Indesit GPN 64 CI RFH Instruction for Use | Manualzz
GPN 64 CI RFH
Қазақша
Пайдалану нұсқаулығы
ПЛИТА
Мазмұны
Пайдалану нұсқаулығы,1
Ескертулер,3
Көмек,4
Құрылғы сипаттамасы,5
Орнату,18
Қосу және пайдалану,22
Сақтандырулар мен кеңестер,22
Жөндеу және күтім,23
Ақаулықтарды жою,23
English
Operating Instructions
HOB
Contents
Operating Instructions,1
Warnings,2
Assistance,4
Description of the appliance,5
Installation,6
Start-up and use,10
Precautions and tips,10
Maintenance and care,11
Troubleshooting,11
Русскии
Руководство по эксплуатации
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
Содержание
Руководство по эксплуатации,1
Предупреждения,2
Сервисное обслуживание,4
Описание изделия,5
Установка,12
Включение и эксплуатация,16
Предосторожности и рекомендации,16
Техническое обслуживание и уход,17
Неисправности и методы их устранения,17
Warnings
Предупреждения
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use. Care should be taken to
avoid touching heating elements. Children less than 8
years of age shall be kept away unless continuously
supervised. This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made
by children without supervision.
ВНИМАНИЕ: Данное изделие и его доступные
комплектующие сильно нагреваются в процессе
эксплуатации.Будьте осторожны и не касайтесь
нагревательных элементов.Не разрешайте
детям младше 8 лет приближаться к изделию
без контроля.Данное изделие может быть
использовано детьми старше 8 лет и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями или без опыта и
знания о правилах использования изделия при
условии надлежащего контроля или обучения
безопасному использованию изделия с учетом
соответствующих рисков. Не разрешайте
детям играть с изделием. Не разрешайте детям
осуществлять чистку и уход за изделием без
контроля взрослых.
WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or
oil can be dangerous and may result in fire. NEVER
try to extinguish a fire with water, but switch off the
appliance and then cover flame e.g. with a lid or a
fire blanket.
WARNING: Danger of fire: do not store items on the
cooking surfaces.
Never use steam cleaners or pressure cleaners on
the appliance.
Remove any liquid from the lid before opening it. Do
not close the glass cover (if present) when the gas
burners or electric hotplates are still hot.
The appliance is not intended to be operated by
means of an external timer or separate remote
control system.
CAUTION: the use of inappropriate hob guards can
cause accidents.
   
      
        
    
     
   
    
   
Никогда не используйте паровые чистящие
агрегаты или агрегаты под высоким давлением
для чистки изделия.
Удалите жидкость из крышки перед открытием.
Не закрывать стеклянную крышку (если имеется)
с газовыми горелками или электрическая плита
еще горячая.
     
    
 
ВНИМАНИЕ: Использование несоответствующих
план защиты может привести к несчастным
случаям.
2
Ескертулер
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін
бөліктері жұмыс кезінде қызуы мүмкін. Қыздыру
элементтеріне тимеуге назар аударыңыз. 8-ге
толмаған балаларға үздіксіз бақылау болмаса,
құрылғыдан аулақ ұстау керек. Бұл құрылғыны
қауіпсіз түрде қолдану бойынша кеңес не нұсқау
берілген және ықтимал қауіп-қатерлерді түсінетін
жағдайда, оны 8-ге толған балалар мен дене,
сезіну немесе ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі
мен білімі жеткіліксіз адамдар қолдана алады.
Балаларға құрылғымен ойнауға болмайды.
Балаларға бақылаусыз құрылғыны тазалауға
және оған қызмет көрсетуге болмайды.
ЕСКЕРТУ: Плитада майға тамақ пісірген кезде
бақылап тұрмау қауіпті болуы және өрт шығуға
әкелуі мүмкін.
Өртті ЕШҚАШАН сумен өшіруші болмаңыз, оның
орнына құрылғыны өшіріп, жалынды жабыңыз,
мысалы қақпақпен немесе өртенбейтін матамен.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: пісіру беттерінде
заттарды сақтамаңыз.
Автоматты түрде тазарту кезінде құрылғының
беті ыстық болатындықтан балаларды одан алыс
жерде ұстаңыз.
Металл заттарды (пышақтар, қасықтар, таба
қақпақтары, т.б.) конфоркаға қоймаңыз, себебі
олар қызып кетуі мүмкін.
Құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек
қашықтан басқару жүйесімен басқарылуға
арналмаған.
А БА Й Б О Л Ы Ң Ы З : с ә й к е с к ел м е й т і н
конфоркалардың қорғану құралдарын пайдалану
жазатайым оқиғаларға себеп болуы мүмкін.
3
Assistance
Communicating:
• the type of problem encountered.
• appliance model (Mod.)
• serial number (S/N)
This information is found on the data plate located on the appliance and/or
on the packaging.
Сервисное обслуживание
Перед тем как обратиться в Центр Технического Обслуживания:
• тип неисправности;
• модель изделия (Мод.)
• номер тех. паспорта (серииныи №)
Эти данные вы наидете на паспортнои табличке, расположеннои на
изделии.
Көмек
Байланыс ақпараты:
• туындаған проблема түрі.
• құрылғының моделі (Мод.).
• сериялық нөмірі (С/н).
Бұл ақпарат құрылғыда орнатылған деректеме кестесінде немесе
орамадан табылуы мүмкін.
4
Description of the appliance
Құрылғы сипаттамасы
Overall view
Жалпы шолу
1. Support Grid for COOKWARE
2. GAS BURNERS
3. Control Knobs for GAS BURNERS
4. Ignition for GAS BURNERS
5. SAFETY DEVICES
1. ЫДЫСТАРҒА арналған тіреуіш тор
2. ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ
3. ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ басқару тұтқалары
4. ГАЗ ОТТЫҚТАРЫНЫҢ тұтату құралы
5. ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ
• GAS BURNERS differ in size and power. Use the diameter of the cookware
to choose the most appropriate burner to cook with.
• Control Knobs for GAS BURNERS adjust the size of the flame.
• GAS BURNER IGNITION enables a specific burner to be lit automatically.
• SAFETY DEVICE stops the gas flow if the flame is accidentally
extinguished.
• ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ өлшемі мен қуатына қарай әртүрлі болады. Тамақ
пісіру үшін тиісті оттықты ыдыстың диаметріне қарай таңдаңыз.
• ГАЗ ОТТЫҚТАРЫ басқару тұтқалары жалынның өлшемін реттейді.
• ГАЗ ОТТЫҒЫНЫҢ ТҰТАТУ ҚҰРАЛЫ белгілі бір оттықты автоматты
түрде жандыруға мүмкіндік береді.
• ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРЫЛҒЫСЫ жалын байқаусыз өшірілсе, газ ағынын
тоқтатады.
Описание изделия
Общии вид
1.
2.
3.
4.
5.
Опорные решетки для КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОД
ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ
Регуляторы ГАЗОВЫХ КОНФОРОК
Свеча зажигания ГАЗОВЫХ КОНФОРОК
ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО
• ГАЗОВЫЕ КОНФОРКИ имеют разную мощность и размер. Выберите
конфорку, наиболее соответствующую диаметру используемой
посуды.
• Регуляторы ГАЗОВЫХ КОНФОРОК служат для регуляции пламени.
• Свеча ЗАЖИГАНИЯ ГАЗОВЫХ КОНФОРОК для автоматического
зажигания нужной конфорки.
• УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ при случайном гашении пламени
перекрывает подачу газа.
2
1
3
5
4
5
Positioning
! Keep packaging material out of the reach of children. It can become a choking
or suffocation hazard (see Precautions and tips).
! The appliance must be installed by a qualified professional according to the
instructions provided. Incorrect installation may cause harm to people and
animals or may damage property.
! This unit may be installed and used only in permanently ventilated rooms
in accordance with current national regulations. The following requirements
must be observed:
• The room must be equipped with an air extraction system that expels
any combustion fumes. This may consist of a hood or an electric fan that
automatically starts each time the appliance is switched on.
In a chimney stack or branched flue.
(exclusively for cooking appliances)
Directly to
the Outside
• The room must also allow proper air circulation, as air is needed for
combustion to occur normally. The flow of air must not be less than 2 m3/h
per kW of installed power.
The air circulation system may take air directly
from the outside by means of a pipe with an
inner cross section of at least 100 cm2; the
opening must not be vulnerable to any type
of blockages.
A
• The installation cavity should have the dimensions indicated in the figure.
Fastening hooks are provided, allowing you to fasten the hob to tops that
are between 20 and 40 mm thick. To ensure the hob is securely fastened
to the top, we recommend you use all the hooks provided.
555 mm
55
m
m
mm
! Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on
to possible new owners of the appliance.
475
! Before operating your new appliance please read this instruction booklet
carefully. It contains important information for safe use, installation and care
of the appliance.
Fitting the appliance
The following precautions must be taken when installing the hob:
• Kitchen cabinets adjacent to the appliance and taller than the top of the
hob must be at least 200 mm from the edge of the hob.
• Hoods must be installed according to their relative installation instruction
manuals and at a minimum distance of 650 mm from the hob (see figure).
• Place the wall cabinets adjacent to the hood at a minimum height of 420
mm from the hob (see figure).
If the hob is installed beneath a wall cabinet,
the latter must be situated at a minimum of 700
mm above the hob.
600mm min.
420mm min.
Installation
650mm min.
GB
Before the installation remove the grids and burners from the hob and turn it
upside down, making sure you don’t damage the thermocouples and spark
plugs.
Apply the seals that come with the
appliance along the outer edges of
the hob to prevent any passage of air,
humidity and water (see Figure).
For proper application make sure the
surfaces to be sealed are clean, dry and
free of any grease/oil.
Hook fastening diagram
Examples of
ventilation holes
for comburant air.
Adjacent
Room
Room to be
Vented
The system can also provide the air needed for
combustion indirectly, i.e. from adjacent rooms
fitted with air circulation tubes as described
above. However, these rooms must not be
communal rooms, bedrooms or rooms that
may present a fire hazard.
Hooking position for top H=20mm
Front
Hooking position for top H=40mm
Back
Hooking position for top H=30mm
Enlarging the ventilation slot
between window and floor.
• Liquid petroleum gas sinks to the floor as it is heavier than air. Therefore,
rooms containing LPG cylinders must also be equipped with vents to allow
gas to escape in the event of a leak. As a result LPG cylinders, whether
partially or completely full, must not be installed or stored in rooms or
storage areas that are below ground level (cellars, etc.). It is advisable to
keep only the cylinder being used in the room, positioned so that it is not
subject to heat produced by external sources (ovens, fireplaces, stoves,
etc. ) which could raise the temperature of the cylinder above 50°C.
6
! Use the hooks contained in the “accessory pack”.
• Where the hob is not installed over a built-in oven, a wooden panel must
be installed as insulation. This must be placed at a minimum distance of
20 mm from the lower part of the hob.
Ventilation
To ensure adequate ventilation, the back panel of the cabinet must be
removed. It is advisable to install the oven so that it rests on two strips of
wood, or on a completely flat surface with an opening of at least 45 x 560
mm (see diagrams).
560
mm
.
45 m
m.
Where a hob is installed above an oven without a forced ventilation cooling
system, adequate ventilation must be provided inside the cabinet by means
of air holes through which air can pass (see figure).
Electrical connection
Hobs equipped with a three-pole power supply cable are designed to operate
with alternating current at the voltage and frequency indicated on the data
plate (this is located on the lower part of the appliance). The earth wire in the
cable has a green and yellow cover. If the appliance is to be installed above
a built-in electric oven, the electrical connection of the hob and the oven must
be carried out separately, both for electrical safety purposes and to make
extracting the oven easier.
Connecting the supply cable to the mains
Install a standardised plug corresponding to the load indicated on the data
plate.
The appliance must be directly connected to the mains using an omnipolar
circuit-breaker with a minimum contact opening of 3 mm installed between
the appliance and the mains.
The circuit-breaker must be suitable for the charge indicated and must comply
with current electrical regulations (the earthing wire must not be interrupted
by the circuit-breaker). The supply cable must not come into contact with
surfaces with temperatures higher than 50°C.
! The installer must ensure that the correct electrical connection has been
made and that it is compliant with safety regulations.
Before connecting to the power supply, make sure that:
• the appliance is earthed and the plug is compliant with the law.
• the socket can withstand the maximum power of the appliance, which is
indicated on the data plate.
• the voltage is in the range between the values indicated on the data plate.
• the socket is compatible with the plug of the appliance. If the socket is
incompatible with the plug, ask an authorised technician to replace it. Do
not use extension cords or multiple sockets.
! Once the appliance has been installed, the power supply cable and the
electrical socket must be easily accessible.
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced by authorised technicians
only (see Assistance).
! The manufacturer declines any liability should these safety measures not
be observed.
Gas connection
The appliance should be connected to the main gas supply or to a gas
cylinder in compliance with current national regulations. Before carrying out
the connection, make sure the cooker is compatible with the gas supply you
wish to use. If this is not the case, follow the instructions indicated in the
paragraph “Adapting to different types of gas.”
When using liquid gas from a cylinder, install a pressure regulator which
complies with current national regulations.
! Check that the pressure of the gas supply is consistent with the values
indicated in Table 1 (“Burner and nozzle specifications”). This will ensure the
safe operation and longevity of your appliance while maintaining efficient
energy consumption.
Connection with a rigid pipe (copper or steel)
! Connection to the gas system must be carried out in such a way as not to
place any strain of any kind on the appliance.
There is an adjustable L-shaped pipe fitting on the appliance supply ramp
and this is fitted with a seal in order to prevent leaks. The seal must always
be replaced after rotating the pipe fitting (seal provided with appliance). The
gas supply pipe fitting is a threaded 1/2 gas cylindrical male attachment.
Connecting a flexible jointless stainless steel pipe to a threaded
attachment
The gas supply pipe fitting is a threaded 1/2 gas cylindrical male attachment.
These pipes must be installed so that they are never longer than 2000 mm
when fully extended. Once connection has been carried out, make sure that
the flexible metal pipe does not touch any moving parts and is not compressed.
! Only use pipes and seals that comply with current national regulations.
Checking the tightness of the connection
! When the installation process is complete, check the pipe fittings for leaks
using a soapy solution. Never use a flame.
Adapting to different types of gas
To adapt the hob to a different type of gas other than default type (indicated
on the rating plate at the base of the hob or on the packaging), the burner
nozzles should be replaced as follows:
1. Remove the hob grids and slide the burners off their seats.
2. Unscrew the nozzles using a 7 mm socket spanner, and replace them
with nozzles for the new type of gas (see table 1 “Burner and nozzle
characteristics”).
3. Reassemble the parts following the above procedure in the reverse order.
4. Once this procedure is finished, replace the old rating sticker with one
indicating the new type of gas used. Sticker are available from any of our
Service Centres.
• Adjusting the burners’ primary air
Does not require adjusting.
7
GB
GB
• Setting the burners to minimum
1. Turn the tap to the low flame position.
2.Remove the knob and adjust the adjustment
screw, which is positioned in or next to the tap
pin, until the flame is small but steady.
3. Having adjusted the flame to the required low setting, while the burner is
alight, quickly change the position of the knob from minimum to maximum
and vice versa several times, checking that the flame does not go out.
4. Some appliances have a safety device (thermocouple) fitted. If the device
fails to work when the burners are set to the low flame setting, increase
this low flame setting using the adjusting screw.
5. Once the adjustment has been made, replace the seals on the by-passes
using sealing wax or a similar substance.
! If the appliance is connected to liquid gas, the regulation screw must be
fastened as tightly as possible.
! Once this procedure is finished, replace the old rating sticker with one
indicating the new type of gas used. Stickers are available from any of our
Service Centres.
! Should the gas pressure used be different (or vary slightly) from the
recommended pressure, a suitable pressure regulator must be fitted to the
inlet pipe (in order to comply with current national regulations).
DATA PLATE
Electrical
see data plate
connections
This appliance conforms to the following
European Economic Community directives:
- 2006/95/EC dated 12/12/06 (Low Voltage)
and subsequent amendments
- 2004/108/EC dated 15/12/04
(Electromagnetic Compatibility) and
subsequent amendments
- 93/68/EEC dated 22/07/93 and subsequent
amendments.
- 2009/142/EC dated 30/11/06 (Gas) and
subsequent amendments
- 2012/19/EU and subsequent amendments.
8
Burner and nozzle specifications
GB
Table 1
Liquid Gas
Diameter
(mm)
Burner
(mm)
Nozzle
1/100
(mm)
Thermal
Thermal
By-pass
Power
Power
1/100
kW (p.c.s.*) kW (p.c.s.*)
Reduced
Nominal
Natural Gas
Flow*
g/h
***
**
Thermal
Power
kW (p.c.s.*)
Nominal
Nozzle
1/100
(mm)
Flow*
l/h
Fast (R)
100
0.70
3.00
39
86
218
214
3.00
132 (H)
286
Semi Fast (S)
75
0.40
1.65
28
64
120
118
1.65
96 (Z)
157
Auxiliary (A)
55
0.40
1.00
28
50
73
71
1.00
79 (6)
95
28-30
20
35
37
25
45
Nominal (mbar)
Minimum (mbar)
Maximum (mbar)
Supply pressures
*
**
***
20
17
25
At 15°C and 1013,25 mbar - dry gas
Propane P.C.S. = 50.37 MJ/Kg
Butane P.C.S. = 49.47 MJ/Kg
Natural P.C.S. = 37.78 MJ/m³
A
R
S
S
GPN 64 NCI RFH
9
GB
Start-up and use
! The position of the corresponding gas burner is shown on every knob.
Gas burners
Each burner can be adjusted to one of the following settings using the
corresponding control knob:
●
Off
Maximum
Minimum
To light one of the burners, hold a lit match or lighter near the burner and, at
the same time, press down and turn the corresponding knob anti-clockwise
to the maximum setting.
Since the burner is fitted with a safety device, the knob should be pressed
for approximately 2-3 seconds to allow the automatic device keeping the
flame alight to heat up.
When using models with an ignition button, light the desired burner pressing
down the corresponding knob as far as possible and turning it anticlockwise
towards the maximum setting.
! If a flame is accidentally extinguished, turn off the control knob and wait for
at least 1 minute before trying to relight it.
To switch off the burner, turn the knob in a clockwise direction until it stops
(when reaches the “●” position).
Practical advice on using the burners
To ensure the burners operate efficiently:
• Use appropriate cookware for each burner (see table) so that the flames
do not extend beyond the bottom of the cookware.
• Always use cookware with a flat base and a cover.
• When the contents of the pan reach boiling point, turn the knob to minimum.
Burner
Ø Cookware Diameter (cm)
Rapid (R)
24 - 26
Semi Rapid (S)
16 - 20
Auxiliary (A)
10 - 14
To identify the type of burner, refer to the designs in the section entitled, “Burner
and Nozzle Specifications”.
Precautions and tips
! This appliance has been designed and manufactured in compliance with
international safety standards. The following warnings are provided for safety
reasons and must be read carefully.
General safety
• This is a class 3 built-in appliance.
• Gas appliances require regular air exchange to maintain efficient
operation. When installing the hob, follow the instructions provided
in the paragraph on “Positioning” the appliance.
• These instructions are only valid for the countries whose symbols
appear in the manual and on the serial number plate.
10
• The appliance was designed for domestic use inside the home and is
not intended for commercial or industrial use.
• The appliance must not be installed outdoors, even in covered areas. It is
extremely dangerous to leave the appliance exposed to rain and storms.
• Do not touch the appliance with bare feet or with wet or damp hands and
feet.
• The appliance must be used by adults only for the preparation of food,
in accordance with the instructions outlined in this booklet. Any other
use of the appliance (e.g. for heating the room) constitutes improper
use and is dangerous. The manufacturer may not be held liable for
any damage resulting from improper, incorrect and unreasonable
use of the appliance.
• The openings used for ventilation and dispersion of heat must never be
covered.
• Always make sure the knobs are in the “●”/“○” position when the appliance
is not in use.
• When unplugging the appliance always pull the plug from the mains socket,
do not pull on the cable.
• Never carry out any cleaning or maintenance work without having detached
the plug from the mains.
• In case of malfunction, under no circumstances should you attempt to repair
the appliance yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may
cause injury or further malfunctioning of the appliance. Contact a Service
Centre (see Assistance).
• Always make sure that pan handles are turned towards the centre of the
hob in order to avoid accidental burns.
• Do not close the glass cover (if present) when the gas burners or electric
hotplates are still hot.
• Do not use unstable or deformed pans.
• The appliance should not be operated by people (including children)
with reduced physical, sensory or mental capacities, by inexperienced
individuals or by anyone who is not familiar with the product. These
individuals should, at the very least, be supervised by someone who
assumes responsibility for their safety or receive preliminary instructions
relating to the operation of the appliance.
• Do not let children play with the appliance.
• The appliance is not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
Disposal
• When disposing of packaging material: observe local legislation so that
the packaging may be reused.
• The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must
not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old
appliances must be collected separately in order to optimise the recovery
and recycling of the materials they contain and reduce the impact on
human health and the environment.The crossed out “wheeled bin” symbol
on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of
the appliance it must be separately collected.
Consumers should contact their local authority or retailer for information
concerning the correct disposal of their old appliance.
Respecting and conserving the environment
• Cook your food in closed pots or pans with well-fitting lids and use as little
water as possible. Cooking with the lid off will greatly increase energy
consumption.
• Use purely flat pots and pans.
• If you are cooking something that takes a long time, it’s worth using a
pressure cooker, which is twice as fast and saves a third of the energy.
Maintenance and care
Switching the appliance off
Disconnect your appliance from the electricity supply before carrying out
any work on it.
The cookware is unstable.
Check to make sure that:
• The bottom of the cookware is perfectly flat.
• The cookware is positioned correctly at the centre of the burner.
• The pan support grids have been positioned correctly.
GB
Cleaning the appliance
! Do not use abrasive or corrosive detergents such as stain removers, anti-rust
products, powder detergents or sponges with abrasive surfaces: these may
scratch the surface beyond repair.
! Never use steam cleaners or pressure cleaners on the appliance.
• It is usually enough to wash the hob with a damp sponge and dry it with
absorbent kitchen roll.
• The removable parts of the burners should be washed frequently with
warm water and soap and any burnt-on substances removed.
• For hobs which ligth automatically, the terminal part of the electronic instant
lighting devices should be cleaned frequently and the gas outlet holes
should be checked for blockages.
• Stainless steel can be marked by hard water that has been left on the
surface for a long time, or by aggressive detergents containing phosphorus.
After cleaning, rinse and dry any remaining drops of water.
Gas tap maintenance
Over time, the taps may become jammed or difficult to turn. If this happens,
the tap must be replaced.
! This procedure must be performed by a qualified technician authorised
by the manufacturer.
Troubleshooting
It may happen that the appliance does not function properly or at all. Before
calling the service centre for assistance, check if anything can be done. First,
check to see that there are no interruptions in the gas and electrical supplies,
and, in particular, that the gas valves for the mains are open.
The burner does not light or the flame is not even around the burner.
Check whether:
• The gas holes on the burner are clogged.
• All the movable parts that make up the burner are mounted correctly.
• There are draughts near the appliance.
The flame dies in models with a safety device.
Check to make sure that:
• You pressed the knob all the way in.
• You keep the knob pressed in long enough to activate the safety device.
• The gas holes are not blocked in the area corresponding to the safety
device.
The burner does not remain lit when set to minimum.
Check to make sure that:
• The gas holes are not blocked.
• There are no draughts near the appliance.
• The minimum setting has been adjusted properly.
11
Установка
установлены баллоны с СНГ (сжиженным натуральным газом)
должны иметь вентиляционные отверстия внизу, сообщающиеся с
улицеи, для удаления возможных утечек газа. Поэтому баллоны с СПГ
должны быть опорожнены или оставаться частично заполненными;
они не должны размещаться или храниться в подземных помещениях
и хранилищах (подвалах, и т.д.). Следует держать в помещении только
один рабочий баллон, расположенный таким образом, чтобы он не
подвергался прямому воздействию источников тепла (печеи, каминов
и т.д.), которые могут привести к нагреву баллона свыше 50°C.
! Важно сохранить данное руководство для его последующих
консультации. В случае продажи, передачи изделия или при переезде
на новое место жительства необходимо проверить, чтобы руководство
оставалось вместе с изделием, для того чтобы его новый владелец
мог ознакомиться с правилами эксплуатации и с соответствующими
предупреждениями.
Расположение
! Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами.
Упаковочные материалы должны быть уничтожены в соответствии
с правилами раздельного сбора мусора (см. Предосторожности и
рекомендации).
! Монтаж изделия производится в соответствии с данными инструкциями
квалифицированными специалистами. Неправильный монтаж изделия
может стать причиной повреждения имущества и причинить ущерб
людям и домашним животным.
Данное изделие может быть установлено и использоваться только в
помещениях с постоянной вентиляциеи в соответствии с положениями
действующих Нормативов. Необходимо соблюдать следующие
требования:
• В помещении должна быть предусмотрена система дымоудаления
в атмосферу, выполненная в виде вытяжного зонта или
электровентилятора, автоматически включающихся каждый раз,
когда включается изделие.
Встроенный монтаж
Для правильного монтажа варочной панели необходимо соблюдать
следующие меры предосторожности:
• Кухонные элементы, расположенные рядом с кухонной плитой,
высота которых превышает уровень варочной панели, должны
находиться на расстояние не менее 200 мм от края варочной панели.
• Bытяжка должна быть установлена в соответствии с руководством
по эксплуатации вытяжки и в любом случае на высоте не менее 650
мм от кухонного топа (см. рисунок).
• Pасположите навесные шкафы, прилегающие к вытяжке, на высоте
не менее 420 мм от рабочей поверхности кухни (см. рисунок).
Если варочная панель устанавливается
под навесным шкафом, последнии должен
располагаться на высоте не менее 700 мм
600mm min.
от кухонного топа.
420mm min.
! Внимательно прочитайте инструкции: в них содержатся важные
сведения об установке, эксплуатации и безопасности изделия.
650mm min.
• Размеры ниши кухонного элемента должны соответствовать рисунку.
В крепежный комплект входят крепежные крюки для крепления
варочной панели на кухонной рабочей поверхности толщиной от 20
до 40 мм. Для надежного крепления варочной панели рекомендуется
использовать все прилагающиеся крюки.
555 mm
B камин или в дымоход с медным покрытием
(для кухонных устpойств для приготовления пищи)
Нeпосредствeннo
в aтмосфepy
• В помещении должна быть предусмотрена система, обеспечивающая
достаточный приток воздуха для надлежащего горения. Расход
воздуха, необходимого для горения, должен быть не менее 2 м3/час
на кВт установленной мощности.
Приток воздуха может обеспечиваться
непосредственно снаружи здания через
воздуховод полезным сечением не менее
100 см 2 и диаметром, исключающим
A
возможность случаиного засорения.
Пpимepы вeнтиляциoнных
отвepстий для притокa
вoздyхa для гоpeния
Cмeжное
помещение
Вентилируемое
помещение
Увеличение зазора
между дверъю и полом
Или же воздухозабор может
осуществляться из смежных помещении,
оснащенных вентиляционным отверстием,
сообщающимся с улицеи, как описано
выше, при условии, что это не общие зоны
здания, пожароопасные помещения и не
спальни.
• Сжиженный газ пропан-бутан тяжелее воздуха и следовательно
застаивается внизу. По этой причине помещения, в которых
12
m
m
mm
55
475
RU
Перед монтажом снимите решетки и горелки с варочной панели и
переверните ее, следя, чтобы не повредить термопары и свечи.
Ус та н о в и те п р и л а га ю щ и е с я
уплотнения по внешнему периметру
варочной панели во избежание
попадания воздуха, влаги и воды
(см. схему).
Для правильной эксплуатации
проверьте, чтобы герметизируемые
поверхности были чистыми, сухими, нежирными.
Схема крепления крюков
Монтаж крюка для опорных
брусков H=20mm
Монтаж крюка для опорных
брусков H=30mm
Спереди
Монтаж крюка для опорных
брусков H=40mm
прямого подключения к сети электропитания между изделием и сетью
необходимо установить многополюсный выключатель с минимальным
расстоянием между контактами 3 мм, расчитанный на данную нагрузку
и соответствующии действующим нормативам (выключатель не
должен размыкать провод заземления). Сетевой кабель должен быть
расположен таким образом, чтобы ни в одной точке его температура не
превышала температуру помещения более чем на 50°C.
! Электромонтер несет ответственность за правильное подключение
изделия к электрической сети и за соблюдение правил безопасности.
Сзади
! Используйте крюки из комплекта “Bспомогательные принадлежности”.
• Если варочная панель не устанавливается сверху встроенного
духового шкафа, необходимо вставить деревянную панель в качестве
изоляции. Эта панель должна быть установлена на расстоянии не
менее 20 мм от нижнеи части варочной панели.
Вентиляция
Для обеспечения надлежащеи вентиляции необходимо снять заднюю
панель ниши кухонного элемента. Рекомендуется установить духовой
шкаф на два деревянных бруска или на сплошное основание с
отверстием диаметром не менее 45 х 560 мм (см чертежи).
560
mm
.
45 m
m.
Перед подключением изделия к сети электропитания проверьте
следующее:
• розетка должна быть соединена с заземлением и соответствовать
нормативам;
• сетевая розетка должна быть рассчитана на максимальную
потребляемую мощность изделия, указанную в таблице технических
характеристик;
• напряжение и частота тока сети должны соответствовать
электрическим данным изделия;
• сетевая розетка должна быть совместима со штепсельной вилкой
изделия. В противном случае замените розетку или вилку; не
используите удлинители или тройники.
! Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы электрический
провод и сетевая розетка были легко доступны.
! Электрический провод изделия не должен быть согнут или сжат.
! Регулярно проверяйте состояние кабеля электропитания и в случае
необходимости поручите его замену только уполномоченным техникам
(см. Техническое обслуживание).
Если варочная панель устанавливается сверху встроенного духового
шкафа, не оснащенного принудительной охладительной вентиляциеи,
для надлежащеи вентиляции внутри кухонного элемента необходимо
проделать вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха (см
чертежи).
Электрическое подключение
Варочные панели, оснащенные трехполярным сетевым кабелем,
расчитаны на функционирование с переменным током с напряжением
и частотой электропитания, указанными на паспортной табличке
(расположенной снизу варочной панели). Провод заземления сетевого
кабеля имеет желто-зеленый цвет. В случае установки варочной
панели сверху духового шкафа, встроенного в кухонный элемент,
электрическое подсоединение варочной панели и духового шкафа
должно выполняться раздельно по причинам безопасности, а так же
для легкого съема духового шкафа.
! Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения
перечисленных выше требовании.
Подсоединение к газопроводу
Данное изделие может быть установлено и использоваться только в
помещениях с постоянной вентиляцией в соответствии с положениями
действующих Нормативов, только после проверки соответствия изделия
типу газа, к которому он подсоединяется. В случае несоответствия
выполнить операции, описанные в параграфе “Настройка на различные
типы газа”. В случае использования сжиженного газа из баллона
использовать регуляторы давления, соответствующие нормативами и
их последующим поправкам.
! Для надежного функционирования, рационального использования
энергии и более длительного срока службы электрического изделия
проверьте, чтобы давление подачи газа соответствовало значениям,
указанным в таблице 1 “Характеристики газовых горелок и форсунок”.
Подсоединение при помощи твердой трубки (медной или стальной)
! Подсоединение к газопроводу не должно оказывать каких-либо нагрузок
на изделие.
На патрубке подачи газа в изделия имеется вращающееся колено “L”
с уплотнительной прокладкой. При необходимости повернуть колено
обязательно замените уплотнительную прокладку (прилагающейся
к изделию). Патрубок подачи газа в изделие имеет цилиндрическую
наружную резьбу 1/2 газ.
Подсоединение сетевого шнура изделия к сети электропитания
Установите на сетевой кабель нормализованную штепсельную вилку,
расчитанную на нагрузку, указанную на паспортной табличке. В случае
13
RU
RU
Подсоединение при помощи гибкой трубки из нержавеющей стали
со сплошными стенками с резьбовыми соединениями.
Патрубок подачи газа в изделие имеет цилиндрическую наружную
резьбу 1/2 газ.
Подсоединение таких шлангов должно производиться таким образом,
чтобы их длина при максимальном растяжении не превышала 2000 мм.
По завершении подсоединения проверьте, чтобы металлический гибкий
шланг не касался подвижных частей или не был сжат.
Использовать исключительно трубки, соответствующие Нормативу,
и уплотнительные прокладки, соответствующие действующим
государственным нормативам.
Проверка уплотнения
! По завершении подсоединения проверьте прочность уплотнения всех
патрубков при помощи мыльного раствора, но никогда не пламенем.
Подготовка к различным типам газа
Для переоснащения варочной панели для газа, отличающемуся от газа,
на который варочная панель расчитана изначально (указан на этикетке
на верхней части варочной панели или на упаковке), необходимо
заменить форсунки конфорок следующим образом:
1. Cнимите с варочной панели опорные решетки и выньте конфорки из
своих гнезд.
2. Oтвинтите форсунки при помощи полой отвертки 7 мм и замените
их на форсунки, расчитанные на новый тип газа (смотрите таблицу
1 “Характеристики конфорок и форсунок”).
3. Восстановить детали на свой места, выполняя операции в обратном
порядке.
4. По завершении операции замените старую этикетку тарирования на
новую, соответствующую новому типу используемого газа. Этикетку
можно заказать в наших Центрах Технического Обслуживания.
• Регуляция первичного воздуха конфорок
Конфорки не нуждаются в какой-либо регуляции первичного воздуха.
• Регуляция минимального пламени
1. Поверните рукоятку-регулятор в положение минимального пламени.
2. Cнимите рукоятку и поверните
регуляционный винт, расположенный
внутри или рядом со стержнем крана,
вплоть до получения стабильного малого
пламени.
3. Проверьте, чтобы при резком повороте рукоятки из положения
максимального пламени на минимальное, конфорки не гасли.
4. В изделиях, оснащенных защитным устройством (термопарой), в
случае неисправности этого устроиства при минимальном пламени
конфорок увеличьте расход газа минимального пламени при помощи
регуляционного винта.
5. По завершении регуляции восстановите сургучные или подобные
пломбы на обводном газопроводе.
! В случае использования сжиженного газа регуляционный винт должен
быть завинчен до упора.
! По завершении операции замените старую этикетку тарирования на
новую, соответствующую новому типу используемого газа. Этикетку
можно заказать в наших Центрах Технического Обслуживания.
14
! Если давление используемого газа отличается от предусмотренного
давления (или варьирует), необходимо установить на питающем
газопроводе соответствующии регулятор давления (в солaсно
действующим Нормативам).
ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА
Электропитание см. заводскую табличку
Данное изделие соответствует
следующим Директивам Европейского
Сообщества:
- 2006/95/CE от 12/12/06 (Низкое
напряжение) с последующими
изменениями
- 2004/108/СЕ от 15/12/04
(Электромагнитная совместимость) с
последующими изменениями
- 93/68/СЕЕ от 22/07/93 с оследующими
изменениями.
- 2009/142/СЕ от 30/11/09 (Газ) с
последующими изменениями;
- 2012/19/EU с последующими
изменениями
Характеристики горелок и форсунок
RU
Сжиженный газ
Таблица 1
Kонфорка
Диаметр
(мм)
Теплотворная
способность
кВт (p.c.s.*)
Байпас Форсунка
1/100
1/100
(мм)
(мм)
Сокращ. Номин.
Природный газ
Расход*
г/час
Теплотворная Форсунка Расход* Форсунка Расход*
способность
1/100
л/час
1/100
л/час
кВт (p.c.s.*)
(мм)
(мм)
***
**
Быстрая (Большая)(R)
100
0.70
3.00
39
86
218
214
3.00
132 (H)
286
143
286
Средняя (S)
75
0.40
1.65
28
64
120
118
1.65
96 (Z)
157
105
157
Малая (А)
55
0.40
1.00
28
50
73
71
1.00
79 (6)
95
80
95
28-30
20
35
37
25
45
Номинальное (мбар)
Минимальное (мбар)
Максимальное (мбар)
Давление подачи
*
**
***
20
17
25
13
6.5
18
При температуре 15°C и давлении 1013,25 мбар – сухой газ
Пропан
Теплотворная способность = 50,37 МДж/кг
Бутан
Теплотворная способность = 49,47 МДж/кг
Природный газ Теплотворная способность = 37,78 МДж/м3
A
R
S
S
GPN 64 NCI RFH
15
RU
Включение и эксплуатация
! На каждом регуляторе показано положение газовой конфорки, которой
данная рукоятка управляет.
Газовые конфорки
При помощи соответствующего регулятор можно выбрать один из
следующих режимов конфорки:
●
Выключено
Максимальная мощность
Минимальный
Для зажигания одной из конфорок поднесите к ней зажженную спичку
или зажигалку, нажмите до упора и поверните против часовой стрелки
соответствующую рукоятку в положение максимального пламени.
В моделях, оснащенных защитным устройством, необходимо держать
рукоятку конфорки нажатой примерно 2-3 секунды до тех пор, пока
не нагреется устройство, автоматически поддерживающее горение
пламени.
В моделях, оснащенных свечой зажигания, для включения нужной
конфорки достаточно нажать до упора соответствующую рукоятку и
повернуть ее против часовой стрелки в положение максимального
пламени, удерживая ее нажатой вплоть до зажигания пламени.
! При случайном гашении пламени конфорки поверните рукоятку
управления в положение выключено и попытаитесь вновь зажечь
конфорку только по прошествии 1 минуты.
Для выключения конфорки поверните рукоятку по часовой стрелке
вплоть до гашения пламени (положение, обозначенное символом “●”).
Практические советы по эксплуатации газовых
горелок
Для максимальной отдачи изделия следует помнить:
• Для каждой конфорки используите подходящую посуду (смотри
таблицу) с тем, чтобы пламя конфорки не выходило из-под дна
посуды.
• Всегда используите посуду с плоским дном и с крышкой.
• В момент закипания поверните рукоятку в положение малого
пламени.
Конфорка
Ø Диаметр кастрюли (см)
Быстрая (Большая)(R)
24 - 26
Средняя (S)
16 - 20
Малая (A)
10 - 14
Для определения типа конфорки смотрите рисунки в параграфе
“Характеристики конфорок и форсунок”.
Предосторожности и рекомендации
! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с
международными нормативами по безопасности. Необходимо
внимательно прочитать настоящие предупреждения, составленные в
целях вашей безопасности.
16
Общие требования к безопасности
• Данное устройство является встраиваемым бытовым
электроприбором класса 3.
• Для исправного функционирования газовых устройств
необходимо отрегулировать воздухообмен. Проверьте, чтобы
при установке этих устройств соблюдались требования,
описанные в параграфе “Расположение”.
• Инструкции относятся только к странам, обозначения которых
приведены в руководстве и на паспортной табличке изделия.
• Данное изделие предназначается для непрофессионального
использования в домашних условиях.
• Запрещается устанавливать изделие на улице, даже под навесом,
так как воздействие на него дождя и грозы является чрезвычаино
опасным.
• Не прикасайтесь к изделию влажными руками, босиком или с мокрыми
ногами.
• Изделие предназначено для приготовления пищевых
продуктов, может быть использовано только взрослыми
лицами в соответствии с инструкциями, приведенными
в данном техническом руководстве. Любое другое его
использование (например: отопление помещения) считается
ненадлежащим и следовательно опасным. Производитель
не несет ответственности за возможный ущерб, вызванный
ненадлежащим, неправильным и неразумным использованием
изделия.
• Следите, чтобы сетевые шнуры других бытовых электроприборов не
прикасались к горячим частям духового шкафа.
• Не закрывайте вентиляционные решетки и отверстия рассеивания
тепла.
• Всегда проверяите, чтобы регуляторы находились в положении “●”/“○”
, когда изделие не используется.
• Не тяните за сетевой кабель для отсоединения вилки изделия из
сетевой розетки, возьмитесь за вилку рукой.
• Перед началом чистки или технического обслуживания изделия
всегда вынимайте штепсельную вилку из сетевой розетки.
• В случае неисправности категорически запрещается открывать
внутренние механизмы изделия с целью их самостоятельного
ремонта. Обращаитесь в Центр Сервисного обслуживания (см.
Техобслуживание).
• Следите, чтобы ручки кастрюль на варочной панели были всегда
повернуты таким образом, чтобы вы не могли случаино задеть их.
• Не закрывайте стеклянную крышку варочной панели (если она
имеется), если газовые или электрические конфорки еще горячие.
• Не пользуйтесь нестабильной или деформированной посудой.
• Не допускается эксплуатация изделия лицами с ограниченными
физическими, сенсориальными или умственными способностями
(включая детей), неопытными лицами или лицами, необученными
обращению с изделием без контроля со стороны лица, ответственного
за их безопасность или после надлежащего обучения обращению с
изделием.
• Не разрешайте детям играть с бытовым электроприбором.
• Изделие не рассчитано на влючение посредством внешнего
синхронизатора или отдельной системы дистанционного
управления
Утилизация
• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдайте местные
нормативы с целью повторного использования упаковочных
материалов.
• Согласно Европейской Директиве 2012/19/ЕU касательно утилизации
электронных и электрических электроприборов электроприборы
не должны выбрасываться вместе с обычным городским мусором.
Выведенные из строя приборы должны собираться отдельно
для оптимизации их утилизации и рекуперации составляющих
их материалов, а также для безопасности окружающеи среды и
здоровья. Символ зачеркнутая мусорная корзинка, имеющиися на
всех приборах, служит напоминанием об их отдельной утилизации.
Для получения дополнительной информации о правильной
утилизации бытовой техники, владельцы должны связаться со своим
местным властям или продавцу.
Экономия электроэнергии и охрана окружающей
среды
• Храните продукты в закрытых горшках или кастрюлях с плотно
закрывающимися крышками и используйте минимальное количество
воды. В случае приготовления без крышки будет иметь место
потребление значительного количества энергии.
• Используйте горшки и кастрюли с совершенно плоским дном.
• В случае приготовления блюда в течение длительного времени
следует использовать скороварку, которая готовит в два раза быстрее
и позволяет сберечь треть энергии.
Транспортировка и хранение.
• Bарочные панели должны перевозиться в оригинальной упаковке в
горизонтальном положении.
• Во время транспортировки и хранения защищать варочные панели
от атмосферного воздействия и механических повреждений.
• Панель должна храниться в упакованном виде в отапливаемых
помещениях при температуре минус 50°С до плюс 40°С.
Техническое обслуживание и уход
Обесточивание изделия
Перед началом какой-либо операции по обслуживанию или чистке
отсоедините изделие от сети электропитания.
Чистка изделия
! Не следует пользоваться абразивными или коррозивными чистящими
средствами такими как выводители пятен или средства для удаления
ржавчины, порошковыми чистящими средствами или абразивными
губками: они могут необратимо поцарапать поверхность изделия.
! Никогда не используйте паровые чистящие агрегаты или агрегаты под
высоким давлением для чистки изделия.
• В качестве регулярного ухода достаточно вымыть варочную панель
влажной губкой и затем протереть насухо кухонным бумажным
полотенцем.
• Необходимо регулярно мыть съемные части конфорок горячей водой
с моющим средством, тщательно удаляя все возможные налеты.
• На варочных панелях, оснащенных автоматическим зажиганием,
следует регулярно чистить наконечники устройств мгновенного
электронного зажигания и проверять, чтобы отверстия газовых
конфорок не были засорены.
• На деталях из нержавеющеи стали могут образоваться пятна, если
они остаются в течение длительного времени в контакте с водой
повышенной жесткости или с агрессивными моющими средствами
(содержащими фосфор). После чистки рекомендуется тщательно
удалить остатки моющего средства влажной тряпкой и высушить
духовку. Кроме того следует незамедлительно удалять возможные
утечки воды.
Уход за рукоятками газовой варочной панели
Со временем рукоятки варочной панели могут заблокироваться или
вращаться с трудом, поэтому потребуется произвести их внутреннюю
чистку и замену всеи рукоятки.
! Данная операция должна выполняться техником, уполномоченным
производителем.
Неисправности и методы их
устранения
Если ваш холодильник не работает. Прежде чем обратиться в
Центр Сервисного обслуживания, проверьте, можно ли устранить
неисправность, используя рекомендации, приведенные в следующем
перечне.
Конфорка не зажигается, или пламя горит неравномерно.
Вы проверили ли:
• Форсунки газовой конфорки засорились.
• Все съемные части конфорки дожны быть установлены правильно.
• Сквозняки рядом с газовой варочной панелью.
В моделях варочной панелй, оснащенных защитным устройством,
конфорка загорается и сразу гаснет.
Убедитесь в том, что:
• Рукоятка конфорки нажата не до упора.
• Рукоятка была нажата в течение времени, недостаточного для
включения защитного устройства.
• Засорены форсунки газовой конфорки, расположенные напротив
защитного устроиства.
Конфорка гаснет в положении малого пламени.
Убедитесь в том, что:
• Засорены отверстия подачи газа в конфорке.
• Сквозняки рядом с газовой варочной панелью.
• Неправильно отрегулировано минимальное пламя.
Нестабильные кастрюли
Убедитесь в том, что:
• Дно кастрюли должно быть идеально плоским.
• Кастрюля должна быть установлена по центру газовой или
электрической конфорки.
• Опорные решетки на варочной панели установлены неправильно.
17
RU
Орналастыру
! Орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Тыныс тарылу немесе тұншығып қалу қаупін туғызуы мүмкін
("Сақтандырулар мен кеңестер" бөлімін қараңыз).
! Құрылғыны нұсқауларға сәйкес арнайы біліктілігі бар маман орнатуға
тиіс. Құрылғы дұрыс орнатылмаған жағдайда, адамдар мен жануарлар
өміріне қауіп төндіруі немесе мүлікті зақымдауы мүмкін.
! Бұл құрылғы ағымдағы ұлттық ережелерге сәйкес тұрақты желдетілген
бөлмелерде ғана орнатылуы және пайдаланылуы тиіс. Келесі талаптар
сақталуы тиіс:
• Бөлме кез келген түтіндерді айдап шығарып жіберетін ауаны тартып
алу жүйесімен жабдықталуы тиіс. Ол құрылғы қосылған кезде
автоматты түрде қосылатын электр желдеткіштен немесе қалқадан
тұруы мүмкін.
Мұрша құбырында немесе айыр түтіндікте.
(тек тағам дайындау құрылғылары үшін)
Тікелей
далаға
• Жану процесі қалыпты түрде өтуі үшін ауа керек болғандықтан
бөлмеде тиісті ауа айналымы болуы керек. Ауаның ағымы орнатылған
қуаттың әр кВт бірлігіне 2 м3/сағ мәнінен аз болмауы тиіс.
Ауа айналымы жүйесіне, ішкі диаметрі
кем дегенде 100 см2 болатын түтік арқылы
ауаны тікелей даладан алуына болады;
тесігі кез келген бөгетпен бітеліп қалуға
A
бейім болмауы тиіс.
• Орнату қуысы суретте көрсетілген өлшемдерге ие болуы тиіс.
Үстінің қалыңдығы 20 мен 40 мм арасындағы шкафтарға плитаны орнатуға
мүмкіндік беретін бекіту ілмектері қамтамасыз етілген. Плита шкаф үстіне
мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін барлық ілмектерді пайдалану керек.
555 mm
55
m
m
mm
! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану нұсқаулығын сақтап
қойыңыз. Оны құрылғының кез келген жаңа иесіне беріңіз.
475
! Жаңа құрылғыны іске қоспас бұрын нұсқаулық кітапшасын мұқият оқып
шығыңыз. Мұнда құрылғыны қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту
туралы маңызды ақпараттар қамтылған.
Құрылғыны орнату
Плитаны орнатқан кезде төмендегі сақтық шаралар орындалуы тиіс:
• Құрылғы маңында тұрған және плитаның үстіңгі жағына қарағанда
биік ас үйі шкафтары плитаның шетінен кем дегенде 200 мм-ге алыс
орналасуы тиіс.
• Қалқалар тиісті орнату нұсқаулықтарына сәйкес және плитадан кем
дегенде 650 мм ара қашықтықта орнатылуы тиіс (суретті қараңыз).
• Қалқаның маңында тұратын қабырғаға ілінетін шкафтар плитадан
кем дегенде 420 мм биіктікте орналастырылуы тиіс (суретті қараңыз).
Плита қабырғаға ілінетін шкафтың астында
орнатылатын болса, сол шкаф плитадан
кем дегенде 700 мм ара қашықтықта
600 мм мин.
орналасуы тиіс.
420 мм мин.
Орнату
650 мм мин.
KZ
Орнатпас бұрын плитадан торлар мен оттықтарды шығарып алып, оны
аударыңыз. Терможұптар мен тұтандырғыштарды зақымдап алмаңыз.
Ауа, ылғал және су өтпеуі үшін
қ ұ р ы л ғ ы м е н б і р ге б е р і л ге н
тығыздағыштарды плитаның
сыртқы жиектеріне қолданыңыз
(суретті қараңыз).Дұрыс жағу үшін
тығыздалатын беттер таза, құрғақ
екеніне және май жоқ екеніне көз
жеткізіңіз.
Ілмектерді нығайту кестесі
Жануға арналған
ауаның желдету
тесіктерінің мысалдары.
Жапсарлас
бөлме
Желдетілетін
бөлме
Терезе мен еден арасындағы
желдету саңылауын кеңейту.
Сондай-ақ, жүйе жануға қажетті ауаны
жанама жолмен қамтамасыз ете алады,
яғни жоғарыда сипатталған ауа айналымы
түтіктерімен жабдықталған жапсарлас
бөлмелерден. Дегенмен, бұл бөлмелер
ортақ бөлме, жататын бөлме немесе өрт
қаупі бар бөлмелер болмауы тиіс.
• Сығылған газ ауадан ауыр болғандықтан еденге түседі. Сондықтан,
сығылған газ баллондары тұратын бөлмелер газдың шығуы
жағдайында, ол бөлмеден шығып кетуі үшін вентиляциялық
тесіктермен жабдықталуы тиіс. Сол себепті, сығылған газ баллондары,
жартылай немесе толық болса да, жер деңгейінен төмен бөлмелерде
не сақтау аумақтарында (төле және т.б.) орнатылмауы немесе
сақталмауы тиіс. Тек пайдаланылуда болған баллонды, оны 50°C-тан
жоғары температураға дейін ысытып жіберуі мүмкін сыртқы қайнар
көздері (пештер, каминдер және т.б.) шығаратын қызудан аулақ
орналастырып, сақтаған абзал.
18
Ілмек орны шкаф үстінің
қалыңдығы H=20мм үшін
Ілмек орны үстінің
қалыңдығы H=40мм үшін
Ілмек орны шкаф үстінің
қалыңдығы H=30мм үшін
Алды
Арты
! "Керек-жарақтар" орамасындағы ілмектерді қолданыңыз.
• Плита ендірілген пеш үстіне орнатылмаған жағдайда, оқшаулау үшін
ағаш тақтаны орнату қажет. Оны плитаның астыңғы жағынан кем
дегенде 20 мм ара қашықтықта орналастыру керек.
• желілік розетка бұйымның штепсельді вилкасына сәйкес келуі
керек. Кері жағдайда, розетканы немесе вилканы ауыстырыңыз; тоқ
ұзартқыштар мен көп көзді тоқ көздерін қолданбаңыздар.
Желдету
Тиісті желдетудің орнатылғанын тексеру үшін шкафтың артқы қабырғасын
алып тастау қажет. Пешті екі ағаш тақтайға немесе кемінде 45 x 560 мм
ашық тұрған тегіс жерде орналастыру ұсынылады (сызбаны қараңыз).
! Бұйым желі шнуры мен желі розеткасы қолжетімді жерде тұратындай
болып орналасуы керек.
560
mm
.
45 m
m.
! Бұйымның желі шнуры майысуына немесе бүктеліп тұруына болмайды.
! Күн сайын желі шнурын тексеріп тұрыңыз және қажет болған жағдайда
оны тек уәкілетті техник мамандарға ғана ауыстыртыңыз (Техникалық
қызмет көрсетуді қара).
! Өндіруші жоғарыда аталған ережелер сақталмаған жағдайда барлық
жауапкершіліктен босатылады.
Газ құбырына қосу
Егер пісіру панелі ешқандай салқындататын желдеткіші жоқ қосымша
берілген духовка шкафының үстіне орналастырылса ішкі асүй
элементінің ішін тиісті түрде желдету үшін арнайы ауа айналымын реттеу
үшін тесік жасау керек (Сызбаны қара).
Электр қуатына қосу
Үш полярлі желі кабелімен жабдықталған пісіру панелдері паспорттық
кестеде көрсетілген кернеумен және электр өткізгіш жиілігіне қарай
ауыспалы тоқта жұмыс істеуге есептелген (пісіру панелінің төменгі
жағында орналасқан).
Желі кабелінің жерге тұйықталу өткізгіші сары-жасыл түсті болады.
Пісіру панелін асүй элементіне қоса жасалған духовка шкафының
жоғарғы жағына орналастырылған жағдайда, пісіру панелі мен духовка
шкафының электр көзіне жалғау қауіпсіздік ережелеріне сәйкес және
духовка шкафын тез алу үшін бөлек-бөлек орналасуы керек.
Бұйымның желі шнурын электр өткізгіші желісіне жалғау
Электр қуаты кабеліне бұйымның паспорттық кестесінде көрсетілген
жүктемеге есептелген, нормаланған штепсельдік вилканы орнатыңыз.
Электр қуаты желісіне тікелей қосқан жағдайда, асүй пеші және желі
арасында байланыс арасы 3 мм минималдық арақашықтықтағы
мультиполярлі қосқышты орнату қажет, ол осы жүктеме есептелуі және
қолданыстағы нормативтерге сәйкес болуы керек (ажыратқыш жерге
тұйықтау сымына жанаспауы тиіс). Желі шнуры оның ешбір нүктесі жай
температурасынан 50°С аспайтындай температурада болатындай жерде
орналасуы керек.
! Электромонтер бұйымның тоқ көзіне дұрыс жалғануына және қауіпсіздік
ережелерінің сақталуына жауапкершілік алады.
Бұйымды электр тоғына қосар алдында мыналарды тексеріп алыңыз:
• pозетка жерге тұйықталып, нормативтерге сәйкес жалғануы керек
• желі розеткасы бұйымның паспортына көрсетілген максималдық қуат
қабылдау күшіне есептелуі тиіс;
• желідегі тоқтың кернеуі мен жиілігі бұйымның электр мәліметтеріне
сәйкес болуы керек;
Газ баллонына немесе газ құбырына қосу иілгіш резеңке немесе
болаттан жасалған шланг арқылы қолданыстағы елдің нормативтеріне
сәйкес, бұйымның осы пайдаланылатын газ түріне күйін қалай келтіруге
болатынына байланысты жүзеге асырылады (қақпақтағы күйге келтіру
этикетін қараңыз: кері жағдайда төмендегіге қараңыз). Баллондағы
сұйытылған газды пайдаланған жағдайда қысымды реттегіштерді
қолданыстағы елдің нормативтеріне сәйкес орнату керек. Газ түтігін
жалғауды жеңілдету бағытталған болып табылады: бұқтырмадағы
нығайтатын тежегіш гайканы әр жерінен ауыстырыңыз және қосымша
тығыздағыштарды ауыстырып тұрыңыз.
! Энергия қызметі сенімді болу, оны дұрыс қолдану үшін және бұйымды
ұзақ пайдаланам десеңіз, газды беру қысымы “Газ конфоркалары мен
форсункалары сипаты” кестесінде көрсетілген мәліметтерге сәйкес
келуі керек.
Тығыз трубка көмегімен жалғау (мыс және болат)
! Газ құбырына жалғау бұйымға ешқандай жүктеме түсірмеу керек.
Бұйымның газ келетін трубасында тығыздайтын төсемі қоса берілген,
бұралып тұратын “L” буыны бар. Егер буынды ауыстыру керек болған
жағдайда, оның тығыздау төсемін ауыстыру керек (бұйымға қоса
берілетін). Бұйымдағы газ келетін трубаның цилиндрлі түрдегі ішкі ½
газ қимасы болады.
Бұрандамен жалғанып, тегіс оралған, тот баспайтын болаттан
жасалған шланг арқылы газды қосу
Бұйымдағы газ келетін трубаның цилиндрлі түрдегі ішкі ½ газ қимасы
болады.
Бұндай шлангілерді жалғағанда олардың максималдық жазылу ұзындығы
2000 мм аспауы керек. Оларды жалғап болғаннан кейін, металлдан
жасалған иілгіш шланг қозғалмалы заттарға тимей тұруын және бүктеліп
қалмауын тексеріп алыңыз.
! Нормативтерге сәйкес трубкаларды, сол елдің мемлекеттік
нормативтеріне сәйкес келетін тығыздағыш төсемдерді пайдалану керек.
Тығыздығын тексеру
! Жалғауды аяқтағаннан кейін, барлық түтіктердің тығыздық беріктігін
сабын ерітіндісінің көмегімен тексеріңіз, бірақ отпен тексермеңіз.
Әртүрлі газ түрлеріне күйге келтіру
Бұйым негізгісінен ерекшеленетін газ түріне қарай күйге келтіріледі
(қақпақтағы күйге келтіру этикетінде көрсетілген). Конфорка
форсункаларын келесі тәртіпте ауыстыру қажет:
1. Пісіру панеліндегі торды алыңыз және жанарғыны өз ұяшығынан
алыңыз;
19
KZ
KZ
2. Форсункаларды 7 мм кілттің көмегімен бұрап (сур.қара), оларды жаңа
газ түрлеріне есептелген форсункаларға ауыстырыңыз (Жанарғы
және форсунка сипаттамасы кестесіне қара);
3. Қалған жерлеріне басқа жабдықтарын жоғарыда көрсетілген тәртіпке
керісінше қарай қойып шығыңыз.
4. Oперацияны аяқтағаннан кейін тестілеудің ескі этикеткасын осы
пайдаланылатын газ түріне сәйкес келетін жаңасына ауыстырыңыз.
Этикетканы біздің Техникалық Қызмет көрсету орталықтарын
тапсырыс бере аласыздар.
• Конфоркадағы бастапқы ауаны реттеу
Конфоркалар бастапқы ауаны реттеуді қажет етпейді.
• Минималды ауаны реттеу
1. Pеттегіш-тұтқаны минималды от күйіне қарай бұраңыз;
2. Tұтқаны алып, кран түтігінің ішінде
немесе жанында орналасқан реттегіш
винтті тұрақты аз от күйіне келгенше
бұраңыз;
3. Tұтқаны максималдық күйден минималдық күйге оқыс бұраған жағдайда
конфорканың өшіп қалмауын байқаңыз;
4. Қорғаныс құрылғысы орнатылған бұйымдарда, қондырғы істен шыққан
жағдайда конфорка оты минималды болған жағдайда, минималды
газ күйін реттегіш винт көмегімен өзгертіңіз;
5. Pеттеуді аяқтағаннан кейін газ құбырының айналасындағы сүргіштік
және сол сияқты пломбаларды қалпына келтіріңіз;
! Құрылғы сұйық газға жалғанған болса, реттеу бұрандасы мүмкін
болғанша мықтап бекітілуі керек.
! Oперация аяқталғаннан кейін, ескі этикетканы газдың түріне сәйкес
келетін жаңа түріне ауыстырыңыз. Этикетканы біздің Техникалық қызмет
көрсету Орталықтарына тапсырыс беру арқылы алуға болады.
! Пайдаланылатын газдың қысымы қарастырылған қысымнан
айырмашылығы болса, газ келетін газ трубасына тиісті қысымды
реттегішті (“Құбырлы газ үшін реттегіш” нормативіне сәйкес) орнатыңыз.
ДЕРЕКТЕР КЕСТЕСІ
Электр
деректер кестесін қараңыз
осылымдары
Бұл құрылғы Еуропа экономикалық
қауымдастығының келесі нұсқауларына сай
келеді:
- 2006 жылғы 12-сəуірдегі 2006/95/EC (төмен
кернеу туралы) директивасы жəне одан кейінгі
түзетулер
- 2004 жылғы 15-желтоқсандағы 2004/108/EC
(электромагниттік үйлесімділік туралы)
директивасы жəне одан кейінгі түзетулер
-1993 жылғы 22-шілдедегі 93/68/EEC
директивасы жəне одан кейінгі түзетулер.
- 2009 жылдың 30-қарашасындағы
- 2009/142/EC (газ туралы) директивасы жəне
одан кейінгі түзетулер.
- 2012/19/EU жəне одан кейінгі түзетулер.
20
Оттық пен форсункалардың сипаттары
1-кесте
KZ
Сұйытылған газ
Жанарғы
Диаметр
Жылу шығару Байпас Форсунка
мүмкіндігі
1/100
1/100
кВт (p.c.s.)
Tабиғи газ
Шығын*
г/сағ.
Жылу шығару Форсунка Шығын*
мүмкіндігі
1/100
г/сағ.
кВт (p.c.s.)
(мм)
Ном.
Қысқ.
(мм)
(мм)
***
**
Қысқ.
(мм)
Жылдам (R)
100
3.00
0.70
39
86
218
214
3.00
132 (H)
286
Жартылай жылдам (S)
75
1.65
0.40
28
64
120
118
1.65
96 (Z)
157
Қосымша (A)
55
1.00
0.40
28
50
73
71
1.00
79 (6)
95
28-30
20
35
37
25
45
Өткізу қысымы
Номиналды (мбар)
Ең төмен (мбар)
Ең жоғары (мбар)
20
17
25
* 15°C жəне 1013,25 мбарр жағдайында – құрғақ газ
** Пропан
P.C.S. = 50,37 МДж/кг
*** Бутан
P.C.S. = 49,47 МДж/кг
Табиғи
P.C.S. = 37,78 МДж/м3
A
R
S
S
GPN 64 NCI RFH
21
KZ
Қосу және пайдалану
! Тиісті газ оттығының орны әрбір тұтқада көрсетілген.
Газ оттықтары
Әрбір оттықты тиісті басқару тұтқасының көмегімен төмендегі
параметрлердің біріне реттеуге болады:
●
Өшірулі
Ең жоғары
Ең төмен
Конфорканың бірін тұтандыру үшін, оған сіріңке талын немесе оттықты
жақындатып, тиісті тұтқаны барынша басып сағат тіліне қарсы, от
максималдық түрде жанғанша бұраңыз. Оттық қауіпсіздік құралымен
жабдықталғандықтан жалынды жандырып тұратын автоматты құралдың
қызуы үшін тұтқаны шамамен 2-3 секунд басып тұру қажет.
Газ оттығын тұтату функциясы бар модельдерді қолданған жағдайда,
таңдалған оттықты тұтату үшін тиісті тұтқаны сағат тіліне қарсы бағытта
максималды қалпына дейін бұрап, оттық жанғанша басып тұрыңыз.
! Оты кенет өшіп қалған жағдайда, басқару тұтқасын өшірілген күйге
әкеліп, 1 минут өткеннен кейін барып конфорканы қайта тұтандырыңыз.
Конфорканы өшіру үшін тұтқаны сағат тілі бойынша жалын өшкенге дейін
бұраңыз (күй "●" белгісімен белгіленген).
Газ жанарғыларын пайдалану бойынша қарапайым
кеңестер
Бұйым максималдық түрде жұмыс істеп тұруы үшін есте сақта:
• Ә конфорка үшін тиісті ыдысты пайдаланыңыз, ыдыстың түбі
конфорка жанарғысына сәйкес келуі керек (кестені қара).
• Табаны тегіс және қақпағы бар ыдысты пайдаланыңыз.
• Қайнаған жағдайда, тұтқаны оттың аз келетін жағына қарай бұраңыз.
Оттық
Ø ыдыс табанының диаметрі (см)
Жылдам (R)
24 - 26
Жартылай жылдам (S)
16 - 20
Қосымша (A)
10 - 14
Конфорка түрлерін анықтау үшін “конфоркалар мен форсункалар”
параграфындағы суреттерді қараңыз.
Сақтандырулар мен кеңестер
! Бұйым қауіпсіздік бойынша халықаралық нормативтерге сәйкес
жоспарланған және дайындалған.
Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін құрастырылған осы сақтандыруды аса мұқият
оқыңыз.
Қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар
• Бұл құрылғы 3-сынып ендірілген құрылғы болып табылады.
• Газ құрылғылары тиімді жұмыс істеуі үшін тұрақты ауа алмасуын
қажет етеді. Плитаны орнату кезінде құрылғы "Орналастыру"
параграфында берілген нұсқауларды орындаңыз.
• Бұл нұсқаулар тек нұсқаулық пен сериялық нөмір тілімшесінде
таңбалары көрсетілген елдер үшін жарамды.
22
• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық немесе
өндірістік тұрғыда қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау қажет. Құрылғыны
қорғаусыз жаңбыр мен боранда қалдыру аса қауіпті.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе ылғал не дымқыл қолмен, аяқпен
түртпеңіз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға сай, тек ересек
адамдар ғана тағам дайындау мақсатында пайдалануы тиіс.
Құрылғыны басқа түрде пайдалану (мысалы, бөлмені жылыту
үшін) дұрыс емес әрі қауіпті. Өндіруші құрылғыны тиісті, дұрыс
және саналы түрде пайдаланбау нәтижесінде пайда болған кез
келген зақымға жауапты болмайды.
• Желдету және ыстықты салқындатуға арналған ашық жерлерді
ешқашан жаппау керек.
• Желдеткіш торларды және ыстықты басатын тесіктерді жаппаңыз.
• Құрылғыны қолданбаған кезде тұтқалардың «●»/«○» күйінде тұрғанын
тексеріңіз.
• Құрылғыны өшіргенде штепсельдік ұшты желі розеткасынан әрдайым
ажыратыңыз, кабельден тартып суырмаңыз.
• Штепсель айырын электр желісінен ажыратпастан тазалау немесе
күтім көрсету жұмыстарын ешқашан жасамаңыз.
• Егер құрылғы істен шыққан болса, ешбір жағдайда жөндеу жұмысын
өзіңіз жасамаңыз. Тәжірибесіз адам тарапынан жасалған жөндеу
жұмыстарынан құрылғының істен шығуы немесе жарамсыз болып
қалуы мүмкін. Қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз («Көмек»
бөлімін қараңыз).
• Байқаусыздықтан күйіп қалмау үшін табалардың тұтқаларын әрдайым
плитаның ортасына қарай бұрып қойыңыз.
• Шыны қақпақты (бар болса) газ оттықтары немесе электр плиталар
әлі ыстық болған кезде жаппаңыз.
• Тұрақсыз немесе майысқан табаларды қолданбаңыз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық және психикалық қабілеттері
төмен адамдар (балалар да кіреді), тәжірибесіз немесе өнімнен
хабары жоқ кез келген адамның қолданбауы тиіс. Мұндай адамдарға,
кем дегенде, қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін біреулер жетекші
болуы керек немесе құрылғының жұмысына қатысты кіріспе
нұсқаулары берілуі тиіс.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
• Құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару
жүйесімен басқарылуға арналмаған.
Утильдеу
• Орайтын заттарды жою: орайтын заттарды қайта өңдеу бойынша
жергілікті нормативтерді сақтаңыз.
• Электронды және электрлі электрожабдықтарын қайта өңдеу бойынша
2012/19/EU Еуропалық Директивке сәйкес электрожабдықтар кәдімгі
қала қоқысымен бірге лақтырылмауы керек. Пайдалануға жарамсыз
заттар оларды құрайтын материалдарды қайта өңдейді және
рекуперациялауды оңтайландыру, сонымен қатар қоршаған ортаның
және денсаулық қауіпсіздігі үшін бөлек жиналуы керек. Барлық
жабдықтардағы қоқыс себетін өшірген белгі, олардың бөлек қайта
өңделетіндігін көрсететін белгі. Тұрмыстық электрожабдықтарын
дұрыс қайта өңдеу туралы нақты ақпаратты алу үшін тұтынушылар
арнайы мемлекеттік ұйымдарға немесе дүкенге хабарласуы керек.
Барлық тұрмыстық электр бұйымдарын жетекші өндірушілер ескі
электр бұйымдарын жинау және қайта өңдеу бойынша жүйе жасау
және басқару бойынша көмек береді.
Қоршаған ортаны сақтау және қорғау
• Азық-түлікті жабық құмыраларды немесе қақпағы тығыз жабылатын
кастрөлдерде сақтаңыз және суды аз қолданыңыз. Қақпақсыз
дайындаған жағдайда, энергия көп жұмсалатын болады.
• Түбі тегіс құмыралар мен кастрөлдерді пайдаланыңыз.
• Асты ұзақ уақыт бойы дайындаған жағдайда, екі есе жылдам
дайындайтын және үштен бір энергия қуатын үнемдейтін жылдам
қайнатқышты қолданыңыз.
Тасымалдау және сақтау.
• Пісіргіш панельдерін түпнұсқа орауыш ішінде көлденең күйде
тасымалдау керек.
• Тасымалдау және сақтау кезінде пісіргіш панельдерін атмосфералық
әсерлерден және механикалық зақымдалудан қорғаңыз.
• Панельді жылытылмаған бөлмеде минус 50°С және плюс 40°С
температура аралығында орауыш ішінде сақтау керек.
Жөндеу және күтім
Құрылғыны өшіру
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны тоқтан
ажыратыңыз.
Қауіпсіздік құралы бар модельдерде жалын өшіп қалады.
Төмендегі жағдайлардың орындалғанын тексеріңіз:
• Тұтқаны аяғына дейін бастыңыз.
• Қауіпсіздік құралын іске қосу үшін тұтқаны қажетті уақыт басып
тұрдыңыз.
• Қауіпсіздік құралына жақын жерлерде газ тесіктері бітелмеген.
Ең төменгі позицияға бұрылғанда оттық жанып тұрмайды.
Төмендегі жағдайлардың орындалғанын тексеріңіз:
• Газ тесіктері бітелмеген.
• Құрылғы маңында азынақ жоқ.
• Ең төменгі параметр дұрыс реттелген.
Ыдыс тұрақсыз.
Төмендегі жағдайлардың орындалғанын тексеріңіз:
• Ыдыстың түбі жап-жалпақ.
• Ыдыс оттықтың ортасына дұрыс орналастырылған.
• Табаны тіреуіш торлар дұрыс орналастырылған..
Құрылғыны тазалау
! Дақ кетіргіштер, тат кетіргіштер, ұнтақ тазартқыш заттар немесе қырғыш
беттері бар губкалар сияқты қырғыш немесе таттандыратын тазартқыш
заттарды пайдаланбаңыз. олар құрылғы беттерін біржола сызып тастауы
мүмкін.
! Құрылғыны ешқашан бу тазартқышымен немесе шаңсорғышпен
тазаламаңыз.
• Әдетте, плитаны дымқыл губкамен жуып, сорғыш ас үй сүлгісімен
құрғату жеткілікті.
• Оттықтардың алынбалы бөлшектерін жылы сабынды сумен жиі жуып,
күйіп қалған заттарды алып тастап тұру қажет.
• Автоматты түрде жанатын плиталарда электрондық шапшаң тұтату
құралының ұшын жиі тазалап, газ шығатын тесіктердің бітеліп
қалмауын тексеріп отыру қажет.
• Тот баспайтын болатқа оның бетінде ұзақ уақыт тұрған қаттылығы
жоғары су немесе құрамында фосфор бар күшті тазартқыш заттар
дақ түсіруі мүмкін. Тазалағаннан кейін қалған су тамшыларын сүртіп
алыңыз.
Газ шүмегіне техникалық қызмет көрсету
Уақыт өте, шүмектер тығыздануы немесе оларды бұру қиындауы мүмкін.
Бұл жағдай орын алса, шүмекті ауыстыру қажет.
! Бұл рәсімді өндіруші өкілет берген білікті маман орындауы тиіс.
Ақаулықтарды жою
Құрылғы дұрыс немесе мүлдем жұмыс істемеуі мүмкін. Қызмет көрсету
орталығына хабарласпас бұрын не істеуге болатынын тексеріңіз.
Алдымен, газ бен тоқ желілерде ешбір кедергі жоқ екенін және әсіресе
құбырдағы газ клапаны ашық екенін тексеріңіз.
Оттық жанбайды немесе оттық айналасындағы жалын бір қалыпты
емес.
Келесі жағдайларды тексеріңіз:
• Оттықтағы газ тесіктері бітелген.
• Оттықты құрайтын барлық қозғалмалы бөлшектер дұрыс орнатылған.
• Құрылғы маңында азынақ бар.
23
KZ
195126315.01
01/2015 - XEROX FABRIANO
KZ
Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni,47
60044 Fabriano (AN)
www.hotpoint.eu
24
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement