Whirlpool AWV 400T, AWV 935/2, AWV 515/2, AWV 615/2, AWV 510/2, AWV 815/2 User guide

Whirlpool AWV 400T, AWV 935/2, AWV 515/2, AWV 615/2, AWV 510/2, AWV 815/2 User guide
5cz10005.fm5 Page 17 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
OBSAH
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
POPIS PRAČKY
PŘÍPRAVA PRÁDLA
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
PÉČE A ÚDRŽBA
JAK ODSTRANIT PORUCHU
SERVIS
PŘEPRAVA A MANIPULACE
INSTALACE
5cz10005.fm5 Page 18 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
1.Odstraňte obal a zkontrolujte
6.Připojení k elektrické síti
a. Rozřízněte a odstraňte ochranný obal.
b.Odstraňte ochranu horní plochy a ochrany
rohů.
c. Ochranu spodku odstraňte tak, že spotřebič
nakloníte a otočíte na jednom zadním rohu.
• Připojení k síti musí provést kvalifikovaný
elektrikář v souladu s pokyny výrobce a
běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
• Technické údaje (napětí, výkon a pojistky)
jsou uvedeny na typovém štítku umístěném
na zadní straně spotřebiče.
• Spotřebič může být připojen k síti výlučně
zásuvkou s uzemněním podle platných
předpisů. Spotřebič musí být podle zákona
uzemněn. Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za poškození zdraví osob nebo
zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v
důsledku nedodržení výše uvedených
pokynů.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo
sdružené zásuvky.
• Před každou údržbou odpojte pračku od
přívodu elektrické energie.
• Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k
připojení do sítě přes zásuvku nebo k
dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
• Nezapínejte pračku, byla-li při dopravě
poškozena. Zavolejte do servisu.
• Výměnu elektrického kabelu může provést
pouze servis.
• Spotřebič může být připojen k síti výlučně
zásuvkou s uzemněním podle platných
předpisů. Zejména spotřebiče umístěné na
místech se sprchou nebo vanou musí být
chráněny diferenciálním spínačem zbytkového
proudu o hodnotě alespoň 30 mA. Uzemnění
spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce
odmítá veškerou odpovědnost za poškození
zdraví osob nebo zvířat a za škody na majetku,
k nimž došlo v důsledku nedodržení výše
uvedených pokynů.
• Pračka je určena pouze do domácností a k
předepsaným účelům.
2.Odstranění přepravní lišty
• Pračka je vybavena přepravními šrouby a
přepravní lištou, která chrání její vnitřek před
poškozením při přepravě. Před uvedením
pračky do provozu je bezpodmínečně
nutné přepravní lištu odstranit (viz
“Instalace/Odstranění přepravní lišty”).
Nezapomeňte zašroubovat zpět do zadního
panelu 4 šrouby, kterými byla připevněna
přepravní lišta, zabráníte tak přílišnému hluku a
vibracím.
3.Instalace pračky
• Pračku umístěte na pevnou a rovnou
podlahu.
• Seřiďte nožičky, aby byla pračka ve
stabilní a vyrovnané poloze (viz
“Instalace/Seřizování nožiček”).
4.Přívod vody
• Přívodní hadici připojte v souladu s místními
platnými předpisy vodárenského podniku
(viz “Instalace/Připojení přívodní hadice”).
• Přívod vody: Pouze studená voda
přípojka k hadici
• Vodovodní
kohoutek:
se závitem 3/4
100-1000 kPa (1-10 bar).
• Tlak:
5.Vypouštěcí hadice
• Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji
zavěste pomocí oblouku ve tvaru “U” přes
okraj umyvadla nebo vany (viz “Instalace/
Připojení vypouštěcí hadice”).
• Jestliže je pračka připojena k vestavěnému
vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda
je vybaveno odvzdušňovačem, který brání
současnému plnění a vypouštění vody
(sifonový efekt).
Rozměry:
Šířka:
400 mm
Výška:
900 mm
Hloubka: 600 mm
18
5cz10005.fm5 Page 19 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
Doporučujeme provedení prvního pracího cyklu bez prádla. Tím se z pračky vypustí voda, která
v ní mohla zůstat po přezkoušení u výrobce.
1. Otevřete přívod vody.
2. Zavřete uzávěry bubnu.
.
3. Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do násypky
4. Zvolte krátký prací program a nízkou rychlost odstřeďování (viz tabulku programů).
5. Pračku zapněte.
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
1.Balení
3.Likvidace obalu a starého spotřebiče
• Obalový materiál je 100 % recyklovatelný a je
označen recyklačním symbolem
. Při
likvidaci obalového materiálu se řiďte místními
předpisy.
• Pračka je vyrobena z recyklovatelného
materiálu. Pračku je nutné likvidovat v
souladu s místními předpisy o likvidaci
odpadu.
• Před likvidací staré pračky odřízněte hlavní
kabel, aby nemohla být připojena k síti.
• Máte-li v úmyslu pračku likvidovat, odstraňte
z komory zbytky pracího prostředku.
2.Jak snížit spotřebu energie
• Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody,
pracího prostředku a času dosáhnete,
budete-li prát maximální doporučené
množství prádla.
• Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky
uvedené na obalu pracího prostředku.
• Eko kulička - speciální systém v odpadu zabraňuje úniku pracího prášku z bubnu a
tím do životního prostředí.
• “Předpírku” používejte pouze pro velmi
špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem,
časem, vodou a spotřebou energie tím, že
nebudete používat “Předpírku” pro lehce až
normálně zašpiněné prádlo.
• Na skvrny používejte před praním
odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé
skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit
program s vyšší teplotou.
• Šeřte energii tím, že budete používat 60° C
místo 90° C prací program nebo 40° C místo
60° C pracího programu.
• Šeřte časem i energií volbou vyšší rychlosti
odstředění, jestliže chcete prádlo sušit v
bubnové sušičce (pouze pro pračky s
nastavitelnou rychlostí odstředění).
4.Dětská pojistka
• Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály,
nebo aby si hrály uvnitř pračky.
5.Všeobecné rady
• Jestliže pračku nepoužíváte, odpojte ji od
sítě. Uzavřete vodovodní kohout.
• Před čištěním nebo údržbou pračku vypněte
a odpojte ji od přívodu elektrické energie.
• K omytí vnitřku pračky použijte neutrální
prací prostředek a vlhký hadřík.
• Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními
částicemi.
• Nepokoušejte se otvírat víko silou.
• Je-li to nutné, je možné přívodní kabel
vyměnit a vyměnit ho za stejný, který získáte
v servisu. Přívodní kabel může vyměnit
pouze kvalifikovaný elektrikář.
6.Prohlášení o souladu s předpisy EU
• Tato pračka byla navržena, vyrobena a
dodána do trh v souladu s bezpečnostními
požadavky směrnic ES:
73/23/EHS Směrnice o nízkém napětí
89/336/EHS Směrnice EMC
93/68/EHS Směrnice o značkách
.
19
5cz10005.fm5 Page 20 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
POPIS PRAČKY
1. Víko
2. Násypka na prací prostředek
3. Uzávěry bubnu
• Chcete-li buben otevřít,
stiskněte malý uzávěr a
nadzdvihněte velký uzávěr.
4. Čerpadlo a filtr na cizí
předměty
1
2
3
5. Servisní štítek (za krytem filtru
na cizí předměty)
6. Přemist’ovací páka (podle
modelu)
• Chcete-li spotřebič přemístit:
povytáhněte trochu držadlo
rukou a pak ho nohou
zasuňte do polohy stop.
7. Seřiditelné nožičky
4
5
6
7
PŘÍPRAVA PRÁDLA
Roztřiďte prádlo
1. Roztřiďte prádlo podle
• Druhu látky / symbolu údržby na visačce
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/
syntetické materiály, vlna, ruční praní.
• Barvy
Oddělte bílé a barevné. Nové barevné kusy
perte zvlášt’.
• Velikosti
Perte dohromady prádlo různých rozměrů,
zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu
lépe rozloží.
20
• Jemnosti látky
Jemné kousky perte zvlášt’: používejte zvláštní
program pro čistou střižní vlnu,
, záclony a
jiné jemné kusy. Vždy ze záclon odstraňte
háčky nebo záclony s háčky perte v bavlněném
sáčku. Používejte zvláštní program pro prádlo
určené pro ruční praní. Perte punčochy, pásky
nebo jiné malé kousky s háčky (např.
podprsenky) ve speciálních bavlněných sáčcích
pro pračky nebo v polštářovém povlaku.
2.Vyprázdněte kapsy
Mince, zavírací špendlíky a podobné předměty
mohou poškodit buben a nádrž pračky.
3.Uzávěry
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo
háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.
5cz10005.fm5 Page 21 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
Čištění skvrn
Barvení a bělení
• Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných
organických látek se většinou odstraní
během programu ve fázi působení enzymů.
• K odstranění skvrn od červeného vína, kávy,
čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat
odstraňovač skvrn do komory na prací
prostředky
nebo chlorové bělidlo
(podle modelu).
• Zvlášt’ odolné skvrny je třeba odstranit před
praním čističem skvrn.
Běžně prodávané výrobky se obvykle skládají
z barviva, ustalovače a soli. Barvivo, ustalovač
a sůl nasypte přímo do prázdného bubnu.
Teprve pak naplňte pračku prádlem.
• Používejte pouze barviva a bělidla
doporučená pro pračky.
• Řiďte se pokyny výrobce.
• Na plastových nebo gumových částech pračky
mohou barviva a bělidla zanechat skvrny.
Škrobení
• V malé nádobě mimo pračku zhruba s 1 litrem
vody rozpust’te/zřeďte škrob, v prášku nebo
tekutý. Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry
bubnu a rozpuštěný škrob nalijte přímo na
buben. Pak zavřete víko, zvolte program
“Máchání a odstřeďování” a pračku zapněte.
Vkládání prádla
1. Zvedněte víko pračky.
2. Otevřete buben stlačením malého a
nadzvednutím velkého uzávěru.
3. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech
a nestlačujte ho. Dodržujte množství uvedená v
tabulce programů: Přílišné množství prádla má za
následek špatné prací výsledky a zmačkané
prádlo.
1
4. Zavřete uzávěry bubnu a zkontrolujte, zda
jsou správně zajištěné.
2
3
21
5cz10005.fm5 Page 22 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
Výběr vhodného pracího prostředku a
přísad
Druh pracího prostředku závisí na:
• druhu látky (bavlna, snadná péče/syntetické,
jemné látky, vlna).
Poznámka: používejte pouze speciální prací
prostředky na vlnu.
• barvě;
• teplotě praní;
• míře a druhu znečištění.
Poznámky:
Případné bělavé zbytky prášku na tmavých
tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými
změkčovacími přísadami, které obsahují
moderní bezfosfátové prací prostředky.
Všimnete-li si této závady, prádlo vytřepejte
nebo ho okartáčujte, nebo používejte tekuté
prací prostředky.
Prací prostředky a přísady uchovávejte na
suchém místě mimo dosah dětí.
Používejte pouze prací prostředky určené do
automatických praček pro domácnosti.
Používáte-li prostředky na změkčování vody,
barviva nebo bělidla, přesvědčte se, zda jsou
vhodné do automatické pračky. Prostředky
proti vodnímu kameni by mohly obsahovat
složky, které mohou poškodit části vaší pračky.
V pračce nepoužívejte rozpouštědla (např.
terpentýn, benzín apod.).
Neperte v pračce prádlo, které bylo předtím
ošetřeno rozpouštědly nebo hořlavými
tekutinami.
Dávkování
Dbejte pokynů na obalu pracího prostředku
týkajících se:
• míry a druhu znečištění;
• množství prádla;
- plná náplň: řiďte se pokyny výrobce;
- poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou
náplň;
- minimální náplň (asi 1 kg): polovina dávky
doporučené pro maximální náplň;
• tvrdosti vody v místě vašeho bydliště
(vyžádejte si informace u vodárenského
podniku): u měkké vody je třeba ve srovnání
s tvrdou vodou menší množství pracího
prostředku.
Poznámky:
Příliš mnoho pracího prostředku může vytvořit
nadbytečné množství pěny a tím snížitúčinnost
praní.
Zjistí-li pračka, že se tvoří příliš velké množství
pěny, může se zablokovat odstřeďování.
Důsledky nedostatečného množství pracího
prostředku:
prádlo je po vyprání zašedlé, na bubnu,
hadicích a topném tělese jsou usazeniny.
Používáte-li koncentrované avivážní
prostředky, nalijte do násypky vodu až ke
značce “MAX”.
Používáte-li vysoce koncentrované práškové
nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do
bubnu přiložený dávkovač s práškem ve tvaru
koule nebo pytlíčku.
TABULKA TVRDOSTI VODY
STUPEŇ
TVRDOSTI VODY
VLASTNOSTI
1
2
3
4
měkká
střední
tvrdá
velmi tvrdá
22
NĚMECKÉ
STUPNĚ
°dH
0-7
7-14
14-21
nad 21
FRANCOUZSKÉ
STUPNĚ
°fH
0-12
12-25
25-37
nad 37
ANGLICKÉ
STUPNĚ
°eH
0-9
9-17
17-26
nad 26
5cz10005.fm5 Page 23 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
Přidávání pracích prostředků a přísad
Násypka na prací prostředky má tři nebo čtyři komory podle
modelu.
Rozdělení pracích prostředků:
• Prací prášek pro předpírku a hlavní praní
• Prací prášek pro hlavní praní bez předpírky
• Avivážní prostředky a škrob,
pouze ke značce “MAX”.
• Chlorové bělidlo, pouze ke značce “MAX”.
(pouze pro model se čtyřmi komorami)
• Odstraňovače skvrn
• Prostředek ke změkčování vody (pro vodu
se stupněm tvrdosti 4)
• Škrob (rozpustný ve vodě)
Dbejte na to, abyste komory plnili pouze
ke značce “MAX”.
Pro programy s předpírkou nepoužívejte tekuté prací
prostředky.
U programů bez předpírky a teploty od studené do 40° C
doporučujeme nalít tekuté prací prostředky do komory II na
hlavní praní, aby se na prádle nevytvořily bělavé skvrny.
23
5cz10005.fm5 Page 24 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY
Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr na
cizí předměty zachytí knoflíky, mince, zavírací
špendlíky apod., které zůstaly v prádle.
Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
Kryt filtru na cizí tělesa otevřete mincí.
Pod filtr dejte misku.
Pomalu otáčejte filtrem na cizí předměty směrem
doleva, až se výstupek dostane do svislé polohy;
filtr však ještě nevytahujte.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Z filtru odstraňte všechny cizí předměty.
8. Přesvědčte se, že oběžné kolo čerpadla (v krytu
za filtrem na cizí předměty) není zablokované.
9. Filtr zasuňte zpět a zašroubujte ho úplně směrem
doprava až na doraz (až je výstupek vodorovně).
10. Do pračky vlijte bubnem 0,5 litru vody a zkontrolujte,
zda voda z filtru na cizí předměty nevytéká.
1.
2.
3.
4.
11. Zavřete kryt filtru na cizí předměty.
12. Pračku opět připojte k síti.
Filtr na cizí předměty zkontrolujte pokaždé, když
pračka správně nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.
Pračka je vybavena bezpečnostním systémem, který
zastaví pračku před každým plněním vody, jestliže
voda nebyla při předcházející části pracího programu
z nádrže úplně vypuštěna.
Filtr kontrolujte pravidelně dvakrát až třikrát ročně, a
je-li to nutné, vyčistěte ho.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před vypouštěním vody z
filtru na cizí předměty si ověřte, zda voda už vychladla.
24
5cz10005.fm5 Page 25 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
Kdy vypouštět zbylou vodu (problém s vypouštěním)?
• Při přepravě (stěhování) pračky.
• V případě, že je pračka umístěna v místnosti, kde teplota
klesá pod bod mrazu. V takovém případě je třeba
vypouštět zbylou vodu po každém praní.
1. Pračku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohoutek, přívodní hadici odpojte od
spotřebiče a vodu vypust’te do nádoby.
3. Otevřete filtr na cizí tělesa, vypust’te vodu do malé mělké
nádoby a filtr zavřete.
4. Uvolněte vypouštěcí hadici a pak otevřete upevňovací
svorku umístěnou na zadní straně spotřebiče
(viz šipku A).
5. Zbylou vodu vypust’te do mělké nádoby.
6. Počkejte, až proud přestane.
7. Vypouštěcí hadici upevněte opět svorkou A a připojte ji
zpět k odpadu.
8. Připojte přívodní hadici a zástrčku zasuňte do zásuvky.
Důležité upozornění:
• Po vypuštění zbylé vody rukou našroubujte přívodní
hadici. Zkontrolujte vodotěsnost připojení pračky úplným
otevřením vodovodního kohoutku.
A
PÉČE A ÚDRŽBA
Násypka na prací prostředek
1. Zasuňte západky na obou stranách násypky.
2. Vytáhněte násypku směrem k sobě a vyjměte.
V násypce mohlo zůstat trochu vody. Proto
doporučujeme přenášet násypku ve svislé poloze.
3. Násypku umyjte pod tekoucí vodou.
Můžete také vyjmout a vyčistit koncovky násosek a omýt
je.
4. Koncovky násosek vrat’te na místo (pokud jste je
vyjmuli).
Přesvědčte se, zda jsou nasazené správně.
5. Násypku vrat’te zpět tak, že západky zasunete do otvorů
ve víku a budete jimi otáčet, až obě horní západky
zapadnou.
Poznámka: zkontrolujte, zda jste násypku na prací
prostředky správně umístili.
25
5cz10005.fm5 Page 26 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
Filtr přívodní hadice
Filtr kontrolujte a vyčistěte nejméně dvakrát až třikrát
ročně.
1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
4. Filtr umístěný na konci hadice neodmontovávejte a
pečlivě ho vyčistěte např. zubním kartáčkem.
Poznámka: U spotřebičů vybavených hadicí typu “A” se
nesmí filtr namočit do vody.
5. Ohebnou hadici přišroubujte rukou zpět k vodovodnímu
kohoutku. Nepoužívejte kleště (nebezpečí rozdrcení
přípojky).
6. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte
vodotěsnost spojení.
(na kohoutu a na pračce).
7. Spotřebič opět zapojte do sítě.
A
Jak vyjmout předmět zapadlý mezi buben a nádrž
Jestliže Vám nějaký předmět spadne mezi buben a nádrž,
můžete ho lehce najít díky vyjímatelnému žebru bubnu:
1.
2.
3.
4.
Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
Vyjměte prádlo z bubnu.
Zavřete uzávěry bubnu a otočte jím o půl otáčky.
Pomocí klíče stiskněte plastový výstupek a žebrem
přitom posuňte zleva doprava.
5. Žebro spadne do bubnu.
6. Otevřete buben: otvorem v bubnu můžete zapadlý
předmět vyjmout.
7. Vnitřkem bubnu žebro znovu nasaďte.
Plastový výstupek je přitom nad otvorem na pravé
straně bubnu.
8. Pak zasuňte plastové žebro doleva, až zapadne.
9. Uzávěry bubnu opět zavřete, pootočte bubnem o půl
otáčky a zkontrolujte, zda je všech 6 háčků žebra pevně
zaháknuto do bubnu.
10. Spotřebič opět připojte k síti.
3
4
4
7
26
5cz10005.fm5 Page 27 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
Vnější plochy a ovládací panel
Těsnění víka
• K čištění používejte běžné čisticí prostředky
pro domácnost (nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi nebo ředidla).
• Osušte měkkým hadříkem.
• Občas otřete vlhkým hadříkem.
Přívodní hadice
• Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice
nepuchří nebo nepraská. V případě potřeby
ji vyměňte.
JAK ODSTRANIT PORUCHU
Tento spotřebič je vybaven bezpečnostními
funkcemi, které okamžitě zjistí závady a
příslušným způsobem zareagují.
Často je možné opravit zjištěnou závadu v
několika málo minutách.
Pračka nezačala prát, kontrolky nesvítí.
Ověřte si, zda:
•
•
•
•
je zástrčka zasunutá do zásuvky;
jste zvolili program;
jste spustili program;
je přívod vody otevřený.
Pračka se zastavila během programu.
Ověřte si, zda:
• není stisknuté tlačítko “Stop máchání”: tuto
funkci ukončete;
• je přívod vody otevřený;
• nejsou čerpadlo/filtr na cizí předměty
zablokovány (viz “Vyjmutí filtru na cizí
předměty”);
Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen
málo;
Ověřte si, zda:
• je vodovodní kohout zcela otevřen a tlak
přívodu vody je dostatečný;
• přívodní hadice není ohnutá;
• nejsou sítkové filtry zanesené (viz “Údržba a
čištění”/ “Sítkové filtry přívodní hadice”);
• není voda v přívodní hadici zamrzlá.
Znovu zvolte požadovaný program a opět
zapněte (k tomuto programu nepřidávejte
žádný další prací prostředek).
Pračka nevypouští vodu.
Ověřte si, zda:
• není vypouštěcí hadice ohnutá (viz “Pokyny k
instalaci”);
• nejsou čerpadlo/filtr na cizí předměty
zablokovány (viz “Vyjmutí filtru na cizí
předměty”);
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Než začnete
vypouštět vodu, přesvědčte se, že voda už
vychladla.
• není vypouštěcí hadice zamrzlá.
Znovu zvolte požadovaný program a opět
zapněte (k tomuto programu nepřidávejte
žádný další prací prostředek).
Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do
servisu (viz “Servis”).
• je stisknuté tlačítko “Stop máchání”: tuto
funkci ukončete.
Po praní zůstávají v násypce zbytky
pracích prostředků a přísad.
Ověřte si, zda:
• je sifon správně instalovaný a je čistý (viz
“Údržba a čištění” / “Pokyny k čištění
násypky”);
• je přívod vody dostatečný. Sítkové filtry
mohou být zanesené (viz “Údržba a čištění” /
“Sítkové filtry vodovodních hadic”).
Pračka při odstřeďování vibruje.
Ověřte si, zda:
• je pračka správně instalovaná a vyvážená na
všech nožičkách (viz “Pokyny k instalaci”);
• byly odstraněny přepravní šrouby a lišta.
Před zapnutím pračky je nutné odstranit
přepravní šrouby a přepravní lištu (viz
“Pokyny k instalaci”) a 4 šrouby musí být
opět zašroubovány do zadního panelu.
Prádlo je špatně odstředěné.
Ověřte si, zda:
• je spotřebič vybaven systémem ke
zjišt’ování nerovnováhy a korekčním
systémem (podle modelu).
• Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy
(koupelnové předložky, koupací pláště
apod.), může tento systém automaticky
snížit rychlost odstředění, aby pračku
chránil. Je-li nevyváženost příliš velká, může
dokonce odstřeďovací cyklus po několika
pokusech o spuštění přerušit.
• Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké,
přidejte menší kousky prádla, abyste náplň
vyvážili a znovu spust’te odstřeďovací
cyklus;
• přílišné množství pěny může zabránit
odstřeďování. Použijte méně pracího prášku.
Ověřte si, zda:
• zda se rotor čerpadla volně pohybuje (viz
“Jak vyjmout filtr na cizí předměty”);
• nebylo víko během programu pro jemné
prádlo nebo vlnu otevřeno. Víko zavřete a
zvolte odstřeďovací program.
27
5cz10005.fm5 Page 28 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
SERVIS
Předtím, než se obrátíte na servis:
Sdělte:
1. Pokuste se opravit poruchu sami (viz “Jak
odstranit poruchu”).
• V čem závada spočívá.
• Přesné označení modelu pračky.
• Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).
2. Znovu spust’te program, zda se závada
projeví znovu.
3. Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.
Servisní štítek je umístěný na krytu
filtru na cizí předměty nebo na zadní
straně spotřebiče.
• Vaši úplnou adresu.
• Vaše telefonní číslo s předvolbou.
Nejdříve byste měli zavolat do servisu
prodejce, kde jste pračku koupili.
PŘEPRAVA A MANIPULACE
1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Jak
vypustit zbylou vodu”).
Vždy počkejte, až voda vychladne, abyste se
neopařili.
5. Aby šlo s pračkou lépe manipulovat, povytáhněte
držadlo umístěné vpředu dole (volitelné u některých
modelů) a nohou ho zasuňte do polohy stop. Pak
zasuňte držadlo zpět do původní polohy.
6. Pračku přepravujte vždy ve svislé poloze.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nezapínejte pračku, je-li
držadlo vysunuté.
28
5cz10005.fm5 Page 29 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
INSTALACE
Odstranění přepravní lišty
Pračka je vybavena přepravní lištou, která chrání její
vnitřek před poškozením při přepravě.
Před uvedením pračky do provozu je
bezpodmínečně NUTNÉ přepravní lištu odstranit.
1. Vyšroubujte dva šrouby A a čtyři šrouby B plochým
šroubovákem nebo klíčem č. 8 na šestihranné
uzavřené matice.
A
B
D
1
2. Odstraňte přepravní lištu.
3. Čtyři vnější šrouby B vrat’te na původní místo na
spotřebiči a utáhněte je.
4. Z držáku hadice sejměte dvě těsnění C a zasuňte je
do otvorů spotřebiče D.
Poznámka: nezapomeňte zašroubovat zpět a
utáhnout čtyři vnější šrouby B.
1
1
2
C
4
D
4
29
5cz10005.fm5 Page 30 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
Seřiďte nožičky
Pračku umístěte na rovnou podlahu v blízkosti
elektrické, vodovodní a odpadní přípojky.
Jestliže je podlaha nerovná, seřiďte nožičky (pod
nožičky nedávejte kousky dřeva, lepenky apod.):
1. Uvolněte pojistnou matici pomocí přiloženého klíče.
2. Rukou seřiďte výšku nožičky.
3. Matici utáhněte proti směru hodinových ručiček.
Zkontrolujte, zda se všechny nožičky dotýkají
podlahy a zda je spotřebič dokonale vyrovnaný a
stabilní (použijte vodováhu).
Pračku je možné instalovat do prostoru 40 cm širokého
a 63 cm hlubokého.
Poznámka: jestliže pračku umístíte na silný koberec,
seřiďte nožičky tak, aby byl pod spotřebičem
dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu.
Připojte přívodní vodovodní hadici.
1. Opatrně našroubujte přívodní hadici na vodovodní
kohoutek.
2. Dbejte na to, aby vypouštěcí hadice nebyla nikde
přehnutá.
3. Zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a připojení pračky
úplným otevřením vodovodního kohoutku.
Jestliže je hadice příliš krátká, nahraďte ji tlakovou
hadicí dostatečné délky (schválený typ EN 50084, min.
1000 kPa).
Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda na ní nejsou
zlomy a praskliny. V případě potřeby ji vyměňte.
Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.
30
5cz10005.fm5 Page 31 Friday, April 6, 2001 3:21 PM
Systém Aquastop proti vyplavení.
(u některých modelů)
• Přišroubujte hadici k vodovodnímu kohoutku.
Otevřete kohoutek naplno a zkontrolujte vodotěsnost
připojení.
• Spotřebič nesmí být připojen ke směšovacímu
kohoutku ohřívače vody, který není pod tlakem!
• Přívodní hadice a plastová krabice na kohoutku
obsahují elektrické prvky: Hadici proto
nepřeřezávejte a plastovou krabici neponořujte do
vody.
• Jestliže je hadice poškozená, okamžitě odpojte
pračku od elektrické sítě a hadici vyměňte.
Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji hadicí Aquastop
dlouhou 3 m (k dostání v servisu nebo u vašeho
prodejce). Výměnu může provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář.
Připojte vypouštěcí vodovodní hadici
1. Uvolněte vypouštěcí hadici z levého a pravého
uchycení hadic, viz šipku A na obrázku.
A
Důležité upozornění:
NEUVOLŇUJTE uchycení vypouštěcí hadice z levé
strany, viz šipku B na obrázku. Mohlo by dojít k úniku
vody a opaření.
2. Upevněte oblouk “U” (C) k volnému konci vypouštěcí
hadice.
3. Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste
pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj umyvadla.
Malá umyvadla na ruce nejsou k tomuto účelu
vhodná.
Hrana umyvadla musí být nejvýše 100 cm od
podlahy.
C
B
Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného
typu a spoj upevněte svorkami na hadice s
utahovacími šrouby.
Maximální celková délka vypouštěcí hadice: 2,50 m.
Maximální výška odpadu (“U” oblouk): 100 cm.
Minimální výška odpadu: 55 cm.
Důležité upozornění:
Dbejte na to, aby vypouštěcí hadice nebyla nikde
přehnutá a nemohla při chodu pračky spadnout.
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement