Indesit DSG 5731 Instruction for Use | Manualzz
Bruksanvisning
OPPVASKMASKIN
NO
Norsk, 1
DA
Dansk, 13
SE
Svenska, 27
FI
Suomi, 41
Innholdsfortegnelse
Forholdsregler og gode råd, 2
Generell sikkerhet
Avfallsbehandling
Spare og beskytte miljøet
Installasjon og Service, 3-4
Plassering og avvatring
Vann- og strømtilkoblinger
Anvisninger for første gangs vask
Tekniske data
Ecodesign Regulation
Service
Beskrivelse av apparatet, 5
Oversikt
Betjeningspanel
DSG 5731
Fylle kurvene, 6
Underkurv
Bestikkurv
Overkurv
Start og bruk, 7
Starte oppvaskmaskinen
Fylle på oppvaskmiddel
Programmer, 8
Programtabell
Valgmuligheter, 9
Glansemiddel og regenereringssalt, 10
Fylle på glansemiddel
Fylle på regenereringssalt
Vedlikehold og ettersyn, 11
Kople fra vann- og strømtilførsel
Rengjøre oppvaskmaskinen
Unngå dårlig lukt
Rengjøre spylearmene
Rengjøring av vanninntakets filter
Rengjøre filtrene
Hvis du reiser bort
Feil og løsninger, 12
1
Forholdsregler,
nyttige råd
NO
Apparatet er utviklet og fremstilt i
overensstemmelse med de internasjonale
sikkerhetsstandarder. Disse forholdsreglene gis
av sikkerhetsmessige årsaker og må leses nøye.
Det er viktig at du tar godt vare på håndboken,
slik at du har den for hånden når du trenger den.
Ved eventuelt salg, overdragelse eller flytting, må
man forsikre seg om at håndboken følger med
maskinen.
Les anvisningene nøye: Her finnes viktig
informasjon om installasjon, bruk og sikkerhet.
Dette apparatet er prosjektert for husholdningsbruk
eller lignende, for eksempel:
- kjøkken som brukes av personalet i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- feriekolonier;
- for kunder på hoteller, moteller og andre
overnattingssteder;
- bed and breakfast.
Generelle sikkerhetsregler
• Dette husholdningsapparatet skal ikke benyttes
av personer (inkludert barn) med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner,
personer som ikke har erfaring eller kunnskap
om produktet med mindre de overvåkes eller
har mottatt anvisninger om bruk av apparatet
av en person som er ansvarlig for sikkerheten
deres.
• En voksen må uansett passe på, slik at barn
ikke leker med husholdningsapparatet.
• Apparatet er ment for ikke-profesjonelt bruk i
en alminnelig husholdning.
• Apparatet skal kun benyttes til
husholdningsoppvask. Det skal kun brukes
av voksne, og i overensstemmelse med
anvisningene i denne håndboken.
• Apparatet må ikke installeres utendørs, selv
ikke dersom området er beskyttet, fordi det er
veldig farlig å utsette det for regn og uvær.
• Rør ikke oppvaskmaskinen når du er barbeint.
• Ikke trekk i kabelen når du skal ta støpselet ut
av stikkontakten, men ta godt tak i støpselet.
• Det er nødvendig å stenge av vannkranen
og trekke støpselet ut av stikkontakten før
rengjøring og vedlikehold utføres på maskinen.
• Oppstår det en feil, må du aldri prøve å reparere
de innvendige mekanismene.
• Ikke len deg eller sett deg på den åpne døren:
apparatet kan velte.
• La ikke døren bli stående åpen, man kan snuble
i den.
• Oppvaskmiddelet og glansemiddelet skal
oppbevares utilgjengelig for barn.
• Emballasjen er ikke leketøy for barn.
2
Avfallsbehandling
• Håndtering av emballasjen: Følg de lokale
forskrifter slik at emballasjen kan gjenvinnes.
• Det europeiske direktivet 2012/19/EØF om
avfallsbehandling av elektriske og elektroniske
apparater (RAEE), foreskriver at hvitevarer ikke
kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Brukte apparater skal samles inn separat, slik
at man oppnår økt gjenbruk og gjenvinning
av materialene de består, og for å unngå
mulige skadevirkninger på helse og miljø.
Søppelkurvsymbolet med kryss over finnes
på alle produktene for å minne om kravet om
separat innsamling.
For ytterligere opplysninger om korrekt
avfallsbehandling av hvitevarer, kan man
henvende seg til det lokale renholdsverket eller
til forhandlerne.
Energisparing og miljøhensyn
Spare vann og energi
• Sett i gang oppvaskmaskinen først når den er
helt full. I påvente av at oppvaskmaskinen blir
full, kan du unngå at det dannes dårlig lukt ved
å kjøre en bløtleggingssyklus (se Programmer).
• Velg et program som er egnet for serviset som
skal vaskes og etter hvor skittent det er ved
hjelp av Programtabellen:
- For normalt skitten oppvask, bruk programmet
Eco, som har lavt strøm- og vannforbruk.
- Hvis det er lite som skal vaskes, kan du bruke
funksjonen Halvfull maskin* (se Start og bruk).
• Hvis energiselskapet ditt har lavere strømpriser
på visse tider av døgnet, bør du bruke
oppvaskmaskinen når det er billigst. Funksjonen
Utsatt start* (se Start og bruk) kan i så fall være
til god hjelp.
Fosfat- og klorfrie oppvaskmidler med enzymer
• Det anbefales på det sterkeste å bruke fosfatog klorfrie oppvaskmidler som er de mest
miljøvennlige.
• Enzymene har spesielt god effekt ved
temperaturer rundt 50 °C. Det gjør at man kan
innstille lavere vasketemperaturer og allikevel
få de samme resultatene som ved 65 °C.
• Dosere oppvaskmiddelet etter produsentens
anvisninger, vannets hardhet, hvor skittent
serviset er og hvor full maskinen er, slik at
du unngår sløsing. Selv om vaskemidlene er
biologisk nedbrytbare, inneholder de stoffer
som endrer naturens balanse.
* Finnes kun i enkelte modeller.
Installasjon og service
Hvis maskinen må flyttes, må den holdes i loddrett stilling.
Om nødvendig kan den vippes bakover.
Plassering og avvatring.
1. Ta av emballasjen og kontrollere at maskinen ikke har blitt
påført skader under transporten. Hvis den er skadet, må du ikke
koble den til, men kontakte forhandleren.
Tilkobling av vannavløpsslangen
NO
Koble avløpsslangen til et avløpsrør med en diameter på minst
4 cm, uten å bøye den.
Avløpsrøret skal festes i en høyde av mellom 40 og 80 cm fra
gulvet eller oppvaskmaskinens bæreflate (A).
2. Plassere oppvaskmaskinen slik at sidene eller baksiden står
inntil møblene ved siden av eller veggen. Oppvaskmaskinen
kan også bygges inn under en hel arbeidsbenk * (se
Monteringsarket).
3. Plassere vaskemaskinen på et flatt og hardt gulv. Rett opp
eventuelle ujevnheter ved å skru bena ut eller inn til maskinen
står helt vannrett. En nøyaktig avvatring gjør at maskinen står
stødig og forhindrer vibrasjoner, støy og bevegelser.
4.*. For å justere høyden på støttebenet bak, vri den røde
sekskantede bøssingskruen på undersiden, foran, midt på
oppvaskmaskinen med en 8 mm unbrakonøkkel. Vri med
urviseren for å øke høyden og mot urviseren for å minske den.
Før du kobler avløpsslangen til vaskens vannlås, må du fjerne
plastdekselet (B).
Vannsikring
Tilpasningen av det elektriske og det hydrauliske anlegget
for installasjonen må bare utføres av kyndig personale.
For å sikre seg mot oversvømmelse:
- er oppvaskmaskinen utstyrt med en funksjon som stanser
vanninntaket dersom det har oppstått en feil eller innvendige
lekkasjer.
Noen modeller er utstyrt med en ekstra sikkerhetsanordning
New Acqua Stop*, som beskytter mot oversvømmelse også
hvis tilførselsslangen går i stykker.
Oppvaskmaskinen må ikke hvile på slangene eller på
strømledningen.
ADVARSEL: FARLIG SPENNING!
(se vedlagte ark med anvisninger for innbygging)
Vann- og strømtilkoblinger
Apparatet må kobles til vannforsyningsnettet med nye
slanger. Gamle slanger skal ikke brukes på nytt.
Vanninntaksslangen, avløpsslangen og strømledningen kan vris
til høyre eller venstre for enklere installasjon.
Tilkobling av vanninntaksslangen
• Til et kaldtvannsuttak: Skru inntaksslangen godt til en
stengekran med 3/4" gjenget munnstykke. Før du skrur den
på skal du la vannet renne til ser klart ut, slik at eventuelle
urenheter ikke stopper til oppvaskmaskinen.
• Til et varmtvannsuttak: Hvis du er tilkoplet et
sentralvarmeanlegg, kan oppvaskmaskinen forsynes
med varmtvannet fra anlegget såfremt temperaturen ikke
overstiger 60 °C.
Skru slangen fast til kranen som beskrevet for
kaldtvannsuttaket.
Dersom vanninntaksslangen ikke er lang nok, må du
henvende deg til en spesialforhandler, eller en autorisert tekniker
(se Service).
Vanntrykket må ligge mellom de verdiene som er oppgitt i
tabellen for tekniske data (se ved siden av).
Pass på at røret ikke bøyes eller klemmes.
Vanninntaksslangen må aldri skjæres av, da den
inneholder deler som er under spenning.
Strømtilkobling
Forsikre deg om følgende før du setter støpselet inn i
stikkontakten:
• stikkontakten er jordet og i samsvar med gjeldende lover
• kontakten tåler maskinens toppbelastning, som er angitt på
merkeskiltet som sitter på innsiden av døren
(se kapittelet Beskrivelse av oppvaskmaskinen)
• nettspenningen ligger innenfor verdiene som er angitt på
merkeskiltet som sitter på innsiden av døren
• stikkontakten passer til apparatets støpsel. I motsatt fall, få
en godkjent tekniker til å skifte ut støpselet (se Service). Ikke
bruk skjøteledninger eller grenuttak.
Når apparatet er installert skal strømledningen og
stikkontakten være lett tilgjengelige.
Ledningen må ikke bøyes eller komme i klem.
Hvis strømledningen er ødelagt, skal den byttes ut av
fabrikanten eller av et autorisert Servicesenter, slik at man unngår
enhver risiko. (se Service)
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom disse
forskriftene ikke overholdes.
3
NO
Selvklebende bånd for å forhindre kondens*
Når oppvaskmaskinen har blitt bygget inn, åpner du døren og
limer det gjennomsiktige tapebåndet fast under treplaten for å
beskytte den mot eventuell kondens.
Anvisninger for første gangs vask
Når apparatet er installert, fjerner du stopperne som sitter på
kurvene og stroppene som holder overkurven (hvis disse finnes).
Før første vask, skal du fylle saltbeholderen full med vann
og deretter helle i ca. 1 kg regenereringssalt (se kapittelet
Glansemiddel og regenereringssalt) : Det er normalt at
vannet renner over. Velg vannets hardhetsgrad (se kapittelet
Glansemiddel og regenereringssalt ). Når du har fylt
saltbeholderen, slukker varsellampen MANGEL PÅ SALT* .
Hvis man ikke fyller saltbeholderen, kan det føre til skader
på vannmyknerenheten og varmeelementet.
Oppvaskmaskinen er utstyrt med et system som (avhengig
av maskinmodellen) varsler med lydsignal/-toner at: maskinen
er startet, syklusen er avsluttet osv.
Symbolene/kontrollampene på kontrollpanelet/displayet kan
ha forskjellige farger, og blinke eller lyse fast. (avhengig av
maskinmodellen).
Displayet viser nyttige informasjoner om hvilken type
program som er lagt inn, om vaske-/tørkefasen, resttid,
temperatur osv.
Service
Før du kontakter Teknisk assistanse:
Tekniske data
Mål
Bredde cm 45
Høyde cm 85
Dybde cm 60
Kapasitet
Standard dekketøy til 10
Vanntrykk
0,05 - 1MPa (0.5 - 10 bar)
7,25 – 145 psi
Nettspenning
se merkeplaten
Total opptatt kraft
se merkeplaten
Sikring
se merkeplaten
• Sjekk om du kan løse feilen selv (se Feil og feilretting).
• Start programmet på nytt for å se om problemet er blitt
løst.
• I motsatt fall, kontakt et autorisert Servicesenter.
Henvend deg aldri til uautoriserte teknikere.
Dette apparatet er i samsvar
med følgende Direktiver fra
den Europeiske Union:
- 2006/95/EØS (Lavspenning)
- 2004/108/EC (Elektromagnetisk
kompatibilitet)
- 2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
- 97/17/EC (Merking).
- 2012/19/EC
Oppgi:
• type feil
• maskinmodell (Mod.)
• serienummer (S/N).
Disse opplysningene finner du på merkeskiltet som sitter
på apparatet
(se Beskrivelse av apparatet).
ECODESIGN REGULATION
ØKO-vaskeprogrammet er standardprogrammet som energimerkingen henviser til. Denne syklusen er egnet for normalt skittent
servise, og er det mest effektive programmet for denne typen servise når de gjelder forbruk av energi og vann. Forbruket
reduseres hvis du venter til oppvaskmaskinen er full før du setter den i gang.
Standby-forbruk: Forbruk i “left-on”-modus: W 3 - forbruk i “off”-modus: W 1,3
Tabell over de viktigste syklusenes forbruk
INTENSIV
NORMAL
Standardforhold*
Energiforbruk
Vannforbruk (l/syklus)
(KWt/syklus)
1,30
14
1,05
14
Varighet
(min/syklus)
150
115
Kundeforhold**
Energiforbruk
Vannforbruk (l/syklus)
(KWt/syklus)
1,15
14
0,95
13
*Programdataene er laboratoriemålte verdier iht. den europeiske EN 50242 standarden.
** Dataene er et resultat av målinger i henhold til hvordan brukeren benytter maskinen og hvordan den fylles.
4
Varighet (min/syklus)
140
110
Beskrivelse av
apparatet
Oversikt
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Overkurv
Øvre spylearm
Nedfellbare rister
Innstillingsmekanisme for kurvhøyde
Underkurv
Nedre spylearm
Bestikkurv
Vaskefilter
Saltbeholder
Beholdere for vaskemiddel og glansemiddel
Merkeskilt
Betjeningspanel***
Betjeningspanel
Tast for programvalg
Display
Tast On/Off/Reset
Tast og
varsellampe
Start/Pause
Starttast
Utsatt start
Tast for halvfull maskin
Tast for alt-i-1
vasketabletter
Display
Varsellampe for vask
Varsellampe for tørking
Varsellampe for mangel
på glansemiddel
Lysindikator for resttid
Programnummer
Varsellampe
for utsatt start
Varsellampe for
mangel på salt
Alt-i-ett tabletter
Varsellampe for halvfull maskin
*** Bare på helinnbygde modeller
* Finnes kun i enkelte modeller.
Antall og type programmer, samt funksjonsvalg, er avhengige av oppvaskmaskinmodellen.
5
Fylle kurvene
NO
Før du setter oppvasken inn, må matrestene fjernes fra
serviset, og glass og kopper tømmes.
Sett inn serviset slik at delene står stødig og ikke velter.
Etter at oppvasken er satt inn, må du kontrollere at
spylearmene roterer fritt.
Underkurv
I den nederste kurven kan du plassere gryter, lokk, tallerkener,
salatboller, bestikk, osv., som vist i Eksemplene.
Tallerkener og store lokk skal helst plasseres ved kurvens sider,
slik at de ikke hindrer den øverste spylearmens bevegelser.
Noen oppvaskmaskinmodeller er utstyrt
med nedfellbare sektorer*. Disse kan
brukes, i loddrett stilling, til tallerkener,
eller i vannrett stilling til gryter og
salatboller.
Bestikkurv
Oppvaskmaskins bestikkurv kan være forskjellig fra modell til
modell.
Bestikkurven skal plasseres foran i den nederste kurven, mellom
de faste delene, eller i den øverste kurven. Dette anbefales når
man vasker med halvfull maskin (i modeller hvor dette tilbys).
- Den er utstyrt med nedfellbare rister som gjør det
raskt og enkelt å legge
bestikket korrekt i.
Stilling A
Stilling B
Stilling C
- Løft den nedfellbare risten, skyv og sett den i ønsket stilling.
Justere høyden på overkurven
For å gjøre det enklere å plassere oppvasken, kan overkurven
settes i høy eller lav stilling.
Det anbefales å justere den øvre kurvens høyde med
TOM KURV.
Kurven må ALDRI løftes eller senkes på bare én side.
Åpne sperrene i kurvens skinner på
høyre og venstre side og trekk ut kurven.
Plassere kurven i høy eller lav stilling, og
la den gli på skinnene helt til hjulene foran
også er kommer på plass. Lukk deretter
sperrene (se figur).
Hvis kurven er utstyrt med Dual Spacehåndtak * (se figuren) , trekk den
øverste kurven ut til den stopper, ta tak i
håndtakene på siden og flytt den opp eller
ned; hold i kurven mens du setter den ned.
Eksempler Overkurv
Kniver og spisse redskaper må settes i bestikkurven med
spissene ned, eller legges horisontalt på de nedfellbare ristene
i den øverste kurven.
Eksempler på plassering av bestikkurvene
Eksempler Underkurv
Overkurv
For skjørt og lett servise: glass, te- og kaffekopper, asjetter,
lave salatboller, stekepanner, lave og lite skitne gryter, som
vist i Eksemplene.
• Te- og kaffekopper, lange spisse kniver,
serveringsbestikk: plasseres på de nedfellbare
ristene**.
Nedfellbare rister med variabel stilling
- De forskjellige stilling gir bedre nyttelse av plassen i den øverste
kurven, og gjør det mulig å sette inn stettglass med forskjellig
høyde, samtidig som det gir bedre tørkeresultat.
* Finnes kun i enkelte modeller.
** Kan variere i antall og plassering.
6
Servise som ikke bør vaskes i oppvaskmaskin
• Tregjenstander, med trehåndtak
eller av ben eller med deler som er limt
• Aluminiums-, kobber-, messing-, tinn- eller tinnbelagte
gjenstander.
• Plastservise som ikke tåler varme.
• Antikt eller håndmalt porselen.
• Antikt sølv. Ikke antikt sølv kan derimot vaskes med et
skånsomt program, såfremt man passer på at det ikke
kommer i kontakt med andre metaller.
Det anbefales at man bruker servise som kan vaskes i
oppvaskmaskin.
Start og bruk
Starte oppvaskmaskinen
Fylle på oppvaskmiddel
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på ON-OFF-tasten: alle varsellampene på
betjeningspanelet tennesi noen sekunder.
3. Åpne døren og dosere oppvaskmiddelet (se nedenfor).
4. Legg oppvasken i kurvene (se Fylle kurvene) og lukk
døren.
5. Velg program etter hva som skal vaskes og hvor skittent
det er (se programtabellen) ved å trykke på tasten P.
6. Velg vaskefunksjonene* (se ved siden av).
7. Sett i gang oppvaskmaskinen ved å trykke på start/
pause-tasten (fast lys): Et langt lydsignal angir at
programmet har startet. Varsellampen for vasking tennes,
og programnummeret samt resterende tid til syklusen er
slutt vises på skjermen.
8. Til slutt høres to korte og ett langt “bip” som angir at
Et godt vaskeresultat avhenger også av en riktig
dosering av oppvaskmiddelet. Å ha i for mye, er ikke
ensbetydende med et godt resultat, og forurenser
miljøet.
programmet er ferdig. Start/pause-tasten slukker og teksten
END vises på skjermen. Slå av maskinen ved å trykke på
tasten ON/OFF, steng vannkranen og trekk støpselet ut av
stikkontakten.
9. Vent i noen minutter før du tar ut oppvasken, slik at du
ikke brenner deg. Ta oppvasken ut av kurvene. Start med å
tømme den nederste kurven.
Bruk kun oppvaskmidler for oppvaskmaskiner.
Bruk IKKE oppvaskmiddel som er ment for oppvask for hånd.
For mye oppvaskmiddel kan etterlate skumrester
når syklusen er avsluttet.
Tabletter anbefales bare for de modellene som har
funksjonen ALL-IN-1 TABLETTER.
De beste vaske- og tørkeresultatene oppnår man
bare når man bruker oppvaskmiddel i pulver, flytende
glansemiddel og salt.
beholder A: Oppvaskmiddel
beholder B: Oppvaskmiddel for forvask
D
A
B
- For å redusere strømforbruket slår maskinen
seg, i visse tilfeller hvor den IKKE er i bruk, automatisk
av.
Endre et vaskeprogram som er i gang
Hvis du har valgt feil program, er det mulig å endre det dersom
det nettopp har startet: Hvis oppvaskmaskinen allerede er i
gang, må man slå den av for å endre vaskesyklusen ved å
trykke lenge på ON/OFF/Reset-tasten. Slå så maskinen på
igjen med den samme tasten og velg program og ønskede
funksjonsalternativer igjen.
NO
C
1. Åpne lokket C ved å trykke på
knappen D.
2. Doser oppvaskmiddelet iht.
Programtabellen:
• i pulver: beholder A og B.
• tabletter: Når programmet
krever 1 stk., legg den i beholder
A og lukk igjen lokket. Når det
krever 2 stk., legg den andre i
bunnen av maskinen.
3. Fjern restene av oppvaskmiddel fra beholderens kanter,
og lukk lokket til det høres et klikk.
Sette inn mer oppvask.
Trykk på start/pause-tasten (lystasten blinker), åpne døren,
men vær forsiktig hvis det kommer damp ut, og sett inn
oppvasken. Trykk på start/pause-tasten (fast lys): syklusen
starter igjen.
Ved å trykke på tasten Start/Pause for å stanse
maskinen for en pause, avbrytes både programmet og
Utsatt start hvis dette er programmert.
Under denne fasen er det ikke mulig å endre programmet.
Utilsiktet avbrudd
Hvis døren åpnes mens maskinen vasker, eller det oppstår
strømbrudd, avbrytes programmet. Når døren lukkes igjen,
eller strømmen kommer tilbake, gjenopptas programmet fra
det punktet det var da det ble avbrutt.
* Finnes kun i enkelte modeller.
7
Programmer
Hvis serviset er lite skittent eller har blitt skylt i vann først, skal du bruke mye mindre oppvaskmiddel.
NO
Antall og type programmer, samt funksjonsvalg, er avhengige av oppvaskmaskinmodellen.
Anvisninger for
valg av vaskeprogrammene
Økologisk vaskeprogram med
lavt strømforbruk. Egnet for
servise og panner.
Program
1. Eco*
Normalt skittent servise og
panner. Daglig standardprogram.
Vaskemiddel
Program
(A) = vaskemiddelskuff A
som
(B) = vaskemiddelskuff B
Pulver
Flytende
Tabs
bruker
tørking
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Ja
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Ja
Alternativer
Utsatt start –
Halvfull - Tabs
Utsatt start –
Halvfull - Tabs
Programmets
varighet
(toleranse
±10%)
timer min.
3:00’
1:50’
2. Normalt
Daglig skittent dekketøy i
begrenset mengde.
(4 dekkeplasser + 1 kasserolle +
1 stekepanne).
3. Daglig
(Daily 60’)
Innledende vask mens du venter
på å fylle maskinen etter neste
måltid.
4.Bløtlegging
Veldig skittent servise og panner
(skal ikke brukes til ømtålelige
gjenstander).
Hurtig og økonomisk
vaskeprogram som skal brukes
til lite skittent servise, rett etter
bruk. (2 tallerkener + 2 glass +
4 bestikk + 1 kasserolle + 1 liten
stekepanne)
Hurtig og økonomisk
vaskeprogram som skal brukes
til gjenstander som ikke tåler
høye temperaturer, rett etter
bruk. (glass med stett i øverste
kurv + skjøre tallerkener i
nederste kurv).
Utsatt start –
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Nei
Halvfull - Tabs
1:00’
Nei
Nei
Nei
Nei
Utsatt start –
Halvfull
0:08’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ja
21 g (A)
21 ml (A)
1 (A)
Nei
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ja
Utsatt start –
Halvfull - Tabs
2:25’
5. Intensivt
Utsatt start - Tabs
0:25’
6. Hurtig
Utsatt start –
Halvfull - Tabs
1:35’
7. Krystallglass
Merk: Med Daglig- og Hurtigprogrammet oppnår man best vaske- og tørkeresultatene hvis man overholder det oppgitte
antall kuverter.
Eco-programmet, som er i overensstemmelse med EN-50242 forskriften, varer lenger enn andre programmer, men er allikevel
det som har lavest energiforbruk i tillegg til at det er miljøvennlig.
Merknad for testlaboratorier: Opplysninger om betingelsene for EN-sammenligningstesten kan fås ved å sende en forespørsel til e-postadresse: [email protected]
For å gjøre det enklere å dosere vaskemiddelet, er det greit å vite at:
1 spiseskje = 15 g pulver = ca. 15 ml flytende oppvaskvaskemiddel - 1 teskje = 5 g pulver = ca. 5 ml flytende oppvaskmiddel
8
Valgmuligheter
Valgmuligheter
ALTERNATIVENE kan kun innstilles, endres eller
nullstilles etter at vaskeprogrammet er valgt, og før man
har trykket inn start/pause-tasten.
Det er kun mulig å velge alternative som er forenlig med det
valgte programmet. Hvis et alternativ ikke er forenlig med
det valgte programmet, (se programtabell) vil det respektive
ledlyset blinke raskt 3 ganger.
Hvis det utføres et valg som ikke er forenlig med et funksjonsalternativ eller et vaskeprogram som allerede er lagt inn,
vil det førstnevnte valget, som altså ikke er forenlig, blinke 3
ganger og slukke, mens den sist valgte innstillingen fortsatt
lyser.
Trykk igjen på den respektive tasten for å slette et feilvalg.
Utsatt start
Det er mulig å utsette programmets start med 1 til
24 timer:
1. Etter å ha valgt ønsket oppvaskprogram og eventuelle
andre funksjonsalternativer, trykk på tasten UTSATT START:
den respektive varsellampen tennes. Bruk den samme tasten
til å velge når man ønsker å starte oppvasksyklusen (fra 1
til 24 timer).
2. Bekreft valget med start/pause-tasten; nedtelling starter,
valgt utsettelse vises, og start/pause-tasten slutter å blinke
(fast lys).
3. Når tiden er over, høres et langt ”bip”, varsellampen for
UTSATT START slukker og programmet starter.
Halvfull maskin
NO
Hvis oppvasken ikke er så stor, er det mulig å vaske
med halvfull maskin og dermed spare vann, energi
og oppvaskmiddel. Velg programmet, trykk på tasten
HALVFULL: varsellampen tennes.
Trykk på tasten HALVFULL for å velge den bort.
Husk at du skal bruke halv mengde vaskemiddel.
Det anbefales å bruke oppvaskmiddel i pulverform.
All-in-1 oppvasktabletter (tabs)
Med dette funksjonsvalget oppnår du enda bedre
vaske- og tørkeresultat.
Når du bruker alt-i-1 vasketabletter, må du trykke på tasten
ALT-I-1 VASKETABLETTER. Den respektive varsellampen
tennes. Funksjonsvalget “alt-i-1 vasketabletter” gjør at
programmet varer lenger.
Bruk av tabletter anbefales bare for modeller som
har funksjonsvalget ALT-I-1 VASKETABLETTER.
Dette funksjonsvalget bør ikke brukes med
programmer hvor det ikke er meningen man skal bruke
alt-i-1 vasketabletter.
For å velge bort UTSATT START, trykk på tasten UTSATT
START, helt til displayet viser OFF.
Det er ikke mulig å stille inn Utsatt start når syklusen
allerede har startet
* Finnes kun i enkelte modeller.
9
Glansemiddel og
regenereringssalt
NO
Bruk bare spesifikke rengjøringsprodukter for
oppvaskmaskiner.
Bruk ikke husholdningssalt, eller oppvaskmiddel for
håndvask.
Følg anvisningene på emballasjen
Hvis man bruker alt-i-1 vasketabletter, er det ikke
nødvendig å fylle på glansemiddel. Vi anbefaler derimot
å bruke salt, spesielt hvis vannet er hardt eller veldig
hardt. Følg anvisningene på pakken.
ganger på P -tasten du kommer til ønsket hardhetsgrad
(1-2-3-4-5* Se tabell over vannhardhet), inntil maks. 5
nivåer.
- For å gå ut av funksjonen, vent i noen sekunder eller
trykk på en av valgtastene* eller slå av maskinen med
ON/OFF-tasten.
Selv om bruker alt-i-1 vasketabletter skal du allikevel fylle
saltbeholderen.
Gjennomsnittlig
autonomi**
saltbeholder
måneder
7 måneder
5 måneder
3 måneder
2 måneder
2/3 uker
Hvis man ikke har fylt verken salt eller glansemiddel
i maskinen, er det helt normalt at varsellampene
MANGEL PÅ SALT* og MANGEL PÅ GLANSEMIDDEL*
lyser.
Tabell over vannhardhet
Fylle på glansemiddel
5*
Fra 0°f til 10°f anbefales det å ikke bruke salt. * med innstilling
Glansemiddelet gjør at oppvasken tørker bedre fordi
vannet glir av overflaten, slik at det ikke blir striper eller
flekker.
Glansemiddelbeholderen skal fylles opp:
• når varsellampen MANGEL PÅ GLANSEMIDDEL
tennes på styrepanelet/displayet*;
1. Åpne beholderen ved å vri
lokket (G) mot urviseren.
2. Fyll på glansemiddel, men
pass på at det ikke renner over.
Hvis det skjer, tørk opp med en
F
tørr klut med én gang.
G
3. Skru lokket på igjen.
Hell ALDRI glansemiddel rett
inn maskinens innvendige kar.
Dosere mengden av glansemiddel
Hvis du ikke er fornøyd med tørkeresultatet kan du prøve
å justere doseringen av glansemiddelet. Vri regulatoren
(F) med en skrutrekker, og velg en av de 6 innstillingene
(den er fabrikkinnstilt på 4):
• Hvis det blir striper på serviset, vri regulatoren mot et
lavere tall (1-3).
• Er det vanndråper eller kalkflekker på serviset, vrir den
mot et høyere tall (4-6).
Innstilling av vannets hardhetsgrad
Alle oppvaskmaskinene har en vannmyknerenhet, som
ved å tilføre et spesifikt regenereringssalt for oppvaskmaskin gjør vannet som tilføres maskinen bløtt.
Denne oppvaskmaskinen har en justering som reduserer
miljøforurensingen, og gir et optimalt vaskeresultat iht.
vannets hardhetsgrad. Denne opplysningen kan fås ved
å kontakte det lokale vannverket.
- Slå på maskinen ved å trykke på ON/OFF-tasten. -Trykk og hold på P-tasten in noen sekunder. Du vil høre
to korte ”bip” og skjermen viser H2O og tallet som er
lagt inn for justering av vannhardhetsgraden begynner å
blinke (hardhetsgraden er fabrikkstilt inn på 3). Trykk flere
10
nivå
1
2
3
4
°dH
0-6
6 - 11
12 - 17
17 - 34
34 - 50
°fH
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 60
61 - 90
mmol/l
0-1
1,1 - 2
2,1 - 3
3,1 - 6
6,1 - 9
5 kan varigheten forlenges. ** med 1 vask om dagen.
(°dH = tyske hardhetsgrader - °fH = franske hardhetsgrader - mmol/l = millimol/liter)
Fylle på regenereringssalt
For å oppnå gode vaskeresultater, er det nødvendig å
kontrollere at saltbeholderen aldri er tom. Saltet fjerner
kalken fra vannet, og unngår at den avleirer seg på
oppvasken. Saltbeholderen er plassert i bunnen av
oppvaskmaskinen (se Beskrivelse), og skal fylles:
• Når du ikke kan se den grønne flottøren* på
saltbeholderens lokk.
• Når varsellampen MANGEL PÅ SALT tennes på
betjeningspanelet/displayet*.
1. Trekk ut underkurven og skru lokket på
beholderen mot urviseren.
2. Bare for første gangs bruk: Fyll
beholderen med vann opp til kanten.
3. Sett på trakten* (se figuren) og fyll
saltbeholderen opp til kanten (ca. 1 kg). Det er normalt
at det renner ut litt vann.
4. Ta av trakten* og fjern saltrestene fra munningen.
Skyll lokket under rennende vann før det skrus på plass
igjen. Hold lokket opp ned slik at vannet renner ut av de
fire symmetriske sprekkene nederst på lokket. (lokk med
grønn flottør*).
Det anbefales å gjøre dette hver gang man fyller på
salt.
Lukk lokket godt, slik at ikke oppvaskmiddelet trenger inn
i beholderen under vask (det kan føre til uopprettelige
skader på vannmykneren).
Når det er nødvendig å fylle på salt, skal det gjøres
før vaskeprogrammet startes, slik at saltløsningen som
har rent ut av saltbeholderen fjernes.
* Finnes kun i enkelte modeller.
Vedlikehold og ettersyn
Koble fra vann og strøm
• Skru igjen vannkranen etter hver vask for å unngå
eventuelle lekkasjer.
• Trekk ut støpselet fra stikkontakten når du gjør maskinen
ren, og under vedlikeholdsarbeid.
Rengjøre oppvaskmaskinen
• De utvendige flatene og kontrollpanelet kan rengjøres med
en fuktig klut som ikke lager riper. Ikke bruk løsemidler
eller skuremidler.
• Eventuelle flekker inne i maskinen kan fjernes med en klut
fuktet med vann og litt eddik.
Unngå dårlig lukt
• La alltid døren stå på halvgløtt slik at det ikke samler seg
fuktighet i maskinen.
• Vask dørpakningene og oppvaskmiddelbeholderne
regelmessig med en fuktig svamp. På denne måten
unngår du at det blir liggende matrester der, som er
hovedårsaken til dårlig lukt.
Rengjøre spylearmene
Det kan hende at noen matrester fester seg til spylearmene
og stopper til hullene hvor vannet renner ut: Det lønner seg
å kontrollere dem en gang iblant og rengjøre dem med en
ikke-metallisk børste.
Rengjør regelmessig inntaksfilteret som sitter i
kranutløpet.
- Lukk igjen vannkranen.
- Skru av slangen som sitter på inntaket, ta bort filteret og
rengjør det forsiktig under rennende vann.
- Sett inn filteret igjen, og skru slangen fast.
Rengjøre filtrene
Filterenheten består av tre filtre som renser vaskevannet
for matrester før det sendes tilbake i sirkulasjon: For at
vaskeresultatene skal bli gode, må filtrene rengjøres.
Rengjør filtrene regelmessig.
Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten filtre eller hvis
filteret sittet løst.
• Etter noen vaskesykluser, må filterenheten sjekkes og om
nødvendig rengjøres skikkelig i rennende vann. Bruk en liten
ikke-metallisk børste til dette, og følg anvisningene nedenfor:
1. Vri det sylindriske filteret C mot urviseren og ta det ut
(fig. 1).
2. Fjern filterkoppen B ved å trykke lett på festefjærene på
siden (fig. 2).
3. Ta ut den rustfrie filteret A. (fig. 3).
4. Kontrollere sluket og fjern eventuelle matrester. FJERN
ALDRI vaskepumpens beskyttelse (svart del) (fig.4).
Begge spylearmene kan demonteres.
For å demontere den øverste
spylearmen, må du skru den
løs ved å dreie plastringen mot
urviseren. Når du monterer den
øverste spylearmen på igjen, skal
delen med flest huller vende opp..
Den nederste spylearmen demonteres ved å trekke den opp.
C
1
A
3
Når filtrene er rengjort, må filterenheten monteres og
settes på riktig plass igjen. Dette er meget viktig for at
oppvaskmaskinen skal fungere bra.
Rengjøring av vanninntaksfilteret*
Hvis vannrørledningene er nye, eller ikke har vært i brukt på
lang tid, må du først la vanne renne og se at det er klart og
rent før tilkoplingen. Gjør du ikke det, kan det skje at innløpet
tilstoppes og oppvaskmaskinen ødelegges.
Hvis du reiser bort for lengre tid
• Koble fra strømledningene og steng vannkranen.
• La døren stå på gløtt.
• Når du kommer tilbake, kjører du en vaskesyklus med
tom maskin.
* Finnes kun i enkelte modeller.
11
NO
Feil og løsninger
NO
Det kan skje at apparatet ikke fungerer. Før du ringer etter teknisk assistanse, kontroller at det ikke er et problem som du selv
enkelt kan løse ved hjelp av denne listen.
Feil:
Mulige årsaker/løsning:
Oppvaskmaskinen starter ikke.
• Støpselet er ikke satt ordentlig inn i stikkontakten eller
strømtilførselen i huset er brutt.
• Oppvaskmaskinens dør er ikke ordentlig lukket.
• En forsinket syklus er satt i gang (se Start og bruk).
Døren lukkes ikke.
• Låsen har satt seg ; skyv døren godt til det høres et “clack”.
Oppvaskmaskinen tømmer ikke
ut vannet.
•
•
•
•
Oppvaskmaskinen bråker.
• Oppvasken slår mot hverandre eller mot spylearmene.
• For mye skum: Vaskemiddelet er ikke riktig dosert, eller det er ikke
egnet til bruk i oppvaskmaskin. (se Start og bruk).
Det blir kalkavsetninger eller et
hvitt belegg på serviset og på
glassene.
• Mykgjøringssalt mangler, eller justeringen er ikke tilpasset vannets
hardhetsgrad (se Glansmiddel og salt).
• Lokket på saltbeholderen er ikke skrudd skikkelig til.
• Glansmiddelet er oppbrukt eller doseringen er utilstrekkelig,
• Oppvasken er av klebefritt materiale.
Det finnes striper eller blålig
skjær på serviset og på
glassene.
• Det brukes for mye glansmiddel.
Serviset er ikke tørt.
• Du har valgt et program uten tørking.
• Glansmiddelet er oppbrukt eller doseringen er utilstrekkelig (se
Glansmiddel og salt).
• Ikke korrekt regulering av glansmiddelet.
Serviset er ikke rent.
• Det er lagt for mye oppvask i kurvene (se Hvordan laste inn i
kurvene).
• Oppvasken er ikke plassert korrekt.
• Spylearmene roterer ikke fritt.
• Vaskeprogrammet er altfor skånsomt (se Programmer).
• For mye skum: Vaskemiddelet er ikke riktig dosert, eller det er ikke
egnet til bruk i oppvaskmaskin. (se Start og bruk).
• Glansmiddelets lokk er ikke skrudd korrekt til.
• Filteret er skittent eller tett (se Vedlikehold og ettersyn).
• Mykgjøringssaltet mangler (se Glansmiddel og salt).
Oppvaskmaskinen tar ikke inn
vann Alarm for lukket kran.
(korte ’bip’ høres)
(på displayet vises koden A:6).
•
•
•
•
Alarm for vanntilførselsrør/
tilstoppet filter i vanninntak
(på displayet vises koden A:7).
• Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke på ON/OFF-tasten. Lukk igjen
vannkranen for å unngå oversvømmelse, og trekk støpselet ut av
stikkontakten. Kontrollere at filteret i vanninntaket ikke er tettet til av
urenheter. (se kapittelet ”Vedlikehold og ettersyn”).
* Finnes kun i enkelte modeller.
12
Programmet er ikke ferdig ennå.
Vannavløpsrøret er bøyd (se Installasjon).
Vaskens avløp er tett.
Filteret er tilstoppet av matrester.
Det mangler vann i vannforsyningsnettet.
Vanntilførselsrøret er bøyd (se Installasjon).
Åpne kranen; etter noen få minutter vil maskinen starte opp igjen.
Maskinen har stanset fordi du ikke grep inn idet ”bipene” hørtes.
Slå av maskinen med ON/OFF-tasten, åpne kranen og slå på
maskinen igjen etter 20 sekunder ved å trykke på den samme tasten.
Omprogrammere maskinen og start den på nytt.
Brugsanvisning
OPVASKEMASKINE
DA
Dansk, 13
Oversigt
Forskrifter, råd og Service, 14-15
Generelt om sikkerheden
Bortskaffelse
Spar på energien og værn om miljøet
Installation, 16-17
Placering og planstilling
Tilslutning af el og vand
Advarsler inden første opvask
Tekniske data
Forordning om miljøvenligt design
Beskrivelse af opvaskemaskinen, 18
Samlet oversigt
Betjeningspanel
Fyldning af kurve, 19
DSG 5731
Nederste kurv
Kurv til bestik
Øverste kurv
Start og brug, 20
Start af opvaskemaskinen
Påfyldning af opvaskemiddel
Programmer, 21
Programtabel
Tilvalgsfunktioner, 22
Afspændingsmiddel og salt, 23
Påfyldning af afspændingsmiddel
Påfyldning af salt
Vedligeholdelse, 24
Frakobling af vand og el
Rengøring af opvaskemaskinen
Undgå dårlig lugt
Rengør spulearmene
Rengøring af vandindtagningsfilteret
Rengør filtrene
Hvis man er ude at rejse i længere tid
Fejl og afhjælpning, 25
13
Forholdsregler,
råd og Service
DA
Apparatet er konstrueret og bygget i
overensstemmelse med de internationale
sikkerhedsregler. Disse advarsler gives af hensyn
til sikkerheden, og der henstilles til, at de læses
omhyggeligt.
Det er vigtigt, at dette hæfte opbevares, så det
altid kan konsulteres. Ved salg eller flytning skal
man sørge for, at hæftet bliver sammen med
opvaskemaskinen.
Læs venligst vejledningen omhyggeligt: De
indeholder vigtige oplysninger vedrørende
installation, brug og sikkerhed.
Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet eller
lignende anvendelse, f.eks.:
- køkkenområder til personalet i butikker, på
kontorer og andre arbejdsmiljøer
- sommerhuse
- brug af kunder på hotel, motel eller andre
beboelsestyper
- bed & breakfast.
Generelt om sikkerheden
• Dette husholdningsapparat må ikke bruges
af personer (herunder børn), der ikke har de
fornødne fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller manglende erfaring og kendskab,
medmindre dette sker under overvågning eller
anvisning vedrørende brug af en personlig, der
er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn skal altid overvåges af en voksen, som kan
holde øje med, at de ikke leger med apparatet.
• Apparatet er beregnet til brug i hjemmet.
• Apparatet er beregnet til opvask til
husholdningsbrug og må udelukkende
betjenes af voksne og i overensstemmelse
med anvisningerne i dette hæfte.
• Apparatet må ikke installeres udenfor, heller
ikke hvis stedet er overdækket, idet det er farligt
at efterlade det i regnvejr og uvejr.
• Undgå at røre ved opvaskemaskinen, hvis du
er barfodet.
• Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at
trække i ledningen, men tag fat om selve stikket.
• Vandhanen skal lukkes og stikket skal tages ud
af stikkontakten, hvis der skal udføres rengøring
eller vedligeholdelse af opvaskemaskinen.
• I tilfælde af fejlfunktion må man under ingen
omstændigheder åbne op til de indvendige
mekanismer og forsøge at reparere maskinen.
• Man må ikke støtte sig på eller sidde på den
åbne låge. Apparatet kan vælte.
• Lågen må ikke holdes åben, da man kan støde
ind i den.
14
• Opbevar opvaskemiddel og afspændingsmiddel
uden for børns rækkevidde.
• Emballagen må ikke bruges som legetøj af
børn.
Bortskaffelse
• Bortskaffelse af emballagemateriale: Følg de
lokale regler, så emballagen kan genbruges.
• Det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald
af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
foreskriver, at husholdningsapparater ikke
må smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Kasserede apparater
skal indsamles separat, så man kan genbruge
og genudvinde flest mulige materialer og
begrænse eventuelle sundhedsmæssige og
miljømæssige skader. Symbolet med den
overstregede affaldsspand findes på alle
produkter, for at minde om, at de skal indsamles
separat.
For yderligere oplysninger om korrekt
bortskaffelse af husholdningsapparater kan
man rette henvendelse til den offentlige
affaldsservice eller til forhandleren.
Spar på energien og værn om miljøet
Spar på vand og energi
• Start kun opvaskemaskinen, når den er helt
fyldt. Mens man venter på, at maskinen fyldes
op, kan man forebygge mod dårlig lugt med
cyklussen Iblødsætning (se Programmer).
• Vælg et egnet program til typen af opvask og
mængden af snavs i henhold til Programtabellen:
- Ved normalt snavset opvask kan man bruge
programmet Eco, som sparer på el- og
vandforbrug.
- Hvis maskinen kun er halvt fuld, skal man
vælge Halv fyldning* (se Start og brug).
• Hvis der i dit område findes en
energibesparelsesordning med lavere
takster for strøm på bestemte tidspunkter,
så udfør opvasken på disse tidspunkter.
Tilvalgsfunktionen Forsinket start* (se Start og
brug) er beregnet til at planlægge opvasken
netop for at spare på energien.
Opvaskemidler uden fosfater og klor og
indeholdelse enzymer
• Det anbefales at anvende opvaskemidler uden
fosfater og klor for at beskytte miljøet.
• Enzymerne udvikler en særlig grad af effektivitet
ved temperaturer i nærheden af 50° C, og derfor
kan man med enzymholdige opvaskemidler
udføre opvasken ved lavere temperaturer og
opnå samme resultat som ved opvask på 65° C.
• Foretag en korrekt dosering af opvaskemidlet
i henhold til anvisningerne fra producenten,
vandets hårdhedsgrad, tilsmudsningsgraden
og mængden af opvask for at undgå at spild af
vand og el. Selvom opvaskemidlet er biologisk
nedbrydeligt, indeholder det elementer, der
ændrer naturens balance.
Servicetjeneste
DA
Inden der rettes henvendelse til
Servicecentret, skal man gøre følgende:
• Undersøg, om fejlen selv kan afhjælpes (se Fejl og
afhjælpning).
• Start programmet for at kontrollere, om fejlen er
udbedret.
• Hvis ikke, så kontakt et Autoriseret Teknisk
Servicecenter.
Kontakt aldrig ikke-autoriserede teknikere.
Oplys om følgende:
• Type af fejl.
• opvaskemaskinens modeltype (Mod.),
• serienummeret (S/N).
Disse oplysninger findes på typeskiltet på apparatet.
(se Beskrivelse af opvaskemaskinen).
* Findes kun på nogle modeller.
15
Installation
DA
Under transporten bør maskinen holdes lodret; læn maskinen
mod bagsiden ved behov.
Placering og planstilling
1. Pak opvaskemaskinen ud, og kontrollér, at den ikke er blevet
beskadiget under transporten. Hvis den er beskadiget, skal man
ikke tilslutte den, men derimod kontakte forhandleren.
Tilslutning af afløbsslangen
Tilslut afløbsslangen uden af den bøjes til et afløb med en
minimumdiameter på 4 cm.
Afløbsslangen skal føres i en højre mellem 40 og 80 cm fra gulvet
eller opvaskemaskinens støtteflade (A).
2. Anbring opvaskemaskinen, så siderne eller bagsiden
slutter op til de tilstødende køkkenelementer eller væggen.
Opvaskemaskinen kan også placeres under en arbejdsflade/
køkkenbord* (se monteringsoversigten).
3. Anbring opvaskemaskinen på et jævnt og hårdt underlag.
Maskinen planstilles ved at løsne eller stramme de forreste
ben, så den står vandret. En korrekt planstilling giver stabilitet
og gør, at man undgår vibrationer, støj og at maskine flytter sig.
4*. For at justere højden på de bageste ben, skal man dreje på
den sekskantede, røde bøsning nederst på opvaskemaskinens
front midt på ved hjælp af en 8 mm sekskantsnøgle. Drej højre
om for at øge højden, og drej venstre om for at mindske højden.
(se den medfølgende vejledning)
Tilslutning af el og vand
Tilslutning til el- og vandforsyning må udelukkende udføres
af kvalificerede fagfolk.
Opvaskemaskinen må ikke støtte oven på slanger eller
elektriske ledninger.
Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen ved hjælp af nye
rør og slanger.
Brug aldrig gamle rør og slanger.
Slangerne til indtag og udtømning af vand samt det elektriske
forsyningskabel kan føres højre eller venstre om alt efter hvad
der er behov for under installationen.
Tilslutning af vandtilførselsslangen
• Til en hane med koldt vand: Slut slangen til vandtilførsel til en
hane med mundstykke med 3/4 gas. Inden den skrues på skal
man lade vandet løbe, indtil det er klart, så evt. urenheder
ikke tilstopper maskinen.
• Til en hane med varmt vand: Hvis man har centralvarmeanlæg
med radiatorer, kan opvaskemaskinen forsynes med varmt
vand fra forsyningsnettet, hvis temperaturen ikke overstiger
60° C.
Slut slangen til hanen som beskrevet for tilslutning til
koldtvandshane.
Hvis slangen til vandtilførsel ikke er lang nok, skal man
henvende sig til en specialforretning eller en autoriseret vvs'er
(se Servicetjeneste).
Vandtrykket skal ligge inden for værdierne i tabellen med
Tekniske data (se her ved siden af).
Vær opmærksom på, at slangen ikke bøjer eller trykkes sammen.
16
Inden afløbsslangen tilsluttes til afløbet i vasken skal man tage
plastikproppen (B) af.
Overløbssikring
For at sikre med eventuelt overløb er opvaskemaskinen udstyret
med følgende sikkerhedsanordninger:
- Et system til afbrydelse af vandindtagelse i tilfælde af fejl eller
utætheder inden i maskinen.
Nogle modeller er udstyret med en ekstra overløbssikring
New Acqua Stop * , som modvirker overløb, også hvis
vandforsyningsslangen ødelægges.
PAS PÅ: FARLIG SPÆNDING!
Slangen til vandtilførsel indeholder elektriske dele og må ikke
skæres op.
Elektrisk tilslutning
Inden stikket sættes i stikkontakten skal man sikre sig følgende:
• at stikkontakten har jordforbindelse og opfylder alle lovkrav
• at stikkontakten kan tåle den maksimale effekt fra maskinen;
dette står angivet på typeskiltet på bagsiden af maskinen
(se afsnittet Beskrivelse af opvaskemaskinen)
• at forsyningsspændingen er inden for værdierne, som er
angivet på typeskiltet på bagsiden;
• at stikkontakten passer til opvaskemaskinens stik. I
modsat fald skal man få en autoriseret elektriker til at
udskifte stikkontakten (se Servicetjeneste). Brug aldrig
forlængerledninger eller flerdobbelte stikdåser.
Når maskinen er installeret, skal man nemt kunne nå ind til
det elektriske forsyningskabel og stikkontakten.
Kablet må ikke bøjes eller trykkes sammen.
Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af
producenten eller dennes tekniske servicetjeneste, så man
undgår farlige situationer. (Se Servicetjeneste).
Producenten fralægger sig ethvert ansvar, såfremt disse
normer ikke overholdes.
Antikondensstrimmel*
Hvis opvaskemaskinen er placeret under en bordplade, skal
man åbne lågen og påklæbe den gennemsigtige strimmel under
træoverfladen for at beskytte den mod eventuel kondens.
Advarsler inden første opvask
Efter installationen skal du fjerne puderne på kurvene og
elastikkerne på den øverste kurv (hvis til stede).
Umiddelbart inden første opvask, skal man fylde beholderen
til salt helt op med vand og ca. 1 kg salt (se afsnittet om
Afspændingsmiddel og salt): Det er normalt, at vandet løber over.
Vælg vandets hårdhed (se afsnittet om Afspændingsmiddel og
salt). Efter påfyldning af salt slukker lampen for SALTMANGEL* .
Hvis saltbeholderen ikke fyldes op, kan det ødelægge
vandblødgøringsanlægget og varmeelementet.
Maskinen er udstyret med de følgende lydsignaler/toner
(afhængigt af opvaskemaskine modellen) der meddeler, at
styringen er aktiveret: tænding, cyklusslut, osv.
Symbolerne/lamperne/lysdioderne på betjeningspanelet/
displayet kan variere i farve, blinke eller lyse fast. (afhængigt
af opvaskemaskinens modeltype).
Displayet* viser nyttig information om den indstillede
cyklustype, om op​​vaske-/tørringsfasen, den resterende tid,
temperatur osv... osv...
Tekniske data
Mål
Bredde cm. 45
Højde cm. 85
Dybde cm. 60
Kapacitet
10 standard-kuverter
Vandforsyningstryk
0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi
Forsyningsspænding
Se skiltet med specifikationer
Samlet optaget effekt
Se skiltet med specifikationer
Sikring
Se skiltet med specifikationer
Dette apparat er i
overensstemmelse med
følgende EU-direktiver:
-2006/95/EF (Lavspænding)
-2004/108/EF (Elektromagnetisk
kompatibilitet)
-2009/125/EF (Comm. Reg.
1016/2010) (Miljøvenligt design)
-97/17/EF (Mærkning)
-2012/19/EU (WEEE)
FORORDNING OM MILJØVENLIGT DESIGN
ECO-vaskecyklussen er standardprogrammet, som oplysningerne på energimærkatet henviser til; denne cyklus er beregnet
til opvask af normalt snavset service, og det er det mest effektive program hvad angår energi- og vandforbrug for denne type
opvask. For mindst muligt forbrug, bør man først starte opvaskemaskinen, når den er helt fyldt.
Forbrug ved standby: Forbrug ved left-on mode: W 3 - forbrug ved off mode: W 1,3
Tabel for forbrug for primære cyklusser
Standardforhold*
Kundeforhold**
Energiforbruk
(KWt/syklus)
Vannforbruk (l/syklus)
Varighet
(min/syklus)
Energiforbruk
(KWt/syklus)
Vannforbruk (l/syklus)
Varighet
(min/syklus)
INTENSIV
1,30
14
150
1,15
14
140
NORMAL
1,05
14
115
0,95
13
110
*Programdataene er værdier målt i laboratorium iht. den europæiske standard EN 50242.
** Dataene er fremkommet ved måling under brugerens anvendelse og fyldning af opvaskemaskinen.
17
DA
Beskrivelse af
opvaskemaskinen
DA
Samlet oversigt
Øverste kurv
Øverste spulearm
Klapper
Indstilling af kurven i højden
Nederste kurv
Nederste spulearm
Kurv til bestik
Filter
Beholder til salt
Rum til opvaskemiddel og rum til
afspændingsmiddel
Typeskilt
Betjeningspanel***
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Betjeningspanel
Tast til programvalg
Display
Tasten On-Off/Reset
Tast til halv fyldning
Tast og
kontrollampe
Start/Pause
Tast til forsinket start
Tast Multitabletter
Display
Kontrollampe for opvask
Kontrollampe for mangel på
afspændingsmiddel
Kontrollampe for tørring
Lysindikator for
resterende tid
Programnummer
Kontrollampe for
forsinket start
Kontrollampe for
saltmangel
Kontrollampe for Multitabletter
Kontrollampe for halv fyldning
***Kun på indbygningsmaskiner.
* Findes kun på nogle modeller.
Programnummer og –type samt tilvalgsfunktioner varierer alt efter opvaskemaskinemodellen.
18
Fyldning af kurve
Inden kurvene fyldes, skal man fjerne madrester i
opvaskemaskinen og tømme glas og kopper.
Anbring opvasken, så den står fast og ikke kan vælte.
Efter fyldning skal man kontrollere, om spulearmene kan
dreje frit.
Nederste kurv
Den nederste kurv kan fyldes med gryder, låg, tallerkener, sk¨le,
bestik osv. i henhold til eksemplerne.
Store tallerkener og grydelåg skal helst anbringes i siderne af
kurven uden at blokere øverste spulearm.
Nogle modeller har elementer,
der kan foldes sammen*. De kan
bruges i lodret stilling til at anbringe
tallerkener eller i vandret stilling til at
anbringe gryder og skåle.
Hældning A
Hældning B
Hældning C
DA
- Løft klappen, lad den glide forsigtigt og anbring den i den
ønskede position.
Justering af højden på øverste kurv
For nemmere at kunne fylde opvasken i maskinen kan man flytte
den øverste kurv op eller ned.
Det anbefales at højden på den øverste kurv indstilles,
mens KURVEN ER TOM.
Man må IKKE løfte eller sænke kun den ene side af kurven.
Åbn låsebeslagene på kurvens skinne
i højre og venstre side og træk kurven
ud. Anbring den i øverste eller nederste
position. Lad den glide på plads langs
skinnerne og ind under de forreste hjul,
og luk så låsebeslagene (se figuren).
Kurv til bestik
Kurven til bestikket kan have forskellig udformning alt efter
modeltypen på opvaskemaskinen:
Bestikkurven skal placeres forrest i den nederste kurv ved at
skubbe den på plads mellem indsatserne, eller i den øverste
kurv, hvis der vaskes med halv fyldning (på modeller med
denne funktion).
- Den er udstyret med klapper, så bestikket er nemmere at anbringe.
Hvis kurven er udstyret med Dual
Space* håndtag (se figuren), skal man
trække den øverste kurv helt ud, folde
klapperne på siderne af kurven op og
flytte den op eller ned. Lad kurven falde
ned på plads igen.
Eksempler på fyldning af øverste kurv
Knive og andre skarpe genstande skal placeres i
bestikkurven med den skarpe ende nedad eller i lodret position
i klappen i den øverste kurv.
Eksempler på fyldning af bestikkurvene.
Eksempler på fyldning af nederste kurv
Øverste kurv
Sæt den ømtålelige og lette opvask i den øverste kurv: Glas,
te- og kaffekopper, små salatskåle, let snavsede små gryder
og pander, som vist i Fyldningseksemplet.
• Små og store kopper, lange og spidse knive,
serveringsbestik: Anbring kopperne i klapperne**.
Klapper med indstillelig hældning
- Hældningen gør det muligt at opnå mere plads i øverste kurv,
plads til vinglas og en bedre tørring.
*Findes kun på nogle modeller.
**Fås i forskelligt antal og placering.
Ikke egnet opvask
• Genstande i træ, med træhåndtag
eller med sammenlimede dele.
• Genstande i aluminium, kobber, messing, tin eller tinlegering.
• Opvask i ikke-varmebestandig plastik.
• Antik eller håndmalet porcelæn.
• Antik sølvtøj. Ikke-antik sølvtøj kan godt tåle opvask på et
skåneprogram, hvis man sørger for, at det ikke kommer i
kontakt med andre metaller.
Det anbefales, at man køber køkkentøj, der tåler opvask i
maskine.
19
Start og brug
DA
Start af opvaskemaskinen
Påfyldning af opvaskemiddel
1. Åbn vandhanen.
2. Tryk på ON/OFF-tasten: Alle kontrollamper på
betjeningspanelet lyser i nogle sekunder.
3. Åbn lågen, og hæld opvaskemiddel i (se herunder).
4. Fyld kurvene op (se Fyldning af kurve), og luk lågen.
5. Vælg det ønskede program alt efter opvaskens type og
tilsmudsningsgrad (se programtabellen) ved at trykke på
tasten P.
6. Vælg tilvalgsfunktion* (se her ved siden af).
7. Start opvaskemaskinen ved at trykke på tasten Start/Pause
(tasten lyser): Et langt bip signalerer, at programmet startes,
vaskelampen lyser og på displayet vises programnummeret
og den resterende tid til afslutning af cyklussen.
8. Efter endt opvask vil to korte bip og et langt angive, at
Et godt resultat afhænger også af en korrekt dosering
af opvaskemiddel. For meget opvaskemiddel medfører
ikke en mere effektiv opvask, og det forurener miljøet.
programmet er afsluttet, tasten Start/Pause slukker og på
displayet vises meddelelsen END. Sluk for maskinen ved at
Man opnår den bedste opvask og tørring ved brug
af opvaskemiddel i pulverform, flydende afspændingsmiddel og salt.
trykke på ON/OFF-tasten, luk for vandhanen og træk stikket
ud af stikkontakten.
9. Vent nogle minutter, inden opvasken tages ud, så du
undgår at brænde dig. Tøm først den nederste kurv.
- For at spare på strømmen slukker maskinen
automatisk under visse omstændigheder, når den
IKKE er i brug.
Anvend udelukkende opvaskemiddel til opvaskemaskiner.
ANVEND ALDRIG opvaskemiddel til opvask i hånden.
Overdreven brug af opvaskemiddel kan medføre
skumrester efter opvask.
Det anbefales kun at bruge tabletter i modeller med
tilvalgsfunktionen MULTITABLETTER.
Rum A: Opvaskemiddel
Rum B: Opvaskemiddel til foropvask
D
A
B
Ændring af et program under udførelse
Hvis man har valgt et forkert program, er det muligt at ændre
det, hvis det lige er gået i gang. Når opvasken er sat i gang,
ændres opvaskecyklussen ved at slukke maskinen ved at
holde tasten ON/OFF/Reset nede. Maskinen tændes igen
på samme tast, og der vælges det nye program og de nye
tilvalgsfunktioner.
Tilføjelse af ekstra opvask
C
1. Åbn låget C ved at trykke på
knappen D.
2. Dosér opvaskemidlet i henhold
til Programtabellen:
• I pulverform: Rum A og B.
• I tabletform: Hvis programmet
kræver 1, lægges den i rum A og
låget lukkes. Hvis der kræves 2,
lægges den anden i bunden af
opvaskemaskinen.
3. Tør overskydende opvaskemiddel af kanterne til
beholderen og luk låget, så det klikker på plads.
Tryk på tasten Start/Pause (tasten blinker). Åbn lågen, og
pas på den varme damp, og anbring opvasken i maskinen.
Tryk på tasten Start/Pause (tasten lyser). Cyklussen går i
gang igen.
Ved tryk på tasten Start/Pause sættes maskinen på
pause og både programmet og den forsinkede start
afbrydes, hvis de er indstillet.
I denne fase kan programmet ikke ændres.
Utilsigtede afbrydelser
Hvis lågen åbnes under opvask eller hvis der sker en
strømafbrydelse, afbrydes programmet. Den starter igen,
hvor den blev afbrudt, når lågen lukkes igen eller når
strømmen vender tilbage.
*Findes kun på nogle modeller.
20
Programmer
Hvis opvasken kun er let snavset eller først er blevet skyllet af, skal man mindske
doseringen af opvaskemiddel.
DA
Programnummer og –type samt tilvalgsfunktioner varierer alt efter opvaskemaskinemodellen.
Angivelser for valg af
programmer
Miljøvenlig opvask med
lavt energiforbrug, egnet til
tallerkener og gryder.
Almindeligt snavsede gryder
og tallerkener. Dagligt
standardprogram.
Almindelig daglig snavs
i begrænset omfang (4
kuverter + 1 gryde + 1
pande).
Indledende opvask
mens der ventes på fuld
opvaskemaskine ved næste
måltid.
Meget snavsede gryder og
tallerkener (må ikke anvendes
til ømtålelige genstande).
Hurtigt spareprogram, der
skal anvendes til ikke særlig
snavset opvask lige efter
brug. (2 tallerkener +2 glas
4 x bestik + 1 gryde + 1 lille
pande)
Hurtig sparecyklus til opvask,
der er mere ømtålelige over
for høje temperaturer, lige
efter brug. (vinglas i øverste
kurv + ømtålelige tallerkener i
nederste kurv).
Opvaskemiddel
(A) = rum A
(B) = rum B
Program
1. Øko*
2. Normal
Programmer
med tørring
Tilvalgs funktioner
Programmets
varighed
(afvigelse
±10 % )
Min. timer
Pulver
Flydende
Tabs
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Ja
Forsinket start Halv fyldning - Tabs
3:00’
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Ja
Forsinket start Halv fyldning - Tabs
1:50’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Nej
Forsinket start Halv fyldning - Tabs
1:00’
Nej
Nej
Nej
Nej
Forsinket start Halv fyldning
0:08’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ja
Forsinket start Halv fyldning - Tabs
2:25’
21 g (A)
21 ml (A)
1 (A)
Nej
Forsinket start Tabs
0:25’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ja
Forsinket start - Halv
fyldning - Tabs
1:35’
3. Daglig
4. Iblødsætning
5. Intensiv
6. Hurtig
7. Krystal
Bemærk:
Man opnår det bedste resultat med programmerne “Daglig og Hurtig opvask” opnår man ved at overholde det angivne antal
kuverter.
Eco-programmet overholder EN-50242 standarden og har en længere varighed i forhold til andre programmer. Alligevel bruger
programmet mindre energi end de andre og er mere miljøvenligt.
Note til testlaboratorierne: For oplysninger om betingelserne for en EN-testsammenligning, rettes henvendelse til: [email protected]
For at gøre doseringen nemmere, er det godt at vide følgende:
1 skefuld = 15 gr. pulver = ca. 15 ml i flydende form - 1 teskefuld = 5 gr. pulver = ca. 5 ml i flydende form.
21
Tilvalgsfunktioner
DA
Tilvalgsfunktioner
TILVALGSFUNKTIONERNE kan kun indstilles, ændres
eller nulstilles efter at man har valgt programmet og inden
man har trykket på symbolet Start/Pause.
Det er kun muligt at vælge de tilvalgsfunktioner, der passer
til det valgte program. Hvis en tilvalgsfunktion ikke fungerer
med det valgte program, (se programtabellen), vil den røde
lampe blinke hurtigt 3 gange.
Hvis der vælges en tilvalgsfunktion, der ikke passer med
en anden tilvalgsfunktion eller et program, der tidligere har
været indstillet, vil tilvalgsfunktionen ikke blinke 3 gange
og den slukker, mens den sidste indstilling forbliver tændt.
For at fravælge et forkert valg af tilvalgsfunktion, skal
man trykke igen på den pågældende tast.
Forsinket start
Det er muligt at starte programmet med 1 til 24
timers forsinkelse.
1. Efter at have valgt det ønskede opvaskeprogram og evt.
tilvalgsfunktioner, skal man trykke på tasten FORSINKET
START. Den pågældende kontrollampe tænder. Med samme
tast skal man indstille, hvornår programmet skal starte (fra
1 til 24 timer).
2. Bekræft indstillingen ved at trykke på tasten Start/Pause.
Nedtællingen starter, den valgte forsinkelse vises og tasten
Start/Pause stopper med at blinke (lyser fast).
Halv fyldning
Hvis man kun har en smule opvask, kan man fylde
maskinen halvt op og spare på både vand, energi
og opvaskemiddel. Vælg programmet, og tryk på tasten
HALV FYLDNING: Kontrollampen tænder.
Hvis man trykker igen på tasten HALV FYLDNING, fravælges
tilvalgsfunktionen.
Husk kun at bruge den halve mængde opvaskemiddel.
Det foretrækkes, at der bruges vaskemiddel i
pulverform.
Multitabletter (Tabs)
Denne tilvalgsfunktion giver en bedre opvask
og tørring.
Når der anvendes multitabletter, skal man trykke på tasten
MULTITABLETTER. Den pågældende lampe tænder. Tilvalgsfunktionen ”Multitabletter” giver en længere
programvarighed.
Det anbefales kun at bruge tabletter i modeller med
tilvalgsfunktionen MULTITABLETTER.
Denne tilvalgsfunktion anbefales ikke sammen med
programmer, hvor der ikke skal anvendes multitabletter.
3. Når tiden løber ud, høres et langt bip, kontrollampen
for FORSINKET START slukker og programmet starter.
For at annullere FORSINKET START trykkes på tasten
FORSINKET START, indtil meddelelsen OFF vises.
Man kan ikke indstille til forsinket start, når en opvask
er sat i gang.
*Findes kun på nogle modeller.
22
Afspændingsmiddel
og salt
Brug kun opvaskemidler, salt mm., der er beregnet til
opvaskemaskiner.
Brug ikke mad- eller industrisalt eller opvaskemidler til
opvask i hånden.
Følg anvisningerne på emballagen.
Hvis der anvendes multitabletter, er det ikke nødvendigt at
påfylde afspændingsmiddel. Det anbefales dog at tilføje salt,
især hvis vandet er middel til meget hårdt. Følg anvisningerne
på emballagen.
Hvis der ikke påfyldes hverken salt eller
afspændingsmiddel, er det normalt, at kontrollampen for
SALTMANGEL* og MANGEL PÅ AFSPÆNDINGSMIDDEL*
forbliver tændt.
Påfyldning af afspændingsmiddel
Afspændingsmiddel gør tørringen af opvasken nemmere, idet
vandet glider af overfladen uden at efterlade striber eller mærker.
Beholderen til afspændingsmiddel skal fyldes:
• Når kontrollampen for MANGEL PÅ AFSPÆNDINGSMIDDEL*
tænder på panelet/displayet.
1. Åbn beholderen ved at dreje
låget (G) venstre om.
2. Hæld afspændingsmidlet i, og
pas på ikke at spilde det. Hvis det
hældes ved siden af, skal man
F
straks tørre det op med en tør klud.
3. Skru låget på igen.
- For at afslutte funktionen skal man vente i nogle sekunder eller
trykke på en anden tilvalgsfunktionstast* eller slukke maskinen
på tasten ON/OFF.
Hvis der bruges multitabletter, skal man alligevel fylde saltbeholderen.
Gennemsnitlig
autonomi** for
Tabel over vandets hårdhed
saltbeholder
niveau
°dH
°fH
mmol/l
måneder
1
0-6
0 - 10
0-1
7 måneder
2 6 - 11
11 - 20
1,1 - 2
5 måneder
3 12 - 17 21 - 30
2,1 - 3
3 måneder
4 17 - 34 31 - 60
3,1 - 6
2 måneder
6,1 - 9
2-3 uger
5* 34 - 50 61 - 90
Mellem 0°f og 10°f anbefales det ikke at bruge salt.
* med indstillingen 5 kan varigheden blive længere.
** med 1 opvask om dagen
(°dH = hårdhed i tyske grader - °fH = hårdhed i franske grader
- mmol/l = millimol/liter)
Påfyldning af salt
Indstilling af vandets hårdhed
For at opnå et godt resultat skal man huske at kontrollere, at
saltbeholderen aldrig er tom. Salt fjerner kalk fra vandet, så det
ikke aflejres på opvasken. Saltbeholderen sidder i bunden af
opvaskemaskinen (se Beskrivelse) og skal fyldes:
• når den grønne flydeanordning* ikke er synlig
• Når kontrollampen for SALTMANGEL* tænder på panelet/
displayet.
1. Træk den nederste kurv ud og løsn låget
til beholderen ved at dreje det venstre om.
2. Kun ved første brug: Fyld beholderen med
vand til kanten.
3. Brug den medfølgende tragt * (se figuren),
og fyld beholderen med salt til kanten (ca. 1
kg). Det er normalt, at lidt af vandet løber ved siden af.
4. Tag tragten* ud og fjern rester af salt ved at skylle dækslet
under løbende vand, inden det sættes på igen. Hold den med
hovedet nedad og lad vandet løbe igennem de fire revner på
den nederste del af dækslet. (prop med grøn flydeanordning*)
Det anbefales at rengøre dækslet hver gang der påfyldes salt.
Skru dækslet godt fast, så der ikke kommer opvaskemiddel
ind i beholderen under opvask (det kan beskadige
blødgøringsanlægget).
Alle opvaskemaskiner er udstyret med et blødgøringsanlæg,
som ved hjælp af en særlig type salt til opvaskemaskiner leverer
vand uden kalk til opvask i opvaskemaskiner.
Fyld for så vidt muligt salt på, inden en opvask sættes i
gang, så eventuelt spildt salt fra saltbeholderen fjernes.
G
Fyld ALDRIG afspændingsmiddel
direkte i bunden af maskinen.
Dosering af afspændingsmiddel
Hvis resultatet af tørringen ikke er tilfredsstillende, kan
man regulere doseringen af afspændingsmiddel. Brug en
skruetrækker til at dreje på regulatoren (F), og vælg mellem de 6
indstillingsmuligheder (maskinen er fra fabrikken indstillet på 4).
• hvis der på opvasken efterlades striber, skal man indstille til
et lavere tal (1-3).
• Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på opvasken, skal
tallet være højere (4-6).
Denne opvaskemaskine kan man foretage indstillinger til reducering af forurening og optimering af vaskepræstationerne
alt efter vandets hårdhed. Oplysninger om vandets hårdhed fås
hos det lokale vandværk.
- Tænd maskinen ved tryk på tasten ON/OFF.
- Tryk og hold tasten P nede i nogle sekunder. Der høres to
korte bip, og på displayet vises meddelelsen H2O og tallet, der
svarer til den indstillede hårdhed, blinker (blødgøringsanlægget
er indstillet til 3). Tryk herefter på tasten P , når den ønskede
hårdhed er indstillet (1-2-3-4-5* Se tabellen over vandets
hårdhed) op til maks. 5 niveauet.
* Findes kun på nogle modeller.
23
DA
Vedligeholdelse
DA
Frakobling af vand og el
• Luk for vandhanen efter hver opvask for at undgå risiko
for vandspild.
• Træk stikket ud af stikkontakten, når opvaskemaskinen
skal rengøres eller repareres.
Rengøring af opvaskemaskinen
• Den udvendige overflade og betjeningspanelet kan
rengøres med en klud opblødt i blødt vand. Undgå brug
af opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
• Det indvendige af maskinen kan rengøres for evt. mærker
med en klud opblødt i vand og en smule eddike.
Undgå dårlig lugt
• Lad altid lågen stå på klem for at undgå fugtdannelse.
• Rengør jævnligt gummilisterne i siden af lågen og
beholderne til opvaskemidler med en fugtet svamp. På
denne måde får man fjernet evt. madrester, der er årsag
til dårlig lugt.
Rengør spulearmene
Det kan hænde, at madrester sætter sig fast på spulearmene,
og tilstopper de huller, hvor vandet kommer ud. Kontrollér
dem derfor regelmæssigt og rengør dem med en ikkemetallisk børste.
Rengør jævnligt vandindtagningsfiltret ved hanens
udløb.
- Luk vandhanen.
- Skru vandtilførselsslangen af, tag filtret ud og rengør
forsigtigt filtret under rindende vand.
- Sæt filtret i igen, og skru slangen fast.
Rengør filtrene
Filterenheden består af tre filtre, der rengør vandet for
madrester og recirkulerer det. For at opnå et godt resultat
skal filtrene rengøres.
Rengør jævnligt filtrene.
Opvaskemaskinen må ikke bruges uden filtre eller løst
filter.
• Efter et par vask skal man kontrollere filterenheden. Hvis
der er behov for det, skal man rense den under rindende
vand med en ikke-metallisk børste. Benyt følgende
fremgangsmåde:
1. Drej det cylinderformede filter C venstre om, og tag det
ud (fig. 1).
2. Tag filterskålen B ud, idet der presses let på sideklapperne
(fig. 2).
3. Tag filterpladen i rustfri stål A ud (fig. 3).
4. Kontrollér afløbet og fjern eventuelle madrester. FJERN
ALDRIG beskyttelsesanordningen fra pumpen (den sorte
enhed) (fig.4).
De to spulearme kan begge tages ud.
For at afmontere den øverste
spulearm skal man løsne den ved
at dreje plastikringen venstre om.
Den øverste spulearm installeres
igen med den side, der har flest
huller, vendende opad.
C
1
Spulearmen tages af ved at
trække den opad.
A
3
Rengøring af vandindtagningsfilteret*
Hvis vandslangerne er nye, eller ikke har været brugt i lang
tid, skal man lade vandet løbe, indtil det bliver helt klart og
uden urenheder, før tilslutningen udføres. I modsat tilfælde
kan man risikere, at vandindgangen tilstoppes og maskinen
beskadiges.
Efter rengøring af filtrene skal man genmontere filterenheden
og anbringe den korrekt i dens holder. Det er afgørende for
opvaskemaskinens funktion.
Hvis man er ude at rejse i længere tid
• Frakobl strømtilslutningerne, og luk for vandet.
• Efterlad lågen på klem.
• Når du kommer hjem igen, skal du lade opvaskemaskinen
kører i tom tilstand.
* Findes kun på nogle modeller.
24
Fejl og afhjælpning
Det kan ske, at opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt. Inden man ringer til Servicecenteret skal man kontrollerer, at det ikke
drejer sig om et problem, der nemt kan udbedres ved hjælp af nedenstående oversigt.
Fejl:
Mulig årsag / Løsning:
Opvaskemaskinen starter ikke eller • Sluk for maskinen på ON/OFF-tasten, tænd igen efter cirka et minut og genindstil
reagerer ikke på kommandoerne.
programmet.
• Stikket sidder ikke korrekt i stikkontakten.
• Lågen til opvaskemaskinen er ikke ordentligt lukket.
Lågen lukker ikke.
• Låsemekanismen er ikke i indgreb. Skub på lågen, indtil der høres et “klik”.
Opvaskemaskinen tømmer ikke
vand ud.
•
•
•
•
Opvaskemaskinen støjer.
• Opvasken støder mod hinanden og mod spulearmene.
• Der er for meget skum: Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til
maskinopvask. (se Start og brug).
Der er kalkrester eller hvide
belægninger på opvask og glas.
• • Der mangler salt, eller mængden af salt er ikke afstemt i henhold til vandets hårdhed
(se Afspændingsmiddel og salt).
• Låget til saltbeholderen er ikke lukket ordentligt.
• Der mangler afspændingsmiddel, eller doseringen er utilstrækkelig.
Der er blålige streger eller
afmærkninger på opvask og glas.
• Der er fyldt for meget afspændingsmiddel i.
Opvasken er ikke tør.
• Der er valgt et program uden tørring.
• Der mangler afspændingsmiddel, eller doseringen er utilstrækkelig (se
Afspændingsmiddel og salt).
• Doseringen af afspændingsmiddel er forkert.
• Opvasken kan ikke tåle opvask i maskine.
Programmet er ikke færdigt.
Afløbsslangen er bøjet (se Installation).
Afløbet er tilstoppet.
Filteret er tilstoppet med madrester.
Opvasken bliver ikke ordentlig ren. •
•
•
•
•
Kurvene er overfyldt (se Fyldning af kurve).
Opvasken er ikke placeret ordentligt.
Spulearmene kan ikke dreje frit.
Opvaskeprogrammet er for mildt (se Programmer).
Der er for meget skum: Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til
maskinopvask. (se Start og brug).
• Låget på afspændingsmiddelbeholderen er ikke lukket korrekt.
• Filteret er snavset eller tilstoppet (se Vedligeholdelse).
• Der mangler salt (se Afspændingsmiddel og salt).
Opvaskemaskinen tager ikke vand
ind - Alarm for lukket hane.
(der høres to korte bip*)
(Displayet viser koden A:6).
Alarm for vandtilførselsslange/
Tilstoppet vandindtagningsfilter.
(Displayet viser koden A:7).
•
•
•
•
Der mangler vand i vandforsyningen.
Slangen til vandtilførsel er bøjet (se Installation).
Åbn for hanen. Opvaskemaskinen starter efter få minutter.
Maskinen er blokeret, fordi årsagen til bippet ikke blev udbedret.
Sluk for maskinen på ON/OFF tasten, åbn for vandhanen og tryk på samme tast efter
20 sekunder. Omprogrammér maskinen og genstart.
• Sluk for maskinen på ON/OFF tasten. Luk for vandhanen for at undgå spild, og træk
stikket ud.
Kontroller, at vandindtagningsfiltret ikke er tilstoppet af snavs. (se afsnittet om
“Vedligeholdelse”)
*Findes kun på nogle modeller.
25
DA
DA
26
Bruksanvisning
DISKMASKIN
SE
SE
Svenska, 27
Innehållsförteckning
Informationsblad, 28
Underhåll och skötsel - Service, 29-30
Säkerhet i allmänhet
Kassering
Spara energi och respektera miljön
Installation, 31-32
Placering och nivellering
Anslutningar av vatten och el
Föreskrifter för den första diskningen
Tekniska data
Ecodesign Regulation
Beskrivning av apparaten, 33
Översiktsvy
Manöverpanel
DSG 5731
Fyll korgarna, 34
Nedre korg
Bestickkorg
Övre korg
Start och användning, 35
Starta diskmaskinen
Påfyllning av diskmedel
Program, 36
Programtabell
Disktillval, 37
Sköljmedel och härdningssalt, 38
Påfyllning av sköljmedel
Påfyllning av härdningssalt
Underhåll och skötsel, 39
Avstängning av vatten och el
Rengöring av diskmaskinen
Undvik dålig lukt
Rengöring av spolarmarna
Rengöring av vatteninsläppsfiltret
Rengöring av filtren
När du reser bort under längre perioder
Fel och åtgärder, 40
27
27
Informationsblad
Informationsblad
SE
Varumärke
INDESIT
Modell
DSG 5731
Kapacitet/Antal standardkuvert (1)
10
Energieffektivitetsklass på en skala mellan A + + + (låg förbrukning) till D (hög förbrukning)
A+
Energiförbrukning per år i kWh (2)
237.0
Energiförbrukning av standard programmet i kWh
0.81
Strömförbrukning i avstängt läge i W
1.3
Strömförbrukning vid på-läge i W
3.0
Vattenförbrukningen per år i liter (3)
2800.0
Tork effekt på en skala från G (låg effekt) till A (hög effekt)
A
Programtid för standard program i minuter
180’
Varaktighet vid på-läge i minuter
10
Buller i dB (A) re 1 pW
49
Inbyggd modell
Nej
OBS!
1) Informationen på etiketten och informationsbladet avser standard programmet och lämpar sig att rengöra normalt smutsigt porslin
och det är det mest effektiva programmet i form av kombinerad energi-och vattenförbrukning. Standard programmet motsvarar Eco
cykeln.
2) Baserat på 280 standard diskar med kallt vatten, användandet av lågenergiläget. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur
maskinen används.
3) Baserat på 280 standard diskar. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används.
28
Föreskrifter, råd
och service
Apparaten är framtagen och konstruerad i
enlighet med internationella säkerhetsföreskrifter.
Dessa föreskrifter ingår i bruksanvisningen av
säkerhetsskäl och ska läsas med stor
uppmärksamhet.
Det är viktigt att denna bruksanvisning bevaras
så att den kan konsulteras vid behov. I händelse
av försäljning, överlåtelse eller flytt, ska du
försäkra dig om att bruksanvisningen följer med
utrustningen.
Läs noggrant anvisningarna: Det finns viktig
information angående installation, användning
och säkerhet.
Denna utrustning är avsedd att användas i
hemmet eller för liknande användningsområden,
såsom:
- Personalkök i butiker, på kontor eller i andra
arbetsmiljöer.
- Bondgårdar
- Användning av gäster på hotell, motell eller
andra boendeformer.
- Bed and breakfast.
Säkerhet i allmänhet
• Denna hushållsmaskin ska inte användas av
personer eller barn med psykiska eller fysiska
handikapp, eller som saknar erfarenhet och
lämpliga kunskaper. Undantag kan göras om
hushållsmaskinen används under översikt av en
person som ansvarar för deras säkerhet eller
som ger nödvändiga anvisningar angående
dess användning.
• Det är nödvändigt att en vuxen person alltid
finns i närheten för att undvika att barn leker
med hushållsmaskinen.
• Apparaten är avsedd för en ej yrkesmässig
användning i hemmet.
• Maskinen ska användas för att diska disk för
hushållsbruk. Maskinen ska endast användas
av vuxna personer och i enlighet med
anvisningarna i denna bruksanvisning.
• Maskinen får inte installeras utomhus (ej heller
om utrymmet är skyddat) eftersom det är
mycket farligt att låta den utsättas för väder och
vind.
• Ta inte i maskinen om du är barfota.
• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom
att dra i elkabeln. Ta istället tag i stickkontakten.
• Det är nödvändigt att stänga vattenkranen och
dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan
rengörings- och underhållsmoment utförs.
• Ingrip aldrig på inre mekanismer för att försöka
reparera apparaten vid funktionsfel.
• Luta dig inte eller sätt dig på den öppna luckan:
Maskinen kan tippa
• Luckan ska inte stå öppen. Du kan snava dig i
luckan.
• Förvara diskmedel och sköljmedel utom
räckhåll för barn.
• Emballagematerialet ska inte användas som
leksaker för barn.
Kassering
• Kassering av emballagematerial: Respektera
gällande lokala föreskrifter, på så sätt kan
emballaget återanvändas.
• EU-direktivet 2012/19/EG om avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter (RAEE) förutser att
hushållsmaskinerna inte ska slängas med
de vanliga hushållssoporna. De kasserade
apparaterna ska samlas upp separat för att
optimera återvinningen av materialet som
ingår i apparaten och förhindra potentiella
skador på hälsan och miljön. Den överkryssade
papperskorgen som sitter på alla produkter
påminner om att produkten ska sopsorteras.
För ytterligare information angående korrekt
kassering av hushållsmaskiner kan du vända
dig till din lokala sopstation eller återförsäljare.
Spara energi och respektera miljön
Spara vatten och energi
• Starta endast diskmaskinen med full last. I
väntan på att maskinen fylls upp kan du motverka
dålig lukt med Upplösningsprogrammet (se
Program).
• Välj ett program beroende på vilken typ av disk
som ska diskas och hur smutsig den är, se
Programtabellen:
- För normalt smutsad disk, använd programmet
Eco som garanterar låg energi- och
vattenförbrukning.
- Välj tillvalet Halv last om maskinen inte är full*
(se Start och användning).
• Om ditt elabonnemang har särskilda
energiförbrukningstariffer, ska diskningarna
göras under de reducerade tiderna. Tillvalet
Senarelagd start* (se Start och användning) är
till stor hjälp för att organisera diskningarna i
denna riktning.
29
SE
SE
Diskmedel utan fosfater, utan klor och som
innehåller enzymer
• Det rekommenderas att använda diskmedel
utan fosfater eller klor, vilka är de mest
miljövänliga.
• Enzymerna utvecklar en särskilt effektiv verkan
vid temperaturer runt 50 °C. Vid användning av
diskmedel med enzymer kan därför diskningar
göras med låga temperaturer med samma
diskresultat som vid diskningar vid 65 °C.
• Genom att dosera diskmedlet rätt i förhållande
tillverkarens anvisningar, till vattnets hårdhet,
diskens smutsgrad och mängd, undviker
du slöseri. Även om du använder ett
biodegraderbart diskmedel innehåller det
element som inverkar på jämvikten i naturen.
Service
Innan du kontaktar serviceverkstaden:
• Kontrollera om du kan åtgärda felet på egen hand (se
Fel och åtgärder).
• Starta programmet igen för att kontrollera om problemet
är löst.
• Om problemet kvarstår, kontakta auktoriserad teknisk
assistans.
Anlita aldrig obehöriga tekniker.
Uppge:
• typ av fel,
• maskinmodell (Mod.),
• serienummer (S/N).
Denna informationen anges på märkskylten som sitter
på maskinen
(se Beskrivning av maskinen).
* Finns endast på vissa modeller.
30
Installation
Vid flytt är det bäst om maskinen kan hållas i vertikalt läge.
Om det är nödvändigt kan maskinen lutas ned på baksidan.
Avloppsslangen ska vara på en höjd på mellan 40 och 80 cm
från golvet eller diskmaskinens stödyta (A).
Placering och nivellering
1. Packa upp diskmaskinen och kontrollera att den inte har
skadats under transporten. Om den skulle finnas skador ska du
inte ansluta den utan kontakta återförsäljaren.
2. Placera diskmaskinen så att dess sidor och bakstycke
står sida vid sida med intillstående möbler eller väggen.
Diskmaskinen kan även byggas in under en hel arbetsbänk*
(se monteringsbladet).
3. Placera diskmaskinen på ett plant och stabilt golv. Utjämna
ojämnheter genom att skruva på justerfötterna tills maskinen
är horisontell. En ordentligt utförd nivellering ger stabilitet och
hindrar uppkomsten av vibrationer, buller samt att maskinen
flyttar sig.
Ta bort plastpluggen (B) innan avloppsslangen ansluts till en
hävert på handfatet.
Översvämningsskydd
som följer med dokumentationen)
För att garantera att diskmaskinen inte svämmar över:
- Diskmaskinen är försedd med ett system som avbryter
vattentillförseln vid fel eller läckage inuti maskinen.
Vissa modeller är försedda med en extra säkerhetsanordning
New Acqua Stop*, som ger ett översvämningsskydd även om
anslutningsslangen går av.
Anslutningar av vatten och el
OBSERVERA! FARLIG SPÄNNING!
4*. Justera höjden för den bakre stödfoten genom att skruva
på den sexkantiga röda hylsan som sitter nedtill på framsidan i
mitten av diskmaskinen. Använd en 8 mm nyckel. Vrid medurs för
att höja och moturs för att sänka stödfoten. (se instruktionsbladet
Anpassning av elektriska system och vattensystem vid
installationen ska endast utföras av kvalificerad personal.
Vatteninloppsslangen får inte under några förutsättningar
skäras av, eftersom den innehåller spänningssatta delar.
Diskmaskinen ska inte stå på rör eller nätkabeln.
Elektrisk anslutning
Utrustningen ska anslutas till vattenledningsnätet med nya
Innan stickkontakten sätts i vägguttaget ska du först kontrollera
att:
• Vägguttaget är jordanslutet och överensstämmer med
gällande standard.
• Uttaget tål maskinens maxeffekt, som anges på märkskylten
som sitter på dörrens insida
rör.
Använd inte gamla rör.
Vatteninloppsslangen och avloppsslangen och nätkabeln kan
riktas åt höger eller vänster för att underlätta installationen.
Anslutning av vatteninloppsslangen
• Skruva fast vatteninloppsslangen med gasgänga 3/4. Innan
slangen skruvas fast ska vattnet rinna ut tills det är helt rent,
så att inga orenheter sätter igen diskmaskinen.
• Diskmaskinen kan anslutas till varmvattenledningsvatten (om
du har ett centraliserat system med värmeelement) som inte
överskrider en temperatur på 60 °C.
Skruva fast slangen till kranen som beskrivs för
kallvattenuttaget.
Om längden på inloppsslangen inte är tillräcklig ska du
vända dig till fackhandeln eller en auktoriserad tekniker (se
Kundservice).
Vattentrycket ska ligga mellan de värden som anges i
tabellen över Tekniska Data (se här intill).
Se till att slangen inte har några veck eller är hopklämd.
(se avsnittet Beskrivning av diskmaskinen).
• Spänningstillförseln ligger inom de värden som anges på
typskylten på dörrens insida.
• Vägguttaget är kompatibelt med apparatens stickkontakt.
I annat fall ska du låta en auktoriserad tekniker byta
ut stickkontakten (se Kundservice) . Använd inte
förlängningssladdar och grenuttag.
Nätkabeln och nätuttaget ska vara lättåtkomliga när
utrustningen väl har installerats.
Sladden får inte böjas eller tryckas ihop.
Om matningskabeln är skadad ska den bytas ut av
tillverkaren eller av dess auktoriserade verkstad, för att undvika
alla typer av risker (Se Kundservice).
Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter inte
respekteras.
Anslutning av vattenavloppsslangen
Anslut avloppsslangen (utan att böja den) till ett avloppsrör med
en minimidiameter på 4 cm.
31
SE
SE
Kondensskyddsremsa*
Efter att diskmaskinen har byggts in, öppna luckan och klistra
fast den självhäftande genomskinliga remsan under hyllplan av
trä för att skydda det mot kondens.
Föreskrifter för den första diskningen
Efter installationen, ta bort kuddarna som sitter på korgarna
och gummibanden som håller fast den övre korgen (om sådana
finns).
Precis före den första diskningen, fyll saltbehållaren fullständigt
med vatten och sedan cirka 1 kg salt (se avsnittet Sköljmedel
och härdningssalt): Det är normalt att vattnet rinner över. Välj
vattnets hårhetsgrad (se tabellen i kapitel Sköljmedel och
härdningssalt). Efter att saltet har fyllts på släcks kontrollampan
SALT SAKNAS* .
Om inte saltbehållaren fylls på kan vattenmjukgöraren och
värmeelementet skadas.
Maskinen är försedd med ljudsignaler (beroende på
diskmaskinsmodell) som meddelar att kommandot har gett:
Start, programslut o.s.v.
Symbolerna/lampor/lysdioder på kontrollpanelen/displayen,
kan växla färg, blinka eller lysa med fast sken (beroende på
diskmaskinsmodell).
Displayen* visar information om inställt program, tvätt-/
torkfasen, återstående tid, temperatur o.s.v.
Tekniska data
Bredd cm 45
Höjd cm 85
Djup cm 60
Mått
Kapacitet
10 standardkuvert
0,05 – 1 MPa (0,5 - 10 bar)
7,25 – 145 psi
Vattentryck
Matningsspänning
Se märkskylten.
Total absorberad effekt
Se märkskylten.
Säkring
Se märkskylten.
Denna apparat överensstämmer
med följande EU direktiv:
-2006/95/EC (Lågspänning)
-2004/108/EC (Elektromagnetisk
kompatibilitet)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Etikettering)
-2012/19/EC
ECODESIGN REGULATION
Detta är standardprogrammet som energimärkningen hänvisar till. Programmet är lämpligt för att diska normalt smutsad disk samt
det effektivaste programmet med hänsyn till energi- och vattenförbrukning för denna typ av disk. För att optimera förbrukningen,
kör endast diskmaskinen med full last.
Standby-förbrukningar: Förbrukning i ”left-on mode”: W 3 - förbrukning i ”off mode”: W 1,3
Tabell över förbrukningar för huvudprogrammen
Normalförhållanden*
Användarförhållanden**
Energi-förbrukning
(kWh/program)
Vattenförbrukning
(l/program)
Tidslängd
(min/program)
Energi-förbrukning
(kWh/program)
Vattenförbrukning
(l/program)
Tidslängd (min/
program)
INTENSIV
1,30
14
150
1,15
14
140
NORMAL
1,05
14
115
0,95
13
110
*Programmets mätvärden från laboratorium som har uppmätts enligt den europeiska standarden EN 50242.
** Mätvärden som har uppmätts under användarens användningsförhållanden och disklast.
32
Beskrivning av
maskinen
Översiktsvy
SE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kontrollpanel
Övre korg
Övre spolarm
Klaffhyllor
Korg höjdjusterare
Nedre korg
Nedre spolarm
Bestickkorg
Diskfilter
Saltbehållare
Diskmedelsfack och sköljmedelsbehållare
Märkskylt
Kontrollpanel***
Knapp för
programval
Knapp On-Off/Reset
Display
Knapp för halv last
Knapp och
kontrollampa
Start/paus
Startknapp
Senarelagd start
Knapp Allt i ett-tabletter
Display
Kontrollampa för disk
Kontrollampa Sköljmedel saknas
Kontrollampa för torkning
Kontrollampa för
återstående tid
Programnummer
Kontrollampa för
senarelagd start
Kontrollampa Salt saknas
Kontrollampa för halv last
Kontrollampa för allt i
ett-tabletter
*** Endast på modeller för total inbyggnad
* Finns endast på vissa modeller.
Antalet program och programtyper samt tillval varierar beroende på diskmaskinsmodell.
33
Fyll korgarna
SE
Innan disken ställs i korgarna rekommenderas att ta
bort matrester och tömma glas och koppar på dess innehåll.
Placera disken så att den står stadigt och inte tippar.
Kontrollera att spolarmarna roterar fritt efter att all disk har
ställts in
Nedre korg
Vinkling A
Vinkling B
Vinkling C
Den nedre korgen kan innehålla kastruller, lock, tallrikar,
salladsskålar, bestick o.s.v. enligt Lastningsexemplen.
Stora fat och lock ska placeras på korgens sidor på så sätt att
de inte hindrar den övre spolarmens rotation.
- Lyft upp den uppfällbara hyllan, låt den glida något och
placera den i önskad vinkel.
användas i vertikalt läge för att placera
tallrikar eller i horisontellt läge för att
placera kastruller och salladsskålar.
Det rekommenderas att justera den övre korgens höjd
med TOM KORG.
Korgen får ALDRIG lyftas upp eller sänkas ned på endast
en sida.
Öppna stoppen för den högra och vänstra
korgskenan och dra ut korgen. Placera
korgen i högt eller lågt läge, skjut in den
på skenorna så att även de främre hjulen
går in och stäng stoppen (se figuren).
Vissa diskmaskinsmodeller har
ställbara sektioner * . Dessa kan
Bestickkorg
Bestickkorgen kan vara av olika typ beroende på diskmaskinsmodell:
Bestickkorgen ska placeras längst fram i den nedre korgen
genom att skjuta den mellan de fasta insatserna eller på den
övre korgen, vilket rekommenderas vid diskning med halvlast
(på modeller försedda med detta tillval).
- Bestickkorgen är försedd
med skjutbara hyllor för
en optimal placering av
besticken.
Reglera höjden för den övre korgen
För att underlätta placeringen av disken kan den övre korgen
placeras i högt eller lågt läge.
Om korgen är försedd med handtag av
typ Dual Space* (se figuren). Dra ut
den övre korgen så långt det går, ta tag
i handtagen på korgens sidor och flytta
den uppåt eller nedåt. Låt korgen ramla
ned utan att släppa greppet om den.
Lastningsexempel för övre korg
Knivar och andra köksgeråd med vassa spetsar ska sättas
i bestickkorgen med spetsarna vända nedåt eller läggas
horisontellt på den övre korgens uppfällbara hylla.
Exempel på placering av bestickkorgen
Lastningsexempel för nedre korg
Övre korg
Glas, tekoppar, kaffekoppar, assietter, låga salladsskålar,
stekpannor och låga lättsmutsade kastruller Lastningsexempel.
• Glas och koppar, långa och vassa knivar,
serveringsbestick**.
Uppfällbara hyllor med variabel vinkling
- Tack vare vinklingen får du mer utrymme i den övre korgen för
att placera vinglas med fot av olika höjd och torkresultatet
förbättras.
* Finns endast på vissa modeller.
** Variabler för nummer och position.
34
Disk som inte är lämplig för diskning i diskmaskin
• Föremål av trä, med handtag av trä
eller horn eller med fastklistrade delar.
• Föremål av aluminium, koppar, mässing eller tenn.
• Köksgeråd av plast som inte är värmetåliga.
• Antikt eller handmålat porslin.
• Antikt silver. Silver som inte är antikt kan diskas med ett
skonsamt program och försäkra dig om att det inte kommer
i kontakt med annan metall.
Det rekommenderas att använda diskgods som är
lämplig för att diskas i diskmaskin.
Start och användning
Starta diskmaskinen
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på ON/OFF-knappen: Alla kontrollampor på
manöverpanelen tändsi några sekunder.
3. Öppna luckan och dosera diskmedlet (se nedan).
4. Ställ in disken i korgarna (se Fyll korgarna) och stäng
luckan.
5. Välj program beroende på typ av disk och smutsgrad (se
programtabell) med knappen P.
6. Välj disktillval* (se här intill).
7. Starta genom att trycka på Start/Paus-knappen (fast
sken): En lång pipsignal meddelar att programmet startar.
Kontrollampan för diskningen tänds och på displayen visas
programmets nummer och återstående tid för programmet.
8. När programmet är klart hörs två korta och en lång
ljudsignal. Start/paus-knappen släcks och displayen visas ordet
END. Stäng av maskinen med ON/OFF-knappen, stäng
vattenkranen och dra ur kontakten ur eluttaget.
9. Vänta några minuter innan disken tas ut för att undvika att
du bränner dig. Börja med att ta ut disken från den nedre
korgen.
- För att minska elförbrukningen stängs maskinen
automatiskt av vid vissa situationer när den INTE
används.
Ändra ett pågående program.
För att ändra diskprogram efter diskningen har startats, stäng
av maskinen genom att trycka ned knappen ON/OFF/Reset
en längre stund. Starta sedan diskmaskinen med samma
knapp och välj ett nytt program och önskade tillval.
Ställa in mera disk
Tryck på Start/Paus-knappen (lampans knapp blinkar) och
öppna luckan. Se upp med ångan som kommer ut och ställ
sedan in disken. Tryck på Start/Paus-knappen (fast sken):
Programmet återupptas.
SE
Påfyllning av diskmedel
Ett gott tvättresultat beror även på att tvättmedlet
doseras korrekt. En överdriven dosering innebär inte
att disken blir renare och miljön förorenas.
Använd endast diskmedel som är avsett för maskindisk.
ANVÄND INTE diskmedel för handdisk.
Om för mycket diskmedel används kan skumrester bli kvar i slutet av programmet.
Det rekommenderas att endast använda tabletter
på modeller som har tillvalet ALLT I ETT-TABLETTER.
Bästa disk- och torkningstresultat erhålls endast
om pulverdiskmedel, flytande sköljmedel och salt
används.
Fack A: Diskmedel
D
Fack A: Diskmedel för fördisk
A
B
1. Öppna locket C genom att
trycka på knappen D.
2. Dosera diskmedlet, se
Programtabell:
• Pulverdiskmedel: fack A
och B.
• Tabletter: När programmet
C
kräver en tablett ska den
läggas i fack A och stäng
sedan locket. När programmet kräver två tabletter ska
den andra tabletten läggas på botten av facket.
3. Ta bort diskmedelsrester på fackets kanter och stäng
locket tills det knäpper till.
Genom att trycka ned Start/Paus-knappen ställs
maskinen i pausläge och både diskprogrammet och
den senarelagda starten avbryts.
I detta läge går det inte att ändra program.
Avbrott av misstag
Programmet avbryts vid ett strömavbrott eller om luckan
öppnas under diskningen. Programmet återupptas vid den
punkt där det avbrutits, när strömmen återkommer eller när
luckan stängs.
* Finns endast på vissa modeller.
35
Program
SE
Om disken är lätt smutsad eller har sköljts under vatten kan diskmedelsdosen
minskas betydligt.
Antalet program och programtyper samt tillval varierar beroende på diskmaskinsmodell.
Anvisningar för programval
Ekologisk diskning med låg
energiförbrukning, lämpligt för
kastruller och diskgods.
Normalt nedsmutsat porslin och
kastruller. Dagligt standardprogram.
Dagligt program, lätt smutsat
diskgods.
(4 fack + 1 kastrull + 1 stekpanna).
Inledande diskning i
väntan på full last
efter nästa måltid.
Mycket nedsmutsat porslin och
kastruller (ska inte användas för
ömtåligt diskgods).
Snabbt och ekonomiskt
diskprogram som ska användas
med lätt smutsat diskgods genast
efter användningen. (2 tallrikar
+ 2 glas + 4 bestick + 1 kastrull + 1
liten stekpanna)
Snabbt och ekonomiskt program för
ömtåligt diskgods som är känsligt
för höga temperaturer, direkt efter
användningen. (glas på fot, övre
korg + ömtåliga tallrikar, nedre
korg ).
Tvättmedel
(A) = fack A
(B) = fack B
Program
1. Eko*
2. Normalt
Program
med
torkning
Tillval
Programmets
längd
(tolerans
±10%)
Tim Min
Pulver
Flytande
Tabs
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Ja
Senarelagd start Halv last - Tabs
3:00’
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Ja
Senarelagd start Halv last - Tabs
1:50’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Nej
Senarelagd start Halv last - Tabs
1:00’
Nej
Nej
Nej
Nej
Senarelagd start Halv last
0:08’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ja
Senarelagd start Halv last - Tabs
2:25’
21 g (A)
21 ml (A)
1 (A)
Nej
Senarelagd start
- Tabs
0:25’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ja
Senarelagd start Halv last - Tabs
1:35’
3. Daily A 60
4.Upplösning
5. Intensivt
6. Snabb
7. Kristall
Notering:
För bästa resultat för programmen “Daglig och Snabb” ska antalet rekommenderade kuvert respekteras.
Programmet Eco (överensstämmer med standard EN-50242) tar längre tid i förhållande till andra program, men är det program
som förbrukar minst energi och är därmed mest miljövänligt.
Notering för provlaboratorium: För information om villkoren för jämförelseprovningen EN, skriv till e-postadress: [email protected]
För att underlätta doseringen av diskmedel är det bra att veta att:
1 matsked = 15 g pulverdiskmedel = 15 ml flytande diskmedel - 1 matsked = 5 g pulverdiskmedel = 5 ml cirka flytande
diskmedel
36
Disktillval
Disktillval
TILLVALEN kan endast ställas in, ändras eller nollställas
efter att diskprogrammet har valts och innan Start/Pausknappen har tryckts ned.
Endast tillvalen som är kompatibla med valt program kan
väljas. Om ett tillval inte är kompatibelt med valt program,
(se programtabellen) blinkar respektive lysdiod snabbt 3
gånger.
Om ett tillval väljs som inte är kompatibelt med ett tillval
eller diskprogram som har valts tidigare, blinkar tillvalet
som inte kompatibelt 3 gånger och släcks sedan, medan
senaste inställning förblir tänd.
För att ta bort ett felaktigt inställt val, tryck ännu en gång
på respektive knapp.
Senarelagd start
Det går att senarelägga starten av det program du
valt med 1 till 24 timmar:
1. Tryck på knappen SENARELAGD START efter att
önskat diskprogram och andra eventuella tillval har valts:
Kontrollampan tänds. Använd samma knapp för att välja när
du vill att diskprogrammet (från 1 till 24 timmar) ska starta.
2. Bekräfta valet med Start/Paus-knappen och
nedräkningen börjar. Den valda senareläggningen visas
och knappen Start/Paus slutar att blinka (fast sken).
Halv last
Om endast lite disk ska diskas, kan halv last köras
för att spara vatten, energi och diskmedel. Välj
program genom att trycka på knappen PROGRAMVAL,
respektive kontrollampa tänds.
Om knappen HALV LAST trycks ned ännu en gång deaktiveras
tillvalet.
Kom ihåg att halvera diskmedelsmängden.
Det rekommenderas att använda diskmedel i
pulverform.
Allt i ett-tabletter (Tabs)
Med detta tillval optimeras disk- och torkresultatet.
När allt i ett-tabletter används, tryck på knappen
ALLT I ETT-TABLETTER. Respektive kontrollampa tänds. Tillvalet “Allt i ett-tabletter” förlänger programmet.
Det rekommenderas att endast använda tabletter på
modeller som har tillvalet ALLT I ETT-TABLETTER.
Detta tillval ska inte användas för programmen där
flerfunktionstabletter inte ska användas.
3. När denna tid förflutit hörs en lång ljudsignal,
kontrollampan SENARELAGD START släcks och
programmet startar.
För att välja bort SENARELAGD START, tryck på knappen
SENARELAGD START tills OFF visas.
Det går inte att ställa in Senarelagd start efter att
programmet har startat.
* Finns endast på vissa modeller.
37
SE
Sköljmedel och
härdningssalt
SE
Använd endast produkter som är avsedda för
diskmaskiner.
Använd inte livsmedels- eller industrisalt eller diskmedel
för handdisk.
Följ anvisningarna som anges på förpackningen.
Om en flerfunktionsprodukt används är det inte
nödvändigt att fylla på sköljmedel. I stället rekommenderas
att tillsätta salt, i synnerhet om vattnet är hårt eller mycket
hårt. Följ anvisningarna som anges på förpackningen.
Om inte salt eller sköljmedel fylls på, fortsätter
normalt kontrollamporna SALT SAKNAS* och
SKÖLJMEDEL SAKNAS* att lysa.
Påfyllning av sköljmedel
Sköljmedlet underlättar torkningen av disken genom att
vattnet rinner av ytan. På så sätt bildas inga strimmor eller
fläckar.
Glansmedelsbehållaren ska fyllas på:
• När kontrollampan SKÖLJMEDEL SAKNAS* tänds på
kontrollpanelen/displayen*.
1. Öppna behållaren genom att
vrida pluggen (G) moturs.
2. Häll upp sköljmedlet. Undvika
att spilla. Rengör med en torr
trasa om du spiller.
F
3. Skruva tillbaka pluggen.
G
Häll ALDRIG sköljmedel direkt i diskutrymmet.
Reglera diskmedelsdoseringen
Om du inte är nöjd med torkresultatet går det att reglera
sköljmedelsdoseringen. Vrid på doseringsinställningen (F) med
en skruvmejsel. Du kan välja mellan 6 lägen (diskmaskinen är
standardinställd på 4):
• Om det förekommer strimmor på disken, vrid till ett
lägre värde (1-3).
• Om det förekommer vattendroppar eller kalkfläckar ska
du vrida till ett högre värde (4-6).
Ställa in vattnets hårdhet
Varje diskmaskin är försedd med en vattenmjukgörare som
använder specifikt härdningssalt för diskmaskiner, för att
förse maskinen med kalkfritt vatten för att tvätta disken.
Denna diskmaskin medger en reglering som minskar förorening och optimerar diskresultatet i förhållande till vattnets
hårdhet. Information om vattnets hårdhet kan erhållas från
kommunen.
- Tryck på knappen ON/OFF för att sätta på maskinen.
- Tryck ned knappen P i några sekunder. Två korta
ljudsignaler hörs, displayen visar H2O och numret för inställd
hårdhet blinkar (vattenavhärdaren är fabriksinställd på nr. 3).
Tryck flera gånger på knappen P tills du kommer till önskad
hårdhet (1-2-3-4-5* Se tabellen över vattnets hårdhet) upp
till max. 5 nivåer.
38
- För att stänga funktionen, vänta några sekunder eller tryck
på en tillvalssymbol* eller stäng av maskinen medON/OFF.
Om flerfunktionstabletter används, ska saltbehållaren ändå
fyllas på.
Medelräckvidd**
Tabell över vattnets hårdhet
saltbehållare
nivå
°dH
°fH
mmol/l
månader
1
0-6
0 - 10
0-1
7 månader
2 6 - 11
11 - 20
1,1 - 2
5 månader
3 12 - 17 21 - 30
2,1 - 3
3 månader
4 17 - 34 31 - 60
3,1 - 6
2 månader
6,1 - 9
2-3 veckor
5* 34 - 50 61 - 90
Från 0 °f till 10 °f rekommenderas att inte använda salt.
* med inställning 5 kan tidslängden förlängas.
** med 1 tvättning om dagen.
(°dH = hårdhet i tyska grader - °fH = hårdhet i franska grader
- mmol/l = millimol/liter)
Påfyllning av härdningssalt
För bästa möjliga diskresultat är det nödvändigt att
kontrollera att saltbehållaren aldrig är tom. Härdningssaltet
tar bort kalket från vattnet så att det inte lägger sig på disken.
Saltbehållaren sitter nedtill på diskmaskinen (se Beskrivning)
och ska fyllas på:
• När den gröna flottören* inte syns när du tittar på
saltpluggen.
• När kontrollampan SKÖLJMEDEL SAKNAS* tänds på
kontrollpanelen/displayen*;
1. Dra ut den nedre korgen och skruva ur
behållarens plugg moturs.
2. Endast vid den första användningen: Fyll
vattenbehållaren upp till kanten.
3. Sätt tratten* (se figuren) på plats och fyll
saltbehållaren upp till kanten (cirka 1 kg). Det är normalt att
lite vatten rinner över.
4. Ta bort tratten*, och ta bort saltrester från mynningen.
Skölj pluggen under rinnande vatten innan den skruvas fast.
Placera pluggen upp och ned och låt vattnet rinna ut genom
de fyra stjärnformade springorna på pluggens nedre del.
(plugg med grön flottör*)
Det rekommenderas att utföra detta moment vid varje
saltpåfyllning.
Stäng pluggen ordentligt så att det inte kommer in diskmedel
under diskningen (vattenmjukgöraren kan skadas allvarligt).
Fyll på salt före ett diskprogram för att ta bort saltlösning
som har runnit över frön saltbehållaren, om det är nödvändigt..
* Finns endast på vissa modeller.
Underhåll och skötsel
Avstängning av vatten och el
• Stäng av vattenkranen efter varje diskning för att undvika
läckage.
• Ta ur kontakten ur uttaget när du gör rent maskinen och
under underhållsingreppen.
Rengöring av diskmaskinen
• Utsidan och kontrollpanelen kan göras rent med en
trasa som inte repar indränkt med vatten. Använd inte
lösningsmedel eller slipmedel.
• Det inre karet kan rengöras från eventuella fläckar med
en trasa indränk med vatten och lite ättika.
Undvik dålig lukt
• Lämna alltid luckan på glänt så att fukten torkar.
• Rengör regelbundet tätningspackningarna runt luckan
och diskmedelsfacken med en fuktig svamp. På så sätt
försvinner matrester, en av de faktorer som gör att dålig
lukt bildas
Rengöring av spolarmarna
Det kan hända att matrester fastnar på spolarmarna
och täpper till hålen där vattnet kommer ut: Kontrollera
spolarmarna regelbundet och rengör dem med en borste
(ej metall).
Båda spolarmarna kan nedmonteras.
För att nedmontera den övre
spolarmen måste ringmuttern
av plast skruvas loss genom att
vrida den moturs. Den övre spolarmen ska monteras med delen
med flest antal hål vänd uppåt.
Den nedre spolarmen nedmonteras genom att dra den uppåt.
Rengör regelbundet vatteninsläppsfiltret som sitter vid
kranens utsläpp.
- Stäng vattenkranen.
- Skruva loss änden på vattenpåfyllnadsslangen, ta bort filtret
och rengör försiktigt under rinnande vatten.
- Sätt in filtret på nytt och skruva fast slangen.
Rengöring av filtren
Filterdelen består av tre filter som rengör diskvattnet från
matrester och återför vattnet i cirkulation: Det är nödvändigt
att rengöra filtren för bästa diskresultat.
Rengöring av filtren.
Diskmaskinen får inte användas utan filter eller avhakat
filter.
• Kontrollera filterdelen efter några diskningar och rengör
den under rinnande vatten om det är nödvändigt. Använd en
borste (ej med metallborst) och följa anvisningarna som följer:
1. Vrid det cylindriska filtret C moturs och dra ut det (fig. 1).
2. Dra ut filterkoppen B genom att trycka lätt på sidotungorna
(Fig. 2). 2.
3. Dra ut den rostfria filterplattan A (fig. 3).
4. Kontrollera brunnen och ta bort eventuella matrester. TA
ALDRIG BORT tvättpumpens skydd (svart komponent)
(fig. 4).
C
1
A
3
Montera ihop filterdelen och placera den korrekt i sitt
säte efter att filtren har rengjorts. Detta är viktigt för att
diskmaskinen ska fungera korrekt.
Rengöring av vatteninsläppsfiltret*
Om vattenslangarna är nya eller inte har använts under lång
tid ska du före anslutningen låta vattnet rinna en stund tills
det är klart och utan orenheter. Utan denna förebyggande
åtgärd finns det risk för att vatteninloppet täpps till och
skadar diskmaskinen.
När du reser bort under längre perioder
• Dra ut alla elanslutningar och stäng vattenkranen.
• Lämna luckan på glänt.
• Kör ett program utan disk när du kommer hem igen.
* Finns endast på vissa modeller.
39
SE
Fel och åtgärder
SE
Det kan inträffa att apparaten inte fungerar. Innan du ringer till Kundservice ska du kontrollera att det inte rör sig om ett
problem som kan åtgärdas på ett enkelt sätt med hjälp av följande lista.
Fel:
Möjliga orsaker/Lösning:
Diskmaskinen startar inte.
• Stickkontakten är inte ordentligt instucken i vägguttaget, i annat fall
kan det saknas ström i huset.
• Luckan för diskmaskinen är inte ordentligt stängd.
• En Senarelagd start har ställts in (se Start och användning).
Det går inte att stänga dörren
•
Diskmaskinen tömmer inte ut
vatten.
•
•
•
•
Diskmaskinen för oväsen.
• Disken slår mot varandra eller mot spolarmarna.
•
För mycket skum bildas: Diskmedlet är inte korrekt doserat eller inte
lämpligt för maskindisk (se Start och användning).
Låset har löst ut. Tryck hårt tills du hör ett snäppljud.
Programmet har ännu inte avslutats.
Vattenutloppsslangen är böjd (se Installation).
Diskbänkens avlopp är igensatt.
Filtret är igensatt med matrester.
Det bildas en kalkbeläggning eller •
en vit hinna på disken och glas.
Härdningssalt saknas eller felaktig reglering i förhållande till
vattnets hårdhet (se Sköljmedel och salt).
• Saltbehållarens plugg är inte ordentligt stängd.
• Sköljmedlet är slut eller otillräcklig dosering.
• Disken är av nonstick-material.
Det bildas blåaktiga strimmor
eller nyanser på disken och glas.
•
Disken är fuktig.
• Ett program utan torkning har valts.
• Sköljmedlet är slut eller otillräcklig dosering (se Sköljmedel och salt).
• Felaktig reglering av sköljmedel.
Disken blir inte ren.
• Korgarna är alltför fulla (se Fyll korgarna).
• Disken är inte korrekt placerad.
• Spolarmarna kan inte rotera fritt.
•
Välj ett starkare diskprogram (se Program).
•
För mycket skum bildas: Diskmedlet är inte korrekt doserat eller inte
lämpligt för maskindisk (se Start och användning).
• Sköljmedlets plugg har inte stängts korrekt.
• Filtret är smutsigt eller igensatt (se Underhåll och skötsel).
•
Härdningssalt saknas (se Sköljmedel och salt).
Diskmaskinen tar inte in vatten –
Larm för stängd kran.
(korta ljudsignaler hörs*)
(displayen visar kod A:6).
•
•
•
•
Larm för vatteninloppsslangen/
Igensatt vatteninsläppsfilter
(displayen visar kod A:7).
• Tryck på ON/OFF-knappen för att stänga av maskinen. Stäng
vattenkranen för att undvika översvämning och dra ur stickkontakten
ur vägguttaget.
Kontrollera att vatteninsläppsfiltret inte är
igensatt med orenheter (se kapitlet “Skötsel och underhåll”).
* Finns endast på vissa modeller.
40
För stor mängd diskmedel doseras.
Det saknas vatten i vattennätet.
Vatteninloppsslangen är böjd (se Installation).
Öppna kranen och maskinen startar efter några minuter.
Maskinen är blockerad eftersom ingen ljudsignal har hörts.
Stäng av maskinen med ON/OFF-knappen och öppna kranen.
Starta sedan maskinen igen efter 20 sekunder med samma knapp.
Programmera om maskinen och starta på nytt.
Käyttöohjeet
ASTIANPESUKONE
FI
Sisällysluettelo
Tuoteseloste, 42
Suomi, 41
Varotoimet ja suosituksia, 43
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Säästä rahaa ja luontoa
Asennus - Huoltoapu, 44-45
Sijoittaminen ja vaaitus
Vesi- ja sähköliitännät
Varoituksia ensipesuun
Tekniset tiedot
Ecodesign-asetus
Laitteen kuvaus, 46
Kokonaiskuva
Ohjauspaneeli
DSG 5731
Korien täyttäminen, 47
Alakori
Ruokailuvälinekori
Yläkori
Käynnistys ja käyttö, 48
Astianpesukoneen käynnistys
Pesuaineen laittaminen
Ohjelmat, 49
Ohjelmataulukko
Pesun lisätoiminnot, 50
Huuhtelukirkaste ja elvytyssuola, 51
Huuhtelukirkasteen laittaminen
Elvytyssuolan laittaminen
Huolto ja hoito, 52
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Astianpesukoneen puhdistaminen
Ikävien hajujen välttämiseksi
Suihkuvarsien puhdistaminen
Syöttöveden suodattimen puhdistus
Suodattimien puhdistaminen
Jos olet poissa pitkän aikaa
Häiriöt ja korjaustoimet, 53
41
Tuoteseloste
FI
Tuoteseloste
Merkki
INDESIT
Toimittajan mallin tunniste
DSG 5731
Nimelliskapasiteetti vakioasetuksissa (1)
10
Energiatehokkuusluokka asteikolla A+++:sta (vähän kuluttava) D:hen (paljon kuluttava)
A+
Vuotuinen energiankulutus kWh (2)
237.0
Vakiopesukerran energiankulutus kWh:ina
0.81
Energiankulutus off-tilassa watteina
1.3
Energiankulutus päälle jätettynä watteina
3.0
Vuotuinen vedenkulutus litroina (3)
2800.0
Kuivausteholuokka asteikolla G:stä (minimiteho) A:han (maksimiteho)
A
Vakiopesukerran ohjelma-aika minuutteina
180’
Päälle jätetty -tilan kesto minuutteina
10
Melu dB(A) re 1 pW
49
Upotettava malli
Ei
Huomaa
1) Tarran ja selosteen tiedot koskevat vakiopesukertaa. Tämä ohjelma soveltuu normaalilikaisten astioiden pesuun.
Ohjelma on erittäin tehokas energian- ja vedenkulutuksen suhteen. Vakiopesukerta vastaa Eco-jaksoa.
2) Perustuu 280 peruspesukertaan kylmävesiliitännällä ja pientehotiloihin. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen
käyttötavoista.
3) Perustuu 280 vakiopesukertaan. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavoista.
42
Varotoimet ja suosituksia
Laite on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten
turvallisuusmääräysten mukaisesti. Nämä
varoitukset toimitetaan turvallisuussyistä ja ne on
luettava huolellisesti.
On tärkeää säilyttää tämä ohjekirja, jotta sitä
voidaan tutkia tarvittaessa. Myynnin, luovutuksen
tai muuton yhteydessä varmista, että se pysyy
yhdessä laitteen kanssa.
Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja
asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Tämä laite on suunniteltu kotikäyttöön tai vastaaviin
sovelluksiin kuten esimerkiksi:
- henkilöstön keittiökäyttöön tarkoitettuihin
tiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa
työympäristöissä;
- maatilamajoitukseen;
- asiakkaiden käyttöön hotellissa, motellissa ja
muissa vuokrattavissa asuntotiloissa;
- aamiaismajoitukseen.
Yleinen turvallisuus
• Tätä kodinkonetta eivät saa käyttää henkilöt
(lapset mukaan lukien), joiden fyysiset, henkiset
tai aistien toiminnot ovat puutteelliset tai joilla
ei ole riittävää kokemusta tai tarpeellisia tietoja,
ellei heitä valvo ja opasta henkilö, joka on
vastuussa heidän turvallisuudesta.
• Aikuisen henkilön on valvottava, etteivät lapset
leiki kodinkoneella.
• Laite on suunniteltu ei-ammattimaiseen käyttöön
asuinhuoneistossa.
• Laitetta on käytettävä astioiden pesuun
kotitalouksissa ja sitä saavat käyttää ainoastaan
aikuiset henkilöt tässä kirjasessa olevien
ohjeiden mukaisesti.
• Laitetta ei saa asentaa ulos edes suojattuun
tilaan, koska on erittäin vaarallista jättää se
alttiiksi sateelle ja ukkoselle.
• Älä kosketa astianpesukonetta paljain jaloin.
• Älä irrota pistoketta sähköpistorasiasta johdosta
vetämällä vaan ota kiinni pistokkeesta.
• On ehdottomasti suljettava vesihana ja
irrotettava sähköpistoke ennen puhdistus- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.
• Vian tapauksessa älä missään tapauksessa
yritä avata pesukoneen sisäosia korjauksen
suorittamiseksi.
• Älä nojaa tai istu avoimelle luukulle: laite voi
kaatua.
• Luukkua ei saa säilyttää aukinaisessa
asennossa, koska siihen voidaan vahingossa
kompastua.
• Säilytä pesu- ja huuhtelukirkasteet lasten
ulottumattomissa.
• Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
Hävittäminen
FI
• Pakkausmateriaalien hävittäminen: noudata
paikallisia määräyksiä, siten pakkausmateriaalit
voidaan käyttää uudelleen.
• S ä h k ö is t e n ja e le k t ro n is t e n la it t ei d e n
muodostamia jätteitä käsittelevä Euroopan
direktiivi (WEEE) 2012/19/EU määrää, että
hävitettäviä kodinkoneita ei saa laittaa tavallisten
kaupunkijätteiden sekaan. Hävitettävät laitteet
on kerättävä erikseen, jotta optimoidaan
materiaalien kierrätys ja estetään mahdolliset
vahingot terveydelle ja ympäristölle. Ruudutettu
roskakoritunnus on liitetty kaikkiin tuotteisiin
muistuttamaan velvollisuudesta lajitella jätteet.
Kodinkoneiden asianmukaista hävittämistä
koskevien lisätietojen saamiseksi haltijat
voivat kääntyä paikallisen julkisen palvelun tai
jälleenmyyjien puoleen.
Säästä rahaa ja kunnioita luontoa
Säästä vettä ja energiaa
• Käynnistä astianpesukone ainoastaan täyteen
lastattuna. Odotettaessa sen täyttymistä,
voit estää ikävien hajujen muodostumisen
liotusjaksolla (katso Ohjelmat).
• Valitse ohjelma pestävien astioiden
tyypin ja likaisuuden mukaan noudattaen
ohjelmataulukon suosituksia:
- käytä normaalilikaisille astioille Eco-ohjelmaa,
joka takaa alhaisen energian ja veden
kulutuksen.
- jos laite ei ole täysi, käytä puolitäyttöä* (katso
Käynnistys ja käyttö).
• Jos sopimuksesi sähkölaitoksen kanssa sisältää
halvemman hinnan tiettyinä kellonaikoina,
suorita pesut alhaisen hinnan aikoina.
Lisätoiminto viivästetty käynnistys * (katso
Käynnistys ja käyttö) voi helpottaa pesujen
suorittamista kyseisinä aikoina.
Pesuaineet ilman fosfaatteja, ilman klooria
sekä entsyymien kanssa
• Suositellaan lämpimästi käyttämään pesuaineita,
jotka eivät sisällä fosfaatteja eikä klooria ja jotka
siten täyttävät paremmin ympäristövaatimukset.
• Entsyymit kehittävät erityisen tehokkaan
vaikutuksen jo 50°C:en lämpötiloissa ja
siten entsyymejä sisältävät pesuaineet
mahdollistavat pesun alhaisilla lämpötiloilla
kuitenkin aikaansaaden saman pesutuloksen
kuin saataisiin 65°C:ssa.
• Annostele pesuaine valmistajan ohjeiden, veden
kovuuden, astioiden määrän ja likaisuuden
mukaan, jotta voidaan välttää pesuaineen
liikakäyttö. Vaikka pesuaineet ovat biohajoavia,
ne sisältävät aineita, jotka muuttavat luonnon
tasapainoa.
43
Asennus ja Huoltoapu
FI
Muuton yhteydessä pidä laite pystyasennossa, tarvittaessa
kallista sitä takalaitaa kohden.
Sijoittaminen ja vaaitus
1. Poista laite pakkauksesta ja tarkista, ettei se ole vahingoittunut
kuljetuksen aikana. Jos siinä on havaittavissa vaurioita, älä liitä
sitä ja ota yhteys jälleenmyyjään.
Veden poistoletkun liittäminen
Liitä poistoletku taittamatta sitä veden viemäriputkistoon, jonka
halkaisija on vähintään 4 cm.
Poistoletku on asetettava 40-80 cm:n korkeudelle lattiasta tai
astianpesukoneen asetustasosta (A).
2. Sijoita astianpesukone siten, että sen sivulaidat tai takalaita
koskettavat viereisiä huonekaluja tai seinää. Laite voidaan myös
upottaa jatkuvan työtason alle* (katso asennusohjelappua).
3. Asenna laite tasaiselle ja kovalle lattialle. Tasoita
epätasaisuudet ruuvaten etutukijalkoja auki tai kiinni, kunnes
laite on vaakatasossa. Huolellinen vaaitus antaa vakautta sekä
estää tärinää, äänekkyyttä ja siirtymistä.
4 * . Taemman tukijalan säätämiseksi käsittele punaista,
astianpesukoneen alla etukeskiosassa sijaitsevaa, kuusikulmaista
holkkia kuusiokoloavaimella (8mm) kiertäen myötäpäivään
korkeuden lisäämiseksi ja vastapäivään sen vähentämiseksi.
Ennen poistoletkun liittämistä lavuaarin juoksuputkeen poista
muovitulppa (B).
(katso ohjelappua, joka on asiakirjojen liitteenä)
Sen takaamiseksi, että ei tapahdu vuotoja, astianpesukone:
- on varustettu järjestelmällä, joka keskeyttää veden tulon
sisäisten vuotojen tai häiriön tapauksessa.
Jotkut mallit on varustettu ylimääräisellä turvalaitteella,
New Acqua Stop * , joka estää vuodot myös syöttöletkun
rikkoutumisen tapauksessa.
Vesi- ja sähköliitännät
Sähkö- ja vesilaitteistojen sopeuttaminen asennusta varten
on annettava tehtäväksi ainoastaan ammattitaitoiselle
henkilöstölle.
Astianpesukonetta ei saa asettaa letkujen tai sähköjohtojen
päälle.
Laite on liitettävä veden syöttöverkostoon uusia letkuja
käyttäen.
Älä käytä vanhoja letkuja.
Veden syöttöletkut ja poistoletkut sekä sähkön syöttöjohto voidaan suunnata oikealle tai vasemmalle parhaan mahdollisen
asennuksen suorittamiseksi.
Veden syöttöletkun liittäminen.
• Kylmävesiliitäntä: ruuvaa syöttöletku hanaan, jonka liitinosa
on ¾ putkikierteitetty; ennen liittämistä anna veden juosta,
kunnes se on kirkasta, jotta mahdolliset epäpuhtaudet eivät
tuki laitetta.
• Lämminvesiliitäntä: mikäli on kyseessä keskitetty
lämmitysjärjestelmä lämpöpattereilla, astianpesukone
voidaan liittää lämminvesiverkkoon, kunhan veden lämpötila
on enintään 60°C.
Ruuvaa letku hanaan kuten kuvattu kylmän veden liitännässä.
Jos syöttöletkun pituus ei riitä, käänny erikoisliikkeen tai
valtuutetun teknikon puoleen (katso Huoltoapu).
Vedenpaineen on sisällyttävä arvoihin, jotka kuvataan
Teknisten tietojen taulukossa (katso viereen).
Ole varovainen, ettei letku taitu tai joudu puristuksiin.
Ylivuotosuoja.
VAROITUS: VAARALLINEN JÄNNITE!
Veden syöttöletkua ei saa missään tapauksessa leikata, koska
se sisältää jännitteen alaisia osia.
Sähköliitäntä
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista, että:
• pistorasia on maadoitettu ja että se on lain vaatimusten
mukainen;
• pistorasia kestää koneen tehon enimmäiskuormituksen, joka
osoitetaan luukun kehyksessä sijaitsevassa teknisten tietojen
arvokilvessä
(katso kappaletta Astianpesukoneen kuvaus);
• syöttöjännite on luukun kehyksessä sijaitsevassa arvokilvessä
osoitettujen arvojen rajoissa;
• pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa.
Päinvastaisessa tapauksessa pyydä, että valtuutettu teknikko
vaihtaa pistokkeen (katso Huoltoapu); älä käytä jatkojohtoja
tai haaroitusrasioita.
Laitteen asennuksen jälkeenkin sähköjohdon ja
verkkopistorasian on sijaittava siten, että ne voidaan saavuttaa
helposti.
Johtoa ei saa taittaa eikä se ei saa joutua puristuksiin.
Mikäli sähkönsyöttöjohto on vahingoittunut, se on
vaihdatettava välittömästi valmistuttajalla tai valtuutetulla
huoltoliikkeellä, jotta voidaan välttää kaikki mahdolliset riskit.
(Katso Huoltoapu)
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
44
Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, mikäli näitä
määräyksiä ei noudateta.
Kone on varustettu äänimerkeillä/äänillä (pesukoneen mallin
mukaan), jotka ilmoittavat tapahtuneen käskyn: käynnistys,
Höyrynsuojalista*
Ohjauspaneelissa/näytöllä olevat tunnukset/merkkivalot/
ledit voivat vaihtaa väriä, vilkkua tai palaa kiinteänä.
(astianpesukoneen mallin mukaan).
Sen jälkeen kun astianpesukone on upotettu paikalleen, avaa
luukku ja liimaa läpinäkyvä tarraliuska puisen tason alle sen
suojaamiseksi mahdolliselta veden tiivistymiseltä.
Varoituksia ensipesuun
Asennuksen jälkeen poista koreissa olevat pehmustepalat ja
yläkorin varmistuskuminauhat (mikäli olemassa).
Juuri ennen ensimmäistä pesua, täytä suolasäiliö kokonaan
vedellä ja vasta sen jälkeen lisää noin 1 kg suolaa (katso
kappaletta Huuhtelukirkaste ja elvytyssuola): on normaalia,
että vesi läikkyy yli. Valitse veden kovuusaste (katso kappaletta
Huuhtelukirkaste ja elvytyssuola). Suolan lisäämisen jälkeen
SUOLAN PUUTTUMISEN* merkkivalo sammuu.
Suolasäiliön täyttämättä jättäminen voi vahingoittaa veden
pehmennintä ja lämmittävää elementtiä.
Tekniset tiedot
Mitat
Leveys, cm: 45
Korkeus, cm: 85
Syvyys, cm: 60
Täyttömäärä
10 perusruokailuvälinesarja
Syöttöveden paine
0,05 ÷ 1MPa (0.5 ÷ 10 bar)
7,25 psi – 145 psi
Syöttöjännite
katso tietolaattaa
Kokonaisottoteho
katso tietolaattaa
Sulake
katso tietolaattaa
Tämä astianpesukone noudattaa
seuraavia Euroopan yhteisön
direktiivejä:
-2006/95/EC, (Pienjännite)
-2004/108/EC
(Sähkömagneettinen
yhteensopivuus)
-2009/125/EC (Comm. Reg.
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/CE (Merkintä)
-2012/19/EC
FI
jakson loppu, ym..
Näytöllä näytetään hyödyllisiä tietoja, jotka koskevat
asetettua jaksoa, pesun/kuivauksen vaihetta, jäljellä olevaa
aikaa, lämpötilaa, ym... ym...
Huoltoapu
Ennen huoltoapuun soittamista:
• Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso
Häiriöt ja korjaustoimet).
• Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko
ongelma jo ratkennut.
• Mikäli häiriö ei ole korjaantunut, ota yhtyettä valtuutettuun
tekniseen huoltoliikkeeseen.
Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
• häiriön tyyppi;
• koneen malli (Mod.);
• sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät laitteessa olevasta arvokilvestä
(katso Laitteen kuvaus).
ECODESIGN-ASETUS
Pesujakso ECO on perusohjelma, johon energiamerkinnän tiedot
viittaavat; kyseinen jakso soveltuu normaalilikaisten astioiden
pesuun ja se on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen
suhteen kyseisen tyyppisille astioille. Kuluttaaksesi vähemmän
vettä käytä astianpesukonetta vain täyteen lastattuna.
Valmiustilan kulutustiedot: Kulutus päälle jätettynä -tilassa: W
3 - kulutus pois päältä -tilassa: W 1,3
Tärkeimpien jaksojen kulutustietojen taulukko
TEHOKAS
NORMAALI
Perusolosuhteet*
Energian kulutus
(kWh/jakso)
1,60
1,30
Veden kulutus
(l/jakso)
16
16
Kesto (min/jakso)
150
120
Käyttäjäolosuhteet**
Energian kulutus Veden kulutus
(kWh/jakso)
(l/jakso)
1,40
15
1,10
15
Kesto (min/jakso)
135
110
*Ohjelman tiedot ovat laboratoriomittauksissa saatuja arvoja eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaisesti.
** Tiedot on saatu suorittaen mittaukset olosuhteissa, jotka vastaavat kuluttajien käyttö- ja täyttötapoja.
45
Laitteen kuvaus
FI
Kokonaiskuva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ohjauspaneeli
Yläkori
Ylempi suihkuvarsi
Kääntyvät väliseinämät
Korin korkeuden säädin
Alakori
Alempi suihkuvarsi
Ruokailuvälinekori
Pesusuodatin
Suolasäiliö
Pesuainelokerot ja huuhtelukirkastesäiliö
Arvokilpi
Ohjauspaneeli***
Näppäin
Ohjelman valinta
Näppäin
On-Off/Reset
Näyttö
Näppäin ja
merkkivalo
Start/Tauko
Näppäin Start
Viivästetty
Näppäin Puolitäyttö
Näppäin
Monitoimitabletit
Näyttö
Merkkivalo Pesu
Merkkivalo Kuivaus
Merkkivalo Huuhtelukirkaste puuttuu
Ohjelman numero
Merkkivalo Suola puuttuu
Valaistu osoitin
jäljellä oleva aika
Merkkivalo Viivästetty käynnistys
Merkkivalo Monitoimitabletit
Merkkivalo Puolitäyttö
*** Vain kokonaan kalusteisiin upotettavissa malleissa
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
Ohjelman numero ja tyyppi sekä lisätoiminnot vaihtelevat astianpesukoneen mallin mukaan.
46
Korien täyttäminen
Ennen korien täyttämistä puhdista astiat ruuan tähteistä
sekä tyhjennä lasit ja mukit niihin jääneistä nesteistä.
Aseta astiat siten, että ne pysyvät tukevasti paikallaan
eivätkä kaadu.
Täyttämisen jälkeen on tarkistettava, että suihkuvarret
pyörivät vapaasti.
Alempi kori
Alempaan koriin voidaan laittaa kattiloita, kansia, lautasia,
salaattikulhoja, ruokailuvälineitä, jne. täyttöesimerkkien mukaisesti.
Lautaset ja isot kannet on asetettava mieluiten
korin laidoille varoen samalla, ettei estetä ylemmän
suihkuvarren kiertoliikettä.
Jotkut astianpesukonemallit on
varustettu kallistuvilla lohkoilla*,
joita voidaan käyttää pystysuorassa
asennossa lautasten tukemiseen tai
vaakasuorassa asennossa kattiloiden
ja salaattikulhojen asettamiseen.
Ruokailuvälinekori
Ruokailuvälinekori voi olla erilainen astianpesukoneen mallista
riippuen:
Ruokailuvälinekori on asetettava alakorin etuosaan antaen sen
liukua kiinteiden liitteiden väliin tai yläkoriin siinä tapauksessa,
että suoritetaan pesu puolitäytöllä (malleissa, joissa olemassa
kyseinen lisätoiminto).
- Se on varustettu liukuvilla
väliseinämillä, joiden avulla
ruokailuvälineet saadaan
asetettua parhaiten.
Kaltevuus A
Kaltevuus B
Kaltevuus C
FI
- Nosta väliseinämää, siirrä sitä hieman ja aseta se haluttuun
kaltevuuteen.
Säädä yläkorin kaltevuus
Astioiden laittamisen helpottamiseksi on mahdollista säätää
yläkori ylempään tai alempaan asentoon.
Suositellaan säätämään ylemmän korin korkeus KORI
TYHJÄNÄ.
Älä KOSKAAN nosta tai laske koria vain yhdeltä puolelta.
Avaa korin ohjaimien kiinnikkeet oikealla
sekä vasemmalla ja vedä kori ulos;
aseta se ylä- tai ala-asentoon, anna sen
liukua ohjaimia myöten, kunnes myös
etummaiset pyörät ovat sisällä, lopuksi
sulje kiinnikkeet (katso kuvaa).
Jos kori on varustettu kahvoilla Dual
Space * (katso kuvaa), vedä yläkori
ääriasentoon, ota kiinni korin laidoilla
olevista kahvoista ja siirrä ylös- tai
alaspäin; anna korin pudota takaisin
paikalleen saattaen sitä.
Täyttöesimerkkejä yläkorille
Veitset ja muut terävät esineet on asetettava
ruokailuvälinekoriin terävä osa alaspäin tai ne on sijoitettava
yläkorin väliseinämiin vaakatasoon.
Ruokailuvälinekorin sijoitusesimerkkejä
Täyttöesimerkkejä alakorille
Ylempi kori
Lastaa siihen herkät ja kevyet astiat: lasit, kahvikupit ja teemukit,
pikkulautaset, matalat salaattiastiat, pannut, matalat hieman
likaiset kattilat kuten osoitetaan käyttöesimerkeissä.
• Mukit ja kupit, pitkät ja teräväkärkiset veitset,
tarjoiluvälineet: laita ne väliseinämille**.
Väliseinämät vaihtelevalla kaltevuudella
- Kaltevuuden avulla voidaan lisätä ylemmän korin tilaa, sijoittaa
helpommin erikorkuisia jalallisia laseja sekä parantaa
kuivaustuloksia.
Konepesuun sopimattomia astioita
• Puuesineet ja muut välineet, joiden kädensija on puuta
tai sarvea, sekä esineet, joissa on liimattuja osia.
• Esineet, jotka on valmistettu alumiinista, kuparista, messingistä,
tinajuotteesta tai tinasta.
• Kuumuutta kestämättömät muoviastiat.
• Antiikkiset tai käsinmaalatut posliiniesineet
• Vanhat hopeaesineet. Sen sijaan uudet hopeaesineet voidaan
pestä hellällä ohjelmalla varmistaen, etteivät ne joudu
kosketuksiin muiden metallien kanssa.
Suositellaan hankkimaan konepesun kestävät astiat.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
** Sekä lukumäärä että sijainti voivat vaihdella.
47
Käynnistys ja käyttö
FI
Astianpesukoneen käynnistys
Pesuaineen laittaminen
1. Avaa vesihana.
2. Paina näppäintä ON-OFF: kaikki ohjauspaneelin
merkkivalot syttyvät muutamaksi sekunniksi.
3. Avaa luukku ja annostele pesuaine (katso alle).
4. Lastaa korit (katso Korien täyttäminen) ja sulje luukku.
5. Valitse ohjelma pestävien astioiden ja niiden likaisuusasteen
mukaisesti (katso ohjelmataulukkoa) painaen näppäintä P.
6. Valitse pesun lisätoiminnot* (katso viereen).
7. Käynnistä painaen näppäintä Start/Tauko (kiinteä valo):
pitkä äänimerkki ilmoittaa ohjelman alkaneen, pesun
merkkivalo syttyy ja voit nähdä näytöllä ohjelman numeron
ja jakson loppuun jäljellä olevan ajan.
8. Lopuksi kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja yksi pitkä äänimerkki
Pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta annostelusta,
liika pesuaine ei pese tehokkaammin vaan saastuttaa
ympäristöä.
osoittavat ohjelman lopun, näppäin Start/Tauko sammuu
ja näytölle ilmestyy kirjoitus END. Sammuta laite painaen
näppäintä ON-OFF, sulje vesihana ja irrota pistoke
pistorasiasta.
9. Odota muutama minuutti ennen astioiden poistamista,
ettet polta itseäsi. Tyhjennä korit aloittaen alemmasta korista.
- Sähköenergian kulutuksen vähentämiseksi
tietyissä olosuhteissa, kun kone EI ole käytössä, se
sammuu automaattisesti.
Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen
Väärin valittu ohjelma voidaan muuttaa, jos se on juuri alkanut:
pesun käynnistyttyä pesujakson muuttamiseksi sammuta
kone painaen pitkään näppäintä ON/OFF/Reset ja käynnistä
se uudelleen samalla näppäimellä sekä valitse uudelleen
ohjelma ja halutut lisätoiminnot.
Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua
pesuaineita.
ÄLÄ KÄYTÄ käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita.
Pesuaineen liiallinen käyttö voi jättää vaahtojäämiä
jakson lopussa.
Tabletteja suositellaan käyttämään ainoastaan malleissa,
joissa on olemassa lisätoiminto MONITOIMITABLETIT.
Parhaat pesun ja kuivauksen tulokset saadaan
ainoastaan käytettäessä jauhemaista pesuainetta,
nestemäistä huuhtelukirkastetta ja suolaa.
lokero A: Pesuaine
lokero B: Esipesun pesuaine
1. Avaa kansi C painaen painiketta
D.
2. Annostele pesuaine kuten
osoitetaan ohjelmataulukossa:
• jauheena: lokerot A ja B.
• tabletteina: kun ohjelma vaatii
1 tabletin, laita se lokeroon A ja
sulje kansi; kun ohjelma vaatii 2
tablettia, laita toinen niistä altaan
C
pohjalle.
3. Poista pesuainejäämät altaan laidoilta ja sulje kansi, kunnes
se napsahtaa kiinni.
D
A
B
Astioiden lisääminen
Paina näppäintä Start/Tauko (näppäimen merkkivalo vilkkuu).
Avaa luukku varoen ulostulevaa höyryä ja lisää astiat.
Paina näppäintä Start/Tauko (kiinteä valo): jakso jatkaa
toimintaansa.
Painettaessa näppäintä Start/Tauko koneen
laittamiseksi taukotilaan, keskeytetään sekä ohjelma että
mahdollisesti asetettu viivästetty käynnistys.
Tässä vaiheessa ei voida vaihtaa ohjelmaa.
Vahingossa tapahtuneet keskeytykset
Jos luukku avataan pesun aikana tai tapahtuu sähkökatkos,
ohjelma keskeytyy. Se jatkuu keskeytyskohdasta, kun luukku
suljetaan tai sähkövirta palautuu.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
48
Ohjelmat
Jos astiat ovat vain hieman likaisia tai ne on huuhdeltu vedellä etukäteen, alenna
huomattavasti käytettävää pesuainemäärää.
FI
Ohjelman numero ja tyyppi sekä lisätoiminnot vaihtelevat astianpesukoneen mallin mukaan.
Ohjeita ohjelmien
valitsemiseksi
Ekologinen pesu alhaisella
energiankulutuksella, sopii astioille
ja kattiloille.
Normaalilikaiset astiat ja kattilat.
Päivittäinen perusohjelma.
Likainen päivittäinen rajoitetun
astiamäärän kanssa
(4 ruokailuvälinesarjaa
+ 1 kattila + 1 paistinpannu).
Alustava pesu odotettaessa
lisäastioita seuraavan ruokailun
yhteydessä
Erittäin likaiset astiat ja kattilat (Älä
käytä herkille astioille).
Taloudellinen ja nopea jakso
käytettäväksi vähän likaisten
astioiden pesuun heti käytön
jälkeen. (2 lautasta + 2 lasia + 4
ruokailuvälinettä + 1 kattila + 1
pieni paistinpannu)
Taloudellinen ja nopea jakso
käytettäväksi herkille, kovaa
lämpötilaa kestämättömille
astioille heti käytön jälkeen.
(viinilasit yläkoriin + herkät lautaset
alakoriin).
Pesuaine
(A) = lokero A
(B) = lokero B
Jauhe
Neste
Tabs
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Kyllä
Viivästetty
käynnistys –
Puolitäyttö - Tabs
3.00’
21 g (A)
4 g (B)
21 ml (A)
4 ml (B)
1 (A)
Kyllä
Viivästetty
käynnistys –
Puolitäyttö - Tabs
1.50’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Ei
Viivästetty
käynnistys –
Puolitäyttö - Tabs
1:00’
Ei
Ei
Ei
Ei
Viivästetty
käynnistys –
Puolitäyttö
0.08’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Kyllä
Viivästetty
käynnistys –
Puolitäyttö - Tabs
2.25’
21 g (A)
21 ml (A)
1 (A)
Ei
Viivästetty
käynnistys – Tabs
0.25’
25 g (A)
25 ml (A)
1 (A)
Kyllä
Viivästetty
käynnistys –
Puolitäyttö - Tabs
1:35’
Ohjelma
1. Eco*
Lisätoi
minnot
Ohjelman
kesto
(poikkeama
±10%)
Tuntia Min.
Ohjelmat,
joihin
kuuluu
kuivaus
2. Normaali
3. Päivittäinen
(Daily 60’)
4. Liotus
5. Tehopesu
6. Pikapesu
7. Kristallilasi
Huomaa:
ohjelmien ”Päivittäinen ja Pikapesu” parhaat tulokset saadaan helpoiten noudattaen annettuja astiamääriä.
Eco-ohjelma noudattaa standardia EN-50242 ja se kestää kauemmin kuin muut ohjelmat, tästä huolimatta se kuluttaa vähemmän
energiaa ja kunnioittaa enemmän ympäristöä.
Huomautus testauslaitoksille: yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi vertailevan EN testin ehdoista, lähetä pyyntö
sähköpostiosoitteeseen: [email protected]
Pesuaineen annostelun helpottamiseksi on hyvä tietää, että:
1 lusikka = noin 15 gr. jauhetta = 15 ml nestettä - 1 pikkulusikka = noin 5 gr. jauhetta = 5 ml nestettä
49
Pesun lisätoiminnot
FI
Pesun lisätoiminnot
LISÄTOIMINTOJA voidaan asettaa, muuttaa tai peruuttaa
ainoastaan sen jälkeen, kun on valittu pesuohjelma, ja ennen
kuin on painettu näppäintä Start/Tauko.
Voidaan valita ainoastaan valitun ohjelmatyypin kanssa
yhteensopivia lisätoimintoja. Jos lisätoiminto ei sovi yhteen valitun
ohjelman kanssa, (katso ohjelmataulukkoa) vastaava merkkivalo
vilkkuu nopeasti 3 kertaa.
Puolitäyttö
Jos astioita on vähän, voidaan suorittaa puolitäyttö
säästäen vettä, energiaa ja pesuainetta. Valitse
ohjelma painaen näppäintä PUOLITÄYTTÖ: vastaava
merkkivalo syttyy.
Näppäimen PUOLITÄYTTÖ painallus uudelleen peruuttaa
lisätoiminnon.
Muista puolittaa myös pesuainemäärä.
Suositellaan käyttämään jauhemaista pesuainetta.
Jos valitaan lisätoiminto, joka ei sovi yhteen aiemmin asetetun
lisätoiminnon tai pesuohjelman kanssa, yhteen sopimaton
lisätoiminto vilkkuu 3 kertaa ja se sammuu, kun sen sijaan
viimeksi valittu asetus jää voimaan.
Monitoimitabletit (Tabletit)
Väärin asetetun lisätoiminnon valinnan peruuttamiseksi
paina uudelleen vastaavaa näppäintä.
Viivästetty käynnistys
Ohjelman käynnistymistä voidaan viivästää 1 - 24
tuntia:
1. Halutun pesuohjelman ja mahdollisten lisätoimintojen
valinnan jälkeen paina näppäintä VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS:
vastaava merkkivalo syttyy. Samalla näppäimellä valitse,
koska haluat käynnistää pesujakson (välillä 1 - 24 tuntia).
2. Vahvista valinta näppäimellä Start/Tauko ja käänteinen
ajanlasku käynnistyy, valittu viivästys näytetään ja näppäin Start/
Tauko lakkaa vilkkumasta (kiinteä valo).
Tällä lisätoiminnolla optimoidaan pesu- ja
kuivaustulos.
Käytettäessä monitoimitablettia paina näppäintä
MONITOIMITABLETIT, vastaava merkkivalo syttyy. Lisätoiminto ”Monitoimitabletit” pidentää ohjelman
kestoaikaa.
Tabletteja suositellaan käyttämään ainoastaan malleissa, joissa on olemassa lisätoiminto MONITOIMITABLETIT.
Tätä lisätoimintoa ei suositella ohjelmille, jotka eivät
sisällä monitoimitablettien käyttövaihtoehtoa.
3. Ajan kuluttua umpeen voit kuulla pitkän äänimerkin,
VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN merkkivalo sammuu ja
ohjelma käynnistyy.
VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN valinnan poistamiseksi
paina VIIVÄSTETYN KÄYNNISTYKSEN näppäintä, kunnes
ilmestyy OFF.
Viivästettyä käynnistystä ei ole mahdollista asettaa
jakson käynnistymisen jälkeen.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
50
Huuhtelukirkaste ja
elvytyssuola
Käytä ainoastaan erityisiä konepesuaineita.
Älä käytä ruokasuolaa tai teollisuussuolaa tai käsinpesuun
tarkoitettuja aineita.
Noudata ohjeita pakkauksessa.
Jos käytetään monitoimituotteita, ei ole tarpeen lisätä
kirkastetta, mutta suositellaan lisäämään suolaa erityisesti,
jos vesi on kovaa tai erittäin kovaa. Noudata pakkauksen
ohjeita.
Jos ei lisätä suolaa eikä huuhtelukirkastetta, on
normaalia, että SUOLAN PUUTTUMISEN* ja
HUUHTELUAINEEN PUUTTUMISEN* merkkivalot pysyvät
päällä.
Huuhtelukirkasteen laittaminen
Huuhtelukirkaste helpottaa astioiden kuivausta lisäten veden
luistavuutta astioiden pinnoilla siten, että niille ei jää juovia tai
läikkiä.
Huuhtelukirkastesäiliö on täytettävä:
• kun ohjauspaneeliin/näytölle syttyy merkkivalo
HUUHTELUKIRKASTE PUUTTUU*;
F
G
1. Avaa säiliö kiertäen korkkia (G)
vastapäivään.
2. Kaada huuhtelukirkaste
varovasti, jotta se ei loisku yli.
Mikäli tapahtuu näin, puhdista
loiskeet välittömästi kuivalla
rievulla.
3. Ruuvaa korkki kiinni.
Älä KOSKAAN kaada
huuhtelukirkastetta suoraan altaan sisälle.
Säädä huuhtelukirkasteen annostelu
Jos et ole tyytyväinen kuivaustulokseen, on mahdollista säätää
huuhtelukirkasteen annostelua. Kierrä ruuvimeisselillä säädintä
(F) valiten 6 asennon välillä (tehtaalla säädöksi valitaan asento 4):
• jos astioissa on havaittavissa juovia, käännä pienempiä
numeroita kohden (1-3).
• jos on havaittavissa vesipisaroita tai kalkkiläikkiä,
käännä isompia numeroita kohden (4-6).
Veden kovuuden asettaminen
Jokainen astianpesukone on varustettu vedenpehmentimellä,
joka erityistä astianpesukoneille tarkoitettua elvytyssuolaa
käyttäen toimittaa kalkitonta vettä astioiden pesuun.
Tässä astianpesukoneessa on säätömahdollisuus, jonka avulla
voidaan vähentää saastumista ja optimoida pesutulokset veden
kovuuden mukaan. Kovuustiedot ovat saatavilla paikalliselta
vesilaitokselta.
- Käynnistä kone painaen näppäintä ON/OFF.
- Paina näppäintä P muutaman sekunnin ajan; voit
kuulla kaksi lyhyttä äänimerkkiä, näytölle ilmestyy H2O
ja asetettu kovuuden säätönumero vilkkuu (Kalkinpoistaja
on asetettu tehtaalla numeroon 3). Paina näppäintä P
peräkkäin kunnes saavutetaan haluttu kovuus (1-2-3-4-
5* Katso veden kovuuden taulukkoa), käytettävissä olevista 5
FI
tasosta.
- Toiminnosta poistumiseksi odota muutamia sekunteja tai paina
jotain lisätoimintojen* näppäintä tai sammuta kone näppäimellä
ON/OFF.
Jos käytetään monitoimitabletteja, täytä joka tapauksessa
suolasäiliö.
Keskimääräinen
riittävyys**
Veden kovuuksien taulukko
suolasäiliölle
taso
°dH
°fH
mmol/l
kuukautta
1
0-6
0 - 10
0-1
7 kuukautta
2 6 - 11
11 - 20
1,1 - 2
5 kuukautta
3 12 - 17 21 - 30
2,1 - 3
3 kuukautta
4 17 - 34 31 - 60
3,1 - 6
2 kuukautta
6,1 - 9
2-3 viikkoa
5* 34 - 50 61 - 90
Väillä 0°f - 10°f suositellaan, ettei käytetä suolaa.
* asetuksen 5 kanssa voi kestää pidempään.
** 1 pesu päivässä
(°dH = saksalaisina kovuusasteina - °fH = ranskalaisina kovuusasteina - mmol/l = millimoolia/litra)
Elvytyssuolan laittaminen
Hyvän pesutuloksen varmistamiseksi on tarkistettava, että
suolasäiliö ei ole koskaan tyhjä. Elvytyssuola poistaa veden
kalkkipitoisuutta estäen siten kalkkijäämien muodostumista
astioihin. Suolasäiliö on sijoitettu astianpesukoneen alaosaan
(katso Kuvaus) ja se on täytettävä:
• kun vihreä kelluke* ei ole näkyvissä katsottaessa suolan
korkkia;
• kun ohjauspaneeliin/näytölle syttyy merkkivalo SUOLA
PUUTTUU*;
1. Vedä alakori ulos ja ruuvaa säiliön
korkki irti kiertäen vastapäivään.
2. Vain ensikäyttöä varten: täytä säiliö
vedellä reunoja myöten.
3. Aseta paikalleen suppilo* (katso kuvaa)
ja täytä säiliö suolalla reunaa myöten (noin 1 kg); on normaalia,
että vesi läikkyy hieman yli.
4. Ota suppilo pois*, poista suolajäämät aukon suulta; huuhtele
korkki juoksevan veden alla ennen kuin se ruuvataan kiinni
asettaen sen pää alaspäin ja antaen veden virrata neljästä
raosta, jotka ovat tähden muodossa korkin alapuolella.. (korkki
vihreän kellukkeen kanssa*)
Suositellaan, että tämä toimenpide suoritetaan jokaisen
suolan lisäyksen yhteydessä.
Sulje korkki hyvin, jotta säiliöön ei pääse pesuainetta pesun
aikana (se voisi vahingoittaa pysyvästi vedenpehmennintä).
Kun on lisättävä suolaa, täytä säiliö juuri ennen pesujakson
suorittamista, jotta puhdistetaan heti suolasäiliöstä ulos tullut
suolaliuos.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
51
Huolto ja hoito
FI
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
• Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen, jotta vältetään
vuotovaara.
• Irrota pistoke sähköpistorasiasta konetta puhdistaessasi
sekä huoltotoimenpiteitä suoritettaessa.
Astianpesukoneen puhdistaminen
• Ulkopinta ja ohjauspaneeli voidaan puhdistaa pehmeällä
veteen kostutetulla liinalla. Älä käytä liuottimia tai
hankaavia aineita.
• Sisäallas voidaan puhdistaa mahdollisista tahroista liinalla,
joka on kostutettu vedellä ja pienellä etikkamäärällä.
Ikävien hajujen välttämiseksi
• Jätä luukku aina hieman avoimeksi, jotta kosteus haihtuu.
• Puhdista säännöllisesti luukun ja pesuainelokeroiden
tiivisteet kostealla sienellä. Siten voidaan välttää
ruuantähteiden kerääntymät, jotka aiheuttavat helposti
ikävää hajua.
Suihkuvarsien puhdistaminen
Voi tapahtua, että ruuantähteet tarttuvat suihkutinvarsiin
tukkien reiät, josta vesi tulee ulos: ajoittain on hyvä tarkistaa
ja puhdistaa ne ei-metallisella harjalla.
- Sulje vesihana.
- Ruuvaa auki veden syöttöletkun pää, poista suodatin ja
puhdista se hellävaraisesti juoksevan veden avulla.
- Laita suodatin takaisin ja ruuvaa letku kiinni.
Suodattimien puhdistaminen
Suodattava yksikkö muodostuu kolmesta suodattimesta,
jotka puhdistavat pesuveden ruuantähteistä laskien sen
takaisin kiertoon:: hyvän pesutuloksen saamiseksi ne on
puhdistettava.
Puhdista suodattimet säännöllisin väliajoin.
Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman suodattimia tai
suodatin irrallisena.
• Muutaman pesukerran jälkeen tarkista suodattava yksikkö
ja tarpeen mukaan puhdista se huolellisesti juoksevan veden
alla ei-metallista harjaa käyttäen ja noudattaen alla kuvattuja
ohjeita:
1. kierrä myötäpäivään sylinterimäistä suodatinta C ja vedä
se ulos (kuva 1).
2. Poista suodatinkuppi B painaen kevyesti sivusiivekkeitä
(Kuva 2);
3. Irrota ruostumaton suodatinlautanen A (kuva 3).
4. Tarkista allas ja poista mahdolliset ruokajäämät. ÄLÄ
POISTA KOSKAAN pesupumpun suojusta (väriltään musta
osa) (kuva4).
Molemmat suihkuvarret ovat purettavissa.
Ylemmän suihkuvarren
irrottamiseksi on ruuvattava
irti muoviholkki kiertäen
vastapäivään. Ylempi suihkuvarsi
on asennettava takaisin siten, että
ylöspäin osoittaa puoli, jossa on
enemmän reikiä.
Alempi suihkuvarsi irrotetaan
vetäen ylöspäin
C
1
A
3
Syöttöveden suodattimen puhdistus*
Mikäli vesiletkut ovat uusia tai ne ovat olleet pois käytöstä
pidemmän aikaa, ennen liitännän suorittamista anna veden
juosta letkujen läpi varmistaaksesi, että ne ovat puhtaat ja
ettei niissä ole tukoksia. Mikäli tätä varotointa ei suoriteta,
on olemassa vaara, että veden sisääntulokohta tukkiutuu
vahingoittaen astianpesukonetta.
Suodattimien puhdistuksen jälkeen asenna suodattava
yksikkö takaisin ja yhdistä se oikein sen istukkaan; tämä
on erittäin tärkeää astianpesukoneen hyvän toiminnan
takaamiseksi.
Jos olet poissa pitkän aikaa
• Irrota sähköliitännät ja sulje vesihana.
• Jätä luukku puoliavoimeksi.
• Palattuasi suorita ensimmäinen pesu ilman astioita.
Puhdista hanan ulostulossa sijaitseva syöttöveden
suodatin säännöllisin väliajoin.
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
52
Häiriöt ja korjaustoimet
Voi tapahtua, että laite ei toimi. Ennen Huoltoapuun soittamista tarkista, ettei kyseessä ole helposti itse ratkaistava ongelma
käyttäen apuna seuraavaa luetteloa
Häiriöt:
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Astianpesukone ei käynnisty tai
vastaa ohjauskäskyihin
• Sammuta kone näppäimellä ON/OFF ja käynnistä se uudelleen noin minuutin kuluttua
ja aseta ohjelma uudelleen.
• Pistoketta ei ole työnnetty kunnolla sähköpistorasiaan.
• Astianpesukoneen luukku ei ole kunnolla kiinni.
Luukku ei sulkeudu
• Lukko on lauennut; työnnä luukkua voimakkaasti kunnes kuulet napsahduksen.
Astianpesukone ei poista vettä.
•
•
•
•
Astianpesukone on äänekäs.
• Astiat törmäilevät toisiinsa ja suihkutinvarsiin.
• Liikaa vaahtoa: pesuaineitta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu konepesuun.
(Katso Käynnistys ja käyttö).
Astioihin ja laseihin on jäänyt
kalkkijäämiä tai ohut valkoinen
päällyskerros.
• Suola puuttuu tai sen annostelu on sopimaton käytettävän veden kovuuteen nähden
(katso Huuhteluaine ja suola).
• Suolasäiliön korkkia ei ole suljettu kunnolla.
• Huuhteluaine on loppunut tai annostelu on riittämätön.
Astioissa ja laseissa on sinertäviä
juovia tai läikkiä.
• Huuhteluaineen annostelu on liiallista.
Astiat eivät ole kuivia.
• On valittu ohjelma ilman kuivausta.
• Huuhteluaine on loppunut tai sen annostelu on riittämätön (katso Huuhteluaine ja
suola).
• Huuhteluaineen säätö ei ole sopiva.
• Astiat ovat luistavasta materiaalista tai muovista.
Astiat eivät tule puhtaiksi.
•
•
•
•
•
Astianpesukoneeseen ei tule vettä
- Hälytys hana kiinni.
•
•
•
•
(voit kuulla lyhyitä äänimerkkejä)
(näytöllä näkyy koodi A:6).
Ohjelma ei ole vielä päättynyt.
Veden poistoletku on taittunut (katso Asennus).
Lavuaarin poistoaukko on tukkiutunut.
Suodatin on tukkiutunut ruuantähteistä.
Korit ovat liian täynnä (katso Korien täyttäminen).
Astiat on aseteltu sopimattomasti.
Suihkutinvarret eivät voi pyöriä vapaasti.
Pesuohjelma on liian kevyt (katso Ohjelmat).
Liikaa vaahtoa: pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu konepesuun.
(Katso Käynnistys ja käyttö).
• Huuhteluaineen korkkia ei ole suljettu kunnolla.
• Suodatin on likainen tai tukkiutunut (katso Huolto ja hoito).
• Suola puuttuu (katso Huuhteluaine ja suola).
Vesijohtoverkossa ei ole vettä.
Veden syöttöletku on taittunut (katso Asennus).
Avaa hana ja laite käynnistyy muutaman minuutin kuluttua.
Laite on lukkiutunut, koska äänimerkkeihin ei ole reagoitu. Sammuta kone näppäimellä
ON/OFF, avaa hana ja noin 20 sekunnin kuluttua käynnistä kone uudelleen painaen
samaa näppäintä. Ohjelmoi kone uudelleen ja käynnistä.
Veden syöttöletkun hälytys/
• Sammuta kone painaen näppäintä ON/OFF. Sulje vesihana vuotovaaran
Syöttöveden suodatin tukkeutunut.
ehkäisemiseksi ja irrota sähköpistoke.
(näytöllä näkyy koodi A:7).
Tarkista, että epäpuhtaudet eivät ole tukkineet syöttöveden suodatinta. (katso
kappaletta ”Huolto ja hoito”)
* Olemassa vain tietyissä malleissa.
53
FI
FI
54
FI
55
195118141.00
11/2013 pb - Xerox Fabriano
FI
56
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement