Whirlpool AWG 1112/PRO UK, AWG 1112 S/PRO User guide

Whirlpool AWG 1112/PRO UK, AWG 1112 S/PRO User guide
Průvodce Zdraví a bezpečnost, Používání a údržba
a Instalace
AWG 1112 / PRO
AWG 1112 S/PRO
www.whirlpool.eu/register
PŘÍRUČKA PŘELOŽENÁ Z ANGLIČTINY . . . . . . . . 3
2
CZ
ČESKY
PRŮVODCE ZDRAVÍ A BEZPEČNOST,
POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA a INSTALACE
DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL.
Abyste získali komplexnější podporu,
zaregistrujte svůj přístroj na adrese www.whirlpool.eu/register
Obsah
Průvodce Zdraví a bezpečnost
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Průvodce Použití a údržba
POPIS PRODUKTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SPOTŘEBIČ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TECHNICKÉ ÚDAJE PRO PŘIPOJENÍ K ROZVODU VODY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DVÍŘKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OSVĚTLENÍ BUBNU (je-li jím výrobek vybaven) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRVNÍ POUŽITÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PROGRAMY A MOŽNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3
FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
KONTROLKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
POMŮCKA PRO DÁVKOVÁNÍ / PRVNÍ POUŽITÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
POMŮCKA PRO DÁVKOVÁNÍ / BĚŽNÉ POUŽITÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
TIPY NA ÚSPORU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ČIŠTĚNÍ PRAČKY ZVENČÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
KONTROLA PŘÍVODNÍ HADICE VODY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
ČIŠTĚNÍ SÍTKOVÝCH FILTRŮ V PŘÍVODNÍ VODNÍ HADICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU PRACÍCH PROSTŘEDKŮ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ČIŠTĚNÍ VODNÍHO FILTRU / VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
PŘEPRAVA A MANIPULACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DVÍŘKA – JAK JE OTEVŘÍT V PŘÍPADĚ ZÁVADY, ABY BYLO MOŽNO VYTÁHNOUT PRÁDLO . . . . . . . . . . . . . . . . 42
POPRODEJOVÉ SLUŽBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Průvodce instalací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4
CZ
Průvodce Zdraví a bezpečnost
BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY
UPOZORNĚNÍ: Před
použitím spotřebiče si přečtěte
tyto pokyny.
Před použitím spotřebiče si
přečtěte tento návod k použití.
Uschovejte si jej pro pozdější
použití.
V tomto návodu a na
samotném spotřebiči jsou
uvedena důležitá
bezpečnostní upozornění,
která musíte dodržovat.
Výrobce se zříká jakékoli
odpovědnosti za nedodržení
těchto bezpečnostních
pokynů, nevhodné používání
spotřebiče nebo nesprávné
nastavení ovladačů.
Velmi malé děti (0−3 roky) je
třeba držet v bezpečné
vzdálenosti od spotřebiče.
Nejsou-li malé děti (3−8 let)
pod dohledem, je třeba je držet
v bezpečné vzdálenosti od
spotřebiče. Děti starší 8 let
a osoby s fyzickým, smyslovým
či duševním postižením nebo
bez patřičných zkušeností
a znalostí mohou tento
spotřebič používat pouze pod
dohledem nebo tehdy, pokud
obdržely informace
o bezpečném použití
spotřebiče a rozumějí rizikům,
která s jeho používáním
souvisejí. Nedovolte dětem,
aby si se spotřebičem hrály.
Nedovolte dětem, aby bez
dohledu prováděly čištění
a vykonávaly běžnou údržbu
spotřebiče.
Nikdy neotvírejte dvířka
násilím, ani je nepoužívejte
jako stupínek.
SCHVÁLENÉ POUŽITÍ
 UPOZORNĚNÍ: Tento
spotřebič není určen k řízení
pomocí externího zařízení, jako
je např. časovač, nebo
samostatného systému
dálkového ovládání.
Tento spotřebič je určen
k použití na veřejných místech
a pro účely jako např.:
kuchyňské kouty pro
zaměstnance v obchodech,
kancelářích a na jiných
pracovištích; farmy; pro klienty
hotelů, motelů, penzionů
a jiných ubytovací zařízení.
 Při plnění stroje
nepřekračujte jeho maximální
kapacitu (v kg suchého prádla)
uvedenou v tabulce programů.
Spotřebič nepoužívejte
v exteriéru.
Nepoužívejte žádná
rozpouštědla (např. terpentýn,
technický benzín), čisticí
prostředky obsahující
rozpouštědla, tekuté čisticí
prášky, čisticí prostředky na
sklo, univerzální čisticí
prostředky či hořlavé tekutiny.
V pračce neperte látky, které
byly ošetřeny rozpouštědly
nebo hořlavými tekutinami.
možné. Umístění sušičky na
pračku je dovoleno pouze
tehdy, je-li sušička připevněna
k pračce pomocí příslušné
spojovací instalační soupravy,
kterou získáte v poprodejním
servisním středisku nebo od
specializovaného prodejce.
Při přemisťování nikdy
nedržte spotřebič za horní
desku nebo víko.
Instalaci, včetně připojení
přívodu vody (pokud nějaký
existuje) a elektřiny, a opravy
musí provádět kvalifikovaný
technik. Neopravujte ani
nevyměňujte žádnou část
spotřebiče, pokud to není
výslovně uvedeno v návodu
k použití. Nedovolte dětem, aby
se přibližovaly k místu instalace.
Po vybalení spotřebiče se
přesvědčte, že během přepravy
nedošlo k jeho poškození.
V případě problémů se obraťte
na prodejce nebo na nejbližší
servisní středisko. Po instalaci
musí být obalový materiál
(plasty, polystyrenová pěna
atd.) uložen mimo dosah dětí
– nebezpečí udušení. Před
zahájením instalace je nutné
spotřebič odpojit od elektrické
sítě – nebezpečí úrazu
INSTALACE
elektrickým proudem. Během
instalace se ujistěte, že zařízení
 Stěhování a instalaci
nepoškozuje napájecí kabel –
spotřebiče musejí provádět
nebezpečí požáru a úrazu
minimálně dvě osoby –
elektrickým proudem.
nebezpečí zranění! Při
Spotřebič zapněte až po
rozbalování a instalaci
dokončení jeho instalace.
používejte ochranné rukavice
 V případě poruchy musejí být
– nebezpečí pořezání!
použity
originální náhradní díly.
Pokud chcete na pračku umístit
Opravy musejí být prováděny
sušičku, vyžádejte si nejdříve
od poprodejního servisu nebo autorizovaným servisním
střediskem.
prodejce informaci, zda je to
5
Neumisťujte zařízení do míst,
kde by mohlo být vystaveno
následujícím extrémním
podmínkám: špatné větrání,
teplota nižší než 5 °C nebo
vyšší než 35 °C.
Přesvědčte se, zda všechny
čtyři nožičky stojí pevně na
zemi, podle potřeby je nastavte
a pomocí vodováhy
zkontrolujte, zda je spotřebič
dokonale vodorovný.
 Instalujete-li spotřebič na
dřevěnou nebo plovoucí
podlahu (určité parketové
nebo laminátové materiály),
připevněte k podlaze desku
z překližky o rozměrech
nejméně 60 × 60 × 3 cm a na ni
spotřebič postavte.
Přívodní hadici(e) připojte
v souladu s platnými předpisy
místního vodárenského
podniku.
 Pro modely pouze
s přívodem studené vody:
Nepřipojujte přívod teplé vody.
Pro modely s přívodem
horké vody: Teplota přiváděné
teplé vody nesmí překročit
60 °C.
Pračka je vybavena
ochrannými přepravními
šrouby, které chrání vnitřek
pračky před poškozením při
přepravě. Před použitím pračky
musí být přepravní šrouby
bezpodmínečně odstraněny.
Po odstranění šroubů zakryjte
otvory čtyřmi přiloženými
plastovými krytkami.
Po dokončení instalace
zařízení a před jeho zapnutím
je třeba několik hodin vyčkat,
než se přizpůsobí podmínkám
v místnosti.
Zkontrolujte, zda nejsou
větrací otvory v podstavci
pračky (je-li u daného modelu
k dispozici) zakryté kobercem
nebo jiným předmětem.
Pro připojení spotřebiče
k rozvodu vody používejte
pouze nové hadice. Stará
6
souprava hadic není určena
k opětovnému použití.
Tlak přívodní vody se musí
pohybovat v rozmezí 0,1–
1 MPa.
VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE
ELEKTRICKÉHO PROUDU
V souladu s národními
bezpečnostními normami
týkajícími se elektrických
zařízení musí být možné
odpojit spotřebič od elektrické
sítě vytažením zástrčky, pokud
je zástrčka přístupná, nebo,
v souladu s pravidly pro
zapojování, prostřednictvím
vícepólového vypínače
umístěného před zásuvkou
a spotřebič musí být uzemněn.
Při údržbě a výměně dílů
musí být spotřebič odpojen od
elektrického napájení. Zástrčka
musí být vytažena tak, aby
obsluhující mohl ze všech míst,
k nimž má přístup,
zkontrolovat, zda zástrčka byla
vytažena.
Nepoužívejte prodlužovací
kabely, sdružené zásuvky nebo
adaptéry. Po provedení
instalace nesmí být elektrické
prvky spotřebiče pro uživatele
přístupné. Nepoužívejte
spotřebič, pokud jste mokří
nebo naboso. Tento spotřebič
nezapínejte, pokud je
poškozen napájecí síťový kabel
či zástrčka, pokud správně
nefunguje nebo byl poškozen
či spadl.
Jestliže je poškozený
přívodní kabel, za identický ho
smí vyměnit pouze výrobce,
servisní technik nebo osoba
s podobnou příslušnou
kvalifikací, jinak by mohlo dojít
k úrazu – riziko elektrického
šoku!
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
 VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ:
Než zahájíte jakoukoli
údržbovou operaci, ujistěte se,
že je spotřebič vypnutý
a odpojený od zdroje napájení;
nikdy nepoužívejte parní čistič
– riziko elektrického šoku!
 Podrobnosti o kontrolách
a údržbě pro bezpečný provoz
najdete v Návodu na používání
a údržbu.
LIKVIDACE OBALOVÉHO
MATERIÁLU
Obal je ze 100%
recyklovatelného materiálu
a je označen recyklačním
symbolem .
Jednotlivé části obalového
materiálu proto zlikvidujte
odpovědně podle platných
místních předpisů týkajících se
nakládání s odpady.
LIKVIDACE DOMÁCÍCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Tento spotřebič byl vyroben
z recyklovatelných nebo
opakovaně použitelných
materiálů. Zlikvidujte jej podle
místních předpisů pro likvidaci
odpadu. Další informace
o likvidaci, renovaci a recyklaci
elektrických spotřebičů získáte
na místním úřadě, ve středisku
pro sběr domácího odpadu
nebo v obchodě, kde jste
spotřebič zakoupili. Tento
spotřebič je označen v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/
EU o odpadních elektrických
a elektronických
zařízeních (OEEZ).
Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete
zabránit negativním vlivům na
životní prostředí a lidské zdraví.
Symbol na výrobku nebo
doprovodné dokumentaci
udává, že tento výrobek nesmí
být likvidován spolu
s domácím odpadem, ale je
nutné ho odevzdat do
příslušného sběrného střediska
k recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
CZ
Pan Stefano Demattè, vedoucí globální platformy, pračky s horizontální osou, zástupce Whirlpool EMEA S.p.A
Via Carlo Pisacane n.1, 20016 Pero (MI), Italy
Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výrobek,
pračka
WHIRLPOOL
AWG 1112 / PRO
AWG 1112 S/PRO
Kód 12NC:
859991545620
859991538480
kterého se toto prohlášení týká, je v souladu s následující normou (normami) a jinými normativními dokumenty
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014
EN 50571:2013
EN 61770:2009
EN 62233:2002+Ber.1:2008
EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2: 1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
podle ustanovení směrnic(e):
Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních
Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě
Směrnice 2011/65/EU RoHS
Fabriano, 22/09/2017
Stefano Demattè
Global Platform Leader
Horizontal Axis Washers
Rok označení CE: 2017
Hlučnost pračky se pohybuje pod hranicí 70 dB(A).
7
Průvodce Použití a údržba
POPIS
PRODUKTU
SPOTŘEBIČ
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Horní plocha
Dávkovač pracího prostředku
Ovládací panel
Držadlo dvířek
Dvířka
Vodní filtr / hadice nouzového vypouštění (je-li
k dispozici) – za soklem –
7. Sokl (odnímatelný)
8. Seřiditelné nožičky (4)
6.
7.
8.
DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU
1. Přihrádka pro hlavní praní
• Prací prostředek pro hlavní praní
• Odstraňovač skvrn
• Změkčovač vody
2. Přihrádka pro předpírku
• Prací prostředek pro předpírku
3. Přihrádka pro aviváž
• Aviváž
• Tekutý škrob
Aviváž nebo škrobový roztok nesmí přesahovat
značku označující maximum.
4. Uvolňovací tlačítko
(Stiskněte pro vyjmutí zásobníku pracího
prostředku za účelem čištění.)
8
CZ
Doporučené prací prostředky pro různé typy prádla
(studená až
Bílé prádlo
95 °C)
(studená až
Bílé jemné prádlo
40 °C)
(studená až
Světlé/pastelové barvy
60 °C)
(studená až
Intenzivní barvy
60 °C)
(studená až
Černé prádlo / tmavé barvy
60 °C)
Vysoce účinné prací prostředky
Šetrné prací prostředky s bělicími a/nebo opticky zjasňujícími prostředky
Prací prostředky s bělicími a/nebo opticky zjasňujícími
prostředky
Prací prostředky na barevné prádlo bez bělicích / opticky zjasňujících prostředků
Speciální prací prostředky na černé/tmavé prádlo
OVLÁDACÍ PANEL
13.
12.
MAX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Tlačítko Zapnout/Vypnout (při dlouhém stisku
Reset/Vypouštění)
2. Tlačítko Program
3. Tlačítko Colours 15
4. Tlačítko Provzdušnění
5. Tlačítko Pomůcky pro dávkování (při dlouhém
stisku Nastavení pomůcky pro dávkování)
6. Ovladač (volba otáčením / potvrzení stisknutím)
7. Tlačítko Odložený start
8. Tlačítko teplota
9. Tlačítko Rychlost odstřeďování
10.Tlačítko možnosti (při dlouhém stisku Zámek
tlačítek)
11.Tlačítko Spustit/pozastavit
12.Displej
13.Oblast programů
9
TECHNICKÉ ÚDAJE PRO PŘIPOJENÍ
K ROZVODU VODY
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
PŘÍVOD VODY
Studená voda
VODOVODNÍ KOHOUTEK
3/4" hadicová přípojka se závitem
MINIMÁLNÍ TLAK PŘIVÁDĚNÉ VODY
100 kPa (1 bar)
MAXIMÁLNÍ TLAK PŘIVÁDĚNÉ VODY
1000 kPa (10 bar)
10
CZ
DVÍŘKA
Dvířka otevřete zatáhnutím za rukojeť
Dvířka zavřete tak, že tlačíte na držadlo, dokud
neuslyšíte zaskočení západky.
OSVĚTLENÍ BUBNU (je-li jím výrobek vybaven)
• Při výběru programu: při vkládání prádla se světlo
rozsvítí
• Po spuštění programu se světlo rozsvěcí a zhasíná
podle toho, zda spotřebič detekuje přítomnost
prádla v bubnu.
• Po skončení programu a otevření dvířek se světlo
na chvíli rozsvítí, aby usnadnilo vyjímání prádla
z pračky. Následně se z úsporných důvodů vypne;
chcete-li jej opět rozsvítit, zmáčkněte jakékoli
tlačítko.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Chcete-li zjistit, zda je pro váš typ pračky (sušičky)
dostupné následující příslušenství, kontaktujte naše
Servisní středisko
SPOJOVACÍ SADA
pomocí které můžete sušičku připevnit na pračku,
ušetřit tak místo a usnadnit si vkládání a vytahování
prádla z vysoko umístěné sušičky.
11
JAK POUŽÍVAT
SPOTŘEBIČ
PRVNÍ POUŽITÍ
Když pračku zastrčíte do zásuvky, automaticky se
zapne.
Odstranění výrobních nečistot
1. Zvolte program „Bavlna“ s teplotou 95 °C.
Prostudujte si pokyny v části „BĚŽNÉ POUŽITÍ“.
2. Přidejte malé množství pracího prostředku
(maximálně 1/3 množství doporučovaného
výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo) do komory
pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku.
3. Program spusťte bez prádla. Informace o volbě
a spouštění programů naleznete v části „BĚŽNÉ
POUŽITÍ“.
12
CZ
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ
TŘÍDĚNÍ PRÁDLA
1. VYPRÁZDNĚTE KAPSY
• Mince, sponky atp. mohou poškodit
prádlo i součásti pračky.
• Předměty typu papírových kapesníků se
rozpadnou na malé kousky a po každém praní je
třeba je ručně odstranit.
2. ZAPNĚTE ZIPY, KNOFLÍKY A HÁČKY.
SVAŽTE VOLNÉ TKANICE ČI
STUŽKY.
• Malé kusy prádla (jako nylonové
punčochy, pásky atp.) a kusy opatřené háčky
(jako např. podprsenky) perte v pracím sáčku
nebo v povlaku na polštář se zipem. Ze záclon
vždy odstraňte kroužky nebo záclony s pevně
svázanými kroužky perte v bavlněném sáčku.
3. DRUH TKANINY / SYMBOL NA VISAČCE
Bavlna, směsná vlákna, snadná údržba / syntetické
materiály, vlna, ruční praní.
• Barva
roztřiďte barevné a bílé prádlo. Nové barevné
kusy perte zvlášť.
• Perte dohromady prádlo různých rozměrů,
zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe
rozloží.
• Jemné prádlo
Jemné prádlo perte zvlášť; vyžaduje jemné
zacházení.
13
JAK POUŽÍVAT PRAČKU
1. VLOŽTE PRÁDLO
Více informací o programech naleznete v Tabulce
programů.
2. ZAVŘETE DVÍŘKA
Podle potřeby změňte teplotu
Chcete-li změnit teplotu uvedenou na
displeji, musí « svítit tlačítko teploty.
Otáčením ovladače nastavte požadovanou teplotu
a pak ji potvrďte stisknutím ovladače.
• Otevřete dvířka a vložte prádlo. Dodržujte
maximální plnění uvedené v tabulce
programů.
• Ujistěte se, že mezi sklem ve
dvířkách a dveřním filtrem
neuvízlo žádné prádlo.
• Zavřete dvířka tak, abyste slyšeli zaskočení
západky.
3. OTEVŘETE PŘÍVOD VODY
• Ověřte, zda je pračka připojena
k elektrické síti.
• Otevřete přívod vody.
4. ZAPNĚTE PRAČKU
• Stiskněte tlačítko „Zapnout/vypnout“
dokud se nerozsvítí tlačítko programu.
Zobrazí se animovaná sekvence a zazní zvuk. Pak
je pračka připravena k provozu.
• Na ovládacím panelu se zobrazí poslední použité
programové nastavení.
5. NASTAVTE POŽADOVANÝ PROGRAM
REŽIM PRŮVODCE
Nastavením programu vás provedou osvětlená
tlačítka v následujícím pořadí: výběr programu /
teploty / rychlosti odstřeďování / možností. Poté, co
stisknutím ovladače potvrdíte svou volbu, přeskočí
světlo na voliči na další krok.
Zvolte program
Ujistěte se, že se tlačítko programu rozsvítí.
Požadovaný program zvolte otočením ovladače.
Rozsvítí se kontrolka vedle vybraného programu.
Požadovaný program potvrďte stiskem
ovladače.
14
Podle potřeby změňte rychlost odstřeďování
Chcete-li změnit rychlost odstřeďování
uvedenou na displeji, musí svítit tlačítko
Odstřeďování.
Otáčením ovladače nastavte požadovanou rychlost
odstřeďování nebo zastavení po máchání a pak
nastavení potvrďte stisknutím ovladače.
Pokud zvolíte rychlost odstřeďování „0“, skončí
program vypuštěním vody po posledním máchání.
Nebude zařazeno konečné odstřeďování.
Pokud zvolíte možnost „Zastavení po máchání“,
zastaví se program po fázi máchání. Prádlo zůstane
namočeno v poslední máchací vodě. Víc informací
najdete v části PROGRAMY, MOŽNOSTI A FUNKE /
Zastavení po máchání.
CZ
V případě potřeby vyberte možnosti
Chcete-li zvolit další možnosti, musí
svítit tlačítko Možnosti. Možnosti, které
lze v daném programu zvolit, jsou označeny
světelnými šipkami.
Požadované možnosti zvolte otočením ovladače.
Symbol vybrané možnosti bliká. Pro potvrzení
stiskněte tlačítko.
Správné dávkování pracího prostředku /
přídavných prostředků je důležité, protože
• optimalizuje výsledek praní
• předchází vzniku zbytků pracího prostředku
v prádle, které mohou působit dráždivě na
pokožku
• šetří peníze tím, že předchází plýtvání pracím
prostředkem
• chrání pračku tím, že předchází usazování
vodního kamene
• je šetrné k životnímu prostředí a omezuje jeho
zbytečné zatěžování
Některé možnosti/funkce lze vybrat přímo
stisknutím tlačítka:
7. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
Více informací získáte v části PROGRAMY,
MOŽNOSTI A FUNKCE.
INDIVIDUÁLNÍ REŽIM
Po zapnutí pračky není nutné postupovat podle
REŽIMU S PRŮVODCEM.
Pořadí, v němž zvolíte program, záleží pouze na
vás. Chcete-li provést nastavení, stiskněte příslušné
tlačítko, otočte ovladačem a následně potvrďte
stisknutím ovladače.
Rozsah teplot, rychlostí odstřeďování a možností
záleží na vybraném programu.
Doporučujeme proto, abyste začali volbou
programu.
6. PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU
• Pokud nepoužíváte funkci Pomůcka pro
dávkování, vytáhněte dávkovač pracích
prostředků a vložte prací prostředek (a případné
doplňující přípravky / aviváž) podle pokynů
v části DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU.
Dodržujte dávky doporučené na obalu
pracích prostředků. Pokud jste zvolili možnost
PŘEDPÍRKA nebo ODLOŽENÝ START, řiďte
se pokyny v části PROGRAMY, MOŽNOSTI
A FUNKCE. Poté opět pečlivě zavřete dávkovač
pracího prostředku.
• Jestliže použijete funkci „Pomůcka pro
dávkování“, přidáte prací prostředek později
po spuštění programu. Viz část POMŮCKA PRO
DÁVKOVÁNÍ / BĚŽNÉ POUŽITÍ.
Stiskněte a přidržte tlačítko Start/
Pauza, dokud nezačne světlo v tlačítku
nepřerušovaně svítit; program se spustí.
• Pokud jste zvolili možnost „Pomůcka pro
dávkování“, pračka bude po spuštění programu
indikovat doporučené množství pracího
prostředku pro vložené prádlo. – Vložte prací
prostředek do přihrádky pro hlavní praní
v dávkovači pracího prostředku, dávkovač zavřete
a pro pokračování programu stiskněte tlačítko
Spustit/Pozastavit
• Pokud jste zvolili možnost „Pomůcka pro
dávkování“ a také „Předpírka“, vložte příslušné
množství pracího prostředku do přihrádky pro
hlavní praní a zároveň polovinu tohoto množství
do přihrádku pro předpírku.
• Zavřete dávkovač a stiskněte tlačítko „Spustit/
Pozastavit“ a program bude pokračovat. Abyste
předešli přetečení, neotvírejte od této chvíle
zásobník pracího prostředku.
• Čas do konce programu zobrazený na displeji se
může lišit. Na délku trvání programu mohou mít
vliv faktory jako špatné vyvážení náplně prádla
nebo tvorba pěny.
Kdykoli dojde k přepočítání času zbývajícího do
konce programu, na displeji se zobrazí animace.
15
8. ZMĚNA NASTAVENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU 9. PŘERUŠENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
(V PŘÍPADĚ POTŘEBY)
I když je program již spuštěný, můžete změnit
jeho nastavení. Změny budou provedeny za
předpokladu, že odpovídající fáze programu dosud
neskončila.
• Stiskněte odpovídající tlačítko (například tlačítko
„Rychlost odstřeďování“ pro změnu rychlosti
odstřeďování). Zvolená hodnota bude několik
sekund blikat.
• Dokud bliká, lze otáčením ovladače změnit
nastavení. Pokud hodnota přestane blikat a vy
jste doposud požadované změny neprovedli,
stiskněte tlačítko znovu.
• Pro potvrzení stiskněte ovladač. Pokud úpravu
nepotvrdíte, dojde k jejímu automatickému
potvrzení – upravené nastavení přestane blikat.
A OTEVŘENÍ DVÍŘEK (V PŘÍPADĚ
POTŘEBY)
Pro přerušení programu stiskněte tlačítko „Spustit/
Pozastavit“
• Za předpokladu, že hladina vody nebo
teplota nejsou příliš vysoké, rozsvítí
se kontrolka otevření dvířek. Můžete
otevřít dvířka a přidat další prádlo nebo například
vyjmout prádlo, které jste předtím vložili omylem.
• Po stisknutí tlačítka „Spustit/Pozastavit“ bude
program pokračovat
10. RESET BĚŽÍCÍHO PROGRAMU
(V PŘÍPADĚ POTŘEBY)
• Podržte stisknuté tlačítko „Zapnout/vypnout“,
dokud se na displeji nezobrazí „rES“. Dojde
k odčerpání vody a program bude ukončen.
Dveře se odblokují.
11. VYPNUTÍ PRAČKY PO SKONČENÍ
Poté, co změnu nastavení dokončíte, bude
program automaticky pokračovat. Chcete-li
předejít náhodné změně programu (například
zásahem dětí), použijte funkci „Zámek tlačítek“ (viz
část PROGRAMY, MOŽNOSTI A FUNKCE).
Chcete-li změnit nastavení běžícího programu,
můžete rovněž
• stisknout tlačítko „Spustit/Pozastavit“, čímž
běžící program pozastavíte
• změnit nastavení
• opětovným stisknutím tlačítka „Spustit/
Pozastavit“ pokračovat v programu.
Pokud jste provedli změnu programu, nepřidávejte
prací prostředek pro nový program.
16
PROGRAMU
• Na displeji se zobrazí „End“ a rozsvítí se kontrolka
otevření dvířek – můžete odebrat prádlo
• Stisknutím tlačítka hlavního vypínače „Zapnout/
Vypnout“ vypněte pračku. Pokud pračku
nevypnete, přibližně po čtvrthodině od skončení
programu se vypne automaticky kvůli úspoře
energie.
• Dvířka nechejte pootevřená, aby vnitřek pračky
mohl vysychat.
CZ
PROGRAMY
A MOŽNOSTI
Při výběru vhodného programu pro daný typ prádla
vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení.
PROGRAM
Typ prádla
a doporučení
PRACOVNÍ
ODĚVY
Znečištěné pracovní oděvy vyrobené
z robustního bavlněného materiálu
nebo směsí bavlny a syntetiky.
U tohoto programu jsou přednastaveny
volby „Předpírka“ a „Intenzivní máchání“
– funkce je tedy optimalizovaná tak,
aby bylo dosaženo co nejlepších
výsledků praní. Silně znečištěné oděvy
doporučujeme před vložením do
pračky důkladně protřepat.
– Přejete-li si, můžete použít
odstraňovač skvrn na kyslíkové bázi
Normálně až silně ušpiněné pratelné
úklidové hadry a hadříky, mopy, ručníky
a podobné textilie vyrobené z robustní
bavlny.
Intenzivní prací program s předpírkou;
v případě silného znečištění přidejte
prací prostředek i do přihrádky
zásobníku určené pro předpírku.
Pro dosažení co nejlepších výsledků
praní nerušte volbu „Předpírka“.
MOPY
A RUČNÍKY
BAVLNA
MIX
Normálně až silně zašpiněné prádlo
vyrobené z bavlny a lnu, jako např.
ručníky, spodní prádlo, ubrusy, ložní
prádlo atp.
Mírně až normálně zašpiněné hrubší
prádlo vyrobené z bavlny, lnu, umělých
vláken a jejich směsí.
Účinný jednohodinový program.
V rámci jedné náplně perte pouze
podobné barvy.
Etikety
Nastavení
s pokyny
max. náplň max.
rozsah teplot
Studená až 95 °C
max. rychlost odstřeďování max.
volitelné možnosti Předpírka,
Horké máchání na konec,
Biologické odstranění
skvrn 15°, Silně zašpiněné,
Intenzivní máchání,
Rychlé praní, Colours 15°,
Provzdušnění, Pomoc
s dávkováním, Odložený start
max. náplň 5,0 kg
rozsah teplot
Studená až 60 °C
max. rychlost odstřeďování max.
volitelné možnosti Předpírka,
Horké máchání na konec,
Biologické odstranění
skvrn 15°, Intenzivní máchání,
Rychlé praní, Colours 15°,
Provzdušnění, Pomoc
s dávkováním, Odložený start
max. náplň max.
rozsah teplot
Studená až 95 °C
max. otáčky při odstřeďování max.
volitelné možnosti Předpírka,
Horké máchání na konec,
Biologické odstranění
skvrn 15°, Intenzivní máchání,
Rychlé praní, Colours 15°
max. náplň 6,0 kg
rozsah teplot
Studená až 60 °C
max. otáčky při odstřeďování max.
volitelné možnosti Horké
máchání, Skvrny 15,
Intenzivní máchání,
Rychlé praní, Colours 15,
Provzdušnění
17
PROGRAM
Typ prádla
a doporučení
SYNTETIKA
Běžně zašpiněné prádlo vyrobené
z umělých vláken (například
polyesteru, polyakrylu, viskózy apod.)
nebo jejich směsí s bavlnou.
Etikety
Nastavení
s pokyny
max. náplň
3,5 kg
rozsah teplot
Studená až 60 °C
max. otáčky při odstřeďování
max.
Předpírka,
Biologické odstranění
skvrn 15°, Silně zašpiněné,
Intenzivní máchání, Rychlé
praní, Colours 15
max. náplň 2,5 kg
volitelné možnosti
JEMNÉ
PRÁDLO
Tenké, jemné prádlo vyžadující
opatrné praní.
rozsah teplot
Studená až 40 °C
maximální rychlost odstřeďování
1 000
Předpírka,
Rychlé praní, Colours 15
max. náplň 2,0 kg
volitelné možnosti
VLNA
RYCHLOPRANÍ
30
30’
Vlna s visačkou Woolmark a určená
pro praní v pračce, stejně jako
tkaniny vyrobené z hedvábí, lnu, vlny
a viskózy označené jako vhodné pro
ruční praní.
Dodržujte doporučení výrobce na
etiketě prádla.
Mírně zašpiněné prádlo beze skvrn
vyrobené z bavlny, a/nebo umělých
vláken.
Program pro rychlé přeprání.
rozsah teplot
Studená až 40 °C
maximální rychlost odstřeďování
1 000
Rychlé
praní, Colours 15
max. náplň 3,0 kg
volitelné možnosti
rozsah teplot
Studená až 30 °C
maximální rychlost odstřeďování
max
Colours 15,
Provzdušnění
max. náplň max.
rozsah teplot Studená
volitelné možnosti
ODSTŘEĎOVÁNÍ
Samostatný program s intenzivním
odstřeďováním. Vhodný pro hrubší
prádlo.
maximální rychlost odstřeďování
max
volitelné možnosti
MÁCHÁNÍ/
ODSTŘ
Samostatný program zahrnující
máchání a intenzivní odstředění
prádla. Vhodný pro hrubší prádlo.
"Provzdušnění"
max. náplň max.
rozsah teplot Studená
maximální rychlost odstřeďování
max
Intenzivní
máchání, Provzdušnění
volitelné možnosti
max =
18
11 kg (náplň prádla)
1 200 ot/min (rychlost
odstřeďování)
CZ
MOŽNOSTI VOLITELNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TLAČÍTEK MOŽNOSTÍ
Tabulka programů nabízí přehled
možných kombinací programů
a možností. Ne všechny kombinace
programů a možností lze zvolit.
PŘEDPÍRKA
Některé možnosti rovněž nelze
kombinovat. V takovém případě
kontrolka možnosti, kterou nelze
kombinovat, zabliká a zhasne,
Pomáhá vyprat silně zašpiněné
prádlo přidáním fáze předpírky před
zvolený program hlavního praní. Pro
silně zašpiněné prádlo, například
s obsahem písku nebo částic nečistot.
Před vložením prádla do pračky je
důkladně vyklepte.
Prodlouží program asi o 20 minut.
Přidejte prací prostředek také do
komory pro předpírku v zásobníku
HORKÉ MÁCHÁNÍ
Program skončí ve fázi máchání
horkou vodou. Uvolní tak vlákna
prádla.
Pokud prádlo vyjmete krátce po
skončení programu, je na omak
příjemně teplé.
SKVRNY 15
Pomáhá odstraňovat všechny druhy
skvrn s výjimkou mastných skvrn.
Program začne fází praní ve studené
vodě.
zároveň zazní zvukový signál.
pracího prostředku nebo přímo do
bubnu. – Pokud volíte „Předpírku“,
použijte pro hlavní praní práškový
prací prostředek, aby bylo zajištěno,
že zůstane v dávkovači až do spuštění
fáze hlavního praní. Dodržujte
dávkování pracího prostředku
stanovené jeho výrobcem nebo
použijte možnost „Pomůcka pro
dávkování“.
Program se prodlouží o cca 10 minut.
U odolných skvrn se doporučuje ruční
předpraní.
Nelze vybrat pro program Bavlna
95 °C.
19
SILNĚ ZAŠPINĚNÉ
Pomáhá vyprat silně zašpiněné
prádlo se skvrnami díky optimalizaci
účinnosti přísad pro odstraňování
skvrn.
Do komory pro hlavní praní
přidejte vhodné množství přísady
na odstraňování skvrn (prášek)
společně s pracím prostředkem
(pouze práškovým). S touto možností
používejte pouze práškový prací
prostředek. Dodržujte doporučení
výrobce ohledně dávkování.
Může prodloužit program až
o 15 minut.
Upozornění: Vhodné pro použití
odstraňovačů skvrn a bělidel
na bázi kyslíku. Chlórová nebo
perboritanová bělidla se nesmějí
používat.
INTENZIVNÍ MÁCHÁNÍ
Pomáhá odstranit zbytky pracího
prostředku z prádla prodloužením
fáze máchání.
Obzvlášť vhodné pro dětské prádlo,
pro alergiky a pro oblasti s velmi
měkkou vodou.
RYCHLÉ PRANÍ
Umožňuje rychlejší praní. Zkrátí
program při zachování kvalitního
výsledku.
Doporučuje se pouze u mírně
zašpiněného prádla.
Nelze vybrat pro program „Bavlna“
nebo „Pracovní oděvy“ na teplotu
95 °C.
20
CZ
MOŽNOSTI, KTERÉ LZE VOLIT PŘÍMO STISKEM PŘÍSLUŠNÉHO TLAČÍTKA
COLOURS 15
Pomáhá chránit barvy prádla praním
ve studené vodě (15 °C). Funkce slouží
k úspoře energie potřebné k ohřevu
vody za současného dosažení
dobrých výsledků při praní.
Vhodné pro mírně zašpiněné prádlo
beze skvrn.
Ujistěte se, že je váš prací prostředek
vhodný pro praní při nízkých
teplotách (15° nebo 20 °C).
Nelze vybrat pro program „Bavlna“
nebo „Pracovní oděvy“ na teplotu
95 °C.
PROVZDUŠNĚNÍ
Pomáhá udržet prádlo svěží v situaci,
kdy po skončení programu nemůžete
prádlo ihned vyjmout.
Pračka začne několik minut po
skončení programu prádlem
periodicky otáčet. Tento režim
TEPLOTA
Po zapnutí pračky se na ovládacím
panelu zobrazí poslední použitý
program a teplota.
Pokud změníte program, na displeji
se zobrazí jeho výchozí teplota.
potrvá přibližně 6 hodin po skončení
programu. Můžete jej kdykoliv
zastavit stiskem libovolného tlačítka;
dvířka se odblokují a můžete prádlo
vyjmout.
Pokud chcete teplotu změnit,
stiskněte tlačítko teplota, otáčením
ovladačem a zvolte požadovanou
teplotu a potvrďte ji stisknutím
ovladače.
21
ODSTŘEDĚNÍ
Po zapnutí pračky se na ovládacím
panelu zobrazí poslední použitý
program a rychlost odstřeďování.
Pokud změníte program, na displeji
se zobrazí jeho výchozí rychlost
odstřeďování.
Pokud chcete rychlost odstřeďování
změnit, stiskněte tlačítko
ZASTAVENÍ PO MÁCHÁNÍ
Zamezí automatickému odstřeďování
na konci programu. Prádlo zůstane
v poslední máchací vodě a program
nebude pokračovat.
Vhodné pro jemné prádlo, které není
vhodné k odstřeďování nebo které lze
odstřeďovat jen při nižší rychlosti.
Nevhodné pro hedvábí.
Chcete-li zrušit „Zastavení po
máchání“, zvolte jednu z následujících
možností:
• odčerpání vody, bez odstřeďování:
otáčením ovladače zvolte rychlost
odstřeďování 0, pak stiskněte
„Spustit/pozastavit“: Voda bude
vypuštěna a program skončí
• odstřeďování prádla:
bliká výchozí rychlost odstřeďování
– cyklus odstřeďování spustíte
stiskem tlačítka „Spustit/Pozastavit“.
Nebo zvolte jinou rychlost
odstřeďování otáčením ovladače,
stisknutím potvrďte a stiskněte
Spustit/Pozastavit, čímž zahájíte
cyklus odstřeďování
22
odstřeďování, otáčením ovladačem
a zvolte požadovanou rychlost
a potvrďte ji stisknutím ovladače.
Pokud zvolíte rychlost odstřeďování
„0“, dojde na konci programu
k odčerpání vody, ale nebude
následovat žádný odstřeďovací
cyklus.
CZ
FUNKCE
ZAPNOUT/VYPNOUT
Zapnutí pračky: podržte stisknuté
tlačítko, dokud se nerozsvítí tlačítko
Spustit/pozastavit.
programu:
podržte stisknuté tlačítko, dokud
světlo nezhasne.
Zrušení běžícího programu: podržte
stisknuté tlačítko, dokud se na displeji
nezobrazí „rES“ pračka provede
odčerpání vody a ukončí program.
Vypnutí pračky po skončení
OVLADAČ
• Potvrzení a volba programů
a možností
• Otočením provedete volbu
• Stiskem potvrdíte
SPUSTIT/POZASTAVIT
• Spuštění programu po dokončení
nastavení
• Přerušení běžícího programu
• Pokračování přerušeného programu
ZÁMEK TLAČÍTEK
Tato funkce vám umožní provést
zablokování tlačítek a ovladače
ovládacího panelu proti nežádoucí
manipulaci, např. ze strany dětí.
„Zapnout/vypnout“ umožňující
pračku vypnout. Zámek tlačítek
zůstává aktivní i poté, co pračku
vypnete a opět zapnete.
Pračka musí být zapnutá.
K odblokování tlačítek / ovladače
podržte opět stisknuté tlačítko
možností, dokud na displeji nezmizí
symbol klíče.
Podržte stisknuté tlačítko
možnosti;
dokud se nerozsvítí symbol
klíče na ovládacím panelu.
Ovladač a tlačítka jsou nyní
zablokovány. Funguje jedině tlačítko
23
POMŮCKA PRO DÁVKOVÁNÍ
Pomáhá dávkovat správné množství
pracího prostředku vzhledem k náplni
prádla.
Před použitím této možnosti:
Koncentrace jednotlivých pracích
prostředků dostupných na trhu
se značně liší. Z tohoto důvodu
přizpůsobte pračku dávkování
množství pracího prostředku, který
používáte.
ODLOŽENÝ START
Posune začátek programu na pozdější
dobu. Umožňuje využít výhodnější
sazby za elektrickou energii (např.
noční proud), nebo prádlo vyprat tak,
aby bylo připraveno v určitý čas.
Vyberte odložený start až o 23 hodin.
S touto funkcí neužívejte tekuté prací
prostředky, protože nelze zaručit, že
v zásobníku zůstanou až do startu
programu.
• Zvolte program, teplotu a funkce.
• Stiskněte tlačítko „Odložený
start“ – na displeji bliká symbol
Spustit odložený start.
• Požadovanou dobu odloženého
startu (až 23 hodin) zvolte
ovladačem, přičemž čas se zobrazí na
displeji. Požadovanou dobu odložení
startu potvrďte stisknutím ovladače.
Na displeji se nepřerušovaně rozsvítí
symbol Odložený start.
24
Kromě toho zkontrolujte, zda nastavená hodnota tvrdosti vody (měkká)
odpovídá tvrdosti místní vody. Pokud
ne, nastavte tuto hodnotu správně
(viz „POMOC S DÁVKOVÁNÍM / PRVNÍ
POUŽITÍ“).
Viz speciální část Pomůcka pro
dávkování – První použití / Běžné
použití
Po stisknutí tlačítka Spustit/Pozastavit
se na displeji zobrazí doba do spuštění
programu. Rozsvítí se tlačítko
Spustit/Pozastavit. Dvojtečka
mezi hodinami a minutami na displeji
bliká. Dvířka se zablokují.
• Pokud jste zvolili „Pomůcka pro
dávkování“, pračka po stisknutí
tlačítka Spustit/pozastavit vypočítá
doporučené množství pracího
prostředku. Vložte množství
pracího prostředku uvedené na
displeji do zásobníku pracího
prostředku; používejte práškový
prací prostředek, tím zajistíte, že
v zásobníku zůstane až do spuštění
programu. Zavřete zásobník pracího
prostředku a znovu stiskněte tlačítko
Spustit/Pozastavit, tím se spustí
odpočet zvolené doby zpoždění.
• Po vypršení časového limitu se
pračka zapne automaticky. Na
displeji pak bude zobrazena zbývající
doba trvání programu.
Jak zrušit „Odložený start“:
• stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit
zrušíte funkci odloženého startu
(opětovným stiskem tlačítka Spustit/
Pozastavit dojde k okamžitému
spuštění programu)
• nebo stiskněte a přidržte tlačítko
zapnout/vypnout, čímž celé
nastavení programu zrušíte.
CZ
KONTROLKY
DVÍŘKA
LZE OTEVŘÍT
Kontrolka svítí
• před spuštěním programu
• po přerušení programu, není-li hladina vody v pračce příliš vysoká
nebo prádlo není v této fázi programu příliš horké
• když program skončí a prádlo lze vyjmout
ZÁVADA: SERVIS
ZÁVADA: VODNÍ
FILTR UCPANÝ
Viz část ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD, kde naleznete více informací
ZÁVADA: PŘÍVOD
VODY JE UZAVŘENÝ
25
POMŮCKA PRO DÁVKOVÁNÍ / PRVNÍ POUŽITÍ
Chcete-li, aby tato funkce dokázala množství
potřebného pracího prostředku vypočítat co
nejpřesněji, přizpůsobte pračku na dávkování vámi
používaného pracího prostředku a tvrdost používané
vody.
ULOŽTE DÁVKOVACÍ HODNOTY
VÁMI POUŽÍVANÝCH PRACÍCH PROSTŘEDKŮ
Typy pracích
prostředků:
Na barvy
Šetrný
Obecný
Programy:
Barevné
Vlna, Jemné prádlo
Všechny ostatní
programy
Tvrdost vody
Úroveň
měkká
znečištění
Na obalu vámi používaných pracích prostředků
najděte dávkované množství pro středně zašpiněné
prádlo a střední tvrdost vody
lehké
střední
silné
26
střední
ml
tvrdá
CZ
Uložení těchto hodnot do paměti pračky:
1. Zvolte program, pro nějž si přejete
údaje o pracím prostředku uložit.
3. Otočením ovladače přizpůsobíte dávkovanou
hodnotu údaji, který jste předtím nalezli na obalu
pracího prostředku. Potvrďte stisknutím ovladače.
2. Podržte stisknuté tlačítko Pomůcka pro
dávkování, dokud se na displeji neobjeví symbol
lahve. Kontrolky všech programů pro danou
skupinu pracích prostředků se rozsvítí.
%
4. Tento postup zopakujte pro všechny tři
skupiny programů. Stačí uložit dávkování pro
jeden program z každé skupiny – následně se
automaticky uloží i pro ostatní programy v dané
skupině.
Návrat na tovární hodnoty: zvolte a potvrďte „rES“,
jak je popsáno v kroku 3.
PŘIZPŮSOBTE PRAČKU MÍSTNÍ TVRDOSTI
VODY
Pračka je z výroby nastavena na měkkou vodu.
Zjistěte si tvrdost místní vody například na
lokálních úřadech nebo na internetu. – Není-li
vaše místní voda „měkká“, přizpůsobte pračku
následujícím způsobem:
Nastavení tvrdosti vody:
1. Stiskněte a podržte zároveň tlačítka Program
a Pomůcka pro dávkování.
Na displeji se zobrazí hodnota „1“, což znamená
„měkká“ voda.
2. Ovladačem nastavte tvrdost vody na.
2
=
střední
3
=
tvrdá
a výběr potvrďte stisknutím ovladače. Jakmile
potvrdíte nastavení tvrdosti vody, automaticky
opustíte režim nastavení tvrdosti vody.
27
POMŮCKA PRO DÁVKOVÁNÍ / BĚŽNÉ POUŽITÍ
1. Po výběru programu a možností
2. Spusťte program stiskem tlačítka „Spustit/
Namísto do zásobníku pracího prostředku lze
prostředek přidat i přímo do bubnu v dávkovacím
pouzdře.
Programy s předpírkou: Prací prostředek pro
předpírku lze přidat přímo do bubnu, prací
prostředek pro hlavní praní se musí přidat do
komory pro hlavní praní v zásobníku pracího
prostředku. V takovém případě použijte pro hlavní
praní práškový prací prostředek, aby bylo zajištěno,
že zůstane v zásobníku až do spuštění fáze
hlavního praní.
Po přidání pracího prostředku zavřete zásobník
pracího prostředku (nebo dvířka).
3. Vytáhněte zásobník pracího prostředku
4. Zavřete zásobník pracího prostředku (nebo
stiskněte tlačítko „Pomůcka pro dávkování“;
na displeji se zobrazí symbol Pomůcka pro
dávkování.
Pozastavit“. – Buben se začne otáčet a zjišťovat
množství prádla, na displeji se mezitím zobrazí
animace. Následně se na displeji ukáže doporučené
množství pracího prostředku v ml.
a vložte prací prostředek v množství
uvedeném na displeji do komory pro hlavní
praní zásobníku pracího prostředku.
Pokud jste zvolili možnost „Předpírka“ a chcete
přidat prací prostředek i pro předpírku, přidejte
poloviční množství indikovaného pracího
prostředku do komory pro předpírku navíc
k plnému množství, které jste již dali do komory pro
hlavní praní.
28
dvířka) a pro pokračování programu stiskněte
tlačítko „Spustit/Pozastavit“.
CZ
TIPY NA ÚSPORU
Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody,
pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li
prát maximální
doporučené množství prádla pro jednotlivé
programy, jak je uvedeno v tabulce programů.
Šetřete energii používáním pracího programu
s teplotou 60 °C místo 95 °C nebo pracího
programu s teplotou 40 °C místo 60 °C. Pro
bavlněné prádlo používejte nejlépe program Eco
bavlna
s teplotou 40 °C nebo 60 °C.
Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky
pracího prostředku. Používejte funkci Pomůcka
pro dávkování; tuto funkci připravte podle návodu
v části „POMŮCKA PRO DÁVKOVÁNÍ / PRVNÍ
POUŽITÍ“.
Čas i energii můžete ušetřit také volbou vyšší
rychlosti odstředění ke snížení množství vody
v prádle, pokud pak chcete prádlo sušit v bubnové
sušičce.
Pro silně znečištěné prádlo používejte předpírku.
Skvrny ošetřete ještě před praním pomocí
odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé skvrny
do vody, abyste nemuseli volit program s vyšší
teplotou.
Pro lehce znečištěné prádlo používejte možnost
„Colours 15“, ušetříte tak energii nutnou k ohřevu
vody.
29
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR
Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby
pračku vypněte a odpojte z elektrické sítě.
K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny.
ČIŠTĚNÍ PRAČKY ZVENČÍ
K čištění vnější strany pračky používejte měkkou
vlhkou látku.
30
K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čističe
na sklo nebo univerzální čističe, ani tekuté čisticí
prášky apod. – tyto přípravky by mohly poškodit
nápisy.
KONTROLA PŘÍVODNÍ
HADICE VODY
CZ
Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice
nepuchří nebo nepraská. Je-li poškozená, vyměňte
ji za novou, kterou získáte v našem servisním
středisku nebo u specializovaného prodejce.
Podle typu hadice:
Má-li přívodní hadice průhledný potah, kontrolujte
pravidelně, zda barva na některých místech
netmavne. Pokud ano, může to znamenat, že
hadice uniká a je třeba ji vyměnit.
Hadice s automatickým systémem zastavování
přívodu vody: zkontrolujte malé inspekční okénko
na bezpečnostním ventilu (viz šipka). Je-li červené,
byla aktivována funkce bezpečnostního uzavření
a hadici je třeba vyměnit za novou.
Chcete-li tuto hadici odšroubovat, stiskněte přitom
uvolňovací tlačítko (je-li jím vybavena).
31
ČIŠTĚNÍ SÍTKOVÝCH FILTRŮ
V PŘÍVODNÍ VODNÍ HADICI
1. Zavřete přívod vody a odšroubujte přívodní
hadici.
1
2
2. Vyčistěte sítkový filtr v jejím ústí jemným
4. Vložte sítkový filtr zpět na své místo. Připojte
hadici k pračce i k přívodu vody. Při našroubování
hadice nepoužívejte žádné nástroje. Otevřete
přívod vody a zkontrolujte, že všude těsní.
kartáčkem.
3. Přívodní hadici následně rukou odšroubujte
od vstupu na zadní straně pračky.
Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z přívodní hadice
k pračce a pečlivě jej vyčistěte.
2
1
32
CZ
ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU
PRACÍCH PROSTŘEDKŮ
1. Stlačením uvolňovacího tlačítka při
souběžném tahu směrem ven vyjměte zásobník
pracích prostředků.
4. Všechny části osušte měkkým hadříkem.
1
2
2. Vyjměte vložku ze zásobníku pracího
prostředku i ze zásobníku aviváže.
5. Vložte zásobník pracího prostředku na své
místo a zatlačte jej dovnitř.
3. Všechny části umyjte pod tekoucí vodou
a odstraňte z nich veškeré usazené zbytky.
33
ČIŠTĚNÍ VODNÍHO FILTRU / VYPOUŠTĚNÍ
ZBYLÉ VODY
POZOR
Před čištěním filtru nebo vypouštěním zbylé vody
nejprve pračku vypněte a odpojte od elektrické
sítě. Pokud jste používali program s vysokou
teplotou vody, počkejte před vypouštěním, až se
ochladí.
1. Sejměte sokl: Stiskněte pojistné výstupky po
jeho stranách a následně jej sejměte.
Pokud voda neodtéká, svítí kontrolka „Vodní
filtr je ucpaný“.
Vodní filtr čistěte alespoň jednou měsíčně, aby
nedošlo k situaci, kdy v důsledku jeho ucpání
nemůže voda z praní odtékat.
Jestliže u pračky není nouzová vypouštěcí hadička:
Umístěte pod vodní filtr širokou nízkou nádobu na
odtékající vodu.
2. Nádoba na vypouštěnou vodu:
Jestliže je u pračky nouzová vypouštěcí hadička:
Připravte si nízkou nádobu na vodu. Vytáhněte
vypouštěcí hadici ze spodní části pračky
3. Vypusťte vodu:
Jestliže je u pračky nouzová vypouštěcí hadička:
Vyjměte zátku na konci hadičky a nechte vodu
odtékat do nádoby. Když se nádoba naplní, zatlačte
do hadičky zátku a nádobu vyprázdněte. Opakujte
výše uvedené, dokud z pračky odtéká voda. Posléze
vypouštěcí hadičku pevně zazátkujte a zastrčte do
spodní části pračky.
34
CZ
Jestliže u pračky není nouzová vypouštěcí hadička:
Opatrně otáčejte filtrem proti směru hodinových
ručiček, dokud nezačne vytékat voda. Nechte vodu
odtékat a nevyndávejte filtr.
Když se nádoba naplní, uzavřete filtr otáčením ve
směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu.
Tento postup opakujte, dokud nebude pračka
prázdná.
5. Vodní filtr vyčistěte: odstraňte usazeniny
z vodního filtru pod tekoucí vodou.
6. Vraťte filtr na své místo a osaďte sokl: Vložte
4. Vyjměte filtr: Pod vodní filtr rozložte dobře
savou bavlněnou látku. Následně otáčením proti
směru hodinových ručiček vodní filtr vyjměte.
filtr na své místo pomocí otáčení ve směru
hodinových ručiček. Utáhněte jej co nejvíce;
držadlo filtru musí být ve svislé poloze. Chcete-li
ověřit těsnost filtru, nalijte do zásobníku pracího
prostředku jeden litr vody.
Následně osaďte sokl.
2
1
35
PŘEPRAVA
A MANIPULACE
Odpojte pračku od elektrické sítě a zavřete přívod
vody.
1. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a zásobník
pracího prostředku úplně zavřené.
2. Odpojte přívodní hadici a sejměte odpadní
hadici z odpadu. Vypusťte ze všech hadic zbývající
vodu a upevněte je, aby se během přepravy
nepoškodily.
36
3. Zašroubujte přepravní šrouby. Postupujte
přitom podle pokynů pro odstranění přepravních
šroubů – v opačném pořadí.
Upozornění: Nepřepravujte pračku bez
zašroubovaných přepravních šroubů.
CZ
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pračka je vybavena různými automatickými
bezpečnostními funkcemi. Díky nim lze poruchy
zjistit včas a bezpečnostní systém může vhodně
zareagovat.
Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte
během několika minut.
PROBLÉM
MOŽNÉ PŘÍČINY
ŘEŠENÍ
Pračka nezačala prát, žádné
kontrolky nesvítí
Nepřipojeno k elektrické síti
Připojte vidlici do zásuvky
Zásuvka nebo pojistka nefungují
Ověřte funkčnost zásuvky pomocí
lampy, nechte porouchanou
součástku opravit
Pračka bude automaticky
pokračovat v praní po obnovení
dodávky elektrické energie
Zatlačte na dvířka, až zaklapnou
Pro deaktivaci zámku tlačítek
stiskněte tlačítko se symbolem
klíče a držte je stisknuté po dobu
3 sekund
Dokončete Zastavení po máchání
odčerpáním vody po odstřeďování
prádla (viz „Zastavení po máchání“ –
FUNKCE A MOŽNOSTI).
Ujistěte se, že jsou dvířka zavřená
Po stisknutí tlačítka „Spustit/
Pozastavit“ bude program
pokračovat
Viz část „Kontrolky závad“.
Zkontrolujte, zda je přívod vody
otevřený a na přívodní hadici nejsou
smyčky.
Ověřte si, zda je kohoutek zcela
otevřený. Zkontrolujte sítkové
filtry přívodní hadice, viz ČIŠTĚNÍ
A ÚDRŽBA / Čištění sítkových filtrů
přívodní hadice
Odstraňte přepravní šrouby podle
pokynů v PRŮVODCI INSTALACÍ
Přerušení napájení
Pračka nezačne prát, přestože jste
stiskli tlačítko „Spustit/Pozastavit“
Dvířka nejsou správně zavřená
Blokování tlačítek je aktivní
Pračka se zastavila během programu Zastavení po máchání (= poloha
a kontrolka „Spustit/Pozastavit“ bliká tlačítka odstřeďování) je aktivováno
Program byl přerušen, možná došlo
k otevření dvířek
V zásobníku pracího prostředku
jsou po skončení programu zbytky
pracího prostředku
Při odstřeďování pračka vibruje
Byl aktivován bezpečnostní systém:
rozsvítí se kontrolka závady a/nebo
na displeji se zobrazí závada (F…);
přívod vody je možná uzavřený
Tlak vody je příliš nízký; sítkový filtr
přívodní hadice může být ucpaný
Nebyly odstraněny přepravní
šrouby(!)
Pračka nestojí rovně na všech
čtyřech nohách
Na ovládacím panelu bliká Rychlost
odstřeďování „0“ a prádlo je velmi
vlhké
Nerovnoměrně vyvážené prádlo
vedlo pračku z důvodu ochrany
k zastavení cyklu odstřeďování
Nastavte výšku nohou (PRŮVODCE
INSTALACÍ). Ověřte, zda pračka stojí
na vodorovném a pevném podkladu.
Pokud chcete vlhké prádlo odstředit,
přidejte další kusy prádla různých
velikostí a poté spusťte program
„Máchání a odstřeďování“.
Snažte se vyhýbat malým náplním
pračky tvořeným několika velkými
savými kusy prádla – perte v rámci
jedné náplně různé velikosti prádla
37
PROBLÉM
MOŽNÉ PŘÍČINY
Špatné výsledky odstřeďování
Tlačítko „Odstředění“ bylo nastaveno Spusťte program „Odstřeďování“
na nízkou rychlost odstřeďování.
s vyšší rychlostí (je-li to možné).
V důsledku nerovnováhy v průběhu
odstřeďování nebyl proveden
závěrečný cyklus odstřeďování.
V důsledku nadměrné tvorby pěny
nebylo provedeno odstřeďování.
Zbytky pracího prášku na vypraném Příliš mnoho pracího prostředku /
prádle
kvalita pracího prostředku.
Pračka se zastaví v průběhu
Fáze programu bez pohybu bubnu.
programu / zdá se, že program
nepokračuje / během zastavení se na
Program byl přerušen v důsledku
displeji může objevit animace
nadměrné tvorby pěny (možná
vinou příliš velké dávky pracího
prostředku). Může se opakovat
několikrát, dokud pěna dostatečně
nezmizí.
Program je o dost delší nebo kratší,
než je zpočátku uvedeno na displeji
nebo v tabulce programů.
Dvířka jsou zamčená, s chybovým
hlášením či bez a program neběží.
Osvětlení bubnu (je-li jím výrobek
vybaven) nepracuje.
38
ŘEŠENÍ
Viz předchozí řádka.
Spusťte program „Máchání
a odstřeďování“. Nepoužívejte
nadměrné množství pracího
prostředku.
Přizpůsobte a používejte funkci
Pomůcka pro dávkování.
Dodržujte dávkování pracího
prostředku
Okartáčujte tkaninu.
Použijte možnost „Intenzivní
máchání“ (je-li dostupná).
Používejte tekutý prací prostředek /
používejte speciální prací prostředek
na černé či tmavé prádlo.
Fáze bez pohybu dlouhé až 2 minuty
jsou u pracích programů běžné.
Program automaticky pokračuje,
jakmile se dostatečně sníží množství
pěny.
Pokud se na displeji zobrazí Fod (=
chyba předávkování), prostudujte
si tabulku CHYBOVÉ KONTROLKY
A HLÁŠENÍ.
Možné podpětí či přepětí v síti.
Program bude automaticky
pokračovat, jakmile se napětí v síti
dostane do správného rozmezí.
Pračka se přizpůsobuje faktorům,
Neperte malé náplně s velkými
které mají vliv na dobu trvání,
savými kusy prádla / přidejte do
jako je např. nadměrná tvorba
náplně prádlo různých velikostí.
pěny, nevyvážená náplň, dlouhé
Dodržujte dávkování pracího
ohřívání v důsledku nízké teploty
prostředku – řiďte se doporučeným
přívodní vody atp. Když probíhá
dávkováním pracího prostředku
přepočítávání délky trvání programu, stanoveným výrobcem. Přizpůsobte
zobrazí se na displeji animace.
a používejte funkci Pomůcka pro
dávkování.
V případě poruchy napájení
Program bude automaticky
zůstanou dvířka zamčená.
pokračovat, jakmile bude opět
k dispozici napětí v síti.
Pračka stojí (jak je popsáno
Program bude automaticky
v předchozí části „Pračka se
pokračovat, jakmile důvod zastavení
zastaví“…).
pomine.
Úroveň vody či teplota jsou příliš
Viz pokyny pro chybu „Služba: chyba
vysoké, nebo došlo k elektrické
zámku dvířek“ / FdL / F29 v části
závadě.
Chybové kontrolky.
Je třeba vyměnit žárovku.
Pro výměnu žárovky kontaktujte
servisní středisko.
CZ
CHYBOVÉ KONTROLKY A ZPRÁVY
Níže naleznete seznam možných příčin závad a jejich
řešení.
Pokud problém přetrvává i po odstranění příčiny
závady, stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/vypnout
po dobu nejméně tří sekund. Pokud problém
přetrvává i poté, zavřete přívod vody, vypněte pračku,
odpojte ji od elektrické sítě a kontaktujte naše Servisní
středisko.
Kontrolka závady
PŘÍVOD VODY JE UZAVŘENÝ
Možné příčiny
Do pračky nepřitéká voda
nebo nepřitéká v dostatečném
množství
• přívod vody je uzavřený
• Smyčky na přívodní hadici
• Tlak vody je příliš nízký
• Sítkové filtry v přívodní hadici
ucpané
• Voda v přívodní hadici zamrzlá
VYČISTIT FILTR
Odpadní voda se neodčerpala
• Smyčky na odpadní hadici
• Odpadní hadice je ucpaná
nebo zamrzlá
• Filtr je ucpaný
• Čerpadlo je ucpané
Ukazatel na displeji
DVÍŘKA OTEVŘENÁ
KONTROLKA BLIKÁ
Možné příčiny
Dveře nelze zamknout
Řešení
Otevřete přívod vody
Dbejte na to, aby přívodní hadice
nebyla nikde přehnutá.
Zajistěte, aby byl tlak přívodní
vody dostatečný.
Vyčistěte sítkové filtry (ČIŠTĚNÍ
A ÚDRŽBA)
Umístěte pračku do prostor
s teplotou nejméně 5 °C.
Po odstranění problému stiskněte
tlačítko Spustit/Pozastavit. Pokud
problém přetrvává, stiskněte
a držte stisknuté tlačítko Zapnout/
vypnout po dobu nejméně
3 sekund.
Zkontrolujte odpadní hadici, zda
na ní nejsou smyčky
Umístěte pračku do prostor
s teplotou nejméně 5 °C.
Vyčistěte filtr, jak je popsáno
v části ČIŠTĚNÍ VODNÍHO FILTRU.
Po odstranění problému stiskněte
tlačítko Spustit/Pozastavit. Pokud
problém přetrvává, stiskněte
a držte stisknuté tlačítko Zapnout/
vypnout po dobu nejméně
3 sekund.
Možné řešení
Silně zatlačte na dvířka, aby se
řádně zavřela. Následně stiskněte
tlačítko „Spustit/Pozastavit“.
Pokud problém přetrvává,
stiskněte a držte stisknuté tlačítko
Zapnout/vypnout po dobu
nejméně 3 sekund.
39
Zpráva na displeji
FdL
(nebo F29)
Fod
40
Možné příčiny
Dveře nelze odemknout.
Program byl přerušen
v důsledku nadměrné tvorby
pěny (možná vinou příliš velké
dávky pracího prostředku).
Přerušení se může opakovat
několikrát, dokud se množství
pěny dostatečně nesníží.
Možné řešení
Silně zatlačte na dvířka v oblasti
zámku a následně stiskněte
a držte stisknuté tlačítko Zapnout/
vypnout po dobu nejméně
3 sekund.
Je-li zvolen horký cyklus, počkejte,
dokud prádlo nevychladne, a opět
stiskněte a držte stisknuté tlačítko
Zapnout/vypnout po dobu
nejméně 3 sekund.
Zapněte pračku. Pokud závada
přetrvává, zkontrolujte a případně
odstraňte možnou příčinu, jak
je uvedeno v části věnované
závadě „Vyčistit filtr“. Pak opět
zapněte pračku. Pokud se dvířka
neodemykají, stiskněte a držte
stisknuté tlačítko Zapnout/
vypnout po dobu nejméně
3 sekund.
Pokud se dvířka stále
neodemykají, prostudujte si část
„DVÍŘKA – JAK OTEVŘÍT DVÍŘKA
V PŘÍPADĚ ZÁVADY“. Před
vypuštěním vody / otevřením
dvířek počkejte, až voda
vychladne (u programů s vyššími
teplotami).
Spusťte program „Máchání
a odstřeďování“ s možností
Intenzivní máchání.
Dodržujte doporučení výrobce
pracího prostředku týkající se
dávkování.
Přizpůsobte a používejte funkci
Pomůcka pro dávkování.
Zkontrolujte, zda je vodní filtr
čistý.
CZ
Kontrolka
závady
Zpráva na displeji
Možné příčiny
Možné řešení
F20 nebo
F60
Závada elektronické součástky
Vypněte pračku a odpojte ji ze sítě
Zavřete přívod vody.
Kontaktujte servisní středisko
F24
Příliš mnoho prádla v programu s nižší maximální
náplní
Zvolte a spusťte program
„Máchání a odstřeďování“, aby
se přerušený program správně
ukončil.
Pračku nepřetěžujte. Dodržujte
maximální velikost náplně pro
jednotlivé programy, jak je
uvedeno v Tabulce programů.
Zavřete přívod vody. Stiskněte
a držte stisknuté tlačítko Zapnout/
vypnout po dobu nejméně
3 sekund; počkejte na dokončení
fáze odčerpávání vody (na displeji
se zobrazí End).
Znovu otevřete přívod vody. –
Pokud do pračky začne okamžitě
proudit voda (aniž by byl spuštěn
jakýkoli program), jedná se
o závadu elektrické součástky.
Zavřete přívod vody, vypněte
pračku a odpojte ji od elektrické
sítě. Kontaktujte servisní
středisko.
Stiskněte tlačítko Zapnout/
vypnout na nejméně 3 sekundy.
Pokud závada přetrvává, zavolejte
do servisu.
Příliš mnoho vstupní vody
SERVIS
F02
Chyba zastavení přítoku
vody – ve spodní části
nalezena unikající voda.
Všechny ostatní
kódy F. závady
Závada elektrické součástky
Pro resetování závady stiskněte
tlačítko „Zapnout/vypnout“ na
nejméně na 3 vteřiny. Pokud
problém přetrvává, vypněte
pračku a odpojte ji ze sítě. Zavřete
přívod vody. Kontaktujte servisní
středisko.
Pokud závadu nelze odstranit pomocí navržených postupů, odpojte pračku ze zásuvky, uzavřete
přívod vody a informujte Středisko poprodejových služeb (viz část POPRODEJOVÉ SLUŽBY).
41
DVÍŘKA – JAK JE OTEVŘÍT V PŘÍPADĚ ZÁVADY,
ABY BYLO MOŽNO VYTÁHNOUT PRÁDLO
Vypněte pračku a odpojte ji ze sítě. Zavřete
přívod vody.
Počkejte, dokud se buben nepřestane točit.
Nikdy neotevírejte dvířka, dokud je buben
v pohybu.
Pokud perete při vyšších teplotách, počkejte,
až prádlo vychladne.
Před otevřením dvířek vždy nejprve vypusťte
vodu, a to buďto přidržením tlačítka Zapnout/
Vypnout, dokud se na displeji nezobrazí „rES“,
nebo ručním postupem popsaným v části
VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY.
Před otevřením dvířek způsobem zde popsaným
si prosím prostudujte část „Dvířka jsou zamčená,
s chybovým hlášením či bez a program neběží“.
Dvířka se mohou odemknout sama poté, co
pominou podmínky jako např. výpadek elektrické
sítě.
Pokud chcete prádlo vyjmout okamžitě, zkuste
dvířka nejprve odemknout způsobem popsaným
v části CHYBOVÉ KONTROLKY A ZPRÁVY (FdL nebo
F29). Pouze v případě, že dvířka nejdou otevřít
žádným z postupů popsaných v těchto částech,
pokračujte následujícími kroky.
V případě výpadku napájení bude po jeho
obnovení pračka pokračovat od místa přerušení.
Pokud dojde k závadě, dvířka jsou zamknutá a vy
musíte své prádlo vyndat:
1. Nejprve vypusťte zbylou vodu, jak je popsáno 4. Následně pásek znovu upevněte pomocí
v části „Vypouštění zbylé vody“
2. Šroubovákem odšroubujte šroub.
3. Následně zatáhněte směrem dolů pásek
označený „Otevření dvířek“. Dvířka se otevřou a vy
můžete prádlo vyjmout.
42
utažení šroubu šroubovákem.
5. Osaďte sokl
POPRODEJOVÉ SLUŽBY
NEŽ ZAVOLÁTE DO
SERVISNÍHO STŘEDISKA
CZ
1. Ověřte, zda nedokážete závadu odstranit
vlastními silami podle návodu v části
PRŮVODCE ODSTRANĚNÍM PORUCH.
2. Vypněte pračku a opět ji zapněte, abyste
zjistili, zda porucha stále trvá.
POKUD PROBLÉM PŘETRVÁVÁ, OBRAŤTE SE
NA SERVISNÍ STŘEDISKO
Volejte na číslo uvedené v záručním listě nebo
postupujte podle návodu na
webu www.whirlpool.eu
Vždy sdělte
• Stručný popis závady, která se vyskytla
• Model pračky (viz typový štítek z vnitřní strany
dvířek)
• Servisní číslo (viz typový štítek z vnitřní strany
dvířek; číslo za slovem „Service“)
• Svoji úplnou adresu a číslo telefonu.
S veškerými opravami se obracejte na naše
autorizovaná servisní střediska, která vám zajistí
jejich řádné provedení a použití originálních
náhradních dílů.
43
x1
17 mm - 0.67 inch
x1
12 mm - 0.47 inch
1a
1
1b
2
4
44
x4
1c
1d
3
2 cm
x4
- 0,7
inch
CZ
max 2,0 cm
max 0,8 inch
max 100cm / 39 inch
min 60cm / 24 inch
B
8,2
f e et
A
max 2,5 m
/
max 100cm / 49 inch
min 60cm / 24 inch
ext
x4
n
n
45
400011215509
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement