Whirlpool SW8 AM2C XRL Use and care guide | Manualzz
Brukerhåndbok
www.whirlpool.eu/register
BRUKERHÅNDBOK
MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.
For å motta en mer fullstendig assistanse,
vær vennlig å registrere apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register
INDEKS
BRUK- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Produktbeskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kontrollpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kjøleskapsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hyller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Skuff med null grader*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hvordan bruke apparatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Første gangs bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kjøleskap og oppbevaring av matvarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Slik oppbevarer du ferskmat og drikkevarer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Funksjonslyder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Anbefaling hvis apparatet ikke er i bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Renhold og vedlikehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Feilsøking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ettersalgs-service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2
Helse & Sikkerhetsveiledning
SIKKERHETSREGLER
Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk
apparatet. Oppbevar de i nærheten for fremtidig
referanse.
Disse instruksene og selve husholdningsapparatet er
utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet, som
alltid må respekteres. Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar ved manglende overholdelse av disse
sikkerhetsinstruksjonene, for uriktig bruk av apparatet
eller feil innstilling av kommandoer.
 Svært små barn (0-3 år) må holdes på sikker
avstand fra apparatet. Små barn (3-8 år) må holdes på
sikker avstand fra apparatet med mindre de holdes
under kontinuerlig oppsyn. Barn fra 8 år og oppover
og personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller
psykisk funksjonsevne, eller manglende erfaring og
kunnskap kan kun bruke dette apparatet under tilsyn
eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk av
apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må
ikke leke med apparatet. Barn må ikke foreta
rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være
under tilsyn.
TILLATT BRUK
NO
VIKTIG MÅ LESES OG RESPEKTERES
 ADVARSEL: Pass på at det ikke oppstår skader på
rørene i kjølekretsen på apparatet.
 
ADVARSEL: Hold alle ventilasjonsåpninger i
apparatinnhegningen eller i innbyggingsstrukturen
fri for hindre.
 ADVARSEL: Bruk ikke andre mekaniske, elektriske
eller kjemiske hjelpemidler for å fremskynde
avrimingen enn de som eventuelt anbefales av
produsenten.
 ADVARSEL: Du må hverken bruke eller oppbevare
elektrisk utstyr inne i seksjonene til apparatet, med
mindre disse er godkjent av produsenten.
 ADVARSEL: Dispenser for isbiter og eller vann som
ikke er koblet direkte til vannforsyningen, må kun
fylles med drikkevann.
 
ADVARSEL: Automatisk is-maskin og/eller
vanndispensere må kobles til en vannforsyning som
kun tilfører drikkevann, hvor trykket i ledningen
befinner seg mellom 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og 8,1 bar).
 Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser
med lettantennelige stoffer i apparatet.
 Svelg ikke innholdet (ikke giftig) i kjøleelementene
(leveres kun sammen med noen modeller). Ikke spis
ispinner eller isbiter umiddelbart etter at de er tatt ut
av fryseren, ettersom dette kan forårsake kuldesår.
 Når det gjelder produkter som bruker et luftfilter
inni en tilgjengelig viftedeksel, må filteret alltid være
på plass når kjøleskapet er i bruk.
 Sett aldri glassbeholdere med væsker inn i
fryseseksjonen, da de kan knuses.
Ikke blokker viften (hvis den er inkludert) med
matvarer. Kontroller at døren til seksjonene kan
lukkes ordentlig når matvarene er satt inn. Dette
gjelder særlig døren til fryseren.
 Skadde pakninger må skiftes så raskt som mulig.
 Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av ferske
matvarer og fryseseksjonen kun til oppbevaring av
frysevarer, samt til innfrysing av ferske matvarer og
produksjon av isbiter.
 Unngå å oppbevare uinnpakket mat i direkte
kontakt med de innvendige overflatene i kjøleskapet
eller fryseren.
Apparatet kan ha spesialbokser (boks for ferske
matvarer, Zero Degree Box (kjøleboks), osv.). Disse
kan fjernes, med mindre annet er angitt i produktets
brukerveiledning, mens ytelsene vil være de samme.
 C-pentan brukes som blåsemiddel i isolasjonsskum
og er en brennbar gass.
 FORSIKTIG: Dette apparatet er ikke beregnet på å
bli styrt ved en ekstern bryter, som f.eks. en timer,
eller et adskilt system for fjernkontroll.
 
Dette apparatet er beregnet for bruk i
husholdninger og på lignende steder som for
eksempel: selvbetjente kjøkken for butikkansatte, på
kontorer eller på andre arbeidsplasser; gårder; av
gjester på hotell, motell, bed & breakfast og andre
overnattingssteder.
 Dette apparatet er ikke beregnet for profesjonell
bruk. Apparatet må ikke benyttes utendørs.
 "Pæren som er brukt i apparatet er spesielt fremstilt
for bruk i husholdningsapparater, og skal ikke brukes
til vanlig innendørs belysning (Kommisjonens
forordning (EF) nr. 244/2009).
 Apparatet er beregnet på bruk på plasser hvor
omgivelsestemperaturen befinner seg innenfor
følgende intervall, i henhold til klimaklassen som er
oppgitt på typeskiltet. Det kan hende apparatet ikke
fungerer korrekt dersom omgivelsestemperaturen
over lengre tid er lavere eller høyere enn de
temperaturer apparatet er beregnet for.
Klimaklasse Omg.T. (°C)
SN:Fra 10 til 32 °C;
N:Fra 16 til 32 °C
ST: Fra 16 til 38 °C;
T: Fra 16 til 43 °C
 Dette apparatet inneholder ikke CFS. Kjølekretsen
inneholder R600a (HC). For apparater med Isobutan MONTERING
(R600 a): Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning
 Flytting og montering av produktet må utføres av
på miljøet. Gassen er imidlertid brannfarlig. Det er to eller flere personer - fare for skade. Bruk beskyttende
derfor viktig å forsikre seg om at rørene i kjølekretsen hansker for å pakke ut og installere - fare for kutt.
ikke er skadet - spesielt når du tømmer kjølekretsen.
 Installasjon, inkludert tilkopling til vannledning
3
(hvis den finnes) og elektriske tilkoplinger, og
reparasjoner må utføres av kvalifiserte teknikere. Du
må ikke reparere eller skifte ut noen som helst del av
apparatet dersom dette ikke er uttrykkelig angitt i
bruksanvisningen. Hold barn på sikker avstand fra
installasjonsområdet. Etter at du har pakket ut
apparatet må du påse at det ikke er blitt skadet under
transporten. Dersom du oppdager noen problemer,
må du kontakte forhandleren eller serviceavdelingen.
Når apparatet er installert, må emballasjeavfall (plast,
deler i styroskum osv.) oppbevares utilgjengelig for
barn - fare for kvelning. Apparatet må alltid frakobles
strømnettet før installasjonen utføres - fare for
elektrisk støt. Under monteringen må du påse at
strømledningen ikke kommer i klem og blir skadet fare for elektrisk støt. Apparatet må kun slås på etter
at installasjonen er avsluttet.
 Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at det
ikke oppstår skader på gulvet (f. eks. parkett). Installer
og oppvatre apparatet på et gulv eller en støtte som
er tilstrekkelig solid og på et sted som er egnet for
størrelsen og bruken av apparatet. Påse at apparatet
ikke befinner seg i nærheten av en varmekilde og
kontrollere at alle fire føttene står støtt og godt på
gulvet, juster de dersom det er nødvendig, og
kontroller at apparatet står helt i plan ved å benytte
et vater. Vent i minst to timer før apparatet settes i
gang, for å sikre at kjølekretsen virker som den skal.
 For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må du la det
være rom på begge sider og over apparatet.
Avstanden mellom baksiden av apparatet og veggen
må være 50 mm, for å unngå at en kommer nær
varme overflater. Er avstanden kortere, økes
apparatets energiforbruk.
 
ADVARSEL: For å unngå farlige situasjoner
forårsaket av ustabilitet må apparatet plasseres eller
festes i henhold til produsentens instruksjoner. Det er
forbudt å plassere kjøleskapet på en slik måte at
metallslangen til gassflammene, metallrør med gass
eller vannrør eller elektriske ledninger kommer i
kontakt
med
kjøleskapets
bakvegg
(kondensatorspole).
 Det forutsettes ikke at døren kan hengsles om. Du
må ikke forsøke å hengsle om døren.
ELEKTRISKE ADVARSLER
 
Det må være mulig å koble apparatet fra
strømforsyningen ved å trekke ut støpslet dersom
støpselet er tilgjengelig, eller ved hjelp av en flerpolet
bryter montert over stikkontakten i henhold til
reglene som gjelder for elektriske ledninger og
apparatet må koples til jord for å oppfylle kravene i
de nasjonale sikkerhetsforskriftene.
 Ikke bruk skjøteledninger, multi-stikkontakter eller
adaptere. De elektriske komponentene må ikke være
tilgjengelige etter installasjonen. Ikke bruk apparatet
4
Helse & Sikkerhetsveiledning
når du er våt eller barbent. Ikke bruk dette apparatet
dersom strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis
det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er
blitt skadet eller har falt ned.
 Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes
med en identisk ledning av produsenten,
serviceavdelingen eller tilsvarende kvalifiserte
personer for å unngå farlige situasjoner - fare for
elektrisk støt.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
 ADVARSEL: Påse at apparatet er slått av og koplet
fra strømforsyningen før du utfører vedlikehold; bruk
aldri damprengjøringsutstyr - fare for elektrisk støt.
 Ikke bruk slipende eller sterke rengjøringsmidler
som vindusspray, skuremidler, brennbare væsker,
voks, konsentrerte vaskemidler, blekemidler eller
rensemidler som inneholder petroleumsprodukter
på plastdeler, interiør og dørprofiler eller pakninger.
Bruk ikke papirhåndklær, skureputer eller andre harde
rengjøringsinstrument.
AVHENDING AV EMBALLASJE
Emballasjen består av 100% resirkulerbart material, og er merket med
resirkuleringssymbolet .
De forskjellige delene av emballasjen skal ikke kastes i husholdningsavfallet,
men resirkuleres i henhold til de lokale forskrifter.
AVHENDING AV BRUKTE
HUSHOLDNINGSAPPARAT
Apparatet er fremstilt av material som kan resirkuleres eller brukes om
igjen. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser
angående avfallsbehandling. For videre informasjon om behandling,
gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater,
kan du kontakte kommunen, det lokale renholdsverket eller butikken
der du kjøpte husholdningsapparatet. Dette apparatet er merket i
overensstemmelse med det Europeiske Direktivet 2012/19/EU, Kasserte
elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Ved å sørge for at dette
produktet kasseres forskriftmessig, bidrar du til å forhindre de negative
miljø- og helsekonsekvensene feil avfallshåndtering av dette produktet
kan forårsake.
Symbolet på dette produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer
at dette apparatet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men
transporteres til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr.
RÅD OM ENERGISPARING
Plasser apparatet i et tørt rom med god ventilasjon, med god avstand fra
varmekilder (f.eks. radiator, komfyr o.l.) og på et sted hvor det ikke utsettes
for direkte sollys. Bruk en isolasjonsplate om nødvendig.
Følg installasjonsveiledningen for å sikre tilfredsstillende ventilasjon.
Utilstrekkelig ventilasjon på baksiden av apparatet øker energiforbruket
og gir redusert avkjøling.
Dersom døren åpnes ofte vil dette føre til økt energiforbruk.
Den innvendige temperaturen til apparatet og Energiforbruket kan også
påvirkes av omgivelsestemperaturen, såvel som plasseringen av apparatet.
Temperaturreguleringen bør ta disse faktorene med i betraktning.
Åpne døren så lite som mulig.
Sett mat som skal tines, i kjøleskapet. De frosne produktene er med på
å kjøle ned matvarene i kjøleskapet. Kjøl ned varm mat og drikke før de
settes inn i apparatet.
Hylleplasseringen i kjøleskapet har ingenting å si for hvor energieffektivt
kjøleskapet er. Matvarene bør plasseres slik at luften kan sirkulere effektivt
(matvarene bør ikke være i kontakt med hverandre og bør ikke stå helt inn
mot bakveggen).
Du kan øke lagringskapasiteten av frossen mat ved å fjerne kurvene, og
Stopp Frost-skuffen dersom denne finnes.
Du trenger ikke bekymre deg om støy som kommer fra kompressoren som
er beskrevet som normale lyder i dette produktets hurtigveiledning.
NO
Bruk- og vedlikeholdsveiledning
PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
4
5
6
16
18
7
X
X
12
8
9
10
17
11
13
14
15
1. Kontrollpanel
2. Hoveddiodelys*
3. Vifte
4. Tilleggslys i Multi-flow*
5. Skillevegg*
6. Multi-flow kaldluftområde*
7. Flaskehylle*
8. Sensordeksel
9. Skuff med null grader*
10.Typeplate med kommersielt navn
11.Kjøligere seksjon (best for kjøtt og
fisk)*
12.Områdehyller
13.Frukt- og grønnsaksskuff
14.Skillevegg grønnsaksskuff*
15.Sett for reversering av dører*
16.Egghylle*
17. Flaskeskiller*
18.Dørskuffer
19.Dørtetningslist
19
KONTROLLPANEL
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ON/STANDBY
Temperaturindikator
FAST COOL knapp
ALARM-indikator
Temperaturknapp
6th sense fresh control
5.
ON/STANDBY
Trykk på og hold inne -knappen i tre sekunder for å
sette produktet i standby-modus. Alle ikonene slås av
unntatt On/Standby-indikatoren . Trykk én gang (kort)
på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt. (se
brukerveiledningen)
FAST COOL KNAPP
Bruk funksjonen for hurtig nedkjøling til å øke
nedkjølingskapasiteten i kjøleskapsseksjonen. Denne
funksjonen anbefales når en stor mengde matvarer
legges inn i kjøleskapseksjonen. Trykk på knappen for
hurtig nedkjøling for å aktivere denne funksjonen.
Indikatoren for hurtig nedkjøling slås på når det aktiveres.
Funksjonen deaktiveres automatisk etter 6 timer, eller den
kan deaktiveres manuelt ved å trykke på knappen for hurtig
nedkjøling igjen.
TEMPERATURKNAPP
Trykk på temperaturknappen for å justere temperaturen:
Verdien går i syklus mellom 8 °C og 2 °C.
Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele
kjøleskapet.
6TH SENSE FRESH CONTROL
Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for
å bevare maten. For “6th Sense Fresh Control”, trykk og hold
nede Hurtig nedkjøling og Stopp Alarm knappene
samtidig i 3 sekunder til du hører et signal og “6th Sense
Fresh Control” ikonet slukkes som en bekreftelse på at
funksjonen er deaktivert. Gjenta samme prosedyre for å
aktivere funksjonen på nytt.
Merk: Når funksjonen deaktiveres, slås VIFTEN i kjøleskapet av.
VIFTE
STOP ALARM KNAPP
Trykk på for å slå av lydalarmen.
* Tilgjengelig på utvalgte modeller
5
Bruk- og vedlikeholdsveiledning
Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i produktet,
slik at maten bevares bedre. Som standard er viften slått
på. For å slå av VIFTEN, trykk og hold ned Hurtig nedkjøling
og Stopp alarm knappene samtidig i tre sekunder
til du hører et signal og “6th Sense Fresh Control” ikonet
vil slukkes som en bekreftelse på at viften er slått av.
Gjenta samme prosedyre for å slå på viften . Det lyder et
bekreftelsessignal, og ikonet slås på.
Merk: Se delen om energibesparende tips i brukerveiledningen
for grunner til å slå av viften.
FERIE KNAPP
Denne funksjonen kan aktiveres for å redusere
energiforbruket til maskinen i en lengre periode.
Før funksjonen aktiveres må all lett fordervelig mat fjernes
fra kjøleskapsseksjonen. Pass på at døren er ordentlig igjen
ettersom kjøleskapet vil holde en passende temperatur for
å unngå at det oppstår ubehagelig lukt (+12 °C). Aktiver/
deaktiver ved å trykke på ferieknappen i tre sekunder.
Når funksjonen er aktivert, lyser det aktuelle symbolet, og
temperaturen i kjøleskapsseksjonen får et høyere settpunkt
(temperaturvisningen viser det nye settpunktet på +12
°C). Når settpunktet for temperaturen endres, deaktiveres
denne funksjonen automatisk.
KJØLESKAPSBELYSNING
Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker lysdioder, dette gir
et bedre lys enn de tradisjonelle lysepærene samt meget lavt
energiforbruk.
Kontakt Teknisk assistanse hvis du trenger å skifte dem.
Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes.
HYLLER
Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.
DØR
OMHENGSLING AV DØREN
Merk: Du kan endre hvilken vei døren åpner seg. Hvis dette gjøres
av serviceavdelingen, dekkes det ikke av garantien.
Følg instruksene i Installasjonsveiledningen.
SKUFF MED NULL GRADER*
Nullgradersskuffen er spesielt konstruert for å opprettholde
en lav temperatur og egnet fuktighet for å holde mat ferskere
lenger (for eksempel kjøtt, fisk, frukt og vintergrønnsaker).
AKTIVERE OG DEAKTIVERE BOKSEN
For å aktivere/deaktivere boksen, trykk på
knappen slik det er vist i figuren.
Når boksen er aktivert, tennes symbolet.
Temperaturen inne i boksen, når den er aktiv, er ca. 0 °.
Følgende faktorer er viktige for at "nullgraders"-boksen skal
fungere som den skal:
• kjøleskapseksjonen må slås på
• temperaturen i kjøleskapet må være mellom +2 °C og +5
°C
• boksen må være satt inn for å muliggjøre aktivering
• ingen spesialfunksjoner må være valgt (standby, ferie –
hvor dette er aktuelt).
Hvis noen av disse spesialfunksjonene er valgt, må
"nullgraders"-boksen deaktiveres manuelt, og eventuell
fersk mat i den fjernes. Hvis manuell deaktivering ikke skjer,
deaktiveres boksen automatisk etter 8 timer.
Merk:
-- kontroller at skuffen er satt riktig på plass dersom symbolet
ikke tennes når funksjonen aktiveres; - dersom problemet
vedvarer, kontakt service-avdelingen
-- hvis funksjonen er aktiv og skuffen er åpen, kan det hende
at symbolet på kontrollpanelet automatisk deaktiveres. Hvis
skuffen er satt inn, blir symbolet aktivt igjen
6
--
uavhengig av tilstanden til funksjonen, kan en høre en svak lyd:
dette er normalt og det er ingen grunn til å bekymre seg.
NO
Bruk- og vedlikeholdsveiledning
HVORDAN BRUKE APPARATET
FØRSTE GANGS BRUK
Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kopler
apparatet til strømnettet.
Kople apparatet til strømnettet, drei termostatbryteren for å
slå på apparatet.
Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før
den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt
fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta
slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig).
KJØLESKAP OG OPPBEVARING AV MATVARER
I kjøleseksjonen kan fersk mat og drikke oppbevares.
Kjøleseksjonen avrimes fullstendig automatisk. At det av og
til forekommer vanndråper på seksjonens indre bakvegg, er
et tegn på den automatiske avrimingsfasen. Smeltevannet
renner ned gjennom et dreneringshull og samles deretter
opp i en beholder, der det fordamper.
Merk: omgivelsestemperaturen, hvor ofte dørene åpnes og
apparatets plassering kan ha innvirkning på den innvendige
temperaturen i de to seksjonene. Still inn temperaturen avhengig
av disse faktorene.
Ved svært fuktige forhold kan det dannes kondens i kjøleseksjonen,
særlig på glasshyllene.
I dette tilfellet anbefales det at du lukker beholdere som
inneholder væske (f.eks. en kjele med sjy), pakker inn mat med høyt
vanninnhold (f.eks. grønnsaker) og slår på vifta, hvis den finnes.
Alle skuffer, dørhyller og hyller kan fjernes.
LUFTVENTILASJON
Den naturlige luftsirkulasjonen i kjøleskapsseksjonen gir
soner med ulike temperaturer. Det er kaldest like over fruktog grønnsaksskuffen og inne ved bakveggen. Det er varmest
helt øverst mot døren.
Utilstrekkelig ventilasjon gir økt energiforbruk og dårligere
kjøling.
SLIK OPPBEVARER DU FERSKMAT OG DRIKKEVARER
Matvarer som frigjør store mengder etylengass (epler,
aprikoser, pærer, fersken, avokado, fiken, plommer, blåbær,
melon, bønner) og de som er følsomme for denne type
gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares
adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke
reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen
med kiwi eller kål.
Ikke plassere matvarene så tett sammen at luften ikke
kan sirkulere ordentlig. Bruk beholdere av plast, metall,
aluminium og glass som kan resirkuleres, og pakk inn maten i
plastfolie.
Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet,
anbefaler vi at du bruker hyllene like over frukt- og
grønnsaksskuffen, siden dette er det kaldeste området
i seksjonen. Bruk alltid lukkede beholdere til væske og
matvarer med sterk lukt eller smak eller som lett trekker til
seg lukt eller smak. Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte
modeller) for å unngå at flasker velter.
Forklaring
FRYSER SONE
X
X
TEMPERERT SONE
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt,
bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk,
smør, syltetøy
KJØLESONE
Anbefales for oppbevaring av ost, melk,
meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
KJØLIGSTE SONE
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg,
desserter, fisk og kjøtt
FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF
7
Bruk- og vedlikeholdsveiledning
FUNKSJONSLYDER
1. Det er normalt at kompressoren gir fra seg lyd mens
produktet arbeider.
2. Gurgling og knitring genereres ved passasje av kjølegass i
kjølekretsen, derfor er dette normale lyder.
4. Kontroller at balkongene på innsiden av kjøleskapsdøren,
hyllene og skuffene i kjøleskapseksjonen er riktig festet
og plassert, for å unngå mulige vibrasjoner.
5. Ikke plasser glass (flasker, syltetøyglass o.l.) i direkte
kontakt med hverandre for å unngå vibrasjoner.
6. Dette apparatet er utstyrt med en kompressor
som arbeider ved optimal hastighet for å redusere
energiforbruket til et minimum. Så kan det skje at
kompressoren i visse situasjoner (om sommeren eller om
store mengder mat er lagt inn i kjøleskapet/fryseren) øker
hastigheten, og derfor er det mer støy enn vanlig.
3. Det er mulig å "høre" knirkelyder når kompressoren er
aktive og ikke aktiv: det er en normal lyd ved produktets
struktur.
ANBEFALING HVIS APPARATET IKKE ER I BRUK
DERSOM APPARATET IKKE BLIR BRUKT
I TILFELLE STRØMTILFØRSELEN AVBRYTES
Frakoble apparatet fra strømforsyningen, tøm det, avrim det
(om nødvendig) og rengjør det.
Hold dørene litt på gløtt for å la lufta sirkulere inni
seksjonene. Ved å gjøre dette unngår du at det dannes mugg
og vond lukt.
Hold dørene lukket slik at maten holder seg kald så lenge
som mulig. Ikke frys mat som er delvis tint, på nytt. Hvis det
er et lengre strømbrudd, kan alarmen for langt strømbrudd
også bli aktivert (i produkter med elektronikk).
RENHOLD OG VEDLIKEHOLD
Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk ut stikkontakten til apparatet eller koble fra strømforsyningen.
Du må aldri bruke skuremidler. Kjøleskapdeler må aldri rengjøres med brennbare væsker.
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler, men med en
tørr klut.
Rengjør apparatet en gang i blant med en klut og en
oppløsning av lunkent vann og nøytrale rengjøringsmidler
beregnet for innvendig rengjøring av kjøleskapet.
8
For å sikre konstant og riktig flyt av avrimingsvannet bør du
jevnlig rengjøre innsiden av drensrøret
som befinner seg i bakveggen
på kjøleseksjonen nær frukt- og
grønnsaksskuffen, ved hjelp av det
medfølgende redskapet.
NO
Bruk- og vedlikeholdsveiledning
FEILSØKING
Hva må gjøres hvis...
Mulige årsaker
Løsninger
Apparatet virker ikke.
Det kan være problemer med
strømnettet.
Kontroller følgende:
• det er ikke er strømbrudd;
• støpslet sitter skikkelig i stikkontakten, og den topolede
bryteren (hvis montert) er i riktig posisjon (på);
• den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset
fungerer som den skal;
• strømledningen er ikke ødelagt;
Lyset inni apparatet
virker ikke.
Det kan være nødvendig å skifte
lysepæren.
Kople apparatet fra strømnettet og kontakt Teknisk
assistanse hvis du trenger å skifte ut deler.
Temperaturen inni
seksjonene er ikke lav
nok.
Årsakene kan være forskjellige (se
kolonnen “Løsning”).
Kontroller følgende:
• dørene er ordentlig lukket;
• apparatet er ikke installert nær en varmekilde;
• temperaturinnstillingen er riktig;
• luftsirkulasjonen gjennom ventilenes rister nederst i
apparatet er ikke forhindret.
Det samler seg
vann på bunnen av
kjøleseksjonen.
Avløpshullet er blokkert.
Rengjør vannavløpet for avriming (se seksjonen "Rengjøring
og vedlikehold").
Den fremste kanten
på apparatet, som
dørpakningene tetter
mot er varm.
Dette er ikke en feil. Det forhindrer
at det dannes kondens.
En løsning er ikke nødvendig.
Temperaturen i
•
kjøleseksjonen er for lav.
Den innstilte temperaturen er
for kald.
•
•
Prøv å still inn en høyere temperatur.
Slå av viften (hvis denne finnes) beskrevet i avsnittet
“VIFTE”.
9
Bruk- og vedlikeholdsveiledning
ETTERSALGS-SERVICE
FØR DU KONTAKTER SERVICE-AVDELING
1. Se om du kan løse problemet på egen hånd ved hjelp av
forslagene i FEILSØKINGSLISTEN. Slå av og på apparatet
for å se om feilen vedvarer.
DERSOM PROBLEMET FORTSATT
VEDVARER, TA KONTAKT MED DEN NÆRMESTE
ETTERSALGSSERVICEN
For å motta assistanse, ring nummeret som står i
garantiheftet eller følg instruksene på nettstedet
www‌.‌whirlpool‌.‌eu
Når du kontakter vår Ettersalgstjenesten til vår Kundeservice,
må du alltid spesifisere:
• en kort beskrivelse av feilen;
• typen og nøyaktig apparatmodell;
•
service nummer (nummer etter ordet Service på
typeplaten). Servicenummeret er også oppgitt på
garantiseddelen;
• din fulle adresse;
• ditt telefonnummer.
Dersom du har behov for en reparasjon, må du henvende deg
til en autorisert serviceavdeling (dette sikrer at det benyttes
originale reservedeler og at reparasjonen utføres korrekt).
19515445100
10
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement