IKEA CFS 400 AL / 1 Instruction for Use | Manualzz
BRUKSANVISNING
FØR APPARATET TAS I BRUK
• Ditt nye produkt er et apparat som kun er
beregnet på bruk i privat husholdning.
For å få maksimalt utbytte av det, anbefales
det å lese bruksanvisningen nøye. Den
inneholder en beskrivelse av apparatet og råd
for oppbevaring av matvarene.
Ta vare på heftet for fremtidige behov.
1. Etter at apparatet er pakket ut, må man
kontrollere at det ikke er skadet og at døren
lukker seg korrekt. Eventuelle skader må meldes
til forhandleren innen 24 timer fra levering av
produktet.
2. Det anbefales å vente minst to timer før
apparatet settes igang, slik at kjølekretsen virker
maksimalt.
3. Installasjon og elektrisk tilkobling må utføres av
en autorisert elektriker ifølge produsentens
anvisninger og gjeldende forskrifter.
4. Rengjør apparatet innvendig før det tas i bruk.
MILJØVENNLIG BRUK
1. Emballasjen
Emballasjen består av 100% resirkulerbart
materiale og er merket med
resirkuleringssymbolet. Kildesorter i henhold til de
lokale forskrifter. Emballasjen (plastposter,
polystyrendeler, plastduk osv.) må holdes utenfor
barns rekkevidde.
2. Avhending/kassering
Dette apparatet er fremstilt av resirkulerbart
materiale.
Dette apparatet er merket i samsvar med EUdirektiv 2002/96/EC om avhending av elektrisk og
elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic
Equipment - WEEE).
Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet
på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen
helse- eller miljørisiko.
Symbolet
på produktet eller på dokumentene
som følger med det, viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Lever det til
et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr.
Før apparatet kastes, må man sørge for at det ikke
kan tas i bruk igjen ved å klippe av nettledningen.
Fjern også dørene og hyllene, slik at ikke barn kan
stenge seg inne i kjøleskapet.
Apparatet skal avhendes i samsvar med de lokale
renovasjonsforskriftene og bringes til et autorisert
mottak. Apparatet må ikke stå uten tilsyn, selv ikke
for et par dager, da det utgjør en potensiell fare for
barn. For nærmere informasjon om håndtering,
kassering og resirkulering av dette produktet,
kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller
forretningen der du anskaffet det.
40
N
Informasjon:
Dette apparatet er KFK-fritt (kjølekretsen
inneholder R 134 a), eller fritt for HFK (kjølekretsen
inneholder R 600 a - Isobutan). For ytterligere
detaljer, se typeplaten på baksiden av apparatet.
For apparater med Isobutan (R 600 a): Isobutan er en
naturlig gass uten innvirkning på miljøet. Gassen er
imidlertid brannfarlig. Det er derfor viktig å forsikre
seg om at rørene i kjølekretsen ikke er skadet.
Overensstemmelseserklæring
• Dette apparatet er fremstilt for oppbevaring av
matvarer og er i overensstemmelse med CEstandard nr. 1935/2004.
• Dette produktet er utformet, fremstilt og
markedsført i samsvar med:
- sikkerhetskravene i EU-direktivet "Lav Spenning"
73/23/EØF;
kravene til beskyttelse i “EMC”-direktivet 89/336/
EØF,
videreføring av direktivet 93/68/EØF.
• Apparatets elektriske sikkerhet er kun garantert
når det er koblet til et forskriftsmessig, jordet
elektrisk anlegg.
GENERELLE RÅD
• Etter installasjon må man forsikre seg om at
apparatet ikke kan skade nettledningen.
• Apparatet må ikke plasseres i nærheten av en
varmekilde.
• For å sikre korrekt ventilasjon, må du la det være
litt luft over og på begge sider av apparatet og
følge installasjonsveiledningen nøye.
• Pass på at ikke ventilasjonsåpningene på
apparatet tildekkes.
• Endring eller utskifting av nettledningen skal kun
utføres av autorisert elektriker.
• Det må være mulig å frakoble apparatet, enten
ved at støpslet trekkes ut, eller ved hjelp av en
topolsbryter plassert før stikkontakten.
• Kontroller at nettspenningen er den samme som
oppgitt på typeplaten.
• For tilkobling til vanntilførsel benyttes slangen
som følger med det nye apparatet. Bruk ikke
slangen til det gamle apparatet.
• Installer og oppvatre apparatet på et gulv som er
tilstrekkelig solid og på et sted der det er
tilstrekkelig med plass rundt apparatet.
• Flytting og installasjon av produktet må utføres av
to eller flere personer.
• Vær forsiktig ved flytting av kjøleskapet, slik at
det ikke oppstår skader på gulvet (f. eks. parkett).
• Benytt ikke skjøteledninger eller doble
stikkontakter.
• Plasser apparatet på et tørt sted med god
ventilasjon. Apparatet er beregnet på bruk i
omgivelser hvor temperaturen er innenfor
følgende temperaturområder, avhengig av
klimaklassen som er oppgitt på typeskiltet. Det
kan hende apparatet ikke fungerer korrekt
dersom omgivelsestemperaturen over lengre tid
er lavere eller høyere enn de temperaturer
apparatet er beregnet for.
Klimaklasse
SN
N
ST
T
Omg. temp.
(°C)
Fra 10 til 32
Fra 16 til 32
Fra 16 til 38
Fra 16 til 43
Omg. temp.
(°F)
Fra 50 til 90
Fra 61 til 90
Fra 61 til 100
Fra 61 til 110
• Ikke bruk eller oppbevar bensin eller andre
brennbare gasser/væsker i nærheten av
kjøleskapet eller andre husholdningsapparater.
Dunst fra slike væsker kan nemlig føre til brann
eller eksplosjon.
• Bruk ikke andre hjelpemidler for å fremskynde
avrimingen enn de som eventuelt anbefales av
produsenten.
• Pass på at det ikke oppstår skader på rørene i
kjølekretsen på apparatet.
• Bruk ikke elektriske apparater inni seksjonene på
apparatet, med mindre disse er godkjent av
produsenten.
• Apparatet må ikke brukes av små barn eller
personer som har behov for konstant tilsyn.
• La ikke barn leke med eller gjemme seg i
apparatet, det kan føre til at de blir sittende fast
og kveles.
• Svelg ikke væsken (ikke giftig) i kjøleelementene
(noen versjoner).
• Bruk kjøleseksjonen kun til oppbevaring av ferske
matvarer og fryseseksjonen kun til oppbevaring
av frysevarer, samt til innfrysing av ferske
matvarer og produksjon av isterninger.
• Sett aldri glassbeholdere med flytende føde inn i
fryseseksjonen. Det kan føre til at de sprekker.
• Spis ikke ispinner eller isterninger umiddelbart
etter at de er tatt ut av fryseren. Det kan
forårsake kuldesår.
• Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold
av apparatet, må apparatet frakobles
strømnettet.
• Alle apparater som er utstyrt med ismaskin og
vanndispenser må utelukkende tilkobles
vanntilførsel med drikkevann (med et
tilførselstrykk på mellom 1,7 og 8,1 bar (0,17 og
0,81 Mpascals)). Ismaskin og/eller vanndispenser
som ikke er koblet direkte til vannettet, må kun
fylles med drikkevann.
• Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
for eventuelle skader som skyldes at
ovennevnte regler ikke er overholdt.
RÅD DERSOM IKKE APPARATET
SKAL BRUKES I EN PERIODE
Korte fravær
Dersom fraværet er kortere enn tre uker, er det
ikke nødvendig at apparatet frakobles strømnettet.
Spis opp mat som kan bli dårlig, frys ned resten.
Dersom kjøleskapet er utstyrt med automatisk
ismaskin:
1. slå av sistnevnte.
2. Steng vanntilførselen til den automatiske
ismaskinen.
3. Tøm beholderen med isterninger.
Lengre fravær
Fjern all mat hvis du skal være borte i tre uker eller
mer. Dersom kjøleskapet er utstyrt med
automatisk ismaskin:
1. slå av sistnevnte.
2. Steng vanntilførselen til den automatiske
ismaskinen minst en dag på forhånd.
3. Tøm beholderen med isterninger.
Fest noen kiler av tre eller plast med limbånd øverst
på begge dørene, slik at de blir stående på gløtt og
luften kan sirkulere på innsiden. Dette vil hindre at
det dannes innestengt lukt og mugg.
Flytting
1. Ta ut alle løse deler.
2. Pakk dem godt inn og fest dem til hverandre med
limbånd, slik at de ikke støter sammen eller blir
borte.
3. Skru til de regulerbare føttene slik at de ikke
berører underlaget.
4. Lukk begge dørene og fest dem med limbånd.
Fest strømkabelen til apparatet med limbånd.
Strømbrudd
Dersom det oppstår et strømbrudd, bør man
henvende seg til elektrisitetsverket for å spørre
hvor lenge strømbruddet vil vare. Merk: et apparat
som er helt fullt holder bedre på kulden enn et som
bare er halvfullt.
Dersom det fortsatt finnes iskrystaller på
matvarene, kan de fryses inn igjen uten problemer,
selv om antagelig smaken og lukten vil være litt
annerledes.
Dersom ikke matvarene ser bra ut, bør de kasseres.
Strømbrudd som varer opptil 24 timer.
1. Hold dørene til apparatet lukket. Det gjør at
matvarene holder seg kalde lengst mulig.
Strømbrudd som varer over 24 timer.
1. Tøm fryseseksjonen helt og plasser matvarene i
en bærbar fryseboks. Dersom du ikke har denne
typen fryser eller kunstis, bør du tilberede de
matvarene som holder seg kortest.
2. Tøm beholderen med isterninger.
41
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Før enhver form for vedlikehold eller rengjøring,
må du koble apparatet fra strømnettet eller slå av
strømtilførselen.
Rengjør jevnlig kjøleseksjonen og fryseseksjonen
med en klut fuktet med en blanding av lunkent vann
og et nøytralt rengjøringsmiddel for innvendig
rengjøring av kjøleskap.
Benytt aldri skuremidler eller etsende stoffer.
Rengjør aldri kjøleskapets deler med brannfarlige
væsker. Dunst fra slike væsker kan nemlig føre til
brann eller eksplosjon.
Rengjør utsiden av apparatet og dørpakningen med
en fuktig klut og tørk med en myk klut.
Bruk ikke damprenser.
Rengjør jevnlig kondensatoren med støvsuger på
følgende måte: avmonter sokkelen foran (se
installasjonsveiledningen) og rengjør
kondensatoren
Advarsel:
- tastene og displayet på betjeningspanelet må
ikke rengjøres med alkoholholdige produkter,
men med en tørr klut.
- Rørene i kjølekretsen er plassert i nærheten av
avrimingsskålen og kan bli svært varme.
Rengjør dem jevnlig med støvsuger.
UTSKIFTING AV LYSPÆREN
Koble alltid kjøleskapet fra strømnettet før du
skifter lyspæren.
Hvordan man skifter ut lyspæren i fryseseksjonen.
1. Noen modeller har en spesialpære
2. Lyspæren må ikke være kraftigere enn 15W
3. Se instrukser for utskifting av pæren i tabellen
(PRODUKTBESKRIVELSE)
FEILSØKING
Før du kontakter service....
Ofte skyldes problemene forhold som lett kan
identifiseres og løses av brukeren uten behov for
verktøy.
Det er normalt at det kommer lyder fra
apparatet, siden dette er utstyrt med flere
vifter og motorer som automatisk starter og
slår seg av når apparatet er i funksjon.
Noe av støyen fra et apparat som er i drift kan
dempes
- ved å vatre opp apparatet og plassere det på et
flatt underlag.
- Ved å forsikre seg om at apparatet ikke kan
komme i kontakt med tilstøtende
kjøkkenseksjoner.
- Ved å kontrollere at de løse delene i apparatet
er korrekt plassert.
- Ved å kontrollere at flasker og beholdere ikke
kommer i kontakt med hverandre.
42
Noen lyder som kan høres når apparatet er i
funksjon: en hvisling, når apparatet settes
igang for første gang og når det starter igjen
etter et lengre avbrekk.
En gurglelyd når kjølevæsken kommer inn i
rørene.
En summelyd når vannventilen eller viften
aktiveres.
En knirkelyd når kompressoren starter eller
den ferdige isen faller ned i isboksen.
Plutselige knirkelyder når kompressoren
kobler seg inn og ut.
Lyder fra den automatiske ismaskinen (på
noen modeller):
- siden apparatet er utstyrt med en automatisk
ismaskin, kan det høres en summelyd (fra
vannventilen), lyd av dryppende vann eller av is
som faller ned i isboksen.
Apparatet virker ikke:
• Er strømkabelen plugget til en stikkontakt som
fungerer og har riktig spenning?
• Har du kontrollert sikringer og
sikkerhetsbrytere?
Dersom den automatiske ismaskinen ikke
fungerer (noen modeller):
• Har fryseren hatt nok tid på seg til å bli kald? Med
et nytt kjøleskap kan dette ta natten over.
• Står PÅ/AV-bryteren for den automatiske
ismaskinen på PÅ?
• Kontroller at spaken til ismaskinen, i
fryseseksjonen, ikke står på AV, dvs. i horisontal
stilling (noen modeller).
• Er vannet skrudd opp? Kommer det vann til
ismaskinen?
• Er det et vannfilter installert i kjøleskapet (noen
modeller)? Det kan hende filteret er tilstoppet
eller feilaktig montert. Kontroller først
installasjonsveiledningen for filteret og forsikre
deg om at det er riktig installert og ikke
tilstoppet. Dersom problemet ikke skyldes gal
installasjon eller at filteret er tilstoppet, må du
tilkalle en autorisert reparatør.
Hvis det er vann i smeltevannsskålen:
• Dette er normalt i varmt, fuktig vær. Det kan
hende skålen er nesten halvfull. Kontroller at
kjøleskapet står i vater, slik at vannet ikke renner
over
Dersom kantene på apparatet, som er i
kontakt med tetningslistene på dørene, er
varme:
• dette er normalt når det er varmt vær og
kompressoren er i funksjon.
Interiørlyset virker ikke:
• Har du kontrollert sikringer og
sikkerhetsbrytere?
• Er strømkabelen plugget til en stikkontakt som
fungerer og har riktig spenning?
• Er lyspæren utbrent?
Dersom lyspæren er utbrent:
1. koble alltid apparatet fra strømnettet.
2. Se kapittelet “Vedlikehold og rengjøring”.
Hvis det virker som motoren går ustanselig:
• Er kondensatoren fri for støv og hår?
• Er dørene korrekt lukket?
• Er tetningslistene på dørene i perfekt stand?
• Når det er varmt i været eller i rommet der
apparatet står, er det normalt at motoren kobler
seg ut sjeldnere.
• Dersom døren har stått oppe lenge eller det er
blitt lagt inn store mengder matvarer, vil
motoren gå lengre tid av gangen for å kjøle ned
temperaturen i apparatet.
• Hvor lenge motoren går av gangen, avhenger av
flere forhold: hvor ofte døren åpnes, mengden av
matvarer som oppbevares, romtemperatur og
temperaturinnstillinger.
Dersom apparatets temperatur er for høy:
• Har du stilt inn apparatet riktig?
• Er det nylig blitt lagt inn store mengder fersk mat
i fryseren?
• Kontroller at ikke dørene åpnes for ofte.
• Kontroller at dørene lukker seg perfekt.
• Kontroller at luftinntakene i seksjonen ikke er
tilstoppet, slik at luftsirkulasjonen forhindres.
Dannelse av fuktighet:
• Kontroller at luftinntakene i seksjonen ikke er
tilstoppet, slik at luftsirkulasjonen forhindres.
• Kontroller at maten er godt pakket inn. Tørk av
våt emballasje før du plasserer matvarer i
kjøleskapet.
• Kontroller at ikke dørene åpnes for ofte. Når
døren åpnes vil fuktigheten i rommet komme inn
i kjøleskapet. Jo oftere døren åpnes, jo mer
fuktighet vil det dannes, spesielt dersom det er
svært fuktig i rommet.
• Dersom det er svært fuktig i rommet, er det
normalt at det dannes fuktighet inne i
kjøleskapet.
Dørene lukker seg ikke eller lukker seg ikke
skikkelig:
• Kontroller at ikke matvarene hindrer døren i å
lukke seg.
• Kontroller at de løse delene i apparatet og den
automatiske ismaskinen står i riktig posisjon.
• Kontroller at tetningslistene ikke er skitne eller
klissete.
• Kontroller at apparatet står helt flatt.
SERVICE
Før Service kontaktes:
sett apparatet igang igjen for å se om problemet er
løst. Hvis problemet vedvarer, frakobles apparatet
strømnettet igjen og forsøket gjentas etter en time.
Hvis apparatet fortsatt ikke fungerer korrekt etter
at du har utført de kontrollene som beskrives under
feilsøking og har satt apparatet igang igjen, må du
ringe Service og forklare problemet.
Vennligst oppgi:
• apparatets modell og serienummer (oppgitt på
typeskiltet),
• hva problemet består i,
• servicenummer (tallet som står etter ordet
SERVICE på typeplaten inne i apparatet),
• din adresse,
• ditt telefonnummer.
Merk:
dørens åpningsretning kan endres. Hvis
omhengsling av døren utføres av
serviceavdelingen, regnes ikke dette som et
garantiinngrep.
43
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement