KitchenAid | KHID3 65510 | Instruction for Use | KitchenAid KHID3 65510 Instruction for Use

Gebruiksaanwijzing
Installatietekeningen
4
Belangrijke veiligheidsinstructies
6
Milieutips
9
Verklaring van conformiteit
9
Voor gebruik
9
Bestaande potten en pannen
9
Aanbevolen diameter van pannen
9
Installatie
10
Elektrische aansluiting
10
Gebruiksaanwijzing
12
Reiniging
15
Opsporen van storingen
15
Geluiden van de kookplaat
15
Klantenservice
16
Vermogenstabel
16
3
Installatietekeningen
210 mm
280 mm
145 mm
4
580
650
700 mm
0
510 mm
560 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 50 mm
553 mm
mm
30
483 mm
0
490 +2
+1
0
mm
52 mm
Installatietekeningen
Min. 10 cm
Min. 5 mm
Min. 3 cm
Max. 6 cm
1
2
X4
3
5
Deze instructies vindt u tevens op de volgende website: www.kitchenaid.eu
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER
BELANGRIJK
Deze handleiding en het apparaat zelf geven belangrijke
veiligheidswaarschuwingen, die gelezen moeten worden en altijd moeten
worden opgevolgd.
Dit is het gevaarsymbool voor veiligheid, waarschuwing voor
mogelijke risico’s voor gebruikers en andere personen.
Alle veiligheidswaarschuwingen hebben dit gevaarsymbool en de
volgende woorden:
Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig
GEVAAR
letsel veroorzaakt als deze niet wordt
vermeden.
Geeft een gevaarlijke situatie aan die ernstig
WAARSCHUWING letsel kan veroorzaken als deze niet wordt
vermeden.
Alle berichten met betrekking tot de veiligheid specificeren het mogelijke
risico waarnaar ze verwijzen, en geven aan hoe het risico op letsel, schade
en elektrische schokken door onjuist gebruik van het apparaat kan worden
beperkt.
Zorg ervoor dat u de volgende maatregelen neemt:
- Draag beschermende handschoenen bij het uitpakken en installeren van het
apparaat.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u
installatiewerkzaamheden uitvoert.
- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een
gespecialiseerde monteur, in overeenstemming met de instructies van de
fabrikant en met de geldende plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit
expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
- Het apparaat moet worden geaard.
- Het netsnoer moet lang genoeg zijn om het apparaat, nadat het in het
inbouwmeubel is geplaatst, aan te sluiten op het stopcontact.
- Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende
veiligheidsvoorschriften, moet er een omnipolaire schakelaar met een
afstand van minimaal 3 mm tussen de contacten worden geïnstalleerd.
6
- Gebruik geen stekkerdozen of verlengsnoeren.
- Trek niet aan het netsnoer van het apparaat.
- De elektrische onderdelen mogen na installatie niet toegankelijk zijn voor
de gebruiker.
- Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het
bereiden van voedsel. Ander gebruik is niet toegestaan (bijv. het
verwarmen van kamers). De fabrikant is niet aansprakelijk voor
oneigenlijk gebruik of voor onjuiste instelling van de bedieningselementen.
- Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens gebruik.
Zorg ervoor dat u de warmte-elementen niet aanraakt. Zeer jonge (0-3 jaar)
en jonge kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat worden
gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- Kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke en geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis
mogen dit apparaat alleen gebruiken als ze onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat, en als ze
de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het
apparaat. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door
kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Raak de warmte-elementen van het apparaat niet aan tijdens en na het
gebruik. Laat het apparaat niet in aanraking komen met doeken of andere
brandbare materialen tot alle onderdelen volledig zijn afgekoeld.
- Plaats geen brandbare materialen op of in de buurt van het apparaat.
- Oververhitte olie en vetten kunnen makkelijk in brand vliegen. Let goed op
wanneer u voedselproducten met veel vet en olie bereidt.
- Er moet een scheidingspaneel (niet bijgeleverd) in het compartiment onder
het apparaat worden geïnstalleerd.
- Als het oppervlak gebarsten is, schakel het apparaat dan uit om de kans op
elektrische schokken te vermijden. (alleen bij apparaten met een glazen
oppervlak).
- Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer
of een aparte afstandsbediening.
- Bakken met vet of olie zonder dat u bij de kookplaat blijft, kan gevaarlijk
zijn en kan leiden tot brand. Probeer brand NOOIT te blussen met water,
maar schakel het apparaat uit en dek de vlammen af met bijv. een deksel of
een blusdeken.
Gevaar voor brand: bewaar geen voorwerpen op de kookoppervlakken.
- Gebruik geen stoomreinigingsapparaten.
7
- Metaalhoudende voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden gelegd, omdat ze heet kunnen worden.
- Schakel het kookelement na gebruik uit met de betreffende bedieningsknop
en vertrouw niet op de pannendetector. (alleen bij apparaten met een
glazen oppervlak).
Afdanken van huishoudelijke apparatuur
- Dit product is vervaardigd van materiaal dat gerecycled of opnieuw gebruikt kan worden. Afdanken
moet plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voordat u het apparaat afdankt, moet de voedingskabel worden afgesneden.
- Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u
contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product
hebt gekocht.
8
Milieutips
Het symbool
op het apparaat of op de
meegeleverde documentatie geeft aan dat dit product
niet mag worden behandeld als gewoon huisvuil, maar
naar een geschikt inzamelcentrum voor recycling van
AEEA moet worden gebracht.
Energiebesparing
Voor optimale resultaten wordt het volgende
geadviseerd:
• Gebruik potten en pannen met een bodembreedte
die gelijk is aan de breedte van de kookzone.
• Gebruik alleen potten en pannen met vlakke
bodems.
• Houd zo mogelijk het deksel op de pan tijdens het
koken.
• Gebruik een snelkookplan om nog meer energie en
tijd te besparen.
• Zet de pan in het midden van de kookzone die
gemarkeerd is op de kookplaat.
Afvoer van de verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en
draagt het recyclingsymbool
. De verschillende
onderdelen van de verpakking mogen niet worden
achtergelaten in het milieu, maar moeten worden
afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften.
Afdanken
Dit apparaat is gemerkt in overeenstemming met de
Europese Richtlijn 212/19/EG betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste
wijze als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk
schadelijke gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid te voorkomen.
Verklaring van overeenstemming
Dit apparaat is ontworpen, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met de
veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere
amendementen vervangt) en de beveiligingsvereisten van de Richtlijn “Elektromagnetische compatibiliteit”
2004/108/EG. Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van het Europese voorschrift nr.
66/2014, in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2.
Voordat u de kookplaat in gebruik neemt
BELANGRIJK: als de pannen niet de vereisten afmetingen hebben, zullen de
kookzones niet werken. Gebruik alleen pannen met het symbool "INDUCTION
SYSTEM" (afbeelding hiernaast). Voordat u de kookplaat inschakelt, eerst de pan
op de gewenste kookzone zetten.
Bestaande potten en pannen
Gebruik een magneet om te controleren of de pan geschikt is voor de inductiekookplaat: potten en pannen
zijn niet geschikt als ze niet worden aangetrokken door de magneet.
- Zorg ervoor dat pannen een vlakke bodem hebben, anders kunnen ze krassen veroorzaken op de
kookplaat. Controleer het keukengerei.
- Zet nooit hete pannen op het bedieningspaneel van de kookplaat. Dit kan schade veroorzaken.
OK
NEE
Aanbevolen bodembreedte van pannen
XL
Ø 28 cm
Ø 17 cm min. ‘ 28 cm max.
S
Ø 14,5 cm
Ø 10 cm min. ‘ 14,5 cm max.
L
9
Ø 21 cm
Ø 15 cm min. ‘ 21 cm max.
Installatie
Controleer nadat u het apparaat heeft uitgepakt of er schade is opgetreden tijdens het transport.
Neem bij problemen contact op met uw leverancier of met de Klantenservice.
Zie voor de inbouwafmetingen en installatie-instructies de afbeeldingen op pagina 5.
min 5 mm
HET MEUBEL PREPAREREN VOOR MONTAGE
WAARSCHUWING
• De afstand tussen de onderkant van het apparaat en het
scheidingspaneel moet overeenkomen met de maten in de afbeelding.
• Om een correcte werking van het apparaat te garanderen mag de
vereiste minimale ruimte tussen de kookplaat en de bovenkant van het
meubel (min. 5 mm) niet worden geblokkeerd.
• Als er een oven onder de kookplaat wordt geïnstalleerd, zorg dan dat
de oven uitgerust is met een koelsysteem.
min 5 mm
- Installeer een scheidingspaneel onder de kookplaat.
- Het onderste deel van het apparaat mag na installatie niet
toegankelijk zijn.
- Monteer geen scheidingspaneel als er een oven onder de kookplaat
geïnstalleerd wordt.
min 20 mm
min 5 mm
• Installeer de kookplaat niet boven een afwasmachine of een
wasmachine, zodat de elektronische circuits niet in aanraking komen met stoom of vocht waardoor ze
beschadigd kunnen raken
• Neem bij een verzonken installatie contact op met de Klantenservice om de speciale set met
montageschroeven 4801 211 00112 te bestellen.
• Om de kookplaat te verwijderen gebruikt u een schroevendraaier (niet bijgeleverd) om de klemmen aan
de onderkant van het apparaat los te wrikken.
Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING
- Koppel het apparaat los van de netvoeding.
- De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat op de hoogte is van de
geldende veiligheids- en installatievoorschriften.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel bij personen of dieren en voor schade aan
eigendommen die het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften in dit hoofdstuk.
- De voedingskabel moet lang genoeg zijn om de kookplaat uit het werkblad te kunnen verwijderen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die aangegeven staat op het gegevensplaatje op de onderkant van
het apparaat, dezelfde is als die in uw woning.
10
Elektrische aansluiting
Aansluiting op het klemmenblok
Gebruik voor de elektrische aansluiting een H05RR-F of H05V2V2-F kabel, zoals gespecificeerd in
onderstaande tabel.
Kabels
Aantal x afmeting
220-240 V ~ +
3 x 4 mm2
220-240 V 3 ~ +
4 x 1,5 mm2
380-415 V 3N ~ +
5 x 1,5 mm2
380-415 V 2N ~ +
4 x 1,5 mm2
A
B
380-415 V 3N ~
220-240 V ~
380-415 V 2N ~
220-240 V 3 ~
(alleen voor België)
220-240 V
(UK - AU)
C
380-415 V 2N ~
(alleen voor Nederland)
Belangrijk:
- Op basis van het bedradingsschema (zie de afbeelding) dient u de metalen doorverbindingsdraden
tussen de schroeven op het klemmenblok L1-L2 en N1-N2 te laten zitten of te verwijderen.
- Als de kabel is bijgeleverd, zie dan de aansluitingsinstructies op de kabel.
- Zorg ervoor dat alle zes de schroeven op het klemmenblok worden vastgedraaid na het aansluiten van
de kabels.
Voorbeeld van een doorverbindingsdraad aanwezig (links) of verwijderd (rechts). Zie het
bedradingsschema voor details (de doorverbindingsdraden kunnen tussen L1-L2 en tussen N1-N2 zitten).
Sluit de geel/groene aardedraad aan op de klem met het symbool
Bovengenoemde leiding moet langer zijn dan de andere.
.
1. Verwijder de afdekking van het klemmenblok (A), door de schroef los te draaien en de afdekking in het
scharnier van het klemmeblok te steken (B).
2. Plaats de voedingskabel in de kabelklem en sluit de draden op het klemmenblok aan zoals aangegeven
in het aansluitschema ernaast.
3. Zet de voedingskabel vast met de kabelklem.
4. Sluit de afdekking (C) en schroef deze op het klemmenblok met de eerder verwijderde schroef.
Telkens wanneer de stroom wordt aangesloten, voert de kookplaat een automatische controle van een paar
seconden uit.
Als de kookplaat reeds een voedingskabel heeft, volg dan de instructies bij de kabel. Sluit het apparaat aan
op de netvoeding door middel van een meerpolige schakelaar met een afstand tussen de contacten van
minimaal 3 mm.
11
Gebruiksaanwijzing
Beschrijving van het bedieningspaneel
Het bedieningspaneel is uitgerust met aanraakbedieningen: om ze te gebruiken drukt u op het betreffende
symbool (een lichte aanraking is voldoende).
Snelle toegang
Vermogensbeheer/
Functietoets Timer/Blokkering
Aan/Uit
Schuifknop
Instelbedieningen kookzones en bijbehorende displays
De kookplaat AAN/UIT zetten
Om de kookplaat in te schakelen houdt u de toets
ongeveer 2 seconden ingedrukt tot de displays van
de kookzones gaan branden. Om de kookplaat uit te schakelen, drukt u op dezelfde toets tot de displays
uitgaan. Alle kookzones worden uitgeschakeld.
Als de kookzone gebruikt is, blijft de restwarmte-indicator “H” branden tot de kookzones zijn afgekoeld.
Als er binnen 10 seconden na het aanzetten geen functie geselecteerd is, wordt de kookplaat automatisch
uitgeschakeld.
Inschakeling en instelling van de kookzones
Bediening van de schuifknop
Vermogensindicatiedisplay
Vermogen verhogen
Indicatie geselecteerde kookzone
+
Vermogensniveau verlagen
Positie kookzone
–
Na het aanzetten van de kookplaat schakelt u de gewenste kookzone in door op de betreffende ronde toets
te drukken en de pan op de zone te zetten. Met de schuifknop kunt u het gewenste vermogen kiezen, van
min. 0 tot max. 9, of de booster “P” indien beschikbaar.
Om het vermogen te verhogen schuift u meerdere malen met uw vinger op de schuifknop van links naar
rechts; om het vermogen te verlagen schuift u de andere kant op. U kunt ook de toetsen “+” en “-” voor
snelle toegang gebruiken.
Uitschakeling van de kookzones
Om de kookzone uit te schakelen houdt u de betreffende toets langer dan 3 seconden ingedrukt.
De kookzone wordt uitgeschakeld, en als deze nog heet is, verschijnt de letter “H” op het display van de
zone.
12
Gebruiksaanwijzing
Blokkeren van het bedieningspaneel
Met deze functie kunt u de bedieningen van de kookplaat blokkeren om te voorkomen dat de plaat per
ongeluk wordt ingeschakeld. Om de blokkering van het bedieningspaneel te activeren, schakelt u de
kookplaat in en houdt u de Kookwekker-toets drie seconden ingedrukt; een geluidssignaal en een
lichtpuntje naast het hangslotsymbool geven aan dat de functie ingeschakeld is. Het bedieningspaneel is
geblokkeerd, met uitzondering van de uitschakelfunctie. Om de blokkering uit te schakelen herhaalt u de
procedure voor het inschakelen. Het lichtpuntje gaat uit en de kookplaat is weer actief.
De aanwezigheid van water, vloeistof die overgekookt is uit de pannen of voorwerpen die op de toets onder
het symbool worden gezet, kunnen ertoe leiden dat de blokkering van het bedieningspaneel onbedoeld
geactiveerd of gedeactiveerd wordt.
Kookwekker
De kookwekker kan gebruikt worden om de kooktijd in te stellen tot maximaal 99 minuten (1
uur en 39 minuten) voor alle kookzones.
Selecteer de kookzone die u wilt gebruiken met de kookwekker en druk op de Kookwekkertoets. Een geluidstoon geeft aan dat de functie ingeschakeld is (zie de afbeelding). Op het display
verschijnt “00” en het ledlampje gaat branden. Het aantal minuten kan worden verhoogd en
verlaagd door de toetsen “+” en “-” van de schuifknopfunctie ingedrukt te houden. Wanneer de ingestelde
tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. Om de
kookwekker uit te schakelen houdt u de Kookwekker-toets minimaal 3 seconden ingedrukt.
Om de kookwekker voor een andere zone in te stellen, herhaalt u de bovengenoemde stappen. Het
kookwekkerdisplay toont altijd de kookwekker voor de geselecteerde zone, of de kortste kookwekker.
Druk op de selectietoets voor de kookzone waarvoor de kookwekker is ingesteld om deze te wijzigen of uit
te schakelen.
WAARSCHUWINGEN OP HET BEDIENINGSPANEEL.
Restwarmte-indicator
De kookplaat heeft voor iedere kookzone een restwarmte-indicator. Deze indicator signaleert
welke kookzones nog warm zijn.
Als het display “H” weergeeft, is de kookzone nog heet. Als deze signalering voor de zone wordt
gegeven is het bijvoorbeeld mogelijk een gerecht warm te houden of boter te laten smelten
Wanneer de kookzone afkoelt, gaat het display uit.
Indicator ‘verkeerde pan of geen pan’.
Als u een pan gebruikt die niet geschikt is, die verkeerd geplaatst is of niet de juiste afmeting heeft
voor uw inductiekookplaat, dan verschijnt de indicatie “geen pan” op het display (zie de afbeelding
hiernaast). Als er binnen 60 seconden geen pan gedetecteerd wordt, gaat de kookplaat uit.
Snelkookfunctie (Booster)
Deze functie, die alleen aanwezig is bij bepaalde kookzones, maakt het mogelijk om het maximale
vermogen van de kookplaat te gebruiken (bijvoorbeeld om water zeer snel aan de kook te brengen). Om de
functie in te schakelen drukt u op de “+” toets tot “P” op het display verschijnt. Na 10 minuten gebruik van
de booster-functie stelt het apparaat de zone automatisch in op stand 9.
“Power management” (functie indien beschikbaar)
Met de functie “Power management” kan de gebruiker het maximale vermogen van de kookplaat instellen,
op basis van de eigen wensen. Deze instelling kan op willekeurig welk moment gekozen worden en wordt
gehandhaafd tot de volgende wijziging. Wanneer het maximaal gewenste vermogen wordt ingesteld, regelt de
kookplaat automatisch de verdeling over de verschillende kookzones, waarbij gegarandeerd wordt dat de drempel
nooit overschreden wordt, met bovendien het voordeel dat alle zones tegelijkertijd beheerd kunnen worden,
zonder problemen van overbelasting. Er worden 4 maximale vermogensniveaus op het display weergegeven:
2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW wordt beschouwd als maximaal vermogen van de kookplaat)
Op het moment van aanschaf van de kookplaat is deze ingesteld op het maximumvermogen
Na het aansluiten van het apparaat op het stopcontact is het de eerste 60 seconden mogelijk het gewenste
vermogensniveau in te stellen door de volgende punten uit te voeren:
13
Gebruiksaanwijzing
Stap
Bedieningspaneel
1
+
2
Druk de knop Vermogensbeheer in om de
voorgaande stap te bevestigen
3
-/+
4
Bedieningsdisplay
Ongeveer 3 seconden ingedrukt houden
Het display toont
Indrukken om het gekozen vermogen onder Zowel het lampje als de in-bedrijf-lampjes
voor de afzonderlijke kookzones gaan
de beschikbare opties in te stellen
branden
Druk de knop Vermogensbeheer in om de
Het display toont het ingestelde
voorgaande stap te bevestigen
vermogen, dat ongeveer 2 seconden
knippert. Hierna laat de kookplaat een
geluidssignaal horen en schakelt zich
vervolgens zelf uit. De plaat is nu klaar
voor gebruik.
Indien er zich tijdens de instelling van het vermogen een storing voordoet, verschijnt het symbool
in het midden, tegelijkertijd klinkt er een continu geluidssignaal gedurende ongeveer 5 seconden. In dat
geval moet de configuratieprocedure vanaf het begin herhaald worden. Als de storing zich opnieuw
voordoet, contact opnemen met de Klantenservice.
Tijdens het normale gebruik, wanneer het maximaal beschikbare vermogen bereikt is en de gebruiker dit
tracht te verhogen, dan gaat het niveau dat in gebruik is voor de betreffende zone knipperen en klinkt er
tweemaal een geluidssignaal.
Indien er voor die zone een hoger vermogen nodig is, dan moet het vermogensniveau van een of meerdere
ingeschakelde kookzones handmatig verlaagd worden.
14
Reiniging
WAARSCHUWING
- Gebruik geen stoomreinigingsapparaten.
- Voordat u begint met reinigen, moet u ervoor zorgen dat de kookzones uitgeschakeld zijn en dat
de restwarmte-indicator (“H”) niet wordt weergegeven.
BELANGRIJK: Gebruik geen schuursponsjes of pannensponsjes. Het gebruik daarvan kan het glas
beschadigen.
• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon (als hij afgekoeld is) om voedselresten en vlekken te verwijderen.
• Suiker of voedsel dat veel suiker bevat kan de kookplaat beschadigen en moet onmiddellijk worden verwijderd.
• Zout, suiker en zand kunnen krassen veroorzaken op het glazen oppervlak.
• Gebruik een zachte doek, absorberend keukenpapier of een specifiek reinigingsmiddel voor kookplaten
(volg de instructies van de fabrikant).
Opsporen van storingen
•
•
•
•
Lees en volg de instructies in de paragraaf “Gebruiksaanwijzing”.
Controleer of de netvoeding niet is uitgeschakeld.
Maak de kookplaat grondig droog na het reinigen.
Als er cijfer- of lettercodes op het display verschijnen als de kookplaat is ingeschakeld, raadpleeg dan
de volgende tabel voor instructies.
• Als de kookplaat niet kan worden uitgeschakeld na gebruik, koppel hem dan los van de netvoeding.
FOUTCODE
MOGELIJKE
OORZAKEN
BESCHRIJVING
OPLOSSEN VAN DE
FOUT
C81, C82
Het bedieningspaneel
De interne temperatuur van Wacht tot de kookplaat is
wordt uitgeschakeld door de elektronische delen is te afgekoeld voordat u hem
te hoge temperaturen.
hoog
weer gebruikt.
F42 of F43
Het aansluitvoltage is
niet goed
F12, F21, F25, F36,
F37, F40, F47, F56,
F58, F60
Bel de Klantenservice en geef de foutcode door
De sensor detecteert een
verschil tussen het voltage
van het apparaat en het
voltage van de netvoeding
Koppel de kookplaat los
van de netvoeding en
controleer de elektrische
aansluiting
Geluiden van de kookplaat
Inductiekookplaten kunnen fluitende of krakende geluiden maken tijdens normaal gebruik. Deze geluiden
zijn in feite afkomstig van de potten en pannen, als gevolg van de eigenschappen van de panbodems
(bijvoorbeeld panbodems van verschillende lagen materiaal of ongelijke bodems). Deze geluiden variëren
afhankelijk van de gebruikte potten en pannen en de hoeveelheid voedsel erin, en wijzen niet op een defect
van de kookplaat.
Daarnaast is de inductiekookplaat voorzien van een intern koelsysteem voor het regelen van de temperatuur
van de elektronische onderdelen; hierdoor is het geluid van de koelventilator te horen tijdens gebruik en
nog enkele minuten nadat de kookplaat uitgeschakeld is. Dit is volkomen normaal en zelfs essentieel voor
de correcte werking van het apparaat.
15
Klantenservice
Voordat u contact opneemt met de Klantenservice
1. Kijk of u het probleem zelf kunt oplossen aan de hand van de paragraaf “Opsporen van storingen”.
2. Schakel de kookplaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is.
Als na het uitvoeren van deze controles het probleem nog steeds aanwezig is, contact opnemen met
de dichtstbijzijnde Klantenservice.
Vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing;
• het producttype en het exacte model;
• het servicenummer (het nummer achter het woord Service op het typeplaatje), op de onderkant van het
apparaat (op de metalen plaat).
• uw adres;
• uw telefoonnummer.
Als de kookplaat gerepareerd moet worden, neem dan contact op met een erkend klantenservicecentrum
(hierdoor is het gebruik van originele reserveonderdelen en een correcte reparatie gewaarborgd).
De reserveonderdelen blijven nog 10 jaar lang verkrijgbaar.
Vermogenstabel
Vermogensniveau
Boost
Snel verwarmen
Ideaal om in korte tijd de temperatuur van het voedsel te verhogen tot het kookpunt, in het
geval van water, of snel kookvocht te verwarmen
8-9
Bakken - koken
Ideaal om aan te braden, een bereiding te starten, diepvriespoducten te bakken, water snel
aan de kook te brengen
7-8
Aanbraden - fruiten koken - grillen
Ideaal voor sauteren, gerechten goed aan de kook houden, koken en grillen (voor een korte
tijdsperiode, 5-10 minuten)
6-7
Aanbraden - koken laten sudderen - fruiten
- grillen
Ideaal voor sauteren, gerechten licht aan de kook houden, koken en grillen (voor een
gemiddelde tijdsperiode, 10-20 minuten), voorverwarmen van schalen
4-5
Koken - laten sudderen
- fruiten - grillen
Ideaal om te laden sudderen, vocht heel zachtjes aan de kook te houden, koken (gedurende
lange tijd). Deeg smeuïg maken
Max.
vermogen
Hoog
vermogen
Gemiddeld
vermogen
3-4
2-3
1-2
Laag
vermogen
Koken - laten pruttelen
- inkoken - smeuïg
maken
Smelten - ontdooien warmhouden - smeuïg
maken
1
OFF
Gebruik
(kookervaring en kookgewoonten)
Soort bereiding
Vermogen
nul
Steunoppervlak
Ideaal voor langdurige bereidingen (rijst, sauzen, braadstukken, vis) met bijbehorend vocht
(bijv. water, wijn, bouillon, melk), deeg smeuïg maken
Ideaal voor langdurige bereidingen (met een volume van minder dan een liter: rijst, sauzen,
braadstukken, vis) met vocht (bijv. water, wijn, bouillon, melk)
Ideaal voor het zacht maken van boter, het voorzichtig smelten van chocolade, het
ontdooien van kleine producten en het warmhouden van zojuist bereid voedsel (bijv.
sauzen, soepen, minestrone)
Ideaal voor het warmhouden van net bereide gerechten, het smeuïg maken van risotto’s en
het warmhouden van dekschalen (met accessoires die geschikt zijn voor inductie)
Kookplaat in stand-by of uitgeschakeld (er kan restwarmte zijn, aangegeven door een “H”)
OPMERKING:
Wanneer u voedsel met een snelle bereidingswijze maakt waarbij de warmte perfect verdeeld moet worden
(bijv. pannenkoeken) op de dubbele kookzone van 28 cm (indien aanwezig), gebruik dan pannen die niet
groter zijn dan 24 cm in diameter. Gebruik voor delicate bereidingen (bijvoorbeeld het laten smelten van
chocolade of boter) de enkele kookzones met de kleinere diameter.
16
Printed in Italy
03/15
400010769662
n
NL
Download PDF

advertising