Whirlpool BSNF 8762 OX User guide

Whirlpool BSNF 8762 OX User guide
Tervishoiu ja ohutuse, kasutamise ja hoolduse ning
paigaldamise juhend
www.whirlpool.eu/register
EESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
p .3
ET
EESTI
TERVISHOIU JA OHUTUSE, KASUTAMISE JA
HOOLDUSE ning PAIGALDAMISE JUHENDID
TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE!
Täielikuma tugiteenuse saamiseks
registreerige oma seade aadressil www.whirlpool.eu/register
Register
Tervishoiu ja ohutuse juhend
OHUTUSSOOVITUSED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KESKKONNAKAITSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VASTAVUSDEKLARATSIOON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kasutamis- ja hooldusjuhend
TOOTE KIRJELDUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SEADE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
JUHTPANEEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TEHNILISED ANDMED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
UKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KÜLMIKU VALGUSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RIIULID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VENTILAATOR + ANTIBAKTERIAALNE FILTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AUTOMAATSE SULATUSEGA KÜLMIKUSEKTSIOON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AUTOMAATSE JÄÄEEMALDUSEGA KÜLMUTUSSEKTSIOON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TARVIKUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SEADME KASUTAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ESIMEST KORDA KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
IGAPÄEVANE KASUTAMINE / FUNKTSIOONID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TOIDU SÄILITAMISE NÕUANDED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SOOVITUSED JUHTUDEKS, KUI SEADET EI KASUTATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PUHASTAMINE JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
RIKKEOTSING JA GARANTIIREMONDITEENINDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SEADME TÖÖMÜRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
VEAOTSING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
GARANTIIREMONDITEENINDUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Paigaldusjuhend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3
Tervishoiu ja ohutuse juhend
OHUTUSSOOVITUSED
OLULISED OHUTUSJUHISED
TEIE JA TEISTE OHUTUS ON
VÄGA OLULINE.
Selles kasutusjuhendis ja
seadmel endal on olulised
hoiatused, mida tuleb lugeda
ja pidevalt järgida.
See on hoiatussümbol.
Sümbol hoiatab teid võimalike
ohtude eest, mis võivad põhjustada teie ja teiste kehavigastusi või surma.
Kõigile hoiatustele järgneb
hoiatussümbol ja sõna OHTLIK! või HOIATUS!. Nende
sõnade tähendus
OHTLIK!
Näitab ohtlikku olukorda, mis
tähelepanuta jätmise korral
võib põhjustada tõsise kehavigastuse.
HOIATUS!
Näitab ohtlikku olukorda, mis
tähelepanuta jätmise korral
võib põhjustada tõsise kehavigastuse.
Kõikides hoiatustes on esitatud
ohu kohta käivad üksikasjad ja
näidatud, kuidas vähendada
seadme ebaõigest kasutami4
sest tekkida võivat vigastus-,
kahjustus- ja elektrilöögiohtu.
Järgige hoolikalt järgnevaid
juhiseid.
Juhiste eiramisel võib tekkida
ohuolukord.
Tootja ei võta mingit vastutust
kahjude eest, mis on tekkinud
selle juhendi eiramise tõttu.
Tootja keeldub vastutusest
inimeste või loomade kehavigastuste või varalise kahju eest,
kui meie nõuanded ja hoiatused on jäetud tähelepanuta.
Hoidke juhend hilisemaks
kasutamiseks alles.
Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, nt aerosoolipurke. Ärge hoidke seadmes
ega kasutage selle läheduses
bensiini või muid tuleohtlikke
materjale.
Seadme äraviskamisel muutke
see mittekasutatavaks, lõigates
ära toitejuhtme ning eemaldades uksed ja riiulid (kui need
on olemas), et lapsed ei saaks
seadmesse ronida ega sinna
sisse kinni jääda.
See seade ei sisalda CFC-d.
Külmutusahel sisaldab külmaainet R600a (HC).
Isobutaaniga (R600a) seadmed:
isobutaan on looduslik gaas,
millel puudub keskkonnamõju,
kuid mis süttib kergesti. See-
tõttu jälgige, et külmaaineahela torud ei oleks kahjustatud.
Olge eriti tähelepanelik, kui
kahjustatud torude tõttu
külmaaineahel tühjeneb.
C-pentaani kasutatakse isolatsioonivahus paisutusainena ja
see on kergsüttiv gaas.
HOIATUS!
Ärge kahjustage seadme
külmaaineahela torusid.
HOIATUS!
Ärge kasutage sulamisprotsessi
kiirendamiseks mehaanilisi,
elektrilisi või keemilisi vahendeid, v.a need, mida on soovitanud tootja.
HOIATUS!
Ärge asetage seadme sektsioonide sisse elektriseadmeid, kui
need pole tootja poolt selgesõnaliselt lubatud tüüpi.
HOIATUS!
Veetorustikuga mitteühendatud jäävalmistajaid ja/või
veeautomaate võib täita ainult
joogiveega.
ET
HOIATUS!
Veenduge, et seadme korpuses
ja konstruktsioonis olevad
ventilatsiooniavad on vabad.
HOIATUS!
Automaatsed jäävalmistajaid
ja/või veeautomaate tohib
ühendada ainult joogiveetorustikuga, kus veesurve on
vahemikus 0,17 kuni 0,81 MPa
(1,7 kuni 8,1 baari).
Piisava ventilatsiooni tagamiseks jätke seadme mõlemale
küljele ja selle kohale piisavalt
vaba ruumi.
Seadme tagakülje ja seina
vahekaugus peab olema vähemalt 50 mm.
Kui see vahe on väiksem, siis
suureneb seadme energiakulu.
TOOTE SIHIPÄRANE
KASUTUS
See seade on ette nähtud
ainult koduseks kasutamiseks.
Seadme kasutamine äriotstarbel on keelatud.
Tootja ei vastuta sobimatu
kasutamise või valede seadete
tegemise eest.
Seade ei ole mõeldud välise
taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga kasutamiseks.
Ärge kasutage seadet välitingimustes!
tellides ja teistes majutustüüpi
keskkondades;
– bed and breakfast tüüpi
majutusasutustes;
– toitlustusasutustes jt mitte-jaemüügikohtades.
Seadmes kasutatav lambipirn
on mõeldud spetsiaalselt
kodumasinate jaoks ega sobi
kodus tubade üldvalgustuseks
(EÜ määrus nr 244/2009).
PAIGALDAMINE
Aktiveerige seade alles pärast
seda, kui paigaldus on lõpetatud.
rollige, kas seade on rõhtloodis
(kasutage vesiloodi).
Oodake enne seadme sisselülitamist vähemalt kaks tundi, et
olla kindel külmaaineahela
täies töövalmiduses.
Veenduge, et seade ei ole
kuumusallika läheduses.
ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED
Veenduge, et andmesildil märgitud pinge vastab teie kodu
vooluvarustuse andmetele.
Toitevahemikud on märgitud
Seadet võib paigaldada ja
andmesildile.
remontida kvalifitseeritud
Seade peab olema nõuetekotehnik vastavalt tootja juhistele haselt maandatud.
ja kohalikele ohutuseeskirjade- Lähtuge paigaldamisel kehtivale. Ärge parandage ega vaheta- test ohutuseeskirjadest; vajalik
ge mõnda seadme osa, kui
on kõiki poolusi lahutav lahklüseda kasutusjuhendis otsesõnu liti kontaktivahega mitte alla 3
ei soovitata.
mm.
Kandke kõikide lahtipakkimisja paigaldustoimingute ajal
kaitsekindaid.
Seade peab olema enne paigaldamist vooluvõrgust lahutatud.
Veenduge pärast seadme
lahtipakkimist, et see ei ole
transportimisel viga saanud.
Probleemide korral võtke
ühendust edasimüüja või
lähima teenindusega.
Jälgige paigaldamise ajal, et
See seade on nähtud ette kasu- seade ei kahjustaks toitejuhet.
tamiseks kodumajapidamistes
Seadet peab tõstma ja paigalja teistes sarnastes
dama kaks või enam inimest.
rakendustes, nagu:
- kaupluste, kontorite ja teiste
Paigaldamisel tuleb veenduda,
töökeskkondade töötajate
et seadme kõik neli jalga toetuköögipiirkondades;
vad kindlalt põrandale. Kont- taludes ning hotellides, mo-
Kui toitejuhe on kahjustatud,
vahetage see teise samasuguse
vastu. Toitejuhet tohib vahetada ainult kvalifitseeritud tehnik
vastavalt tootja juhistele ja
kehtivatele ohutuseeskirjadele.
Võtke ühendust volitatud
teenindusega.
Elektriühendus peab kasutajale
jääma ligipääsetavaks ka pärast
paigaldamist.
Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et ulatuda korpusse
paigaldatud seadmest põhivooluvarustuseni.
Ärge kasutage pikendusjuhtmeid!
Ärge tõmmake toitejuhet!
Ärge kasutage mitmikadaptereid, kui seade on varustatud
pistikuga!
5
ÕIGE KASUTAMINE
Kui seadme pistik ei sobi teie
pistikupesaga, pöörduge
kvalifitseeritud tehniku poole.
Kasutage külmikut ainult
värske toidu hoidmiseks ja
külmutussektsiooni ainult
külmutatud toidu hoidmiseks,
värske toidu külmutamiseks ja
jääkuubikute tegemiseks.
Ärge puudutage seadet ühegi
märja kehaosaga ega käsitsege
seda paljajalu olles!
Ärge kasutage seadet, kui selle
toitekaabel või pistik on
defektne, kui see ei tööta
korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud!
Ärge kastke toitekaablit ega
-pistikut vette! Hoidke toitekaabel eemal tulistest pindadest!
Lekkevoolukatkesti (RCCB)
kasutamisel kasutage vaid
märgisega mudelit.
Seade on mõeldud kasutamiseks kohtades, kus temperatuur on järgmistes vahemikes
vastavalt andmesildil märgitud
kliimaklassile.
Seade ei pruugi töötada korralikult, kui see jäetakse pikaks
ajaks märgitud vahemikust
välja jääva temperatuuri kätte.
Kliimaklass Keskkonnatemp. (°C)
SN 10 kuni 32
N 16 kuni 32
ST 16 kuni 38
T 16 kuni 43
1. Eemaldage kaitsme kate (A)
ja kaitse (B).
2. Paigaldage 13 A kaitse kaitsmekattesse.
3. Paigaldage mõlemad tagasi
pistikusse.
Tähtis:
Kaitsmekate tuleb kaitsme
vahetamisel tagasi panna;
kaitsmekatte kaotsimineku
korral ei tohi pistikut kasutada
enne, kui paigaldatud on õige
asendusosa.
Õige asendusosa tunnete ära
pistiku alusel olevast värvilisest
siseosast või värvilistest reljeefsetest sõnadest.
Asendus-kaitsmekatted on
saadaval elektritarvete kaupluses.
Ainult Iiri Vabariigis
Sageli kehtib Suurbritannia
kohta käiv teave, kuid kasutatakse ka kolmandat tüüpi
pistikut ja pistikupesa, kahe
kontaktiga ja külgmaanduse
ELEKTRIÜHENDUSED AINULT tüüpi.
ÜHENDKUNINGRIIGIS JA
IIRIMAAL
Pistikupesa / pistik (kehtib
mõlemas riigis)
Kaitsmete vahetamine.
Kui paigaldatud pistik ei sobi
Kui selle seadme toitejuhe on
teie pistikupesasse, võtke
varustatud BS 1363A 13 A
täiendavate juhiste saamiseks
kaitsmega pistikuga, kasutage ühendust teenindusega. Ärge
sellist tüüpi pistikus kaitsme
üritage pistikut ise vahetada.
vahetamiseks A.S.T.A. heakskii- Seda peab tegema kvalifitseedetud BS 1362 tüüpi kaitset ja
ritud tehnik vastavalt tootja
tegutsege nii.
juhistele ja kehtivatele ohutusnõuetele.
6
Vältige katmata toidu hoidmist
otseses kontaktis külmiku- või
külmutussektsioonide sisepindadega.
Seadmel võib olla toidu säilitamiseks spetsiaalseid sektsioone.
Kui konkreetses tootejuhendis
ei ole märgitud teisiti, siis võib
sellised sektsioonid eemaldada, säilitades võrdväärsed
toimimisnäitajad.
Ärge neelake jääpakkide (mõnedel mudelitel) sisu (mittetoksiline)!
Ärge sööge jääkuubikuid või
jääpulki kohe pärast nende
sügavkülmikust võtmist, sest
need võivad põhjustada külmapõletust!
Toodetel, millel on nähtud ette
õhufiltri kasutamine ligipääsetava ventilaatorikatte sees,
peab filter asuma külmiku
töötamise ajal alati ettenähtud
kohal.
Ärge hoidke külmutussektsioonis vedelikega klaasnõusid, sest
need võivad puruneda!
Ärge blokeerige ventilaatorit
(kui on paigaldatud) toiduainetega!
Kontrollige pärast toidu külmikusse asetamist, kas sektsioonide uksed sulguvad korralikult
(eriti külmutussektsiooni uks).
Kahjustatud tihend tuleb
ET
võimalikult kiiresti välja vahetada.
teta isikud võivad seadet
kasutada ainult siis, kui nende
tegevust jälgitakse või neid on
LASTE OHUTUS
seadme ohutu kasutamise osas
juhendatud ja nad mõistavad
Väga väikesed (0–3 aastat) ja
sellega seotud ohtusid. Lapsed
väikesed lapsed (3–8 aastat)
ei tohi seadmega mängida!
tuleb eemal hoida, kui neid just Lapsed ei tohi seadet ilma
pidevalt ei jälgita.
järelevalveta puhastada ega
hooldada.
Lapsed alates 8. eluaastast
Hoidke pakkematerjalid (kilening piiratud füüsiliste, senkotid, polüstüreen jne) lastele
soorsete või vaimsete võimete- kättesaamatus kohas.
ga või kogemuste või teadmis-
PUHASTAMINE
JA HOOLDAMINE
Veenduge enne mis tahes
puhastus- ja hooldustöid, et
seade ei ole vooluvõrku ühendatud.
Ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid!
KESKKONNAKAITSE
PAKKEMATERJALIDEST
VABANEMINE
MAJAPIDAMISSEADMETE
JÄÄTMEKÄITLUS
Pakkematerjal on 100%
ringlussevõetav ja märgistatud
taaskasutussümboliga:
See seade on toodetud
taaskasutatavatest
materjalidest. Vabanege
seadmest vastavalt kohalikele
jäätmekäitlusnõuetele.
Pakendi osadest tuleb
vabaneda kohusetundlikult ja
täies vastavuses kohalike
jäätmekäitlusnõuetega.
elektroonikaseadmete
jäätmete (WEEE) direktiivile
2012/19/EÜ.
Selle toote õige jäätmekäitluse
tagamisega aitate vältida
võimalikke kahjulikke tagajärgi
loodusele ja inimeste tervisele,
mis võivad kaasneda selle
toote vale jäätmekäitlusega.
Täpsema teabe saamiseks
Seadmel või seadmega
majapidamisseadmete
kaasas oleval
jäätmekäitluse kohta pöörduge
dokumentatsioonil
oma kohalikku omavalitsusse,
toodud sümbol näitab, et
majapidamisseadmete
kogumispunkti või poodi, kust seadet ei tohi käidelda
olmejäätmena, vaid tuleb
seadme ostsite.
ringlussevõtuks toimetada
Seade on märgistatud vastavalt lähimasse elektri-ja
elektroonikaromude
Euroopa elektri- ja
7
kogumiskeskusesse.
NÕUANDEID ENERGIA
SÄÄSTMISEKS
Paigaldage seade kuiva, hea
ventilatsiooniga ruumi, eemale
võimalikest kuumusallikatest
(näiteks radiaator, pliit jms),
otsese päikesevalguse eest
kaitstud kohta. Kui vaja,
kasutage isolatsiooniplaati.
Järgige paigaldusjuhiseid, et
tagada piisav ventilatsioon.
Ebapiisav ventilatsioon toote
tagaosas suurendab
energiakulu ja vähendab
jahutuse tõhusust.
Seadme sisetemperatuuri võib
mõjutada välistemperatuur,
ukse avamise sagedus ja ka
seadme asukoht. Neid tegureid
tuleb temperatuuri määramisel
arvesse võtta.
Avage ust nii vähe kui võimalik.
Külmutatud toidu sulatamisel
asetage see külmikusse.
Külmutatud toiduainete madal
temperatuur jahutab külmikus
asuvaid toiduaineid.
Laske soojal toidul ja jookidel
enne seadmesse panemist
maha jahtuda.
Riiulite asukoht külmikus ei
avalda energia kasutamise
tõhususele mingit mõju. Toit
tuleb paigutada riiulitele nii, et
oleks tagatud korralik
õhuringlus (toiduained ei tohi
puutuda üksteise vastu; samuti
tuleb hoida vahet toidu ja
tagaseina vahel).
Võite suurendada külmutatud
toiduainete hoiuruumi,
eemaldades korvid ja (kui on
olemas) jää peatamise riiuli,
säilitades samaväärse
energiakulu.
Kõrge energiaklassi toodetel
on tõhusad mootorid, mis
töötavad kauem, kuid millel on
väiksem voolutarve. Ärge
muretsege, kui mootor jätkab
töötamist pika aja vältel.
VASTAVUSDEKLARATSIOON
Seade on mõeldud toidu
säilitamiseks ja valmistatud
kooskõlas regulatsiooniga (CE)
nr 1935/2004.
8
See seade on töötatud välja,
toodetud ja turustatud
kooskõlas järgmiste
õigusaktidega:
› madalpingedirektiivi 2006/95/
EÜ (mis vahetas välja direktiivi
73/23/EMÜ ja selle hilisemad
muudatused)
turvaeesmärkidega;
› elektromagnetilise ühilduvuse
direktiivi 2004/108/EÜ
ohutusnõuetega.
Seadme
elektrilise ohutuse saab tagada
üksnes siis, kui see on
ühendatud korrektselt
maandatud süsteemi.
ET
Kasutamis- ja hooldusjuhend
TOOTE
KIRJELDUS
SEADE
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
6
7
15
17
18
19
1
20
21
22
23
24
25
16
1. Juhtpaneel
Külmikusektsioon
2. LED-valgustus
3. Ventilaator
4. Ventilaatori kate ja
antibakteriaalse filtri piirkond
5. Riiulid
6. Pudeliriiul
7. Juustukarp + kaas
8. Mitme külma õhujoa piirkond
9. Anduri kate
10. Active 0 sektsioon (et hoida
toitu kauem värskena)
11. Andmesilt toote nimega
12. Puu- ja köögivilja sahtel
13. Külmikusahtli vahesein
14. Ukse käelisuse vahetamise
komplekt
15. Ukseriiulid
16. Munarest
17. Miniriiul väikestele esemetele
18. Pudelite eraldaja
19. Pudeliriiul
20. Kaane tihend
KÜLMUTUSSEKTSIOON
20. Uksetihendid
21. Sügavkülmikusahtlid
22. Jääkuubikute rest
23. Riiulid
24. Sügavkülmikusahtli vahesein
25. Keskmine sahtel: kõige
külmem piirkond,
parim värske toidu
külmutamiseks
9
JUHTPANEEL
1
2
3
4
5
6
7
8
1. KÜLMIKU TEMPERATUURI nupp
2. KÜLMIKU TEMPERATUURI
EKRAAN (°C)
3. 6TH SENSE
VÄRSKUSEKONTROLLI näidik
4. KÜLMIKU TEMPERATUURI
EKRAAN (°C)
5. KÜLMIKU TEMPERATUURI nupp
6. ANTIBAKTERIAALSE FILTRI
HÄIRE näidik
7. PIKAAJALISE
VOOLUKATKESTUSE HÄIRE näidik
8. TÕRKE HÄIRE näidik
9. LAHTISE UKSE HÄIRE näidik
10. SISSELÜLITUSE/OOTEREŽIIMI
nupp
11. KIIRJAHUTUSE nupp
12. PUHKUSE nupp
13. ACTIVE 0 nupp
14. KLAHVILUKU nupp
15. KÜLMUTUSKONTROLLI nupp
16. KIIRKÜLMUTUSE nupp
17. SEISKAMISE/HÄIRE nupp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TEHNILISED ANDMED
TOOTE MÕÕTMED
Kõrgus
1885
mm
Laius
595
mm
Sügavus
655
mm
KÜLMIKU NETOMAHT (L)
215
L
SÜGAVKÜLMIKU NETOMAHT (L)
94
L
JÄÄEEMALDUS
Külmik
Automaatne
Sügavkülmik
Automaatne
TÖÖTEMPERATUURI SAAVUTAMISE AEG (H)
17
h
KÜLMUTUSVÕIMSUS (KG / 24H)
15,5
kg / 24 h
ENERGIATARVE (KWH / 24 H)
0,66
kwh / 24 h
MÜRATASE (DBA)
39
dba
ENERGIAKLASS
A++
10
ET
UKS
UKSE KÄELISUSE VAHETAMINE
Märkus Ukse avanemise suunda saab vahetada.
Selle töö tegemine garantiiremonditeeninduses ei
kuulu garantii alla.
Soovitatav on ukse avanemise suuna vahetamisel
tegutseda kahekesi.
Järgige paigaldusjuhendi juhiseid.
KÜLMIKU VALGUSTUS
Külmikusektsiooni valgustuses kasutatakse LEDtulesid, mis tagavad parema valgustuse
ja samas väga väikese energiakulu.
Kui LED-valgustus ei tööta, pöörduge selle
vahetamiseks teenindusse.
Tähtis: Külmikusektsiooni valgustus süttib
külmikuukse avamisel. Kui uks jääb lahti kauemaks
kui 10 minutit, siis valgustus kustub automaatselt.
RIIULID
Kõik riiulid, labad ja väljatõmmatavad sahtlid on
eemaldatavad.
VENTILAATOR + ANTIBAKTERIAALNE FILTER
Ventilaator ühtlustab külmikusektsiooni
temperatuuri, et külmikus asuv toit paremini säiliks.
Märkus Ärge blokeerige õhu sissevooluala
toiduainetega.
Kui seadmel on ventilaator, saab sellele paigaldada
ka antibakteriaalse filtri.
Võtke see köögiviljasahtlis olevast
karbist välja ja paigaldage
ventilaatori kattesse, nagu joonisel
näidatud.
Filtrikarbist leiate ka
vahetusjuhised.
AUTOMAATSE JÄÄEEMALDUSEGA
KÜLMIKUSEKTSIOON
Külmikusektsiooni sulatamine on täiesti
automaatne.
Sulavesi juhitakse automaatselt äravooluavasse
mitmikvoolu taga ja kogutakse seejärel mahutisse,
kust see aurustub.
11
AUTOMAATSE JÄÄEEMALDUSEGA
KÜLMUTUSSEKTSIOON
Jääeemaldusega külmikutes liigub säilitusalade
ümber jahutatud õhk, vältides jää tekkimist. Seega
puudub vajadus külmiku sulatamiseks.
Külmunud toit ei jää seinte külge kinni, sildid
püsivad loetavana ja hoiuruum on puhas ning
korras.
TARVIKUD
MUNAREST
JUUSTUKARP
PUDELIRIIUL
PUDELITE ERALDAJA
SÜGAVKÜLMIKUSAHTLI
VAHESEIN
KÜLMIKUSAHTLI VAHESEIN
JÄÄKUUBIKUTE ALUS
12
ET
SEADME KASUTAMINE
ESMAKASUTUS
SEADME KÄIVITAMINE
Pärast vooluvõrku ühendamist alustab seade
automaatselt tööd.
Oodake pärast seadme käivitamist vähemalt 4–6
tundi, enne kui panete toidu külmkappi.
Kui seade ühendatakse vooluvõrku, süttib tabloo ja
sellel kuvatakse umbes ühe sekundi vältel kõik
ikoonid. Süttivad külmikusektsiooni seadete
vaikeväärtused (tehaseseaded).
TEMPERATUURI SEADMINE
Seade on tavapäraselt tehases häälestatud töötama
soovituslikul keskmisel temperatuuril.
Vaadake temperatuuri reguleerimise täpsemaid
juhiseid igapäevase kasutuse juhendist.
Märkus Näidatavad sättepunktid vastavad
keskmisele temperatuurile kogu külmikus
PAIGALDAMINE
ERALDISEISVA SEADME PAIGALDAMINE
Piisava ventilatsiooni tagamiseks jätke seadme
mõlemale küljele ja selle kohale piisavalt vaba
ruumi.
Seadme tagakülje ja seina vahekaugus peab olema
vähemalt 50 mm.
Kui see vahe on väiksem, siis suureneb seadme
energiakulu.
VAHETÜKKIDE PAIGALDAMINE
Paigaldage vahetükid seadme tagaküljel
kondensaatori üla- ja alaossa (vastavalt joonisele).
50mm
50mm
13
IGAPÄEVANE KASUTAMINE
SÜGAVKÜLMIKU HOIURUUMI SUURENDAMINE
• Eemaldage sahtlid, kui külmikusse on vaja panna
suuri tooteid.
• Pange toiduained otse sügavkülmikuriiulitele.
• Eemaldage lisatarvikud.
• Ärge blokeerige õhuvoolu piirkonda (tagaseinal ja
toote põhjas) toiduainetega.
• Kõik riiulid ja väljatõmmatavad sahtlid on
eemaldatavad.
• Seadme sisetemperatuure võib mõjutada
välistemperatuur, ukse avamise sagedus ja samuti
seadme asukoht. Neid tegureid tuleb temperatuuri
seadistamisel arvesse võtta.
• Kui pole märgitud teisiti, siis ei tohi seadme
tarvikuid pesta nõudepesumasinas.
FUNKTSIOONID
SISSELÜLITUS/
OOTEREŽIIM
See funktsioon lülitab külmiku sisse
või ooterežiimile. Toote ooterežiimile
lülitamiseks hoidke sisselülituse/
ooterežiimi nuppu all kolm
sekundit.
Kustuvad kõik märgutuled peale
sisselülituse/ooterežiimi ikooni
taustvalgustuse, näidates, et seade on
ooterežiimil.
Kui seade on ooterežiimil,
siis ei tööta külmikusektsiooni
valgustus.
Pidage meeles, et see funktsioon ei
lülita seadet vooluvõrgust välja.
Seadme uuesti sisselülitamiseks
hoidke lihtsalt kolm sekundit all
sisselülituse/ooterežiimi nuppu.
NUTIKUVA
Seda lisafunktsiooni saab kasutada
energia säästmiseks. Vaadake
igapäevase kasutuse juhendist
juhiseid funktsiooni sisse- ja
väljalülitamise kohta.
Pärast nutikuva aktiveerimist kustub
ekraan, v.a 6th Sense värskusekontrolli
märgutuli. Kui nutikuva on
aktiveeritud, siis tuleb temperatuuri
muutmiseks või muude funktsioonide
kasutamiseks ekraan aktiveerida,
vajutades suvalist nuppu.
Kui ühtegi toimingut ei teostata, siis
lülitub ekraan umbes 15 sekundi
möödudes uuesti välja ning põlema
jääb jällegi ainult 6th Sense
värskusekontrolli märgutuli.
Funktsiooni väljalülitamisel taastub
ekraani tavapärane töö. Nutikuva
lülitub pärast voolukatkestust
automaatselt välja. Pidage meeles, et
see funktsioon ei lülita seadet
vooluvõrgust välja, vaid vähendab
ainult välise ekraani voolutarvet.
Märkus: Seadme deklareeritud
energiatarbimine on mõõdetud
töötava nutikuvaga.
14
ET
6TH SENSE
VÄRSKUSEKONTROLL
See funktsioon tagab automaatselt
optimaalsed tingimused külmikus
oleva toidu säilitamiseks.
Variatsioonide esinemisel taastab 6th
Sense värskusekontroll kohe
ideaaltingimused.
Tulemused on silmapaistvad:
toidud püsivad kogu
külmikusektsioonis värskena kuni neli
korda kauem.
Selle funktsiooni kasutamine on
soovitatav siis, kui panete
külmikusektsiooni korraga väga palju
toitu.
Kiirjahutuse funktsiooniga saab
suurendada külmikusektsiooni
jahutusvõimsust.
Tähelepanu!
• Seda ei saa kasutada puhkuse-
funktsiooniga
Optimaalse töö tagamiseks ei saa
puhkuse- ja kiirjahutuse funktsioone
korraga kasutada. Seega: kui
puhkusefunktsioon on juba
aktiveeritud, siis tuleb see enne
kiirjahutuse aktiveerimist kõigepealt
välja lülitada (ja vastupidi).
KIIRKÜLMUTUS
Selle funktsiooni kasutamine on
soovitatav siis, kui panete
sügavkülmikusektsiooni korraga väga
palju toitu. Vajutage 24 tundi enne
värske toidu külmutamist
sügavkülmiku nuppu, et aktiveerida
kiirkülmutuse funktsioon.
Aktiveerimisel lülitub kiirkülmutuse
märgutuli sisse. 24 tunni möödudes
pange külmutatav toit
sügavkülmikusektsiooni keskmisse
külmutustsooni. Funktsioon
lülitatakse automaatselt välja kas
pärast 48 tunni möödumist või kui
teete seda käsitsi, vajutades uuesti
sügavkülmiku temperatuurinuppu.
PUHKUS
Selle funktsiooni saab aktiveerida, et
vähendada seadme energiatarvet
pikema äraolekuperioodi vältel.
Enne funktsiooni aktiveerimist tuleb
külmikusektsioonist eemaldada kogu
riknev toit ja veenduda, et uks on
korralikult kinni, sest külmik säilitab
ebameeldiva lõhna vältimiseks sobiva
temperatuuri (+12 °C).
Funktsiooni aktiveerimiseks või
väljalülitamiseks vajutage
puhkuserežiimi nuppu. Kui funktsioon
on aktiveeritud, süttib vastav sümbol.
Temperatuuri seadepunkti muutmisel
lülitub funktsioon automaatselt välja.
Külmutussektsioon töötab tõrgeteta.
Tähelepanu!
• Seda ei saa kasutada koos
kiirjahutuse funktsiooniga
Optimaalse töö tagamiseks ei saa
puhkuse- ja kiirjahutuse funktsioone
korraga kasutada.
Seega: kui kiirjahutuse funktsioon on
juba aktiveeritud, siis tuleb see enne
puhkusefunktsiooni aktiveerimist
kõigepealt välja lülitada (ja vastupidi).
KLAHVILUKK
See funktsioon ei lase seadeid
kogemata muuta ega seadet välja
lülitada.
Nuppude lukustamiseks hoidke
klahviluku nuppu all kolm sekundit,
kuni ekraanile ilmub klahviluku
märgutuli ja helisignaal kinnitab
funktsiooni valimist. Kolme sekundi
pärast kustub klahviluku märgutuli.
Kui see on aktiveeritud, siis muude
nuppude (v.a klahviluku nupu)
vajutamisel kõlab helisignaal ja
ekraanil vilgub klahviluku märgutuli.
Alarmid saab välja lülitada
ka klahviluku funktsiooni töötamise
ajal.
Nuppude vabastamiseks korrake sama
toimingut, kuni ekraanile ilmub
klahviluku märgutuli ja helisignaal
kinnitab funktsiooni väljalülitamist.
Märgutuli kustub ühe sekundi pärast.
KIIRJAHUTUS
15
KÜLMUTUSKONTROLL
Külmutuskontroll on kõrgetasemeline
tehnoloogia, mis vähendab tänu
uuenduslikule ja külmikust
sõltumatule õhusüsteemile
temperatuurikõikumisi kogu
külmikusektsioonis. Külmakahjustuste
arv väheneb kuni 60% ja toit säilitab
oma algse kvaliteedi ja värvi.
Külmutuskontrolli aktiveerimiseks ja
väljalülitamiseks vajutage
külmutuskontrolli nuppu.
Funktsioon töötab selles
temperatuurivahemikus õigesti: -22 °C
kuni -24 °C. Kui funktsioon on
rakendatud ja hetketemperatuur
külmikus on seatud soojemale
seadepunktile kui -22°C, seatakse
temperatuur automaatselt
töövahemikku jääva -22°C peale.
Kui funktsioon on rakendatud ja
kasutaja seab külmiku temperatuuri
väljapoole töövahemikku, lülitatakse
funktsioon automaatselt välja.
Kui kiirkülmutus on rakendatud, ei saa
funktsiooni “külmutuskontroll”
rakendada seni, kuni kiirkülmutuse
funktsioon välja lülitatakse.
VOOLUKATKESTUSE
HÄIRE
Pärast voolukatkestust jälgib seade
voolu taastumisel automaatselt
sügavkülmiku temperatuuri. Kui
temperatuur sügavkülmikus tõuseb
üle külmumispunkti, siis süttib
voolutoite taastumisel
voolukatkestuse ikoon, vilgub alarmi
märgutuli ja kõlab helisignaal. Alarmi
nullimiseks vajutage üks kord alarmi
nullimise nuppu.
Voolukatkestuse alarmi korral on
soovitatavad järgmised toimingud.
• Kui sügavkülmikus olev toit on
sulanud, kuid endiselt külm, siis tuleb
kogu toit tõsta sügavkülmikust
külmikusektsiooni ja tarvitada
järgmise 24 tunni jooksul.
• Kui sügavkülmikus olev toit on
külmunud, siis tähendab see, et toit
sulas ja külmus siis voolu taastumisel
uuesti. Sellise toidu maitse, kvaliteet ja
toiteväärtus on langenud ning see
võib olla ohtlik. Sellist toitu on
soovitatav mitte tarvitada, vaid visata
ära kogu sügavkülmikus olev toit.
Voolukatkestuse alarm on mõeldud
selleks, et anda teile voolukatkestuse
korral tagasisidet sügavkülmikus oleva
toidu kvaliteedi kohta.
Süsteem ei taga siiski toidu kvaliteeti
ega ohutust ning tarbija peaks
külmikus ja sügavkülmikus olevat toitu
hindama oma äranägemise järgi.
LIIGA KÕRGE
TEMPERATUURI
ALARM
Alarm aktiveerub järgmistel juhtudel.
• Seade on pärast pikka seismist
ühendatud voolutoitega.
• Sügavkülmikusektsiooni
temperatuur on liiga kõrge.
• Sügavkülmikusse pandud toidu
kogus ületab andmesildil märgitut.
• Sügavkülmiku uks on kauaks lahti
jäänud.
• Helisignaali väljalülitamiseks
vajutage korraks seiskamisnuppu.
• Kui sügavkülmiku temperatuur
langeb alla –10 °C, siis kustub alarmi
märgutuli automaatselt.
LAHTISE UKSE HÄIRE
Lahtise ukse häire aktiveerub siis, kui
uks jääb lahti kauemaks kui kaks
minutit.
Sulgege uks või vajutage
helimärguande väljalülitamiseks
seiskamise/häire nuppu.
16
ET
ACTIVE 0 SEKTSIOON
Active 0 sektsioon on mõeldud
spetsiaalselt madala temperatuuri ja
sobiva niiskustaseme säilitamiseks, et
hoida toiduained (nt liha, kala, puuvili
ja taliköögivili) kauem värsked.
SEKTSIOONI AKTIVEERIMINE JA
VÄLJALÜLITAMINE
Active 0 sektsiooni aktiveerimiseks/
väljalülitamiseks vajutage juhtpaneelil
vastavat nuppu (näidatud alumisel
joonisel).
Active 0 sektsioon on välja lülitatud:
nupp on osaliselt valgustatud
Active 0 sektsioon on sisse lülitatud:
nupp on täielikult valgustatud
Aktiveerimisel süttib valgusriba Active
0 sektsioonil.
Kui see on aktiveeritud, siis on
sektsiooni/sahtli sisetemperatuur
umbes 0 kraadi.
Sektsiooni nõuetekohase töö
tagamisel on olulised järgmised
tingimused:
- külmikusektsiooni temperatuur peab
olema vahemikus +2 °C kuni +4 °C;
- aktiveerimise võimaldamiseks peab
sektsioon olema külmikus;
- ükski erifunktsioon ei tohi olla
aktiivne (nt ooterežiim, puhkuserežiim – kui need on olemas).
Kui mõni neist erifunktsioonidest on
valitud, siis tuleb värske toit Active 0
sektsioonist eemaldada.
Märkus
- Kui kasti aktiveerimisel valgusriba ja
sümbol ei sütti, vaid sümbol hakkab
vilkuma, siis kontrollige, kas kast on
õigesti paigaldatud. Sahtli
paigaldamisel saab funktsiooni mõne
sekundi pärast uuesti aktiveerida,
vajutades nuppu. Probleemi püsimisel
pidage nõu lähima volitatud
garantiiremonditeenindusega.
- Kui Active 0 sektsioon on aktiivne ja
sahtel on avatud kauem kui kaks
minutit, siis lülitub funktsioon
automaatselt välja. Kui sahtel on
paigaldatud, siis saab funktsiooni
mõne sekundi pärast uuesti
aktiveerida, vajutades nuppu.
- Olenemata kasti olekust võib
kostuda veidi müra: see on normaalne,
muretsemiseks ei ole põhjust.
- Kui kast ei ole aktiivne, siis oleneb
selle sisetemperatuur
külmikusektsiooni üldisest
temperatuurist.
Sellisel juhul soovitame selles hoida
puu- ja köögivilju, mis taluvad madalat
temperatuuri (metsasaadused, õunad,
aprikoosid, porgandid, spinat, salat
jne).
Tähtis: Kui funktsioon on aktiveeritud
ja sektsioonis on suure veesisaldusega
toiduaineid, siis võib riiulitele tekkida
kondensaat.
Tähelepanu!
• Seda ei saa kasutada
puhkusefunktsiooniga
Optimaalse töö tagamiseks ei saa
puhkuse- ja Active 0 funktsioone
korraga kasutada.
Seega: kui puhkusefunktsioon on juba
aktiveeritud, siis tuleb see enne Active
0 funktsiooni aktiveerimist kõigepealt
välja lülitada (ja vastupidi).
ACTIVE 0 SEKTSIOONI
EEMALDAMINE
Active 0 sektsiooni saab välja võtta, et
külmikus oleks rohkem ruumi. Sellisel
juhul tehke järgmist:
- lülitage sektsioon välja;
- tõmmake sahtel välja;
- tõmmake klaasriiul
Active 0 alt välja;
- eemaldage klaasriiulilt
valge plastisolatsioon;
17
- pange klaasriiul tagasi.
Märkus Ülemist riiulit ja küljetugesid
ei saa eemaldada.
Active 0 sektsiooni kasti töö
taastamiseks tuleb enne sahtli
sisestamist ja funktsiooni uuesti
aktiveerimist kindlasti paigaldada
valge plastriiul kasti alla (klaasriiul
plastikuga ümbritsetud). Energiakulu
optimeerimiseks soovitame Active 0
sektsiooni välja lülitada ja eemaldada.
18
Puhastage sektsiooni ja kõiki selle osi
regulaarselt lapi ja pesulahusega, mis
koosneb soojast veest ja spetsiaalselt
külmikute sisepindadele mõeldud
neutraalsest pesuvahendist (hoiduge
sektsiooni all asuva valge plastriiuli
üleujutamisest).
Enne kasti, sh selle väliskülgede
puhastamist võtke sahtel välja, et
lahutada kast elektritoitest.
Ärge kasutage abrasiivseid
puhastusvahendeid!
ET
NÕUANDEID TOIDU SÄILITAMISEKS
KÜLMIKUSEKTSIOON
Külmik on ideaalne koht valmistoidu, värskete ja
konserveeritud toitude, piimatoodete, puu- ja
köögiviljade ning jookide säilitamiseks.
VENTILATSIOON
Õhu loomulik ringlus külmikusektsioonis tagab eri
tsoonides erineva temperatuuri. Kõige jahedam on
see otse puu- ja köögivilja sahtli kohal ning
tagaseinal. Kõige soojem on see üleval ja eespool.
Ebapiisava ventilatsiooni korral suureneb
energiakulu ning väheneb külmutusvõimsus.
Hoiduge õhupilude blokeerimisest toidu ja muude
esemetega. Need on optimeeritud õhu
nõuetekohaseks ringlemiseks ja toidu säilitamiseks.
VÄRSKE TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE
› Pakendage toidud ringlussevõetavast
plastmaterjalist, metallist, alumiiniumist või klaasist
nõudesse ja toidukilesse.
› Vedelikud ja toiduained, mis võivad eraldada või
külge võtta lõhnu või maitseid, tuleb alati panna
suletud nõudesse või kinni katta.
› Toidud, mis eraldavad suures koguses
etüleengaasi, ja toidud, mis on selle suhtes
tundlikud (nt puuviljad, köögiviljad ja salat), tuleb
alati eraldada või tihedalt pakendada, et vältida
nende kiiret riknemist. Näiteks ei tasu tomateid
hoida koos kiivide ega kapsaga.
› Ärge hoidke toiduaineid liiga lähestikku, et
võimaldada piisavat õhu ringlemist.
› Pudelite ümbermineku vältimiseks võib kasutada
pudelihoidikut.
› Kui panete külmikusse väikeses koguses toitu, siis
soovitame kasutada köögiviljasahtli kohal olevaid
riiuleid, kuna see on külmiku kõige jahedam osa.
› Hoiduge õhuavade kinnikatmisest toiduainetega.
VÄRSKE TOIDU JA JOOKIDE SÄILITUSKOHAD
› Külmikuriiulitel: valmistoidud, troopilised
puuviljad, juustud, delikatessid
› Kõige külmemas osas (puu- ja köögiviljasahtli
kohal): liha, kala, lihalõigud, koogid
› Puu- ja köögiviljasahtlis: puuviljad, salat,
köögivili.
› Ukseriiulites: või, moosid, kastmed, marineeritud
köögivili, konservid, pudelid, mahlapakid, munad.
19
Kirjeldus
MÕÕDUKAS TSOON Soovitatav
troopiliste puuviljade, konservide,
jookide, munade, kastmete,
marineeritud köögivilja, või,
moosi säilitamiseks.
JAHE TSOON Soovitatav juustu,
piima, igapäevase toidu,
delikatesside, jogurti
säilitamiseks.
KÕIGE KÜLMEM TSOON
Soovitatav lihalõikude ja
magustoitude säilitamiseks.
PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL
KÜLMUTUSSEKTSIOONI
SAHTEL
(MAX JAHUTUSE TSOON)
Soovitatav värske/valmistoidu
külmutamiseks.
SÜGAVKÜLMASAHTLID
Märkus
Kirjelduses olev hall toon ei vasta
sahtlite värvusele
20
ET
KÜLMUTUSSEKTSIOON
Sügavkülmik sobib suurepäraselt külmutatud toidu
hoidmiseks, jääkuubikute valmistamiseks ja värske
toidu külmutamiseks.
VÄRSKE TOIDU KÜLMUTAMISE JA SÄILITAMISE
NÕUANDED
› Soovitame kõik külmutatavad toiduained sildistada
ja varustada kuupäevaga. Sildi lisamine aitab teil
toiduaineid tuvastada ja lisaks teate täpselt, millal
need on vaja ära tarvitada, enne kui toidu kvaliteet
hakkab langema. Sulatatud toitu ei tohi uuesti
külmutada.
› Enne külmutamist pakkige värske toit sisse ja
sulgege tihedalt: alumiiniumfoolium, toidukile,
õhu- ja veekindlad kilekotid, kaanega polüetüleen-/
külmutuskarbid, mis sobivad külmutatud toidule.
› Toit peab olema värske, küps ja väga hea
kvaliteediga, et saada kõrge kvaliteediga
külmutatud toit.
› Värsked köögi- ja puuviljad tuleks eelistatavalt
24 tunniga külmutatava värske toidu kogus
kilogrammides on kirjas andmesildil (... kg / 24 h).
Kui hoiate sügavkülmikus väikeses koguses toitu, siis
soovitame seda hoida keskel, s.t külmutussektsiooni
kõige külmemas osas.
külmutada vahetult peale korjamist, et need
säilitaks oma toiteväärtuse, konsistentsi, värvuse ja
maitse. Mõnda tüüpi liha, eriti ulukiliha tuleb lasta
enne külmutamist laagerduda.
› Laske soojal toidul enne külmikusse panemist alati
maha jahtuda.
› Täielikult või osaliselt sulanud toit tarvitage
viivitamatult ära.
Ärge külmutage ülessulanud toitu uuesti, kui seda ei
ole vahepeal küpsetatud. Sulanud toidu võib pärast
vahepealset küpsetamist uuesti külmutada.
› Ärge külmutage vedelikuga pudeleid.
› Kasutage kiirjahutusfunktsiooni, et kiirendada
jahutus- ja külmutusprotsessi (vt igapäevase
kasutamise juhendit).
KÜLMUTATUD TOIT: SOOVITUSED OSTMISEKS
Külmutatud toiduainete ostmisel:
› Jälgige, et pakend ei oleks kahjustatud
(kahjustatud pakendis võib külmutatud toit olla
riknenud). Kui pakend on paisunud või kohati niiske,
võib see tähendada, et toitu ei ole hoiustatud
optimaalsetes tingimustes ja sulamine võib olla juba
alanud.
› Poes käies ostke külmutatud toiduained kõige
viimasena ja kasutage nende kojuviimiseks
termokotti.
› Koju jõudes pange külmutatud toiduained kohe
sügavkülmikusse.
› Ärge külmutage uuesti toitu, mis on kas või
osaliselt sulanud. Tarvitage see ära 24 tunni jooksul.
› Vältige temperatuurikõikumisi või viige need
miinimumini. Jälgige pakendil olevat
aegumistähtaega.
› Järgige alati pakendil toodud hoiustamisteavet.
21
KÜLMUTATUD TOIDUAINETE SÄILITUSAEG
LIHA
HAUTISED
Veiseliha
kuud
8–12
Liha, linnuliha
Sealiha, vasikaliha
6–9
PIIMATOOTED
Lambaliha
6–8
Või
Küülik
4–6
Hakkliha, rups
Vorstikesed
PUUVILI
Õunad
kuud
12
Aprikoosid
8
6
Põldmarjad
8–12
Juust
3
8–12
2–3
Vahukoor
1–2
Mustsõstrad, punased
sõstrad
Kirsid
1–2
Jäätis
2–3
Virsikud
10
Munad
8
Pirnid
8–12
Ploomid
10
LINNULIHA
kuud
2–3
10
Kana
5–7
SUPID JA KASTMED
Kalkun
6
Supp
2–3
Vaarikad
8–12
Rups
2–3
Lihakaste
2–3
Maasikad
10
Pasteet
1
Rabarber
10
1–2
Köögiviljahautis
8
Puuviljamahlad (apelsin, 4–6
sidrun, greip)
1–2
SAI JA PAGARITOOTED
1–2
Leib, sai
Koogid (tavalised)
1–2
4
Spargel
Basiilik
8–10
6–8
Vahukooretort (koogid)
2–3
Oad
12
2–3
Pannkoogid
1–2
Artišokid
8–10
3–4
Küpsetamata
pagaritooted
Quiche
2–3
Spargelkapsas
8–10
1–2
Rooskapsas
8–10
Pitsa
1–2
Lillkapsas
8–10
Porgandid
10–12
Seller
6–8
Seened
8
Petersell
6–8
Paprika
10–12
Herned
12
Aedoad
12
Spinat
12
Tomat
8–10
Suvikõrvits
8–10
KOORIKLOOMAD
Molluskid, krabid,
homaarid
Krabid, homaarid
KARBID
Austrid, karpideta
KALA
Rasvane kala (lõhe,
heeringas, makrell)
Väherasvane kala
(tursk, merikeel)
22
KÖÖGIVILI
SOOVITUSED JUHTUDEKS,
KUI SEADET EI KASUTATA
PUHKUS, EEMALVIIBIMINE
ET
Pikema äraoleku eel on soovitatav kõik toiduained
külmikust ära kasutada ja seade energia säästmiseks
vooluvõrgust eemaldada.
TRANSPORTIMINE
1. Võtke kõik eemaldatavad osad välja.
2. Pakkige need korralikult ja mässige omavahel
kokku kleeplindiga, et need ei põrkuks üksteisega
ega läheks kaotsi.
3. Keerake reguleeritavad jalad välja, et need ei
puudutaks tugipinda.
4. Sulgege uks ja fikseerige see kleeplindiga.
Kinnitage toitejuhe kleeplindiga seadme külge.
VOOLUKATKESTUS
Voolukatkestuse korral helistage elektrifirmasse ja
küsige, kui kaua katkestus kestab.
Märkus Pidage meeles, et täis seade säilitab külma
kauem kui osaliselt täis seade.
Kui toidul on veel näha jääkristallid, siis võib selle
uuesti külmutada, kuid lõhn ja maitse võivad olla
muutunud.
Kui toiduained näevad halvad välja, siis on kindlam
need ära visata.
Kui voolukatkestus kestab kuni 24 tundi.
Hoidke seadme uks kinni. Nii püsib külmikus olev
toit võimalikult kaua külmana.
Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni.
Tühjendage külmutussektsioon ja pange toiduained
kaasaskantavasse sügavkülmikusse. Kui sellist
sügavkülmikut või külmutuselemente pole
käepärast, siis püüdke kergemini riknevad
toiduained ära kasutada.
Tühjendage jääkuubikute alus.
23
PUHASTAMINE JA
HOOLDUS
HOIATUS!
Enne seadme hooldamist või puhastamist tuleb
seadme pistik pistikupesast välja võtta või lahutada
seade vooluvõrgust.
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid!
Ärge puhastage külmiku osi tuleohtlike vedelikega!
› Puhastage seadet, eriti selle sisemust regulaarselt
lapi ja käesooja vee ning neutraalse pesuvahendi
lahusega.
› Puhastage seadme välispinnad ja uksetihend
niiske lapiga ning kuivatage kuiva lapiga.
› Seadme taga asuvat kondensaatorit tuleb
regulaarselt puhastada tolmuimejaga.
24
HOIATUS!
Ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid!
Nuppe ja juhtpaneeli tablood ei tohi puhastada
alkoholi ega alkoholil põhinevate ainetega.
Kasutage selleks kuiva lappi.
Tähtis:
› Nuppe ja juhtpaneeli tablood ei tohi puhastada
alkoholi ega alkoholil põhinevate ainetega.
Kasutage selleks kuiva lappi.
› Jahutussüsteemi torud asuvad sulatusvee aluse
lähedal ja võivad kuumeneda. Puhastage neid
regulaarselt tolmuimejaga.
ET
RIKKEOTSING JA
GARANTIIREMONDITEENINDUS
ENNE KONTAKTIVÕTMIST
GARANTIIREMONDITEENINDUSEGA ...
Probleemid seadme kasutamisel tulenevad sageli
väikestest asjadest, mille saate ise kindlaks ja korda
teha ilma mingite tööriistadeta.
SEADME TÖÖMÜRA
Seadmest kostvad helid on tavapärased, kuna sellel
on temperatuuri reguleerimiseks mitu ventilaatorit
ja mootorit, mis lülituvad automaatselt sisse ja välja.
TÖÖMÜRA SAAB OSALISELT VÄHENDADA,
TEHES JÄRGMIST.
› Loodige seade ja paigaldage see tasasele pinnale.
› Veenduge, et seade on mööblist ja muudest
pindadest eemal.
› Kontrollige, kas seadme sisemuses asuvad tarvikud
on õigesti paigutatud.
› Veenduge, et pudelid ja nõud ei puutu omavahel
kokku.
MÕNI TÖÖTAMISEGA SEOTUD HELI, MIDA
VÕITE KUULDA
Sisin seadme esmakordsel
sisselülitamisel või pärast pikka
seismist.
Mulin, kui jahutusvedelik voolab
torudesse.
BRRR-heli kostab kompressori
töötamise ajal.
Sumin, kui veeklapp või
ventilaator hakkab tööle.
Raksuv heli, kui kompressor
käivitub.
Klõpsatus kõlab termostaadist,
mis reguleerib kompressori
käitamiste sagedust.
25
RIKKEOTSING
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
SEADE EI TÖÖTA
Võimalik, et probleem on seadme
toites.
› Kontrollige, kas toitejuhe on
ühendatud vooluvõrku ja
pistikupesas on õige pinge.
› Kontrollige oma kodu
elektrisüsteemi kaitseseadiseid ja
kaitsmeid
SULATUSVEE ALUSEL ON VETT
See on kuuma, niiske ilma puhul
tavaline. Alus võib olla isegi
poolenisti täis.
› Vee mahavoolamise vältimiseks
veenduge, et seade on loodis.
UKSETIHENDIGA
KOKKUPUUTUVAD SEADME
KORPUSE SERVAD ON
KATSUDES SOOJAD
Tegemist ei ole defektiga.
See on kuuma ilmaga ja
kompressori töötamise ajal
tavaline.
VALGUSTUS EI TÖÖTA
Lambipirn võib vajada
väljavahetamist.
Seade võib olla ooterežiimil
TUNDUB, ET MOOTOR
TÖÖTAB LIIGA PALJU
26
Mootori tööaeg oleneb
mitmesugustest asjaoludest: ukse
avamise sagedusest, säilitatava
toidu kogusest, ruumi
temperatuurist,
temperatuuriseadetest.
› Kontrollige oma kodu
elektrisüsteemi kaitseseadiste ja
kaitsmete nõuetekohast tööd.
› Kontrollige, kas toitejuhe on
ühendatud vooluvõrku ja
pistikupesas on õige pinge.
› Kui LED-tuled ei tööta, siis tuleb
helistada teenindusse ja lasta
need asendada sama tüüpi
tuledega, mis on saadaval ainult
meie garantiiteeniduskeskustes ja
volitatud edasimüüjate juures.
› Veenduge, et seade on õigesti
häälestatud.
› Veenduge, et seadmesse ei ole
korraga pandud liiga suurt kogust
toiduaineid.
› Veenduge, et ust ei avata liiga
tihti.
› Kontrollige, kas uks sulgub
korralikult.
ET
SEADME TEMPERATUUR ON
LIIGA KÕRGE
Sellel võib olla mitu põhjust (vt
jaotist Lahendused)
› Veenduge, et kondensaator
(seadme taga) on tolmust ja
prahist puhas.
› Veenduge, et uks on korralikult
kinni.
› Veenduge, et uksetihendid on
korralikult paigas.
› Kuumadel päevadel või kui
ruum on soe, töötab mootor
tavapärasest pikemalt.
› Kui seadme uks on jäänud
kauemaks lahti või kui korraga
pannakse seadmesse suur kogus
toiduaineid, siis töötab mootor
pikemalt, et seadme sisemus
maha jahutada.
UKSED EI AVANE EGA SULGU
KORRALIKULT
Sellel võib olla mitu põhjust (vt
jaotist Lahendused)
› Veenduge, et toiduainepakid ei
jää uksele ette.
› Kontrollige, kas sisemised osad
ja automaatne jäävalmistaja on
korralikult oma kohal.
› Veenduge, et uksetihendid ei
ole määrdunud ega kleepuvad.
› Veenduge, et seade on loodis.
27
GARANTIIREMONDITEENINDUS
ENNE GARANTIIREMONDITEENINDUSSE HELISTAMIST
1.
Vaadake, ehk suudate probleemi ise
veaotsingu juhistes toodud näpunäidete abil
lahendada.
2.
Lülitage seade välja ja uuesti sisse, et näha, kas
probleem on lahenenud.
KUI VIGA JÄÄB PÜSIMA KA PÄRAST
ÜLALTOODUT, SIIS VÕTKE ÜHENDUST LÄHIMA
TEENINDUSKESKUSEGA
Abi saamiseks helistage garantiibrošüüris antud
numbrile või järgige juhiseid veebisaidil www.
whirlpool.eu
Alati täpsustage:
• tõrke lühike kirjeldus;
• seadme tüüp ja täpne mudel;
• teenindusnumber (number andmesildil sõna
Service järel). Teenindusnumber on kirjas ka
garantiibrošüüris;
• teie täielik aadress;
• teie telefoninumber.
Kui seadet on vaja ükskõik millisel viisil remontida,
siis pöörduge volitatud teeninduskeskusesse (see
garanteerib originaal-varuosade kasutamise ja
kvaliteetse remondi).
28
ET
7
SERVICE
29
1.
4x
C
B
A
1x
1x
D
1x
min.
50 mm
2.
30
3.
4.
ET
5.
6.
A
31
7.
9.
32
8.
10.
ET
11.
33
12.
13.
14.
15.
A
34
16.
17.
ET
B
18.
19.
A
A
B
35
ET
400010773977
Whirlpool® on Whirlpooli grupi registreeritud kaubamärk / TM –
© Autoriõigus Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Kõik õigused kaitstud - http://www.whirlpool.eu
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement