KitchenAid | KRMB 1810 | Instruction for Use | KitchenAid KRMB 1810 Instruction for Use

Gebruiksaanwijzing
Alvorens het apparaat te gebruiken
4
Milieutips
4
Reiniging, desinfectering en onderhoud van de ijs- en/of
waterdispenser (indien aanwezig)
5
Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
6
Gebruik van het koelvak
7
Het gebruik van het vriesvak
8
Ontdooien van het apparaat
9
Reiniging en onderhoud
10
Opsporen van storingen
11
Klantenservice
12
Installatie
12
Alvorens het apparaat te gebruiken
• Het apparaat dat u zojuist gekocht heeft, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor het gebruik
in:
- keukens van werkplekken, winkels en/of kantoren
- op boerderijen
- in hotels, motels, residences, bed & breakfast voor het gebruik door de verschillende klanten.
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig
door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het
conserveren van voedingsmiddelen.
Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog eens kunt raadplegen.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw
leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te
worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het
koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden
verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen.
Milieutips
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool. Voor de verwerking
moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken
polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar
kan vormen.
2. Afdanken van het apparaat
Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt,
helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te
snijden en de deuren en schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen
kruipen.
Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar
een speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar
dagen, aangezien het voor kinderen een bron van gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over de
behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het
stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat R134a (HFC) of R600a (HC), zie serienummerplaatje
in het apparaat.
Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft op
het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van het
koelcircuit niet beschadigd zijn.
Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas bevatten dat onder het Protocol van Kyoto valt; het koelgas
zit in een hermetisch verzegeld systeem.
Koelgas: R134a heeft een globaal verwarmingsvermogen (GWP) van 1300.
4
Milieutips
Conformiteitsverklaring
• Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 1935/2004
• Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
- veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en
latere verordeningen vervangt);
- de veiligheidsvereisten van de "EMC"-richtlijn 2004/108/EG.
De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt werkende
installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard.
Reiniging, desinfectering en onderhoud van de ijs- en/of
waterdispenser (indien aanwezig)
Indien de desinfecteringsinstructies niet worden nageleefd, kan de hygiënische veiligheid van
het getapte water in gevaar worden gebracht.
• Bij het eerste gebruik van het apparaat en telkens nadat de filter is vervangen, wordt geadviseerd om 914 liter water af te tappen of het water gedurende 6-7 minuten weg te laten stromen (dit hoeft niet
aaneengesloten te gebeuren maar moet wel vóór consumptie plaatsvinden). Tevens moet het ijs dat
gedurende de eerste 24 uur is gemaakt worden weggegooid.
• Als de waterdispenser langer dan 4-5 dagen niet is gebruikt, adviseren wij om het circuit te reinigen
door eerst een liter water af te tappen.
• Zorg ervoor dat uw handen bij het terugplaatsen van de uitneembare watertap (indien aanwezig)
hygiënisch schoon zijn.
• Wij adviseren om voor de periodieke reiniging van de ijsbak of ijslade alleen drinkwater te gebruiken.
• Het filter moet worden vervangen zodra het bedieningspaneel dit aangeeft of nadat het ijs/waterdispensersysteem langer dan 30 dagen niet is gebruikt.
• Geadviseerd wordt om bij iedere vervanging van het filter het ijsblokjes- en/of watertapsysteem te
desinfecteren met een desinfecterende oplossing die geschikt is voor materialen die in aanraking komen
met voedsel (op basis van natriumhypochloriet) en die de eigenschappen van de materialen niet aantast,
of gebruik de "Desinfectie-set" die verkrijgbaar is bij de Klantenservice. Spoel het systeem voor gebruik
met minimaal 2 liter water door.
• De onderdelen van de ijs- en waterdispenser mogen uitsluitend worden vervangen door originele, door
de fabrikant geleverde onderdelen.
• Technische ingrepen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of door de
klantenservice.
5
Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
INSTALLATIE
• Het apparaat moet door twee of meerdere
personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd
raakt (b.v. parket).
• Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie
de voedingskabel niet beschadigt.
• Installeer het product niet in de buurt van een
warmtebron.
• Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven het
apparaat om een goede ventilatie te garanderen of
volg de installatie-instructies.
• Houd de ventilatie-openingen van het apparaat vrij
van obstakels.
• Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de
koelkast niet.
• Installeer het product waterpas op een vloer die
het gewicht kan dragen en in een ruimte die
geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van
het product.
• Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld om
te werken in ruimten waarin de temperatuur
binnen de volgende waarden ligt, die op hun beurt
weer afhankelijk zijn van de klimaatklasse die op
het serienummerplaatje staat aangegeven: het is
mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als
het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten
met een hogere of lagere temperatuur dan het
genoemde bereik.
• Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen
en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het
apparaat of van andere elektrische huishoudelijke
apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen
kunnen brand of explosies veroorzaken.
• Gebruik geen andere mechanische, elektrische of
chemische systemen die het ontdooiproces
versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen.
• Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in de
vakken van het apparaat, als hiervoor geen
uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is
gegeven.
• Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te
worden door personen (met inbegrip van kinderen)
met beperkte fysieke, sensorische of mentale
vermogens, of zonder ervaring of kennis van het
apparaat, behalve als zij tijdens het gebruik
instructies ontvangen van of begeleid worden door
een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
• Om het risico te vermijden dat kinderen in de
koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen niet
worden toegestaan in het product te spelen of zich
erin te verstoppen.
• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen
niet in (niet op alle modellen).
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze
ijsbrand kunnen veroorzaken.
GEBRUIK
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers
moeten op een waterleidingnet aangesloten
worden dat uitsluitend drinkwater levert (met een
waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81 MPa
(1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of
waterdispensers die niet rechtstreeks op het
waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend
met drinkwater worden gevuld.
• Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het
bewaren van verse levensmiddelen en het
vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
• Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak, omdat
glazen potten of flessen kunnen barsten.
• Leg onverpakt voedsel niet tegen de interne
onderdelen van de koelkast of het vriesvak aan.
Klimaatklasse Omg. Temp. (°C) Omg. Temp. (°F)
SN
van 10 tot 32
van 50 tot 90
N
van 16 tot 32
van 61 tot 90
ST
van 16 tot 38
van 61 tot 100
T
van 16 tot 43
van 61 tot 110
• Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de spanning in uw woning.
• Gebruik geen enkele of meervoudige adapters of
verlengsnoeren.
• Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding de
bij het nieuwe apparaat geleverde slang en niet die
van het vorige apparaat.
• De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd
personeel of door de Klantenservice worden
gewijzigd of vervangen.
• Het moet mogelijk zijn het apparaat van het
elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit
het stopcontact te halen of via een tweepolige
netschakelaar die bovenstrooms van het
stopcontact is geplaatst.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld, indien bovenstaande adviezen en
voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn
genomen.
VEILIGHEID
• Voorkom de opslag in het apparaat van sprays of
houders met drijfgassen of brandbare stoffen.
6
Gebruik van het koelvak
Ingebruikneming van het apparaat
1. Steek de stekker in het stopcontact
2. Wanneer de stekker in het
stopcontact wordt gestoken is het
apparaat gewoonlijk van te voren in
de fabriek afgesteld op een
temperatuur van 5°C. Als op display
A slechts één lichtpuntje verschijnt
(standby-stand), druk dan op de
inschakelknop B.
Regeling van de temperatuur
• Raadpleeg het bijgeleverde productinformatieblad voor de regeling van de temperatuur.
Opmerking: De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur geopend wordt, het plaatsen
van warme gerechten en een verkeerde plaatsing van het apparaat kunnen van invloed zijn op de interne
temperatuur van de koelkast die af kan wijken van de temperatuur die aangegeven is op het paneel.
Bewaren van levensmiddelen in het koelvak:
Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding te zien is:
A Gekookt voedsel
B Groenten
C Vis, vlees
D Fruit en groenten
E Flessen
F Kaas
Opmerking:
• De levensmiddelen moeten worden afgedekt om te
voorkomen dat ze uitdrogen
• De afstand tussen de schappen en de achterwand van de koelkast zorgt voor een vrije luchtcirculatie
• Zet de levensmiddelen niet tegen de achterwand van het koelvak
• Zet geen levensmiddelen in de koelkast die nog warm zijn
• Bewaar vloeistoffen in gesloten houders
Let op:
Het bewaren van groenten met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken op de
glazen schappen; dit heeft geen invloed op het correct functioneren van het apparaat.
7
Het gebruik van het vriesvak
In het vriesvak
kunnen ook verse levensmiddelen ingevroren worden. De hoeveelheid
verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje.
Invriezen van verse levensmiddelen
• In Fig. 1 is de aanbevolen plaats aangegeven voor
levensmiddelen die ingevroren moeten worden, als er
een rooster aanwezig is, als er geen rooster is bijgeleverd
is de aanbevolen plaats aangegeven in Fig. 2.
• Plaats de levensmiddelen in het midden van het vak
zonder dat ze in aanraking komen met de reeds ingevroren
levensmiddelen, houd ze op een afstand van ongeveer 20 mm (fig. 1
en 2).
• Voor de apparaten met het vak
, op toets (D) drukken om de
functie Fast Freezing te activeren, het gele lampje (E) gaat branden
en blijft tijdens de gehele invriesperiode branden.
• Na ongeveer 26 uur wordt de functie automatisch uitgeschakeld en
gaat het gele lampje (E) uit. De functie kan worden afgebroken door
nogmaals op toets (D) te drukken.
In de tabel hiernaast kunt u zien
hoeveel maanden verse, ingevroren
levensmiddelen bewaard kunnen
worden.
Fig. 1
Fig. 2
Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:
• de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een
pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en
kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
• De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd.
• Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
• De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten
binnen 24 uur worden geconsumeerd.
• Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste
houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
• De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten dienen altijd te worden
opgevolgd.
IJsblokjes maken
• Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in vak
.
• Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak
is vastgevroren, geen puntige of
scherpe voorwerpen om het los te maken.
• Om de ijsblokjes eenvoudig te verwijderen buigt u het bakje om.
8
Ontdooien van het apparaat
Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met het ontdooien
begint.
Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid. De aanwezigheid
van waterdruppels op de achterwand aan de binnenkant van de
koelkast duidt erop dat het apparaat bezig is automatisch te
ontdooien. Het dooiwater wordt automatisch via een afvoeropening
in een opvangbak geleid, waar het verdampt.
Reinig regelmatig de afvoeropening van het dooiwater met behulp van het
bijgeleverde gereedschap om een constante afvoer van het dooiwater zeker
te stellen. (Fig.1)
Fig. 1
Ontdooien van het vak
(indien aanwezig)
Wij raden u aan het vak
een of twee maal per jaar te ontdooien, of wanneer de ijslaag te dik is
geworden.
IJsvorming is een normaal verschijnsel. De hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs vormt, hangt af
van de omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van de frequentie waarmee de deur van het vriesvak
wordt geopend. De ijsvorming is het grootst op het bovenste gedeelte van het vak. Dit is normaal en heeft
geen invloed op het correct functioneren van het apparaat.
Het is raadzaam het vak te ontdooien wanneer u weinig voorraad heeft.
• Open de deur en haal alle levensmiddelen uit het vriesvak, en zet ze op een heel koele plaats of in een
koeltas.
• Laat de deur open zodat het ijs kan smelten.
• Reinig de binnenkant van de vriezer met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal
schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen.
• Spoel goed en droog zorgvuldig af.
• Plaats de levensmiddelen weer in het vak.
• Sluit de deur.
Steek de stekker weer in het stopcontact en start het apparaat volgens de aanwijzingen uit hoofdstuk "In
werking stellen van het koelvak". De instellingen en keuzes die gemaakt werden voordat het apparaat
ontdooid werd worden hersteld.
9
Reiniging en onderhoud
Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af, alvorens onderhouds- en
reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
• Reinig de binnenkant van de koelkast met een vochtige spons met lauw
water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Spoel en droog het apparaat
met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen.
• De scheidingselementen mogen niet in water worden ondergedompeld,
maar moeten worden afgewassen met een niet al te vochtige spons.
• Reinig de binnenkant van het vriesvak tijdens het ontdooien.
• Maak de ventilatieroosters en de condensor op de achterkant van het
apparaat regelmatig schoon met een stofzuiger of een borstel.
• Reinig de buitenkant met een met water bevochtigde zachte doek. Gebruik
geen schuurmiddelen of schuursponsjes, noch vlekkenmiddelen (bijv. aceton
en trichloorethyleen) of azijn.
Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt
1. Maak de koelkast helemaal leeg.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Ontdooi het apparaat en reinig de binnenwanden.
4. Om de vorming van schimmel, onaangename luchtjes en roest te voorkomen moet de deur van het
apparaat open blijven staan als het gedurende langere tijd niet gebruikt wordt.
5. Het apparaat schoonmaken.
• Maak de binnenkant van het lage temperatuurvak (bij modellen waar dit aanwezig is) schoon tijdens
het ontdooien.
• Reinig de binnenkant van de koelkast met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal
schoonmaakmiddel. Spoel en droog het apparaat met een zachte doek. Gebruik geen
schuurmiddelen.
10
Opsporen van storingen
1. Het apparaat werkt niet.
• Is de stroom uitgevallen?
• Zit de stekker goed in het stopcontact?
• Is de hoofdschakelaar ingeschakeld?
• Is de zekering doorgebrand?
• Is de voedingskabel beschadigd?
• Staat de toets (B) op de standby-stand?
2. De temperatuur in de vakken is niet koud genoeg.
• Sluiten de deuren wel goed?
• Staat het apparaat dicht bij een warmtebron?
• Wordt de luchtcirculatie door de ventilatieroosters gehinderd?
3. Er ligt water op de bodem van het koelvak.
• Is de afvoer van het dooiwater verstopt?
4. De binnenverlichting werkt niet.
Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens:
• trek de stekker uit het stopcontact.
• Als uw apparaat een lampje heeft moet u de aanwijzingen en de tekening op bijgevoegde kaart
raadplegen om het lampje te controleren en te vervangen
• Als uw apparaat ledverlichting heeft moet u contact opnemen met de klantenservice.
5. Er vormt zich te veel rijp/ijs in het vriesvak.
• Is de deur van het vriesvak goed gesloten?
6. Het geluidsalarm is actief en het rode lampje (G) knippert
• De deur heeft langer dan 2 minuten open gestaan. Druk op toets (F) om het alarm uit te schakelen
of sluit de deur.
7. Het geluidsalarm klinkt, het rode lampje (G) knippert en de letter 'A' wordt weergegeven op
het display
• Defect in de temperatuursensor. Druk op toets (F) om het geluidsalarm uit te schakelen en neem
contact op met de klantenservice.
Opmerkingen:
• Indien de alarmtoestand beschreven onder punt 7 zich voordoet, kunnen toets (C) voor het instellen
van de temperatuur en toets (D) niet gebruikt worden, maar kan het apparaat wel temperaturen in de
vakken garanderen waardoor de conservering van de levensmiddelen niet in gevaar komt
• Eventuele veranderingen van geluid (geborrel, geruis) zijn een gevolg van de normale werking van het
apparaat, en zijn volstrekt normaal.
11
Klantenservice
Voordat u contact opneemt met de
klantenservice KitchenAid:
1. Ga na of u de storingen zelf kunt verhelpen (zie
"Storingen opsporen").
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal
de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
klantenservice.
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat)
• uw volledige adres
• uw telefoonnummer
Opmerking:
Het omkeren van de deur van het apparaat
door onze klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
Vermeld de volgende gegevens:
• de aard van de storing
• het model
Installatie
• Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Installatie in een warme omgeving,
rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron
(kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik en dienen te worden vermeden.
• Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende minimumafstanden worden aangehouden:
- 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum;
- 3 cm vanaf elektrische fornuizen en/of gasfornuizen.
• Monteer de afstandstukken (indien bijgeleverd) op de achterkant van de condensator die op de
achterkant van het apparaat zit.
• Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats, zorg dat het op een vlakke
ondergrond staat en stel indien nodig de poten aan de voorkant bij.
• De binnenkant schoonmaken.
• Breng de bijgeleverde accessoires aan.
Elektrische aansluiting
• Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor de elektrische aansluiting.
• De gegevens met betrekking tot de spanning en het opgenomen vermogen staan op het typeplaatje in
het apparaat.
• De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen
die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.
• Als de stekker en het stopcontact niet van hetzelfde type zijn, laat het stopcontact dan vervangen door
een gekwalificeerd technicus.
• Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
Afkoppeling van het elektriciteitsnet
Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het
stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is
geplaatst.
12
Printed in Italy
02/12
5019 711 02058
n
NL
Download PDF

advertising