Whirlpool | KCDC 1160 | Instruction for Use | Whirlpool KCDM 1160 Instruction for Use

Whirlpool KCDM 1160 Instruction for Use
Bruksanvisning
Viktig säkerhetsinformation
4
Installation
5
Miljöskyddsråd
6
Felsökning
6
Kundservice
7
Rengöring
7
Underhåll
8
Medföljande tillbehör
9
Installation - första monteringsanvisningar
10
Monteringsdimensioner
11
Installation - första monteringsanvisningar
12
Beskrivning och användning av fläkten
13
Viktig säkerhetsinformation
DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET
VIKTIG.
Såväl denna bruksanvisning som själva produkten
ger viktiga säkerhetsvarningar som skall läsas och
alltid följas.
och var inte barfota när du använder den.
• Apparaten får ej användas av personer (inklusive
barn) med reducera fysisk, känslomässig eller
mental kapacitet, eller av personer utan lämplig
kompetens eller erfarenhet, såvida de inte fått
instruktioner om apparatens användande från
den eller de personer som ansvarar för deras
säkerhet.
• Reparera inte eller byt ut delar på apparaten om
detta inte direkt rekommenderas i
instruktionsboken. Defekta delar skall bytas ut
mot originalreservdelar. Övriga
underhållsarbeten måste utföras av
specialutbildad personal.
• Barn måste hållas under uppsikt så att de inte
leker med apparaten.
• När du borrar genom väggen, var försiktig så att
du inte skadar elkablar eller rörledningar.
• Ventilationskanalerna skall alltid föras ut i det
fria.
• Frånluften får inte ledas ut via en ledning som
används för att leda bort rök som produceras av
gasförbränningsapparater eller apparater för
andra bränslen, utan måste ha en separat utgång
Samtliga nationella bestämmelser gällande
utsläpp av luft måste följas.
• Om fläktkåpan används tillsammans med
apparater som drivs med gas eller andra
bränslen får det negativa trycket i rummet inte
överstiga 4Pa (4 x 10-5 bar). Av denna anledning
är det viktigt att kontrollera att rummet har
tillräcklig ventilation
• Tillverkaren åtar sig inget ansvar för olämplig
eller felaktig användning eller för felaktiga
inställningar av reglagen.
• Ett regelbundet underhåll och rengöring innebär
en garanti för att apparaten fungerar optimalt
och med goda resultat. Avlägsna regelbundet
eventuella beläggningar och smuts från
apparatens yta. Ta regelbundet ut filtret och
rengör eller byt ut det.
• Underlåtenhet att följa rengöringsanvisningarna
för fläktkåpan och byte och rengöring av filtren
medför risk för brand.
• Utsugsfläkten skall aldrig öppnas utan att
fettfiltren är monterade, och den skall
kontrolleras ofta.
• Gasapparater skall endast användas under
utsugsfläkten med kastruller placerade på
plattorna.
• Om du använder fler än tre plattor skall fläkten
ställas in på hastighet 2 eller mer. På detta vis
undviker du värmeansamling i apparaten.
Kontrollera att lamporna har svalnat innan du
vidrör dem.
Detta är symbolen för OBSERVERA och den
varnar för potentiella säkerhetsrisker för
användaren och andra i närheten. Alla
säkerhetsvarningar föregås av denna symbol och
följande ord:
FARA
Indikerar en farlig situation som, om den inte
undviks, kommer att orsaka allvarliga
personskador.
FÖRSIKTIGHET
Indikerar en farlig situation som, om den inte
undviks, kan orsaka allvarliga personskador.
Alla säkerhetsmeddelanden specificerar vilken
eventuell risk/fara du utsätts för, och visar hur du
kan reducera risken för skada eller elchock som
kan ske då apparaten inte används korrekt. Följ
noggrant följande instruktioner:
• Installation och underhåll skall utföras av minst
en behörig fackman i enlighet med tillverkarens
anvisningar och i enlighet med lokala
säkerhetsbestämmelser.
Reparera inte eller byt ut delar på apparaten om
detta inte direkt rekommenderas i
instruktionsboken.
• Den behörige fackmannen kan bestämma hur
fästet skall utföras, och hur fläktens utsug skall
dras. Fästet skall anpassas till utsugsfläktens vikt
och till lastbärigheten på innertaket.
• Dessa apparater är framtagna för att installeras i
jämnhöjd med taket.
• Produkten måste kopplas loss från eluttaget
innan något installationsarbete utförs.
• Det är obligatoriskt att ansluta apparaten till
jord. (Det är inte nödvändigt för fläktkåpor ur
klass II som är identifierade med symbolen
på typskylten).
• Elsladden måste vara tillräckligt lång för att
apparaten skall kunna anslutas till ett eluttag.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla loss
produkten från eluttaget - ta tag i
stickkontakten.
• När installationen är klar skall det inte gå att
komma åt de elektriska komponenterna.
• Vidrör inte produkten med våta kroppsdelar
4
• Använd inte fläktkåpan utan korrekt monterade
lampor, då det finns risk för elchock
• Använd alltid skyddshandskar vid installation och
underhåll
• Apparaten är inte avsedd att användas utomhus.
• När spishällen används kan fläktkåpans
åtkomliga delar bli mycket heta.
att de blir obrukbara.
• För mer information om hantering, återvinning
och återanvändning av hushållsapparater, var
god kontakta de lokala myndigheterna, ortens
sophanteringstjänst eller butiken där produkten
inhandlades.
SPARA DENNA BRUKSANVISNING
Kassering av hushållsapparater
• Denna produkt är tillverkad av material som kan
återanvändas eller återvinnas. Skrota produkten
enligt de lokala bestämmelser som gäller för
avfallshantering. Innan du skrotar
hushållsapparater skall du skära av elsladden så
Installation
Efter att ha packat upp apparaten, kontrollera att
den inte skadats under transport. Vid problem,
kontakta Kundtjänst. För att undvika eventuella
skador, lyft inte av produkten från basen av
polystyren förrän den skall installeras.
ANSLUTNING TILL STRÖMFÖRANDE NÄT
Försäkra dig om att den spänning som anges på
apparatens typskylt överensstämmer med
nätspänningen. Denna finns på insidan av
fläktkåpan, och syns om du tar bort fettfiltret.
Eventuellt byte av strömkabel (av typ H05 W-F)
skall endast utföras av kvalificerad elektriker. Vänd
dig till auktoriserad serviceverkstad.
Om apparaten är försedd med stickkontakt skall
den anslutas till ett lättåtkomligt eluttag som
uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Om
fläktkåpan inte är försedd med stickkontakt
(direktanslutning till elnätet) eller om
stickkontakten inte sitter på lätt åtkomlig plats
måste sladden förses med en tvåpolig strömbrytare
som uppfyller kraven i gällande bestämmelser och
som garanterar frånkoppling från elnätet vid
överspänning kategori IlI, i enlighet med
installationsbestämmelserna.
FÖRBEREDA INSTALLATIONEN
FÖRSIKTIGHET
Produkt med hög vikt. För flyttning och
installation av fläktkåpan krävs minst två
personer.
Avståndet mellan kokkärl och nedre delen av
fläkten får inte vara under 100 cm oberoende av
typ av spishäll (elektrisk, glaskeramisk häll,
induktionshäll eller gashäll).
Över gasplattor skall inte följande nominella
effekter överstigas (kW):
ALLMÄNNA RÅD
Före första användning
Ta bort pappskydd, plastfilmer och etiketter på
tillbehören.
Försäkra dig om att apparaten inte skadats under
transport.
Maximal effekt på en platta: 4,2 kW.
Maximal effekt på spishällen: 16,2 kW.
Innan du installerar apparaten skall du därför först
verifiera säkerhetsavstånden i spishällens
instruktionsbok
Om ett större avstånd specificeras i
installationsanvisningarna som medföljer spisen
måste detta avstånd beaktas.
Under användning
Undvik att utsätta apparaten för "väder och vind"..
5
Miljöskyddsråd
denna produkt bidrar du till att förhindra
eventuella negativa konsekvenser för vår miljö
och vår hälsa.
Kassering av emballagematerialet
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%,
vilket framgår av återvinningssymbolen (
).
Hantera inte förpackningsmaterialet vårdslöst, utan
ta ditt ansvar och sortera och kassera det enligt
gällande lokala bestämmelser om avfallshantering.
- Symbolen
på produkten eller i
medföljande dokumentation anger att
produkten inte får kasseras som vanligt
hushållsavfall utan måste lämnas in hos en
lämplig uppsamlingsstation för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning..
Kassering av apparaten
- Denna apparat är märkt i enlighet med
Europadirektiv 2002/96/EG, Waste Electrical
and Electronic Equipment (WEEE).
- Genom att säkerställa en korrekt skrotning av
Felsökning
Fläktkåpan fungerar inte
Kontrollera:
• Att det inte är strömavbrott.
• Att en specifik hastighet faktiskt har valts.
Fläktkåpan suger inte tillräckligt
Kontrollera:
• Att hastigheten som valts är hög nog för den mängd matos och ånga som produceras.
• Att köket är tillräckligt luftförsörjt för att tillåta luftuttag.
• Att utsugsröret inte är tilltäppt.
Fläkten stannar under användning
Kontrollera:
• Att det inte är strömavbrott.
• Att differentialströmbrytaren inte ingripit (jordfelsbrytare).
Lampan lyser inte
• Kontrollera om den måste bytas ut.
• Kontrollera om den har monterats korrekt.
Fjärrkontrollen fungerar inte
• Kontrollera om batterierna måste bytas ut.
• Kontrollera om litiumbatterierna är korrekt isatta.
6
Kundservice
Innan du kontaktar Service
1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt
anvisningarna i punkterna i kapitel "Felsökning".
2. Stäng av och sätt på apparaten igen för att
undersöka om problemet har löst sig.
Om ett av de nedan listade felen uppstår, skall du
omedelbart kontakta Kundservice:
• Utsugsfläkten är bullrig men du kan inte se
något fel.
• Motorn går ojämnt, du hör underliga ljud eller
den fungerar inte alls.
• Strömbrytaren fungerar inte som den skall.
apparaten). Servicenumret finns även i
garantihäftet.
• Fullständig adress.
• Telefonnummer.
Vänd dig alltid till en auktoriserad
serviceverkstad om det blir nödvändigt med
reparationer (till garanti för att originalreservdelar
används och att reparationerna görs på korrekt
sätt).
Om problemet kvarstår efter dessa kontroller
bör du kontakta närmaste Kundservice.
Lämna alltid följande uppgifter:
• En kort beskrivning av felet.
• Apparatens fullständiga typ- och
modellbeteckning.
• Servicenumret (detta nummer finns efter ordet
SERVICE på typskylten som finns inuti
Rengöring
• Använd produkter som är speciellt avsedda för
rengöring av denna typ av apparat - se
Tillverkarens indikationer.
• Fjärrkontrollen skall endast rengöras med hjälp
av en fuktig trasa.
FÖRSIKTIGHET
• Använd absolut inte högtryckstvätt med
ångstråle för rengöringen.
• Skilj apparaten från elnätet.
VIKTIGT: Underlåtenhet att följa
rengöringsanvisningarna för fläktkåpan och byte
och rengöring av filtren medför risk för brand. Vi
rekommenderar därför att du följer
instruktionerna.
Vi avsäger oss allt ansvar för eventuella skador på
motorn eller brand som uppstått på grund av
felaktigt underhåll eller på grund av att dessa
varningar ej följts..
VIKTIGT: Använd inte frätande eller slipande
rengöringsmedel. Om ett sådant rengöringsmedel
av misstag kommer i kontakt med produkten,
torka omedelbart upp fläcken med en fuktig trasa.
• Rengör ytorna med en fuktig trasa. Om de är
mycket smutsiga kan du tillsätta några droppar
diskmedel i vattnet. Torka med en torr trasa.
VIKTIGT: Använd inte svampar med slipeffekt,
metallskrapor eller stålull. De kan skada de
emaljerade ytorna.
7
Underhåll
FÖRSIKTIGHET
• Använd skyddshandskar.
• Skilj apparaten från elnätet.
FETTFILTER
Filtrets funktion är att fånga upp fettpartiklar från
matlagningen.
Det skall rengöras var 14:e dag, eller efter 15 timmars
användning. Detta signaleras med hjälp av lysdioden som lyser
på apparaten då det är dags för rengöring. Använd milda
rengöringsmedel, tvätta för hand eller i diskmaskin på låg
temperatur och kort program.
För att kunna rengöra filtren skall du dra utsugningspanelen
nedåt med bägge händerna. Utsugningspanelen lossnar och då
du vrider cylindern nedåt kan du lossa fettfiltren som sitter på
fläkthuset.
Efter rengöringen skall du sätta tillbaka fettfiltren på sina
platser och åter sänka utsugningspanelen till sitt utgångsläge
för normal funktion.
VIKTIGT: Under rengöring skall du undvika temperaturer över 65 °C.
VIKTIGT: Tillverkaren åtar sig inget ansvar för eventuella färgförändringar vid användning av starka
rengöringsmedel.
BELYSNINGSSYSTEM
FÖRSIKTIGHET
• Använd skyddshandskar.
• Skilj apparaten från elnätet.
VIKTIGT: Kontrollera att lamporna har svalnat innan du
vidrör dem.
För att byta ut lampan, gör så som beskrivs nedan:
1. Dra ut utsugningspanelen nedåt med bägge händerna.
Utsugningspanelen lossnar och då du vrider cylindern nedåt
kommer du åt lamporna.
2. Ta bort glasskyddet med hjälp av en skruvmejsel.
3. Ta ut den skadade lampan och sätt in en ny med samma
egenskaper: Halogenlampa av typ G4 21520 (12 V - 35
Watt).
4. Efter att ha bytt lampan, sätt tillbaka glasskyddet och tryck
fast det tills du hör ett klick.
8
Medföljande tillbehör
Ta ut alla delar ur paketen och kontrollera att alla
komponenter i listan nedan finns med.
•
•
•
•
•
•
•
•
4+4 pluggar Ø10
4 brickor
4 gängade skarvhylsor
4+4 skruvar M8
4+4 muttrar
1 gängad stag: längd 100 cm
fläns Ø20 cm
Fjärrkontroll
Medföljande tillbehör för yttre motor är med i listan
ovan, men är förpackade i motorns emballage.
9
8x
4x
4x
8x
8x
1x
Installation - första monteringsanvisningar
FÖRSIKTIGHET
• Installation och underhåll skall utföras av
behörig fackman.
Fläktkåpan är framtagen för att fungera som en
"Utblåsningsfläkt".
Installation av denna fläkt skall ske långt från mycket
hårt smutsad plats, fönster, dörrar och värmekällor.
VIKTIGT: Fläkten levereras med alla de tillbehör som
behövs för att installera den i de flesta typer av tak.
För korrekt montering bör du tillkalla kvalificerad
tekniker eller en arkitekt som kan kontrollera att de
material som används i innertaket är passande för
denna typ av installation.
Matoset förs utomhus genom utsugsröret som är fäst
till kopplingsflänsen.
Diameter på kopplingsflänsen på fläkthuset och motorn är 200 mm.
Utsugsröret skall ha minst 200 mm diameter. Förbered för en korrekt fästning av kopplingsflänsen.
VIKTIGT: Utsugsröret medföljer inte, och skall därför inhandlas separat.
10
Monteringsdimensioner
VIKTIGT: för att denna fläkt skall fungera måste en extern motor installeras, den finns i ett separat paket.
VIKTIGT: för gashällar är maximal effekt 16,2 kW.
11
Installation - första monteringsanvisningar
FÖRSIKTIGHET
• Installation och underhåll skall utföras av behörig fackman.
• Produkt med hög vikt. För flyttning och installation av fläktkåpan krävs minst två personer.
De numrerade instruktionerna nedan hänvisar till bilderna med sifferreferenser som du hittar i manualen
"Monteringsinstruktioner".
1. Placera den yttre motorn på plats och fäst den med hjälp av det medföljande fästmaterialet.
VIKTIGT: den yttre motorn skall skyddas mot väder och vind, och kan placeras på vilken plats som helst
utanför huset, alltså behöver den inte vara precis utanför köket. Maximal rekommenderad längd på det
utsugsröret som kopplas mellan motorn och utsugsfläkten är 6 meter. Om det finns böjar i utsugsröret
rekommenderar vi att du placerar motorn på ett avstånd om minst 1 meter från dessa böjar, så att de inte
inverkar negativt på motorns prestanda.
2. Placera den medföljande installationsmallen i taket och utför de borrhål som indikeras. Utsugsfläkten
skall placeras centralt över spishällen.
VIKTIGT: Dra fram ett vägguttag för den elektriska kopplingen på en plats i närheten av fläkten.
3. Ta loss glaset så som visas i bilden och ta ut fettfiltren.
VIKTIGT: Se till att ha en optimal avställningsyta för fläkten under detta ingrepp.
4. Placera mallen i taket: Märk upp positionen för de fixeringshål som visas på mallen.
5. Borra upp hålen med hjälp av borr med diameter 10 mm och sätt in de medföljande pluggarna (A) jäms
med takytan.
Skruva i de medföljande skruvarna i pluggarna så långt att cirka 20 mm sticker ut ur taket (B).
6. Innan du hänger upp fläkten, kontrollera att luftriktningen är samma som på den fördragna guiden på
utsugsröret. Dra sedan åt kopplingsflänsen och täckplåten till fläkthuset.
VIKTIGT: Utsugsluftens koppling kan utföras på vilken sida som helst på motorlådan.
För att ändra utsugskopplingen: om de redan är installerade, lossa fixerskruvarna på kopplingsflänsen och
täckplåten och vänd på deras placering.
7. Dra fram flexröret, och koppla flänsen på 200 mm till röret.
8. Fäst utsugsfläkten till innertaket med hjälp av de medföljande brickorna och muttrarna.
VIKTIGT: Om installationen sker infälld i innertaket, skall du hänga upp fläkten direkt i skruvarna (A).
VIKTIGT: Om fläkten installeras hängande, skall du skruva fast de medföljande, gängade skarvhylsorna på
skruvarna (C). Skär av det medföljande gängade staget i de längder som krävs och skruva fast dem på de
gängade skarvhylsorna.
9. Koppla fläkten till det utsugsrör som är kopplat till den yttre motorn. Utför den elektriska anslutningen.
Koppla den yttre motorn till fläkten med hjälp av kopplingskabeln.
VIKTIGT: Utsugsluftens strömbana skall planeras så att utsugsfläkten lätt kan kopplas till den. Det flexibla
utsugsröret skall placeras på plats utan böjar.
10. Sätt tillbaka fettfilter och häng tillbaka glaset så som visas i bilden.
12
Beskrivning och användning av fläkten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Fläkthuset
Utsugningspanel
Manövercylinder
Strömbrytare
IR-sensor
Belysning
Fettfilter
Lysdioder
Takupphängning
Fläktens funktioner och funktionerna på den yttre motorn kan hanteras på två sätt: antingen med hjälp av
fjärrkontrollen eller också genom att trycka på knapparna på fläkthuset.
Med fjärrkontroll
Fjärrkontrollsmodellen 2010 har sex styrknappar.
• Knapp 1:
Slår på och stänger av fläkten. Då fläkten slås på ställs den yttre motorn in
på utsugsläge 1.
• Knapp 2:
Ökar den aktiva utsugseffekten (1→2→3). Hastigheten visualiseras med hjälp
av tända lysdioder för den motsvarande hastigheten.
Knapp 2 inverkar inte på påslagning eller avstängning av apparaten.
• Knapp 3:
Minskar den aktiva utsugseffekten (3→2→1). Hastigheten visualiseras med
hjälp av tända lysdioder för den motsvarande hastigheten.
Knapp 3 inverkar inte på påslagning eller avstängning av apparaten.
• Knapp 4:
Aktiverar tidsinställd avstängning av apparaten. Denna funktion består av
minskning av hastighet från nivå 3 till nivå 1, som hålles under 15 minuter
innan fläkten stängs av helt. Under timerfunktionen blinkar lysdioden för
timer.
• Knapp 5:
Ökar utsugseffekten till maximalt utsug, för att sedan automatiskt återgå till
nivå 3 efter 5 minuter.
Hastigheten visualiseras med hjälp av tända lysdioder för den motsvarande
hastigheten.
• Knapp 6:
Slår på och stänger av belysningen. Om du håller knapp 6 intryckt blir
belysningen reglerbar.
13
• Batteriutrymme:
Batteriutrymmet finns på baksidan av fjärrkontrollen.
Använd endast litiumbatterier av typen CR2032 3V.
Byte av batterier: locket till batteriutrymmet finns på baksidan av fjärrkontrollen. Lyft locket med hjälp
av tumme och pekfinger tills magnetkontakten som håller fast locket släpper. Ta ut de gamla batterierna
och sätt in nya av samma typ, och placera sedan tillbaka locket.
VIKTIGT: maximal användningsradie för fjärrkontrollen är 5 meter.
Med knapparna på fläkthuset (på fläkten, under usugningspanelen)
• Strömbrytaren mot VÄNSTER: slå på och av belysningen.
• Strömbrytaren mot HÖGER:
1. Ökar eller minskar utsugseffekten på den yttre motorn enligt följande sekvens: AV→1→2→3→2→1.
2. Hålls knappen intryckt i 3 sekunder stängs fläkten av.
Signal för fulla fettfilter
Efter 15 timmars användning, eller efter 14 dagar, signalerar fläkten att det är nödvändigt att utföra
underhåll på fettfiltren. Signaleringen sker med hjälp av att lysdioden för filtren lyser röd på fläkthuset.
Återställning av fettfiltersignalering: efter att ha utfört underhållet på fettfiltren så som visas i kapitlet
"Underhåll", håll knappen under utsugningspanelen tryckt mot HÖGER i 5 sekunder tills den röda
signaleringslysdioden slocknar.
Lysdiodsvisualisering (på fläkthuset)
Fläktens tillstånd signaleras med hjälp av lysdioder på apparaten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
AV/PÅ - Gradvis avstängning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Intensiv nivå
Visualisering av igensatta filter
Grön lysdiod
Grön lysdiod
Grön lysdiod
Grön lysdiod
Grön lysdiod
Röd lysdiod
• Lysdiod 1:
Visualisering av fläktens tillstånd: PÅ/AV.
Om timerinställd avstängning är på blinkar lysdiod 1.
• Lysdiod 2:
LÅG motoreffekt, effektnivå 1.
• Lysdiod 3:
MEDELHÖG motoreffekt, effektnivå 2.
• Lysdiod 4:
HÖG motoreffekt, effektnivå 3.
• Lysdiod 5:
MAXIMAL motoreffekt.
Motorn går automatiskt tillbaka till effektnivå 3 efter 3 minuter.
• Lysdiod 6:
Indikatorlampa för fulla fettfilter.
14
Printed in Italy
06/11
5019 718 02046
n
S
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising