Whirlpool | ADGI 941 FD | Instruction for Use | Whirlpool ADG 196 Instruction for Use

Whirlpool ADG 196 Instruction for Use
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE
UPOZORENJE:
Pri korištenju vaše perilice posuđa pridržavajte se
sljedećih mjera opreza:
UPUTE ZA UZEMLJENJE
• Ovaj uređaj potrebno je uzemljiti. U slučaju
neispravnog rada ili kvara, uzemljenje će smanjiti
opasnost od električnog udara tako što će struji
pružiti putanju najmanjeg otpora. Ovaj uređaj
opremljen je kabelom koji ima električni vodič i
utikač za uzemljenje uređaja.
• Utikač je potrebno utaknuti u odgovarajuću
utičnicu koja je postavljena i uzemljena u skladu
sa svim lokalnim propisima i zakonima.
• Ne dopušta se primjena produžnog kabela.
UPOZORENJE:
Neispravno priključivanje vodiča za uzemljenje
uređaja može prouzročiti opasnost od električnog
udara.
• Provjerite s kvalificiranim električarom ili
serviserom ako niste sigurni je li uređaj ispravno
uzemljen. Nemojte mijenjati utikač koji je
isporučen uz uređaj ako ne odgovara utičnici.
Neka kvalificirani električar instalira ispravnu
utičnicu.
UPOZORENJE:
ISPRAVNA UPORABA
• Potrebno je osigurati pristup isključivanju uređaja
(utikaču mrežnog napajanja) nakon instalacije.
• Nemojte zloupotrebljavati, sjedati, stajati na vrata
ili košare za posuđe perilice posuđa.
• Nemojte uključivati perilicu posuđa ako sve ploče
kućišta nisu pravilno na mjestu. Otvarajte vrata
vrlo oprezno ako je perilica uključena, postoji
opasnost od prskanja vode.
• Nemojte postavljati teške predmete na otvorena
vrata, ili stajati na njima. Uređaj bi se mogao
prevrnuti.
• Prilikom stavljanja posuđa i pribora koji želite
oprati:
1) Stavite oštre predmete tako da ne mogu oštetiti
brtvu na vratima;
2) Upozorenje: Noževi i ostali šiljasti pribor moraju
se staviti u košaricu sa šiljastim vrhovima naprema
dolje ili položeni u vodoravnom položaju.
• Pri korištenju perilice posuđa, plastični predmeti
ne smiju doći u dodir s grijaćim elementom. (Ova
se uputa odnosi samo na uređaje s vidljivim
grijaćim elementom.)
• Provjerite je li odjeljak za deterdžent prazan nakon
dovršetka ciklusa pranja.
• Nemojte prati plastične predmete ako nisu
označeni da su sigurni za perilicu posuđa ili
nemaju ekvivalentnu oznaku. Za plastične
predmete koji nisu tako označeni, provjerite
preporuke njihovog proizvođača.
• Upotrebljavajte samo deterdžente i sredstva za
ispiranje koji odgovaraju automatskoj perilici
posuđa.
• Nikada nemojte koristiti sapun, deterdžent za
rublje, ili deterdžent za ručno pranje u vašoj
perilici posuđa. Držite te proizvode izvan dohvata
djece.
• Držite djecu podalje od deterdženta i sredstva za
ispiranje te od otvorenih vrata perilice posuđa,
možda je u unutrašnjosti ostalo deterdženta.
• Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju osoba
(uključujući djecu) koje imaju smanjene fizičke,
senzorne ili mentalne sposobnosti, ili su bez
iskustva ili znanja, osim ako su nadgledane ili ako
su dobile upute vezane uz korištenje uređaja od
osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
• Djeca moraju biti nadgledana da biste osigurali da
se neće igrati s uređajem.
• Deterdženti za perilice posuđa jako su alkalične
tvari, mogu biti izuzetno opasne ako se progutaju.
Izbjegavajte dodir s kožom i očima te držite djecu
podalje od perilice posuđa kada su vrata otvorena.
• Vrata ne smiju ostati otvorena, jer to može
povećati opasnost od prevrtanja.
• Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni serviser, ili osoba sličnih kvalifikacija ga
mora zamijeniti kako bi se spriječila opasnost.
• Uklonite vrata odjeljka za pranje kada izbacujete iz
upotrebe staru perilicu posuđa i odlažete je na
otpad.
• Molimo vas da pravilno odložite ambalažni
materijal.
• Upotrebljavajte perilicu za posuđe samo za
namijenjenu funkciju.
• Tijekom postavljanja, dovod električne energije ne
smije biti prekomjerno ili opasno savijen ili
spljošten. Nemojte vršiti nikakve izmjene na
upravljačkim tipkama.
• Uređaj treba priključiti na vodovodnu mrežu uz
pomoć novog kompleta cijevi, ne smijete koristiti
stari komplet cijevi.
• Nazivni napon je: AC 220-240 V/50 Hz.
• Maksimalni broj kompleta posuđa za pranje je 10.
• Maksimalni dopušteni ulazni tlak vode je 1 Mpa.
• Minimalni dopušteni ulazni tlak vode je 0,04 Mpa.
POZORNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE
SIGURNOSNIH INFORMACIJA
SAČUVAJTE OVE UPUTE
409
ZAŠTITA OKOLIŠA
• Ovaj je uređaj izrađen od materijala koji se može reciklirati ili ponovno upotrijebiti. Prilikom bacanja
uređaja, pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju otpada. Prije bacanja uređaja na otpad presijecite
električni kabel tako da se uređaj ne može ponovno upotrijebiti.
• Za detaljnije informacije o rukovanju i recikliranju ovog proizvoda obratite se lokalnim vlastima koje se bave
odvojenim prikupljanjem otpada ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
BACANJE AMBALAŽE
• Ambalaža se može ponovno reciklirati 100%, što potvrđuje istaknuti znak recikliranja
. Razni dijelovi
ambalaže ne smiju se bacati u okoliš, već se moraju baciti na otpad u skladu s lokalnim propisima.
BACANJE UREĐAJA NA OTPAD
• Ovaj uređaj je označen u skladu s Europskom direktivom 2002/96/EZ o Električnom i elektroničkom otpadu
(WEEE).
• Pravilnim odlaganjem ovog uređaja na otpad možete pomoći u sprječavanju mogućih štetnih posljedica po
okoliš i po zdravlje ljudi.
• Simbol
na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji pokazuje da se s ovim proizvodom ne smije
postupati kao s otpadom iz domaćinstva, nego ga treba predati prikladnom sakupljalištu za recikliranje
električnih i elektroničkih uređaja.
ODLAGANJE
Ispravno odložite ambalažni materijal na otpad.
Sav se ambalažni materijal može reciklirati.
Plastični dijelovi označeni su standardnim međunarodnim kraticama:
• PE za polietilen, npr. omotna folija
• PS za polistiren, npr. stilopor
• POM za polioksimetilen, npr. plastične kopče
• PP za polipropilen, npr. punjač soli
• ABS za akrilonitril-butadien-stiren, npr. upravljačka ploča.
UPOZORENJE:
• Ambalažni materijal može biti opasan za djecu!
• Za odlaganje ambalaže i uređaja na otpad obratite se centru za recikliranje. Presijecite električni kabel i
onesposobite bravu na vratima.
• Kartonska ambalaža izrađena je od recikliranog papira i treba ju odložiti na sakupljalište otpadnog papira
radi recikliranja.
• Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda korisnik doprinosi sprječavanju mogućih štetnih posljedica po okoliš
i po zdravlje.
• Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, molimo obratite se vašem lokalnom gradskom
uredu i službi za zbrinjavanje otpada iz domaćinstva.
ODLAGANJE: Nemojte odložiti ovaj proizvod kao nerazvrstani komunalni otpad. Potrebno je odvojeno
sakupljanje takvog otpada radi posebne obrade.
410
UPUTE ZA RAD
VAŽNO Kako biste postigli najbolje rezultata pranja perilicom posuđa, pročitajte sve upute o radu prije prvog
korištenja.
Upravljačka ploča
1 Tipka Uključeno/Isključeno: Za uključivanje i
isključivanje uređaja.
2 Tipka odgode: Pritisnite tipku ako želite odgodu.
3 Tipka programa (programator): Pritisnite tipku za
odabir željenog programa pranja.
4 Zaslon za prikazivanje: pokazuje šifru pogreške,
vrijeme odgode i sl.
- Pokazatelj razine sredstva za ispiranje, pokazatelj
“Dodajte sol”:
Pokazuje kada je potrebno ponovno napuniti
spremnik.
- Pokazatelj vremena odgode ili šifre pogreške:
- Pokazatelji programa:
Značajke perilice posuđa
Pogled sprijeda
1
2
3
Gornji raspršivač
Košarica za pribor za
jelo
Gornja košara
4
5
6
7
Unutrašnja cijev
Donja košara
Spremnik soli
Spremnik
Pogled straga
8 Polica za šalice
9 Raspršivači
10 Sklop filtera
411
11 Priključak ulazne
cijevi
12 Odvodna cijev
13 Podešivač
PRIJE PRVOG KORIŠTENJA UREĐAJA
Prije prve uporabe perilice posuđa:
A. Podesite omekšivač vode
B. Dodajte 1,5 Kg soli za perilicu posuđa i zatim potpuno napunite spremnik soli vodom
C. Napunite spremnik za sredstvo za ispiranje
D. Stavite deterdžent
A. Omekšivač vode
Omekšivač vode morate postaviti ručno, korištenjem prekidača tvrdoće vode. Omekšivač vode je namijenjen
uklanjanju minerala i soli iz dovoda vode, a koji bi mogli imati štetne ili nepoželjne učinke na rad uređaja. Što
je više tih minerala i soli, to je voda tvrđa.
Omekšivač vode treba podesiti u skladu s tvrdoćom vode na vašem području. Informacije možete dobiti od
vašeg lokalnog vodoopskrbnog poduzeća.
Podešavanje potrošnje soli
Perilica posuđa je izrađena tako da je moguće podesiti količinu potrošene soli na temelju tvrdoće korištene
vode. Na taj se način želi optimizirati i prilagoditi razinu potrošnje soli.
Pridržavajte se sljedećih koraka za podešavanje potrošnje soli.
1. Otvorite vrata,uključite uređaj;
2. Pritisnite tipku Program dulje od 5 sekundi kako biste pokrenuli postavljeni tip omekšivača vode u roku od
60 sekundi nakon uključivanja uređaja (povremeno se osvjetljavaju lampice upozorenja soli i sredstva za
ispiranje kada dostigne način postavljanja);
3. Pritisnite tipku Program kako biste odabrali ispravnu postavku u skladu s lokalnim okolnostima, postavke
se mijenjaju ovim slijedom: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Pritisnite tipku Napajanje za izlazak iz načina postavljanja.
TVRDOĆA VODE
°dH
°fH
°Clarke
mmol/l
Položaj
programatora
Potrošnja soli
(gram/ciklus)
0~5
0~9
0~6
0~0,94
H1
0
6~11
10~20
7~14
1,0~2,0
H2
9
12~17
21~30
15~21
2,1~3,0
H3
12
18~22
31~40
22~28
3,1~4,0
H4
20
23~34
41~60
29~42
4,1~6,0
H5
30
35~55
61~98
43~69
6,1~9,8
H6
60
Napomena 1
1 dH=1,25
Clarke=1,78
DH
= Njemački stupnjevi
fH
= Francuski stupnjevi
Clarke = Britanski stupnjevi
fH=0.178 mmol/l
Napomena 2
Tvorničke postavke: H4 (EN 50242)
Obratite se vodovodu za informacije o tvrdoći vode u vašem području.
Napomena: Ako vaš model nema omekšivač vode, možete preskočiti ovaj dio.
Omekšivač vode
Tvrdoća vode razlikuje se od mjesta do mjesta. Ako perilica posuđa koristi tvrdu vodu, stvarat će se naslage na
posuđu i priboru. Uređaj je opremljen posebnim omekšivačem koji koristi spremnik soli izričito namijenjen
uklanjanju kamenca i minerala iz vode.
412
B. Stavljanje soli u omekšivač
Uvijek koristite sol namijenjenu perilicama posuđa.
Spremnik soli nalazi se ispod donje košare i potrebno ga je napuniti kao što je opisano u nastavku:
Pozor
• Upotrebljavajte samo posebnu sol koja je namijenjena perilicama posuđa! Sve ostale vrste soli koje nisu
izričito namijenjene uporabi u perilici posuđa, naročito kuhinjska sol, oštetit će omekšivač vode. U slučaju
oštećenja prouzročenih upotrebom neprikladne soli, proizvođač ne pruža nikakva jamstva niti će se
smatrati odgovornim za prouzročena oštećenja.
• Stavite sol samo neposredno pred početak jednog od kompletnih programa pranja. Na taj ćete način
spriječiti zadržavanje zrnaca soli ili slane vode koji su se možda prolili i ostali na dnu uređaja, a koji mogu
uzrokovati koroziju.
Otvori
1
2
A. Nakon uklanjanja donje košare, odvijte i uklonite poklopac sa spremnika soli. (1)
B. Stavite kraj (isporučenog) lijevka u otvor i uspite približno 1,5 kg soli za perilice posuđa.
C. Potpuno napunite spremnik soli vodom, pritom je normalno da mala količine vode izađe iz spremnika soli.
(2).
D. Nakon što ste napunili spremnik, čvrsto ponovno zavijte poklopac u smjeru kazaljki na satu.
E. Lampica upozorenja soli prestat će svijetliti nakon što ste napunili solju spremnik soli.
F. Odmah nakon što ste napunili solju spremnik za sol, potrebno je pokrenuti program pranja. U suprotnome
bi slana voda mogla oštetiti sustav filtera, crpku ili druge važne dijelove uređaja. To nije pokriveno
jamstvom.
Napomena:
1. Potrebno je nadopuniti spremnik soli samo kada se osvijetli lampica upozorenja soli na upravljačkoj ploči.
Ovisno o tome koliko se dobro sol topi, lampica upozorenja soli može ostati uključena iako je spremnik soli
pun. Ako na upravljačkoj ploči ne postoji lampica upozorenja soli (kod nekih modela), možete procijeniti
kada je potrebno staviti sol u omekšivač prema obavljenim ciklusima perilice posuđa.
2. Ako je došlo do prolijevanja soli, potrebno je obaviti program namakanja ili brzi program kako biste
uklonili višak soli.
413
C. Napunite spremnik za sredstvo za ispiranje
Spremnik za sredstvo za ispiranje
Sredstvo za ispiranje otpušta se tijekom završnog ispiranja kako bi se spriječilo stvaranje kapljica vode na
posuđu, što može ostaviti mrlje i pruge. Također poboljšava sušenje tako što omogućava kotrljanje vode niz
posuđe. U vašoj je perilici posuđa previđeno korištenje tekućih sredstva za ispiranje. Spremnik za sredstvo za
ispiranje nalazi se u unutrašnjosti vrata pored spremnika za deterdžent.
Kako biste napunili spremnik, otvorite poklopac i ulijte spremnik za ispiranje u spremnik dok pokazatelj razine
ne postane potpuno crn. Volumen spremnika sredstva za ispiranje je približno 110 ml.
Funkcija sredstva za ispiranje
Sredstvo za ispiranje automatski se dodaje tijekom posljednjeg ispiranja, što osigurava temeljito ispiranje i
sušenje bez mrlja i pruga.
Pozor
Koristite isključivo poznata sredstva za ispiranje za perilice posuđa. Nikada nemojte puniti spremnik sredstva
za ispiranje drukčijim tvarima
(npr. sredstvom za pranje perilice posuđa, tekućim deterdžentom). To bi oštetilo uređaj.
Kada ponovno napuniti spremnik za sredstvo za ispiranje
Ako nema lampice upozorenja sredstva za ispiranje na upravljačkoj ploči, možete procijeniti količinu na
temelju boje optičkog pokazatelja razine C koji se nalazi pored poklopca. Kada je spremnik sredstva za
ispiranje pun, cijeli pokazatelj bit će taman. Kako se smanjuje količina u spremniku sredstva za ispiranje,
smanjuje se i veličina tamne točke. Ne biste nikad smjeli dopustiti da razina sredstva za ispiranje padne ispod
napunjenosti 1/4.
Kako se sredstvo za ispiranje smanjuje, mijenja se veličina crne točke na pokazatelju razine sredstva za
ispiranje, kako je prikazano u nastavku.
C (Pokazatelj sredstva za
ispiranje)
Pun
3/4 pun
1/2 pun
1/4 pun - Potrebno je nadopuniti kako biste
izbjegli mrlje
Prazan
414
1. Za otvaranje spremnika okrenite poklopac na strelicu “otvoreno” (lijevo) i podignite ga.
2. Ulijte sredstvo za ispiranje u spremnik, pazeći da ga ne prenapunite.
3. Vratite poklopac tako da ga stavite poravnatog sa strelicom “otvoreno” i okrenete do zatvorene (desne)
strelice.
NAPOMENA
Očistite sredstvo za ispiranje koje je eventualno proliveno tijekom punjenja krpom koja upija kako bi se
izbjeglo prekomjerno stvaranje pjene za vrijeme sljedećeg pranja. Nemojte zaboraviti vratiti poklopac prije
nego zatvorite vrata perilice posuđa.
Podešavanje spremnika za sredstvo za ispiranje
Spremnik sredstva za ispiranje ima šest ili četiri postavke. Uvijek
započnite sa spremnikom postavljenim na “4”. Ako su mrlje ili loše
sušenje problem, povećajte korištenu količinu sredstva za
ispiranje tako da uklonite poklopac sa spremnika i okrenete
odabirač na “5”. Ako se posuđe i dalje ne suši dobro, ili su na
njemu prisutne mrlje, podesite odabirač na sljedeću višu razinu
dok vaše posuđe ne bude bez mrlja. Preporučena postavka je “4”.
(Tvornička postavka je “4”.)
Podesite razinu
(Ispiranje)
NAPOMENA
Povećajte količinu ako na posuđu nakon pranja ima kapljica vode ili mrlja od kamenca.
Smanjite količinu ako na posuđu ima ljepljivih bjelkastih mrlja, ili plavi film na staklu ili na oštricama noževa.
415
D. Funkcija deterdženta
Deterženti sa svojim kemijskim sastojcima potrebni su za uklanjanje prljavštine, razbijanje prljavštine i
iznošenje iz perlice posuđa. Većina kvalitetnih deterdženata u prodaji prikladni su za tu namjenu.
Pozor!
Ispravna uporaba deterdženta.
Upotrebljavajte samo deterdžent koji je izričito namijenjen primjeni u perilicama posuđa. Održavajte perilicu
čistom i suhom.
Nemojte stavljati deterdžent u prahu u spremnik dok niste spremni za pranje posuđa.
Deterdženti
Postoje 3 vrste deterdženata
1. S fosfatom i klorom
2. S fosfatom bez klora
3. Bez fosfata i bez klora
Obično su novi deterdženti u prahu vez fosfata. Stoga nije navedena funkcija
fosfata na omekšivač vode. U tom slučaju preporučujemo da se spremnik soli napuni solju čak i kada je
tvrdoća vode samo 6 dH. Ako se koriste deterdženti bez fosfata kada je voda tvrda,
često se na posuđu i čašama pojavljuju bijele mrlje. U tom slučaju dodajte više deterdženta kako biste postigli
bolje rezultate. Deterdženti bez klora samo malo izbjeljuju. Jake i obojene mrlje neće
biti uklonjene u potpunosti. U tom slučaju odaberite program na višoj temperaturi.
Koncentrirani deterdžent
Na temelju njihovog kemijskog sastava, deterdžente možemo dijeliti na dvije temeljne vrste:
• tradicionalne, alkalične deterdžente s kaustičnim sastojcima
• nisko alkalične, koncentrirane deterdžente s prirodnim enzimima
Deterdžent u tabletama
Deterdženti u tabletama različitih proizvođača otapaju se različitim brzinama. Zato, kod kratkih programa neki
deterdženti u tableti ne mogu se otopiti i razviti puno djelovanje. Tablete za pranje stoga koristite u dugim
programima, kako biste osigurali potpuno uklanjanje ostataka deterdženta.
Spremnik za deterdžent
Spremnik je potrebno ponovno napuniti prije početka svakog ciklusa pranja pridržavajući se uputa navedenih
u tablici ciklusa pranja. Vaša perilica koristi manje deterdženta i sredstva za pranje nego tradicionalna perilica
posuđa. Obično je potrebna samo jedna žličica deterdženta za normalnu količinu posuđa. Potrebna je veća
količina deterdženta za prljavije posuđe. Uvijek stavljajte deterdžent neposredno pred pokretanje perilice
posuđa, u suprotnome bi mogao postati vlažan i nedovoljno se otopiti.
Količina potrebnog deterdženta
Deterdžent u prahu
Pritisnite kvaku za
otvaranje
Deterdžent u tabletama
416
NAPOMENA:
• Ako je poklopac zatvoren: pritisnite tipku za otpuštanje. Poklopac će se podići i otvoriti.
• Uvijek dodajte deterdžent neposredno prije pokretanja pojedinog ciklusa pranja.
• Koristite isključivo poznate deterdžente i sredstva za ispiranje za perilice posuđa.
UPOZORENJE:
Deterdžent za perilice posuđa je korozivan! Pazite da ostane izvan dohvata djece.
Stavite deterdžent
Napunite spremnik deterdženta deterdžentom. Oznaka
pokazuje razine punjenja, kao što je prikazano ovdje desno:
A. Razina stavljenog deterdženta za ciklus glavnog pranja.
B. Razina stavljenog deterdženta za ciklus pretpranja.
Molimo pridržavajte se preporuka proizvođača za doziranje i
čuvanje.
Preporuke su navedene na ambalaži deterdženata.
Zatvorite poklopac i pritisnite dok se ne zabravi.
Ako je posuđe jako prljavo, stavite dodatnu dozu deterdženta u
pretinac deterdženta za pretpranje. Taj će deterdžent imati
učinka u fazi pretpranja.
NAPOMENA:
• Pronaći ćete informacije o količini deterdženta za pojedinačni program na zadnjoj stranici.
• Vodite računa da su razlike moguće, ovisno o stupnju prljavosti i tvrdoći vode.
• Molimo pridržavajte se preporuka proizvođača navedenih na ambalaži deterdženta.
417
PUNJENJE KOŠARE PERILICE POSUĐA
Preporuke
• Razmotrite kupovinu pribora koji je označen kao siguran za perilicu posuđa.
• Upotrijebite blagi deterdžent koji je opisan kao ‘prikladan za posuđe’. Ako je potrebno, potražite dodatne
informacije od proizvođača deterdženta.
• Za posebne predmete odaberite program sa što nižom mogućom temperaturom.
• Kako biste spriječili oštećenje, nemojte vaditi čaše i pribor za jelo iz perilice posuđa odmah nakon dovršetka
programa.
Pranje sljedećeg posuđa/pribora za jelo
nije prikladno u perilici posuđa:
• Pribor za jelo s drškama od drva, roga, porculana ili sedefa
• Plastični predmeti neotporni na toplinu
• Stariji lijepljeni pribor za jelo koji nije otporan na toplinu
• Povezani pribor za jelo i posuđe
• Kositreno ili bakreno posuđe
• Kristalno staklo
• Čelični predmeti podložni hrđanju
• Drveni pladnjevi
• Predmeti od sintetičkih vlakana
djelomično je prikladno:
Određene vrste stakla mogu izgubiti sjaj nakon mnogobrojnih pranja
Srebrni i aluminijski dijelovi skloni su blijeđenju tijekom pranja
Glazirani uzorci mogu izblijedjeti učestalim pranjem
Pazite prije ili nakon punjenja košarica u perilici posuđa
(Radi optimalnog rada perilice posuđa pridržavajte se sljedećih smjernica prilikom njezinog punjenja.
Značajke i izgled košara i košarice za pribor za jelo mogu se razlikovati od vašeg modela.)
Postružite višak hrane s posuđa i pribora za jelo. Omekšajte ostatke zagorjele hrane u posudama.
Nije potrebno isprati posuđe pod mlazom vode.
Stavite predmete u perlicu posuđa na sljedeći način:
1. Predmete poput šalica, čaša, lonaca/tava i sl. okrenute prema dolje.
2. Zakrivljene predmete, ili one s udubljenjima, potrebno je staviti poprijeko, tako da se može izlijevati voda.
3. Sav pribor čvrsto položite na jednom mjestu tako da se ne može prevrnuti.
4. Sav pribor stavite tako da se rasprišivači mogu slobodno okretati tijekom pranja.
NAPOMENA: Vrlo male predmete ne smijete prati u perilici posuđa jer bi lako mogli ispasti iz košare.
• Stavite šuplje predmete poput šalica, čaša i lonaca itd. s otvorom prema dolje kako se voda ne bi sakupljala
u spremniku ili dubokom dnu.
• Stavite posuđe i pribor za jelo tako da ne leže jedni u drugome, ili jedni preko drugoga.
• Kako se čaše ne bi oštetile, one se ne smiju dodirivati.
• Stavite velike predmete koji se najteže čiste u donju košaru.
• Gornja košara namijenjena je za držanje osjetljivijeg i laganijeg posuđa poput čaša, šalica za kavu i čaj.
• Noževi dugih oštrica postavljeni uspravno predstavljaju moguću opasnost!
• Dugi i/ili oštri komadi pribora za jelo kao što su noževi moraju biti smješteni u vodoravnom položaju u
gornju košaru.
• Nemojte prenapuniti perilicu posuđa. To je važno za dobre rezultate i razboritu potrošnju energije.
Vađenje posuđa
Kako voda ne bi kapala s gornje košare u donju košaru, preporučujemo da prvo ispraznite donju košaru, a
zatim gornju košaru.
418
Metoda stavljanja uobičajenog posuđa
Punjenje gornje košare
Gornja košara namijenjena je za držanje osjetljivijeg i laganijeg posuđa
poput čaša, šalica za kavu i čaj te posuda za umake, zatim tanjure,
zdjelice i šuplje tave (ako nisu previše prljavi).
Stavite tanjure i posuđe za kuhanje na način da ih ne pomiče mlaz
vode.
UNUTRA
Punjenje donje košare
Preporučujemo da stavite velike predmete i one koji su najteže za
čišćenje u donju košaru: kao što su lonci, tave, poklopci, pladnjevi za
posluživanje i zdjele, kao što je prikazano na donjoj slici. Preporučuje se
staviti pladnjeve za posluživanje i poklopce sa strane u košare kako ne
biste spriječili okretanje gornje mlaznice.
UNUTRA
Zapamtite sljedeće:
• Lonce, zdjele za posluživanje itd. morate uvijek staviti okrenute
nadolje.
• Duboke lonce morate ukositi kako biste omogućili istjecanje vode.
• Donja košara ima preklopne vrške tako da stanu širi lonci ili više
lonaca i tava.
Podešavanje gornje košare
Visinu gornje košare možete podesiti tako da napravite
više prostora za veći pribor kako u gornjoj tako i u donjoj
košaru. Visinu gornje košare možete podesiti tako da
stavite kotačiće na različitu visinu vodilica. Dugi predmeti
kao što su pribor za posluživanje, vilica i žlica za salatu i
noževi trebaju biti položeni na policu tako da ne ometaju
okretanje raspršivača.
Donji položaj
Gornji položaj
Kotačići
Savijanje polica za šalice prema natrag
Za bolje raspoređivanje lonaca i tava, vršci se mogu
preklopiti kako je prikazano na slici desno.
419
Košarica za pribor za jelo
Pribor za jelo trebate staviti u košaricu za pribor za jelo tako da su pojedinačni
predmeti odvojeni i u odgovarajućem položaju, i pazite da pribor nije priljubljen
jer bi ishod pranja mogao biti loš.
Za odlične rezultate pranja stavite srebrninu u košaru pazeći da:
• Pojedini predmeti nisu pribljubljeni.
• Srebrninu postavite okrenutu prema gore.
• Dugi pribor stavite u sredinu.
420
POKRETANJE PROGRAMA PRANJA
Tablica ciklusa pranja
NAPOMENA
• Značenje: dodajte sredstvo za ispiranje u
odgovarajući spremnik.
• * Ovaj program služi kao ciklus testiranja. Ovo su
informacije za testiranje kompatibilnosti u skladu s
Program
Informacije o odabiru
ciklusa
Opis
ciklusa
•
•
•
•
•
Deterdžent
pretpranje/
glavno
Trajanje
(min)
5/27,5g
150
5/22g
(ili 3 u 1)
160
1,3
16
5/22g
(ili 3 u 1)
175
1,0
12
25g
(ili 3 u 1)
170
0,75
8,5
5/22g
110
0,75
12
5/22g
(ili 3 u 1)
60
0,85
9
20 g
40
0,45
10
Pretpranje (45 °C)
Automatsko pranje
(45 °C - 55 °C)
Ispiranje
Ispiranje (62 °C)
Auto
Sušenje
Pretpranje (50 °C)
Za vrlo prljavo posuđe te Pranje (65 °C)
Ispiranje
za normalno prljave
lonce, tave, tanjure i sl. sa Ispiranje
Intenzivno sasušenom prljavštinom. Ispiranje (65 °C)
Sušenje
Pretpranje (45 °C)
Za normalno prljave
Pranje (55 °C)
posuđe poput tanjura,
Ispiranje
čaša i malo zaprljanih
Ispiranje (65 °C)
tava.
Normalno
Sušenje
Ovo je standardni
program, prikladan je za
pranje normalno
Pretpranje
zaprljanog posuđa i to je
Pranje (50 °C)
najučinkovitiji program
Ispiranje (65 °C)
* EN 50242 što se tiče kombinacije Sušenje
energetske potrošnje i
potrošnje vode za tu vrstu
posuđa
Pretpranje
Pranje (40 °C)
Za lagano zaprljano
Ispiranje
posuđe i čaše
Ispiranje (60 °C)
Staklo
Sušenje
Automatsko otkrivanje
pranja, lagano, normalno
ili vrlo prljavo posuđe, sa
ili bez sasušene hrane
1 sat
Brzo
Pretpranje (50 °C)
Za malo zaprljano posuđe
Pranje (65 °C)
koje nije potrebno izvrsno
Ispiranje (55 °C)
osušiti.
Sušenje
Kraće pranje za malo
prljavo posuđe koje ne
treba sušiti.
EN 50242:
Kapacitet: 10 kompleta;
Položaj gornje košare: gornji kotačići na vodilice;
Postavke sredstva za ispiranje: 6;
Pl: 0,49 w;
Po: 0,45 w.
Pranje (40 °C)
Ispiranje
Ispiranje (45 °C)
Struja
(Kwh)
Voda Sredstvo za
(l)
ispiranje
0,77~1,12 8~12,3
Uključivanje uređaja
Pokretanje ciklusa pranja
• Izvucite donju i gornju košaru, stavite posuđe i zatim ih gurnite natrag. Prvo treba napuniti donju košaru,
zatim gornju (pogledajte dio “Punjenje perilice posuđa”).
• Uspite deterdžent (pogledajte dio “Sol, deterdžent i sredstvo za ispiranje”).
• Utaknite utikač u utičnicu. Dovod električne energije je 220-240 VAC/50 HZ, specifikacija utičnice je 10 A
250 VAC. Uvjerite se da je dovod vode otvoren na potpuni tlak.
• Otvorite vrata, pritisnite tipku Uključeno/Isključeno.
• Pritisnite tipku Program, program pranja se mijenja ovim slijedom:
Auto->Intenzivno->Normalno->Eko->Staklo->1Sat->Brzo;
Ako je odabran program, osvijetlit će se odgovarajuća lampica. Zatim zatvorite vrata, perlica posuđa
započinje raditi.
421
Promijenite program...
Uvod:
1. Kada je ciklus u tijeku, možete ga promijeniti samo ako je radio nakratko. U suprotnome, deterdžent je
možda već otpušten, a uređaj je možda već ispraznio vodu. Ako je takav slučaj, potrebno je ponovno
napuniti spremnik deterdženta (pogledajte dio “Stavljanje deterdženta”).
2. Otvorite vrata, pritisnite tipku Program dulje od 3 sekunde, uređaj će ući u “Stand-by”, zatim možete
promijeniti program na željenu postavku ciklusa (pogledajte dio “Pokretanje ciklusa pranja . .”).
NAPOMENA: Ako otvorite vrata tijekom ciklusa pranja, uređaj ulazi u pauzu. Lampica programa prestat će
treptati, a zvučni signal će se oglašavati svake minute dok ne zatvorite vrata. Nakon što zatvorite vrata, uređaj
će nastaviti radom nakon 10 sekundi.
Zaboravili ste staviti neko posuđe?
Zaboravljeno posuđe možete dodati u bilo kojem trenutku prije nego što se otvori poklopac deterdženta.
1. Otvorite malo vrata.
2. Nakon što su se raspršivači zaustavili možete otvoriti vrata u potpunosti.
3. Stavite zaboravljeno posuđe.
4. Zatvorite vrata.
5. Perilica posuđa pokrenut će se nakon 10 sekundi.
Na kraju ciklusa pranja
Kada je ciklus pranja dovršen, zvučni signal perilice posuđa oglasit će se u trajanju od 8 sekundi, zatim će stati.
Isključite uređaj tipkom Uključeno/Isključeno, zatvorite dovod vode i otvorite vrata perilice posuđa. Pričekajte
nekoliko minuta prije nego što ispraznite perilicu posuđa kako ne biste dodirivali posuđe i pribor za jelo dok je
još vruće i lakše lomljivo. Osim toga, lakše će se osušiti.
•
Isključite perilicu posuđa
Svjetlo programa je isključeno, samo u tom slučaju program je dovršen.
1. Perilicu isključite pritiskom na tipku Uključeno/Isključeno.
2. Zatvorite slavinu za vodu!
•
Pažljivo otvorite vrata.
Vruće posuđe osjetljivo je na udarce. Zato je potrebno ostaviti posuđe da se ohladi u perilici posuđa
približno 15 minuta prije nego što ga izvadite iz uređaja. Otvorite vrata perilice, ostavite ih pritvorena i
pričekajte nekoliko minuta prije nego što počnete vaditi posuđe. Na taj način posuđe će biti hladnije, a
sušenje bolje.
•
Važenje posuđa iz perilice
Normalno je da je unutrašnjost perilice posuđa mokra. Prvo ispraznite donju košaru, zatim gornju košaru.
Na taj ćete način izbjeći kapanje zaostale vode s gornje košare na posuđe u donjoj košari.
UPOZORENJE:
Opasno je otvarati vrata tijekom pranja, jer bi vas vruća voda mogla opeći.
422
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE
Sustav filtriranja
Filter sprječava ulazak većih ostataka hrane ili drugih predmeta u crpku.
Ostaci mogu začepiti filter, u tom slučaju potrebno ih je ukloniti.
Sustav filtriranja sastoji se od grubog filtera, glavnog filtera i mikrofiltera (finog filtera).
Glavni filter 1
Posebni mlaz na donjem raspršivaču pretvara u prah
čestice hrane i prljavštine koje zaustavi ovaj filter, zatim se
one izbacuju odvodom.
Grubi filter 2
Veći predmeti kao što su komadi od kosti ili stakla, a koji
mogu začepiti odvod, zaustavljaju se u grubom filteru. Za
uklanjanje predmeta koje zaustavi filter, lagano stisnite
poklopac na vrhu filtera i izvucite ga van.
Fini filter 3
Ovaj filter zadržava prljavštinu i ostatke hrane u području
sifona te sprječava njihovo ponovno deponiranje na
posuđe tijekom ciklusa pranja.
1
2
3
Sklop filtera
Filter učinkovito uklanja čestice hrane iz vode pranja te
omogućuje njezino recikliranje tijekom ciklusa. Radi što boljeg rada i rezultata, filter redovito treba čistiti. Zato
je poželjno ukloniti veće čestice zaustavljene u filteru nakon svakog ciklusa pranja ispiranjem polukružnog
filtera i poklopca pod mlazom vode. Za vađenje filtera povucite ručicu poklopca prema gore.
UPOZORENJE:
•
•
Perilica posuđa se nikada ne smije koristiti bez filtera.
Nepravilno vraćanje filtera na mjesto može smanjiti učinkovitost uređaja i oštetiti posuđe i pribor.
Otvori
1. KORAK: Okrenite filter u smjeru suprotnom od kazaljki na satu,
2. KORAK: podignite sklop filtera
1
NAPOMENA
Ovim postupkom od koraka 1 do koraka 2, sustav filtera se uklanja; ovim
postupkom od koraka 2 do koraka 1 sustav filtera se postavlja.
2
423
Primjedbe:
• Nakon svake uporabe perilice posuđa pregledajte filtere da nisu začepljeni.
• Odvijanjem grubog filtera možete izvaditi sustav filtriranja. Uklonite sve ostatke hrane i očistite filtere pod
mlazom vode.
NAPOMENA: Poželjno je očistiti cijeli sklop filtera jedanput tjedno.
Čišćenje filtera
Za čišćenje grubog filtera i finog filtera koristite četku za čišćenje. Ponovno sastavite dijelove filtera onako
kako je prikazano na slikama na zadnjoj stranici i vratite cijeli sklop u perilicu posuđa, tako da ga stavite na
mjesto i pritisnete prema dolje.
UPOZORENJE:
Kada čistite filtere nemojte po njima udarati. U suprotnome, filteri bi se mogli saviti i učinkovitost perilice
posuđa mogla bi se smanjiti.
Održavanje perilice posuđa
Upravljačku ploču možete očistiti lagano navlaženom krpom.
Nakon čišćenja, dobro je osušite.
Na vanjskim površinama koristite dobar vosak za poliranje uređaja.
Nikada nemojte koristiti oštre predmete, metalne jastučiće za ribanje
ili agresivne deterdžente na nijednom dijelu perilice posuđa.
Čišćenje vrata
Za čišćenje ruba oko vrata upotrijebite samo mekanu, toplu i vlažnu
krpu. Kako voda ne bi prodrijela u bravu na vratima i na električne
komponente, nemojte koristiti sprej za pranje bilo koje vrste.
UPOZORENJE:
•
•
Nikada nemojte koristiti sprej za pranje prilikom čišćenja vrata jer bi to moglo oštetiti bravu na vratima ili
električne komponente.
Nemojte koristiti abrazivne tvari ili određene papirnate ručnike jer postoji opasnost od ogrebotina ili
ostavljanja mrlja na površini od nehrđajućeg čelika.
Zaštita od smrzavanja
Poduzmite potrebne mjere za zaštitu od smrzavanja perilice posuđa zimi. Nakon svakog ciklusa pranja
postupite na sljedeći način:
1.
2.
3.
4.
5.
Odvojite električno napajanje od perilice posuđa.
Prekinite dovod vode i odvojite cijev za dovod vode od ventila vode.
Izbacite vodu iz ulazne cijevi i ventila vode. (Sakupite vodu u lonac)
Ponovno priključite cijev za dovod vode na ventil vode.
Izvadite ventil iz dna odjeljka za pranje i spužvom sakupite vodu sakupljenu u sifonu.
NAPOMENA: Ako vaša perilica posuđa ne radi zbog prisutnosti leda, obratite se profesionalnim serviserima.
424
Čišćenje raspršivača
Potrebno je redovito čistiti raspršivače jer će kemikalije u tvrdoj vodi začepiti
mlaznice i ležajeve raspršivača.
Za skidanje gornjeg raspršivača držite maticu, okrenite raspršivač u smjeru
kazaljke na satu i skinite ga.
Za skidanje donjeg rasprišvača izvucite raspršivač prema gore.
Operite raspršivače u sapunastoj, toploj vodi i mekanom četkom očistite
mlaznice. Zamijenite ih nakon temeljitog ispiranja.
Otvori
Kako održavati perilicu posuđa
•
Nakon svakog pranja
Nakon svakog pranja isključite dovod vode uređaju i ostavite vrata lagano otvorena tako da vlaga i mirisi
ne ostanu zarobljeni u unutrašnjosti.
•
Izvadite utikač
Prije čišćenja ili održavanja, uvijek izvadite utikač iz utičnice.
•
Nemojte koristiti otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje
Za čišćenje vanjskih i gumenih dijelova perilice posuđa nemojte koristiti otapala ili abrazivna sredstva za
čišćenje. Koristite samo krpu i toplu sapunastu vodu. Za uklanjanje mrlja s unutrašnjih površina koristite
krpu navlaženu vodom i malo octa, ili sredstvo za čišćenje koje je izričito namijenjeno perilicama posuđa.
•
Kada se ne koristi duže vrijeme
Preporučuje se obavljanje ciklusa pranja s praznom perilicom posuđa i vađenje utikača iz utičnice, isključite
dovod vode i ostavite vrata uređaja lagano otvorenima. To će produžiti vijek trajanja brtvama i spriječiti
stvaranje mirisa unutar uređaja.
•
Pomicanje uređaja
Ako je potrebno pomaknuti uređaj, pokušajte to učiniti u okomitom položaju. Ako je izričito potrebno,
možete ga postaviti na njegov stražnji dio.
•
Brtve
Jedan od čimbenika koji uzrokuju stvaranje mirisa u perilici posuđa jest hrana koja ostaje zarobljena u
brtvama. Povremeno čišćenje vlažnom spužvom spriječit će tu pojavu.
425
UPUTE ZA POSTAVLJANJE
PAŽNJA Instalaciju cijevi i električne opreme mora obaviti za to kvalificirano osoblje.
UPOZORENJE:
Opasnost od električnog udara
Prije instaliranja uređaja odvojite dovod električne energije. Ako to ne učinite, može doći do smrti ili
električnog udara.
Priprema za instalaciju
Položaj gdje će se instalirati perilica posuđa mora biti pored postojećih ulaznih i izlaznih cijevi te električnog
kabela.
Potrebno je odabrati jednu stranu ormarića sa slivnikom kako bi se olakšalo spajanje odvodnih cijevi perilice
posuđa.
NAPOMENA: molimo provjerite popratni pribor za instalaciju (kukica za dekorativnu ploču, vijak)
Pažljivo pročitajte upute za instalaciju.
Slike sa dimenzijama ormarića i položaja za instalaciju perilice posuđa
Potrebno je obaviti pripremne radnje prije pomicanja perilice posuđa na mjesto instalacije.
1. Odaberite mjesto pored slivnika kako biste olakšali instalaciju dovodnih i odvodnih cijevi (vidjeti sliku 1).
2. Ako je perilica posuđa instalirana u kutu ormarića, potrebno je da ostane prostora (prikazanog u slici 2)
kada se vrata otvore.
Ulazi električnih
vodova, vodova
odvodne i dovodne
vode
Prostor između dna
ormarića i poda
Slika 1
Dimenzija ormarića
Manje od 5 mm između vrha perilice posuđa i ormarića te vanjskih vrata poravnatih s ormarićem.
426
Slika 2
Minimalni prostor kad su vrata otvorena.
Perilica posuđa
Ormarić
Vrata perilice
posuđa
Minimalni prostor
50 mm
Dimenzije i instalacija dekorativne ploče
1. S dekorativnom drvenom pločom postupite kako je prikazano na Slici 3.
Jedinica: mm
Slika 3
S dekorativnom pločom postupite u skladu s prikazanim dimenzijama.
427
2. Instalirajte kuku na dekorativnu drvenu ploču i stavite kuku u utor na vanjskim vratima perilice posuđa
(pogledajte sliku 4a). Nakon postavljanja ploče, pričvrstite ploču na vanjska vrata vijcima i svornjacima
(pogledajte sliku 4b).
Slika 4a
Instalacija dekorativne ploče.
Slika 4b
Instalacija dekorativne drvene ploče.
1. uklonite četiri kratka vijka
Uklonite četiri kratka vijka
2. pričvrstite četiri duga vijka
428
Pričvrstite četiri duga vijka
Podešavanje zategnutosti opruge na vratima
Opruge na vratima su tvornički postavljene na ispravnu zategnutost vanjskih vrata.
Ako je postavljena dekorativna drvena ploča, morat ćete podesiti zategnutost opruge na vratima.
Okrenite vijak za podešavanje kako bi podešivač zategnuo ili otpustio čelični kabel (pogledajte sliku 5).
Slika 5
Podešavanje zategnutosti opruge na
vratima
Spajanje odvodnih cijevi
Stavite odvodnu cijev u odvod minimalnog promjera od 40 mm, ili pustite da otječe u slivnik, pazeći da se ne
savija ili gnječi. Vrh cijevi mora biti postavljen ispod 1000 mm.
Radna
površina
Prednji dio
NAPOMENA
Vrh cijevi mora biti postavljen
ispod 1000 mm.
Odvodna cijev
OBJESITE ODVODNU CIJEV KAO ŠTO JE PRIKAZANO U PRIMJERU A ILI B
Slika 6
429
Koraci za instalaciju perilice posuđa
1. Instalirajte vrata namještaja na vanjska vrata perilice posuđa uz isporučene zaporke. Pogledajte šablonu za
pozicioniranje zaporki.
2. Podesite zategnutost opruga na vratima uz pomoć inbus ključa okretanjem u smjeru kazaljke na satu za
zatezanje lijeve i desne opruge na vratima. Ako to ne učinite, mogli biste oštetiti perilicu posuđa (slika 2).
3. Spojite dovodnu cijev na priključak hladne vode.
4. Spojite odvodnu cijev. Pogledajte dijagram. (Sl. 6).
5. Spojite električni kabel.
6. Pričvrstite kondenzacijsku traku ispod radne površine ormarića. Pazite da je kondenzacijska traka
poravnata s rubom radne površine.
7. Postavite perilicu posuđa na mjesto. (Slika 4)
8. Nivelirajte perilicu posuđa. Stražnju nožicu možete podesiti s prednje strane perilice posuđa tako da inbus
ključem okrenete inbus vijak u središnjem donjem dijelu perilice posuđa (Slika 5A). Za podešavanje
prednje nožice upotrijebite pljosnati odvijač i okrećite prednju nožicu dok perilica nije poravnata (Slika 5B).
9. Perilica posuđa treba biti pričvršćena u mjestu. Za to postoje dva načina:
A. Normalna radna površina: Stavite instalaciju kuku u utor na bočnoj ploči i pričvrstite je za radnu
površinu drvenim vijcima (Slika 6).
B. Mramorna ili granitna radna površina: Pričvrstite stranu vijkom (Slika 7).
Kondenzacijska
traka
ja
amješta
Vrata n
Slika 7
430
Perilica posuđa mora biti nivelirana kako bi perilica mogla raditi ispravno i dobro oprati posuđe.
1. Stavite libelu na vrata i vodilicu košare unutar odjeljka za pranje kao što je prikazano kako biste provjerili je
li perilica posuđa nivelirana.
2. Poravnajte perlicu posuđa tako da pojedinačno podesite tri nožice za niveliranje.
3. Kada nivelirate perilicu posuđa, pazite da se ona ne prevrne.
Provjerite
niveliranost
od naprijed
prema
straga
Provjerite niveliranost s jedne strane na drugu
Slika 8
Prikaz podešavanja nožica.
NAPOMENA: Maksimalna visina podešenosti nožica je 50 mm.
O električnom spajanju
UPOZORENJE:
Radi osobne sigurnosti:
• UZ OVAJ UREĐAJ NEMOJTE KORISTITI PRODUŽNI KABEL ILI ADAPTER.
• NI U KOJEM SLUČAJU NEMOJTE PRESIJECATI ILI UKLANJATI UZEMLJENJE S ELEKTRIČNOG KABELA.
Električni zahtjevi
Pogledajte nazivnu pločicu kako biste saznali nazivni napon i priključili perilicu posuđa na odgovarajuće
napajanje. Upotrijebite odgovarajući osigurač od 10 amp, osigurač za odgodu ili razdjelni prekidač te
osigurajte odvojeni strujni krug samo za ovaj uređaj.
UPOZORENJE:
Uvjerite se da postoji prikladno uzemljenje.
Električno spajanje
Uvjerite se da napon i frekvencija električne mreže odgovaraju onima na nazivnoj pločici. Uključite utikač
samo u prikladno uzemljenu električnu utičnicu. Ako električna utičnica u koju je potrebno utaknuti uređaj
nije prikladna utikaču, zamijenite utičnicu, radije nego koristiti adaptere ili slično jer mogu prouzročiti
pregrijavanja i opekline.
Upute za uzemljenje
Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju neispravnog rada ili kvara, uzemljenje će smanjiti opasnost od
električnog udara tako što će struji pružiti putanju najmanjeg otpora. Ovaj uređaj opremljen je kabelom koji
ima električni vodič i utikač za uzemljenje uređaja. Utikač je potrebno utaknuti u odgovarajuću utičnicu koja je
postavljena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim standardima i zahtjevima.
431
UPOZORENJE:
Neispravno priključivanje vodiča za uzemljenje uređaja može prouzročiti opasnost od električnog
udara. Provjerite s kvalificiranim električarom ili serviserom ako niste sigurni je li uređaj ispravno
uzemljen. Nemojte mijenjati utikač koji je isporučen uz uređaj ako ne odgovara utičnici. Neka
kvalificirani električar instalira ispravnu utičnicu.
Spajanje na vodu
Spojiti dovodnu cijev hladne vode na navojni priključak 3/4 (palca) i
provjerite je li sigurno pričvršćen u mjestu. Ako su vodene cijevi nove ili
nisu korištene duže vremena, pustite da voda istječe kako biste bili
sigurni da je voda čista. Ta je mjera opreza potrebna kako bi se spriječila
opasnost od začepljenja dovodne cijevi i oštećenja uređaja.
UPOZORENJE:
Molimo zatvorite hidrant nakon korištenja.
Pozicioniranje uređaja
Stavite uređaj na željeno mjesto. Stražnji dio treba osloniti o zid iza njega, a bočne strane blizu susjednih
ormarića ili zidova. Perilica posuđa je opremljena cijevi s dovodom vode i odvodom koje možete postaviti
desno ili lijevo radi lakše instalacije.
Kako isprazniti višak vode iz cijevi
Ako je slivnik za 1000 viši od poda, višak vode u cijevima ne može se neposredno izlijevati u slivnik. Bit će
potrebno izlijevati višak vode iz cijevi u posudu ili prikladni spremnik koji je postavljen izvan slivnika i to na
nižoj razini.
Odvod vode
Spojite odvodnu cijev vode. Odvodna cijev mora biti pravilno pričvršćena kako bi se izbjeglo istjecanje vode.
Pazite da dovodna cijev vode nije savijena ili prignječena.
Produžna cijev
Ako vam je potreban produžetak odvodne cijevi, upotrijebite sličnu odvodnu cijev.
Ne smije biti duža od 4 metra; u suprotnom će biti umanjeni rezultati čišćenja perilice posuđa.
Spajanje na sifon
Stavite odvodnu cijev u odvod minimalnog promjera od 40 mm, ili pustite da otječe u slivnik, pazeći da se ne
savija ili gnječi. Vrh cijevi mora biti postavljen ispod 1000 mm.
Pokretanje perilice posuđa
Prije pokretanja perilice posuđa potrebno je provjeriti sljedeće.
1 Perilica posuđa je ravno postavljena i pričvršćena
2 Ulazni ventil je otvoren
3 Postoji propuštanje u spojevima vodova
4 Žice su čvrsto spojene
5 Napajanje je uključeno
6 Dovodna i odvodna cijev su zamršene
7 Sav ambalažni materijal i tisak treba izvaditi iz perilice posuđa
Pozor: Nakon postavljanja, sačuvajte ovaj priručnik. Sadržaj ovog priručnika vrlo je koristan korisnicima.
432
UPUTE ZA SLUČAJ KVARA
Prije pozivanja servisa
Pregledajte tablice na sljedećim stranicama, vjerojatno nećete trebati pozvati servis.
Tehnički problemi
Problem
Mogući uzroci
Što učiniti ako
Perilica posuđa
ne pokreće se
Pregorio je osigurač ili
se aktivirao razdjelni prekidač
Zamijenite osigurač ili resetirajte razdjelni prekidač. Uklonite
druge uređaje koji dijele isti krug s perilicom posuđa
Dovod električne energije nije
uključen
Uvjerite se da je perilica posuđa uključena i da su
vrata dobro zatvorena. Uvjerite se da je električni kabel ispravno
utaknut u utičnicu.
Niski tlak vode
Provjerite je li dovod vode ispravno priključen i
otvoren dotok vode.
Vrata perilice posuđa
nisu ispravno zatvorena.
Uvjerite se da su vrata ispravno zatvorena i zaključajte ih.
Dovodna cijev je savijena
Provjerite odvodnu cijev.
Filter je začepljen
Provjerite grubi filter
(pogledajte dio “Čišćenje filtera”)
Začepljen kuhinjski slivnik
Provjerite kuhinjski slivnik kako biste osigurali da dobro prazni
vodu.
Ako je problem taj što kuhinjski slivnik ne prazni dobro vodu,
možda trebate vodoinstalatera, a ne servisera za perilice posuđa.
Problem
Mogući uzroci
Što učiniti ako
Pjena u odjeljku za
pranje
Neprikladni deterdžent
Koristite samo posebne deterdžente namijenjene perilicama
posuđa kako biste izbjegli stvaranje pjene. Ako do toga dođe,
otvorite perilicu posuđa i dopustite da pjena ispari. Dodajte u
odjeljak za pranje četvrtinu litre hladne vode. Zatvorite i
zaključajte perilicu posuđa, zatim odaberite bilo koji ciklus.
Perilica posuđa izbacit će vodu u prvom koraku. Otvorite vrata
nakon pražnjenja vode i provjerite je li pjena nestala. Ponovite
po potrebi.
Proliveno sredstvo za ispiranje
Odmah obrišite u cijelosti proliveno sredstvo za ispiranje.
Umrljana
unutrašnjost odjeljka
za pranje
Korišten je deterdžent s
bojilom
Provjerite je li korišten deterdžent bez
bojila.
Bijeli film na
unutrašnjoj površini
Minerali tvrde vode
Unutrašnjost očistite vlažnom spužvom s
deterdžentom za perilice posuđa, pritom koristite gumene
rukavice.
Nikada nemojte koristiti sredstva za čišćenje drukčija od
deterdženta za perilice zbog opasnosti od stvaranja pjene.
Mrlje od hrđe
na priboru za jelo
Zahvaćeni predmeti nisu
otporni na hrđu.
–
Nakon dodavanja soli u
perilicu posuđa nije pokrenut
program. Tragovi soli
ušli su u ciklus pranja.
Uvijek pokrenite brzi program pranja.
bez posuđa u perilici posuđa i
bez odabira funkcije Turbo (ako postoji),
nakon dodavanja soli za perilicu posuđa.
Poklopac omekšivača je labav
Provjerite poklopac. Dobro ga pričvrstite.
Voda se ne crpi
iz perilice posuđa
Općeniti problemi
433
Problem
Problem
Mogući uzroci
Što učiniti ako
Buka poput
udaranja
u odjeljku pranja
Raspršivač
udara o
predmet u košari
Prekinite program i bolje rasporedite posuđe
koje ometa rad raspršivača.
Buka poput
zveckanja
u odjeljku pranja
Elementi posuđa
nisu pričvršćeni u
odjeljku pranja
Prekinite program,
bolje rasporedite posuđe.
Buka poput
udaranja
u cijevima za vodu
Tome može biti uzrok
postavljanje na mjestu ili
poprečni presjek cijevi.
To ne utječe na rad perilice posuđa.
Ako niste sigurni, obratite se kvalificiranom vodoinstalateru.
Nezadovoljavajući rezultat pranja
Problem
Mogući uzroci
Što učiniti ako
Posuđe nije čisto
Posuđe nije
ispravno stavljeno u perilicu.
Pogledajte napomene u “Punjenje košara perilice posuđa”.
Program nije
bio dovoljno snažan.
Odaberite intenzivniji program.
Pogledajte “Tablica ciklusa pranja”.
Nije isporučeno dovoljno
deterdženta.
Stavite više deterdženta, ili promijenite deterdžent.
Elementi posuđa blokiraju
putanju raspršivača.
Bolje rasporedite posuđe kako bi se raspršivači mogli
slobodno okretati.
Kombinacija filtera na dnu
odjeljka pranja nije čista ili
nije ispravno postavljena. To
može prouzročiti blokadu
mlaznica rasprišvača.
Očistite i/ili ispravno postavite kombinaciju filtera.
Očistite mlaznice raspršivača. Pogledajte “Čiščenje
raspršivača”.
Zamućeno
stakleno posuđe
Kombinacija mekane
vode i previše
deterdženta.
Stavite manje deterdženta ako imate mekanu vodu i
odaberite najkraći ciklus za pranje staklenog posuđa i za
njihovo čišćenje.
Bijele ili sive
oznake na posuđu
Aluminijski pribor trljao se o
posuđe.
Srednje abrazivnim sredstvom za čišćenje uklonite te oznake.
Deterdžent je ostao
u spremnicima
Posuđe blokira poklopce
deterdženta.
Ispravno ponovno raspoređivanje posuđa.
434
Nezadovoljavajući rezultat pranja
Problem
Mogući uzroci
Što učiniti ako
Posuđe nije suho
Nepravilno je postavljeno
Stavite posuđe u perilicu kako je preporučeno u uputama.
Premalo sredstva za čišćenje
Povećajte količinu sredstva za ispiranje/nadopunite sredstvo
za ispiranje u odgovarajući spremnik.
Posuđe je prerano
izvađeno
Prvo ispraznite donju košaru, zatim gornju
košaru. Tako ćete izbjeći kapanje s gornje
košare na posuđe u donjoj košari.
Pogrešan je program
odabran
U kratkom programu temperatura pranja je niža.
To također umanjuje rezultat čišćenja. Odaberite
program s dužim trajanjem pranja.
Upotreba pribora za jelo
obloženo
materijalom loše kvalitete
Izbacivanje vode je otežano kod tih predmeta.
Pribor za jelo i posuđe te vrste nije prikladno za
pranje u perilici posuđa.
Šifre pogreške
U slučaju neispravnog rada, uređaj će prikazati šifru pogreške da vas upozori:
Šifre
Značenje
Mogući uzroci
E1
Duže ulazno vrijeme.
Slavina nije otvorena, ili je dovod vode ograničen, ili je tlak
vode prenizak.
E4
Prelijevanje
Određeni element perilice posuđa propušta.
E8
Neispravno usmjerenje
distribucijskog ventila.
Otvoren krug ili razbijen distribucijski ventil.
UPOZORENJE:
• Ako dođe do prelijevanja, isključite glavni dovod vode prije pozivanja servisa.
• Ako se voda nalazi u pladnju na dnu perilice posuđa zbog prelijevanja ili malog propuštanja,
vodu je potrebno ukloniti prije ponovnog pokretanja perilice posuđa.
435
TEHNIČKE INFORMACIJE
550
a)
vratim
orenim
v
t
a
z
(sa
Visina
815 mm
Širina
448 mm
Dubina
550 mm (sa zatvorenim vratima)
Dovod električne energije
Pogledajte nazivnu pločicu
Kapacitet
10 kompleta posuđa
436
Punjenje košara u skladu s En 50242
Gornja košara
Šalice
Posude za umake
Čaše
Zdjelica za posluživanje
Zdjela za posluživanje srednje veličine
Donja košara
Velika zdjela za posluživanje
Posuđe za desert
Tanjuri za večeru
Tanjuri za juhu
Ovalni pladanj
Košarica za pribor za jelo
1 Žlice za juhu
5 Žličice za desert
2 Vilice
6 Žlice za posluživanje
3 Noževi
7 Vilice za posluživanje
4 Žličice za čaj
8 Kutlače za umak
Informacije za testiranje kompatibilnosti
u skladu s EN 50242
Kapacitet: 10 kompleta posuđa
Položaj gornje košare: donji položaj
Program: Eko
Postavke sredstva za ispiranje: 6
Postavke omekšivača: H4
437
Tehnički podaci
List perilice posuđa za domaćinstvo u skladu s direktivom EU 1059/2010:
Proizvođač
WHIRLPOOL
Standardni prostor
10
1
Klasa energetske učinkovitosti )
A++
Godišnja energetska potrošnja 2)
211 kWh
Energetska potrošnja standardnog ciklusa pranja
0,74 kWh
Potrošnja struje isključenog načina rada
0,45 W
Potrošnja struje uključenog načina rada
0,49 W
Godišnja potrošnja vode 3)
2380 litara
4
Klasa učinkovitosti sušenja )
A
5
Standardni ciklus pranja )
Eko 50 °C
Trajanje programa standardnog ciklusa pranja
170 min
Razina buke
45 dB(A) re 1 pW
Ugradbeni
Potpuno ugrađeno
Visina
81,5 cm
Može se ugraditi
Da
Širina
44,8 cm
Dubina (s priključcima)
55 cm
Potrošnja struje
1930 W
Nazivni napon/frekvencija
AC 220-240 V/50 Hz
Tlak vode (tlak protoka)
0,4-10 bara = 0,04-1 Mpa
NAPOMENA
1
) A+ + + (najviša učinkovitost) do D (najniža učinkovitost)
2
) Energetska potrošnja 211 kWh godišnje, na temelju 280 standardnih ciklusa pranja korištenjem punjenja
hladnom vodom i potrošnje u načinima rada s niskom snagom. Stvarna energetska potrošnja ovisit će o
načinu korištenja uređaja.
3
) Potrošnja vode 2380 litara godišnje, na temelju 280 standardnih ciklusa pranja. Stvarna potrošnja vode
ovisit će o načinu korištenja uređaja.
4
) A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)
5
) Ovaj program je prikladan za pranje normalno zaprljanog posuđa i to je najučinkovitiji program što se tiče
kombinacije energetske potrošnje i potrošnje vode za tu vrstu posuđa.
Trenutna verzija isporučenog uređaja zadovoljava standarde i direktive EU:
- Direktiva o niskom naponu (LVD) 2006/95/EZ
- Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) 2004/108/EZ
- Direktiva o ekološkom dizajnu (ErP) 2009/125/EZ
Gornje vrijednosti izmjerene su u skladu sa standardima u specifičnim radnim uvjetima.
Rezultati se mogu razlikovati ovisno u o količini i stupnju prljavosti posuđa, tvrdoći vode, količini
deterdženta itd.
Priručnik se temelji na standardima i pravilima Europske unije.
438
KRATKE UPUTE ZA RAD
Za detaljnu metodu rada pročitajte odgovarajući sadržaj u uputama za uporabu.
Uključite uređaj
Otvorite vrata, pritisnite tipku Uključeno/Isključeno za uključivanje uređaja.
Napunite spremnik
deterdženta
Pretinac A:
kod svakog ciklusa pranja.
Pretinac B:
samo za programe s pretpranjem. (Pridržavajte se uputa za korisnika!)
Provjerite razinu
sredstva za ispiranje
Mehanički pokazatelj C.
Električni pokazatelj na upravljačkoj ploči (ako postoji).
Provjerite razinu
soli za regeneraciju
Samo na modelima sa sustavom omekšivača.)
Električni pokazatelj na upravljačkoj ploči (ako postoji).
Ako na upravljačkoj ploči ne postoji lampica upozorenja soli (kod nekih modela),
možete procijeniti kada je potrebno staviti sol u omekšivač prema obavljenom
broju ciklusa perilice posuđa.
Napunite košare
Postružite višak hrane s posuđa i pribora za jelo. Omekšajte ostatke zagorjele hrane u posudama,
zatim napunite košare. Vidi upute za punjenje perilice posuđa
Odaberite program
Pritišćite tipku Program dok se ne osvijetli pokazatelj željenog programa.
(Pogledajte dio “Upute za rad”)
Pokretanje perilice
posuđa
Otvorite slavinu za vodu, zatvorite vrata. Uređaj će započeti radom nakon otprilike 10 sekundi.
Promjena programa
1. Dok je ciklus u tijeku, možete ga promijeniti samo ako je radio nakratko. U suprotnome,
deterdžent je možda već otpušten, a uređaj je možda već ispraznio vodu. U tom je slučaju
potrebno ponovno napuniti spremnik deterdženta.
2. Pritišćite tipku Program dulje od 3 sekunde kako biste poništili program u tijeku.
3. Odaberite novi program.
UPOZORENJE!
4. Ponovno pokrenite perilicu posuđa.
Stavite zaboravljeno
posuđe u perilicu.
1.
2.
3.
4.
Ako uređaj isključite
tijekom ciklusa pranja.
Ako uređaj isključite tijekom ciklusa pranja, kada ga ponovno uključite molimo odaberite ponovno
ciklus pranja i pokrenite perilicu posuđa u skladu s izvornim “Uključenim stanjem”).
Isključite uređaj.
Kada je ciklus pranja dovršen, zvučni signal perilice posuđa oglasit će se 3 puta, zatim će prestati.
Isključite uređaj tipkom Uključeno/Isključeno.
Zatvorite slavinu za
vodu, ispraznite
košare
Upozorenje: pričekajte nekoliko minuta (približno 15 minuta) prije nego što ispraznite perilicu
posuđa kako ne biste dodirivali posuđe i pribor za jelo dok je još vruće i lakše lomljivo.
Tako će se bolje i osušiti. Izvadite posuđe iz uređaja, počevši od donje košare.
Otvorite malo vrata da bi perilica posuđa prekinula rad.
Nakon što su se raspršivači zaustavili možete otvoriti vrata u potpunosti.
Stavite zaboravljeno posuđe.
Zatvorite vrata, perilica će nastaviti radom nakon 10 sekundi.
Pažljivo otvarajte
vrata perilice.
Prilikom otvaranja
vrata može se
dogoditi da izađe
vruća para
439
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising