Whirlpool AWT 7105 User guide

Whirlpool AWT 7105 User guide
OBSAH
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
POPIS PRAČKY
PŘÍPRAVA PRÁDLA
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
VOLBA PROGRAMU
JAK ČISTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
PÉČE A ÚDRŽBA
JAK ODSTRANIT PORUCHU
SERVIS
PŘEPRAVA A MANIPULACE
INSTALACE
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
1.Odstraňte obal a zkontrolujte
6.Připojení k elektrické síti
a. Rozřízněte a odstraňte ochranný obal.
b.Odstraňte ochranu horní plochy a ochrany rohů.
c. Ochranu spodku odstraňte tak, že spotřebič
nakloníte a otočíte na jednom zadním rohu.
d.Otevřete víko lehkým stiskem směrem dolů a
zatáhnutím za držadlo. Odstraňte
polystyrénovou výplň.
e. Z panelu odstraňte modrou ochrannou fólii
(je-li u modelu).
• Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka
poškozená. V případě pochybností pračku
nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo
svému prodejci.
• Odstraňte obalový materiál (plastové sáčky,
polystyrén, apod.) z dosahu dětí; mohl by pro
ně být nebezpečný.
• Připojení k síti musí provést kvalifikovaný
elektrikář v souladu s pokyny výrobce a
běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
• Technické údaje (napětí, výkon a pojistky)
jsou uvedeny na typovém štítku umístěném
na zadní straně spotřebiče.
• Pračka musí být připojena pouze pomocí
zásuvky se zemnící přípojkou podle platných
předpisů. Pračka musí být podle zákona
uzemněna. Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za poškození zdraví osob nebo
zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v
důsledku nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo
sdružené zásuvky.
• Před každou údržbou odpojte pračku od
přívodu elektrické energie.
• Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k
připojení do sítě přes zásuvku nebo k
dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
• Nezapínejte pračku, byla-li při dopravě
poškozena. Zavolejte do servisu.
• Výměnu elektrického kabelu může provést
pouze servis.
• Pračka musí být připojena k účinnému
uzemnění v souladu s platnými předpisy.
Zejména spotřebiče umístěné na místech se
sprchou nebo vanou musí být chráněny
diferenciálním spínačem zbytkového proudu o
hodnotě alespoň 30 mA. Uzemnění pračky je
podle zákona povinné. Výrobce odmítá
veškerou odpovědnost za poškození zdraví
osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž
došlo v důsledku nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Pračka je určena pouze do domácností a k
předepsaným účelům.
2.Odstraňte přepravní lištu
• Pračka je vybavena přepravními šrouby a
přepravní lištou, aby se při přepravě
nepoškodila. Před uvedením pračky do
provozu je bezpodmínečně nutné
přepravní lištu odstranit (viz “Instalace/
Odstranění přepravní lišty”).
3.Instalace pračky
• Pračku umístěte na rovnou a pevnou podlahu.
• Seřiďte nožičky, aby byla pračka ve
stabilní a vyrovnané poloze (viz
“Instalace/Seřizování nožiček”).
4.Přívod vody
• Přívodní hadici připojte v souladu s místními
platnými předpisy vodárenského podniku
(viz “Instalace/Připojení přívodní hadice”).
• Přívod vody:
Pouze studená voda
• Vodovodní kohoutek: přípojka k hadici se
závitem 3/4
• Tlak:
100-1000 kPa (1-10
barů).
5.Vypouštěcí hadice
• Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji
zavěste pomocí oblouku ve tvaru “U” přes
okraj umyvadla nebo vany (viz “Instalace/
Připojení vypouštěcí hadice”).
• Jestliže je pračka připojena k vestavěnému
vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda
je vybaveno odvzdušňovačem, který brání
současnému plnění a vypouštění vody
(sifonový efekt).
20
Rozměry:
Šířka:
400 mm
Výška:
900 mm
Hloubka: 600 mm
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
Doporučujeme provedení prvního pracího cyklu bez prádla. Tím se z pračky vypustí voda, která
v ní mohla zůstat po přezkoušení u výrobce.
1. Otevřete přívod vody.
2. Zavřete uzávěry bubnu.
.
3.Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do násypky
4. Zvolte krátký prací program (viz tabulku programů).
5. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”.
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
1.Obal
3.Likvidace obalu a staré pračky
• Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je
označen recyklačním symbolem
. Při
likvidaci obalového materiálu se řiďte místními
předpisy.
• Pračka je vyrobena z recyklovatelného
materiálu. Pračku je nutné likvidovat v
souladu s místními předpisy o likvidaci
odpadu.
• Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby
spotřebič nemohl být připojen k síti.
• Chcete-li zlikvidovat starou pračku,
odstraňte z komor zbytky pracího
prostředku.
2.Jak snížit spotřebu energie
• Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody,
pracího prostředku a času dosáhnete,
budete-li prát maximální doporučené
množství prádla.
• Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky
uvedené na obalu pracího prostředku.
• Eko kulička - speciální systém v odpadu zabraňuje úniku pracího prášku z bubnu a
tím do životního prostředí.
• “Předpírku” používejte pouze pro velmi
špinavé prádlo! Šetřte pracím prostředkem,
časem, vodou a spotřebou energie tím, že
nebudete používat “Předpírku” pro lehce až
normálně zašpiněné prádlo.
• Na skvrny používejte před praním
odstraňovače skvrn, nebo namočte zaschlé
skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit
program s vyšší teplotou.
• Šeřte energii tím, že budete používat 60° C
místo 90° C prací program nebo 40° C místo
60° C prací program.
• Šetřte časem i energií volbou vyšší rychlosti
odstředění, jestliže chcete prádlo sušit v
bubnové sušičce (pouze pro pračky s
nastavitelnou rychlostí odstředění).
4.Dětská pojistka
• Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály,
nebo aby si hrály uvnitř pračky.
5.Všeobecné rady
• Jestliže pračku nepoužíváte, odpojte ji od
sítě. Uzavřete vodovodní kohoutek.
• Před čištěním nebo údržbou pračku vypněte
a odpojte ji od přívodu elektrické energie.
• K omytí vnějších částí pračky použijte
neutrální prací prostředek a vlhký hadřík.
• Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními
částicemi.
• Nepokoušejte se otvírat víko silou.
• Je-li to nutné, je možné přívodní kabel
vyměnit za stejný, který získáte v servisu.
Přívodní kabel může vyměnit pouze
kvalifikovaný elektrikář.
6.Prohlášení o souladu s předpisy EU
• Tato pračka byla navržena, vyrobena a
dodána do trh v souladu s bezpečnostními
požadavky směrnic ES:
73/23/EHS Směrnice o nízkém napětí
89/336/EHS Směrnice EMC
93/68/EHS Směrnice o označení CE
21
POPIS PRAČKY
1.Víko
1
2.Násypka na prací prostředek
3.Uzávěry bubnu
• Chcete-li buben otevřít,
stiskněte malý uzávěr a
nadzdvihněte velký uzávěr.
2
4.Čerpadlo a filtr na cizí
předměty
3
5.Servisní štítek (na krytu filtru
na cizí předměty)
6.Přemist'ovací páka (podle
modelu)
• Chcete-li spotřebič přemístit:
povytáhněte trochu držadlo
rukou a pak ho nohou
zasuňte do polohy stop.
7.Seřiditelné nožičky
4
5
7
6
PŘÍPRAVA PRÁDLA
Roztřiďte prádlo
1. Roztřiďte prádlo podle...
• Druhu látky / symbolu údržby na visačce
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/
syntetické materiály, vlna, ruční praní.
• Barvy
Oddělte bílé a barevné. Nové barevné kusy
perte zvlášt'.
• Velikosti
Perte dohromady prádlo různých rozměrů,
zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu
lépe rozloží.
22
• jemné prádlo
jemné kousky perte zvlášt': používejte zvláštní
program pro čistou střižní vlnu,
, záclony a
jiné jemné kusy. Vždy ze záclon odstraňte
háčky nebo záclony s háčky perte v bavlněném
sáčku. Používejte zvláštní program pro prádlo
určené pro ruční praní. Perte punčochy, pásky
nebo jiné malé kousky s háčky (např.
podprsenky) ve speciálních bavlněných sáčcích
pro pračky nebo v polštářovém povlaku.
2.Vyprázdněte kapsy
Mince, zavírací špendlíky nebo podobné
předměty mohou poškodit buben pračky i nádrž.
3.Uzávěry
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo
háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.
Čištění skvrn
Barvení a bělení
• Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných
organických látek se většinou odstraní
během programu ve fázi působení enzymů.
• K odstranění skvrn od červeného vína, kávy,
čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat
odstraňovač skvrn do komory na prací
prostředky
nebo chlorové bělidlo
(podle modelu).
• Obtížně odstranitelné skvrny můžete ošetřit
před praním.
Běžně prodávané výrobky se obvykle skládají
z barviva, ustalovače a soli. Barvivo, ustalovač
a pak sůl nasypte přímo do prázdného bubnu.
Teprve pak naplňte pračku prádlem.
• Používejte pouze barviva a bělidla
doporučená pro pračky.
• Řiďte se pokyny výrobce.
• Na plastových nebo gumových částech pračky
mohou barviva a bělidla zanechat skvrny.
Škrobení
• V malé nádobě mimo pračku zhruba s 1 litrem
vody rozpust'te/zřeďte práškový nebo tekutý
škrob. Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry
bubnu a rozpuštěný škrob nalijte přímo na
buben. Pak zavřete víko, zvolte program
“Máchání a odstřeďování” a pračku zapněte.
Vkládání prádla
1. Otevřete víko spotřebiče.
2. Otevřete buben stlačením malého a
nadzvednutím velkého uzávěru.
3. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech
a nestlačujte ho. Dodržujte množství uvedená v
tabulce programů: přílišné množství prádla má za
následek špatné prací výsledky a zmačkané
prádlo.
1
4. Zavřete uzávěry bubnu a zkontrolujte, zda
správně zaklaply.
2
3
23
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Výběr vhodného pracího prostředku a
přísad
Druh pracího prostředku závisí na:
• druhu látky (bavlna, snadná péče/syntetické,
jemné látky, vlna).
Poznámka: používejte pouze speciální prací
prostředky na vlnu.
• barvě;
• teplotě praní;
• míře a druhu znečištění.
Poznámka:
Případné bělavé zbytky prášku na tmavých
tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými
změkčovacími přísadami, které obsahují
moderní bezfosfátové prací prostředky.
Všimnete-li si této závady, prádlo vytřepejte
nebo ho okartáčujte, nebo používejte tekuté
prací prostředky.
Prací prostředky a přísady uchovávejte na
suchém místě mimo dosah dětí.
Používejte pouze prací prostředky určené do
automatických praček pro domácnosti.
Používáte-li prostředky na změkčování vody,
barviva nebo bělidla, přesvědčte se, zda jsou
vhodné do automatické pračky. Prostředky
proti vodnímu kameni by mohly obsahovat
složky, které mohou poškodit části vaší pračky.
V pračce nepoužívejte rozpouštědla (např.
terpentýn, benzín apod.).
Neperte v pračce prádlo, které bylo předtím
ošetřeno rozpouštědly nebo hořlavými
tekutinami.
Dávkování
Dbejte pokynů na obalu mycího prostředku
týkajících se:
• míry a druhu znečištění;
• množství prádla;
- plná náplň: dbejte pokynů výrobce na
obalu pracího prostředku;
- poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou
náplň;
- minimální náplň (asi 1 kg): polovina dávky
doporučené pro maximální náplň;
• tvrdosti vody ve vašem kraji (vyžádejte si
informace u vodárenského podniku): měkká
voda potřebuje méně pracího prostředku než
tvrdá voda.
Poznámka:
Příliš mnoho pracího prostředku může vytvořit
nadbytečné množství pěny a tím snížitúčinnost
praní.
Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny,
může zabránit odstřeďování.
Důsledky nedostatečného množství pracího
prostředku:
prádlo je po vyprání zašedlé, na bubnu, nádrži
a topném tělese jsou usazeniny.
Používáte-li koncentrované avivážní
prostředky, nalijte do násypky vodu až ke
značce “MAX”.
Používáte-li vysoce koncentrované práškové
nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do
bubnu přiložený dávkovač s práškem ve tvaru
koule nebo pytlíčku.
TABULKA TVRDOSTI VODY
STUPEŇ
TVRDOSTI VODY
VLASTNOSTI
1
2
3
4
měkká
střední
tvrdá
velmi tvrdá
24
NĚMECKÉ
STUPNĚ
°dH
0-7
7-14
14-21
nad 21
FRANCOUZS
KÉ STUPNĚ
°fH
0-12
12-25
25-37
nad 37
ANGLICKÉ
STUPNĚ
°eH
0-9
9-17
17-26
nad 26
Přidávání pracích prostředků a přísad
Násypka na prací prostředky má tři nebo čtyři komory podle
modelu.
Rozdělení pracích prostředků:
• Prací prášek pro předpírku a hlavní praní
• Prací prášek pro hlavní praní bez předpírky
• Avivážní prostředky a škrob,
pouze ke značce “MAX”
• Chlorové bělidlo, pouze ke značce “MAX”.
(pouze pro model se čtyřmi komorami)
• Odstraňovače skvrn
• Prostředek ke změkčování vody
(voda se stupněm tvrdosti 4)
• Škrob (rozpustný ve vodě)
Dbejte na to, abyste komory plnili pouze ke značce “MAX”.
Pro programy s předpírkou nepoužívejte tekuté prací
prostředky.
Pro programy bez předpírky s teplotami od studené vody do
40° C doporučujeme používat tekuté prací prostředky, které
nezanechávají na prádle bělavé skvrny.
25
VOLBA PROGRAMU
Příprava pracího cyklu
1.Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
2.Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce “MAX”. Přečtěte si prosím
“Prací prostředky a přísady”:
3.Pootočte programovým voličem na zvolený program.
4.Volič teploty (je-li u modelu) nastavte na požadovanou teplotu.
5.Volič rychlosti odstřeďování nastavte na požadovanou rychlost. Jestliže jste nastavili rychlost
odstředění na “0”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstřeďování zůstává.
Program končí vypouštěním.
6.Zvolte požadované funkce podle popisu v tabulce programu.
Spuštění programu
Otevřete přívod vody a stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”. Kontrolka tlačítka “Zap/Vyp” se rozsvítí.
Poznámka: Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne
program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Konec pracího cyklu
• Programový volič je v poloze Stop “ ”.
1. Stiskem tlačítka “Zap/Vyp” pračku vypněte.
2. Zvolené funkce zrušte.
3. Uzavřete přívod vody.
4. Počkejte, až se dvířka odblokují (asi 1 minutu).
5. Otevřete víko a uzávěry bubnu a vyjměte prádlo.
Změna programu během pracího cyklu
1. Stiskem tlačítka “Zap/Vyp” pračku vypněte.
2. Zvolte nový program.
3. Spust'te program opětovným stiskem tlačítka “Zap/Vyp”.
Přestávka/přerušení programu
Jestliže si z nějakého důvodu přejete program na určitou dobu přerušit a pokračovat později:
1. Stiskněte tlačítko “Zap/Vyp”.
2. Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko “Zap/Vyp”.
Zruš ení programu
1. Stiskem tlačítka “Zap/Vyp” pračku vypněte.
2. Programový volič nastavte na “Vypouštění”.
3. Opětovným stiskem tlačítka “Zap/Vyp” spust'te program “Vypouštění”.
26
JAK ČISTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY
Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr na
cizí předměty zachytí knoflíky, mince, zavírací
špendlíky apod. které zůstaly v prádle.
1. Pračku odpojte od sítě.
2. Kryt filtru otevřete mincí.
3. Pod filtr dejte misku.
4. Pomalu otáčejte filtrem na cizí předměty směrem
doleva, až se výstupek dostane do svislé polohy;
filtr však ještě nevytahujte.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Pak filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte ho.
7. Z filtru odstraňte všechny cizí předměty.
8. Přesvědčte se, že oběžné kolo čerpadla (v krytu
za filtrem na cizí předměty) není zablokované.
9. Filtr zasuňte zpět a zašroubujte ho úplně
směrem doprava až na doraz (až je výstupek
vodorovně).
10. Do pračky vlijte bubnem 0,5 litru vody a
zkontrolujte, zda voda z filtru nevytéká.
11. Zavřete kryt filtru na cizí předměty.
12. Pračku opět připojte k síti.
Filtr na cizí předměty zkontrolujte pokaždé, když
pračka správně nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.
Filtr kontrolujte pravidelně dvakrát až třikrát ročně, a
je-li to nutné, vyčistěte ho.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vypouštěním vody z
filtru na cizí předměty si ověřte, zda voda už
vychladla.
27
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
Kdy vypouštět zbylou vodu (problém s vypouštěním)?
• Před přepravou (stěhováním) pračky.
• Jestliže je pračka umístěna v místnosti, kde klesá teplota
pod bod mrazu. V takovém případě je lepší vypouštět
zbylou vodu po každém praní.
1.Pračku zastavte a odpojte ji od sítě.
2.Uzavřete vodovodní kohoutek, přívodní hadici odpojte od
spotřebiče a vodu vypust'te do nádoby.
3.Otevřete filtr na cizí předměty, vypust'te vodu do malé
mělké nádoby a filtr zavřete.
4. Uvolněte vypouštěcí hadici a pak otevřete upevňovací
svorku umístěnou na zadní straně spotřebiče (viz šipku A).
5.Zbylou vodu vypust'te do mělké nádoby.
6.Počkejte, až voda přestane vytékat.
7.Vypouštěcí hadici znovu připevněte svorkou a nahraďte ji
obloukem ve tvaru “U”.
8.Připojte přívodní hadici a zástrčku zasuňte do zásuvky.
Důležité upozornění:
• Po vypuštění zbylé vody přišroubujte přívodní hadici
spotřebiče rukou. Zkontrolujte vodotěsnost přípojek
pračky úplným otevřením kohoutu.
PÉČE A ÚDRŽBA
Násypka na prací prostředek
1.Zasuňte západky na obou stranách násypky.
2.Vytáhněte násypku směrem k sobě a vyjměte.
V násypce mohlo zůstat trochu vody. Doporučujeme
přenášet násypku ve svislé poloze.
3.Násypku umyjte pod tekoucí vodou.
Můžete také vyjmout a vyčistit koncovky násosek a omýt
je.
4.Koncovky násosek vrat'te na místo (pokud jste je
vyjmuli).
Přesvědčte se, zda jsou nasazené správně.
5.Násypku vrat'te zpět tak, že západky zasunete do otvorů
ve víku a budete jimi otáčet, až obě horní západky
zapadnou.
Poznámka: zkontrolujte, zda jste násypku na prací
prostředky správně umístili.
28
Filtr přívodní hadice
Filtr kontrolujte a vyčistěte nejméně dvakrát až třikrát
ročně.
1.Pračku odpojte od sítě.
2.Uzavřete vodovodní kohoutek.
3.Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku.
4.Filtr na konci hadice nevytahujte a pečlivě vyčistěte např.
zubním kartáčkem.
Poznámka: U spotřebičů vybavených hadicí typu “A” se
nesmí filtr namočit do vody.
5.Ohebnou hadici přišroubujte rukou zpět k vodovodnímu
kohoutku. Nepoužívejte kleště (nebezpečí rozdrcení
přípojky).
A
6. Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte
vodotěsnost spojení.
7.Pračku opět zapojte.
Jak vyjmout předmět zapadlý mezi buben a nádrž
Jestliže Vám nějaký předmět spadne mezi buben a nádrž,
můžete ho lehce najít díky vyjímatelnému žebru bubnu:
1. Pračku odpojte od sítě.
2. Vyjměte prádlo z bubnu.
3. Zavřete uzávěry bubnu a otočte bubnem o půl otáčky.
4. Klíčem stiskněte plastový výstupek a posuňte žebro
zleva doprava.
3
5. Žebro spadne do bubnu.
6. Buben otevřete: otvorem v bubnu můžete zapadlý
předmět vyjmout.
7. Vnitřkem bubnu žebro znovu nasaďte.
Plastový výstupek je přitom nad otvorem na pravé
straně bubnu.
4
8. Pak zasuňte plastové žebro doleva, až zapadne.
9. Opět zavřete uzávěry bubnu, otočte bubnem o půl
otáčky a zkontrolujte polohu žebra a všechny
upevňovací body.
10. Pračku opět připojte k síti.
4
7
29
Vnější plochy a ovládací panel
Těsnění víka
• Omyjte měkkým vlhkým hadříkem.
• Je-li to nutné, můžete použít neutrální čisticí
prostředek do domácnosti (nepoužívejte
agresivní nebo abrazivní prostředky).
• Občas otřete vlhkým hadříkem.
Přívodní hadice
• Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice
nepuchří nebo nepraská. V případě potřeby
ji vyměňte.
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Pračka je vybavena automatickými
bezpečnostními funkcemi, které okamžitě zjistí a
určí druh poruchy a vhodně zareagují.
Často je možné opravit zjištěnou závadu v
několika málo minutách.
Např.:
Pračka nezačne prát, kontrolky nesvítí.
Ověřte si, zda:
• je pračka připojena k síti.
• je zásuvka v pořádku
(např. pomocí stolní lampy).
Pračka nezačne prát, ale kontrolka svítí.
Ověřte si, zda:
• je víko pračky správně zavřené. Otevřete ho
a opět zavřete.
• byl zvolen program.
• je přívod vody otevřený.
Pračka se zastavila uprostřed programu.
Ověřte si, zda:
• není stisknuté tlačítko “Zastavení s vodou v
bubnu”: tuto funkci ukončete opětovným
stiskem tlačítka.
• je přívod vody otevřený.
• není čerpadlo nebo filtr na cizí předměty
zanesené (viz “Jak čistit filtr na cizí předměty”).
• nedošlo k zásahu Aquastopu (viz “Zásah
Aquastopu”).
Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen
málo.
Pračku vypněte stiskem tlačítka “Zap/Vyp” a
odpojte ji od sítě.
Ověřte si, zda:
• je vodovodní kohout zcela otevřený a tlak
přívodu vody je dostatečný.
• přívodní hadice není ohnutá.
• není sítkový filtr v přívodní hadici zanesený
(viz “Péče a údržba”).
• není voda v přívodní hadici zamrzlá.
• se neotevřel bezpečnostní ventil v
bezpečnostní hadici (červený ukazatel v
kontrolním okénku bezpečnostního ventilu).
V tomto případě ji vyměňte za novou
bezpečnostní hadici.
30
Pračku opět připojte k síti.
Stiskem tlačítka “Zap/Vyp” pokračujte v
programu (k tomuto programu nepřidávejte
prací prostředek).
Pračka nevypouští vodu.
Pračku vypněte stiskem tlačítka “Zap/Vyp” a
odpojte ji od sítě.
Ověřte si, zda:
• není stisknuté tlačítko “Zastavení s vodou v
bubnu”. Tuto funkci ukončete.
• není hadice přehnutá (viz “Instalace”).
• se rotor čerpadla volně pohybuje (viz “Jak
čistit filtr na cizí předměty”).
• není voda ve vypouštěcí hadici zamrzlá.
Jestliže v bubnu zůstala voda, můžete ji
vypustit podle pokynů v kapitole “Jak vypustit
zbylou vodu”.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vypouštěním
nechte vodu vychladnout.
Pračku opět připojte k síti.
Stiskem tlačítka “Zap/Vyp” pokračujte v
programu (k tomuto programu nepřidávejte
prací prostředek).
Objeví-li se závada znovu, obrat'te se na servis
(viz “Servis”)
Po praní zůstávají v násypce zbytky
pracích prostředků a přísad.
Ověřte si, zda:
• je násypka na prací prostředky správně
umístěná a není zanesená (viz “Péče a
údržba”).
• není filtr na cizí předměty v přívodní hadici
zanesený (viz “Péče a údržba”).
Pračka je při odstřeďování vibruje.
Ověřte si, zda:
• je pračka vyvážená a všechny nožičky jsou
seřízené (viz “Instalace”).
• jste odstranili přepravní lištu. Před zapnutím
pračky MUSÍ být odstraněny přepravní
šrouby a přepravní lišta (viz “Instalace”).
Prádlo je špatně odstředěné.
Zásah Aquastopu (je-li u modelu).
Poznámka: pračka je vybavena korekčním
systémem ke zjišt'ování nerovnováhy. Jestliže
dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např.
koupací plášt'), může tento systém
automaticky snížit rychlost odstředění, nebo jeli nevyváženost při spuštění odstřeďování příliš
velká, dokonce odstřeďovací cyklus přerušit,
aby pračku chránil.
(Čerpadlo je v chodu).
“Aquastop” může být spuštěn:
• příliš velkým množstvím pěny.
• unikáním vody v přívodní hadici nebo v
pračce.
Pračku vypněte stiskem tlačítka “Zap/Vyp”,
odpojte ji od sítě a zavřete vodovodní
kohoutek.
Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu,
aby voda mohla vytéct ze spodního žlábku.
Přílišné množství pěny může také
zabránit odstřeďování.
Ověřte si, zda:
• se rotor čerpadla volně pohybuje (viz “Jak
čistit filtr na cizí předměty”).
• Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké:
přidejte menší kousky prádla a znovu
spust'te odstřeďovací cyklus.
• na prádle je pěna: opakujte máchání a
odstřeďování a nedávejte příliš mnoho
pracího prášku.
Pračku opět připojte k síti.
Otevřete přívod vody k pračce (jestliže jste
nestiskli tlačítko “Zap/Vyp” a pračka se přesto
začne naplňovat, uzavřete přívod vody a
zavolejte do servisu.
Znovu zvolte požadovaný program, je-li to
nutné, přidejte prací prostředek a stiskněte
tlačítko “Zap/Vyp”, abyste program
restartovali.
Objeví-li se porucha znovu, zavolejte do
servisu.
31
SERVIS
Než se obrátíte na servisní středisko:
Sdělte:
1.Pokuste se opravit poruchu sami (viz “Jak
odstranit poruchu”).
• V čem závada spočívá.
• Přesný model pračky.
• Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).
2.Znovu spust'te program, zda se porucha
projeví znovu.
3.Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.
Servisní štítek je umístěný na krytu
filtru na cizí předměty nebo na zadní
straně spotřebiče.
• Svoji úplnou adresu.
• Svoje telefonní číslo s předvolbou.
Nejdříve byste měli zavolat do servisu
prodejce, kde jste pračku koupili.
PŘEPRAVA A MANIPULACE
1.Pračku odpojte od sítě.
2.Uzavřete vodovodní kohoutek.
3.Odpojte přívodní a odpadní hadici.
4.Vypust'te zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Jak
vypustit zbylou vodu”).
Vždy počkejte, až voda vychladne, abyste se
neopařili.
5.Aby šlo s pračkou lépe manipulovat, povytáhněte
držadlo umístěné vpředu dole (volitelné u některých
modelů) a nohou ho zasuňte do polohy stop. Pak
zasuňte držadlo zpět do původní polohy.
6.Před převozem opět upevněte přepravní lištu.
7.Pračku přepravujte vždy ve svislé poloze.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nezapínejte pračku, je-li
držadlo vysunuté.
32
INSTALACE
Odstranění přepravní vzpěry
Pračka je vybavena přepravní lištou, aby se
nepoškodila při přepravě.
Před prvním použitím spotřebiče MUSÍ být tato
přepravní lišta z jeho zadní části odstraněna.
1.Plochým šroubovákem nebo nástrčným klíčem č. 8
na šestihranné matice uvolněte dva šrouby A a čtyři
šrouby B.
A
B
D
1
2.Odstraňte přepravní lištu.
3.Čtyři vnější šrouby B vrat'te na původní místo na
spotřebiči a utáhněte je.
4.Z držáku hadice sejměte dvě těsnění C a zasuňte je
do otvorů spotřebiče D.
Poznámka: nezapomeňte vrátit na místo a utáhnout
čtyři vnější šrouby.
1
1
2
C
4
D
4
33
Seřiďte nožičky
Pračku instalujte na rovném povrchu v blízkosti
elektrické, vodovodní a odpadní přípojky.
Jestliže je podlaha nerovná, seřiďte nožičky (pod
nožičky nedávejte kousky dřeva ani lepenky):
1.Uvolněte pojistnou matici pomocí přiloženého klíče.
2.Rukou seřiďte výšku nožičky.
3.Matici utáhněte proti směru hodinových ručiček.
Zkontrolujte, zda se všechny nožičky dotýkají
podlahy a zda je spotřebič dokonale vyrovnaný a
stabilní (použijte vodováhu).
Pračku je možné instalovat do prostoru 40 cm širokého
a 63 cm hlubokého.
Poznámka: jestliže pračku umístíte na silný koberec,
seřiďte nožičky tak, aby byl pod spotřebičem
dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu.
Připojte přívodní hadici.
1.Opatrně našroubujte přívodní hadici na vodovodní
kohoutek.
2.Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde
přehnutá.
3.Zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a přípojek pračky
úplným otevřením kohoutku.
Jestliže je hadice příliš krátká, nahraďte ji tlakovou
hadicí dostatečné délky (schválený typ EN 50084, min.
1000 kPa).
Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda na ní nejsou
zlomy a praskliny. V případě potřeby ji vyměňte.
Pračku je možné připojit bez zpětného ventilu.
A
B
34
Systém Aquastop proti vyplavení
(u některých modelů)
• Přišroubujte hadici k vodovodnímu kohoutku.
Otevřete kohoutek naplno a zkontrolujte vodotěsnost
připojení.
• Pračka nesmí být připojena ke směšovacímu
kohoutku tlakového ohřívače vody!
• Přívodní hadice a plastové pouzdro obsahují
elektrické prvky: hadici proto nepřeřezávejte a
plastovou krabici neponořujte do vody.
• Jestliže je hadice poškozená, okamžitě odpojte
pračku od elektrické sítě a hadici vyměňte.
Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji hadicí Aquastop
dlouhou 3 m (k dostání v servisu nebo u vašeho
prodejce). Výměnu může provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář.
Připojte vypouštěcí hadici
1.Uvolněte vypouštěcí hadici z levého a pravého
uchycení hadic, viz šipku A na obrázku.
A
Důležité upozornění:
NEUVOLŇUJTE uchycení vypouštěcí hadice z levé
strany, viz šipku B na obrázku. Mohlo by dojít k úniku
vody a opaření.
2.Upevněte oblouk “U” (C) k volnému konci vypouštěcí
hadice.
C
3.Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste
pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj umyvadla.
Malá umyvadla na ruce nejsou k tomuto účelu
vhodná.
Hrana umyvadla musí být nejvýše 100 cm od
podlahy.
B
Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného
typu a spoj upevněte svorkami na hadice s
utahovacími šrouby.
Maximální celková délka vypouštěcí hadice: 2,50 m
Maximální výška odpadu (“U” oblouk): 100 cm.
Minimální výška odpadu: 55 cm
Důležité upozornění:
Přesvědčte se, že odpadní hadice není přehnutá a
zajistěte ji proti vypadnutí během chodu spotřebiče.
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement