KitchenAid | KOTSPB 60600 | Instruction for Use | KitchenAid KOTSP 60600 Instruction for Use

Instrucţiuni de utilizare
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
4
Instalarea8
Recomandări pentru protecţia mediului înconjurător
9
Declaraţie de proiectare ecologică
9
Ghid de remediere a defecţiunilor
9
Serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare
10
Curăţarea10
Întreţinerea11
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
13
Tabel cu descrierile funcţiilor
26
Tabel cu informaţii privind prepararea
28
Tabel cu reţete testate
32
Utilizare recomandată şi sugestii
33
Aceste instrucţiuni sunt disponibile şi pe site-ul web: www.kitchenaid.eu
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
SIGURANŢA ESTE PRIORITATEA NOASTRĂ
În acest manual şi pe aparat există avertizări importante referitoare la
siguranţă, care trebuie citite şi respectate întotdeauna.
Acesta este simbolul de pericol, referitor la siguranţă, care vă
avertizează în ceea ce priveşte riscurile potenţiale pentru utilizatori şi
pentru celelalte persoane. Toate avertismentele privind siguranţa sunt
precedate de simbolul de pericol şi de următorul text:
PERICOL
Indică o situaţie periculoasă care,
dacă nu este evitată, va cauza vătămări grave.
AVERTISMENT
Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este
evitată, ar putea cauza vătămări grave.
Toate avertizările privind siguranţa oferă detalii specifice
despre riscul potenţial existent şi indică modalităţi de a
reduce riscul de rănire, de deteriorare şi de electrocutare,
care pot rezulta în urma utilizării necorespunzătoare
a aparatului. Respectaţi cu stricteţe următoarele
instrucţiuni:
• Folosiţi mănuşi de protecţie când efectuaţi toate
operaţiunile de despachetare şi instalare.
• Aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua
electrică înainte de a se efectua orice operaţie de
instalare.
• Instalarea şi întreţinerea trebuie să fie efectuate de către
un tehnician calificat, în conformitate cu instrucţiunile
producătorului şi cu normele locale privind siguranţa.
Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio componentă a
aparatului, cu excepţia cazului în care acest lucru este
indicat în mod expres în manualul de utilizare.
• Înlocuirea cablului de alimentare trebuie să fie efectuată
numai de către un electrician calificat. Contactaţi un
centru de service autorizat.
4
• Împământarea aparatului este obligatorie prin lege.
• Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de
lung pentru a putea conecta aparatul la reţeaua de
alimentare cu energie electrică, după ce a fost încastrat
în mobilă.
• Pentru ca instalarea să fie conformă cu normele de
siguranţă în vigoare, trebuie să se folosească un
întrerupător multipolar cu o distanţă de minim 3 mm
între contacte.
• Nu utilizaţi adaptoare de priză multiple în cazul în care
cuptorul este prevăzut cu un ştecher.
• Nu utilizaţi prelungitoare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare.
• După finalizarea instalării, componentele electrice nu
trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator.
• Dacă suprafaţa plitei cu inducţie este crăpată, nu
utilizaţi plita şi opriţi aparatul pentru a evita posibilitatea
electrocutării (numai la modelele cu inducţie).
• Nu atingeţi aparatul dacă aveţi părţi ale corpului umede
şi nu-l utilizaţi când sunteţi desculţi.
• Aparatul este destinat în exclusivitate uzului casnic,
pentru prepararea alimentelor. Orice altă utilizare este
interzisă (de ex.: pentru încălzirea încăperilor).
• Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru
folosirea improprie sau pentru reglarea incorectă a
butoanelor de comandă.
• Aparatul şi părţile sale accesibile se înfierbântă în timpul
utilizării.
• Trebuie evitată atingerea rezistenţelor.
• Copiii foarte mici (0-3 ani) şi copiii mici (3-8 ani) nu
trebuie lăsaţi să se apropie de aparat, cu excepţia
cazurilor în care sunt supravegheaţi în permanenţă.
• Copiii cu vârsta de 8 ani şi peste şi persoanele cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără
experienţă şi cunoştinţe pot folosi acest aparat doar
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire
la utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg riscurile
implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de
către copii fără a fi supravegheaţi.
În timpul utilizării şi după aceea, nu atingeţi rezistenţele
sau suprafeţele interne ale aparatului, deoarece acestea
pot provoca arsuri. Aveţi grijă ca aparatul să nu intre
în contact cu lavete sau cu alte materiale inflamabile
până când nu s-au răcit complet toate componentele
acestuia.
Când aţi terminat de gătit aveţi grijă ca, înainte de a
umbla în cuptor, să deschideţi uşa aparatului astfel încât
să lăsaţi aerul fierbinte sau aburii să iasă treptat din
acesta. Când uşa aparatului este închisă, aerul fierbinte
este evacuat prin deschiderea de deasupra panoului de
comandă. Nu blocaţi deschiderile de ventilare.
Folosiţi mănuşi de protecţie pentru a scoate tăvile şi
accesoriile, având grijă să nu atingeţi rezistenţele.
Nu amplasaţi materiale inflamabile în aparat sau în
apropierea acestuia: ar putea izbucni un incendiu dacă
aparatul este pus în funcţiune accidental.
Nu încălziţi şi nu preparaţi în aparat alimente care se află
în borcane sau în recipiente sigilate.
Presiunea care se dezvoltă în interior poate determina
explozia borcanului, deteriorând aparatul.
Nu utilizaţi recipiente fabricate din materiale sintetice.
Uleiurile şi grăsimile supraîncălzite se aprind uşor.
Supravegheaţi întotdeauna procesul de preparare a
alimentelor care conţin cantităţi mari de grăsime şi ulei.
Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat în timpul
deshidratării alimentelor.
Dacă folosiţi băuturi alcoolice când gătiţi (de ex.,
rom, coniac, vin); reţineţi că alcoolul se evaporă la
temperaturi ridicate. Prin urmare, există riscul ca vaporii
6
•
•
•
•
•
•
•
emanaţi de alcool să ia foc atunci când vin în contact cu
rezistenţa electrică.
Nu folosiţi niciodată aparate de curăţare cu aburi.
Nu atingeţi cuptorul în timpul ciclului de piroliză. Nu
lăsaţi copiii să se apropie de cuptor în timpul ciclului
de piroliză. Dacă în interiorul cuptorului s-au scurs
cantităţi mari de resturi de mâncare, acestea trebuie
înlăturate înainte de pornirea ciclului de curăţare (doar
la cuptoarele cu funcţia de piroliză).
În timpul şi după finalizarea ciclului de piroliză,
animalele de companie trebuie ţinute la distanţă de
zona în care se află aparatul (numai în cazul cuptoarelor
cu funcţie de piroliză).
Folosiţi exclusiv sonda de temperatură recomandată
pentru acest cuptor.
Nu utilizaţi substanţe de curăţare abrazive sau
răzuitoare metalice ascuţite pentru a curăţa uşa de sticlă
a cuptorului; acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate
duce la spargerea sticlei.
Înainte de a înlocui becul, asiguraţi-vă că aparatul este
oprit, pentru a evita posibilitatea electrocutării.
Nu utilizaţi folie de aluminiu pentru a acoperi alimentele
din vasul de gătit (numai în cazul cuptoarelor pentru
care sunt furnizate vase de gătit).
ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE UZATE
• Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile. Eliminaţi
aparatul respectând normele locale privind eliminarea deşeurilor. Înainte
de a elimina aparatul, tăiaţi cablul de alimentare, astfel încât aparatul să nu
mai poată fi racordat la reţeaua de alimentare cu energie electrică.
• Pentru informaţii suplimentare referitoare la tratarea, valorificarea
şi reciclarea aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile locale
competente, serviciul de colectare a deşeurilor menajere sau magazinul de
unde aţi achiziţionat aparatul.
7
Instalarea
După ce despachetaţi cuptorul, asiguraţi-vă că nu
a fost deteriorat în timpul transportului şi că uşa
acestuia se închide corect.
Dacă apar probleme, contactaţi distribuitorul
sau cel mai apropiat serviciu de asistenţă tehnică
post-vânzare. Pentru a evita deteriorarea, scoateţi
cuptorul de pe suportul său din polistiren doar în
momentul instalării.
Pregătirea mobilei pentru încastrare
• Mobilierul aflat în contact cu cuptorul trebuie
să fie rezistent la căldură (min. 90 °C).
• Executaţi toate operaţiunile de decupare a mobilei
înainte de a introduce cuptorul în locaş şi înlăturaţi
cu grijă toate aşchiile de lemn şi rumeguşul.
• După instalare, partea inferioară a cuptorului
nu trebuie să mai fie accesibilă.
• Pentru funcţionarea corectă a aparatului, nu
obstrucţionaţi deschiderea minimă dintre blatul
de lucru şi marginea superioară a cuptorului.
Racordarea la reţeaua de alimentare cu energie
electrică
Asiguraţi-vă că tensiunea electrică indicată
pe plăcuţa cu datele tehnice ale aparatului
corespunde cu tensiunea reţelei electrice. Plăcuţa
cu datele tehnice se află pe marginea frontală a
cuptorului (este vizibilă când uşa este deschisă).
• Înlocuirea cablului de alimentare (tip H05 RR-F
3 x 1,5 mm2) trebuie să fie efectuată numai de
un electrician calificat. Contactaţi un centru de
service autorizat.
Cuptorul este programat să funcţioneze cu o
absorbţie de putere de peste 2,5 kW (indicată prin
setarea „RIDICATĂ”, după cum este indicat în figura
de mai jos), compatibilă cu reţeaua de alimentare
cu energie a locuinţei cu putere de minimum 3 kW.
Dacă locuinţa este alimentată cu putere mai mică,
setarea trebuie redusă (setarea „REDUSĂ”). În tabelul
de mai jos sunt indicate în detaliu setările de putere
electrică recomandate pentru diverse ţări.
ŢARĂ
SETAREA PUTERII ELECTRICE
GERMANIA
RIDICATĂ
SPANIA
REDUSĂ
FINLANDA
RIDICATĂ
FRANŢA
RIDICATĂ
ITALIA
REDUSĂ
OLANDA
RIDICATĂ
NORVEGIA
RIDICATĂ
SUEDIA
RIDICATĂ
REGATUL UNIT
REDUSĂ
BELGIA
RIDICATĂ
8
1. Pentru a reduce setarea consumului de
energie, rotiţi butonul „Funcţii” la specificaţia
„SETĂRI” şi selectaţi.
2. Confirmaţi cu ajutorul butonului
3. Selectaţi „Putere” din meniu
4. Confirmaţi cu ajutorul butonului
5. Selectaţi „REDUSĂ”
6. Apăsaţi butonul; pe afişaj apare un mesaj de
confirmare a selecţiei efectuate.
Curăţarea
Setări
Tradiţional
Setări aparat şi afişaj
Limba
Putere
Durată
Setări aparat şi afişaj
Ridicată
Redusă
Peste 2,5 kW
RECOMANDĂRI GENERALE
Înainte de utilizare:
• Scoateţi elementele de protecţie din carton,
foliile de protecţie şi etichetele adezive din
interiorul cuptorului şi accesoriilor.
• Scoateţi accesoriile din cuptor şi încălziţi-l la
200 °C timp de aproximativ o oră pentru a
elimina mirosul şi fumul unsorii protectoare şi
materialelor izolatoare.
În timpul utilizării:
• Nu amplasaţi obiecte grele pe uşă, deoarece o
pot deteriora.
• Nu vă sprijiniţi pe uşă şi nu atârnaţi nimic de
mânerul acesteia.
• Nu acoperiţi interiorul cuptorului cu folie de
aluminiu.
• Nu turnaţi apă în interiorul unui cuptor încins;
stratul de email ar putea suferi deteriorări.
• Nu frecaţi niciodată oale sau tăvi pe baza
cuptorului, deoarece se poate deteriora stratul
de email.
• Asiguraţi-vă că firele electrice ale altor aparate
nu ating părţile fierbinţi ale cuptorului şi nu se
pot prinde în uşa acestuia.
• Nu expuneţi cuptorul la agenţi atmosferici.
Recomandări pentru protecţia mediului înconjurător
Eliminarea ambalajelor
• Ambalajele sunt reciclabile în proporţie de
100% şi sunt marcate cu simbolul reciclării
.
• Prin urmare, diferitele componente ale
ambalajului nu trebuie eliminate la întâmplare,
ci în conformitate cu normele stabilite de
autorităţile locale.
Eliminarea aparatului
• Acest aparat este marcat în conformitate
cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind
deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (DEEE).
• Asigurându-se că acest produs este eliminat
în mod corect, utilizatorul contribuie la
prevenirea potenţialelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
persoanelor.
de pe produs sau de pe
Simbolul
documentele care îl însoţesc indică faptul
că acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu
menajer, ci trebuie predat la un punct de
colectare corespunzător, pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
•
Recomandări privind economisirea energiei
• Preîncălziţi cuptorul numai dacă se specifică
astfel în tabelul cu informaţii privind modul de
preparare sau în reţeta dumneavoastră.
• Folosiţi forme de copt închise la culoare,
lăcuite sau emailate, pentru că absorb căldura
mai bine.
Declaraţie de proiectare ecologică
•
Acest aparat este în conformitate cu cerinţele de proiectare ecologică din Regulamentul european
nr. 65/2014 şi nr. 66/2014 în conformitate cu standardul european EN 60350-1.
Ghid de remediere a defecţiunilor
Cuptorul nu funcţionează:
• Asiguraţi-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la reţeaua de alimentare
cu energie electrică.
• Opriţi cuptorul şi apoi porniţi-l din nou, pentru a vedea dacă defecţiunea persistă.
Dispozitivul electronic de programare nu funcţionează:
• Dacă pe afişaj apare litera „F” urmată de un număr, contactaţi cel mai apropiat serviciu de asistenţă
tehnică post-vânzare.
În acest caz, indicaţi numărul care urmează după litera „F”.
9
Serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare
Înainte de a contacta serviciul de asistenţă
tehnică post-vânzare:
• Verificaţi dacă puteţi remedia chiar
dumneavoastră problema, cu ajutorul
recomandărilor din „Ghidul de remediere a
defecţiunilor”.
• Stingeţi aparatul, apoi porniţi-l din nou, pentru
a vedea dacă problema s-a rezolvat.
•
•
după cuvântul„Service” pe plăcuţa cu datele
tehnice), aflat pe marginea din dreapta, în interiorul
cuptorului (este vizibil când uşa cuptorului este
deschisă). Numărul de service este indicat, de
asemenea, în certificatul de garanţie;
adresa dumneavoastră completă;
numărul dumneavoastră de telefon.
Dacă problema persistă şi după controalele
menţionate, contactaţi cel mai apropiat
serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare.
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, contactaţi un
serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare autorizat
(pentru a avea garanţia că se folosesc piese de schimb
originale şi că reparaţiile vor fi efectuate corect).
Specificaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul şi modelul exact al cuptorului;
• numărul de service (numărul care se găseşte
Curăţarea
•
AVERTISMENT
–– Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi.
–– Curăţaţi cuptorul numai când acesta este
rece şi poate fi atins.
–– Deconectaţi aparatul de la reţeaua de
alimentare cu energie electrică.
Exteriorul cuptorului
IMPORTANT: nu folosiţi detergenţi corozivi sau
abrazivi. Dacă, în mod accidental, un asemenea
produs intră în contact cu aparatul, curăţaţi-l
imediat cu o lavetă umedă din microfibre.
• Curăţaţi cu o lavetă umedă din microfibre
suprafeţele. Dacă sunt foarte murdare,
adăugaţi în apă câteva picături de detergent
pentru vase. Ştergeţi cu o lavetă uscată.
Interiorul cuptorului
IMPORTANT: nu folosiţi bureţi abrazivi sau
de sârmă sau răzuitoare metalice. Cu timpul,
utilizarea acestora poate duce la deteriorarea
suprafeţelor emailate şi a geamului uşii
cuptorului.
• După fiecare utilizare, lăsaţi cuptorul să se
răcească, apoi curăţaţi-l, de preferat când încă
este cald, pentru a înlătura murdăria depusă şi
petele cauzate de resturile de mâncare (de ex.
alimente cu conţinut ridicat de zahăr).
• Nu folosiţi detergenţi corozivi sau abrazivi.
• Utilizaţi un detergent lichid adecvat pentru
curăţarea geamului uşii. Uşa cuptorului poate
fi scoasă pentru a facilita curăţarea (consultaţi
ÎNTREŢINEREA).
10
Respectaţi următoarele recomandări atunci
când efectuaţi curăţarea capacului rotund
din inox al ventilatorului (discul Twelix):
–– utilizaţi o lavetă moale (preferabil din
microfibre) înmuiată în apă sau în
detergent normal pentru geamuri.
–– nu folosiţi hârtie absorbantă pentru
bucătărie, deoarece aceasta poate lăsa
urme şi pete pe disc.
N.B.: când se gătesc alimente cu un conţinut
ridicat de apă (de ex. pizza, legume etc.) şi cu
o durată lungă de preparare, se poate forma
condens pe interiorul uşii şi în jurul garniturii.
După ce s-a răcit cuptorul, uscaţi interiorul uşii
cu o lavetă sau cu un burete.
Accesoriile:
• Puneţi accesoriile la înmuiat în apă cu
detergent pentru vase, imediat după utilizare,
manipulându-le cu mănuşi de bucătărie dacă
sunt încă fierbinţi.
• Resturile de mâncare pot fi îndepărtate uşor cu
o perie de curăţare sau cu un burete.
Ciclul de curăţare a cuptoarelor cu funcţie de
piroliză (dacă intră în dotare):
AVERTISMENT
–– Nu atingeţi cuptorul în timpul ciclului de
piroliză.
–– Nu lăsaţi copiii să se apropie de cuptor în
timpul ciclului de piroliză.
–– Nu lăsaţi animalele de companie să se
apropie în timpul şi după finalizarea ciclului
de piroliză.
Curăţarea
Cu această funcţie, se ard stropii de grăsime
depuşi în interiorul cuptorului în timpul preparării,
la o temperatură de aprox. 500°C. La această
temperatură ridicată, depunerile se transformă
într-o cenuşă fină, care poate fi ştearsă uşor cu o
lavetă umedă, când cuptorul s-a răcit.
Nu activaţi funcţia de piroliză după fiecare
utilizare, ci doar atunci când cuptorul este
foarte murdar sau când emană fum şi mirosuri
neplăcute în faza de preîncălzire sau de preparare
a alimentelor.
• În cazul în care cuptorul este instalat sub
o plită, asiguraţi-vă că în timpul ciclului de
autocurăţare (piroliză) arzătoarele cu gaz sau
zonele de gătit electrice sunt oprite.
• Accesoriile trebuie scoase din aparat înainte de
activarea funcţiei de piroliză (inclusiv grătarele
laterale).
• Înainte de selectarea funcţiei de piroliză,
utilizaţi un burete umed pentru a elimina
toate petele de pe capacul rotund din inox al
ventilatorului (discul Twelix) şi de pe suprafaţa
interioară din sticlă a uşii cuptorului.
Aparatul este dotat cu 2 funcţii de piroliză:
1. Ciclul cu economisire a energiei electrice
(PYRO EXPRESS/ECO): consumul se reduce cu
circa 25% faţă de ciclul standard. Activaţi-l la
intervale regulate (după ce aţi preparat carne
de 2 sau 3 ori consecutiv).
2. Ciclul standard (PYRO): garantează curăţarea
eficientă a unui cuptor foarte murdar.
• În orice caz, după un anumit număr de
utilizări, în funcţie de gradul de murdărie,
se recomandă, printr-un mesaj de pe afişaj,
să efectuaţi un ciclu de autocurăţare.
N.B.: în timpul funcţiei de piroliză, uşa
cuptorului nu se poate deschide; va rămâne
blocată până când temperatura din cuptor nu
ajunge la nivelul de siguranţă adecvat.
Întreţinerea
AVERTISMENT
–– Folosiţi mănuşi de protecţie.
–– Executaţi operaţiunile indicate doar după ce cuptorul s-a răcit.
–– Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie
electrică.
SCOATEREA UŞII
Pentru a scoate uşa:
1. Deschideţi complet uşa.
2. Ridicaţi dispozitivele de oprire şi împingeţi-le în faţă până se opresc (Fig. 1).
3. Închideţi uşa până la capăt (A), ridicaţi-o (B) şi rotiţi-o (C) până când se
deblochează (D) (fig. 2).
Pentru a monta la loc uşa:
1. Introduceţi balamalele în locaşurile lor.
2. Deschideţi complet uşa.
3. Coborâţi cele două dispozitive
de oprire.
4. Închideţi uşa.
Fig. 1
Fig. 2
11
Întreţinerea
SCOATEREA GRĂTARELOR LATERALE
Grătarele laterale de susţinere a accesoriilor sunt prevăzute cu două
şuruburi de fixare (fig. 3) care asigură o stabilitate optimă.
1. Scoateţi şuruburile şi plăcuţele corespunzătoare din dreapta şi
din stânga, cu ajutorul unei monede sau al unei scule (fig. 4).
2. Pentru a scoate grătarele, ridicaţi-le (1) şi înclinaţi-le (2), după
cum se indică în fig. 5
ÎNLOCUIREA BECULUI
Pentru a înlocui becul din spate (dacă intră în dotare):
1. Deconectaţi cuptorul de la reţeaua de alimentare cu energie
electrică.
2. Deşurubaţi capacul becului, înlocuiţi becul (consultaţi nota
privind tipul de bec) şi înşurubaţi la loc capacul becului.
3. Conectaţi din nou aparatul la reţeaua de alimentare cu energie
electrică.
N.B.:
–– Folosiţi numai becuri cu incandescenţă de 25-40 W/230 V, tip
E-14, T300°C sau becuri cu halogen de 20-40 W/230 V, tip G9,
T300°C.
–– Becul folosit pentru acest aparat este proiectat special pentru
aparate electrice şi nu este destinat iluminatului unei încăperi
(Regulamentul (CE) nr. 244/2009 al Comisiei).
–– Becurile sunt disponibile la serviciul nostru de asistenţă tehnică
post-vânzare.
IMPORTANT:
–– Dacă folosiţi becuri cu halogen, nu le atingeţi cu mâinile
neprotejate, deoarece amprentele digitale le pot deteriora.
–– Nu folosiţi cuptorul decât după ce capacul becului a fost pus
la loc.
12
(Fig. 3)
(Fig. 4)
(Fig. 5)
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
PENTRU CONECTAREA LA REŢEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ,
CONSULTAŢI PARAGRAFUL PRIVIND INSTALAREA
3
1
6
2
7
5
12
4
13
8
11
14
10
9
1. Panou de comandă
2. Rezistenţă superioară/grill
3. Ventilator de răcire (nu este vizibil)
4. Plăcuţa cu date tehnice (nu trebuie înlăturată)
5. Becuri
6. Rezistenţă circulară (nu este vizibilă)
7. Ventilator
8. Rotisor (dacă există în dotare)
9. Rezistenţă inferioară (nu este vizibilă)
10. Uşă
11. Poziţia nivelurilor (numărul de niveluri este indicat pe partea frontală a cuptorului)
12. Perete posterior
13. Orificiu de conectare a sondei pentru carne
14. Disc Twelix
N.B.:
–– În timpul procesului de coacere, este posibil ca ventilatorul de răcire să se activeze din când în când
pentru a se reduce consumul de energie.
–– La finalizarea procesului de coacere, după oprirea cuptorului, ventilatorul de răcire ar putea continua
să funcţioneze pentru o perioadă de timp.
–– În cazul deschiderii uşii cuptorului în timpul procesului de coacere, rezistenţele se dezactivează.
13
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
ACCESORIILE DIN DOTARE
A. GRĂTAR METALIC: se foloseşte pentru prepararea alimentelor sau ca
suport pentru oale, forme pentru prăjituri sau alte recipiente adecvate
pentru cuptor.
(Fig. A)
B. TAVĂ DE COLECTARE A GRĂSIMII SCURSE: se foloseşte poziţionată sub
grătarul metalic, pentru a colecta grăsimea, sau ca tavă de cuptor pentru
prepararea de carne, peşte, legume, focaccia etc.
(Fig. B)
C. TAVĂ DE COPT: pentru a coace pâine şi produse de patiserie, dar şi
pentru fripturi, peşte în papiotă etc.
(Fig. C)
D. SONDĂ PENTRU CARNE: pentru măsurarea temperaturii interne a
alimentelor în timpul preparării.
(Fig. D)
E. TAVĂ PENTRU DESHIDRATARE: tava pentru deshidratare este concepută
pentru deshidratarea fructelor, ciupercilor sau legumelor.
(Fig. E)
F. ROTISOR: se foloseşte pentru prepararea uniformă a bucăţilor mari de
carne şi de pui.
(Fig. F)
G. GRĂTARE CULISANTE: pentru o manevrare mai uşoară a grătarelor şi
tăvilor.
(Fig. G)
Numărul de accesorii poate varia în funcţie de modelul achiziţionat.
ACCESORIILE CARE NU INTRĂ ÎN DOTARE
Alte accesorii pot fi achiziţionate separat de la serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare.
14
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
INTRODUCEREA GRĂTARELOR METALICE ŞI A ALTOR ACCESORII ÎN CUPTOR
1. Introduceţi orizontal grătarul metalic, cu partea ridicată „A” orientată în sus (Fig. 1).
2. Alte accesorii, cum ar fi tava pentru scurgerea grăsimii şi tava de copt, sunt introduse în acelaşi mod
ca şi grătarul metalic (fig. 2).
A
Fig. 1
Fig. 2
DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ
AFIŞAJ
1
2
3
4
1. BUTONUL PENTRU FUNCŢII: Pornit/Oprit şi de selectare a funcţiei
2. BUTONUL DE NAVIGARE: pentru navigare în meniu şi reglarea valorilor presetate
3. BUTONUL
: pentru a reveni la ecranul anterior
4. BUTONUL
: pentru a selecta şi confirma setări
15
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
LISTA FUNCŢIILOR
Prin rotirea butonului „Funcţii” la o poziţie oarecare, cuptorul se activează: pe afişaj apar funcţiile sau
submeniurile asociate.
D
A. Simbol pentru funcţia evidenţiată
Profesional
B. Funcţia evidenţiată poate fi selectată apăsând
A
Tradiţional
B
C. Descrierea funcţiei evidenţiate
D. Alte funcţii disponibile şi selectabile
Funcţii speciale
Funcţii de gătit manuale tradiţionale
C
DETALIILE FUNCŢIEI
După ce aţi selectat funcţia dorită, pe afişaj apar opţiuni suplimentare şi detalii referitoare la aceasta.
Zona 1
Mediu
PUTERE GRILL
Zona 2
NU
PREÎNCĂLZIRE
--:-DURATĂ COACERE
Zona 3
--:-ORĂ TERMINARE
Zona 4
Grill
Start
CURSOR
Zona 5
Pentru a vă deplasa la diferite zone, rotiţi butonul „Navigare”: cursorul se deplasează la valorile care pot fi
reglate, urmând ordinea descrisă mai sus.
Apăsaţi butonul
folosind butonul
pentru a selecta valoarea, modificaţi-o rotind butonul „Navigare” şi confirmaţi
.
PRIMA UTILIZARE - SELECTAREA LIMBII ŞI SETAREA OREI
Pentru o utilizare corectă a cuptorului, la prima pornire este necesar să selectaţi limba dorită şi să setaţi
ora corectă.
Procedaţi după cum urmează:
1. Rotiţi butonul „Funcţii” la o poziţie oarecare: pe afişaj apare lista primelor trei limbi disponibile.
2. Rotiţi butonul „Navigare” pentru a parcurge lista.
pentru a o selecta. După ce aţi selectat limba, pe
3. După ce aţi evidenţiat limba dorită, apăsaţi
afişaj clipeşte 12:00.
4. Setaţi ora rotind butonul „Navigare”.
5. Confirmaţi setarea apăsând
.
16
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
SELECTAREA FUNCŢIILOR DE PREPARARE
Media
--:--
NO
PRERISC.
Media
TEMPO COTTURA
POTENZA GRILL
Grill
Avvio
--:-TEMPO COTTURA
POTENZA GRILL
--:--
NO
TEMPO FINE
PRERISC.
Grill
Avvio
--:-TEMPO FINE
1. În cazul în care cuptorul este oprit, rotiţi butonul „Funcţii”; pe afişaj apar funcţiile de preparare sau
submeniurile aferente.
N.B.: pentru lista şi descrierea funcţiilor, consultaţi tabelul specific de la pagina 26.
2. În cadrul submeniurilor, parcurgeţi lista opţiunilor disponibile rotind butonul „Navigare”: funcţia
.
aleasă este evidenţiată cu alb în mijlocul ecranului. Pentru a o selecta, apăsaţi
3. Pe afişaj apar setările de preparare. Dacă valorile presetate corespund cu cele dorite, rotiţi butonul
; în caz contrar, procedaţi
„Navigare” până când cursorul ajunge în poziţia „Start”, iar apoi apăsaţi
conform indicaţiilor de mai sus pentru a le modifica.
SETAREA TEMPERATURII/PUTERII GRILLULUI
Pentru a modifica temperatura sau puterea grillului, procedaţi în felul următor:
1. Verificaţi dacă cursorul este poziţionat lângă valoarea temperaturii (zona 1); apăsaţi butonul
pentru a selecta parametrul care trebuie modificat: valorile temperaturii clipesc.
pentru a confirma.
2. Setaţi valoarea dorită rotind butonul „Navigare” şi apăsaţi
3. Rotiţi butonul „Navigare” până când cursorul
180°
--:-.
ajunge în poziţia „Start” şi apoi apăsaţi
TEMPERATURĂ
DURATĂ COACERE
4. Afişajul indică nivelul pe care trebuie
Convenţional
amplasate alimentele. Procedaţi conform
--:-NU
Start
pentru a
instrucţiunilor şi apăsaţi
ORĂ TERMINARE
PREÎNCĂLZIRE
începe procesul de preparare. Temperatura
setată poate fi modificată şi în timpul
180°
--:-TEMPERATURĂ
DURATĂ COACERE
preparării, urmând aceeaşi procedură.
Convenţional
NU
PREÎNCĂLZIRE
Start
200°
TEMPERATURĂ
--:-ORĂ TERMINARE
--:-DURATĂ COACERE
Convenţional
NU
PREÎNCĂLZIRE
Start
200°
TEMPERATURĂ
--:-ORĂ TERMINARE
--:-DURATĂ COACERE
Convenţional
NU
PREÎNCĂLZIRE
17
Start
--:-ORĂ TERMINARE
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
PREÎNCĂLZIREA CUPTORULUI
Dacă nu doriţi să preîncălziţi cuptorul, nu trebuie decât să modificaţi selecţia implicită a cuptorului,
pentru funcţiile care permit acest lucru, după cum urmează:
1. Rotiţi butonul „Navigare” până când cursorul 200°
--:-ajunge în poziţia opţiunii de preîncălzire.
TEMPERATURĂ
DURATĂ COACERE
Convenţional
pentru a selecta
2. Apăsaţi butonul
setarea: mesajul „Da” clipeşte.
DA
PREÎNCĂLZIRE
3. Modificaţi setarea rotind butonul
„Navigare”: mesajul „Nu” apare pe afişaj.
200°
TEMPERATURĂ
4. Pentru a confirma alegerea, apăsaţi butonul
.
DA
PREÎNCĂLZIRE
Start
--:-ORĂ TERMINARE
--:-DURATĂ COACERE
Convenţional
Start
200°
TEMPERATURĂ
--:-ORĂ TERMINARE
--:-DURATĂ COACERE
Convenţional
NU
PREÎNCĂLZIRE
Start
200°
TEMPERATURĂ
--:-ORĂ TERMINARE
--:-DURATĂ COACERE
Convenţional
NU
PREÎNCĂLZIRE
Start
--:-ORĂ TERMINARE
PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ
Dacă doriţi să preîncălziţi rapid cuptorul înainte de a introduce alimentele, procedaţi în felul următor:
1. Rotiţi butonul „Funcţii” pentru a selecta funcţia
Preîncălzire rapidă.
: setările apar pe afişaj.
2. Confirmaţi apăsând
3. Dacă temperatura propusă corespunde cu cea
dorită, rotiţi butonul „Navigare” până când cursorul
. Pentru
ajunge în poziţia „Start” şi apoi apăsaţi
180°
a modifica temperatura, procedaţi conform
TEMPERATURĂ
descrierii din paragrafele anterioare. În momentul
Rotiţi +/- pt. a regla, pt. a confirma
în care cuptorul atinge temperatura setată, este
emis un semnal acustic. La finalizarea etapei de
Start
preîncălzire, cuptorul selectează automat funcţia
. Acum se pot introduce alimentele în cuptor şi se poate începe prepararea.
Convenţional
4. Dacă doriţi să setaţi o funcţie de preparare diferită, rotiţi butonul „Funcţii” şi selectaţi-o pe cea dorită.
18
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
PROGRAMAREA DURATEI DE PREPARARE
Această funcţie vă permite să gătiţi alimentele pe o perioadă determinată de timp, de la minimum
1 minut până la durata maximă admisă de funcţia selectată, după care cuptorul se opreşte în mod
automat.
1. Pentru a selecta funcţia, rotiţi butonul
„Navigare” şi poziţionaţi cursorul la „durată
coacere”.
pentru a selecta
2. Apăsaţi butonul
setarea; pe afişaj clipeşte mesajul „00:00”.
3. Modificaţi valoarea rotind butonul
„Navigare” până când este afişată durata de
preparare dorită.
4. Confirmaţi valoarea selectată apăsând
.
butonul 180°
TEMPERATURĂ
--:-DURATĂ COACERE
Convenţional
NU
PREÎNCĂLZIRE
--:-ORĂ TERMINARE
Start
180°
TEMPERATURĂ
-00:30
DURATĂ COACERE
Convenţional
NU
PREÎNCĂLZIRE
19:01
ORĂ TERMINARE
Start
180°
TEMPERATURĂ
00:01
DURATĂ COACERE
Convenţional
NU
PREÎNCĂLZIRE
19:01
ORĂ TERMINARE
Start
180°
TEMPERATURĂ
-00:30
DURATĂ COACERE
Convenţional
NU
PREÎNCĂLZIRE
Start
19:20
ORĂ TERMINARE
RUMENIRE
La finalizarea procesului de preparare, în cazul anumitor funcţii, pe afişaj se indică posibilitatea de a
rumeni suprafaţa preparatului. Această funcţie poate fi utilizată numai după ce a fost programată durata
de preparare.
La finalizarea duratei de preparare, pe afişaj
pt. a
apare mesajul „+/- pt. a prelungi,
rumeni”.
Coacerea s-a terminat la 20:00
+ pt. a prelungi,
, iar cuptorul va începe
Apăsaţi butonul
ciclul de rumenire, cu o durată de 5 minute.
Această funcţie poate fi folosită o singură dată
după procesul de preparare.
pt. a rumeni
-00:05
DURATĂ COACERE
Rumenire
20:05
ORĂ TERMINARE
Rumenirea s-a terminat la 20:05
19
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
SETAREA OREI DE FINALIZARE A PROCESULUI DE PREPARARE/PORNIREA TEMPORIZATĂ
Se poate seta ora dorită pentru terminarea
180°
-00:30
coacerii, întârziind pornirea cuptorului până
TEMPERATURĂ
DURATĂ COACERE
la un maximum de 23 de ore şi 59 minute,
Convenţional
începând de la ora curentă. Acest lucru este
19:20
NU
posibil numai după ce a fost programată durata PREÎNCĂLZIRE
Start
ORĂ TERMINARE
de preparare. Această setare este disponibilă
doar dacă, pentru funcţia aleasă, nu este
180°
-00:30
TEMPERATURĂ
DURATĂ COACERE
prevăzută preîncălzirea cuptorului. După
programarea duratei de preparare, pe afişaj
Convenţional
apare ora de terminare (de exemplu, 19:20).
19:20
NU
Start
Pentru a întârzia ora de finalizare a procesului
ORĂ TERMINARE
PREÎNCĂLZIRE
de preparare, şi implicit ora de începere a
acestuia, procedaţi astfel:
180°
-00:30
DURATĂ COACERE
1. Rotiţi butonul „Navigare” până când cursorul TEMPERATURĂ
se poziţionează în dreptul orei de terminare
Convenţional
a procesului de preparare.
20:10
NU
Start
ORĂ TERMINARE
PREÎNCĂLZIRE
pentru a selecta
2. Apăsaţi butonul
setarea: ora de terminare a procesului de
180°
-00:30
preparare clipeşte.
TEMPERATURĂ
DURATĂ COACERE
3. Pentru a amâna ora de terminare a
procesului de preparare, rotiţi butonul
Convenţional
20:10
NU
„Navigare” şi setaţi valoarea dorită.
Start
ORĂ TERMINARE
PREÎNCĂLZIRE
4. Confirmaţi valoarea selectată apăsând
.
butonul
180°
-00:30
5. Rotiţi butonul „Navigare” până când cursorul TEMPERATURĂ
DURATĂ COACERE
.
ajunge în poziţia START şi apoi apăsaţi
Convenţional
6. Afişajul indică nivelul pe care trebuie
20:10
NU
amplasate alimentele. Procedaţi conform
Start
ORĂ TERMINARE
PREÎNCĂLZIRE
pentru a
instrucţiunilor şi apăsaţi
începe procesul de preparare. Cuptorul va
180°
-00:29
TEMPERATURĂ
DURATĂ COACERE
începe ciclul de preparare după un timp
de aşteptare, astfel încât să se finalizeze
Convenţional
la ora setată (de exemplu, dacă doriţi să
20:10
NU
Start
gătiţi alimente care necesită o durată de
ORĂ TERMINARE
PREÎNCĂLZIRE
preparare de 20 minute, setând 20.10 ca oră
de finalizare a preparării, cuptorul va începe prepararea la 19.50).
N.B.: în intervalul de timp dinaintea începerii procesului de preparare, indiferent de situaţie,
cuptorul poate fi pornit rotind butonul „Navigare” până când cursorul ajunge în poziţia „Start” şi
.
apoi apăsaţi butonul
Valorile setate (temperatura, setarea pentru grill, durata de preparare) pot fi modificate în orice
moment, conform descrierii din paragrafele anterioare.
20
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
TIMER
Această funcţie poate fi utilizată numai atunci când cuptorul este oprit şi este utilă, de exemplu, pentru
a monitoriza durata de preparare a pastelor făinoase. Durata maximă care poate fi setată este de 1 oră şi
30 de minute.
1. Când cuptorul este oprit, apăsaţi butonul
: pe afişaj apare „00:00:00”.
2. Rotiţi butonul „Navigare” pentru a selecta
durata dorită.
pentru a porni
3. Apăsaţi butonul
numărătoarea inversă. La finalizarea duratei
setate, pe afişaj apare „00:00:00” şi este
emis un semnal acustic. În acest moment,
puteţi prelungiţi durata de timp, procedând
conform descrierii de mai sus, sau puteţi
dezactiva temporizatorul apăsând butonul
(pe afişaj va apărea ora curentă).
00 : 00 : 00
(HH) (MM) (SS)
Rotiţi +/- pentru a seta timerul,
pentru a începe
00 : 30 : 00
(HH) (MM) (SS)
Rotiţi +/- pentru a seta timerul,
pentru a începe
01 : 09 : 00
Timer
FUNCŢII PROFESIONALE
Datorită funcţiilor profesionale, puteţi alege dintr-o gamă de 17 reţete. Cuptorul dispune de o funcţie
corespunzătoare pentru fiecare categorie de reţete şi oferă, de asemenea, recomandări privind
temperatura şi nivelul ideale pentru prepararea felului de mâncare respectiv. Pentru recomandări
privind utilizarea acestor funcţii, consultaţi Cartea de bucate, care conţine o gamă de idei de reţete pe
care le puteţi personaliza în funcţie de preferinţele personale. Funcţiile disponibile sunt prezentate mai
jos. Timpul şi temperatura pentru fiecare reţetă sunt indicate pe afişajul cuptorului şi/sau în Cartea de
bucate. Pentru reţetele cuprinse de funcţia Preparare funcţională, este disponibilă opţiunea de utilizare a
sondei pentru carne (consultaţi paragraful).
Funcţia profesională pentru produse de panificaţie
Pâine tradiţională
Pâine cu malţ
Pan Pizza
Pizza crocantă
Plăcintă picantă
Baghetă franţuzească
Funcţia profesională pentru produse de patiserie
Aluat de ecleruri
Cornuri/brioşe
Pandişpan
Chec
Aluat sfărâmicios
Funcţie profesională de frigere
Viţel - Porc
Rosbif - puţin făcut
Rosbif - mediu făcut
Friptură de pui
Friptură de curcan
Personalizat (funcţie personalizabilă pentru prepararea cărnii).
21
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
SONDA PENTRU CARNE
Sonda pentru carne furnizată vă permite să măsuraţi cu precizie
temperatura internă a alimentelor în timpul preparării, cu valori
cuprinse între 0° şi 100°C, pentru a asigura o coacere perfectă.
În funcţie de alimentele preparate, poate fi setată temperatura
dorită pentru interiorul acestora. Poziţionarea corectă a sondei
este extrem de importantă pentru obţinerea unor rezultate de
preparare perfecte. Introduceţi complet sonda în carne, evitând
zonele osoase şi cele cu grăsime (fig. A). Pentru carnea de pasăre,
sonda trebuie introdusă pe diagonală, în partea din mijloc a
pieptului, având grijă ca vârful să nu ajungă într-o porţiune goală
(fig. B). Dacă gătiţi o bucată de carne cu grosime neregulată,
verificaţi ca aceasta să fie bine coaptă înainte de a o scoate din
cuptor. Conectaţi capătul sondei în orificiul aflat pe peretele din
dreapta al cavităţii cuptorului.
Sonda poate fi utilizată urmându-se următoarele instrucţiuni:
• Convenţional
• Coacere convecţie
• Convecţie
• Turbogrill
• Tweli-grill (dacă există în dotare)
• Carne gătită înceti şi Peşte gătit încet
• Frigere Pro
Dacă sonda nu este introdusă, procesul de preparare va continua
în modul tradiţional (fig. 1), în caz contrar, afişajul va indica lipsa
sondei (fig. 2). După prezentarea mesajului de confirmare, pe
afişaj sunt prezentaţi toţi parametrii de preparare selectaţi:
–– în partea superioară din stânga (zona 1), temperatura din
interiorul cuptorului;
–– în partea superioară din dreapta (zona 3), temperatura dorită
din interiorul preparatului (sondă pentru carne, conform
indicaţiilor din fig. 3).
Pentru a începe procesul de preparare, rotiţi butonul „Navigare”
până când cursorul ajunge în poziţia „Start” şi apoi apăsaţi
.
Partea inferioară din dreapta (zona 4) a ecranului cu datele
privind prepararea prezintă temperatura „curentă” din interiorul
preparatului (fig. 4). În primele două minute, temperatura dorită
a preparatului (sonda pentru carne, conform indicaţiilor din
fig. 4) poate fi modificată. După două minute, această indicaţie
este înlocuită de durata de preparare (fig. 5). În momentul
în care se atinge temperatura internă dorită a preparatului
respectiv, pe afişaj este prezentat timp de 3 secunde un mesaj
prin care se indică acest lucru (fig. 6). În consecinţă, cuptorul
oferă posibilitatea de a prelungi perioada de preparare rotind
butonul „Navigare” la poziţia +. Dacă nu este apăsat niciun buton,
cuptorul continuă procesul de preparare timp de 6 minute,
pentru a asigura obţinerea unor rezultate de preparare excelente.
Dacă perioada de preparare este prelungită, acest aspect este
prezentat în partea superioară din dreapta (zona 3). La finalul
perioadei de preparare, pe afişaj este indicată posibilitatea de
„rumenire” (pentru funcţiile care permite acest lucru).
NOTE:
1. Dacă se doreşte modificarea temperaturii dorite din
interiorul preparatului după ce au trecut două minute de
la începerea procesului de preparare, sonda pentru carne
trebuie să fie deconectată, iar apoi reconectată.
2. Dacă sonda pentru carne a fost introdusă înainte de
selectarea unei funcţii, vor putea fi selectate numai funcţii
de preparare fără preîncălzire. Pentru reţetele care impun
preîncălzirea, introduceţi alimentele cu sonda pentru carne
numai după efectuarea procedurii de preîncălzire.
3. În cazul funcţiei „Frigere Pro”, preîncălzirea este inclusă în
cazul tuturor reţetelor. În consecinţă, evitaţi introducerea
în cuptor a sondei pentru carne sau alimentelor înainte de
finalizarea procesului de preîncălzire.
22
(Fig. 1)
(Fig. 2)
180°
TEMPERATURĂ
--:-DURATĂ COACERE
Convenţional
--:-ORĂ TERMINARE
DA
PREÎNCĂLZIRE
(Fig. 1)
Sonda pentru carne
a fost conectată
(Fig. 2)
150 °C
TEMPERATURĂ
Convenţional
SONDĂ PENTRU
CARNE
100 °C
(Fig. 3)
150 °C
TEMPERATURĂ
Convenţional
SONDĂ PENTRU
CARNE
100 °C
79 °C
CURENT
(Fig. 4)
150 °C
TEMPERATURĂ
00:10
DURATĂ COACERE
Convenţional
79 °C
CURENT
(Fig. 5)
150 °C
TEMPERATURĂ
30:00
DURATĂ COACERE
Temperatură atinsă
100 °C
CURENT
(Fig. 6)
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
FAVORITE
Acest cuptor permite stocarea setărilor utilizate pentru
prepararea felurilor de mâncare preferate.
La finalizarea procesului de preparare, dacă doriţi să salvaţi
setările utilizate (funcţie, durată, temperatură etc.), apăsaţi
.
butonul
Apăsaţi
pentru a salva sau
pentru a anula
În acest moment, pe afişaj este prezentat mesajul „Apăsaţi
pentru a salva”.
Convecţie
2
Apăsaţi butonul, iar cuptorul va propune prima poziţie
disponibilă de la 1 la 10. Dacă doriţi să particularizaţi poziţia,
Apăsaţi pentru a salva sau pentru a anula
puteţi modifica numărul, rotind butonul „NAVIGARE” (+/-)
.
înainte de a confirma alegerea cu ajutorul butonului
Dacă memoria este plină sau poziţia respectivă este deja
utilizată, funcţia este suprascrisă.
Dacă nu doriţi să stocaţi setările, nu trebuie decât să
Funcţia preferată a fost salvată
, să treceţi la altă funcţie rotind butonul
apăsaţi butonul
„NAVIGARE” sau să opriţi cuptorul. Pentru a vizualiza ulterior
, apoi selectaţi
setările stocate, rotiţi butonul „FUNCŢII” până când pe afişaj este prezentat simbolul
una dintre funcţiile stocate, rotind butonul „NAVIGARE” (+/-) până când este afişată funcţia dorită.
, iar apoi butonul
, pentru a începe procesul de preparare.
Apăsaţi butonul
SETĂRI
1. Pentru a modifica unele setări ale afişajului, selectaţi „SETĂRI” din meniul principal, rotind butonul
„Funcţii”.
: pe afişaj sunt prezentate setările care pot fi modificate (limba, volumul
2. Confirmaţi apăsând
semnalului acustic, luminozitatea afişajului, ora, funcţia de economisire a energiei, puterea).
3. Selectaţi setarea care trebuie modificată, rotind butonul „Navigare”.
pentru a confirma.
4. Apăsaţi butonul
5. Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj pentru a modifica setările.
; pe afişaj apare un mesaj de confirmare a selecţiei efectuate.
6. Apăsaţi butonul
N.B.: Când cuptorul este oprit, dacă funcţia MOD ECO (economisirea energiei) este selectată (ON
(Pornit)), afişajul se stinge după câteva minute şi apare ceasul. Pentru a vedea informaţiile de pe afişaj şi a
reaprinde lumina, este suficient să apăsaţi pe orice buton sau să rotiţi unul dintre butoane. În timpul unei
funcţii de preparare, dacă MOD ECO este activat, becul cuptorului se va stinge după 1 minut de coacere
şi se va reactiva la fiecare acţiune a utilizatorului. În schimb, dacă funcţia nu este selectată (OFF (Oprit)),
luminozitatea afişajului doar se reduce după câteva minute.
BLOCAREA BUTOANELOR
Această funcţie se utilizează pentru blocarea tastelor de pe panoul de comandă.
şi
timp de cel puţin 3 secunde.
Pentru a o activa, apăsaţi simultan
.
Dacă este activată, funcţiile aferente butoanelor sunt blocate, iar pe afişaj apare un mesaj şi simbolul
Puteţi activa această funcţie şi în timpul procesului de preparare a alimentelor.
Pentru a o dezactiva, repetaţi procedura de mai sus. Când funcţia de blocare a butoanelor este activată,
cuptorul poate fi oprit numai prin rotirea butonului „Funcţii” la 0 (zero). Totuşi, în acest caz, funcţia
selectată anterior va trebui să fie setată din nou.
23
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
CURĂŢAREA AUTOMATĂ A CUPTORULUI
Pentru descrierea acestei funcţii, consultaţi
capitolul CURĂŢAREA şi tabelul cu funcţiile de
la pagina 24. Pentru a porni ciclul automat de
curăţare a cuptorului (Pyro), procedaţi în felul
următor:
Pyro Express
Curăţare pirolitică
Curăţare de 3 ore la temperatură ridicată
-03:00
DURATĂ
1. Cu ajutorul butonului „Funcţii”, selectaţi
„Curăţare”. Pe afişaj apar mesajele „Pyro
Express” şi „Pyro”.
Curăţarea
2. Selectaţi unul dintre cele două cicluri
cu ajutorul butonului „Navigare”. 2.
.
Confirmaţi apăsând pe
15:00
ORĂ TERMINARE
1/3
3. Rotiţi butonul „Navigare” până când
cursorul se poziţionează în dreptul
opţiunii START, apoi confirmaţi apăsând
.
pe butonul
Opriţi plita deasupra cuptorului, apăsaţi
4. Pe afişaj apar instrucţiunile care trebuie
urmate pentru a porni ciclul. După
efectuarea fiecărei proceduri indicate,
.
confirmaţi cu ajutorul butonului
2/3
Scoateţi toate accesoriile din cuptor şi apăsaţi
3/3
Îndepărtaţi petele de pe sticlă cu un burete
umed, apăsaţi
24
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
5. După ultima confirmare, cuptorul
porneşte ciclul de curăţare şi uşa se
blochează automat: pe afişaj apar un
timp
mesaj de avertizare şi simbolul
de aproximativ trei secunde. Imediat
după aceea, pe afişaj apare o bară care
indică desfăşurarea ciclului de curăţare.
Uşa se va bloca în timpul curăţării
-02:59
DURATĂ
Curăţarea
Notă: dacă uşa cuptorului este deschisă
înainte de blocarea sa automată, pe afişaj
apare un mesaj de avertizare. După ce uşa
este închisă din nou, ciclul trebuie repornit
.
prin apăsarea butonului
Curăţarea
6. La terminarea ciclului, pe afişaj clipeşte
mesajul corespunzător, după care se
afişează bara care indică răcirea în curs de
desfăşurare.
Temperatura reziduală este prezentată
. Uşa
pe afişaj împreună cu simbolul
rămâne blocată până când temperatura
din interiorul cuptorului revine la un nivel
de siguranţă acceptabil: afişajul arată ora
curentă.
Închideţi uşa
15:00
ORĂ TERMINARE
-00:00
DURATĂ
Terminat
15:00
ORĂ TERMINARE
257 °
Răcire
18:32
25
Tabel cu descrierile funcţiilor
MENIU PRINCIPAL
Funcţie
Funcţie
Descrierea funcţiei
SETĂRI
Pentru setarea afişajului (limba, ora, luminozitatea, volumul semnalului acustic,
funcţia de economisire a energiei)
FUNCŢII
PROFESIONALE Frigere, Produse
de panificaţie,
Produse de
patiserie
Funcţii specifice pentru tipul de preparat ales, cu temperatura ideală
recomandată. Interiorul cuptorului este pregătit automat la o temperatură de
preîncălzire optimă, iar prepararea este gestionată automat cu ajutorul unui ciclu
special adaptat pentru fiecare reţetă. Opţiune de utilizarea a accesoriului sondă
pentru carne pentru durate de preparare perfecte pentru funcţiile de Frigere.
(CONSULTAŢI CARTEA DE BUCATE).
TRADIŢIONAL
consultaţi FUNCŢII TRADIŢIONALE
SPECIALE
consultaţi FUNCŢII SPECIALE
FUNCŢII TRADIŢIONALE
PREÎNCĂLZIRE
RAPIDĂ
Pentru a preîncălzi rapid cuptorul.
CONVENŢIONAL
Pentru a prepara orice fel de mâncare, pe un singur nivel. Utilizaţi nivelul 3. Pentru
coacerea pizzei, a plăcintelor picante şi a prăjiturilor cu umpluturi lichide, folosiţi
nivelul 1 sau 2
GRILL
TURBOGRILL
Pentru a prepara pe grill antricoate, frigărui şi cârnaţi; pentru a gratina legume şi
pentru a prăji pâine. Este recomandat să poziţionaţi alimentele pe nivelul 4 sau
5. Când frigeţi carnea pe grill, utilizaţi tava pentru scurgerea grăsimii, pentru a
colecta zeama rezultată în urma preparării.
Poziţionaţi-o pe nivelul 3 sau 4, adăugând aprox. jumătate de litru de apă. Nu este
necesar să preîncălziţi cuptorul. În timpul procesului de preparare, uşa cuptorului
trebuie să rămână închisă.
Pentru a frige bucăţi mari de carne (pulpe, rosbif, carne de pasăre). Poziţionaţi
alimentele pe nivelurile din mijloc. Utilizaţi tava pentru scurgerea grăsimii pentru a
colecta zeama rezultată în urma preparării. Poziţionaţi-o pe nivelul 1 sau 2, adăugând
o cantitate de aproximativ o jumătate de litru de apă. Nu este necesar să preîncălziţi
cuptorul. În timpul procesului de preparare, uşa cuptorului trebuie să rămână închisă.
Cu această funcţie se poate folosi frigarea, dacă acest accesoriu face parte din dotare.
TWELI-GRILL
Pentru frigerea cărnii, peştelui şi legumelor pe unul sau două niveluri simultan. Amplasaţi
grillul cu alimentele pe al 5-lea, al 4-lea sau al 3-lea nivel (alegeţi distanţa optimă în funcţie
de dimensiunea alimentelor şi de nivelul de rumenire dorit, având în vedere că, cu cât
alimentele se află mai aproape de grill, cu atât se vor rumeni mai puternic). Pentru a prepara
pe grill o cantitate mare de alimente, amplasaţi cele două grătare metalice pe nivelul 5 sau
3. Odată ce alimentele de pe raftul superior sunt rumenite suficient, inversaţi poziţiile celor
două niveluri şi finalizaţi procesul de preparare. Astfel, alimentele de pe ambele niveluri
pot fi servite în acelaşi timp, având aceeaşi temperatură şi grad de rumenire. Utilizaţi tava
pentru scurgerea grăsimii pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării. Poziţionaţi-o
pe nivelul 1 sau 2, adăugând o cantitate de aproximativ o jumătate de litru de apă.
Nu este necesar să preîncălziţi cuptorul.
CONVECŢIE
Pentru a găti simultan, pe mai multe niveluri (maximum trei) alimente, chiar şi diferite,
care necesită aceeaşi temperatură de preparare (de ex.: peşte, legume, prăjituri). Această
funcţie poate fi folosită pentru a prepara diverse alimente fără ca mirosurile să treacă de la
un aliment la altul. Folosiţi nivelul 3 pentru a găti pe un singur nivel, nivelurile 1 şi 4 pentru
a găti pe două niveluri şi nivelurile 1, 3 şi 5 pentru a găti pe trei niveluri.
COACERE
CONVECŢIE
Pentru gătirea cărnii şi a plăcintelor cu umplutură lichidă (picante sau dulci), pe
un singur nivel. Utilizaţi nivelul 3. Preîncălziţi cuptorul înainte de a introduce
alimentele
26
Tabel cu descrierile funcţiilor
FUNCŢII SPECIALE
DECONGELARE
Pentru a accelera decongelarea alimentelor. Poziţionaţi alimentele pe nivelul
din mijloc. Se recomandă lăsarea alimentelor în ambalaj, pentru a se evita
deshidratarea acestora la suprafaţă.
MENŢINERE LA
CALD
Pentru a menţine calde şi crocante alimentele proaspăt gătite (de ex.: carne,
alimente prăjite, budinci). Poziţionaţi alimentele pe nivelul din mijloc. Funcţia nu
se activează dacă temperatura din cuptor depăşeşte 65 °C.
DOSPIRE
CARNE GĂTITĂ
ÎNCET
PEŞTE GĂTIT
ÎNCET
Pentru dospirea optimă a aluaturilor dulci sau sărate. Amplasaţi aluatul pe nivelul
2. Nu este necesar să preîncălziţi cuptorul. Pentru ca dospirea să fie optimă, nu
activaţi funcţia în cazul în care cuptorul este încă fierbinte după finalizarea unui
ciclu de preparare.
Pentru prepararea delicată a cărnii (la 90 °C) şi a peştelui (la 85 °C). Această funcţie
oferă o preparare lentă, asigurând prepararea unei cărni fragede şi suculente.
Datorită temperaturii joase, preparatul nu se rumeneşte la exterior, iar rezultatul
final este similar celui obţinut în urma preparării cu aburi. Pentru prepararea
fripturilor, rumeniţi mai întâi carnea în tigaie în scopul păstrării sucurilor naturale
ale acesteia. Duratele de preparare variază de la 2 ore pentru 300 g de peşte până
la 4-5 ore pentru 3 kg de peşte; pentru carne, duratele de preparare variază de
la 4 ore pentru 1 kg de friptură până la 6-7 ore pentru 3 kg de friptură. Pentru
rezultate optime, nu deschideţi uşa cuptorului în timpul procesului de preparare,
deoarece căldura s-ar putea disipa; utilizaţi sonda pentru carne (dacă intră în
dotare) sau un termometru standard de cuptor.
DESHIDRATAREA
Fructelor
Legumelor
Ciupercilor
Pentru deshidratarea fructelor legumelor şi ciupercilor. Utilizaţi accesorul furnizat (sau
un grătar cu sită fină) pentru a preveni căderea bucăţilor mici de alimente datorată
reducerii volumului acestora şi pentru a permite circularea corespunzătoare a aerului.
Utilizaţi al 3-lea nivel pentru a prepara pe un singur nivel, primul şi al 4-lea nivel pentru
a prepara pe două niveluri, primul, al 3-lea şi al 5-lea nivel pentru a prepara pe trei
niveluri şi primul, al 3-lea, al 4-lea şi al 5-lea pentru a prepara pe patru niveluri. Nu este
necesar să preîncălziţi cuptorul.
IAURT
Pentru a prepara iaurt de casă Utilizaţi borcane ceramice mici sau forme de
copt din aluminiu. Acoperiţi cu folie de aluminiu alimentele în timpul preparării.
Amplasaţi tava de colectare a grăsimii scurse pe primul nivel, împreună cu
recipientele. Nu este necesar să preîncălziţi cuptorul.
TWELI-BASE
Pentru reţetele care necesită căldură din partea inferioară. Această funcţie este
recomandată pentru finalizarea sau sporirea gradului de rumenire a bazei tuturor
tipurilor de alimente (plăcinte picante, pizza, pâine, prăjituri dulci, biscuiţi etc.) sau
pentru densificarea alimentelor cu o consistenţă foarte lichidă (precum sosurile).
Funcţia poate fi utilizată, de asemenea, pentru prepararea propriu-zisă. Este
recomandată pentru prepararea alimentelor care nu necesită să fie rumenite în partea
superioară, de exemplu, preparatele pe bază de orez, alimentele în caserolă, tocanele
şi sosurile. Este recomandată utilizarea celui de-al doilea nivel. Nu este necesar să
preîncălziţi cuptorul.
CURĂŢARE
AUTOMATĂ
Pentru eliminarea prin ardere a depunerilor rezultate în urma gătitului prin
intermediul unui ciclu de curăţare la temperatură foarte ridicată (aprox. 500°C).
Sunt disponibile două cicluri de autocurăţare: un ciclu complet (PYRO) şi un
ciclu mai scurt (EXPRESS). Ciclul complet se utilizează cel mai bine numai în
cazul cuptoarelor foarte murdare, iar ciclul mai scurt trebuie utilizat la intervale
regulate.
FAVORITE
Pentru a accesa cele 10 funcţiile preferate. Pentru stocarea şi utilizarea funcţiilor
preferate, consultaţi paragraful „FAVORITE”.
ECO AER FORŢAT
Pentru prepararea pe un nivel a fripturilor umplute şi a bucăţilor de carne. Cu
această funcţie, procesul de coacere este susţinut prin funcţionarea intermitentă
şi la intensitate redusă a ventilatorului, ceea ce împiedică deshidratarea excesivă
a alimentelor. Pe durata utilizării funcţiei ECO, lumina rămâne stinsă în timpul
procesului de preparare şi poate fi aprinsă temporar prin apăsarea butonului de
confirmare. Pentru a utiliza ciclul ECO, reducând astfel consumul de energie, uşa
cuptorului nu trebuie deschisă până la finalizarea preparării reţetei. Se recomandă
să utilizaţi nivelul al 3-lea. Nu este necesar să preîncălziţi cuptorul.
27
Tabel cu informaţii privind prepararea
Reţetă
Funcţie
Preîncălzire
Nivel
(numărat de
jos în sus)
Temperatură
(°C)
Durată
(minute)
DA
2-3
160 - 180
30 - 90
-
1-4
160 - 180
30 - 90
-
3
160 - 200
35 - 90
-
1-4
160 - 200
40 - 90
DA
3
170 - 180
20 - 45
-
1-4
150 - 170
20 - 45
-
1-3-5
150 - 170
20 - 45
-
3
180 - 200
30 - 40
-
1-4
180 - 190
35 - 45
-
1-3-5
180 - 190
35 - 45
-
3
90
110 - 150
Torturi dospite
Plăcinte umplute
(plăcintă cu brânză,
ştrudel, plăcintă cu
mere)
Biscuiţi/mini tarte
Choux à la crème
-
1-4
90
-
1-3-5
90
Bezele
28
Accesorii
Formă pentru prăjituri, pe
grătar metalic
Nivel 4: formă pentru
prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 1: formă pentru
prăjituri, pe grătar metalic
Tavă de colectare a grăsimii
scurse/tavă de copt sau
grătar metalic + tavă de
prăjituri
Nivel 4: formă pentru
prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 1: formă pentru
prăjituri, pe grătar metalic
tavă de colectare a grăsimii
scurse/tavă de copt
Nivel 4: tavă de copt
Nivel 1: tavă pentru
scurgerea grăsimii
Nivel 5: tavă de cuptor, pe
grătar metalic/tavă de copt
Nivel 3: tavă de copt
Nivel 1: tavă pentru
scurgerea grăsimii
tavă de colectare a grăsimii
scurse/tavă de copt
Nivel 4: tavă de cuptor, pe
grătar metalic/tavă de copt
Nivel 1: tavă pentru
scurgerea grăsimii
Nivel 5: tavă de cuptor, pe
grătar metalic/tavă de copt
Nivel 3: tavă de copt
Nivel 1: tavă pentru
scurgerea grăsimii
tavă de colectare a grăsimii
scurse/tavă de copt
Nivel 4: tavă de cuptor, pe
grătar metalic
140 - 160 Nivel 1: tavă de colectare
a grăsimii scurse/tavă de
copt
Nivel 5: tavă de cuptor, pe
grătar metalic/tavă de copt
140 - 160 Nivel 3: tavă de copt
Nivel 1: tavă pentru
scurgerea grăsimii
Tabel cu informaţii privind prepararea
Reţetă
Funcţie
Preîncălzire
DA
Nivel
(numărat de
jos în sus)
Temperatură
(°C)
Durată
(minute)
1/2
190 - 250
15 - 50
-
1-4
190 - 250
20 - 50
-
1-3-5
190 - 250
25 - 50
-
3
250
10 - 20
-
1-4
230 - 250
10 - 25
-
3
180 - 190
40 - 55
Pâine/pizza/focaccia
Pizza congelată
-
1-4
180 - 190
45 - 60
-
1 -3 - 5
180 - 190
45 - 60
-
3
190 - 200
20 - 30
Plăcinte picante
(plăcintă cu legume,
quiche lorraine)
-
1-4
180 - 190
20 - 40
-
1-3-5
180 - 190
20 - 40
-
3
190 - 200
45 - 65
Vol-au-vent/pateuri
din aluat de foietaj
Lasagne/paste la
cuptor/cannelloni/
budinci
29
Accesorii
tavă de colectare a grăsimii
scurse/tavă de copt
Nivel 4: tavă de cuptor, pe
grătar metalic/tavă de copt
Nivel 1: tavă de colectare
a grăsimii scurse/tavă de
copt
Nivel 5: tavă de cuptor, pe
grătar metalic/tavă de copt
Nivel 3: tavă de cuptor, pe
grătar metalic/tavă de copt
Nivel 1: tavă pentru
scurgerea grăsimii
Nivel 3: tavă de colectare
a grăsimii scurse/tavă de
copt, pe grătar metalic
Nivel 4: tavă de cuptor, pe
grătar metalic/tavă de copt
Nivel 1: tavă pentru
scurgerea grăsimii
Formă pentru prăjituri, pe
grătar metalic
Nivel 4: formă pentru
prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 1: formă pentru
prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 5: formă pentru
prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 3: formă pentru
prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 1: tavă de colectare
a grăsimii scurse/tavă de
copt
tavă + formă pentru
prăjituri
tavă de colectare a grăsimii
scurse/tavă de copt
Nivel 4: tavă de cuptor, pe
grătar metalic
Nivel 1: tavă de colectare
a grăsimii scurse/tavă de
copt
Nivel 5: tavă de cuptor, pe
grătar metalic
Nivel 3: tavă de cuptor, pe
grătar metalic/tavă de copt
Nivel 1: tavă pentru
scurgerea grăsimii
tavă de colectare a grăsimii
scurse sau tavă de cuptor,
pe grătar metalic
Tabel cu informaţii privind prepararea
Reţetă
Funcţie
Preîncălzire
Nivel
(numărat de
jos în sus)
Temperatură
(°C)
Durată
(minute)
Carne de miel/viţel/
vită/porc, 1 kg
-
3
190 - 200
80 - 110
Carne de pui/
iepure/raţă, 1 kg
-
3
200 - 230
50 - 100
Carne de curcan/
gâscă, 3 kg
-
2
190 - 200
80 - 130
Peşte la cuptor/în
papiotă (file, întreg)
-
3
180 - 200
40 - 60
Legume umplute
(roşii, dovlecei,
vinete)
-
2
180 - 200
50 - 60
Pâine prăjită
-
5
(Ridicată)
3-6
Fileuri/medalioane
de peşte
-
4
Medie
20 - 30
Cârnaţi/frigărui/
coaste/hamburgeri
-
5
Medie-ridicată
15 - 30
Friptură de pui
1-1,3 kg
-
2
Medie
55 - 70
Friptură de pui
1-1,3 kg
-
2
Ridicată
60 - 80
Rosbif - puţin făcut,
1 kg
-
3
Medie
35 - 50
Pulpă de miel / but
-
3
Medie
60 - 90
30
Accesorii
tavă de colectare a grăsimii
scurse sau tavă de cuptor,
pe grătar metalic
tavă de colectare a grăsimii
scurse sau tavă de cuptor,
pe grătar metalic
tavă de colectare a grăsimii
scurse sau tavă de cuptor,
pe grătar metalic
tavă de colectare a grăsimii
scurse sau tavă de cuptor,
pe grătar metalic
Tavă de cuptor, pe grătar
metalic
Grătar metalic
Nivel 4: grătar metalic
(întoarceţi alimentele
la jumătatea duratei de
preparare)
Nivel 3: tavă de colectare a
grăsimii scurse, cu apă
Nivel 5: grătar metalic
(întoarceţi alimentele
la jumătatea duratei de
preparare)
Nivel 4: tavă de colectare a
grăsimii scurse, cu apă
Nivel 2: grătar metalic
(dacă este necesar,
întoarceţi alimentele după
ce au trecut două treimi din
durata de preparare)
Nivel 1: tavă de colectare a
grăsimii scurse, cu apă
Nivel 2: Rotisorul (dacă
intră în dotare)
Nivel 1: Tavă pentru
scurgerea grăsimii, cu apă
Tavă de cuptor, pe grătar
metalic (dacă este necesar,
întoarceţi alimentele după
ce au trecut două treimi din
durata de preparare)
tavă de colectare a grăsimii
scurse sau tavă de cuptor,
pe grătar metalic (dacă
este necesar, întoarceţi
alimentele după ce au
trecut două treimi din
durata de preparare)
Tabel cu informaţii privind prepararea
Reţetă
Funcţie
Preîncălzire
Nivel
(numărat de
jos în sus)
Temperatură
(°C)
Durată
(minute)
Accesorii
tavă de colectare a grăsimii
scurse/tavă de copt (dacă
este necesar, întoarceţi
alimentele după ce au
trecut două treimi din
durata de preparare)
tavă de colectare a grăsimii
scurse sau tavă de cuptor,
pe grătar metalic
Nivel 4: tavă de cuptor, pe
grătar metalic
Nivel 1: tavă de colectare a
grăsimii scurse sau tavă de
cuptor, pe grătar metalic
Nivel 4: tavă de cuptor, pe
grătar metalic
Nivel 1: tavă de colectare a
grăsimii scurse sau tavă de
cuptor, pe grătar metalic
Nivel 4: tavă de cuptor, pe
grătar metalic
Nivel 1: tavă de colectare a
grăsimii scurse sau tavă de
cuptor, pe grătar metalic
Nivel 5: tavă de cuptor, pe
grătar metalic
Nivel 3: tavă de cuptor, pe
grătar metalic
Nivel 1: tavă de colectare a
grăsimii scurse sau tavă de
cuptor, pe grătar metalic
Nivel 5: grătar metalic
(inversaţi nivelurile odată
ce este obţinut gradul de
rumenire dorit)
Nivel 3: grătar metalic
(inversaţi nivelurile odată
ce este obţinut gradul de
rumenire dorit)
Nivel 1: tavă de colectare a
grăsimii scurse, cu apă
tavă de colectare a grăsimii
scurse sau tavă de cuptor,
pe grătar metalic
Cartofi copţi
-
3
Medie
35 - 55
Legume gratinate
-
3
Ridicată
10 - 25
Lasagne şi carne
-
1-4
200
50 - 100*
Carne şi cartofi
-
1-4
200
45 - 100*
Peşte şi legume
-
1-4
180
30 - 50*
Meniu întreg:
Tartă (nivelul 5)/
Lasagne (nivelul 3)/
Carne (nivelul 1)
-
1-3-5
190
40 - 120*
Cârnaţi/frigărui/
coaste/hamburgeri
-
3-5
Medie-ridicată
30 - 45
Fripturi umplute
-
3
200
80 - 120*
Bucăţi de carne
(carne de iepure,
carne de pui, carne
de miel)
-
3
200
tavă de colectare a grăsimii
50 - 100* scurse sau tavă de cuptor,
pe grătar metalic
* Durata de preparare este doar orientativă şi se referă la întregul ciclu de preparare. Scoateţi alimentele
la momente diferite, în funcţie de preferinţă.
31
Tabel cu reţete testate
(în conformitate cu IEC 60350-1:2011-12 şi DIN 3360-12:07:07)
Reţetă
Funcţie Preîncălzire
Nivel
(numărat de
jos în sus)
Temperatură Durată
(°C)
(minute)
Accesorii şi note*
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2
DA
3
170
15 - 30
tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de copt
-
1-4
150
30 - 45
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
DA
3
170
20 - 30
Tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de copt
-
1-4
160
25 - 35
-
1-3-5
160
35 - 45
DA
2
170
30 - 40
1-4
175
75 - 95
-
2/3
185
70 - 90
-
1-4
175
75 - 95
-
5
Ridicată
3-6
Grătar metalic
-
5
Ridicată
18 - 30
Nivel 5: grătar metalic (întoarceţi alimentele la
jumătatea duratei de preparare)
Nivel 4: tavă de colectare a grăsimii scurse, cu
apă
-
3
180
35 - 45
tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de copt
-
1-4
160
55 - 65
Nivel 4: tavă de copt
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
-
2
190
150 - 170
Nivel 2: tavă de colectare a grăsimii scurse
DA
3
170
40 - 50
tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de copt
-
1-4
160
45 - 55
Nivel 4: tavă de copt
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
Biscuiţi fragezi
Nivel 4: tavă de copt
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3
Prăjiturele
Nivel 4: tavă de copt
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
Nivel 5: tavă de cuptor, pe grătar metalic/tavă
de copt
Nivel 3: tavă de copt
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1
Pandişpan fără
grăsimi
Formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 4: formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 1: formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2
2 plăcinte cu
mere
Formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 4: formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 1: formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
IEC 60350-1:2011-12 § 9.2
Pâine prăjită**
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3
Burgeri**
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Tort de mere,
chec dospit,
prăjitură
nemţească cu
mere
DIN 3360-12:07 § 6.6
Friptură de porc
DIN 3360-12:07 anexa C
(Turtă)
32
Tabel cu reţete testate
În tabelul de coacere sunt recomandate funcţiile şi temperaturile ideale pentru a obţine cele mai bune
rezultate pentru toate tipurile de reţete. Dacă doriţi să gătiţi pe un singur nivel cu ajutorul funcţiei de
coacere convecţie, amplasaţi alimentele pe al treilea nivel şi selectaţi temperatura recomandată pentru
„CONVECŢIE” când prepararea se realizează pe mai mult de un nivel.
Indicaţiile din tabel sunt destinate utilizării cuptorului fără ghidajele culisante. Efectuarea de
teste, fără ghidajele culisante.
* Dacă nu intră în dotare, accesoriile pot fi achiziţionate de la unităţile service abilitate.
** Când se frige carne la grătar, se recomandă să se lase 3 - 4 cm liberi la marginea frontală a grătarului
pentru a se facilita scoaterea acestuia
Clasa de eficienţă energetică (în conformitate cu EN 60350-1:2013-07)
Pentru efectuarea testelor, ţineţi cont de informaţiile din tabelul corespunzător
Consumul de energie şi durata de preîncălzire
Selectaţi funcţia şi efectuaţi testul numai cu opţiunea „Preîncălzire” activată. („Preîncălzire da”)
Utilizare recomandată şi sugestii
Citirea tabelului cu informaţii privind prepararea:
Tabelul indică funcţia optimă care trebuie utilizată pentru diferitele alimente care pot fi gătite pe unul
sau mai multe niveluri în acelaşi timp. Durata de coacere începe din momentul în care alimentele sunt
introduse în cuptor, fără a se lua în calcul şi preîncălzirea (în cazurile în care este necesară). Temperaturile
şi duratele de preparare specificate au caracter pur orientativ şi depind de cantitatea de alimente şi de
tipul de accesorii utilizate. La început, folosiţi cele mai mici valori recomandate, apoi, dacă alimentele
nu sunt gătite suficient, treceţi la valori mai mari. Se recomandă utilizarea accesoriilor din dotare şi,
preferabil, a formelor metalice pentru prăjituri şi tăvilor de copt de culoare închisă. De asemenea, puteţi
folosi cratiţe şi accesorii Pyrex sau din ceramică, dar, în cazul acestora, duratele de preparare vor fi puţin
mai mari. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, urmaţi recomandările din tabelul cu informaţii despre
preparare, în ceea ce priveşte alegerea accesoriilor (din dotare) care urmează a fi amplasate pe diferite
niveluri.
Gătitul simultan a unor alimente diferite
Cu ajutorul funcţiei „CONVECŢIE”, puteţi găti simultan, pe mai multe niveluri, alimente diferite care
necesită aceeaşi temperatură de preparare (de exemplu: peşte şi legume). Scoateţi alimentele care
necesită o durată de preparare mai scurtă şi lăsaţi în cuptor alimentele care necesită un timp de
preparare mai îndelungat.
Deserturi
–– Gătiţi deserturi delicate, cu funcţia „Convenţional”, numai pe un singur nivel. Folosiţi forme pentru
prăjituri din metal, de culoare închisă, şi amplasaţi-le întotdeauna pe grătarul metalic din dotare.
Pentru a găti pe mai multe niveluri, selectaţi funcţia „Convecţie” şi puneţi formele de prăjituri în
zigzag pe grătare pentru a favoriza circulaţia aerului cald.
–– Pentru a verifica dacă o prăjitură dospită s-a copt, introduceţi o scobitoare din lemn în partea cea mai
înaltă a prăjiturii. Dacă scobitoarea iese curată, prăjitura este gata.
–– Dacă folosiţi forme pentru prăjituri antiaderente, nu ungeţi cu unt marginile, deoarece prăjitura ar
putea să nu crească uniform pe margini.
–– Dacă prăjitura „se lasă” în timpul coacerii, setaţi o temperatură mai joasă data viitoare, încercând, de
asemenea, să reduceţi cantitatea de lichid din aluat şi să-l amestecaţi mai delicat.
–– Pentru prăjituri cu umpluturi umede (tartă cu brânză sau plăcinte cu fructe) folosiţi funcţia „COACERE
CONVECŢIE”. Dacă baza prăjiturii este prea umedă, folosiţi un nivel inferior şi, înainte de a adăuga
umplutura, presăraţi baza prăjiturii cu pesmet sau cu biscuiţi sfărâmaţi.
33
Utilizare recomandată şi sugestii
Carne
–– Folosiţi orice fel de tavă de cuptor sau vas Pyrex, adecvate pentru mărimea bucăţii de carne pe care o
veţi găti. Când preparaţi fripturi, adăugaţi în tavă supă de carne, stropind carnea în timpul procesului
de gătire, pentru a obţine un gust mai bun.
Acţionaţi cu deosebit de multă atenţie, deoarece această procedură generează aburi deosebit
de fierbinţi. Când friptura este gata, lăsaţi-o în cuptor încă 10-15 minute sau înveliţi-o în folie de
aluminiu.
–– Când doriţi să frigeţi carne pe grill, alegeţi bucăţi de carne cu grosime egală pentru a obţine o
preparare uniformă. Bucăţile de carne foarte groase necesită durate de preparare mai îndelungate.
Pentru a evita arderea cărnii la exterior, coborâţi grătarul metalic, menţinând carnea la o distanţă mai
mare faţă de grill. Întoarceţi carnea după trecerea a două treimi din timpul de preparare, având grijă
să activaţi contactul cu aburii atunci când deschideţi uşa cuptorului.
Pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării, se recomandă amplasarea tăvii de colectare
a grăsimii scurse, umplute cu jumătate de litru de apă, direct sub grillul pe care se află carnea.
Completaţi cu apă când este necesar.
Recomandări privind alimentele preparate cu ajutorul funcţiilor tradiţionale
Reţetă
Nivel (numărat de jos
în sus)
Recomandări privind
temperatura de
preparare (°C)
Temperatura
recomandată pentru
sonda de carne (°C)
Rosbif, Puţin făcută
2/3
200 - 220
48
Rosbif, mediu
2/3
170 - 190
60
Rosbif, bine făcut
2/3
170 - 190
68
Friptură de curcan
2/3
150 - 170
75
Friptură de pui
2/3
200 - 210
83
Friptură de porc
2/3
170 - 190
75
Friptură de viţel
2/3
160 - 180
68
Rotisor (numai la anumite modele)
Folosiţi acest accesoriu pentru a frige bucăţi mari de carne şi de pui. Montaţi suportul pe al doilea
nivel. Amplasaţi carnea pe tija rotisorului, legând carnea pe tijă utilizând sfoară de bucătărie, dacă se
prepară carne de pui, apoi fixaţi ambele capete ale bucăţii de carne cu ajutorul celor două furci speciale,
asigurându-vă că bucata de carne este fixată bine pe tijă. Introduceţi tija în deschiderea din peretele
frontal al cuptorului şi sprijiniţi-o pe suport. Pentru a evita producerea de fum şi pentru a colecta zeama
rezultată în urma preparării, se recomandă amplasarea pe primul nivel a unei tăvi de colectare a grăsimii
scurse, umplute cu cel puţin o jumătate de litru de apă. Tija rotisorului are un mâner din plastic care
trebuie scos înainte de începerea procesului de preparare şi care trebuie utilizat din nou după finalizarea
acestui proces, pentru a putea scoate alimentele din cuptor fără să vă ardeţi.
Pizza
Ungeţi puţin tăvile pentru ca blatul pizzei să fie crocant. Presăraţi mozzarella peste pizza după ce au
trecut două treimi din durata de preparare.
Funcţia de dospire (există numai la anumite modele)
Se recomandă să acoperiţi întotdeauna cu o lavetă umedă aluatul înainte de a-l introduce în cuptor.
Cu această funcţie, durata de dospire a aluatului se reduce cu aproximativ o treime, în comparaţie cu
dospirea la temperatura camerei (20 - 25 °C). Timpul de dospire pentru 1 kg de aluat pentru pizza este de
aproximativ o oră.
34
WHIRLPOOL EUROPE s.r.l. Socio Unico
Viale G. Borghi, 27
21025 COMERIO (Varese) ITALY
Telefon +39 0332 759111 – Fax +39 0332 759268
www.whirlpool.eu
Tipărit în Italia
11/15
400010839633
RO
Download PDF

advertising