KitchenAid | KOTSPB 60600 | Instruction for Use | KitchenAid KOTSP 60600 Instruction for Use

Instruccions d’ús
INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS
4
Instal·lació8
Protecció del medi ambient
9
Declaració de disseny ecològic
9
Guia de resolució de problemes
9
Servei postvenda
10
Cleaning10
Manteniment11
Instruccions d’ús del forn
13
Taula de descripció de les funcions
26
Taula de cocció
28
Taula de receptes provades
32
Ús recomanat i consells
33
Aquestes instruccions també estan disponibles al web: www.kitchenaid.eu
INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS
LA SEGURETAT ÉS LA NOSTRA PRIORITAT
Aquest manual i el propi aparell proporcionen advertències importants de
seguretat, que s’han de llegir i seguir en tot moment.
Aquest és el símbol de perill, que pertany a la seguretat, i que
adverteix els usuaris dels possibles riscs per a ells mateixos i per als
altres. Totes les advertències de seguretat porten al davant el símbol
de perill i els termes següents:
PERILL
Indica una situació perillosa que,
si no s’evita, provocarà lesions greus.
ADVERTÈNCIA
Indica una situació perillosa que,
si no s’evita, pot provocar lesions greus.
Totes les advertències de seguretat proporcionen
detalls específics del risc potencial present i indiquen
com reduir el risc de lesió, danys i descàrrega elèctrica
com a conseqüència de l’ús inadequat de l’aparell.
Seguiu amb cura les instruccions següents:
• Feu servir guants de protecció per desembalar
l’aparell i instal·lar-lo.
• Abans de dur a terme cap feina d’instal·lació, cal
desconnectar l’aparell del subministrament elèctric.
• La instal·lació i el manteniment ha de realitzar-los
un tècnic qualificat, tot respectant les instruccions
del fabricant i la normativa local de seguretat. No
repareu ni substituïu cap part de l’aparell a menys
que s’indiqui expressament al manual de l’usuari.
• La substitució del cable d’alimentació l’ha de dur a
terme un electricista qualificat. Contacteu amb un
Centre d’Assistència Tècnica autoritzat.
• Segons la normativa, és obligatori que l’aparell
estigui connectat a terra.
• El cable d’alimentació ha de ser prou llarg per
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
connectar l’aparell a la presa de corrent principal
quan estigui instal·lat a l’allotjament.
Perquè la instal·lació compleixi la normativa de
seguretat vigent, s’ha d’utilitzar un interruptor de
desconnexió omnipolar amb una separació mínima
entre contactes de 3 mm.
No utilitzeu adaptadors d’endolls múltiples si el forn
està equipat amb un endoll.
No utilitzeu allargadors.
No tibeu el cable d’alimentació.
Els components elèctrics han de quedar fora de
l’abast de l’usuari després de la instal·lació.
Si la superfície de la placa d’inducció està
esquerdada, no feu servir la placa i desconnecteu
l’aparell per evitar la possibilitat de descàrregues
elèctriques (només en els models amb funció
d’inducció).
No toqueu l’aparell amb cap part del cos humida i no
l’utilitzeu amb els peus descalços.
L’aparell està dissenyat únicament per al seu ús com
a aparell domèstic per cuinar aliments. No es permet
cap altre ús (com ara escalfar habitacions).
El fabricant declina qualsevol responsabilitat
per l’ús inapropiat o l’ajustament incorrecte dels
comandaments.
L’aparell i les seves parts accessibles s’escalfen durant
l’ús.
S’ha de procurar no tocar els elements tèrmics.
Els nens menors de 8 anys han de mantenir-se’n
allunyats, tret que se’ls supervisi contínuament.
Els nens a partir de 8 anys i les persones amb
capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o
manca d’experiència i coneixements poden fer servir
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
aquest aparell només sota supervisió o en cas que
hagin rebut instruccions sobre l’ús segur de l’aparell
i comprenguin els perills a què s’exposen. Impediu
als nens jugar amb l’aparell. No permeteu que els
nens netegin o facin el manteniment d’usuari sense
supervisió.
Durant i després de l’ús, no toqueu els elements
tèrmics ni les superfícies interiors de l’aparell, ja que
existeix el risc de cremades. No deixeu que l’aparell
toqui la roba o altres materials inflamables fins que
tots els components s’hagin refredat completament.
Al final de la cocció, teniu cura en obrir la porta de
l’aparell, deixant sortir gradualment l’aire calent o
el vapor abans d’accedir al forn. Quan la porta de
l’aparell està tancada, surt aire calent per l’obertura
de damunt del tauler de control. No obstruïu les
obertures de ventilació.
Feu servir guants per treure les cassoles i accessoris,
tenint cura de no tocar els elements tèrmics.
No col·loqueu materials inflamables dins o a prop de
l’aparell: pot iniciar-se un foc si l’aparell s’encén sense
voler.
No escalfeu ni cuineu pots ni recipients hermètics a
l’aparell.
La pressió que s’acumula a l’interior pot fer explotar
el pot i fer malbé l’aparell.
No feu servir recipients fabricats amb materials
sintètics.
Els olis i greixos sobreescalfats s’encenen fàcilment.
Estigueu sempre alerta quan cuineu aliments rics en
greixos i oli.
Mai deixeu de vigilar l’aparell quan assequeu menjar.
Si feu servir begudes alcohòliques per cuinar
6
•
•
•
•
•
•
•
aliments (com ara rom, conyac o vi), recordeu que
l’alcohol s’evapora a altes temperatures. Com a
conseqüència, existeix el risc que els vapors que
desprèn l’alcohol s’encenguin en entrar en contacte
amb l’element tèrmic elèctric.
No utilitzeu mai aparells de neteja amb vapor.
No toqueu el forn durant el cicle de piròlisi.
Mantingueu els nens lluny del forn durant el cicle
de piròlisi. Cal que traieu les restes de menjar de
la cavitat del forn abans d’iniciar el cicle de neteja
(només als forns amb funció de piròlisi).
Mantingueu els animals allunyats de l’àrea on es trobi
l’aparell durant i després del cicle de piròlisi (només
als forns amb funció de piròlisi).
Feu servir només la sonda de temperatura
recomanada per a aquest forn.
Per netejar el vidre de la porta del forn, no feu servir
netejadors abrasius ni rascadors metàl·lics esmolats,
ja que poden ratllar la superfície i acabar provocant
que el vidre es trenqui.
Assegureu-vos que l’aparell estigui apagat abans de
substituir la bombeta per evitar la possibilitat d’una
descàrrega elèctrica.
No feu servir paper d’alumini per tapar el menjar al
recipient de cocció (només als forns que inclouen
recipient de cocció).
ELIMINACIÓ D’ELECTRODOMÈSTICS
• Aquest aparell està fabricant amb materials reciclables o reutilitzables.
Elimineu l’aparell d’acord amb la normativa local d’eliminació de residus.
Abans d’eliminar els aparells, talleu els cables elèctrics per tal que no es
puguin connectar a la corrent.
• Per a més informació sobre el tractament, la recuperació i el reciclatge
d’aparells elèctrics domèstics, contacteu amb l’autoritat local pertinent,
amb el servei de recollida de residus domèstics o amb la botiga on el vau
comprar.
7
Instal·lació
Després de desembalar el forn, comproveu que no
ha sofert danys durant el transport i que la porta
del forn tanca correctament.
Si trobeu problemes, contacteu amb el venedor
o amb el servei postvenda més proper. Per evitar
qualsevol dany, no traieu el forn de la base d’escuma
de poliestirè fins al moment de la instal·lació.
Preparació de l’allotjament
• Les unitats de cuina en contacte amb el forn
han de ser resistents a la calor (mín. 90 °C).
• Realitzeu totes les operacions de tall dels armaris
i elimineu amb compte totes les restes de fusta i
serradures abans de muntar el forn a l’allotjament.
• Després de la instal·lació, és possible que ja no
es pugui accedir a la part inferior del forn.
• Per a un funcionament correcte de l’aparell, no
obstruïu la separació mínima entre el taulell i
la part superior del forn.
1. Per canviar l’ajustament de l’absorció de
potència, gireu el regulador de funcions fins a
«SETTINGS» i seleccioneu.
2. Confirmeu amb el botó
3. Seleccioneu «power» al menú
4. Confirmeu amb el botó
5. Seleccioneu «LOW»
6. Premeu el botó; apareixerà un missatge a la
pantalla que confirma la vostra selecció.
Cleaning
Settings
Traditional
Appliance and display settings
Language
Power
Time
Appliance and display settings
Connexió elèctrica
Assegureu-vos que la tensió indicada a la placa
de característiques de l’aparell és la mateixa
que la del subministrament elèctric. La placa de
característiques es troba a la part de davant del
forn (visible en obrir la porta).
• La substitució del cable d’alimentació (tipus
H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) l’ha de dur a terme
un electricista qualificat. Contacteu amb un
Centre d’Assistència Tècnica.
El forn està programat per funcionar amb una absorció
de potència superior als 2,5 kW (s'indica amb la
paraula «HIGH» als ajustaments, com es mostra a la
següent figura), compatible amb un subministrament
elèctric domèstic superior als 3 kW. Si la potència de la
instal·lació domèstica és inferior, cal abaixar l’ajustament
(«,LOW» als ajustaments). A la següent taula es mostren
els ajustaments d’alimentació elèctrica recomanats per
als diferents països.
PAÍS
AJUSTAMENT
D’ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA
ALEMANYA
HIGH
ESPANYA
LOW
FINLÀNDIA
HIGH
FRANÇA
HIGH
ITÀLIA
LOW
HOLANDA
HIGH
NORUEGA
HIGH
SUÈCIA
HIGH
REGNE UNIT
LOW
BÈLGICA
HIGH
8
High
Low
Over 2.5 kW
RECOMANACIONS GENERALS
Abans de l’ús:
• Retireu les peces de protecció de cartró, la
pel·lícula protectora i les etiquetes adhesives
del forn i dels accessoris.
• Retireu els accessoris del forn i escalfeu-lo a
200 °C durant una hora aproximadament per
eliminar l’olor i els vapors del material aïllant i
el greix protector.
Durant l’ús:
• No col·loqueu objectes pesants sobre la porta
ja que es podria fer malbé.
• No us repengeu a la porta ni pengeu res del
mànec.
• No cobriu l’interior del forn amb paper
d’alumini.
• No vesseu aigua a dins d’un forn calent, ja que
això podria fer malbé el revestiment d’esmalt.
• No arrossegueu cassoles ni paelles pel fons del
forn perquè es podria fer malbé el revestiment
esmaltat.
• Assegureu-vos que els cables elèctrics d’altres
aparells no toquen parts calentes del forn ni
queden atrapats amb la porta.
• No exposeu el forn als agents atmosfèrics.
Protecció del medi ambient
Eliminació del material d’embalatge
• Els materials d’embalatge són 100% reciclables i
porten el símbol de reciclatge
.
• Elimineu responsablement les diverses parts
de l’embalatge i segons les normes locals que
regeixen l’eliminació de residus.
Desballestament de l’aparell
• Aquest aparell compleix la Directiva europea
2012/19/CE sobre residus d’aparells elèctrics i
electrònics (RAEE).
• En garantir l’eliminació correcta del producte,
l’usuari pot ajudar a evitar-ne els efectes
negatius per al medi ambient i la salut pública.
que apareix al producte o a la
El símbol
documentació que l’acompanya indica que
no s’ha de tractar com a residu domèstic,
sinó que s’ha de dur a un centre de recollida
apropiat per al reciclatge d’aparells elèctrics i
electrònics.
•
Consells per a l’estalvi d’energia
• Preescalfeu el forn només si ho indica la
taula de cocció o la recepta que feu servir.
• Feu servir motlles de forn lacats o esmaltats de
color fosc, perquè absorbeixen millor l’escalfor.
Declaració de disseny ecològic
•
Aquest aparell compleix els requisits de disseny ecològic de la normativa europea núm. 65/2014 i
núm. 66/2014, de conformitat amb la norma europea EN 60350-1.
Guia de resolució de problemes
El forn no funciona:
• Comproveu que hi hagi subministrament elèctric i que el forn estigui connectat al subministrament
elèctric.
• Apagueu el forn i torneu-lo a encendre per comprovar si s’ha resolt el problema.
El programador electrònic no funciona:
• Si a la pantalla apareix la lletra «F» i un número a continuació, poseu-vos en contacte amb el servei
postvenda més proper.
Indiqueu en aquest cas el número que segueix la lletra «F».
9
Servei postvenda
Abans de contactar amb el servei postvenda:
• Vegeu si podeu resoldre el problema
consultant els suggeriments que s’ofereixen a
la «Guia de resolució de problemes».
• Apagueu l’aparell i torneu-lo a encendre per
veure si l’anomalia ha desaparegut.
•
•
es troba al cantó dret de la cavitat del forn
(visible quan la porta del forn és oberta). El
número de servei també s’indica al fullet de la
garantia;
la vostra adreça completa;
el vostre número de telèfon.
Si el problema no desapareix després d’haver
seguit les indicacions anteriors, contacteu amb
el Servei Postvenda més proper.
Indiqueu sempre:
• una breu descripció del tipus d’avaria;
• el tipus i model exacte del forn;
• el número de servei (el número després de la
paraula «Servei» a la placa identificativa), que
Si cal realitzar una reparació, poseu-vos en
contacte amb un Servei Postvenda autoritzat
(per garantir l’ús de recanvis originals i les
reparacions correctes).
Cleaning
•
ADVERTÈNCIA
–– No feu servir netejadores de vapor.
–– No netegeu l’aparell fins que estigui fred.
–– Desconnecteu l’aparell de la xarxa elèctrica.
Part exterior del forn
IMPORTANT: no feu servir detergents corrosius
o abrasius. Si algun d’aquests productes entrés
en contacte accidentalment amb l’aparell,
netegeu-lo immediatament amb un drap de
microfibres humit.
• Netegeu les superfícies amb un drap de
microfibra humit. Si estan molt brutes, afegiu
unes gotes de detergent a l’aigua. Per acabar,
passeu-hi un drap sec.
Part interior del forn
IMPORTANT: no feu servir esponges abrasives
ni rascadors o fregalls metàl·lics. Amb el temps,
poden fer malbé les superfícies esmaltades i el
vidre de la porta del forn.
• Després de cada ús, deixeu que es refredi
el forn i netegeu-lo preferiblement mentre
encara està calent per poder eliminar la
brutícia acumulada i les taques produïdes pels
residus de menjar (com ara menjar amb un alt
contingut de sucre).
• No feu servir detergents corrosius o abrasius.
• Netegeu el vidre de la porta amb un
detergent líquid adient. La porta del forn es
pot desmuntar per facilitar la neteja (vegeu
MANTENIMENT).
10
Respecteu les següents recomanacions
quan netegeu la tapa rodona d'acer
inoxidable del ventilador (disc Twelix):
–– feu servir un drap suau (preferiblement
de microfibra) humitejat amb aigua o
netejavidres.
–– No feu servir paper de cuina perquè pot
deixar restes de paper i taques al disc.
NOTA: durant la cocció perllongada d’aliments
amb un alt contingut d'aigua (com ara pizza,
verdures, etc.) es pot formar condensació a
l’interior de la porta i al voltant de la junta.
Amb el forn fred, assequeu l’interior de la porta
amb un drap o una esponja.
Accessoris:
• Remulleu els accessoris en aigua amb
detergent immediatament després de l’ús,
manipulant-los amb cura amb guants de forn
si encara estan calents.
• Els residus d’aliments es poden eliminar
fàcilment amb un raspall o una esponja.
Cicle de neteja dels forns amb funció de piròlisi
(si en té):
ADVERTÈNCIA
–– No toqueu el forn durant el cicle de piròlisi.
–– Mantingueu els nens lluny del forn durant
el cicle de piròlisi.
–– Mantingueu allunyats els animals durant i
després del cicle de piròlisi.
Cleaning
Aquesta funció incinera les esquitxades produïdes
durant la cocció a una temperatura aproximada
de 500 °C. A aquesta temperatura tan alta, les
incrustacions queden reduïdes a una cendra
lleugera que es pot eliminar fàcilment amb un
drap humit quan el forn és fred.
No seleccioneu la funció de piròlisi després de
cada us; utilitzeu-la només quan el forn estigui
molt brut o quan produeixi fums o vapors durant
el preescalfament o la cocció.
• Si el forn s’ha instal·lat sota una placa de
cocció, assegureu-vos que tots els cremadors
o plaques de cocció elèctrica estiguin apagats
durant la funció d’autoneteja (piròlisi).
• Retireu tots els accessoris abans d’activar la
funció de piròlisi (les reixetes laterals també).
• Abans de seleccionar la funció de piròlisi,
utilitzeu una esponja humida per eliminar
qualsevol marca a la tapa rodona d'acer
inoxidable del ventilador (Twelix Disc) i del
vidre interior de la porta del forn.
L’aparell està equipat amb 2 funcions de piròlisi:
1. El cicle d’estalvi d’energia, (PYRO EXPRESS/
ECO): que consumeix aproximadament un
25% menys d’energia que el cicle estàndard.
Seleccioneu-lo a intervals regulars (després de
coure carn 2 o 3 vegades consecutives).
2. Cicle estàndard (PYRO): adient per netejar un
forn molt brut.
• En qualsevol cas, després d’haver fet
servir el forn un cert nombre de vegades i
depenent del grau de brutícia, un missatge
a la pantalla del forn us avisarà que activeu
el cicle d’autoneteja.
NOTA: durant la funció de piròlisi, la porta
del forn no s’obre; resta tancada fins que la
temperatura interior torna a un nivell segur.
Manteniment
ADVERTÈNCIA
–– Feu servir guants de protecció.
–– Assegureu-vos que el forn estigui fred abans de dur a terme les
operacions següents.
–– Desconnecteu l’aparell de la xarxa elèctrica.
RETIRADA DE LA PORTA
Per desmuntar la porta:
1. Obriu completament la porta.
2. Aixequeu els pestells i empenyeu-los cap endavant tant com pugueu (Fig. 1).
3. Tanqueu la porta tant com pugueu (A), aixequeu-la (B) i gireu-la (C) fins que
quedi solta (D) (Fig. 2).
Per muntar la porta:
1. Inseriu les frontisses als seus allotjaments.
2. Obriu completament la porta.
3. Abaixeu els dos fiadors.
4. Tanqueu la porta.
Fig.1
Fig. 2
11
Manteniment
RETIRADA DELS GRILLS LATERALS
Els grills laterals de suport per a accessoris compten amb dos cargols
de fixació (Fig. 3) per optimitzar-ne l’estabilitat.
1. Retireu els cargols i les plaques corresponents a dreta i esquerra
amb l'ajuda d’una moneda o alguna eina (Fig. 4).
2. Per retirar els grills, aixequeu-los (1) i gireu-los (2) com es mostra
a la Fig. 5
SUBSTITUCIÓ DEL LLUM
Per canviar la bombeta posterior (si n’hi ha):
1. Desconnecteu el forn de la xarxa elèctrica.
2. Descargoleu la tapa del llum, canvieu la bombeta (vegeu la nota
del tipus de bombeta) i torneu a cargolar la tapa del llum.
3. Torneu a endollar el forn.
NOTA:
–– Feu servir només bombetes incandescents de 25-40 W/230 V del
tipus E-14, T300 °C o bombetes halògenes de 20-40 W/230 V del
tipus G9, T300 °C.
–– La bombeta que es fa servir a l’aparell s’ha dissenyat
específicament per a aparells elèctrics i no és adequada per
a la il·luminació domèstica (Norma de la Comissió (CE) Núm.
244/2009).
–– Les bombetes estan disponibles al nostre servei postvenda.
IMPORTANT:
–– Si feu servir bombetes halògenes, no les manipuleu amb
les mans nues, ja que les empremtes digitals les poden
malmetre.
–– No feu servir el forn fins que hàgiu tornat a col·locar la tapa
del llum.
12
(Fig. 3)
(Fig. 4)
(Fig. 5)
Instruccions d’ús del forn
PER A LA CONNEXIÓ ELÈCTRICA, VEGEU LA SECCIÓ D’INSTAL·LACIÓ
3
1
6
2
7
5
12
4
13
8
11
14
10
9
1. Tauler de control
2. Element tèrmic/gratinador superior
3. Ventilador (no visible)
4. Placa de característiques (no s’ha de treure)
5. Llums
6. Element tèrmic circular (no visible)
7. Ventilador
8. Graellera (si es subministra)
9. Element tèrmic inferior (no visible)
10. Porta
11. Posició dels prestatges (el nombre de prestatges s’indica a la part davantera del forn)
12. Paret posterior
13. Connexió de la sonda de carn
14. Disc Twelix
NOTA:
–– Durant la cocció, es possible que el ventilador es posi en marxa a estones per minimitzar el consum
d’energia.
–– Al final de la cocció, una vegada desconnectat el forn, és possible que el ventilador segueixi
funcionant uns instants.
–– Si s’obre la porta del forn durant la cocció, els elements tèrmics s’apaguen.
13
Instruccions d’ús del forn
ACCESSORIS SUBMINISTRATS
A. REIXETA: la graella es pot fer servir per rostir a la graella o com a suport
de cassoles, motlles de pastissos i altres recipients de cocció aptes pel forn.
(Fig. A)
B. SAFATA DE DEGOTEIG: La safata de degoteig està dissenyada per
col·locar-la sota la reixeta i recollir el greix, o com a safata de forn per cuinar
carn, peix, verdures, focaccia, etc.
(Fig. B)
C. SAFATA D’ENFORNAR: per coure tot tipus de pa i pastes, a més de
rostits, peix a la papillota, etc.
(Fig. C)
D. SONDA PER A CARNS: per prendre la temperatura interior dels aliments
durant la cocció.
(Fig. D)
E. SAFATA D'ASSECATGE: la safata d'assecatge està dissenyada per assecar
fruita, bolets o verdures.
(Fig. E)
F. AST: per rostir peces grans de carn i pollastre de manera uniforme.
(Fig. F)
G. PRESTATGES LLISCANTS: faciliten la manipulació de prestatges i safates.
(Fig. G)
El nombre d’accessoris pot variar en funció del model que hàgiu adquirit.
ACCESSORIS NO SUBMINISTRATS
Es poden comprar altres accessoris per separat al servei postvenda.
14
Instruccions d’ús del forn
INTRODUCCIÓ DE LES REIXETES I D’ALTRES ACCESSORIS AL FORN
1. Inseriu la reixeta horitzontalment, amb el vorell «A» mirant amunt (Fig. 1).
2. Altres accessoris, com la safata de degoteig i la safata d’enfornar, s’insereixen de la mateixa manera
que la graella (Fig. 2).
A
Fig. 1
Fig. 2
DESCRIPCIÓ DEL TAULER DE CONTROL
PANTALLA
1
2
3
4
1. REGULADOR DE FUNCIONS: Comandament d’encendre i apagar i selector de funcions
2. REGULADOR DE NAVEGACIÓ: per explorar el menú i ajustar els valors predeterminats
3. BOTÓ
: per tornar a la pantalla anterior
4. BOTÓ
: per seleccionar i confirmar ajustaments
15
Instruccions d’ús del forn
LLISTA DE FUNCIONS
Gireu el regulador de funcions fins a qualsevol posició i el forn s’encén: a la pantalla apareixen les
funcions o els menús secundaris relacionats.
D
A. Símbol de la funció ressaltada
Professional
B. Per seleccionar la funció ressaltada, premeu
A
Traditional
C. Descripció de la funció ressaltada
Special
functions
D. Altres funcions disponibles i seleccionables
Traditional manual cooking functions
B
C
DETALLS DE LES FUNCIONS
Després de seleccionar la funció que vulgueu, la pantalla mostrarà més opcions i detalls relacionats.
Zona 1
Medium
GRILL POWER
Zona 2
NO PREHEAT.
--:-COOK TIME
Zona 3
--:-END TIME
Zona 4
Grill
Start
CURSOR
Zona 5
Per desplaçar-vos per les diferents zones, gireu el regulador de navegació: el cursor es desplaça als valors
ajustables, seguint l’ordre que s’indica més amunt.
per seleccionar el valor, canvieu-lo girant el regulador de navegació i confirmeu-lo
Premeu el botó
.
amb el botó
PRIMER ÚS - SELECCIONAR UN IDIOMA I AJUSTAR L’HORA
Per a un ús correcte del forn, quan l’engegueu per primera vegada, heu de seleccionar l’idioma que
vulgueu i definir l’hora correcta.
Procediu de la següent manera:.
1. Gireu el comandament de funcions fins a qualsevol posició: la pantalla mostrarà la llista dels tres
primers idiomes disponibles.
2. Gireu el regulador de navegació per desplaçar-vos per la llista.
3. Quan vegeu ressaltat l’idioma que voleu, premeu
l’idioma, a la pantalla parpellejarà 12:00.
4. Ajusteu l’hora girant el regulador de navegació.
5. Confirmeu l’ajustament prement
.
16
per seleccionar-lo. Després de seleccionar
Instruccions d’ús del forn
SELECCIÓ DE LES FUNCIONS DE COCCIÓ
Media
--:--
NO
PRERISC.
Media
TEMPO COTTURA
POTENZA GRILL
Grill
Avvio
--:-TEMPO COTTURA
POTENZA GRILL
--:--
NO
TEMPO FINE
PRERISC.
Grill
Avvio
--:-TEMPO FINE
1. Si el forn està apagat, gireu el regulador de funcions; a la pantalla hi apareixen les funcions de cocció
o els menús secundaris relacionats.
NOTA: per a la llista i descripció de les funcions, vegeu el quadre corresponent a la pàgina 26.
2. Dins els menús secundaris, desplaceu-vos per les diferents opcions disponibles girant el regulador
de navegació: la funció escollida apareix ressaltada en blanc al mig de la pantalla. Per seleccionar-la,
.
premeu
3. Els ajustaments de cocció es mostren a la pantalla. Si els valors preseleccionats són els desitjats, gireu
; si no, seguiu les instruccions de
el regulador de navegació per situar el cursor a «Start» i premeu
més amunt.
CONFIGURACIÓ DE TEMPERATURA/POTÈNCIA DEL GRILL
Per canviar la temperatura o la potència del grill, seguiu aquest procediment:
1. Comproveu que el cursor estigui situat al costat del valor de temperatura (zona 1); premeu el botó
per seleccionar el paràmetre que s’ha de canviar: el valor de temperatura parpelleja.
per confirmar-lo.
2. Definiu el valor que vulgueu girant el regulador de navegació i premeu
3. Gireu el regulador de navegació per situar
180°
--:-.
el cursor a «Start» i premeu
TEMPERATURE
COOK TIME
4. La pantalla indica el prestatge al qual
Conventional
heu de col·locar el menjar. Seguiu les
--:-NO PREHEAT.
Start
per iniciar la
instruccions i premeu
END TIME
cocció. La temperatura definida també pot
canviar-se durant la cocció seguint el mateix 180°
--:-TEMPERATURE
COOK TIME
procediment.
Conventional
NO PREHEAT.
Start
200°
TEMPERATURE
--:-END TIME
--:-COOK TIME
Conventional
NO PREHEAT.
Start
200°
TEMPERATURE
--:-END TIME
--:-COOK TIME
Conventional
NO PREHEAT.
17
Start
--:-END TIME
Instruccions d’ús del forn
PREESCALFAMENT DEL FORN
Si no voleu preescalfar el forn, amb les funcions que ho permetin, simplement canvieu la selecció per
defecte del forn de la següent manera:
200°
--:-1. Gireu el regulador de navegació per situar
TEMPERATURE
COOK TIME
el cursor a l’opció de preescalfament.
Conventional
per seleccionar
2. Premeu el botó
l’ajustament: «Yes» parpelleja a la pantalla.
YES PREHEAT.
3. Canvieu l’ajustament girant el regulador de
navegació: «No» apareix a la pantalla.
200°
TEMPERATURE
4. Per confirmar la selecció, premeu el botó
.
YES PREHEAT.
Start
--:-END TIME
--:-COOK TIME
Conventional
Start
200°
TEMPERATURE
--:-END TIME
--:-COOK TIME
Conventional
NO PREHEAT.
Start
200°
TEMPERATURE
--:-END TIME
--:-COOK TIME
Conventional
NO PREHEAT.
Start
--:-END TIME
PREESCALFAMENT RÀPID
Si voleu preescalfar el forn ràpidament abans d’introduir-hi els aliments, feu el següent:
1. Feu girar el regulador de funcions per seleccionar
l’opció de preescalfament ràpid.
: els ajustaments
2. Confirmeu prement
apareixen a la pantalla.
3. Si la temperatura proposada és la que voleu,
gireu el regulador de navegació per situar el
180°
. Per canviar la
cursor a «Start» i premeu
TEMPERATURE
temperatura, seguiu els passos dels paràgrafs
Turn +/- to adjust, to confirm
anteriors. Sonarà un senyal acústic quan el
forn hagi arribat a la temperatura definida. En
Start
acabar-se el preescalfament, el forn selecciona
. En aquest moment es pot col·locar el menjar al forn per
automàticament la funció convencional
cuinar-lo.
4. Si desitgeu ajustar una funció de cocció diferent, gireu el regulador de funcions i seleccioneu la
funció desitjada.
18
Instruccions d’ús del forn
CONFIGURACIÓ DEL TEMPS DE COCCIÓ
Aquesta funció es pot fer servir per cuinar menjars durant un temps determinat, des d’un mínim d’un
minut fins al temps màxim que permeti la funció seleccionada; a continuació, el forn s’apaga de manera
automàtica.
1. Per seleccionar la funció, gireu el regulador
de navegació per situar el cursor a «cook
time».
per seleccionar
2. Premeu el botó
l’ajustament; a la pantalla hi parpelleja
«00:00».
180°
TEMPERATURE
--:-COOK TIME
Conventional
NO PREHEAT.
--:-END TIME
Start
180°
TEMPERATURE
-00:30
COOK TIME
Conventional
3. Canvieu el valor girant el regulador de
navegació per mostrar el temps de cocció
que vulgueu.
4. C
onfirmeu el valor seleccionat prement el
.
botó
NO PREHEAT.
19:01
END TIME
Start
180°
TEMPERATURE
00:01
COOK TIME
Conventional
NO PREHEAT.
19:01
END TIME
Start
180°
TEMPERATURE
-00:30
COOK TIME
Conventional
NO PREHEAT.
19:20
END TIME
Start
DAURAT
Al final de la cocció, amb algunes funcions, la pantalla ofereix l’opció de daurar el menjar que estigueu
cuinant. Aquesta funció només es pot fer servir una vegada configurat el temps de cocció.
Quan finalitza el temps de cocció, la pantalla
to brown”.
mostra “+/- to prolong,
Cooking finished at 20:00
, i el forn inicia un cicle de
Premeu el botó
daurat de 5 minuts. Aquesta funció només es
pot utilitzar un cop després de la cocció.
+/- to prolong,
to brown.
-00:05
COOK TIME
Browning
20:05
END TIME
Browning finished at 20:05
19
Instruccions d’ús del forn
CONFIGURACIÓ DE FI DE TEMPS DE COCCIÓ/INICI DIFERIT
Per configurar la finalització del temps de
180°
-00:30
cocció es pot retardar l’inici fins a un màxim de
TEMPERATURE
COOK TIME
23 hores i 59 minuts. Això només es pot fer una
Conventional
vegada configurat el temps de cocció. Aquest
19:20
NO PREHEAT.
ajustament només és possible quan la funció
Start
END TIME
seleccionada no necessita preescalfament.
Un cop ajustat el temps de cocció, la pantalla
180°
-00:30
TEMPERATURE
COOK TIME
mostra l’hora de finalització de la cocció (per
exemple, les 19:20).
Conventional
Per retardar l'hora de finalització de la cocció, i
19:20
NO PREHEAT.
Start
per tant també l'hora d'inici de la cocció, seguiu
END TIME
aquest procediment:
1. Gireu el regulador de navegació per situar el 180°
-00:30
TEMPERATURE
COOK TIME
cursor a l’hora de finalització de la cocció.
per seleccionar
2. Premeu el botó
Conventional
l’ajustament: l’hora de finalització de la
20:10
NO PREHEAT.
Start
END TIME
cocció parpelleja.
3. Per retardar l’hora de finalització de la
180°
-00:30
cocció, gireu el regulador de navegació per
TEMPERATURE
COOK TIME
ajustar el valor que vulgueu.
4. Confirmeu el valor seleccionat prement el
Conventional
20:10
NO PREHEAT.
.
botó
Start
END TIME
5. Gireu el regulador de navegació per situar el
.
cursor a START i després premeu
180°
-00:30
6. La pantalla indica el prestatge al qual
TEMPERATURE
COOK TIME
heu de col·locar el menjar. Seguiu les
Conventional
per iniciar la
instruccions i premeu
20:10
NO PREHEAT.
cocció. El forn iniciarà la cocció quan hagi
Start
END TIME
transcorregut un període de temps calculat
perquè la cocció finalitzi a l’hora definida
180°
-00:29
TEMPERATURE
COOK TIME
(per exemple, en el cas d’un plat que
requereixi un temps de cocció de 20 minuts,
Conventional
si l’hora de finalització de la cocció està
20:10
NO PREHEAT.
Start
ajustada a les 20.10:, el forn començarà la
END TIME
cocció a les 19.50).
NOTA: durant l’interval anterior a l’inici de la cocció, el forn pot engegar-se igualment girant el
.
regulador de navegació per situar el cursor a «Start» i prement el botó
Els valors definits (temperatura, ajustament del gratinador i temps de cocció) poden canviar-se en
qualsevol moment tal com s’explica als paràgrafs anteriors.
20
Instruccions d’ús del forn
TEMPORITZADOR
Aquesta funció només es pot fer servir amb el forn apagat i resulta útil, per exemple, per controlar el
temps de cocció de la pasta. El temps màxim que pot definir-se és 1 hora i 30 minuts.
: la
1. Amb el forn apagat, premeu el botó
pantalla mostrarà “00:00:00”.
2. Gireu el regulador de navegació per
seleccionar l’hora que vulgueu.
per iniciar el compte
3. Premeu el botó
enrere. Un cop transcorregut el temps
establert, a la pantalla apareixerà “00:00:00” i
sonarà un senyal acústic. En aquest moment,
podeu prolongar el temps, procedint tal
com s’indica més amunt, o podeu desactivar
el temporitzador prement el botó
(apareixerà l’hora a la pantalla).
00 : 00 : 00
(HH) (MM) (SS)
Turn +/- to set the timer,
to Start
00 : 30 : 00
(HH) (MM) (SS)
Turn +/- to set the timer,
to Start
01 : 09 : 00
Time
FUNCIONS PROFESSIONALS
Gràcies a les funcions professionals, podeu escollir entre 17 receptes. El forn ofereix una funció adequada
a cada tipus de categoria de receptes i també aconsella la temperatura i el prestatge ideals per cuinar els
aliments. Per a consells sobre l’ús d’aquestes funcions, consulteu el Llibre de receptes, que conté unes
quantes idees de receptes que podeu personalitzar i adaptar al vostre gust. Les funcions disponibles es
mostren a sota. El temps i la temperatura de cada recepta s’indiquen a la pantalla del forn o al Llibre de
receptes. Per a les receptes incloses a la funció Rostit professional, hi ha l’opció de fer servir la sonda per a
carn (vegeu el paràgraf ).
Funció Forn de pa professional
Pa tradicional
Pa de malt
Pizza gruixuda
Pizza fina
Pastís salat
Barres de pa
Funció Pastisseria professional
Lioneses
Croissants/Brioixos
Pa de pessic
Plum cake
Pasta trencada
Funció Rostit professional
Vedella/Porc
Rosbif poc fet
Rosbif normal
Pollastre rostit
Gall dindi rostit
Personalitzar (funció personalitzable per coure carn).
21
Instruccions d’ús del forn
SONDA PER A CARNS
La sonda per a carns subministrada serveix per mesurar la
temperatura interna exacta del menjar mentre es cuina,
entre 0° i 100 °C, a fi de garantir una cocció perfecta dels
aliments. Segons el plat que es cuini, és possible ajustar
la temperatura desitjada a l’interior de l’aliment. És molt
important col·locar la sonda de manera correcta per obtenir
uns resultats de cocció òptims. Inseriu tota la sonda a la part
més carnosa de la peça tot evitant els ossos i el greix (Fig.
A). En el cas de l’aviram, cal inserir la sonda de costat, al mig
del pit, vigilant que la punta no acabi en cap cavitat (Fig.
B). En el cas de les carns amb un gruix molt poc uniforme,
comproveu que estiguin ben cuites abans de treure-les del
forn. Connecteu l’extrem de la sonda a l’orifici situat a la
paret dreta de la cambra del forn.
La sonda es pot utilitzar amb les següents funcions:
• Conventional (Convencional)
• Convection Bake (Forn de convecció)
• Forced Air (Ventilació forçada)
• Turbogril(Turbogrill)
• Tweli-grill Tweli-grill (si en té)
• Slow Cooking Meat and Slow Cooking Fish (Cocció lenta
de carn i Cocció lenta de peix)
• Pro Roasting. (Rostit Pro.)
Si no inseriu la sonda, la cocció s’inicia amb el mode
tradicional (Fig. 1), si no, la pantalla us avisa que la sonda
no està connectada (Fig. 2). Després del missatge de
confirmació, la pantalla mostra tots els paràmetres de cocció
seleccionats:
–– a la part superior esquerra (zona 1) la temperatura del
forn;
–– a la part superior dreta (zona 3) la temperatura desitjada
de l’interior de l’aliment (sonda per a carn, tal com
s’indica a la Fig. 3).
Per iniciar la cocció, gireu el regulador de navegació per
situar el cursor a «Start» i premeu
.
La part inferior dreta (zona 4) de la pantalla de cocció mostra
la temperatura «current» de l’interior del menjar (Fig. 4). Els
primers dos minuts, la temperatura desitjada de l’aliment
(sonda per a carn, tal com s’indica a la Fig. 4) es pot canviar. Al
cap de dos minuts, aquesta indicació és substituïda pel temps
de cocció (Fig. 5). Quan s’assoleixi la temperatura interna
desitjada de l'aliment que estigueu cuinant, a la pantalla
parpellejarà un missatge durant 3 segons per indicar-vos-ho
(Fig. 6). A continuació, el forn ofereix l’opció de prolongar la
cocció girant el regulador de navegació cap a +. Si no es prem
cap botó, el forn continua funcionant durant 6 minuts per
garantir uns resultats excel·lents. Si es prolonga el temps de
cocció, es mostra a la part superior dreta (zona 3). En finalitzar
la cocció, la pantalla indica la possibilitat de "browning" (en les
funcions que ho permeten).
NOTES:
1. Quan han passat dos minuts des de l’inici de la cocció,
per canviar la temperatura interior desitjada del menjar,
la sonda per a carn s’ha de desconnectat i tornar a
connectar.
2. Si la sonda per a carn s’insereix abans que s’hagi
seleccionat una funció, només es podran seleccionar les
funcions de cocció sense preescalfament. Per a receptes
que requereixin preescalfament, introduïu el menjar
amb la sonda per a carn quan ja s’hagi preescalfat el
forn.
3. A «Pro roasting », el preescalfament està inclòs a totes les
receptes. Per consegüent, no inseriu la sonda per a carn
ni el menjar fins que no hagi finalitzat el preescalfament
22
(Fig. 1)
(Fig. 2)
180°
TEMPERATURE
--:-COOK TIME
Conventional
--:-END TIME
YES PREHEAT.
(Fig. 1)
Meat probe has been
connected
(Fig. 2)
150 ° C
TEMPERATURE
100 °C
MEAT PROBE
Conventional
(Fig. 3)
150 ° C
TEMPERATURE
100 °C
MEAT PROBE
Conventional
79 °C
CURRENT
(Fig. 4)
150 ° C
TEMPERATURE
00:10
COOK TIME
Conventional
79 °C
CURRENT
(Fig. 5)
150 ° C
TEMPERATURE
30:00
COOK TIME
Temperature reached
100 °C
CURRENT
(Fig. 6)
Instruccions d’ús del forn
PREFERITS
Aquest forn permet memoritzar els ajustaments utilitzats per
cuinar els vostres plats preferits.
En finalitzar la cocció, si voleu desar els ajustaments utilitzats
.
(funció, temps, temperatura...), premeu el botó
Press
to save
to cancel
En aquest moment, la pantalla mostra el missatge «Press
to save».
Premeu el botó i el forn proposarà la primera posició
Forced air
2
disponible de l’1 al 10. Si voleu personalitzar la posició, podeu
canviar el número girant el regulador de navegació (+/-)
Press to save to cancel
.
abans de confirmar la vostra selecció amb el botó
Quan la memòria és plena o la posició ja està ocupada, la
funció se sobreescriu.
En el cas que no vulgueu memoritzar els ajustaments,
, passeu a una altra funció
simplement premeu el botó
Favourite has been saved
girant el regulador de navegació o apagueu el forn. Si
posteriorment voleu veure els ajustaments desats, gireu el
i després seleccioneu una de les funcions
regulador de funcions fins que la pantalla mostri el símbol
guardades, girant el botó de navegació (+/-) fins que es mostri la funció desitjada.
i després el botó
per iniciar la cocció.
Premeu el botó
AJUSTAMENTS
1. Per canviar els ajustaments de la pantalla, seleccioneu “SETTINGS” al menú principal girant del
comandament de funcions.
: la pantalla mostra els ajustaments que poden canviar-se (idioma, volum del
2. Confirmeu prement
senyal acústic, brillantor de la pantalla, hora, funció d’estalvi d’energia, potència).
3. Seleccioneu l’ajustament que vulgueu canviar girant el regulador de navegació.
per confirmar.
4. Premeu el botó
5. Seguiu les instruccions de la pantalla per canviar els ajustaments.
; apareixerà un missatge a la pantalla que confirma la vostra selecció.
6. Premeu el botó
NOTA: Quan el forn està engegat, si se selecciona la funció ECOMODE (estalvi d’energia), el visor s’apaga
al cap d’una estona i es mostra el rellotge. Per veure informació a la pantalla i tornar a encendre el llum,
premeu qualsevol dels botons o bé accioneu un dels poms. Durant una funció de cocció, si la funció
ECOMODE està activada, el llum de l’interior del forn s’apagarà al cap d'un minut de cocció i es tornarà
a activar amb cada interacció de l’usuari. En canvi, si la funció no està seleccionada (OFF), passats uns
minuts la pantalla senzillament redueix la seva intensitat.
BLOQUEIG DE BOTONS
Aquesta funció serveix per bloquejar els botons del tauler de control.
i
al mateix temps durant 3 segons com a mínim.
Per activar-la, premeu
.
Si s’activa, les funcions dels botons es bloquegen i la pantalla mostra un missatge i el símbol
Aquesta funció també pot activar-se durant la cocció.
Per desactivar-la, repetiu el procediment anterior. Quan la funció de bloqueig de tecles està activada, el
forn només es pot apagar girant el regulador fins a 0 (zero). Això no obstant, en aquest cas caldrà tornar
a ajustar la funció seleccionada anteriorment.
23
Instruccions d’ús del forn
NETEJA AUTOMÀTICA DEL FORN
Per a la descripció d’aquesta funció, vegeu
el capítol NETEJA i la taula de funcions de
la pàgina 24. Per iniciar el cicle de neteja
automàtica del forn (pyro) feu el següent:
Pyro Express
Pyrolytic
3 hour high temperature cleaning
1. Utilitzeu el regulador de funcions per
seleccionar «Cleaning». La pantalla mostra
les opcions “Pyro Express” i “Pyro”.
-03:00
TIME
Cleaning
2. Seleccioneu un dels dos cicles amb el
regulador de navegació. 2. Confirmeu
.
prement
3. Gireu el regulador de navegació per situar
el cursor a INICIA i confirmeu-ho prement
.
15:00
END TIME
1/3
Please switch off cooktop above oven and press
4. A la pantalla es mostren les instruccions
que cal seguir per iniciar el cicle. Un cop
realitzat cadascun dels passos, confirmeu.
lo amb el botó
2/3
Please remove all accessories from the oven
and press
3/3
Remove stains from glass with moist sponge,
press
24
Instruccions d’ús del forn
5. Després de la confirmació final, el forn
inicia el cicle de neteja i la porta es
bloqueja automàticament: apareixen una
a la pantalla
advertència i el símbol
durant uns tres segons. Immediatament
després, la pantalla mostra una barra de
progrés del cicle de neteja.
Door will be locked during cleaning
-02:59
TIME
Cleaning
Nota: Si s’obre la porta del forn abans que
es desbloquegi automàticament, apareix
un missatge d’advertència a la pantalla.
Quan es torna a tancar la porta, cal tornar
.
a iniciar el cicle prement el botó
Cleaning
15:00
END TIME
Please close door
6. Després del cicle, a la pantalla parpellejarà
un missatge indicant-ne la finalització i,
tot seguit, apareixerà la barra de progrés
del refredament.
La temperatura residual s'indica a la
.
pantalla juntament amb el símbol
La porta roman bloquejada fins que la
temperatura interna del forn hagi assolit
de nou un nivell de seguretat acceptable:
a la pantalla hi apareix l’hora.
-00:00
TIME
Finished
15:00
END TIME
257 °C
Cooling down
18:32
25
Taula de descripció de les funcions
MENÚ PRINCIPAL
Funció
Funció
Descripció de la funció
SETTINGS
(Configuració)
Per configurar les opcions de la pantalla (idioma, hora, brillantor, volum del
senyal acústic i funció d’estalvi d’energia)
PROFESSIONAL
FUNCTIONS Roasting Bakery
Pastry (FUNCIONS
PROFESSIONALS - Rostit
Forn de pa Pastisseria)
Funcions especials per al tipus de plat escollit, amb la temperatura ideal
recomanada. La cambra del forn està automàticament preparada amb un
preescalfament òptim, i la cocció es gestiona automàticament amb un cicle
dedicat cada recepta. Opció de fer servir la sonda per a carn per aconseguir
uns temps de cocció perfectes per a les funcions de rostit. (VEGEU EL LLIBRE
DE RECEPTES).
TRADITIONAL
(Tradicional)
vegeu FUNCIONS TRADICIONALS
SPECIALS(Funcions
especials)
vegeu FUNCIONS ESPECIALS
FUNCIONS TRADICIONALS
FAST PREHEATING
(Preescalfament ràpid)
Per preescalfar ràpidament el forn.
CONVENTIONAL
(Convencional)
Per cuinar qualsevol plat només a un prestatge. Feu servir el 3r prestatge.
Per cuinar pizza, pastissos salats i dolços amb farciment líquid, feu servir el
1er o 2n prestatge
GRILL (Grill)
TURBOGRILL
(Turbogrill)
GRILL TWELI
Per rostir bistecs, kebabs i salsitxes; coure verdures gratinades i torrar pa.
Col·loqueu el menjar al 4t o 5è prestatge. Quan rostiu carn, feu servir la
safata de degoteig per recollir els sucs de la cocció.
Col·loqueu-la al 3r o 4t prestatge i afegiu-hi mig litre d’aigua
aproximadament. El forn no s’ha de preescalfar. Durant la cocció,
mantingueu tancada la porta del forn.
Per rostir peces grosses de carn (cuixes, rosbif, pollastres). Col·loqueu els
aliments als prestatges del mig. Feu servir la safata de degoteig per recollir
els sucs de la cocció. Col·loqueu-la al 1r o 2n prestatge i afegiu-hi mig litre
d’aigua aproximadament. El forn no s’ha de preescalfar. Durant la cocció,
mantingueu tancada la porta del forn. Amb aquesta funció podeu utilitzar
el rostidor (si teniu aquest accessori).
Per fer carn, peix i verdures al grill a una o dues safates a la vegada. Poseu el grill amb
els aliments que voleu fer al grill al cinquè, quart o tercer prestatge (seleccioneu
la millor distància, tenint en compte la mida dels aliments i el nivell desitjat
d'enrossiment pensant que com més a prop del grill estiguin els aliments, més
s'enrossiran). Per fer al grill una gran quantitat de menjar, poseu les dues reixes a les
posicions 5 i 3. Quan el menjar de la safata superior estigui enrossit al vostre gust,
canvieu la posició de les dues safates i acabeu de cuinar. Així, el menjar de les dues
safates es pot servir a la vegada amb la mateixa temperatura i nivell d'enrossiment.
Feu servir la safata de degoteig per recollir els sucs de la cocció. Col·loqueu-la al 1r o
2n prestatge i afegiu-hi mig litre d’aigua aproximadament.
El forn no s’ha de preescalfar.
Per cuinar diferents aliments que requereixen la mateixa temperatura de
cocció en diversos prestatges (tres com a màxim) al mateix temps (per
FORCED AIR (Ventilació exemple, peix, verdures i pastissos). Aquesta funció permet coure els
forçada)
aliments sense que se’n barregin les olors. Feu servir la tercera posició per
cuinar només en una safata, la primera i la quarta per cuinar en dues safates
i la primera, tercera i cinquena per cuinar en tres safates.
CONVECTION
BAKE(Forn de
convecció)
Per cuinar carn i pastissos amb farciment líquid (dolç o salat) a un sol
prestatge. Feu servir el 3r prestatge. Preescalfeu el forn abans de cuinar
26
Taula de descripció de les funcions
FUNCIONS ESPECIALS
DEFROST(Descongelar)
Per accelerar la descongelació d’aliments. Col·loqueu els aliments al
prestatge del mig. Deixeu el menjar al seu embalatge per evitar que
s’assequi a l’exterior.
KEEP WARM (Mantenir
calent)
Per mantenir calents i cruixents aliments acabats de cuinar (per exemple,
carn, fregits, terrines). Col·loqueu els aliments al prestatge del mig. La
funció no s’activarà si la temperatura del forn és superior als 65 °C.
RISING(Fermentar
masses)
SLOW COOKING MEAT
(Cocció lenta de carn)
SLOW COOKING FISH
(Cocció lenta de peix)
Per llevar de manera òptima les masses dolces o salades. Col·loqueu la
massa al 2n prestatge. El forn no s’ha de preescalfar. Per garantir la qualitat
de la llevada, no activeu la funció si el forn encara està calent després d’un
cicle de cocció.
Per cuinar suaument carn (a 90°C) i peix (a 85°C). Aquesta funció permet
una cocció lenta, que garanteix que el menjar quedi tendre i sucós. Gràcies
a la temperatura baixa el menjar no queda daurat per fora i el resultat final
és semblant a la cocció al vapor. Per a rostits, daureu-los primer a la paella
per conservar els sucs naturals de la carn. Els temps de cocció van de 2
hores per a peix de 300 g a 4-5 hores per als de 3 kg; per a la carn, els temps
de van de 4 hores per a rostits d’1 kg a 6-7 hores per als de 3 kg. Per tal
d’obtenir uns resultats òptims, no obriu la porta del forn durant la cocció
per evitar que l'escalfor es dispersi; feu servir la sonda per a carn (si n’hi ha)
o un termòmetre de forn normal i corrent.
DRYING Fruit
Vegetables Mushrooms
(ASSECATGE
Fruita
Verdura
Bolets)
Per assecar fruita, verdures i bolets. Utilitzeu l'accessori facilitat (o un grill de
malla fina) per evitar que caiguin petites porcions a causa de la reducció del
volum i per permetre que l'aire circuli adequadament. Feu servir el tercer
prestatge per cuinar només en un prestatge, el primer i el quart per cuinar en
dos prestatges, el primer, el tercer i el cinquè per cuinar en tres prestatges, i el
primer, el tercer, el quart i el cinquè per cuinar en quatre prestatges. El forn no
s’ha de preescalfar.
YOGHURT (Iogurt)
Per preparar iogurt casolà. Feu servir pots petits de porcellana o paper o
motlles de paper d’alumini. Tapeu-los amb paper d’alumini durant la cocció.
Poseu la safata de degoteig amb els recipients al 1r prestatge. El forn no
s’ha de preescalfar.
TWELI-BASE (Base
tweli)
Per a receptes que requereixen escalfor des de baix. Aquesta funció es recomana
per finalitzar o potenciar l'enrossiment de la part inferior de tot tipus d'aliments
(pastissos salats, pizzes, pa, pastissos dolços, galetes, etc.) o per espessir aliments
amb una consistència molt líquida com les salses. Aquesta funció també es pot
fer servir per cuinar. Es recomana per cuinar aliments que no s'han d'enrossir per
sobre, com plats d'arròs, amb cocotte, estofats i salses. Es recomana fer servir la
segona posició. El forn no s’ha de preescalfar.
AUTOMATIC CLEANING
(Neteja automàtica)
Per cremar les esquitxades que s’han produït durant la cocció amb un
cicle a una temperatura extremadament alta (aprox. 500°). Hi ha dos cicles
d’autoneteja disponibles: un cicle complet (PYRO) i un cicle més curt
(EXPRÉS). El cicle complet és millor fer-lo servir només en cas de forns molt
bruts, i el cicle més curt s’ha de fer servir amb regularitat.
FAVOURITES (Preferits)
Per accedir a les 10 funcions preferides. Per guardar i fer servir les
preferides; vegeu el paràgraf «PREFERIDES».
Per cuinar rostits farcits i carn a peces en una safata. Aquesta funció utilitza
un mode de ventilador suau i discontinu per evitar que el menjar s’assequi
massa. Amb aquesta funció “ECO”, el llum roman apagat durant la cocció i
ECO FORCED AIR
pot encendre’s puntualment prement el botó de confirmació. Per utilitzar el
(Ventilació forçada eco)
cicle ECO i reduir el consum d'energia, no s'ha d'obrir la porta del forn fins
que no s'hagi acabat la cocció. És aconsellable fer servir el tercer nivell. El
forn no s’ha de preescalfar.
27
Taula de cocció
Recepta
Funció
Preescalfament
Prestatge
(des de
baix)
Temperatura
(°C)
Temps
(min)
SÍ
2-3
160-180
30-90
-
1-4
160-180
30-90
-
3
160-200
35-90
-
1-4
160-200
40 - 90
SÍ
3
170-180
20-45
-
1-4
150-170
20-45
-
1-3-5
150-170
20-45
-
3
180-200
30-40
Pastissos amb llevat
Pastissos farcits
(pastís de formatge,
strudel, pastís de
poma)
Galetes/Cassoletes
-
1-4
180-190
35-45
-
1-3-5
180-190
35-45
-
3
90
110-150
Lioneses
-
1-4
90
-
1-3-5
90
Merengues
28
Accessoris
motlle de pastissos a la
reixeta
Prestatge 4: motlle de
pastissos a la reixeta
Prestatge 1: motlle de
pastissos a la reixeta
Safata de degoteig / safata
d’enfornar o
reixeta + motlle de pastissos
Prestatge 4: motlle de
pastissos a la reixeta
Prestatge 1: motlle de
pastissos a la reixeta
Safata de degoteig/safata
d’enfornar
Prestatge 4: safata d’enfornar
Prestatge 1: safata de
degoteig
Prestatge 5: safata de forn
sobre la reixeta / safata
d’enfornar
Prestatge 3: safata d’enfornar
Prestatge 1: safata de
degoteig
Safata de degoteig/safata
d’enfornar
Prestatge 4: safata de forn
sobre la reixeta / safata
d’enfornar
Prestatge 1: safata de
degoteig
Prestatge 5: safata de forn
sobre la reixeta / safata
d’enfornar
Prestatge 3: safata d’enfornar
Prestatge 1: safata de
degoteig
Safata de degoteig/safata
d’enfornar
Prestatge 4: safata d’enfornar
sobre la reixeta
140 - 160
Prestatge 1: safata de
degoteig/safata d’enfornar
Prestatge 5: safata de forn
sobre la reixeta / safata
d’enfornar
140 - 160
Prestatge 3: safata d’enfornar
Prestatge 1: safata de
degoteig
Taula de cocció
Recepta
Funció
Preescalfament
SÍ
Prestatge
(des de
baix)
Temperatura
(°C)
1/2
190-250
Temps
(min)
15-50
-
1-4
190-250
20-50
-
1-3-5
190-250
25 - 50
-
3
250
10-20
-
1-4
230 - 250
10-25
-
3
180-190
40-55
Pa/Pizza/Focaccia
Pizza congelada
-
1-4
180-190
45-60
-
1 -3 - 5
180-190
45-60
-
3
190-200
20-30
Pastissos salats
(pastís de verdures,
quiche)
-
1-4
180-190
20-40
-
1-3-5
180-190
20-40
Vol-au-vents/
galetes de pasta
de full
29
Accessoris
Safata de degoteig/safata
d’enfornar
Prestatge 4: safata de forn
sobre la reixeta / safata
d’enfornar
Prestatge 1: safata de
degoteig/safata d’enfornar
Prestatge 5: safata de forn
sobre la reixeta / safata
d’enfornar
Prestatge 3: safata de forn
sobre la reixeta / safata
d’enfornar
Prestatge 1: safata de
degoteig
Prestatge 3: safata de
degoteig/safata d’enfornar
o reixeta
Prestatge 4: safata de forn
sobre la reixeta / safata
d’enfornar
Prestatge 1: safata de
degoteig
motlle de pastissos a la
reixeta
Prestatge 4: motlle de
pastissos a la reixeta
Prestatge 1: motlle de
pastissos a la reixeta
Prestatge 5: motlle de
pastissos a la reixeta
Prestatge 3: motlle de
pastissos a la reixeta
Prestatge 1: safata de
degoteig / safata
d’enfornar + motlle de
pastissos
Safata de degoteig/safata
d’enfornar
Prestatge 4: safata d’enfornar
sobre la reixeta
Prestatge 1: safata de
degoteig/safata d’enfornar
Prestatge 5: safata d’enfornar
sobre la reixeta
Prestatge 3: safata de forn
sobre la reixeta / safata
d’enfornar
Prestatge 1: safata de
degoteig
Taula de cocció
Recepta
Funció
Preescalfament
Prestatge
(des de
baix)
Temperatura
(°C)
Temps
(min)
Accessoris
Lasanya / Pasta al
forn / Canelons /
Flams
-
3
190-200
45-65
Safata de degoteig o safata
d’enfornar sobre la reixeta
Xai/Vedella/Bou/
Porc 1 kg
-
3
190-200
80-110
Safata de degoteig o safata
d’enfornar sobre la reixeta
Pollastre/Conill/
Ànec 1 kg
-
3
200-230
50-100
Safata de degoteig o safata
d’enfornar sobre la reixeta
Gall dindi/Oca 3 kg
-
2
190-200
80-130
Safata de degoteig o safata
d’enfornar sobre la reixeta
-
3
180-200
40-60
Safata de degoteig o safata
d’enfornar sobre la reixeta
-
2
180-200
50-60
Safata d’enfornar sobre la
reixeta
-
5
(Alta)
3-6
Peix al forn/a la
papillota (filet,
sencer)
Verdures farcides
(tomàquet,
carbassó, albergínia)
Torrades
Filets de peix /
bistecs
-
4
Mig
20-30
Salsitxes/Broquetes/
Costelles/
Hamburgueses
-
5
Mitjà-Alt
15-30
Pollastre rostit
1-1,3 kg
-
2
Mig
55-70
Pollastre rostit
1-1,3 kg
-
2
Alt
60-80
Rosbif poc fet 1 kg
-
3
Mig
35-50
Cuixa de xai /
Braons
-
3
Mig
60-90
Patates rostides
-
3
Mig
35-55
Verdures gratinades
-
3
Alt
10-25
30
Reixeta
Prestatge 4: reixeta (tombeu
el menjar durant la cocció)
Prestatge 3: safata de
degoteig amb aigua
Prestatge 5: reixeta (tombeu
el menjar durant la cocció)
Prestatge 4: safata de
degoteig amb aigua
Prestatge 2: graella (gireu els
aliments quan hagin passat
dos terços del temps de
cocció, si convé)
Prestatge 1: safata de
degoteig amb aigua
Niv. 2: Mecanisme de gir de
l’ast (si n’hi ha)
Niv. 1:safata de degoteig
amb aigua
Safata d’enfornar sobre la
reixeta (tombeu el menjar
dos terços durant la cocció
si cal)
Safata de degoteig o safata
d’enfornar sobre la reixeta
(tombeu el menjar quan
hagin transcorregut dos
terços de la cocció si cal)
Safata de degoteig / safata
d’enfornar (tombeu el menjar
quan hagin transcorregut
dos terços de la cocció si cal)
Safata de degoteig o safata
d’enfornar sobre la reixeta
Taula de cocció
Recepta
Funció
Preescalfament
Prestatge
(des de
baix)
Temperatura
(°C)
Temps
(min)
Accessoris
Prestatge 4: safata d’enfornar
sobre la reixeta
50-100* Prestatge 1: safata de
degoteig o safata d’enfornar
sobre la reixeta
Prestatge 4: safata d’enfornar
sobre la reixeta
45-100* Prestatge 1: safata de
degoteig o safata d’enfornar
sobre la reixeta
Prestatge 4: safata d’enfornar
sobre la reixeta
30-50* Prestatge 1: safata de
degoteig o safata d’enfornar
sobre la reixeta
Prestatge 5: safata d’enfornar
sobre la reixeta
Prestatge 3: safata d’enfornar
40 - 120* sobre la reixeta
Prestatge 1: safata de
degoteig o safata d’enfornar
sobre la reixeta
Prestatge 5: graella (canvieu
nivells una vegada s'hagi
enrossit al vostre gust)
Prestatge 3: graella (canvieu
30 - 45
nivells una vegada s'hagi
enrossit al vostre gust)
Prestatge 1: safata de
degoteig amb aigua
Lasanya i carn
-
1-4
200
Carn amb patates
-
1-4
200
Peix amb verdures
-
1-4
180
Àpat complet:
Pastís (Prestatge 5) /
Lasanya
(Prestatge 3) /
Carn (Prestatge 1)
-
1-3-5
190
Salsitxes/Broquetes/
Costelles/
Hamburgueses
-
3-5
Mitjà-Alt
Rostits farcits
-
3
200
80-120*
Safata de degoteig o safata
d’enfornar sobre la reixeta
Peces de carn
(conill, pollastre, xai)
-
3
200
50-100*
Safata de degoteig o safata
d’enfornar sobre la reixeta
* El temps de cocció és només indicatiu i fa referència al cicle de cocció complet. Retireu els aliments a
diferents moments, segons els vostres gustos personals.
31
Taula de receptes provades
(conformes amb normes IEC 60350-1:2011-12 i DIN 3360-12:07:07)
Recepta
Funció
Preescalfament
Prestatge
(des de
baix)
Temperatura
(°C)
Temps
(min)
Accessoris i observacions*
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2
Galetes de
mantega
SÍ
3
170
15-30
Safata de degoteig/safata d’enfornar
-
1-4
150
30 - 45
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
SÍ
3
170
20-30
Safata de degoteig/safata d’enfornar
-
1-4
160
25-35
-
1-3-5
160
35-45
SÍ
2
170
30-40
1-4
175
75-95
-
2/3
185
70-90
-
1-4
175
75-95
-
5
Alt
3-6
Reixeta
-
5
Alt
18-30
Prestatge 5: reixeta (tombeu el menjar
durant la cocció)
Prestatge 4: safata de degoteig amb aigua
-
3
180
35-45
Safata de degoteig/safata d’enfornar
-
1-4
160
55-65
Prestatge 4: safata d’enfornar
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
-
2
190
150-170
Prestatge 2: safata de degoteig
SÍ
3
170
40-50
Safata de degoteig/safata d’enfornar
-
1-4
160
45 - 55
Prestatge 4: safata d’enfornar
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
Prestatge 4: safata d’enfornar
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3
Pastissets
Prestatge 4: safata d’enfornar
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
Prestatge 5: safata de forn sobre la reixeta
/ safata d’enfornar
Prestatge 3: safata d’enfornar
Prestatge 1: safata de degoteig/safata
d’enfornar
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1
Pa de pessic sense
greix
motlle de pastissos a la reixeta
Prestatge 4: motlle de pastissos a la reixeta
Prestatge 1: motlle de pastissos a la reixeta
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2
2 Pastissos de
poma
motlle de pastissos a la reixeta
Prestatge 4: motlle de pastissos a la reixeta
Prestatge 1: motlle de pastissos a la reixeta
IEC 60350-1:2011-12 § 9.2
Torrada**
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3
Hamburgueses**
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Pastís de poma,
pastís en motlle,
pastís de poma
amb crosta
DIN 3360-12:07 § 6.6
Porc rostit
DIN 3360-12:07 annex C
(Pastís pla)
32
Taula de receptes provades
El quadre de coccions aconsella la funció i la temperatura de cocció ideal per garantir els millors resultats
amb totes les receptes. Si voleu cuinar en un nivell fent sevir només la funció assistida per ventilador,
col·loqueu el menjar al tercer prestatge i seleccioneu la temperatura recomanada per a la funció
«FORCED AIR» quan es cuina en més d’un nivell.
Les indicacions de la taula no contemplen l’ús de guies lliscants. Feu les proves sense les guies
lliscants.
* Si no es subministren, els accessoris es poden demanar al servei postvenda.
** En rostir menjar, deixeu un espai de 3-4 cm a la part del davant per facilitar-ne l’extracció del forn
Classe d’eficiència energètica (segons EN 60350-1:2013-07)
Feu servir la taula corresponent per dur a terme les proves
Consum energètic i temps de preescalfament
Seleccioneu la funció i feu la prova només amb l’opció “ Preheating” activada. («Preheating yes»)
Ús recomanat i consells
Com llegir la taula de cocció:
La taula indica la millor funció per a qualsevol aliment, per cuinar-lo en un o en més prestatges
alhora. El temps de cocció comença a comptar quan es posa l’aliment al forn, sense tenir en compte el
preescalfament (quan calgui). Les temperatures i els temps de cocció són només orientatius i dependran
de la quantitat de menjar i del tipus d’accessori utilitzat. Feu servir els valors recomanats més baixos per
començar i, si el menjar no és prou cuit, augmenteu-ne els valors. Feu servir els accessoris subministrats
i preferiblement motlles i safates de forn de metall i color fosc. També podeu fer servir estris i accessoris
de pyrex o ceràmica, però tingueu en compte que els temps de cocció seran lleugerament més llargs.
Per obtenir els millors resultats, seguiu amb cura els consells de la taula de cocció per triar els accessoris
(subministrats) que s’han de col·locar als diferents prestatges.
Cocció de diferents aliments al mateix temps
Utilitzant la funció “FORCED AIR” podeu cuinar alhora diferents aliments que requereixin la mateixa
temperatura de cocció (per exemple: peix i verdures), fent servir diferents prestatges. Retireu els aliments
que requereixen menys temps de cocció i deixeu al forn els que necessiten més temps.
Postres
–– Cuineu les postres delicades amb la funció convencional en un sol prestatge. Feu servir motlles
metàl·lics foscos i col·loqueu-los sempre a la graella subministrada. Per cuinar en més d’un prestatge,
seleccioneu la funció de ventilació forçada i repartiu la posició dels motlles de pastissos als
prestatges de manera que permeti una òptima circulació de l’aire calent.
–– Per comprovar si un pastís que ha de pujar és cuit, inseriu un escuradents de fusta al mig del pastís. Si
l’escuradents en surt net, el pastís està fet.
–– Si feu servir motlles de pastissos antiadherents, no poseu mantega a les vores perquè potser el pastís
no pujarà per igual per les vores.
–– Si el pastís «s’enfonsa» durant la cocció, ajusteu una temperatura inferior la propera vegada, reduïu la
quantitat de líquid de la barreja i barregeu més suaument.
–– Per als dolços amb farciments humits (pastís de formatge o pastís de fruita), utilitzeu la funció
«CONVECTION BAKE». Si la base del pastís està humida, abaixeu el prestatge i repartiu molles de pa o
de galetes pel fons del pastís abans d’afegir-hi el farciment.
33
Ús recomanat i consells
Carn
–– Feu servir qualsevol tipus de safata de forn o plata de pyrex adequada a la grandària de la peça de
carn que s’hagi de cuinar. Per peces grosses rostides, és millor afegir una mica de brou al fons de la
plata, regant la carn durant la cocció per donar-li més sabor.
Aneu molt amb compte, ja que aquest procediment genera un vapor molt calent. Quan el rostit
estigui a punt, deixeu-lo reposar al forn 10-15 minuts més, o emboliqueu-lo amb paper d’alumini.
–– Quan vulgueu rostir carn, trieu talls amb un gruix similar per obtenir uns resultats de cocció
uniformes. Les peces de carn molt gruixudes necessiten més temps de cocció. Per evitar que es cremi
la carn per fora, abaixeu la posició de la reixeta i mantingueu allunyada la carn del gratinador. Gireu
la carn quan hagin transcorregut dos terços del temps de cocció, anant amb compte d’evitar el vapor
quan s’obri la porta del forn.
Per recollir els sucs de la cocció es recomana col·locar una safata de degoteig amb mig litre d’aigua
directament sota la graella on està col·locada la carn. Afegiu-hi més aigua quan calgui.
Consells per a plats cuits amb les funcions tradicionals
Recepta
Prestatge (des de baix)
Temperatura de cocció
recomanada (°C)
Temperatura final
recomanada per a la
sonda de carn (°C)
Rosbif poc fet
2/3
200-220
48
Rosbif normal
2/3
170-190
60
Rosbif molt fet
2/3
170-190
68
Gall dindi rostit
2/3
150-170
75
Pollastre rostit
2/3
200-210
83
Porc rostit
2/3
170-190
75
Vedella rostida
2/3
160-180
68
Graellera (només en alguns models)
Feu servir aquest accessori per rostir peces de carn i d’aviram de manera uniforme. Fiqueu la graellera al
segon nivell. Col·loqueu la carn a l’ast de la graellera, lligant-la amb cordill de cuina si es tracta d’aviram,
després fixeu els dos extrems de la carn amb les dues forques corresponents i assegureu-vos que la carn
quedi ben fixada a l’ast. Inseriu l’ast a l’obertura de la part de davant del forn fent que descansi sobre
el suport. Per evitar el fum i recollir els sucs, es recomana col·locar una safata de degoteig amb mig
litre d’aigua com a mínim al primer prestatge. L’ast té un mànec de plàstic que s’ha de treure abans de
començar la cocció, i que es pot fer servir al final de la cocció per no cremar-se en treure el menjar del
forn.
Pizza
Greixeu lleugerament les safates per assegurar-vos que la base de la pizza quedi cruixent. Repartiu la
mozzarella per sobre de la pizza quan falti una tercera part del temps de cocció.
Funció de fermentar masses (present només en determinats models)
Sempre és millor cobrir la massa amb un drap humit abans de ficar-la al forn. El temps de llevada de
masses amb aquesta funció es redueix aproximadament un terç comparat amb si es fa a temperatura
ambient (20-25 °C). El temps de fermentació per a 1 kg de massa de pizza és aproximadament d’una
hora.
34
WHIRLPOOL EUROPE s.r.l. Socio Unico
Viale G. Borghi, 27
21025 COMERIO (Varese) ITALY
Telèfon +39 0332 759111 – Fax +39 0332 759268
www.whirlpool.eu
Imprès a Itàlia
11/15
400010839633
CA
Download PDF

advertising