KitchenAid | KHMP5 77510 | Instruction for Use | KitchenAid KHMP5 77510 Instruction for Use

NL
NL
Gebruiksaanwijzing
Deze instructies vindt u tevens op de volgende website: docs.kitchenaid.eu
Productbeschrijving en symbolen
4
Regelingssymbolen
4
Gebruik van de branders
4
Praktische adviezen voor het gebruik van de kookplaat
5
Plaatsing van de pannensteunen en woksteun
5
Ruimte tussen de kookplaat en de afzuigkap of keukenkasten (mm)
6
Sproeiertabel
6
Voorzorgsmaatregelen en suggesties
7
Milieutips
8
Eco Design Verklaring
8
Installatie
9
Gasaansluiting
9
Elektrische aansluiting
10
Installatie
10
Aanpassing aan een ander type gas
11
Vervangen van de sproeiers
11
Vervangen van de sproeiers in de wokbrander
12
Afstellen van het minimale stromingsniveau van de gaskranen
12
Reiniging en onderhoud
13
Reiniging en onderhoud van de gasbranders
13
Opsporen van storingen
14
Klantenservice
14
Productbeschrijving en symbolen
1. Verwijderbare pannensteunen
2. Hulpbrander
3. Halfsnelle brander
4. Snelle brander
5. Halfsnelle brander
6. Professionele wokbrander
7. Bedieningsknop hulpbrander
8. Bedieningsknop voor de halfsnelle brander
9. Bedieningsknop voor de professionele wokbrander
10. Bedieningsknop sneller brander
11. Bedieningsknop voor de halfsnelle brander
Regelingssymbolen
Standaard branders
Professionele branders
OFF
OFF
Maximale vlam
Maximale vlam buitenste ring/maximale vlam binnenste ring
Minimale vlam
Minimale vlam buitenste ring/maximale vlam binnenste ring
Maximale vlam binnenste ring/buitenste ring uitgeschakeld
Minimale vlam binnenste ring/buitenste ring uitgeschakeld
Gebruik van de branders
Eén van de branders inschakelen:
1. Draai de relevante bedieningsknop naar links
tot de indicator zich ter hoogte van het
symbool met de maximale vlam bevindt
.
2. Druk op de bedieningsknop om de brander
aan te steken.
3. Nadat de brander aangestoken is, moet u de
bedieningsknop nog ongeveer 5 seconden
ingedrukt houden om het
veiligheidsthermokoppel dat op de brander
gemonteerd is, in te schakelen. Het
thermokoppel schakelt de gastoevoer naar de
brander uit als de vlam per ongeluk uitgaat (bijv.
door een windvlaag, een tijdelijke onderbreking
van de gastoevoer, het overkoken van vloeistof).
Als de brander niet binnen ongeveer 15
seconden ontsteekt, schakelt u de brander uit
en controleert u of de dop en het plaatje van
de brander correct aangebracht zijn. Wacht
minimaal 1 minuut voordat u het opnieuw
probeert.
De professionele brander inschakelen:
1. Als u beide ringen tegelijkertijd wilt
inschakelen, draait u de bedieningsknop naar
links naar het symbool met de maximale vlam
Als de brander uitgaat als u de
bedieningsknop loslaat, is het thermokoppel
niet ingeschakeld. Wacht minimaal 1 minuut
voordat u de stappen 1 tot en met 3 herhaalt.
van de buitenste ring/binnenste ring en drukt
u vervolgens op de bedieningsknop om de
brander te ontsteken.
2. Als u wilt dat alleen de binnenste ring blijft
branden, drukt u op de bedieningsknop en
draait u deze naar links naar het symbool met
de maximale vlam binnenste ring/buitenste
ring uitgeschakeld.
4
Praktische adviezen voor het gebruik van de kookplaat
Belangrijk:
Plaats de pannensteunen niet ondersteboven of
verschuif ze niet over de kookplaat omdat er dan
krassen kunnen ontstaan.
Als deze aanbevelingen niet worden
opgevolgd, kan het glas van de keramische
kookplaat beschadigd raken of kapot gaan en
komt de veiligheid van uw apparaat in gevaar.
Lees de gebruiksaanwijzing voor de beste
prestaties van uw kookplaat
- Gebruik pannen met een geschikte diameter
voor de brander (zie de tabel op deze pagina)
- Gebruik pannen met een vlakke bodem,
behalve bij de woksteun.
- Gebruik geen overmatige hoeveelheid water
bij het koken en plaats altijd het deksel op de
pan.
- Zorg dat de pannen volledig ondersteund
worden door de pannensteunen en niet
uitsteken buiten de randen.
Brander
Wok
Snel
Semi-snel
Hulp
Dit mag u nooit gebruiken:
- Gietijzeren potten en pannen, spekstenen
platen of schalen van aardewerk omdat deze
de pannensteunen kunnen beschadigen.
- Metalen roosters of andere onderdelen die
warmte door convectie overbrengen.
- Twee branders tegelijkertijd met maar één pan
erbovenop, bijv. een vispan.
DIAMETER PAN
24 tot 30 cm
24 tot 26 cm
16 tot 22 cm
8 tot 14 cm
Plaatsing van de pannensteunen en woksteun
Plaats de pannensteunen door de rubberen pootjes aan de onderkant van de steunen in de uitsparingen in de metalen bovenplaat te zetten.
5
Ruimte tussen de kookplaat en een afzuigkap of keukenkasten (mm)
Als er een afzuigkap boven de kookplaat moet worden geïnstalleerd, raadpleegt u de bij de afzuigkap
geleverde installatie-instructies voor de juiste hoogte boven de kookplaat.
Opmerking: Als de afstand "A" tussen de wandkasten 600 mm tot 730 mm is, moet de hoogte "B" ten
minste 530 mm zijn. Als de afstand "A" tussen de wandkasten groter is dan de breedte van de kookplaat,
moet de hoogte "B" ten minste 400 mm zijn.
Sproeiertabel
Categorie II2H3+
Type
brander
Gebruikt type gas
AARDGAS
(Methaan) G20
2-rings brander
(buitenste + binnenste)
Binnenste
Nominale
Type sproeier warmtestroom
kW
VLOEIBAAR GAS
(Butaan) G30
VLOEIBAAR GAS
(Propaan) G31
165H1+70H1
5,80
552 l/u
125A
3,00
286 l/u
78C
1,00
95 l/u
70H1
grote brander
middelgrote brander
sudderbrander
Nominaal
verbruik
97A
2-rings brander
(buitenste + binnenste)
Binnenste
102+44
middelgrote brander
66A
44
0,90
1,75
86 l/u
167 l/u
5,25
382 g/u
0,90
65 g/u
grote brander
85A
3,00
218 g/u
sudderbrander
50A
1,00
73 g/u
2-rings brander
(buitenste + binnenste)
Binnenste
102+44
middelgrote brander
66A
44
1,75
127 g/u
5,25
375 g/u
0,90
64 g/u
grote brander
85A
3,00
214 g/u
sudderbrander
50A
1,00
71 g/u
1,75
125 g/u
Verminderd
thermisch
vermogen kW
2,20
0,30
0,60
0,35
min.
Gasdruk mbar
nom.
max.
17
20
25
20
28-30
35
25
37
45
0,30
2,20
0,30
0,60
0,35
0,30
2,20
0,30
0,60
0,35
0,30
Gebruikt type gas
Configuratie model
5 branders 2C 5,8 kW
Nominaal thermisch
vermogen kW
Totaal nominaal verbruik
Benodigde lucht (m3) voor
verbranding van 1 m3 gas
G30 28-30 mbar
2C-1R-2SR -1AUX
12.75
927 g/u
30.94
G20 20 mbar
G31 37 mbar
2C-1R-2SR -1AUX
2C-1R-2SR -1AUX
13.3
12.75
Zie de sproeiertabel voor uw land
Elektriciteitstoevoer: 220-240 V ~ 50/60 Hz 0,6 W
6
1267 l/u
910 g/u
9.52
23.8
Voorzorgsmaatregelen en suggesties
Om de beste prestaties uit uw kookplaat te
halen, wordt u verzocht deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en te bewaren
voor raadpleging in de toekomst.
• Deze gebruiksaanwijzing is alleen geldig in de
landen waarvan de symbolen op het
typeplaatje op de kookplaat staan.
• De verpakking (plastic zakken, piepschuim
etc.) kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen en
moeten op de juiste manier worden afgevoerd.
• Controleer of het apparaat niet beschadigd
is tijdens het transport en verwijder alle
beschermende verpakking en folie vóór de
installatie.
• Deze kookplaat (cat. 3) is exclusief
ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Elk
ander gebruik (bijvoorbeeld het verwarmen
van ruimten) moet worden beschouwd als
oneigenlijk en is gevaarlijk.
• Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en
aangesloten op een gasaansluiting of
elektrische aansluiting door een
gekwalificeerde installateur
overeenkomstig de geldende wetgeving.
• Dit apparaat moet worden geïnstalleerd
conform de toepasselijke standaarden en
mag alleen worden gebruikt in
goedgeventileerde ruimten. Lees de
gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat
installeert en gebruikt.
• De voorgemonteerde gasaansluiting en de
gastoevoerdruk staan op het label op de
onderkant van de kookplaat. Als dit type
gas niet wordt gebruikt, raadpleegt u de
paragraaf "Aanpassing aan een ander type
gas" op pagina 11.
Opmerking:
• Als u de pannensteunen onjuist plaatst,
kunnen er krassen op de kookplaat ontstaan.
Om dit te voorkomen, moet u ervoor zorgen
dat de rubberen pootjes aan de onderkant van
de pannensteunen het enige gedeelte van de
pannensteunen is dat de kookplaat raakt.
Schuif de pannensteunen niet over het
oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een van de volgende voorwerpen niet
op het glazen oppervlak:
- Gietijzeren platen of potten en pannen van
aardewerk.
- Onderdelen die warmte door convectie
overbrengen (bijv. metalen roosters).
- Twee branders om één pan te verwarmen.
• Extra ventilatie kan nodig zijn als u het
apparaat langere tijd gebruikt (open bijv. een
raam of verhoog de snelheid van de
afzuigkap).
Waarschuwing
• Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat
en laat ze niet met de bedieningsknoppen of
met enig ander onderdeel van het apparaat
spelen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (onder wie kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens of door personen die
niet weten hoe het apparaat werkt, tenzij ze
onder toezicht hebben gestaan of instructies
met betrekking tot het gebruik van het
apparaat hebben ontvangen van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet spelen met de
pannensteunen. De rubberen pootjes onder
de pannensteunen kunnen worden ingeslikt
door kleine kinderen en ernstig letsel of
verstikking veroorzaken.
• Controleer of alle rubberen pootjes op hun
plaats zitten voordat u de pannensteunen op
de kookplaat zet.
• Controleer altijd of de bedieningsknoppen in
de uit-stand staan en draai de gaskraan dicht
als u klaar bent met koken.
• Blokkeer de luchtinlaten aan de achterkant van
het apparaat niet.
7
Milieutips
Verpakking
De verpakkingsmaterialen zijn volledig
recyclebaar en zijn gemerkt met het
recyclingsymbool
. Voer alle verpakkingen op
een verantwoorde en zorgvuldige manier af.
Voer dit apparaat af bij een AEEA-verzamelpunt
conform de plaatselijke milieuvoorschriften voor
afvalverwerking. Neem contact op met de
gemeente van uw woonplaats om te weten te
komen waar het dichtstbijzijnde verzamelpunt
zich bevindt.
Apparaat
Dit apparaat is voorzien van het merkteken
volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake
Afgedankte elektrische en elektronische
apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product correct
wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke
gevolgen voor het milieu en de gezondheid te
voorkomen. Het symbool
op het product of
de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
apparaat niet mag worden behandeld als
huishoudelijk afval.
Eco Design Verklaring
Dit apparaat voldoet aan de Ecodesign-vereisten van de Europese Richtlijn nr. 66/2014 en komt overeen
met de Europese norm EN 30-2-1.
8
Installatie
Technische informatie voor de installateur
• Dit apparaat kan worden ingebouwd in een werkblad
van 20 mm tot 40 mm dik.
• Als er geen oven onder de kookplaat geïnstalleerd
wordt, moet er een paneel onder de kookplaat
worden aangebracht om beschadiging van de
kookplaat te voorkomen en om de inhoud van het
kastje te beschermen. Dit paneel moet de gehele
onderkant van de kookplaat bedekken en moet zo
worden geplaatst dat het zich op ten minste 20 mm
afstand van de onderkant van de kookplaat bevindt en
niet meer dan 150 mm van de onderkant van het
werkblad.
• Deze kookplaat is ontworpen voor een perfecte
werking met alle ovens uit het KitchenAid-assortiment.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gehouden
als een oven van een ander merk wordt geïnstalleerd.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gehouden als een oven van een ander merk wordt
geïnstalleerd.
•
•
•
•
Voordat u het apparaat installeert, zorgt u ervoor dat:
• Waarschuwing: Dit is een zwaar apparaat en
daarom raden wij u aan dat twee personen het
apparaat installeren.
de gastoevoer (type en druk) en kalibratie van de
kookplaat compatibel zijn (zie typeplaatje op
kookplaat en tabel op pagina 6).
de keukenkasten en apparaten in de buurt van de
kookplaat hittebestendig zijn en voldoen aan de
plaatselijke voorschriften.
verbrandingsgassen uit de lucht in de ruimte worden
verwijderd door een afzuigkap of een elektrische
ventilator die is geïnstalleerd aan een muur en/of
ramen conform de geldende voorschriften.
lucht op natuurlijke wijze door een geschikte opening
kan circuleren met een diameter van niet minder dan
100 cm2. Deze moet:
- permanent zijn en toegankelijk zijn in een muur van
de ruimte die wordt geventileerd; hierdoor moet lucht
naar buiten worden afgezogen.
- zo worden gecreëerd dat deze niet per ongeluk aan
de binnen- of buitenkant kan worden geblokkeerd.
- worden beschermd door een plastic of metalen
rooster of iets dergelijks dat de diameter van 100 cm2
niet verkleint.
- zich op een plek bevinden die de afzuiging van
verbrandingsgassen niet belemmert.
Gasaansluiting
WAARSCHUWING: Dit werk moet door een gekwalificeerde monteur
worden uitgevoerd.
• Het gastoevoersysteem moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften.
• U kunt de specifieke plaatselijke voorschriften voor bepaalde landen
terugvinden in de paragraaf "Verwijzing naar plaatselijke voorschriften". Als
er geen informatie met betrekking tot uw land gegeven wordt, kunt u uw
installateur om meer informatie vragen.
• De kookplaat moet worden aangesloten op het gastoevoersysteem of de
gastank met behulp van een onbuigzame, gekoppelde koperen of stalen
leiding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften of met behulp van een
flexibele, naadloze roestvrijstalen leiding die voldoet aan de plaatselijke
voorschriften. De maximumlengte van de leiding is twee lineaire meter.
• Sluit het meegeleverde elleboogstuk (A)* of (B)* aan op de
hoofdtoevoerleiding voor de kookplaat en bevestig de meegeleverde
sluitring (C) conform EN 549.
* Gebruik elleboogstuk (A) in Frankrijk en elleboogstuk (B) in alle andere landen.
BELANGRIJK: Als u een roestvrijstalen leiding gebruikt, moet deze zo
worden geïnstalleerd dat deze geen bewegende delen van de keukenkast
kan raken. De leiding moet in een ruimte zonder obstakels gelegd worden,
waarbij de leiding over de gehele lengte gecontroleerd kan worden.
• Na aansluiting van het apparaat op de gastoevoer moeten de leidingen
met zeepsop worden gecontroleerd op lekkages. Draai bij ingeschakelde
branders de bedieningsknoppen van de maximale naar de minimale
stand om de stabiliteit van de vlam te controleren.
9
Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting moet voldoen aan de geldende wetgeving en worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.
• Informatie over de voedingsspanning en het stroomverbruik
staat vermeld op het typeplaatje.
• Het apparaat moet worden geaard.
• Als u het apparaat installeert, raden wij u aan om een
schakelaar voor alle polen te bevestigen met contacten die
3 mm worden geopend.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen
door een identiek netsnoer ( H05V2V2-FT90 ºC of H05RR-F).
Wij raden u aan om dit werk uit te laten voeren door onze
klantenservice. Neem contact op met ons
Klantcontactcentrum via 00800-3810-4026.
• Gebruik geen verlengsnoeren.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gehouden voor
letsel aan personen of huisdieren dat of voor schade aan
goederen die wordt veroorzaakt door nalatigheid bij de
naleving van de bovengenoemde voorschriften.
L
Aarde
(geel/groen)
N
Installatie
Als u het oppervlak rond de randen hebt schoongemaakt, bevestigt u de meegeleverde
afdichting aan de kookplaat zoals in de afbeelding wordt weergegeven.
Plaats de kookplaat in de opening van het werkblad en neem de afmetingen in acht die in de
gebruiksaanwijzing worden aangegeven.
Opmerking: Het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat via de bovenkant uit het
werkblad te kunnen verwijderen.
Gebruik de meegeleverde steunen (A) om de kookplaat vast te maken. Bevestig de steunen in de
relevante gaten zoals aangegeven door de pijlen en schroef ze vast afhankelijk van de dikte van het
werkblad (zie de volgende afbeeldingen).
10
Aanpassing aan een ander type gas
Als u een andere gassoort gebruikt dan de soort
die aangegeven staat op het typeplaatje en het
oranje label op de achterkant van de kookplaat,
moet u de sproeiers vervangen en de primaire
lucht voor de wokbrander aanpassen (zie de
sproeiertabel op pagina 6).
Het oranje label moet worden verwijderd en bij
de handleiding worden bewaard.
Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor
de gasdruk die aangegeven staat op pagina 6.
• Neem voor vervanging van de sproeiers
contact op met ons Klantcontactcentrum via
nummer 00800-3810-4026, of met een
erkende monteur.
• Sproeiers die niet standaard meegeleverd zijn,
moeten worden besteld bij ons
Klantcontactcentrum via nummer 00800-38104026.
• Regel de laagste stand van de kranen af.
Opmerking: bij vloeibaar petroleumgas
(G30/G31) moet de bypass-schroef volledig
worden aangedraaid. Wanneer u
moeilijkheden ondervindt bij het draaien van
de bedieningsknop, kunt u contact opnemen
met de klantenservice via ons
Klantcontactcentrum op nummer 00800-38104026 – zij zorgen voor vervanging na
vaststelling dat de kraan is beschadigd.
Vervangen van de sproeiers
Opmerking: Zie de tabel op pagina 6 om te controleren of
u het juiste type sproeier gebruikt.
A
Gewone branders (T)
1. Verwijder de dop (A).
2. Verwijder de branderring (B).
B
3. Schroef de sproeier (C) los met een 7-mm inbussleutel.
4. Vervang de sproeier door de sproeier voor de nieuwe
gassoort.
5. Bevestig de branders en de pannensteunen opnieuw.
C
Opmerking: voordat u de kookplaat installeert, moet u het
gaskalibratielabel dat bij de vervangende sproeiers is
bijgeleverd, over de huidige gasinformatie op de onderkant
van de kookplaat plakken.
11
Vervangen van de sproeiers in de wokbrander
Als u de sproeiers in de speciale brander wilt vervangen:
1. Verwijder de branderring (C), de schroeven (B) waarmee de dop
is bevestigd (A) en de dop zelf.
2. Schroef de binnenste sproeier (D) en de buitenste sproeier (E) los
met een 7-mm inbussleutel.
3. Vervang de sproeiers.
4. Bevestig de dop, schroeven en branderring opnieuw.
C
A
B
Opmerking: Zorg ervoor dat:
1. de branderring (C) na vervanging correct op de brander is
geplaatst.
D
Afstellen van het minimale stromingsniveau van de gaskranen
Het minimale stromingsniveau wordt met de kraan afgesteld op de
laagste positie (kleine vlam) .
De primaire lucht in de branders hoeft niet te worden afgesteld.
Om ervoor te zorgen dat het minimale niveau goed afgesteld is,
verwijdert u de bedieningsknop en stelt u de schroef op de kraan
als volgt af:
1. Draai de schroef vaster om de vlamhoogte te verkleinen (-).
2. Draai de schroef losser om de vlamhoogte te vergroten (+).
3. Draai bij ingeschakelde branders de bedieningsknoppen van de
maximale
naar de minimale
stand om de stabiliteit van
de vlam te controleren.
12
E
Reiniging en onderhoud
Koppel de kookplaat los van de netvoeding.
Wacht tot de kookplaat is afgekoeld voordat u
met de reiniging of het onderhoud begint.
Om de kookplaat in perfecte conditie te houden,
moeten voedselresten verwijderd worden en
moet de kookplaat na elk gebruik worden
schoongemaakt.
- Zorg dat zure of alkaline stoffen, zoals azijn,
mosterd, zout of citroensap, niet langdurig in
contact komen met de kookplaat.
- Geadviseerd wordt om gemorste vloeistoffen
(water, saus, koffie etc.) onmiddellijk af te
nemen.
- Gebruik geen schuurmiddelen en
pannensponsjes.
- Gebruik geen stoomreinigers.
- Gebruik geen brandbare producten.
- Alle geëmailleerde en glazen onderdelen
moeten worden gereinigd met warm water
en/of een neutraal reinigingsmiddel.
Reiniging van de kookplaat:
- Reinig de oppervlakken van de kookplaat met
een sopje van lauwwarm water en een neutraal
schoonmaakmiddel, spoel ze na en maak ze
grondig droog met een zachte doek of zeem.
- Langdurig contact met hard water of
agressieve reinigingsmiddelen zouden de
roestvrijstalen oppervlakken kunnen aantasten
of bevlekken. Reinigingsmiddelen met chloor,
chloormengsels of ammoniak en
reinigingsmiddelen met een hoog zuurgehalte
brengen onherstelbare schade aan de
kookplaat toe. Lees het productlabel om er
zeker van te zijn dat het product geschikt is
voordat u het gebruikt.
Reiniging en onderhoud van de gasbranders
3. Bevestig de branders en doppen weer op de
juiste plaatsen.
4. Zorg ervoor dat u elke pannensteun op de
juiste manier terugplaatst bij elke brander.
De pannensteunen en branders kunnen worden
verwijderd om ze makkelijker te kunnen
schoonmaken.
1. Was ze zorgvuldig met de hand af in warm
water met een mild reinigingsmiddel. Zorg dat
ingebrand vuil wordt verwijderd en dat de
openingen van de brander niet verstopt zijn.
De interne dop van de brander (D op pagina
12) is gemaakt van koper en gaat op
natuurlijke wijze glanzen als deze heet wordt.
Maak deze na elk gebruik schoon met een
product dat specifiek is ontwikkeld voor koper.
Gebruik warm water en een mild
reinigingsmiddel voor het reinigen van de
externe dop van de brander (C op pagina 12).
Gebruik nooit schurende producten of
schuursponsjes omdat hierdoor de speciale
laag op het oppervlak wordt beschadigd.
2. Spoel en droog goed af.
Opmerking: De uiteinden van de elektronische
bougies en thermokoppels moeten regelmatig
worden schoongemaakt om ze in goede staat te
houden. Reinig ze zeer zorgvuldig met een
vochtige doek. Als er ingebrand voedsel op zit,
moet dit voorzichtig worden verwijderd met een
tandenstoker.
Om te voorkomen dat de elektronische
bougies beschadigd raken, gebruikt u de
kookplaat alleen als de branders en
pannensteunen zich op de juiste plek
bevinden.
13
Opsporen van storingen
Als de kookplaat niet goed werkt, lees dan eerst
deze paragraaf door voordat u contact opneemt
met ons Klantcontactcentrum.
2. de openingen van de brander naar het
thermokoppel niet verstopt zijn.
3. het uiteinde van het thermokoppel schoon is.
Probleem: de brander ontsteekt niet of de
vlam is niet stabiel. Controleer of:
1. de gas- of elektriciteitstoevoer niet
onderbroken is en of de bedieningsknop
opengedraaid is.
2. de gastoevoer niet op is.
3. de openingen van de brander niet verstopt zijn.
4. het uiteinde van de elektronische bougie
schoon is.
5. alle onderdelen van de brander zich op de
juiste positie bevinden.
Probleem: de pannen staan niet stabiel.
Controleer of:
1. de onderkant van de pan volledig vlak is.
2. de pan zich in het midden van de brander
bevindt.
3. de pannensteunen correct geplaatst zijn met
alle rubberen pootjes op hun plaats.
Als u na al deze controles en na het opnieuw inen uitschakelen van de kookplaat nog steeds
problemen hebt, neem dan contact op met ons
Klantcontactcentrum via nummer 00800-38104026.
Probleem: de vlam gaat uit. Controleer of:
1. de bedieningsknop goed ingedrukt is
gehouden tijdens het inschakelen van de
brander, om het veiligheidsthermokoppel de
tijd te geven om in te schakelen.
Klantenservice
Controleer voordat u contact opneemt met het
Klantcontactcentrum of het probleem verholpen kan worden
aan de hand van de tips voor het opsporen van storingen.
• Als de storing aanhoudt, kunt u contact met ons opnemen via
nummer 00800-3810-4026. Het is handig als u de volgende
informatie bij de hand hebt:
• Een korte beschrijving van de storing.
• Het serienummer en modelnummer van het apparaat.
• Het servicenummer (het nummer achter het woord "Service" op
het typeplaatje aan de onderkant van de kookplaat. Het
servicenummer staat ook in het garantieboekje.
• Uw naam, volledige adres (met postcode) en telefoonnummer.
Opmerking: Als er een probleem is met uw kookplaat en u
neemt geen contact met ons op, kan de veiligheid en kwaliteit
van het apparaat in gevaar komen.
14
Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico
Viale G.Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA), Italië
Tel. +39 0332 759111 - Fax +39 0332 759268
www.whirlpool.eu
Gedrukt in Italië.
06/16
400010887315
n
Download PDF

advertising