HOTPOINT/ARISTON H6TMD6AF (X) RU Instruction for Use

HOTPOINT/ARISTON H6TMD6AF (X) RU Instruction for Use | Manualzz
H6TMH4AF RU
H6TMD6AF RU
English
GB
Operating Instructions
COOKER AND OVEN
Contents
Operating Instructions,1
WARNING,2
Description of the appliance-Overall view,5
Description of the appliance-Control Panel,6
Installation,7
Start-up and use,11
Cooking modes,12
Precautions and tips,16
Care and maintenance,17
Assistance,17
RS
Русский
Руководство по эксплуатации
КУХОННАЯ ПЛИТА С ДУХОВЫМ ШКАФОМ
Содержание
Руководство по эксплуатации,1
ВНИМАНИЕ,3
Описание изделия-Общий вид,5
Описание изделия-Панель управления,6
Монтаж,20
Включение и эксплуатация,25
Программы приготовления,26
Предосторожности и рекомендации,30
Техническое обслуживание и уход,31
Техническое обслуживание,31
KZ
Қазақша
Пайдалану нұсқаулығы
ПЕШ ПЕН АСТЫҢҒЫ ПЕШ
Мазмұны
Пайдалану нұсқаулығы, 1
ЕСКЕРТУ,4
Құрылғы сипаттамасы-Жалпы көрінісі , 5
Құрылғы сипаттамасы-Басқару тақтасы, 6
Орнату, 34
Қосу жəне пайдалану, 38
Конфорканы пайдалану, 39
Сақтандырулар мен кеңестер, 43
Күтім жəне техникалық қызмет көрсету, 45
Көмек, 45
GB WARNING
WARNING: The appliance and its
accessible parts become hot during
use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements.
Children less than 8 years of age shall
be kept away unless continuously
supervised.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
WARNING: Unattended cooking on a
hob with fat or oil can be dangerous
and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with
water, but switch off the appliance and
then cover flame e.g. with a lid or a fire
blanket.
Do not use harsh abrasive cleaners or
sharp metal scrapers to clean the oven
door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering
of the glass.
The internal surfaces of the compartment
(where present) may become hot.
Never use steam cleaners or pressure
cleaners on the appliance.
2
Remove any liquid from the lid before
opening it
Do not close the glass cover (if present)
when the gas burners or electric
hotplates are still hot.
WARNING: Ensure that the appliance
is switched off before replacing the
lamp to avoid the possibility of electric
shock.
CAUTION: the use of inappropriate
hob guards can cause accidents
WARNING: Ensure that the appliance
is switched off before replacing the
lamp to avoid the possibility of electric
shock.
!When you place the rack inside, make
sure that the stop is directed upwards
and in the back of the cavity
RS
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Данное изделие и
его доступные комплектующие
сильно нагреваются в процессе
эксплуатации.
Будьте осторожны и не касайтесь
нагревательных элементов.
Не разрешайте детям младше 8
лет приближаться к изделию без
контроля.
Д а н н о е и зд ел и е м о ж ет б ы т ь
использовано детьми старше 8
лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или
умственными способностями или
без опыта и знания о правилах
использования изделия при условии
надлежащего контроля или обучения
безопасному использованию изделия
с учетом соответствующих рисков.
Не разрешайте детям играть с
изделием. Не разрешайте детям
осуществлять чистку и уход за
изделием без контроля взрослых.
ВНИМАНИЕ: Опасно оставлять
включенную конфорку с маслом или
жиром без присмотра, так как это
может привести к пожару.
НИКОГДА не пытайтесь погасить
пламя/пожар водой. Прежде всего
выключите изделие и накройте
пламя крышкой или огнеупорной
тканью.
Внутренняя поверхность ящика (если
он имеется) может сильно нагреться.
Никогда не используйте паровые
чистящие агрегаты или агрегаты
под высоким давлением для чистки
изделия.
Если на крышку пролита жидкость,
удалите ее перед тем, как открыть
крышку. Не закрывайте стеклянную
крышку варочной панели (если
она имеется), если газовые или
эл е к т р и ч е с к и е к о н ф о р к и е ще
горячие.
ВНИМАНИЕ: Проверьте, чтобы
изделие было выключено, перед
заменой лампочки во избежание
возможных ударов током.
ВНИМАНИЕ: использование
ненадлежащих предохранений
варочной панели может привести к
пожару.
Проверьте, чтобы изделие было
выключено, перед заменой лампочки
во избежание возможных ударов
током.
! При установке решетки проверить,
чтобы фиксатор был повернут вверх
с задней стороны выемки.
Не используйте абразивные вещества
или режущие металлические скребки
для чистки стеклянной дверцы
духового шкафа, так как они могут
поцарапать поверхность, что может
привести к разбиванию стекла.
3
GB
KZ
ЕСКЕРТУ
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол
жететін бөліктері жұмыс кезінде
қызуы мүмкін.
Қыздыру элементтеріне
назар аударыңыз.
тимеуге
8-ге толмаған балаларға үздіксіз
бақылау
болмаса,
құрылғыдан
аулақ ұстау керек. Бұл құрылғыны
қауіпсіз түрде қолдану бойынша
кеңес не нұсқау берілген жəне
ықтимал қауіп-қатерлерді түсінетін
жағдайда, оны 8-ге толған балалар
мен дене, сезіну немесе ой қабілеті
төмен немесе тəжірибесі мен білімі
жеткіліксіз адамдар қолдана алады.
Пеш есігінің шынысын тазалау
үшін қатты ысқыш тазалағыштарды
немесе өткір метал ысқыштарды
пайдаланбаңыз,
себебі
олар
шыныны сызып, оның шағылуына
əкелуі мүмкін.
Бөліктің (бар болса) ішкі беттері
қызып кетуі мүмкін.
Құрылғыда
ешқашан
бу
тазартқышты немесе шаңсорғышты
пайдаланбаңыз.
ойнауға
Қақпақты ашпас бұрын ондағы
сұйықтықты сүртіп алыңыз. Шыны
қақпақты (бар болса) газ оттықтары
немесе электр плиталар əлі ыстық
болған кезде жаппаңыз.
Балаларға бақылаусыз құрылғыны
тазалауға
жəне
оған
қызмет
көрсетуге болмайды.
ЕСКЕРТУ: Тоқ соғу мүмкіндігінің
алдын алу үшін шамды ауыстырмас
бұрын құрылғы өшірілгеніне көз
жеткізіңіз.
ЕСКЕРТУ: Плитада майға тамақ
пісірген кезде бақылап тұрмау
қауіпті болуы жəне өрт шығуға əкелуі
мүмкін.
ЕСКЕРТУ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: сəйкес
келмейтін конфоркалардың қорғану
құралдарын пайдалану жазатайым
оқиғаларға себеп болуы мүмкін.
Өртті ЕШҚАШАН сумен өшіруші
болмаңыз, оның орнына құрылғыны
өшіріп, жалынды жабыңыз, мысалы
қақпақпен
немесе
өртенбейтін
матамен.
! Тартпаны ішке салған кезде
шектегіш жоғары қарап, қуыстың
артқы жағында тұрғанына көз
жеткізіңіз
Балаларға
болмайды.
4
құрылғымен
14
1
2
7
3
8
4
5
6
9
10
11
12
13
6
GB
GB
Description of the appliance
Overall view
1 Hob burner
2 Hob Grid
3.Control panel
4.Sliding grill rack
5.DRIPPING pan
6.Adjustable foot
7.Containment surface for spills
8.GUIDE RAILS for the sliding racks
9.position 5
10.position 4
11.position 3
12.position 2
13.position 1
14. Glass Cover
RS
Описание изделия
Общий вид
1 Газовые горелки
2 Рабочая поверхность
3 Панель управления
4 Решетка духовки
5 Противень или жарочный лист
6 Регулируемые ножки
7 Электрические конфорки
8 HAПPABЛЯЮЩИE для противеней решеток
9 Положение 5
10 Положение 4
11 Положение 3
12 Положение 2
13 Положение 1
14 Cтеклянная крышка
Құрылғы сипаттамасы
KZ Жалпы шолу
1. Плита оттығы
2. Плита торы
3. Басқару тақтасы
4. Сырғымалы гриль тартпасы
5. МАЙ ЖИНАЙТЫН таба
6. Реттелмелі аяқ
7. Төгілген сұйықтықтарды ұстайтын бет
8. Сырғымалы тартпаларға арналған БАҒЫТТАУЫШ
9. 5-позиция
10. 4-позиция
11. 3-позиция
12. 2-позиция
13. 1-позиция
14. Шыны қақпақ (тек кейбір модельдерде)
5
1
5
3
12
9
3
6
4
2
3
1
2
GB
6
4
7
Description of the appliance
Control panel
1.Oven Indicator light
2.SELECTOR knob
3.THERMOSTAT indicator light
4.THERMOSTAT knob
5.TIMER knob*
6. Hob BURNER control knob
7. Electronic programmer*
*Only on certain models
RS
Описание изделия
Панель управления
1. Световой индикатор
2.Рукоятка выбора функций духового шкафа
3.Световой индикатор термостата духового шкафа
4.Рукоятка выбора температуры
5.Таймер*
6. Рукоятки включения газовых конфорок варочной
панели
7.Электронное устройств программирования пр
иготовления*
* Имеется только в некоторых моделях.
Құрылғы сипаттамасы
KZ Басқару тақтасы KZ
1. ПЕШ индикатор шамы
3.ТЕРМОСТАТ индикатор шамы
2. ТАҢДАУ тұтқасы
4. ТЕРМОСТАТ тұтқасы
5. ТАЙМЕР тұтқасы*
6. Плита ОТТЫҒЫН басқару тұтқасы
7. Пpoгpамматор*
*Тек кейбір модельдерде болады.
6
6
Installation
! Before operating your new appliance please read
this instruction booklet carefully. It contains important
information concerning the safe installation and operation
of the appliance.
! Please keep these operating instructions for future
reference. Make sure that the instructions are kept with
the appliance if it is sold, given away or moved.
suction chimney, or using an electric fan that begins
to operate automatically every time the appliance is
switched on (see figure).
Fumes channelled
straight outside
Fumes channelled through
a chimney or a branched
flue system (reserved for
cooking appliances)
! The appliance must be installed by a qualified
professional according to the instructions provided.
! Any necessary adjustment or maintenance must be
performed after the cooker has been disconnected from
the electricity supply.
Room ventilation
The appliance may only be installed in permanentlyventilated rooms, in accordance with current national
legislation. The room in which the appliance is installed
must be ventilated adequately so as to provide as much
air as is needed by the normal gas combustion process
(the flow of air must not be lower than 2 m3/h per kW of
installed power).
The air inlets, protected by grilles, should have a duct
with an inner cross section of at least 100 cm2 and should
be positioned so that they are not liable to even partial
obstruction (see figure A).
These inlets should be enlarged by 100% - with a
minimum of 200 cm2 - whenever the surface of the hob
is not equipped with a flame failure safety device. When
the flow of air is provided in an indirect manner from
adjacent rooms (see figure B), provided that these are
not communal parts of a building, areas with increased
fire hazards or bedrooms, the inlets should be fitted with
a ventilation duct leading outside as described above.
Adjacent room
Room requiring ventilation
A
Increase in the gap between the Ventilation opening for
door and the flooring
comburent air
A
B
! After prolonged use of the appliance, it is advisable to
open a window or increase the speed of any fans used.
Disposing of combustion fumes
The disposal of combustion fumes should be guaranteed
using a hood connected to a safe and efficient natural
! The liquefied petroleum gases are heavier than air and
collect by the floor, therefore all rooms containing LPG
cylinders must have openings leading outside so that
any leaked gas can escape easily.
LPG cylinders, therefore, whether partially or completely
full, must not be installed or stored in rooms or storage
areas that are below ground level (cellars, etc.). Only
the cylinder being used should be stored in the room;
this should also be kept well away from sources of
heat (ovens, chimneys, stoves) that may cause the
temperature of the cylinder to rise above 50°C.
Positioning and levelling
! It is possible to install the appliance alongside
cupboards whose height does not exceed that of the
hob surface.
! Make sure that the wall in contact with the back of the
appliance is made from a non-flammable, heat-resistant
material (T 90°C).
To install the appliance correctly:
• Place it in the kitchen, the dining room or the bed-sit
(not in the bathroom).
• If the top of the hob is higher than the cupboards, the
appliance must be installed at least 600 mm away from
them.
• If the cooker is installed underneath a wall cabinet,
there must be a minimum distance of 420 mm
between this cabinet and the top of the hob.
This distance should be increased to 700 mm if the
wall cabinets are flammable (see figure).
• Do not position blinds behind the cooker or less than
200 mm away from its sides.
7
GB
GB
420 mm.
420 mm.
Min.
600 mm.
Min.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
HOOD
• Any hoods must be
installed according to
the instructions listed in
the relevant operating
manual.
Levelling
If it is necessary to level the
appliance, screw the adjustable
feet into the places provided on
each corner of the base of the
cooker (see figure).
The legs* fit into the slots on the
underside of the base of the
cooker.
! The cable must not be bent or compressed.
! The cable must be checked regularly and replaced by
authorised technicians only.
! The manufacturer declines any liability should these
safety measures not be observed.
Gas connection
Connection to the gas network or to the gas cylinder
may be carried out using a flexible rubber or steel hose,
in accordance with current national legislation and after
making sure that the appliance is suited to the type of gas
with which it will be supplied (see the rating sticker on
the cover: if this is not the case see below). When using
liquid gas from a cylinder, install a pressure regulator
which complies with current national regulations. To
make connection easier, the gas supply may be turned
sideways*: reverse the position of the hose holder with
that of the cap and replace the gasket that is supplied
with the appliance.
! Check that the pressure of the gas supply is consistent
with the values indicated in the Table of burner and
nozzle specifications (see below). This will ensure the
safe operation and durability of your appliance while
maintaining efficient energy consumption.
Gas connection using a flexible rubber hose
Electrical connection
Install a standardised plug corresponding to the load
indicated on the appliance data plate (see Technical data
table).
The appliance must be directly connected to the mains using
an omnipolar circuit-breaker with a minimum contact opening
of 3 mm installed between the appliance and the mains. The
circuit-breaker must be suitable for the charge indicated and
must comply with current electrical regulations (the earthing
wire must not be interrupted by the circuit-breaker). The
supply cable must be positioned so that it does not come
into contact with temperatures higher than 50°C at any point.
Before connecting the appliance to the power supply,
make sure that:
• The appliance is earthed and the plug is compliant with
the law.
• The socket can withstand the maximum power of the
appliance, which is indicated by the data plate.
• The voltage is in the range between the values
indicated on the data plate.
• The socket is compatible with the plug of the appliance.
If the socket is incompatible with the plug, ask
an authorised technician to replace it. Do not use
extension cords or multiple sockets.
! Once the appliance has been installed, the power
supply cable and the electrical socket must be easily
accessible.
8
Make sure that the hose complies with current national
legislation. The internal diameter of the hose must
measure: 8 mm for liquid gas supply; 13 mm for methane
gas supply.
Once the connection has been performed, make sure
that the hose:
• Does not come into contact with any parts that reach
temperatures of over 50°C.
• Is not subject to any pulling or twisting forces and that
it is not kinked or bent.
• Does not come into contact with blades, sharp corners
or moving parts and that it is not compressed.
• Is easy to inspect along its whole length so that its
condition may be checked.
• Is shorter than 1500 mm.
• Fits firmly into place at both ends, where it will be fixed
using clamps that comply with current regulations.
! If one or more of these conditions is not fulfilled or if
the cooker must be installed according to the conditions
listed for class 2 - subclass 1 appliances (installed
between two cupboards), the flexible steel hose must
be used instead (see below).
GB
Connecting a flexible jointless stainless steel pipe to
a threaded attachment
Make sure that the hose and gaskets comply with current
national legislation.
To begin using the hose, remove the hose holder on the
appliance (the gas supply inlet on the appliance is a
cylindrical threaded 1/2 gas male attachment).
! Perform the connection in such a way that the hose
length does not exceed a maximum of 2 metres, making
sure that the hose is not compressed and does not come
into contact with moving parts.
Checking the tightness of the connection
When the installation process is complete, check the
hose fittings for leaks using a soapy solution. Never use
a flame.
Adapting to different types of gas
It is possible to adapt the appliance to a type of gas other
than the default type (this is indicated on the rating label
on the cover).
Adapting the hob
Replacing the nozzles for the hob burners:
1. Remove the hob grids and slide the burners off their
seats.
2. Unscrew the nozzles using a 7
mm socket spanner (see figure),
and replace them with nozzles
suited to the new type of gas (see
Burner and nozzle specifications
table).
3. Replace all the components by
following the above instructions in reverse.
Adjusting the hob burners’ minimum setting:
1. Turn the tap to the minimum position.
2. Remove the knob and adjust the regulatory screw,
which is positioned inside or next to the tap pin, until the
flame is small but steady.
! If the appliance is connected to a liquid gas supply, the
regulatory screw must be fastened as tightly as possible:
3. While the burner is alight, quickly change the position
of the knob from minimum to maximum and vice versa
several times, checking that the flame is not extinguished.
! The hob burners do not require primary air adjustment.
! After adjusting the appliance so it may be used with a
different type of gas, replace the old rating label with a
new one that corresponds to the new type of gas (these
labels are available from Authorised Technical Assistance
Centres).
! Should the gas pressure used be different (or vary
slightly) from the recommended pressure, a suitable
pressure regulator must be fitted to the inlet hose in
accordance with current national regulations relating to
“regulators for channelled gas”.
We recommend cleaning the oven before using it for the
first time, following the instructions provided in the “Care
and maintenance” section.
Replacing the Triple ring burner nozzles
1. Remove the pan supports and lift the burners out of
their housing. The burner consists of two separate
parts (see pictures).
2. Unscrew the nozzles using a 7 mm socket spanner.
Replace the nozzles with models that are configured
for use with the new type of gas (see Table 1). The two
nozzles have the same hole diameter.
3. Replace all the components by completing the above
operations in reverse order.
• Adjusting the burners’ primary air :
Does not require adjusting.
1. Turn the tap to the low flame position.
2. Remove the knob and adjust the adjustment screw,
which is positioned in or next to the tap pin, until the
flame is small but steady.
3. Having adjusted the flame to the required low setting,
while the burner is alight, quickly change the position
9
GB
of the knob from minimum to maximum and vice versa
several times, checking that the flame does not go out.
4. Some appliances have a safety device (thermocouple)
fitted. If the device fails to work when the burners are
set to the low flame setting, increase this low flame
setting using the adjusting screw.
5. Once the adjustment has been made, replace the seals
on the by-passes using sealing wax
! If the appliance is connected to liquid gas, the regulation
screw must be fastened as tightly as possible.
! Once this procedure is finished, replace the old rating
sticker with one indicating the new type of gas used.
Stickers are available from any of our Service Centres.
! Should the gas pressure used be different (or vary
slightly) from the recommended pressure, a suitable
pressure regulator must be fitted to the inlet pipe (in order
to comply with current national regulations).
Choose the screw and the screw anchor according to
the type of material of the wall behind the appliance. If
the head of the screw has a diameter smaller than 9mm,
a washer should be used. Concrete wall requires the
screw of at least 8mm of diameter, and 60mm of length.
Ensure that the chain is fixed to the rear wall of the cooker
and to the wall, as shown in figure, so that after installation
it is tensioned and parallel to the ground level.
57
Safety Chain
! In order to prevent
accidental tipping
of the appliance,
for example by a
child climbing onto
the oven door, the
supplied safety
chain MUST be
installed!
The cooker is fitted
with a safety chain
to be fixed by means of a screw (not supplied with the
cooker) to the wall behind the appliance, at the same
height as the chain is attached to the appliance.
Table of burner and nozzle specifications
51
Tripple Ring (TC)
130
3.25
1.50
63
87
128
69
104
50
78
2x65
236
232
2x99
S
R
TC
A
309
H6TMH4AF RU
H6TMD6AF RU
10
Start-up and use
Using the hob
Practical advice on using the burners
Lighting the burners
For each BURNER knob there is a complete ring showing
the strength of the flame for the relevant burner.
To light one of the burners on the hob:
1. Bring a flame or gas lighter close to the burner.
2. Press the BURNER knob and turn it in an anticlockwise
direction so that it is pointing to the maximum flame
setting .
3. Adjust the intensity of the flame to the desired level by
turning the BURNER knob in an anticlockwise direction. This
may be the minimum setting , the maximum setting  or
any position in between the two.
For the burners to work in the most efficient way possible
and to save on the amount of gas consumed, it is
recommended that only pans that have a lid and a flat
base are used. They should also be suited to the size of
the burner:
If the appliance is fitted with an
electronic lighting device* (see
figure), press the ignition button,

, then
marked with the symbol
hold the BURNER knob down
and turn it in an anticlockwise
direction, towards the maximum
flame setting, until the burner
is lit.The burner may be extinguished when the knob is
released. If this occurs, repeat the operation, holding the
knob down for a longer period of time.
! If the flame is accidentally extinguished, switch off the
burner and wait for at least 1 minute before attempting
to relight it.
If the appliance is equipped with a flame failure
safety device*, press and hold the BURNER knob for
approximately 2-3 seconds to keep the flame alight and
to activate the device.
To switch the burner off, turn the knob until it reaches
the stop position •.
Flame adjustment according to levels
the burner flame intensity can be adjusted with the
knob according to 6 power levels, from maximum
to minimum with 4 intermediate positions:
a click will indicate the change from one level to
another when turning the knob. The system
guarantees a more precise adjustment, allows
to replicate the flame intensity and to identify
easily the preferred level for different cooking
operations.
GB
To identify the type of burner, please refer to the diagrams
contained in the “Burner and nozzle specifications”.
Burner
Cookware Diameter (cm)
Fast (R)
24 - 26
Semi Fast (S)
16 - 20
Auxiliary (A)
10 - 14
Triple Crown (TC)
24 - 26
! For models equipped with a reducer grid, the latter must
be used only for the auxiliary burner, when pans with a
diameter of less than 12 cm are used.
Using the oven
! The first time you use your appliance, heat the empty
oven with its door closed at its maximum temperature
for at least half an hour. Ensure that the room is well
ventilated before switching the oven off and opening the
oven door. The appliance may emit a slightly unpleasant
odour caused by protective substances used during the
manufacturing process burning away.
! Before operating the product, remove all plastic film
from the sides of the appliance.
! Never put objects directly on the bottom of the oven; this
will avoid the enamel coating being damaged.
1. Select the desired cooking mode by turning the
SELECTOR knob.
2. Select the recommended temperature for the
cooking mode or the desired temperature by turning the
THERMOSTAT knob.
A list detailing cooking modes and suggested cooking
temperatures can be found in the relevant table (see Oven
cooking advice table).
During cooking it is always possible to:
• Change the cooking mode by turning the SELECTOR
knob.
• Change the temperature by turning the THERMOSTAT
knob.
• Stop cooking by turning the SELECTOR knob to the
“0” position.
11
GB
! Always place cookware on the rack(s) provided.

THERMOSTAT indicator light
All the heating elements (top, bottom and circular) switch
on and the fan begins to operate. Since the heat remains
constant throughout the oven, the air cooks and browns
food in a uniform manner. A maximum of two racks may
be used at the same time.
When this is illuminated, the oven is generating heat.
It switches off when the inside of the oven reaches the
selected temperature. At this point the light illuminates
and switches off alternately, indicating that the thermostat
is working and is maintaining the temperature at a
constant level.
Oven light
This is switched on by turning the SELECTOR knob to
any position other than “0”. It remains lit as long as the
oven is operating. By selecting  with the knob, the
light is switched on without any of the heating elements
being activated.
MULTI-COOKING mode

PIZZA mode
The circular heating elements and the elements at
the bottom of the oven are switched on and the fan is
activated. This combination heats the oven rapidly by
producing a considerable amount of heat, particularly
from the element at the bottom. If you use more than one
rack at a time, switch the position of the dishes halfway
through the cooking process.
Cooking modes
! A temperature value can be set for all cooking modes
between 60°C and Max, except for the following modes
! Should the appliance be equipped with an electronic
programmer, to use the electric oven, just press
and
at the same time (the
symbol
buttons
will appear on the display) before selecting the desired
cooking function.
• GRILL (recommended: set only to MAX power level)
• GRATIN (recommended: do not exceed 200°C).

TRADITIONAL OVEN mode
Both the top and bottom heating elements will come on.
When using this traditional cooking mode, it is best to use
one cooking rack only. If more than one rack is used, the
heat will be distributed in an uneven manner.

BAKING mode
The rear heating element and the fan are switched on,
thus guaranteeing the distribution of heat in a delicate and
uniform manner throughout the entire oven. This mode is
ideal for baking and cooking temperature sensitive foods
(such as cakes that need to rise) and for the preparation
of pastries on 3 shelves simultaneously.

FAST COOKING mode
The heating elements and the fan come on, guaranteeing
the distribution of heat consistently and uniformly
throughout the oven.
Preheating is not necessary for this cooking mode. This
mode is particularly suitable for cooking pre-packed
food quickly (frozen or pre-cooked). The best results are
achieved using one cooking rack only.
12

GRILL mode
The central part of the top heating element is switched
on. The high and direct temperature of the grill is
recommended for food that requires a high surface
temperature (veal and beef steaks, fillet steak and
entrecôte). This cooking mode uses a limited amount of
energy and is ideal for grilling small dishes. Place the food
in the centre of the rack, as it will not be cooked properly
if it is placed in the corners.

GRATIN mode
The top heating element and the rotisserie (where
present) are activated and the fan begins to operate.
This combination of features increases the effectiveness
of the unidirectional thermal radiation provided by the
heating elements through forced circulation of the air
throughout the oven. This helps prevent food from burning
on the surface and allows the heat to penetrate right into
the food.
! The GRILL and GRATIN cooking modes must be
performed with the oven door shut.
DEFROSTING mode
The fan located on the bottom of the oven makes the air
circulate at room temperature around the food. This is
recommended for the defrosting of all types of food, but in
particular for delicate types of food which do not require
heat, such as for example: ice cream cakes, cream or
custard desserts, fruit cakes. By using the fan, the
defrosting time is approximately halved. In the case of
meat, fish and bread, it is possible to accelerate the
process using the “multi-cooking” mode and setting the
temperature to 80° - 100°C.
BOTTOM VENTILATED mode
The bottom heating element and the fan is activated,
which allows for the heat distribution within the whole
cavity of the oven. This combination is useful for light
cooking of vegetables and fish.
WARNING! The oven is provided with
a stop system to extract the racks and
prevent them from coming out of the
oven.(1)
As shown in the drawing, to extract
them completely, simply lift the racks,
holding them on the front part, and
pull (2).
BOTTOM mode :
The lower heating element is activated. This position
is recommended for perfecting the cooking of dishes
(in baking trays) which are already cooked on the
surface but require further cooking in the centre, or
for desserts with a covering of fruit or jam, which only
require moderate colouring on the surface. It should
be noted that this function does not allow the maximum
temperature to be reached inside the oven (250°C)
and it is therefore not recommended that foods are
cooked using only this setting, unless you are baking
cakes (which should be baked at a temperature of
180°C or lower).
Practical cooking advice
! In the GRILL cooking mode, place the dripping pan in
position 1 to collect cooking residues (fat and/or grease).
GRILL
• Insert the rack in position 3 or 4. Place the food in the
centre of the rack.
WARNING! The glass lid can break
in if it is heated up. Turn off all the
burners and the electric plates before
closing the lid. *Applies to the models
with glass cover only.
Setting the time*
Press the PROGRAMMER
knob and turn it in an
12
anticlockwise direction to
set the correct time.
9
3
! The clock can only be set if
the oven is connected to the
6
electricity mains.
In case of a power failure, the
PROGRAMMER will stop: the
correct time will need to be
reset once the power has returned
• We recommend that the power level is set to maximum.
The top heating element is regulated by a thermostat
and may not always operate constantly.
PIZZA
• Use a light aluminium pizza pan. Place it on the rack
provided.
For a crispy crust, do not use the dripping pan as it
prevents the crust from forming by extending the total
cooking time.
• If the pizza has a lot of toppings, we recommend
adding the mozzarella cheese on top of the pizza
halfway through the cooking process.
*Only on certain models
13
GB
Planning cooking with the electronic
programmer*
Setting the clock
After the appliance has been connected to the
power supply, or after a blackout, the display will
automatically reset to 0:00 and begin to blink. To set
the time:
1. Press the COOKING TIME button  and the
COOKING END TIME  simultaneously.
2. Within 4 seconds of having pressed these buttons,
set the exact time by pressing the  and  buttons.
The  button advances the hours and the button
decreases the hours.
Once the time has been set, the programmer
automatically switches to manual mode.
Setting the timer
The timer enables a countdown to be set, when the
time has elapsed a buzzer sounds.
To set the timer proceed as follows:
1. press the TIMER button . The display shows:
.
2. Press the  and  buttons to set the desired time.
3. When the buttons are released the timer begins
counting down and the current time appears on the
display.

4. After the time has elapsed a buzzer will sound, and
this can be switched off by pressing any button (except
the  and  buttons). The symbol will switch off.
! The timer does not switch the oven on or off.
5. Within 4 seconds of having pressed this button,
adjust the cooking end time by pressing the  and
 buttons. If, for example, you want cooking to end at
13.00, the display shows:

6. 4 seconds after the buttons are released, the current
time (for example 10.00) reappears on the display with
the letter A (AUTO).

At this point, the oven is programmed to switch on
automatically at 12:30 and switch off after 30 minutes,
at 13.00.
Setting the cooking time with an immediate start
Follow the above procedure for setting the cooking
time (points 1-3).
! When the letter A appears, this indicates that both
the cooking time and the end cooking time have been
programmed in AUTO mode. To restore the oven to
manual operation, after each AUTO cooking mode
press the COOKING TIME  and END COOKING
TIME  buttons simultaneously.
! The symbol will remain lit, along with the oven, for
the entire duration of the cooking programme.
The set cooking duration can be displayed at any time
by pressing the COOKING TIME button , and
the cooking end time may be displayed by pressing
the END COOKING TIME button . When the cooking
time has elapsed a buzzer sounds. To stop it, press
any button apart from the  and  buttons.
Adjusting the volume of the buzzer
After selecting and confirming the clock settings, use
the  button to adjust the volume of the alarm buzzer.
Setting the cooking time with a delayed start
First decide which cooking mode you wish to use and
set a suitable temperature using the SELECTOR and
THERMOSTAT knobs on the oven.
At this point it is possible to set the cooking time:
1. Press the COOKING TIME button .
2. Within 4 seconds of having pressed this button, set
the desired amount of time by pressing the  and 
buttons. If, for example, you wish to set a cooking time
of 30 minutes, the display will show:

3. 4 seconds after the buttons are released, the current
time (for example 10.00) reappears on the display with
the symbol and the letter A (AUTO).
Next the desired cooking end time must be set:
4. Press the END COOKING TIME button .
*Only on certain models
14
GB
GB
Oven cooking advice table
Cooking
modes
Foods
Duck
Roast veal or beef
Traditional
Pork roast
Oven
Biscuits (short pastry)
Tarts
Tarts
Fruit cakes
Plum cake
Sponge cake
Baking
Stuffed pancakes (on 2 racks)
Small cakes (on 2 racks)
Mode
Cheese puffs (on 2 racks)
Cream puffs (on 3 racks)
Biscuits (on 3 racks)
Meringues (on 3 racks)
Frozen food
Pizza
Courgette and prawn pie
Country style spinach pie
Turnovers
Lasagne
Golden Rolls
Fast
Chicken morsels
cooking
Pre-cooked food
Golden chicken wings
Fresh Food
Biscuits (short pastry)
Plum cake
Cheese puffs
Pizza (on 2 racks)
Lasagne
Lamb
Roast chicken + potatoes
Mackerel
MultiPlum cake
cooking
Cream puffs (on 2 racks)
Biscuits (on 2 racks)
Sponge cake (on 1 rack)
Sponge cake (on 2 racks)
Savoury pies
Pizza
Pizza Mode Roast veal or beef
Chicken
Soles and cuttlefish
Squid and prawn kebabs
Cuttlefish
Cod filet
Grilled vegetables
Grill
Veal steak
Sausages
Hamburgers
Mackerels
Toasted sandwiches (or toast)
Grilled chicken
Gratin
Cuttlefish
Bottom
Ventilated
Bottom
15
For perfecting cooking
Weight
(in kg)
Rack Position
Pre-heating
time
(minutes)
Recommended
temperature
Cooking
time
(minutes)
1
1
1
1
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
3
3
3
3
3
2 or 3
3
3
2 and 4
2 and 4
2 and 4
1 and 3 and 5
1 and 3 and 5
1 and 3 and 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
180
180
180
160
200
190
210
180
180
90
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
2
2
2
2
2
2
2
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
0.4
2
-
200
20-25
0.3
0.6
0.2
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
0.5
1
1
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
4 and 6
1.5
1.5
2
2
2
2 and 4
3
2
2 and 4
2
2
2 and 4
2 and 4
2
2 and 4
3
3
2
2 or 3
4
4
4
4
3 or 4
4
4
4
4
4
2
2
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
10
10
10
10
200
180
210
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
220
180
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
200
200
15-18
45
10-12
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
15-20
25-30
60-70
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
55-60
30-35
Precautions and tips
! This appliance has been designed and manufactured
in compliance with international safety standards.
The following warnings are provided for safety reasons
and must be read carefully.
General safety
• The appliance was designed for domestic use inside
the home and is not intended for commercial or
industrial use.
• The appliance must not be installed outdoors, even in
covered areas. It is extremely dangerous to leave the
appliance exposed to rain and storms.
• Do not touch the appliance with bare feet or with wet
or damp hands and feet.
• The appliance must be used by adults only for
the preparation of food, in accordance with the
instructions outlined in this booklet. Any other
use of the appliance (e.g. for heating the room)
constitutes improper use and is dangerous.
The manufacturer may not be held liable for any
damage resulting from improper, incorrect and
unreasonable use of the appliance.
• The instruction booklet accompanies a class 1
(insulated) or class 2 - subclass 1 (recessed between
2 cupboards) appliance.
• Do not touch the heating elements or certain parts
of the oven door when the appliance is in use;
these parts become extremely hot. Keep children
well away from the appliance.
• Make sure that the power supply cables of other
electrical appliances do not come into contact with
the hot parts of the oven.
• The openings used for the ventilation and dispersion
of heat must never be covered.
• Always use oven gloves when placing cookware in the
oven or when removing it.
• Do not use flammable liquids (alcohol, petrol, etc...)
near the appliance while it is in use.
• Do not place flammable material in the lower storage
compartment or in the oven itself. if the appliance is
switched on accidentally, they could catch fire.
• The internal surfaces of the compartment (where
present) may become hot.
• Always make sure the knobs are in the • position when
the appliance is not in use.
• When unplugging the appliance, always pull the plug
from the mains socket; do not pull on the cable.
• Never perform any cleaning or maintenance work
without having disconnected the appliance from the
electricity mains.
• If the appliance breaks down, under no circumstances
should you attempt to perform the repairs yourself.
Repairs carried out by inexperienced persons may
cause injury or further malfunctioning of the appliance.
Contact Assistance.
• Do not rest heavy objects on the open oven door.
• Do not let children play with the appliance.
• The appliance should not be operated by people
(including children) with reduced physical, sensory
or mental capacities, by inexperienced individuals or
by anyone who is not familiar with the product. These
individuals should, at the very least, be supervised
by someone who assumes responsibility for their
safety or receive preliminary instructions relating to
the operation of the appliance.
Disposal
• When disposing of packaging material: observe local
legislation so that the packaging may be reused.
• The European Directive 2002/96/EC relating to Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE) states
that household appliances should not be disposed of
using the normal solid urban waste cycle. Exhausted
appliances should be collected separately in order to
optimise the cost of re-using and recycling the materials
inside the machine, while preventing potential damage
to the atmosphere and to public health. The crossedout dustbin is marked on all products to remind the
owner of their obligations regarding separated waste
collection.
For further information relating to the correct disposal of
exhausted household appliances, owners may contact
the public service provided or their local dealer.
Respecting and conserving the
environment
• You can help to reduce the peak load of the electricity
supply network companies by using the oven in the
hours between late afternoon and the early hours of
the morning.
• Always keep the oven door closed when using the
GRILL and GRATIN modes: This will achieve improved
results while saving energy (approximately 10%).
• Check the door seals regularly and wipe them clean
to ensure they are free of debris so that they adhere
properly to the door, thus avoiding heat dispersion.
16
GB
Care and maintenance
GB
Switching the appliance off
Inspecting the oven seals
Disconnect your appliance from the electricity supply
before carrying out any work on it.
Check the door seals around the oven regularly. If
the seals are damaged, please contact your nearest
Authorised After-sales Service Centre. We recommend
that the oven is not used until the seals have been
replaced.
Cleaning the appliance
! Never use steam cleaners or pressure cleaners on the
appliance.
• The stainless steel or enamel-coated external parts and
the rubber seals may be cleaned using a sponge that
has been soaked in lukewarm water and neutral soap.
Use specialised products for the removal of stubborn
stains. After cleaning, rinse well and dry thoroughly.
Do not use abrasive powders or corrosive substances.
• The hob grids, burner caps, flame spreader rings and
burners may be removed to make cleaning easier;
wash them in hot water and non-abrasive detergent,
making sure all burnt-on residue is removed before
drying them thoroughly.
• Clean the terminal part of the flame failure safety
devices* frequently.
• The inside of the oven should ideally be cleaned after
each use, while it is still lukewarm. Use hot water and
detergent, then rinse well and dry with a soft cloth. Do
not use abrasive products.
Replacing the oven light bulb
1. After disconnecting the oven
from the electricity mains, remove
the glass lid covering the lamp
socket (see figure).
2. Remove the light bulb and
replace it with a similar one:
voltage 230 V, wattage 25 W,
cap E 14.
3. Replace the lid and reconnect the oven to the electricity
supply.
Gas tap maintenance
Over time, the taps may become jammed or difficult to
turn. If this occurs, the tap must be replaced.
! This procedure must be performed by a qualified
technician authorised by the manufacturer.
• Clean the glass part of the oven door using a sponge
and a non-abrasive cleaning product, then dry
thoroughly with a soft cloth. Do not use rough abrasive
material or sharp metal scrapers as these could
scratch the surface and cause the glass to crack.
Assistance
• The accessories can be washed like everyday
crockery, and are even dishwasher safe.
• The type of problem encountered.
• The appliance model (Mod.).
• The serial number (S/N).
The latter two pieces of information can be found on the
data plate located on the appliance.
• Do not close the cover when the burners are alight or
when they are still hot.
17
! Never use the services of an unauthorised technician.
Please have the following information to hand:
Removing and fitting the oven door:
1.Open the door
2.Make the hinge clamps of the oven door rotate
backwards completely (see photo)
WARNING! Oven must not be operated with inner
door glass removed!
GB
WARNING! When reassembling the inner door
glass insert the glass panel correctly so that the
text written on the panel is not reversed and
can be easily legible.
7.Replace the profile, a click will indicate that the
part is positioned correctly.
8.Open the door completely.
9.Close the supports (see photo).
3.Close the door until the clamps stop (the door will
remain open for 40° approx.) (see photo)
40°
10.Now the door can be completely closed and the
oven can be started for normal use.
4.Press the two buttons on the upper profile and
extract the profile (see photo)
5.Remove the glass sheet and do the cleaning as
indicated in chapter: "Care and maintenance".
6.Replace the glass.
18
GB
Steam-Assisted Oven Cleaning*
This method of cleaning is recommended especially after
cooking very fatty (roasted)meats.
This cleaning process allows to facilitate the removal of
dirt of the walls of the oven by the generation of steam
that is created inside the oven cavity for easier cleaning.
! Important! Before you start steam -cleaning:
-Remove any food residue and grease from the bottom
of the oven.
- Remove any oven accessories (grids and drip pans).
Perform the above operations according to the following
procedure:
1. pour 300ml of water into the baking tray in the oven,
placing it in the bottom shelf. In the models where the
drip pan is not present, use a baking sheet and place it
on the grill at the bottom shelf;
2. select the function of the oven "HYDROCLEAN"
and set the temperature to 100 ° C;
3. keep it in the oven for 15min;
4. turn off the oven;
5. Once cooled the oven, you can open the door to
complete the cleaning with water and a damp cloth;
6. eliminate any residual water from the cavity after
finishing cleaning
When the steam –cleaning is done, after cooking
especially fatty foods, or when grease is difficult to
remove, you may need to complete the cleaning with the
traditional method, described in the previous paragraph.
! Perform cleaning only in the cold oven!
Automatic cleaning using the Diamond
Clean cycle*
The Diamond Clean mode is an automatic cleaning
cycle which releases steam inside the cavity and uses
the exclusive Diamond Clean enamel to make it easy to
remove any dirt residues from the cavity and accessories.
Available in three different levels: Economy, Normal and
Intensive - to be used based on the type of dirt.
The Diamond Clean cycle can be used to keep the
oven always clean. During the cleaning process steam
is released inside the cavity which, together with the
titanium-based Diamond Clean enamel (on the inside
walls of the oven and dripping pans), makes it easy to
clean the oven.
In order to start the Diamond Clean cycle:
1. Wait for the oven to cool down.
2. Place the dripping pan on level 1 and pour in the
following quantities of water: 150g for the Economy
cycle, 250g for the Normal cycle and 350g for the
Intensive cycle. A smaller or larger quantity of water than
recommended may affect the cycle results. Do not use
detergents.
- 150 g -10 min
- 250 g -15 min
- 350 g -20 min
3. Close the oven door.
4. Turn the programmer knob to TRADITIONAL function,
and the thermostat knob to the temperature of 100’C
! To prevent any steam leaks do not open the door during
the cycle.
! In the last minutes of the intensive cycle the control
panel will partially and momentarily mist up. The mist will
disappear every time the tangential cooling fan is started.
An end time for the Diamond Clean cycle may be
programmed just like for a normal cooking cycle (see
Programming the automatic cleaning end time.)
*Only on certain models
19
Монтаж
! ɉɟɪɟɞ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɚɲɟɝɨ ɧɨɜɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɞɚɧɧɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ: ɜ ɧɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜɚɠɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
! ɋɨɯɪɚɧɢɬɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ ɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɧɨɜɵɦ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ.
! ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ.
! ɉɟɪɟɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɨɣ ɢɥɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɤɥɸɱɢɬɶ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ.
Ɉɬɜɨɞ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɜɵɬɹɠɤɢ, ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɤ ɧɚɪɭɠɧɨɦɭ ɞɵɦɨɨɬɜɨɞɭ, ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɤɚɠɞɵɣ
ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ (cɦ. ɪɢɫ.).
ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɩɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɥɢɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɝɨɪɚɧɢɹ (ɩɪɢɬɨɤ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
2 ɦ3/ɱ ɧɚ ɤɚɠɞɵɣ ɤɢɥɨɜɚɬɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ). Ɍɪɭɛɚ, ɢɞɭɳɚɹ ɤ ɜɯɨɞɧɨɦɭ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɦɭ ɨɬɜɟɪɫɬɢɸ, ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦɭ ɪɟɲɟɬɤɨɣ, ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɟ ɫɟɱɟɧɢɟ
100 ɫɦ2 ɢ ɩɪɨɥɨɠɟɧɚ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɡɚɫɨɪɟɧɢɟ
ɜ ɥɸɛɨɣ ɟɟ ɱɚɫɬɢ (ɪɢɫ. A).
ȿɫɥɢ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɥɢɬɵ ɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜɯɨɞɧɨɟ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɟ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɨ ɧɚ 100% (ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦ ɫɟɱɟɧɢɟɦ ɬɪɭɛɵ 200 ɫɦ2).
Ʉɨɝɞɚ ɩɨɬɨɤ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɢɡ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
(ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɱɚɫɬɹɦɢ ɡɞɚɧɢɹ, ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɢɥɢ
ɫɩɚɥɶɧɹɦɢ), ɢɯ ɜɯɨɞɧɵɟ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɜɨɡɞɭɯɨɨɬɜɨɞɧɨɣ ɬɪɭɛɨɣ, ɤɚɤ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜɵɲɟ (ɪɢɫ. B).
A
B
ɋɦɟɠɧɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɉɪɢɦɟɪ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɢɬɨɤɚ ɜɨɡɞɭɯɚ
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ,
ɬɪɟɛɭɸɳɟɟ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɡɚɡɨɪɚ
ɦɟɠɞɭ ɞɜɟɪɶɸ ɢ ɩɨɥɨɦ
ɞɥɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ
ɩɪɢɬɨɱɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
! ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɤɪɵɬɶ ɨɤɧɨ ɢɥɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚ.
ɉɪɹɦɚɹ ɜɵɬɹɠɤɚ ɧɚɪɭɠɭ
ȼɵɬɹɠɤɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɞɵɦɨɯɨɞɚ (ɬɨɥɶɤɨ
ɞɥɹ ɤɭɯɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ)
ɋɠɢɠɟɧɧɵɣ ɝɚɡ ɬɹɠɟɥɟɟ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ ɜɧɢɡɭ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ
ɛɚɥɥɨɧɵ ɫɨ ɫɠɢɠɟɧɧɵɦ ɝɚɡɨɦ, ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɱɟɪɟɡ ɧɟɟ ɦɨɝ
ɭɯɨɞɢɬɶ ɝɚɡ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɬɟɱɤɢ. ɇɟɥɶɡɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ
ɯɪɚɧɢɬɶ ɛɚɥɥɨɧɵ ɫ ɝɚɡɨɦ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɥɚ (ɜ ɩɨɞɜɚɥɚɯ ɢ ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɚɯ).
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ ɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɤɭɯɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ
ɛɚɥɥɨɧ ɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɟɝɨ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɬɟɩɥɚ (ɞɭɯɨɜɨɤ, ɤɚɦɢɧɨɜ, ɩɟɱɟɣ ɢ ɬ.ɩ.), ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ
ɧɚɝɪɟɬɶ ɛɚɥɥɨɧ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɵɲɟ 50°ɋ.
!
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ
! ɉɥɢɬɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɪɹɞɨɦ ɫ ɥɸɛɨɣ
ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɦɟɛɟɥɶɸ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ.
! ɋɬɟɧɚ, ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɚɹɫɹ ɫ ɡɚɞɧɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɞɟɥɚɧɚ ɢɡ ɧɟɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ, ɬɟɪɦɨɫɬɨɣɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɚɝɪɟɜ
ɞɨ 90 °C).
Ⱦɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ:
x Ɋɚɡɦɟɫɬɢɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɭɯɧɟ, ɫɬɨɥɨɜɨɣ, ɧɨ ɧɟ
ɜ ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ.
x ȿɫɥɢ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɥɢɬɵ ɜɵɲɟ ɪɹɞɨɦ
ɫɬɨɹɳɟɣ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɦɟɛɟɥɢ, ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 200 ɦɦ ɨɬ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
x Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɱɟɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɩɥɢɬɵ
ɢ ɧɚɜɟɫɧɵɦɢ ɲɤɚɮɚɦɢ (ɩɨɥɤɚɦɢ) ɞɨɥɠɧɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 420 ɦɦ.
ɗɬɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɫɥɟ-
20
RS
ɞɭɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɞɨ 700 ɦɦ, ɟɫɥɢ ɧɚɜɟɫɧɵɟ ɲɤɚɮɵ
ɫɞɟɥɚɧɵ ɢɡ ɝɨɪɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɫɦ. ɪɢɫ.).
RS
x ɒɬɨɪɵ / ɠɚɥɸɡɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɡɚɞɢ
ɩɥɢɬɵ ɢɥɢ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɦɟɧɟɟ 200 ɦɦ ɨɬ ɟɟ ɛɨɤɨɜɵɯ ɫɬɨɪɨɧ.
x ȼɵɬɹɠɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ.
ȼɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ
ɉɥɢɬɚ ɫɧɚɛɠɟɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ
ɧɨɠɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɭɠɚɬ ɞɥɹ
ɟɟ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɧɨɠɤɢ ɜɤɪɭɱɢɜɚɸɬɫɹ
ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨ ɭɝɥɚɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɥɢɬɵ (ɫɦ. ɪɢɫ.).
ɉɥɢɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɟɬɫɹ ɧɚɞɫɬɚɜɧɵɦɢ ɨɩɨɪɚɦɢ*, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɩɨɞ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɩɥɢɬɵ.
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ
Ɉɫɧɚɫɬɢɬɟ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɤɚɛɟɥɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɜɢɥɤɨɣ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɬɚɛɥɢɱɤɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɹɬɶɫɹ
ɤ ɫɟɬɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɧɨɝɨɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɹ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɧɨɪɦɚɦ ɢ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ), ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɧɵɦɢ ɤɨɧɬɚɤɬɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɦɦ,
ɥɢɧɢɹ ɡɚɡɟɦɥɟɧɢɹ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɪɵɜɚɬɶɫɹ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɦ. ɉɢɬɚɸɳɢɣ ɤɚɛɟɥɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶ ɬɚɤ,
ɱɬɨɛɵ ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ ɨɧ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɧɚɝɪɟɜɚɥɫɹ ɞɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ ɧɚ 50 °ɋ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ
ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ.
ɉɟɪɟɞ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɱɬɨ:
x Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚɡɟɦɥɟɧɨ ɢ ɜɢɥɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ.
x Ɋɨɡɟɬɤɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ
ɨɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɫɦ. ɬɚɛɥɢɱɤɭ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ).
x ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɢɚɩɚɡɨɧɭ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɱɤɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
x Ɋɨɡɟɬɤɚ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ɜɢɥɤɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ — ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɤ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɪɨɡɟɬɤɢ. ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɢ ɢ ɦɧɨɝɨɝɧɟɡɞɨɜɵɟ ɪɨɡɟɬɤɢ.
* Ɍɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɦɨɞɟɥɟɣ.
21
! ɉɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɩɢɬɚɸɳɟɦɭ ɤɚɛɟɥɸ ɢ ɪɨɡɟɬɤɟ.
! Ʉɚɛɟɥɶ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧ ɢɥɢ ɩɟɪɟɠɚɬ.
! Ʉɚɛɟɥɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ, ɟɝɨ ɡɚɦɟɧɚ
ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ.
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɟ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɪ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɝɚɡɭ
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɤ ɝɚɡɨɜɨɣ ɫɟɬɢ
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɝɢɛɤɨɝɨ ɪɟɡɢɧɨɜɨɝɨ ɢɥɢ ɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɲɥɚɧɝɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɧɨɪɦɚɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɢɩɚ ɩɨɞɤɥɸɱɚɟɦɨɝɨ ɝɚɡɚ ɬɨɦɭ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɫɬɪɨɟɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ (ɫɦ. ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ): ɜ ɢɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɥɟɞɭɣɬɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ
§ «ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɝɚɡɚ». ȿɫɥɢ ɩɥɢɬɚ
ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɤ ɛɚɥɥɨɧɭ ɫɨ ɫɠɢɠɟɧɧɵɦ ɝɚɡɨɦ, ɧɚ
ɛɚɥɥɨɧ ɫ ɝɚɡɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ
ɞɚɜɥɟɧɢɹ (ɪɟɞɭɤɬɨɪ), ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
ɑɬɨɛɵ ɨɛɥɟɝɱɢɬɶ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɩɨɞɜɨɞ ɝɚɡɚ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ ɫ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ**:
ɩɨɦɟɧɹɣɬɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɪɠɚɬɟɥɹ ɲɥɚɧɝɚ ɢ ɡɚɝɥɭɲɤɢ
ɢ ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɤɥɚɞɤɭ (ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ).
! ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ «ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɨɪɟɥɨɤ
ɢ ɠɢɤɥɟɪɨɜ». ɗɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɞɨɥɝɢɣ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ
ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ.
ɉɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɢɛɤɢɦ ɪɟɡɢɧɨɜɵɦ ɲɥɚɧɝɨɦ
ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɢɬɟ ɝɚɡɨɜɵɣ ɲɥɚɧɝ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
ɞɢɚɦɟɬɪ ɲɥɚɧɝɚ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ: 8 ɦɦ — ɞɥɹ
ɫɠɢɠɟɧɧɨɝɨ ɝɚɡɚ; 13 ɦɦ— ɞɥɹ ɦɟɬɚɧɚ
ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɶɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɲɥɚɧɝ:
x ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ ɧɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɟɣ ɩɥɢɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɧɚɝɪɟɜɚɬɶɫɹ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɵɲɟ 50 °ɋ;
x ɧɟ ɧɚɬɹɧɭɬ, ɧɟ ɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧ, ɧɟ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɩɟɬɟɥɶ
ɢ ɢɡɝɢɛɨɜ, ɧɟ ɩɟɪɟɠɚɬ;
x ɧɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
ɫ ɨɫɬɪɵɦɢ ɭɝɥɚɦɢ;
x ɩɨ ɜɫɟɣ ɞɥɢɧɟ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɞɥɹ ɨɫɦɨɬɪɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ;
x ɞɥɢɧɨɣ ɦɟɧɟɟ 1500 ɦɦ;
x ɩɪɨɱɧɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɫ ɨɛɨɢɯ ɤɨɧɰɨɜ ɡɚɠɢɦɚɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
** Ɍɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɦɨɞɟɥɢ.
Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɤɚ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɞɥɹ ɝɨɪɟɥɤɢ ɞɭɯɨɜɤɢ
ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Точка соединения
Изолирующая
заглушка
Крепление
шланга
Точка соединения
Изолирующая
заглушка
Крепление
шланга
! ȿɫɥɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɧɟ ɭɞɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ, ɢɥɢ, ɟɫɥɢ ɩɥɢɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɫɹ ɤ ɛɵɬɨɜɵɦ
ɩɪɢɛɨɪɚɦ ɤɥɚɫɫɚ 2 ɩɨɞɤɥɚɫɫɚ 1 (ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɲɤɚɮɚɦɢ), ɬɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ
ɞɥɹ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɝɚɡɚ ɞɨɥɠɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɝɢɛɤɢɟ ɦɟɬɚɥɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɪɭɛɵ.
1. Ɂɚɠɝɢɬɟ ɝɨɪɟɥɤɭ (ɫɦ. ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ).
2. ɉɨɜɟɪɧɢɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɟɟ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ 10 ɦɢɧɭɬ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ (MAX), ɚ ɡɚɬɟɦ —
ɜ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ (MIN) ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.
3. ɋɧɢɦɢɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ.
4. ȼɢɧɬɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɬɟɪɠɧɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ, ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɭɣɬɟ ɩɥɚɦɹ ɞɨ ɦɚɥɨɝɨ, ɧɨ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ.
ɉɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɝɢɛɤɨɣ ɛɟɫɲɨɜɧɨɣ
ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɬɪɭɛɵ ɤ ɪɟɡɶɛɨɜɨɦɭ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɸ
Ɍɪɭɛɚ ɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ.
ɍɞɚɥɢɬɟ ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ ɲɥɚɧɝɚ ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ƚɢɛɤɚɹ
ɫɬɚɥɶɧɚɹ ɬɪɭɛɚ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɜɵɜɨɞɭ
ɫ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɡɶɛɨɣ 1/2 ɞɸɣɦɚ.
! Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɞɥɢɧɚ ɬɪɭɛɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ
2 ɦ. ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ, ɱɬɨ ɬɪɭɛɚ ɧɟ ɩɪɢɠɚɬɚ ɢ ɧɟ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦɢ ɞɟɬɚɥɹɦɢ.
! ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɜɢɧɬ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɥɚɛɢɬɶ, ɨɬɜɟɪɧɭɜ ɟɝɨ ɩɪɨɬɢɜ
ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ.
5. ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɶɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɛɵɫɬɪɨɦ ɩɨɜɨɪɨɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɢ ɨɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ «MAX» ɤ «MIN» ɢ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɢ
ɢ ɡɚɤɪɵɜɚɧɢɢ ɞɜɟɪɰɵ ɩɥɚɦɹ ɧɟ ɝɚɫɧɟɬ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
ȼɵɩɨɥɧɢɜ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɤ ɝɚɡɭ, ɩɪɨɜɟɪɶɬɟ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɟɝɨ ɭɬɟɱɟɤ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɵɥɶɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ. ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɥɚɦɹ.
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɝɚɡɚ
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɫɬɪɨɢɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɬɢɩ ɝɚɡɚ,
ɨɬɥɢɱɧɵɣ ɨɬ ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ ɧɚɫɬɪɨɣɤɢ (ɫɦ. ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɭ ɧɚ
ɤɨɪɩɭɫɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ).
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
Ɂɚɦɟɧɚ ɠɢɤɥɟɪɨɜ ɜɟɪɯɧɢɯ ɝɨɪɟɥɨɤ:
1) ɫɧɢɦɢɬɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ
ɪɟɲɟɬɤɢ ɞɥɹ ɩɨɫɭɞɵ ɢ ɜɵɧɶɬɟ ɝɨɪɟɥɤɢ ɢɡ ɝɧɟɡɞ;
2) ɜɵɜɟɪɧɢɬɟ ɠɢɤɥɟɪɵ 7 ɦɦ
ɬɨɪɰɟɜɵɦ ɤɥɸɱɨɦ (ɫɦ. ɪɢɫ.)
ɢ ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɢɯ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦɢ
ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɝɚɡɚ (ɫɦ.
ɬɚɛɥ. «ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɝɨɪɟɥɨɤ ɢ ɠɢɤɥɟɪɨɜ»);
3) ɫɨɛɟɪɢɬɟ ɜɫɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ.
22
RS
Ɂɚɦɟɧɚ ɮɨɪɫɭɧɨɤ ɬɪɨɣɧɨɣ ɤɨɧɮɨɪɤɢ
RS
1. снимите решетки и выньте горелки из своих гнезд.
Горелка состоит из двух отдельных частей (см схемы);
2. отвинтите форсунки полой отверткой 7 мм. Замените
форсунки на новые, пригодные для нового типа газа
(см. таблицу 1). Обе форсунки имеют одинаковое
отверстие.
3. восстановите на место все комплектующие,
выполняя операции в обратном порядке по
отношению к описанным выше.
• Регуляция первичного воздуха горелок
Горелки не нуждаются в какой-либо регуляции
первичного воздуха.
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɰɟɩɢ
! Во избежание случайного опрокидывания изделия,
например, если ребенок залезет на дверцу духовки,
Н Е О БХОД И М О у с т а н о в и т ь п р и л а га ю щ у ю с я
предохранительную цепь.
Духовой щкаф укомплектован предохранительной
цепью, которая должна быть прикреплена винтом (не
прилагается к печи) к стене сзади изделия на той же
высоте, на которой цепь крепится к изделию. Выберите
винт и винтовой анкерный болт, соответствующие типу
материала стены сзади изделия. Если головка винта
имеет диаметр меньше 9 мм, необходимо использовать
шайбу. Цементная стена требует винт диаметром не
менее 8 мм и 60 мм длиной. Проверьте, чтобы цепь
была прикреплена кзадней стенке духового шкафа и
к стене, как показано на схеме, таким образом, чтобы
после монтажа она была натянута и параллельна полу.
23
• Регуляция минимального пламени
1. Поверните рукоятку-регулятор в положение
минимального пламени;
2. Снимите рукоятку и поверните регуляционный
винт,расположенный внутри или рядом со стержнем
крана, вплоть до получения стабильного малого
пламени.
3. Проверьте, чтобы при резком повороте рукоятки
из положения максимального пламени на
минимальное, горелки не гасли.
4. В изделиях, оснащенных защитным устройством
(термопарой), в случае неисправности этого
устройства при минимальном пламени горелок
увеличьте расход газа минимального пламени при
помощи регуляционного винта.
5. По завершении регуляции восстановите
сургучные или подобные пломбы на обводном
газопроводе.
! В случае использования с жиженного газа
регуляционный винт должен быть завинчен до упора.
! По завершении операции замените старую этикетку
тарирования на новую, соответствующую новому типу
используемого газа. Этикетку можно заказать в наших
Центрах Сервисного Обслуживания.
ɂɡɞɟɥɢɟ:
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ:
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɥɢɬɚ
RS
Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɡɧɚɤ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ:
Ɇɨɞɟɥɶ:
ɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ:
ɋɬɪɚɧɚ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ:
Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɞɭɯɨɜɨɝɨ
ɲɤɚɮɚ / Ɉɛɴɟɦ:
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɢɥɢ
ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɨɞɚ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɨɤɚ ɢɥɢ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɨɤɚ
Ʉɥɚɫɫ ɡɚɲɢɬɵ ɨɬ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ
Ʉɥɚɫɫ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
H6TMH4AF RU; H6TMD6AF RU
Indesit Company
ɉɨɥɶɲɚ
32x43,5x40 cm / 57 ɥ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ:
ɂɦɩɨɪɬɟɪ:
ɋ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ (ɜ Ɋɨɫɫɢɢ)
ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
TC
A
50 Hz
H6TMH4AF RU
H6TMD6AF RU
Ʉɥɚɫɫ ɡɚɳɢɬɵ I
A
ɤɨɧɜɟɤɰɢɹ – ɪɟɠɢɦ ɧɚɝɪɟɜɚ:
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ;
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ Ʉɥɚɫɫ
ɩɪɢɧɭɞɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɧɜɟɤɰɢɢ - ɪɟɠɢɦ ɧɚɝɪɟɜɚ: X
Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɚɹ ɜɵɩɟɱɤɚ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɢɥɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɨɩɢɣ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ,
ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɡɚɩɪɨɫ ɩɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɚɞɪɟɫɭ
[email protected].
Ⱦɚɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɡ ɫɟɪɢɣɧɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞ
ɲɬɪɢɯ-ɤɨɞɨɦ (S/N XXXXXXXXX *
XXXXXXXXXXX), ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ:
R
220-230 V ~
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ 2002/40/ɋȿ ɨɛ ɷɬɢɤɟɬɤɚɯ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɭɯɨɜɵɯ ɲɤɚɮɨɜ. ɇɨɪɦɚɬɢɜ EN 50304 ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ - ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ
ɌȺȻɅɂɑɄȺ ɋ ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɂɆɂ
ȾȺɇɇɕɆɂ
S
ВНИМАНИЕ! При нагреве стеклянная
крышка может лопнуть. Прежде чем
закрыть ее, выключить все конфорки
или электрические горелки.*Только
для моделей со стеклянной крышкой
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ȿɋ: Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ȿɋ: 2006/95/EC ɨɬ
12/12/06 (ɇɢɡɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ) ɫ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ – 2004/108/ȿC
ɨɬ 15/12/04 (ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ) ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ – 2009/142/ȿC ɨɬ 30/11/09 (Ƚɚɡ) 90/68/ɋȿȿ ɨɬ 22/07/93 ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ – 2002/96/ȿɋ.
1275/2008 (Stand-by/ Off mode)
- 1-ɚɹ ɰɢɮɪɚ ɜ S/N ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɰɢɮɪɟ ɝɨɞɚ,
- 2-ɚɹ ɢ 3-ɹ ɰɢɮɪɵ ɜ S/N - ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɦɭ
ɧɨɦɟɪɭ ɦɟɫɹɰɚ ɝɨɞɚ,
- 4-ɚɹ ɢ 5-ɚɹ ɰɢɮɪɵ ɜ S/N - ɱɢɫɥɭ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɢ ɝɨɞɚ.
Indesit Company S.p.A.
ȼɢɚɥɟ Ⱥ. Ɇɟɪɥɨɧɢ 47, 60044, Ɏɚɛɪɢɚɧɨ (Ⱥɇ),
ɂɬɚɥɢɹ
ɈɈɈ "ɂɧɞɟɡɢɬ Ɋɍɋ"
ɞɨ 01.01.2011: Ɋɨɫɫɢɹ, 129223, Ɇɨɫɤɜɚ,
ɉɪɨɫɩɟɤɬ Ɇɢɪɚ, ȼȼɐ, ɩɚɜ. 46
ɫ 01.01.2011: Ɋɨɫɫɢɹ, 127018, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ.
Ⱦɜɢɧɰɟɜ, ɞɨɦ 12, ɤɨɪɩ. 1
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɝɨɪɟɥɨɤ ɢ ɮɨɪɫɭɧɨɤ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
Ƚɨɪɟɥɤɚ
Ⱦɢɚɦɟɬɪ
(ɦɦ)
Ɍɟɩɥɨɜɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɤȼɬ (p.c.s.*)
ɇɨɦɢɧɚɥ.
Ȼɵɫɬɪɚɹ
(Ȼɨɥɶɲɚɹ)(R)
ɉɨɥɭɛɵɫɬɪɚɹ
(ɋɪɟɞɧɹɹ)(S)
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧ
ɚɹ (Ɇɚɥɚɹ) (Ⱥ)
7ɪɨɣɧɚɹ
Ʉɨɪɨɧɚ7&
Ⱦɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɞɚɱɢ
ɋɨɤɪɚɳ.
Ȼɚɣɩɚɫ
1/100
(ɦɦ)
51
130
3.25
50
63
ɋɠɢɠɟɧɧɵɣ ɝɚɡ
ɮɨɪɫɭɧɤɚ
ɪɚɫɯɨɞ*
1/100
ɝɪ/ɱɚɫ
(ɦɦ)
***
**
ɮɨɪɫɭɧɤɚ
1/100
ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ
ɪɚɫɯɨɞ*
ɮɨɪɫɭɧɤɚ
ɥ/ɱɚɫ
1/100
ɪɚɫɯɨɞ*
ɥ/ɱɚɫ
(ɦɦ)
(ɦɦ)
87
128
145
286
69
104
115
181
50
78
85
95
2x107
309
2x65
236
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɨɟ (ɦɛɚɪ)
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ (ɦɛɚɪ)
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ (ɦɛɚɪ)
232
2x99
309
13
6,5
18
* При 15°C и 1013 мбар – сухой газ
** Пропан
Теплотворная способность = 50,37 МДж/кг
*** Бутан
Теплотворная способность = 49,47 МДж/кг
Природный газ Теплотворная способность = 37,78 МДж/м3
24
Включение и эксплуатация
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
RS
Ɂɚɠɢɝɚɧɢɟ ɝɚɡɨɜɵɯ ɝɨɪɟɥɨɤ
ȼɨɤɪɭɝ ɤɚɠɞɨɣ ɪɭɤɨɹɬɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɟɥɤɨɣ ɭɤɚɡɚɧɵ
ɫɢɦɜɨɥɵ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɫɢɥɭ ɩɥɚɦɟɧɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɝɨɪɟɥɤɢ.
ɑɬɨɛɵ ɡɚɠɟɱɶ ɨɞɧɭ ɢɡ ɝɨɪɟɥɨɤ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɥɢɬɵ:
1. ɉɨɞɧɟɫɢɬɟ ɡɚɠɠɟɧɧɭɸ ɫɩɢɱɤɭ ɢɥɢ ɡɚɠɢɝɚɥɤɭ
ɤ ɝɨɪɟɥɤɟ.
2. ɇɚɠɦɢɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɝɨɪɟɥɤɢ, ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ ɟɟ ɩɪɨɬɢɜ
ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɜ ɩɨɡɢɰɢɸ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɦɟɧɢ .
3. Ɉɬɪɟɝɭɥɢɪɭɣɬɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɩɥɚɦɟɧɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɜ ɟɝɨ ɠɟɥɚɟɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɪɭɤɨɹɬɤɢ
ɩɪɨɬɢɜ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ. Ɋɭɤɨɹɬɤɭ ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ: — ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɥɚɦɹ,
— ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɥɚɦɹ ɢɥɢ ɜ ɥɸɛɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɦɟɠɞɭ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ.
ȼ ɦɨɞɟɥɹɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ*(ɋ), ɧɚɠɦɢɬɟ
ɤɧɨɩɤɭ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɠɢɝɚɧɢɹ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɭɸ
ɫɢɦɜɨɥɨɦ
, ɡɚɬɟɦ ɧɚɠɦɢɬɟ ɢ ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɩɪɨɬɢɜ ɱɚɫɨɜɨɣ ɫɬɪɟɥɤɢ
ɤ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɦɟɧɢ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɣɬɟ
ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɧɚɠɚɬɨɣ, ɩɨɤɚ ɩɥɚɦɹ ɧɟ ɡɚɝɨɪɢɬɫɹ. ɉɪɢ
ɨɬɩɭɫɤɚɧɢɢ ɪɭɤɨɹɬɤɢ ɩɥɚɦɹ ɦɨɠɟɬ ɩɨɝɚɫɧɭɬɶ. ȼ ɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɜɬɨɪɢɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɹ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɞɨɥɶɲɟ ɧɚɠɚɬɨɣ.
! ȿɫɥɢ ɩɥɚɦɹ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɩɨɝɚɫɥɨ, ɜɵɤɥɸɱɢɬɟ ɝɨɪɟɥɤɭ
ɢ ɩɨɞɨɠɞɢɬɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦɢɧɭɬɵ , ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɫɧɨɜɚ
ɡɚɠɟɱɶ ɟɟ.
ȼ ɦɨɞɟɥɹɯ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ
ɩɥɚɦɟɧɢ (ɏ)*, ɧɚɠɦɢɬɟ ɢ ɞɟɪɠɢɬɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɝɨɪɟɥɤɢ
ɧɚɠɚɬɨɣ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 2–3 ɫɟɤɭɧɞɵ, ɱɬɨɛɵ ɭɞɟɪɠɚɬɶ
ɝɨɪɟɧɢɟ ɩɥɚɦɟɧɢ ɢ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ.
ɑɬɨɛɵ ɜɵɤɥɸɱɢɬɶ ɝɨɪɟɥɤɭ, ɩɨɜɟɪɧɢɬɟ ɟɟ ɪɭɤɨɹɬɤɭ ɞɨ
ɭɩɨɪɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «z» — ɜɵɤɥɸɱɟɧɨ.
Ɋɟɝɭɥɹɰɢɹɭɪɨɜɧɟɣɩɥɚɦɟɧɢ *
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɩɥɚɦɟɧɢɝɨɪɟɥɨɤɦɨɠɧɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɪɭɤɨɹɬɤɨɣɧɚɭɪɨɜɧɟɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɨɬɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɞɨɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨɫ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦɢɭɪɨɜɧɹɦɢ
ɉɪɢɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɢɪɭɤɨɹɬɤɢɪɚɡɞɚɟɬɫɹ
ɳɟɥɱɨɤɨɡɧɚɱɚɸɳɢɣɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟɫ
ɨɞɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɧɚɞɪɭɝɨɣ
ɋɢɫɬɟɦɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɛɨɥɟɟɬɨɱɧɨ
ɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶɦɨɳɧɨɫɬɶɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɩɥɚɦɟɧɢɢɛɨɥɟɟ
ɩɪɨɫɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɧɭɠɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɞɥɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
* Ɍɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɦɨɞɟɥɢ.
25
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɜɟɬɵ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɝɚɡɨɜɵɯ
ɤɨɧɮɨɪɨɤ
Для оптимальной работы конфорок и для экономии
газа следует использовать кухонную посуду с плоским
дном, с диаметром, соответствующим конфорке, и с
крышкой:
ɝɨɪɟɥɤɚ
ɞɢɚɦɟɬɪɝɨɪɲɤɚɫɦ
Ȼɵɫɬɪɚɹ 5
24 - 26
ɉɨɥɭɛɵɫɬɪɚɹ 6
16 - 20
ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɚɹ $
10 - 14
ɬɪɨɣɧɚɹɄɨɪɨɧɚ7&
24 - 26
Для определения типа конфорки смотрите рисунки в
параграфе «Характеристики конфорок и форсунок».
! В моделях, оснащенных дополнительной решеткой,
эта решетка может быть использована только на
вспомогательной конфорке с посудой диаметром
меньше 12 см.
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ *
Н а ж м и те п р о г р а м м и с т
ручку и поверните ее против
часовой стрелки, чтобы
12
установить правильное
время.
9
3
!Часы могут быть
установлены только
6
если печь подключена к
электросети.
В случае сбоя питания,
программист остановится: правильное время должны
быть сброшены, как только власть вернулась.
ВНИМАНИЕ! При нагреве
с те к л я н н а я к р ы ш к а м ож ет
лопнуть. Прежде чем закрыть
ее, выключить все конфорки или
электрические горелки.
ВНИМАНИЕ!Духово
йшкафукомплекто
в а н системой блокировки
решеток, позволяющей
вынимать их из духовки не
полностью (1). Для полного
вынимания решеток до
статочно по днять их , как
показано на схеме, взяв их
за передний к рай ,и п отянуть н а с ебя ( 2).
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɞɭɯɨɜɨɝɨ ɲɤɚɮɚ
1. Выберите нужную программу приготовления при
помощи рукоятки ПРОГРАММЫ.
2. Выберите температуру, рекомендуемую для данной
программы или нужную вам температуру при помощи
рукоятки ТЕРМОСТАТ.
В специальной таблице приводится перечень типов
приготовления с соответствующими рекомендуемыми
температурами (см. Таблица приготовления в духового
шкафу).
В процессе приготовления в любой момент можно:
• изменить программу приготовления при помощи
рукоятки ПРОГРАММЫ;
• изменить температуру при помощи регулятора
ТЕРМОСТАТ;
•запрограммировать приготовление и время окончания
приготовления (см ниже);
•прервать приготовление, повернув рукоятку
ПРОГРАММЫ в положение «0».
! Перед началом эксплуатации необходимо снять
пленку, наклеенную с боков изделия.
! Никогда не ставьте никаких предметов на дно
духового шкафа, так как они могут повредить
эмалированное покрытие. Используйте положение 1
настройки духового шкафа только для приготовления
на вертеле.
! Всегда ставьте посуду на прилагающуюся решетку.
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɌȿɊɆɈɋɌȺɌȺ
В к л юч е н и е это го и н д и к ато р а оз н ач а ет, ч то
духовой шкаф нагревается. Индикатор гаснет
когда внутри духового шкафа будет достигнута
заданная температура. На данном этапе индикатор
то загорается, то гаснет, показывая, что термостат
включен и поддерживает температуру неизменной.
! Для всех программ можно задать температуру от 60°C до
МАКС кроме:
• ГРИЛЬ (рекомендуется устанавливать только МАКС
температуру);
• ПОДРУМЯНИВАНИЕ (рекомендуется не превышать
температуру 200°C).
;
Программа ɌɊȺȾɂɐɂɈɇȺɅɖɇȺə ȾɍɏɈȼɄȺ
Включаются два нагревательных элемента: нижний и
верхний. В режиме традиционального приготовления
рекомендуется использовать только один уровень: при
использовании нескольких уровней распределение
температуры будет неоптимальным. .
X Программа ɄɈɇȾɂɌȿɊɋɄȺə ȼɕɉȿɑɄȺ
Включается задний нагревательный элемент и вентилятор,
обеспечивая умеренный и однородный жар внутри духовки.
Данная функция рекомендуется для приготовления
деликатных блюд (например, кондитерских изделий,
требующих подъема теста) и мелкой выпечки одновременно
на трех уровнях.
Программа ȻɕɋɌɊɈȿ ɉɊɂȽɈɌɈȼɅȿɇɂȿ
Включаются нагревательные элементы и вентилятор,
обеспечивая постоянный и однородный жар.
Программа не нуждается в предварительном нагреве.
Данная программа особенно рекомендуется для быстрого
приготовления полуфабрикатов (мороженых или готовых
блюд). Оптимальные результаты получаются при
использовании только одного уровня.
<Программа ɈȾɇɈȼɊȿɆȿɇɇɈȿ
ɉɊɂȽɈɌɈȼɅȿɇɂȿ
Включаются все нагревательные элементы (верхний, нижний
и круглый) и вентилятор. Так как жар является постоянным
во всем духовом шкафу, воздух обеспечивает однородное
приготовление и подрумянивание продукта.
Одновременно можно использовать не более двух уровней
духового шкафа.
= Программа ɉɂɐɐȺ
Включаются нижний и круглый нагревательные элементы и
вентилятор. Такое сочетание позволяет быстро разогреть
духовку с более сильным выделением жара снизу. Если
используются несколько уровней одновременно, необходимо
менять местами блюда в середине их приготовления.
GПрограмма ȽɊɂɅɖ
Включается центральная часть верхнего нагревательного
элемента. Высокая температура и жар прямого действия
гриля рекомендуется для приготовления продуктов,
нуждающихся в высокой поверхностной температуре
(телячий и говяжих бифштексов, вырезки, антрекотов).
Это программа не требует большого расхода энергии,
идеально подходит для приготовления на гриле небольших
порций. Поместите продукт в центр решетки, так как жар не
распространяется по углам.
; Программа ɉɈȾɊɍɆəɇɂȼȺɇɂȿ
Включается верхний нагревательный элемент, вертел и
вентилятор (если он имеется). Сочетает однонаправленное
выделение жара с принудительной циркуляцией воздуха
внутри духового шкафа. Это препятствует обгоранию
поверхности продуктов, повышая проникающую способность
жара.
! Для приготовления в режимах ГРИЛЬ и ПОДРУМЯНИВАНИЕ
дверца духового шкафа должна быть закрыта.
26
RS
RS
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɞɭɯɨɜɨɝɨ ɲɤɚɮɚ
;
Ɋɟɠɢɦ ɊȺɁɆɈɊȺɀɂȼȺɇɂȿ
Вентилятор в нижней части духовки заставляет
циркулировать вокруг пищи воздух комнатной
температуры. Этот режим рекомендуется использовать
для размораживания всех видов пищи, особенно
для деликатных продуктов, не требующих нагрева,
например: торты с мороженым или кремом, десерты с
заварным кремом, фруктовые торты. Благодаря работе
вентилятора время размораживания сокращается
примерно в два раза. В случае размораживания мяса,
рыбы или хлеба процесс можно ускорить включением
режима «мульти-приготовление» и установлением
температуры пределах 80-100 ° С.
;
Ɋɟɠɢɦ ȼȿɇɌɂɅəɐɂɂ ɋɇɂɁɍ
Вк лючен нижний нагревательный элемент и
вентилятор, гарантирует циркуляцию тепла по всей
духовке. Этот режим удобен для легкого приготовления
овощей и рыбы.
; ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɇɂɁ ȾɍɏɈȼɄɂ
Включается нижнии нагревательныи элемент.
В этом положении рекомендуется доводить до
готовности блюда (в посуде с высокими краями),
уже подрумянившиеся сверху, но еще сырые внутри,
или для выпечки тортов с начинкои из фруктов или
варенья, требующих умеренного поерхностного жара.
Обращаем Ваше внимание на то, что эта функция не
позволяет достичь максимальнои температуры внутри
духовки (250°C), поэтому не рекомендуется всегда
использовать этот режим для приготовления, если
только вам не требуется выпечь торт при температуре
ниже или равнои 180°C.
В к л ю ч е т с я , к о гд а р у к о я т к а П Р О Г РА М М Ы
устанавливается в любое положение кроме „0”, и
остается включенным до тех пор, пока работает
духовой шкаф. При выборе положения при помощи
рукоятки освещение включается без подключения
нагревательных элементов.
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɜɟɬɵ ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ
! В режиме вентилируемого приготовления не
используйте 1-ый и 5-ый уровни: они подвергаются
прямому воздействию горячего воздуха, который
может сжечь деликатные продукты.
ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
• Используются 2-ой и 4-ый уровни, на 2-ой
помещаются продук ты, требующие более
интенсивного жара.
• Установите проитвень снизу, а решетку сверху.
ГРИЛЬ
• При использовании ГРИЛЯ установите решетку на
5-ый уровень и противень для сбора соков (жира)
на 1-ый. При использовании режима GRATIN
(Подрумянивание) установите решетку на 2-ой или
3-ий уровень, а противень на 1-ый для сбора соков.
• Рекомендуется выбрать максимальную мощность
духовки. Не беспокойтесь, если верхний элемент
не остается постоянно включенным: его работа
управляется термостатом.
ПИЦЦА
• Используйте противень из легкого алюминия,
устанавливая его на прилагающуюся решетку.
При использовании противеня время выпечки
удлиняется, что затрудняет получение хрустящей
пиццы.
• В случае выпечки пиццы с обильной начинкой
рекомендуется положить на пиццу сыр моццарелла
в середине выпечки.
* Имеется только в некоторых моделях.
27
*
RS
3.
A
;
;
6.
A
1.
.
!
.
):
!
!
.
.
,
;
.
* Имеется только в некоторых моделях.
28
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɭɯɨɜɨɦ ɲɤɚɮɭ
RS
ȼɟɫ (ɤɝ)
ɍɪɨɜɟɧɶ
ȼɪɟɦɹ ɧɚɝɪɟɜɚɧɢɹ
(ɦɢɧ.)
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɬɶ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟ
ɧɢɹ
(ɦɢɧɭɬɵ)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
3
2 ɢɥɢ 3
3
3
2ɢ4
2ɢ4
2ɢ4
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
190
210
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
0.7
0.7
0.5
1ɢ3ɢ5
1ɢ3ɢ5
1ɢ3ɢ5
15
15
15
180
180
90
20-25
20-25
180
Ɇɨɪɨɠɟɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɉɢɰɰɚ
ɋɦɟɫɶ ɰɭɤɤɢɧɢ ɫ ɤɪɟɜɟɬɤɚɦɢ ɜ ɤɥɹɪɟ
ɇɟɫɥɚɞɤɢɣ ɬɨɪɬ ɫɨ ɲɩɢɧɚɬɨɦ
ɉɢɪɨɠɤɢ
Ʌɚɡɚɧɶɹ
Ɋɵɛɧɵɟ ɤɨɬɥɟɬɵ ɜ ɩɚɧɢɪɨɜɤɟ
Ʉɭɫɨɱɤɢ ɤɭɪɢɰɵ
0.3
0.4
0.5
0.3
0.5
0.4
0.4
2
2
2
2
2
2
2
-
250
200
220
200
200
180
220
12
20
30-35
25
35
25-30
15-20
ɉɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ
ɀɚɪɟɧɵɟ ɤɭɪɢɧɵɟ ɤɪɵɥɵɲɤɢ
0.4
2
-
200
20-25
ɋɵɪɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɉɟɱɟɧɶɟ (ɩɟɫɨɱɧɨɟ)
Ʉɟɤɫ
ɉɟɱɟɧɶɟ ɢɡ ɫɥɨɟɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ ɫ ɫɵɪɨɦ
0.3
0.6
0.2
2
2
2
-
200
180
210
15-18
45
10-12
ɉɢɰɰɚ (ɧɚ 2-ɯ ɭɪɨɜɧɹɯ)
Ʌɚɡɚɧɶɹ
Ȼɚɪɚɧɢɧɚ
ɀɚɪɟɧɚɹ ɤɭɪɢɰɚ ɫ ɤɚɪɬɨɲɤɨɣ
ɋɤɭɦɛɪɢɹ
Ʉɟɤɫ
ɗɤɥɟɪɵ ɧɚ 2-ɯ ɭɪɨɜɧɹɯ
ɉɟɱɟɧɶɟ (ɧɚ 2-ɯ ɭɪɨɜɧɹɯ)
Ȼɢɫɤɜɢɬ (ɧɚ 1-ɨɦ ɭɪɨɜɧɟ)
Ȼɢɫɤɜɢɬ (ɧɚ 2-ɭɯ ɭɪɨɜɧɹɯ)
ɇɟɫɥɚɞɤɢɟ ɬɨɪɬɵ
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2ɢ4
3
2
2ɢ4
2
2
2ɢ4
2ɢ4
2
2ɢ4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
ɉɢɰɰɚ
ɉɢɰɰɚ
ɀɚɪɤɨɟ ɢɡ ɬɟɥɹɬɢɧɵ ɢɥɢ ɝɨɜɹɞɢɧɵ
Ʉɭɪɢɰɚ
0.5
1
1
3
2
2 ɢɥɢ 3
15
10
10
220
220
180
15-20
25-30
60-70
Ƚɪɢɥɶ
Ʉɚɦɛɚɥɚ ɢ ɤɚɪɚɤɚɬɢɰɵ
Ʉɚɥɶɦɚɪɵ ɢ ɤɪɟɜɟɬɤɢ ɧɚ ɲɚɦɩɭɪɚɯ
Ʉɚɪɚɤɚɬɢɰɵ
Ɏɢɥɟ ɬɪɟɫɤɢ
Ɉɜɨɳɢ-ɝɪɢɥɶ
Ɍɟɥɹɱɢɣ ɛɢɮɲɬɟɤɫ
Ʉɨɥɛɚɫɤɢ-ɲɩɢɤɚɱɤɢ
Ƚɚɦɛɭɪɝɟɪ
ɋɤɭɦɛɪɢɹ
Ɏɚɪɲɢɪɨɜɚɧɵɣ ɝɨɪɹɱɢɣ ɛɭɬɟɪɛɪɨɬ (ɢɥɢ
ɨɛɠɚɪɟɧɧɵɣ ɯɥɟɛ)
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
4ɢ6
4
4
4
4
3 ɢɥɢ 4
4
4
4
4
4
-
Ɇɚɤɫ.
Ɇɚɤɫ.
Ɇɚɤɫ.
Ɇɚɤɫ.
Ɇɚɤɫ.
Ɇɚɤɫ.
Ɇɚɤɫ.
Ɇɚɤɫ.
Ɇɚɤɫ.
Ɇɚɤɫ.
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
1.5
1.5
2
2
10
10
200
200
55-60
30-35
0,5
0,5
0,5
0,8 - 1,0
3
3
3
3
18’
16’
24’
21’
170-180
160-170
200-210
190-200
25-35
15-20
35-45
50-60
1,5 - 2,0
3
20’
180-190
55-60
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɞɭɯɨɜɤɚ
Ʉɨɧɞɢɬɟɪɫɤɚɹ
ɜɵɩɟɱɤɚ
Ȼɵɫɬɪɨɟ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
Gratin
(ɉɨɞɪɭɦɹɧɢɜɚɧɢɟ)
ɇɢɡ ɞɭɯɨɜɤɢ
ȼȿɇɌɂɅəɐɂɂ
ɋɇɂɁɍ
ɉɪɨɞɭɤɬɵ
ɍɬɤɚ
ɀɚɪɤɨɟ ɢɡ ɬɟɥɹɬɢɧɵ ɢɥɢ ɝɨɜɹɞɢɧɵ
ɀɚɪɤɨɟ ɢɡ ɫɜɢɧɢɧɵ
ɉɟɱɟɧɶɟ (ɩɟɫɨɱɧɨɟ)
ɉɟɫɨɱɧɵɣ ɬɨɪɬ ɫ ɧɚɱɢɧɤɨɣ
ɉɟɫɨɱɧɵɣ ɬɨɪɬ ɫ ɧɚɱɢɧɤɨɣ
Ɏɪɭɤɬɨɜɵɣ ɬɨɪɬ
Ʉɟɤɫ
Ȼɢɫɤɜɢɬ
Ȼɥɢɧɵ ɫ ɧɚɱɢɧɤɨɣ (ɧɚ 2-ɯ ɭɪɨɜɧɹɯ)
Ɇɟɥɤɢɟ ɤɟɤɫɵ (ɧɚ 2-ɯ ɭɪɨɜɧɹɯ)
ɉɟɱɟɧɶɹ ɢɡ ɫɥɨɟɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ ɫ ɫɵɪɨɦ (ɧɚ 2ɭɯ ɭɪɨɜɧɹɯ)
ɗɤɥɟɪɵ (ɧɚ 3-ɯ ɭɪɨɜɧɹɯ)
ɉɟɱɟɧɶɟ (ɧɚ 3-ɯ ɭɪɨɜɧɹɯ)
Ȼɟɡɟ (ɧɚ 3-ɯ ɭɪɨɜɧɹɯ)
Ʉɭɪɢɰɚ-ɝɪɢɥɶ
Ʉɚɪɚɤɚɬɢɰɵ
Ⱦɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ
ɥɟɳ
Ɏɢɥɟ ɬɪɟɫɤɢ
Ɇɨɪɫɤɨɣ ɨɤɭɧɶ ɜ ɮɨɥɶɝɟ
Ɉɜɨɳɧɵɟ ɫɦɟɫɢ
(ɬɢɩɚ ɪɚɬɚɬɭɣ)
ɏɨɪɨɲɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɨɜɨɳɢ
29
Предосторожности и
рекомендации
RS
! Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ȼɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɟ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɜɚɲɟɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
x Ⱦɚɧɧɵɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɤɚɫɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɪɚɧ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɜ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɬɚɛɥɢɱɤɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ.
x Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɞɥɹ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ
ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ.
x Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ (ɞɚɠɟ ɩɨɞ ɧɚɜɟɫɨɦ). ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ
ɨɩɚɫɧɨ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
ɞɨɠɞɹ / ɝɪɨɡɵ.
x ɇɟ ɤɚɫɚɣɬɟɫɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɜɚɲɢ ɧɨɝɢ / ɪɭɤɢ
ɦɨɤɪɵɟ; ɧɟ ɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɤɨɝɞɚ ȼɵ
ɛɨɫɢɤɨɦ.
x Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ
ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ ɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. Ʌɸɛɨɟ ɞɪɭɝɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
(ɧɚɩɪ., ɞɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɢ ɨɩɚɫɧɵɦ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɧɟ ɧɟɫɟɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɟɝɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ, ɧɟɰɟɥɟɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.
x ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ
ɤɥɚɫɫɚ 1 (ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ) ɢɥɢ ɤɥɚɫɫɚ 2 ɩɨɞɤɥɚɫɫɚ 1 (ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɲɤɚɮɚɦɢ).
x ɇɟ ɩɨɞɩɭɫɤɚɣɬɟ ɞɟɬɟɣ ɤ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ.
x ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɶɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɩɢɬɚɸɳɢɟ ɤɚɛɟɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɛɨɪɨɜ ɧɟ ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɬɫɹ ɫ ɝɨɪɹɱɢɦɢ ɱɚɫɬɹɦɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
x ɇɟ ɩɟɪɟɝɨɪɚɠɢɜɚɣɬɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɢ ɨɬɜɨɞɚ ɬɟɩɥɚ.
x ɇɟ ɡɚɤɪɵɜɚɣɬɟ ɫɬɟɤɥɹɧɧɭɸ ɤɪɵɲɤɭ ɩɥɢɬɵ*, ɤɨɝɞɚ
ɤɨɧɮɨɪɤɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɢɥɢ ɟɳɟ ɧɟ ɨɫɬɵɥɢ.
x ɉɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɤɭɯɨɧɧɵɦɢ ɪɭɤɚɜɢɰɚɦɢ / ɩɪɢɯɜɚɬɤɚɦɢ,
ɩɨɦɟɳɚɹ ɢ ɜɵɧɢɦɚɹ ɩɨɫɭɞɭ ɢɡ ɞɭɯɨɜɤɢ.
x ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ (ɫɩɢɪɬ,
ɛɟɧɡɢɧ ɢ ɬ.ɩ.) ɪɹɞɨɦ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ.
x ɇɟ ɩɨɦɟɳɚɣɬɟ ɜ ɧɢɠɧɟɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɞɭɯɨɜɤɢ ɝɨɪɸɱɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɫɥɭɱɚɣɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɸ.
x ȼɫɟɝɞɚ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ, ɱɬɨ ɪɭɤɨɹɬɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ «z», ɤɨɝɞɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ.
x Ɉɬɤɥɸɱɚɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ, ɧɟ ɬɹɧɢɬɟ
ɡɚ ɩɢɬɚɸɳɢɣ ɤɚɛɟɥɶ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɧɭɬɶ ɜɢɥɤɭ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ:
ɛɟɪɢɬɟɫɶ ɡɚ ɜɢɥɤɭ.
x ɉɟɪɟɞ ɥɸɛɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɩɨ ɱɢɫɬɤɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɤɥɸɱɢɬɟ ɟɝɨ ɨɬ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ, ɜɵɧɭɜ ɜɢɥɤɭ ɢɡ ɪɨɡɟɬɤɢ.
* Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɯ ɦɨɞɟɥɟɣ.
30
x ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɧɢ ɩɪɢ ɤɚɤɢɯ
ɧɟ ɩɵɬɚɣɬɟɫɶ ɩɨɱɢɧɢɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ.
Ɋɟɦɨɧɬ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɦɨɠɟɬ ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ
ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɟɝɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.
Ɉɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɡɚ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜ Ⱥɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ
ɰɟɧɬɪ.
x ɇɟ ɤɥɚɞɢɬɟ ɬɹɠɟɥɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɭɸ ɞɜɟɪɰɭ
ɞɭɯɨɜɤɢ.
x Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɥɢɰɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɟɬɟɣ) ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɧɵɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɫɟɧɫɨɪɧɵɦɢ
ɢɥɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ
ɫ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɢɦɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
ɥɢɰ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.
x ȼɇɂɆȺɇɂȿ! Ⱦɨɫɬɭɩɧɵɟ ɱɚɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɝɪɢɥɹ. ɇɟ
ɩɨɞɩɭɫɤɚɣɬɟ ɞɟɬɟɣ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɩɥɢɬɟ.
ɍɬɢɥɢɡɚɰɢɹ
x ɉɪɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɢ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɢɡɛɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬ ɫɬɚɪɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɚɣɬɟ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɢɯ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ.
x ɋɨɝɥɚɫɧɨ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɞɢɪɟɤɬɢɜɟ 2002/96/EC ɩɨ
ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (WEEE) ɫɬɚɪɵɟ ɷɥɟɤɬɪɨɛɵɬɨɜɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜ ɨɛɳɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɧɟɨɬɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɨɬɯɨɞɨɜ: ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ ɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɸ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɧɚ ɢɡɞɟɥɢɢ ɫɢɦɜɨɥ ɩɟɪɟɱɟɪɤɧɭɬɨɝɨ
ɜɟɞɪɚ ɧɚ ɤɨɥɟɫɚɯ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɨ.
Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɚɪɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɫɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜ ɮɢɪɦɭɩɨɫɬɚɜɳɢɤ.
ɗɤɨɧɨɦɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɨɯɪɚɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵ
x ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɬɪɨɦ ɢɥɢ ɜɟɱɟɪɨɦ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɩɢɤɨɜɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɶ
ɢ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ.
x Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢ ɞɜɟɪɰɵ ɢ ɩɪɨɬɢɪɚɣɬɟ ɢɯ, ɨɱɢɳɚɹ ɨɬ ɥɸɛɨɣ ɝɪɹɡɢ ɢ ɫɨɪɚ: ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ
ɭɬɟɱɤɢ ɬɟɩɥɚ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɥɨɬɧɨ ɩɪɢɥɟɝɚɬɶ
ɤ ɞɜɟɪɰɟ ɞɭɯɨɜɤɢ.
Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ
! ɉɟɪɟɞ ɥɸɛɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɤɥɸɱɚɣɬɟ ɟɝɨ ɨɬ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ.
ɑɢɫɬɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
! ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɢɥɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɱɢɫɬɹɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɩɹɬɧɨɜɵɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɪɨɲɤɢ ɢɥɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ
ɝɭɛɤɢ: ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɟɡɜɨɡɜɪɚɬɧɨ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ (ɩɨɰɚɪɚɩɚɬɶ)
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ.
! ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɞɥɹ ɱɢɫɬɤɢ ɞɭɯɨɜɤɢ ɩɚɪɨɨɱɢɫɬɢɬɟɥɢ ɢ ɚɷɪɨɡɨɥɢ.
x Ɋɚɛɨɱɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɩɥɢɬɵ ɩɨɫɥɟ ɝɨɬɨɜɤɢ ɨɛɵɱɧɨ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨɬɟɪɟɬɶ ɜɥɚɠɧɨɣ ɝɭɛɤɨɣ ɢ
ɜɵɬɟɪɟɬɶ ɧɚɫɭɯɨ ɝɢɝɪɨɫɤɨɩɢɱɧɵɦ ɤɭɯɨɧɧɵɦ ɩɨɥɨɬɟɧɰɟɦ.
x ɗɦɚɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɧɟɲɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɢɥɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢ ɨɱɢɳɚɣɬɟ ɝɭɛɤɨɣ, ɫɦɨɱɟɧɧɨɣ ɜ ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɬɟɩɥɨɣ ɜɨɞɵ ɫ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɦ ɦɵɥɨɦ, ɡɚɬɟɦ
ɨɩɨɥɨɫɧɢɬɟ ɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɬɪɢɬɟ. Ⱦɥɹ ɭɞɚɥɟɧɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɉɨɫɥɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɨɩɨɥɨɫɧɢɬɟ ɢ ɜɵɬɪɢɬɟ
ɧɚɫɭɯɨ. ɇɟ ɩɪɢɦɟɧɹɣɬɟ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɩɨɪɨɲɤɢ ɢɥɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ.
x Ɋɟɲɟɬɤɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɤɪɵɲɤɢ ɝɨɪɟɥɨɤ,
ɩɥɚɦɹɪɚɫɫɟɤɚɬɟɥɢ ɢ ɜɟɪɯɧɢɟ ɝɨɪɟɥɤɢ ɞɥɹ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɹ ɱɢɫɬɤɢ ɦɨɠɧɨ ɫɧɹɬɶ; ɩɪɨɦɨɣɬɟ ɢɯ ɬɟɩɥɨɣ ɜɨɞɨɣ
ɫ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɵɦ ɦɨɸɳɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ, ɭɞɚɥɹɹ ɧɚɝɚɪ,
ɡɚɬɟɦ ɜɵɫɭɲɢɬɟ.
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɟɣ
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɣɬɟ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢ ɞɜɟɪɰɵ ɩɨ ɜɫɟɦɭ
ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ
ɜ Ⱥɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ. ɇɟ ɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ
ɞɭɯɨɜɤɨɣ, ɩɨɤɚ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɡɚɦɟɧɟɧɵ.
RS
Ɂɚɦɟɧɚ ɥɚɦɩɵ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
1. Ɉɬɤɥɸɱɢɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ, ɡɚɬɟɦ ɫɧɢɦɢɬɟ
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɩɥɚɮɨɧ ɫ ɩɚɬɪɨɧɚ ɥɚɦɩɵ (ɫɦ. ɪɢɫ.).
2. ȼɵɜɟɪɧɢɬɟ ɩɟɪɟɝɨɪɟɜɲɭɸ
ɥɚɦɩɭ ɢ ɡɚɦɟɧɢɬɟ ɟɟ ɥɚɦɩɨɣ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ: ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
230 ȼ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ – 25 ȼɬ,
ɬɢɩ – ȿ 14.
3. ɍɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɩɥɚɮɨɧ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɢ ɫɧɨɜɚ
ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɤ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ.
ɉɨɦɨɳɶ
ɇɟ ɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɥɢɰ, ɧɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ. ɉɪɢ ɪɟɦɨɧɬɟ ɬɪɟɛɭɣɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɩɚɫɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ.
ɋɨɨɛɳɢɬɟ ɜ Ⱥɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ:
ɧɨɦɟɪ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɫɟɪɜɢɫɧɨɣ ɤɧɢɠɤɢ,
ɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ ɢ ɬ.ɩ.);
ɦɨɞɟɥɶ ɩɥɢɬɵ (Ɇɨɞ.) ɢ ɫɟɪɢɣɧɵɣ ɧɨɦɟɪ (S/N),
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɱɤɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ, ɧɚ ɭɩɚɤɨɜɤɟ ɢɥɢ
ɜ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ.
x ȼ ɦɨɞɟɥɹɯ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɡɚɠɢɝɚɧɢɟɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɱɢɳɚɬɶ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ, ɧɟ ɡɚɫɨɪɟɧɵ ɥɢ ɝɚɡɨɜɵɟ
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ ɝɨɪɟɥɨɤ.
x Ⱦɭɯɨɜɤɭ ɢɞɟɚɥɶɧɨ ɨɱɢɳɚɬɶ ɢɡɧɭɬɪɢ ɩɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɤɚ ɨɧɚ ɧɟ ɨɫɬɵɥɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɝɨɪɹɱɭɸ ɜɨɞɭ ɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɨɸɳɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ,
ɡɚɬɟɦ ɯɨɪɨɲɨ ɨɩɨɥɨɫɧɢɬɟ ɢ ɜɵɬɪɢɬɟ ɦɹɝɤɨɣ ɬɤɚɧɶɸ.
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɱɢɫɬɹɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ.
x ɋɬɟɤɥɨ ɞɜɟɪɰɵ ɞɭɯɨɜɤɢ ɨɱɢɳɚɣɬɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɝɭɛɤɢ ɢ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɨɝɨ ɱɢɫɬɹɳɟɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɡɚɬɟɦ
ɜɵɬɪɢɬɟ ɧɚɫɭɯɨ ɦɹɝɤɨɣ ɬɤɚɧɶɸ. ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɚɛɪɚɡɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɥɢ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɫɤɪɟɛɤɢ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɪɟɞɢɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɬɪɟɳɢɧ ɧɚ ɫɬɟɤɥɟ.
x ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɦɵɬɶ, ɤɚɤ ɢ
ɨɛɵɱɧɭɸ ɩɨɫɭɞɭ (ɞɚɠɟ ɜ ɩɨɫɭɞɨɦɨɟɱɧɨɣ ɦɚɲɢɧɟ).
x ɑɚɫɬɢɰɵ ɠɢɪɚ ɢ ɝɪɹɡɢ, ɨɫɬɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɩɚɧɟɥɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ɝɨɬɨɜɤɢ, ɭɞɚɥɹɣɬɟ ɧɟɚɛɪɚɡɢɜɧɨɣ
ɝɭɛɤɨɣ ɢɥɢ ɦɹɝɤɨɣ ɬɤɚɧɶɸ.
x ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɢɡ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɪɵɬɶɫɹ ɩɹɬɧɚɦɢ ɩɪɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫ
ɠɟɫɬɤɨɣ ɜɨɞɨɣ ɢɥɢ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ ɱɢɫɬɹɳɢɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢ ɮɨɫɮɨɪ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦ
ɯɨɪɨɲɨ ɟɟ ɨɩɨɥɚɫɤɢɜɚɬɶ ɢ ɜɵɬɢɪɚɬɶ ɧɚɫɭɯɨ.
* Ɍɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɦɨɞɟɥɟɣ.
31
ɋɴɟɦ ɢ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɞɜɟɪɰɵ
ɞɭɯɨɜɤɢ:
RS
1. Откройте дверцу
2. Полностью отверните назад крюки петель дверцы
духовки (см. фото).
6. Установка стекла на место.
ʦʻʰʺʤʻʰʫ͊ʯ̨̨̛̪̬̖̺̖̯̭̭̪̣̯̌̌́̽̏̌̽̚
̵̴̨̨̡̨̛̱̜̹̪̬̭̦̯̥̦̱̯̬̖̦̦̖̥̔̏̌́̏
̶̡̭̯̖̣̖̖̬̼̔̏͘
ʦʻʰʺʤʻʰʫ͊ʿ̨̡̨̛̬̱̭̯̦̖̦̱̯̬̖̦̦̖̌̏̏̐
̶̵̴̡̨̨̨̡̨̭̯̖̣̖̬̼̱̹̦̥̖̭̯̌̔̏̔̏̐̌̌̌
̵̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̦̖̥̬̥̖̭̯̯̖̯̥̬̥͕̍̔̌̽̐̌̍̌̚̚
̸̸̨̡̡̨̛̛̛̯̼̯̖̭̯̦̪̦̖̣̼̣̣̖̯̖̥̼̥̦̖̍̌̌̍̐̌
̪̖̬̖̖̬̦̱̯̼̥̏͘
7. Установите на место профиль. Если деталь
установлена правильно, раздается щелчок.
8. Полностью откройте дверцу.
9. Закройте скобы (см. фото)
3. Закройте дверцу до упора крюка (дверца останется
открытой примерно на 40°) (см. фото)
40°
4. Нажмите на две кнопки в верхнем профиле и
снимите профиль (см. фото)
5. Выньте стекло и вымойте его, как описано в главе:
"Техническое обслуживание и уход".
32
10.На данном этапе можно полностью закрыть дверцу
и пользоваться духовкой.
Чистка плиты с использованием пара*:
Использование этого режима очистки рекомендуется
после приготовления жирных продуктов (жаркое,
мясо).
Эта процедура очистки может предусматривать
процесс удаления грязи со стенок плиты путем
генерирования пара внутри полости плиты. Таким
образом, будет проще осуществлять очистку
непосредственно полости плиты.
Важно! Перед началом процесса очистки паром:
удалите остатки пищи / жира со дна полости
плиты;
снимите дополнительные приспособления
(решетки и кастрюли).
После выполнения вышеуказанных операций мы
рекомендуем следующее:
1 – Налейте в глубокий контейнер плиты 300 мл воды;
поместите его на первый уровень от нижней части.
В моделях без глубокого контейнера используйте
стандартную хлебопекарную форму плиты и
поместите ее на первый уровень от нижней части.
2 – Выберите функцию «ГИДРООЧИСТКА»
и
установите температуру 100°C;
3 – Включите плиту на 15 минут;
4 – Выключите плиту;
5 – Когда плита будет охлаждена, откройте дверцу и
завершите очистку водой и влажной тканью.
6 – Удалите любые остатки воды из полости после
завершения процесса очистки.
Если процедура паровой очистки выполняется после
приготовления пищи (особенно жирных продуктов),
либо
когда плита очень загрязнена, следует завершить
процесс
очистки традиционным способом, описанным в
предыдущем абзаце.
! Все процедуры очистки
Автоматическая очистка с
использованием цикла Diamond Clean
(«Алмазная очистка»).*
Режим Diamond Clean – это цикл автоматической очистки,
при котором внутри очищаемой полости осуществляется
выпускание пара, и используется эксклюзивная эмаль
Diamond Clean для упрощения удаления любых
отложений грязи из полости и аксессуаров. Доступно на
трех различных уровнях: экономичный, нормальный и
интенсивный – использование на основании типа грязи.
Цикл Diamond Clean может использоваться для того,
чтобы всегда поддерживать чистоту печи. В процессе
очистки внутри полости выделяется пар, который,
вместе с эмалью Diamond Clean на основе титана
(на внутренних стенках печи и противнях), позволяет
упростить процесс очистки печи.
Для запуска цикла Diamond Clean:
1. Подождите, пока печь охладится.
2. Разместите противень на уровне 1 и залейте воду
в следующих количествах: 150 г для экономичного
цикла (Economy), 250 г для нормального цикла (Normal) и 350 г для интенсивного цикла (Intensive).
Использование количества воды, которое меньше или
больше рекомендуемого количества, может повлиять
на результаты цикла Не используйте моющие средства
- 150 г -10 ɦɢɧ
- 250 г -15 ɦɢɧ
- 350 г -20 ɦɢɧ
.
.
3. Закройте дверцу печи.
4. Поверните ручку включения программ для включения
ТРАДИЦИОННОЙ (TRADITIONAL) функции, а ручку
термостата – в положение, соответствующее значению
100’C
! Для предотвращения утечек пара не открывайте
дверцу печи во время выполнения цикла.
! В течение последних минут интенсивного цикла
панель управления частично и немедленно запотеет.
Запотевание исчезает каждый раз при запуске процесса
тангенциального охлаждения.
Конечное время для цикла Diamond Clean может быть
запрограммировано так, как для цикла нормального
приготовления (см. пункт «Программирование конечного
времени автоматической очистки»).
* Имеется только в некоторых моделях.
33
RS
Орнату
! Жаңа құрылғыны іске қоспас бұрын нұсқаулық
кітапшасын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда
құрылғыны қауіпсіз орнату және оны пайдалану
туралы маңызды ақпараттар қамтылған.
KZ
! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану
нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Құрылғы сатылса,
біреуге берілсе немесе көшірілсе, нұсқаулар онымен
бірге болатынына көз жеткізіңіз.
Түтінді шығару
Түтінді шығару қауіпсіз әрі тиімді мұршаға жалғанған
сорғыш немесе құрылғы қосылған кезде автоматты
түрде жұмыс істей бастайтын электр желдеткішінің
көмегімен қамтамасыз етілуі тиіс (суретті қараңыз).
Түтіндер
шығарылады
Түтіндер тікелей сыртқа
мұрша немесе тармақты
! Құрылғыны нұсқауларға сәйкес арнайы біліктілігі
бар маман орнатуға тиіс.
! Кез келген түрде реттеу немесе қызмет көрсету
қажет болса, оны плитаны токтан ажыратқаннан
кейін орындау керек.
Бөлмені желдету
Құрылғыны ағымдағы ұлттық заңдарға сәйкес тек
үнемі желдетілетін бөлмелерге орнатуға болады.
Құрылғы орнатылатын бөлме әдеттегі газ жану
процесіне қажетті ауа қамтамасыз етілетіндей
тиісті түрде желдетілуі тиіс (ауа ағыны орнатылған
қуаттың бір киловатына 2 м3/сағ-тан төмен болмауы
тиіс).
Тормен жабылған ауа кірістерінде ішкі диаметрі кем
дегенде 100 см2 түтігі болуы және тіпті жартылай
жабылып қалмайтындай орналастырылуы тиіс (A
суретін қараңыз).
Конфорка беті жалынның өшіп қалуынан қорғайтын
сақтандырғышпен жабдықталған болмаса, бұл
кірістерді 100%-ға, кем дегенде 200 см2-ге кеңейту
керек. Ауа ағыны жапсарлас бөлмелерден
жанама түрде берілген кезде (B суретін қараңыз),
ғимараттың ортақ бөліктері, өрт қаупі жоғары
аумақтар немесе жататын бөлме болмаған
жағдайда, кірістер жоғарыда айтылғандай сыртқа
шығаратын түтіктермен жабдықталуы тиіс.
Жапсарлас бөлме
Желдетуді қажет ететін бөлме
A
B
A
Жануға қажетті Есік пен еден арасындағы
ауаға арналған желдету тесігі аралықты үлкейту
! Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланғаннан кейін
терезені ашу немесе қолданылатын кез келген
желдеткіштердің жылдамдығын арттыру жөн.
34
түтін шығару жүйесі арқылы шығарылады (тағам
пісіру құрылғыларына арналған)
! Сұйытылған газдар ауадан ауыр болады және
еденде жиналады, сондықтан сұйытылған газ
баллондары қойылған барлық бөлмелерде
баллоннан шыққан газ оңай шығып кетуі үшін сыртқа
шығатын тесіктер болуы тиіс.
Сондықтан, СМГ баллондары, жартылай немесе
толық болса да, жер деңгейінен төмен бөлмелерде
не сақтау аумақтарында (төле және т.б.)
орнатылмауы немесе сақталмауы тиіс. Бөлмеде тек
қолданылатын баллон ғана сақталуы тиіс; сондайақ, баллонды температурасын 50 °С-тан жоғары
көтеруі мүмкін жылу көздерінен (пештер, мұршалар,
кептіру пештері) аулақ қою керек.
Орналастыру және түзулеу
! Құрылғыны биіктігі плитаның биіктігінен аспайтын
шкафтардың қасына орнатуға болады.
! Құрылғының артқы жағына тиіп тұратын қабырға
жанғыш емес, қызуға төзімді материалдан (T 90°C)
жасалғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғыны дұрыс орнату үшін:
• Оны ас үйге, залға немесе тұрғын үйге қойыңыз
(ваннаға қоймаңыз).
• Плита шкафтардан биік болса, құрылғыны олардан
кем дегенде 600 мм қашық орнату қажет.
• Пеш қабырғаға ілінетін шкафтың астына
орнатылса, осы шкаф пен плитаның жоғарғы
жағы арасында кем дегенде 420 мм ара қашықтық
болуы тиіс.
Қабырғаға ілінетін шкафтар жанғыш материалдан
жасалған болса, бұл аралықты 700 мм-ге дейін
жеткізу керек (суретті қараңыз).
600 mm.
Түзулеу
Мин. 420 мм.
Min.
сорғышпен мин. 650 мм.
сорғышсыз мин. 700 мм.
Мин. 420 мм.
СОРҒЫШ
• Пештің артқы
жағына немесе
бүйірлеріне 200 мм-ден
жақын жерге жалюзи
орнатпаңыз.
• Қалқалар
қатысты пайдалану
нұсқаулығындағы
нұсқауларға сәйкес
орнатылуы тиіс.
Құрылғыны түзулеу қажет
болса, плита түбінің әрбір
бұрышындағы орындарына
реттелетін аяқтарын бұраңыз
(суретті қараңыз).
Аяқтар плита түбінің астынғы
жағындағы тесіктерге
кигізіледі.
Токқа жалғау
Құрылғының негізгі деректер кестесінде көрсетілген
жүктемеге сәйкес стандартты штепсельдік ұшты
орнатыңыз (Техникалық деректер кестесін
қараңыз).
Құрылғы тікелей электр желісіне құрылғы мен электр
желісі арасында орнатылған 3 мм ашық кішкене
байланыс бар бірнеше каналды айырып-қосқыш
арқылы қосылуы қажет. Айырып-қосқыш көрсетілген
жүктемеге лайықты және ағымдағы ток реттеуіне сәйкес
болуы қажет (жерге қосылған сым айырып-қосқыштан
ажыратылмауы тиіс). Электр кабелін кез келген нүктесі
50°C-тан жоғары температурамен байланыспайтындай
етіп орналастыру қажет.
Құрылғыны токқа қоспастан бұрын төмендегілерді
тексеріңіз:
• Құрылғы жерге қосылған және штепсельдік ұш заңға
сәйкес болып табылады.
• Розетка деректер тақтасында көрсетілген
құрылғының ең жоғарғы күшіне төзімді.
• Кернеу деректер тақтасында көрсетілген мәндер
аралығында.
• Розетка құрылғының штепсельдік ұшына сәйкес
келеді. Розетка штепсельдік ұшқа сәйкес болмаса,
өкілетті маманнан оны ауыстырып беруді өтініңіз.
Бірнеше розеткалар мен ұзартқыш сымдарын
пайдаланбаңыз.
! Құрылғы орнатылғаннан кейін электр кабелі мен
розетка жақын жерде болуы қажет.
! Кабель иілмеуі немесе қысылмауы қажет.
! Кабель жиі тексеріліп, тек өкілетті маманның
көмегімен ғана алмастырылуы тиіс.
! Қауіпсіздік шаралары сақталмаған жағдайда
өндіруші жауапкершілікті өз мойнына алудан бас
тартады.
Газды жалғау
Газ құбырына немесе газ баллонына ағымдағы
ұлттық заңдарға сәйкес және құрылғыны берілетін
газ түрімен қолдануға болатынына көз жеткізгеннен
кейін иілгіш резеңке немесе болат түтікпен жалғау
керек (қақпақтағы сипаттар тақтасын қараңыз: сәйкес
болмаса, төменде берілген ақпарратты қараңыз).
Баллоннан сұйық газды пайдаланғанда, ағымдағы
ұлттық заңнамаларға сәйкес келетін қысым
реттегішін орнатыңыз. Жалғауды жеңілдету үшін
газ жеткізу түтігін бұруға болады*: түтік тұтқышының
қалпын қақпақшаның қалпынан қарама-қарсы
бұрып, құрылғымен бірге берілетін тығындағышты
ауыстырыңыз.
! Газ беру қысымы Оттық пен форсункалар
сипаттарының кестесінде көрсетілген мәндерге
сәйкес келетінін тексеріңіз (төмендегі мәтінді
қараңыз). Бұл қуатты тиімді түрде жұмсап,
құрылғыңыздың қауіпсіз әрі ұзақ жұмыс істеуін
қамтамасыз етеді.
Майысқақ резеңке түтікпен газды жалғау
Түтік ағымдағы ұлттық заңдарға сәйкес келетініне
көз жеткізіңіз. Түтіктің ішкі диаметрі келесідей болуы
тиіс: сұйық газ үшін 8 мм; метан үшін 13 мм.
Жалғау орындалғаннан кейін түтік төмендегі
жағдайларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз:
• Температурасы 50 °С-тан асатын ешбір бөлікке
тимейді.
• Оны ештеңе тартпайды немесе бұрамайды және
қысылмаған я майыспаған.
• Жүздерге, өткір бұрыштарға немесе қозғалатын
бөліктерге тимейді және қысылмаған.
• Жағдайын тексере алу үшін толығымен қарап
шығу оңай.
• 1500 мм-ден қысқа.
• Екі жағында да мықтап бекітілген; ағымдағы
заңдарға сәйкес шеттерінен қысқыштармен
бекітілуі тиіс.
! Осы жағдайлардың бірі немесе бірнешесі
орындалмаса не плитаны 2-сынып, 1-ішкі сынып
құрылғыларына (екі шкаф арасына орнатылатын)
қолданылатын жағдайларға сәйкес орнату қажет
болса, резеңке түтік орнына майысқақ болат түтік
қолданылуы қажет (төмендегі мәтінді қараңыз).
35
KZ
KZ
ЫСТЫҚ БЕТ
Жалғау жері
Оқшаулағыш
шүмек
Түтік жинағы
Жалғау жері
Оқшаулағыш
шүмек
Түтік жинағы
Майысқақ буынсыз тот баспайтын болаттан
жасалған түтікті оймасы бар жалғауға қосу
Түтік пен тығындағыштар ағымдағы ұлттық заңдарға
сәйкес келетінін тексеріңіз.
Түтікті қолдану үшін құрылғыдағы түтік тұтқышын
шешіп алыңыз (құрылғыдағы газ жеткізу кірісі
цилиндрлік оймалы 1/2 газ еркек бекітпесі болып
табылады).
! Түтік қысылмағанын және қозғалмалы бөліктерге
тимейтінін қамтамасыз ете отырып, оның ұзындығы
ең көбі 2 м-ден аспайтындай қылып қосыңыз.
Жалғаудың мықтылығын тексеру
Орнату процесі аяқталғаннан кейін, сабынды
сумен түтік фитингтерінде тесіктердің бар не жоқ
екенін тексеріңіз. Ешқашанда алауды қолданушы
болмаңыз.
Газ түрлеріне сәйкестендіру
Құрылғыны әдепкі (бұл қақпақтағы сипаттар
тақтасында көрсетілген) емес газ түрлеріне бейімдеу
мүмкін.
Плитаны сәйкестендіру
Плита оттықтарының форсункаларын ауыстыру:
1. Плита торларын алып тастап, оттықтарды
орындарынан алыңыз.
2. Форсункаларды 7 мм гайка кілтімен босатып
(суретті қараңыз), оларды газдың жаңа түріне
сәйкес келетін форсункалармен алмастырыңыз
(«Оттық пен форсункалардың сипаттары»
кестесін қараңыз).
3. Жоғарыдағы нұсқауларды кері ретте орындау
арқылы барлық құрамдастарды орындарына қойыңыз.
Плита оттықтарының минималды параметрін реттеу:
1. Газ құбырының тетігін
минималды қалыпқа бұраңыз.
2. Тұтқаны шешіп алып, тұтқа
шегесінің ішінде немесе оның
жанында орналасқан реттеу
бұрандасын жалын кіші бірақ
тұрақты болғанша реттеңіз.
! Құрылғы сұйық газ көзіне
жалғанған болса, реттеу
бұрандасы мүмкін болғанша мықты бекітілуі керек:
3. Оттық жанып тұрғанда тұтқа позициясын
бірнеше мәрте ең төменгіден ең жоғарыға және
қарама-қарсы жылдам ауыстырып, жалын өшіп
қалмайтынын тексеріңіз.
36
! Плита оттықтары үшін негізгі ауаны реттеу қажет
емес.
! Құрылғыны газдың басқа түрімен қолдануға
реттегеннен кейін ескі сипаттар тақтасын газдың жаңа
түріне сәйкес келетін жаңа тақтамен алмастырыңыз
(бұл жапсырмаларды Өкілетті техникалық көмек
көрсету орталықтарынан алуға болады).
! Қолданылатын газ қысымы ұсынылған қысымнан
өзге болса (немесе сәл ауытқыса), «жүйедегі газ
реттегіштеріне» қатысты ағымдағы ұлттық заңдарға
сәйкес кіріс түтікке тиісті қысым реттегішін орнату керек.
Үш сақиналы оттық форсункаларын ауыстыру
1. Таба тұғырларын алып тастап, оттықтарды
корпустарынан көтеріп шығарыңыз. Оттық екі
бөлек бөлшектен тұрады (суреттерді көріңіз);
2. 7 мм гайка кілтімен форсункаларды бұрап
босатыңыз. Газдың жаңа түрімен қолдануға
арналған форсунка модельдерімен алмастырыңыз
(1-кестені қараңыз). Екі форсункадағы тесіктердің
диаметрі бірдей болады.
3. Жоғарыдағы әрекеттерді кері ретпен орындау
арқылы барлық бөлшектерді орнына қойыңыз.
• Оттықтардың бастапқы ауасын реттеу:
Реттеуді қажет етпейді.
• Оттықтарды ең аз мәнге орнату:
1. Тұтқаны әлсіз жалын позициясына бұрыңыз.
2. Тұтқаны шешіп алып, тұтқа шегесінің ішінде немесе
оның жанында орналасқан реттеу бұрандасын
жалын кіші бірақ тұрақты болғанша реттеңіз.
3. Жалынды қажетті төмен параметрге реттегеннен
кейін, оттық жанып тұрғанда тұтқа позициясын
бірнеше мәрте ең төменгіден ең жоғарыға және
қарама-қарсы жылдам ауыстырып, жалын өшіп
қалмайтынын тексеріңіз.
4. Кейбір құрылғыларда қауіпсіз құралымен
(терможұппен) жабдықталған. Оттықтар әлсіз
жалын параметріне орнатылғанда құрылғы жұмыс
істемесе, осы әлсіз жалын параметрін реттеу
бұрандасының көмегімен арттырыңыз.
5. Реттеу жасалғаннан кейін айналып өту
клапандарындағы тығындарды сургучпен қайтадан
жабу қажет.
! Құрылғы сұйық газға жалғанған болса, реттеу
бұрандасы мүмкін болғанша мықты бекітілуі керек.
! Бұл рәсім аяқталғаннан кейін, ескі техникалық
деректер жапсырмасын енді пайдаланылатын газ
түрін көрсететін жапсырмамен алмастырыңыз.
Жапсырмаларды біздің кез келген Қызмет көрсету
орталығымыздан алуға болады.
! Егер пайдаланылатын газдың қысымы ұсынылған
қысымнан өзге болса (немесе сәл басқа болса), кіріс
түтігіне қолайлы қысым реттегіші орнатылуы керек
(ағымдағы ұлттық заңнамаларға сәйкес келу үшін).
ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР
Пеш өлшемдері
32x43,5x40 см
(БхЕхТ)
Көлемі
57 л
Пеш бөлігіне
ені 42 см
қатысты пайдалы тереңдігі 44 см
өлшемдер
биіктігі 8,5 см
жапқыштың ішкі жағында
немесе пеш бөлігі ашылғаннан
кейін пештің ішінде сол
Оттықтар
жақта орналасқан деректер
тақтасында көрсетілген кез
келген газ түріне бейімдеуге
болады.
Кернеу және
деректер кестесін қараңыз
жиілік
Электр пештерінің белгісіндегі
2002/40/EC нұсқауы.
EN 50304 нормативі
! Құрылғы байқаусызда түсіп кетпеуі үшін,
мысалы бала пеш есігіне шыққан жағдайда,
бірге берілген қауіпсіздік шынжыры
орнатылуы ТИІС!
Пеш қауіпсіздік
шынжырымен
жабдықталған;
оны құрылғының
артындағы қабырғаға,
шынжыр құрылғыға
бекітілген биіктікте
бұрандамен (пешпен
бірге берілмейді)
бекіту қажет.
Бұранда мен бұранда
анкерін құрылғы артындағы қабырға материалына
сәйкес таңдаңыз. Бұранда басы 9 мм-ден кіші
болса, тығырық қолданылуы тиіс. Бетон қабырғаға
кем дегенде диаметрі 8 мм және ұзындығы 60 мм
бұранда керек.
Шынжыр пештің артқы жағына және қабырғаға
суретте көрсетілгендей, орнатылғаннан
кейін жермен параллель күйде тартылып
тұратындай бекітіңіз.
KZ
Табиғи конвекция класы –
қыздыру күйіне арналған қуат
тұтыну:
X Дағдылы режим;
ҚУАТ БЕЛГІСІ
Мәжбүрлі конвекция класы
– қыздыру режимі үшін
мәлімденген қуат тұтынуы: u
Пісіру.
ЕҚ Директивалары: 12.12.2006
жылғы 2006/95/EC (төмен
кернеу) және кейінгі өзгертулері
– 15.12.2004 жылғы 2004/108/EC
(Электромагнитті үйлесімділік)
және кейінгі өзгертулері –
30.11.2009 жылғы 2004/142/
EC (Газ), 1275/2008 (күту/өшу
режимі
ЕСКЕРТУ! Қыздырылса, шыны
қақпақша сынып кетуі мүмкін.
Қақпақты жаппас бұрын барлық
оттықтар мен электр конфоркаларды
өшіріңіз.
«Оттық пен форсункалардың сипаттары» кестесі
1-кесте
Сұйық газ
Оттық
Диаметр
(мм)
Жылу қуаты
кВт (p.c.s.*)
Номиналды
Азайтылған
Айналып
өту
1/100
(мм)
Форсунка
1/100
(мм)
***
Табиғи газ
Сыйымдылығы*
г/сағ
**
Форсунка
1/100
(мм)
Сыйымдылығы*
л/сағ
S R
Үштік сақина (ТС)
130
3.25
1.50
63
2x65
236
232
2x99
309
Шапшаң (үлкен)
(R)
100
3.00
0.70
41
87
218
214
128
286
Жартылай шапшаң
(орташа) (S)
75
1.90
0.40
30
69
138
136
104
181
Қосымша (кіші)(A)
51
1.00
0.40
30
50
73
71
78
28-30
20
35
37
25
45
Беру қысымы
*
**
Номиналды (мбар)
Ең төмен (мбар)
Ең жоғары (мбар)
15°C және 1013 мбарр жағдайында – құрғақ газ
Пропан P.C.S. = 50,37 МДж/кг
***
95
20
17
25
TC A
H6TMH4AF RU
H6TMD6AF RU
Бутан P.C.S. = 49,47 МДж/кг
Табиғи газ P.C.S. = 37,78 МДж/м3
37
Қосу және пайдалану
Плитаны қолдану
KZ
Оттықтарды жағу
Әрбір ОТТЫҚ тұтқасында қатысты оттық жалынының
күшін көрсететін толық шеңбер бар.
Плитадағы оттықтардың бірін жағу үшін:
1. Оттыққа жалынды немесе газ жақпағын
жақындатыңыз.
2. ОТТЫҚ тұтқасын басып, ол ең жоғарғы жалын
параметріне  бағытталғанша, сағат тіліне қарсы
бағытта бұрыңыз.
3. ОТТЫҚ тұтқасын сағат тіліне қарсы бағытта бұру
арқылы жалын күшін қажетті деңгейге реттеңіз. Ол ең
төменгі параметр , ең жоғарғы параметр  немесе
екеуінің арасындағы кез келген позиция болуы мүмкін.
Құрылғы электрондық жағу
құралымен* (суретті көріңіз)
жабдықталған болса, ОТТЫҚ
тұтқасын басып, оны оттық
жанғанша ең төмен жалын
параметріне қарай, сағат
тіліне қарсы бағытта бұрыңыз.
Тұтқа босатылғанда оттық
өшіп қалуы мүмкін. Бұл орын алса, тұтқаны ұзағырақ
ұстап, әрекетті қайталаңыз.
! Жалын байқаусыз өшірілсе, оттықты өшіріңіз де,
оны қайтадан жақпас бұрын кем дегенде 1 минут күтіңіз.
Құрылғы жалынның өшіп қалуына қарсы
сақтандырғышпен* жабдықталған болса, жалынның
жанып тұруы және құралды іске қосу үшін ОТТЫҚ
тұтқасын шамамен 2-3 секунд басып, ұстап тұрыңыз.
Оттықты өшіру үшін тұтқаны тоқтау позициясына •
жеткенше бұраңыз.
Жалынды деңгейге сəйкес реттеу
оттық жалынының қарқындығын 6 қуат деңгейіне
сəйкес, максималды деңгейден 4 аралық позиция
арқылы минималды деңгейге дейін тұтқа көмегімен
реттеуге болады:
тұтқаны бұрған кезде бір деңгейден басқа деңгейге
ауысқанда «тық» еткен дыбыс естіледі.
Жүйе дəлірек реттеуге кепілдік береді, жалын
қарқындығын қайта орнатуға жəне əр түрлі пісіру
əрекеттері үшін қажетті деңгейді оңай анықтауға
мүмкіндік береді.
Оттықтарды пайдалану бойынша кеңестер
Оттықтар ең тиімді түрде жұмыс істеуі және
тұтынылатын газ мөлшерін үнемдеуі үшін қақпағы
бар және асты тегіс табаларды ғана қолданған жөн.
Сондай-ақ, олар оттықтың өлшеміне сәйкес келуі тиіс:
Оттық
38
ø Ыдыс диаметрі (см)
Оттық түрін анықтау үшін «Оттық пен
форсункалардың сипаттары» ішіндегі сызбаларды
қараңыз.
! Редуктор торымен жабдықталған модельдерде
торды диаметрі 12 см не одан аз табалармен тек
қосымша оттықта қолдануға болады.
Пешті қолдану
! Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда оны бос
күйінде есігін жауып, ең жоғарғы температурада
кемінде жарты сағаттай қыздырыңыз. Пешті
өшіріп, оның есігін ашпастан бұрын бөлменің
жақсы желдетілгенін тексеріңіз. Өндіру кезінде
қолданылған қорғағыш заттардың жанып кетуіне
байланысты жеңіл жағымсыз иіс шығуы мүмкін.
! Ешқашан пештің астыңғы жағына зат қоймаңыз;
бұл эмальді қабатты зақымдайды.
! Өнімді пайдаланбас бұрын құрылғының
бүйірлеріндегі барлық пластикалық үлдірлерді алып
тастаңыз.
1. ТАҢДАУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам
дайындау режимін таңдаңыз.
2. ТЕРМОСТАТ тұтқасын бұрау арқылы пісіру
режиміне ұсынылған температураны немесе қажетті
температураны таңдаңыз.
Тағам дайындау режимдері және ұсынылған тағам
дайындау температуралары туралы мәліметті
қамтитын тізімді тиісті кестеден табуға болады
(«Пеште тағам дайындау бойынша кеңестер»
кестесін қараңыз).
Тағам дайындау кезінде әрқашан мына әрекеттерді
орындауға болады:
• ТАҢДАУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам
дайындау режимін өзгерту.
• ТЕРМОСТАТ тұтқасын бұрау арқылы
температураны өзгерту.
• РЕТТЕУ тұтқасын «0» позициясына бұрап, тағам
дайындауды тоқтату.
! Әрқашан асхана ыдыстарын берілген тартпа(лар)
ға қойыңыз.
ТЕРМОСТАТ индикатор шамы
Бұл шам жанып тұрса, демек пеш қызуда. Пештің
іші таңдалған температураға жеткенде ол сөнеді.
Бұл кезде шам жанып өшіп тұрады, сөйтіп термостат
жұмыс істеп тұрғаны және температураны бір
қалыпта ұстап тұрғаны көрсетіледі.
ЖҰМЫС индикатор шамы
Бұл шам жанып тұрса, демек пеш қызуда.
Пеш шамы
ТАҢДАУ тұтқасы «0» қалпынан басқа кез келген
қалыпқа бұралғанда ол жанады. Пеш жұмыс істеп
тұрған кезде ол жанып тұрады. Тұтқаның көмегімен
Жылдам (R)
24 - 26
Жартылай жылдам (S)
16 - 20
Қосымша (A)
10 - 14
қосылмай, шам жанады.
Үштік тәж (TC)
24 - 26
* Тек белгілі модельдерде болады.
 параметрін таңдағанда ешбір қыздыру элементі
Тағам дайындау режимдері
! Төмендегілерден басқа тағам дайындау
режимдерінің барлығына 50°C пен МАКС аралығында
кез келген температура мәні орнатылуы мүмкін
• ГРИЛЬ, ҚОС ГРИЛЬ (ұсынылған: тек МАКС
деңгейін орнатыңыз)
• ГРАТИН (кеңес: 200°C-тан асырмаңыз).

ДАҒДЫЛЫ ПЕШ режимі
Үстіңгі және астыңғы қыздыру элементтері
қосылады. Тағам дайындаудың дағдылы режимін
пайдаланғанда тек бір тағам дайындау тартпасын
қолданған дұрыс болады. Бірден көп тартпа
қолданылғанда пеш ішіндегі температура бірдей
болмауы мүмкін.

ПІСІРУ режимі
Артқы қыздыру элементі және желдеткіш іске
қосылып, жылудың бүкіл пешке жұмсақ әрі біркелкі
түрде таралуын қамтамасыз етеді. Бұл режим
температураға сезімтал болатын тағамдарды
(мысалы, көтерілуді қажет ететін торт сияқты
тағамдар) және ұннан жасалған «бір тістем»
кондитерлік өнімдерді 3 тартпада бірдей дайындауға
арналған.
Программа БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Включаются нагревательные элементы и вентилятор,
обеспечивая постоянный и однородный жар.
Программа не нуждается в предварительном нагреве.
Данная программа особенно рекомендуется для быстрого
приготовления полуфабрикатов (мороженых или готовых
блюд). Оптимальные результаты получаются при
использовании только одного уровня.

ПИЦЦА режимі
Дөңгелек қыздыру элементтері және пештің түбіндегі
элементтер қосылады және желдеткіш жұмыс істей
бастайды. Бұл қосынды, әсіресе астыңғы элементке
байланысты, жоғары мөлшерде жылу шығарып,
пешті жылдам қыздырады. Бір уақытта бірден
көп тартпа қолданылатын болса, тағам дайындау
үрдісінің ортасында табақтардың орындарын
алмастырыңыз.
КӨП ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ
режимі
Барлық қыздыру элементтері (үстіңгі, астыңғы және
айналмалы) қосылады және желдеткіш жұмыс істей
бастайды. Пештің қызуы тұрақты болғанда ауа
тағамды біркелкі қызартып пісіреді. Бір уақытта ең
көбі екі тартпаны пайдалануға болады.
ГРИЛЬ режимі
KZ
Жоғарғы қыздыру элементінің ортаңғы бөлігі
қосылады. Грильдің жоғары және тікелей жететін
температурасын беттік температураның жоғары
болуын қажет ететін тағамдар үшін қолданған жөн
(бұзау мен сиыр еті, филе, стейк, антеркот). Бұл
пісіру режимі шектеулі қуат көлемін қолданады және
грильде пісіру өте қолайлы. Тағамды тартпаның
ортасына қоййыңыз, әйтпесе бір бұрышқа қойсаңыз,
ол дұрыс піспейді.
 ГРАТИН режимі
Үстіңгі қыздыру элементі және гриль істігі (бар болса)
іске қосылып, желдеткіш жұмыс істей бастайды. Осы
мүмкіндіктердің жиыны пештегі ауаның күшейтілген
айналымы арқылы қыздыру элементтерінің көмегімен
қамтамасыз етілетін бір бағытқа жылылық бөлінудің
тиімділігін арттырады. Бұл тағамның күйіп кетуін
болдырмауға көмектеседі және жылудың тағамның ішкі
жағына енуіне мүмкіндік береді.
! ГРИЛЬ, ҚОС ГРИЛЬ және ГРАТИН пісіру
режимдерін қосқан кезде пеш есігі жабық болуы тиіс.

ЖІБІТУ режимі
Пештің төменгі жағында орналасқан желдеткіш
бөлме температурасындағы ауаның астың
айналасында айналуына мүмкіндік береді. Бұл
барлық тағам түрлерін жібіту үшін ұсынылады, бірақ
əсіресе, жылытуды қажет етпейтін тағам түрлеріне,
мысалы: балмұздақ торттары, крем немесе
пісірілген десерттер, жемістен жасалған торттар.
Желдеткішті пайдалану арқылы жібіту уақыты
шамамен екіге бөлінеді. Ет, балық жəне нан
жағдайында, үрдісті “мульти-пісіру” режимін
пайдалану жəне температураны 80° - 100°C етіп
орнату арқылы жылдамдатуға болады.

ТӨМЕННЕН ЖЕЛДЕТУ режимі
Төменгі желдету элементі жəне желдеткіш іске
қосылған, бұл жылудың пештің бойымен тұтас
тарауына мүмкіндік береді. Бұл əдіс көкөністер мен
балық пісіру үшін пайдалы болып келеді.

Кондитер тағамдары режимі
Термостат тұтқасын мынадай орнатыңыз: 60°C пен
Ең жоғары арасына
Астыңғы қыздыру элементі іске қосылады.
Бұл режим жеңіл тағамдарды, әсіресе көтерілетін
торттарды (себебі астыдан келетін ыстық ашу
процессіне көмектеседі) пісіруге өте ыңғайлы.
Жоғарғы температураларға жету үшін едәуір уақыт
кетеді, сондықтан бұндай жағдайларда «Конвекция
режимін» пайдалану ұсынылады.
39
Төменгі пеш камерасы
KZ
Пештің астында пештің керек-жарақтары мен терең
ыдыстарды сақтау үшін қолдануға болатын бөлім
бар.
! Пеш астындағы бөлімге жанғыш заттарды
қоймаңыз.
! Бөліктің (бар болса) ішкі беттері қызып кетуі мүмкін.
Тағам дайындау бойынша кеңес
! Желдеткіш көмегімен тағам дайындау барысында
сөрелерді бірінші және бесінші позицияларға
орналастырмаңыз. Шамадан тыс жылу
температураға сезімтал тағамдарды күйдіріп жіберуі
мүмкін.
КӨП ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ
• Молырақ жылуды талап ететін тағамды екінші
позициядағы сөреге салып, екінші және төртінші
позицияларды қолданыңыз.
• Май жинайтын табаны астыңғы жаққа, ал тартпаны
үстіңгі жаққа орнатыңыз.
ГРИЛЬ
• ГРИЛЬ және ҚОС ГРИЛЬ пісіру режимдерін
қолданған кезде тартпаны 5-позицияға қойыңыз, ал
тағам пісіру қалдықтарын жинау (май және/немесе
тоң май) үшін май жинайтын табаны 1-позицияға
орналастырыңыз. ГРАТИН режимін қолданған кезде
тартпаны 2- немесе 3-позицияға орналастырыңыз,
ал тағам пісіру қалдықтарын жинау үшін май
жинайтын табаны 1-позицияға қойыңыз.
• Қуат деңгейін ең жоғарғы мәнге орнату ұсынылады.
Үстіңгі қыздыру элементі термостат арқылы реттеледі
және тұрақты күйде жұмыс істемеуі мүмкін.
ПИЦЦА ПЕШІ РЕЖИМІ
• Жеңіл алюминийден жасалған пицца табасын
пайдаланыңыз. Оны қамтамасыз етілген тартпаға
орналастырыңыз.
Сыртын қытырлақ етіп пісіру үшін тұтқалы табаны
пайдаланбаңыз, себебі ол пісіру мерзімін ұзарту
арқылы қытырлақ болуына кедергі жасайды.
• Пиццаның беті көп құрамды болғанда пісіру
үрдісінің ортасында пиццаның үстіне моцарелла
ірімшігін қосу ұсынылады.
40
Íàñòðîéêà ÷àñîâ
12
9
3
Ïîòÿíèòå ðóêîÿòêó
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß
è ïîâåðíèòå åå ïðîòèâ
÷àñîâîé ñòðåëêè
âïëîòü äî óñòàíîâêè
çíà÷åíèÿ òåêóùåãî
âðåìåíè.
6
Íàñòðîéêà ÷àñîâ âîçìîæíà, òîëüêî åñëè äóõîâîé
øêàô ïîäêëþ÷åí ê ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ.  ñëó÷àå
îòêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîïèòàíèÿ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß îñòàíàâëèâàåòñÿ: ïðè
âêëþ÷åíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ íåîáõîäèìî âíîâü
âûñòàâèòü âðåìÿ.
ЕСКЕРТУ! Пеш тартпаларды
алып шығуға арналған және
пештен шығып кетуіне жол
бермейтін шектегіш жүйемен
жабдықталған.(1)
Сызбада көрсетілгендей,
толығымен шығарып алу
үшін тартпаларды алдыңғы шетінен ұстап көтеріп,
тартсаңыз (2) болғаны.
Бағдарламалағыш көмегімен пісіруді
жоспарлау*
Сағатты орнату
Құрылғы тоққа қосылғаннан кейін немесе электр
қуаты ажыратылғаннан кейін дисплей автоматты
түрде 0:00 мәніне қайтарылады және жыпылықтай
бастайды. Уақытты қою үшін:
1. ПІСІРУ УАҚЫТЫ түймесін  және ПІСІРУ
АЯҚТАЛАТЫН УАҚЫТ түймесін  бір уақытта
басыңыз.
2. Бұл түймелерді басқаннан кейін 4 секунд ішінде
 және  түймелерін басу арқылы дәл уақытты
орнатыңыз.  түймесі сағаттарды арттырады және
 түймесі сағаттарды азайтады.
Уақытты орнатқаннан кейін бағдарламалаушы
автоматты түрде қолмен басқару режиміне өтеді.
Таймерді орнату
Таймер кері санақты орнатуға мүмкіндік береді.
Уақыт біткенде сигнал беріледі.
Таймерді орнату үшін төмендегі әрекеттерді
орындаңыз:
1. ТАЙМЕР түймесін  басыңыз. Дисплейде
төмендегілер көрсетіледі: .
2. Қажетті уақытты орнату үшін  және 
түймелерін басыңыз.
3. Түймелер жіберілгенде таймер кері санай
бастайды және дисплейде ағымдағы уақыт
Одан кейін пісіру аяқталатын уақытты орнату керек:
4. ПІСІРУ АЯҚТАЛАТЫН УАҚЫТ түймесін 
басыңыз.
5. Бұл түймені басқаннан кейін 4 секунд ішінде
пісіру аяқталатын уақытты  және  түймелерінің
көмегімен реттеңіз. Мысалы, пісіру 13:00-де
аяқталсын десеңіз, дисплейде келесі көрсетіледі: 
6. Түймелерді жібергеннен кейін 4 секунд ішінде
дисплейде ағымдағы уақыт (мысалы, 10:00) пен А
әрпі (АВТО) қайта пайда болады. 
Бұл кезде пеш 12:30-да автоматты түрде
қосылып, 30 минуттан кейін, 13:00-де өшуге
бағдарламаланған болады.
Дереу басталатын пісіру уақытын орнату
Жоғарыдағы пісіру уақытын орнату процедурасын
орындаңыз (1-3 қадамдары).
! А әрпі көрсетілсе, демек пісіру уақыты мен
пісіру аяқталатын уақыт АВТО режимде
бағдарламаланған. Пешті қол режиміне қайтару үшін
әрбір АВТО пісіру режимінен кейін ПІСІРУ УАҚЫТЫ
 және ПІСІРУ АЯҚТАЛАТЫН УАҚЫТ  түймелерін
бір уақытта басыңыз.
!  таңбасы пешпен бірге пісіру бағдарламасы
аяқталғанша жанып тұрады.
! Таймер пешті қоспайды не өшірмейді.
Орнатылған пісіру ұзақтығын ПІСІРУ УАҚЫТЫ
түймесін  басу арқылы кез келген уақытта
көрсетуге болады, ал пісіру аяқталатын уақытты
ПІСІРУ АЯҚТАЛАТЫН УАҚЫТ түймесін  басу
арқылы көрсетуге болады. Пісіру уақыты біткенде
дыбыс сигналы естіледі. Оны өшіру үшін  және 
түймелерінен басқа кез келген түймені басыңыз.
Дыбыс сигналының дауысын реттеу
Сағат параметрлерін таңдап, оларды растағаннан
кейін дыбыс сигналының дыбыс деңгейін реттеу
үшін  түймесін пайдаланыңыз.
Бұрын орнатылған пісіру бағдарламасынан бас тарту
ПІСІРУ УАҚЫТЫ түймесін  және ПІСІРУ
АЯҚТАЛАТЫН УАҚЫТ түймесін  бір уақытта
басыңыз.
көрсетіледі.
4. Уақыт біткеннен кейін сигнал беріледі; оны кез
келген түймені басу арқылы өшіруге болады ( және
 түймелерінен басқа).  таңбасы өшеді.
Пісіру уақытын және кешіктіріп бастауды орнату
Алдымен, қай пісіру режимін қолданғыңыз келетінін
шешіп алып, пештегі ТАҢДАУ және ТЕРМОСТАТ
тұтқаларымен қажетті температураны орнатыңыз.
Бұл кезде пісіру уақытын орнату мүмкін:
1. ПІСІРУ УАҚЫТЫ түймесін  басыңыз.
2. Бұл түймені басқаннан кейін 4 секунд ішінде 
және  түймелерін басу арқылы қажетті уақыт
мөлшерін орнатыңыз. Мысалы, 30 минут пісіру
уақытын орнатқыңыз келсе, дисплейде келесі таңба
көрсетіледі:

3. Түймелерді жібергеннен кейін 4 секунд ішінде
дисплейде ағымдағы уақыт (мысалы, 10:00), 
таңбасы және А әрпі (АВТО) қайта пайда болады.
KZ
Бұрын орнатылған деректі түзету немесе одан
бас тарту
Енгізілген деректі тиісті түймені (ТАЙМЕР, ПІСІРУ
УАҚЫТЫ немесе ПІСІРУ АЯҚТАЛАТЫН УАҚЫТ)
және  не  түймесін басу арқылы кез келген
уақытта өзгертуге болады.
Пісіру уақыты дерегінен бас тартқан кезде пісіру
аяқталатын уақыт дерегі де автоматты түрде
жойылады және пісіру аяқталатын уақыт дерегінен
бас тартылса, пісіру уақыты дерегі де жойылады.
Пеш бағдарламаланған болса, ол бағдарламаланған
пісіру процесінің басталуынан бұрын келетін пісіру
аяқталатын уақытты қабылдамайды.
41
KZ
Пешке арналған тағам дайындау
бойынша кеңестер кестесі
Тағам
дайындау
режимдері
Тағамдар
Салмағы
(кг)
Тартпа
позициясы
Алдын
ала
қыздыру
уақыты
(мин)
Ұсынылатын
температура
Пісіру
ұзақтығ
ы
(минут)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
3
2 не 3
3
3
2 жəне 4
2 жəне 4
2 жəне 4
1 жəне 3 жəне 5
1 жəне 3 жəне 5
1, 3 жəне 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
190
210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
Конвекция
пеші
Үйрек
Қуырылған бұзау немесе сиыр еті
Қуырылған шошқа еті
Печенье (кішкентай кондитерлік өнімдер)
Бəліш
Пісіру
режимі
Бəліш
Жеміс қосылған бəліш
Йогурттан жасалған пирог
Пирог
Бисквит торты (2 тартпада)
Кішкентай бəліштер (2 тартпада)
Сыр қосылған бəліш (2 тартпада)
Көпіршітілген қаймақ қосылған бəліш
(3 тартпада)
Печенье (3 тартпада)
Меренга (3 тартпада)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
Пицца
режимі
Пицца
Қуырылған бұзау немесе сиыр еті
Тауық
0.5
1
1
3
2
2 не 3
15
10
10
220
220
180
15-20
25-30
60-70
Көп тағам
дайындау
Пицца (2 тартпада)
Лазанья
Жас қой еті
Қуырылған тауық еті + картоп
Макрель
Йогурттан жасалған пирог
Көпіршітілген қаймақ қосылған бəліш
(2 тартпада)
Печенье (2 тартпада)
Бисквит торты (1 тартпада)
Бисквит торты (2 тартпада)
Хош иісті бəліш
1
1
1
1+1
1
1
0.5
2, 4
3
2
2 жəне 4
2
2
2 жəне 4
2 жəне 4
2
2 жəне 4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
Гриль
Палтус пен каракатица
Кальмар мен асшаян кебабы
Каракатица
Нəлім филесі
Грильде пісірілген көкөністер
Бұзау етінен пісірілген стейк
Шұжықтар
Гамбургер
Макрель
Қыздырылған сэндвич (немесе тост)
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
№ 4 жəне 6
4
4
4
4
3 не 4
4
4
4
4
4
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
Қос гриль
Бұзау етінен пісірілген стейк
Котлет
Гамбургер
Макрель
Қуырылған нан
1
1
1
1
№°4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
Макс
Макс
Макс
Макс
Ең жоғары
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Грильде пісірілген тауық еті
Каракатица
1.5
1.5
2
2
10
10
200
200
55-60
30-35
Мультиістікпен (тек таңдаулы модельдерде)
Ет кебабтары
Көкөніс кебабтары
1.0
0.8
5
5
Ең жоғары
Ең жоғары
40-45
25-30
18
16
24
21
20
170-180
160-170
200-210
190 -200
180 - 190
25-35
15-20
35-45
50 - 60
55 - 60
Гратин
ТӨМЕННЕН
ЖЕЛДЕТУ
Пеш түбі
42
Ақтабан
Нəлім балық еті
Қақтамадағы теңіз алабұғасы
Аралас көкөністер
(Рататуй түрі)
Жақсылап қуырылған көкөністер
Соңғы өңдеу
0.7
0.5
0.5
0.5
1
1.5
0.5
0.5
0.5
0.8 – 1,0
1,5 – 2,0
3
3
3
3
3
Сақтандырулар мен кеңестер
Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік
стандарттарына сай жасақталып, дайындалған.
Төмендегі ескертулер қауіпсіздік ережелерін ескерту
мақсатында берілген және оны мұқият оқып шығу
қажет.
Жалпы қауіпсіздік
• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны
коммерциялық немесе өндірістік тұрғыда
қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау
қажет. Құрылғыны қорғаусыз жаңбыр мен боранда
қалдыру аса қауіпті.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе ылғал не дымқыл
қолмен, аяқпен түртпеңіз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға
сай, тек ересек адамдар ғана тағам дайындау
мақсатында пайдалануы тиіс. Құрылғыны
басқа түрде пайдалану (мысалы, бөлмені
жылыту үшін) дұрыс емес әрі қауіпті.
Құрылғыны тиісті, дұрыс және саналы түрде
пайдаланбау нәтижесінде пайда болған кез
келген зақымға өндіруші жауапты болмайды.
• Нұсқау кітапшасы 1-класс (оқшауланған) немесе
2-класс 1-субкласс (2 шкаф арасына орнатылған)
құрылғымен бірге беріледі.
• Құрылғыны пайдаланған уақытта қыздыру
элементтерін немесе пеш есігінің белгілі
бөліктерін ұстамаңыз, бұл бөліктер қатты
қызады. Құрылғыны балалар қолы жетпейтін
жерге қойыңыз.
• Басқа электр құрылғыларының кабельдері пештің
ыстық бөліктеріне тимейтінін тексеріңіз.
• Желдету және ыстықты салқындатуға арналған
ашық жерлерді ешқашан жаппау керек.
• Пешке асханалық ыдысты қоярда немесе
оны алған кезде әрдайым пеш қолғаптарын
пайдаланыңыз.
• Құрылғыны пайдаланған кезде оның жанында
жанғыш сұйықтықтарды (спирт, бензин, т.б.)
қолданбаңыз.
• Төменгі сақтау бөлігіне немесе пештің өзіне
жанғыш материалдар салуға болмайды.
Байқаусызда құрылғы қосылса, бұл заттар
тұтануы мүмкін.
• Бөліктің (бар болса) ішкі беттері қызып кетуі
мүмкін.
• Құрылғыны қолданбағанда тұтқалар •
позициясында тұрғанын тексеріңіз.
• Құрылғыны өшіргенде розеткадан әрдайым
айырғышты ұстап тартыңыз, кабельден тартып
суырмаңыз.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратпай ешқашан
тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын
жасамаңыз.
• Егер құрылғы істен шыққан болса, ешбір жағдайда
жөндеу жұмысын өзіңіз жасамаңыз. Тәжірибесіз
адам тарапынан жасалған жөндеу жұмыстарынан
құрылғының істен шығуы немесе жарамсыз
болып қалуы мүмкін. Көмек көрсету бөліміне
хабарласыңыз.
• Ашық пештің есігіне ауыр заттарды қоймаңыз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық және
психикалық қабілеттері төмен адамдар (балалар
да кіреді), тәжірибесіз немесе өнімнен хабары
жоқ кез келген адамның қолданбауы тиіс.
Мұндай адамдарға, кем дегенде, қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін біреулер жетекші болуы керек
немесе құрылғының жұмысына қатысты кіріспе
нұсқаулары берілуі тиіс.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
KZ
Қоқысқа тастау
• Орау материалдарын тастаған кезде: ораманың
қайта пайдаланылуы мүмкін болатындай
жергілікті заңды қадағалаңыз.
• Электр және электроникалық құралдардың
қалдықтарына (WEEE) қатысты 2002/96/EC
Еуропа заңнамасына сәйкес үй құрылғылары
қалыпты қатты қалалық қалдық айналымын
пайдаланып жойылмауы тиіс. Қоршаған орта мен
халық денсаулығына тиетін зиянның алдын ала
отырып, жарамсыз құрылғылар қайта пайдалану
мен машина ішіндегі материалдарды өңдеу
құнын оңтайландыру мақсатында бөлек жиналуы
керек. Барлық өнімдердегі сызылған қоқыс жәшігі
өнім иесінің бөлектелген қоқыс жинауға қатысты
міндетін еске салады.
Жарамсыз үй құрылғыларын дұрыс жоюға
қатысты қосымша ақпарат алу үшін өнім иелері
халыққа қызмет көрсету орталығына немесе
олардың жергілікті өкілдеріне хабарласа алады.
Қоршаған ортаны сақтау және қорғау
• Пешті таңертең ерте немесе түстен кейін кешірек
пайдалану арқылы электр қуатын қамтамасыз
етуші желілік компаниялардың ең жоғары
жүктемесін азайтуға көмектесе аласыз.
• GRILL (ГРИЛЬ) және GRATIN (ГРАТИН) режимдері
пайдаланылғанда пеш есігін әрқашан жауып қою
қажет. Бұл энергияны сақтай отырып (шамамен
10%), жақсы нәтижеге жеткізеді.
• Есік тығыздағыштарын жиі тексеріңіз, олар есікке
тығыз келетіндей етіп, қалдық болмауы үшін
тазалап сүртіп тұрыңыз, осылайша ыстықтың
сыртқа шығуын болдырмайсыз.
43
!
KZ
Пеш есігін шешіп алу жəне бекіту:
1. Есікті ашыңыз
2. Пеш есігі топсасының қамытын толығымен
кері бұраңыз (фотосуретті қараңыз)
тұрмайтындай жəне анық көрініп тұратындай
етіп əйнек панелін дұрыстап салыңыз.
7. Профильді орнына қойыңыз, дұрыс қойылған
кезде «тық» еткен дыбыс естіледі.
8. Есікті толық ашыңыз.
9. Тіректерді жабыңыз (фотосуретті қараңыз).
3. Қамыттар тірелгенше есікті жабыңыз (есік
шамамен 40°-қа ашық тұрады) (фотосуретті
қараңыз)
40°
4. Жоғарғы профильдегі екі түймені басып,
профильді шығарып алыңыз (фотосуретті
қараңыз)
5. Шыныны шығарып алып, мына тарауда
көрсетілгендей тазалаңыз: «Күтім жəне
техникалық қызмет көрсету».
6. Шыныны орнына салыңыз.
ЕСКЕРТУ! Ішкі есігінің əйнегі алынған пешті
пайдалануға болмайды!
ЕСКЕРТУ! Ішкі есіктің əйнегін қайта салған
кезде, панельде жазылған ескерту төңкеріліп
44
.
10. Енді есікті толығымен жауып, пешті
əдеттегідей қосуға болады.
Күтім және техникалық
қызмет көрсету
Құрылғыны өшіру
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын
құрылғыны токтан ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау
! Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты немесе
шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
• Тот баспайтын болат немесе эмальданған сыртқы
бөліктер және резеңке тығыздағыштар жылы
суға малынып, түссіз сабын жағылған губкамен
тазартылады. Қиын дақтарды кетіру үшін арнайы
өнімдерді пайдаланыңыз. Жуып болған соң оны
жақсылап шайып, құрғатыңыз. Қатты ұнтақтарды
немесе таттандыратын заттарды пайдаланбаңыз.
• Тазалауды жеңілдету үшін плита торларын, оттық
қақпақтарын, жалынды тарату сақиналарын
және оттықтарды алып тастауға болады; оларды
абразивті емес жуғыш зат қосылған ыстық суда
жуып, жақсылап кептірмес бұрын күйіп қалған
қалдықтардың барлығы кеткенін тексеріңіз.
• Жалынның өшіп қалуына қарсы
сақтандырғыштардың* шеткі бөліктерін жиі
тазалап тұру керек.
• Пештің іші әрбір қолданғаннан кейін жылы
кезінде мұқият тазалануы тиіс. Ыстық су мен
тазартқышты пайдаланыңыз, одан кейін шайып,
жұмсақ шүберекпен құрғатып сүртіңіз. Қырғыш
заттарды пайдаланбаңыз.
• Пеш есігінің әйнегін ысқышпен және қырғыш
емес тазартқыш құралдармен тазалап, жұмсақ
шүберекпен мұқият құрғатыңыз. Қатты қырғыш
затты немесе өткір темір қырғыштарды
пайдаланбаңыз, себебі олар әйнек бетін тырнап,
оның сынуына әкелуі мүмкін.
• Керек-жарақтар күнделікті ыдыстар сияқты
жуылуы мүмкін, тіпті оларды ыдыс жуғыш
машинаға жууға болады.
• Оттықтар жанып тұрғанда немесе әлі ыстық
болған кезде қақпақты жаппаңыз.
KZ
Пеш шамын ауыстыру
1. Пешті токтан ажыратқаннан
кейін шам ұясын жауып тұрған
шыны қақпақты шешіп алыңыз
(суретті қараңыз).
2. Шамды алып, оны сондай
басқа шаммен ауыстырыңыз:
кернеуі 230 В, қуаты 25 Вт,
цоколі E 14.
3. Қақпақты орнына қойып, пешті токқа қайтадан
қосыңыз.
Газ шүмегіне техникалық қызмет
көрсету
Уақыт өте вентильдер қатып қалуы немесе
бұрылмай қою мүмкін. Мұндай жағдай орын алса,
вентильді ауыстыру керек.
! Бұл процедураны өндіруші өкілет берген білікті
маман орындауы тиіс.
Көмек
! Рұқсаты жоқ адамның қызметін ешқашан
қабылдамаңыз.
Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
• Туындаған проблема түрі.
• Құрылғының моделі (Мод.).
• Сериялық нөмірі (С/н).
Мәліметтердің соңғы екі бөлігін құрылғының
деректер тақтасынан көре аласыз.
Пеш тығыздағыштарын тексеру
Пештегі есік тығыздағыштарын жиі тексеріп
тұрыңыз. Егер тығыздағыштар зақымдалған болса,
жақын жердегі Өкілетті сатудан кейін қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз. Тығыздағыштар
ауыстырылғанға дейін пешті пайдаланбауды
ұсынамыз.
* Тек белгілі модельдерде болады.
45
Diamond Clean айналымын пайдалану
арқылы автоматты түрде тазалау*
KZ
Diamond Clean режимі деген автоматты тазалау
айналымы, ол пештің ішкі жағында бу шығарады жəне
пештің ішкі жағы мен керек-жарақтарынан кез келген
қалған кірді жоюды жеңілдету үшін эксклюзивті Diamond Clean эмальін қолданады. Үш түрлі деңгейде қол
жетімді: үнемді, қалыпты жəне қарқынды - кірдің түріне
байланысты қолданылады.
Diamond Clean айналымы пешті əрдайым таза сақтау
үшін қолданылады. Тазалау барысында бу пештің ішкі
жағына титан негізіндегі Diamond Clean эмальімен
бірге шығады (пештің ішкі қабырғалары жəне қаңылтыр
табалары), ол пешті тазалауды жеңілдетеді.
Diamond Clean айналымын бастау үшін:
1. Пештің суығанын күтіңіз.
2. Қаңылтыр табаны 1-деңгейге қойыңыз жəне төмендегі
судың көлемінде қайнатыңыз: үнемді айналымы үшін
150 гр, қалыпты айналым үшін 250 гр жəне қарқынды
айналым үшін 350 гр. Ұсынылған мөлшерден азырақ
немесе көбірек су көлемі айналым нəтижесіне əсер етуі
мүмкін. Жуу құралдарын қолданбаңыз.
- 150 г -10 ɦɢɧ
- 250 г -15 ɦɢɧ
- 350 г -20 ɦɢɧ
3. Пештің есігін жабыңыз.
4.
Бағдарламалаушы
тұтқасын
TRADITIONAL
функциясына, одан кейін термостат тұтқасын 100’C
температураға бұраңыз
! Будың жылыстауын болдырмау үшін айналым
барысында есікті ашпаңыз.
! Қарқынды айналымның соңғы минуттарында басқару
тақтасы жартылай жəне бір сəтке буланады. Булану
жанама салқындату желдеткіші іске қосылған сайын
көрінбей кетеді.
Diamond Clean айналымының аяқталу уақыты қалыпты
пісіру айналымына бағдарламалануы мүмкін (Автоматты
тазалаудың аяқталу уақытын бағдарламалау бөлімін
қараңыз.)
* Тек белгілі модельдерде болады.
46
Пешті будың көмегімен тазалау: *
Бұл тазалау режимі майлы тағамдар (қуырдақ, ет)
пісіргеннен кейін ұсынылады .
Бұл тазалау іс рəсімі пештің ішінде бу шығару
арқылы пештің қабырғаларындағы кірді жою үрдісін
жеңілдетеді. Бұл жағдайда, пештің ішін өз
бетіңізбен тазалаған оңай болады.
Маңызды! Бумен тазалау үрдісін бастаудан бұрын:
- пештің төменгі жағындағы кез келген тағам
қалдықтарын / май қалдықтарын кетіріңіз;
- кез келген керек-жарақтарды (торлар жəне
табалар) алып тастаңыз.
Жоғарыдағы əрекеттерді орындағаннан кейін, біз
мынаны ұсынамыз:
1 – Пештің шұңғыл қаңылтыр табасына 300 мл су
құйыңыз; оны төменнен бастағандағы бірінші
деңгейге қойыңыз. Шұңғыл табалары жоқ
үлгілерде, стандартты пештің пісіру қалыбын
пайдаланыңыз жəне оны төменнен бастағандағы
бірінші деңгейдегі торға қойыңыз
2 – мүмкіндігін таңдаңыз
жəне температураны 100°C-қа орнатыңыз;
3 – Пешті 15 минуттай ҚОСУЛЫ қойыңыз;
4 – Пешті өшіріңіз;
5 – Пеш суыған кезде, есігін ашыңыз жəне
тазалауды су жəне дымқыл шүберекпен аяқтаңыз.
6 – Тазалау үрдісін аяқтағаннан кейін, пештің
ішіндегі су қалдықтарын кетіріңіз.
Егер бумен тазалау іс рəсімі майлы тағамдар
пісіргеннен кейін немесе пеш өте лас болған кезде
орындалатын болса, тазалау үрдісін алдыңғы
параграфта сипатталған дəстүрлі əдіспен
аяқтаңыз.
! Барлық тазалау іс рəсімдерін пеш суыған кезде
орындаңыз !
47
07/2014 - 195114350.03
XEROX FABRIANO
48
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement