KitchenAid | KHMD5 77510 | Instruction for Use | KitchenAid KHMD5 77510 Instruction for Use

NL
IT
Gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar op de website www.kitchenaid.eu
Productbeschrijving en symbolen
4
Gebruik van de branders
4
Praktische adviezen voor het gebruik van de kookplaat
5
Plaatsing van de pannensteunen en woksteun
5
Afstand van afzuigkap en keukenkastjes (mm)
6
Sproeiertabel
6
Milieutips
8
EG Verklaring van overeenstemming
8
Installatie
9
Gasaansluiting
9
Elektrische aansluiting
10
Installatie
10
Aanpassing aan een ander type gas
11
Vervangen van de sproeiers
11
Afstellen van het minimale stromingsniveau van de gaskranen
12
Reiniging en onderhoud
13
Reiniging en onderhoud van de gasbranders
13
Opsporen van storingen
14
Klantenservice
14
Productbeschrijving en symbolen
1. Verwijderbare pannensteunen
2. Sudderbrander
3. Middelgrote brander
4. Grote brander
5. Middelgrote brander
6. Professionele wokbrander
7. Bedieningsknop voor de sudderbrander
8. Bedieningsknop voor de halfsnelle brander
9. Bedieningsknop voor de professionele wokbrander
10. Bedieningsknop voor de grote brander
11. Bedieningsknop voor de halfsnelle brander
Regelingssymbolen
Standaard branders
Professionele brander
Uit
Uit
Maximale vlam
Maximale vlam buitenste ring/maximale vlam binnenste ring
Minimale vlam
Minimale vlam buitenste ring/maximale vlam binnenste ring
Maximale vlam binnenste ring/buitenste ring uitgeschakeld
Minimale vlam binnenste ring/buitenste ring uitgeschakeld
Gebruik van de branders
symbool met de maximale vlam voor de
buitenste en binnenste ring, en duwt u de knop
in om de brander aan te steken.
2. Om alleen de binnenste ring aangestoken te
houden, duwt u de knop in en draait u deze
naar links naar de stand met de maximale vlam
voor de binnenste ring en de uitgeschakelde
positie voor de buitenste ring.
Eén van de branders aansteken:
1. Draai de betreffende bedieningsknop naar links
tot de indicator ter hoogte van het symbool met
de maximale vlam staat
2. Druk op de bedieningsknop om de brander aan
te steken.
3. Nadat de brander aangestoken is, moet u de
knop nog ongeveer 5 seconden ingedrukt
houden om het veiligheidsthermokoppel dat op
iedere brander gemonteerd is, in te schakelen.
Het thermokoppel schakelt de gastoevoer naar
de brander uit als de vlam per ongeluk uitgaat
(door een windvlaag, een tijdelijke onderbreking
van de gastoevoer, het overkoken van vloeistof
etc.).
Als de brander niet binnen ongeveer 15
seconden ontsteekt, schakel de brander dan
uit en controleer of de dop en het plaatje van
de brander correct aangebracht zijn. Wacht
minimaal 1 minuut voordat u het opnieuw
probeert.
Als de brander uitgaat als u de
bedieningsknop loslaat, dan is het
thermokoppel niet ingeschakeld. Wacht
minimaal 1 minuut voordat u de stappen 1 tot
en met 3 herhaalt.
De professionele brander inschakelen:
1. Om beide ringen tegelijk te gebruiken, draait u
de knop naar links en zet u deze op het
4
Praktische adviezen voor het gebruik van de kookplaat
Lees de gebruiksaanwijzing om de beste prestaties
uit uw kookplaat te halen.
- Gebruik pannen met een geschikte diameter
voor de brander (zie de tabel op deze pagina)
- Gebruik pannen met een vlakke bodem,
behalve bij de woksteun.
- Gebruik niet te veel water bij het bereiden van
voedsel en doe het deksel op de pan.
- Zorg dat de pannen volledig ondersteund
worden door de pannensteunen en niet
uitsteken buiten de randen.
Belangrijk:
Plaats of verschuif de pannensteunen niet
ondersteboven over de kookplaat, omdat er dan
krassen kunnen ontstaan.
Als deze aanbevelingen niet worden
opgevolgd, kan de kookplaat van
glaskeramiek beschadigd raken of kapot gaan
en komt de veiligheid van uw apparaat in
gevaar.
Brander
wok
groot
middelgroot
sudder
Dit mag u nooit gebruiken:
- Gietijzeren potten en pannen, steengrillen of
aardewerk schalen op de kookplaat, omdat de
pannensteunen hierdoor beschadigd kunnen
raken.
- Convectors zoals metalen roosters en
dergelijke.
- Het gebruik van twee branders tegelijk met één
pan erop, zoals een vispan.
Ø Pannen
van 24 tot 30 cm
van 24 tot 26 cm
van 16 tot 22 cm
van 8 tot 14 cm
Plaatsing van de pannensteunen en woksteun
Plaats de pannensteunen door de rubberen pootjes aan de onderkant van de steunen in de
uitsparingen in de metalen bovenplaat te zetten.
5
Afstand van afzuigkap en keukenkastjes (mm)
Als er een afzuigkap boven de kookplaat moet worden geïnstalleerd, zie dan de bij de afzuigkap geleverde
installatie-instructies voor de juiste hoogte boven de kookplaat.
Opmerking: Als de afstand “A” tussen de wandkastjes in de keuken tussen de 600 mm en 730 mm is, dan
moet hoogte “B” minimaal 530 mm bedragen. Als de afstand “A” tussen de wandkastjes groter is dan de
breedte van de kookplaat, moet de hoogte “B” minimaal 400 mm bedragen
Sproeiertabel
Categorie II2H3+
Gebruikt type gas
AARDGAS
(Methaan) G20
VLOEIBAAR GAS
(Butaan) G30
VLOEIBAAR GAS
(Propaan) G31
Nominaal
verbruik
Verminderd
thermisch
vermogen kW
4,00
381 l/u
2,20
3,00
286 l/u
0,60
97A
1,75
167 l/u
0,35
78C
1,00
95 l/u
0,30
2-rings brander
100
4,00
291 g/u
1,90
grote brander
85A
3,00
218 g/u
0,60
middelgrote brander
66A
1,75
127 g/u
0,35
Type
brander
Type sproeier
2-rings brander
149H3
grote brander
125A
middelgrote brander
sudderbrander
Nominale
warmtestroom
kW
sudderbrander
50A
1,00
73 g/u
0,30
2-rings brander
100
4,00
286 g/u
1,90
grote brander
85A
3,00
214 g/u
0,60
middelgrote brander
66A
1,75
125 g/u
0,35
sudderbrander
50A
1,00
71 g/u
0,30
Gebruikt type gas
Configuratie model
5 branders 2C 4 kW
Nominaal thermisch vermogen
kW
Totaal nominaal verbruik
Gasdruk mbar
min.
nom.
max.
17
20
25
20
28-30
35
25
37
45
Benodigde lucht (m3) voor
verbranding van 1 m3 gas
G20 20 mbar
2C-1R-2SR -1AUX
11,5
1096 l/u
9,52
G30 28-30 mbar
2C-1R-2SR -1AUX
11,5
836 g/u
30,94
G31 37 mbar
2C-1R-2SR -1AUX
11,5
821 g/u
23,8
Netvoeding: 220-240 V ~ 50/60 Hz 0,6 W
6
Waarschuwingen en suggesties
Om de beste prestaties uit uw kookplaat te
halen, wordt u verzocht deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen
en te bewaren voor raadpleging in de
toekomst.
• Deze gebruiksaanwijzing is alleen geldig in de
landen waarvan de symbolen op het
serienummerplaatje op de kookplaat staan.
• De verpakking (plastic zakken, piepschuim etc.)
kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen en moeten
op de juiste manier worden afgevoerd.
• Controleer of het apparaat niet beschadigd
is tijdens transport en verwijder alle
beschermende verpakking en folie vóór
installatie.
• Deze kookplaat (cat. 3) is ontworpen om
uitsluitend te worden gebruikt voor het
bereiden van voedsel in woonomgevingen.
Elk ander gebruik (bijvoorbeeld het
verwarmen van ruimtes) moet worden
beschouwd als oneigenlijk en is gevaarlijk.
• De installatie en aansluiting van dit
apparaat op een gastoevoer of elektrische
voeding moet worden uitgevoerd door een
erkende monteur, in overeenstemming met
de geldende voorschriften.
• Dit apparaat moet geïnstalleerd worden
volgens de geldende voorschriften en mag
alleen worden gebruikt in goed
geventileerde ruimtes. Lees de
gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat
installeert en gebruikt.
• De voorgemonteerde gasaansluiting en de
gastoevoerdruk staan op het label op de
onderkant van de kookplaat. Als dit type
gas niet wordt gebruikt, raadpleeg dan de
paragraaf Aanpassing aan een ander type
gas op pagina 11.
Opmerking:
• Door verkeerde plaatsing van de pannensteunen
kunnen er krassen op de kookplaat ontstaan.
Om dit te voorkomen, moet u ervoor zorgen
dat de rubberen pootjes aan de onderkant van
de pannensteunen het enige gedeelte van de
pannensteunen is, dat de kookplaat raakt. Schuif
de pannensteunen niet over het oppervlak van
de kookplaat.
• Op het glazen oppervlak mag het volgende niet
worden gebruikt:
- Gietijzeren roosters, aardewerk potten of
pannen.
- Warmteconvectors (bv. metalen roosters).
- Het gebruik van twee branders met één pan.
• Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig
zijn (het openzetten van een raam of verhoging
van de afzuigkracht van de wasemkap).
Waarschuwing
• Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat en
laat ze niet met de bedieningsknoppen of met
enig ander onderdeel van het apparaat spelen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan
of instructies met betrekking tot het gebruik van
het apparaat hebben gekregen van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet spelen met de
pannensteunen. De rubberen pootjes onder de
pannensteunen kunnen worden ingeslikt door
kleine kinderen en ernstig letsel of verstikking
veroorzaken.
• Controleer voordat u de pannensteunen op de
kookplaat zet, of alle rubberen pootjes op hun
plaats zitten.
• Controleer altijd of de bedieningsknoppen in de
uit-stand staan en draai de gaskraan dicht als u
klaar bent met koken.
• Blokkeer de ventilatieopeningen aan de
achterkant van het apparaat niet.
7
Milieutips
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en
draagt het recyclingsymbool
. Voer alle
verpakking op een verantwoordelijke en
zorgvuldige manier af.
Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens
de Europese richtlijn 2012/19/EG, Afgedankte
Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste
manier wordt afgevoerd, helpt u mogelijke
schadelijke gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid te voorkomen. Het symbool
op het product of op de begeleidende
documentatie bij dit apparaat geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval behandeld mag
worden. Breng dit apparaat naar een inzamelpunt
voor elektrisch en elektronisch afval, in
overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor het afvoeren van afval
Neem contact op met uw plaatselijke instantie
voor een afvalinzamelpunt bij u in de buurt.
EG Verklaring van overeenstemming
Dit apparaat is ontworpen, gebouwd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
- de veiligheidsvereisten van de “GAS”-richtlijn 2009/142/EG (ex-90/396/EEG);
- veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere
verordeningen vervangt);
- de beschermingsvereisten van de “EMC”-richtlijn 2004/108/EG.
Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van de Europese verordening nr. 66/2014, in
overeenstemming met de Europese norm EN 30-2-1.
8
Installatie
Technische informatie voor de installateur
• Dit apparaat kan worden ingebouwd in een werkblad
van 20 mm tot 40 mm dik.
• Als er geen oven onder de kookplaat geïnstalleerd
wordt, dan moet er een paneel onder de oven
worden aangebracht om beschadiging van de
kookplaat te voorkomen en om de inhoud van het
kastje te beschermen. Dit paneel moet de gehele
onderkant van de kookplaat bedekken, en moet
zodanig geplaatst worden dat er een luchtruimte van
minimaal 20 mm tussen het paneel en de onderkant
van de kookplaat overblijft, en van maximaal 150 mm
tot de onderkant van het werkblad.
• Deze kookplaat is ontworpen voor perfecte
werking met alle ovens uit het KitchenAidassortiment. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid
af bij installatie van een oven van een ander merk.
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af bij
installatie van een oven van een ander merk.
• Controleer of de gastoevoer (type en druk) en de
kalibratie van de kookplaat compatibel zijn (zie het
serienummerplaatje op de kookplaat en de tabel op
pagina 6).
• Controleer of de keukenkastjes en apparaten naast
de kookplaat hittebestendig en in overeenstemming
met de plaatselijke voorschriften zijn.
• De verbrandingsproducten moeten uit de ruimte
worden verwijderd met behulp van een afzuigkap of
elektrische ventilator die aan de wand of in de ramen
geïnstalleerd is, volgens de geldende voorschriften.
• De lucht moet op natuurlijke wijze circuleren door
een geschikte opening die niet kleiner dan 100 cm2 in
doorsnede is, en die:
- permanent en toegankelijk is in de wand van de
ruimte die geventileerd wordt, en die naar buiten
afzuigt.
- op zodanige wijze gemaakt is dat de openingen
zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant niet
geblokkeerd kunnen worden, ook niet per ongeluk.
- beschermd is door een kunststof of metalen rooster
etc. dat de doorsnede van 100 cm2 niet verkleint
- dat op een zodanige plaats is aangebracht dat deze
de afzuiging van verbrandingsproducten niet
belemmert.
Controleer de volgende punten voor installatie:
• Waarschuwing: dit is een zwaar apparaat. De
installatie moet worden uitgevoerd door twee
personen.
Gasaansluiting
WAARSCHUWING! Deze handeling moet worden uitgevoerd
door een erkende monteur.
• Het gastoevoersysteem moet voldoen aan de plaatselijke
voorschriften.
• U kunt de specifieke plaatselijke voorschriften voor bepaalde landen
terugvinden in de paragraaf “Verwijzing naar plaatselijke
voorschriften”. Als er geen informatie over uw land wordt gegeven,
doe dan navraag bij uw installateur.
• De aansluiting van de kookplaat op de gasleiding of de gasfles moet
uitgevoerd worden met behulp van een starre koperen of stalen
leiding met fittingen die voldoen aan de plaatselijke voorschriften, of
door middel van een roestvrijstalen slang met glad oppervlak, die
voldoet aan de plaatselijke voorschriften. De lengte van de slang is
maximaal 2 strekkende meter.
• Sluit de bij de kookplaat bijgeleverde elleboogfitting (A)* of (B)* aan op de hoofdtoevoerleiding en zet
de bijgeleverde ring (C) ertussen, in overeenstemming met EN 549.
* Gebruik elleboogstuk (A) in Frankrijk en elleboogstuk (B) in alle andere landen.
BELANGRIJK: als er een slang van roestvrij staal wordt gebruikt, moet deze zo worden
geplaatst dat hij geen bewegende delen van de meubels kan raken. Hij moet door een gebied
lopen waar geen obstakels aanwezig zijn en waar hij over zijn hele lengte kan worden
geïnspecteerd.
• Na aansluiting op de gastoevoer moeten de leidingen met zeepsop worden gecontroleerd op lekkages.
Steek de branders aan en draai de knoppen van de maximale positie naar de minimale positie om
de stabiliteit van de vlam te controleren.
9
Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting moet voldoen aan de geldende
voorschriften en moet worden uitgevoerd door een erkende
monteur.
L
• Informatie over de spanning en het opgenomen vermogen vindt u op
het serienummerplaatje.
• Het apparaat moet worden geaard.
• Bij installatie van het apparaat adviseren wij de kookplaat te
beveiligen met een bipolaire schakelaar van 3 mm.
• Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden
vervangen door een identieke voedingskabel (H05V2V2-FT90
ºC of type H05RR-F). Wij adviseren dit te laten doen door
onze Klantenservice. Neem contact op met de Klantenservice
via 00800-3810-4026.
• Gebruik geen verlengsnoeren.
• De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor letsel bij
personen of huisdieren en schade aan eigendommen die het
gevolg is van het niet naleven van de bovengenoemde
voorschriften.
Aarde
(geel/groen)
N
Installatie
Maak het omtrekoppervlak schoon en breng vervolgens de meegeleverde afdichting op de
kookplaat aan, zoals op de afbeelding.
Plaats de kookplaat in de opening in het werkblad, die gemaakt is volgens de maten die zijn aangegeven in
de gebruiksaanwijzing.
Opmerking: de voedingskabel moet lang genoeg zijn om naar boven te worden uitgetrokken.
Gebruik voor het vastzetten van de kookplaat de bijgeleverde beugels (A). Plaats de beugels in de
desbetreffende boringen (aangegeven met de pijl), en zet hen vast met behulp van hun schroeven, al
naargelang de dikte van het werkblad (zie de volgende afbeeldingen).
10
Aanpassing aan een ander type gas
Als u een andere gassoort gebruikt dan de soort
die aangegeven staat op het serienummerplaatje en
het oranje label op de achterkant van de kookplaat,
dan moet u de sproeiers vervangen; bij de
wokbrander moet u de primaire lucht aanpassen
(zie de Sproeiertabel op pagina 6).
Het oranje label moet worden verwijderd en bij de
handleiding worden bewaard.
Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor
de gasdruk die aangegeven staat op pagina 6.
• Neem voor vervanging van de sproeiers contact
op met de Klantenservice via nummer 008003810-4026, of met een erkende monteur.
• Sproeiers die niet standaard bijgeleverd zijn,
moeten worden besteld bij de Klantenservice
via nummer 00800-3810-4026.
• Regel de laagste stand van de kranen af.
Opmerking: bij vloeibaar petroleumgas
(G30/G31) moet de bypass-schroef volledig
worden aangedraaid. Wanneer u
moeilijkheden ondervindt bij het draaien van
de bedieningsknop, neem dan contact op met
de Klantenservice via ons
Klantcontactcentrum op nummer
00800-3810-4026, die voor vervanging zal
zorgen na vaststelling dat de kraan
beschadigd is.
Vervangen van de sproeiers
Opmerking: Zie de tabel op pagina 6 om te controleren of
u het juiste type sproeier gebruikt.
A
Gewone branders (T)
1. Verwijder de dop (A).
2. Verwijder de vlamverdeler (B).
3. Draai de sproeier (C) los met een dopsleutel 7.
4. Vervang de sproeier door de sproeier voor het nieuwe
gas.
5. Plaats de branders en de pannensteunen terug.
Opmerking: Voordat u de kookplaat installeert, moet u het
gaskalibratielabel dat bij de vervangende sproeiers is
bijgeleverd, over de gasinformatie op de onderkant van de
kookplaat plakken.
11
B
C
Vervangen van de sproeiers in de wokbrander
A
Om de sproeiers in speciale branders te vervangen gaat u als volgt te
werk:
1. Verwijder de vlamverdeler (A).
2. Draai de sproeier (B) los met een dopsleutel 7.
3. Vervang de sproeiers.
4. Plaats de vlamverdeler terug.
Opmerking: controleer of:
1. Na het vervangen van de sproeiers de vlamverdeler (A) correct op
de brander is geplaatst.
B
Afstellen van het minimale stromingsniveau van de gaskranen
Het afstellen van het minimale stromingsniveau moet worden
uitgevoerd met de kraan in de laatste stand (kleine vlam) .
De primaire lucht in de branders hoeft niet te worden afgesteld.
Om ervoor te zorgen dat het minimale niveau goed afgesteld is,
verwijdert u de bedieningsknop en stelt u de schroeven op de kraan
als volgt af:
1. draai de schroef vaster om de vlamhoogte te verkleinen (-)
2. draai de schroef losser om de vlamhoogte te vergroten (+);
3. Met de branders aangestoken, draait u de knoppen van de
maximale stand naar de minimale stand om de stabiliteit van
de vlam te controleren.
12
Reiniging en onderhoud
Voordat u met reiniging of onderhoud begint,
moet de kookplaat worden losgekoppeld van
de netvoeding. Wacht tot de kookplaat is
afgekoeld.
Om de kookplaat in perfecte conditie te houden,
moeten voedselresten verwijderd te worden en
moet de kookplaat worden schoongemaakt na
ieder gebruik.
chloorverbindingen, ammoniak of met sterke
zuren veroorzaken onherstelbare schade aan de
kookplaat. Voor elk gebruik adviseren wij u op
het productlabel te lezen om te controleren of
een product geschikt is voor de kookplaat.
- Laat zure of basische stoffen, zoals azijn, mosterd,
zout of citroensap niet langdurig in contact
komen met de kookplaat.
- Geadviseerd wordt om gemorste vloeistoffen
(water, saus, koffie etc.) onmiddellijk af te
nemen.
- Gebruik geen schuurmiddelen en pannensponsjes.
- Gebruik geen stoomreinigers.
- Gebruik geen brandbare producten.
- Alle geëmailleerde en glazen onderdelen moeten
worden gereinigd met warm water en/of een
neutraal reinigingsmiddel.
Reinigen van de kookplaat:
- Reinig de oppervlakken van de kookplaat met een
sopje van lauwwarm water en een neutraal
schoonmaakmiddel, spoel ze na en maak ze
grondig droog met een zachte doek of zeem.
- Langdurig contact met hard water of agressieve
schoonmaakmiddelen kan de roestvrijstalen
oppervlakken aantasten of vlekken veroorzaken;
schoonmaakmiddelen met chloor en/of
Reiniging en onderhoud van de gasbranders
De pannensteunen en branders kunnen worden
verwijderd om ze makkelijker te kunnen
schoonmaken.
1. Was ze zorgvuldig met de hand af in warm
water met een mild reinigingsmiddel. Zorg dat
ingebrand vuil wordt verwijderd en dat de
openingen van de brander niet verstopt zijn. De
vlamverdeler (C), op pagina 12 is gemaakt van
messing en is onderhevig aan natuurlijke
polijsting wanneer hij warm wordt. Reinig de
vlamverdeler met een speciaal
reinigingsproduct voor messing. Gebruik warm
water en een mild reinigingsmiddel voor het
reinigen van de vlamverdeler (onderdeel (C) op
pagina 12). Gebruik nooit bijtende producten
of schuurmiddelen; hierdoor wordt de speciale
laag op het oppervlak beschadigd.
2. Afspoelen en goed afdrogen
3. Plaats de branders en doppen op de juiste manier
terug.
4. Zorg dat u de pannensteunen op de juiste
manier terugplaatst bij elke brander.
Opmerking: Bij kookplaten met elektronische
ontsteking en thermokoppels moeten de uiteinden
van het ontstekingsmechanisme en de
thermokoppels regelmatig worden gereinigd.
Reinig ze zeer zorgvuldig met een vochtige doek.
Als er ingebrand voedsel op zit, moet dit
voorzichtig worden verwijderd met een
tandenstoker of iets dergelijks.
Om beschadiging van de elektronische
ontsteking te voorkomen, mag deze alleen
worden gebruikt met de branders en
pannensteunen correct aangebracht.
13
Opsporen van storingen
Als de kookplaat niet goed werkt, lees dan deze
paragraaf door voordat u contact opneemt met het
Klantcontactcentrum.
2. de openingen van de brander niet verstopt zijn
met betrekking tot het thermokoppel.
3. het uiteinde van het thermokoppel schoon is.
De brander ontsteekt niet of de vlam is niet
stabiel? Controleer of:
1. de gastoevoer of de elektriciteit niet
onderbroken is en of de bedieningsknop
opengedraaid is.
2. de gastoevoer niet op is.
3. de openingen op de brander verstopt zijn
geraakt.
4. het uiteinde van de elektronische ontsteking
schoon is.
5. alle onderdelen van de brander op hun plaats
zitten.
De pannen staan niet stabiel? Controleer of:
1. de onderkant van de pan perfect vlak is.
2. de pan midden op de brander staat.
3. de pannensteunen correct geplaatst zijn met alle
rubberen pootjes op hun plaats.
Als u na al deze controles en na het opnieuw in- en
uitschakelen van de kookplaat nog steeds problemen
heeft, neem dan contact op met ons
Klantcontactcentrum via nummer 00800-3810-4026.
De vlam blijft niet branden? Controleer of:
1. de knop goed ingedrukt is gehouden tijdens het
inschakelen van de brander, om het
veiligheidsthermokoppel de tijd te geven om in
te schakelen.
Klantenservice
Controleer voordat u contact opneemt met het
Klantcontactcentrum, of het probleem verholpen kan worden
aan de hand van de tips voor het opsporen van storingen.
1. Als de storing aanhoudt, neem dan contact met ons op via
nummer 00800-3810-4026. Wij vragen hierbij om enkele
gegevens; houd a.u.b. de volgende informatie bij de hand:
• een korte beschrijving van de storing
• het serienummer en modelnummer van het apparaat
• het servicenummer (het nummer achter het woord SERVICE op
het typeplaatje) aan de onderkant van de kookplaat. Het
servicenummer staat ook in het garantieboekje.
• uw naam, volledige adres met postcode en telefoonnummer.
Opmerking: Als er een probleem is met uw kookplaat en u
neemt geen contact met ons op, dan kan de veiligheid en
kwaliteit van dit apparaat in gevaar komen.
14
Whirlpool Europe S.r.l.
Viale G. Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA)
Phone 0332.759111 - Fax 0332.759268
www.whirlpool.eu
Printed in Italy
03/15
400010766431
n
Download PDF

advertising