Whirlpool ADGU 872 WH, ADGU 872 IX, ADGU 883 IX, ADGU 862 WH, ADGU 862 IX User guide

Whirlpool ADGU 872 WH, ADGU 872 IX, ADGU 883 IX, ADGU 862 WH, ADGU 862 IX User guide
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, λαμβάνετε τις
παρακάτω προφυλάξεις:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
• Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται. Σε περίπτωση
δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια εναλλακτική διαδρομή
χαμηλότερης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή
η συσκευή διαθέτει καλώδιο με αγωγό γείωσης
εξοπλισμού και φις γείωσης.
• Το φις πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα που έχει
εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους
τοπικούς κανονισμούς.
• Δεν επιτρέπεται η χρήση καλωδίου προέκτασης
(μπαλαντέζα).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η εσφαλμένη σύνδεση του αγωγού γείωσης εξοπλισμού
ενέχει κινδύνους ηλεκτροπληξίας.
• Απευθυνθείτε σε καταρτισμένο ηλεκτρολόγο ή στον
αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης, αν δεν είστε
βέβαιοι για τη σωστή γείωση της συσκευής. Μην
τροποποιείτε το φις που παρέχεται με τη συσκευή. Eάν
δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην πρίζα, αναθέστε την
εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας σε καταρτισμένο
ηλεκτρολόγο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
• Η πρόσβαση στην αποσύνδεση της συσκευής (κεντρική
πρίζα) πρέπει να εξασφαλιστεί μετά την εγκατάσταση.
• Μην κακομεταχειρίζεστε και μην κάθεστε ή στέκεστε
επάνω στην πόρτα ή στο ράφι πιάτων του πλυντηρίου
πιάτων.
• Μη χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων, αν δεν έχουν
τοποθετηθεί σωστά όλα τα πλαίσια. Ανοίγετε πολύ
προσεκτικά την πόρτα, αν το πλυντήριο πιάτων
λειτουργεί, καθώς υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης νερού.
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα και μην στέκεστε
πάνω στην πόρτα όταν είναι ανοικτή. Η συσκευή μπορεί
να ανατραπεί προς τα εμπρός.
• Κατά την τοποθέτηση αντικειμένων για πλύσιμο:
1) Τοποθετήστε τα αιχμηρά αντικείμενα με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν ζημιά
στο λάστιχο της πόρτας.
2) Προειδοποίηση: Τα μαχαίρια και άλλα σκεύη με
αιχμηρά άκρα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με
τα αιχμηρά τους άκρα προς τα κάτω ή σε οριζόντια
θέση.
• Κατά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων, τα πλαστικά
σκεύη δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το
θερμαντικό στοιχείο. (Αυτό ισχύει μόνο για συσκευές με
εμφανές θερμαντικό στοιχείο).
• Βεβαιωθείτε ότι η θήκη απορρυπαντικού έχει αδειάσει
μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.
• Μην πλένετε πλαστικά σκεύη, εκτός αν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων ή αν φέρουν παρόμοια
σήμανση. Για πλαστικά σκεύη χωρίς σήμανση αυτού του
τύπου, ανατρέξτε στις συστάσεις του κατασκευαστή.
• Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και λαμπρυντικά
που προορίζονται για αυτόματα πλυντήρια πιάτων.
• Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό πλυντηρίου
ρούχων ή καθαριστικό πιάτων στο πλυντήριο πιάτων
σας. Φυλάσσετε τα προϊόντα αυτά μακριά από τα παιδιά.
• Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το απορρυπαντικό και
το λαμπρυντικό ή όταν η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων
είναι ανοικτή, επειδή μετά το πλύσιμο παραμένει κάποια
ποσότητα απορρυπαντικού.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με
έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται
υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη
χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να
μην παίζουν με τη συσκευή.
• Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι ιδιαίτερα
αλκαλικά και εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση
κατάποσης. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα
μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο
πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοικτή.
• Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή, επειδή υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος ανατροπής.
• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον
αντιπρόσωπο συντήρησης ή άλλο καταρτισμένο άτομο,
ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
• Αφαιρέστε την πόρτα του θαλάμου πλύσης κατά την
απόσυρση ή την απόρριψη ενός παλιού πλυντηρίου
πιάτων.
• Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με
κατάλληλο τρόπο.
• Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων μόνο για το σκοπό
για τον οποίο προορίζεται.
• Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το καλώδιο
τροφοδοσίας δεν πρέπει να λυγίσει ή να συμπιεστεί
υπερβολικά ή επικίνδυνα. Μην τροποποιείτε τους
διακόπτες.
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην κεντρική παροχή
νερού χρησιμοποιώντας νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων.
Τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται ξανά.
• Η ονομαστική τάση είναι: AC 220-240 V/ 50Hz.
• Ο μέγιστος αριθμός σερβίτσιων που μπορεί να πλυθούν
είναι 9.
• Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση εισαγωγής νερού είναι
1Mpa.
• Η ελάχιστη επιτρεπτή πίεση νερού τροφοδοσίας είναι
0,04Mpa.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
221
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Η
απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης
αποβλήτων. Πριν από την απόρριψη, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής, ώστε να μην είναι
δυνατή η εκ νέου χρήση της.
• Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού,
επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη χωριστή συλλογή των απορριμμάτων
ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• Η συσκευασία είναι 100% ανακυκλώσιμη, όπως επιβεβαιώνεται από το σύμβολο ανακύκλωσης
Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας δεν πρέπει να απορρίπτονται στο περιβάλλον, αλλά να
διατίθενται σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών.
.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
• Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
• Η σωστή διάθεση της συσκευής αυτής συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
• Το σύμβολο
στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν υποδεικνύει ότι αυτή η
συσκευή δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο, αλλά πρέπει να παραδοθεί στις κατάλληλες
τοπικές εγκαταστάσεις συλλογής όπου αποθηκεύονται και ανακυκλώνονται ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Απορρίψτε σωστά τα υλικά συσκευασίας του πλυντηρίου πιάτων.
Όλα τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν.
Τα πλαστικά μέρη επισημαίνονται με τις συνήθεις διεθνείς συντμήσεις:
• PE για πολυαιθυλένιο, π.χ. υλικό περιτύλιξης
• PS για πολυστυρένιο, π.χ. υλικό επένδυσης
• POM για πολυοξυμεθυλένιο, π.χ. πλαστικά κλιπ
• PP για πολυπροπυλένιο, π.χ. θήκη αλατιού
• ABS για ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο, π.χ. πίνακας ελέγχου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά!
• Η συσκευασία και η συσκευή πρέπει να απορρίπτονται σε κέντρο ανακύκλωσης. Συνεπώς, κόψτε το
καλώδιο τροφοδοσίας και καταστρέψτε τη διάταξη κλεισίματος πόρτας.
• Η συσκευασία από χαρτόνι κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτί και πρέπει να απορρίπτεται
μαζί με τα απορρίμματα χαρτιού για ανακύκλωση.
• Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω ακατάλληλου χειρισμού των αποβλήτων του
προϊόντος αυτού.
• Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε
με τις τοπικές αρχές και την αρμόδια υπηρεσία για την απόρριψη οικιακών αποβλήτων.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται όπως τα αστικά απόβλητα χωρίς διαλογή.
Απαιτείται χωριστή συλλογή των αποβλήτων για ειδική επεξεργασία.
222
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Για να έχετε την καλύτερη απόδοση από το πλυντήριο πιάτων, διαβάστε όλες τις οδηγίες
λειτουργίας πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
Πίνακας ελέγχου
1
2
3
7
4
1 Πλήκτρο On/Off: Για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.
2 Πλήκτρο προγράμματος: Πιέστε το πλήκτρο για να
επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης.
3 Πλήκτρο μισού φορτίου: Πιέστε το πλήκτρο για να
επιλέξετε τη λειτουργία μισού φορτίου και να
ανάψει το εικονίδιο μισού φορτίου.
4 Πλήκτρο καθυστέρησης: Πιέστε το πλήκτρο για
καθυστέρηση.
5 Πλήκτρο παιδικού κλειδώματος: πιέστε τα πλήκτρα
για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε το
πρόγραμμα.
6 Πλήκτρο Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause): Για να
ξεκινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα πλύσης ή να
εκτελέσετε παύση του προγράμματος πλύσης όταν
το μηχάνημα λειτουργεί.
7 Οθόνη ενδείξεων: για εμφάνιση του υπόλοιπου
χρόνου και της κατάστασης (κατάσταση
-
5
6
λειτουργίας, χρόνος καθυστέρησης, κτλ.)
Ενδείξεις προγράμματος:
Χρόνος καθυστέρησης, υπόλοιπος χρόνος
ή ένδειξη κωδικών σφάλματος:
Εικονίδιο Λειτουργίας/Παύσης:
Ένδειξη λαμπρυντικού:
Υποδεικνύει όταν πρέπει να γεμίσετε ξανά τη θήκη.
Ένδειξη προσθήκης αλατιού:
Υποδεικνύει όταν πρέπει να γεμίσετε ξανά τη θήκη.
Ένδειξη καθυστέρησης:
Εικονίδιο μισού φορτίου:
Ένδειξη παιδικού κλειδώματος:
Εικονίδιο βρύσης:
Αν ξεχάσατε να ανοίξετε τη βρύση ή η βαλβίδα
εισόδου έχει σπάσει ώστε να μην εισέρχεται νερό
στο μηχάνημα, ανάβει το εικονίδιο ως υπενθύμιση
του πελάτη.
Χαρακτηριστικά πλυντηρίου πιάτων
Μπροστινή όψη
Πίσω όψη
6
1
2
7
8
3
4
5
9
1
2
3
Πάνω καλάθι
Εσωτερικός σωλήνας
Κάτω καλάθι
4
5
6
Θήκη αλατιού
Θήκη
Σχάρα για φλιτζάνια
10
7
8
9
223
Εκτοξευτήρες
Διάταξη φίλτρου
Σύνδεσμος σωλήνα
εισαγωγής
10 Σύνδεσμος σωλήνα
αποστράγγισης
ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το πλυντήριο πιάτων:
Α. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού
Β. Προσθέστε 1,5kg αλάτι πλυντηρίου πιάτων και, στη συνέχεια, γεμίστε πλήρως τη θήκη αλατιού με νερό
Γ. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού
Δ. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού
Α. Αποσκληρυντής νερού
Το αποσκληρυντικό νερού πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας το καντράν σκληρότητας νερού.
Το αποσκληρυντικό νερού είναι σχεδιασμένο να αφαιρεί μέταλλα και άλατα από το νερό, τα οποία μπορούν να
έχουν καταστρεπτικές ή επιζήμιες επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής. Όσο πιο υψηλή είναι η
περιεκτικότητα αυτών των μετάλλων και αλάτων, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό.
Το αποσκληρυντικό πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας. Επικοινωνήστε
με τις τοπικές αρχές ύδρευσης για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.
Ρύθμιση κατανάλωσης αλατιού
Το πλυντήριο πιάτων έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει τη ρύθμιση της ποσότητας του αλατιού που
καταναλώνεται ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται. Η ρύθμιση αυτή έχει ως στόχο τη
βελτιστοποίηση και την προσαρμογή του επιπέδου κατανάλωσης αλατιού.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για ρύθμιση της κατανάλωσης αλατιού.
1. Ανάψτε τη συσκευή,
2. Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause) για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε
το καθορισμένο μοντέλο αποσκληρυντή νερού εντός 60 δευτερολέπτων αφού ενεργοποιηθεί η συσκευή (Οι
προειδοποιητικές λυχνίες αλατιού και λαμπρυντικού θα ανάβουν περιοδικά όταν ξεκινήσει το καθορισμένο
μοντέλο),
3. Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause) για να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση σύμφωνα με το
τοπικό σας περιβάλλον, οι ρυθμίσεις θα αλλάξουν με την ακόλουθη σειρά: H1->H2->H3->H4->H5->H6,
4. Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας για να τερματίσετε το ρυθμισμένο μοντέλο.
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
°dH
°fH
°Clarke
mmol/l
Θέση επιλογέα
Κατανάλωση
αλατιού
(γραμμάρια/κύκλο)
0~5
0~9
0~6
0~0,94
H1
0
6~11
10~20
7~14
1,0~2,0
H2
9
12~17
21~30
15~21
2,1~3,0
H3
12
18~22
31~40
22~28
3,1~4,0
H4
20
23~34
41~60
29~42
4,1~6,0
H5
30
35~55
61~98
43~69
6,1~9,8
H6
60
Σημείωση 1
1 dH=1,25 Clarke=1,78 fH=0,178mmol/l
DH
= Γερμανικοί βαθμοί
fH
= Γαλλικοί βαθμοί
Clarke = Βρετανικοί βαθμοί
Σημείωση 2
Εργοστασιακή ρύθμιση: H4 (EN 50242)
Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχικές ύδρευσης για πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα της
παροχής νερού.
Σημείωση: Αν το μοντέλο σας δεν διαθέτει αποσκληρυντή νερού, μπορείτε να παραλείψετε αυτή την ενότητα.
Αποσκληρυντής νερού
Η σκληρότητα του νερού διαφέρει ανάλογα με το μέρος. Αν χρησιμοποιείται σκληρό νερό στο πλυντήριο
πιάτων, θα σχηματιστούν κατακάθια στα πιάτα και σκεύη.
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ειδικό αποσκληρυντή που χρησιμοποιεί θήκη αλατιού ειδικά σχεδιασμένη για
να εξαλείφει τα άλατα και μεταλλικά στοιχεία από το νερό.
224
Β. Προσθήκη αλατιού στον αποσκληρυντή
Χρησιμοποιείτε πάντα αλάτι που προορίζεται για πλυντήρια πιάτων.
Η θήκη αλατιού βρίσκεται κάτω από το κάτω καλάθι και πρέπει να την γεμίζετε όπως περιγράφεται παρακάτω:
Προσοχή
• Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι που προορίζεται ειδικά για πλυντήρια πιάτων! Κάθε άλλος τύπος αλατιού που
δεν προορίζεται ειδικά για πλυντήρια πιάτων και, ιδιαίτερα το επιτραπέζιο αλάτι, μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στον αποσκληρυντή νερού. Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται στη χρήση ακατάλληλου αλατιού, ο
κατασκευαστής δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν ζημιές.
• Γεμίστε μόνο με αλάτι ακριβώς πριν ξεκινήσετε ένα από τα πλήρη προγράμματα πλύσης. Έτσι αποφεύγεται
η παραμονή κόκκων αλατιού ή αλατόνερου, τα οποία μπορεί να έχουν χυθεί, στο κάτω μέρος του
μηχανήματος για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διάβρωση.
Ανοίξτε
1
2
Α. Μετά την αφαίρεση του κάτω καλαθιού, ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι από τη θήκη αλατιού. (1)
Β. Τοποθετήστε το άκρο του χωνιού (παρέχεται) στην οπή και προσθέστε περίπου 1,5kg αλατιού πλυντηρίου
πιάτων.
Γ. Γεμίστε πλήρως τη θήκη αλατιού με νερό. Είναι φυσιολογικό να βγει μικρή ποσότητα νερού από τη θήκη
αλατιού. (2).
Δ. Αφού γεμίσετε τη θήκη, βιδώστε ξανά και σφικτά το καπάκι δεξιόστροφα.
Ε. Η προειδοποιητική λυχνία αλατιού θα σταματήσει αφού γεμίσετε τη θήκη αλατιού με αλάτι.
ΣΤ. Αμέσως αφού γεμίσετε τη θήκη αλατιού με αλάτι, θα πρέπει να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα πλύσης.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύστημα φίλτρου, στην αντλία ή σε άλλα σημαντικά μέρη
του μηχανήματος από το αλατόνερο. Οι βλάβες αυτές δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Σημείωση:
1. Πρέπει να γεμίζετε τη θήκη αλατιού μόνο όταν ανάψει η προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα
ελέγχου. Ανάλογα με τη διαλυτότητα του αλατιού, η προειδοποιητική λυχνία αλατιού μπορεί να παραμείνει
αναμμένη παρόλο που η θήκη αλατιού είναι γεμάτη. Αν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον
πίνακα ελέγχου (για ορισμένα μοντέλα), μπορείτε να υπολογίσετε πότε πρέπει να προστεθεί αλάτι στον
αποσκληρυντή βάσει των κύκλων που έχει εκτελέσει το πλυντήριο πιάτων.
2. Αν χυθεί αλάτι, ενεργοποιήστε το πρόγραμμα μουλιάσματος ή το γρήγορο πρόγραμμα για απομάκρυνση
της υπερβολικής ποσότητας αλατιού.
3. Αν πρέπει να αδειάσετε το μηχάνημα για μεταφορά, επισκευή ή άλλο λόγο, χρησιμοποιήστε ένα
απορροφητικό πανί ή άλλο παρόμοιο πανί για να απορροφήσετε το νερό στη θήκη αλατιού και βιδώστε
καλά το καπάκι. Μετά, μεταφέρετε ή επισκευάστε το μηχάνημα. Μετά τη μεταφορά ή επισκευή του
μηχανήματος και την επιβεβαίωση ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, φορτώστε το αλάτι στον
αποσκληρυντή σύμφωνα με τη διαδικασία «B. Φόρτωση του αλατιού στο αποσκληρυντή». Διαφορετικά,
μπορεί να γίνει μεγάλη ζημιά στο μηχάνημα, για παράδειγμα, σκουριά, χτυπήματα, κτλ. Τέτοια προβλήματα
δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
225
Γ. Πλήρωση θήκης λαμπρυντικού
Δοσομετρητής λαμπρυντικού
Το λαμπρυντικό απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της τελικής πλύσης για να αποφευχθεί ο σχηματισμός
σταγονιδίων από το νερό στα πιάτα σας, ο οποίος μπορεί να αφήσει κηλίδες και γραμμές. Επίσης, βελτιώνει το
στέγνωμα αφού επιτρέπει στο νερό να απομακρυνθεί από τα πιάτα. Το πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμένο για
να χρησιμοποιεί υγρά λαμπρυντικά. Ο δοσομετρητής λαμπρυντικού βρίσκεται μέσα στην πόρτα, δίπλα από το
δοσομετρητή απορρυπαντικού.
Για πλήρωση του δοσομετρητή, ανοίξτε το καπάκι και ρίξτε το λαμπρυντικό στο δοσομετρητή μέχρι η ένδειξη
στάθμης να γίνει εντελώς μαύρη. Ο όγκος της θήκης λαμπρυντικού είναι περίπου 110ml.
Δράση λαμπρυντικού
Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτόματα στο τελευταίο ξέβγαλμα για βελτίωση του ξεβγάλματος και στέγνωμα
χωρίς στίγματα και γραμμές.
Προσοχή
Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα προϊόντα λαμπρυντικού για πλυντήρια πιάτων. Μη γεμίζετε ποτέ τη θήκη
λαμπρυντικού με άλλα προϊόντα
(π.χ. καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
Πότε απαιτείται επαναπλήρωση της θήκης λαμπρυντικού
Αν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία λαμπρυντικού στον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να υπολογίσετε την
ποσότητα ανάλογα με το χρώμα της ένδειξη στάθμης Γ δίπλα στο καπάκι. Όταν η θήκη λαμπρυντικού είναι
πλήρης, ολόκληρη η ένδειξη είναι μαύρη. Καθώς καταναλώνεται το λαμπρυντικό, το μέγεθος της μαύρης
κουκκίδας μειώνεται. Η στάθμη λαμπρυντικού δεν πρέπει να μειώνεται ποτέ κάτω από το 1/ 4.
Καθώς το λαμπρυντικό μειώνεται, το μέγεθος της μαύρης κουκκίδας στην ένδειξη στάθμης λαμπρυντικού
αλλάζει, όπως απεικονίζεται παρακάτω.
Πλήρες
Γ (Ένδειξη λαμπρυντικού)
3 / 4 πλήρες
1 / 2 πλήρες
1 / 4 πλήρες - Θα πρέπει να συμπληρώσετε για να
αποφύγετε τις κηλίδες
Άδειο
226
1. Για να ανοίξετε τη θήκη, περιστρέψτε το καπάκι προς το «ανοικτό» (αριστερό) βέλος και αφαιρέστε το.
2. Προσθέστε προσεκτικά το λαμπρυντικό στη θήκη χωρίς να την γεμίσετε υπερβολικά.
3. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι, ευθυγραμμισμένο με το «ανοικτό» βέλος και περιστρέψτε το προς το «κλειστό»
(δεξί) βέλος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Καθαρίστε τυχόν λαμπρυντικό που έχει χυθεί κατά τη διάρκεια της πλήρωσης με ένα απορροφητικό πανί, ώστε
να αποφευχθεί η δημιουργία υπερβολικού αφρού κατά την επόμενη πλύση. Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε
ξανά το καπάκι πριν κλείσετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.
Ρύθμιση θήκης λαμπρυντικού
Η θήκη λαμπρυντικού διαθέτει έξι ή τέσσερις ρυθμίσεις. Να
ξεκινάτε πάντα με το δοσομετρητή ρυθμισμένο στο «4». Αν
εμφανίζονται στίγματα και το στέγνωμα δεν είναι ικανοποιητικό,
αυξήστε την ποσότητα του λαμπρυντικού που διοχετεύεται
αφαιρώντας το καπάκι της θήκης και περιστρέφοντας το διακόπτη
στη ρύθμιση «5». Αν τα πιάτα δεν στεγνώνουν καλά ή έχουν
στίγματα, μετακινήστε το διακόπτη στο αμέσως επόμενο επίπεδο
μέχρι τα πιάτα να μην έχουν στίγματα. Η συνιστώμενη ρύθμιση
είναι η ρύθμιση «4».
(Η εργοστασιακή τιμή είναι «4»).
Ρυθμιστής επιπέδου
(Ξέβγαλμα)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυξήστε τη δόση αν υπάρχουν σταγονίδια νερού ή κηλίδες αλάτων στα πιάτα μετά από την πλύση.
Μειώστε την αν υπάρχουν κολλώδεις λευκές κηλίδες στα πιάτα σας ή μια μπλε μεμβράνη στα γυαλικά ή στις
λεπίδες των μαχαιριών.
227
Δ. Δράση απορρυπαντικού
Για την απομάκρυνση ακαθαρσιών και σωματιδίων, απαιτείται η χρήση απορρυπαντικών με χημικά συστατικά.
Τα περισσότερα απορρυπαντικά του εμπορίου είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.
Προσοχή!
Σωστή χρήση απορρυπαντικού.
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που προορίζονται ειδικά για πλυντήρια πιάτων. Διατηρείτε το
απορρυπαντικό φρέσκο και στεγνό.
Μην προσθέτετε σκόνη απορρυπαντικού στη θήκη, αν δεν είστε έτοιμοι να πλύνετε τα πιάτα.
Απορρυπαντικά
Υπάρχουν 3 είδη απορρυπαντικών
1. Με φωσφορικά άλατα και χλώριο
2. Με φωσφορικά άλατα και χωρίς χλώριο
3. Χωρίς φωσφορικά άλατα και χλώριο
Τα νέα απορρυπαντικά σε σκόνη δεν περιέχουν συνήθως φωσφορικά άλατα. Συνεπώς, η αποσκληρυντική
δράση των φωσφορικών αλάτων δεν είναι δεδομένη. Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται να προσθέσετε αλάτι
στη θήκη αλατιού, ακόμη και αν η σκληρότητα του νερού είναι μόνο 6 dH. Αν, στην περίπτωση σκληρού
νερού, χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν φωσφορικά άλατα, εμφανίζονται συχνά λευκά
σημεία στα πιάτα και τα ποτήρια. Στην περίπτωση αυτή, προσθέστε περισσότερο απορρυπαντικό για βέλτιστα
αποτελέσματα. Τα απορρυπαντικά χωρίς χλώριο έχουν πολύ μικρή λευκαντική δράση. Τα επίμονα, έγχρωμα
στίγματα δεν θα αφαιρεθούν πλήρως. Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη
θερμοκρασία.
Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό
Βάσει της χημικής τους σύστασης, τα απορρυπαντικά μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικούς τύπους:
• συμβατικά, αλκαλικά απορρυπαντικά με καυστικά συστατικά
• απορρυπαντικά χαμηλής αλκαλικής συγκέντρωσης με φυσικά ένζυμα
Η χρήση «κανονικών» προγραμμάτων πλύσης σε συνδυασμό με συμπυκνωμένα απορρυπαντικά μειώνει τη
ρύπανση και είναι ευεργετική για τα πιάτα σας. Αυτά τα προγράμματα πλύσης είναι κατάλληλα για
συμπυκνωμένα απορρυπαντικά λόγω των ιδιοτήτων διάλυσης των ακαθαρσιών των ενζύμων τους. Για το λόγο
αυτό, τα κανονικά προγράμματα πλύσης στα οποία χρησιμοποιούνται συμπυκνωμένα απορρυπαντικά
μπορούν να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα με τα εντατικά προγράμματα.
Απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας
Οι διαφορετικές μάρκες του απορρυπαντικού σε μορφή ταμπλέτας διαλύονται με διαφορετικές ταχύτητες. Για
το λόγο αυτό, μερικά απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας δεν είναι δυνατό να διαλυθούν και να αναπτύξουν
την πλήρη καθαριστική ιδιότητά τους σε σύντομα προγράμματα. Συνεπώς, επιλέγετε μεγάλης διάρκειας
προγράμματα όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης
απομάκρυνση των υπολειμμάτων απορρυπαντικού.
Θήκη απορρυπαντικού
Ο δοσομετρητής πρέπει να πληρωθεί ξανά πριν την έναρξη κάθε κύκλου πλύσης σύμφωνα με τις οδηγίες που
παρέχονται στον πίνακα κύκλου πλύσης. Το πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιεί λιγότερο απορρυπαντικό και
λαμπρυντικό από ό,τι ένα συμβατικό πλυντήριο. Για κανονικό φορτίο πλύσης, απαιτείται συνήθως μία μόνο
κουταλιά της σούπας απορρυπαντικού. Τα πιο λερωμένα σκεύη απαιτούν περισσότερο απορρυπαντικό. Να
προσθέτετε πάντα το απορρυπαντικό μόλις πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων,
διαφορετικά θα υγρανθεί και δεν θα διαλυθεί σωστά.
Ποσότητα απορρυπαντικού για χρήση
Πατήστε την ασφάλιση
για άνοιγμα
228
Απορρυπαντικό σε
σκόνη
Ταμπλέτα
απορρυπαντικού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Αν το καπάκι είναι κλειστό: πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης. Το καπάκι θα ανοίξει.
• Προσθέτετε πάντα το απορρυπαντικό λίγο πριν από την έναρξη κάθε κύκλου πλύσης.
• Χρησιμοποιείτε μόνο επώνυμα απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων είναι διαβρωτικό! Φυλάσσετε το απορρυπαντικό μακριά από τα παιδιά.
Προσθήκη απορρυπαντικού
Γεμίστε το δοσομετρητή απορρυπαντικού με απορρυπαντικό. Η ένδειξη υποδεικνύει τα επίπεδα δόσης, όπως
απεικονίζονται στα δεξιά:
Α. Το μέρος που τοποθετείται το απορρυπαντικό της κύριας πλύσης.
Β. Το μέρος που τοποθετείται το απορρυπαντικό του κύκλου πρόπλυσης.
Τηρήστε τη δοσολογία και τις συνθήκες αποθήκευσης των
κατασκευαστών.
Ακολουθήστε τις συστάσεις που υποδεικνύονται στη
συσκευασία του απορρυπαντικού.
Κλείστε το καπάκι και πιέστε το για να ασφαλίσει.
Αν τα πιάτα είναι πολύ λερωμένα, τοποθετήστε μια πρόσθετη
δόση απορρυπαντικού στο θάλαμο απορρυπαντικού
πρόπλυσης. Αυτό το απορρυπαντικό θα χρησιμοποιηθεί κατά
τη διάρκεια της φάσης πρόπλυσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα απορρυπαντικού για
το απλό πρόγραμμα παρέχονται στην τελευταία σελίδα.
• Λάβετε υπόψη ότι ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα
πιάτα και την ειδική σκληρότητα του νερού, μπορεί να
υπάρχουν αποκλίσεις.
• Τηρήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
229
ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ
Σύσταση
• Θεωρήστε να αγοράζετε σκεύη που προσδιορίζονται ως ασφαλή για πλυντήρια πιάτων.
• Να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό ήπιο για τα πιάτα. Αν απαιτείται, ζητήστε περαιτέρω πληροφορίες από
τους κατασκευαστές των απορρυπαντικών.
• Για συγκεκριμένα αντικείμενα, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με όσο το δυνατό χαμηλότερη θερμοκρασία.
• Για να εμποδίσετε την πρόκληση ζημιάς, μην βγάζετε τα ποτήρια και τα μαχαιροπίρουνα αμέσως μετά τη
λήξη του προγράμματος.
Σε ό,τι αφορά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, τα παρακάτω μαχαιροπίρουνα/πιάτα
Μη κατάλληλα
• Μαχαιροπίρουνα με ξύλινες, πορσελάνινες ή φιλντισένιες λαβές
• Πλαστικά αντικείμενα που δεν αντέχουν στη θερμότητα
• Παλιά, μη πυρίμαχα μαχαιροπίρουνα με κολλημένα μέρη
• Συγκολλημένα μαχαιροπίρουνα ή πιάτα
• Αντικείμενα από κασσίτερο ή χαλκό
• Κρυστάλλινα ποτήρια
• Ατσάλινα αντικείμενα που μπορεί να σκουριάσουν
• Ξύλινες πιατέλες
• Αντικείμενα κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες
Περιορισμένης καταλληλότητας
Ορισμένα ποτήρια μπορεί να θαμπώσουν μετά από μεγάλο αριθμό πλύσεων
Τα ασημένια και αλουμινένια μέρη αποχρωματίζονται συνήθως κατά το πλύσιμο
Τα στιλβωμένα μοτίβα μπορεί να ξεθωριάσουν, αν πλένονται συχνά στο πλυντήριο
Προσοχή πριν ή μετά τη φόρτωση των καλαθιών του πλυντηρίου πιάτων
(Για βέλτιστη απόδοση του πλυντηρίου πιάτων, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες φόρτωσης. Τα
χαρακτηριστικά και η εμφάνιση των καλαθιών για πιάτα και μαχαιροπίρουνα του μοντέλου σας ενδέχεται να
διαφέρει).
Αφαιρέστε τυχόν μεγάλα υπολείμματα τροφών. Να μαλακώσετε τα υπολείμματα του καμένου φαγητού στα
ταψιά.
Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλύνετε τα πιάτα κάτω από τρεχούμενο νερό.
Τοποθετήστε τα αντικείμενα στο πλυντήριο πιάτων με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Τοποθετήστε αντικείμενα όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες/τηγάνια, κλπ., με το άνοιγμα στραμμένο
προς τα κάτω.
2. Τα αντικείμενα με καμπύλες ή εσοχές πρέπει να τοποθετούνται λοξά, ώστε να μη συσσωρεύεται νερό στο
εσωτερικό τους.
3. Όλα τα σκεύη πρέπει να στερεώνονται καλά, ώστε να μην αναποδογυρίσουν.
4. Όλα τα σκευή πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να περιστρέφονται
ελεύθερα κατά την πλύση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολύ μικρά αντικείμενα δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, επειδή μπορεί να
πέσουν εύκολα από το καλάθι.
• Φορτώστε κοίλα αντικείμενα, όπως φλιτζάνια, ποτήρια, ταψιά, κτλ., με το άνοιγμα στραμμένο προς τα κάτω,
ώστε να μην είναι δυνατό να συλλεχθεί νερό μέσα στο δοχείο ή σε μια βαθιά βάση.
• Τα πιάτα και τα διάφορα σκεύη δεν πρέπει να βρίσκονται το ένα μέσα στο άλλο ή να καλύπτουν το ένα το
άλλο.
• Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στα ποτήρια, δεν πρέπει να ακουμπούν μεταξύ τους.
• Φορτώστε τα μεγάλα αντικείμενα, τα οποία είναι πιο δύσκολο να καθαρίσετε, στο κάτω καλάθι.
• Το πάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί ώστε να κρατάει τα πιο ευαίσθητα και ελαφρύτερα πιατικά, όπως ποτήρια
και φλιτζάνια
• Τα μαχαίρια με μακριά λεπίδα που αποθηκεύονται σε όρθια θέση αποτελούν πιθανό κίνδυνο!
• Τα μακριά ή/και αιχμηρά μαχαιροπίρουνα, όπως τα μαχαίρια, πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στο πάνω
καλάθι.
• Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο πιάτων. Αυτό είναι σημαντικό για καλά αποτελέσματα και περιορισμένη
κατανάλωση ρεύματος.
Αφαίρεση των πιάτων
Για να μην πέφτει νερό από το πάνω καλάθι στο κάτω καλάθι, συνιστάται να αδειάζετε πρώτα το κάτω καλάθι
και μετά το πάνω καλάθι.
230
Τρόπος φόρτωσης κανονικών πιατικών
Φόρτωση του πάνω καλαθιού
Το πάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί ώστε να κρατάει τα πιο ευαίσθητα και
ελαφρύτερα πιατικά, όπως ποτήρια, φλιτζάνια και πιατάκια, καθώς και
πιάτα, μικρά μπολ και ρηχά ταψιά (αρκεί να μην είναι πολύ βρόμικα).
Τοποθετήστε τα πιάτα και τα σκευή με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη
μετακινούνται από το εκτοξευόμενο νερό.
ΠΡΟΣ ΤΑ
ΜΕΣΑ
Φόρτωση κάτω καλαθιού
Συνιστάται να τοποθετείτε μεγάλα αντικείμενα και τα αντικείμενα που
καθαρίζονται πιο δύσκολα στο κάτω καλάθι: όπως κατσαρόλες, τηγάνια,
καπάκια, πιατέλες και μπολ, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.
Μπορείτε να τοποθετήσετε τις πιατέλες και τα καπάκια στο πλαϊνό
ΠΡΟΣ ΤΑ
τμήμα της σχάρας, ώστε να μην παρεμποδίζουν την περιστροφή του
ΜΕΣΑ
πάνω εκτοξευτήρα νερού.
Να θυμάστε ότι:
• Οι κατσαρόλες, τα μπολ σερβιρίσματος, κλπ. πρέπει να
τοποθετούνται πάντα στραμμένα προς τα κάτω.
• Οι βαθιές κατσαρόλες πρέπει να τοποθετούνται λοξά, ώστε να μη
συσσωρεύεται νερό στο εσωτερικό τους.
• Το κάτω καλάθι διαθέτει αναδιπλούμενες οδοντωτές σειρές για την
τοποθέτηση μεγαλύτερων ή περισσότερων σκευών και τηγανιών.
Ρύθμιση πάνω καλαθιού
Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να ρυθμιστεί, ώστε να
δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για μεγάλα σκεύη στο
πάνω/κάτω καλάθι. Το ύψος του πάνω καλαθιού μπορεί να
ρυθμιστεί τοποθετώντας τα ροδάκια σε διαφορετικό ύψος
στους οδηγούς. Αντικείμενα μεγάλου μήκους,
μαχαιροπίρουνα σερβιρίσματος, κουτάλες για σαλάτες και
μαχαίρια πρέπει να τοποθετηθούν στη σχάρα με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζουν την περιστροφή των
εκτοξευτήρων νερού.
Κάτω θέση
Πάνω θέση
Ροδάκια
Αναδίπλωση των σχαρών για φλιτζάνια
Για την καλύτερη στοίβαξη των σκευών και τηγανιών,
μπορείτε να αναδιπλώσετε τις οδοντωτές σειρές όπως
απεικονίζεται στην εικόνα στα δεξιά.
Αναδίπλωση οδοντωτών σειρά του κάτω καλαθιού
Για την καλύτερη στοίβαξη των σκευών και τηγανιών, μπορείτε να αναδιπλώσετε τις
οδοντωτές σειρές όπως απεικονίζεται στην εικόνα στα δεξιά.
231
Καλάθι για μαχαιροπίρουνα
Τα μαχαιροπίρουνα πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα με τις λαβές στο κάτω μέρος.
Εάν η σχάρα διαθέτει πλαϊνά καλάθια, τα κουτάλια πρέπει να τοποθετούνται ξεχωριστά στις κατάλληλες
υποδοχές, ενώ τα μεγάλου μήκους μαχαιροπίρουνα πρέπει να τοποθετούνται οριζόντια στην μπροστινή
πλευρά του πάνω καλαθιού, όπως φαίνεται στην εικόνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
•
•
Τα μαχαιροπίρουνα δεν πρέπει να προεξέχουν από το κάτω μέρος.
Τοποθετείτε πάντα τα αιχμηρά σκεύη με τα αιχμηρά άκρα προς τα κάτω!
Για προσωπική ασφάλεια και καθαρισμό υψηλής ποιότητας, τοποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα στο
καλάθι αφού βεβαιωθείτε ότι:
• Δεν φωλιάζουν το ένα μέσα στο άλλο.
• Τα μαχαιροπίρουνα τοποθετούνται με τις λαβές στραμμένες προς τα κάτω.
• Τοποθετήστε τα μαχαίρια και άλλα δυνητικώς επικίνδυνα σκεύη με τις λαβές στραμμένες προς τα πάνω.
232
ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
Πίνακας κύκλου πλύσης
•
•
•
•
•
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Σημασία: απαιτείται προσθήκη λαμπρυντικού
στη θήκη λαμπρυντικού.
• * Αυτό το πρόγραμμα είναι ο κύκλος δοκιμής. Οι
πληροφορίες για τη δοκιμές σύγκρισης σύμφωνα
με το πρότυπο EN 50242 είναι οι εξής:
Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια,
Θέση πάνω καλαθιού: πάνω ροδάκια σε ράγες,
Θήκη λαμπρυντικού: 6,
Pl: 0,49w,
Po: 0,45w.
Πρόγραμμα
Πληροφορίες επιλογής κύκλου
Περιγραφή κύκλου
Απορρυπαντικό
πρόπλυσης/
κύριας πλύσης
Χρόνος
εκτέλεσης
(λεπτά)
Ενέργεια
(Kwh)
Νερό
(l)
Λαμπρυντικό
Πρόπλυση (50°C)
Πλύση (65°C)
Ξέβγαλμα
Ξέβγαλμα
Ξέβγαλμα (65°C)
Στέγνωμα
5/22g
(ή 3 σε 1)
135
1,30
16
Εντατικό
Για πολύ λερωμένα σκεύη και
κανονικά λερωμένες κατσαρόλες,
τηγάνια, πιάτα, κλπ., με
υπολείμματα που έχουν ξεραθεί.
5/22g
(ή 3 σε 1)
155
1,07
13
Κανονικό
Πρόπλυση (45°C)
Για κανονικά λερωμένα σκεύη, Πλύση (55°C)
όπως κατσαρόλες, πιάτα, ποτήρια Ξέβγαλμα
και ελαφρώς λερωμένα τηγάνια. Ξέβγαλμα (65°C)
Στέγνωμα
Αυτό είναι τυπικό πρόγραμμα,
κατάλληλο για τον καθαρισμό
κανονικά λερωμένων
επιτραπέζιων σκευών και είναι το
πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον
αφορά τη συνδυασμένη
κατανάλωση ενέργειας και νερού
για το συγκεκριμένο τύπο
επιτραπέζιων σκευών.
5/22g
(ή 3 σε 1)
175
0,78
9
Πρόπλυση
Πλύση (40°C)
Για ελαφρώς λερωμένα σκεύη και
Ξέβγαλμα
ποτήρια.
Ξέβγαλμα (60°C)
Στέγνωμα
5/22g
110
0,70
13
Για ελαφρώς λερωμένα σκεύη που
δεν χρειάζονται εξαίρετη απόδοση
στεγνώματος.
Πρόπλυση (50°C)
Πλύση (60°C)
Ξέβγαλμα (55°C)
Στέγνωμα
5/22g
60
0,85
9
Σύντομη, γρήγορη πλύση για
ελαφρώς λερωμένα σκεύη.
Πλύση (40°C)
Ξέβγαλμα
Ξέβγαλμα (45°C)
20g
40
0,45
10
.
* EN 50242
Ευαίσθητα
1 ώρα
Γρήγορο
Πρόπλυση
Πλύση (50°C)
Ξέβγαλμα (65°C)
Στέγνωμα
Ενεργοποίηση της συσκευής
Έναρξη κύκλου πλύσης
1. Τραβήξτε προς τα έξω το κάτω και το πάνω καλάθι, τοποθετήστε τα πιάτα και μετακινήστε τα ξανά προς τα
μέσα. Συνιστάται να φορτώσετε πρώτα το κάτω καλάθι και, στη συνέχεια, το πάνω (ανατρέξτε στην
ενότητα «Φόρτωση πλυντηρίου πιάτων»).
2. Προσθέστε το απορρυπαντικό (ανατρέξτε στην ενότητα «Αλάτι, απορρυπαντικό και λαμπρυντικό»).
3. Συνδέστε το φις στην πρίζα. Η τροφοδοσία είναι 220-240 VAC /50 HZ και οι προδιαγραφές της πρίζας 10A
250VAC. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι πλήρως ανοικτή.
4. Κλείστε την πόρτα, πιέστε το πλήκτρο On/Off για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα.
5. Πιέστε το πλήκτρο προγράμματος για να αλλάξει το πρόγραμμα πλύσης ως εξής:
Εντατικά->Κανονικά->Οικονομικό->Γυάλινα->1 ώρα->Γρήγορο.
Αν έχει επιλεγεί πρόγραμμα, θα ανάψει το εικονίδιο απόκρισης. Μετά, πιέστε το πλήκτρο
Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause). Το πλυντήριο πιάτων θα αρχίσει.
233
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν πιέσετε το πλήκτρο Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause) για παύση κατά τη διάρκεια της
πλύσης, το παράθυρο ένδειξης LED
θα σταματήσει να αναβοσβήνει και το πλυντήριο πιάτων θα
παράγει έναν ήχο κάθε λεπτό εκτός αν πιέσετε το πλήκτρο Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause) για έναρξη.
Αλλαγή προγράμματος...
Προϋπόθεση:
1. Ένας κύκλος που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εάν λειτουργεί για σύντομο χρονικό
διάστημα. Διαφορετικά, το απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη διανεμηθεί και η συσκευή μπορεί να έχει
ήδη αποστραγγίσει το νερό πλύσης. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γεμίσετε ξανά τη θήκη
απορρυπαντικού (ανατρέξτε στην ενότητα «Προσθήκη απορρυπαντικού»).
2. Πιέστε το κουμπί Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause), θα γίνει παύση της λειτουργίας του μηχανήματος, πιέστε
το πλήκτρο προγράμματος για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα και μετά μπορείτε να αλλάξετε το
πρόγραμμα στην επιθυμητή ρύθμιση κύκλου (δείτε την ενότητα με τίτλο «Έναρξη κύκλου πλύσης. . »).
Ξεχάσατε κάποιο πιάτο;
Μπορείτε να τοποθετήσετε τα πιάτα που ξεχάσατε ανά πάσα στιγμή πριν ανοίξει η θήκη του απορρυπαντικού.
1. Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause) για να σταματήσετε το πλύσιμο.
2. Ανοίξτε την πόρτα λίγο.
3. Όταν οι εκτοξευτήρες σταματήσουν να λειτουργούν, μπορείτε να ανοίξετε εντελώς την πόρτα.
4. Προσθέστε τα πιάτα που ξεχάσατε.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause) για να ξεκινήσει το πλυντήριο πιάτων μετά από 10
δευτερόλεπτα.
Στο τέλος του κύκλου πλύσης
Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος λειτουργίας, ο βομβητής του πλυντηρίου πιάτων θα ενεργοποιηθεί για 8
δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, θα σταματήσει. Απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί
ON/OFF, κλείστε την παροχή νερού και ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Περιμένετε λίγα λεπτά πριν
αδειάσετε το πλυντήριο πιάτων, καθώς τα πιάτα και τα σκεύη είναι ζεστά και μπορεί να σπάσουν εύκολα.
Επίσης, με τον τρόπο αυτό θα στεγνώσουν καλύτερα.
•
Απενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων
Μόνο όταν η λυχνία προγράμματος είναι αναμμένη αλλά δεν αναβοσβήνει, το πρόγραμμα έχει λήξει.
1. Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για να σβήσετε το πλυντήριο πιάτων.
2. Κλείστε τη βρύση του νερού!
•
Ανοίξτε την πόρτα προσεκτικά.
Τα ζεστά πιάτα είναι πιο ευαίσθητα στις κρούσεις. Για το λόγο αυτό, αφήστε τα πιάτα να κρυώσουν για 15
λεπτά περίπου πριν τα αφαιρέσετε από τη συσκευή. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, αφήστε
την ελαφρώς ανοικτή και περιμένετε λίγα λεπτά πριν αφαιρέσετε τα πιάτα. Με τον τρόπο αυτό, θα
κρυώσουν και θα στεγνώσουν καλύτερα.
•
Άδειασμα του πλυντηρίου πιάτων
Είναι φυσιολογικό το εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων να είναι υγρό. Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και,
στη συνέχεια, το πάνω. Έτσι θα αποφευχθεί το στάξιμο νερού από το πάνω καλάθι στα πιάτα που
βρίσκονται στο κάτω καλάθι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Είναι επικίνδυνο να ανοίγετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της πλύσης, επειδή το καυτό νερό μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα.
234
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Σύστημα φιλτραρίσματος
Το φίλτρο αποτρέπει την εισχώρηση μεγάλων υπολειμμάτων τροφών ή άλλων αντικειμένων στην αντλία.
Τα υπολείμματα μπορεί να φράξουν το φίλτρο. Στην περίπτωση αυτή, το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί.
Το σύστημα φίλτρου αποτελείται από ένα χοντρό φίλτρο, ένα επίπεδο φίλτρο (κύριο) και ένα μικροφίλτρο
(λεπτό).
Κύριο φίλτρο 1
Τα τρόφιμα και σωματίδια που παγιδεύονται σε αυτό το
φίλτρο κονιοποιούνται από έναν ειδικό ψεκαστήρα στον
κάτω εκτοξευτήρα και απομακρύνονται με νερό στην
αποχέτευση.
Χονδρό φίλτρο 2
Τα μεγαλύτερα αντικείμενα, όπως κομμάτια κόκαλων ή
γυαλιού, τα οποία μπορούν να φράξουν την αποχέτευση
παγιδεύονται στο χονδρό φίλτρο. Για να απομακρύνετε τα
σωματίδια που παγιδεύονται στο φίλτρο, πιέστε
προσεκτικά το πώμα πάνω από αυτό το φίλτρο και
αφαιρέστε το.
Λεπτό φίλτρο 3
Το φίλτρο αυτό συγκρατεί ακαθαρσίες και υπολείμματα
τροφών στην περιοχή του συλλέκτη και αποτρέπει τη
μεταφορά τους στα πιάτα κατά τη διάρκεια του κύκλου
πλύσης.
1
2
3
Συγκρότημα φίλτρου
Το φίλτρο απομακρύνει αποτελεσματικά τα υπολείμματα τροφών από το νερό πλύσης, ώστε να
ανακυκλώνεται κατά τη διάρκεια του κύκλου. Για βέλτιστη απόδοση και αποτελέσματα, το φίλτρο πρέπει να
καθαρίζεται τακτικά. Για το λόγο αυτό, πρέπει να αφαιρείτε τα μεγάλα υπολείμματα τροφών που παγιδεύονται
στο φίλτρο μετά από κάθε κύκλο πλύσης ξεπλένοντας το ημικυκλικό φίλτρο και το δοχείο με τρεχούμενο
νερό. Για να αφαιρέσετε το φίλτρο, τραβήξτε τη λαβή του δοχείου προς τα πάνω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
•
•
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ το πλυντήριο πιάτων χωρίς τα φίλτρα.
Η εσφαλμένη αντικατάσταση του φίλτρου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης της συσκευής και
σε πρόκληση ζημιάς στα πιάτα και τα σκεύη.
Ανοίξτε
ΒΗΜΑ 1: Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα,
ΒΗΜΑ 2: Σηκώστε τη διάταξη φίλτρου
1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία από το βήμα 1 έως το βήμα 2, θα
αφαιρεθεί το σύστημα φίλτρου. Όταν την ακολουθείτε από το βήμα 2 έως
το βήμα 1, θα εγκατασταθεί το σύστημα φίλτρου.
2
235
Παρατηρήσεις:
• Ελέγχετε τα φίλτρα για τυχόν έμφραξη μετά από κάθε χρήση του πλυντηρίου πιάτων.
• Ξεβιδώνοντας το χοντρό φίλτρο, μπορείτε να αφαιρέσετε το σύστημα φίλτρου. Απομακρύνετε τυχόν
υπολείμματα τροφών και καθαρίστε τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να καθαρίζετε ολόκληρη τη διάταξη φίλτρου μία φορά την εβδομάδα.
Καθαρισμός του φίλτρου
Για να καθαρίσετε το χονδρό φίλτρο και το λεπτό φίλτρο, χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού.
Συναρμολογήστε ξανά τα μέρη του φίλτρου όπως φαίνεται στις εικόνες της τελευταίας σελίδας, τοποθετήστε
ξανά ολόκληρο το συγκρότημα στη θέση του στο πλυντήριο πιάτων και πιέστε το προς τα κάτω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην χτυπάτε τα φίλτρα όταν τα καθαρίζετε. Τα φίλτρα μπορεί να παραμορφωθούν, με αποτέλεσμα να μειωθεί
η απόδοση του πλυντηρίου πιάτων.
Φροντίδα πλυντηρίου πιάτων
Πρέπει να καθαρίζετε τον πίνακα ελέγχου με ένα ελαφρά νωπό πανί.
Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε τον καλά.
Για τις εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας κερί
γυαλίσματος για συσκευές.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα, σπόγγους τριψίματος ή
σκληρά καθαριστικά σε οποιοδήποτε μέρος του πλυντηρίου πιάτων.
Καθαρισμός πόρτας
Για να καθαρίσετε το χείλος της πόρτας, πρέπει να χρησιμοποιείτε
μόνο μαλακό πανί και ζεστό νερό. Για να αποφευχθεί η εισχώρηση
νερού στην ασφάλεια της πόρτας και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, μη
χρησιμοποιείτε καθαριστικά σπρέι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά σπρέι για τον καθαρισμό του πλαισίου της πόρτας, επειδή μπορεί να
προκληθεί ζημιά στην ασφάλεια της πόρτας και στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
• Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λειαντικά καθαριστικά ή ορισμένοι τύποι χαρτιού κουζίνας, επειδή υπάρχει
κίνδυνος να προκαλέσουν χαρακιές ή κηλίδες στην επιφάνεια από ανοξείδωτο ατσάλι.
Προστασία από παγετό
Λαμβάνετε τα απαιτούμενα μέτρα για προστασία του πλυντηρίου πιάτων από παγετό κατά το χειμώνα. Κάθε
φορά μετά από τους κύκλους πλύσης, ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:
1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων από την τροφοδοσία.
2. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε το σωλήνα τροφοδοσίας νερού από τη βαλβίδα νερού.
3. Αποστραγγίστε το νερό από το σωλήνα εισαγωγής και τη βαλβίδα νερού. (Χρησιμοποιήστε ένα δοχείο για
συλλογή του νερού)
4. Συνδέστε ξανά το σωλήνα τροφοδοσίας νερού στη βαλβίδα του νερού.
5. Αφαιρέστε το φίλτρο στο κάτω μέρος της δεξαμενής και χρησιμοποιήστε ένα σπόγγο για να μαζέψετε το
νερό στην αποστράγγιση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το πλυντήριο πιάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω παγετού, επικοινωνήστε με έναν
επαγγελματία τεχνικό.
236
Καθαρισμός των εκτοξευτήρων
Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τους εκτοξευτήρες νερού τακτικά επειδή τα
χημικά σκληρού νερού θα φράξουν τους ψεκαστήρες και ρουλεμάν των
εκτοξευτήρων νερού.
Για να αφαιρέσετε τον πάνω εκτοξευτήρα νερού, κρατήστε το παξιμάδι,
περιστρέψτε τον εκτοξευτήρα δεξιόστροφα και αφαιρέστε τον.
Για να αφαιρέσετε τον κάτω εκτοξευτήρα νερού, τραβήξτε τον εκτοξευτήρα
προς τα πάνω.
Πλύντε τους εκτοξευτήρες σε ζεστό σαπουνόνερο και χρησιμοποιήστε μια
μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τους ψεκαστήρες. Τοποθετήστε τα ξανά
αφού τα ξεβγάλετε πολύ καλά.
Ανοίξτε
Διατήρηση του πλυντηρίου πιάτων σε καλή κατάσταση
• Μετά από κάθε πλύση
Μετά από κάθε πλύση, κλείνετε την παροχή νερού προς τη συσκευή και αφήνετε την πόρτα ελαφρώς
ανοικτή, ώστε να μη σχηματίζονται υγρασία και οσμές στο εσωτερικό.
• Βγάλτε το ηλεκτρικό φις
Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα.
• Καθαρισμός χωρίς διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά
Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά προϊόντα για να καθαρίσετε το εξωτερικό και τα
ελαστικά μέρη του πλυντηρίου πιάτων. Να χρησιμοποιείτε μόνο ένα πανί με ζεστό σαπουνόνερο. Για να
αφαιρέσετε τις κηλίδες ή λεκέδες από την επιφάνεια του εσωτερικού μέρους, χρησιμοποιήστε ένα πανί
υγραμένο με νερό και λίγο ξύδι ή με ένα καθαριστικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί ειδικά για πλυντήρια
πιάτων.
• Σε περίπτωση μεγάλων διαστημάτων αδράνειας
Συνιστάται να εκτελέσετε έναν κύκλο πλύσης με άδειο πλυντήριο πιάτων και, στη συνέχεια, να
αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα, να κλείσετε την παροχή νερού και να αφήσετε την πόρτα της συσκευής
ελαφρώς ανοικτή. Έτσι, οι σφραγίσεις τις πόρτας θα διαρκέσουν περισσότερο χρόνο και θα αποφευχθεί ο
σχηματισμός οσμών εντός της συσκευής.
• Μετακίνηση της συσκευής
Αν απαιτείται μετακίνηση της συσκευής, κρατήστε την σε κατακόρυφη θέση. Αν είναι απολύτως αναγκαίο,
μπορείτε να την τοποθετήσετε στην πλάτη της.
• Σφραγίσεις
Ένας από τους λόγους για τους οποίους σχηματίζονται οσμές στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων είναι
τα υπολείμματα τροφών που παγιδεύονται στα λάστιχα. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, καθαρίζετε τακτικά
τα λάστιχα με υγρό σφουγγάρι.
237
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ Η εγκατάσταση των σωληνώσεων και του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιούνται
από επαγγελματίες.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων. Αν δεν το κάνετε αυτό μπορεί
να προκληθεί θάνατος ή ηλεκτροπληξία.
Προετοιμασία για εγκατάσταση
Η θέση εγκατάστασης του πλυντηρίου πιάτων πρέπει να βρίσκεται κοντά στους υπάρχοντες εύκαμπτους
σωλήνες εισόδου και αποστράγγισης και στο ηλεκτρικό καλώδιο.
Θα πρέπει να επιλεγεί μία πλευρά του επίπλου βρύσης για να διευκολυνθεί η σύνδεση των εύκαμπτων
σωλήνων αποστράγγισης του πλυντηρίου πιάτων.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ελέγξτε τα συνοδευτικά αξεσουάρ εγκατάστασης (άγκιστρο για αισθητικό πίνακα, βίδα)
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης.
Εικόνες των διαστάσεων επίπλου και θέσης εγκατάστασης του πλυντηρίου πιάτων
Οι προετοιμασίες πρέπει να γίνουν πριν τη μετακίνηση του πλυντηρίου πιάτων στη θέση εγκατάστασης.
1. Επιλέξτε μια θέση κοντά στη βρύση για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου
και αποστράγγισης (δείτε Εικόνα 1).
2. Αν το πλυντήριο πιάτων εγκατασταθεί στη γωνία του επίπλου, πρέπει να υπάρχει λίγος χώρος
(απεικονίζεται στην Εικόνα 2) όταν ανοίγει η πόρτα.
Είσοδοι γραμμών
ηλεκτρικής παροχής,
αποστράγγισης και
τροφοδοσίας νερού
Χώρος μεταξύ του
κάτω μέρους του
επίπλου και του
δαπέδου
Εικόνα 1
Διαστάσεις επίπλου
Λιγότερα από 5mm μεταξύ του πάνω μέρος του πλυντηρίου πιάτων και του επίπλου και της εξωτερικής
πόρτας ευθυγραμμισμένης με το έπιπλο.
238
Εικόνα 2
Ελάχιστος χώρος όταν η πόρτα είναι ανοικτή.
Πλυντήριο
πιάτων
Θάλαμος
Πόρτα του
πλυντηρίου
πιάτων
Ελάχιστος χώρος
50 mm
Διαστάσεις και εγκατάσταση αισθητικού πίνακα
1. Ο αισθητικός ξύλινος πίνακας πρέπει να υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την Εικόνα 3.
439
416
0.2
390
0.2
75
127
0.2
62
2- 2 dp8
2 - 11
0.2
2- 5.5
287.5
517
710(MAX)
474.8
5
20
MAX
8- 2 dp8
30
38
286
4- 2 dp8
Μονάδα: mm
Εικόνα 3
Ο αισθητικός πίνακας πρέπει να υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις απεικονιζόμενες διαστάσεις.
239
2. Το κόλλημα A και το κόλλημα B πρέπει να διαχωριστούν, το κόλλημα A στον αισθητικό ξύλινο πίνακα και
το τσόχινο κόλλημα B στην εξωτερική πόρτα του πλυντηρίου πιάτων (δείτε Εικόνα 4a). Μετά την
τοποθέτηση του πίνακα, στερεώστε τον πίνακα επάνω στην εξωτερική πόρτα με βίδες και μπουλόνια (δείτε
Εικόνα 4b)
Εικόνα 4a
Εγκατάσταση του αισθητικού
πίνακα.
κόλλημα
κόλλημα
Εικόνα 4b
Εγκατάσταση του αισθητικού ξύλινου
πίνακα
Βγάλτε τις τέσσερις
κοντές βίδες
1. Βγάλτε τις τέσσερις κοντές βίδες
2. Χρησιμοποιήστε τις τέσσερις
μακριές βίδες
240
Χρησιμοποιήστε τις
τέσσερις μακριές βίδες
Ρύθμιση τάνυσης του ελατηρίου πόρτας
Τα ελατήρια πόρτας είναι ρυθμισμένα εργοστασιακά στη σωστή τάνυση για την εξωτερική πόρτα.
Αν είναι εγκατεστημένος ένας αισθητικός ξύλινος πίνακας, θα πρέπει να ρυθμίσετε την τάνυση του ελατηρίου
πόρτας. Περιστρέψτε τη ρυθμιστική βίδα για να οδηγήσετε το ρυθμιστή ώστε να τεντώσει ή να χαλαρώσει το
ατσαλένιο σύρμα (δείτε Εικόνα 5).
Εικόνα 5
Ρύθμιση τάνυσης του ελατηρίου πόρτας.
Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αποστράγγισης
Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σε ένα σωλήνα αποστράγγισης ελάχιστης διαμέτρου 40cm
ή τοποθετήστε τον στο νιπτήρα χωρίς να τον λυγίσετε ή να τον τσακίσετε. Το πάνω μέρος του εύκαμπτου
σωλήνα πρέπει να είναι μικρότερο από 1000mm.
Πάγκος
Μπροστινή πλευρά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το πάνω μέρος του
εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να
είναι μικρότερο από
1000mm.
Σωλήνας αποστράγγισης
ΚΡΕΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ Α, Β
Εικόνα 6
241
Βήματα εγκατάστασης του πλυντηρίου πιάτων
1. Εγκαταστήστε την πόρτα επίπλου στην εξωτερική πόρτα του πλυντηρίου πιάτων χρησιμοποιώντας τους
βραχίονες που παρέχονται. Ανατρέξτε στο πρότυπο για την τοποθέτηση των βραχιόνων.
2. Ρυθμίστε την τάνυση των ελατηρίων πορτών χρησιμοποιώντας ένα κλειδί allen, περιστρέφοντάς το
δεξιόστροφα για να σφίξετε τα αριστερά ή δεξιά ελατήρια της πόρτας. Αν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο πιάτων (Εικόνα 2).
3. Συνδέστε το εύκαμπτο σωλήνα εισόδου στην παροχή κρύου νερού.
4. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Ανατρέξτε στο διάγραμμα. (Εικ. 6).
5. Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο.
6. Κολλήστε τη λωρίδα συμπύκνωσης κάτω από την επιφάνεια εργασίας του επίπλου. Βεβαιωθείτε ότι η
λωρίδα συμπύκνωσης βρίσκεται ισόπεδα με την επιφάνεια εργασίας.
7. Τοποθετήστε το πλυντήριο πιάτων στη θέση του. (Εικόνα 4)
8. Οριζοντιώστε το πλυντήριο πιάτων. Το πίσω πόδι μπορεί να ρυθμιστεί από το μπροστινό μέρος του
πλυντηρίου πιάτων αν περιστρέψετε τη βίδα allen στη μέση της βάσης του πλυντηρίου πιάτων με ένα
κλειδί allen (Εικόνα 5A). Για να ρυθμίσετε το μπροστινό πόδι, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη
μύτη και περιστρέψτε το μπροστινό πόδι μέχρι το πλυντήριο πιάτων να είναι ισόπεδο (Εικόνα 5B).
9. Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι ασφαλισμένο στη θέση του. Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε
αυτό:
A. Κανονική επιφάνεια εργασίας: Τοποθετήστε το άγκιστρο εγκατάστασης στην εσοχή του πλαϊνού πίνακα
και ασφαλίστε το στην επιφάνεια εργασίας με τις ξύλινες βίδες (Εικόνα 6).
B. Επιφάνεια εργασίας από μάρμαρο ή γρανίτη: Στερεώστε το πλαϊνό με μια βίδα. (Εικόνα 7).
Λωρίδα
συμπύκνωσης
Πόρτα
Εικόνα 7
242
υ
επίπλο
Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να είναι ισόπεδο για τη σωστή λειτουργία του ραφιού πιάτων και απόδοση
πλύσης.
1. Τοποθετήστε ένα αλφάδι στην πόρτα και ράγα ραφιού μέσα στο θάλαμο, όπως απεικονίζεται, για να
ελέγξετε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι ισόπεδο.
2. Ρυθμίστε ξεχωριστά τα τρία πόδια οριζοντίωσης για να γίνει το πλυντήριο πιάτων ισόπεδο.
3. Όταν κάνετε το πλυντήριο πιάτων ισόπεδο, προσέχετε να μην αφήσετε το πλυντήριο πιάτων να ανατραπεί.
Έλεγχος
οριζοντίωσ
ης
μπροστάπίσω
Έλεγχος οριζοντίωσης από τη μία πλευρά στην άλλη
Εικόνα 8
Εικόνα της ρύθμισης ποδιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέγιστο ύψος ρύθμισης του ποδιού είναι 50 mm.
Σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για προσωπική ασφάλεια:
• ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ (ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ) Ή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΦΙΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ.
• ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΗΝ ΚΟΨΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ.
Ηλεκτρικές απαιτήσεις
Ελέγξτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων για να διαπιστώσετε την ονομαστική τάση της συσκευής και
συνδέστε το πλυντήριο πιάτων σε κατάλληλη τροφοδοσία. Χρησιμοποιήστε την απαιτούμενη ασφάλεια 10
amp ή τη συνιστώμενη ασφάλεια βραδείας τήξης ή ασφαλειοδιακόπτη και συνδέστε τη συσκευή σε ξεχωριστό
κύκλωμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται κατάλληλη γείωση πριν από τη χρήση
Ηλεκτρική σύνδεση
Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα της τροφοδοσίας αντιστοιχούν στις τιμές που αναγράφονται στην
πινακίδα τεχνικών στοιχείων. Το φις πρέπει να συνδεθεί μόνο σε κατάλληλα γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. Εάν η
ηλεκτρική πρίζα στην οποία πρέπει να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το φις, αντικαταστήστε
την πρίζα αντί να χρησιμοποιήσετε προσαρμογείς ή παρόμοιες συσκευές, καθώς μπορεί να προκληθούν
υπερθέρμανση και εγκαύματα.
Οδηγίες γείωσης
Η συσκευή αυτή πρέπει να γειώνεται. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια εναλλακτική διαδρομή χαμηλότερης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η
συσκευή αυτή διαθέτει καλώδιο με αγωγό γείωσης εξοπλισμού και φις γείωσης. Το φις πρέπει να συνδέεται σε
κατάλληλη πρίζα που έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλα τα τοπικά πρότυπα και απαιτήσεις.
243
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Προκειμένου να αποφύγετε ότι παραμένει περισσότερο νερό στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου,
κλείστε την κάνουλα μετά τη χρήση. (Για τα μοντέλα: δεν υπάρχει εύκαμπτος σωλήνα εισόδου
ασφαλείας).
Σύνδεση παροχής νερού
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα τροφοδοσίας κρύου νερού σε σύνδεση με
σπείρωμα 3/4(ίντσας) και βεβαιωθείτε ότι είναι σφικτά συνδεδεμένος. Εάν οι
σωλήνες νερού είναι καινούριοι ή εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλη
χρονική περίοδο, αφήστε το νερό να τρέξει για να βεβαιωθείτε ότι το νερό
είναι διάφανο και καθαρό. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, ώστε να αποφευχθεί
ο κίνδυνος έμφραξης της εισόδου νερού και πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή
.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κλείστε την κάνουλα μετά τη χρήση.
Τοποθέτηση της συσκευής
Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιθυμητή θέση. Το πίσω τμήμα της συσκευής πρέπει να τοποθετηθεί σε επαφή με
τον τοίχο και τα πλαϊνά τμήματα παράλληλα με τα παρακείμενα ντουλάπια ή τοίχους. Το πλυντήριο πιάτων διαθέτει
εύκαμπτους σωλήνες παροχής και αποστράγγισης νερού που μπορούν να τοποθετηθούν στη δεξιά ή στην αριστερή
πλευρά, για να διευκολυνθεί η σωστή εγκατάσταση.
Τρόπος αποστράγγισης νερού από εύκαμπτους σωλήνες
Αν η βρύση είναι υψηλότερα από 1000 από το δάπεδο, δεν είναι δυνατό το παραπανίσιο νερό στους εύκαμπτους
σωλήνες να αποστραγγιστεί απευθείας στη βρύση. Είναι απαραίτητο να αποστραγγίσετε το παραπανίσιο νερό από
τους εύκαμπτους σωλήνες μέσα σε μια λεκάνη ή κατάλληλο δοχείο που συγκρατείται εκτός της βρύσης και πιο
χαμηλά από αυτή.
Έξοδος νερού
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να συνδεθεί
σωστά, ώστε να αποφευχθούν διαρροές νερού.
Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής νερού δεν έχει συστραφεί ή συμπιεστεί.
Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης
Εάν χρειάζεστε επέκταση για τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης, χρησιμοποιήστε έναν παρόμοιο εύκαμπτο
σωλήνα αποστράγγισης. Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 4 μέτρα, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί η
καθαριστική δράση του πλυντηρίου πιάτων.
Σύνδεση σιφονιού
Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σε ένα σωλήνα αποστράγγισης ελάχιστης διαμέτρου 40cm ή
τοποθετήστε τον στο νιπτήρα χωρίς να τον λυγίσετε ή να τον τσακίσετε. Το πάνω μέρος του εύκαμπτου σωλήνα
πρέπει να είναι μικρότερο από 1000mm.
Έναρξη λειτουργίας πλυντηρίου πιάτων
Ελέγξτε τα παρακάτω πριν από την έναρξη της λειτουργίας του πλυντηρίου πιάτων.
1 Το πλυντήριο πιάτων είναι οριζοντιωμένο και καλά στερεωμένο
2 Η βαλβίδα εισαγωγής είναι ανοικτή
3 Δεν υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις των αγωγών
4 Τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σφιχτά
5 Παρέχεται ρεύμα στη συσκευή
6 Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισαγωγής και αποστράγγισης δεν σχηματίζουν κόμπους
7 Όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εγχειρίδια πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από το πλυντήριο πιάτων
Προειδοποίηση Μετά την εγκατάσταση, φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τους
χρήστες.
244
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πριν καλέσετε για σέρβις
Μελετήστε τους πίνακες στις παρακάτω σελίδες πριν επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη.
Τεχνικά προβλήματα
Πρόβλημα
Πιθανές αιτίες
Λύση
Πλυντήριο πιάτων δεν
ξεκινά
Καμμένη ασφάλεια ή
ενεργοποιήθηκε ο
ασφαλειοδιακόπτης
Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή ρυθμίστε ξανά τον ασφαλειοδιακόπτη.
Αποσυνδέστε τυχόν άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν το ίδιο
κύκλωμα με το πλυντήριο πιάτων
Δεν παρέχεται ρεύμα στη συσκευή Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο και ότι η
πόρτα έχει κλείσει καλά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι
συνδεδεμένο στην πρίζα τοίχου.
Η πίεση νερού είναι χαμηλή
Ελέγξτε ότι η παροχή νερού είναι συνδεδεμένη σωστά και το νερό είναι
ανοικτό.
Πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά και ασφαλίστε την.
έχει κλείσει σωστά.
Δεν αντλείται νερό από
το πλυντήριο πιάτων
Ο εύκαμπτος σωλήνας
αποστράγγισης έχει συστραφεί
Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
Το φίλτρο είναι φραγμένο
Ελέγξτε το χοντρό φίλτρο (ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός
φίλτρου»)
Υπάρχει έμφραξη στο νιπτήρα της Ελέγξτε το νιπτήρα της κουζίνας και βεβαιωθείτε ότι το νερό
κουζίνας
αποστραγγίζεται καλά. Αν το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται
αποστράγγιση από τη βρύση της κουζίνας, ίσως χρειάζεστε υδραυλικό
και όχι τεχνικό για πλυντήρια πιάτων.
Γενικά προβλήματα
Πρόβλημα
Πιθανές αιτίες
Λύση
Αφρός στο θάλαμο
Ακατάλληλο απορρυπαντικό
Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων, για να
αποφευχθεί ο σχηματισμός αφρού. Στην περίπτωση αυτή, ανοίξτε το
πλυντήριο πιάτων, για να εξατμιστεί ο αφρός. Προσθέστε 1 γαλόνι κρύο
νερό στο θάλαμο. Κλείστε και ασφαλίστε το πλυντήριο πιάτων και μετά
επιλέξτε κάποιον κύκλο. Το πλυντήριο πιάτων θα αποστραγγίσει το νερό στο
πρώτο βήμα. Ανοίξτε την πόρτα αφού τελειώσει η αποστράγγιση και ελέγξτε
αν έχει φύγει ο αφρός. Επαναλάβετε τη διαδικασία, εάν απαιτείται.
Έχει χυθεί λαμπρυντικό
Καθαρίζετε αμέσως το λαμπρυντικό που έχει χυθεί.
Κηλίδες στο εσωτερικό
του θαλάμου
Χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό δεν έχει χρωστικές.
με χρωστική
Λευκή μεμβράνη
στην εσωτερική
επιφάνεια
Μεταλλικά στοιχεία σκληρού
νερού
Για καθαρισμού του εσωτερικού, χρησιμοποιήστε βρεγμένο σπόγγο με
απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων και φορέστε ελαστικά γάντια.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικό διαφορετικό από
απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων επειδή υπάρχει κίνδυνος
δημιουργίας αφρού ή σαπουνάδας.
Υπάρχουν λεκέδες
σκουριάς στα
μαχαιροπίρουνα
Τα προσβεβλημένα αντικείμενα
δεν είναι ανθεκτικά στη διάβρωση
–
Δεν εκτελέστηκε ένα πρόγραμμα
Χρησιμοποιείτε πάντα το γρήγορο πρόγραμμα πλύσης χωρίς σκεύη στο
πλύσης μετά την προσθήκη του
πλυντήριο πιάτων και χωρίς να επιλέξετε τη λειτουργία τούρμπο (αν
αλατιού πλυντηρίου πιάτων. Έχουν
υπάρχει), αφού προσθέσετε αλάτι για πλυντήρια πιάτων.
μπει ίχνη άλατος στον κύκλο πλύσης.
Το καπάκι του αποσκληρυντή είναι Ελέγξτε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά σφιγμένο.
χαλαρό
245
Θόρυβος
Πρόβλημα
Πιθανές αιτίες
Λύση
Θόρυβος
κτυπήματος στο
θάλαμο πλύσης
Ένας εκτοξευτήρας νερού
κτυπάει επάνω σε κάποιο
αντικείμενο στο καλάθι
Διακόψτε το πρόγραμμα και επανατοποθετήστε τα σκεύη που
εμποδίζουν τον εκτοξευτήρα.
Θόρυβος
κροταλίσματος στο
θάλαμο πλύσης
Διάφορα σκεύη
είναι ελεύθερα στο θάλαμο
πλύσης
Διακόψτε το πρόγραμμα και επανατοποθετήστε τα πιάτα.
Θόρυβος
κτυπήματος στους
σωλήνες νερού
Μπορεί να οφείλεται στην
επιτόπια εγκατάσταση ή στη
διατομή των σωλήνων.
Δεν επηρεάζεται η λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων.
Αν έχετε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε έναν κατάλληλα
καταρτισμένο υδραυλικό.
Μη ικανοποιητικό πλύσιμο
Πρόβλημα
Πιθανές αιτίες
Λύση
Τα πιάτα δεν είναι
καθαρά
Τα πιάτα δεν φορτώθηκαν
σωστά.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτωση καλαθιών πλυντηρίου
πιάτων».
Το πρόγραμμα
δεν ήταν αρκετά ισχυρό.
Επιλέξτε πιο εντατικό πρόγραμμα. Ανατρέξτε στον «Πίνακα
κύκλων πλύσης».
Δεν διανεμήθηκε
αρκετό απορρυπαντικό.
Χρησιμοποιήστε περισσότερο απορρυπαντικό ή αλλάξτε
απορρυπαντικό.
Διάφορα αντικείμενα
εμποδίζουν τη διαδρομή των
εκτοξευτήρων νερού.
Επανατοποθετήστε τα αντικείμενα, ώστε ο εκτοξευτήρας νερού
να περιστρέφεται ελεύθερα.
Το σύστημα φίλτρου στη βάση Καθαρίστε ή/και τοποθετήστε σωστά το σύστημα φίλτρου.
του θαλάμου πλύσης δεν είναι Καθαρίστε τους ψεκαστήρες των εκτοξευτήρων νερού.
καθαρό ή δεν έχει
Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός εκτοξευτήρων νερού».
τοποθετηθεί σωστά. Η
κατάσταση αυτή μπορεί να
προκαλεί έμφραξη των
ψεκαστήρων στους
εκτοξευτήρες νερού.
Θολότητα στα
γυαλικά
Συνδυασμός μαλακού νερού
και πολύ απορρυπαντικού.
Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό αν έχετε μαλακό
νερό και επιλέξτε πιο σύντομο κύκλο για να πλύνετε τα γυαλικά
ώστε να καθαρίσουν.
Μαύρα ή γκρίζα
σημάδια στα πιάτα
Τριβή ανάμεσα στα πιάτα και
σκεύη από αλουμίνιο.
Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο λειαντικό καθαριστικό, για να
απομακρύνετε τα στίγματα.
Παραμένει
απορρυπαντικό
στους δοσομετρητές
Τα πιάτα εμποδίζουν τους
δοσομετρητές.
Τοποθετήστε σωστά τα πιάτα.
246
Μη ικανοποιητικό στέγνωμα
Πρόβλημα
Πιθανές αιτίες
Λύση
Τα πιάτα δεν είναι
στεγνά
Εσφαλμένη τοποθέτηση
Φορτώστε το πλυντήριο πιάτων σύμφωνα με τις οδηγίες.
Υπερβολικά μικρή ποσότητα
λαμπρυντικού
Αυξήστε την ποσότητα λαμπρυντικού / γεμίστε ξανά τη θήκη
λαμπρυντικού.
Τα πιάτα αφαιρέθηκαν
πολύ γρήγορα
Μην αδειάζετε το πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά την πλύση.
Ανοίξτε λίγο την πόρτα, για να βγει ο ατμός. Αδειάστε το
πλυντήριο πιάτων μόνο όταν τα πιάτα είναι χλιαρά στην αφή.
Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα
στάξουν νερά από τα πιάτα του πάνω καλαθιού.
Έχει επιλεγεί λάθος
πρόγραμμα
Στο σύντομο πρόγραμμα, η θερμοκρασία πλύσης είναι
χαμηλότερη. Αυτό σημαίνει ότι και η απόδοση καθαρισμού
είναι μειωμένη. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα μεγαλύτερης
διάρκειας.
Χρήση σκευών με επικάλυψη
χαμηλής ποιότητας
Το νερό απομακρύνεται πιο δύσκολα στην περίπτωση αυτή.
Μαχαιροπίρουνα ή πιάτα αυτού του τύπου δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
Κωδικοί σφάλματος
Όταν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία, στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται ένας προειδοποιητικός κωδικός
σφάλματος:
Κωδικοί
Σημασία
Πιθανές αιτίες
E1
Μεγαλύτερος χρόνος
εισαγωγής.
Οι βρύσες δεν είναι ανοικτές ή η είσοδος νερού είναι
περιορισμένη ή η πίεση νερού είναι πολύ χαμηλή.
E4
Υπερχείλιση
Μερικά στοιχεία του πλυντηρίου πιάτων διαρρέουν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Σε περίπτωση υπερχείλισης, κλείστε την κεντρική παροχή νερού πριν επικοινωνήσετε με την
τεχνική υποστήριξη.
• Αν υπάρχει νερό στο δίσκο βάσης εξαιτίας υπερχείλισης ή μικρής διαρροής, πρέπει να
απομακρύνετε το νερό πριν ξεκινήσετε ξανά το πλυντήριο πιάτων.
247
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
448
(με την
570
πόρτα
κλειστή
)
815
1150
Ύψος
815 mm
Πλάτος
448 mm
Βάθος
570 mm (με την πόρτα κλειστή)
Πίεση νερού
0,04 - 1,0 MPa
Παροχή ρεύματος
Βλ. πινακίδα τεχνικών στοιχείων
Χωρητικότητα
σερβίτσια για 9 άτομα
248
Φόρτωση των καλαθιών σύμφωνα με το En 50242
Πάνω καλάθι
Φλιτζάνια
Πιατάκια
Γυάλινα
Μικρό μπολ σερβιρίσματος
Μεσαίο μπολ σερβιρίσματος
Μεγάλο μπολ σερβιρίσματος
Κάτω καλάθι
Πιάτα γλυκού
Ρηχά πιάτα
Βαθιά πιάτα
Οβάλ πιατέλα
Καλάθι για μαχαιροπίρουνα
➡ IN
1 Κουτάλια σούπας
5 Κουτάλια γλυκού
2 Πιρούνια
6 Κουτάλια σερβιρίσματος
3 Μαχαίρια
7 Πιρούνες σερβιρίσματος
4 Κουταλάκια καφέ
8 Κουτάλα
Πληροφορίες για δοκιμές συμβατότητας
σύμφωνα με το EN 50242
Χωρητικότητα: σερβίτσια για 9 άτομα
Θέση πάνω καλαθιού: κάτω θέση
Πρόγραμμα: Οικονομικό
Ρύθμιση λαμπρυντικού: 6
Ρύθμιση αποκληρυντικού: H4
249
Φύλλο τεχνικών στοιχείων
Φύλλο για οικιακό πλυντήριο πιάτων σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 1059/2010:
Κατασκευαστής
WHIRLPOOL
Τυπικά σερβίτσια
9
1
Τάξη ενεργειακής απόδοσης )
A+
2
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση )
222 kWh
Ενεργειακή κατανάλωση τυπικού κύκλου καθαρισμού
0,77 kWh
Ενεργειακή κατανάλωση σε απενεργοποίηση
0,45 W
Ενεργειακή κατανάλωση στην αναμονή
0,49 W
3
Ετήσια κατανάλωση νερού )
2520 λίτρα
4
Τάξη απόδοσης στεγνώματος )
A
Τυπικός κύκλος καθαρισμού 5)
ECO 50°C
Διάρκεια προγράμματος τυπικού κύκλου καθαρισμού
170 min
Επίπεδα θορύβου
48/50 dB(A) re 1 pW
Εγκατάσταση
Ημι εντοιχιζόμενο
Ύψος
81,5 cm
Δυνατότητα εντοιχισμού
Ναι
Πλάτος
44,8 cm
Βάθος (με συνδέσεις)
57,0 cm
Κατανάλωση ρεύματος
1930 W
Ονομαστική τάση / συχνότητα
AC220-240 V / 50 Hz
Πίεση νερού (πίεση ροής)
0,4-10 bar = 0,04-1 Mpa
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1
) A+ + + (υψηλότερη αποδοτικότητα) έως D (χαμηλότερη αποδοτικότητα)
2
) Ενεργειακή κατανάλωση 211 kWh ανά έτος, βάσει 280 τυπικών κύκλων καθαρισμού χρησιμοποιώντας
πλήρωση κρύου νερού και η κατανάλωση των λειτουργιών χαμηλής ισχύος. Η πραγματική ενεργειακή
κατανάλωση θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που χρησιμοποιείται η συσκευή.
3
) Κατανάλωση νερού 2380 λίτρων ανά έτος, βάσει 280 τυπικών κύκλων καθαρισμού. Η πραγματική
κατανάλωση νερού θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που χρησιμοποιείται η συσκευή.
4
) A (υψηλότερη αποδοτικότητα) έως G (χαμηλότερη αποδοτικότητα)
5
) Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων επιτραπέζιων σκευών και
είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού για το
συγκεκριμένο τύπο επιτραπέζιων σκευών.
Η συσκευή πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες στην τρέχουσα έκδοση κατά το χρόνο παράδοσης:
- LVD 2006/95/EC
- EMC2004/108/EC
- ErP 2009/125/EC
Οι ανωτέρω τιμές έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα στις καθορισμένες συνθήκες λειτουργίας.
Τα αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την ποιότητα και το λέρωμα των πιάτων, τη
σκληρότητα του νερού, την ποσότητα απορρυπαντικού, κτλ.
Το εγχειρίδιο βασίζεται στα πρότυπα και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
250
ΣΎΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΌΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
Για την αναλυτική μέθοδο λειτουργίας, διαβάστε το περιεχόμενο στο αντίστοιχο εγχειρίδιο οδηγιών.
Ανάψτε τη συσκευή
Πιέστε το πλήκτρο On/Off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ανοίξτε την πόρτα.
Γεμίστε το
δοσομετρητή
απορρυπαντικού
Διαμέρισμα A:
Σε κάθε κύκλο πλυσίματος.
Διαμέρισμα B:
Για προγράμματα με πρόπλυση μόνο. (Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης!)
Ελέγξτε το
λαμπρυντικό
Μηχανική ένδειξη C.
Ενδεικτική λυχνία στον πίνακα χειριστηρίων (αν υπάρχει).
Ελέγξτε το
επίπεδο άλατος
αναγέννησης
Σε μοντέλα με σύστημα αποσκληρυντή νερού μόνο).
Ενδεικτική λυχνία στον πίνακα χειριστηρίων (αν υπάρχει).
Αν δεν υπάρχει προειδοποιητική λυχνία αλατιού στον πίνακα ελέγχου (για ορισμένα
μοντέλα), μπορείτε να υπολογίσετε πότε πρέπει να προστεθεί αλάτι στον
αποσκληρυντή βάσει του αριθμού κύκλων που έχει εκτελέσει το πλυντήριο πιάτων.
Φορτώστε τα καλάθια
Αφαιρέστε τυχόν μεγάλα υπολειμμάτων τροφών. Μαλακώσετε τα υπολείμματα καμένων τροφών στα
τηγάνια και μετά φορτώστε τα καλάθια. Διαβάστε τις οδηγίες φόρτωσης
Επιλέξτε ένα
πρόγραμμα
Κλείστε την πόρτα, πιέστε το πλήκτρο προγράμματος μέχρι να ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες του
επιλεγμένου προγράμματος. (Δείτε την ενότητα με τίτλο «Οδηγίες λειτουργίας»)
Λειτουργία του
πλυντηρίου πιάτων
Ανοίξτε τη βρύση και πιέστε το πλήκτρο Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause). Το μηχάνημα θα
αρχίσει να λειτουργεί μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα.
Αλλαγή του
προγράμματος
1. Ένας κύκλος που βρίσκεται σε εξέλιξη μπορεί να τροποποιηθεί αν λειτουργεί για σύντομο χρονικό
διάστημα. Διαφορετικά, το απορρυπαντικό μπορεί να έχει ήδη διοχετευτεί και να έχει ήδη
αποστραγγιστεί το νερό. Αν ισχύει αυτό, πρέπει να γεμίσετε ξανά τη θήκη απορρυπαντικού.
2. Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause), η λειτουργία του μηχανήματος θα διακοπεί
προσωρινά. Πιέστε το πλήκτρο προγράμματος για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, μετά μπορείτε
να αλλάξετε το πρόγραμμα στην επιθυμητή ρύθμιση κύκλου.
3. Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause) για να ξεκινήσει το
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
πλυντήριο πιάτων μετά από 10 δευτερόλεπτα
Προσθέστε τα πιάτα
που ξεχάσατε στο
πλυντήριο πιάτων.
Ανοίξτε την πόρτα
1. Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause) για να σταματήσετε το
προσεκτικά.
πλύσιμο.
Μπορεί να
2. Ανοίξτε την πόρτα λίγο.
διαφεύγει ζεστός
3. Όταν οι εκτοξευτήρες σταματήσουν να λειτουργούν, μπορείτε να ανοίξετε
ατμός όταν
εντελώς την πόρτα.
ανοίξετε την πόρτα
4. Προσθέστε τα πιάτα που ξεχάσατε.
5. Κλείστε την πόρτα
6. Πιέστε το πλήκτρο Εκκίνησης/Παύσης (Start/Pause) για να ξεκινήσει το πλυντήριο πιάτων μετά από
10 δευτερόλεπτα.
Αν η συσκευή
Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης, όταν την ενεργοποιήσετε
απενεργοποιηθεί κατά
ξανά, επιλέξτε ξανά τον κύκλο πλύσης και θέστε το πλυντήριο πιάτων σε λειτουργία σύμφωνα με την
τη διάρκεια ενός
αρχική «κατάσταση λειτουργίας»).
κύκλου πλύσης.
Απενεργοποιήστε τη
συσκευή
Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος λειτουργίας, ο βομβητής του πλυντηρίου πιάτων θα ενεργοποιηθεί για 3
φορές και, στη συνέχεια, θα σταματήσει. Απενεργοποιήστε τη συσκευή από το πλήκτρο On/Off.
Κλείστε τη βρύση,
αδειάστε τα καλάθια
Προειδοποίηση: Περιμένετε λίγα λεπτά (περίπου 15 λεπτά) πριν αδειάσετε το πλυντήριο πιάτων,
επειδή τα πιάτα και τα σκεύη είναι ζεστά και μπορεί να σπάσουν εύκολα.
Επίσης, με τον τρόπο αυτό θα στεγνώσουν καλύτερα. Αδειάστε τη συσκευή, ξεκινώντας από το κάτω
καλάθι.
251
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement