuren perfect sluiten.
* Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zitten waardoor de circulatie van koude lucht
verhinderd wordt.
Er is te veel vochtophoping
* Ga na of de voedingsmiddelen goed verpakt zijn. Maak natte houders droog voordat u ze in de koelkast
zet.
* Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen gaat de vochtigheid
die in de buitenlucht aanwezig is, de koelkast binnen. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller
zal het vocht zich ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
* Als het apparaat in een erg vochtig vertrek is geinstalleerd, is het normaal dat er zich vocht ophoopt in
de koelkast.
* Na het automatisch ontdocien is het normaal dat er zich waterdruppels op de achterwand vormen.
De deuren sluiten niet of gaan niet correct open
* Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.
* Controleer of de deurvakken, de schappen en de laden op de juiste manier zijn geplaatst.
* Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
* Controleer of het apparaat waterpas staat.
Haal de stekker van de koelkast altijd uit het stopcontact voordat u de lampjes gaat
vervangen.
De binnenverlichting functioneert niet:
* Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
Afhankelijk van het model
* De afdekking van de lamp wegnemen (afhankelijk van het model).
* Het lampje losdraaien of wegnemen.
* Controleer het lampje en vervang het, zo nodig, door een nieuw exemplaar.
* Enkele modellen zijn van een speciaal lampje voorzien dat bij vervanging niet losgedraaid mag worden.
Trek het lampje los naar de binnenzijde van de koelkast toe. Dit lampje is alleen verkrijgbaar bij onze
Klantenservicecentra. Gebruik geen lampjes van meer dan |5W.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
Klantenservice:
I. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen
(zie “Storingen opsporen/klantenservice™).
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Is dit niet het geval,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal
de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
Klantenservice.
Vermeld de volgende gegevens:
* de aard van de storing
* het model
* het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnen in het apparaat)
* uw volledige adres
* uw telefoonnummer en netnummer
Opmerking:
Het omkeren van de deur van het apparaat
door onze Klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
11:41 0000 000 00000
LARA

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement