IKEA OV D30 S Instruction for Use

Add to My manuals
10 Pages

advertisement

IKEA OV D30 S Instruction for Use | Manualzz
61002009NL.fm Page 34 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM
WGEBRUIKSAANWIJZING
INSTALLATIE-INSTRUCTIES ......................35
MILIEUTIPS ................................................... 36
BELANGRIJKE OPMERKINGEN................... 36
ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN ...... 37
ACCESSOIRES VAN DE OVEN.................... 38
REINIGING EN ONDERHOUD .................... 39
OPSPOREN VAN STORINGEN ................... 43
KLANTENSERVICE ....................................... 43
Om de oven zo goed mogelijk te gebruiken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing aandachtig
door te lezen en te bewaren.
34
61002009NL.fm Page 35 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM
INSTALLATIE-INSTRUCTIES
Aanbevelingen
LET OP: Haal de stekker van de oven uit het stopcontact alvorens reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
• De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus en volgens de instructies
van de fabrikant en overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften
• Controleer na het uitpakken van de oven of het apparaat tijdens het transport geen beschadigingen
heeft opgelopen en of de ovendeur goed sluit. Wend u in geval van twijfel tot uw dealer of tot de
dichtstbijzijnde klantenservice.
Voorbereiden van de inbouwkast
• De keukenkastjes direct naast de oven moeten tegen hitte bestand zijn (min. 90°C).
• Zaag eerst het keukenkastje op maat, alvorens de oven in te bouwen. Verwijder zorgvuldig eventuele
spanen of zaagsel omdat zij een nadelige invloed kunnen hebben op de werking van de oven.
• De onderzijde van de oven mag na installatie niet vrij toegankelijk zijn.
• Zorg er tijdens de installatie voor dat de wanden van de oven niet in aanraking komen met de
aangrenzende keukenkastjes.
• Voor een correcte werking van het apparaat mag de minimaal vereiste opening tussen het
werkblad en de bovenkant van de oven niet worden verstopt.
Elektrische aansluiting
Aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
• De elektrische aansluiting moet door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd en
overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijk geldende voorschriften.
• De installateur is verantwoordelijk voor een correcte elektrische aansluiting en voor de naleving van
de veiligheidsvoorschriften.
• De voedingskabel moet lang genoeg zijn om de oven na inbouw op het elektriciteitsnet te kunnen
aansluiten.
• De toepasselijke veiligheidsvoorschriften vereisen dat tijdens de installatie een omnipolaire
stroomverbreker met een minimumafstand van 3 mm tussen de contacten wordt geïnstalleerd.
• Na installatie van de oven mogen de elektrische componenten niet langer vrij toegankelijk zijn.
De oven op het elektriciteitsnet aansluiten
• Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning.
Het typeplaatje bevindt zich op de voorrand van de oven (zichtbaar wanneer de ovendeur openstaat).
• Ga als volgt te werk als de oven geen voedingskabel heeft:
1. Verwijder de twee bevestigingsschroeven van het afdekplaatje van het klemmenbord, dat zich
onderaan het achterpaneel van de oven bevindt.
2. Verwijder het afdekplaatje om toegang te krijgen tot het klemmenbord en steek de voedingskabel
(zie tabel) door de opening aan de achterzijde van de oven.
Tabel voedingskabel
Aantal geleiders
1N+
~
Type kabel
H05 RR-F 3 X 1,5 mm²
3. Sluit de kabel aan op het klemmenbord door de schroeven volledig aan te halen en de kabel aan de
kabelklem te bevestigen.
4. Plaats het afdekplaatje terug door de twee lipjes in de daarvoor bestemde behuizingen te steken en
zet het met de twee schroeven vast.
35
61002009NL.fm Page 36 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM
MILIEUTIPS
Verwerken van het verpakkingsmateriaal
• De verpakking kan volledig gerecycled worden,
zoals door het recyclingsymbool wordt
aangegeven .
• De diverse onderdelen van de verpakking mogen
daarom niet met het gewone huisvuil worden
weggegooid, maar moeten worden verwerkt
volgens de plaatselijke voorschriften.
Afdanken van huishoudelijke apparaten
• De apparatuur is vervaardigd van recyclebare of
herbruikbare materialen. Als u besluit om de
apparatuur weg te doen, volg dan de plaatselijke
voorschriften voor de afvalverwerking. Knip het
netsnoer door zodat de apparatuur niet meer op
de stroom kan worden aangesloten
De oven
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de
Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste
manier wordt afgevoerd, helpt de gebruiker om
mogelijk negatieve consequenties voor het milieu
en de gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het apparaat of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit apparaat
niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In
plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een
verzamelpunt voor recycling van elektrische en
elektronische apparaten.
Het afdanken moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling,
terugwinning en recycling van dit apparaat wordt u
verzocht contact op te nemen met het stadskantoor
in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel
waar u het product heeft aangeschaft.
Energiebesparing
• Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal wordt
vermeld in de bereidingstabel van het
productinformatieblad of in uw recept.
• Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde
bakvormen, deze hebben een goede
warmteabsorptie.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
• Deze oven is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden
van voedsel. Elk ander gebruik is verboden.
De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is
van oneigenlijk gebruik of een foute instelling van
de bedieningsknoppen.
• Eventuele reparaties of technische ingrepen aan
de kookplaat mogen uitsluitend door een
erkende vakman worden verricht.
• Stel de oven niet bloot aan weersinvloeden.
• Leg geen zware voorwerpen op de deur omdat
deze de ovendeur en de scharnieren kunnen
beschadigen.
• Steun of leun niet op de ovendeur.
• Hang geen voorwerpen aan de handgreep van de
ovendeur.
• Bedek de bodem van de oven niet met
aluminiumfolie of andere voorwerpen.
• De deur van de oven moet goed afsluiten. De
afdichtingen van de deur moeten schoon
gehouden worden.
36
• Giet water niet rechtstreeks in een hete oven.
De geëmailleerde laag van de oven kan hierdoor
beschadigen.
• Vruchtensap dat uit een ovenschaal druppelt kan
permanente vlekken veroorzaken. Wij adviseren
de oven schoon te maken alvorens deze opnieuw
te gebruiken.
• Schuif niet met schalen of pannen over de
ovenbodem, daar dit krassen op de binnenlaag
kan geven.
• Als condens in een gebruikte oven achterblijft,
kan deze op de lange duur schade aan de oven en
de omringende keukenkastjes veroorzaken.
Wij adviseren om:
- de in de bereidingstabellen aanbevolen
temperaturen in te stellen;
- wanneer de oven is afgekoeld de vochtige
delen van de oven droog te wrijven.
• hete olie en vetten vatten gemakkelijk vlam. Het
is gevaarlijk olie en vetten in de oven te
verwarmen.
61002009NL.fm Page 37 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM
• Vermijd tijdens het gebruik van de oven contact
met vochtige lichaamsdelen en het lopen op
blote voeten.
• Trek niet aan het apparaat of aan de
voedingskabel wanneer u deze van het
stopcontact wilt loskoppelen.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt door
personen (inclusief kinderen) met lichamelijke,
sensorische of geestelijke beperkingen of
personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij
over het gebruik van het apparaat zijn voorgelicht
door personen die verantwoordelijk zijn voor
hun veiligheid.
• De toegankelijke onderdelen kunnen heet
worden tijdens het gebruik. Kinderen moeten op
een afstand worden gehouden
• Tijdens het gebruik wordt het apparaat zeer
heet. Zorg ervoor dat u de
verwarmingselementen in de oven niet aanraakt.
• Verhinder dat kinderen in de buurt komen van:
- de oven en de bedieningsknoppen in het
algemeen, en in het bijzonder tijdens en na
het gebruik van de oven om letsel te
voorkomen;
- de verpakking (zakken, polystyreen, nieten,
etc.);
- een oven die is afgedankt.
• Verzeker u ervan dat de elektrische bedrading
van andere elektrische apparatuur in de buurt
van de oven niet in contact komt met hete
onderdelen en niet vast komt te zitten tussen de
ovendeur.
• De oven is uitgerust met een luchtgekoeld
koelsysteem om te voorkomen dat de voorkant
en de inbouwruimte te hoge temperaturen
bereiken.
Let op: de warme lucht wordt afgevoerd via een
opening tussen het bedieningspaneel en de
ovendeur. Zorg dat de ventilatieopeningen altijd vrij
zijn.
• Plaats geen brandbaar materiaal in de oven of in
de buurt ervan: de oven kan in brand vliegen als
het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
• Gebruik ovenhandschoenen als u pannen of
accessoires uit de hete oven haalt.
• Als u voor het roosteren van vlees, of bakken van
taarten alcoholische dranken toevoegt (bijv. rum,
cognac, wijn, etc.) moet u er rekening mee
houden dat alcohol bij hoge temperaturen
verdampt. De alcoholdamp kan vlam vatten
wanneer deze in contact komt met het
elektrische verwarmingselement.
• Verwarm of bereid in de oven geen voedsel in
gesloten potten of blikken. De druk in het blik of
de pot kan door de warmte hoog oplopen,
waardoor deze explodeert en de oven
beschadigt.
• Gebruik voor de bereiding geen schalen van
synthetisch materiaal (behalve als die speciaal
voor de oven bestemd zijn; zie de aanwijzingen
van de fabrikant), omdat deze bij hoge
temperaturen kunnen smelten.
• Trek de accessoires niet uit de oven wanneer ze
helemaal vol zijn. Wees heel voorzichtig.
• Zet geen warme gerechten in de oven zonder
deze te hebben voorverwarmd.
ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN
• Haal de accessoires uit de oven en verwarm hem
ongeveer een uur lang op 200°C om de geur van
het isolatiemateriaal en de beschermende vetlaag
te verwijderen. Houd tijdens deze procedure het
raam open.
• Verwijder vóór het gebruik:
- de stickers op de voorzijde en de ovendeur,
met uitzondering van het typeplaatje;
- de beschermdelen van karton, en het
cellofaan op het bedieningspaneel en op de
andere delen van de oven;
- eventuele stickers op de accessoires
(bijv. onder de opvangbak).
37
61002009NL.fm Page 38 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM
ACCESSOIRES VAN DE OVEN
De accessoires variëren afhankelijk van het model. De
accessoires die bij de oven horen, worden vermeld in het
losse productinformatieblad (onder het punt
Accessoires).
Opvangbak (1)
De opvangbak is bedoeld om vet of voedseldeeltjes op te vangen
wanneer hij onder het rooster is geplaatst, of bijvoorbeeld als
bakplaat voor het bereiden van vlees, kip, vis, met of zonder
groenten. Giet een beetje water in de opvangbak om
vetspetters of rookvorming te voorkomen.
1
Bakplaat (2)
2
Voor het bakken van koekjes, schuimgebak en pizza's.
Rooster (3)
Het rooster kan gebruikt worden om voedsel op te grillen of als
draagrooster voor bak- en cakevormen en ieder type
ovenschaal of -pan. Het kan op iedere steunhoogte van de oven
worden geplaatst. Het rooster kan zowel met de beugel naar
boven als naar beneden worden geplaatst.
3
Draaispit (4)
4
Gebruik het draaispit zoals aangegeven wordt in het betreffende
hoofdstuk van het aparte Productinformatieblad.
5a
5b
Grillpanset (5)
De set bestaat uit een rooster (5a), een geëmailleerde
opvangbak (5b) en één of twee handgrepen (5c).
Deze accessoires moeten op het rooster worden geplaatst (3)
en zijn bestemd voor het grillen.
5
5c
Steun opvangbak (6)
Gebruik de steun om de gerechten die u in de opvangbak of op
de bakplaat hebt bereid direct op tafel te serveren.
Zet de opvangbak of de bakplaat met het gerecht in de steunen,
zoals weergegeven op foto 2.
6
Bereidingssensor (7)
Thermometer waarmee de temperatuur binnenin het gerecht
tijdens de verschillende bereidingsfasen kan worden gemeten.
7
38
61002009NL.fm Page 39 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM
REINIGING EN ONDERHOUD
BELANGRIJK: gebruik nooit een stoomreiniger.
Buitenkant van de oven
• Schoonmaken met een vochtig doekje. Als de
buitenkant heel vuil is, een paar druppels
afwasmiddel aan het water toevoegen.
Nawrijven met een droge doek.
• Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen, die het oppervlak dof kunnen
maken.
Als een dergelijk product per ongeluk op de oven
terecht komt, het onmiddellijk met een vochtig
doekje verwijderen.
• Lichte kleurverschillen aan de voorzijde van het
apparaat worden veroorzaakt door het gebruik
van verschillende materialen, zoals glas, kunststof
en metaal.
Ovens met aluminium voorpaneel
• Gebruik een mild reinigingsmiddel en een zachte
glazendoek of een microvezeldoekje dat geen
pluizen op het oppervlak achterlaat. Wrijf in
horizontale richting licht met het doekje over het
oppervlak.
• Gebruik geen bijtende middelen, harde sponsjes
of ruwe doeken. Reinig de aluminium
oppervlakken met een droog doekje.
Accessoires
• Na het gebruik de accessoires gelijk in water met
afwasmiddel laten weken. Voedselresten kunnen
met een afwasborstel of met een sponsje worden
verwijderd.
Zelfreinigingsfunctie (pyrolyse).
De oven is zelfreinigend.
Dat betekent dat het vuil dat tijdens de
bereidingscycli in de oven is ontstaan bij een
temperatuur van ongeveer 500 °C wordt
verwijderd. Bij deze temperatuur verandert de
aanslag in as, die gemakkelijk met een vochtige
doek kan worden verwijderd zodra de oven is
afgekoeld.
• Het is echter niet nodig de zelfreinigende functie
na elke bereiding te activeren, maar alleen als de
oven ernstig vervuild is.
• In het geval dat de oven onder een kookplaat
geïnstalleerd wordt, dient u zich ervan te
verzekeren dat de branders of elektrische platen
tijdens de zelfreiniging (pyrolyse) uit staan.
• De accessoires dienen verwijderd te worden
voordat u de pyrolyse functie activeert.
• Voor de beste resultaten bij het reinigen moeten
de grote afzettingen worden verwijderd met een
vochtige spons, alvorens de pyrolysefunctie te
gebruiken.
• Om in elke situatie te kunnen functioneren is de
oven voorzien van 2 zelfreinigende functies:
- een zuinige cyclus (PYRO EXPRESS)
vermindert het verbruik met ongeveer 25%
ten opzichte van de standaard zelfreinigende
cyclus. Door deze regelmatig te benutten (elke
2 of 3 keer dat u vlees bereidt) blijft de oven
altijd schoon.
- een standaard cyclus (PYROLYSE) garandeert
de doeltreffende reiniging van een sterk
vervuilde oven.
Bij modellen voorzien van het 6th Sense-systeem
wordt de duur van de zelfreinigingscyclus
automatisch berekend aan de hand van de graad
van vervuiling.
• Als veiligheidsmaatregel wordt de deur
geblokkeerd zodra de zelfreinigende functie
wordt bevestigd.
Door de hoge temperatuur die tijdens de
zelfreiniging in de oven wordt bereikt, is het
onmogelijk de ovendeur te openen
ook al wordt de functiekeuzeknop op 0 gezet.
In welke gevallen kunt u het zelfreinigende
systeem activeren
Tijdens de voorverwarming of als de oven tijdens
een bereidingscyclus veel rook ontwikkelt.
Wanneer de oven na afkoeling een onaangename
geur verspreidt na de bereiding van verschillende
gerechten (lamsvlees, vis, gegrild vlees).
BEREIDINGEN DIE
WEINIG VUIL
ACHTERLATEN
Koekjes, groenten, taart,
quiche, soufflé.
Bereidingen die geen
spatten achterlaten.
BEREIDINGEN DIE
EEN NORMALE
HOEVEELHEID
VUIL
ACHTERLATEN
Vlees, vis (in ovenschaal),
gevulde groenten.
BEREIDINGEN DIE
EEN GROTE
HOEVEELHEID
VUIL
ACHTERLATEN
Grote stukken vlees aan
het spit.
39
61002009NL.fm Page 40 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM
Let op: geadviseerd wordt om bij de volgende
handelingen beschermende handschoenen te dragen.
Volg deze instructies aandachtig om letsel te voorkomen
en om de deur en de scharnieren van de oven niet te
beschadigen.
Het verwijderen van de ovendeur:
1. Zet de ovendeur helemaal open (zie afb. 1).
1
2. Til de twee vergrendelingen op en duw ze naar voren
totdat ze niet verder kunnen (zie afb. 2).
2
3. Verwijder de deur door hem gedeeltelijk te sluiten en
vervolgens naar boven toe los te trekken (zie afb. 3).
3
1
Het demonteren van de ovendeur:
1. Zet de ovendeur op een horizontaal oppervlak (afb. 1).
2. Draai de 2 schroeven van de glassteunen (A) met een
schroevendraaier los (afb. 1, afb. 2).
2
40
61002009NL.fm Page 41 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM
3. Verwijder de eerste glasplaat door deze op te tillen van het
onderste gedeelte en deze uit zijn behuizing te trekken
(afb. 3).
3
4. Trek de resterende 2 glasplaten er uit (afb. 4, afb. 5).
4
5
6
5. Om de glasplaten terug te zetten in omgekeerde volgorde
te werk gaan, let er op dat het opschrift SAFEGLASS naar
boven gericht is (afb. 7).
7
41
61002009NL.fm Page 42 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM
Wees voorzichtig met de scharnieren bij het schoonmaken en/
of de demontage van de ovendeur (afb. 8).
De deur weer terugplaatsen:
1. Plaats de scharnieren in de sleuven en laat de deur volledig
zakken.
2. Breng aan weerszijden de vergrendelingen omlaag.
3. Sluit de ovendeur helemaal.
Let op: volg deze instructies aandachtig om letsel te voorkomen
en om de deur en de scharnieren van de oven niet te
beschadigen.
8
Het lampje achter in de oven vervangen:
1. Haal de ovenstekker uit het stopcontact.
2. Laat de oven eerst afkoelen en schroef vervolgens het
beschermkapje van de lamp naar links los (zie afb. 9).
3. Vervang het lampje (zie NB).
4. Schroef het beschermkapje weer vast.
5. Steek de stekker van de oven weer in het stopcontact.
NB: gebruik alleen lampjes van 25 W/230 V, type E-14,
T500°C, die bij de klantenservice verkrijgbaar zijn.
LET OP: gebruik de oven niet voordat het beschermkapje
is teruggeplaatst.
42
9
61002009NL.fm Page 43 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM
OPSPOREN VAN STORINGEN
Oven verwarmt niet:
• Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft
en of de oven is aangesloten.
• Zet de oven uit en weer aan, om te controleren
of het probleem verdwenen is.
De deur is geblokkeerd en gaat niet open:
• Zet de oven uit en weer aan, om te controleren
of het probleem verdwenen is.
LET OP:
• Controleer of de keuzeschakelaar van de oven
niet op de stand “0” of op het “lampje” staat
.
Controleer of de elektronische programmeur
(indien aanwezig) “
“ aangeeft,
raadpleeg het aparte productinformatieblad
en/of de beschrijving van de elektronische
programmeur.
- Als de elektronische programmeur (indien
aanwezig) 'F XX' aangeeft, contact opnemen
met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Vermeld in dat geval het nummer dat volgt op
de letter 'F'.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
klantenservice
1. Controleren of het niet mogelijk is het
probleem zelf te verhelpen aan de hand van
de punten die beschreven worden in
“Opsporen van storingen”.
2. Schakel het apparaat uit en weer aan, om te
zien of het probleem verdwenen is.
Als na het uitvoeren van deze controles de
storing nog steeds aanwezig is, contact
opnemen met de dichtstbijzijnde
klantenservice.
Vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing;
• het type en het exacte model van de oven;
• het servicenummer (dat is het nummer na het
woord Service op het typeplaatje) op de
rechter binnenrand van de ovenruimte
(zichtbaar als de deur open is). Het
servicenummer bevindt zich ook op het
garantieboekje;
• uw volledige adres;
• uw telefoonnummer.
Wend u, in het geval dat reparatie noodzakelijk is,
tot een erkende After-sales Service (alleen dan
heeft u zekerheid dat originele
vervangingsonderdelen worden gebruikt en de
reparatie correct wordt uitgevoerd).
Het niet naleven van deze instructies kan
nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid
en de kwaliteit van het product.
CONFORMITEITSVERKLARING
• Deze oven is bestemd om in aanraking te komen
met levensmiddelen en is in overeenstemming
met de verordening (EG) nr. 1935/2004.
• De oven is uitsluitend ontworpen om te worden
gebruikt als apparaat voor het bereiden van
voedsel. Elk ander gebruik (bv. verwarming van
het vertrek) dient als oneigenlijk en dus als
gevaarlijk te worden beschouwd.
• De oven is ontwikkeld, gefabriceerd en op de
markt gebracht in overeenstemming met:
- de veiligheidsvereisten van de
'Laagspanningsrichtlijn' 2006/95/EG
(die de richtlijn 73/23 EEG en latere
wijzigingen vervangt).
- de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn
89/336/EEG.
- de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG.
43

advertisement

Related manuals

advertisement