Indesit EDPA 745 A1 ECO (EU) User guide

Indesit EDPA 745 A1 ECO (EU) User guide
Návod k použití
SUŠIČKA
CZ
Ĉesky
Obsah
CZ
Instalace, 18
Upozornění, 20
Péče a údržba, 22
Popis sušičky, 24
Jak provádět sušení, 26
Programy a volitelné funkce, 27
IDPA 745 A1
Prádlo, 30
Problémy a jejich řešení, 31
Servisní služba, 32
www.indesit.com
Tento symbol vám pripomíná potrebu
prectení návodu k použití.
! Mějte tento návod vždy po ruce kvůli snadné konzultaci a pro každý případ. Návod uložte v blízkosti sušičky;
v případě prodání nebo postoupení zařízení jiným osobám
jim nezapomeňte odevzdat tento návod, abyste i novým
vlastníkům umožnili seznámit se s upozorněními a radami
týkajícími se použití sušičky.
! Pozorně si přečtěte tyto pokyny: Následující strany obsahují
důležité informace ohledně instalace a užitečné rady pro
činnost tohoto elektrospotřebiče.
17
Instalace
Kam nainstalovat sušičku
Kvůli dosažení optimální
výkonnosti musí být sušička
nainstalována v místnosti
s teplotou prostředí od 20
do 23 °C. Je však funkční
v teplotním rozmezí od
15 mm
15 mm
14 do 30 °C. Pokud má
být tento elektrospotřebič
nainstalován pod pracovní
deskou, je třeba nechat 10 mm volného prostoru
mezi horním panelem elektrospotřebiče a
ostatními předměty, které se nacházejí nad ním,
a 15 mm volného prostoru mezi bočními panely
elektrospotřebiče a stěnami nebo přilehlým
zařízením. Tímto způsobem bude zaručen
dostatečný oběh vzduchu.
Zařízení musí být nainstalováno tak, aby byl jeho
zadní povrch přisunutý ke stěně
2
2
Ventilace
Ujistěte se, že byla sušička nainstalována do prostředí
bez vlhkosti, vybaveného vhodným oběhem vzduchu.
Proud vzduchu kolem sušičky je nezbytný pro umožnění
kondenzace vody vytvářené během praní; když je sušička
umístěna do uzavřeného prostoru nebo dovnitř nábytku,
nepracuje správně.
Při použití sušičky v malé nebo chladné místnosti se může
stát, že se vytvoří malé množství kondenzátu.
Vypoušt�ní vody
Když je zařízení umístěno v blízkosti vypouštěcího potrubí, je
možné odvést zkondenzovanou vodu přímo, bez použití sběrné
nádoby na zachytávání vody. V tomto případě nebude potřebné
vyprazdňovat nádobu na zachytávání vody po každém cyklu.
V případě umístění sušičky nad nebo vedle pračky může sušička
využívat stejné vypouštěcí potrubí. Stačí odpojit trubku uvedenou
na obrázku A a připojit ji k vypouštěcímu potrubí.
Když se vypouštěcí potrubí nachází dále, než kam může dosáhnout
vypouštěcí hadice sušičky, je třeba zakoupit a připojit hadici
stejného průměru a potřebné délky.
Při instalaci nové hadice stačí vyměnit existující hadici způsobem
znázorněným na obrázku B a vložit ji do stejné polohy.
H<1m
10 mm
CZ
Obr. A
Obr. B
Instalace sušičky do skříně se nedoporučuje;
tento elektrospotřebič nesmí být nikdy
nainstalován za dveře, které se dají zavřít na
klíč, za posuvné dveře nebo za dveře se
závěsem na opačné straně vůči dvířkům
sušičky
Připojení k elektrické síti
Před zasunutím zástrčky do zásuvky elektrické
sítě proveďte kontrolu podle následujících
bodů:
Ujistěte se, že máte suché ruce.
Zásuvka musí být vybavena uzemněním.
Použitá zásuvka musí být schopna vyhovět
maximálnímu výkonu tohoto zařízení,
uvedenému na štítku s provozními údaji (viz
Popis sušičky).
Napájecí napětí musí být v rozmezí hodnot
uvedených na štítku s provozními údaji (viz
Popis sušičky).
Nepoužívejte prodlužovací kabely.
Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
Je-li spotřebič osazen zástrčkou,
nepoužívejte zásuvkové rozdvojky. Jestliže
dodaná zástrčka není vhodná pro zásuvku
ve vašem bytě, obraťte se prosím na
kvalifikovaného technika.
Hrdlo vypouštěcího potrubí se musí nacházet o 1 m níže
než dno sušičky.
Po instalaci sušičky se ujistěte, že vypouštěcí hadice
není ohnutá ani zamotaná.
Sušička nesmí být nainstalována do
vnějšího prostředí, a to ani v případě, že se
jedná o chráněné prostředí.
Po instalaci sušičky musí elektrický kabel
18
i zástrčka zůstat přístupné.
Maximální náplň : maximálně 7 kg
CZ
Elektrický kabel se nesmí ohýbat ani
stlačovat.
Když je zástrčka, která má být vyměněna,
zalisovaná tak, že tvoří s kabelem jeden kus,
je třeba ji zlikvidovat bezpečným způsobem.
NENECHÁVEJTE ji tam, kde by mohla být
zasunuta do zásuvky a způsobit zásah
elektrickým proudem.
Napájecí kabel elektrického napájení je
třeba pravidelně kontrolovat. Pokud je napájecí
kabel poškozen, musí být vyměněn jeho
servisní službou (viz Servisní služba).
Výrobce neponese žádnou odpovědnost za
nedodržení uvedených pokynů.
V případě pochybností o výše uvedeném se
obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
Vyrovnání sušičky do vodorovné
polohy
Aby mohla sušička dokonale pracovat, musí
být nainstalována ve vodorovné poloze.
Po nainstalování sušičky do definitivní polohy
zkontrolujte její vyrovnání do vodorovné
polohy, nejdříve z jednoho boku na druhý, a
poté vyrovnání mezi její přední a zadní částí.
Když se sušička nenachází ve vodorovné
poloze, seřiďte její dvě přední nožičky do
vyšší nebo nižší polohy, dokud nedosáhnete
vyrovnání.
Energetický Štítek - Nařízením 392/2012
Značka
INDESIT
Model
EDPA 745 A1 ECO (EU)
Jmenovitá kapacita bavlněného prádla pro „standardní program
pro bavlnu“ při plné náplni - kg
Tato bubnová sušička pro domácnost je
Třída energetické účinnosti na stupnici A+++ (nejnižší spotreba)
až D (vysoká spotreba)
Vážená roční spotřeba energie (AEc)* kWh 1)
Tato bubnová sušička pro domácnost je
Spotřeba energie při plné náplni; Edry- kWh 2)
Spotřeba energie při poloviční náplni; Edry½,- kWh 2)
Příkon: ve vypnutém stavu (Po) - Watt
Příkon: v režimu ponechání v zapnutém stavu (Pl) - Watt
Doba trvání ‘režimu ponechání v zapnutém stavu’ pro systém
řízení spotřeby - minuty
Program Vážená doba trvání (Tt) při plné i poloviční náplni minuty 3)
7.0
kondenzační
A+
278.2
automatická
2.30
1.30
0.14
1.79
30
147
Plná náplň (Tdry) - minuty
Poloviční náplň (Tdry½) - minuty
Třída účinnosti kondenzace na stupnici od G (nejmenší účinnost)
do A (nejvyšší účinnost)
Průměrná účinnost kondenzace - %
192
114
vážená (Ct) plná i poloviční náplň 3)
plná náplň Cdr
poloviční náplň Cdry½
71
71
71
Emise akustického hluku šířeného vzduchem - dB(A) při 1 pW
69
C
1) „Standardní program pro bavlnu“ při plné i částečné náplni a „standardní program
pro bavlnu“ při částečné náplni jsou standardní programy, na které se vztahují
informace uvedené na štítku a na listu. Tyto programy jsou vhodné pro sušení
bavlněného prádla s úrovní „Odložení do skříně“ (0 %) a jedná se o nejúčinnější
programy z hlediska spotřeby energie. Částečná náplň odpovídá polovině jmenovité
náplně. BAVLNA STANDARD
2) Spotřeba energie za rok na základě 160 sušicích cyklů ve standardním programu
pro bavlnu s plnou i poloviční náplní, a spotřeba energie v nízkoenergetických
režimech. Skutečná spotřeba energie na jeden cyklus závisí na způsobu použití
spotřebiče.
3) Průměrné odvážené množství ze 3 cyklů při plné náplni a 4 cyklech při poloviční
náplni.
Nařízením 932/2012
Výchozí informace
Syntetické: Spotřeba energie při plné náplni; kWh
Syntetické: Plná náplň - minuty
Syntetické: SPoloviční náplň N/A
0.92
90
Po instalaci sušičky a před jejím uvedením do činnosti vyčistěte
vnitřek bubnu a odstraňte špínu, která se v něm mohla
nahromadit během přepravy.
UPOZORNĚNÍ: Před použitím vaší sušičky se ujistěte, že
zůstala ve svislé poloze nejméně 6 hodin.
19
Upozornění
CZ
! Tento elektrospotřebič byl navržen a
vyroben v souladu s platnými mezinárodními
bezpečnostními předpisy. Tato upozornění jsou
uváděna z bezpečnostních důvodů a je třeba
si je pozorně přečíst.
Základní bezpečnostní pokyny
• Tuto sušičku smí používat osoby (včetně
dětí starších 8 let) se sníženými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi
nebo osoby bez zkušeností a znalostí, když
jsou pod dohledem nebo když dostanou
pokyny týkající se použití zařízení ze strany
osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
• Tato bubnová sušička je určena k používání
v domácnostech, nikoliv k profesionálnímu
používání.
• Nedotýkejte se spotřebiče bosýma nohama
nebo mokrýma rukama či nohama.
• Při odpojování spotřebiče od sítě tahejte za
zástrčku, nikoliv za kabel.
• Po použití sušičku vypněte a odpojte od
sítě. Nechávejte zavřená dvířka, abyste
zajistili, že si s nimi děti nebudou hrát.
• Děti musí mít dozor, aby si nemohly hrát se
sušičkou.
• Operace údržby a čištění nesmějí provádět
děti bez dohledu.
• Pokud nejsou děti mladší 3 let pod neustálým
dozorem, musí být udržovány v dostatečné
vzdálenosti od sušičky.
• Spotřebič musí být správně nainstalován a
musí mítzajištěné vhodné větrání. Přívod
vzduchu na přední straně sušičky se nesmí
nikdy zakrývat (viz Instalace).
• Nikdy nepoužívejte sušičku na koberci,
jehož výška vlasu by mohla zabránit vnikání
vzduchu do sušičky skrz základnu.
• Před plněním zkontrolujte, zda je sušička
prázdná.
•
Zadní strana sušičky může být velmi
horká.
Za provozu se jí nikdy nedotýkejte.
• Nepoužívejte sušičku, pokud nejsou filtr,
nádoba na vodu a kondenzátor pevně
usazené na svých místech (viz Údržba).
• Nepřeplňujte sušičku (viz maximální
hmotnosti náplně v oddílu Prádlo).
• Nevkládejte prádlo, ze kterého kape voda.
• Pečlivě zkontrolujte všechny pokyny na
štítcích oděvů (viz Prádlo).
• V sušičce nesušte velké, velmi objemné
kusy.
• Nesušte tkaniny s akrylátovými vlákny při
vysokých teplotách.
20
• Nevypínejte sušičku, dokud je uvnitř teplé
prádlo.
• Po každém použití vyčistěte filtr (viz
Údržba).
• Po každém použití vyprázdněte nádobu na
vodu (viz Údržba).
• V pravidelných intervalech čistěte filtrační
jednotku tepelného čerpadla (viz Údržba).
• Zabraňte hromadění textilního prachu
kolem sušičky.
• Nikdy nelezte na sušičku. Mohli byste ji
poškodit.
• Vždy dodržujte normy a požadavky týkající
se elektrické instalace (viz Instalace).
• l Vždy kupujte originální náhradní díly a
příslušenství (viz Servis).
Musí se dodržovat následující
pokyny pro minimalizaci nebezpečí
požáru v sušičce:
• V sušičce sušte pouze prádlo, které bylo
vyprané pracím prostředkem a vodou,
vymáchané a odstředěné. Sušení prádla,
které NEBYLO prané vodou, představuje
nebezpečí požáru.
• Nesušte oděvy ošetřené chemickými
výrobky.
• V sušičce nesušte prádlo znečištěné nebo
nasáklé rostlinným nebo kuchyňským
olejem, mohlo by dojít k požáru. Kusy
znečištěné olejem se mohou spontánně
vznítit, zejména pokud jsou vystaveny
účinkům zdrojů tepla jako v sušičce. Jejich
zahřátí vyvolá oxidační reakci s olejem a
při oxidaci vzniká teplo. Nemůže-li teplo
unikat, kusy se mohou ohřát do takové
míry, že vzplanou. Skládání, kupení nebo
ukládání kusů znečištěných olejem může
zabránit úniku tepla, proto představuje
nebezpečí požáru. Pokud se nelze vyhnout
sušení tkanin obsahujících rostlinný
nebo kuchyňský olej nebo znečištěných
kosmetickými výrobky pro péči o vlasy
nejprve se musívyprat s použitím většího
množství pracího prostředku - tím se
nebezpečí zmenší, ale nevyloučí. Kusy by
se neměly vyjímat ze sušičky a skládat nebo
kupit, dokud jsou horké.
• V sušičce nesušte prádlo, které bylo
čištěné nebo prané benzínem, chemickými
čisticími prostředky nebo jinými hořlavými
či výbušnými látkami, nebo je těmito
látkami nasycené či znečištěné. Mezi
vysoce hořlavé látky běžně používané
•
•
•
•
•
•
v domácnostech patří kuchyňský olej,
aceton, denaturovaný alkohol, petrolej,
prostředky na čištění skvrn, terpentýn,
vosky a prostředky na odstraňování vosku.
Než vložíte takovéto prádlo do sušičky,
ujistěte se, že bylo vyprané v horké vodě s
větším množstvím pracího prostředku.
V sušičce nesušte prádlo obsahující molitan
(známý také pod označením pěnový latex)
nebo podobně strukturované pryžovité
materiály. Molitanové materiály se mohou
při ohřátí spontánně vznítit a způsobit požár.
V sušičce se nesmí používat změkčovadla
nebo podobné výrobky na eliminaci účinků
statické elektřiny, pokud to výslovně
nedoporučuje výrobce příslušného výrobku.
V sušičce nesušte spodní prádlo obsahující
kovové výztuhy, např. podprsenky s
výztužnými dráty. Kdyby se kovové výztuhy
během sušení uvolnily, mohlo by dojít k
poškození sušičky.
V sušičce nesušte pryž, plastové tkaniny
jako sprchovací čepice nebo dětské
nepromokavé pokrývky, polyethylen ani
papír.
Nikdy do sušičky nevkládejte prádlo
lemované gumou, oblečení s pěnovou
gumou, polštáře, galoše a tenisky potažené
gumou.
Vyjměte z kapes všechny předměty, jako
jsou zapalovače a zápalky.
CZ
! VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte sušičku
před dokončením sušicího cyklu, pokud
rychle nevyjmete všechny kusy prádla
a nerozložíte je tak, aby mohlo uniknout
teplo.
Úspora energie a ohled na životní prostředí
• Před sušením prádla jej nejprve dobře vyždímejte, abyste
z něj odstranili co nejvíce vody (v případě předešlého
použití pračky nastavte použití cyklu odstředění). Tímto
způsobem ušetříte energii potřebnou během sušení.
• Používáním vždy zcela naplněné sušičky lze ušetřit
energii: Samostatné kusy prádla a malé náplně mohou
vyžadovat odlišné doby na vysušení.
• Vyčistěte filtr na konci každého cyklu, abyste udržovali
náklady na energetickou spotřebu na co nejnižší úrovni
(viz Údržba).
21
Péče a údržba
CZ
Přerušení elektrického napájení
! Odpojte sušičku, když není v činnosti, a také
během čištění a provádění údržby.
Vyčištění filtru po každém cyklu
Filtr představuje základní součást sušičky:
Jeho úkolem je zachytávat chuchvalce vlny
a chmýří, které se vytvářejí během sušení.
Po ukončení sušení
proto vyčistěte filtr
jeho opláchnutím pod
tekoucí vodou nebo jeho
vyčištěním vysavačem.
V případě, že by došlo
k ucpání filtru, proud
vzduchu uvnitř sušičky
by mohl být výrazně
negativně ovlivněn:
Došlo by k prodloužení
dob sušení a ke zvýšení
spotřeby energie. Kromě
toho by mohlo dojít
k poškození sušičky.
Filtr se nachází vpředu
před těsněním sušičky
(viz obrázek).
Demontáž filtru:
1. Potáhněte směrem nahoru plastovou
rukojeť filtru (viz obrázek).
2. Vyčistěte filtr od chuchvalců vlny a správně
jej umístěte zpět. Ujistěte se, že filtr bude
vložen tak, aby se nacházel v jedné rovině s
těsněním sušičky.
! Nepoužívejte sušičku, aniž byste nejprve
vložili filtr zpět do jeho uložení.
Kontrola bubnu po každém cyklu
Pootočte buben manuálně, abyste z něj vytáhli i nejmenší
kusy prádla (kapesníky), které by mohly zůstat v sušičce.
Čištění bubnu
! Pro čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky,
ocelovou vlnu ani prostředky na čištění nerezavějící oceli.
Mohlo by dojít k vytvoření barevného nánosu na bubnu
z nerezavějící oceli, a to následkem kombinace vody a/nebo
čisticích prostředků, jako např. aviváže. Tento barevný nános
nemá žádný vliv na výkonnost sušičky.
22
Vyprázdnění nádoby na zachytávání
vody po každém cyklu
Vytáhněte nádobu ze sušičky a vyprázdněte ji do umývadla
nebo jiného vhodného
vypouštěcího zařízení, a poté ji
správně umístěte zpět.
Pokaždé zkontrolujte sběrnou
2
nádobu a vyprázdněte ji před
zahájením nového programu
sušení.
Nevyprázdnění nádoby na
zachytávání vody by mohlo
způsobit:
- Zastavení ohřevu zařízení (to znamená, že na konci cyklu
sušení by náplň sušičky mohla být ještě vlhká).
- LED „Vyprázdnit nádobku“ se rozsvítí s cílem upozornit vás
na její naplnění.
Naplnění systému pro zachytávání vody
V případě nové sušičky nebude sběrná nádoba na
zachytávání vody zachytávat vodu, dokud nedojde k naplnění
systému. Tato operace může vyžadovat 1 nebo 2 cykly
sušení. Systém bude po naplnění zachytávat vodu během
každého cyklu.
Čištění Filtru Kondenzátoru
Čištění Filtru Kondenzátoru
• Pravidelně, každých 5 cyklů, vytáhněte
Filtr Kondenzátoru a vyčistět jej odstraněním
případných zbytků chmyří z povrchu filtru
jeho umytím pod tekoucí vodou nebo vysátím
vysavačem.
V každém případě se však doporučuje vyčistit
tento filtr po každém cyklu kvůli optimalizaci
výkonnosti sušičky.
Způsob demontáže
jednotky Filtru
Kondenzátoru.
1. Odpojte zástrčku ze
zásuvky elektrické sítě a
otevřete dvířka.
2. Vytáhněte víko Filtru
Kondenzátoru otočením
4 klips do jejich svislé
polohy a vytáhnutím
jednotky filtru.
3. Oddělte obě části filtru
a odstraňte případné
chmýří z vnitřního
povrchu síťky.
UPOZORNĚNÍ: Čelní
část kondenzátoru je tvořena tenkými
kovovými deskami.
Proto při jejím čištění a demontáži nebo zpětné
montáži filtrační jednotky za účelem čištění
dávejte pozor, aby nedošlo k jejímu poškození
a abyste se nepořezali.
4. Spolu s tepelným
čerpadlem je zapotřebí
vždy důkladně vyčistit i
osad z kovových desek
pomocí navlhčené utěrky,
houby nebo vysavačem.
Nedělejte to prsty.
Čištění sušičky
• Vnější kovové a plastové součásti a součásti z gumy se
mohou čistit vlhkým hadrem.
• Pravidelně (každých 6 měsíců) vyčistěte vysavačem
mřížku čelního otvoru pro nasávání vzduchu a vypouštěcí
otvory na zadní straně sušičky za účelem odstranění
nahromaděného chmýří, chuchvalců vlny a prachu.
Kromě toho odstraňte nahromaděné chmýří z čelní části
kondenzátoru a z prostor filtru s občasným použitím
vysavače.
! Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.
! Nechte pravidelně zkontrolovat sušičku autorizovaným
technickým personálem kvůli zajištění bezpečnosti
elektrických a mechanických součástí (viz Servisní služba).
Rychlé rady
5. Proveďte zpětnou montáž obou částí filtru,
vyčistěte povrch těsnění a vložte filtr do jeho
uložení pootočením 4 klips do vodorovné
polohy; ujištěte se o jejich správném uchycení.
2
! Nezapomeňte vyčistitfiltrdvířek tepelné
čerpadlo pokaždém sušení.
! Nezapomeňtevyprázdnitnádobu na
zachycování vodypokaždém naplnění.
! Když budete postupovat uvedeným
způsobem, dosáhnete maximální
výkonnosti!
Nádoba na
zachytávání
vody
Filtr
Kondenzátoru
Otvory pro
nasávání
vzduchu
Příchytky
Rukojeť
Víko
kondenzátoru
23
CZ
Popis sušičky
Vlastnosti
Otevírání dvířek
CZ
Nádoba na
zachytávání vody
Štítek s technickými
údaji
Zatlačte na
dvířka
Výrobní
číslo a číslo
modelu
Filtr
Kondenzační
jednotka
(s otevřeným
víkem)
Mřížka otvoru
pro nasávání
vzduchu
Rukojeť víka
kondenzátoru
(potáhněte ji za
účelem otevření)
Stavitelné
nožičky
(pro vyrovnání
sušičky)
Ovládací panel
Tlačítko
Zapnout/Vypnout
On/Off
Tlačítka a kontrolky
Volitelné funkce
Tlačítko a kontrolkou
Start/Pauza
Start/Pause
Kontrolky Údržba
Otočný ovladač volby
programů
24
Kontrolky Fáze
sušení nebo
odložený start
Tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT/Vynulovat
Běžné stisknutí tlačítka slouží k zapnutí nebo vypnutí zařízení. Stisknutí tlačítka během činnosti sušičky na dobu přibližně 3
sekund způsobí zastavení cyklu a vypnutí zařízení.
CZ
Otočný ovladač Volba Programů
Otáčejte jím, dokud indikátor nebude nasměrován na požadovaný program (viz Uvedení do činnosti a volba programu).
Tlačítka volitelných funkcí
Umožňují volbu volitelných funkcí z těch, které jsou k dispozici pro zvolený program. Rozsvícení příslušné kontrolky poukazuje
na provedenou volbu dané volitelné funkce (viz Programy a volitelné funkce).
Tlačítko a kontrolkou START/PAUSE
Když zelená kontrolka pomalu bliká, stiskněte tlačítko za účelem zahájení programu. Po zahájení cyklu zůstane kontrolka
rozsvícena stálým světlem. Přerušení programu se provádí opětovným stisknutím tlačítka; barva kontrolky se změní na
oranžovou a začne znovu blikat. Opětovné zahájení programu z bodu, ve kterém byl přerušen, se provádí opětovným stisknutím
tlačítka (Uvedení do činnosti a volba programů).
Kontrolky
Kontrolky „Údržba“
Kontrolky jsou zdrojem důležitých informací. Informují nás o následujících skutečnostech:
Kontrolka “Vyprázdnit nádobku”
poukazuje na potřebu vyprázdnění nádoby na zachycování vody.
Po naplnění nádoby v průběhu programu dojde k rozsvícení LED. Sušička automaticky zahájí cyklus STUDENÉHO BUBNU a
LED START/PAUSE bude blikat oranžovým světlem. Opětovné zahájení programu z bodu, ve kterém byl přerušen, se provádí
stisknutím tlačítka START/PAUSE.
Abyste se vyhnuli uvedenému postupu, vyprázdněte nádobu na zachycování vody při každém použití sušičky (viz Péče a údržba).
Kontrolka „Vyčistit filtr“
připomíná před každým programem, že je mimořádně důležité vyčistit filtr před každým použitím bubnové sušičky (viz Péče a údržba).
Kontrolka „Vyčistit kondenzátor“
připomíná, že je nezbytné pravidelně vyčistit kondenzátor (viz Péče a údržba).
Kontrolky „Fáze sušení“
Kontrolka
informuje o probíhající fázi sušení.
Kontrolka
informuje o probíhající fázi chlazení.
Kontrolka END informuje o tom, že program byl ukončen.
Kontrolka „Odložený start“
V případě aktivace volitelné funkce „Odložený start“ (viz „Programy a volitelné funkce“) bude po zahájení programu blikat kontrolka odpovídající zvolené době odložení:
S ubývající dobou odložení bude postupně blikat kontrolka odpovídající zbývající době odložení:
Po uplynutí nastavené doby odložení LED dojde k vypnutí blikající LED a k zahájení samotného programu.
25
CZ
Uvedení do činnosti a volba programu
1. Zasuňte zástrčku sušičky do zásuvky elektrického napájení.
2. Zvolte program podle druhu prádla (viz Prádlo).
3. Otevřete dvířka a ujistěte se, že je filtr čistý, že se nachází v předepsané poloze a že je nádoba na zachycování vody prázdná
a správně umístěná (viz Údržba).
4. Naplňte zařízení a dbejte přitom, aby se žádný kus prádla nedostal mezi dvířka a příslušné těsnění. Zavřete dvířka.
5. Opětovným stisknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF) uveďte zařízení do činnosti.
6. Otáčejte otočným ovladačem Volba programů, dokud indikátor nebude nasměrován na program odpovídající druhu tkaniny
určené k sušení, zkontrolujte tabulku programů (viz Programy a volitelné funkce) a pokyny pro každý druh tkaniny (viz Prádlo).
! Upozornění: Když po stisknutí tlačítka START/PAUZA (START/PAUSE) dojde ke změně polohy otočného ovladače volby
programů, jeho nová poloha NEZMĚNÍ zvolený program. Pro provedení změny programu je třeba znovu stisknout tlačítko
START/PAUSE za účelem přerušení programu (kontrolka bude blikat oranžovým světlem) a zvolit nový program a příslušné
volitelné funkce. Zahajte nový program stisknutím tlačítka START/PAUSE.
7. Dle potřeby nastavte dobu odložení startu a další volitelné funkce (viz Programy a volitelné funkce).
8. Zahajte cyklus sušení stisknutím tlačítka START/PAUSE. Během sušení lze kdykoli provést kontrolu prádla a odebrat některé
prádlo a nechat pokračovat cyklus sušení pro zbývající prádlo. Po zavření dvířek obnovte činnost zařízení stisknutím tlačítka
START/PAUSE.
9. Fáze závěrečného CHLAZENÍ BUBNU (např. tj. chlazení tkanin) je aktivována během posledních pár minut programu sušení;
vždy umožněte dokončení této fáze
10. Když dojde k rozsvícení kontrolky END, znamená to, že program byl ukončen. Akustický hlásič vydá 3krát zvukový signál,
aby oznámil ukončení vašeho programu. Otevřete dvířka, vytáhněte prádlo, vyčistěte filtr a vložte jej zpět do jeho uložení.
Vyprázdněte nádobu na zachycování vody a znovu ji vraťte do předepsané polohy (viz Péče a údržba). V případě volby volitelné
funkce „Závěrečné zabránění krčení“ se bude prádlo v případě, že nebude ihned vyjmuto, čas od času otáčet po dobu 10
hodin nebo do otevření dvířek.
11. Odpojte sušičku z elektrické sítě.
Pohotovostní režim
Za účelem shody s novými předpisy souvisejícími s energetickou úsporou je tato pračka vybavena systémem automatického
vypnutí (přechodu do pohotovostního režimu – standby), který je aktivován po uplynutí 30 minut bez použití pračky. Držte
stisknuto tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF) , dokud nedojde k obnovení činnosti sušičky.
26
Programy a volitelné funkce
Tabulka programů
Max.
náplň
(kg)
Program
Fast & Easy
Kompatibilní volitelné funkce
Doba
trvání
3
cyklu
1 Rychelé Sušení 45’
1
Proti pokrčení - Odložený start.
45’
2 Easy Mix
3
Proti pokrčení - Odložený start.
100’
3 Snadné žehlení bavlna
4 Snadné žehlení syntetika
Essentials
2
5 Bavlna Standard
6 Bavlna k zavěšení
7 Syntetika
Max. Extra péče - Proti pokrčení - Odložený start.
4
Proti pokrčení - Odložený start.
170’
65’
Max. Extra péče - Energy Saver1 - Proti pokrčení - Odložený start.
195’
Max. Proti pokrčení - Odložený start.
Energy Saver1 - Proti pokrčení - Odložený start.
4
205’
95’
8 Džíny
Special Care
3
Proti pokrčení - Odložený start.
135’
9 Dětské a Jemné
2
Proti pokrčení - Odložený start.
80’
10 Vlna
1
-
60’
Proti pokrčení - Odložený start.
100’
11 Peřiny
1,5
12 Speciální boty
Timed & Post Dry
13 60 v minutách
1 pár -
Extra péče - Proti pokrčení - Odložený start.
100’
-
14 120 v minutách
-
Extra péče - Proti pokrčení - Odložený start.
15 Snadné žehlení
-
-
10’
2,5
-
20’
16 Osvěžení
-
POZNÁMKA: 1 S touto funkcí se mění maximální hmotnost prádla. Viz příslušný popis. 2 Bavlna standard je nejefektivnější program, co se týče
energetické úspory (EU 392/2012). 3 Délka těchto programů závisí na hmotnosti prádla, typu tkanin, rychlosti odstřeďování pračky a dalších
zvolených funkcích.
Speciální/Sportovní/Částečné programy
Rychelé Sušení 45’ 45
Rychlý program ideální pro sušení oděvů vyždímaných v pračce při v ysoké rychlosti, například košilí nošených během jednoho
pracovního týdne.
’
Easy Mix
Tento program je ideální pro sušení bavlněných a syntetických textilií současně.
Bavlna Standard: umožňuje sušit prádlo a přímo ho uložit do skříně.
Bavlna k zavěšení: umožňuje dosáhnout maximálního stupně sušení. Větší stupeň sušení vzhledem k programu Bavlna
Standard.
Program Džíny
Jedná se o program pro džíny bavlněné džínoviny. Před sušení jeans kapsy svržení. Nemíchejte tmavé a světlé barevné
předměty. To může být také použit pro jiné vůdců ze stejného materiálu, jako jsou bundy / vesty. Hlavy sušené s nastavením
Extra sušení jsou obvykle připraveny k nošení, a to i v případě, že švy a hrany mohou být mírně vlhké. V tomto případě zkuste
džíny a spusťte program na krátkou dobu.
! Není vhodné používat tento program s džíny s gumičkami, knoflíky nebo výšivky.
Dětské a Jemné
Program určený pro sušení dětského prádla (bavlna a žinylka) a jemných tkanin. Nepoužívejte pro sušení prádla s plastovým
povrchem.
27
CZ
CZ
Program Vlna
Jedná se o program určený pro prádlo, které snáší sušení v bubnu a je označeno symbolem . Lze jej použít pro náplně až do
1 kg (přibližně 3 svetry). Doporučujeme obrátit prádlo před sušením naruby. Tento program trvá přibližně 1:00 (Hodiny:Minuty),
ale může trvat i déle, v závislosti na rozměrech a hustotě náplně a rychlosti odstřeďování, která byla použita v pračce. Náplně
prádla vysušené s použitím tohoto programu jsou obvykle připravené k oblečení, ale některé kusy prádla s těžkými okraji by
mohly být ještě mírně vlhké. Nechte je dosušit přirozeným způsobem, protože další proces sušení by je mohl poškodit.
! Na rozdíl od ostatních materiálů je mechanismus smrštění vlny trvalý, to znamená, že u daného kusu prádla již nedojde k
obnovení původních rozměrů a původního tvaru.
! Tento program není určen pro prádlo z akrylu.
Peřiny
Cyklus určený pro sušení péřových bund, které tak získávají svoji původní jemnost (2 bundy).
Program Speciální boty
Tento program se používá pro vysušení jednoho páru sportovní obuvi. Obuv musí být vyprána a odstředěna rychlostí minimálně
400 otáček.
Tento program se používá s příslušným dodaným stojanem na obuv. V případě vysušení obuvi v bubnu dojde k poškození
sušičky. Odmontujte filtr z jeho polohy ve přední části sušičky a umístěte stojan do předepsané polohy.
Navlečte šňůrky do obuvi a uložte ji špičkami obrácenými směrem dolů a podrážkami dopředu.
Doby sušení závisí na tvaru a druhu obuvi. Když obuv není na konci programu úplně vysušená, spusťte program znovu.
! Nesušte v sušičce obuv, která uvnitř obsahuje gel nebo blikající světla. Sušte pouze obuv ze syntetického materiálu nebo z
plátna. Po ukončení programu vyjměte stojan na obuv a vraťte filtr do původní polohy.
Snadné žehlení
Jedná se o krátký program trvající 0:10 (Hodiny:Minuty), který uvolní vlákna v prádle tak, aby usnadnil jeho žehlení a skládání.
Jedná se o program mimořádně vhodný pro tkaniny z bavlny nebo smíšené bavlny.
Pro dosažení optimálních výsledků nenaplňujte buben nad jeho maximální kapacitu (následující hodnoty se vztahují na
hmotnost suchého prádla):
Tkanina: maximální náplň
Bavlna a Smíšená bavlna: 2,5 kg
Syntetické prádlo: 2 kg
Džíny: 2 kg
Vyprázdněte sušičku ihned po skončení programu; prádlo pověste, poskládejte nebo vyžehlete a poté je uložte do skříně. Dle
potřeby zopakujte daný program.
! Nejedná se o program sušení, a proto se nepoužívá s dosud mokrým prádlem.
Efekt produkovaný programem se u jednotlivých látek mění: Vlastnosti látek, jako jsou akrylová vlákna nebo Tencel®,
neumožňují dosáhnout stejných výsledků jako u tradičních vláken (např. bavlna).
Osvěžení
Krátký program vhodný pro osvěžení vláken a oděvů prostřednictvím emise studeného vzduchu. Trvá přibližně 20 minut.
! Nejedná se o program sušení, a proto se nepoužívá s dosud mokrým prádlem.
Může se použít s jakýmkoliv množstvím prádla, ale je efektivnější v případě malých várek.
Tkaniny
Bavlna –
Intenzivní Sušení
28
Náplně
1 kg
2 kg
3 kg
- kg
- kg
60 v minutách
60 - 120 v
minutách
120 v
minutách
-
-
60 - 120 v
minutách
-
-
-
-
-
Syntetuka –
Běžné sušení
60 v minutách 60 v minutách
Akrylové –
Běžné sušení
60 v minutách
120 v
minutách
Volitelné funkce
CZ
Volitelné funkce umožňují přizpůsobit zvolený program vlastním potřebám.
Extra péče
Funkce pro šetrné sušení nejjemnějších tkanin. Stisknutím tohoto tlačítka se rozsvítí příslušná kontrolka led a sušení bude
probíhat při nízké teplotě. Aktivací této funkce se prodlouží doba cyklu. Tato funkce je kompatibilní se všemi časovými cykly.
Energy Saver
Funkce určená pro optimalizaci sušení v případě malých várek prádla (bavlna max. 2 kg a syntetika max. 1 kg) se
snížením energetické spotřeby i doby sušení.
Proti pokrčení
Funkce Proti pokrčení automaticky aktivuje přípravnou a konečnou fázi proti pomačkání prádla. Střídavým otáčením koše se
předchází mačkání tkanin, neboť prádlo se opakovaně otáčí. Tato funkce má přípravnou fázi proti mačkání, která se aktivuje
volbou Odloženého startu, a také konečnou fázi, které proběhne na konci sušícího cyklu.
Funkce Proti pokrčení je tedy optimálním řešením zabraňujícím mačkání prádla při aktivaci Odloženého startu a v případě, že
prádlo ze sušičky nevyjmete ihned po ukončení cyklu.
Odložený start
Zahájení některých programů (viz Programy a volitelné funkce) může být opožděno až o 9 hodin. Víckrát stiskněte tlačítko až
po dosažení požadované doby odložení. Před nastavením odloženého startu se ujistěte, že nádoba na zachycování vody je
prázdná a filtr je čistý.
! Ne všechny volitelné funkce jsou k dispozici pro všechny programy (viz Programy a volitelné funkce).
Otevírání dvířek
Otevřením dvířek (nebo stisknutím tlačítka START/PAUSE během činnosti programu dojde k zastavení činnosti sušičky s níže
uvedenými následky:
• Kontrolka START/PAUSE bude blikat oranžovou barvou.
• Během doby odložení při použití odloženého startu se bude doba zbývající do startu i nadále odpočítávat. Obnovení programu
odloženého startu lze provést stisknutím tlačítka START/PAUSE. Kontrolka „Odložený start“ bliká a na displeji bude zobrazena
doba zbývající do zahájení zvoleného programu.
• Obnovení programu lze provést stisknutím tlačítka START/PAUSE. Kontrolky průběhu programu poukazují na aktuální fázi a
kontrolka START/PAUSE přestane blikat a rozsvítí se stálým zeleným světlem.
• K ukončení programu dojde během fáze závěrečného zabránění krčení. Stisknutím tlačítka START/PAUSE dojde k zahájení
nového programu od začátku.
• Otáčením otočného ovladače Volba programů dojde k volbě nového programu a kontrolka START/PAUSE bude blikat zelenou
barvou. Tento postup je možné použít pro volbu programu Sušení zastudena pro ochlazení prádla, když jej již považujete za
dostatečně vysušené.
Nový program můžete zahájit stisknutím tlačítka START/PAUSE.
Ochrana tepelného čerpadla
Systém s tepelným čerpadlem funguje prostřednictvím kompresoru s pojistkou, která zasáhne v případě otevření dveří nebo výpadku
energie. Tato pojistka znemožní spuštění kompresoru po dobu 5 minut od zavření dveří nebo obnovení cyklu.
Poznámka: V případě přerušení elektrického napájení odpojte napájení nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrické sítě.
Po obnovení elektrického napájení připojte sušičku, stiskněte a držte stisknuto tlačítko ZAPNOUT/VYPN - OUT ON/OFF,
dokud nedojde k obnovení činnosti sušičky, a poté stiskněte tlačítko Start/Pause.
29
Prádlo
CZ
Rozdělení prádla
Doby sušení
• Zkontrolujte symboly na visačkách jednotlivých kusů
prádla, abyste se přesvědčili, zda jsou vhodné pro bubnové sušení.
• Rozdělte prádlo podle druhu tkaniny.
• Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.
• Zavřete zipsy, zahákněte háčky a zavažte tkaničky, aniž
byste je příliš utahovali.
• Vyždímejte prádlo, abyste odstranili co největší množství
vody.
Uvedené doby jsou pouze přibližné a mění se v závislosti na:
• Množství zadržované vody v prádle po odstředění: Ručníky a
choulostivé prádlo zadržují velké množství vody.
• Tkaninách Prádlo ze stejného druhu tkaniny, ale se vzorem nebo
odlišnou tloušťkou, se může vyznačovat odlišnou dobou sušení.
• Množství prádla: Samostatné kusy prádla a malé náplně mohou
vyžadovat odlišné doby na vysušení.
! Neplňte sušičku úplně mokrým prádlem.
Maximální náplň
Nenaplňujte buben nad maximální kapacitu.
Uvedené hodnoty se vztahují na hmotnost suchého prádla:
Přírodní vlákna: maximálně 7 kg
Syntetická vlákna: maximálně 4 kg
! Abyste předešli poklesu výkonnosti sušičky, nepřetěžujte
• Sušení: Když se má prádlo žehlit, lze jej vytáhnout ze zařízení
i v ještě trochu vlhkém stavu. Prádlo, které musí být dokonale
suché, se musí v sušičce ponechat déle.
• Nastavené teplotě.
• Teplotě v místnosti: Čím nižší je teplota v místnosti, tím více času
bude třeba na vysušení prádla.
• Objemu: Některé objemné druhy prádla vyžadují mimořádnou
péči během procesu sušení. Doporučuje se vytáhnout toto
prádlo, protřepat je a znovu vložit do sušičky: Tento úkon je třeba
během cyklu sušení víckrát zopakovat.
ji.
Visačky na prádle
Zkontrolujte visačky na prádle, zejména při jeho prvním
vložení do sušičky. Níže uvádíme nejpoužívanější
symboly:
! Nesušte prádlo příliš.
Všechny tkaniny obsahují přirozenou vlhkost, která je potřebná pro
zachování jemnosti a vzdušnosti.
Může se sušit v sušičce.
V níže uvedené tabulce se nacházejí PŘIBLIŽNÉ hodnoty dob
sušení, vyjádřené v hodinách:
Uvedené doby se vztahují na automatické programy Sušení prádla
určeného k uložení do skříně.
Jsou uvedena také nastavení sušení a příslušná doba kvůli lepší
volbě nejvhodnější volitelné funkce.
Uvedené hmotnosti se vztahují na suché prádlo.
Nesušit v sušičce
Sušit při vysoké teplotě.
Sušit při nízké teplotě.
Doby sušení
Bavlna
Vysoká Teplota
Doba sušení po odstčečování pči 800-1000 otáčkách za minutu
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
6 kg
7 kg
60 - 90 minutes
80 - 100
v minutách
100 - 130
v minutách
120-140
v minutách
140 - 180
v minutách
150 - 190
v minutách
170 - 200
v minutách
Syntetické prádlo
Nízká Teplota
Doby sušení po odstčečování pči nízkých otáčkách
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
40 - 50 v minutách
50 - 60 v minutách
60 - 90 v minutách
90 - 110 v minutách
Akrylové prádlo
Nízká Teplota
Doby sušení po odstčečování pči nízkých otáčkách
30
1 kg
2 kg
40 - 80 v minutách
80 - 140 v minutách
Poruchy a jejich
odstraňování
V případě, že máte pocit, že sušička nefunguje správně, si dříve, než se obrátíte na Středisko servisní služby (viz Servisní
služba), pozorně přečtěte následující rady pro řešení problémů.
CZ
Nedochází k uvedení sušičky do činnosti.
• Zástrčka není zastrčena do elektrické zásuvky ve stěně zcela na doraz, a proto není zabezpečen řádný kontakt.
• Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu.
• Došlo k vypálení pojistky. Zkuste připojit jiný elektrospotřebič ke stejné zásuvce.
• Při použití prodlužovacího kabelu zkuste zasunout zástrčku sušičky přímo do zásuvky.
• Dvířka nebyla řádně zavřená.
• Program nebyl správně nastaven (viz Jak provádět sušení).
• Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUSE (viz Jak provádět sušení).
• Jestliže spotřebič disponuje funkcí “Blokování tlačítek”, zkontrolujte, jestli tato funkce není aktivována (viz Programy a funkce).
Nedochází k zahájení cyklu sušení.
• Byla nastavena doba odložení (viz Programy a volitelné funkce).
• Bylo stisknuto tlačítko START/PAUSE; před uvedením sušičky do činnosti je třeba vyčkat na krátké opoždění. Vyčkejte na
zahájení sušení a netiskněte znovu tlačítko START/PAUSE: V opačném případě sušička přejde do režimu pauzy a nedojde k
zahájení sušení.
Doby sušení jsou příliš dlouhé.
• Nebyl vyčištěn filtr (viz Péče a Údržba).
• Není třeba vyprázdnit nádobu na zachycování vody? Bliká kontrolka „Vyprázdnit nádobku“ (viz Péče a Údržba).
• Je třeba vyčistit filtr kondenzátoru (viz Péče a Údržba).
• Nastavená teplota není vhodná pro druh tkaniny určené k sušení (viz Programy a volitelné funkce).
• Nebyla zvolena správná doba sušení pro danou náplň (viz Prádlo).
• Mřížka pro nasávání vzduchu na zadní straně nebo zadní odvzdušňovací otvory jsou ucpané (viz Instalace a Péče a Údržba).
• Prádlo je příliš mokré (viz Prádlo).
• Sušička je přetížena (viz Prádlo).
Kontrolka „Vyprázdnit nádobku“ bliká, ale sušička je v činnosti pouze krátce.
• Nádoba na zachycování vody pravděpodobně nebyla vyprázdněna při zahájení programu. Nečekejte na signál vyprázdnění
vody (akustický hlásič vydá zvukový signál každých 5 sekund a kontrolka bude blikat), ale zkontrolujte nádobu a vyprázdněte
ji při každém zahájení nového programu sušení (viz Popis sušičky).
Došlo k ukončení programu s prádlem vlhčím, než se předpokládalo
! Z bezpečnostních důvodů trvají programy sušičky maximálně 4 hodiny. Když automatický program nezaznamenal
požadovaný výsledný stupeň vlhkosti v rámci tohoto časového intervalu, sušička dokončí daný program a zastaví svou
činnost. Zkontrolujte výše uvedené body a zopakujte program; když je prádlo ještě vlhké, obraťte se na Středisko servisní
služby (viz Servisní služba).
Blikají kontrolky „Volitelné funkce“ a „START/PAUSE„ a jedna z kontrolek „Údržba“ nebo „Fáze sušení“ je rozsvícena
stálým světlem.
• Vypněte zařízení, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyčistěte filtr a kondenzátor (viz „Péče a Údržba“). Následně znovu
zasuňte zástrčku do zásuvky elektrické sítě, zapněte sušičku a zahajte další program. Když hlášení přetrvává, poznačte si
číselný kód a obraťte se na středisko Servisní služby.
Sušička je hlučná během prvních minut činnosti.
• Je to běžné zejména poté, co sušička nebyla delší dobu používána. Když hluk pokračuje i během celého cyklu, obraťte se na
Středisko servisní služby.
Kontrolky na ovládacím panelu sušičky jsou vypnuty, i když je sušička zapnuta.
Sušička přešla do pohotovostního stavu za účelem šetření energií. Dochází k tomu, když sušička zůstane zapnuta, nebo po
přerušení dodávky elektrické energie. Dochází k tomu po uplynutí 30 minut:
- Když necháte sušičku zapnutou bez zahájení programu;
- poté, co byl vámi zvolený sušicí program ukončen.
Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT ON/OFF až do opětovné aktivace sušičky
31
Servisní služba
CZ
Kondenzátor systém.
Toto sušení je vybavena kondenzátorem na suché oblečení.
Chcete-li povolit provoz, kondenzátor pomocí emise
skleníkových plynů (fluorovaných plyny), které se vztahuje
Kjótský protokol. Fluorovaných plyny jsou obsaženy v
hermeticky uzavřené jednotky. Tato uzavřená jednotka
obsahuje 0,29 kg na R134a plynu, F, která působí jako
chladivo. GWP = 1430 (0.4 t C02). Pokud je kondenzační
jednotka je poškozen, musí být nahrazen novým kondenzační
jednotky. Pro více informací prosím kontaktujte nejbližší
servisní středisko.
Poznámka: plyn obsažený v uzavřené jednotce a nejsou
nebezpečné pro zdraví, ale pokud vyjde, bude mít vliv na
globální oteplování.
Středisku servisní služby oznamte tyto údaje:
Dříve, než se obrátíte na středisko servisní služby:
Tato sušička je konstrukčně složité zařízení. Pokoušet se
ji opravit nebo svěřit její opravu nekvalifikovanému personálu může způsobit riziko ohrožení osob, poškození
zařízení a zrušení záruky na náhradní díly.
V případě problémů s použitím tohoto zařízení se vždy
obraťte na autorizovaného technika. Náhradní díly byly
navrženy speciálně pro tento elektrospotřebič, a proto se
nesmí používat k jiným účelům.
• Postupujte dle pokynů pro odstraňování poruch a zkontrolujte, zda můžete odstranit poruchu sami (viz Problémy
a jejich řešení).
• V opačném případě vypněte sušičku a obraťte se na
nejbližší středisko servisní služby.
• Jméno, adresu a PSČ;
• číslo telefonu;
• druh poruchy;
• datum zakoupení;
• model zařízení (Mod.);
• výrobní číslo (S/N) sušičky.
Tyto informace jsou uvedeny na identifikačním štítku
připevněném za dvířky.
Náhradní díly
Informace týkající se recyklace a likvidace
V rámci našeho neustálého úsilí o ochranu životního prostředí si vyhrazujeme právo používat kvalitní recyklované součásti za
účelem snížení nákladů pro zákazníka a minimalizace plýtvání materiály.
• Likvidace obalových materiálů: Dodržujte místní předpisy s cílem umožnit správnou recyklaci obalu.
• Pro snížení rizika nehod dětí odstraňte dvířka a odstřihněte napájecí kabel těsně u jeho výstupu ze zařízení. Tyto části
zlikvidujte odděleně, abyste se ujistili, že elektrospotřebič již nebude moci být znovu připojen do zásuvky elektrické sítě.
Vyřazení starých elektrospotřebičů z činnosti
Evropská směrnice 2012/19/ES o odpadu tvořeném elektrickými a elektronickými zařízeními (RAEE) předpokládá, že
elektrospotřebiče nesmí být likvidovány v rámci běžného pevného městského odpadu. Vyřazená zařízení musí být
sesbírána zvlášť, aby se zvýšilo množství recyklovaných a znovupoužitých materiálů, ze kterých jsou tato zařízení
složena, a aby se zabránilo možným ublížením na zdraví a škodám na životním prostředí.
Symbolem je přeškrtnutý koš, uvedený na všech výrobcích s cílem připomenout povinnosti spojené se separovaným
sběrem.
Podrobnější informace týkající se správného způsobu vyřazení elektrospotřebičů z provozu mohou jejich držitelé získat tak, že
se obrátí na navrženou veřejnou instituci nebo na prodejce.
Tento spot�ebi� byl navr�en, vyroben a dodán na trh v souladu s po�adavky evropských
sm�rnic:
- LVD 2014/35/EU EMC 2014/30/EU a RoHS 2011/65/EU.
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement