KitchenAid | KHGD5 86510 | Instruction for Use | KitchenAid KHGD5 86510 Instruction for Use

NL
IT
Gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar op de website www.kitchenaid.eu
Productbeschrijving en symbolen
4
Gebruik van de branders
4
Praktische adviezen voor het gebruik van de kookplaat
5
Plaatsing van de pannensteunen en woksteun
5
Afstand van afzuigkap en keukenkastjes (mm)
6
Sproeiertabel
6
Waarschuwingen en suggesties
7
Milieutips
8
EG Verklaring van overeenstemming
8
Installatie
9
Gasaansluiting
9
Elektrische aansluiting
10
Installatie
10
Aanpassing aan een ander type gas
11
Vervangen van de sproeiers
11
Vervangen van de sproeiers in de wokbrander
12
Afstellen van het minimale stromingsniveau van de gaskranen
12
Reiniging en onderhoud
13
Reiniging en onderhoud van de gasbranders
13
Opsporen van storingen
14
Klantenservice
14
Productbeschrijving en symbolen
1. Verwijderbare pannensteunen
2. Sudderbrander, 1 kWh
3. Middelgrote brander, 1,75 kWh
4. Grote brander, 3 kWh
5. Middelgrote brander, 1,75 kWh
6. Professionele wokbrander
7. Bedieningsknop voor de sudderbrander
8. Bedieningsknop voor de middelgrote brander
9. Bedieningsknop voor de grote brander
10. Bedieningsknop voor de middelgrote brander
11. Bedieningsknop voor de professionele wokbrander
Regelingssymbolen
Standaard branders
Professionele brander
Uit
Uit
Maximale vlam
Maximale vlam buitenste ring/maximale vlam binnenste ring
Minimale vlam
Minimale vlam buitenste ring/maximale vlam binnenste ring
Maximale vlam binnenste ring/buitenste ring uitgeschakeld
Minimale vlam binnenste ring/buitenste ring uitgeschakeld
Gebruik van de branders
symbool met de maximale vlam voor de
buitenste en binnenste ring, en duwt u de knop
in om de brander aan te steken.
2. Om alleen de binnenste ring aangestoken te
houden, duwt u de knop in en draait u deze
naar links naar de stand met de maximale vlam
voor de binnenste ring en de uitgeschakelde
positie voor de buitenste ring.
Eén van de branders aansteken:
1. Draai de betreffende bedieningsknop naar links
tot de indicator ter hoogte van het symbool met
de maximale vlam staat
2. Druk op de bedieningsknop om de brander aan
te steken.
3. Nadat de brander aangestoken is, moet u de
knop nog ongeveer 5 seconden ingedrukt
houden om het veiligheidsthermokoppel dat op
iedere brander gemonteerd is, in te schakelen.
Het thermokoppel schakelt de gastoevoer naar
de brander uit als de vlam per ongeluk uitgaat
(door een windvlaag, een tijdelijke onderbreking
van de gastoevoer, het overkoken van vloeistof
etc.).
Als de brander niet binnen ongeveer 15
seconden ontsteekt, schakel de brander dan
uit en controleer of de dop en het plaatje van
de brander correct aangebracht zijn. Wacht
minimaal 1 minuut voordat u het opnieuw
probeert.
Als de brander uitgaat als u de
bedieningsknop loslaat, dan is het
thermokoppel niet ingeschakeld. Wacht
minimaal 1 minuut voordat u de stappen 1 tot
en met 3 herhaalt.
De professionele brander inschakelen:
1. Om beide ringen tegelijk te gebruiken, draait u
de knop naar links en zet u deze op het
4
Praktische adviezen voor het gebruik van de kookplaat
Lees de gebruiksaanwijzing om de beste prestaties
uit uw kookplaat te halen.
- Gebruik pannen met een geschikte diameter voor
de brander (zie de tabel op deze pagina)
- Gebruik pannen met een vlakke bodem, behalve
bij de woksteun.
- Gebruik niet te veel water bij het bereiden van
voedsel en doe het deksel op de pan.
- Zorg dat de pannen volledig ondersteund worden
door de pannensteunen en niet uitsteken buiten de
randen.
pan erop, zoals een vispan.
Dit mag u nooit gebruiken:
- Gietijzeren potten en pannen, steengrillen of
aardewerk schalen op de kookplaat, omdat de
pannensteunen hierdoor beschadigd kunnen raken.
- Convectors zoals metalen roosters en dergelijke.
- Het gebruik van twee branders tegelijk met één
Brander
Ø Pannen
wok
groot
middelgroot
sudder
van 24 tot 30 cm
van 24 tot 26 cm
van 16 tot 22 cm
van 8 tot 14 cm
Belangrijk:
Plaats of verschuif de pannensteunen niet
ondersteboven over de kookplaat, omdat er dan
krassen kunnen ontstaan.
Als deze aanbevelingen niet worden
opgevolgd, kan de kookplaat van
glaskeramiek beschadigd raken of kapot gaan
en komt de veiligheid van uw apparaat in
gevaar.
Plaatsing van de pannensteunen en woksteun
Om de pannensteunen te plaatsen brengt u eerst de linker en rechter steunen aan met behulp van de pennen op de doppen en openingen in de steunen. Plaats daarna de middelste steun met de pennen op de
doppen en openingen aan de onderkant van de steun, die op de haken van de linker en rechter steunen
passen.
5
Afstand van afzuigkap en keukenkastjes (mm)
Als er een afzuigkap boven de kookplaat moet worden geïnstalleerd, zie dan de bij de afzuigkap geleverde
installatie-instructies voor de juiste hoogte boven de kookplaat.
Sproeiertabel
Categorie II2H3+
Gebruikt type gas
AARDGAS
(Methaan) G20
VLOEIBAAR GAS
(Butaan) G30
VLOEIBAAR GAS
(Propaan) G31
Nominaal
verbruik
150 + 70H1
Nominale
warmtestroom
kW
4.8
70H1
125A
Type
brander
Type sproeier
2-rings brander
(buitenste +
binnenste)
Binnenste
grote brander
middelgrote
brander
sudderbrander
2-rings brander
(buitenste +
binnenste)
Binnenste
grote brander
middelgrote
brander
sudderbrander
2-rings brander
(buitenste +
binnenste)
Binnenste
grote brander
middelgrote
brander
sudderbrander
Gasdruk mbar
min.
nom.
max.
457 l/h
Verminderd
thermisch
vermogen kW
2.20
0.90
3.00
86 l/u
286 l/h
0.30
0.60
17
20
25
20
28-30
35
25
37
45
97A
1.75
167 l/u
0.35
78C
91 + 45
1.00
4.35
95 l/u
316 g/u
0.30
2.20
45
85A
0.90
3.00
65 g/u
218 g/u
0.30
0.60
68A
1.75
127 g/u
0.35
50A
91 + 45
1.00
4.35
73 g/u
311 g/u
0.30
2.20
45
85A
0.90
3.00
64 g/u
214 g/u
0.30
0.60
68A
1.75
125 g/u
0.35
50A
1.00
71 g/u
0.30
Gebruikt type gas
Configuratie model
5 branders 2C 4,8 kW
Nominaal thermisch vermogen
kW
Totaal nominaal verbruik
Benodigde lucht (m3) voor
verbranding van 1 m3 gas
G20 20 mbar
2C-1R-2SR -1AUX
12.30
1172 l/u
9.52
G30 28-30 mbar
2C-1R-2SR -1AUX
11.85
861 g/u
30.94
G31 37 mbar
2C-1R-2SR -1AUX
11.85
846 g/u
23.80
Netvoeding: 220-240 V ~ 50/60 Hz 0,6 W
6
Waarschuwingen en suggesties
Om de beste prestaties uit uw kookplaat te
halen, wordt u verzocht deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en te bewaren
voor raadpleging in de toekomst.
• Deze gebruiksaanwijzing is alleen geldig in de
landen waarvan de symbolen op het
serienummerplaatje op de kookplaat staan.
• De verpakking (plastic zakken, piepschuim etc.)
kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen en moeten
op de juiste manier worden afgevoerd.
• Controleer of het apparaat niet beschadigd
is tijdens transport en verwijder alle
beschermende verpakking en folie vóór
installatie.
• Deze kookplaat (cat. 3) is ontworpen om
uitsluitend te worden gebruikt voor het
bereiden van voedsel in woonomgevingen.
Elk ander gebruik (bijvoorbeeld het
verwarmen van ruimtes) moet worden
beschouwd als oneigenlijk en is gevaarlijk.
• De installatie en aansluiting van dit
apparaat op een gastoevoer of elektrische
voeding moet worden uitgevoerd door een
erkende monteur, in overeenstemming met
de geldende voorschriften.
• Dit apparaat moet geïnstalleerd worden
volgens de geldende voorschriften en mag
alleen worden gebruikt in goed
geventileerde ruimtes. Lees de
gebruiksaanwijzing voordat u dit apparaat
installeert en gebruikt.
• De voorgemonteerde gasaansluiting en de
gastoevoerdruk staan op het label op de
onderkant van de kookplaat. Als dit type
gas niet wordt gebruikt, raadpleeg dan de
paragraaf Aanpassing aan een ander type
gas op pagina 11.
pannen.
- Warmteconvectors (bv. metalen roosters).
- Het gebruik van twee branders met één pan.
• Bij langdurig gebruik kan extra ventilatie nodig
zijn (het openzetten van een raam of verhoging
van de afzuigkracht van de wasemkap).
Waarschuwing
• Houd kinderen uit de buurt van de kookplaat en
laat ze niet met de bedieningsknoppen of met
enig ander onderdeel van het apparaat spelen.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan
of instructies met betrekking tot het gebruik van
het apparaat hebben gekregen van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Laat kinderen niet spelen met de
pannensteunen. De rubberen pootjes onder de
pannensteunen kunnen worden ingeslikt door
kleine kinderen en ernstig letsel of verstikking
veroorzaken.
• Controleer voordat u de pannensteunen op de
kookplaat zet, of alle rubberen pootjes op hun
plaats zitten.
• Controleer altijd of de bedieningsknoppen in de
uit-stand staan en draai de gaskraan dicht als u
klaar bent met koken.
• Blokkeer de ventilatieopeningen aan de
achterkant van het apparaat niet.
• Het apparaat kan en mag niet in werking
worden gesteld met een externe timer of een
aparte afstandsbediening.
Opmerking:
• Door verkeerde plaatsing van de pannensteunen
kunnen er krassen op de kookplaat ontstaan.
Om dit te voorkomen, moet u ervoor zorgen
dat de rubberen pootjes aan de onderkant van
de pannensteunen het enige gedeelte van de
pannensteunen is, dat de kookplaat raakt. Schuif
de pannensteunen niet over het oppervlak van
de kookplaat.
• Op het glazen oppervlak mag het volgende niet
worden gebruikt:
- Gietijzeren roosters, aardewerk potten of
7
Milieutips
Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en
draagt het recyclingsymbool
. Voer alle
verpakking op een verantwoordelijke en
zorgvuldige manier af.
Product
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens
de Europese richtlijn 2012/19/EG, Afgedankte
Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste
manier wordt afgevoerd, helpt u mogelijke
schadelijke gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid te voorkomen. Het symbool
op het product of op de begeleidende
documentatie bij dit apparaat geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval behandeld mag
worden. Breng dit apparaat naar een inzamelpunt
voor elektrisch en elektronisch afval, in
overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor het afvoeren van afval
Neem contact op met uw plaatselijke instantie
voor een afvalinzamelpunt bij u in de buurt.
EG Verklaring van overeenstemming
Dit apparaat is ontworpen, gebouwd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
- de veiligheidsvereisten van de “GAS”-richtlijn 2009/142/EG (ex-90/396/EEG);
- veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere
verordeningen vervangt);
- de beschermingsvereisten van de “EMC”-richtlijn 2004/108/EG.
Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van de Europese verordening nr. 66/2014, in
overeenstemming met de Europese norm EN 30-2-1.
8
Installatie
Technische informatie voor de installateur
• Dit apparaat kan worden ingebouwd in een
werkblad van 20 mm tot 40 mm dik.
• Als er geen oven onder de kookplaat
geïnstalleerd wordt, dan moet er een paneel
onder de oven worden aangebracht om
beschadiging van de kookplaat te voorkomen en
om de inhoud van het kastje te beschermen.
Dit paneel moet de gehele onderkant van de
kookplaat bedekken, en moet zodanig geplaatst
worden dat er een luchtruimte van minimaal 20
mm tussen het paneel en de onderkant van de
kookplaat overblijft, en van maximaal 150 mm
tot de onderkant van het werkblad.
• Deze kookplaat is ontworpen voor perfecte
werking met alle ovens uit het KitchenAidassortiment. De fabrikant wijst alle
aansprakelijkheid af bij installatie van een oven
van een ander merk.
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af
bij installatie van een oven van een ander
merk.
Controleer de volgende punten voor installatie:
• Waarschuwing: dit is een zwaar apparaat.
De installatie moet worden uitgevoerd
door twee personen.
• Controleer of de gastoevoer (type en druk) en
de kalibratie van de kookplaat compatibel zijn
(zie het serienummerplaatje op de kookplaat en
de tabel op pagina 6).
• Controleer of de keukenkastjes en apparaten
naast de kookplaat hittebestendig en in
overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften zijn.
• De verbrandingsproducten moeten uit de
ruimte worden verwijderd met behulp van een
afzuigkap of elektrische ventilator die aan de
wand of in de ramen geïnstalleerd is, volgens de
geldende voorschriften.
• De lucht moet op natuurlijke wijze circuleren
door een geschikte opening die niet kleiner dan
100 cm2 in doorsnede is, en die:
- permanent en toegankelijk is in de wand van
de ruimte die geventileerd wordt, en die naar
buiten afzuigt.
- op zodanige wijze gemaakt is dat de
openingen zowel aan de binnenkant als aan de
buitenkant niet geblokkeerd kunnen worden,
ook niet per ongeluk.
- beschermd is door een kunststof of metalen
rooster etc. dat de doorsnede van 100 cm2 niet
verkleint
- dat op een zodanige plaats is aangebracht dat
deze de afzuiging van verbrandingsproducten
niet belemmert.
Gasaansluiting
WAARSCHUWING! Deze handeling moet worden uitgevoerd
door een erkende monteur.
• Het gastoevoersysteem moet voldoen aan de plaatselijke
voorschriften.
• U kunt de specifieke plaatselijke voorschriften voor bepaalde landen
terugvinden in de paragraaf “Verwijzing naar plaatselijke
voorschriften”. Als er geen informatie over uw land wordt gegeven,
doe dan navraag bij uw installateur.
• De aansluiting van de kookplaat op de gasleiding of de gasfles moet
uitgevoerd worden met behulp van een starre koperen of stalen
leiding met fittingen die voldoen aan de plaatselijke voorschriften, of
door middel van een roestvrijstalen slang met glad oppervlak, die
voldoet aan de plaatselijke voorschriften. De lengte van de slang is maximaal 2 strekkende meter.
• Sluit de bij de kookplaat bijgeleverde elleboogfitting (A)* of (B)* aan op de hoofdtoevoerleiding en zet
de bijgeleverde ring (C) ertussen, in overeenstemming met EN 549.
* Gebruik elleboogstuk (A) in Frankrijk en elleboogstuk (B) in alle andere landen.
BELANGRIJK: als er een slang van roestvrij staal wordt gebruikt, moet deze zo worden
geplaatst dat hij geen bewegende delen van de meubels kan raken. Hij moet door een gebied
lopen waar geen obstakels aanwezig zijn en waar hij over zijn hele lengte kan worden
geïnspecteerd.
• Na aansluiting op de gastoevoer moeten de leidingen met zeepsop worden gecontroleerd op lekkages.
Steek de branders aan en draai de knoppen van de maximale positie
om de stabiliteit van de vlam te controleren.
9
naar de minimale positie
Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting moet voldoen aan de geldende
voorschriften en moet worden uitgevoerd door een erkende
monteur.
person.
• Informatie over de spanning en het opgenomen vermogen vindt u
op het serienummerplaatje.
• Het apparaat moet worden geaard.
• Bij installatie van het apparaat adviseren wij de kookplaat
te beveiligen met een bipolaire schakelaar van 3 mm.
• Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden
vervangen door een identieke voedingskabel ( H05V2V2FT90 ºC of type H05RR-F). Wij adviseren dit te laten doen
door onze Klantenservice. Neem contact op met de
Klantenservice via 00800-3810-4026.
• Gebruik geen verlengsnoeren.
• De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor letsel bij
personen of huisdieren en schade aan eigendommen die het
gevolg is van het niet naleven van de bovengenoemde
voorschriften.
Installatie
1. Breng de bijgeleverde afdichting aan, nadat u de oppervlakken
rond de randen schoongemaakt heeft.
2. Plaats de kookplaat in het uitgezaagde gat, waarbij u de afstanden
tot de afzuigkap en de
keukenkastjes op pagina 6 in acht neemt.
3. Gebruik de bijgeleverde bevestigingsstukken (A) om de kookplaat
met schroeven aan het
werkblad te bevestigen.
Opmerking: het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat van bovenaf uit het werkblad te kunnen tillen.
A
10
L
Aarde
(geel/groen)
N
Aanpassing aan een ander type gas
Als u een andere gassoort gebruikt dan de soort
die aangegeven staat op het serienummerplaatje en
het oranje label op de achterkant van de kookplaat,
dan moet u de sproeiers vervangen; bij de
wokbrander moet u de primaire lucht aanpassen
(zie de Sproeiertabel op pagina 6).
Het oranje label moet worden verwijderd en bij de
handleiding worden bewaard.
Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor
de gasdruk die aangegeven staat op pagina 6.
• Neem voor vervanging van de sproeiers contact
op met de Klantenservice via nummer 008003810-4026, of met een erkende monteur.
• Sproeiers die niet standaard bijgeleverd zijn,
moeten worden besteld bij de Klantenservice
via nummer 00800-3810-4026.
• Regel de laagste stand van de kranen af.
Opmerking: bij vloeibaar petroleumgas
(G30/G31) moet de bypass-schroef volledig
worden aangedraaid. Wanneer u
moeilijkheden ondervindt bij het draaien van
de bedieningsknop, neem dan contact op met
de Klantenservice via ons
Klantcontactcentrum op nummer
00800-3810-4026, die voor vervanging zal
zorgen na vaststelling dat de kraan
beschadigd is.
Vervangen van de sproeiers
A
Opmerking: Zie de tabel op pagina 6 om te controleren of u
het juiste type sproeier gebruikt.
Gewone branders (T)
1. Verwijder de dop (A).
2. Verwijder de vlamverdeler (B).
3. Draai de sproeier (C) los met een dopsleutel 7.
4. Vervang de sproeier door de sproeier voor het nieuwe gas.
5. Plaats de branders en de pannensteunen terug.
Opmerking: Voordat u de kookplaat installeert, moet u het
gaskalibratielabel dat bij de vervangende sproeiers is
bijgeleverd, over de gasinformatie op de onderkant van de
kookplaat plakken.
11
B
C
Vervangen van de sproeiers in de wokbrander
Om de sproeiers in speciale branders te vervangen gaat u als volgt te
werk:
1. Verwijder de vlamverdeler (C), de schroeven (B) waarmee de dop
bevestigd is (A) en de dop zelf.
2. Draai de binnenste sproeier (D) en de buitenste sproeier (E) los
A
met een dopsleutel 7.
3. Vervang de sproeiers.
4. Plaats de dop, de schroeven en de vlamverdeler terug.
C
B
Opmerking: controleer of:
1. Na het vervangen van de sproeier de vlamverdeler (C) correct op
de brander is geplaatst.
D
E
Afstellen van het minimale stromingsniveau van de gaskranen
Het afstellen van het minimale stromingsniveau moet worden uitgevoerd met de kraan in de laatste stand (kleine vlam) .
De primaire lucht in de branders hoeft niet te worden afgesteld.
Om ervoor te zorgen dat het minimale niveau goed afgesteld is, verwijdert u de bedieningsknop en stelt u de schroeven op de kraan als volgt
af:
1. draai de schroef vaster om de vlamhoogte te verkleinen (-)
2. draai de schroef losser om de vlamhoogte te vergroten (+);
3. Met de branders aangestoken, draait u de knoppen van de maximale stand naar de minimale stand om de stabiliteit van de vlam te
controleren.
12
Reiniging en onderhoud
Koppel de kookplaat altijd los van de netvoeding en wacht tot het apparaat is afgekoeld
voordat u het reinigt en/of onderhoud uitvoert.
Om uw kookplaat in goede conditie te houden,
moet u deze schoon houden en na ieder gebruik
eventuele voedselresten verwijderen.
•
Reinigen van het oppervlak van de kookplaat:
• de geëmailleerde onderdelen en het glas
moeten worden gereinigd met lauwwarm water
en een mild reinigingsmiddel.
• op het roestvrijstalen oppervlak kunnen vlekken
ontstaan als de kookplaat langdurig in contact
komt met hard water of met zeer sterke
reinigingsproducten. Reinig gemorst voedsel zo
snel mogelijk (saus, koffie enz.). Neem de
•
•
•
kookplaat af met lauwwarm water en een mild
reinigingsmiddel, spoel na en droog zorgvuldig
af met een zachte doek of met een speciale
doek voor het reinigen van roestvrij staal.
Gebruik alleen reinigingsproducten voor
roestvrij staal op de roestvrijstalen rand.
Gebruik geen agressieve of bijtende producten,
producten op basis van chloor of
schuurmiddelen.
Reinig het apparaat niet met stoom.
Gebruik geen brandbare producten.
Laat geen zure of basische producten zoals
azijn, mosterd, zout, suiker of citroensap op de
kookplaat liggen, omdat de kookplaat hierdoor
beschadigd raakt en het glazen oppervlak kan
‘barsten’.
Reiniging en onderhoud van de gasbranders
4. Zorg dat u de pannensteunen op de juiste
manier terugplaatst bij elke brander.
De pannensteunen en branders kunnen worden
verwijderd om ze makkelijker te kunnen
schoonmaken.
1. Was ze zorgvuldig met de hand af in warm
water met een mild reinigingsmiddel. Zorg dat
ingebrand vuil wordt verwijderd en dat de
openingen van de brander niet verstopt zijn. De
vlamverdeler (C), op pagina 12 is gemaakt van
messing en is onderhevig aan natuurlijke
polijsting wanneer hij warm wordt. Reinig de
vlamverdeler met een speciaal
reinigingsproduct voor messing. Gebruik warm
water en een mild reinigingsmiddel voor het
reinigen van de vlamverdeler (onderdeel (C) op
pagina 12). Gebruik nooit bijtende producten
of schuurmiddelen; hierdoor wordt de speciale
laag op het oppervlak beschadigd.
2. Afspoelen en goed afdrogen
3. Plaats de branders en doppen op de juiste manier
terug.
Opmerking: Bij kookplaten met elektronische
ontsteking en thermokoppels moeten de uiteinden
van het ontstekingsmechanisme en de
thermokoppels regelmatig worden gereinigd.
Reinig ze zeer zorgvuldig met een vochtige doek.
Als er ingebrand voedsel op zit, moet dit
voorzichtig worden verwijderd met een
tandenstoker of iets dergelijks.
Om beschadiging van de elektronische
ontsteking te voorkomen, mag deze alleen
worden gebruikt met de branders en
pannensteunen correct aangebracht.
13
Opsporen van storingen
Als de kookplaat niet goed werkt, lees dan deze
paragraaf door voordat u contact opneemt met het
Klantcontactcentrum.
veiligheidsthermokoppel de tijd te geven om in
te schakelen.
2. de openingen van de brander niet verstopt zijn
met betrekking tot het thermokoppel.
3. het uiteinde van het thermokoppel schoon is.
De brander ontsteekt niet of de vlam is niet
stabiel? Controleer of:
1. de gastoevoer of de elektriciteit niet
onderbroken is en of de bedieningsknop
opengedraaid is.
2. de gastoevoer niet op is.
3. de openingen op de brander verstopt zijn
geraakt.
4. het uiteinde van de elektronische ontsteking
schoon is.
5. alle onderdelen van de brander op hun plaats
zitten.
De pannen staan niet stabiel? Controleer of:
1. de onderkant van de pan perfect vlak is.
2. de pan midden op de brander staat.
3. de pannensteunen correct geplaatst zijn met alle
rubberen pootjes op hun plaats.
Als u na al deze controles en na het opnieuw in- en
uitschakelen van de kookplaat nog steeds
problemen heeft, neem dan contact op met ons
Klantcontactcentrum via nummer 00800-38104026.
De vlam blijft niet branden? Controleer of:
1. de knop goed ingedrukt is gehouden tijdens het
inschakelen van de brander, om het
Klantenservice
Voordat u contact opneemt met de Klantenservice, dient u te
controleren of u het probleem niet zelf kunt oplossen aan de hand
van de beschrijvingen in de paragraaf “Opsporen van storingen”.
1. Zet het apparaat uit en weer aan, om te controleren of het
probleem is opgelost.
Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds
aanwezig is, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde
Klantenservice.
Vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing
• het exacte type en model van het apparaat
• het servicenummer (het nummer achter het woord Service op het
typeplaatje aan de onderkant van de kookplaat). Het
servicenummer staat ook in het garantieboekje.
• uw volledige adres
• uw telefoonnummer.
Opmerking: het niet naleven van deze instructies kan nadelige
gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van de
kookplaat.
14
Whirlpool Europe - Socio Unico
Viale G. Borghi, 27 - 21025 Comerio (VA)
Phone 0332.759111 - Fax 0332.759268
www.whirlpool.eu
Printed in Italy
04/15
400010766445
n
Download PDF

advertising