Whirlpool BSNF 9121 OX Use and care guide

Whirlpool BSNF 9121 OX Use and care guide
Podręcznik użytkownika
www.whirlpool.eu/register
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register
INDEKS
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OPIEKI TECHNICZNEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Akcesoria*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Panel sterowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Oświetlenie chłodziarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Półki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora chłodziarki z funkcją no-frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jak używać zmywarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pierwsze użycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Jak przechowywać świeżą żywność i napoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Komora zamrażarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wyjmowanie pojemnika szuflady zamrażarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Porady dotyczące zamrażania i przechowywania świeżej żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Żywność mrożona: wskazówki dotyczące kupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Okres przechowywana produktów zamrożonych przez użytkownika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rozmrażanie komory zamrażarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odgłosy pracy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tabela alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Czyszczenie i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Serwis techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
INSTRUKCJA INSTALACJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia
należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje
bezpieczeństwa. Przechowywać w podręcznym
miejscu w celu korzystania w przyszłości.
Instrukcje zawierają ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i
których należy ściśle przestrzegać. Producent nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa,
niewłaściwego użytkowania urządzenia lub
nieprawidłowych ustawień elementów sterowania.
 Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego
nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z
urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy
odpowiednich
instrukcjach
dotyczących
bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod
warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z
obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą używać tego
urządzenia do zabawy. Dzieci nie mogą bez
nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
 
OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest
przeznaczone do użytkowania z wykorzystaniem
zewnętrznego programatora czasowego, takiego
jak minutnik, lub odrębnego systemu zdalnego
sterowania.
 To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowań takich jak: kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych środowiskach
roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie
przez klientów w hotelach, motelach oraz innych
obiektach mieszkalnych.
  Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań
przemysłowych. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
 
Żarówka stosowana w urządzeniu jest
przeznaczona do urządzeń domowych i nie jest
odpowiednia
do
ogólnego
oświetlenia
pomieszczeń w gospodarstwie domowym
(dyrektywa WE 244/2009).
 Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w
miejscach o temperaturze zgodnej z podanymi
poniżej zakresami, zależnie od klasy klimatycznej
podanej na tabliczce znamionowej. Urządzenie
może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy
PL
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
czas będzie pozostawało w pomieszczeniu o
temperaturze przekraczającej podany zakres.
Temperatura otoczenia w zależności od klasy
klimatycznej:
SN: SN: Od 10°C do 32°C ;
N: Od 16°C do 32°C
ST: Od 16°C do 38°C ;
T: Od 16°C do 43°C
To
urządzenie
nie
zawiera
chlorofluorowęglowodorów (CFC). W układzie
chłodniczym wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan (R600a):
izobutan jest gazem naturalnym i nieszkodliwym
dla środowiska, ale jest łatwopalny. Dlatego
należy uważać, aby przewody rurowe obwodu
chłodzenia nie uległy uszkodzeniu, zwłaszcza
podczas opróżniania obwodu chłodzenia.
 OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić przewodów obwodu
chłodniczego urządzenia.
 
OSTRZEŻENIE:
Nie
zatykać
otworów
wentylacyjnych znajdujących się wewnątrz
urządzenia lub w jego obudowie.
 OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia procesu
odszraniania nie stosować środków mechanicznych,
elektrycznych lub chemicznych innych niż zalecane
przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie umieszczać
urządzeń elektrycznych w komorach urządzenia,
jeżeli nie zostały one wyraźnie dopuszczone do tego
celu przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu lub dozowniki
wody, które nie są podłączone bezpośrednio do
instalacji wodnej, napełniać wyłącznie wodą pitną.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu lub dystrybutory
wody powinny być podłączone wyłącznie do
doprowadzenia wody pitnej, o ciśnieniu od 0,17 do
0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
 W pobliżu urządzenia nie należy przechowywać
materiałów wybuchowych takich jak puszki
aerozolowe i nie należy składować ani nie używać
benzyny lub innych materiałów łatwopalnych.
 Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we wkładach
chłodzących (w niektórych modelach) nie nadaje się
do spożycia. Nie spożywać kostek lodu ani lizaków
lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może
to spowodować odmrożenia.
 W przypadku produktów, w których filtr powietrza
znajduje się wewnątrz pokrywy wentylatora, musi on
być zawsze na swoim miejscu podczas pracy
chłodziarki.
 W komorze zamrażarki nie wolno przechowywać
szklanych pojemników z płynami, ponieważ mogą
one pęknąć.
3
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w wyposażeniu)
produktami spożywczymi.
Po włożeniu żywności sprawdzić, czy drzwiczki
komór zamykają się prawidłowo, zwłaszcza
drzwiczki zamrażarki.
 Uszkodzone uszczelki należy jak najszybciej
wymienić.
 
Komora chłodziarki powinna być używana
wyłącznie
do
przechowywania
świeżych
produktów żywnościowych, natomiast komora
zamrażarki wyłącznie do przechowywania
mrożonek, zamrażania świeżych produktów oraz
przygotowywania kostek lodu.
 
Unikać
przechowywania
nieopakowanej
żywności, która znajduje się w bezpośrednim
kontakcie z powierzchniami wewnętrznymi komór
chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone w specjalne
komory (komora na świeżą żywność, komora „Zero
Degree” itd.).
Jeśli w broszurze danego produktu nie określono
inaczej, można je wyjąć, zachowując równoważne
poziomy wydajności.
C-pentan jest stosowany jako czynnik
napęczniający w piance izolacyjnej i jest
gazem palnym.
INSTALACJA
 Urządzenie musi być przytrzymywane oraz
montowane przez co najmniej dwie osoby – ryzyko
obrażeń. Podczas wypakowywania i instalacji
stosować rękawice ochronne - ryzyko skaleczenia.
 
Instalacje, w tym instalacje wodne (jeżeli
dotyczy), podłączenia elektryczne i wszelkie
naprawy powinny być przeprowadzane przez
wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać ani
nie wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie
jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi.
Nie należy pozwalać dzieciom zbliżać się do
miejsca instalacji. Po rozpakowaniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone
podczas transportu. W przypadku problemów
należy się skontaktować z najbliższym serwisem
technicznym.
Po
zakończeniu
instalacji
niepotrzebne elementy opakowania (plastik,
elementy ze styropianu, itd.) należy przechowywać
poza zasięgiem dzieci - ryzyko uduszenia. Przed
przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
montażowych należy odłączyć urządzenie od
zasilania elektrycznego. Występuje ryzyko
porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić się,
że urządzenie nie może uszkodzić przewodu
zasilającego. Występuje ryzyko porażenia prądem.
Urządzenie można uruchomić dopiero po
zakończeniu instalacji.
4
 Uważać, aby nie uszkodzić podłogi (np. parkietu)
podczas przemieszczania urządzenia. Urządzenie
należy zainstalować na podłożu o odpowiedniej
wytrzymałości i w miejscu odpowiednim do jego
masy, rozmiarów i przeznaczenia. Ustawiając
urządzenie odpowiednio, należy upewnić się, że
nie znajduje się ono w pobliżu źródeł ciepła i że stoi
stabilnie na podłodze, na wszystkich czterech
nóżkach. Należy również sprawdzić za pomocą
poziomnicy,
czy
jest
ono
dokładnie
wypoziomowane. Przed włączeniem urządzenia
należy odczekać co najmniej dwie godziny, aby
obwód chłodzenia był w pełni efektywny.
 Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca nad urządzeniem i po
jego obu stronach. Odległość pomiędzy tylną
ścianką urządzenia a ścianą za urządzeniem
powinna wynosić co najmniej 50 mm, aby uniknąć
kontaktu z gorącą powierzchnią. Zmniejszenie tej
odległości spowoduje zwiększenie zużycia energii
przez produkt.
 OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, upewnić
się, że przewód zasilania nie jest zablokowany lub
uszkodzony.
 OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka związanego
z brakiem stabilności, pozycjonowanie lub
mocowanie urządzenia należy przeprowadzić
zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie wolno umieszczać chłodziarki w taki sposób,
aby przewód metalowy kuchenki gazowej, rury
kanalizacyjne lub przewody elektryczne stykały się
z tylną ścianką chłodziarki (skraplaczem).
ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA
ELEKTRYCZNEGO
 Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia
od źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli
wtyczka jest dostępna) lub za pomocą dostępnego
przełącznika wielobiegunowego, zainstalowanego
w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie
musi także posiadać uziemienie zgodne
z obowiązującymi normami krajowymi dotyczącymi
sprzętu elektrycznego.
 Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani
adapterów. Po zakończeniu instalacji użytkownik
nie powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z
urządzenia, będąc mokrym lub na boso.
Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel zasilający
lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie
działa prawidłowo lub jeśli zostało ono uszkodzone
bądź upuszczone.
 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa jego wymianę na
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
identyczny
odpowiednik
należy
zlecić
producentowi, serwisantowi technicznemu lub
innej wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia
potencjalnego ryzyka porażenia prądem.
 
OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać gniazdek
ruchomych o kilku wejściach lub przenośnych
źródeł energii z tyłu urządzenia.
PL
Rozmieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu na efektywność
wykorzystania energii. Żywność powinna być umieszczona na półkach
w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza:
potrawy nie powinny dotykać się nawzajem, należy również pozostawić
trochę miejsca między produktami spożywczymi a tylną ścianką.
Można zwiększyć pojemność przechowywania zamrożonej żywności,
usuwając kosze i, jeżeli jest na wyposażeniu, półkę Stop Frost.
Nie należy niepokoić się dźwiękami wydawanymi przez sprężarkę,
ponieważ są to normalne odgłosy pracy.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
 OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało
wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed
przystąpieniem do czynności konserwacyjnych; w
żadnym przypadku nie należy stosować urządzeń
parowych w celu czyszczenia – ryzyko porażenia
prądem.
 Do czyszczenia części z tworzyw sztucznych,
części wewnętrznych oraz wkładek lub uszczelek
drzwiczek nie wolno używać ściernych lub silnie
działających środków czyszczących, takich jak
spryskiwacze do szyb, środki czyszczące do
szorowania, płyny łatwopalne, woski czyszczące,
skoncentrowane detergenty, wybielacze lub środki
czyszczące zawierające substancje ropopochodne.
Nie używać papierowych ręczników, gąbek lub
innych ostrych narzędzi do czyszczenia.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem .
Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części opakowania,
przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.
Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urządzeń AGD należy skontaktować się z lokalnym urzędem,
punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol
na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej
oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu
domowego. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i
recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA
ENERGII
Zainstalować urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.)
oraz w miejscu niewystawionym na bezpośrednie światło słoneczne.
Jeśli to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie z instrukcją
instalacji.
Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu zwiększa zużycie energii i
zmniejsza efektywność chłodzenia.
Częste otwieranie drzwiczek urządzenia może spowodować zwiększone
zużycie energii.
Na temperaturę wewnątrz urządzenia oraz na zużycie energii może
wpływać temperatura otoczenia, jak również miejsce, w którym
urządzenie jest ustawione. Podczas ustawiania temperatury należy
uwzględnić te czynniki. Ograniczyć otwieranie drzwiczek do minimum.
Rozmrażane potrawy umieszczać w chłodziarce. Zamrożone produkty
dzięki swojej niskiej temperaturze będą chłodzić potrawy w chłodziarce.
Potrawy i napoje należy pozostawić do ostygnięcia przed umieszczeniem
ich w urządzeniu.
5
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OPIS PRODUKTU
1
2
3
4
10
11
5
6
7
8
9
15
12
13
14
16
17
18
Komora chłodziarki
1. Wentylator*
2. Osłona wentylatora*
3. Elektroniczny panel sterowania /
oświetlenie
4. Półki
5. Strefa zimnego powietrza w
systemie Multi-flow
6. Osłona czujnika
7. Tabliczka znamionowa z handlową
nazwą urządzenia
8. Pojemnik na owoce i warzywa
9. Zestaw do zmiany zamocowania
drzwiczek
10.Taca na jajka*
11.Półki na drzwiach
12.Przegródka do butelek*
13.Półka na butelki*
14.Uszczelka drzwiczek
Komora zamrażarki
14.Uszczelki drzwi
15.Górna szuflada: strefa najzimniejsza,
najlepsza do zamrażania świeżych
produktów
16.Tacka do lodu
17. Półki
18.Szuflady zamrażarki
AKCESORIA*
POJEMNIK NA JAJKA
* Dostępne tylko w wybranych modelach
6
PRZEGRÓDKA DO BUTELEK
TACKA DO LODU
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
PANEL STEROWANIA
1. Wskaźniki LED (wyświetlają bieżącą
wartość temperatury lub informują
o funkcji Szybkiego chłodzenia)
2. Przycisk szybkiego chłodzenia /
przycisk Temperatury
1
2
OŚWIETLENIE LED
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepszą
widoczność przy jednoczesnym
niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy
skontaktować się z serwisem w celu
jego wymiany.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory
chłodziarki włącza się po otwarciu
drzwiczek.
Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut,
oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
USTAWIENIE TEMPERATURY
Naciśnięcie przycisku Temperatura na panelu sterowania
umożliwia ustawienie temperatury od najwyższej do
najniższej. Każdorazowe naciśnięcie przycisku Temperatura
powoduje zmianę ustawienia temperatury. Po pierwszym
włączeniu urządzenia ustawiona jest średnia wartość
temperatury (ustawienie fabryczne). Wartości ustawień
temperatury zostały przedstawione w poniższej tabeli:
wysoka temperatura
średnio wysoka temperatura
średnia temperatura
średnio niska temperatura
Temp. niska.
Szybkie chłodzenie
6TH SENSE
Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do
przechowywania żywności. Funkcja „6th Sense” uruchamia
się automatycznie, gdy:
• w chłodziarce znajduje się duża ilość żywności
• drzwi chłodziarki są otwarte przez dłuższy czas
• nastąpiła długa przerwa w dopływie energii
elektrycznej, w wyniku czego temperatura wewnątrz
urządzenia wzrosła i nie gwarantuje bezpiecznego
przechowywania żywności.
FAST COOLING (SZYBKIE CHŁODZENIE)
Używanie funkcji Szybkiego chłodzenia jest zalecane,
aby zwiększyć wydajność chłodzenia, gdy w komorze
chłodziarki zostanie umieszczona znaczna ilość żywności.
Aby włączyć funkcję Szybkiego chłodzenia, na panelu
sterowania należy nacisnąć przycisk Temperatury i
przytrzymać go przez trzy sekundy, aż zaświecą się trzy
diody LED.
Po 24 godzinach funkcja jest automatycznie wyłączana i
chłodziarka powraca do poprzednio wybranej wartości
ustawienia.
!
! ręcznie, naciskając przycisk
Funkcję można wyłączyć
Temperatury na panelu sterowania i przytrzymując go przez
trzy sekundy.
!
Uwaga: Funkcja szybkiego chłodzenia powinna być również
WŁĄCZONA przed włożeniem świeżej żywności do zamrożenia w
zamrażarce, aby zwiększyć moc zamrażania.
Dioda WŁ.
Dioda WYŁ.
Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze
w całej chłodziarce.
WENTYLATOR*
Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur
w komorze chłodziarki, a w konsekwencji, lepsze warunki
przechowywania artykułów spożywczych. Domyślnie
wentylator jest włączony. Aby włączyć wentylator, należy
nacisnąć przycisk wentylatora. Należy pamiętać, że włączony
wentylator nie pracuje bez przerwy. Wentylator rozpoczyna/
kończy pracę w zależności od temperatury oraz/lub poziomu
wilgotności wewnątrz chłodziarki. W związku z tym jest rzeczą
całkowicie normalną, że wentylator może się nie obracać,
nawet jeśli zostanie włączony. Jeśli urządzenie posiada
wentylator, można go wyposażyć w filtr antybakteryjny. Należy
go wyjąć z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce
i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora. Procedura
wymiany jest opisana na opakowaniu filtra.
FILTR ANTYBAKTERYJNY*
Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w szufladzie na
owoce i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora. Procedura
wymiany jest opisana na opakowaniu filtra. Zaleca się wymianę
filtra co sześć miesięcy w celu zapewnienia najlepszej ochrony
wnętrza chłodziarki. Aby zakupić filtr, odwiedź naszą stronę
internetową lub skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.
MROŻENIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
* Dostępne tylko w wybranych modelach
Umieścić świeże produkty spożywcze przeznaczone
do zamrożenia na kratce w komorze zamrażarki, nie
dopuszczając do ich bezpośredniej styczności z już
zamrożoną żywnością. Ilość świeżej żywności, którą można
zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce
znamionowej. Aby zamrozić świeże produkty, należy umieścić
kratkę w komorze zamrażarki w położeniu dolnym.
7
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy
jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z
serwisem w celu jego wymiany.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest
włączane po otwarciu drzwiczek chłodziarki.
Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut,
oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można
wyjmować.
DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Uwaga: Kierunek otwierania drzwi można zmienić. Jeżeli operację
tę wykona Serwis Techniczny, jest to usługa nieobjęta gwarancją.
Potrzebne informacje można znaleźć w Instrukcji instalacji
urządzenia.
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
System samoodszraniania działa w pełni automatycznie.
Krople wody gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz
komory chłodziarki oznaczają, że uruchomiła się funkcja
samoodszraniania.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
8
Woda po zakończeniu procesu jest automatycznie
odprowadzona do otworu spustowego i gromadzona w
pojemniku, z którego zostaje odparowana.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
JAK UŻYWAĆ ZMYWARKI
PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej
dwie godziny, przed podłączeniem go do sieci.
Po podłączeniu do zasilania urządzenie zaczyna działać
automatycznie. Idealne temperatury przechowywania żywności
są ustalone fabrycznie.
Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż
zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania
normalnie wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr
przeciwzapachowy należy umieść w wentylatorze, jak pokazano
na opakowaniu filtra (jeżeli w wyposażeniu).
KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora chłodziarki umożliwia przechowywanie świeżej
żywności i napojów. Komora chłodziarki rozmraża się całkowicie
w sposób automatyczny. Okazjonalna obecność kropel wody na
wewnętrznej ścianie tylnej komory jest objawem automatycznej
fazy rozmrażania. Skropliny spływają do otworu spustowego
i zbierają się w pojemniku, z którego następnie wyparowują.
Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi
i miejsce ustawienia urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę we
wnętrzu obu komór. Wartości temperatury należy ustawić w zależności
od tych czynników.
W warunkach dużej wilgotności, wewnątrz komory chłodziarki może
występować kondensacja, zwłaszcza na szklanych półkach.
W tym przypadku zaleca się zamykanie pojemników z płynami (np.
kubek z bulionem), zawijanie żywności o dużej zawartości wody (np.
warzywa) i włączenie wentylatora (jeśli jest dostępny).
Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można
wyciągnąć.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki sprawia,
że tworzą się strefy o różnych temperaturach. Najzimniej jest
bezpośrednio nad pojemnikiem na owoce i warzywa oraz
przy tylnej ściance. Najwyższa temperatura panuje na górze i z
przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie zużycia
energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu
etylenowego (jabłka, morele, brzoskwinie, awokado, figi,
suszone śliwki, borówki, melony, fasolka) i produkty wrażliwe
na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i sałaty, należy zawsze
umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu
ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie
przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.
Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy
przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.
Używać pojemników wielokrotnego użytku – plastikowych,
metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylepnej.
Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość
żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem
na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar
w komorze. Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub
przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać w
zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem. Aby zapobiec
przewracaniu się butelek, można umieścić je w specjalnym
uchwycie (występuje w wybranych modelach).
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów,
marynat, masła, dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów,
mleka, wyrobów mleczarskich, produktów
delikatesowych, jogurtów
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
9
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
KOMORA ZAMRAŻARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki
umożliwia przechowywanie
zamrożonej żywności (przez okres wskazany na opakowaniu)
i zamrażanie świeżej żywności.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin,
jest podana na tabliczce znamionowej.
Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz
komory zamrażarki, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca
wokół opakowań żywności na swobodny przepływ powietrza.
Nie zaleca się ponownego zamrażania częściowo rozmrożonej
żywności. Ważne jest, aby owinąć żywność w sposób
zapobiegający przedostawaniu się wody, wilgoci lub kondensacji.
Aby uzyskać większą przestrzeń, można korzystać z komory
zamrażarki bez szuflad. › Sprawdzić, czy drzwiczki są
prawidłowo zamknięte.
KOSTKI LODU
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do
komory zamrażarki. Nigdy nie używać ostrych lub ostro
zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.
Legenda
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana
do zamrażania świeżej/gotowanej żywności.
SZUFLADA ZAMRAŻARKI
WYJMOWANIE POJEMNIKA SZUFLADY ZAMRAŻARKI
•
•
•
•
Otworzyć drzwiczki zamrażarki.
Pociągnąć górny pojemnik do góry, trzymając za prawy i
lewy róg (1).
Wyjąć szufladę (2).
Włożyć górny pojemnik, wykonując czynności w
odwrotnej kolejności
1
2
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
•
•
•
Zalecamy oznaczanie i datowanie żywności mrożonej.
Etykieta pomoże w zidentyfikowaniu artykułu i
określeniu, kiedy powinien zostać zużyty, by nie stracił
wartości odżywczych. Nie należy ponownie mrozić
rozmrożonej żywności.
Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą
żywność, używając: folii aluminiowej, folii kuchennej,
szczelnych worków plastikowych, pojemników
plastikowych z pokrywkami lub specjalnych pojemników,
o ile są odpowiednie do zamrażania żywności.
Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, produkty
spożywcze muszą być świeże, dojrzałe i najwyższej
jakości.
•
•
•
•
Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak
najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości
odżywcze, konsystencję, kolor i smak. Niektóre gatunki
mięs, szczególnie dziczyznę, należy przed zamrożeniem
pozostawić do skruszenia.
Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność należy
jak najszybciej spożyć. Rozmrożonej żywności nie należy
ponownie zamrażać, chyba że zostanie ugotowana.
Rozmrożoną żywność po ugotowaniu można zamrozić
ponownie.
Nie należy zamrażać butelek z płynami.
ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
• Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone
(żywność mrożona w uszkodzonym opakowaniu
może tracić wartość odżywczą). Jeśli opakowanie jest
napuchnięte lub ma ślady wilgoci, prawdopodobnie
produkt nie był przechowywany w optymalnych
warunkach i doszło do jego rozmrożenia.
• Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone pod
koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w izolacyjnej
torbie chłodniczej.
10
•
•
•
•
Po powrocie do domu należy natychmiast umieścić
mrożoną żywność w zamrażarce.
Jeśli żywność została rozmrożona, nawet częściowo, nie
należy jej ponownie zamrażać. Spożyć przed upływem 24
godzin.
Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności do
spożycia podanej na opakowaniu.
Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OKRES PRZECHOWYWANA PRODUKTÓW ZAMROŻONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Urządzenie
Okres przechowywania
Masło lub margaryna
Sery
Ryby
Małże
Owoce (z wyjątkiem owoców cytrusowych)
Lody i sorbety
Mięso
Szynka - wędliny
Mięsa pieczone (wołowina-wieprzowina-baranina)
Steki lub kotlety (wołowina-baranina-wieprzowina)
Mleko, świeże płyny
Drób (kurczak-indyk)
Warzywa
6 miesięcy
3 miesiące
2-3 miesiące
1 miesiąc
8-12 miesięcy
2-3 miesiące
PL
2 miesiące
8-12 miesięcy
4 miesiące
1-3 miesiące
5-7 miesięcy
8-12 miesięcy
ROZMRAŻANIE KOMORY ZAMRAŻARKI
Zaleca się rozmrażanie zamrażarki raz lub dwa razy w roku
oraz wtedy, gdy powstała warstwa szronu o grubości 3 mm.
Tworzenie się szronu jest zjawiskiem normalnym.
Ilość i szybkość odkładania się szronu zależy od warunków
otoczenia oraz od częstotliwości otwierania drzwi.
Aby odszronić urządzenie, należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć z niego wszystkie artykuły spożywcze.
Pozostawić otwarte drzwi zamrażarki, aby umożliwić
roztopienie się szronu.
Do zebrania wody użyć pojemnika
umieszczonego z przodu, na dole
urządzenia (w sposób przedstawiony na
rysunku).
Wyczyścić wnętrze zamrażarki. Dokładnie
przepłukać i wytrzeć.
Ponownie włączyć urządzenie i umieścić w nim żywność.
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Urządzenie wydaje dźwięki, ponieważ wyposażone jest
w kilka wentylatorów oraz napędów regulujących jego
działania, które włączają i wyłączają się automatycznie.
3. Odgłos „BRRR" wydawany przez pracującą sprężarkę
chłodziarki.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA OGRANICZYĆ
PRZEZ:
•
•
•
•
Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na równej
powierzchni.
Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów np. mebli.
Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały prawidłowo
umieszczone.
Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się ze sobą.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA
UŻYTKOWNIKA
4. Brzęczenie, gdy zaczyna pracować zawór wody lub
wentylator.
5. Trzaskanie, gdy zaczyna działać sprężarka.
1. Syczenie po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po
dłuższej przerwie.
6. Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez termostat, który
włącza się za każdym uruchomieniem sprężarki.
2. Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca przechodzi do
przewodów rurowych.
11
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
TABELA ALARMÓW
Typ alarmu
Sygnał
Przyczyna
Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwiczek.
Oświetlenie chłodziarki miga. Drzwi są otwarte przez
ponad trzy minuty.
Zamknąć drzwi.
Alarm otwartych drzwiczek.
Oświetlenie chłodziarki NIE
DZIAŁA.
Drzwi są otwarte przez
ponad cztery minuty.
Zamknąć drzwi.
Usterka.
Miga dowolna kontrolka
temperatury.
Usterka urządzenia.
Skontaktować się z serwisem.
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, opróżnić je,
rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić.
Zostaw lekko otwarte drzwi, aby umożliwić przepływ
powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu
pleśni i przykrych zapachów.
Zostawić zamknięte drzwi, aby jak najdłużej utrzymać niską
temperaturę żywności. Nie zamrażać ponownie żywności,
która uległa częściowemu rozmrożeniu. Jeżeli zasilanie
jest odcięte przez dłuższy czas, może być także aktywny
alarm długiej awarii zasilania (w przypadku produktów
wyposażonych w sterownik elektroniczny).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do mycia lub innych czynności konserwacyjnych odłączyć urządzenie od źródła zasilania lub
wyjąć wtyczkę z gniazda.
Nie stosować substancji ściernych. Nie czyścić elementów urządzenia środkami łatwopalnymi.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.
•
•
•
12
Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą szmatki
zwilżonej roztworem letniej wody i neutralnego
detergentu przeznaczonego do czyszczenia wnętrz
chłodziarek.
Zewnętrzną stronę urządzenia oraz uszczelkę drzwi
należy czyścić zwilżoną szmatką, a następnie wytrzeć
miękką szmatką.
Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić odkurzaczem.
Ważne:
• Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy
czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej
szmatki.
• Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się w
pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie nagrzewać.
Okresowo należy je czyścić za pomocą odkurzacza.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
Urządzenie nie działa.
Być może wystąpił problem
z zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
•
•
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu.
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin
znajduje się woda.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i dużej
wilgotności. Pojemnik może być
nawet wypełniony do połowy.
•
Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym,
aby woda nie wylewała się.
Krawędzie obudowy
urządzenia mające
styczność z uszczelką
drzwiczek są gorące w
dotyku.
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i podczas
pracy sprężarki.
Oświetlenie nie działa.
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania.
•
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu
Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować
się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego
typu dostępne jedynie w punktach serwisowych i u
autoryzowanych sprzedawców.
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników: częstotliwości
otwierania drzwiczek, ilości
przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
•
Wydaje się, że silnik
włącza się zbyt często.
Temperatura urządzenia Przyczyn może być wiele (patrz
jest zbyt wysoka.
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Drzwiczki zamykają
się lub otwierają
nieprawidłowo.
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo
ustawione.
Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej
ilości żywności.
Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest
zakurzony i zabrudzony.
Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają.
W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik
pracuje dłużej.
Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte
lub w przechowywana jest duża ilość żywności, silnik
pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi.
Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne
części wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych
pozycjach.
Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub
lepkie.
Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.
13
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie rozwiązanie
problemu za pomocą wskazówek podanych w
INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić,
czy usterka nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL
NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM
SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy zadzwonić pod numer znajdujący
się na karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z
instrukcjami ze strony internetowej www.whirlpool.eu
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
•
numer serwisowy (numer po słowie Service na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy jest również podany w
karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancją
użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej
naprawy).
14
2
50mm
abc
4x
1x
1x
1x
A
B
C
D
1
c
2
3
4
5
b
a
c
c
6
c
c
a
15
8
7
9
c
a
10
11
12
c
b
13
B
14
b
a
D
B
15
A
16
b
21
1
1
2
2
3
1
2
3
4
5
6
1
1
45
o
2
2
1
1
45
o
3
2
400011232216
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement