KitchenAid KCZCX 20901L Instruction for Use

KitchenAid KCZCX 20901L Instruction for Use
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
Ochrona środowiska
Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja kostkarki do lodu i/lub
dystrybutora wody (jeżeli są na wyposażeniu)
Środki ostrożności i ogólne zalecenia
Podłączenie do sieci wodociągowej
Charakterystyka podstawowa
Główne elementy składowe
Sterowanie elektroniczne
Główny panel sterowania
Panel sterowania komory Dynamic 0°
Włączanie i wyłączanie
Ustawianie temperatury zgodnie z określonymi potrzebami
Włączanie kostkarki do lodu
Informacje i powiadomienia o nieprawidłowym działaniu na wyświetlaczu
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb i ustawienie języka
Menu ‒ aktywacja funkcji specjalnych
Menu ‒ ustawienia podstawowe
Układ wewnętrzny (pozycjonowanie, regulacja, usuwanie)
Włączanie i korzystanie z kostkarki do lodu
Filtr wody
Oświetlenie
Wskazówki ogólne
Komora wielofunkcyjna
Zasady zachowania wysokiej jakości produktów żywnościowych
Zalecenia dotyczące przechowywania świeżej żywności
Zalecenia dotyczące przechowywania mrożonej żywności
Zalecane okresy przechowywania żywności
Konserwacja i czyszczenie
Czyszczenie kratek wentylacyjnych, filtra i skraplacza
Czyszczenie wnętrza
Instrukcja rozwiązywania problemów
Powiadomienia o nieprawidłowościach działania pokazywane na wyświetlaczu
Serwis Techniczny (posprzedażny)
Mapa Menu ‒ funkcje
Mapa Menu ‒ ustawienia
4
4
4
6
7
7
8
9
9
10
11
12
12
12
13
14
18
21
22
23
23
24
24
25
26
27
27
28
29
29
30
31
32
33
34
Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia
• To urządzenie jest przeznaczone do użytku w urządzeniach domowych i podobnych, takich jak
- kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
- klienci w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
- obiekty typu "bed-and-breakfast”;
Aby zapewnić najlepsze wykorzystanie urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją
obsługi, która zawiera opis produktu i przydatne porady.
Instrukcję należy zachować do użycia w przyszłości.
1. Po rozpakowaniu urządzenia należy się upewnić, że nie jest ono uszkodzone i drzwi zamykają się
prawidłowo. Wszelkie uszkodzenia należy zgłosić sprzedawcy w ciągu 24 godziny od odbioru
urządzenia.
2. Przed włączeniem urządzenia należy odczekać co najmniej dwie godziny, aby obwód chłodzenia był w
pełni efektywny.
3. Instalacja i podłączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego technika,
według instrukcji producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.
4. Przed użyciem wyczyścić wnętrze urządzenia.
Ochrona środowiska
1. Opakowanie
Materiał opakowania jest w 100% zdatny do recyklingu i jest oznaczony symbolem recyklingu
.
Podczas utylizacji należy zachować zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Części opakowania
(worki plastikowe, kawałki styropianu itd.) należy przechowywać z dala od dzieci, gdyż stanowią one
potencjalne zagrożenie.
2. Utylizacja
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne.
Niniejsze urządzenie jest oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (WEEE) o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia,
można pomóc w zapobieganiu potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.
Symbol
na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie wolno
traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do specjalnego punktu zajmującego się
utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Utylizowane urządzenie należy pozbawić możliwości uruchomienia przez odcięcie kabla zasilającego oraz
usunąć z niego drzwi i półki, aby uniemożliwić dzieciom wspinanie się i ewentualne uwięzienie w jego
wnętrzu.
Urządzenie należy złomować w zgodzie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania
odpadów, dostarczając do specjalnego punktu zbiórki; Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru nawet na
kilka dni, ponieważ stanowi ono potencjalne źródło zagrożenia dla dzieci.
Dalsze informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu niniejszego urządzenia można uzyskać w
lokalnym urzędzie miasta/gminy, specjalistycznych punktach zbiórki odpadów oraz w sklepie, w którym
urządzenie zostało zakupione.
Informacja:
To urządzenie nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC). Obwód chłodzenia zawiera czynnik R134a
(HFC) lub R600a (HC) (patrz tabliczka znamionowa wewnątrz urządzenia).
Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan jest gazem naturalnym i nieszkodliwym dla
środowiska, ale jest łatwopalny. Dlatego należy uważać, aby przewody rurowe obwodu chłodzenia nie
uległy uszkodzeniu.
4
Ochrona środowiska
Omawiane urządzenie może zawierać fluorowane gazy cieplarniane objęte protokołem z Kioto Gaz
chłodniczy znajduje się wewnątrz hermetycznie zamkniętego układu.
Gaz chłodniczy: Współczynnik globalnego ocieplenia czynnika (GWP) R134a wynosi 1300.
Deklaracja zgodności
• To urządzenie jest przeznaczone do utrzymywania świeżości żywności i zostało wyprodukowane
zgodnie z dyrektywą (WE) nr 1935/2004.
• Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i jest sprzedawane zgodnie z
następującymi przepisami:
- zasady bezpieczeństwa dyrektywy „niskonapięciowej” 2006/95/WE (która zastępuje dyrektywę
73/23/EWG z późniejszymi zmianami);
- wymogi bezpieczeństwa dyrektywy „EMC” 2004/108/WE.
Bezpieczeństwo elektryczne tego urządzenia może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest ono
podłączone do zalegalizowanego systemu uziemienia.
Czyszczenie, dezynfekcja i konserwacja kostkarki do lodu i/lub
dystrybutora wody (jeżeli są na wyposażeniu)
Nieprzestrzeganie podanych wskazówek dotyczących dezynfekcji będzie miało negatywny
wpływ na bezpieczeństwo higieniczne pobieranej wody.
• Przy pierwszym użyciu urządzenia i zawsze po wymianie filtra należy odprowadzić do ścieku pierwsze
9‒14 litrów wody (czemu odpowiada 6‒7 minut pracy dystrybutora wody) ‒ niekoniecznie jednorazowo,
jednak przed rozpoczęciem konsumpcji. Należy również wyrzucić lód wytworzony podczas pierwszych
24 godzin pracy.
• Jeżeli dystrybutor wody nie był używany przez okres dłuższy niż 4‒5 dni, zaleca się przemycie obwodu
i wylanie pierwszego litra wody.
• Zamontować dystrybutor (jeżeli jest na wyposażeniu) na swoim miejscu, wykonując tę czynność
higienicznie czystymi rękami.
• Pojemnik lub szuflada na kostki lodu powinny być regularnie myte wyłącznie z użyciem wody pitnej.
• Filtr należy wymienić, gdy zostanie to zasygnalizowane na panelu sterowania lub jeżeli przerwa w
użytkowaniu systemu dystrybucji lodu/wody była dłuższa niż 30 dni.
• Przy każdej wymianie filtra należy zdezynfekować system dystrybucji lodu/wody za pomocą środka
dezynfekującego do użytku w przetwórstwie żywności (zawierającego podchloryn sodu) i nie
reagującego z odkażanymi materiałami, lub zastosować „zestaw do dezynfekcji” dostarczany przez
Serwis Techniczny. Przed użyciem przepłukać co najmniej 2 litrami wody.
• Wymieniane elementy kostkarki do lodu lub dystrybutora wody należy zastępować wyłącznie
oryginalnymi częściami zamiennymi dostarczonymi przez producenta.
• Wszelkie prace na urządzeniu powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników lub
przedstawicieli serwisu technicznego.
5
Środki ostrożności i ogólne zalecenia
puszki aerozoli z palnymi propelentami.
• W pobliżu tego urządzenia lub innych urządzeń
elektrycznych nie przechowywać ani nie używać
benzyny, palnych cieczy i gazów.
Opary mogą spowodować pożar lub wybuch.
• W celu przyspieszenia procesu odszraniania nie
stosować środków mechanicznych, elektrycznych lub
chemicznych innych niż zalecane przez producenta.
• Nie stosować ani nie wkładać żadnych urządzeń
elektrycznych do komór urządzenia, jeżeli nie zostały
one wyraźnie dopuszczone do tego celu przez
producenta.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z tego urządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Aby uniknąć ryzyka uwięzienia dzieci i ich uduszenia,
nie pozwolić im na zabawę lub chowanie się wewnątrz
urządzenia.
• Nie połykać zawartości (nietoksycznej) opakowań do
lodu (w niektórych modelach).
• Nie jeść kostek lodu lub lodów na patyku
bezpośrednio po wyjęciu ich z zamrażarki, ponieważ
mogą one spowodować odmrożenia.
INSTALACJA
• Urządzenie musi być transportowane i instalowane
przez co najmniej dwie osoby.
• Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić podłogi (np.
parkietu) podczas przemieszczania urządzenia.
• Podczas instalacji upewnić się, że urządzenie nie
uszkadza kabla zasilania.
• Upewnić się, że urządzenie nie znajduje się w pobliżu
źródeł wysokiej temperatury.
• Aby zapewnić właściwą wentylację, należy pozostawić
wolną przestrzeń po obu stronach urządzenia oraz
ponad nim i postępować według wskazówek
montażowych.
• Nie blokować otworów wentylacyjnych urządzenia.
• Nie uszkodzić przewodów obwodu chłodniczego
urządzenia.
• Urządzenie należy zainstalować i wyrównać na
podłożu o odpowiedniej wytrzymałości i w miejscu
odpowiednim do jego masy, rozmiarów
i przeznaczenia.
• Urządzenie powinno być zainstalowane w suchym
pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Urządzenie zostało
zaprojektowane do pracy w miejscach o temperaturze
zgodnej z podanymi poniżej zakresami, zależnie od
klasy klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej.
Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez
dłuższy czas będzie pozostawało w pomieszczeniu o
temperaturze przekraczającej podany zakres.
Klasa klimatyczna
SN
N
ST
T
Temp.
Temp.
otoczenia (°C) otoczenia (°F)
Od 10 do 32
Od 50 do 90
Od 16 do 32
Od 61 do 90
Od 16 do 38
Od 61 do 100
Od 16 do 43
Od 61 do 110
EKSPLOATACJA
• Przed przystąpieniem do mycia lub innych czynności
konserwacyjnych, odłączyć urządzenie od źródła
zasilania lub wyjąć wtyczkę z gniazda.
• Wszelkie urządzenia wyposażone w automatyczne
kostkarki do lodu i dystrybutory wody muszą być
podłączone do sieci doprowadzającej wyłącznie wodę
pitną (ciśnienie w sieci powinno zawierać się w
przedziale 0,17‒0,81 MPa [1,7‒8,1 bara]).
Automatyczne kostkarki do lodu i/lub dystrybutory
wody, które nie są bezpośrednio podłączone do sieci
wodociągowej można napełniać wyłącznie wodą pitną.
• Komory chłodziarki używać wyłącznie do
przechowywania świeżej żywności, a komory
zamrażarki wyłącznie do przechowywania zamrożonej
żywności, zamrażania świeżej żywności
i przygotowywania kostek lodu.
• Nie przechowywać szklanych pojemników z płynami
w komorze zamrażarki, ponieważ mogą one pęknąć.
• Unikać przechowywania nieopakowanej żywności
w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami
wewnętrznymi komór chłodziarki lub zamrażarki.
• Upewnić się, że napięcie podane na tabliczce
znamionowej jest zgodne z napięciem występującym
w gospodarstwie domowym.
• Nie stosować rozgałęziaczy ani przedłużaczy.
• Przyłączenie do sieci wodociągowej wykonać przy
użyciu przewodu dostarczonego wraz z nowym
urządzeniem; nie używać przewodu używanego z
poprzednim urządzeniem.
• Przeróbki lub wymiana przewodu zasilającego mogą
być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanego elektryka lub przez
przedstawicieli serwisu technicznego.
• Zapewnić możliwość odłączenia urządzenia od sieci
elektrycznej poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda lub
wyłączenie przełącznika dwubiegunowego
zainstalowanego przed gniazdkiem.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń i
środków bezpieczeństwa.
ZALECENIA
• Nie przechowywać w chłodziarce produktów
stwarzających niebezpieczeństwo wybuchu, takich jak
6
Podłączenie do sieci wodociągowej
Modele wyposażone w kostkarkę do lodu
wymagają podłączenia do miejskiej sieci
wodociągowej. Do podłączenia służy giętki
przewód wodny z gwintowaną końcówką 3/4 cala.
Ciśnienie w sieci wodociągowej powinno mieścić
się w zakresie 0,05‒0,5 MPa (0,5‒5 barów).
Inne wartości ciśnienia mogą być przyczyną awarii
urządzenia lub przecieków.
Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie wodą
pitną.
Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie
wodą pitną.
Należy mieć całkowitą pewność, że instalacja
została wykonana prawidłowo i w zgodności z
poleceniami zawartymi w odpowiedniej
Instrukcji obsługi, dołączonej do urządzenia.
Charakterystyka podstawowa
• Potrójny układ chłodzenia i skuteczne
odizolowanie od siebie komór wewnętrznych
zapewniają optymalne warunki przechowywania
żywności w każdej z komór: chłodziarce,
komorze Dynamic 0° i zamrażarce
• Komora używana zwykle jako zamrażarka może
również przejąć funkcję chłodziarki lub komory
Dynamic 0°, znacznie zwiększając elastyczność
użytkowania urządzenia
• Komora Dynamic 0°, dzięki swojej niskiej
temperaturze i kontrolowanej wilgotności,
zapewnia optymalne warunki bezpiecznego
przechowywania świeżej żywności
• Sterowanie elektroniczne daje pewność, że
temperatura i wilgotność są utrzymywane cały
czas na stałym poziomie wybranym przez
użytkownika
• Interaktywne menu umożliwia personalizację
zarządzania funkcjami urządzenia i sposobem
wyświetlania komunikatów związanych z jego
pracą
• Optymalizacja zużycia w czasie wakacji lub
przedłużonego okresu braku wykorzystania
• Pojemne szuflady z automatycznym systemem
domykania w komorze Dynamic 0°
• Kostkarka do lodu, wytwarzająca kostki lodu
żądanej wielkości (tylko w wybranych
modelach)
• Łatwy do wymiany filtr wodny usytuowany
wewnątrz chłodziarki (tylko w wybranych
modelach)
• Powierzchnie ze stali nierdzewnej z
wykończeniem aluminiowym wysokiej jakości
• Samoczynne zamykanie drzwi dzięki
opatentowanemu systemowi zawiasów
• Duże szuflady zewnętrzne z samoczynnym
zamykaniem
• Punktowe oświetlenie podwójnym układem lamp
LED
• Zabezpieczenie przed przewróceniem za pomocą
wsporników mocowanych do ściany.
7
Komora
Chłodziarka
Główne elementy składowe
1
Panel sterowania z menu
2
Filtr wody (*)
3
Regulowane półki
4
Panel sterowania komory
Dynamic 0°
5
Komora Dynamic 0° z
kontrolowaną wilgotnością (*)
6
Szuflady niskotemperaturowe
z kontrolowaną temperaturą
(*)
7
Automatyczna kostkarka do
lodu (*)
8
Wyświetlacz temperatury
9
Alarmy dźwiękowe
Multi-temperature
10 Półki w dużych drzwiach
11 Innowacyjny system
oświetlenia
12 Drzwi i szuflady z
samoczynnym domykaniem
13 Komora zamrażarki służąca
zamiennie jako chłodziarka
lub komora Dynamic 0°
(komora wielofunkcyjna)
Niska temperatura
Multi-temperature
Chłodziarka
(*) tylko w wybranych
modelach
8
Sterowanie elektroniczne
Innowacyjne sterowanie elektroniczne utrzymuje stałą temperaturę w trzech komorach, a jej wartość
wyświetlana jest na panelu sterowania. Możliwa jest również interakcja z układem sterującym przy
wykorzystaniu funkcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz dźwiękowych i/lub wizualnych
alarmów związanych z wadliwym działaniem urządzenia.
Główny panel sterowania
�
Unit (urządzenie)
Umożliwia całkowite wyłączenie lub uruchomienie
urządzenia (naciskać przez 3 sekundy).
�
Chłodziarka
Pozwala na włączanie i wyłączanie tylko samej komory
chłodziarki (naciskać przez 3 sekundy).
�
Menu
Umożliwia dostęp do menu funkcyjnego urządzenia.
�
W górę/dół
chłodziarka
Za pomocą przycisków W górę i W dół można zmienić
zadaną temperaturę w chłodziarce i przewijać
interaktywne menu.
�
Wyświetlacz
Pokazuje temperaturę w komorach chłodziarki i
zamrażarki, datę, czas, funkcje menu oraz komunikaty.
�
W górę/dół
(komora
wielofunkcyjna)
Przez naciśnięcie przycisku W dół lub W górę można
zmienić ustaloną temperaturę zgodnie z wybranym
trybem pracy (zamrażarka, chłodziarka, Dynamic 0°).
�
Enter
Potwierdzenie aktywacji lub dezaktywacji funkcji
wybranych w Menu.
�
Ice Maker
(Kostkarka)
Pozwala na włączenie lub wyłączenie automatycznej
produkcji lodu.
Alarm
Pulsująca ikona przycisku oznacza prawdopodobną
awarię urządzenia, także w połączeniu z sygnałem
dźwiękowym (sygnał można wyłączyć naciskając
przycisk).
�
9
Panel sterowania komory Dynamic 0°
햻
Wyświetlacz
Pokazuje temperaturę w komorze Dynamic 0°.
햽
W górę/dół
Za pomocą przycisków W górę i W dół można zmienić
zadaną temperaturę w komorze Dynamic 0°.
햾
Komora Dynamic 0°
Pozwala na włączanie i wyłączanie tylko samej komory
Dynamic 0° (naciskać przez 3 sekundy).
10
Włączanie i wyłączanie
Pierwsze uruchomienie
Jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci
elektrycznej, ale nie zostało jeszcze uruchomione,
na wyświetlaczu pojawia się komunikat
Jeżeli przy pierwszym uruchomieniu nie pojawi
się komunikat „Stand by” (stan gotowości),
oznacza to, że urządzenie rozpoczęło już proces
chłodzenia. W takim przypadku należy wyłączyć
wszystkie sygnały akustyczne przez naciśnięcie
przycisku Alarm
, zamknąć drzwi i
zaczekać, aż zostanie osiągnięta zadana
temperatura.
Jest to komunikat bezpieczeństwa ostrzegający o
przyłączeniu urządzenia do źródła napięcia, przy
czym wszystkie przyciski na panelu pozostają
nieaktywne.
Aby włączyć wszystkie komory urządzenia, należy
naciskać przycisk Unit
przez 3 sekundy.
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia komora
wielofunkcyjna będzie pracować w trybie
chłodziarki.
W trakcie pierwszego uruchomienia nie ma
możliwości zmiany ustawień fabrycznych za
pomocą Menu do czasu ustalenia się domyślnej
wartości temperatury.
Każdorazowo po włączeniu urządzenie
wykonuje trwającą trzy minuty procedurę
autodiagnostyki, po czym następuje pełne
uruchomienie.
Wyłączanie chłodziarki i
komory Dynamic 0°
Po włączeniu pozostają one zawsze włączone i
mogą być wyłączone tylko przez całkowite
wyłączenie urządzenia.
Naciskać przycisk
przez 3 sekundy.
W przypadku, gdy zostanie wyłączona tylko
komora chłodziarki lub komora Dynamic 0°, ich
wentylatory będą w dalszym ciągu pracować w
celu zapobieżenia powstawaniu nieprzyjemnych
zapachów i tworzeniu się pleśni.
Ponowne uruchomienie
Następuje przez użycie tych samych przycisków.
Komora zamrażarki pozostaje zawsze włączona i
nie da się jej wyłączyć inaczej, niż przez całkowite
wyłączenie urządzenia po naciskaniu przycisku
Unit
przez 3 sekundy.
Przed wyłączeniem chłodziarki na dłuższy okres
należy usunąć z niej wszystkie produkty i
zostawić drzwi i szuflady uchylone w celu
zapobieżenia powstawaniu nieprzyjemnych
zapachów i tworzeniu się pleśni.
Wyłączenie na długi czas
Jest zalecane, aby na długi okres nieobecności
wyłączyć chłodziarkę przez naciskanie przycisku
Unit
przez 3 sekundy, a następnie
wyciągnięcie
wtyczki kabla zasilającego z gniazda lub
wyłączenie wyłącznika wielobiegunowego.
Następnie należy całkowicie opróżnić chłodziarkę,
umyć ją i wysuszyć, a drzwi i szuflady pozostawić
lekko niedomknięte, aby zapobiec powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów.
11
Ustawianie temperatury zgodnie z określonymi potrzebami
Każde urządzenie opuszczające fabrykę jest
starannie testowane i regulowane w celu
zapewnienia najwyższej efektywności działania i
najmniejszego zużycia energii.
Zmiana ustawień fabrycznych nie jest zazwyczaj
konieczna.
Wartość tę można zmieniać do chwili uzyskania
żądanej temperatury.
Komora zamrażarki (wielofunkcyjna)
Od −15°C do −22°C (zalecane ustawienie
fabryczne −18°C).
Do regulacji temperatury służą przyciski W
górę/dół .
W miarę użycia tych przycisków na wyświetlaczu
będzie pojawiać się nowa wartość temperatury.
Wartość tę można zmieniać do chwili uzyskania
żądanej temperatury.
Jeżeli komora używana jest w trybie chłodziarki
lub Fresco (funkcja TriMode), zalecane i ustawione
fabrycznie wartości temperatury będą odpowiadać
wartościom wskazywanym dla odpowiadających
komór.
Jeśli jednak zaistnieje taka potrzeba, możliwa jest
regulacja temperatury zgodnie z wartościami
podanymi poniżej:
Komora chłodziarki
Od +2°C do +8°C (zalecane ustawienie fabryczne
+5°C).
Do regulacji temperatury służą przyciski W
górę/dół .
W miarę użycia tych przycisków na wyświetlaczu
będzie pojawiać się nowa wartość temperatury.
Wartość tę można zmieniać do chwili uzyskania
żądanej temperatury.
Wyświetlana wartość temperatury może różnić
się od wartości zadanej w przypadku częstego
otwierania drzwi lub po umieszczeniu w
chłodziarce żywności o temperaturze pokojowej
bądź w dużych ilościach.
Komora Dynamic 0°
Od -2°C do +2°C (zalecane ustawienie fabryczne
0°C).
Do regulacji temperatury służą przyciski W
górę/dół .
W miarę użycia tych przycisków na wyświetlaczu
będzie pojawiać się nowa wartość temperatury.
Powrót do wartości zadanej może zająć 6‒12
godzin.
Włączanie kostkarki do lodu
Przycisk Ice Maker
znajdujący się na
głównym panelu sterowania pozwala na włączenie
automatycznej kostkarki do lodu.
W czasie pracy kostkarki przycisk pozostaje
podświetlony.
Przed uruchomieniem kostkarki po raz pierwszy
należy przepłukać jej obwód wodny. W tym celu
należy nacisnąć jednocześnie przyciski Enter
i
Ice Maker
.
Po kilku minutach można uruchomić kostkarkę.
Nie wolno uruchamiać kostkarki do lodu, jeżeli
chłodziarka nie jest podłączona do sieci
wodociągowej.
Informacje i powiadomienia o nieprawidłowym działaniu na wyświetlaczu
Zintegrowany układ sterujący przekazuje informacje za pomocą sygnałów świetlnych lub wiadomości
tekstowych pokazywanych na wyświetlaczu.
Wiadomości o charakterze informacyjnym wyświetlane są tekstem stałym, natomiast ostrzeżenia o
nieprawidłowym działaniu tekstem pulsującym.
Niektórym komunikatom o nieprawidłowościach może towarzyszyć sygnał dźwiękowy, który można
wyłączyć przez naciśnięcie przycisku Alarm
na głównym panelu sterowania.
Lista powiadomień o nieprawidłowym działaniu znajduje się w końcowej części niniejszej instrukcji.
12
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb i ustawienie języka
Funkcjonowanie chłodziarki może zostać
spersonalizowane zgodnie z indywidualnymi
potrzebami za pomocą przeprogramowania
głównych ustawień lub aktywacji funkcji
specjalnych.
Wizualizacja funkcji na głównym wyświetlaczu
następuje po naciśnięciu przycisku Menu
.
Przyciski W górę i W dół
umożliwiają
przewijanie dostępnych funkcji, a
ich wybór zatwierdzany jest przez naciśnięcie
przycisku Enter
. Wyświetlacz przedstawia
bieżący stan funkcjonowania urządzenia.
W celu zapobieżenia przypadkowym zmianom
ustawień po upływie określonego czasu
klawiatura zostaje automatycznie zablokowana.
Aby ponownie aktywować funkcję Menu, należy
nacisnąć jednocześnie przyciski Menu
iW
dół
przez co najmniej 3 sekundy.
Za pomocą przycisków W górę i W dół
można
również przewinąć wybraną funkcję, aktywując lub
dezaktywując ją przez naciśnięcie przycisku Enter
.
Po zatwierdzeniu funkcji wyświetlacz
automatycznie pokaże menu główne, umożliwiając
wybór innych funkcji.
W każdej chwili można powrócić do poprzedniego
wyboru za pomocą przycisku
.
Język wyświetlanych komunikatów może zostać
zmieniony w następujący sposób:
Wyświetlić menu, naciskając przycisk Menu,
wybrać Ustawienia przyciskami W górę/dół
i
potwierdzić naciskając Enter
. Następnie
wybrać funkcję Language (język) i żądany język
wyświetlacza.
13
Menu ‒ aktywacja funkcji specjalnych
Aby użyć funkcji specjalnych, należy nacisnąć przycisk Menu
górę/dół
przewinąć menu, potwierdzając wybór
a następnie za pomocą przycisku W
.
Shopping Fridge
Ta funkcja obniża temperaturę w chłodziarce do +2°C na okres 12 godzin, co ułatwia szybkie schłodzenie
żywności bezpośrednio po jej umieszczeniu w urządzeniu.
Po upływie 12 godzin funkcja wyłącza się automatycznie i zostaje przywrócona temperatura ustawiona
poprzednio.
Jest możliwe zaprogramowanie czasowej zwłoki włączenia tej funkcji.
Funkcja musi być reaktywowana po dłuższej przerwie w zasilaniu elektrycznym.
Aktywacja
Dezaktywacja
Programowanie aktywacji czasowej
Włączenie funkcji można zaprogramować z opóźnieniem od 1 do 12 godzin.
Vacation Fridge
Ta funkcja (zalecana w przypadku dłuższej nieobecności użytkowników ze względu na znaczną
oszczędność energii) ustala temperaturę komory chłodziarki na +14°C.
Możliwe jest zaprogramowanie czasu działania funkcji lub może być ona wyłączona ręcznie po powrocie
użytkowników. Funkcja pozostaje aktywna, nawet jeżeli w czasie nieobecności użytkowników wystąpiła
długotrwała przerwa w dostawie energii elektrycznej.
Aktywacja
Dezaktywacja po powrocie
Programowanie czasu działania
Czas aktywności funkcji może być ustalony w przedziale od 1 do 90 dni.
14
Shopping TriMode
Ta funkcja musi być włączona na co najmniej 24 godziny przed umieszczeniem w chłodziarce produktów o
temperaturze pokojowej lub na kilka godzin przed umieszczeniem w niej uprzednio zamrożonych
artykułów żywnościowych, które uległy lekkiemu ogrzaniu. Funkcja wyłącza się automatycznie po upływie
zaprogramowanego czasu. Jest możliwe zaprogramowanie czasowej zwłoki włączenia tej funkcji.
Funkcja musi być reaktywowana po dłuższej przerwie w zasilaniu elektrycznym.
Aktywacja
Dezaktywacja
Programowanie aktywacji czasowej
Vacation TriMode
Ta funkcja (zalecana w przypadku dłuższej nieobecności użytkowników ze względu na znaczną
oszczędność energii) ustala temperaturę komory wielofunkcyjnej na −18°C.
Możliwe jest zaprogramowanie czasu działania funkcji lub może być ona wyłączona ręcznie po powrocie
użytkowników.
Funkcja pozostaje aktywna, nawet jeżeli w czasie nieobecności użytkowników wystąpiła długotrwała
przerwa w dostawie energii elektrycznej.
Czas aktywności funkcji może być ustalony w przedziale od 1 do 90 dni.
Aktywacja
Dezaktywacja po powrocie
Programowanie czasu działania
15
Bottle Cooler
Ta funkcja jest używana w sytuacji, gdy konieczne jest szybkie schłodzenie napojów przez umieszczenie
ich w komorze zamrażarki.
Czas jej działania może być ustalony w przedziale od 1 do 45 minut.
W momencie osiągnięcia optymalnej temperatury emitowany jest sygnał dźwiękowy. Po wyjęciu napojów
sygnał dźwiękowy można wyłączyć, naciskając przycisk Alarm
.
Aktywacja
Dezaktywacja
Programowanie czasu działania
Ice Maker
Funkcja Ice Maker umożliwia wybór wielkości kostek lodu jako Large (duże - ustawienie podstawowe) lub
Medium (średnie), a także uruchomienie funkcji SuperIce zwiększającej ilość produkowanego lodu.
Funkcja SuperIce wyłącza się automatycznie po upływie 24 godzin.
Aktywacja funkcji wielkości kostek
Dezaktywacja
Aktywacja funkcji SuperIce
Dezaktywacja
16
Sabbath Mode (opcjonalnie)
Funkcja ta umożliwia przestrzeganie niektórych zasad religijnych, zgodnie z którymi na działanie
urządzenia nie powinno mieć wpływu zamykanie lub otwieranie drzwi (sterowanie termostatyczne,
oświetlenie wewnętrzne i produkcja lodu pozostają wyłączone).
Aktywacja
Dezaktywacja
Water Filter
Funkcja View Status umożliwia wizualizację dokładnej objętości przefiltrowanej wody (w litrach) oraz
czasu pozostałego do najbliższej wymiany filtra.
Sprawdzenie stanu filtra
Reset Filter
Funkcja Reset Filter służy do wyzerowania objętości przefiltrowanej wody oraz czasu pozostałego do
najbliższej wymiany filtra. Zresetowanie licznika jest konieczne po każdorazowej wymianie wkładu filtra.
Po 30 dniach od wyświetlenia komunikatu „Replace Filter Cartridge” (wymień wkład filtra) produkcja lodu
zostanie wstrzymana, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „No Water” (brak wody). Przywrócenie
produkcji lodu nastąpi po wyzerowaniu licznika przefiltrowanej wody za pomocą funkcji Reset Filter.
Zostaje wskazana liczba dni i objętość wody w litrach dostępna przed konieczną wymianą filtra.
Wyzerowanie licznika przefiltrowanej wody
Bypass Filter
Funkcję tę należy uruchomić w przypadku, gdy nie zachodzi konieczność filtrowania wody, gdyż jej jakość
w sieci wodociągowej jest bardzo wysoka.
Aktywacja funkcji obejścia filtra
Dezaktywacja funkcji obejścia filtra
17
Manual Clean, Water Filter (czyszczenie ręczne, filtr wody)
Jeżeli produkcja lodu pozostaje wyłączona przez długi okres, płukanie obwodu wodnego zostaje wykonane
automatycznie. Jednak w określonych przypadkach istnieje możliwość ręcznej aktywacji procesu płukania
uzupełniającego. Operacja powinna być powtarzana do momentu, gdy użyta woda będzie czysta.
Ręczne czyszczenie filtra
Należy ustawić tackę na lód lub inny odpowiedni pojemnik we właściwym położeniu do odbioru
wody, a następnie zamknąć szufladę. Po zakończeniu operacji wymyć tackę.
Menu ‒ ustawienia podstawowe
Po naciśnięciu przycisku Menu
należy użyć przycisku W górę/dół
i wybrać
TriMode Options
Komora zamrażarki może być w razie potrzeby przestawiona na tryb pracy chłodziarki lub Dynamic 0°.
Ustawienie funkcji chłodziarki (Fridge)
Ustawienie funkcji Dynamic 0°
Przywrócenie funkcji zamrażarki (Freezer)
Ustawienia domyślne (Default Settings)
Ta funkcja umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych i skasowanie wszystkich
dokonanych uprzednio zmian.
Przywrócenie ustawień domyślnych
UWAGA: Po przywróceniu ustawień domyślnych konieczna jest reaktywacja wybranego uprzednio
trybu pracy komory wielofunkcyjnej w przypadku, gdy był to tryb chłodziarki lub Dynamic 0°.
18
Ustawienie daty (Set Date)
Na wyświetlaczu zostanie pokazana data w formacie dd:mm:rr (dzień:miesiąc:rok) z pulsującym polem
dnia. Za pomocą przycisków W górę i W dół
należy ustawić właściwy dzień i nacisnąć Enter
w
celu potwierdzenia i przejścia do następnego pola; po zatwierdzeniu roku data zostanie ustalona.
Ustawienie daty
Wyświetlenie daty (Show Date)
Funkcja ta służy do włączenia/wyłączenia pola daty na wyświetlaczu.
Aktywacja pola daty
Dezaktywacja pola daty
Ustawienie czasu (Set Time)
Czas (godzina i minuta) pokazywany jest na wyświetlaczu w formacie gg:mm z pulsującym polem gg. Za
pomocą przycisków W górę i W dół
należy ustawić właściwą godzinę i nacisnąć Enter
w celu
potwierdzenia i przejścia do następnego pola.
Po zatwierdzeniu minut czas zostanie ustalony.
Ustawienie czasu
Format czasu 12/24 (Set 12/24)
Jest to funkcja wyboru 12-godzinnego lub 24-godzinnego formatu wyświetlania czasu.
Ustawienie formatu 12-godzinnego
Ustawienie formatu 24-godzinnego
19
Wyświetlanie czasu (Show Time)
Celem tej funkcji jest włączanie i wyłączanie ciągłego wyświetlania czasu.
Aktywacja ciągłego wyświetlania czasu
Dezaktywacja
Język
Ta funkcja umożliwia wybór języka wyświetlacza.
Włoski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Skala temperatury °C lub °F (Set °C/°F)
Dzięki tej funkcji wartość temperatury może być wyświetlana w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.
Generalnie temperatura w urządzeniu jest wyświetlana w stopniach Celsjusza.
Ustawienie temperatury w stopniach Celsjusza
Ustawienie temperatury w stopniach Fahrenheita
Aktywacja i dezaktywacja blokady klawiatury (Keypad lock)
Za pomocą tej funkcji można włączać i wyłączać blokadę klawiatury
Aktywacja
Dezaktywacja
20
Układ wewnętrzny (pozycjonowanie, regulacja, usuwanie)
Szuflada Dynamic 0°
Szuflada jest przymocowana do prowadnic
ślizgowych za pomocą dwóch nakrętek.
• Aby wyjąć szufladę, należy odkręcić nakrętki
mocujące i wyciągnąć szufladę.
Szuflada wielofunkcyjna
Górną szufladę wielofunkcyjną należy
wymontować w ten sam sposób, co szufladę
Dynamic 0°.
• Aby wyjąć wewnętrzną szufladę wielofunkcyjną,
należy odkręcić nakrętki mocujące.
Tacka na lód
Tacka znajduje się w górnej szufladzie komory
zamrażarki.
• Po wyjęciu należy umieścić ją z powrotem na
swoim miejscu.
Nie wkładać rąk lub palców w przestrzeń w
pobliżu pracującej kostkarki do lodu.
21
Włączanie i korzystanie z kostkarki do lodu
Aby uruchomić kostkarkę do lodu, po instalacji
urządzenia nacisnąć przycisk funkcji Ice Maker
.
Czy kostki lodu wydzielają nietypowy
zapach?
Lód, będąc substancją porowatą, łatwo absorbuje
zapachy z bezpośredniego otoczenia.
Kostki lodu znajdujące się w zasobniku na lód
przez długi czas mogą pochłaniać takie zapachy,
sklejać się ze sobą i powoli tracić swoją objętość.
Należy pamiętać, że odbiór pierwszych kostek lodu
może nastąpić dopiero po 12‒24 godzinach.
Wielkość produkcji wynosi 10 kostek na cykl przy
około 10
cyklach w ciągu 24 godzin.
Takie kostki lodu nie są zalecane do użytku.
Wydajność zależy od temperatury ustawionej w
zamrażarce, temperatury otoczenia i częstotliwości
otwierania drzwi. Jeżeli chłodziarka pracuje bez
podłączenia do sieci wodociągowej należy upewnić
się, że funkcja kostkarki do lodu jest wyłączona
(przez naciśnięcie przycisku
).
Inne sposoby zapobiegania absorpcji zapachów:
• Zasobnik na kostki lodu należy od czasu do
czasu myć ciepłą wodą. Przed operacją mycia
zasobnika należy wyłączyć kostkarkę. Wypłukać
i wytrzeć do sucha.
• Sprawdzić, czy w zamrażarce nie znajduje się
popsuta lub przeterminowana żywność.
Wszystkie produkty żywnościowe o silnym
zapachu powinny być szczelnie opakowane lub
przechowywane w zamkniętych pojemnikach,
aby zachować komorę wolną od zapachów.
• W niektórych modelach należy wymienić filtr
wodny.
• W niektórych przypadkach może zachodzić
konieczność sprawdzenia domowej instalacji
wodnej.
Kostkarka wytwarza lód do chwili całkowitego
napełnienia tacki i wyłącza się automatycznie po
osiągnięciu maksymalnego poziomu.
Funkcja SuperIce umożliwia zwiększenie liczby
kostek lodu wytwarzanej w ciągu 24 godzin,
podczas gdy funkcja Set Cube Size pozwala na
wybór wielkości produkowanych kostek.
Wydajność kostkarki do lodu wynosi około 100
kostek na dobę.
Hałas podczas pracy
Dźwięki uważane za normalne
• Pomruk/szmer: chłodziarka pracuje. Wentylator
obiegu powietrza jest włączony.
• Bulgotanie, brzęczenie lub odgłos pienienia: płyn
chłodzący przepływa przez przewody.
• Pstrykanie: włączanie i wyłączanie silnika.
Zamykanie i otwieranie się zaworu
elektromagnetycznego doprowadzenia wody.
• Stukot: kostki lodu wpadają do zasobnika na lód.
Jeżeli na kostki lodu nie ma dużego popytu,
należy opróżniać tackę na lód co 8‒10 dni.
Przyleganie kostek lodu do siebie jest objawem
normalnym.
Przy mniejszym zapotrzebowaniu na lód starsze
kostki mogą stracić przejrzystość, nabrać
dziwnego smaku i zmniejszyć swą objętość.
Kostkarka zostaje automatycznie wyłączona po
aktywacji trybu wakacyjnego (Vacation).
Uwaga: Urządzenie jest wyposażone w dwie
niezależne od siebie sprężarki. Jest zatem objawem
normalnym, że jedna z nich zawsze pracuje.
Przy pierwszym uruchomieniu kostkarki zaleca
się odrzucenie pierwszej pełnej zawartości tacki
na lód.
Jeżeli chłodziarka pozostawała wyłączona przez
co najmniej miesiąc, zalecane jest
przeprowadzenie cyklu płukania filtra wodnego.
Do zasobnika na kostki lodu nie wolno wkładać
butelek lub produktów w celu ich szybkiego
ochłodzenia. Może to zablokować kostkarkę i
spowodować jej uszkodzenie.
22
Filtr wody
Filtr wody zapewnia dostawę wysokiej jakości
wody do produkcji kostek lodu. Może on
przefiltrować do 3000 litrów wody w
maksymalnym okresie 6 miesięcy.
W niektórych modelach w prawej górnej części
panelu sterowania jest wyświetlany stan użytkowy
filtra: podświetlenie całego pola oznacza, że filtr
został właśnie wymieniony na nowy. Pole o kolorze
białym wskazuje, że okres sprawności filtra spadł
poniżej 20%. Gdy okres sprawności filtra zbliża się
do końca, na wyświetlaczu pojawia się komunikat
„Replace Filter Cartridge” (wymień wkład filtra).
Wymiana filtra
Filtr znajduje się wewnątrz komory chłodziarki za
górną szybą szklaną. Przed wymianą filtra należy
wyłączyć kostkarkę do lodu przez naciśnięcie
przycisku funkcji Ice Maker. Następnie należy
wejść do Menu i wybrać funkcję „Manual Clean”
(czyszczenie ręczne). Po zakończeniu cyklu
płukania wylać wodę z zasobnika na lód i wytrzeć
go do sucha.
Otworzyć szklaną osłonę i ostrożnie przekręcić filtr
o ćwierć obrotu w lewo do momentu oddzielenia
go od obudowy. Z filtra wycieknie mała ilość
wody, co jest objawem normalnym. Zdjąć kołpak z
nowego wkładu i wprowadzić go do obudowy,
ostrożnie obracając o ćwierć obrotu w prawo, aż
zablokuje się na swoim miejscu.
Oświetlenie
Optymalne naświetlenie wnętrza zapewniają paski
LED oświetlające komorę chłodziarki od góry i
zestawy lampek LED oświetlające bezpośrednio
poszczególne obszary komory chłodziarki, szuflad
trybu Dynamic 0° i szuflady zamrażarki.
W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii
systemu oświetlenia jego naprawa powinna być
przeprowadzona przez wykwalifikowanego
technika serwisowego.
23
Wskazówki ogólne
Chłodziarka została zaprojektowana w sposób
zapewniający utrzymanie stałej temperatury i
prawidłowej wilgotności w każdej komorze.
Ponadto podwójny układ chłodzenia powoduje, że
zamrożona żywność i lód nie absorbują zapachów z
komory świeżej żywności, a wilgoć obecna w
chłodziarce nie zamarza i nie odkłada się w postaci
szronu. Niemniej jednak do prawidłowego
przechowywania artykułów żywnościowych nie
wystarczy sama doskonała chłodziarka. Należy
również znać podstawowe zasady z dziedziny
zdrowia i higieny, dotyczące przechowywania
żywności.
Konieczne jest okresowe sprawdzanie, czy artykuły
spożywcze znajdują się w stanie najwyższej
jakości.
Objawami zepsucia żywności są zazwyczaj pleśń,
nieprzyjemny zapach i zmiana konsystencji.
Jednak w niektórych przypadkach powyższe
objawy nie są całkiem oczywiste.
Jeżeli zachodzi podejrzenie, że żywność była
przechowywana zbyt długo i mogła się zepsuć, nie
należy jej konsumować (lub nawet próbować),
nawet jeżeli jej wygląd nie budzi wątpliwości.
Bakterie powodujące psucie się żywności mogą
wywoływać również zatrucia i choroby u ludzi.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości żywność
należy wyrzucić.
Trzeba pamiętać, że wszystkie rodzaje żywności
zmieniają z upływem czasu swoją charakterystykę.
Zmiany te zaczynają się na długo przed
skonsumowaniem produktów za sprawą obecnych
w nich mikroorganizmów, które rozmnażając się
powodują obniżenie jakości.
Proces ten ulega przyspieszeniu na skutek
niewłaściwego postępowania, temperatury
przechowywania i poziomu wilgotności.
Dlatego też jest szczególnie ważne, aby
przestrzegać podanych poniżej wskazówek, których
zastosowanie pozwoli na eksploatację
chłodziarki/zamrażarki w najbardziej racjonalny i
bezpieczny sposób i przechowywanie żywności w
najlepszych warunkach tak długo, jak to jest
możliwe.
Chłodziarka
Chłodziarka
od +2°C do +8°C
od +2°C do +8°C
Komora Dynamic 0°
Niska temperatura
Od -2°C do +2°C
Należy pamiętać, że komora Dynamic 0° nadaje się
najlepiej do przechowywania delikatnych
produktów żywnościowych, ponieważ zapewnia
ona stałą uśrednioną temperaturę niższą lub równą
0°C.
Komora wielofunkcyjna
Aby w pełni wykorzystać przestrzeń komory
wielofunkcyjnej:
• wyjąć szufladę
• wyjąć górną szufladę
24
Multi-temperature
Multi-temperature
od −15°C do −22°C
od −15°C do −22°C
Zasady zachowania wysokiej jakości produktów żywnościowych
przed wysychaniem. Na pakunkach i pojemnikach
należy zawsze umieścić datę.
• Artykuły żywnościowe powinny być umieszczone
na półkach w taki sposób, aby nie blokowały
otworów wentylacyjnych wewnątrz komory.
Przy zakupie artykułów delikatesowych
Zawsze stosować następujące środki ostrożności:
• Pakiety zawierające surowe mięso, ryby lub drób
należy wkładać do plastikowych toreb, aby nie
kapało z nich na inne artykuły.
• Mięso, drób i ryby kupować w ostatniej kolejności.
Nie zostawiać artykułów delikatesowych w
nagrzanym samochodzie. Na wypadek wysokich
temperatur lub długich podróży w samochodzie
zawsze powinna się znajdować torba
termoizolacyjna.
• Sprawdzać daty i okresy przydatności do spożycia
podane na produktach, aby mieć pewność, że są
one świeże.
• Przy zakupie świeżej żywności należy zachować
ostrożność i nabywać ją tylko w ilościach
możliwych do skonsumowania w ciągu tygodnia.
• Ciepłe potrawy powinny pozostawać w
temperaturze pokojowej przez co najmniej 2
godziny przed umieszczeniem ich w chłodziarce,
chyba że została uprzednio włączona funkcja
Shopping urządzenia.
Przygotowując żywność
• Umyć wszystkie przedmioty wchodzące w kontakt
z żywnością.
• Starannie umyć ręce przed i po kontakcie z
żywnością.
• Pojemniki, utensylia i przyrządy kuchenne
wchodzące w kontakt z mięsem, rybami i drobiem
powinny być wysterylizowane.
• Gąbki służące do mycia akcesoriów kuchennych
powinny być sterylizowane raz w tygodniu.
• Jeżeli skóra na dłoniach jest uszkodzona, używać
plastikowych rękawic.
• Rozmrażać żywność w chłodziarce lub w kuchence
mikrofalowej, nigdy nie na blacie kuchennym.
Produkty rozmrożone w kuchence mikrofalowej
należy natychmiast przyrządzić.
• Zawsze marynować żywność w komorze
chłodziarki.
• Ryby i drób należy przepłukać przed użyciem.
• Podczas przygotowania potraw chronić je przed
skażeniem, nie dopuszczając do kontaktu surowego
mięsa, ryb, drobiu i ich płynów z innymi
produktami. Przykładowo, nie używać tych samych
powierzchni roboczych i utensyliów do obróbki
mięsa, ryb i drobiu co do przygotowania warzyw.
• Utrzymywać w doskonałej czystości deski do
krojenia, niezależnie od tego z czego są wykonane.
• Należy je myć ciepłą wodą z mydłem i spłukiwać
lekkim roztworem dezynfekcyjnym.
Przed umieszczeniem żywności w
chłodziarce
Sprawdzić temperaturę we wszystkich komorach
urządzenia na panelu sterowania:
• Temperatura w komorze chłodziarki powinna
wynosić 8°C lub mniej, a w komorze zamrażarki
−18°C.
• Należy przestrzegać zaleceń dotyczących czasu i
temperatury przechowywania, podanych w
zamieszczonych poniżej tabelach.
• Surowe mięso, ryby i drób powinny być
przechowywane oddzielnie od innych artykułów
żywnościowych, aby uniknąć ich przemoczenia.
Przyrządzanie żywności
• Nie próbować smaku surowych lub częściowo
przygotowanych mięs, drobiu, ryb i jajek.
• Mięso należy dusić w temperaturze powyżej 75°C.
W plastrach grubszych niż 5 cm należy sprawdzać
temperaturę termometrem do mięsa. Jeżeli plastry
są cieńsze, stan mięsa można określić po kolorze
wywaru (przejrzysty lub różowy).
• Obróbkę termiczną nierozmrożonego mięsa należy
przedłużyć 1,5 raza w stosunku do normalnego
czasu obróbki.
• Pieczenie mięsa i drobiu w piekarniku powinno
odbywać się w temperaturze co najmniej 160°C.
• Białka i żółtka jajek powinny być gotowane do ich
całkowitego ścięcia.
• Nie używać tych samych pojemników do
przechowywania surowych i (częściowo)
ugotowanych jajek.
• Jeżeli piekarnik lub kuchenka mikrofalowa są
wyposażone w sondę termiczną, należy jej używać.
Przed umieszczeniem żywności w
chłodziarce
• Mięso, ryby i drób powinny być umieszczone w
chłodziarce w swoim oryginalnym opakowaniu,
chyba że opakowanie to jest potargane lub
podziurawione.
Powtarzająca się manipulacja tymi artykułami
może być przyczyną dostania się do nich bakterii.
• Korzystne jest przechowywanie żywności w
zamrażarce w specjalnych pojemnikach
opakowanych w torby do mrożenia lub folię
aluminiową, jeżeli zamierzony okres
przechowywania przekracza 2 miesiące.
Zapobiegnie to wysuszeniu i obniżeniu jakości.
• Należy opisywać i datować pakunki.
• Żywność przechowywana w komorze chłodziarki
powinna być opakowana w plastikową folię lub
umieszczona w plastikowych pudełkach bądź
pojemnikach podciśnieniowych, aby uchronić ją
25
owoców i warzyw przechowywanych w chłodziarce
oraz częstotliwości otwierania drzwi, powodującego
kontakt ze środowiskiem zewnętrznym.
Obecność wody na dnie jest objawem całkowicie
normalnym; powinna być ona eliminowana w trakcie
pracy chłodziarki. Jednak w rzadkich przypadkach
nagromadzenia się zbyt dużej ilości wody należy ją
wytrzeć po wyjęciu dolnej szuflady.
Postępowanie z resztkami potraw
• Resztki potraw przechowywać w chłodziarce i w
zamrażarce w małych zamykanych pojemnikach.
Przed umieszczeniem w chłodziarce należy je
całkowicie ostudzić. W tym celu należy je
odstawić na co najmniej dwie godziny od chwili
przyrządzenia, zapewniając obieg powietrza wokół
pojemnika dla przyspieszenia stygnięcia.
• Oznaczyć datę na pojemnikach z resztkami i zużyć
je w zalecanym czasie.
• Przed podaniem resztek potraw należy je przykryć
i podgrzać.
• Sosy i zupy powinny być zagotowane. Resztki
potraw spożywać po podgrzaniu do temperatury co
najmniej 75°C.
• Jeżeli resztki popsuły się lub zachodzi takie
podejrzenie, należy je wyrzucić.
Jeżeli w powietrzu lub w żywności znajdującej się
w szufladach komory Dynamic 0° obecna jest duża
ilość wilgoci, dno komory może być pokryte
warstwą wody lub lodu (przy nastawie
temperatury pomiędzy 0°C a −2°C).
Jest to stan normalny, wywołany wysokim
poziomem wilgotności w komorze Dynamic 0°;
duża wilgotność w połączeniu z niską temperaturą
zapewniają dłuższy okres przechowywania
żywności.
Woda lub lód mogą zniknąć same w przypadku
obniżenia się poziomu wilgotności powietrza;
można również wytrzeć wodę ręcznikiem. Jeżeli
wytworzy się cienka warstwa lodu, należy podnieść
temperaturę w komorze Dynamic 0° do +2°C i
następnego dnia wytrzeć wodę ręcznikiem.
W przypadku, gdy warstwa lodu jest grubsza,
może okazać się konieczne wyłączenie komory
Dynamic 0° na jeden dzień w celu jej rozmrożenia.
Unikalną cechą produktów Vertigo jest kombinacja
szuflad na owoce i warzywa z mikroperforowanej
stali nierdzewnej i wewnętrznych powierzchni komór
ze stali nierdzewnej, co sprzyja zachowaniu
optymalnego poziomu wilgotności wewnątrz
urządzenia, a w rezultacie przedłużeniu okresu
przechowywania owoców i warzyw.
W normalnych warunkach użytkowania na dnie
komory chłodziarki poniżej dolnej szuflady może
gromadzić się woda.
Zależy to od kilku czynników ‒ temperatury i
wilgotności powietrza otoczenia, wilgotności
Zalecenia dotyczące przechowywania świeżej żywności
Warzywa
Umyć warzywa w zimnej wodzie i starannie osuszyć. Umieścić je w zamykanych
podciśnieniowo pojemnikach, plastikowych pudełkach lub torebkach na warzywa w
szufladzie komory Dynamic 0°.
Owoce
Świeże owoce umyć i wysuszyć. Bardzo aromatyczne owoce zapakować w plastikowe
torebki.
Owoce powinny być umieszczone w komorze Dynamic 0° o wysokim poziomi
wilgotności.
Paczkowane
mięso
Umieścić w chłodziarce w oryginalnym opakowaniu.
Po otwarciu wsadzić resztę produktu do plastikowej torebki lub zawinąć w folię
aluminiową.
Świeże mięso,
ryby i drób
Usunąć oryginalne opakowanie, wsadzić produkty do plastikowych torebek lub
pojemników i bezzwłocznie umieścić w chłodziarce.
Jajka
Umieścić jajka w chłodziarce w oryginalnym opakowaniu lub w pojemniku, uprzednio
ich nie myjąc. Sprawdzić datę ważności i zużyć jajka w ciągu dwóch tygodni od
zakupu.
Mleko, śmietana Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Umieścić w chłodziarce na półkach i
i twarogi
zużyć w ciągu pięciu dni od zakupu.
Sery
Umieścić w szufladzie Fresco w oryginalnym opakowaniu.
Po otwarciu przełożyć do hermetycznej torebki plastikowej lub owinąć w folię
aluminiową.
Resztki potraw
Po wystygnięciu przykryć szczelnie folią aluminiową lub umieścić w plastikowym
pojemniku, aby zapobiec wysychaniu i rozprzestrzenianiu się zapachu.
26
Zalecenia dotyczące przechowywania mrożonej żywności
Żywność
mrożona
Przechowywać w torebkach plastikowych do zamrażania produktów spożywczych.
Torebki muszą być hermetycznie zamknięte, aby nie dopuszczać powietrza i wilgoci.
Rozmrożonego mięsa nie wolno ponownie zamrażać.
Lody
Konsystencja lodów zależy od jakości śmietany użytej do ich produkcji. Ogólnie rzecz
biorąc, lody wysokiej jakości zawierają dużą ilość śmietany, dlatego też dla
zachowania ich sztywnej konsystencji potrzebna jest bardzo niska temperatura w
zamrażarce. Oznacza to, że stosunkowo miękkie lody niekoniecznie muszą być
objawem problemu powodującego podniesienie temperatury ponad normalny poziom.
decyzji odnośnie do najlepszego zużytkowania
przechowywanej żywności.
Gdy po dłuższym okresie braku zasilania
napięcie powróci, zostanie wyemitowany sygnał
dźwiękowy ostrzegający, że temperatura w
chłodziarce podniosła się ponad normalny
poziom. Dodatkowo na wyświetlaczu zostanie
pokazana przez 1 minutę najwyższa
temperatura osiągnięta wewnątrz komór
chłodziarki, co stanowi pomoc w podjęciu
Po upływie minuty wyświetlacz powróci do
normalnego trybu pracy, a przycisk Alarm
będzie w dalszym ciągu pulsował.
Ponowne naciśnięcie przycisku Alarm
spowoduje ponowne wyświetlenie najwyższych
temperatur.
Zalecane okresy przechowywania żywności
Świeże produkty żywnościowe
Miejsce przechowywania
Czas
Duże porcje
Komora Dynamic 0°
4 dni
Steki wołowe, drób i dziczyzna
Komora Dynamic 0°
3 dni
Mięso mielone
Komora Dynamic 0°
Carpaccio
Komora Dynamic 0°
1‒2 dni
Do natychmiastowej
konsumpcji
Surowe mięso
Mięso po obróbce termicznej
Mięso gotowane i mięso pieczone
Komora chłodziarki
2 dni
Sos mięsny
Komora chłodziarki
6 dni
Surowa i gotowana ryba
Komora Dynamic 0°
2 dni
Zupy i buliony
Komora chłodziarki
2 dni
Makaron
Komora chłodziarki
2 dni
Wędliny i garmażerka
Komora Dynamic 0°
3 dni
Twarogi
Komora Dynamic 0°
2‒3 dni
Sery dojrzałe długoterminowe
Komora chłodziarki
Kilka miesięcy
Jajka (świeże, niemyte)
Komora chłodziarki
2 tygodnie
Otwarte puszki
Komora chłodziarki
2‒3 dni
Surowe warzywa (w perforowanych torbach)
Komora Dynamic 0°
1 tydzień
Ryby
Inne
27
Zalecane okresy przechowywania żywności
Żywność mrożona
Miejsce przechowywania
Czas
Wołowina, cielęcina, jagnięcina i mięso kozie
Komora zamrażarki
Wołowina, cielęcina, jagnięcina i mięso kozie
Komora zamrażarki
Mielona wołowina
Komora zamrażarki
(steki) 6‒12 miesięcy
(mięso z kością ) 4‒6
miesięcy
1‒2 miesiące
Wieprzowina
Komora zamrażarki
(bez kości) 4‒6 miesięcy
Wieprzowina
Komora zamrażarki
(z kością) 2‒3 miesiące
Mielona wieprzowina
Komora zamrażarki
1‒2 miesiące
Pozostałości mięsne
Komora zamrażarki
2‒3 miesiące
Całe kurczaki i indyki
Komora zamrażarki
8‒12 miesięcy
Gęsi, kaczki i bażanty
Komora zamrażarki
4‒8 miesięcy
Ryby
Komora zamrażarki
1‒2 miesiące
Małże
Komora zamrażarki
2‒3 miesiące
Potrawy gotowane
Komora zamrażarki
1‒2 miesiące
Warzywa
Komora zamrażarki
8‒12 miesięcy
Owoce
Komora zamrażarki
6‒12 miesięcy
Desery i ciasta
Komora zamrażarki
2‒3 miesiące
Konserwacja i czyszczenie
Elementy stalowe należy czyścić ścierką z
mikrofibry i gąbką z zestawu dołączonego do
urządzenia.
Szczegółowe wskazówki znajdujące się w
dołączonym zestawie powinny być skrupulatnie
przestrzegane. Nigdy nie używać wyrobów
ściernych lub metalicznych, mogących
zarysować i trwale uszkodzić satynowe
wykończenie chłodziarki.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek
czynności czyszczenia lub konserwacji odłączyć
chłodziarkę od zasilania elektrycznego.
Należy szczególnie uważać, aby nie spowodować
jakichkolwiek uszkodzeń obwodu płynu
chłodzącego.
Przecierać ścierką i gąbką zawsze zgodnie z
kierunkiem satynowego wykończenia powierzchni
stalowej.
Aby zachować połysk powierzchni stalowych,
należy co jakiś czas polerować je lekko wilgotną
ścierką z mikrofibry.
Do części aluminiowych (uchwytów i profili półek
szklanych) nie używać gąbki.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby otwory
wentylacyjne chłodziarki lub szafy, w której się ona
znajduje, nie były nigdy przesłonięte żadnymi
elementami.
28
Czyszczenie kratek wentylacyjnych, filtra i skraplacza
Do jego czyszczenia należy użyć odkurzacza z
miękką szczotką, włączonego na maksymalne
ssanie. Szczotkę należy przesuwać wzdłuż listewek
kratki.
W przypadku szczególnie dużego nagromadzenia
kurzu można wyjąć kratkę wentylacyjną, co
umożliwi bardziej staranne oczyszczenie filtra. W
takim przypadku należy też sprawdzić stan
żebrowanego skraplacza i również oczyścić go w
miarę potrzeby.
• Odczekać około 30 minut, aby skraplacz
osiągnął temperaturę pokojową.
W tym celu należy:
• Starannie oczyścić skraplacz zgodnie z
rysunkiem, usuwając wszystkie ślady kurzu;
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
skraplacza.
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk Unit
na głównym panelu sterowania przez około
3 sekundy.
• Odkręcić kratkę wentylacyjną od cokołu i wyjąć
ją.
• Włączyć ponownie urządzenie, naciskając
przycisk Unit
na głównym panelu
sterowania przez około 3 sekundy.
• Oczyścić starannie kratkę wentylacyjną i filtr za
pomocą odkurzacza.
Ze względu na ostre krawędzie żeber skraplacza
należy podczas czyszczenia używać odpowiedniej
ochrony dłoni i przedramion (rękawic).
Czyszczenie wnętrza
Umyć elementy wewnętrzne i części wyjmowane
ciepłą wodą z dodatkiem małej ilości detergentu i
szczypty sody.
Nigdy nie używać wody do czyszczenia części
elektrycznych, oświetlenia i panelu sterowania.
Wypłukać i natychmiast wysuszyć.
Nie należy przyspieszać rozmarzania za pomocą
przyrządów mechanicznych czy innych metod.
Nie narażać zimnych elementów szklanych na
kontakt z gorącą wodą.
Nie myć żadnych elementów chłodziarki w
zmywarce do naczyń; może to doprowadzić do
ich uszkodzenia lub nieodwracalnej deformacji.
Co 6 miesięcy na wyświetlaczu pojawia się
komunikat „Check Cond.”; należy wówczas
oczyścić skraplacz i nacisnąć przycisk Enter na 5
sekund w celu zresetowania.
29
Instrukcja wykrywania i usuwania usterek
Instrukcji należy użyć w przypadku zauważenia nieprawidłowości działania urządzenia, przed skontaktowaniem się z
centrum serwisowym. Może ona pomóc w samodzielnym rozwiązaniu problemu lub dostarczyć ważnych informacji
umożliwiających szybki i efektowny serwis techniczny.
Komunikat o
nieprawidłowym działaniu
Komora chłodziarki lub
zamrażarki nie działa
Usterki i defekty są zwykle wykazywane na wyświetlaczu.
Problemy, których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, mają przypisane
kody błędów.
Czy urządzenie jest podłączone do gniazda sieci elektrycznej?
Czy w gnieździe sieciowym jest napięcie?
Czy został użyty przycisk Unit
?
Temperatura w komorze
Czy na wyświetlaczu pojawił się kod błędu?
chłodziarki lub zamrażarki Czy temperatura jest prawidłowo ustawiona?
jest za wysoka
Czy drzwi lub szuflady były otwarte przez długi czas?
Czy w chłodziarce umieszczono ostatnio duże ilości żywności?
Chłodziarka nie wyłącza się Należy pamiętać, że podczas upałów lub jeśli pomieszczenie jest intensywnie
przez długi czas
ogrzewane, sprężarka chłodziarki może być aktywna przez dłuższe okresy, co jest
objawem normalnym.
Czy drzwi lub szuflady były otwarte przez długi czas?
Czy w chłodziarce umieszczono ostatnio duże ilości żywności?
Sprawdzić, czy drzwi są zamknięte i czy artykuły żywnościowe lub pojemniki nie
blokują ich pełnego domknięcia.
Urządzenie wydaje
Dźwięki wydawane przez wentylatory i sprężarki podczas pracy lub w fazie
nietypowe dźwięki
odmrażania są objawem normalnym.
Hałas może być głośniejszy w zależności od ustawienia chłodziarki i jej
bezpośredniego otoczenia.
Kondensacja wewnątrz i na W bardzo wilgotnym klimacie wystąpienie kondensacji jest zjawiskiem normalnym.
zewnątrz chłodziarki
Kondensacja może też być związana z dłuższym otwarciem drzwi lub szuflad.
W każdym przypadku ważne jest, aby drzwi były zawsze szczelnie zamknięte.
W chłodziarce lub
Czy drzwi były otwarte przez długi czas?
zamrażarce tworzy się szron Czy drzwi są szczelnie zamknięte?
lub lód
Jeżeli drzwi nie da się całkowicie zamknąć, należy skontaktować się z dostawcą
sprzętu.
W przypadku nagromadzenia się szronu lub lodu w komorze Dynamic 0° z powodu
częstego i długotrwałego otwierania drzwi należy wyłączyć funkcję Dynamic 0° za
pomocą odpowiedniego przycisku na panelu sterowania. Odczekać, aż szron lub lód
stopnieje, następnie wyjąć szufladę i osuszyć dolną i boczne powierzchnie komory.
Wewnątrz chłodziarki
Wykonać kompletne czyszczenie urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją.
powstają nieprzyjemne
Szczelnie pakować artykuły spożywcze. Nie przechowywać żywności zbyt długo.
zapachy
Trudności w otwarciu drzwi Konstrukcja chłodziarki zapewnia hermetyczne zamknięcie.
Przy zamykaniu drzwi może powstać wewnątrz stan podciśnienia: w takiej sytuacji
należy odczekać kilka sekund w celu wyrównania ciśnienia przed ponownym
otwarciem drzwi.
Nie działa kostkarka do
Upewnić się, że kostkarka jest włączona (przycisk
jest aktywny).
lodu
Aby uruchomić kostkarkę, nacisnąć przycisk.
Upewnić się, że urządzenie jest podłączone do sieci wodociągowej.
30
Kostkarka do lodu
wytwarza zbyt małe ilości
lodu
Kostki lodu sklejają się w
pojedynczy blok
Lód ma dziwny smak lub
kolor
Kostkarka do lodu produkuje około 10 kostek lodu w ciągu 2½ godziny.
Jeżeli kostki lodu nie są odbierane zbyt często, mogą one uformować pojedynczy blok
lodowy. Należy go usunąć, a następnie zaczekać na wyprodukowanie świeżych kostek
lodu.
Przy pierwszym uruchomieniu kostkarki zaleca się odrzucenie pierwszej pełnej
zawartości zasobnika na lód.
Jeżeli chłodziarka była wyłączona przez ponad 1 miesiąc lub jeżeli wkład filtra nie był
wymieniany w przeciągu 6 miesięcy, może zachodzić konieczność jego wymiany.
Należy uzyskać potwierdzenie hydraulika lub specjalisty ds. uzdatniania wody, że za
powstały problem nie jest odpowiedzialna sieć wodociągowa.
Powiadomienia o nieprawidłowościach działania pokazywane
na wyświetlaczu
Komunikat na
wyświetlaczu
Power Failure !!
Door Fridge OPEN
Opis nieprawidłowości działania
Przedłużająca się przerwa w dostawie energii elektrycznej
Urządzenie podejmuje pracę samoczynnie, a wyświetlacz pokazuje najwyższą
osiągniętą wartość temperatury
Otwarte drzwi chłodziarki
Komunikat pojawia się kilka minut po otwarciu drzwi
Multi-temperature OPEN
Drzwi zamrażarki są otwarte
Komunikat pojawia się kilka minut po otwarciu drzwi
No water
No water
Filtr nie został wymieniony pomimo żądania lub status filtra nie został
zresetowany po wymianie
Wymienić wkład filtra wodnego
Komunikat pojawia się, gdy poziom sprawności filtra spadnie do 30%
Replace filter
Fridge too warm
Fridge too warm
Patrz Instrukcja rozwiązywania problemów
Fridge too cold
Fridge too cold
Odczekać 12 godzin. Jeżeli objaw nie ustępuje, skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta
W komorze Dynamic 0° jest za ciepło
Patrz Instrukcja rozwiązywania problemów
W komorze Fresco jest za
ciepło
Fresco too cold
W komorze Dynamic 0° jest za zimno
Odczekać 12 godzin. Jeżeli objaw nie ustępuje, skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta
Multi-temperature too warm Freezer too warm
Patrz Instrukcja rozwiązywania problemów
Multi-temperature too cold
Error Code...
Freezer too cold
Odczekać 12 godzin. Jeżeli objaw nie ustępuje, skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta
Problemy funkcjonalne
Skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta, które może pomóc rozwiązać
problem, lub przekazać sprawę do najbliższego punktu pomocy technicznej
31
Serwis Techniczny (posprzedażny)
Przed skontaktowaniem się z Serwisem
Technicznym firmy KitchenAid:
1. Sprawdzić, czy nie ma możliwości
samodzielnego usunięcia usterki z wykorzystaniem
instrukcji wykrywania i usuwania usterek.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby
sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła. Jeśli wynik jest
negatywny, wyłączyć ponownie urządzenie i
sprawdzić je ponownie po godzinie.
3. Jeżeli rezultat jest w dalszym ciągu negatywny,
należy skontaktować się z Serwisem Technicznym.
Podać następujące informacje:
• Dokładny adres
• Numer telefonu wraz z numerem kierunkowym
Uwaga:
Kierunek otwierania drzwi można zmienić.
Jeżeli operację tę wykona Serwis Techniczny,
jest to usługa nieobjęta gwarancją.
• rodzaj usterki
• model urządzenia
• Numer serwisowy (numer po słowie
„SERVICE" na tabliczce znamionowej
znajdującej się wewnątrz urządzenia)
32
Mapa Menu ‒ funkcje
Shopping Fridge Off
Shopping ON/OFF
Shopping Fridge
Shopping Fridge On
Shopping Time
Set Hours: 1
Vacation Fridge Off
Vacation ON/OFF
Vacation Fridge
Vacation Fridge On
Vacation Time
Set Hours: 1
Shopping TriMode Off
Shopping ON/OFF
Shopping TriMode
Shopping TriMode On
Shopping Time
Set Hours: 1
Vacation TriMode Off
Vacation ON/OFF
Vacation TriMode
Vacation TriMode On
Vacation Time
Set Hours: 1
Set Cooling Time
Set Time: 20 min
FUNKCJE
Bottle Cooler
Bottle Cooler Off
Cooler ON/OFF
Bottle Cooler On
Set Cube Size
Ice Maker
Size: LARGE
Super Ice Off
Super Ice ON/OFF
Super Ice On
Set Sabbath Mode
Sabbath Mode Off
Sabbath Mode On
View Status
Status Filter
Reset Filter
Water Filter
Bypass Filter Off
Bypass Filter
Manual Clean
33
Bypass Filter On
Mapa Menu ‒ ustawienia
Freezer
TriMode Options
Fresco
Fridge
Ustawienia domyślne
(Default Settings)
Date
Enter to Confirm
Ustawienie daty
(Set Date)
Wyświetlenie daty
(Show Date)
DATE: 01-01-2009
DATE: 01-01-2009 On
DATE: 01-01-2009 Off
Ustawienie czasu
(Set Time)
USTAWIENIA
Time
Wyświetlanie czasu
(Show Time)
TIME: 01:01
TIME: 01:01 On
TIME: 01:01 Off
Set: 24
Set View
Set: 12
italiano
english
Language
français
deutsch
español
Skala temperatury
°C lub °F
(Set °C/°F)
Keypad lock
Set °C
Set °F
On/Off
34
Printed in Italy
r 03/18
400011181239
PL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement