KitchenAid | KHIT 6010/I | Instruction for Use | KitchenAid KHIT 7710/I Instruction for Use

501971902073_NL
6-11-2007
17:07
Pagina 1
KHIT 6010/I
KHIT 7710/I
Gebruiksaanwijzing
501971902073_NL
6-11-2007
17:07
Pagina 2
501971902073_NL
6-11-2007
17:07
Pagina 3
Alvorens de inductiekookplaat te gebruiken
4
Installatie
4
Elektrische aansluiting
6
Tips voor energiebesparing
7
Milieutips
7
Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
8
Accessoires bij de kookplaat
9
Reiniging en onderhoud van de inductiekookplaat
9
Het opsporen van storingen
10
Consumentenservice
10
501971902073_NL
6-11-2007
17:07
Pagina 4
Alvorens de inductiekookplaat te gebruiken
• Lees om optimaal gebruik te kunnen maken van uw nieuwe apparatuur de gebruiksaanwijzing
aandachtig door en houd deze bij de hand als naslagwerk.
Installatie
Kookplaat
• De kookplaat moet in een werkblad met een dikte van
tussen de 20 mm en 50 mm geplaatst worden.
• De afstand tussen de onderkant van de inductiekookplaat
en de kast of het afscheidende paneel moet minstens zoals
aangegeven op figuur “A” zijn.
• Als de kookplaat naast een kast geïnstalleerd moet worden,
laat dan een ruimte van tenminste 100 mm vrij vanaf de
rand van de kookplaat.
• Maak een opening in het werkblad volgens de afmetingen die
weergegeven worden in het apart bijgeleverde
productinformatieblad.
• Breng de bij de kookplaat geleverde pakking rondom de kookplaat
aan (tenzij deze al is aangebracht) nadat u het oppervlak ervan
schoongemaakt heeft
Belangrijk
Om te voorkomen dat de elektronische schakelingen oververhit
raken en beschadigd worden, raden wij het volgende aan:
• Installeer de kookplaat niet dichtbij de afwasmachine of
wasmachine, zodat de elektronische schakelingen niet in
contact komen met stoom of vocht, waardoor de
schakelingen beschadigd kunnen worden.
Als er een oven onder de kookplaat geïnstalleerd is (door ons
gefabriceerd), is het noodzakelijk dat deze uitgerust is met een
koelsysteem en moeten de op figuur “B” aangegeven afstanden
aangehouden worden.
Er mag niets tussen de kookplaat en de oven zitten (kruiselingse rails,
schotten, steunen, etc.).
Als de oven voorzien is van de zelfreinigingsfunctie (pyrolyse) mag de
kookplaat tijdens deze functie niet gebruikt worden.
Als de temperatuur van de elektronische schakelingen de maximaal
toegestane temperatuur overschrijdt, wordt de kookplaat
automatisch uitgeschakeld; wacht in dit geval enkele minuten tot de
interne temperatuur van de elektronische schakelingen gedaald is tot
een aanvaardbaar niveau, waarna u de kookplaat weer kunt
inschakelen.
• Schakel de kookplaat na gebruik uit.
4
Achterwand
Voorzijde
501971902073_NL
6-11-2007
17:07
Pagina 5
Installatie
A) Als het werkblad van hout vervaardigd is, gebruik dan de
bijgeleverde beugels, veerklemmen en schroeven.
• Plaats de 4 klemmen (A) in hun behuizing op de lijst van de
kookplaat, zie fig. 1.
• Meet het midden van de verticale zijden van de cut-out volgens
fig. 2.
• Plaats het midden van de beugels (C) op het midden van de
eerder genoemde zijde.
• De bovenkant van de beugels moet uitgelijnd zijn met het
oppervlak van het werkblad.
• Bevestig de kookplaat met de 4 bijgeleverde schroeven (B) in de
daarvoor bedoelde gaten.
• Plaats de kookplaat in het gemaakte gat, zodat de veerklemmen
(A) in de aanslagen van de beugels (B) (fig. 4 en 5) blokkeren.
B) Als het werkblad van marmer of andere materialen
(kunststof, keramiek, steen etc.) is, moet de kookplaat met een
speciale bevestigingsset geïnstalleerd worden. Neem contact op
met de KitchenAid consumentenservice.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
5
501971902073_NL
6-11-2007
17:07
Pagina 6
Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting moet tot stand gebracht worden voordat u
het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet. Het apparaat moet
geïnstalleerd worden door een gekwalificeerde technicus die volledig op
de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. De
installatie moet in het bijzonder uitgevoerd worden in
overeenstemming met de voorschriften van het plaatselijke
elektriciteitsbedrijf. Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de netspanning in uw woning. De aarding van het
apparaat is wettelijk verplicht: gebruik uitsluitend stroomgeleiders van
de juiste afmetingen. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor
letsel aan personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg
is van het niet naleven van de bovengenoemde voorschriften. Gebruik
voor de elektrische aansluiting een kabel van het type H05 RR-F zoals
aangegeven is in onderstaande tabel:
Netspanning
Geleiders
Aantal x afmeting
230V ~ +
3 X2,5 mm2
230-240V ~ +
3 X2,5 mm2 (alleen voor Australië)
230V 3~ +
4 X 1,5 mm2
400V 3N ~ +
5 X1,5 mm2
400V 2N ~ +
4 X1,5 mm2
Als de kookplaat reeds voorzien is van een netsnoer, zie dan het
schema voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, zoals
vermeld op het productinformatieblad.
Het apparaat moet op het elektriciteitsnet aangesloten worden
via een meerpolige tussenschakelaar met een afstand van min. 3
mm tussen de contacten.
Let op: het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat te kunnen
verwijderen uit het werkblad en moet zodanig geplaatst worden dat
schade of oververhitting ten gevolge van contact met de plaat
vermeden wordt.
Klemaansluitingen
Opmerking: de geel/groene aardkabel moet aan het contact met het
teken
verbonden worden en langer zijn dan de andere draden.
• Maak het klemblok zoals aangegeven op het deksel (A) open.
• Strip ca. 70 mm van de kabelbekleding van het netsnoer (B) af.
• Strip ca. 10 mm van de kabelbekleding van de draden af. Steek het
netsnoer in de kabelklem en sluit de draden aan op het klemblok
zoals aangegeven op het aansluitschema dat naast het klemblok
aangebracht is.
• Bevestig het netsnoer (B) door middel van de kabelklem.
• Sluit het klemblok met het deksel (A).
• Nadat de elektrische aansluiting tot stand gebracht is, bevestigt u de
kookplaat in het werkblad en haakt u deze in de draagveren, zoals te
zien is op de illustratie.
Bij elke aansluiting op de netspanning voert de kookplaat enkele
seconden lang een automatische controle uit.
6
501971902073_NL
6-11-2007
17:07
Pagina 7
Tips voor energiebesparing
• Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die
van de kookzone.
• Gebruik alleen potten en pannen met een platte bodem.
• Houd zo mogelijk het deksel op de pan tijdens het koken.
• Kook groenten, aardappelen enz. met weinig water om de
bereidingstijd zo kort mogelijk te houden.
• Met een snelkoker kunt u nog meer energie en tijd besparen.
NEE!
VOOR NOG BETERE RESULTATEN:
• Zet de pan in het midden van de kookzone die op de keramische
inductiekookplaat getekend is.
Milieutips
1. Verpakking
• Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar zoals wordt aangegeven door het symbool (
).
2. Producten
• Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op
de juiste manier weggegooid wordt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen.
Het symbool
op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet
als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het afgegeven worden bij een
geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Afdanking moet
uitgevoerd worden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Wend u zich voor meer informatie over verwerking, hergebruik en recycling van dit product tot de
daartoe aangewezen plaatselijke instantie, de afvalinzameldienst of de winkel waar u het product
gekocht heeft.
Verklaring van overeenstemming
• Deze apparatuur is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in
overeenstemming met de (EG) voorschrift nr. 1935/2004.
• Deze apparatuur is alleen bedoeld voor het bereiden van voedsel.
• Elk ander gebruik van de apparatuur (bv. verwarmen van een ruimte) wordt beschouwd als oneigenlijk
gebruik en is mogelijk gevaarlijk.
• De apparatuur is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met:
• veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere
verordeningen vervangt).
• de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 89/336/EEG “Elektromagnetische compatibiliteit”;
• de vereisten van de Richtlijn 93/68/EEG.
7
501971902073_NL
6-11-2007
17:07
Pagina 8
Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
• Let op: met het oog op het gewicht van het product wordt geadviseerd om tijdens het installeren met
twee personen te werken.
• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door gebruikers (met inbegrip van kinderen) met beperkte
motorische, zintuiglijke en geestelijke vermogens en ook niet door onervaren gebruikers, tenzij zij
voldoende geïnstrueerd zijn met betrekking tot het gebruik ervan door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint.
• Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat wanneer deze in gebruik is en wanneer deze net uitgezet
is.
• Laat reparaties of aanpassingen aan de apparatuur uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerde
vakman.
• Zorg ervoor dat de elektrische bedrading of andere elektrische apparatuur in de buurt van de
kookplaat niet in contact komt met hete onderdelen.
• Als er een kookzone niet aangaat dan kan het zijn dat de pan niet van de juiste maat is of dat de pan
niet geschikt is voor inductie. Pannen die geschikt zijn voor inductie zijn voorzien van een ijzeren
bodem. Om te controleren of uw pannen geschikt zijn moet u een magneet gebruiken. Als de magneet
eraan vast kleeft dan is de pan geschikt. Als de pan van de kookzone af gehaald wordt schakelt de zone
uit en wordt de letter “U” op het display weergegeven. Deze verdwijnt als de pan weer op de
kookzone gezet wordt en de kookzone weer inschakelt.
• Schakel de verwarmingsplaten/kookzones niet in wanneer er geen pan op gezet is.
• Reinig het apparaat nooit met water onder hoge druk of met stoomreinigingsapparatuur.
• Als er vloeistof op het bedieningspaneel gemorst wordt of overkookt, wordt de kookplaat
uitgeschakeld. Neem het bedieningspaneel zorgvuldig af om de kookplaat opnieuw te kunnen
gebruiken.
• Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels of deksels mogen niet op het oppervlak van de
kookplaat gelegd worden omdat zij heet kunnen worden.
Om onherstelbare schade aan het keramische oppervlak te vermijden mag het volgende niet
gebruikt worden:
- pannen met een niet volledig platte bodem;
- metalen pannen met een geëmailleerde bodem.
• Druk aan het einde van de bereiding op de toets
.
• Do not use the cooktop as a work or support surface.
• Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als extra oppervlak.
• Blijf tijdens het bereiden van voedsel in de buurt van het apparaat omdat er brandgevaar bestaat.
• Als het keramische oppervlak mocht breken of als er barsten in komen door hardhandige behandeling
(vallende voorwerpen enz.), schakel de kookplaat dan van het net uit en neem onmiddellijk contact op
met de consumentenservice.
• Leg geen voedsel dat verpakt is in aluminiumfolie, plastic bakjes of doeken op de hete kookzones.
• Schuif geen pannen over het keramische oppervlak, dit kan krassen veroorzaken.
• Zorg dat u geen suiker of soortgelijke producten op de kookplaat morst. Reinig de kookplaat indien
nodig zorgvuldig volgens de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.
• Verwarm nooit blikjes of potten van blik met voedsel.
8
501971902073_NL
6-11-2007
17:07
Pagina 9
Accessoires bij de kookplaat
Kinderbescherming AMH 122
Dit accessoire kan besteld worden bij de consumentenservice,
onderdeel nr. 4819 310 18436.
Reiniging en onderhoud van de inductiekookplaat
Reinig de kookplaat, als deze afgekoeld is, na ieder gebruik. Dit
voorkomt het aankoeken van vuil en maakt het reinigen eenvoudiger.
Belangrijk: reinig het apparaat nooit met stoomreinigingsapparatuur.
• Gebruik een schone doek, absorberend keukenpapier en
afwasmiddel of een reinigingsmiddel dat geschikt is voor
keramische kookplaten.
• Verwijder aangekoekt vuil met de bijgeleverde schraper.
• Voedselresten moeten verwijderd worden voordat ze hard
worden.
• Voedingsmiddelen met een hoog suikergehalte (karamel,
vruchtensap, jam enz.) die overkoken op de kookplaat of
gemorste suiker moeten onmiddellijk met de schraper verwijderd
worden voordat ze kunnen inbakken op het keramische
oppervlak.
• Gebruik geen schuurmiddelen, bleekmiddel, ovenreinigers of
pannensponsjes.
De kookplaat moet regelmatig behandeld worden met een
beschermende was die geschikt is voor keramische kookplaten.
Belangrijk
Controleer regelmatig of er zich stof onder het apparaat gevormd
heeft, in de buurt van de inlaatopening van koellucht of de
uitlaatopeningen. Hierdoor kan de ventilatie en de koeling van het
elektronische systeem belemmerd worden en kan de goede werking
van de kookplaat verminderd worden.
9
501971902073_NL
6-11-2007
17:07
Pagina 10
Het opsporen van storingen
De kookplaat werkt niet
• Heeft u bij het drukken op de bedieningsknoppen de aanwijzingen in het gedeelte "Gebruik van de
kookplaat" op het aparte "Productinformatieblad" gevolgd?
• Is er misschien een stroomuitval opgetreden?
• Heeft u de kookplaat zorgvuldig droog gemaakt na reiniging?
1. Als er een plaat gekozen is en “F” op het display verschijnt, neem dan contact op met de
consumentenservice en geef door dat er F op het display weergegeven wordt.
- Met uitzondering van het bericht “F03” of “ER03”, wat betekent dat de bedieningszone niet
goed schoongemaakt is.
- Volg, om het probleem op te lossen, de aanwijzingen in het deel “Reiniging en onderhoud van de
keramische kookplaat” op.
2. Als er als u op de aan-knop van de kookplaat drukt één van de volgende codes weergegeven wordt:
F12, F13, F22, F25, F31, F36, F47, E2, E5, E6, E7, E9 neem dan contact op met de
consumentenservice en geef de code die weergegeven wordt door.
3. Als de kookplaat na intensief gebruik niet werkt, dan is de binnentemperatuur van de kookplaat te
hoog. Wacht een paar minuten tot de kookplaat afgekoeld is. Het display laat de code “F21” zien.
Belangrijk!
Als het nadat u de inductiekookplaat gebruikt heeft niet lukt om de kookplaat uit te schakelen moet u de
stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen en de consumentenservice bellen.
Koelventilator
De kookplaat is uitgerust met een koelventilator die op twee verschillende snelheden functioneert, al
naargelang van de binnentemperatuur van de kookplaat. Als de kookplaat een bepaalde temperatuur
bereikt wordt het vermogen van alle kookzones automatisch verlaagd of wordt indien nodig de hele
kookplaat uitgeschakeld. Dit is om de elektronica te beschermen. Als de kookplaat afgekoeld is wordt het
vermogen van de kookzones weer verhoogd tot normaal of als de kookplaat uitgeschakeld was, wordt de
kookplaat weer ingeschakeld. De koelventilator kan ook na uitschakeling van de kookplaat nog een paar
minuten blijven functioneren.
Consumentenservice
Voordat u contact opneemt met de consumentenservice
1. Probeer het probleem eerst zelf op te lossen op basis van de in
“Het opsporen van storingen” beschreven punten.
2. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om te bekijken of
de storing nog steeds optreedt.
Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de
consumentenservice.
Houd de volgende informatie bij de hand:
• een korte beschrijving van de storing;
• het type en het model van de kookplaat;
• het servicenummer (nummer achter het woord Service op het
typeplaatje) bevindt zich aan de onderkant van de kookplaat. Het
servicenummer staat ook vermeld in het garantieboekje;
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.
Opmerking: het niet naleven van deze aanwijzingen kan de
veiligheid en de kwaliteit van de kookplaat ernstig in gevaar
brengen.
10
501971902073_NL
6-11-2007
17:07
Pagina 11
501971902073_NL
6-11-2007
17:07
Pagina 12
Whirlpool Europe S.r.l.
Viale G. Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA)
Phone 0332.759111 - Fax 0332.759268
www.whirlpool.eu
Printed in Italy
11/07
5019 719 02073
n
NL
Download PDF

advertising