KitchenAid | KOHCP 60601 | Instruction for Use | KitchenAid KOHSP 60601 Instruction for Use

Instrucţiuni de utilizare
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
4
Instalarea8
Recomandări pentru protecţia mediului înconjurător
9
Declaraţie de proiectare ecologică
9
Ghid de remediere a defecţiunilor
9
Serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare
10
Curăţarea10
Întreţinerea11
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
13
Tabel cu descrierile funcţiilor
23
Tabel cu informaţii privind prepararea
25
Reţete testate
27
Utilizare recomandată şi sugestii
28
3
Aceste instrucţiuni sunt disponibile şi pe site-ul web: www.kitchenaid.eu
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
SIGURANŢA ESTE PRIORITATEA NOASTRĂ
În acest manual şi pe aparat există avertizări importante referitoare la
siguranţă, care trebuie citite şi respectate întotdeauna.
Acesta este simbolul de pericol, referitor la siguranţă, care vă
avertizează în ceea ce priveşte riscurile potenţiale pentru utilizatori şi
pentru celelalte persoane. Toate avertismentele privind siguranţa sunt
precedate de simbolul de pericol şi de următorul text:
PERICOL
Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este
evitată, va cauza vătămări grave.
AVERTISMENT
Indică o situaţie periculoasă care, dacă nu este
evitată, ar putea cauza vătămări grave.
Toate avertismentele privind siguranţa oferă detalii
specifice despre riscul potenţial existent şi indică
modalităţi de a reduce riscul de rănire, de deteriorare
şi de electrocutare, care pot rezulta în urma utilizării
necorespunzătoare a aparatului. Respectaţi cu stricteţe
următoarele instrucţiuni:
• Folosiţi mănuşi de protecţie când efectuaţi toate
operaţiunile de despachetare şi instalare.
• Aparatul trebuie să fie deconectat de la reţeaua de
alimentare cu energie electrică înainte de a se efectua
orice operaţie de instalare.
• Instalarea şi întreţinerea trebuie să fie efectuate de către
un tehnician calificat, în conformitate cu instrucţiunile
producătorului şi cu normele locale privind siguranţa.
Nu reparaţi şi nu înlocuiţi nicio componentă a
aparatului, cu excepţia cazului în care acest lucru este
indicat în mod expres în manualul de utilizare.
• Înlocuirea cablului de alimentare trebuie să fie efectuată
de către un electrician calificat. Contactaţi un serviciu de
asistenţă tehnică post-vânzare autorizat.
4
• Împământarea aparatului este obligatorie.
• Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de
lung pentru a putea conecta aparatul la reţeaua de
alimentare cu energie electrică, după ce a fost încastrat
în mobilă.
• Pentru ca instalarea să fie în conformitate cu normele
de siguranţă în vigoare, este necesar un întrerupător
omnipolar cu o distanţă de minim 3 mm între contacte.
• Nu utilizaţi adaptoare de priză multiple în cazul în care
cuptorul este prevăzut cu un ştecher.
• Nu utilizaţi prelungitoare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare.
• După finalizarea instalării, componentele electrice nu
trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator.
• Dacă suprafaţa plăcii cu inducţie este fisurată, nu o
utilizaţi şi opriţi aparatul pentru a evita posibilitatea
de electrocutare (numai la modelele cu funcţie de
inducţie).
• Nu atingeţi aparatul dacă aveţi părţi ale corpului umede
şi nu-l utilizaţi când sunteţi desculţi.
• Aparatul este destinat în exclusivitate uzului casnic,
pentru prepararea alimentelor. Nu este permisă nicio
altă utilizare (de ex. încălzirea încăperilor). Producătorul
îşi declină orice răspundere pentru utilizarea
necorespunzătoare sau pentru reglarea incorectă a
butoanelor de comandă.
• Aparatul şi părţile sale accesibile se înfierbântă în timpul
utilizării.
• Trebuie evitată atingerea rezistenţelor.
• Copiii foarte mici (0-3 ani) şi copiii mici (3-8 ani) nu
trebuie lăsaţi să se apropie de aparat, cu excepţia
cazurilor în care sunt supravegheaţi în permanenţă.
• Copiii cu vârsta de 8 ani şi peste şi persoanele cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
experienţă şi cunoştinţe pot folosi acest aparat doar
dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire
la utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg riscurile
implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie să fie efectuate de
către copii fără a fi supravegheaţi.
În timpul utilizării şi după aceea, nu atingeţi rezistenţele
sau suprafeţele interne ale aparatului, deoarece acestea
pot provoca arsuri. Aveţi grijă ca aparatul să nu intre
în contact cu lavete sau cu alte materiale inflamabile
până când nu s-au răcit complet toate componentele
acestuia.
Când aţi terminat de gătit aveţi grijă ca, înainte de a
umbla în cuptor, să deschideţi uşa aparatului astfel încât
să lăsaţi aerul fierbinte sau aburii să iasă treptat din
acesta. Când uşa aparatului este închisă, aerul fierbinte
este evacuat prin deschiderea de deasupra panoului de
comandă. Nu blocaţi deschiderile de ventilare.
Folosiţi mănuşi de protecţie pentru a scoate tăvile şi
accesoriile, având grijă să nu atingeţi rezistenţele.
Nu amplasaţi materiale inflamabile în aparat sau în
apropierea acestuia: ar putea izbucni un incendiu dacă
aparatul este pus în funcţiune accidental.
Nu încălziţi şi nu preparaţi în aparat alimente care se află
în borcane sau în recipiente sigilate.
Presiunea care se dezvoltă în interior poate determina
explozia borcanului, deteriorând aparatul.
Nu utilizaţi recipiente fabricate din materiale sintetice.
Uleiurile şi grăsimile supraîncălzite se aprind uşor.
Supravegheaţi întotdeauna procesul de preparare a
alimentelor care conţin cantităţi mari de grăsime şi ulei.
Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat în timpul
deshidratării alimentelor.
6
• Dacă folosiţi băuturi alcoolice când gătiţi (de ex.,
rom, coniac, vin); reţineţi că alcoolul se evaporă la
temperaturi ridicate. Prin urmare, există riscul ca vaporii
emanaţi de alcool să ia foc atunci când vin în contact cu
rezistenţa electrică.
• Nu folosiţi niciodată aparate de curăţare cu aburi.
• Nu atingeţi cuptorul în timpul ciclului de piroliză. Nu
lăsaţi copiii să se apropie de cuptor în timpul ciclului
de piroliză. Dacă în interiorul cuptorului s-au scurs
cantităţi mari de resturi de mâncare, acestea trebuie
înlăturate înainte de pornirea ciclului de curăţare (doar
la cuptoarele dotate cu funcţia de piroliză).
• Nu lăsaţi animalele să se apropie de cuptor în timpul
ciclului de piroliză şi după finalizarea acestuia (doar la
cuptoarele cu funcţia piroliză).
• Folosiţi exclusiv sonda de temperatură recomandată
pentru acest cuptor.
• Nu utilizaţi substanţe de curăţare abrazive sau
răzuitoare metalice ascuţite pentru a curăţa uşa de sticlă
a cuptorului; acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate
duce la spargerea sticlei.
• Înainte de a înlocui becul, asiguraţi-vă că aparatul este
oprit, pentru a evita posibilitatea electrocutării.
• Nu utilizaţi folie de aluminiu pentru a acoperi alimentele
din vasul de gătit (numai în cazul cuptoarelor pentru
care sunt furnizate vase de gătit).
ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE UZATE
• Acest aparat este fabricat cu materiale reciclabile sau reutilizabile. Eliminaţi
aparatul respectând normele locale privind eliminarea deşeurilor. Înainte
de a elimina aparatul, tăiaţi cablul de alimentare, astfel încât aparatul să nu
mai poată fi racordat la reţeaua de alimentare cu energie electrică.
• Pentru informaţii ulterioare referitoare la tratarea, valorificarea şi reciclarea
aparatelor electrocasnice, contactaţi autorităţile locale competente,
serviciul de colectare a deşeurilor menajere sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
7
Instalarea
După despachetarea aparatului, asiguraţi-vă că
acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului
şi că uşa cuptorului se închide corect.
Dacă apar probleme, contactaţi distribuitorul
sau cel mai apropiat serviciu de asistenţă tehnică
post-vânzare. Pentru a evita deteriorarea, scoateţi
cuptorul de pe suportul său de polistiren doar în
momentul instalării.
PREGĂTIREA MOBILEI PENTRU ÎNCASTRARE
• Mobilierul de bucătărie aflat în contact direct
cu cuptorul trebuie să fie rezistent la căldură
(min. 90 °C).
• Executaţi toate operaţiunile de decupare a
mobilei înainte de a introduce cuptorul în
locaş şi înlăturaţi cu grijă toate aşchiile de lemn
şi rumeguşul.
• După instalare, partea inferioară a cuptorului
nu trebuie să mai fie accesibilă.
• Pentru corecta funcţionare a aparatului, nu
obstrucţionaţi deschiderea minimă dintre
blatul de lucru şi marginea superioară a
cuptorului.
Racordarea la reţeaua de alimentare cu energie
electrică
Asiguraţi-vă că tensiunea electrică indicată
pe plăcuţa cu datele tehnice ale aparatului
corespunde cu tensiunea de la reţea. Plăcuţa cu
datele tehnice este vizibilă pe marginea frontală a
cuptorului, când se deschide uşa.
Înlocuirea cablului de alimentare (tip H05 RR-F
3 x 1,5 mm2) trebuie să fie efectuată numai de
un electrician calificat. Contactaţi un serviciu de
asistenţă tehnică post-vânzare autorizat.
Cuptorul este programat să funcţioneze cu o
absorbţie de putere de peste 2,5 kW (indicată prin
setarea „RIDICATĂ”, după cum este indicat în figura
de mai jos), compatibilă cu reţeaua de alimentare
cu energie a locuinţei cu putere de minimum 3 kW.
Dacă locuinţa este alimentată cu putere mai mică,
setarea trebuie redusă (setarea „REDUSĂ”). În tabelul
de mai jos sunt indicate în detaliu setările de putere
electrică recomandate pentru diverse ţări.
ŢARĂ
GERMANIA
SETAREA PUTERII
ELECTRICE
RIDICATĂ
SPANIA
REDUSĂ
FINLANDA
RIDICATĂ
FRANŢA
RIDICATĂ
ITALIA
REDUSĂ
8
ŢARĂ
SETAREA PUTERII
ELECTRICE
OLANDA
RIDICATĂ
NORVEGIA
RIDICATĂ
SUEDIA
RIDICATĂ
REGATUL UNIT
REDUSĂ
BELGIA
RIDICATĂ
1. Pentru a modifica setare de absorbţie a puterii,
aduceţi butonul „Funcţii” în poziţia „CLOCK”,
apoi selectaţi „POWER” cu ajutorul butonului
de navigare.
pentru a accesa setarea.
2. Apăsaţi pe
3. Rotiţi butonul „Navigare” pentru a alege
setarea dorită şi confirmaţi apăsând pe
.
butonul
RECOMANDĂRI GENERALE
Înainte de utilizare:
• Scoateţi elementele de protecţie din carton,
foliile de protecţie şi etichetele adezive din
interiorul cuptorului şi accesoriilor.
• Scoateţi accesoriile din cuptor şi încălziţi-l la
200 °C timp de aproximativ o oră pentru a
elimina mirosul şi fumul unsorii protectoare şi
materialelor izolatoare.
În timpul utilizării:
• Nu amplasaţi obiecte grele pe uşă, deoarece o
pot deteriora.
• Nu vă sprijiniţi pe uşă şi nu atârnaţi nimic de
mânerul acesteia.
• Nu acoperiţi interiorul cuptorului cu folie de
aluminiu.
• Nu turnaţi apă în interiorul unui cuptor încins;
stratul de email ar putea suferi deteriorări.
• Nu frecaţi niciodată oale sau tăvi pe baza
cuptorului, deoarece se poate deteriora stratul
de email.
• Asiguraţi-vă că firele electrice ale altor aparate
nu ating părţile fierbinţi ale cuptorului şi nu se
pot prinde în uşa acestuia.
• Nu expuneţi cuptorul la agenţi atmosferici.
Recomandări pentru protecţia mediului înconjurător
Eliminarea ambalajelor
• Ambalajele sunt reciclabile în proporţie de
.
100% şi sunt marcate cu simbolul reciclării
• Prin urmare, diferitele componente ale
ambalajului nu trebuie eliminate la întâmplare,
ci în conformitate cu normele stabilite de
autorităţile locale.
Eliminarea aparatului
• Acest aparat este marcat în conformitate
cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind
deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (DEEE).
• Asigurându-se că acest produs este eliminat
în mod corect, utilizatorul contribuie la
prevenirea potenţialelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
persoanelor.
de pe produs sau de pe
Simbolul
documentele care îl însoţesc indică faptul
că acest aparat nu trebuie eliminat ca deşeu
menajer, ci trebuie predat la un punct de
colectare corespunzător, pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
•
Recomandări privind economisirea energiei
• Preîncălziţi cuptorul numai dacă se specifică
astfel în tabelul cu informaţii privind modul de
preparare sau în reţeta dumneavoastră.
• Folosiţi forme de copt închise la culoare,
lăcuite sau emailate, pentru că absorb căldura
mai bine.
Declaraţie de proiectare ecologică
•
Acest aparat este în conformitate cu cerinţele de proiectare ecologică din Regulamentul european
nr. 65/2014 şi nr. 66/2014 în conformitate cu standardul european EN 60350-1.
Ghid de remediere a defecţiunilor
Cuptorul nu funcţionează:
• Asiguraţi-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la reţeaua de alimentare
cu energie electrică.
• Opriţi cuptorul şi apoi porniţi-l din nou, pentru a vedea dacă defecţiunea persistă.
Dispozitivul electronic de programare nu funcţionează:
• Dacă pe afişaj apare litera „F” urmată de un număr, contactaţi cel mai apropiat serviciu de asistenţă
tehnică post-vânzare.
În acest caz, indicaţi numărul care urmează după litera „F”.
9
Serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare
Înainte de a contacta serviciul de asistenţă
tehnică post-vânzare:
• Verificaţi dacă puteţi remedia chiar dumneavoastră
problema, cu ajutorul recomandărilor din„Ghidul
de remediere a defecţiunilor”.
• Opriţi aparatul, apoi porniţi-l din nou, pentru a
verifica dacă problema s-a rezolvat.
•
•
aflat pe marginea din dreapta, în interiorul
cuptorului (este vizibil când uşa cuptorului este
deschisă). Numărul de service este indicat, de
asemenea, în certificatul de garanţie;
adresa dumneavoastră completă;
numărul dumneavoastră de telefon.
Dacă problema persistă şi după controalele
menţionate, contactaţi cel mai apropiat
serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare.
Specificaţi întotdeauna:
• o scurtă descriere a defecţiunii;
• tipul şi modelul exact al cuptorului;
• numărul de service (numărul care se găseşte după
cuvântul „Service” pe plăcuţa cu datele tehnice),
Dacă sunt necesare orice fel de reparaţii, contactaţi
un serviciu de asistenţă tehnică post-vânzare
autorizat (pentru a avea garanţia că se folosesc
piese de schimb originale şi că reparaţiile vor fi
efectuate corect).
Curăţarea
AVERTISMENT
N.B: când se gătesc alimente cu un conţinut
ridicat de apă (de ex. pizza, legume etc.) şi cu
o durată lungă de preparare, se poate forma
condens pe interiorul uşii şi în jurul garniturii.
După ce s-a răcit cuptorul, uscaţi interiorul uşii
cu o lavetă sau cu un burete.
–– Nu utilizaţi aparate de curăţare cu aburi.
–– Curăţaţi cuptorul numai când acesta este
rece şi poate fi atins.
–– Deconectaţi aparatul de la reţeaua de
alimentare cu energie electrică.
Exteriorul cuptorului
IMPORTANT: nu folosiţi detergenţi corozivi
sau abrazivi. Dacă un asemenea produs intră
accidental în contact cu aparatul, curăţaţi-l
imediat cu o lavetă umedă din microfibre.
• Curăţaţi cu o lavetă umedă din microfibre
suprafeţele. Dacă sunt foarte murdare,
adăugaţi în apă câteva picături de detergent
pentru vase. Ştergeţi cu o lavetă uscată.
Interiorul cuptorului
IMPORTANT: nu folosiţi bureţi abrazivi sau
de sârmă sau răzuitoare metalice. Cu timpul,
utilizarea acestora poate duce la deteriorarea
suprafeţelor emailate şi a geamului uşii
cuptorului.
• După fiecare utilizare, lăsaţi cuptorul să se
răcească, apoi curăţaţi-l, de preferat când încă
este cald, pentru a înlătura murdăria depusă şi
petele cauzate de resturile de mâncare (de ex.
alimente cu conţinut ridicat de zahăr).
• Nu folosiţi detergenţi corozivi sau abrazivi.
• Utilizaţi un detergent lichid adecvat pentru
curăţarea geamului uşii. Uşa cuptorului poate
fi scoasă pentru a facilita curăţarea (consultaţi
ÎNTREŢINEREA).
10
Accesoriile:
• Puneţi accesoriile la înmuiat în apă cu detergent
pentru vase, imediat după utilizare, manipulându-le
cu mănuşi de bucătărie dacă sunt încă fierbinţi.
• Resturile de mâncare pot fi îndepărtate uşor cu
o perie de curăţare sau cu un burete.
Ciclul de curăţare a cuptoarelor cu funcţie de
piroliză (dacă intră în dotare):
AVERTISMENT
–– Nu atingeţi cuptorul în timpul ciclului de
piroliză.
–– Nu lăsaţi copiii să se apropie de cuptor în
timpul ciclului de piroliză.
–– Nu lăsaţi animalele de companie să se apropie
în timpul şi după finalizarea ciclului de piroliză.
Cu această funcţie, se ard stropii de grăsime
depuşi în interiorul cuptorului în timpul preparării,
la o temperatură de aproximativ 500 °C. La această
temperatură ridicată, depunerile se transformă
într-o cenuşă fină, care poate fi ştearsă uşor cu o
lavetă umedă, când cuptorul s-a răcit. Nu activaţi
funcţia de piroliză după fiecare utilizare, ci doar
atunci când cuptorul este foarte murdar sau
când emană fum şi mirosuri neplăcute în faza de
preîncălzire sau de preparare a alimentelor.
Curăţarea
•
•
•
În cazul în care cuptorul este instalat sub
o plită, asiguraţi-vă că în timpul ciclului de
autocurăţare (piroliză) arzătoarele sau zonele
de gătit electrice sunt oprite
Accesoriile trebuie scoase din aparat înainte de
a activa piroliza (inclusiv grătarele laterale).
Pentru a obţine rezultate optime când curăţaţi
uşa, eliminaţi cu un burete umed depunerile
de dimensiuni mai mari, înainte de a utiliza
funcţia de piroliză.
2. Ciclul standard (PYRO): garantează curăţarea
eficientă a unui cuptor foarte murdar.
• În orice caz, după un anumit număr de
utilizări, în funcţie de gradul de murdărie,
se recomandă, printr-un mesaj de pe afişaj,
să efectuaţi un ciclu de autocurăţare.
N.B: în timpul funcţiei de piroliză, uşa
cuptorului nu se poate deschide; va rămâne
blocată până când temperatura din cuptor nu
ajunge la nivelul de siguranţă adecvat.
Aparatul este dotat cu 2 funcţii de piroliză:
1. Ciclul cu economisire a energiei electrice
(PYRO EXPRESS/ECO): consumul se reduce
cu aproximativ 25% faţă de ciclul standard.
Activaţi-l la intervale regulate (după ce aţi
preparat carne de 2 sau 3 ori consecutiv).
Întreţinerea
AVERTISMENT
–– Folosiţi mănuşi de protecţie.
–– Executaţi operaţiunile indicate doar după ce cuptorul s-a răcit.
–– Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie
electrică.
SCOATEREA UŞII
Pentru a scoate uşa:
1. Deschideţi complet uşa.
2. Ridicaţi dispozitivele de oprire şi împingeţi-le în faţă până se opresc (Fig. 1).
3. Închideţi uşa până la capăt (A), ridicaţi-o (B) şi rotiţi-o (C) până când se
deblochează (D) (fig. 2).
Pentru a monta la loc uşa:
1. Introduceţi balamalele în locaşurile lor.
2. Deschideţi complet uşa.
3. Coborâţi cele două dispozitive
de oprire.
4. Închideţi uşa.
Fig. 1
Fig. 2
11
Întreţinerea
SCOATEREA GRĂTARELOR LATERALE
1. Pentru a scoate grătarele, ridicaţi-le (1) şi înclinaţi-le (2) aşa cum se
indică în fig. 3.
ÎNLOCUIREA BECULUI
Pentru a înlocui becul din spate (dacă intră în dotare)
1. Deconectaţi cuptorul de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.
2. Deşurubaţi capacul becului, înlocuiţi becul (consultaţi nota privind
tipul de bec) şi înşurubaţi la loc capacul becului.
3. Conectaţi din nou aparatul la reţeaua de alimentare cu energie
electrică.
1
2
Fig. 3
N.B:
–– Folosiţi numai becuri cu incandescenţă de 25-40 W/230 V, tip E-14, T300 °C sau becuri cu halogen de
20-40 W/230 V, tip G9, T300 °C.
–– Becul folosit pentru acest aparat este proiectat special pentru aparate electrice şi nu este destinat
iluminatului unei încăperi (Regulamentul (CE) nr. 244/2009).
–– Becurile sunt disponibile la serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare.
IMPORTANT:
–– Dacă folosiţi becuri cu halogen, nu le atingeţi cu mâinile neprotejate, deoarece amprentele
digitale le pot deteriora.
–– Nu folosiţi cuptorul decât după ce capacul becului a fost pus la loc.
12
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
PENTRU CONECTAREA LA REŢEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ,
CONSULTAŢI PARAGRAFUL PRIVIND INSTALAREA
3
1
6
2
7
5
12
4
13
8
11
10
9
1. Panou de comandă
2. Rezistenţă superioară/grill
3. Ventilator de răcire (nu este vizibil)
4. Plăcuţă cu datele tehnice (a nu se demonta)
5. Becuri
6. Rezistenţă circulară (nu este vizibilă)
7. Ventilator
8. Rotisor (dacă există în dotare)
9. Rezistenţă inferioară (nu este vizibilă)
10. Uşă
11. Poziţia nivelurilor (numărul de niveluri este indicat pe partea frontală a cuptorului)
12. Perete posterior
13. Orificiu de conectare a sondei pentru carne
N.B:
–– În timpul procesului de coacere, este posibil ca ventilatorul de răcire să se activeze din când în când
pentru a se reduce consumul de energie.
–– La finalizarea procesului de coacere, după oprirea cuptorului, ventilatorul de răcire ar putea continua
să funcţioneze pentru o perioadă de timp.
–– În cazul deschiderii uşii cuptorului în timpul procesului de coacere, rezistenţele se dezactivează.
13
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
ACCESORIILE DIN DOTARE
A. GRĂTAR METALIC: se foloseşte pentru prepararea alimentelor
sau ca suport pentru oale, forme pentru prăjituri sau alte recipiente
adecvate pentru cuptor.
(Fig. A)
B. TAVĂ DE COLECTARE A GRĂSIMII SCURSE: se foloseşte
poziţionată sub grătarul metalic, pentru a colecta grăsimea, sau ca
tavă de cuptor pentru prepararea de carne, peşte, legume, focaccia
etc.
(Fig. B)
C. TAVĂ DE COPT: pentru a coace pâine şi produse de patiserie, dar şi
pentru fripturi, peşte în papiotă etc.
(Fig. C)
D. SONDĂ PENTRU CARNE: pentru măsurarea temperaturii interne a
alimentelor în timpul coacerii.
(Fig. D)
E. GRĂTARE CULISANTE (dacă intră în dotare): pentru o manevrare
mai uşoară a grătarelor şi tăvilor.
(Fig. E)
Numărul de accesorii poate varia în funcţie de modelul achiziţionat.
ACCESORIILE CARE NU INTRĂ ÎN DOTARE
Alte accesorii pot fi achiziţionate separat de la serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare.
14
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
INTRODUCEREA GRĂTARELOR METALICE ŞI A ALTOR ACCESORII ÎN CUPTOR
1. Introduceţi orizontal grătarul metalic, cu partea ridicată „A” orientată în sus (Fig. 1).
2. Alte accesorii, precum tava pentru scurgerea grăsimii şi tava de copt, se introduc la fel ca grătarul
metalic (Fig. 2).
A
Fig. 1
Fig. 2
DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ
AFIŞAJ
1
3
4
2
1. BUTONUL PENTRU FUNCŢII: Pornit/Oprit şi de selectare a funcţiei
2. BUTONUL DE NAVIGARE: pentru navigare în meniu şi reglarea valorilor presetate
3. BUTONUL
: pentru a reveni la ecranul anterior
4. BUTONUL
: pentru a selecta şi confirma setări
15
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
DESCRIEREA AFIŞAJULUI
I
H G
F
E
A
B
C
D
A. Afişarea rezistenţelor active pentru diferitele funcţii de preparare
B. Simboluri referitoare la programarea timpului: temporizator, durata de preparare, ora de finalizare a
procesului de preparare, ora curentă
C. Informaţii referitoare la funcţiile selectate
D. Funcţia automată BREAD/PIZZA (PÂINE/PIZZA) este selectată
E. Simbolul pentru uşă blocată în timpul ciclului de curăţare automată (piroliză)
F. Temperatura din interiorul cuptorului
G. Funcţie de curăţare pirolitică
H. Rumenire
I. Funcţii speciale: defrosting (decongelare), warm keeping (menţinere la cald), yogurt (iaurt), rising (dospire), meat
slow cooking (preparare lentă a cărnii), Fish slow cooking (preparare lentă a peştelui), Eco Forced Air (Eco Aer forţat).
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A CUPTORULUI - SETAREA LIMBII
La prima pornire a cuptorului, pe afişaj apare ENGLISH.
Rotiţi butonul de navigare până când este afişată limba dorită, apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
PORNIREA TEMPORIZATORULUI
După alegerea limbii, setaţi ora curentă pe ceas. Pe afişaj clipesc cele două cifre care reprezintă ora.
1. Rotiţi butonul „Navigare” până când este afişată ora corectă.
pentru a confirma; pe afişaj clipesc cele două cifre care reprezintă minutele.
2. Apăsaţi tasta
3. Rotiţi butonul „Navigare” până când se afişează minutele corecte.
4. Apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Pentru a modifica ora, de ex. după o întrerupere a alimentării cu curent electric, consultaţi paragraful
următor (SETĂRI).
SELECTAREA FUNCŢIILOR DE PREPARARE
1. Rotiţi butonul „Funcţii” la funcţia dorită: Pe afişaj apar setările de preparare.
2. Dacă valorile afişate sunt cele dorite, apăsaţi
. Pentru a le modifica, procedaţi conform precizărilor
de mai jos.
16
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
SETAREA TEMPERATURII/PUTERII GRILLULUI
Pentru a modifica temperatura sau puterea grillului, procedaţi în felul următor:
1. Rotiţi butonul „Navigare” până când apare valoarea dorită.
pentru a confirma.
2. Apăsaţi butonul
Cuptorul confirmă automat selecţia la 10 secunde după ultima operaţie.
PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ
PRE
1. Rotiţi butonul „Funcţii” pentru a selecta funcţia Preîncălzire rapidă.
: setările apar pe afişaj.
2. Confirmaţi apăsând
. Pentru a modifica
3. Dacă temperatura propusă corespunde cu cea dorită, apăsaţi butonul
temperatura, procedaţi conform descrierii din paragrafele anterioare. Pe afişaj apare mesajul PRE.
Atunci când s-a atins temperatura setată, valoarea corespunzătoare (de ex. 200 °C) apare pe afişaj şi
este emis un semnal acustic.
La finalizarea etapei de preîncălzire, cuptorul selectează automat funcţia Convenţional.
Acum se pot introduce alimentele în cuptor şi se poate începe prepararea.
4. Dacă doriţi să setaţi o funcţie de preparare diferită, rotiţi butonul „Funcţii” şi selectaţi-o pe cea dorită.
PROGRAMAREA DURATEI DE PREPARARE
Această funcţie vă permite să gătiţi alimentele pe o perioadă determinată de timp, de la minimum
1 minut până la durata maximă admisă de funcţia selectată, după care cuptorul se opreşte în mod
automat.
1. După ce aţi confirmat temperatura, simbolul
începe să clipească.
2. Rotiţi butonul Reglare până când este afişată durata de preparare dorită.
.
3. Confirmaţi durata de preparare apăsând butonul
Cuptorul confirmă automat selecţia la 10 secunde după ultima operaţie.
SETAREA OREI DE FINALIZARE A PROCESULUI DE PREPARARE/PORNIREA TEMPORIZATĂ
IMPORTANT: setarea pentru pornire temporizată nu este disponibilă la următoarele funcţii: FAST
PREHEATING (PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ), BREAD/PIZZA (PÂINE/PIZZA).
N.B.: cu această setare, temperatura selectată este atinsă treptat, astfel încât duratele de
preparare vor fi puţin mai lungi decât cele indicate în tabelul de cu informaţii privind prepararea.
Se poate seta ora dorită pentru terminarea coacerii, întârziind pornirea cuptorului până la un maximum
de 23 de ore şi 59 minute, începând de la ora curentă. Acest lucru este posibil numai după ce a fost
programată durata de preparare.
După ce aţi setat durata de preparare, pe afişaj apare ora de terminare (de exemplu 15:45), iar simbolul
clipeşte.
17
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
Pentru a întârzia finalizarea coacerii, amânând ora de pornire a cuptorului, procedaţi astfel:
1. Rotiţi butonul „Navigare” până când este afişată ora la care doriţi să se finalizeze procesul de
preparare (de exemplu, 16:00)
: cele două puncte pentru ora de finalizare a
2. Confirmaţi valoarea selectată apăsând butonul
preparării clipesc, indicând faptul că setarea a fost efectuată corect.
3. Cuptorul va amâna în mod automat ora de începere a preparării, astfel încât să finalizeze prepararea
alimentelor la ora stabilită.
Totuşi, valorile setate (temperatura, setarea pentru grill, durata de preparare) pot fi modificate,
pentru a reveni la etapa anterioară, apăsând apoi butonul
în orice moment, folosind butonul
pentru a confirma.
„Navigare” pentru a modifica valorile şi butonul
TEMPORIZATORUL
Această funcţie poate fi utilizată doar când cuptorul este stins şi este utilă, de exemplu, pentru a controla
durata de preparare a pastelor.
Durata maximă care poate fi setată este de 23 ore şi 59 minute.
1. Cu butonul „Funcţii” la zero, rotiţi butonul „Navigare” până când se afişează durata dorită.
pentru a porni numărătoarea inversă. La încheierea duratei setate, pe afişaj
2. Apăsaţi butonul
apare „END” şi se aude un semnal sonor. Pentru a întrerupe semnalul acustic, apăsaţi butonul
(pe
afişaj apare ora curentă).
SELECTAREA FUNCŢIILOR SPECIALE
Rotiţi butonul „Funcţii” cu indicatorul „DEFROST” pentru a accesa un submeniu cu şapte funcţii speciale.
Pentru a parcurge lista funcţiilor, a selecta şi a porni una dintre aceste funcţii, procedaţi astfel:
DEFRO
WARM
RISIN
1. Rotiţi butonul „Funcţii” până când sunt indicate funcţia de „DEFROST” şi simbolul aferent acestei
funcţii.
2. Rotiţi butonul „Navigare” pentru a parcurge lista de funcţii: DEFROST (DECONGELARE), WARM
KEEPING (MENŢINERE LA CALD), YOGURT (IAURT), RISING (DOSPIRE), MEAT SLOW COOKING
(PREPARARE LENTĂ A CĂRNII), FISH SLOW COOKING (PREPARARE LENTĂ A PEŞTELUI), ECO FORCED
AIR (ECO AER FORŢAT).
pentru a confirma.
3. Apăsaţi butonul
18
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
RUMENIRE
La finalizarea procesului de preparare, pe afişaj se indică posibilitatea de a rumeni alimentele (pentru
anumite funcţii care permit acest lucru). Această funcţie poate fi utilizată numai după ce a fost
programată durata de preparare.
PRESS
La finalizarea duratei de preparare, pe afişaj apare mesajul: „PRESS
TO BROWN”. Apăsaţi butonul
,
iar cuptorul va începe un ciclu de rumenire de 5 minute. Această funcţie poate fi selectată consecutiv de
maximum două ori.
SELECTAREA FUNCŢIEI PÂINE/PIZZA
Rotiţi indicatorul butonului „Funcţii” în dreptul specificaţiei „BREAD” pentru a accesa un submeniu care
conţine două funcţii automate de coacere pentru „pâine” şi „pizza”.
Pâine
BREAD
1. Rotiţi butonul „Funcţii” la specificaţia „BREAD” şi AUTO din lateral.
pentru a selecta funcţia.
2. Apăsaţi
3. Rotiţi butonul „Navigare” pentru a seta temperatura necesară (între 180 °C şi 220 °C) şi confirmaţi cu
.
ajutorul butonului
pentru a începe
4. Rotiţi butonul „Navigare” pentru a seta durata de preparare necesară şi apăsaţi
procesul de preparare.
Pizza
1.
2.
3.
4.
Rotiţi butonul „Funcţii” la specificaţia „BREAD”. Pentru a selecta funcţia „PIZZA”, procedaţi astfel:
Rotiţi butonul „Navigare”: pe afişaj apare mesajul „PIZZA”.
pentru a selecta funcţia.
Apăsaţi
Rotiţi butonul „Navigare” pentru a seta temperatura necesară (între 220 °C şi 250 °C) şi confirmaţi cu
.
ajutorul butonului
pentru a începe
5. Rotiţi butonul „Navigare” pentru a seta durata de preparare necesară şi apăsaţi
procesul de preparare.
19
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
SONDĂ PENTRU CARNE (SONDĂ)
Sonda furnizată pentru carne permite măsurarea temperaturii exacte (până la
100°C) pe durata coacerii, pentru a asigura obţinerea unor rezultate optime.
În funcţie de alimentele preparate, poate fi setată temperatura dorită pentru
interiorul acestora.
Poziţionarea corectă a sondei este extrem de importantă pentru obţinerea
unor rezultate de preparare perfecte. Introduceţi complet sonda în carne,
evitând zonele osoase şi cele cu grăsime (fig. 1). Pentru carnea de pasăre,
sonda trebuie introdusă pe diagonală, în partea din mijloc a pieptului, având
grijă ca vârful să nu ajungă într-o porţiune goală (fig. 2).
În cazul cărnii cu grosime neregulată, verificaţi dacă este bine gătită înainte
de a o scoate din cuptor. Conectaţi capătul sondei în orificiul aflat pe peretele
din dreapta al cavităţii cuptorului.
(Fig. 1)
(Fig. 2)
Funcţia de preparare Sondă pentru carne
Când sonda pentru carne este introdusă în carne, temperatura din interiorul cuptorului este gestionată
conform specificului funcţiei selectate, însă procesele de preparare se finalizează odată ce temperatura
măsurată atinge valoarea ţintă estimată de sonda pentru carne şi setată de utilizator.
Nu există un meniu specificat pentru funcţiile de preparare cu utilizarea sondei pentru carne, însă este
întotdeauna posibil să se efectueze o comutare de la funcţia tradiţională la o funcţie „Sondă pentru
carne”. Acest lucru este posibil când sonda pentru carne este introdusă în bucata de carne preparată.
Un semnal sonor sună atunci când sonda pentru carne este detectată şi pe afişaj apare timp de 3
secunde mesajul „PROBE”. Apoi, pe afişaj sunt prezentate din nou informaţiile curente.
PROBE
Dacă butonul Funcţii nu este rotit pe poziţia OFF sau bec, afişajul prezintă informaţiile generale cu privire
la funcţiile de preparare şi temperatura setată pentru sonda pentru carne.
Dacă sonda pentru carne este introdusă şi detectată la începutul unei funcţii (preîncălzire rapidă, grill,
funcţii speciale, rumenire) fără activarea sondei, prepararea nu va începe până la scoaterea sondei. Este
emis un semnal de alarmă şi se afişează următorul mesaj:
REMOV
VE PR
PROBE
Deoarece sfârşitul coacerii depinde de temperatura setată pentru sonda pentru carne, nu se poate seta pentru
funcţie un timer cu numărătoare inversă, de aceea nu se poate seta o funcţie de coacere cu pornire cu întârziere.
După selectarea unei funcţii de coacere, reglaţi temperatura cuptorului (în partea din dreapta sus a
afişajului) prin rotirea butonului +/- şi confirmarea cu ajutorul tastei
. Valoarea care urmează să fie
setată pentru sonda pentru carne (din partea inferioară dreaptă a afişajului) poate fi acum modificată:
rotiţi butonul +/- şi confirmaţi cu ajutorul tastei
pentru a începe procesul de preparare.
Temperatura cuptorului şi a sondei pentru carne se poate modifica în orice moment pe durata preparării.
Pentru a modifica temperatura din interiorul cuptorului, nu trebuie decât să rotiţi butonul +/-; pentru a
modifica temperatura de la sonda pentru carne, apăsaţi de două ori tasta
, rotiţi butonul +/- pentru a
seta valoarea şi confirmaţi cu ajutorul tastei
. Valoarea implicită a sondei pentru carne este de 70 °C şi
poate fi reglată în etape de minim 1 °C.
Când sonda pentru carne este detectată la începutul sau în timpul derulării unei funcţii, toate fazele de
preîncălzire sunt omise şi este efectuată prima etapă a funcţiei selectate; lampa rămâne APRINSĂ până
când sonda pentru carne este scoasă şi nu mai este detectată.
Dacă sonda este scoasă pe durata funcţionării, afişajul indică minutele de preparare şi numărătoarea
creşte în valoare până când utilizatorul opreşte funcţia sau introduce din nou sonda pentru carne.
Când este finalizat procesul de preparare, mesajul „END” clipeşte pe afişaj.
20
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
SETĂRI
Rotiţi butonul „Funcţii” în dreptul specificaţiei „CLOCK” pentru a accesa un submeniu care conţine cinci
setări ale afişajului care se pot modifica.
Ceas
Rotiţi butonul „Navigare” pentru a afişa meniul „CLOCK”. Pentru a modifica ora curentă, consultaţi
paragraful precedent (SETAREA OREI).
Luminozitate
Pentru a modifica luminozitatea afişajului, procedaţi astfel:
1. Rotiţi butonul „Navigare” până când apare mesajul „BRIGHTNESS”.
: pe afişaj apare cifra 1.
2. Apăsaţi butonul
3. Rotiţi butonul „Navigare” pentru a mări sau a reduce luminozitatea şi confirmaţi apăsând
Sunet
Pentru a activa sau a dezactiva semnalul sonor, procedaţi astfel:
4. Rotiţi butonul „Navigare” până când apare mesajul „SOUND”.
pentru a accesa setarea (PORNIT/OPRIT).
5. Apăsaţi
6. Rotiţi butonul „Navigare” pentru a alege setarea dorită şi confirmaţi apăsând pe butonul
.
.
Eco
Dacă modul ECO este selectat (PORNIT), luminozitatea afişajului se reduce şi apare ceasul când cuptorul
este în faza OFF de 3 minute. Pentru a vizualiza informaţiile de pe afişaj, este suficient să apăsaţi sau să
rotiţi un buton.
1. Rotiţi butonul „Navigare” până când apare mesajul „ECO”.
pentru a accesa setarea (PORNIT/OPRIT).
2. Apăsaţi
.
3. Rotiţi butonul „Navigare” pentru a alege setarea dorită şi confirmaţi apăsând pe butonul
4. Dacă modul Eco este activat pe durata unei funcţii de preparare, becul din interiorul cuptorului se va
stinge după 1 minut de preparare şi va fi reactivat pentru fiecare interacţiune a utilizatorului.
Putere
1. Pentru a modifica setare de absorbţie a puterii, aduceţi butonul „Funcţii” în poziţia „CLOCK”, apoi
selectaţi „POWER” cu ajutorul butonului de navigare.
pentru a accesa setarea
2. Apăsaţi pe
.
3. Rotiţi butonul „Navigare” pentru a alege setarea dorită şi confirmaţi apăsând pe butonul
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea corespunzătoare din paragraful INSTALARE (pagina
8).
Limba
1. Rotiţi butonul „Navigare” până când apare mesajul „LANGUAGE”.
pentru a accesa setarea.
2. Apăsaţi pe
3. Rotiţi butonul „Navigare” până când este afişată limba dorită, iar apoi apăsaţi butonul de confirmare
.
21
Instrucţiuni de utilizare a cuptorului
CURĂŢAREA AUTOMATĂ A CUPTORULUI
Pentru descrierea acestei funcţii, consultaţi capitolul CURĂŢAREA şi tabelul cu funcţii de la pagina 7.
PYRO
COOL
Pentru a porni ciclul de curăţare automată a cuptorului (curăţare pirolitică), procedaţi după cum
urmează:
1. Rotiţi butonul „Funcţii” la specificaţia PYRO.
pentru a confirma alegerea făcută şi a începe ciclul de curăţare pirolitică.
2. Apăsaţi butonul
Pentru a selecta curăţarea pirolitică ECO, rotiţi butonul „Navigare”: în colţul din dreapta-jos al afişajului
pentru a porni programul mai scurt.
apare mesajul „ECO”. Apăsaţi butonul
apare pe afişaj.
În timpul curăţării pirolitice, uşa cuptorului este blocată automat şi simbolul
Uşa rămâne blocată la sfârşitul ciclului de curăţare: pe afişaj apare „COOL”, indicând faptul că răcirea
cuptorului este în desfăşurare. În momentul în care temperatura din interiorul cuptorului ajunge la un
se stinge, iar pe afişaj apare mesajul „END”.
nivel considerat neprimejdios, simbolul
BLOCAREA BUTOANELOR
Puteţi utiliza această funcţie pentru a bloca butoanele de pe panoul de comandă.
şi
timp de cel puţin 3 secunde. După activare, funcţiile
Pentru a o activa, apăsaţi simultan
aferente butoanelor sunt blocate şi pe afişaj apare un simbol cheie. Puteţi activa această funcţie şi în
timpul procesului de preparare a alimentelor. Pentru a o dezactiva, repetaţi procedura de mai sus. Când
funcţia de blocare a butoanelor este activată, cuptorul poate fi oprit prin rotirea butonului „Funcţii” la 0
(zero). Totuşi, în acest caz, funcţia selectată anterior va trebui să fie setată din nou.
22
Tabel cu descrierile funcţiilor
BUTON DE SELECTARE A FUNCŢIEI
OPRIT
BEC
DEFROST
(DECONGELARE)
SPECIAL
FUNCTIONS
(FUNCŢII
SPECIALE)
BUTON DE NAVIGARE
WARM KEEPING
(MENŢINERE LA
CALD)
Pentru a întrerupe prepararea şi a opri cuptorul.
Pentru a aprinde/stinge becul din interiorul cuptorului.
Pentru a accelera decongelarea alimentelor. Poziţionaţi alimentele
pe nivelul din mijloc. Se recomandă lăsarea alimentelor în ambalaj,
pentru a se evita deshidratarea acestora la suprafaţă.
Pentru a menţine calde şi crocante alimentele proaspăt preparate
(de ex.: carne, alimente prăjite sau budinci). Poziţionaţi alimentele
pe nivelul din mijloc. Funcţia nu se activează dacă temperatura din
cuptor este mai mare de 65°.
Pentru prepararea iaurtului de casă. Utilizaţi borcane ceramice mici
sau forme de copt din aluminiu.
Acoperiţi cu folie de aluminiu recipientele înainte e a le introduce în
YOGURT (IAURT) aparat. Amplasaţi tava de colectare a grăsimii scurse pe primul nivel,
împreună cu recipientele. Nu este necesar să preîncălziţi cuptorul.
Pentru dospirea optimă a aluaturilor dulci sau picante. Amplasaţi
aluatul pe nivelul 2. Nu este necesar să preîncălziţi cuptorul. Pentru
ca dospirea să fie optimă, nu activaţi funcţia în cazul în care cuptorul
RISING (DOSPIRE) este încă fierbinte după finalizarea unui ciclu de preparare.
Pentru prepararea lentă a cărnii la 90 °C. Această funcţie oferă
o preparare lentă, asigurând prepararea unei cărni fragede şi
suculente. Pentru prepararea fripturilor, rumeniţi mai întâi carnea în
tigaie în scopul păstrării sucurilor naturale ale acesteia. Duratele de
MEAT SLOW
preparare variază de la 4 ore pentru 1 kg de friptură până la 6-7 ore
COOKING
pentru 3 kg de friptură. Pentru rezultate optime, evitaţi deschiderea
(PREPARARE
uşii cuptorului în timpul preparării şi utilizaţi un termometru pentru
LENTĂ A CĂRNII)
carne pentru a verifica temperatura din interiorul preparatului.
FISH SLOW
COOKING
(PREPARARE
LENTĂ A
PEŞTELUI)
Pentru prepararea delicată a peştelui la 85 °C. Această funcţie
oferă o preparare lentă, asigurând prepararea unei cărni fragede şi
suculente. Datorită temperaturii joase, preparatul nu se rumeneşte
la exterior, iar rezultatul final este similar celui obţinut în urma
preparării cu aburi. Duratele de preparare variază de la 2 ore
pentru 300 g de peşte până la 4-5 ore pentru 3 kg de peşte. Pentru
rezultate optime, reduceţi la minimum numărul de deschideri ale uşii
cuptorului, pentru a evita dispersia căldurii.
Pentru prepararea pe un nivel a fripturilor umplute şi a bucăţilor
de carne. Cu această funcţie, procesul de coacere este susţinut prin
funcţionarea intermitentă şi la intensitate redusă a ventilatorului,
ceea ce împiedică deshidratarea excesivă a alimentelor. La această
funcţie ECO, lumina rămâne stinsă pe durata coacerii şi poate fi
ECO FORCED AIR pornită temporar prin apăsarea butonului de confirmare. Pentru
(AER FORŢAT
a utiliza ciclul ECO, reducând astfel consumul de energie, uşa
ECO)
cuptorului nu trebuie deschisă până la finalizarea preparării reţetei.
Se recomandă utilizarea nivelului 3. Nu este necesar să preîncălziţi
cuptorul.
Pentru a prepara orice fel de alimente, pe un singur nivel. Utilizaţi
CONVENTIONAL
nivelul 3. Pentru prepararea pizzei, a plăcintelor picante şi a
prăjiturilor cu umpluturi lichide, folosiţi nivelul 1 sau 2. Preîncălziţi
(CONVENŢIONAL)
cuptorul înainte de a introduce alimentele.
23
Tabel cu descrierile funcţiilor
BUTON DE SELECTARE A FUNCŢIEI
CONVECTION
BAKE (COACERE CU
CONVECŢIE)
GRILL
FUNCTIONS
(FUNCŢII
GRILL)
BUTON DE NAVIGARE
FORCED AIR (AER
FORŢAT)
GRILL
BREAD
/ PIZZA
(PÂINE/
PIZZA)
BUTON DE
NAVIGARE
SETĂRI
BUTON DE NAVIGARE
TURBO GRILL
Pentru prepararea cărnii şi a plăcintelor cu umplutură lichidă (picante
sau dulci), pe un singur nivel. Utilizaţi nivelul 3. Preîncălziţi cuptorul
înainte de a introduce alimentele.
Pentru a prepara simultan pe două niveluri alimente, chiar şi diferite,
care necesită aceeaşi temperatură de preparare (de ex.: peşte,
legume, prăjituri). Această funcţie poate fi folosită pentru a prepara
diverse alimente fără ca mirosurile să treacă de la un aliment la altul.
Pentru gătirea pe un singur nivel, se recomandă utilizarea celui de-al
2-lea nivel.
Pentru a găti pe două niveluri, se recomandă să utilizaţi nivelurile 1 şi
4, după ce aţi preîncălzit cuptorul.
Pentru prepararea la grill a cotletului, frigăruilor şi cârnaţilor; Pentru
gratinarea legumelor şi prăjirea pâinii. Este recomandat să poziţionaţi
alimentele pe nivelul 4 sau 5. Când frigeţi carnea pe grill, utilizaţi tava
pentru scurgerea grăsimii, pentru a colecta zeama rezultată în urma
preparării. Poziţionaţi-o pe nivelul 3 sau 4, adăugând aprox. jumătate
de litru de apă. Nu este necesar să preîncălziţi cuptorul. În timpul
procesului de preparare, uşa cuptorului trebuie să rămână închisă.
Pentru a frige bucăţi mari de carne (pulpe, muşchi de vită, carne
de pui). Poziţionaţi alimentele pe nivelurile din mijloc. Utilizaţi
tava pentru scurgerea grăsimii pentru a colecta zeama rezultată
în urma preparării. Poziţionaţi-o pe nivelul 1 sau 2, adăugând o
cantitate de aproximativ o jumătate de litru de apă. Nu este necesar
să preîncălziţi cuptorul. În timpul procesului de preparare, uşa
cuptorului trebuie să rămână închisă. Cu această funcţie se poate
utiliza şi rotisorul, dacă intră în dotare.
CLOCK (CEAS)
BRIGHTNESS
(LUMINOZITATE)
SOUND (SUNET)
Pentru a seta afişajul (limba, ora, luminozitatea, volumul,
ECO
economisirea energiei).
POWER
(PUTERE)
LANGUAGE
(LIMBĂ)
BREAD (PÂINE)
PIZZA
Pentru a prepara diferite tipuri şi dimensiuni de pizza şi pâine.
Această funcţie conţine două programe ale căror setări sunt
prestabilite. Va fi suficient să indicaţi valorile cerute (temperatură
şi durată), iar cuptorul va stabili în mod automat ciclul optim de
preparare. Amplasaţi aluatul pe nivelul 2, după ce aţi preîncălzit
cuptorul.
Pentru eliminarea prin ardere a depunerilor rezultate în urma
preparării, prin intermediul unui ciclu de curăţare la temperatură
AUTOMATIC OVEN
foarte ridicată (aprox. 500 °C). Sunt disponibile două cicluri de
CLEANING (CURĂŢAREA
autocurăţare: un ciclu complet (PYRO) şi un ciclu mai scurt (ECO).
AUTOMATĂ A
Ciclul complet se utilizează cel mai bine numai în cazul cuptoarelor
CUPTORULUI)
foarte murdare, iar ciclul mai scurt trebuie utilizat la intervale
regulate.
FAST PREHEATING
(PREÎNCĂLZIRE
RAPIDĂ)
Pentru preîncălzirea rapidă a cuptorului
24
Tabel cu informaţii privind prepararea
Reţetă
Funcţie Preîncălzire
Nivel
Temperatură Timp
Accesorii
(număarat
(°C)
(minute)
de jos în sus)
DA
2/3
160 - 180
30 - 90
DA
1-4
160 - 180
30 - 90
DA
3
160 - 200
30 - 85
DA
1-4
160 - 200
35 - 90
DA
3
170 - 180
15 - 45
Tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de copt
DA
1-4
160 - 170
20 - 45
Nivel 4: grătar metalic
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
DA
3
180 - 200
30 - 40
tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de copt
DA
1-4
180 - 190
30 - 40
Nivel 4: tavă de cuptor, pe grătar metalic
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
DA
3
90
110 - 150 Tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de copt
DA
1-4
90
Nivel 4: tavă de cuptor, pe grătar metalic
130 - 150 Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
DA
1/2
190 - 250
15 - 50
Tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de copt
DA
1-4
190 - 250
20 - 50
Nivel 4: tavă de cuptor, pe grătar metalic
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
Pâine
DA
2
180 - 220
30 - 50
tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de copt,
pe grătar metalic
Pizza
DA
2
220 - 250
15 - 30
Tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de copt
DA
3
250
10 - 15
Nivel 3: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt, pe grătar metalic
DA
1-4
250
10 - 20
Nivel 4: tavă de cuptor, pe grătar metalic
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
DA
2-3
180 - 190
40 - 55
Formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
DA
1-4
180 - 190
45 - 60
DA
3
190 - 200
20 - 30
DA
1-4
180 - 190
20 - 40
DA
3
190 - 200
45 - 65
tavă de colectare a grăsimii scurse sau tavă de
cuptor, pe grătar metalic
DA
3
190 - 200
80 - 110
tavă de colectare a grăsimii scurse sau tavă de
cuptor, pe grătar metalic
Torturi dospite
Plăcinte umplute
(plăcintă cu brânză,
ştrudel, plăcintă cu
mere)
Biscuiţi/mini tarte
Profiterol
Bezele
Pâine/pizza/
focaccia
Pizza congelată
Plăcinte picante
(plăcintă cu
legume, quiche
lorraine)
Vol-au-vent/pateuri
din aluat de foietaj
Lasagna/Paste la
cuptor/Cannelloni/
Budinci
Miel/viţel/vită/porc,
1 kg
Formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 4: formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 1: formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
Tavă de colectare de grăsimii scurse/tavă de
copt sau formă pentru prăjituri, pe grătar
metalic
Nivel 4: formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 1: formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 4: formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 1: formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
Tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de copt
Nivel 4: tavă de cuptor, pe grătar metalic
25
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
Tabel cu informaţii privind prepararea
Reţetă
Funcţie Preîncălzire
Nivel
Temperatură Timp
Accesorii
(număarat
(°C)
(minute)
de jos în sus)
Pui/iepure/raţă 1 kg
DA
3
200 - 230
50 - 100
tavă de colectare a grăsimii scurse sau tavă de
cuptor, pe grătar metalic
Curcan/gâscă 3 kg
DA
2
190 - 200
80 - 130
tavă de colectare a grăsimii scurse sau tavă de
cuptor, pe grătar metalic
Peşte la cuptor/în
papiotă (file, întreg)
DA
3
180 - 200
40 - 60
tavă de colectare a grăsimii scurse sau tavă de
cuptor, pe grătar metalic
Legume umplute
(roşii, dovlecei,
vinete)
DA
2
180 - 200
50 - 60
Tavă de cuptor, pe grătar metalic
-
5
3 (Ridicată)
3-6
Pâine prăjită
Fileuri/medalioane
de peşte
-
4
2 (medie)
20 - 30
Cârnaţi/frigărui/
coaste/hamburgeri
-
5
2-3
(medie-mare)
15 - 30
2 (medie)
55 - 70
3 (Ridicată)
60 - 80
Friptură de pui
1-1,3 kg
-
2
Grătar metalic
Nivel 4: grătar metalic (întoarceţi alimentele la
jumătatea duratei de preparare)
Nivel 3: tavă de colectare a grăsimii scurse, cu
apă
Nivel 5: grătar metalic (întoarceţi alimentele la
jumătatea duratei de preparare)
Nivel 4: tavă de colectare a grăsimii scurse, cu
apă
Nivel 2: grătar metalic (întoarceţi alimentele
după ce au trecut două treimi din durata de
preparare)
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse, cu
apă
Nivel 2: rotisorul (dacă intră în dotare)
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse, cu
apă
Tavă de cuptor, pe grătar metalic (dacă este
necesar, întoarceţi alimentele după ce au trecut
două treimi din durata de preparare)
tavă de colectare a grăsimii scurse sau tavă de
cuptor, pe grătar metalic (dacă este necesar,
întoarceţi alimentele după ce au trecut două
treimi din durata de preparare)
tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de copt
(dacă este necesar, întoarceţi alimentele după ce
au trecut două treimi din durata de preparare)
Muşchi de vită, în
sânge, 1 kg
-
3
2 (medie)
35 - 50
Pulpă de miel/but
-
3
2 (medie)
60 - 90
Cartofi copţi
-
3
2 (medie)
35 - 55
Legume gratinate
-
3
3 (Ridicată)
10 - 25
Lasagna şi carne
DA
1-4
200
Carne şi cartofi
DA
1-4
200
Peşte şi legume
DA
1-4
180
Fripturi umplute
-
3
200
80 - 120*
tavă de colectare a grăsimii scurse sau tavă pe
grătar
-
3
200
50 - 100*
tavă de colectare a grăsimii scurse sau tavă pe
grătar
Nivel 4: tavă de cuptor, pe grătar metalic
50 - 100* Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse sau
tavă de cuptor, pe grătar metalic
Nivel 4: tavă de cuptor, pe grătar metalic
45 - 100* Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse sau
tavă de cuptor, pe grătar metalic
Nivel 4: tavă de cuptor, pe grătar metalic
30 - 50* Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse sau
tavă de cuptor, pe grătar metalic
ECO
Felii de carne
(iepure, pui, miel)
tavă de colectare a grăsimii scurse sau tavă de
cuptor, pe grătar metalic
ECO
* Durata de preparare este aproximativă. În funcţie de preferinţele personale, alimentele pot fi scoase din
cuptor mai devreme sau mai târziu.
26
Reţete testate
(în conformitate cu IEC 60350-1:2011-12 şi DIN 3360-12:07:07)
Reţetă
Funcţie Preîncălzire
Nivel (numărat Temperatură Timp
Accesorii şi note*
de jos în sus)
(°C)
(minute)
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2
Biscuiţi
fragezi
Tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de
copt
DA
3
170
15 - 25
DA
1-4
150
25 - 35
DA
3
170
20 - 30
Tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de
copt
DA
1-4
160
25 - 35
Nivel 4: tavă de copt
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
DA
2
170
30 - 40
Formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
DA
1-4
160
35 - 45
DA
2/3
185
70 - 90
DA
1-4
175
75 - 95
-
5
3 (Ridicată)
3-6
-
5
3 (Ridicată)
18 - 30
Nivel 5: grătar metalic (întoarceţi alimentele la
jumătatea duratei de preparare)
Nivel 4: tavă de colectare a grăsimii scurse, cu
apă
DA
3
180
30 - 40
Tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de
copt
DA
1-4
160
55 - 65
Nivel 4: tavă de copt
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
-
2
190
DA
3
170
35 - 45
Tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă de
copt
DA
1-4
160
40 - 50
Nivel 4: tavă de copt
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
Nivel 4: tavă de copt
Nivel 1: tavă de colectare a grăsimii scurse/tavă
de copt
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3
Prăjiturele
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1
Pandişpan
fără grăsimi
Nivel 4: formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 1: formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2
2 plăcinte cu
mere
Formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 4: formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
Nivel 1: formă pentru prăjituri, pe grătar metalic
IEC 60350-1:2011-12 § 9.2
Pâine
prăjită**
Grătar metalic
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3
Burgeri**
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3
Tort de mere,
chec dospit
DIN 3360-12:07 § 6.6
Muşchi de
porc
150 - 170 Nivel 2: tavă de colectare a grăsimii scurse
DIN 3360-12:07 anexa C
Turtă
În tabelul de coacere sunt recomandate funcţiile şi temperaturile ideale pentru obţinerea celor mai bune rezultate cu
orice tip de reţetă. Pentru prepararea cu aer fierbinte a alimentelor, pe un singur nivel, se recomandă să folosiţi al doilea
nivel şi aceeaşi temperatură recomandată pentru prepararea cu funcţia FORCED AIR (AER FORŢAT) pe mai multe niveluri.
* Dacă nu intră în dotare, accesoriile pot fi achiziţionate de la serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare.
** Când frigeţi alimente pe grill, se recomandă să lăsaţi 3-4 cm liberi la marginea frontală a grillului pentru a facilita
scoaterea acestuia.
Indicaţiile din tabel sunt destinate utilizării cuptorului fără ghidajele culisante.
Clasa de eficienţă energetică (în conformitate cu EN 60350-1:2013-07)
Pentru efectuarea testelor, utilizaţi tabelul corespunzător.
27
Utilizare recomandată şi sugestii
Citirea tabelului cu informaţii privind prepararea
Tabelul indică funcţia optimă care trebuie utilizată pentru diferitele alimente care pot fi gătite pe unul
sau mai multe niveluri în acelaşi timp. Durata de preparare începe din momentul în care alimentele sunt
introduse în cuptor, fără a se lua în calcul şi preîncălzirea (în cazurile în care este necesară). Temperaturile
şi duratele de preparare specificate au caracter pur orientativ şi depind de cantitatea de alimente şi de
tipul de accesorii utilizate. La început, folosiţi cele mai mici valori recomandate, apoi, dacă alimentele
nu sunt gătite suficient, treceţi la valori mai mari. Se recomandă să folosiţi accesoriile din dotare şi tăvi
de prăjituri şi de copt din metal, de culoare închisă. De asemenea, puteţi folosi cratiţe şi accesorii Pyrex
sau din ceramică, dar, în cazul acestora, duratele de preparare vor fi puţin mai mari. Pentru a obţine cele
mai bune rezultate, urmaţi recomandările din tabelul cu informaţii despre preparare, în ceea ce priveşte
alegerea accesoriilor (din dotare) care urmează a fi amplasate pe diferite niveluri.
Gătitul simultan a unor alimente diferite
Cu ajutorul funcţiei FORCED AIR (AER FORŢAT), puteţi găti simultan, pe mai multe niveluri, alimente
diferite care necesită aceeaşi temperatură de preparare (de exemplu: peşte şi legume). Scoateţi
alimentele care necesită o durată de preparare mai scurtă şi lăsaţi în cuptor alimentele care necesită un
timp de preparare mai îndelungat.
Deserturi
–– Gătiţi deserturi delicate, cu funcţia „Convenţional”, numai pe un singur nivel. Folosiţi tăvi din metal de
culoare închisă pentru prăjituri şi puneţi-le întotdeauna pe grătarul din dotare. Pentru a găti pe mai
multe niveluri, selectaţi funcţia „Convecţie” şi puneţi formele de prăjituri în zigzag pe grătare pentru a
favoriza circulaţia aerului cald.
–– Pentru a verifica dacă o prăjitură dospită s-a copt, introduceţi o scobitoare din lemn în partea cea mai
înaltă a prăjiturii. Dacă scobitoarea iese curată, prăjitura este gata.
–– Dacă folosiţi forme pentru prăjituri antiaderente, nu ungeţi cu unt marginile, deoarece prăjitura ar
putea să nu crească uniform pe margini.
–– Dacă prăjitura „se lasă” în timpul coacerii, setaţi o temperatură mai joasă data viitoare, încercând, de
asemenea, să reduceţi cantitatea de lichid din aluat şi să-l amestecaţi mai delicat.
–– Pentru prăjituri cu umpluturi umede (tartă cu brânză sau plăcinte cu fructe) folosiţi funcţia
CONVECTION BAKE (COACERE CONVECŢIE). Dacă baza prăjiturii este prea umedă, folosiţi un
nivel inferior şi, înainte de a adăuga umplutura, presăraţi baza prăjiturii cu pesmet sau cu biscuiţi
sfărâmaţi.
Carne
–– Folosiţi orice fel de tavă de cuptor sau vas Pyrex, adecvate pentru mărimea bucăţii de carne pe care o
veţi găti. Când preparaţi fripturi, adăugaţi în tavă supă de carne, stropind carnea în timpul procesului
de gătire, pentru a obţine un gust mai bun. Când friptura este gata, lăsaţi-o în cuptor încă 10-15
minute sau înveliţi-o în folie de aluminiu.
–– Când doriţi să frigeţi carne pe grill, alegeţi bucăţi de carne cu grosime egală pentru a obţine o
preparare uniformă. Bucăţile de carne foarte groase necesită durate de preparare mai îndelungate.
Pentru a evita arderea cărnii la exterior, coborâţi grătarul metalic, menţinând carnea la o distanţă mai
mare faţă de grill. Întoarceţi carnea după ce s-au scurs două treimi din durata de preparare.
Pentru a colecta zeama rezultată în urma preparării, se recomandă amplasarea tăvii pentru scurgerea
grăsimii, umplută cu jumătate de litru de apă, direct sub grătarul pe care se află carnea. Completaţi cu
apă când este necesar.
28
Utilizare recomandată şi sugestii
Recomandări privind alimentele preparate cu ajutorul funcţiilor tradiţionale
Reţetă
Nivel (numărat de jos
în sus)
Recomandări privind
temperatura de preparare
(°C)
Temperatura
recomandată pentru
sonda de carne (°C)
Muşchi de vită, în sânge
2/3
200 - 220
48
Muşchi de vită, mediu
2/3
170 -190
60
Muşchi de vită, bine făcut
2/3
170 -190
68
Friptură de curcan
2/3
150 - 170
75
Friptură de pui
2/3
200 - 210
83
Muşchi de porc
2/3
170 -190
75
Friptură de viţel
2/3
160 - 180
68
Rotisor (numai la anumite modele)
Folosiţi acest accesoriu pentru a găti uniform bucăţi mari de carne şi de pui. Introduceţi carnea pe
tija rotisorului, legând-o cu o sfoară (dacă este carne de pui), şi verificaţi să fie bine fixată înainte de a
introduce tija în locaşul din peretele frontal al cuptorului şi de a o sprijini în suportul respectiv. Pentru a
evita producerea de fum şi pentru a colecta zeama, se recomandă amplasarea pe primul nivel a unei tăvi
pentru scurgerea grăsimii, umplute cu o jumătate de litru de apă. Tija rotisorului are un mâner din plastic
care trebuie scos înainte de începerea procesului de preparare şi care trebuie utilizat din nou după
finalizarea acestui proces, pentru a putea scoate alimentele din cuptor fără să vă ardeţi.
Pizza
Ungeţi puţin tăvile pentru ca blatul pizzei să fie crocant. Presăraţi mozzarella peste pizza după ce au
trecut două treimi din durata de preparare.
Funcţia de dospire (numai la anumite modele)
Se recomandă să acoperiţi întotdeauna cu o lavetă umedă aluatul înainte de a-l introduce în cuptor.
Cu această funcţie, durata de dospire a aluatului se reduce cu aproximativ o treime, în comparaţie cu
dospirea la temperatura camerei (20-25 °C). Timpul de dospire pentru 1 kg de aluat pentru pizza este de
aproximativ o oră.
29
WHIRLPOOL EUROPE s.r.l. Socio Unico
Viale G. Borghi, 27
21025 COMERIO (Varese) ITALY
Telefon +39 0332 759111 – Fax +39 0332 759268
www.whirlpool.eu
Tipărit în Italia
11/15
400010839592
RO
Download PDF

advertising