Whirlpool BSNF 8783 OX User guide

Whirlpool BSNF 8783 OX User guide
Tervishoiu ja ohutuse, kasutamise ja hoolduse ning
paigaldamise juhend
www.whirlpool.eu/register
EESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
ET
EESTI
TERVISHOIU- JA OHUTUS-, KASUTUSja HOOLDUS- ning PAIGALDUSJUHISED
TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE.
Täielikuma tugiteenuse saamiseks
registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.eu/register
Register
Tervishoiu- ja ohutusjuhised
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KESKKONNAKAITSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VASTAVUSDEKLARATSIOON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOOTE KIRJELDUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
6
7
Kasutus- ja hooldusjuhend
SEADE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
JUHTPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
UKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KÜLMIKU VALGUSTUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RIIULID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VENTILAATOR + ANTIBAKTERIAALNE FILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AUTOMAATSE SULATUSEGA KÜLMIKUSEKTSIOON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
AUTOMAATSE JÄÄEEMALDUSEGA KÜLMUTUSSEKTSIOON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TARVIKUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SEADME KASUTAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ESIMEST KORDA KASUTAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PAIGALDAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
IGAPÄEVANE KASUTAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FUNKTSIOONID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NÕUANDEID TOIDU SÄILITAMISEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SOOVITUSED JUHTUDEKS, KUI SEADET EI KASUTATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
PUHASTAMINE JA HOOLDUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
VEAOTSING JA GARANTIIREMONDITEENINDUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
SEADME TÖÖMÜRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
VEAOTSING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Paigaldusjuhised. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
OHUTUSJUHISED
OLULINE! LUGEGE LÄBI JA
JÄRGIGE HOOLIKALT!
Enne seadme kasutamist lugege
läbi ohutusjuhendid.
Hoidke need hilisemaks
läbivaatamiseks käepärast.
Nendes juhendites ja seadmel
endal on olulised hoiatused,
mida tuleb pidevalt järgida.
Tootja ei vastuta, kui
ohutusjuhendeid ei järgita,
seadet kasutatakse valesti või
määratakse sobimatud seaded.
kodumajapidamistes ja teistes
sarnastes rakendustes, nagu
- kaupluste, kontorite ja teiste
töökeskkondade töötajate
köögid;
- taludes, hotellides, motellides
ja teistes majutuskohtades;
- majutuse ja hommikueinega
majutusasutustes;
- toitlustusteenust pakkuvates jt
mittejaemüügikohtades.
Seadmes kasutatav lambipirn on
mõeldud spetsiaalselt
kodumasinate jaoks ega sobi
kodus tubade üldvalgustuseks
HOIATUSED
(EÜ määrus nr 244/2009).
Väga väikesed (0–3 aastat) ja
Seade on mõeldud kasutamiseks
väikesed lapsed (3–8 aastat)
kohtades, kus temperatuur on
tuleb seadmest eemal hoida, kui järgmistes vahemikes vastavalt
neid just pidevalt ei jälgita.
andmesildil märgitud
Lapsed alates 8 eluaastast ja
kliimaklassile. Seade ei pruugi
isikud, kes on piiratud füüsiliste,
töötada korralikult, kui see
sensoorsete või vaimsete
jäetakse pikaks ajaks märgitud
võimetega või ilma kogemuste
vahemikust väljapoole jääva
või teadmisteta, võivad seadet
temperatuuriga keskkonda.
kasutada ainult siis, kui nende
Kliimaklass Keskkonnatemp. (°C)
tegevust jälgitakse või neid on
SN 10 kuni 32
seadme ohutuks kasutamiseks
N 16 kuni 32
juhendatud ja nad mõistavad
ST 16 kuni 38
sellega seotud ohtusid. Jälgige,
T 16 kuni 43
et lapsed seadmega ei mängiks. See seade ei sisalda CFC-d.
Lapsed ei tohi seadet ilma
Külmutusahel sisaldab
järelevalveta puhastada ega
külmaainet R600a (HC).
hooldada.
Isobutaaniga (R600a) seadmed:
isobutaan on looduslik gaas,
LUBATUD KASUTUS
millel puudub keskkonnamõju,
kuid mis süttib kergesti. Seetõttu
ETTEVAATUST! Seade ei ole
mõeldud välise taimeri või eraldi jälgige, et külmaaineahela torud
ei oleks kahjustatud. Olge eriti
kaugjuhtimissüsteemiga
tähelepanelik, kui kahjustatud
kasutamiseks.
Seade on mõeldud kasutamiseks torude tõttu külmaaineahel
ainult kodustes tingimustes ja ei tühjeneb.
HOIATUS! Ärge kahjustage
sobi kommertskasutuseks.
seadme
külmaaineahela torusid!
Ärge kasutage seadet
HOIATUS! Veenduge, et seadme
välitingimustes!
Ärge hoidke seadmes plahvatus- korpuses ja konstruktsioonis
olevad ventilatsiooniavad ei ole
või tuleohtlikke aineid, nt
blokeeritud.
aerosoolipurke. Seadmesse ja
HOIATUS! Ärge kasutage
selle lähedusse ei või asetada
sulamise kiirendamiseks muid
ega seal kasutada bensiini ja
kui tootja soovitatud
muid tuleohtlikke materjale:
tulekahju võib alguse saada, kui mehaanilisi, elektrilisi või
seade kogemata sisse lülitatakse. keemilisi vahendeid!
HOIATUS! Ärge asetage seadme
See seade on nähtud ette
sektsioonidesse
kasutamiseks
4
elektriseadmeid, kui need ei ole
tootja poolt selgesõnaliselt
lubatud tüüpi!
HOIATUS! Veevarustusega
mitteühendatud jäävalmistajaid
ja/või veeautomaate võib täita
ainult joogiveega.
HOIATUS! Automaatsed
jäävalmistajad ja/või
veeautomaadid tohib ühendada
ainult joogiveetorustikuga, kus
veesurve on vahemikus 0,17 kuni
0,81 mPa (1,7 kuni 8,1 bar).
Ärge neelake jääpakkide
(mõnedel mudelitel) sisu
(mittemürgine)!
Ärge sööge jääkuubikuid või
jääpulki kohe pärast nende
sügavkülmikust võtmist, sest
need võivad põhjustada
külmapõletust!
Toodetel, millel on nähtud ette
õhufiltri kasutamine
ligipääsetava ventilaatorikatte
sees, peab filter asuma külmiku
töötamise ajal alati ettenähtud
kohal.
Ärge hoidke
külmutussektsioonis vedelikega
klaasnõusid, sest need võivad
puruneda!
Ärge blokeerige ventilaatorit (kui
on paigaldatud) toiduainetega!
Kontrollige pärast toidu
külmikusse asetamist, kas
sektsioonide uksed sulguvad
korralikult (eriti
külmutussektsiooni uks).
Kahjustatud tihend tuleb
võimalikult kiiresti välja
vahetada.
Kasutage külmikut ainult värske
toidu hoidmiseks ja
külmutussektsiooni ainult
külmutatud toidu hoidmiseks,
värske toidu külmutamiseks ja
jääkuubikute tegemiseks.
Vältige katmata toidu hoidmist
otseses kontaktis külmiku- või
külmutussektsioonide
sisepindadega.
Seadmetel võivad olla
spetsiaalsed sektsioonid (värske
toidu sektsioon, null-kraadi kast
jms). Kui konkreetses
ET
tootejuhendis ei ole märgitud
teisiti, võib sellised sektsioonid
eemaldada, säilitades
võrdväärsed toimimisnäitajad.
C-pentaani kasutatakse
isolatsioonivahus paisutusainena
ja see on kergsüttiv gaas.
PAIGALDAMINE
Seadet peab tõstma ja
paigaldama kaks või enam
inimest. Kandke lahtipakkimise
ja paigaldamise ajal
kaitsekindaid.
Seadet võib paigaldada ja
remontida kvalifitseeritud tehnik
vastavalt tootja juhistele ja
kohalikele ohutuseeskirjadele.
Ärge parandage ega asendage
mõnda seadme osa, kui seda
kasutusjuhendis otseselt ei
soovitata!
Lapsed ei tohi seadet
paigaldada. Hoidke lapsed
seadme paigaldamise ajal sellest
eemal. Jälgige paigaldamise ajal,
et pakkematerjalid (kilekotid,
polüstüreenosad jne) ei satuks
laste kätte.
Olge ettevaatlikud, et seadme
liigutamisel mitte
põrandakattematerjali (näiteks
parketti) kahjustada. Paigaldage
seade seadme kaalu arvestades
piisavalt tugevale põrandale ja
seadme suurusele ja kasutusele
sobivasse kohta.
Veenduge pärast seadme
lahtipakkimist, et see ei ole
transportimisel kahjustada
saanud. Probleemide esinemisel
võtke ühendust edasimüüja või
lähima teenindusega.
Enne paigaldamist tuleb seade
vooluvõrgust lahti ühendada.
Jälgige paigaldamise ajal, et
seade ei kahjustaks toitejuhet.
Et tagada piisav ventilatsioon,
jätke seadme mõlemale küljele
ja selle kohale piisavalt vaba
ruumi. Seadme tagakülje ja
seina vahekaugus peab olema
vähemalt 50 mm, et kuumadele
pindadele poleks võimalik
juurde pääseda. Kui see vahe on
väiksem, suureneb seadme
energiakulu.
Aktiveerige seade alles siis, kui
paigaldamine on lõpetatud.
Oodake enne seadme
sisselülitamist vähemalt kaks
tundi, et olla kindel
külmaaineahela täies
töövalmiduses.
Jälgige, et seade ei oleks
kuumusallika läheduses.
ELEKTRIGA SEOTUD
HOIATUSED
Lähtuge paigaldamisel
kehtivatest ohutuseeskirjadest;
vajalik on kõiki poolusi lahutav
lahklüliti vähima kontaktivahega
3 mm ja seade peab olema
maandatud.
Kui voolujuhe on kahjustatud,
vahetage see täpselt
samasuguse vastu välja.
Toitejuhet tohib vahetada ainult
kvalifitseeritud tehnik vastavalt
tootja juhistele ja kehtivatele
ohutuseeskirjadele. Võtke
ühendust volitatud
teenindusega.
Kui seadme pistik ei sobi teie
pistikupessa, pöörduge
kvalifitseeritud tehniku poole.
Toitekaabel peab olema piisavalt
pikk, et see ulatuks korpusse
paigaldatud seadmest
vooluvarustuseni. Ärge
tõmmake toitejuhet!
Ärge kasutage
pikendusjuhtmeid,
mitmikpistikupesi ega
adaptereid.
Ärge kasutage seadet, kui selle
toitekaabel või pistik on vigane,
kui see ei tööta korralikult või kui
see on kahjustatud või maha
kukkunud. Hoidke toitekaabel
eemal tulistest pindadest!
Elektriühendus ei tohi pärast
paigaldamist olla kasutajale
ligipääsetav.
Ärge puudutage seadet ühegi
märja kehaosaga ega käsitsege
seda paljajalu olles!
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Ärge kunagi kasutage
aurpuhastusseadmeid.
Kandke puhastamise ja
hooldamise ajal kaitsekindaid.
Enne mis tahes hooldamist tuleb
seade vooluvõrgust lahti
ühendada.
Ärge kasutage plastosade,
sisemuse ja uksetihendite
puhastamiseks abrasiivseid ja
tugevatoimelisi puhastusaineid,
nagu klaasipuhastusvedelikud,
küürimispastad, tuleohtlikud
vedelikud, puhastusvahad,
kontsentreeritud pesuained,
pleegitajad või petrooleumi
sisaldavad tooted. Ärge
kasutage paberkäterätikuid,
küürimiskäsnu või muid
karedaid puhastusvahendeid.
5
KESKKONNAKAITSE
PAKKEMATERJALIDE
KÕRVALDAMINE
Pakkematerjal on 100%
ringlussevõetav ja märgistatud
ringlussevõtusümboliga . Pakendi
osad tuleb kõrvaldada
vastutustundlikult ja täies vastavuses
kohalike jäätmekäitluseeskirjadega.
MAJAPIDAMISSEADMETE
JÄÄTMEKÄITLUS
Seadme äraviskamisel muutke see
mittekasutatavaks, lõigates ära
toitejuhtme ning eemaldades uksed ja
riiulid (kui need on olemas), et lapsed
ei saaks seadmesse ronida ega sinna
sisse kinni jääda.
See seade on toodetud
taaskasutatavatest materjalidest.
Kõrvaldage seade vastavalt kohalikele
jäätmekäitluseeskirjadele.
Täpsema teabe saamiseks
majapidamisseadmete jäätmekäitluse
kohta pöörduge kohalikku
omavalitsusse, majapidamisseadmete
kogumispunkti või poodi, kust
seadme ostsite.
Seade on märgistatud vastavalt
Euroopa direktiivile 2012/19/EL
elektri- ja elektroonikaseadmetest
tekkinud jäätmete kohta.
Seadme õige kõrvaldamise
tagamisega aitate vältida võimalikke
kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja
inimeste tervisele, mida ebaõige
jäätmekäitlus selle seadme puhul võib
põhjustada.
seadmel või seadmega
Sümbol
kaasapandud dokumentatsioonis
näitab, et seadet ei tohi käidelda
olmejäätmena, vaid et see tuleb
toimetada lähimasse elektri-ja
elektroonikaseadmete kogumispunkti.
ENERGIASÄÄSTUNIPID
Paigaldage seade kuiva, hea
ventilatsiooniga ruumi, eemale
võimalikest kuumusallikatest (näiteks
radiaator, pliit jms) ja kohta, mis on
kaitstud otsese päikesevalguse eest.
Kui vaja, kasutage isolatsiooniplaati.
Järgige paigaldusjuhiseid, et tagada
piisav ventilatsioon. Ebapiisav
ventilatsioon toote tagaosas
suurendab energiakulu ja vähendab
jahutuse tõhusust.
Sagedane ukse avamine võib
suurendada energiakulu.
VASTAVUSDEKLARATSIOON
See seade on konstrueeritud,
toodetud ja turustatud vastavalt
järgmiste EÜ direktiivide nõuetele:
LVD 2014/35/EL, EMC 2014/30/EL ja
RoHS 2011/65/EL.
6
See seade on konstrueeritud,
toodetud ja turustatud vastavalt
järgmiste EÜi direktiivide ökodisaini ja
energiamärgistust käsitlevatele
nõuetele: 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL.
Seadme sisetemperatuuri ja
energiakulu võib mõjutada
välistemperatuur, ukse avamise
sagedus ja ka seadme asukoht. Neid
tegureid tuleb temperatuuri
määramisel arvesse võtta.
Avage ust nii vähe kui võimalik.
Külmutatud toidu sulatamisel asetage
see külmikusse. Külmutatud
toiduainete madal temperatuur
jahutab külmikus olevaid toiduaineid.
Laske soojal toidul ja jookidel enne
seadmesse panemist maha jahtuda.
Riiulite asukoht külmikus ei avalda
energia kasutamise tõhususele mingit
mõju. Toit tuleb paigutada riiulitele nii,
et oleks tagatud korralik õhu ringvool
(toiduained ei tohi puutuda üksteise
vastu; samuti tuleb hoida vahet toidu
ja tagaseina vahel).
Võite suurendada külmutatud
toiduainete hoiuruumi, eemaldades
korvid ja (kui on olemas) jää
peatamise riiuli, säilitades samaväärse
energiakulu.
Kõrge energiaklassiga toodetel on
tõhusad mootorid, mis töötavad
kauem, kuid millel on väiksem
voolutarve. Ärge muretsege, kui
mootor jätkab töötamist pika aja
vältel.
ET
Kasutus- ja hooldusjuhend
TOOTE KIRJELDUS
SEADE
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
6
7
2
1
17
18
19
1
20
21
22
16
23
24
1. Juhtpaneel
Külmikusektsioon
2. LED-valgustus
3. Ventilaator
4. Ventilaatori kate ja
antibakteriaalse filtri piirkond
5. Riiulid
6. Pudeliriiul
7. Juustukarp + kaas
8. Mitme külma õhujoa piirkond
9. Anduri kate
10. Active 0 sektsioon (et toit püsiks
kauem värske)
11. Andmesilt toote nimega
12. Puu- ja köögiviljasahtel
13. Külmikusahtli vahesein
14. Ukse käelisuse vahetamise
komplekt
15. Ukseriiulid
16. Munarest
17. Miniriiul väikestele esemetele
18. Pudelite eraldaja
19. Pudeliriiul
20. Kaane tihend
Külmutussektsioon
20. Uksetihendid
21. Kiirjää / külmaelemendid
22. Riiulid
23. Keskmine sahtel: kõige külmem
tsoon, parim värske toidu
külmutamiseks
24. Sügavkülmiku sahtli vahesein
25. Sügavkülmikusahtlid
7
JUHTPANEEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
11
12
13
14
15
16
17
1. KÜLMIKU TEMPERATUURI nupp
2. KÜLMIKU TEMPERATUURI EKRAAN
(°C)
3. 6TH SENSE VÄRSKUSEKONTROLLI
näidik
4. KÜLMIKU TEMPERATUURI EKRAAN
(°C)
5. KÜLMIKU TEMPERATUURI nupp
6. ANTIBAKTERIAALSE FILTRI HÄIRE
näidik
7. PIKAAJALISE VOOLUKATKESTUSE
HÄIRE näidik
8. TÕRKE HÄIRE näidik
9. AVATUD UKSE HÄIRE näidik
10. SISSELÜLITUSE/OOTEREŽIIMI nupp
11. KIIRJAHUTUSE nupp
12. PUHKUSE nupp
13. ACTIVE 0 nupp
14. KLAHVILUKU nupp
15. KÜLMUTUSKONTROLLI nupp
16. KIIRKÜLMUTUSE nupp
17. SEISKAMISE/HÄIRE nupp
ET
UKS
UKSE KÄELISUSE VAHETAMINE
Märkus. Ukse avanemise suunda saab vahetada.
Selle töö tegemine garantiiremonditeeninduses ei
kuulu garantii alla.
Soovitatav on ukse avanemise suuna vahetamisel
tegutseda kahekesi.
Järgige paigaldusjuhendi juhiseid.
KÜLMIKU VALGUSTUS
Külmikusektsiooni valgustuses kasutatakse LEDtulesid, mis tagavad parema valgustuse
ja samas väga väikese energiakulu.
Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle
vahetamiseks teenindusse.
Tähtis: Külmikusektsiooni valgustus süttib
külmikuukse avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks kui
10 minutit, siis valgustus kustub automaatselt.
RIIULID
Kõik riiulid, labad ja väljatõmmatavad sahtlid on
eemaldatavad.
VENTILAATOR + ANTIBAKTERIAALNE FILTER
Ventilaator ühtlustab külmikusektsiooni temperatuuri,
et külmikus olev toit paremini säiliks.
Märkus. Ärge blokeerige õhu sissevooluala toiduainetega.
Kui seadmel on ventilaator, siis saab sellele paigaldada
ka antibakteriaalse filtri.
Võtke see köögiviljasahtlis olevast karbist välja ja
paigaldage ventilaatori kattesse,
nagu joonisel näidatud.
Filtrikarbist leiate ka
vahetusjuhised.
AUTOMAATSE SULATUSEGA
KÜLMIKUSEKTSIOON
Külmikusektsiooni sulatamine on täiesti automaatne.
Sulavesi juhitakse automaatselt äravooluavasse
mitmikvoolu taga ja kogutakse seejärel mahutisse,
kust see aurustub.
9
AUTOMAATSE JÄÄEEMALDUSEGA
KÜLMUTUSSEKTSIOON
Jääeemaldusega külmikutes liigub säilitusalade ümber
jahutatud õhk, vältides jää tekkimist. Seega puudub
vajadus külmiku sulatamiseks.
Külmunud toit ei jää seinte külge kinni, sildid püsivad
loetavana ja hoiuruum on puhas ning korras.
TARVIKUD
MUNAREST
JUUSTUKARP
PUDELIRIIUL
PUDELITE ERALDAJA
SÜGAVKÜLMIKUSAHTLI VAHESEIN
KÜLMIKUSAHTLI VAHESEIN
KIIRJÄÄ SEKTSIOON
KÜLMAELEMENDID / KIIRJÄÄ
ALUSED
10
ET
SEADME KASUTAMINE
ESIMEST KORDA KASUTAMINE
SEADME KÄIVITAMINE
Pärast vooluvõrku ühendamist alustab seade
automaatselt tööd.
Oodake pärast seadme käivitamist vähemalt 4–6
tundi, enne kui panete toidu külmkappi.
Kui seade ühendatakse vooluvõrku, siis süttib
tabloo ja sellel kuvatakse umbes ühe sekundi vältel
kõik ikoonid. Süttivad külmikusektsiooni seadete
vaikeväärtused (tehasesätted).
TEMPERATUURI SEADMINE
Seade on tavapäraselt tehases häälestatud töötama
soovituslikul keskmisel temperatuuril.
Vaadake temperatuuri reguleerimise täpsemaid
juhiseid igapäevase kasutuse juhendist.
Märkus. Näidatavad sättepunktid vastavad keskmisele
temperatuurile kogu külmikus
PAIGALDAMINE
SEADME PAIGALDAMINE
Et tagada piisav ventilatsioon, jätke seadme mõlemale
küljele ja selle kohale piisavalt vaba ruumi.
Seadme tagakülje ja seina vahekaugus peab olema
vähemalt 50 mm.
Kui see vahe on väiksem, suureneb seadme
energiakulu.
50mm
50mm
11
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
SÜGAVKÜLMIKU HOIURUUMI SUURENDAMINE
•
•
•
•
•
Ärge blokeerige õhuvoolu piirkonda (tagaseinal ja
toote põhjas) toiduainetega.
Kõik riiulid ja väljatõmmatavad sahtlid on
eemaldatavad.
•
•
Eemaldage sahtlid, kui külmikusse on vaja panna
suuri tooteid.
Pange toiduained otse sügavkülmikuriiulitele.
Eemaldage lisatarvikud.
Seadme sisetemperatuuri võib mõjutada
välistemperatuur, ukse avamise sagedus ja ka
seadme asukoht. Neid tegureid tuleb temperatuuri
määramisel arvesse võtta.
Kui ei ole märgitud teisiti, siis ei tohi seadme
tarvikuid pesta nõudepesumasinas.
SÜGAVKÜLMIKUSAHTLI EEMALDAMINE
• Avage sügavkülmiku uks
• Tõmmake ülemist sahtlit vasakust ja paremast
nurgast ülespoole (1)
• Eemaldage sahtel (2)
1
•
2
Ülemise sahtli tagasipanemiseks toimige
vastupidises järjekorras
FUNKTSIOONID
SISSELÜLITUS/
OOTEREŽIIM
See funktsioon lülitab külmiku sisse
või ooterežiimile. Toote ooterežiimile
lülitamiseks hoidke sisselülituse/
ooterežiimi nuppu all 3 sekundit.
Kustuvad kõik märgutuled peale
sisselülituse/ooterežiimi ikooni
taustvalgustuse, näidates, et seade on
ooterežiimil.
Kui seade on ooterežiimil, siis ei tööta
külmikusektsiooni valgustus.
Pidage meeles, et see funktsioon ei
lülita seadet vooluvõrgust välja.
Seadme uuesti sisselülitamiseks hoidke
lihtsalt kolm sekundit all sisselülituse/
ooterežiimi nuppu.
NUTIKUVA
Seda lisafunktsiooni saab kasutada
energia säästmiseks. Vaadake
igapäevase kasutuse juhendist juhiseid
funktsiooni sisse- ja väljalülitamise
kohta.
Pärast nutikuva aktiveerimist kustub
ekraan, v.a 6th Sense värskusekontrolli
märgutuli. Kui nutikuva on aktiveeritud,
siis tuleb temperatuuri muutmiseks või
muude funktsioonide kasutamiseks
ekraan aktiveerida, vajutades suvalist
nuppu.
Kui ühtegi toimingut ei teostata, siis
lülitub ekraan umbes 15 sekundi
möödudes uuesti välja ning
põlema jääb jällegi ainult 6th Sense
värskusekontrolli märgutuli.
Funktsiooni väljalülitamisel taastub
ekraani tavapärane töö. Nutikuva
lülitub automaatselt välja pärast
toitekatkestust. Pidage meeles, et see
funktsioon ei lülita seadet vooluvõrgust
välja, vaid vähendab ainult välise
ekraani voolutarvet.
Märkus. Seadme deklareeritud
energiatarbimine on mõõdetud töötava
nutikuvaga.
12
ET
6TH SENSE
VÄRSKUSEKONTROLL
See funktsioon tagab automaatselt
optimaalsed tingimused külmikus
oleva toidu säilitamiseks.
Variatsioonide esinemisel taastab
6th Sense värskusekontroll kohe
ideaaltingimused.
Tulemused on silmapaistvad:
toidud püsivad kogu
külmikusektsioonis värskena kuni neli
korda kauem.
KIIRJAHUTUS
Selle funktsiooni kasutamine
on soovitatav siis, kui panete
külmikusektsiooni korraga väga palju
toitu.
Kiirjahutuse funktsiooniga saab
suurendada külmikusektsiooni
jahutusvõimsust.
Tähelepanu!
• Seda ei saa kasutada koos
puhkusefunktsiooniga.
Optimaalse töö tagamiseks ei saa
puhkuse- ja kiirjahutuse režiimi kasutada
samaaegselt. Seega: kui puhkuserežiim
on juba aktiivne, siis tuleb see enne
kiirjahutuse aktiveerimist kõigepealt välja
lülitada (ja vastupidi).
KIIRKÜLMUTUS
Selle funktsiooni kasutamine
on soovitatav siis, kui panete
sügavkülmikusektsiooni korraga väga
palju toitu. Vajutage 24 tundi enne
värske toidu külmutamist sügavkülmiku
nuppu, et aktiveerida kiirkülmutuse
funktsioon. Aktiveerimisel lülitub
kiirkülmutuse märgutuli sisse.
24 tunni möödudes pange külmutatav
toit külmutussektsiooni keskmisse
külmutustsooni. Funktsioon lülitatakse
automaatselt välja pärast 48 tunni
möödumist või käsitsi, vajutades
Kiirkülmutuse nupp.
PUHKUS
Selle režiimi võib aktiveerida selleks,
et vähendada seadme energiatarvet
pikema äraolekuperioodi vältel.
Enne puhkuserežiimi aktiveerimist
tuleb külmikusektsioonist eemaldada
kogu riknev toit ja veenduda, et uks
on korralikult kinni, sest külmik säilitab
ebameeldiva lõhna vältimiseks sobiva
temperatuuri (+12 °C).
Režiimi sisse- või väljalülitamiseks
vajutage puhkuserežiimi nuppu. Kui
režiim on sisse lülitatud, süttib vastav
sümbol.
Temperatuuri seadepunkti muutmisel
lülitub funktsioon automaatselt välja.
Külmutussektsioon töötab tõrgeteta.
Tähelepanu!
• Ei saa kasutada koos kiirjahutuse
režiimiga
Optimaalse töö tagamiseks ei saa
puhkuse- ja kiirjahutuse funktsioone
korraga kasutada.
Seega: kui kiirjahutuse režiim on
juba aktiivne, siis tuleb see enne
puhkuserežiimi aktiveerimist kõigepealt
välja lülitada (ja vastupidi).
13
KLAHVILUKK
See funktsioon ei lase seadeid
kogemata muuta ega seadet välja
lülitada.
Nuppude lukustamiseks hoidke
klahviluku nuppu all kolm sekundit,
kuni ekraanile ilmub klahviluku
märgutuli ja helisignaal kinnitab
funktsiooni valimist. Kolme sekundi
pärast kustub klahviluku märgutuli.
Kui see on aktiveeritud, siis muude
nuppude (v.a klahviluku nupp)
vajutamisel kõlab helisignaal ja ekraanil
vilgub klahviluku märgutuli.
Kõik alarmid võivad aktiveeruda ka
klahviluku funktsiooni töötamise ajal.
Nuppude vabastamiseks korrake
sama toimingut, kuni ekraanile ilmub
klahviluku märgutuli ja helisignaal
kinnitab funktsiooni tühistamist.
Märgutuli kustub ühe sekundi pärast.
KÜLMUTUSKONTROLL
Külmutuskontroll on kõrgetasemeline
tehnoloogia, mis vähendab tänu
uuenduslikule ja külmikust sõltumatule
õhusüsteemile temperatuurikõikumisi
kogu külmikusektsioonis .
Külmakahjustuste arv väheneb kuni
60% ja toit säilitab oma algse kvaliteedi
ja värvi .
Külmutuskontrolli aktiveerimiseks ja
väljalülitamiseks vajutage
külmutuskontrolli nuppu.
Funktsioon töötab selles
temperatuurivahemikus õigesti: -22
°C kuni -24 °C . Kui funktsioon on
rakendatud ja hetketemperatuur
külmikus on seatud soojemale
seadepunktile kui -22°C, seatakse
temperatuur automaatselt
töövahemikku jääva -22°C peale.
Kui funktsioon on rakendatud ja
kasutaja seab külmiku temperatuuri
väljapoole töövahemikku, lülitatakse
funktsioon automaatselt välja.
Kui kiirkülmutus on rakendatud, ei
saa funktsiooni “külmutuskontroll”
rakendada seni, kuni kiirkülmutuse
funktsioon välja lülitatakse.
VOOLUKATKESTUSE
ALARM
Pärast voolukatkestust jälgib seade
voolu taastumisel automaatselt
sügavkülmiku temperatuuri. Kui
temperatuur sügavkülmikus tõuseb üle
külmumispunkti, siis süttib voolutoite
taastumisel voolukatkestuse ikoon,
vilgub alarmi märgutuli ja kõlab
helisignaal. Alarmi nullimiseks vajutage
üks kord alarmi nullimise nuppu.
Voolukatkestuse alarmi korral on
soovitatavad järgmised toimingud.
• Kui toit sügavkülmikus on sulanud,
kuid endiselt külm, tuleb kogu
sügavkülmikus olev toit panna
külmikusektsiooni ja tarbida 24 tunni
jooksul.
• Kui sügavkülmikus olev toit on
külmunud, siis tähendab see, et toit
sulas, kuid külmus voolu taastumisel
uuesti. Sellise toidu maitse, kvaliteet
ja toiteväärtus on langenud ning
see võib olla ohtlik. Sellist toitu on
soovitatav mitte tarvitada, vaid visata
ära kogu sügavkülmikus olev toit.
Voolukatkestuse alarm on mõeldud
selleks, et anda teile voolukatkestuse
korral tagasisidet sügavkülmikus oleva
toidu kvaliteedi kohta.
Süsteem ei taga siiski toidu kvaliteeti
ega ohutust ning tarbija peaks külmikus
ja sügavkülmikus olevat toitu hindama
oma äranägemise järgi.
14
ET
LIIGA KÕRGE
TEMPERATUURI ALARM
Alarm aktiveerub järgmistel juhtudel.
• Seade on pärast pikka seismist
ühendatud voolutoitega.
• Külmutussektsiooni temperatuur on
liiga kõrge.
• Sügavkülmikusse pandud toidu kogus
ületab andmesildil märgitut.
• Sügavkülmiku uks on kauaks lahti
jäänud.
• Helisignaali väljalülitamiseks vajutage
korraks seiskamisnuppu.
•
LAHTISE UKSE HÄIRE
Lahtise ukse häire aktiveerub siis,
kui uks jääb lahti kauemaks kui kaks
minutit.
Sulgege uks või vajutage
helimärguande väljalülitamiseks
seiskamise/häire nuppu.
KIIRJÄÄ
KUIDAS TEHA JÄÄKUUBIKUID
Pange tühjad jääkuubikualused
jahutamiseks 24 tundi enne
kiirjää funktsiooni kasutamist
sügavkülmikusse. Kiirjääalustega parima
tulemuse saavutamiseks soovitame
neid pidevalt hoida sügavkülmas
temperatuuril -18 °C või alla selle.
Eemaldage kiirjääalus seda enda poole
tõmmates.
Pange kate tagasi resti peale ja
lükake rest uuesti selleks ettenähtud
kohta ülemises sügavkülmikusahtlis.
Tegutsege ettevaatlikult, et vesi maha
ei loksuks.
Kui külmutussektsiooni temperatuur
langeb alla –-10 °C, siis kustub alarmi
märgutuli automaatselt.
Eemaldage kate ja täitke alus
joogiveega (maksimumtase 2/3 aluse
kogumahutavusest).
Oodake vähemalt 30 minutit, kuni vesi
on külmunud (see aeg võib olla pisut
pikem, juhul kui alused on vahepeal
sügavkülmikust väljas olnud).
JÄÄKUUBIKUTE VÄLJAVÕTMINE
Kui jää on valmis, siis avage kate ja
eemaldage jääkuubikud.
15
KIIRJÄÄALUSTE
KASUTAMINE
KÜLMAELEMENTIDENA
Kiirjääaluseid saab voolukatkestuse
korral kasutada ka külmaelementidena
toiduainete hoidmiseks külmutatuna.
Kõige tõhusam on, kui asetate need
külmutussektsiooni ülemises sahtlis
hoitavate toiduainete kohale. Nii saab
aluseid kasutada ka jääkuubikute
valmistamiseks, kuid sel juhul on
kuubikute jäätumiseks kuluv aeg
tõenäoliselt pikem.
ACTIVE 0 SEKTSIOON
Active 0 sektsioon on mõeldud
spetsiaalselt madala temperatuuri ja
sobiva niiskustaseme säilitamiseks, et
hoida toiduained (nt liha, kala, puuvili
ja taliköögivili) kauem värsked.
SEKTSIOONI AKTIVEERIMINE JA
VÄLJALÜLITAMINE
Active 0 sektsiooni aktiveerimiseks/
väljalülitamiseks vajutage juhtpaneelil
vastavat nuppu (näidatud alumisel
joonisel).
Active 0 sektsioon on välja lülitatud:
nupp on osaliselt valgustatud
Active 0 sektsioon on sisse lülitatud:
nupp on täielikult valgustatud
Aktiveerimisel süttib valgusriba Active
0 sektsioonil.
Kui see on aktiveeritud, siis on
sektsiooni/sahtli sisetemperatuur
umbes 0 kraadi.
Sektsiooni nõuetekohase töö
tagamisel on olulised järgmised
tingimused:
- külmikusektsiooni temperatuur peab
olema vahemikus +2 °C kuni +4 °C;
- aktiveerimise võimaldamiseks peab
sektsioon olema külmikus;
- ükski erifunktsioon ei tohi olla
aktiivne (nt ooterežiim, puhkuserežiim,
kui need on olemas).
Kui mõni neist erifunktsioonidest on
valitud, siis tuleb värske toit Active 0
sektsioonist eemaldada.
16
Märkus.
- Kui kasti aktiveerimisel valgusriba ja
sümbol ei sütti, vaid sümbol hakkab
vilkuma, siis kontrollige, kas kast on
õigesti paigaldatud; Sahtli paigaldamisel
saab funktsiooni mõne sekundi pärast
uuesti aktiveerida, vajutades nuppu.
Probleemi püsimisel pidage nõu lähima
volitatud garantiiremonditeenindusega.
- Kui Active 0 sektsioon on aktiivne ja
sahtel on avatud kauem kui kaks minutit,
siis lülitub funktsioon automaatselt
välja. Kui sahtel on paigaldatud, siis saab
funktsiooni mõne sekundi pärast uuesti
aktiveerida, vajutades nuppu.
- Olenemata kasti olekust võib
kostuda veidi müra: see on normaalne,
muretsemiseks ei ole põhjust.
- Kui kast ei ole aktiivne, siis oleneb
selle sisetemperatuur külmikusektsiooni
üldisest temperatuurist.
Sellisel juhul soovitame selles hoida
puu- ja köögivilju, mis taluvad madalat
temperatuuri (metsasaadused, õunad,
aprikoosid, porgandid, spinat, salat jne).
Tähtis!:Kui funktsioon on aktiveeritud
ja sektsioonis on suure veesisaldusega
toiduaineid, siis võib riiulitele tekkida
kondensaat.
Tähelepanu!
• Seda ei saa kasutada koos
puhkusefunktsiooniga
Optimaalse töö tagamiseks ei saa
puhkuse- ja Active 0 funktsioone
korraga kasutada.
Seega: kui puhkusefunktsioon on juba
aktiveeritud, siis tuleb see enne Active
0 funktsiooni aktiveerimist kõigepealt
välja lülitada (ja vastupidi).
ET
ACTIVE 0 SEKTSIOONI EEMALDAMINE
Active 0 sektsiooni saab välja võtta, et
külmikus oleks rohkem ruumi. Sellisel
juhul tehke järgmist:
-- lülitage sektsioon välja
-- tõmmake sahtel välja
-- tõmmake klaasriiul Active 0 alt välja
-- eemaldage klaasriiulilt valge
plastisolatsioon
-- pange klaasriiul tagasi.
Märkus. Ülemist riiulit ja küljetugesid ei
saa eemaldada.
sisepindadele mõeldud neutraalsest
pesuvahendist (hoiduge sektsiooni all
asuva valge plastriiuli üleujutamisest).
Enne kasti, sh selle väliskülgede
puhastamist võtke sahtel välja, et
lahutada kast elektritoitest.
Ärge kasutage abrasiivseid
puhastusvahendeid!
Active 0 sektsiooni kasti töö
taastamiseks tuleb enne sahtli
sisestamist ja funktsiooni uuesti
aktiveerimist kindlasti paigaldada valge
plastriiul kasti alla (klaasriiul plastikuga
ümbritsetud). Active 0 sektsioon
vastab standardi EN
62552 jahekambri
nõuetele. Puhastage
sektsiooni ja kõiki selle
osi regulaarselt lapi
ja pesulahusega, mis
koosneb soojast veest ja
spetsiaalselt külmikute
17
NÕUANDEID TOIDU SÄILITAMISEKS
KÜLMIKUSEKTSIOON
Külmik on ideaalne koht valmistoidu, värskete
ja konserveeritud toitude, piimatoodete, puu- ja
köögiviljade ning jookide säilitamiseks.
VENTILATSIOON
Õhu loomulik ringlus külmikusektsioonis tagab eri
tsoonides erineva temperatuuri. Kõige jahedam on
see otse puu- ja köögiviljasahtli kohal ning tagaseinal.
Kõige soojem on see üleval ja eespool.
Ebapiisava ventilatsiooni korral suureneb energiakulu
ning väheneb külmutusvõimsus.
Hoiduge õhupilude blokeerimisest toidu ja
muude esemetega. Need on optimeeritud õhu
nõuetekohaseks ringlemiseks ja toidu säilitamiseks.
VÄRSKE TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE
› Pakendage toidud ringlussevõetavast
plastmaterjalist, metallist, alumiiniumist või klaasist
nõudesse ja toidukilesse.
› Vedelikud ja toiduained, mis võivad eraldada või
külge võtta lõhnu või maitseid, tuleb alati panna
suletud nõudesse või kinni katta.
› Toidud, mis eraldavad suures koguses etüleengaasi,
ja toidud, mis on selle suhtes tundlikud (nt puuviljad,
köögiviljad ja salat), tuleb alati eraldada või tihedalt
pakendada, et vältida nende kiiret riknemist. Näiteks
ei tasu tomateid hoida koos kiivide ega kapsaga.
› Ärge hoidke toiduaineid liiga lähestikku, et
võimaldada piisavat õhu ringlemist.
› Pudelite ümbermineku vältimiseks võib kasutada
pudelihoidikut.
› Kui panete külmikusse väikeses koguses toitu, siis
soovitame kasutada köögiviljasahtli kohal olevaid
riiuleid, kuna see on külmiku kõige jahedam osa.
› Hoiduge õhuavade kinnikatmisest toiduainetega.
VÄRSKE TOIDU JA JOOKIDE SÄILITUSKOHAD
› Külmikuriiulitel: valmistoidud, troopilised puuviljad,
juustud, delikatessid.
› Kõige külmemas osas (puu- ja köögiviljasahtli kohal):
liha, kala, lihalõigud, koogid
18
› Puu- ja köögiviljasahtlis: puuviljad, salat, köögiviljad.
› Ukseriiulites: või, moosid, kastmed, marineeritud
köögivili, konservid, pudelid, mahlapakid, munad.
ET
Kirjeldus
MÕÕDUKAS TSOON
Soovitatav troopiliste puuviljade,
konservide, jookide, munade,
kastmete, marineeritud köögivilja, või,
moosi säilitamiseks.
JAHE TSOON
Soovitatav juustu, piima, igapäevase
toidu, delikatesside, jogurti
säilitamiseks
KÕIGE KÜLMEM TSOON
Soovitatav lihalõikude ja magustoitude
säilitamiseks
PUU- JA KÖÖGIVILJASAHTEL
KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL
(MAX JAHUTUSE TSOON) Soovitatav
värske/valmistoidu külmutamiseks
TAVALISED SÜGAVKÜLMASAHTLID
Märkus. Kirjelduses olev hall toon ei vasta
sahtlite värvusele
19
KÜLMUTUSSEKTSIOON
Sügavkülmik sobib suurepäraselt külmutatud toidu
hoidmiseks, jääkuubikute valmistamiseks ja värske
toidu külmutamiseks.
24 tunniga külmutatava värske toidu kogus
kilogrammides on andmesildil (... kg / 24 h).
Kui hoiate sügavkülmikus väikeses koguses toitu, siis
soovitame seda hoida keskel, s.t külmutussektsiooni
kõige külmemas osas.
VÄRSKE TOIDU KÜLMUTAMISE JA SÄILITAMISE NÕUANDED
› Soovitame kõik külmutatavad toiduained sildistada
ja varustada kuupäevaga. Sildi lisamine aitab teil
toiduaineid tuvastada ja lisaks teate täpselt, millal
need on vaja ära tarvitada, enne kui toidu kvaliteet
hakkab langema. Sulatatud toitu ei tohi uuesti
külmutada.
› Enne külmutamist pakkige värske toit sisse ja
sulgege tihedalt: alumiiniumfoolium, toidukile,
õhu- ja veekindlad kilekotid, kaanega polüetüleen-/
külmutuskarbid, mis sobivad külmutatud toidule.
› Toit peab olema värske, küps ja väga hea
kvaliteediga, et saada kõrge kvaliteediga külmutatud
toit.
› Värsked köögi- ja puuviljad tuleks eelistatavalt
külmutada vahetult peale korjamist, et need säilitaks
oma toiteväärtuse, konsistentsi, värvuse ja maitse.
Mõnda tüüpi liha, eriti ulukiliha tuleb lasta enne
külmutamist laagerduda.
› Laske soojal toidul enne külmikusse panemist alati
maha jahtuda.
› Täielikult või osaliselt sulanud toit tarvitage
viivitamatult ära.
Ärge külmutage ülessulanud toitu uuesti, kui seda ei
ole vahepeal küpsetatud. Sulanud toidu võib pärast
vahepealset küpsetamist uuesti külmutada.
› Ärge külmutage vedelikuga pudeleid.
› Jahutus- või külmutusprotsessi kiirendamiseks
kasutage kiirjahutuse funktsiooni (vt igapäevase
kasutamise juhendit).
› Jahutus- või külmutusprotsessi kiirendamiseks
kasutage kiirkülmutuse funktsiooni (vt igapäevase
kasutamise juhendit).
KÜLMUTATUD TOIT: SOOVITUSED OSTMISEKS
Külmutatud toiduainete ostmisel:
› Jälgige, et pakend ei oleks kahjustatud (kahjustatud
pakendis võib külmutatud toit olla riknenud). Kui
pakend on paisunud või kohati niiske, võib see
tähendada, et toitu ei ole hoiustatud optimaalsetes
tingimustes ja sulamine võib olla juba alanud.
› Poes käies ostke külmutatud toiduained kõige
viimasena ja kasutage nende kojuviimiseks
termokotti.
20
› Koju jõudes pange külmutatud toiduained kohe
sügavkülmikusse.
› Ärge külmutage uuesti toitu, mis on kas või osaliselt
sulanud. Tarvitage see ära 24 tunni jooksul.
› Vältige temperatuurikõikumisi või viige
need miinimumini. Jälgige pakendil olevat
aegumistähtaega.
› Järgige alati pakendil toodud hoiustamisteavet.
ET
KÜLMUTATUD TOIDUAINETE
SÄILITUSAEG
LIHA
Veiseliha
kuud
8–12
HAUTISED
Liha, linnuliha
PUUVILI
Õunad
kuud
12
Sealiha, vasikaliha
6–9
PIIMATOOTED
Aprikoosid
8
Lambaliha
6–8
Või
6
Põldmarjad
8–12
Küülik
4–6
Juust
3
Mustsõstrad, punased 8–12
sõstrad
Hakkliha, rups
2–3
Vahukoor
1–2
Kirsid
10
Vorstikesed
1–2
Jäätis
2–3
Virsikud
10
Munad
8
Pirnid
8–12
Ploomid
10
LINNULIHA
kuud
2–3
Kana
5–7
SUPID JA KASTMED
Kalkun
6
Supp
2–3
Vaarikad
8–12
Rupsid
2–3
Lihakaste
2–3
Maasikad
10
Pasteet
1
Rabarber
10
8
Puuviljamahlad
4–6
(apelsin, sidrun, greip)
KOORIKLOOMAD
Molluskid, krabid,
homaarid
1–2
Köögiviljahautis
Krabid, homaarid
1–2
SAI JA
PAGARITOOTED
KARBID
Austrid, karpideta
1–2
KALA
Leib, sai
Koogid (tavalised)
KÖÖGIVILI
1–2
4
Spargel
Basiilik
8–10
6–8
Vahukooretort (koogid) 2–3
Oad
12
Rasvane kala (lõhe,
heeringas, makrell)
2–3
Pannkoogid
1–2
Artišokid
8–10
Väherasvane kala
(tursk, merikeel)
3–4
Küpsetamata
pagaritooted
2–3
Spargelkapsas
8–10
Quiche
1–2
Rooskapsas
8–10
Pitsa
1–2
Lillkapsas
8–10
Porgandid
10–12
Seller
6–8
Seened
8
Petersell
6–8
Paprika
10–12
Herned
12
Aedoad
12
Spinat
12
Tomat
8–10
Suvikõrvits
8–10
21
SOOVITUSED JUHTUDEKS,
KUI SEADET EI KASUTATA
PUHKUS, EEMALVIIBIMINE
Pikema äraoleku eel on soovitatav kõik toiduained
külmikust ära kasutada ja seade energia säästmiseks
vooluvõrgust välja võtta.
TRANSPORTIMINE
1. Võtke kõik eemaldatavad osad välja.
3. Keerake reguleeritavad jalad välja, et need ei
puudutaks tugipinda.
2. Pakkige need korralikult ja mässige omavahel kokku
kleeplindiga, et need ei põrkuks üksteisega ega
läheks kaotsi.
4. Sulgege uks ja fikseerige see kleeplindiga. Kinnitage
toitejuhe kleeplindiga seadme külge.
VOOLUKATKESTUS
Voolukatkestuse korral helistage elektrifirmasse ja
küsige, kui kaua katkestus kestab.
Märkus. Pidage meeles, et täis seade säilitab külma kauem,
kui osaliselt täis seade.
Kui toidul on veel näha jääkristallid, võib selle uuesti
külmutada, kuid lõhn ja maitse võivad olla muutunud.
Kui toiduained näevad halvad välja, on kindlam need
ära visata.
22
Kui voolukatkestus kestab kuni 24 tundi.
Hoidke seadme uks kinni. Nii püsib külmikus olev toit
võimalikult kaua külmana.
Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni.
Tühjendage külmutussektsioon ja pange toiduained
kaasaskantavasse sügavkülmikusse. Kui sellist
sügavkülmikut või jääpatareisid ei ole käepärast, siis
püüdke kergemini riknevad toiduained ära kasutada.
Tühjendage jääkuubikute rest.
ET
PUHASTAMINE JA
HOOLDUS
Enne seadme hooldamist või puhastamist tuleb
võtta seadme pistik pistikupesast või seade
vooluvõrgust välja.
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid!
Ärge puhastage külmiku osi tuleohtlike vedelikega!
› Puhastage seadet, eriti selle sisemust, regulaarselt
lapi ja käesooja vee ning neutraalse pesuvahendi
lahusega.
› Puhastage seadme välispinnad ja uksetihend niiske
lapiga ning kuivatage kuiva lapiga.
› Seadme taga asuvat kondensaatorit tuleb
regulaarselt puhastada tolmuimejaga.
Ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid!
Nuppe ja juhtpaneeli tablood ei tohi puhastada
alkoholi ega alkoholipõhiste ainetega. Kasutage
selleks kuiva lappi.
Tähtis!
› Nuppe ja juhtpaneeli tablood ei tohi puhastada
alkoholi ega alkoholipõhiste ainetega. Kasutage
selleks kuiva lappi.
› Jahutussüsteemi torud paiknevad sulatusvee
aluse lähedal ja võivad kuumeneda. Puhastage neid
regulaarselt tolmuimejaga.
23
VEAOTSING JA
GARANTIIREMONDITEENINDUS
ENNE TEENINDUSSE PÖÖRDUMIST …
Probleemid seadme kasutamisel tulenevad sageli
väikestest asjadest, mille saate ise kindlaks ja korda
teha ilma mingite tööriistadeta.
SEADME TÖÖMÜRA
Seadmest kostvad helid on tavapärased, sest sellel
on temperatuuri reguleerimiseks mitu ventilaatorit ja
mootorit, mis lülituvad automaatselt sisse ja välja.
TÖÖMÜRA SAAB OSALISELT VÄHENDADA, TEHES JÄRGMIST.
› Loodige seade ja paigaldage see tasasele pinnale.
› Veenduge, et seade on mööblist ja muudest
pindadest eemal.
› Kontrollige, kas seadme sisemuses paiknevad
tarvikud on õigesti paigutatud.
› Veenduge, et pudelid ja nõud ei puutu omavahel
kokku.
MÕNI TÖÖTAMISEGA SEOTUD HELI, MIDA
VÕITE KUULDA
Sisin seadme esmakordsel
sisselülitamisel või pärast pikka
seismist.
Mulin, kui jahutusvedelik voolab
torudesse.
BRRR-heli kostab kompressori
töötamise ajal.
Sumin, kui veeklapp või ventilaator
hakkab tööle.
Raksuv heli, kui kompressor
käivitub.
Klõpsatus kõlab termostaadist, mis
reguleerib kompressori käitamiste
sagedust.
24
ET
VEAOTSING
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
SEADE EI TÖÖTA
Võimalik, et probleem on
seadme toites.
› Kontrollige, kas toitejuhe on
ühendatud vooluvõrku ja kas
pistikupesas on õige pinge.
› Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi
kaitseseadiseid ja kaitsmeid
SULATUSVEE ALUSEL ON VETT
See on kuuma, niiske ilma puhul
tavaline. Alus võib olla isegi
poolenisti täis.
› Vee mahavoolamise vältimiseks
veenduge, et seade on loodis.
UKSETIHENDIGA
KOKKUPUUTUVAD SEADME
KORPUSE SERVAD ON KATSUDES
SOOJAD
Tegemist ei ole defektiga.
See on kuuma ilmaga ja
kompressori töötamise ajal
tavaline.
LAMP EI TÖÖTA
Lambipirn võib vajada
väljavahetamist.
Seade võib olla ooterežiimis
TUNDUB, ET MOOTOR TÖÖTAB
LIIGA PALJU
Mootori tööaeg oleneb
mitmesugustest asjaoludest:
ukse avamise sagedusest,
säilitatava toidu kogusest,
ruumi temperatuurist,
temperatuuriseadetest.
› Veenduge, et teie kodu
elektrisüsteemi kaitseseadised ja
kaitsmed on töökorras.
› Kontrollige, kas toitejuhe on
ühendatud vooluvõrku ja kas
pistikupesas on õige pinge
› Kui LED-tuled ei tööta, tuleb helistada
teenindusse ja lasta need asendada
sama tüüpi tuledega, mis on saadaval
ainult meie teenindustes ja volitatud
edasimüüjate juures.
› Veenduge, et seade on õigesti
häälestatud.
› Veenduge, et seadmesse ei ole
korraga pandud liiga suurt kogust
toiduaineid.
› Veenduge, et ust ei avata liiga tihti.
› Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.
SEADME TEMPERATUUR ON LIIGA Sellel võib olla mitu põhjust (vt
KÕRGE
jaotist Lahendused)
› Veenduge, et kondensaator (seadme
taga) on tolmust ja prahist puhas.
› Veenduge, et uks on korralikult kinni.
› Veenduge, et uksetihendid on
korralikult paigas.
› Kuumadel päevadel või sooja ruumi
puhul töötab mootor tavapärasest
pikemalt.
› Kui seadme uks on jäänud kauemaks
lahti või kui korraga pannakse
seadmesse suur kogus toiduaineid,
töötab mootor pikemalt, et seadme
sisemus maha jahutada.
UKSED EI AVANE EGA SULGU
KORRALIKULT
› Veenduge, et toiduainepakid ei jää
uksele ette.
› Kontrollige, kas sisemised osad
ja automaatne jäävalmistaja on
korralikult oma kohal.
› Veenduge, et uksetihendid ei ole
määrdunud ega kleepuvad.
› Veenduge, et seade on loodis.
Sellel võib olla mitu põhjust (vt
jaotist Lahendused)
25
MÜÜGIJÄRGNE
TEENINDUS
ENNE MÜÜGIJÄRGSESSE
TEENINDUSSE HELISTAMIST
1. Vaadake, ehk suudate probleemi ise VEAOTSINGU
JUHENDIS olevate näpunäidete abil lahendada.
2. Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas
probleem on lahenenud
KUI VIGA JÄÄB PÜSIMA KA PÄRAST
ÜLALKIRJELDATUD KONTROLLIMISI, VÕTKE
ÜHENDUST LÄHIMA TEENINDUSEGA
Abi saamiseks helistage garantiibrošüüris antud
numbrile või järgige juhiseid veebisaidil
www.whirlpool.eu
Alati täpsustage:
• tõrke lühike kirjeldus;
• seadme tüüp ja täpne mudel;
• teenindusnumber (number andmesildil sõna Service
järel). Teenindusnumber on kirjas ka garantiibrošüüris;
• teie täielik aadress;
• teie telefoninumber.
Kui seadet on vaja ükskõik millisel viisil remontida,
siis pöörduge volitatud teeninduskeskusesse (see
garanteerib originaalvaruosade kasutamise ja
kvaliteetse remondi).
Tootja:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
26
ET
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
27
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
28
b
ET
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
29
001
30
400010892656/A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement