Whirlpool H8 A2E SB H O3 Use and care guide

Whirlpool H8 A2E SB H O3 Use and care guide
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcje instalacji,
obsługi i konserwacji urządzenia
www.hotpoint-ariston.com/register
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
PL
POLSKI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA oraz INSTRUKCJE INSTALACJI,
OBSŁUGI i KONSERWACJI URZĄDZENIA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP URZĄDZENIA HOTPOINT - ARISTON .
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować swoje
urządzenie na stronie www.hotpoint-ariston.com/register
Indeks
Zasady bezpieczeństwa
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
DEKLARACJA ZGODNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia
OPIS PRODUKTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
URZĄDZENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PANEL STEROWANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DRZWICZKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PÓŁKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
WENTYLATOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AKCESORIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OBSŁUGA URZĄDZENIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PIERWSZE UŻYCIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CODZIENNA EKSPLOATACJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I SERWIS TECHNICZNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ODGŁOSY PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SERWIS TECHNICZNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Instrukcja instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
NALEŻY PRZECZYTAĆ I
PRZESTRZEGAĆ
Przed rozpoczęciem eksploatacji
tego urządzenia należy uważnie
przeczytać poniższe instrukcje.
Instrukcje należy przechowywać w
dostępnym miejscu, aby móc je użyć
w przyszłości.
Zawierają one ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa, z którymi
należy się zapoznać i których należy
ściśle przestrzegać.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa, niewłaściwego
użytkowania urządzenia lub
nieprawidłowych ustawień
elementów sterowania.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Niemowlęta (w wieku 0-3 lat) i dzieci (w
wieku 3-8 lat) nie powinny zbliżać się do
urządzenia bez nadzoru osób dorosłych.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej oraz osoby
bez odpowiedniego doświadczenia i
wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub przy
odpowiednich instrukcjach dotyczących
bezpiecznego użytkowania urządzenia i
pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia.
Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru
czyścić ani konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
To urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do użytku domowego.
Nie należy korzystać z urządzenia na
zewnątrz budynku.
Nie przechowywać materiałów
wybuchowych i łatwopalnych, takich
jak puszki aerozolowe, i nie składować ani nie używać benzyny lub
innych materiałów łatwopalnych w
pobliżu urządzenia: W razie przypadkowego włączenia urządzenia
mogłoby dojść do pożaru.
UWAGA: Urządzenie nie jest
przeznaczone do użytkowania z
4
wykorzystaniem zewnętrznego
programatora czasowego lub
odrębnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwach domowych
i miejscach, gdzie można wykorzystać je
w podobny sposób, takich jak:
- kuchnie dla pracowników w sklepach,
biurach i innych środowiskach pracy;
- budynki gospodarcze oraz pokoje
hotelowe, motelowe i inne środowiska
mieszkalne;
- obiekty typu „bed and breakfast”;
- obiekty cateringowe i podobne
obiekty nieprzeznaczone do sprzedaży.
Żarówka stosowana w urządzeniu jest
przeznaczona do urządzeń domowych
i nie jest odpowiednia do ogólnego
oświetlenia pomieszczeń
w gospodarstwie domowym
(dyrektywa WE 244/2009).
Urządzenie zostało zaprojektowane do
pracy w miejscach o temperaturze
zgodnej z podanymi poniżej zakresami,
zależnie od klasy klimatycznej podanej
na tabliczce znamionowej. Urządzenie
może nie działać prawidłowo, jeśli przez
dłuższy czas będzie pozostawało w
pomieszczeniu o temperaturze
przekraczającej podany zakres.
Zakresy temp. otoczenia dla klas
klimatycznych (°C)
SN od 10 do 32
N od 16 do 32
ST od 16 do 38
T od 16 do 43
To urządzenie nie zawiera
chlorofluorowęglowodorów (CFC).
W układzie chłodniczym
wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan
(R600a): izobutan jest gazem
naturalnym i nieszkodliwym dla
środowiska, ale jest łatwopalny.
Dlatego należy uważać, aby przewody
rurowe obwodu chłodzenia nie uległy
uszkodzeniu. W przypadku
uszkodzonych przewodów rurowych
należy zachować szczególną ostrożność
podczas opróżniania obwodu
chłodzenia.
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić
przewodów obwodu chłodniczego
urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Nie zatykać otworów
wentylacyjnych znajdujących się
wewnątrz urządzenia lub w jego
obudowie.
OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia
procesu odszraniania nie stosować
środków mechanicznych, elektrycznych
lub chemicznych, innych niż zalecane
przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie
umieszczać urządzeń elektrycznych w
komorach urządzenia, jeżeli nie zostały
one wyraźnie dopuszczone do tego celu
przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub
dystrybutory wody, które nie są
bezpośrednio podłączone do sieci
wodociągowej, powinny być napełniane
wyłącznie wodą pitną
OSTRZEŻENIE: Automatyczne kostkarki
do lodu i/lub dystrybutory wody
powinny być podłączone wyłącznie do
doprowadzenia wody pitnej, o ciśnieniu
od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we
wkładach chłodzących (w niektórych
modelach) nie nadaje się do picia.
Nie spożywać kostek lodu ani lizaków
lodowych zaraz po wyjęciu z
zamrażarki, gdyż może to spowodować
odmrożenia.
W przypadku produktów, w których filtr
znajduje się wewnątrz pokrywy
wentylatora, musi on być zawsze na
swoim miejscu podczas pracy
chłodziarki.
Nie przechowywać szklanych
pojemników z płynami w komorze
zamrażarki, ponieważ mogą one
pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w
wyposażeniu) produktami
spożywczymi.
Po włożeniu żywności sprawdzić, czy
drzwiczki komór, w szczególności
zamrażarki, zamykają się prawidłowo.
Uszkodzoną uszczelkę należy jak
najszybciej wymienić.
Komora chłodziarki powinna być
używana wyłącznie do przechowywania
świeżych produktów żywnościowych,
natomiast komora zamrażarki wyłącznie
do przechowywania mrożonek,
PL
zamrażania świeżych produktów oraz
przygotowywania kostek lodu.
Unikać przechowywania nieopakowanej
żywności w bezpośrednim kontakcie
z powierzchniami wewnętrznymi komór
chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone
w specjalne komory (komora na świeżą
żywność, komora „Zero Degree” itd.).
Jeśli nie określono inaczej w broszurze
danego produktu, można je usunąć,
zachowując równoważne poziomy
wydajności.
C-pentan jest stosowany jako czynnik
porotwórczy w piance izolacyjnej i jest
gazem palnym.
INSTALACJA
Instalacja i naprawy powinny być
wykonywane przez wykwalifikowany
personel zgodnie z instrukcjami
producenta oraz obowiązującymi
miejscowymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie
należy samodzielnie naprawiać ani
wymieniać żadnej części urządzenia,
jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone
w instrukcji obsługi.
Dzieci nie powinny wykonywać
czynności związanych z instalacją
tego urządzenia. Podczas instalacji
dzieci powinny pozostawać z dala od
urządzenia. Materiały z opakowania,
które stanowią potencjalne
zagrożenie (worki plastikowe,
styropian, itp.), należy przechowywać
w miejscach niedostępnych dla
dzieci, zarówno w trakcie, jak i po
zakończeniu instalacji.
Przenoszenie i instalacja urządzenia
powinny być wykonywane przez co
najmniej dwie osoby. W celu
odpakowania i instalacji urządzenia
należy zakładać rękawice ochronne.
Zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić podłogi (np. parkietu)
podczas przemieszczania urządzenia.
Urządzenie należy zainstalować na
podłożu o odpowiedniej
wytrzymałości i w miejscu
odpowiednim do jego masy,
rozmiarów i przeznaczenia.
Po rozpakowaniu urządzenia należy
sprawdzić, czy nie uległo
uszkodzeniu podczas transportu.
W przypadku problemów należy się
skontaktować z najbliższym
serwisem technicznym.
Przed przystąpieniem do
jakiejkolwiek czynności związanej z
instalacją urządzenia należy je
odłączyć od zasilania elektrycznego.
Podczas instalacji sprawdzić, czy
urządzenie nie może przypadkiem
uszkodzić kabla zasilania.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić trochę miejsca
nad i po obu stronach urządzenia.
Odległość między tylną ścianką
urządzenia a ścianą za urządzeniem
powinna wynosić co najmniej 50
mm, aby uniknąć kontaktu z gorącą
powierzchnią. Zmniejszenie tej
odległości spowoduje zwiększenie
zużycia energii przez produkt.
Urządzenie można włączyć dopiero
po zakończeniu procedury instalacji.
Przed włączeniem urządzenia należy
odczekać co najmniej dwie godziny,
aby obwód chłodzenia był w pełni
efektywny.
Upewnić się, że urządzenie nie stoi w
pobliżu źródła ciepła.
ZASADY BEZPIECZNEGO
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO
Aby instalacja była zgodna z
obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa, należy zamontować
wyłącznik wielobiegunowy o
minimalnym odstępie styków
wynoszącym 3 mm.
W przypadku urządzeń wyposażonych we wtyczkę, która nie pasuje do
danego gniazdka, skontaktować się z
wykwalifikowanym pracownikiem
serwisu.
Przewód zasilający powinien mieć
wystarczającą długość, aby
umożliwić podłączenie
zabudowanego urządzenia do sieci.
Nie ciągnąć za przewód zasilania.
Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany
przewodu zasilającego, należy go
wymienić na identyczny.
Wymianę przewodu zasilającego może
wykonać tylko wykwalifikowany
personel, zgodnie z instrukcjami
producenta i obowiązującymi
przepisami lokalnymi.
Należy zwrócić się do autoryzowanego
serwisu.
W przypadku urządzeń wyposażonych
we wtyczkę, która nie pasuje do
danego gniazdka, skontaktować się z
wykwalifikowanym pracownikiem
serwisu.
Nie stosować przedłużaczy ani
rozdzielaczy.
Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli
kabel zasilający lub wtyczka są
uszkodzone, jeśli nie działa ono
prawidłowo, gdy zostało uszkodzone
lub spadło. Nie zbliżać przewodu
zasilającego do gorących powierzchni.
Po zakończeniu instalacji użytkownik
nie powinien mieć dostępu do
elektrycznych części urządzenia.
Należy unikać dotykania urządzenia
wilgotnymi częściami ciała i nie
obsługiwać go stojąc boso.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Do czyszczenia i konserwacji
urządzenia zakładać rękawice
ochronne.
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek
czynności związanej z konserwacją
urządzenia należy je odłączyć od
zasilania elektrycznego.
Nigdy nie należy stosować urządzeń
czyszczących parą.
Do czyszczenia części z tworzyw
sztucznych, drzwiczek wewnętrznych
oraz wkładek lub uszczelek nie używać
ostrych lub szorstkich środków
czyszczących, takich jak spryskiwacze
do szyb, środki czyszczące do
szorowania, płyny łatwopalne, woski
czyszczące, skoncentrowane
detergenty, wybielacze lub środki
czyszczące zawierające substancje
ropopochodne. Nie używać
papierowych ręczników, gąbek lub
innych ostrych narzędzi do
czyszczenia.
5
OCHRONA ŚRODOWISKA
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał opakowania w 100% nadaje
się do recyklingu i jest oznaczony
.
odpowiednim symbolem
Należy w odpowiedzialny sposób
pozbywać się części opakowania,
przestrzegając miejscowych
przepisów dotyczących utylizacji
odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Należy uniemożliwić dalsze
użytkowanie urządzenia
przeznaczonego do utylizacji poprzez
odcięcie przewodu zasilającego oraz
zdemontowanie drzwiczek i półek (w
stosownych przypadkach), co
zapobiegnie dostępowi i
ewentualnemu uwięzieniu dzieci we
wnętrzu urządzenia.
Urządzenie zostało wykonane z
materiałów nadających się do
lub do ponownego
recyklingu
wykorzystania. Urządzenie należy
utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi gospodarki
odpadami.
Aby uzyskać więcej informacji na
temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urządzeń AGD, należy
skontaktować się z odpowiednim
lokalnym urzędem, punktem zbiórki
odpadów lub sklepem, w którym
zakupiono urządzenie.
To urządzenie zostało oznaczone jako
zgodne z Dyrektywą Europejską
2012/19/WE (WEEE) o zużytym
sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym.
Prawidłowa utylizacja tego produktu
przyczyni się do ograniczenia ryzyka
jego negatywnego wpływu na
środowisko i zdrowie ludzi, które
mogłoby zaistnieć w przypadku
niewłaściwego złomowania urządzenia.
Ten symbol
na urządzeniu lub
dołączonej dokumentacji oznacza, że
urządzenia nie wolno traktować jak
zwykłego odpadu domowego. Należy
oddać je do punktu zajmującego się
utylizacją i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
OSZCZĘDZANIA ENERGII
Zainstalować urządzenie w suchym,
dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła
(takich jak grzejnik, kuchenka itp.) oraz
w miejscu niewystawionym na
bezpośrednie światło słoneczne. Jeśli
to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, postępować zgodnie
z instrukcją instalacji.
Niedostateczna wentylacja z tyłu
produktu zwiększa zużycie energii i
zmniejsza efektywność chłodzenia.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
To urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane oraz
jest rozprowadzane zgodnie z
wymaganiami następujących
dyrektyw:
LVD 2004/35/EU, EMC 2014/30/EU i
RoHS 2011/65/EU.
6
To urządzenie zostało
zaprojektowane, skonstruowane oraz
jest rozprowadzane zgodnie z
wymaganiami bezpieczeństwa
następujących dyrektyw: 2009/125/
WE i 2010/30/ UE.
Temperatury wewnątrz urządzenia
zależą od temperatury otoczenia,
częstotliwości otwierania drzwiczek
oraz od miejsca, w którym stoi
urządzenie. Czynniki te należy
uwzględnić podczas ustawiania
temperatury.
Ograniczyć otwieranie drzwiczek do
minimum. Rozmrażane potrawy
umieszczać w chłodziarce. Zamrożone
produkty dzięki swojej niskiej
temperaturze będą chłodzić potrawy
w chłodziarce.
Potrawy i napoje należy pozostawić
do ostygnięcia przed umieszczeniem
ich w urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w chłodziarce
nie ma wpływu na efektywność
wykorzystania energii. Pożywienie
powinno być umieszczone na półkach
w taki sposób, aby zapewnić
odpowiednią cyrkulację powietrza:
potrawy nie powinny dotykać się
nawzajem, należy również pozostawić
trochę miejsca między produktami
spożywczymi a tylną ścianką.
Pojemność przechowywania
zamrożonej żywności można
zwiększyć usuwając kosze i, jeśli jest w
wyposażeniu, półkę Stop Frost, przy
zbliżonym zużyciu energii.
Produkty klasy wysokoenergetycznej
są wyposażone w wydajne silniki,
które działają dłużej, ale zużywają
mniejszą ilość energii. Nie należy się
niepokoić, jeśli silnik pracuje przez
dłuższy czas.
PL
Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia
OPIS
PRODUKTU
URZĄDZENIE
1
2
14 13
3
4
7
5
6
15
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
Komora chłodziarki
1. Wentylator
2. Aktywny tlen
3. Elektroniczny panel sterowania / oświetlenie
4. Półki
5. Półka na butelki
6. Strefa niskiej temperatury (najlepsza do
przechowywania mięsa i ryb)
7. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą
8. Pojemnik na świeże owoce i warzywa
9. Kontrola wilgotności
10. Przegroda szuflady chłodziarki
11. System zachowania świeżości Coolsaver
(pochłaniacz etylenu)
12. Zestaw do zmiany kierunku otwierania
drzwiczek
13. Półki drzwiowe
14. Pojemnik na jajka
15. Półka na butelki
16. Uszczelka drzwiczek
Komora zamrażarki
16. Uszczelki drzwiczek
17. Szuflady zamrażarki
18. Półki
19. Pojemnik na lód
20. Dolna szuflada: strefa najzimniejsza,
najlepsza do zamrażania świeżych produktów
PANEL STEROWANIA
1
2
1. Kontrolki
(wyświetlają aktualnie ustawioną wartość
temperatury lub informują o funkcji Super
chłodzenie)
2. Przycisk Wł./Trybu czuwania / przycisk
Temperatury
7
DRZWICZKI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWICZEK
OŚWIETLENIE
CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki
zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą
widoczność przy niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować
się z serwisem w celu jego wymiany.
Uwaga: Kierunek otwierania drzwiczek można zmienić.
Wykonanie tej czynności przez serwis techniczny nie
jest objęte gwarancją.
Zaleca się, aby zamocowanie drzwiczek w celu zmiany
kierunku ich otwierania było wykonywane przez dwie
osoby.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji
instalacji urządzenia.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki
włącza się po otwarciu drzwiczek. Jeśli drzwiczki
pozostają otwarte przez ponad 4 minuty, oświetlenie
jest automatycznie wyłączane.
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można
wyjmować.
WENTYLATOR
Wentylator poprawia rozkład temperatur w
urządzeniu, co pozwala lepiej chronić przechowywaną
żywność.
Domyślnie wentylator jest włączony. Zaleca się
włączenie wentylatora w przypadku zauważenia
kropel wody na szklanych półkach lub w przypadku
dużej wilgotności powietrza.
Zaleca się wyłączenie wentylatora, gdy w
pomieszczeniu jest niska temperatura (tj. 10 °C).
Należy pamiętać, że włączony wentylator nie pracuje
bez przerwy.
Wentylator rozpoczyna/kończy pracę w zależności od
temperatury oraz/lub poziomu wilgotności wewnątrz
urządzenia.
W związku z tym jest rzeczą całkowicie normalną, że
wentylator może się nie obracać, nawet jeśli zostanie
włączony.
Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję – patrz załączona
Instrukcja codziennej eksploatacji.
Uwaga: Nie należy zasłaniać strefy wlotu powietrza
produktami spożywczymi.
KOMORA CHŁODZIARKI
Z FUNKCJĄ NO-FROST
Odszranianie komory chłodziarki przebiega
całkowicie automatycznie.
8
Krople wody na tylnej ściance komory chłodziarki
oznaczają, że trwa faza automatycznego odszraniania.
Skropliny automatycznie spływają do otworu
spustowego i zbierają się w pojemniku, skąd
wyparowują.
PL
ROZMRAŻANIE
KOMORY ZAMRAŻARKI
Zaleca się rozmrażanie zamrażarki raz lub dwa razy w
roku oraz wtedy, gdy powstała warstwa szronu o
grubości 3 mm. Tworzenie się szronu jest zjawiskiem
normalnym.
Ilość i szybkość odkładania się szronu zależy od
warunków otoczenia oraz od częstotliwości otwierania
drzwi.
Aby odszronić urządzenie, należy wyłączyć urządzenie
i wyjąć z niego wszystkie artykuły spożywcze.
Pozostawić otwarte drzwi zamrażarki, aby umożliwić
roztopienie się szronu.
W urządzeniach na rysunku
wystarczy wyjąć spust skroplin i
podłączyć pod niego pojemnik.
Po zakończeniu czynności włożyć
spust skroplin z powrotem.
Wyczyścić wnętrze zamrażarki. Dokładnie przepłukać i
wytrzeć.
Ponownie włączyć urządzenie i umieścić w nim
żywność.
AKCESORIA
POJEMNIK NA JAJKA
PRZEGRODA SZUFLADY
CHŁODZIARKI
SYSTEM ZACHOWANIA
ŚWIEŻOŚCI COOLSAVER
PÓŁKA NA BUTELKI
POJEMNIK NA LÓD
9
OBSŁUGA
URZĄDZENIA
PIERWSZE UŻYCIE
WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
Po podłączeniu do zasilania urządzenie zaczyna
działać automatycznie.
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co
najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do
środka.
USTAWIANIE TEMPERATURY
Urządzenie jest zazwyczaj ustawiane fabrycznie do
pracy w zalecanej średniej temperaturze.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania
temperatury można znaleźć w Instrukcjach codziennej
eksploatacji.
INSTALACJA
INSTALACJA URZĄDZENIA
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca nad i po obu stronach
urządzenia.
Odległość pomiędzy tylną ścianką urządzenia a ścianą
powinna wynosić co najmniej 50 mm.
Zmniejszenie tej odległości spowoduje zwiększenie
zużycia energii przez produkt.
50mm
50mm
10
Po podłączeniu urządzenia do zasilania wyświetlacz
zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są
wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne
(fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.
Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej
temperaturze w całej chłodziarce
PL
CODZIENNA EKSPLOATACJA
JAK ZWIĘKSZYĆ POJEMNOŚĆ ZAMRAŻARKI
• wyjąć kosze, aby umożliwić przechowywanie
dużych produktów.
• umieścić produkty spożywcze bezpośrednio na
półkach zamrażarki.
• wyjąć dodatkowe, wyjmowane akcesoria.
• Nie blokować obszaru wylotu powietrza (na tylnej
ściance i na dole wewnątrz urządzenia) produktami
żywnościowymi.
• Wszystkie półki i wysuwane kosze można
wyjmować.
• Temperatury wewnątrz urządzenia zależą od
temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania
drzwiczek oraz miejsca, w którym stoi urządzenie.
Czynniki te należy uwzględnić podczas ustawiania
temperatury.
• O ile nie zostało określone inaczej, akcesoria
urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.
WYJMOWANIE POJEMNIKA SZUFLADY
ZAMRAŻARKI
• Otworzyć drzwiczki zamrażarki
• Pociągnąć górny pojemnik do góry, trzymając za
prawy i lewy róg (1)
• Wyjąć szufladę (2)
1
2
• Wkładać górny pojemnik, wykonując czynności w
odwrotnej kolejności
FUNKCJE
WŁ./TRYB CZUWANIA
SUPER CHŁODZENIE
Ta funkcja umożliwia włączenie lub
przełączenie chłodziarki na tryb
czuwania ("Wł./Tryb czuwania").
Aby włączyć Tryb czuwania urządzenia,
należy nacisnąć i przytrzymać przez
3 sekundy przycisk Wł./Trybu
czuwania.
Wszystkie kontrolki temperatury zgasną.
Gdy urządzenie jest w Trybie czuwania,
nie działa oświetlenie w komorze
chłodziarki.
Należy pamiętać, że ta czynność nie
powoduje odłączenia urządzenia od
zasilania elektrycznego.
Aby włączyć urządzenie, ponownie
naciśnij przycisk Wł./Tryb czuwania.
Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do
komór chłodziarki i zamrażarki zostanie
włożona bardzo duża ilość żywności.
Za pomocą funkcji Super chłodzenie
można zwiększyć wydajność chłodzenia
w komorach chłodziarki i zamrażarki.
Uwaga: Funkcja Super chłodzenie
powinna być również WŁĄCZONA przed
włożeniem świeżej żywności do
zamrożenia w zamrażarce, aby
zwiększyć moc zamrażania.
11
AKTYWNY TLEN
SYSTEM ZACHOWANIA
ŚWIEŻOŚCI
COOLSAVER
12
Poprzez emisję małej ilości ozonu
funkcja ta zapobiega rozprzestrzenianiu
się bakterii i mikroorganizmów
wewnątrz szuflady chłodniczej oraz
ogranicza powstawanie nieprzyjemnych
zapachów. Ilość ozonu odprowadzana
przez urządzenie jest znikoma i jest
szybko zużywana podczas działania
przeciwbakteryjnego.
Aby włączyć tę funkcję, należy nacisnąć
przycisk Aktywny tlen (patrz rysunek).
Gdy funkcja jest aktywna, wewnątrz
szuflady chłodniczej urządzenia zapala
się kontrolka, która zmienia kolor w
zależności od cyklu:
- Zielona kontrolka: faza emisji ozonu
- Niebieska kontrolka: faza działania
przeciwbakteryjnego i
antyzapachowego (bez emisji ozonu).
Aby wyłączyć tę funkcję, należy
nacisnąć przycisk Aktywny tlen
(patrz rysunek).
Niektóre owoce i warzywa wydzielają
etylen, co jest naturalną częścią cyklu
ich dojrzewania. Inne owoce i warzywa
są bardzo wrażliwe na obecność
etylenu, chociaż same mogą (ale nie
muszą) go wydzielać. System Coolsaver
pozwala utrzymać dłuższy okres
trwałości, zachowując lepszą jakość
żywności i świeżość łatwo psujących się
produktów poprzez usunięcie gazu
etylenowego, który powoduje
przedwczesne dojrzewanie i gnicie.
Wysoka wilgotność względna jest
korzystna w przypadku większości
nietrwałych produktów
żywnościowych. Z kolei kondensacja
jest niekorzystna. Coolsaver eliminuje
nadmiar kondensatu, który powoduje
powstawanie i rozwój pleśni oraz
namnażanie się bakterii. Zapobiega
także przedostawaniu się
nieprzyjemnych zapachów i zapewnia
idealne środowisko do przechowywania
żywności wewnątrz chłodziarki.
Coolsaver to w 100% naturalny minerał
nieorganiczny, który zachowuje pełnię
swoich właściwości przez wiele lat.
Ze względu na pył i wilgoć gromadzące
się wokół systemu podczas normalnego
użytkowania chłodziarki zaleca się, aby
okresowo, co 6 miesięcy zregenerować
system Coolsaver, co pozwoli utrzymać
jego pełną efektywność. Regeneracja
polega na oczyszczeniu zestawu
Coolsaver za pomocą odkurzacza, a
następnie wystawieniu go na działanie
promieni słonecznych przez około 6
godzin, lub włożeniu na 1 godzinę do
piekarnika rozgrzanego do temperatury
80 °C. W celu utrzymania maksymalnej
efektywności i zachowania skuteczności
działania; należy unikać kontaktu
systemu Coolsaver z pyłami oraz olejem
i innymi płynami. Kontakt z takimi
substancjami powoduje zmniejszenie
lub całkowitą utratę skuteczności
działania minerałów Coolsaver i może
wymagać wymiany systemu na nowy.
Uwaga: gdy funkcja Aktywny tlen jest
włączona, może być wyczuwalny słaby
zapach wewnątrz szuflady chłodniczej
(jest to ten sam zapach ozonu, który
towarzyszy wyładowaniom
atmosferycznym podczas burzy): jest to
zupełnie normalne zjawisko.
Uwaga: Wyłączenie tej funkcji umożliwia
optymalne zużycie energii.
PL
ALARM OTWARTYCH
DRZWICZEK
Miga ikona alarmu i emitowany jest
sygnał dźwiękowy. Alarm uruchamia się,
gdy drzwiczki pozostają otwarte przez
ponad 2 minuty.
POJEMNIK O KONTROLOWANEJ WILGOTNOŚCI
Pojemniki sałatkowe zainstalowane w lodówce zostały
zaprojektowane specjalnie z myślą o utrzymywaniu
świeżości owoców i warzyw. Otworzyć regulator
wilgotności (pozycja B), aby przechowywać żywność
(np. owoce) w mniej wilgotnych warunkach lub
zamknąć go (pozycja A), aby zapewnić bardziej
wilgotne warunki (np. warzywom).
Aby wyłączyć Alarm otwartych
drzwiczek, należy zamknąć drzwiczki
lub nacisnąć przycisk Wyłączenia alarmu,
aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.
A
B
POJEMNIK NA LÓD
Podwójna rynienka została zaprojektowana tak, aby w
optymalny sposób zajmować miejsce w komorze
zamrażarki oraz zapewnić, że lód będzie zawsze łatwo
dostępny. Pojemniki mogą być układane lub
napełniane oraz używane oddzielnie.
13
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
KOMORA CHŁODZIARKI
Chłodziarka służy do przechowywania potraw
gotowych, świeżych i zakonserwowanych artykułów
spożywczych, produktów nabiałowych, owoców,
warzyw i napojów.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki
sprawia, że tworzą się strefy o różnych temperaturach.
Najzimniej jest bezpośrednio nad pojemnikiem na
owoce i warzywa oraz przy tylnej ściance. Najwyższa
temperatura panuje na górze i z przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie
zużycia energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
Nie zakrywać żywnością otworów wentylacyjnych
powietrza - zapewniają one optymalną cyrkulację
powietrza i warunki przechowywania żywności.
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I
NAPOJÓW
› Używać pojemników wielokrotnego użytku plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych
lub folii samoprzylegającej.
› Nie należy przechowywać artykułów spożywczych
zbyt blisko siebie, aby zapewnić dostateczną
cyrkulację powietrza.
› Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub
wchłaniać zapachy, należy zawsze przechowywać w
zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.
› Butelki można umieścić w uchwycie, aby się nie
przewracały.
› Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu
etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak
owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze
umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec
skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na
przykład nie przechowywać pomidorów razem z
owocami kiwi lub kapustą.
› Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka
ilość żywności, zaleca się skorzystanie z półek nad
pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to
najzimniejszy obszar w komorze.
› Należy uważać, aby nie zakryć żywnością otworów
wentylacyjnych.
PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I
NAPOJÓW
› Na półkach chłodziarki: potrawy gotowe, owoce
tropikalne, sery, produkty delikatesowe.
› W pojemniku na owoce i warzywa: owoce, surówki,
warzywa.
› W najzimniejszym obszarze (nad pojemnikiem na
owoce i warzywa): mięso, ryby, wędliny, ciasta
› Na drzwiczkach: masło, dżemy, sosy, marynaty,
puszki, butelki, kartony z napojami, jajka.
14
PL
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ
TEMPERATURY Zalecana do
przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów,
jajek, sosów, marynat, masła,
dżemu.
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania
serów, mleka, wyrobów
mleczarskich, produktów
delikatesowych, jogurtów.
STREFA NAJZIMNIEJSZA
Zalecana do przechowywania
wędlin i deserów.
SZUFLADA NA WARZYWA I
OWOCE
SZUFLADA STREFY
ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ
TEMPERATURY) Zalecana do
zamrażania świeżej / gotowanej
żywności.
SZUFLADY ZAMRAŻARKI ZWYKŁE MROŻENIE
Uwaga
Odcienie szarości kolejnych pozycji
legendy nie odpowiadają kolorom
szuflad
15
KOMORA ZAMRAŻARKI
Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do
przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania
kostek lodu i zamrażania świeżej żywności.
Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I
PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
› Zaleca się oznaczanie i datowanie żywności
mrożonej. Etykieta pomoże w identyfikowaniu
artykułu i określeniu, kiedy powinien zostać zużyty, by
nie stracił wartości odżywczych. Nie należy ponownie
mrozić rozmrożonej żywności.
› Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając: folii aluminiowej, folii kuchennej,
szczelnych worków plastikowych, pojemników
plastikowych z pokrywkami lub specjalnych
pojemników, o ile są odpowiednie do zamrażania
żywności.
› Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, żywność
musi być świeża, dojrzała i najwyższej jakości.
ciągu doby, przedstawiono na tabliczce znamionowej
(…kg/24 godz.).
Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka
ilość produktów zaleca się umieszczenie ich w
najzimniejszym miejscu komory zamrażarki, tzn. w jej
dolnej części.
odżywcze, konsystencję, kolor i smak. Niektóre
gatunki mięs, szczególnie dziczyzna, powinny przez
pewien czas wisieć przed zamrożeniem.
› Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
› Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność
należy jak najszybciej spożyć.
Rozmrożonej żywności nie należy ponownie
zamrażać, chyba że zostanie ugotowana. Rozmrożoną
żywność po ugotowaniu można zamrozić ponownie.
› Nie należy zamrażać butelek z płynami.
› W celu przyspieszenia procesu schładzania lub
zamrażania należy skorzystać z funkcji Super
chłodzenie (patrz Instrukcja codziennej eksploatacji).
› Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak
najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości
ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
› Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest
uszkodzone (żywność mrożona w uszkodzonym
opakowaniu może tracić wartości odżywcze). Jeśli
opakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci,
prawdopodobnie produkt nie był przechowywany w
optymalnych warunkach i doszło do jego rozmrożenia.
› Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone
pod koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w
izolacyjnej torbie chłodniczej.
16
› Po powrocie do domu należy jak najszybciej umieścić
mrożoną żywność w zamrażarce.
› Jeśli żywność została rozmrożona, nawet częściowo,
nie należy jej ponownie zamrażać. Spożyć przed
upływem 24 godzin.
› Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności
do spożycia podanej na opakowaniu.
› Zawsze przestrzegać informacji dotyczących
przechowywania znajdujących się na opakowaniu.
PL
CZAS PRZECHOWYWANIA
MROŻONEJ ŻYWNOŚCI
MIĘSO
miesiące
POTRAWY DUSZONE
miesiące
OWOCE
miesiące
Wołowina
8 - 12
Mięso, drób
2-3
Jabłka
12
Wołowina, cielęcina
6-9
NABIAŁ
Morele
8
Jagnięcina
6-8
Masło
6
Jeżyny
8 - 12
Królik
4-6
Sery
3
8 - 12
Mięso mielone/
podroby
Kiełbaski
2-3
Śmietanka kremówka
1-2
Czarne i czerwone
porzeczki
Wiśnie
1-2
Lody
2-3
Brzoskwinie
10
Jajka
8
Gruszki
8 - 12
Śliwki
10
DRÓB
10
Kurczak
5-7
ZUPY I SOSY
Indyk
6
Zupa
2-3
Maliny
8 - 12
Podroby drobiowe
2-3
Sos mięsny
2-3
Truskawki
10
Pasztet
1
Rabarbar
10
8
Soki owocowe
(pomarańczowy,
cytrynowy,
grejpfrutowy)
4-6
SKORUPIAKI
Mięczaki, homary
1-2
Ratatouille
Kraby, homary
1-2
CIASTO I CHLEB
MAŁŻE
Ostrygi, bez muszli
Chleb
1-2
Szparagi
8 - 10
Ciasta zwykłe
4
Bazylia
6-8
Torty
2-3
Fasola
12
2-3
Naleśniki
1-2
Karczochy
8 - 10
3-4
Ciasta na zimno
2-3
Brokuły
8 - 10
Tarta
1-2
Brukselka
8 - 10
Pizza
1-2
Kalafior
8 - 10
Marchew
10 - 12
Seler
6-8
Grzyby
8
Pietruszka
6-8
Papryka
10 - 12
Groszek
12
Fasola szparagowa
12
Szpinak
12
Pomidory
8 - 10
Cukinia
8 - 10
1-2
RYBY
"tłuste" (łosoś, śledź,
makrela)
“chude” (dorsz, sola)
WARZYWA
17
ZALECENIA W PRZYPADKU
NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
NIEOBECNOŚĆ/WAKACJE
W przypadku dłuższej nieobecności zalecane jest
wykorzystanie całej żywności i odłączenie urządzenia
w celu zaoszczędzenia energii.
PRZENOSZENIE
1. Wyjąć wszystkie części wewnętrzne.
3. Dokręcić regulowane nóżki, aby nie dotykały
powierzchni podparcia.
2. Owinąć je dobrze i zamocować przy pomocy
taśmy samoprzylepnej tak, aby się nie przemieszczały 4. Zamknąć i unieruchomić drzwiczki przy użyciu
lub nie zgubiły.
taśmy klejącej, a następnie przymocować kabel
zasilania również przy użyciu taśmy klejącej.
AWARIA ZASILANIA
W przypadku przerwy w dopływie prądu należy
zadzwonić do Zakładu Energetycznego i dowiedzieć
się jak długo będzie trwała przerwa w dostawie
energii elektrycznej.
W przypadku awarii zasilania do 24 godzin.
Pozostawić drzwiczki urządzenia zamknięte. Pozwoli
to na maksymalnie długie utrzymanie niskiej
temperatury produktów.
Uwaga: Należy pamiętać, że zapełnione urządzenie
dłużej pozostaje zimne niż częściowo zapełnione.
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu,
można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak oraz
aromat może ulec zmianie.
W przypadku awarii zasilania powyżej 24 godzin.
Opróżnić komorę zamrażarki i przenieść żywność do
zamrażarki przenośnej. W przypadku braku zamrażarki
tego typu oraz wkładów chłodzących, można
spróbować wykorzystać te produkty, które są
najbardziej podatne na zepsucie.
Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją wyrzucić.
Opróżnić pojemnik na lód.
18
PL
CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub
czynności konserwacyjnych, odłączyć
urządzenie od zasilania lub wyłączyć dopływ
energii elektrycznej.
Nigdy nie używać środków ściernych. Nigdy nie
czyścić części chłodziarki przy użyciu
łatwopalnych płynów.
› Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą
szmatki zwilżonej roztworem letniej wody i
neutralnego detergentu przeznaczonego do
czyszczenia wnętrz chłodziarek.
› Zewnętrzne powierzchnie urządzenia oraz uszczelkę
drzwiczek należy oczyścić wilgotną szmatką, a
następnie osuszyć przy pomocy miękkiej ściereczki.
›Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić za pomocą odkurzacza.
OSTRZEŻENIE
Nie stosować urządzeń czyszczących parą.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków
na bazie alkoholu. Należy używać do tego celu
wyłącznie suchej szmatki.
Ważne:
› Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie
należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na
bazie alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie
suchej szmatki.
› Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się w
pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie nagrzewać.
Okresowo należy je czyścić za pomocą odkurzacza.
Aby zapewnić stałe i prawidłowe odprowadzanie
skroplin, należy regularnie czyścić otwór odpływowy
znajdujący się na ściance tylnej komory chłodziarki, w
pobliżu szuflady na owoce i warzywa. Używać do tego
celu narzędzia dostarczonego w komplecie.
19
INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW I SERWIS
TECHNICZNY
PRZED ZWRÓCENIEM SIĘ DO SERWISU
TECHNICZNEGO...
Problemy z działaniem urządzenia często wynikają z
drobnych problemów, które można rozwiązać
samodzielnie bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
ODGŁOSY PRACY
Dźwięki dobiegające z urządzenia są zjawiskiem
normalnym, ponieważ zostało ono wyposażone w kilka
wentylatorów i silników służących do regulacji wydajności,
które są automatycznie włączane i wyłączane.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA
OGRANICZYĆ PRZEZ:
› Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na
równej powierzchni.
› Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
› Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów np.
mebli.
› Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się
ze sobą.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY
SŁYSZALNE DLA UŻYTKOWNIKA
Syczenie po włączeniu urządzenia
po raz pierwszy lub po dłuższej
przerwie.
Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca
przechodzi do przewodów
rurowych.
Odgłos BRRR wydawany przez
pracującą sprężarkę chłodziarki.
Brzęczenie, gdy zaczyna pracować
zawór wody lub wentylator.
Trzaskanie, gdy zaczyna działać
sprężarka.
Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez
termostat, który włącza się za
każdym uruchomieniem sprężarki.
20
PL
INSTRUKCJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Usterka
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
URZĄDZENIE NIE DZIAŁA
Być może wystąpił problem z
zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
› Sprawdzić, czy wtyczka
przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o
właściwym napięciu.
› Skontrolować urządzenia
zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W OCIEKACZU SKROPLIN
ZNAJDUJE SIĘ WODA
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i dużej
wilgotności. Ociekacz może być
nawet w połowie zapełniony.
› Upewnić się, że urządzenie
zostało tak wypoziomowane, aby
z ociekacza nie wypływała woda.
KRAWĘDZIE OBUDOWY
URZĄDZENIA MAJĄCE
STYCZNOŚĆ Z USZCZELKĄ
DRZWICZEK SĄ GORĄCE W
DOTYKU
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i podczas
pracy sprężarki.
OŚWIETLENIE NIE DZIAŁA
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania
WYDAJE SIĘ, ŻE SILNIK
WŁĄCZA SIĘ ZBYT CZĘSTO
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników: częstotliwości
otwierania drzwiczek, ilości
przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
› Skontrolować urządzenia
zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
› Sprawdzić, czy wtyczka
przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o
właściwym napięciu
› Jeśli diody LED są uszkodzone,
należy skontaktować się z
serwisem w celu wymiany na
diody tego samego typu,
dostępne jedynie w punktach
serwisowych i u autoryzowanych
sprzedawców.
› Sprawdzić, czy parametry
urządzenia są prawidłowo
ustawione.
› Sprawdzić, czy do urządzenia
nie włożono zbyt dużej ilości
żywności.
› Sprawdzić, czy drzwiczki nie są
zbyt często otwierane.
› Sprawdzić, czy drzwiczki
domykają się prawidłowo.
21
TEMPERATURA URZĄDZENIA
JEST ZBYT WYSOKA
Przyczyn może być wiele (patrz
"Rozwiązania")
› Sprawdzić, czy skraplacz
(z tyłu urządzenia) nie jest
zakurzony i zabrudzony.
› Sprawdzić, czy drzwiczki są
prawidłowo zamknięte.
› Sprawdzić, czy uszczelki
drzwiczek dobrze przylegają.
› W gorące dni lub w ciepłym
pomieszczeniu silnik zazwyczaj
pracuje dłużej.
› Jeśli drzwiczki urządzenia były
przez pewien czas otwarte lub
przechowywana jest duża ilość
żywności, silnik pracuje dłużej,
aby ochłodzić wnętrze
urządzenia.
DRZWICZKI ZAMYKAJĄ SIĘ
LUB OTWIERAJĄ
NIEPRAWIDŁOWO
Przyczyn może być wiele (patrz
"Rozwiązania")
› Sprawdzić, czy opakowania
żywności nie blokują drzwiczki.
› Sprawdzić, czy wewnętrzne
części lub automatyczna
kostkarka do lodu są
prawidłowo umieszczone.
› Sprawdzić, czy uszczelki
drzwiczek nie są brudne lub
lepkie.
› Upewnić się, że urządzenie jest
wypoziomowane.
22
PL
ZAKŁAD
SERWISOWY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ
Z SERWISEM TECHNICZNYM
1.
Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie
rozwiązanie problemu za pomocą wskazówek
podanych w INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW.
2.
Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby
sprawdzić, czy usterka nadal występuje
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH
CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL NIE DZIAŁA
PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
NAJBLIŻSZYM SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy, zadzwonić pod numer
znajdujący się na karcie gwarancyjnej lub
postępować zgodnie z instrukcjami ze strony
internetowej www.whirlpool.eu
Należy podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
• numer serwisowy (numer po słowie Service na
tabliczce znamionowej). Numer serwisowy jest
również podany w karcie gwarancyjnej;
• pełny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się
do autoryzowanego serwisu technicznego (co jest
gwarancją użycia oryginalnych części zamiennych
oraz właściwej naprawy).
Producent:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
23
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
24
PL
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
b
25
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
PL
400010852598
Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Whirlpool USA
26
011
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement