Whirlpool ADPF 782 WH Instruction for Use

Whirlpool ADPF 782 WH Instruction for Use
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
OSTRZEŻENIE:
•
Podczas korzystania ze zmywarki do naczyń należy
przestrzegać wymienionych poniżej środków ostrożności:
•
INSTRUKCJE UZIEMIENIA
• Urządzenie musi być uziemione. W przypadku
wadliwego działania lub awarii uziemienie ograniczy
ryzyko porażenia prądem elektrycznym, odprowadzając
prąd do ziemi. Urządzenie wyposażono w przewód
zasilający z żyłą uziemiającą oraz wtyczką z uziemieniem.
Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego
gniazdka zainstalowanego i uziemionego zgodnie ze
wszystkimi miejscowymi normami i wymaganiami.
• Nie wolno stosować przedłużaczy.
•
•
OSTRZEŻENIE:
Niewłaściwe podłączenie żyły uziemiającej urządzenie może
prowadzić do porażenia prądem.
• W przypadku wątpliwości co do prawidłowości
uziemienia urządzenia należy skontaktować się z
uprawnionym elektrykiem lub przedstawicielem
serwisu. Nie modyfikować wtyczki urządzenia, jeżeli
nie pasuje ona do gniazdka. Zlecić zainstalowanie
odpowiedniego gniazdka wykwalifikowanemu
elektrykowi.
•
•
•
OSTRZEŻENIE:
•
PRAWIDŁOWA OBSŁUGA
• Do wyłącznika głównego powinien być łatwy dostęp
po zainstalowaniu, aby umożliwić szybkie odłączenie
urządzenia.
• Nie nadwerężać, nie siadać i nie stawać na drzwiach
zmywarki lub na koszu na naczynia.
• Zabrania się użytkowania zmywarki jeśli wszystkie
panele obudowy nie są odpowiednio zamontowane.
Jeżeli zmywarka jest uruchomiona, należy zachować
maksymalną ostrożność podczas otwierania drzwi,
gdyż istnieje ryzyko tryśnięcia wody.
• Nie umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów na
drzwiach ani nie stawać na nich, gdy są otwarte.
Urządzenie mogłoby się przewrócić do przodu.
• Podczas ładowania naczyń do zmywarki:
1) Umieszczać ostro zakończone przedmioty w taki
sposób, aby nie uszkodziły uszczelki drzwiowej;
2) Ostrzeżenie: Noże i inne ostro zakończone przybory
kuchenne należy włożyć do koszyka tak, aby ich końce
zwrócone były w dół, lub ułożyć je poziomo.
• Podczas korzystania ze zmywarki należy pilnować, aby
przedmioty z plastiku nie stykały się z grzałką.
(Niniejsza instrukcja dotyczy urządzeń z widoczną
grzałką.)
• Po zakończeniu każdego programu zmywania należy
sprawdzić, czy komora detergentu jest pusta.
• Nie zmywać plastikowych naczyń, chyba że zostały one
oznaczone jako nadające się do zmywania w
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zmywarce. W przypadku przedmiotów plastikowych
bez takiego oznaczenia należy sprawdzić zalecenia
producenta.
Stosować tylko detergenty i środki nabłyszczające
przeznaczone do zmywarek automatycznych.
Nigdy nie dodawać do zmywarki mydła, detergentu
przeznaczonego do prania ani płynu do zmywania
naczyń. Takie produkty przechowywać należy w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Detergent i środek nabłyszczający przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Pilnować, aby dzieci
nie zbliżały się do zmywarki, gdy jej drzwi są otwarte,
gdyż w jej wnętrzu mogą się nadal znajdować
pozostałości takich produktów.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
Detergenty przeznaczone do zmywarek są mają silnie
alkaliczny odczyn, dlatego w przypadku połknięcia mogą
być wyjątkowo niebezpieczne. Unikać kontaktu ze skórą i
oczami. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu
zmywarki, gdy jej drzwi są otwarte.
Nie pozostawiać drzwi zmywarki otwartych, gdyż
może to zwiększać ryzyko potknięcia.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to ze względów
bezpieczeństwa jego wymiany może dokonać tylko
producent, serwis techniczny lub inna osoba posiadająca
podobne kwalifikacje.
Podczas wyłączania zmywarki z eksploatacji lub w razie
jej złomowania należy zdemontować drzwi komory
zmywania.
W prawidłowy sposób zutylizować materiały z
opakowania.
Używać zmywarki tylko do celu, do którego jest ona
przeznaczona.
W trakcie instalacji przewód zasilający nie może być
nadmiernie lub niebezpiecznie zgięty lub spłaszczony.
Nie należy manipulować elementami sterowniczymi.
Urządzenie należy podłączyć do sieci wodociągowej
przy użyciu nowych węży. Nie należy ponownie
wykorzystywać starych węży.
Napięcie znamionowe wynosi: 220-240 V AC/ 50Hz.
W zmywarce można równocześnie zmywać
maksymalnie 9 kompletów.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody
doprowadzanej do urządzenia wynosi 1 Mpa.
Minimalne dopuszczalne ciśnienie wody
doprowadzanej do urządzenia wynosi 0,04 Mpa.
PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH ZALECEŃ
DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA ZACHOWAĆ
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
4
OCHRONA ŚRODOWISKA
• Urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu lub ponownego
wykorzystania. Złomowanie należy przeprowadzić zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi
utylizacji odpadów. Przed zezłomowaniem odciąć przewód zasilający, aby uniemożliwić ponowne użycie
urządzenia.
• W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania z urządzeniem i jego recyklingu
należy się skontaktować z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za segregację odpadów lub z
punktem sprzedaży, w którym zakupiono urządzenie.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
• Opakowania nadaje się w 100% do recyklingu zgodnie z umieszczonym na nim symbolem recyklingu
Poszczególnych elementów opakowania nie wolno wyrzucać, lecz należy je zutylizować zgodnie z
miejscowymi przepisami.
.
ZŁOMOWANIE URZĄDZENIA
• Urządzenie oznaczone jest zgodnie z europejską dyrektywą nr 2002/96/WE (WEEE) oraz polską ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektrotechnicznym.
• Poprzez zapewnienie prawidłowego złomowania niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do
ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i ludzkie zdrowie.
• Symbol
na produkcie lub na dołączonej do niego dokumentacji oznacza, iż nie wolno go wyrzucać wraz
z odpadami komunalnymi, lecz należy go zwrócić na składowisko odpadów specjalizujące się w zbiórce i
recyklingu urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych.
UTYLIZACJA
Zutylizować w prawidłowy sposób materiały pochodzące z opakowania zmywarki.
Wszystkie materiały pochodzące z opakowania nadają się do recyklingu.
Elementy plastikowe oznaczone są standardowymi międzynarodowymi skrótami:
• PE czyli polietylen, np. folia
• PS czyli polistyren, np. materiał wypełniający
• POM polioksymetylen, np. plastikowe klipsy
• PP polipropylen, np. dozownik soli
• ABS czyli akrylonitryl-co-butadien-co-styren, np. panel sterowania.
OSTRZEŻENIE:
•
•
•
•
•
Materiały z opakowania mogą stanowić zagrożenie dla dzieci!
W celu zutylizowania opakowania oraz urządzenia należy się udać do placówki specjalizującej się w
recyklingu. Należy wówczas odciąć przewód zasilający i zniszczyć mechanizm zamykający drzwi
urządzenia.
Opakowanie kartonowe wyprodukowano z makulatury i należy je zutylizować za pośrednictwem placówek
zajmujących się zbiórką makulatury.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów
na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu produktu należy się skontaktować z
właściwym urzędem gminy lub miejscowym przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej.
UTYLIZACJA: Nie wyrzucać produktu wraz z innymi odpadami komunalnymi. Niezbędna jest jego oddzielna
zbiórka celem poddania specjalnej obróbce.
5
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WAŻNE: W celu zapewnienia jak najlepszego działania zmywarki przed jej pierwszym użyciem należy
przeczytać całą instrukcję obsługi.
Panel sterowania
1
2
3
7
4
5
6
7 Wyświetlacz: Służy do informowania o stanie
urządzenia (stan pracy, czas opóźnienia itp.)
- Wskaźniki programu:
- Ikona Uruchom/Pauza:
- Wskaźnik płynu nabłyszczającego:
informuje, że dozownik wymaga napełnienia.
- Wskaźnik poziomu soli:
informuje, że dozownik wymaga napełnienia.
- Wskaźniki opóźnienia: Informują o czasie opóźnienia
1 Przycisk Wł./Wył.: Służy do włączania/wyłączania
urządzenia.
2 Przycisk wyboru programu: Służy do wyboru
żądanego programu zmywania.
3 Przycisk połowy wsadu: Naciśnij przycisk, aby
wybrać funkcję połowy wsadu — zaświeci się
ikona Połowa wsadu.
4 Przycisk opóźnienia: Służy do opóźnienia
rozpoczęcia programu.
5 Przycisk blokady przycisków: naciśnięcie i
przytrzymanie przez 3 sekundy pozwala na
zablokowanie programu.
6 Przycisk Start/Pauza: Służy do uruchamiania
wybranego programu zmywania lub przerwania
programu zmywania podczas pracy urządzenia.
-
Ikona połowy wsadu:
Wskaźnik blokady przycisków:
Elementy i funkcje zmywarki
Widok przedni
Widok tylny
6
1
2
7
8
3
4
5
9
1
2
3
4
Górny kosz
Rura wewnętrzna
Dolny kosz
Pojemnik na sól
5
6
7
8
Dozownik
Półka na filiżanki
Ramiona spryskujące
Zespół filtrów
6
10
9 Złącze przewodu wlotowego
10 Wąż spustowy
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym użyciem zmywarki:
A. Ustawić uzdatniacz wody
B. Dodać 1,5 kg soli do zmywarek, a następnie napełnić pojemnik na sól wodą
C. Napełnić dozownik środka nabłyszczającego
D. Dodać detergent
A. Uzdatniacz wody
Uzdatniacz wody należy ustawić ręcznie przy użyciu pokrętła skali twardości wody. Zadaniem uzdatniacza
wody jest usuwanie z wody minerałów i soli, które niekorzystnie wpływają na działanie urządzenia. Im wyższa
zawartość tych minerałów i soli, tym twardsza jest woda.
Uzdatniacz wody należy wyregulować stosownie do stopnia twardości wody w danym miejscu. Informacji
dotyczących stopnia twardości wody w danym miejscu udzielić mogą miejscowe zakłady wodociągowe.
Regulacja zużycia soli
Zmywarka do naczyń umożliwia regulację ilości zużywanej soli w oparciu o stopień twardości używanej wody.
Dzięki temu można zoptymalizować poziom zużycia soli i dopasować je do indywidualnych potrzeb.
1. Otworzyć drzwi, włączyć urządzenie;
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza i przytrzymać przez ponad 5 sekund, aby włączyć tryb ustawiania
uzdatniacza wody. Uzdatniacz należy ustawić w ciągu 60 sekund od włączenia urządzenia (kontrolki
ostrzegawcze soli i środka nabłyszczającego będą okresowo się włączać w trybie ustawiania);
3. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby wybrać prawidłowe ustawienie odpowiednio do lokalnych warunków.
Ustawienia będą zmieniać się w następującej kolejności: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Nacisnąć przycisk Wł./Wył. lub nie wykonywać żadnej czynności przez 5 sekund, aby zakończyć ustawianie
urządzenia.
°dH
°fH
°Clarke
mmol/l
Położenie
pokrętła
wyboru
0~5
0~9
0~6
0~0,94
H1
TWARDOŚĆ WODY
Zużycie soli
(gramy/cykl)
0
6~11
10~20
7~14
1,0~2,0
H2
9
12~17
21~30
15~21
2,1~3,0
H3
12
18~22
31~40
22~28
3,1~4,0
H4
20
23~34
41~60
29~42
4,1~6,0
H5
30
35~45
61~80
43~56
6,1~8,0
H6
60
Uwaga 1
1 dH=1,25 Clarke=1,78 fH=0,178 mmol/l
DH
= stopnie niemieckie
fH
= stopnie francuskie
Clarke = stopnie brytyjskie
Uwaga 2
Ustawienie fabryczne: H4 (EN 50242)
W celu uzyskania informacji dotyczących stopnia twardości wody należy się skontaktować z
miejscowymi wodociągami.
Uwaga: Jeśli w Państwa modelu urządzenia nie ma uzdatniacza wody, można opuścić ten rozdział.
Uzdatniacz wody
Twardość wody jest inna w zależności od lokalizacji. Jeśli w zmywarce używa się twardej wody, na naczyniach i
przyborach kuchennych będzie tworzyć się osad kamienny.
Urządzenie jest wyposażone w specjalny uzdatniacz wody zawierający pojemnik na sól specjalnie
przeznaczoną do usuwania osadu kamiennego oraz minerałów z wody.
7
B. Napełnianie solą uzdatniacza wody
Zawsze używać soli przeznaczonej do zmywarek.
Pojemnik na sól znajduje się pod dolnym koszem i należy go napełniać w następujący sposób:
Uwaga
• Używać tylko soli przeznaczonej do zmywarek! Każdy inny rodzaj soli nieprzeznaczonej do stosowania w
zmywarkach, zwłaszcza sól kuchenna, spowoduje uszkodzenie uzdatniacza wody. W razie uszkodzeń
spowodowanych użyciem nieprawidłowej soli wygasa gwarancja urządzenia, a producent jest zwolniony z
wszelkiej odpowiedzialności za takie szkody.
• Napełniać pojemnik solą bezpośrednio przed rozpoczęciem jednego z kompletnych programów
zmywania. Zapobiegnie to pozostaniu na dnie urządzeniu ziarenek soli lub słonej wody, co mogłoby
spowodować korozję.
Otwieranie
1
A. Wyjąć kosz dolny, po czym odkręcić i zdjąć korek z pojemnika na sól. (1)
B. Włożyć koniec lejka (dostarczony w komplecie) do otworu i nasypać ok. 1,5 kg soli do zmywarek.
C. Napełnić pojemnik na sól wodą. Wypływanie niewielkiej ilości wody z pojemnika na sól jest normalnym
zjawiskiem. (2).
D. Po napełnieniu pojemnika należy ponownie przykręcić korek, obracając go w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
E. Kontrolka poziomu soli przestanie migać po napełnieniu pojemnika solą.
F. Program zmywania należy rozpocząć natychmiast po napełnieniu pojemnika solą. W przeciwnym razie
może dojść do uszkodzenia systemu filtracyjnego, pompy lub innych ważnych elementów zmywarki przez
słoną wodę. Uszkodzenia takie nie są objęte gwarancją.
Uwaga:
1. Pojemnik na sól należy napełniać, gdy na panelu sterowania zaświeci się kontrolka ostrzegawcza dla
poziomu soli. W zależności od tempa rozpuszczania soli kontrolka może nadal świecić mimo napełnienia
pojemnika solą. Jeżeli na panelu sterowania nie ma kontrolki poziomu soli (w niektórych modelach),
częstotliwość napełniania solą uzdatniacza wody określić można na podstawie liczby cykli zmywania
wykonanych przez zmywarkę.
2. W razie rozsypania soli w celu usunięcia jej nadmiaru zaleca się uruchomienie programu namaczania lub
szybkiego zmywania.
8
C. Napełnianie dozownika środka nabłyszczającego
Dozownik środka nabłyszczającego
Środek nabłyszczający uwalniany jest w trakcie płukania końcowego i zapobiega gromadzeniu się na
naczyniach kropelek wody pozostawiających plamy i zacieki. Przyspiesza również suszenie naczyń, pozwalając
wodzie spłynąć z nich. Ta zmywarka została zaprojektowana do stosowania środków nabłyszczających.
Dozownik środka nabłyszczającego znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi, obok dozownika detergentu.
W celu napełnienia dozownika należy odkręcić korek i dodawać środek nabłyszczający do dozownika, dopóki
wskaźnik poziomu całkowicie się nie zaczerni. Pojemność dozownika środka nabłyszczającego wynosi około
110ml.
Funkcja środka nabłyszczającego
Środek nabłyszczający jest dodawany automatycznie w trakcie ostatniego płukania i zapewnia dokładne
spłukanie oraz wysuszenie naczyń bez plam i zacieków.
Uwaga
W zmywarce należy stosować wyłącznie markowe środki nabłyszczające. Nigdy nie napełniać dozownika
środka nabłyszczającego innymi substancjami
(np. środkiem do mycia zmywarek, detergentem w płynie). Spowodowałoby to uszkodzenie urządzenia.
Kiedy napełniać dozownik środka nabłyszczającego
Jeżeli na panelu sterowania nie ma kontrolki poziomu środka nabłyszczającego, można określić jego ilość na
podstawie koloru optycznego wskaźnika poziomu C znajdującego się obok korka. Gdy pojemnik środka
nabłyszczającego jest pełny, cały wskaźnik jest ciemny. W miarę, jak ilość środka nabłyszczającego się
zmniejsza, zmniejsza się również rozmiar ciemnego punktu. Nie należy dopuszczać do spadku poziomu środka
nabłyszczającego poniżej 1/4 objętości pojemnika.
W miarę, jak ilość środka nabłyszczającego ulega
zmniejszeniu, rozmiar czarnego punktu na
wskaźniku jego poziomu zmienia się, jak pokazano
poniżej.
C (Wskaźnik środka nabłyszczającego)
Pełny
3/4 napełnienia
1/2 napełnienia
1/4 napełnienia - Należy napełnić pojemnik, aby
wyeliminować powstawanie plam
Pusty
9
1. W celu otwarcia dozownika należy obrócić korek zgodnie ze strzałką wskazującą położenie otwarte (w
lewo) i zdjąć go.
2. Napełnić dozownik środkiem nabłyszczającym. Nie przepełniać.
3. Nałożyć ponownie korek. Wyrównać ze strzałką wskazującą położenie otwarte i obrócić w kierunku
wskazywanym przez strzałkę położenia zamkniętego (w prawo).
UWAGA
Zetrzeć ewentualny rozlany środek nabłyszczający chłonną ściereczką, aby uniknąć nadmiernego pienienia w
trakcie kolejnego cyklu zmywania. Nie zapomnieć o nałożeniu i zakręceniu korka przed zamknięciem drzwi
zmywarki.
Ustawianie dozownika środka nabłyszczającego
Dozownik środka nabłyszczającego posiada sześć lub cztery
ustawienia. Należy zawsze rozpoczynać od ustawienia dozownika
na poziom „4“. W przypadku wystąpienia plam, zacieków lub
problemów z suszeniem należy zwiększyć ilość dodawanego
środka nabłyszczającego. W tym celu należy zdjąć pokrywę
dozownika i obrócić pokrętło na poziom „5“. Jeżeli naczynia nadal
nie schną prawidłowo lub występują na nich plamy czy zacieki,
należy zwiększać ustawienie pokrętłem aż do uzyskania
zadowalających rezultatów. Zalecane ustawienie to „4“. (Wartość
ustawiona fabrycznie to „4“.)
Regulator
(nabłyszczania)
UWAGA
Jeżeli po zmywaniu na naczyniach występują kropelki wody, plamy lub zacieki, należy zwiększyć dawkę.
Jeżeli natomiast na naczyniach występują lepkie, białawe plamy, bądź na szkle czy ostrzach noży widać
niebieskawy nalot, dawkę należy zmniejszyć.
10
D. Funkcja detergentu
Detergenty zawierające składniki chemiczne są niezbędne do usunięcia zabrudzeń, stwardniałych resztek potraw oraz ich
wyeliminowania ze zmywarki. Większość detergentów wysokiej jakości dostępnych w handlu nadaje się do tego celu.
Uwaga!
Prawidłowe stosowanie detergentu.
Używać tylko detergent przeznaczony do zmywarek. Przechowywać detergent w suchym i chłodnym miejscu.
Detergent w proszku należy dodawać do komory bezpośrednio przed rozpoczęciem zmywania.
Detergenty
Istnieją 3 rodzaje detergentów:
1. Fosforanowe zawierające chlor
2. Fosforanowe niezawierające chloru
3. Niezawierające fosforanów ani chloru
Z reguły nowoczesne detergenty w proszku nie zawierają fosforanów. W związku z tym nie opisano funkcji zmiękczania
wody
przez fosforan. W takim przypadku zalecamy napełnianie solą pojemnika na sól nawet w przypadku, gdy
twardość wody wynosi jedynie 6 dH. Jeśli stosowane są detergenty bez fosforanu, w przypadku twardej wody
na naczyniach i szklankach często pojawiają się białe plamy. W takim przypadku w celu uzyskania lepszych rezultatów
należy dodać
więcej detergentu. Detergenty bez chloru mają słabe działanie wybielające. Nie usuwają całkowicie mocnych
i kolorowych plam. W takim przypadku należy wybrać program o wyższej temperaturze.
Skoncentrowany detergent
W oparciu o skład chemiczny detergenty można podzielić na dwa podstawowe typy:
• tradycyjne detergenty alkaliczne zawierające składniki żrące
• skoncentrowane detergenty o słabym odczynie alkalicznym z naturalnymi enzymami
Stosowanie standardowych programów zmywania w połączeniu ze skoncentrowanymi detergentami zmniejsza
zanieczyszczenie i jest korzystne dla naczyń; takie programy zmywania są dostosowane do właściwości rozpuszczania
zabrudzeń, jakie posiadają enzymy zawarte w skoncentrowanym detergencie. Z tego powodu standardowe programy
zmywania, w których stosowane są skoncentrowane detergenty, pozwalają uzyskać takie same rezultaty, jakie w przeciwnym
wypadku byłyby możliwe tylko w przypadku programów intensywnych.
Detergenty w tabletkach
Detergenty w tabletkach różnych marek rozpuszczają się w różnym tempie. Z tego powodu niektóre detergenty w
tabletkach mogą się nie rozpuścić i mogą nie usuwać zabrudzeń z pełną skutecznością w trakcie krótkich programów. Z
tego powodu w przypadku stosowania tabletek do zmywarki należy wybierać długie programy, zapewniające całkowite
usunięcie pozostałości detergentu.
Komora na detergent
Komorę na detergent należy napełniać przed rozpoczęciem każdego cyklu zmywania zgodnie z instrukcjami podanymi w
tabeli programów zmywania. Ta zmywarka zużywa mniej detergentu i środka nabłyszczającego w porównaniu do
tradycyjnych modeli. Zasadniczo do zmywania standardowego wsadu wystarczy zaledwie jedna łyżka stołowa detergentu.
Bardziej zabrudzone naczynia wymagają większej ilości detergentu. Zawsze należy dodawać detergent bezpośrednio
przed uruchomieniem zmywarki, w przeciwnym wypadku może się on zawilgocić, co uniemożliwiłoby jego prawidłowe
rozpuszczenie.
Wymagana ilość detergentu
Detergent w proszku
Wcisnąć zatrzask, aby otworzyć
11
Detergenty w tabletkach
UWAGA:
• Jeżeli wieko jest zamknięte, nacisnąć przycisk zwalniający. Wieko się otworzy.
• Zawsze dodawać detergent bezpośrednio przed rozpoczęciem każdego cyklu zmywania.
• W zmywarce należy stosować wyłącznie markowe detergenty.
OSTRZEŻENIE:
Detergent do zmywarki jest żrący! Należy go przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Dodawanie detergentu
Napełnić komorę detergentem. Oznaczenie wskazuje poziomy dozowania, tak jak pokazano na ilustracji po
prawej stronie:
A. Miejsce, w którym należy umieszczać detergent do zmywania zasadniczego.
B. Miejsce, w którym należy umieszczać detergent do zmywania wstępnego.
Należy przestrzegać podanych przez producenta dawek oraz
zasad przechowywania.
Zalecenia podane są na opakowaniu detergentu.
Zamknąć wieko, popychając je, dopóki nie zaskoczy na
miejscu.
Jeżeli naczynia są mocno zabrudzone, należy dodać detergent
również do komory na detergent do zmywania wstępnego.
Zadziała on w fazie zmywania wstępnego.
UWAGA:
• Informacje na temat ilości detergentu zalecanych dla
poszczególnych programów znaleźć można na ostatniej
stronie.
• Należy pamiętać, że należy różnicować dawkowanie w
zależności od poziomu zabrudzenia oraz twardości wody.
• Przestrzegać zaleceń producenta podanych na opakowaniu
detergentu.
12
ŁADOWANIE KOSZA ZMYWARKI
Zalecenie
• Należy rozważyć kupowanie naczyń i przyborów kuchennych oznaczonych jako nadające się do mycia w
zmywarkach.
• Stosować łagodny detergent oznaczony jako „łagodny dla naczyń“. W razie potrzeby uzyskać dodatkowe
informacje od producenta detergentu.
• Dla poszczególnych rzeczy wybierać programy o możliwie jak najniższej temperaturze.
• Aby nie dopuścić do uszkodzeń, nie wyjmować szklanek i sztućców ze zmywarki bezpośrednio po
zakończeniu programu.
Następujące sztućce i naczynia
nie nadają się do mycia w zmywarce
• Sztućce z rękojeściami drewnianymi, rogowymi, z delikatnej porcelany lub z macicy perłowej
• Plastikowe naczynia nieodporne na działanie wysokich temperatur
• Stare sztućce ze sklejonymi częściami, które nie są odporne na działanie wysokich temperatur
• Związane sztućce lub naczynia
• Cynowo-ołowiane lub miedziane naczynia/sztućce
• Kryształy
• Stalowe sztućce/naczynia, które łatwo rdzewieją
• Drewniane półmiski
• Przedmioty wykonane z włókien sztucznych
nadają się do mycia w zmywarce w ograniczonym zakresie
Niektóre rodzaje szklanek mogą ulec zmatowieniu wskutek wielokrotnego zmywania
Srebrne i aluminiowe części mają tendencję do odbarwiania się w trakcie zmywania
Glazurowane wzory mogą wyblaknąć w przypadku częstego zmywania w zmywarce
Uwaga: Przed lub po załadowaniu naczyń do koszy zmywarki
(Aby uzyskać optymalne wyniki zmywania w zmywarce, należy postępować zgodnie z poniższymi
wskazówkami. Funkcje i wygląd koszy na naczynia i na sztućce mogą się różnić w zależności od modelu.)
Zeskrobać z naczyń duże ilości resztek potraw. Zmiękczyć pozostałości przypalonych potraw w naczyniach.
Nie jest konieczne spłukanie naczyń pod bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia w zmywarce w następujący sposób:
1. Naczynia takie jak filiżanki, szklanki, garnki/patelnie należy ułożyć tak, by były zwrócone w dół.
2. Naczynia z zakrzywieniami lub wgłębieniami powinny być nachylone, aby mogła z nich wypływać woda.
3. Wszystkie przybory kuchenne są bezpiecznie włożone i nie mogą się przewrócić.
4. Wszelkie przybory kuchenne są włożone w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie
obracać podczas zmywania.
UWAGA: Bardzo małych przyborów kuchennych i naczyń nie należy zmywać w zmywarce, gdyż mogłyby łatwo
wypaść z koszy.
•
•
•
•
•
•
•
•
Naczynia z wgłębieniami, takie jak filiżanki, szklanki, patelnie itp. należy układać otworami zwróconymi w
dół, by w ich wnętrzu nie gromadziła się woda.
Naczynia i sztućce nie mogą być włożone jedne w drugie i nie mogą się przykrywać.
Aby szklanki się nie potłukły, nie mogą się dotykać.
Duże rzeczy, które trudno wymyć, należy wkładać do dolnego kosza.
Górny kosz jest przeznaczony na delikatniejsze i lżejsze naczynia, np. szklanki, filiżanki, kubki
Noża o długich ostrzach włożone pionowo to potencjalne źródło zagrożenia!
Długie oraz/lub ostrze sztućce, np. noże, należy układać pionowo w górnym koszu.
Nie przeładowywać zmywarki. Przestrzeganie tego zalecenia pozwala uzyskać zadowalające rezultaty i
zapewnić umiarkowane zużycie energii.
Wyjmowanie naczyń
Aby woda nie skapywała z górnego kosza na dolny, wyjmowanie naczyń należy rozpocząć od dolnego kosza,
a dopiero później przejść do górnego.
13
Normalny sposób wkładania naczyń do zmywarki
Ładowanie górnego kosza
Kosz górny przeznaczony jest na delikatniejsze i lżejsze naczynia, takie
jak szklanki, filiżanki na kawę i herbatę czy spodeczki, jak również
talerze, małe miski i płytkie garnki (jeżeli nie są zbyt mocno
zabrudzone).
Umieścić naczynia w taki sposób, aby nie poruszały się pod wpływem
strumienia wody.
DO
ŚRODKA
Ładowanie dolnego kosza
Zaleca się umieszczanie w koszu dolnym dużych naczyń, które są
najtrudniejsze do umycia, takich jak: garnki, patelnie, pokrywki, talerze i
miski, tak jak pokazano na ilustracji poniżej. Najlepiej wkładać talerze i
DO
pokrywki z boku koszy, aby nie blokowały obrotów górnego ramienia
ŚRODKA
spryskującego.
Należy pamiętać, że:
• Garnki, miski itp. należy zawsze wkładać dnem do góry.
• Głębokie naczynia należy przechylić, aby mogła z nich wypłynąć
woda.
• Dolny kosz wyposażony jest w rzędy bolców, które można złożyć,
aby załadować większe naczynia lub ich większą ilość.
Regulacja wysokości górnego kosza
Wysokość kosza górnego można regulować, aby uzyskać
więcej przestrzeni na duże naczynia znajdujące się
zarówno w koszu górnym, jak i w dolnym. Wysokość kosza
górnego można regulować poprzez wsunięcie kółek na
różne wysokości prowadnic. Duże naczynia, sztućce,
przybory do serwowania sałatek oraz noże należy umieścić
na półce, aby nie blokowały obrotów ramion
spryskujących.
Pozycja dolna
Pozycja górna
Kółka
Składanie półek na filiżanki
Aby łatwiej ułożyć naczynia, bolce można złożyć. Sposób
złożenia przedstawiono na ilustracji po prawej stronie.
Składanie bolców w dolnym koszu
Aby łatwiej ułożyć naczynia, bolce można złożyć. Sposób złożenia przedstawiono na
ilustracji po prawej stronie.
14
Koszyk na sztućce
Sztućce należy umieszczać w koszyku na sztućce rękojeściami skierowanymi w dół. Jeżeli kosz posiada
koszyki boczne, łyżki należy włożyć oddzielnie w odpowiednie szczeliny, a długie przybory kuchenne
należy umieszczać w pozycji poziomej w przedniej części kosza górnego, tak jak pokazano na ilustracji.
OSTRZEŻENIE:
•
•
Nie dopuszczać, aby jakiekolwiek przybory wystawały od dołu.
Ostre przybory kuchenne należy zawsze wkładać ostrzem zwróconym w dół!
Ze względów bezpieczeństwa oraz aby zapewnić zmywanie jak najwyższej
jakości, srebrne sztućce wkładać do kosza zgodnie z poniższymi zasadami:
• Sztućce nie stykają się ze sobą.
• Srebrne sztućce są ułożone uchwytami w dół.
• Noże i inne potencjalnie niebezpieczne narzędzia wkładać rękojeściami do góry.
15
URUCHAMIANIE PROGRAMU ZMYWANIA
•
•
•
•
•
Tabela programów zmywania
UWAGA
• Znaczenie: Należy uzupełnić poziom płynu
nabłyszczającego w dozowniku.
• * Ten program to cykl testowy. Informacja na
temat testu zgodności zgodnie z normą EN 50242:
Pojemność: 9 kompletów;
Położenie górnego kosza: górne kółka na szynach;
Ustawienie dozowania środka nabłyszczającego: 6;
Pl: 0,49 W;
Po: 0,45 W.
Informacje dotyczące wyboru
cyklu
Opis
cyklu
Detergent do
zmywania
wstępnego/
zasadniczego
Do najbardziej zabrudzonych
naczyń oraz średnio zabrudzonych
garnków, patelni, talerzy itp. z
zaschniętymi zabrudzeniami.
Zmywanie wstępne (50°C)
Zmywanie (65°C)
Płukanie
Płukanie
Płukanie (65°C)
Suszenie
3/22g
160
1,3
16
Zmywanie wstępne (45°C)
Do średnio zabrudzonych wsadów, Zmywanie (55°C)
takich jak garnki, talerze, szklanki i Płukanie
Płukanie (65°C)
lekko zabrudzonych patelni.
Standardowy
Suszenie
3/22 g
175
1,0
12
Program
Intensywny
.
* EN 50242
Szybki
Woda
Środek
(l)
nabłyszczający
Jest to program standardowy.
Nadaje się do zmywania normalnie
zabrudzonych naczyń stołowych i
jest najefektywniejszy pod
względem połączonego zużycia
energii i wody dla tego typu
naczyń stołowych.
Zmywanie wstępne
Zmywanie (50°C)
Płukanie (65°C)
Suszenie
25 g
170
0,75
8,5
Do lekko zabrudzonej zastawy
stołowej i szkła.
Zmywanie wstępne
zmywanie (40°C)
Płukanie
Płukanie (60°C)
Suszenie
20 g
110
0,75
12
Zmywanie wstępne (50°C)
Zmywanie (65°C)
Płukanie (55°C)
Suszenie
3/22g
60
0,85
9,0
3/22g
40
0,55
10
Delikatny
1 godzina
Czas trwania
Energia
programu
(kWh)
(min.)
Dla lekko zabrudzonych wkładów,
które nie wymagają doskonałej
efektywności suszenia.
Krótsze zmywanie do lekko
Zmywanie (40°C)
zabrudzonych wsadów i szybkiego Płukanie
Płukanie (45°C)
zmywania.
Włączanie urządzenia
Uruchamianie programu zmywania
1. Wyciągnąć kosz górny i dolny, załadować do nich naczynia i ponownie wsunąć na miejsce. Zaleca się, by
najpierw załadować kosz dolny, a następnie górny (patrz rozdział zatytułowany „Ładowanie zmywarki“).
2. Dodać detergent (patrz rozdział zatytułowany „Sól, detergent i środek nabłyszczający“).
3. Włożyć wtyczkę do gniazdka. Urządzenie przeznaczone jest do zasilania prądem zmiennym o napięciu
220-240 V/50 Hz i musi być podłączone do gniazdka o następujących parametrach: 10 A, 250 VAC. Upewnić
się, że woda jest doprowadzana pod pełnym ciśnieniem.
4. Zamknąć drzwi, nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby włączyć urządzenie.
5. Nacisnąć przycisk wyboru programu, aby wybrać żądany program. Jeśli program jest wybrany, włączy się
odpowiednia ikona. Następnie nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby zmywarka rozpoczęła pracę.
UWAGA: Po naciśnięciu przycisku Start/Pauza, aby przerwać zmywanie wskaźnik przebiegu programu
przestanie migać, a zmywarka będzie emitowała sygnał dźwiękowy co minutę, chyba że zostanie ponownie
naciśnięty przycisk Start/Pauza, aby wznowić program.
16
Zmiana programu...
Warunek:
1. Program w toku można zmienić tylko wtedy, gdy rozpoczął się niedawno. W przeciwnym wypadku
mogło już dojść do uwolnienia detergentu, a urządzenie mogło już wypompować wodę do
zmywania. W takim przypadku konieczne jest ponowne napełnienie komory detergentu (patrz
rozdział zatytułowany „Dodawanie detergentu“).
2. Otworzyć drzwi. Program zmywarki zostanie przerwany. Nacisnąć przycisk wyboru programu i
przytrzymać przez ponad 3 sekundy. Teraz można zmienić program na inny (patrz rozdział pt.
„Uruchamianie programu zmywania ...”).
UWAGA: Jeśli drzwi zostaną otwarte podczas trwania programu zmywania, zmywarka przerwie pracę
(pauza). Wyświetlacz ledowy
przestanie migać, a zmywarka będzie emitowała sygnał dźwiękowy
co minutę aż do momentu zamknięcia drzwi. Po zamknięciu drzwi urządzenie wznowi pracę po 10
sekundach.
Zapomniałeś dodać talerz?
Pominięty talerz można dodać do zmywarki w dowolnym momencie przed otwarciem komory
detergentu.
1. Nacisnąć przycisk Start / Pauza, aby przerwać program zmywania.
2. Otworzyć lekko drzwi.
3. Gdy ramiona spryskujące przestaną pracować, można całkowicie otworzyć drzwi.
4. Włożyć pominięte naczynia.
5. Zamknąć drzwi.
6. Nacisnąć przycisk Start/Pauza. Zmywarka wznowi pracę po 10 sekundach.
Po zakończeniu cyklu zmywania
Po zakończeniu cyklu roboczego przez 8 sekund rozlega się sygnał dźwiękowy, który następnie ustaje.
Wyłączyć urządzenie przyciskiem Wł./Wył., zamknąć dopływ wody i otworzyć drzwi zmywarki. Zaczekać
kilka minut z rozładowaniem zmywarki, gdyż naczynia i przybory kuchenne mogą być nadal gorące i
podatniejsze na pęknięcia. Ułatwi to również ich wysuszenie.
•
Wyłączanie zmywarki
Kontrolka programu świeci się, lecz nie miga. Oznacza to, że program się zakończył.
1. Wyłączyć zmywarkę, naciskając przycisk Wł./Wył.
2. Zakręcić kurek wody!
•
Otwarcie drzwi.
Gorące naczynia są wrażliwe na pęknięcia. Dlatego przed wyjęciem umytych naczyń z urządzenia
należy odczekać około 15 minut, aż ostygną. Otworzyć drzwi zmywarki i odczekać kilka minut przed
wyjęciem naczyń. W ten sposób będą one chłodniejsze i łatwiej wyschną.
•
Wyjęcie naczyń ze zmywarki
Wilgotne wnętrze zmywarki jest normalnym zjawiskiem. Najpierw należy opróżnić dolny kosz, a
następnie górny. Zapobiegnie to ściekaniu wody z górnego kosza na naczynia znajdujące się w
dolnym.
OSTRZEŻENIE:
Otwieranie drzwi urządzenia w trakcie zmywania jest niebezpieczne, gdyż grozi poparzeniem gorącą
wodą.
17
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
System filtrujący
Filtry zapobiegają przedostawaniu się większych resztek potraw lub innych ciał obcych do pompy.
Resztki mogą zablokować filtr, więc należy je usunąć.
System filtrujący składa się z filtra zgrubnego, filtra płaskiego (głównego) i mikrofiltra (filtra precyzyjnego).
Filtr główny 1
Cząstki potraw i zabrudzeń uwięzione w tym filtrze są
rozdrabniane przez specjalny strumień dolnego ramienia
spryskującego i wypłukiwane do ścieków.
Filtr zgrubny 2
Większe elementy, takie jak kawałki kości lub szkła, które
mogłyby zablokować spust, są wychwytywane przez filtr
zgrubny. W celu usunięcia elementów pochwyconych
przez filtr należy delikatnie ścisnąć kurek u góry filtra i
podnieść go.
Filtr precyzyjny 3
Ten filtr zatrzymuje zabrudzenia i resztki potraw w
obszarze zbiornika ściekowego i zapobiega ich
ponownemu osadzaniu się na naczyniach w trakcie cyklu
zmywania.
1
2
3
Zespół filtrów
Filtr skutecznie usuwa cząstki potraw z wody do zmywania, umożliwiając jej ponowne wykorzystanie w trakcie
cyklu. W celu zapewnienia optymalnego działania i rezultatów należy go regularnie czyścić. Z tego powodu
zaleca się usuwanie większych cząstek potraw wychwyconych przez filtr po każdym cyklu zmywania,
spłukując półokrągły filtr i jego pojemnik pod bieżącą wodą. W celu wyjęcia filtra należy pociągnąć uchwyt
pojemnika do góry.
OSTRZEŻENIE:
•
•
Zmywarki nie wolno pod żadnym pozorem używać bez filtrów.
Nieprawidłowa pozycja filtra może zmniejszać skuteczność działania urządzenia, jak również może
spowodować uszkodzenie naczyń i przyborów kuchennych.
KROK 1: Obrócić filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
Otwieranie
KROK 2: Podnieść zestaw filtrujący
1
UWAGA
Przeprowadzenie tej procedury w kolejności od kroku 1 do kroku 2 umożliwia
demontaż systemu filtrującego, natomiast w kolejności od kroku 2 do kroku 1
jego montaż.
2
18
Uwagi:
• Po każdorazowym użyciu zmywarki należy sprawdzić filtry pod kątem ich ewentualnego zatkania.
• Po odkręceniu filtra zgrubnego możliwe jest wyjęcie systemu filtrującego. Usunąć resztki jedzenia i umyć
filtry pod bieżącą wodą.
UWAGA: Cały zespół filtrów należy myć raz w tygodniu.
Czyszczenie filtra
Do czyszczenia filtra zgrubnego i precyzyjnego należy użyć szczoteczki. Złożyć ponownie części filtra zgodnie
z ilustracjami na poprzedniej stronie i włożyć cały zespół filtrów do zmywarki, W tym celu umieścić go na
gnieździe i wcisnąć w dół.
OSTRZEŻENIE:
Podczas czyszczenia filtrów nie należy w nie mocno uderzać. Mogłoby to spowodować ich zniekształcenie i
negatywnie wpłynąć na pracę zmywarki.
Konserwacja zmywarki do naczyń
Panel sterowania można czyścić lekko zwilżoną szmatką.
Po oczyszczeniu dokładnie wytrzeć do sucha.
Do powierzchni zewnętrznych należy używać dobrego wosku do polerowania urządzeń.
Nigdy nie używać ostro zakończonych przedmiotów, drucianych
zmywaków ani agresywnych środków czyszczących na żadnej części
zmywarki.
Czyszczenie drzwi
Krawędź wokół drzwi należy czyścić tylko miękką szmatką zwilżoną
ciepłą wodą. Aby nie dopuścić do przedostawania się wody do
blokady drzwi i podzespołów elektrycznych, nie wolno używać
żadnych środków czyszczących w sprayu.
OSTRZEŻENIE:
•
•
Do czyszczenia panelu drzwi nie wolno nigdy używać żadnych środków czyszczących w sprayu, gdyż
mogłoby to spowodować uszkodzenie blokady drzwi i podzespołów elektrycznych.
Nie należy używać środków ściernych i pewnych typów papierowych ręczników ze względu na ryzyko
porysowania lub pozostawienia plam na powierzchni ze stali nierdzewnej.
Ochrona przed zamarzaniem
W zimie należy powziąć odpowiednie działania, aby zabezpieczyć zmywarkę przed zamarzaniem. Po każdym
programie zmywania należy:
1. Odłączyć zmywarkę od zasilania elektrycznego.
2. Odciąć dopływ wody i odłączyć wąż doprowadzający wodę od zaworu wodnego.
3. Usunąć wodę z przewodu doprowadzającego wodę oraz z zaworu wody. (podłożyć naczynie, aby zebrać
wypływającą wodę)
4. Podłączyć ponownie wąż doprowadzający wodę do zaworu wodnego.
5. Wyjąć filtr znajdujący się u dołu zbiornika i użyć gąbki do zebrania wody ze zbiornika ściekowego.
UWAGA: Jeśli zmywarka nie może pracować z powodu zamarznięcia wody, należy skontaktować się z
serwisem technicznym.
19
Czyszczenie ramion spryskujących
Ramiona spryskujące należy czyścić regularnie, ponieważ środki chemiczne
zawarte w twardej wodzie mogą zatkać ich dysze i łożyska.
Aby zdjąć górne ramię spryskujące, należy obrócić je w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara.
Aby zdjąć dolne ramię spryskujące, należy pociągnąć je do góry.
Umyć ramiona w ciepłej wodzie z mydłem i oczyścić dysze miękką szczotką.
Wytrzeć do sucha i zamontować je z powrotem.
Otwieranie
Utrzymywanie zmywarki w dobrym stanie technicznym
•
Po każdym zmywaniu
Po każdym zmywaniu odciąć dopływ wody do urządzenia i pozostawić drzwi lekko otwarte, aby we
wnętrzu urządzenia nie gromadziła się wilgoć i nie powstawały nieprzyjemne zapachy.
•
Wyjąć wtyczkę z gniazdka
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka.
•
Nie stosować rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących
Do czyszczenia zewnętrznych i gumowych części zmywarki nie należy używać rozpuszczalników ani
ściernych środków czyszczących. Używać do tego celu tylko szmatki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem
mydła. Do usuwania plam z powierzchni wewnętrznych należy używać szmatki zwilżonej wodą z niewielką
ilością octu lub środka czyszczącego przeznaczonego specjalnie do zmywarek.
•
Gdy urządzenie ma pozostać nieużywane przez dłuższy czas
Zaleca się uruchomienie cyklu zmywania bez naczyń, a następnie wyjęcie wtyczki z gniazdka i odcięcie
dopływu wody oraz pozostawienie drzwi urządzenia lekko otwartych. Wydłuży to trwałość uszczelek
drzwiowych i zapobiegnie powstawaniu nieprzyjemnych zapachów wewnątrz urządzenia.
•
Przenoszenie urządzenia
Jeżeli zachodzi potrzeba przeniesienia urządzenia, należy je trzymać w pozycji pionowej. Jeżeli jest to
bezwzględnie konieczne, można je przewrócić do tyłu.
•
Uszczelki
Jedną z przyczyn powstawania nieprzyjemnych zapachów w zmywarce są resztki potraw uwięzione w
uszczelkach. Zapobiegnie temu okresowe czyszczenie uszczelek zwilżoną gąbką.
20
INSTRUKCJA MONTAŻU
Ustawianie urządzenia
Ustawić urządzenie w wybranym miejscu. Jego tylna część powinna się znajdować przy ścianie, a boki obok
sąsiadujących szafek lub ścian. Zmywarka wyposażona jest w węże dopływowe i spustowe wody, które można
umieścić po prawej lub po lewej stronie w celu ułatwienia prawidłowej instalacji.
Poziomowanie urządzenia
Po ustawieniu urządzenia w odpowiedniej pozycji celem jego
wypoziomowania można wyregulować jego wysokość poprzez odpowiednie
dokręcenie nóżek. Nachylenie urządzenia w żadnym wypadku nie powinno
przekraczać 2°.
Podłączenie elektryczne
OSTRZEŻENIE:
Ze względów bezpieczeństwa:
• NIE KORZYSTAĆ Z PRZEDŁUŻACZA ANI Z PRZEJŚCIÓWKI.
• W ŻADNYM WYPADKU NIE ODCINAĆ ANI NIE USUWAĆ PODŁĄCZENIA UZIEMIENIA Z PRZEWODU
ZASILAJĄCEGO.
Wymogi związane z zasilaniem elektrycznym
Zapoznać się z tabliczką znamionową, aby sprawdzić napięcie znamionowe i podłączyć zmywarkę do
odpowiedniego źródła zasilania.
Użyć wymaganego bezpiecznika 10-amperowego, bezpiecznika o opóźnionym działaniu lub zalecanego
odłącznika automatycznego i podłączyć zmywarkę do osobnego obwodu, z którego nie będą zasilane żadne
inne urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Przed przystąpieniem do eksploatacji sprawdzić uziemienie
Podłączenie elektryczne
Upewnić się, że napięcie i częstotliwość prądu zasilającego urządzenie odpowiadają parametrom podanym na
tabliczce znamionowej. Włożyć wtyczkę tylko do gniazdka, które jest prawidłowo uziemione. Jeżeli gniazdko,
do którego ma być podłączone urządzenie, nie pasuje do wtyczki, należy wymienić gniazdko zamiast używać
przejściówek, które mogą powodować przegrzania i awarie.
Instrukcja uziemienia
Urządzenie musi być uziemione. W przypadku wadliwego działania lub awarii uziemienie ograniczy ryzyko
porażenia prądem elektrycznym, odprowadzając prąd do ziemi. Urządzenie wyposażono w przewód zasilający
z żyłą uziemiającą oraz wtyczką z uziemieniem. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka
zainstalowanego i uziemionego zgodnie ze wszystkimi miejscowymi normami i wymaganiami.
OSTRZEŻENIE:
Niewłaściwe podłączenie żyły uziemiającej urządzenie może prowadzić do porażenia prądem.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości uziemienia urządzenia należy skontaktować się z
uprawnionym elektrykiem lub przedstawicielem serwisu.
Nie modyfikować wtyczki dostarczonej fabrycznie z urządzeniem. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka,
należy zlecić instalację prawidłowego gniazdka wykwalifikowanemu elektrykowi.
21
Podłączenie wody
Podłączenie zimnej wody
Podłączyć wąż doprowadzający zimną wodę do gwintowanego złącza
3/4-calowego i upewnić się, że jest on solidnie dokręcony. Jeżeli węże są
nowe lub nie były używane przez dłuższy czas, przepuścić przez nie
wodę, aby mieć pewność, że jest czysta. Zapobiegnie to zablokowaniu
dopływu wody i uszkodzeniu urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Po użyciu zamknąć zawór wody.
Podłączenie węża spustowego
Włożyć wąż spustowy do rury odpływowej o średnicy co najmniej 40 mm lub do zlewu. Sprawdzić, czy nie jest
on zagięty lub przytrzaśnięty. Górny koniec węża nie powinien być wyżej niż 1000 mm.
Blat
Front
UWAGA
Górny koniec węża nie
powinien być wyżej niż 1000
mm.
Wąż spustowy
WĄŻ SPUSTOWY PODŁĄCZYĆ W SPOSÓB A LUB B
22
Usunięcie nadmiaru wody z węży
Jeśli zlew jest na wysokości powyżej 1000 mm od podłogi, nie można odprowadzić nadmiaru wody
bezpośrednio do zlewu. Konieczne będzie odprowadzenie nadmiaru wody z węży do miski lub
odpowiedniego pojemnika podłożonego poniżej zlewu.
Odpływ wody
Podłączyć wąż spustowy wody. Wąż spustowy musi być prawidłowo podłączony, aby uniknąć nieszczelności.
Sprawdzić, czy wąż spustowy wody nie jest zagięty lub przygnieciony.
Wąż przedłużający
Jeżeli zachodzi potrzeba użycia przedłużenia węża spustowego, należy się upewnić, że używa się podobnego
węża.
Jego długość nie może przekraczać 4 metrów, w przeciwnym wypadku skuteczność zmywarki mogłaby ulec
zmniejszeniu.
Podłączenie syfonu
Podłączenie spustu wody musi się znajdować na wysokości poniżej 1000 mm (maksimum) od spodu
zmywarki.
Końcówkę węża spustowego wody należy przymocować.
Uruchamianie zmywarki
Przed uruchomieniem zmywarki należy sprawdzić, czy zostały spełnione wszystkie poniższe warunki.
1 Zmywarka jest prawidłowo wypoziomowana i zainstalowana
2 Zawór dopływowy wody jest otwarty
3 Na podłączeniu przewodów pojawiła się nieszczelność
4 Przewody są solidnie podłączone
5 Zasilanie elektryczne jest włączone
6 Wąż dopływowy i spustowy są splątane
7 Ze zmywarki wyjęto wszelkie elementy opakowania i broszury
Uwaga: Po instalacji należy pamiętać o zachowaniu niniejszej instrukcji obsługi. Zawiera ona informacje
bardzo przydatne dla użytkowników.
23
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA I USUWANIA
USTEREK
Przed wezwaniem serwisu
Sprawdzenie informacji podanych w tabelach na kolejnych stronach może Państwu zaoszczędzić wzywania
serwisu.
Problemy techniczne
Problem
Możliwe przyczyny
Rozwiązanie
Zmywarka nie
uruchamia się
Przepalony bezpiecznik lub
zadziałanie automatycznego
wyłącznika
Wymienić bezpiecznik lub zresetować wyłącznik automatyczny.
Odłączyć wszelkie pozostałe urządzenia od obwodu, do którego
podłączona jest zmywarka
Brak podłączenia do źródła
zasilania
Upewnić się, że zmywarka jest włączona i że drzwi są
prawidłowo zamknięte. Upewnić się, że przewód zasilający jest
prawidłowo podłączony do gniazdka.
Niskie ciśnienie wody
Sprawdzić, czy wąż dopływowy wody jest prawidłowo
podłączony do instalacji wodnej i dopływ wody jest otwarty.
Drzwi zmywarki nie są
prawidłowo zamknięte.
Upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte.
woda nie jest
Wąż spustowy jest zagięty
odpompowywana ze
Filtr jest zatkany
zmywarki
Zatkany zlew kuchenny
Sprawdzić wąż spustowy.
Sprawdzić filtr zgrubny (patrz rozdział pt. „Czyszczenie filtra“)
Sprawdzić zlew kuchenny, aby się upewnić, czy jest drożny. Jeśli
problem dotyczy braku odpływu w zlewie kuchennym, należy
wezwać hydraulika, a nie serwisanta do zmywarki.
Problemy ogólne
Problem
Możliwe przyczyny
Rozwiązanie
W zbiorniku są
mydliny
Nieprawidłowy detergent
W celu zapobieżenia temu problemowi należy używać tylko specjalnych
detergentów przeznaczonych do zmywarek. Jeżeli do tego dojdzie,
należy otworzyć drzwi zmywarki, aby mydliny wyparowały. Dodać do
komory 1 galon zimnej wody. Zamknąć drzwi zmywarki, a następnie
wybrać dowolny program. Pierwszą czynnością, jaką wykona zmywarka,
będzie odpompowanie wody. Otworzyć drzwi po odpompowaniu, aby
zatrzymać program, a następnie sprawdzić, czy mydliny zniknęły. W
razie konieczności powtórzyć te czynności.
Rozlany środek nabłyszczający
Zawsze należy niezwłocznie zetrzeć rozlany środek nabłyszczający.
Plamy na wewnętrznych Użyto detergentu ze środkiem
powierzchniach zbiornika barwiącym
Upewnić się, że stosowany detergent nie zawiera barwnika.
Biała warstwa na
powierzchni
wewnętrznej
Twarda woda, zawierająca
dużo minerałów
Do czyszczenia wnętrza użyć wilgotnej gąbki z detergentem do
zmywarek. Założyć gumowe rękawice. Nigdy nie używać
środków czyszczących innych niż detergent do czyszczenia
zmywarek, aby uniknąć ryzyka powstawania piany lub mydlin.
Plamy rdzy na
sztućcach
Sztućce z rdzą nie są odporne
na korozję.
–
Po dodaniu soli do zmywarki nie Należy zawsze uruchomić szybki program zmywania.
włączono żadnego programu.
bez wkładania naczyń do zmywarki oraz bez wybierania
Śladowe ilości soli znalazły się
(ewentualnej) funkcji Turbo, po dodaniu soli do zmywarki.
wewnątrz urządzenia podczas
cyklu zmywania.
Pokrywa uzdatniacza jest
poluzowana
Sprawdzić pokrywę. Upewnić się, że zamek jest sprawny.
24
Hałas
Problem
Możliwe przyczyny
Rozwiązanie
Stukanie w
Ramię spryskujące uderza o Przerwać program i inaczej rozmieścić elementy zastawy
komorze zmywania jakiś przedmiot w koszu
stołowej, które blokują ramię spryskujące.
Brzęczenie w
Elementy zastawy stołowej
komorze zmywania zostały włożone luzem do
komory zmywania
Stukanie w
przewodach wody
Przerwać program i inaczej rozmieścić elementy zastawy
stołowej.
Może to być spowodowane Nie wpływa to w żaden sposób na działanie zmywarki.
przez instalację w danym
W razie wątpliwości skontaktować się z
budynku lub przekrój
wykwalifikowanym hydraulikiem.
poprzeczny rur.
Niezadowalające rezultaty zmywania
Problem
Możliwe przyczyny
Rozwiązanie
Naczynia nie są
czyste
Naczynia nie zostały
włożone prawidłowo.
Patrz uwagi podane w rozdziale pt. „Ładowanie koszy
zmywarki“.
Program nie był
wystarczająco intensywny.
Wybrać intensywniejszy program.
Patrz „Tabela programów zmywania“.
Nie dodano wystarczającej
ilości detergentu.
Dodać więcej detergentu lub zmienić detergent.
Włożone przedmioty
blokują ruch ramienia
spryskującego.
Rozmieścić ponownie naczynia w taki sposób, aby
ramiona spryskujące mogły się swobodnie obracać.
Zestaw filtrów w podstawie Wyczyścić i/lub prawidłowo zamontować zestaw filtrów.
obudowie zmywarki nie
Oczyścić dysze ramienia spryskującego. Patrz rozdział pt.
jest czysty lub nie jest
„Czyszczenie ramion spryskujących“.
prawidłowo zamontowany.
Może to powodować
blokadę dysz w ramionach
spryskujących.
Matowy nalot na
szkle
Połączenie miękkiej
wody i zbyt dużej ilości
detergentu.
Używać mniej detergentu w przypadku miękkiej wody
oraz wybierać krótszy cykl zmywania rzeczy ze szkła, aby
zapewnić, że zostaną prawidłowo wymyte.
Czarne lub szare
znaki na
naczyniach
Aluminiowe przybory
kuchenne ocierały się o
naczynia.
Do usunięcia tych śladów należy użyć łagodnego
ściernego środka czyszczącego.
W komorach
Naczynia zablokowały
pozostał detergent pokrywy dozownika
detergentu.
Ponownie włożyć do zmywarki naczynia w prawidłowy
sposób.
25
Niezadowalające rezultaty suszenia
Problem
Możliwe przyczyny
Naczynia nie schną Nieodpowiednie ułożenie
naczyń w zmywarce
Rozwiązanie
Włożyć naczynia do zmywarki zgodnie ze wskazówkami.
Zbyt mało środka
nabłyszczającego
Zwiększyć ilość środka nabłyszczającego / uzupełnić
poziom środka nabłyszczającego w dozowniku.
Zbyt szybko wyjęto
naczynia
Nie napełniać zmywarki bezpośrednio po zmywaniu.
Lekko otworzyć drzwiczki, aby uciekła para. Rozpocząć
wyjmowanie naczyń ze zmywarki, gdy tylko naczynia
ostygną na tyle, że można je dotknąć. Najpierw
wyjmować naczynia z dolnego kosza. W ten sposób
zapobiegnie się skapywaniu wody z górnego kosza do
dolnego.
Wybrano nieprawidłowy
program
W przypadku krótkich programów temperatura
zmywania jest niższa.
Zmniejsza to skuteczność czyszczenia. Wybrać dłuższy
program zmywania.
Używanie naczyń
z powłoką niskiej jakości
Odpompowanie wody jest trudniejsze przy tych
przedmiotach.
Sztućce lub naczynia tego typu nie nadają się do
zmywania w zmywarce.
Kody błędów
W przypadku niektórych usterek na wyświetlaczu urządzenia pojawiają się kody błędów ostrzegające
użytkownika o zaistniałych problemach:
Kody
Znaczenie
Możliwe przyczyny
Lampka programu Szybkie
zmywanie migocze
Dłuższy czas napełniania Kurki nie są otwarte lub dopływ wody jest
zmywarki wodą.
ograniczony, bądź ciśnienie wody jest zbyt niskie.
Lampka programu Szkło
migocze
Przelew.
Niektóre elementy zmywarki są nieszczelne.
OSTRZEŻENIE:
•
•
W przypadku przelewu przed wezwaniem serwisu należy odciąć dopływ wody do zmywarki.
Jeżeli w tacce w podstawie znajduje się woda z powodu nadmiernego napełnienia lub niewielkiego
wycieku, należy ją usunąć przed ponownym uruchomieniem zmywarki.
26
DANE TECHNICZNE
60
(przy z
amknię 0
tych drz
wiach)
448
845
1175
Wysokość
845 mm
Szerokość
448 mm
Głębokość
600 mm (przy zamkniętych drzwiach)
Ciśnienie wody
0,04-1,0 MPa
Zasilanie
Patrz tabliczka znamionowa
Pojemność
9 nakryć
27
Załadunek koszy zgodnie z normą EN 50242
Kosz górny
Filiżanki
Spodki
Szklanki
Salaterka
Średnia miska
Miska
Kosz dolny
Talerzyki deserowe
Talerze płytkie
Talerze głębokie
Owalny półmisek
Kosz na sztućce
➡ DO ŚRODKA
1 Łyżki
5 Łyżeczki deserowe
2 Widelce
6 Łyżki półmiskowe
3 Noże
7 Widelce półmiskowe
4 Łyżeczki
8 Chochle
Informacja na temat testów
zgodności zgodnie z normą EN 50242
Pojemność: 9 nakryć
Położenie kosza górnego: położenie
dolne
Program: ECO
Ustawienie dozowania środka
nabłyszczającego: 6
Ustawienie uzdatniacza: H4
28
Karta danych technicznych
Karta dołączona do zmywarki przeznaczonej do zastosowań domowych zgodna z wymogami określonymi w
dyrektywie UE nr 1059/2010:
Producent
WHIRLPOOL
Liczba standardowych nakryć
9
1
Klasa energetyczna )
A+
Roczne zużycie energii 2)
222 kWh
Zużycie energii w standardowym cyklu mycia
0,77 kWh
Pobór mocy przez wyłączone urządzenie
0,45 W
Pobór energii w trybie czuwania
0,55 W
3
Roczne zużycie wody )
2940 litrów
Klasa efektywności suszenia 4)
A
5
Standardowy program zmywania )
ECO 50°C
Czas trwania programu w standardowym cyklu mycia
170 min
Poziom hałasu
52 dB(A) re 1 pW
Montaż
Wolnostojąca
Wysokość
84,5 cm
Ewentualna zabudowa
Tak
Szerokość
44,8 cm
Głębokość (z połączeniami)
60 cm
Zużycie energii
1930 W
Napięcie znamionowe / częstotliwość
AC220-240 V / 50 Hz
Ciśnienie wody (ciśnienie przepływu)
0,4-10 bar = 0,04-1 MPa
UWAGA
1
) A +++ (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)
2
) Pobór energii 211 kWh rocznie w oparciu o 280 standardowych cykli zmywania, przy doprowadzeniu zimnej
wody oraz wykorzystaniu trybów o niskim poborze energii. Rzeczywisty pobór energii będzie zależeć od
sposobu wykorzystywania urządzenia.
3
) Zużycie wody 2380 litrów na rok, w oparciu o 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie wody
jest uzależnione od sposobu użytkowania urządzenia.
4
) A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)
5
) Ten program nadaje się do zmywania średnio zabrudzonych naczyń stołowych i jest najefektywniejszy pod
względem połączonego zużycia energii i wody dla tego typu naczyń stołowych.
W chwili dostawy urządzenie spełnia wymogi określone w aktualnie obowiązujących europejskich normach
i dyrektywach:
- dyrektywa 2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia
- dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
- dyrektywa 2009/125/WE w sprawie produktów związanych z energią
Powyższe wartości zostały zmierzone zgodnie z wymogami norm w określonych warunkach roboczych.
Wyniki mogą być znacząco inne w zależności od ilości oraz zabrudzenia naczyń, twardości wody, ilości
detergentu itp.
Niniejsza instrukcja jest zgodna ze standardami i zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
29
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szczegółowe informacje na temat użytkowania urządzenia podano w instrukcji obsługi.
Włączyć urządzenie
Włączyć zmywarkę przyciskiem Wł./Wył., Otworzyć drzwi.
Napełnić dozownik
detergentu
Komora A:
Do każdego cyklu zmywania.
Komora B:
Jedynie do programów z myciem wstępnym (Postępować zgodnie z instrukcją!)
Sprawdzić środek
nabłyszczający
Wskaźnik mechaniczny C.
Kontrolka elektryczna na panelu sterowania (zależnie od modelu).
Sprawdzić poziom
soli
Jedynie wtedy, gdy urządzenie posiada system uzdatniania wody.)
Kontrolka elektryczna na panelu sterowania (zależnie od modelu).
Jeżeli na panelu sterowania nie ma kontrolki poziomu soli (w niektórych modelach),
częstotliwość napełniania uzdatniacza wody solą określić można na podstawie
liczby cykli zmywania wykonanych przez zmywarkę.
Załadować kosze
Zeskrobać z naczyń duże ilości resztek potraw. Zmiękczyć pozostałości przypalonych potraw w
naczyniach, następnie włożyć do koszy. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami odnośnie układania
naczyń
Wybrać program
Zamknąć drzwi, naciskać przycisk wyboru programu aż do momentu włączenia się wskaźnika
żądanego programu. (Patrz rozdział pt. „Instrukcja obsługi“)
Praca zmywarki
Odkręcić zawór wody i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Urządzenie rozpocznie pracę po ok. 10
sekundach.
Zmiana programu
Wkładanie
pominiętych naczyń
do zmywarki.
1. Program w toku można zmienić tylko wtedy, gdy rozpoczął się niedawno. W przeciwnym wypadku
mogło już dojść do uwolnienia detergentu, a urządzenie mogło już wypompować wodę. W takim
przypadku należy ponownie napełnić dozownik detergentu.
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby przerwać zmywanie. Następnie nacisnąć przycisk wyboru
programu i przytrzymać przez 3 sekundy, aby anulować program.
3. Nacisnąć przycisk wyboru programu, aby wybrać nowy program.
OSTRZEŻENIE!
4. Nacisnąć przycisk Start/Pauza. Zmywarka wznowi pracę po 10 sekundach.
Ostrożnie
otworzyć drzwi.
Po otwarciu drzwi
1. Nacisnąć przycisk Start / Pauza, aby przerwać program zmywania.
2. Otworzyć lekko drzwi.
z wnętrza
3. Gdy ramiona spryskujące przestaną pracować, można całkowicie otworzyć urządzenia może
drzwi.
wydostać się
4. Włożyć pominięte naczynia.
gorąca para
5. Zamknąć drzwi
6. Nacisnąć przycisk Start/Pauza. Zmywarka wznowi pracę po 10 sekundach.
Wyłączenie urządzenie Jeśli urządzenie zostanie wyłączone podczas trwania cyklu zmywania, po ponownym włączeniu
podczas trwania cyklu należy ponownie wybrać cykl zmywania i obsługiwać zmywarkę w taki sposób, jakby została dopiero
zmywania.
włączona.
Wyłączyć urządzenie
Po zakończeniu cyklu roboczego 8 razy rozlega się sygnał dźwiękowy. Wyłączyć urządzenie
przyciskiem Wł./Wył.
Zakręcić zawór wody,
rozładować kosze
Ostrzeżenie: Zaczekać kilka minut (ok. 15 minut) przed rozładowaniem zmywarki, gdyż naczynia i
przybory kuchenne mogą być nadal gorące i podatniejsze na pęknięcia.
Zapewni to również ich lepsze wysuszenie. Rozładować urządzenie, rozpoczynając od dolnego kosza.
30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement