Whirlpool VID 741 B C Instruction for Use

Whirlpool VID 741 B C Instruction for Use | Manualzz
EN
IT
English
Instructions for use
HOB
Italiano
Istruzioni per l’uso
PIANO COTTURA
Contents
Important safety instructions,5
Safeguarding the environment,6
Eco design declaration,6
Before use,6
Existing pots and pans,6
Recommended pot bottom widths,6
Recommended pot position,7
Power level table,7
Installation,7
Electrical connection,8
Instructions for use ,8
Cleaning,10
Troubleshooting guide,11
Noises made by the hob,11
After-sales service,11
Sommario
Istruzioni importanti per la sicurezza,13
Consigli per la salvaguardia dell’ambiente,14
Dichiarazione di progettazione ecocompatibile,14
Prima dell’utilizzo,14
Recipienti preesistenti,14
Diametri fondo pentola consigliati,14
Posizionamento delle pentole consigliato,15
Tabella potenze,15
Installazione,15
Collegamento alla rete elettrica,16
Istruzioni per l’uso,17
Operazioni di pulizia,19
Guida ricerca guasti,19
Rumorosità del piano di cottura,19
Servizio assistenza,20
PT
NL
FR
Français
Mode d’emploi - TABLE DE CUISSON
Sommaire
Consignes de securite importantes,21
Conseils pour la protection de l’environnement,22
Déclaration d’écoconception,22
Avant d’utiliser l’appareil,22
Anciens recipients,22
Diamètre conseille pour le fond des casseroles,23
Position conseillee des casseroles,23
Table des puissances,23
Installation,24
Branchement électrique,24
Mode d’emploi,25
Nettoyage,27
Diagnostic des pannes,27
La table de cuisson est bruyante,28
Service apres-vente,28
DA
Português
Instruções de utilização
PLACA DE FOGÃO
Nederlands
Gebruiksaanwijzing
KOOKPLAAT
Dansk
Brugervejledning
KOGESEKTION
Índice
Instruções importantes sobre segurança,29
Conselhos para a proteção do ambiente,30
Declaração de design ecológico,30
Antes da utilização,30
Panelas e frigideiras já existentes,30
Diâmetro de panelas recomendado,30
Posição recomendada da panela,31
Tabela de potências,31
Instalação,31
Ligação elétrica,32
Instruções de utilização,33
Limpeza,35
Guia de resolução de problema,35
Ruídos feitos pela placa,35
Serviço Pós-venda,36
Inhoud
Belangrijke veiligheidsinstructies,37
Milieutips,38
Eco design verklaring,38
Voordat u de kookplaat in gebruik neemt,38
Rreeds aanwezige pannen,38
Aanbevolen diameter panbodem,38
Aanbevolen panpositie,39
Vermogenstabellen,39
Installatie,40
Elektrische aansluiting,40
Gebruiksaanwijzing,41
Reinigen,43
Opsporen van storingen,43
Geluiden afkomstig van de kookplaat,44
Klantenservice,44
Indholdsfortegnelse
Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden,45
Miljøbeskyttelse,46
Erklæring om miljøvenligt design,46
Før brug,46
Eksisterende kogegrej,46
Anbefalede størrelser på grydernes bund,46
Anbefalet grydeplacering,47
Effekttabel,47
Installation,47
Tilslutning til strømforsyningen,48
Brugervejledning,48
Rengøring,50
Fejlfindingsoversigt,51
Støj fra kogesektionen,51
Serviceafdeling,51
NO
Norsk
SV
Svenska
FI
Suomi
Bruksanvisning
PLATETOPP
Bruksanvisning
SPISHÄLL
Käyttöohje
LIESI
Innholdsfortegnelse
Viktig sikkerhetsinformasjon,52
Miljøinformasjon,53
Eco design erklæring,53
Før bruk,53
Gamle panner,53
Anbefalt bredde på pannens bunn,53
Anbefalt posisjon for kokekar,54
Tabell som viser strømnivå, 54
Montering,54
Elektrisk tilkobling,55
Brukerveiledning,55
Rengjøring,57
Feilsøkingsliste,58
Lyder fra komfyrtoppen,58
Kundeservice,58
Innehållsförteckning
Viktig säkerhetsinformation,59
Miljöskydd,60
Försäkran om ekodesign,60
Före användning,60
Befintliga kokkärl,60
Rekommenderade dimensioner,60
Rekommenderad placering av kokkärl,61
Effekttabell,61
Installation,61
Elektrisk anslutning,62
Bruksanvisning,62
Rengöring,64
Felsökning,65
Spishällen ger ifrån sig ljud,65
Service,65
Sisällysluettelo
Tärkeitä turvallisuusohjeita,66
Ympäristönsuojelu,67
Ekosuunnittelua koskeva vakuutus,67
Ennen käyttöä,67
Aiemmin hankitut keittoastiat,67
Suositellut keittoastioiden pohjan leveydet,67
Keittoastian suositeltava paikka,68
Tehotasotaulukko,68
Asennus,68
Sähköliitäntä,69
Käyttöohjeet,69
Puhdistus,71
Vianetsintä,72
Liesitason aiheuttama melu,72
Huoltopalvelu,76
210 mm
180 mm
145 mm
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
180 mm
210 mm
180 mm
210 mm
145 mm
180 mm
145 mm
280 mm
210 mm
145 mm
210 mm
210 mm
280 mm
145 mm
280/180 mm
210 mm
180 mm
240 mm
145 mm
145 mm
145 mm
210 mm
145 mm
210 mm
180 mm
210 mm
180 mm
210 mm
180 mm
145 mm
180 mm
145 mm
180 mm
145 mm
180 mm
1
2
560
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
mm
0
490 +2 mm
510 mm
0
30
553 mm
R = 11,5 mm
583 +2 mm
+1
0
483 mm
0
+2
Min. 50 mm
580mm
650mm
700mm
mm
54 mm
A
0
0
560+2
0
513 +2 mm
490+2 mm
mm
R = 11,5 mm
6 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
B
750
0
+2
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
mm
Min. 50 mm
0
490 +2 mm
510 mm
+1
0
30 mm
54 mm
770 mm
483 mm
742 mm
0
R = 11,5 mm
773 +2 mm
Min. 50 mm
0
0
513 +2 mm
0
750+2
490+2 mm
mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
3
6 mm
1
2
3
Min. 40 cm
Min. 10 cm
Min. 5 cm
4
5
6
X4
4
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Dessa instruktioner ska även finnas tillgängliga på webbsidan: docs.indesit.eu
DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG
I denna bruksanvisning och på själva apparaten ges viktiga säkerhetsmeddelanden som ska läsas och alltid följas.
Detta är varningssymbolen som gäller säkerheten. Den varnar om potentiella risker för användaren och andra personer.
Alla säkerhetsmeddelanden är markerade med denna symbol och följande text:
FARA
Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka allvarliga
personskador.
VARNING
Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka allvarliga personskador.
Alla säkerhetsmeddelanden ger specifika detaljer om den potentiella risk som föreligger och talar om hur du ska undvika
personskada och annan skada samt elektriska stötar på grund av felaktig användning av apparaten. Följ följande instruktioner
noggrant:
-- Använd skyddshandskar vid uppackning och installation.
-- Apparaten ska alltid kopplas bort från elnätet innan installationsarbete utförs.
-- Installation och underhåll ska utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala
säkerhetsföreskrifter. Reparera eller byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen.
-- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta denna apparat till jord.
-- Elsladden måste vara tillräckligt lång för att en apparat som är inbyggd i ett köksskåp ska kunna anslutas till elnätet.
-- För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav, krävs att en allpolig brytare med minst 3 mm kontaktavstånd
används.
-- Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar. Anslut inte apparaten till ett uttag som kan manövreras med
fjärrkontroll.
-- Dra inte i apparatens elsladd.
-- När installationen är klar ska det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna.
-- Apparaten är uteslutande avsedd att användas i hushållet för tillagning av livsmedel. Ingen annan användning är tillåten
(t.ex. för att värma rummet). Tillverkaren ansvarar inte för olämplig eller felaktig användning eller för felaktiga inställningar
av reglagen.
-- Använd inte apparaten utomhus.
-- Under användning blir apparaten och dess åtkomliga delar heta. Det är viktigt att inte vidröra värmeelementen.
-- Barn (0–8 år) ska hållas under uppsikt när de vistas i närheten av apparaten. Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att använda apparaten om de hålls
under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår
vilka faror det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
-- Rör inte vid apparatens värmeelement under och efter användning. Undvik att apparaten kommer i kontakt med trasor
eller andra brännbara material tills alla komponenter har svalnat helt.
-- Lägg aldrig lättantändligt material på eller i närheten av apparaten.
-- Överhettad fett och olja kan lätt fatta eld. Var uppmärksam när du lagar mat med mycket fett och olja.
-- En skiljepanel (medföljer inte) ska installeras i utrymmet under apparaten.
-- Om ytan är sprucken ska du stänga av apparaten för att undvika risken för elektriska stötar (gäller endast för apparater
med glasyta).
-- Tillagningen ska övervakas. Kortvarig tillagning ska övervakas hela tiden.
-- Lämna inte spishällen utan uppsikt vid upphettning av fett eller olja eftersom det kan resultera i brand. Försök ALDRIG
att släcka brand med vatten. Stäng istället av apparaten och täck lågorna med ett lock eller en brandfilt.
FARA: Låt inte föremål stå på kokytan. Om apparaten skulle slås på av misstag kan materialet fatta eld.
-- Använd inte ångtvätt.
-- Föremål av metall, t.ex. knivar, gafflar, skedar och lock, ska inte placeras på spishällen eftersom de kan bli varma.
-- Stäng av spishällen med reglaget efter användning och förlita dig inte på kastrullavkänningen (endast för induktionshällar).
SV59
MILJÖSKYDD
Kassering av förpackningsmaterialet
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen ( ). Förpackningens olika delar ska återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser.
Avfallshantering
Denna produkt är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and
Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt kassering av den här produkten bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.
Symbolen på produkten och på de medföljande dokumenten visar att den inte får skrotas som hushållsavfall, utan ska lämnas in till miljöstation för återvinning
av elektrisk och elektronisk utrustning.
Tips för att spara energi
För att uppnå optimala resultat ska du:
• Använda kokkärl med samma bottendiameter som kokzonen.
• Endast använda flatbottnade kastruller och stekpannor.
• Täcka kokkärl med lock.
• Använda en tryckkokare för att spara energi och tid.
• Placera kokkärlet i mitten av kokzonens markering på spishällen.
FÖRSÄKRAN OM EKODESIGN
Denna apparat uppfyller kraven i den europeiska ekodesignförordningen nr 66/2014 i enlighet med europastandard EN 60350-2.
FÖRE ANVÄNDNING
VIKTIGT: Kokzonerna aktiveras endast om kokkärlen har lämplig storlek. Använd endast kokkärl med symbolen för induktionssystem (se
bilden). Placera kokkärlet på en kokzon innan du slår på spishällen.
Även om passande kastruller används, kan kokzonerna inte användas vid temperaturer under 10 °C.
BEFINTLIGA KOKKÄRL
OK
NO
Använd en magnet för att kontrollera om kokkärlet kan användas till induktionshällar: det går inte att använda kokkärl och stekpannor som inte kan detekteras magnetiskt.
-- Se till att undersidan på kokkärlen är slät eftersom den annars kan repa spishällen. Kontrollera kokkärlen.
-- Placera aldrig varma kokkärl på spishällens kontrollpanel. Det kan skada apparaten.
REKOMMENDERADE DIMENSIONER
Placera kastrullen på en kokzon innan du slår på spishällen.
För att erhålla ett bra tillagningsresultat ska diametern på kokkärlets botten överensstämma med storleken på värmezonen.
Diameter (cm)
Max (cm)
Min (cm)
Diameter (cm)
Max (cm)
Min (cm)
14,5
14,5
10
28
28
17
18
18
12
30
30
17
21
21
15
FLEXI / CONNEXTION
39 - 18
12
24
24
15
26
26
17
Kokkärlets storlek
För att avgöra storleken på kokkärlet ska man mäta kokkärlets botten (se bilden). Hänvisa till tabellen med rekommenderad kokkärlsbotten,
som anges nedan, för korrekt användning och perfekt detektering av kokkärlet. Varje värmezon har en minsta storleksgräns för
detektering av kokkärl, vilket varierar beroende på materialet på det använda kokkärlet. Därför ska du använda den värmezon som
bäst passar till diametern på ditt kokkärl.
SV60
REKOMMENDERAD PLACERING AV KOKKÄRL
Placera kokkärlen på följande sätt för bästa resultat om du använder två kokkärl samtidigt:
EFFEKTTABELL
Effektnivå
Typ av tillagning
Boost
Maxeffekt
9-7
Hög effekt
7-5
Medeleffekt
4-3
Värma upp snabbt
Fritera - koka
Använd nivå
(indikationen skall förstås integreras med din erfarenhet och dina tillagningsvanor)
Perfekt för att snabbt få maträtten till kokpunkten, speciellt för vatten eller för att snabbvärma
kokvätskor
Perfekt för att bryna, starta en tillagning, fritera djupfrysta livsmedel, snabbkoka
Bryna - fräsa - koka - griljera
Perfekt för att fräsa, hålla rätter kokande, tillaga och griljera (för kortare period, 5-10 minuter)
Bryna - koka - ånga - fräsa griljera
Perfekt för att fräsa, hålla rätter småkokande, tillaga och griljera (för medellång period, 10-20 minuter),
förvärmning
Koka - ånga - bryna - griljera
Perfekt för att ånga, hålla rätter småkokande, tillaga och grilla (för längre period)
Koka - småkoka - koka ihop fräsa ihop pasta med såsen
Låg effekt
2-1
Smälta - tina - varmhålla fräsa ihop risotto
OFF
Nolleffekt
Avställningsyta
Perfekt för längre kokning, (ris, såser, grytor, fisk) med vätska (t ex vatten, vin, buljong, mjölk), för att fräsa
ihop pasta med såsen
Perfekt för längre kokning, (ris, såser, grytor, fisk) med vätska (t ex vatten, vin, buljong, mjölk)
Perfekt för att mjukgöra smör, försiktigt smälta choklad, tina små mängder frusna livsmedel eller för att
varmhålla varmrätter (t ex såser, soppor, minestronesoppor)
Perfekt för att varmhålla nytillagade maträtter, värma risotto, och för att hålla temperaturen på
uppläggningsfat (med tillbehöret för induktion)
Spishällen är i stand-by eller avstängd (det kan finnas värme kvar i plattorna, detta markeras med H)
OBS!
Vid tillagning av rätter som kräver perfekt värmefördelning (t.ex. pannkakor) på den dubbla 28 cm kokzonen (där sådan finns), använd stekpannor som inte är större
än 24 cm i diameter. För värmekänslig tillagning (t.ex. för att smälta choklad eller smör) ska man använda de mindre singelkokzonerna.
INSTALLATION
Packa upp produkten och kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst om du upptäcker ett problem.
Se bilden på sidan 2 för inbyggnadsmått och installationsanvisningar.
FÖRBEREDA INBYGGNADSMÖBELN
VARNING
•
•
•
•
•
•
75
min. 5 mm
57
• Installera en skiljepanel under spishällen.
• Den undre delen av apparaten får inte vara
åtkombar efter installation.
• Om du installerar en ugn undertill, skall
skiljepanelen inte installeras.
80
min. 20 mm
6-7 cm
Avståndet mellan apparatens undersida och skiljepanelen ska vara samma som på bilden.
Kontrollera att avståndet mellan spishällen och ovansidan av inbyggnadsmöbeln är minst 5 mm. Om anvisningarna inte följs kan det leda till felfunktion.
Om en ugn installeras under spishällen ska ugnen vara utrustad med ett kylsystem.
Installera inte spishällen över en disk- eller tvättmaskin för att förhindra att de elektroniska kretsarna skadas när de exponeras för ånga eller fukt.
Ring kundtjänsten för att beställa skruvsats 4801 211 00112 om produkten ska monteras i jämnhöjd med bänkskivan.
När du tar bort spishällen ska du använda en skruvmejsel (medföljer inte) för att lossa klämmorna på undersidan av apparaten.
SV61
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING
• Koppla bort apparaten från elnätet.
• Installationen ska utföras av en behörig fackman som har kännedom om aktuella säkerhets- och
installationsbestämmelser.
• Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador på person, djur eller egendom som uppstår på grund av att anvisningarna i detta kapitel ej har följts.
• Elsladden måste vara tillräckligt lång för att spishällen ska kunna tas ut ur bänkskivan.
• Kontrollera att spänningen som anges på typskylten på undersidan av apparaten är samma som nätspänningen.
blå /grå
svart/brun
gul/grön
1. Lossa skruven och ta bort kopplingsplintens lock (A). För in locket i kopplingsplintens gångjärn (B).
2. För in elsladden i klämman och anslut ledningarna till kopplingsplinten i enlighet med kopplingsschemat som är placerat nära plinten.
3. Säkra elsladden med kabelklämman.
4. Stäng locket (C) och skruva fast det i kopplingsplinten med skruven.
Varje gång strömmen ansluts utför spishällen en automatisk kontroll som tar några sekunder.
Anslutning till elnät
380-415V 3N~
380-415V 2N~
svart
brun
blå
blå (grå)
gul/grön
220-240V ~
220-240 V ~ Australien och
Storbritannien
svart
brun
}
230V 2-fas 2N~
ENDAST FÖR HOLLAND
svart
}
brun
blå
blå (grå)
gul/grön
gul/grön
blå
blå (grå)
220-240V 3~
ENDAST BELGIEN
}
svart
brun
gul/grön
blå
blå (grå)
}
BRUKSANVISNING
Beskrivning av kontrollpanelen
Kontrollpanel
Effektreglering steg 1
På/Av
Timer
Kontrollpanellås/specialfunktion/
effektreglering steg 2 och 4
FLEXI
TIMER
Kokzonsreglage och tillhörande display
SV62
Effektreglering steg 1
Effektreglering steg 1
På/Av
Timer
Kontrollpanellås/specialfunktion/
effektreglering steg 2 och 4
TIMER
Effektreglering steg 1
FLEXI
Kokzonsreglage och tillhörande display
Slå på/stänga av spishällen
Slå på spishällen genom att trycka in knappen
i cirka 2 sekunder tills kokzonsdisplayen tänds. Tryck in samma knapp tills displayen släcks för att stänga
av spishällen. Alla kokzoner stängs av.
Om spishällen har använts kommer restvärmeindikatorn ”H” förbli tänd tills kokzonerna kylts av.
Om ingen funktion väljs inom 10 sekunder stängs spishällen av.
Sätta på och justera kokzoner
Strömindikatordisplay
Visning för vald kokzon
Kokzonens placering
Placera kokkärlet på matlagningszonen, tryck på strömbrytaren och aktivera önskad zon genom att trycka på motsvarande runda knapp. Siffran ”0” visas på
displayen. Om hällen är utrustad med reglage kan det användas för att ställa in önskad temperaturnivå från 0 till 9, eller eventuell boostnivå ”P”. För att höja
effektnivån, dra flera gånger med fingret över glidreglaget från höger till vänster och för att sänka effektnivån, dra med fingret i motsatt riktning. Som alternativ
kan snabbåtkomstknapparna ”+” och ”−” användas.
Stänga av kokzonerna
Stäng av kokzonen genom att trycka på motsvarande knapp i mer än 3 sekunder.
Kokzonen stängs av och ”H” visas på motsvarande display om kokzonen fortfarande är varm.
Kontrollpanellås
Funktionen blockerar alla reglage, för att undvika att hällen slås på av misstag. För att aktivera kontrollpanelens spärr, slå på spisen och tryck in spärrknappen under
tre sekunder. En ljudsignal avges och en kontrollampa nära knapplåssymbolen tänds. Alla funktioner på kontrollpanelen är låsta utom avstängningsfunktionen.
Upprepa proceduren för att avaktivera kontrollpanellåset. Indikatorn släcks och spishällen kan användas igen.
Kontrollpanellåset kan aktiveras eller avaktiveras oavsiktligt om vatten, utspillda vätskor eller andra föremål hamnar på knappen under symbolen.
Timer
Du kan använda timern för att ställa in en koktid på max 99 minuter (1 timme och 39 minuter) för alla kokzoner.
Välj kokzonen som du vill ställa in timern för och tryck på timerknappen. En ljudsignal avges när funktionen väljs (se bilden). ”00” visas på displayen
och LED-indikatorn tänds. Välj önskad tid genom att trycka in och hålla kvar knapparna ”+” eller ”-” på skjutreglaget. När den inställda tiden har gått ut hörs en
ljudsignal och kokzonen stängs av automatiskt. Tryck in timerknappen i minst 3 sekunder för att avaktivera timern.
Upprepa proceduren för att ställa in timern för en annan kokzon. Timerdisplayen visar alltid timern för den valda kokzonen eller den kortaste tiden.
Ändra eller avaktivera timern genom att trycka in knappen för val av kokzon för motsvarande timer.
Varningar på kontrollpanelen
Restvärmeindikator
Spishällen är utrustad med en restvärmeindikator för varje kokzon. Indikatorerna varnar användaren när kokzonerna är varma.
Om visas på displayen är kokzonen fortfarande varm. Om restvärmeindikatorn för en given kokzon är tänd kan den zonen användas för att till
exempel hålla en maträtt varm eller för att smälta smör.
När kokzonen har svalnat släcks displayen.
Indikator för felaktigt placerad eller ingen kastrull
Om kastrullen inte skulle vara kompatibel med din induktionshäll, eller om den är felplacerad eller av fel storlek, så visas indikationen ”kastrull saknas”
i teckenfönstret (se bild). Vi rekommenderar att flytta kastrullen på spishällen tills du hittar ett läge där spishällen aktiveras. Om inte någon kastrull
känns av inom 60 sekunder, stängs hällen av.
SV63
Funktion för snabbvärme (booster där denna funktion är tillgänglig)
Funktion som finns på somliga kokzoner och som gör det möjligt att ställa in ett effektlägre högre än den vanliga maximaleffekten (t ex för att snabbt kunna
koka upp vatten). För att aktivera funktionen, tryck på knappen ”+” tills displayen visar ”P”. Efter 5 minuters användning av booster-effekten, går apparaten
automatiskt ned till nivå 9.
FLEXI
Denna funktion används vid stora krukor som den enda zonen inte kan tillfredsställa, ex, fisk, stor kruka för kött.
För att aktivera FLEXI / CONNEXTION ZONE, vänligen tryck på "+" och "–" knapparna samtidigt som visas på bilden nedan.
Strömreglering (finns på vissa modeller)
Tack vare effektregleringsfunktionen kan användaren ställa in spishällens maximala effekt, om så önskas.
Inställningen kan ändras när som helst och sparas fram till nästa ändring.
Genom att ställa in den maximala effektnivån justerar spishällen automatiskt fördelningen till de olika kokzonerna så att denna effektgräns inte överskrids.
Denna funktion har även fördelen att kunna hantera alla kokzoner samtidigt utan risk för överbelastning.
4 maximala effektnivåer finns och visas på displayen: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW är spishällens maximala effekt).
Vid leverans är spishällen inställd på maximal effektnivå.
När du har kopplat in apparaten i eluttaget kan du under 60 sekunder ange önskad temperaturnivå genom att följa stegen nedan:
Steg
Kontrollpanel
Display
1
Tryck i ungefär 3 sekunder .
2
Tryck på Effektregleringsknappen för
att bekräfta föregående steg.
Displayen visar
3
Tryck för att ställa in önskad nivå från
de tillgängliga alternativen.
Ljuset tänds tillsammans med funktionsljusen för de olika
kokzonerna.
4
Tryck på Effektregleringsknappen för
att bekräfta föregående steg.
Displayen visar inställd nivå som blinkar i ungefär 2
sekunder. Därefter avger spishällen en ljudsignal och stängs
sedan av. Den är redo för användning.
.
Symbolen
tänds i mitten och en ljudsignal avges i cirka 5 sekunder om ett fel uppstår under effektinställningen. Om så är fallet ska du upprepa proceduren
från början. Om felet uppstår igen ska du kontakta kundtjänst.
Om användaren försöker öka effektnivån när maximal effektnivå redan är inställd blinkar effektnivån för kokzonen två gånger och en ljudsignal hörs.
För att höja kokzonens effektnivå måste först effektnivån för en eller flera andra aktiva kokzoner minskas manuellt.
Aktivera/stänga av ljudsignalen (finns inte på modeller med steglöst reglage)
Sätt på hällen och håll ned ”+”-knappen och knappen längst till höger samtidigt under minst tre sekunder (”kontrollpanellås”).
5 Sek
RENGÖRING
VARNING
• Använd inte ångrengöring.
• Kontrollera att kokzonerna är avstängda och att restvärmeindikatorn (”H”) är släckt innan du rengör
produkten.
VIKTIGT: Använd inte slipande svampar eller stålull. Användning av slipande produkter kan med tiden förstöra glaset.
• Rengör spisen efter varje användning (när den har svalnat) för att ta bort matrester och fläckar.
• Socker eller mat med hög sockerhalt skadar spishällen och ska torkas bort omedelbart.
• Salt, socker och sand kan repa glasytan.
• Använd en mjuk duk, hushållspapper eller rengöringsprodukter som passar för denna typ av spishäll (följ tillverkarens anvisningar).
• Om vätska spills ut på kokzonen kan kastrullerna börja röra sig eller vibrera.
• Torka av spishällen noga efter rengöring.
SV64
FELSÖKNING
•
•
•
•
•
Läs och följ anvisningarna i avsnittet ”Bruksanvisning”.
Kontrollera att strömförsörjningen fungerar korrekt.
Torka av spishällen noga efter rengöring.
Om alfanumeriska koder visas på displayen när spishällen slås på ska du kontrollera koderna och anvisningarna i följande tabell.
Om spishällen inte går att stänga av efter användning ska du koppla bort den från eluttaget.
FELKOD
BESKRIVNING
MÖJLIGA ORSAKER
ÅTGÄRD
C81, C82
Kontrollpanelen stängs av pga för
hög temperatur
Den invändiga temperaturen är för hög Vänta tills hällen har kylts av innan du
vid de elektroniska delarna
använder den igen
C83
Felkoden för avstängd häll visas på
kontrollpanelen pga ett fel i elkretsen
Hällen har försetts med för hög
spänning
Hällen kan fortfarande användas,
men kontakta Kundservice
Hällen kan inte värma kokkärlet
Kokkärlet är inte lämpligt för
induktionshällen
Använd ett lämpligt kokkärl
Spänningen i anslutningen är fel
eller ett fel har inträffat i
strömförsörjningen
Sensorn känner av spänning som inte
överensstämmer med nätspänningen
Koppla bort hällen från elnätet och
kontrollera elanslutningen
C85
F02, F04 eller C84
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34,
F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62,
F63, F72, F74, F77
Koppla bort hällen från elnätet.
Vänta några sekunder och koppla in den igen.
Kontakta Kundservice och uppge felkoden om felet kvarstår.
SPISHÄLLEN GER IFRÅN SIG LJUD
När induktionshällarna är på kan det uppstå en del ljud eller vibrationer som beskrivs nedan och som kan uppstå beroende på vilket material kokkärlen är
tillverkade av och på maten som tillagas:
• Kontaktljud: Den här typen av vibration uppkommer när kokkärl av olika material placeras ovanpå varandra.
• Klickande ljud vid övergång till låg-medelhög värme: Det här ljudet hörs vid övergång vid låg till medelhög värme.
• Rytmiskt klick: Det här ljudet hörs när du använder flera matlagningszoner och/eller hög kapacitet.
• Svagt susande ljud: Det här ljudet är ett resultat av kokkärlet och mängden innehåll.
• Bakgrundsljud: Iinduktionsspisen är utrustad med en fläkt som har till syfte att kyla av spisens elektroniska komponenter. Fläkten hörs medan spisen
är på och några minuter efter att den har stängts av. När du höjer eller sänker de aktiverade matlagningszonerna kan också fläktljudet öka eller minska.
Detta är normalt och viktigt för att induktionssystemet ska fungera korrekt och är alltså inte ett tecken på fel eller skador.
SERVICE
Innan du kontaktar Service:
1. Försök att åtgärda felet på egen hand med hjälp av kapitlet ”Felsökning”.
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste kundtjänst.
Lämna alltid följande uppgifter:
• En kort beskrivning av felet.
• produkttyp och modell;
• servicenumret (numret finns efter ordet SERVICE på typskylten) som finns under apparaten (på metallplattan);
• Fullständig adress.
• Telefonnummer.
Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad om det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att reparationen
utförs på korrekt sätt). Reservdelar finns tillgängliga i 10 år.
EN
400011236751
IT
FR
PT
NL
DA NO
WHIRLPOOL EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n.1
20016 PERO (MI) ITALY
SV65
SV
FI
03/18
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement