Whirlpool | IBU 92 RFS | Use and care guide | Whirlpool IBU 92 V Use and care guide

bruksanvisning/
user manual
IBU 92 RFS
IBU 92 V
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
SVENSKA
SV
MILJÖ OCH SÄKERHET, ANVÄNDNING OCH
SKÖTSEL och INSTALLATIONSANVISNINGAR
Innehållsförteckning
Hälsa och säkerhet
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Användning och skötsel
BESKRIVNING AV PRODUKTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
TILLBEHÖR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SÄTTA IN GALLRET OCH ANDRA TILLBEHÖR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TA BORT OCH SÄTTA TILLBAKA SIDOSTEGARNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
MONTERING AV UTDRAGBARA SKENOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IBRUKTAGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FUNKTIONER OCH DAGLIG ANVÄNDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
GODA RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DEMONTERA UGNSLUCKAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MONTERA UGNSLUCKAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ATT BYTA GLÖDLAMPA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
LUCKANS SÄKERHETSANORDNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
FELSÖKNING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PRODUKTBLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
KUNDSERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Installationsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Innan du använder apparaten ska du läsa dessa
säkerhetsanvisningar. Förvara dem till hands för
framtida bruk.
I dessa instruktioner och på själva apparaten
ges viktiga säkerhetsföreskrifter som alltid
måste följas. Tillverkaren frånsäger sig allt
ansvar för underlåtenhet att följa dessa
säkerhetsinstruktioner, för olämplig användning
av apparaten eller vid felaktig inställning av
kontrollerna.
 Mycket små barn (0-3 år) ska hållas på avstånd
från apparaten. Små barn (3–8 år) ska hållas på
avstånd från apparaten såvida de inte hålls under
uppsikt. Barn från 8 års ålder och personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller
bristande erfarenhet och kunskap, får endast lov
att använda denna apparat om de övervakas eller
om de har fått instruktioner om hur apparaten ska
användas på ett säkert sätt och förutsatt att de
förstår vilka faror det innebär. Barn skall inte leka
med apparaten. Rengöring och användarunderhåll
ska inte utföras av barn utan tillsyn.
 VARNING: Denna produkt och dess åtkomliga
delar blir heta under användning. Var noga med
att inte vidröra värmeelementen. Barn under 8 års
ålder ska hållas på avstånd förutom om de hålls
under ständig tillsyn.
 Lämna aldrig apparaten utan uppsyn då du
torkar mat. Om apparaten är avsedd att användas
med termometer, använd endast den termometer
som rekommenderas för denna ugn – risk för
brand.
 Håll kläder eller andra brännbara material
borta från apparaten tills alla komponenter har
svalnat helt – risk för brand. Var alltid uppmärksam
när du lagar mat som innehåller mycket fett eller
olja och vid tillsättning av alkoholhaltiga drycker
– risk för brand. Använd handskar för att ta ut kärl
och tillbehör. När matlagningen är färdig, öppna
luckan försiktigt och låt varm luft eller ånga ta sig
ut gradvis innan du sträcker in händerna – risk för
brännskador. Täck inte över varmluftsventilerna
på framsidan av ugnen – risk för brand.
 Var försiktig när luckan är öppen eller i det
nedre läget så att du inte stöter emot luckan.
TILLÅTEN ANVÄNDNING
 FÖRSIKTIGHET: Apparaten är inte avsedd att
användas med en extern omkopplingsanordning,
såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.
 Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk
och liknande typ av användning, som t.ex:
i personalrum i butiker, kontor och andra
arbetsplatser, eller i fritidshus, eller av kunder på
hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar.
4
VIKTIGT ATT LÄSA OCH UPPMÄRKSAMMA
 Ingen annan användning är tillåten (t.ex. för att
värma rummet).
 Denna apparat är inte avsedd för yrkesmässig
användning. Använd inte apparaten utomhus.
 Förvara inte explosiva eller brandfarliga ämnen
(t.ex. bensin- eller sprayburkar) inuti eller nära
apparaten – risk för brand.
INSTALLATION
 Apparaten ska hanteras och installeras av
minst två personer – risk för skada. Använd
skyddshandskar vid uppackning och installation –
risk för skärskada.
 
Installationen
(inklusive
eventuell
vattentillförsel
och
elanslutningar)
och
reparationer får bara utföras av kvalificerad tekniker.
Reparera eller byt inte ut delar på produkten om
detta inte direkt anges i bruksanvisningen. Håll
barn på säkert avstånd från installationsplatsen.
När produkten har packats upp, kontrollera
att den inte har skadats under transporten.
Kontakta din återförsäljare eller närmaste Cylindakundservice om du upptäcker något problem.
Efter installationen ska förpackningsmaterialet
(delar av plast, frigolit osv.) förvaras utom
räckhåll för barn – risk för kvävning. Apparaten
ska kopplas bort från strömförsörjningen innan
någon installationsåtgärd utförs – risk för elchock.
Se till att apparaten inte skadar nätkabeln under
installationen – risk för brand eller elchock.
Aktivera apparaten endast när installationen har
slutförts.
 Utför alla utskärningar på inbyggnadsmöbeln
innan du för in apparaten och avlägsna allt sågspån
och sågdamm. Blockera inte minimiutrymmet
mellan bänkskivan och den övre kanten av ugnen
– risk för brand.
Ta inte ut ugnen från dess polystyrenskum förrän
den ska installeras.
 Efter installationen ska apparatens undersida
inte längre vara tillgänglig – risk för brännskada.
 Montera inte apparaten bakom en dekorlucka
– risk för brand.
ELEKTRISKA VARNINGAR
 
Typskylten
sitter
på
framkanten
av
ugnsutrymmet (syns när luckan är öppen).
 Det måste alltid kunna gå att koppla bort
apparaten från elnätet, antingen genom att ta
ut stickproppen från eluttaget, om åtkomligt,
eller med hjälp av en flerpolig strömbrytare
som installeras före eluttaget i enlighet med
kabeldragningsreglerna. Dessutom ska apparaten
jordas i enlighet med nationella elstandarder.
 
Använd inte förlängningskablar, grenuttag
eller adaptrar. När installationen är klar ska inte
SV
användaren kunna få åtkomst till de elektriska BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGSMATERIAL
komponenterna. Använd inte apparaten om du Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av
. Därför ska de olika delarna av förpackningen
är våt eller barfota. Använd inte denna apparat återvinningssymbolen
kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lokala
om nätkabeln eller stickkontakten är skadad, om bestämmelser för avfallshantering.
den inte fungerar som den ska eller om den har BORTSKAFFNING AV GAMLA HUSHÅLLSAPPARATER
Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller
skadats eller fallit ned på golvet.
återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
 Om elsladden är skadad ska den bytas ut mot För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av
hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna,
en likadan av tillverkaren, dess servicepersonal elektriska
ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades.
eller liknande kvalificerad tekniker för att undvika Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste
fara – risk för elstöt.
and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa att
 Om du behöver byta ut elsladden, kontakta ett Electrical
denna produkt bortskaffas på ett korrekt sätt hjälper du till att förhindra
negativa konsekvenser på miljön och människors hälsa.
auktoriserat Cylinda-center.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
på produkten eller i medföljande dokument anger att
Symbolen
denna produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in
till en miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
 VARNING: Försäkra dig om att apparaten är
avstängd och bortkopplad från elnätet innan
något underhållsarbete påbörjas, använd aldrig MILJÖRÅD
Förvärm bara ugnen om detta specificeras i tillagningstabellen eller i
ångtvätt – risk för elstöt.
ditt recept. Använd mörka eller svartlackerade ugnsformar eftersom de
 Använd inte starka slipande rengöringsmedel absorberar värme mycket bättre. Om en maträtt kräver långkok kommer
eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans den att fortsätta tillagas även när ugnen är avstängd.
OM EKODESIGN
glas eftersom de kan repa ytan, vilket kan leda till FÖRSÄKRAN
Denna produkt uppfyller de ekologiska designkraven i de europeiska
bestämmelserna 65/2014 och 66/2014 enligt den europeiska standarden
att glaset spricker.
 Se till att apparaten har svalnat innan du utför EN 60350-1.
någon form av rengöring eller underhåll. – risk för
brännskada.
 VARNING: Stäng av apparaten innan lampan
byts ut – risk för elstöt.
5
Användning och skötsel
BESKRIVNING
AV PRODUKTEN
1. Kontrollpanel
2. Fläkt och runt värmeelement
(dolt)
3. Sidostegar
(nivån anges på ugnens framsida)
4. Lucka
5. Övre värmeelement/
grillelement
6. Lampa
7. Identifieringsskylt
(ska inte tas bort)
8. Nedre värmeelement
(dolt)
1
5
2
3
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
6
7
8
4
Observera:
Under tillagning kan kylfläkten slås på och av för att minska energiförbrukningen.
I slutet av tillagningen, när ugnen stängts av, kan det hända att kylfläkten fortsätter att vara igång en stund.
KONTROLLPANEL
1
2
3
2
4
1. FUNKTIONSRATT
För att sätta på ugnen genom att
välja en funktion. Vrid till läget
för att stänga av ugnen.
3. TIDSKNAPP
För att välja de olika
inställningarna: längd, sluttid för
kokning, timer.
2. - / + KNAPPAR
För att minska eller öka värdet som
visas på displayen.
4. DISPLAY
6
5. TERMOSTATRATT
Vrid för att välja önskad
temperatur och aktivera den valda
funktionen.
5
6
6. LAMPA TERMOSTAT/
FÖRVÄRMNING
Tänds under uppvärmningsfasen.
Släcks när önskad temperatur har
uppnåtts.
Observera: Rattarna fälls in i panelen.
Tryck mitt på dem för att få ut dem.
SV
TILLBEHÖR
GALLERHYLLA
LÅNGPANNA
BAKPLÅT
UTDRAGBARA SKENOR
Används för att tillaga
mat eller som stöd till
ugnsformar, bakformar och
andra ugnssäkra kärl.
Används som ugnsplåt
för tillagning av kött, fisk,
grönsaker, tunnbröd etc.
eller för att samla upp
köttsafter placerad under
gallret.
Används för att baka bröd
och bakverk, men även för
kött, inbakad fisk, etc.
Dessa gör det lättare att
sätta in och ta ut tillbehören
från ugnen.
Antalet tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.
Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.
SÄTTA IN GALLRET OCH ANDRA TILLBEHÖR
1. Sätt in gallret vågrätt genom att skjuta det över
sidostegarna och se till att sidan med den upphöjda
kanten är vänd uppåt.
2. Övriga tillbehör, såsom långpannan och bakplåten,
sätts in horisontellt på samma sätt som gallret.
7
TA BORT OCH SÄTTA TILLBAKA SIDOSTEGARNA
1. Sidostegarna kan vara försedda med två
fästskruvar för bättre stabilitet.
4. För att montera tillbaka sidostegarna, passa först
in dem i deras övre fäste.
2. Ta bort skruvarna på båda sidorna med hjälp av
ett mynt eller ett verktyg.
5. Fortsätt att hålla dem uppe medan du skjuter in
dem i ugnsutrymmet.
3. För att ta bort sidostegarna, lyft upp dem (1) och
ta försiktigt ut den undre delen från dess fäste (2):
sidostegarna kan nu tas bort.
6. Sänk ned dem i det nedre fästet. Montera
fästskruvarna.
1
2
8
MONTERING AV UTDRAGBARA SKENOR
Observera: Det kan hända att de utdragbara skenorna
redan är monterade på sidostegarna: För att ta bort dem,
frigör först den nedre klämman och dra sedan ut dem.
SV
5. Upprepa dessa steg på den andra sidostegen på
samma nivå. De rörliga skenorna kan monteras på alla
nivåer.
1. Ta bort sidostegarna.
2. Ta av skyddsplasten från skenorna.
6. Sätt tillbaka sidostegarna.
3. Fäst den utdragbara skenans övre klämma på
sidostegen och låt den glida så långt som möjligt.
Sänk ner den andra klämman på plats.
7. Placera tillbehören på de utdragbara skenorna.
4. För att säkra sidostegen, tryck den nedre delen av
klämman stadigt mot sidostegen. Se till att de rörliga
skenorna kan röra sig fritt.
9
IBRUKTAGNING
1. STÄLLA IN TID OCH LJUD
Du måste ställa in tiden när du startar apparaten
första gången: ”AUTO” och ”0.00” lyser på displayen.
A
U
T
O
För att ställa in tiden, tryck på knapparna och på
samma gång: Ställ in tiden genom att använda och
knapparna.
Tryck på time(tid)-knappen för att bekräfta.
När du valt önskad tid är det möjligt att byta larmljud:
displayen visar “ton 1”.
A
U
T
O
2. BRÄNNA UR UGNEN
En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar
under tillverkningen. Detta är helt normalt. Innan
du börjar laga mat rekommenderar vi att du värmer
ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella lukter.
Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm från
ugnen och avlägsna eventuella tillbehör från dess
insida.
Värm upp ugnen till 250 °C i ungefär en timme. Ugnen
ska vara tom när detta görs. Följ instruktionerna för
att ställa in funktionen på rätt sätt.
Observera: Vi rekommenderar att du vädrar rummet efter att
du använt apparaten första gången.
För att välja önskat ljud, tryck på knapp , tryck
sedan på time-knappen för att bekräfta.
Observera: För att ändra tiden senare, t.ex. efter längre
strömavbrott, gå tillväga enligt ovan.
FUNKTIONER OCH DAGLIG ANVÄNDNING
. VÄLJ EN FUNKTION
För att välja en funktion, vrid väljarratten till symbolen
för önskad funktion.
AV
För att stänga av ugnen.
BELYSNING
För att tända ugnens innerbelysning.
ÖVER/UNDERVÄRME
För tillagning av alla slags rätter på en enda fals.
ÖVER/UNDERV.& FLÄKT
För tillagning av kött eller för att baka kakor med
flytande innehåll på en enda fals. Maten får en
jämn, gyllenbrun, knaprig yta och underdel.
Fylld tårta
150 - 190
30 - 85
3
Pajer
175 - 200
35 - 55
3
Fyllda grönsaker
175 - 200
50 - 60
2
GRILL
För att grilla stekar, kebab och korv, gratinera
grönsaker eller rosta bröd. Vid grillning av kött
rekommenderar vi att du använder en långpanna för
att samla upp stekskyn: Placera långpannan på en av
falsarna under gallret och tillsätt 500 ml kranvatten.
Tårtor
150 - 175
35–90
3
Småkakor
160 - 175
20–45
3
Fryst pizza
250
10 - 15
3
Lasagne/tillagad pasta/cannelloni/
pudding
200
45–65
3
Lamm/kalv/nöt/fläsk 1 kg
200
80–110
3
Kyckling/kanin/anka 1 kg
200
50–100
3
Rostat bröd
5'
200
2-5
5
175 - 200
40–60
3
Fiskfiléer/skivor
5'
200
20 - 30 *
4
3
Korv/grillspett/revbensspjäll/
hamburgare
5'
200
30 - 40 *
5
4
Ugnsbakad fisk/inbakad fisk 0,5 kg
(filéer, hela)
SMART CLEAN (Endast hos vissa modeller)
Effekten av ångan som släpps ut under detta
specialrengöringsprogram med låg temperatur
tillåter enkel borttagning av smuts och matrester.
Funktionen ska endast aktiveras när ugnen är kall.
Häll 200 ml kranvatten på ugnens botten och aktivera
funktionen när ugnen är kall. Ställ in timern på 30
minuter och temperaturen på 90 °C. När cykeln är
avslutad väntar du cirka 15 minuter innan du öppnar
luckan.
* Vänd maten efter halva tiden
TURBOGRILL
För att steka större köttbitar (lammstek, rostbiff,
kyckling). Vi rekommenderar att använda
en långpanna för att samla upp steksky: Placera
långpannan på en av falsarna under gallret och tillsätt
500 ml kranvatten.
Grillad kyckling 1 - 1,3 kg
-
200
55 - 70 *
2
Rostbiff, blodig 1 kg
-
200
35 - 45 **
3
Ugnsbakad potatis
-
200
45 - 55 **
3
Grönsaksgratäng
-
200
20 - 30
3
* Vänd maten efter halva tiden
10
1
** Vänd maten efter två tredjedelar av tiden (vid behov).
UPPTINING
För att tina frysta matvaror snabbare. Placera
maten på den mittersta ugnsfalsen. Låt maten
ligga kvar i förpackningen. Det förhindrar att ytan blir
torr.
NEDRE UGNSELEMENT
Använd denna funktion efter tillagning för att
bryna rättens undersida. Funktionen kan också
användas för långsam tillagning, så som för grönsaker
och köttgrytor.
VARMLUFT
Används för att laga flera maträtter som kräver
samma temperatur (t.ex. fisk, grönsaker, tårtor)
på två olika ugnsfalsar samtidigt. Funktionen gör det
möjligt att tillaga olika slags mat utan risk att de drar
åt sig lukt från varandra.
Tårtor
150–170
30–90
4
1
Fylld tårta
150 - 190
35–90
4
1
Småkakor
150 - 175
20–45
4
1
Bröd/Pizza/Focaccia
190 250
20 - 50
4
1
Fryst pizza
250
10–20
4
1
175 - 190
45 - 60
4
1
Lasagne och kött
200
50 - 100 *
4
1
Kött och potatis
200
45 - 100 *
4
1
Fisk och grönsaker
175
30 - 50 *
4
1
Pajer
* Beräknad tid: Maten kan tas ut från ugnen vid olika
tidpunkter beroende på hur du vill ha maten tillagad.
PIZZA
För hembakta pizzor. Använd den 3:e ugnsfalsen.
Förvärm ugnen genom att vrida termostatratten
till lämplig symbol och sätta in maten när den
inställda temperaturen har uppnåtts.
Pizza
250
10 - 30
3
SÅ HÄR LÄSER DU TILLAGNINGSTABELLERNA
Tabellen listar recept , om föruppvärmning är nödvändig
, temperatur , tillagningstid , tillbehör och nivå
som föreslås för tilllagning. Tillagningstiden startar från när du
sätter in maten i ugnen, men inkluderar inte uppvärmningen
(där sådan krävs). Temperaturer och tider är ungefärliga
och beror på mängden mat och på vilka tillbehör som
används. Använd i början de lägsta inställningarna som
rekommenderas och om tillagningen inte blir som du tänkt
dig kan du övergå till de högre inställningarna. Använd de
medföljande tillbehören och helst tårtformar och ugnsfasta
plåtar i mörk metall. Det går även att använda formar och
tillbehör i pyrex-glas eller stengods, men tillagningstiderna
blir en aning längre.
Tillbehör som visas:
Gallerhylla
Tårtform på galler
Långpanna/bakplåt
Tårtform på galler eller långpanna / bakplåt
Plåt med vatten
SV
. AKTIVERA EN FUNKTION
För att starta den valda funktionen, vrid
termostatratten för att ställa in önskad temperatur.
För att avbryta funktionen när som helst, stäng av
ugnen, vrid väljarratten och termostatratten till och
.
Så fort funktionen har aktiverats lyser LEDtermostaten upp och släcks igen när ugnen når den
valda temperaturen: Lägg in maten och fortskrid med
tillagningen.
Observera: Att sätta in maten i ugnen innan förvärmningen
är klar kan ha en negativ effekt på det slutliga
tillagningsresultatet.
. ANVÄNDA DEN ELEKTRONISKA
PROGRAMMERAREN
Genom att trycka på time(tid)-knappen är det
möjligt att välja olika funktioner för att hålla eller
programmera tillagningstiden.
Observera: Efter några sekunder utan interaktion ljuder en
summer och alla inställningar kommer att bekräftas.
STÄLLA IN TIMERN
Detta alternativ varken avbryter eller startar tillagningen,
men tillåter dig att använda displayen som timer, både
när ugnen är i funktion och när den är avstängd.
För att aktivera timern, tryck länge på time-knappen:
symbolen blinkar på displayen (1).
Använd och knapparna för att ställa in den
önskade längden: nedräkningen börjar efter några
sekunder. Displayen visar tiden och fortsätter lysa
för att bekräfta att timern har ställts in (2).
I slutet, tryck länge på time-knappen för att inaktivera
alarmet.
1
A
U
T
O
2
A
U
T
O
Anmärk: För att se nedräkningen och ändra den om
nödvändigt, tryck på time-knappen i 2 sekunder igen.
STÄLLA IN TILLAGNINGSTIDEN
Efter att ha valt och aktiverat funktionen kan du för
att stoppa den automatiskt ställa in en tillagningstid.
Tryck länge på time(tid)-knappen: Symbolen blinkar (3).
Tryck på time-knappen igen: DUR och AUTO kommer
att blinka på displayen (4).
Ställ in längden genom att använda och knapparna.
Efter några sekunder kommer displayen att visa
tiden medan AUTO fortsätter att lysa för att bekräfta
inställningen (5).
3
A
U
T
O
4
A
U
T
O
5
A
U
T
O
Anmärk: För att se hur mycket tid som är kvar och ändra den
återstående tillagningstiden, upprepa stegen ovan.
När den inställda tillagningstiden är över kommer ett
larmljud att ringa och tillagningen kommer att stoppas (6).
6
A
U
T
O
Tryck länge på time-knappen för att inaktivera larmet.
Återställ väljarratten och termostaratten till och för
att stänga av ugnen.
11
HELAUTOMATISKT PROGRAM / FÖRDRÖJD START
Du kan fördröja starten av funktionen genom att
programmera dess sluttid.
Efter att du ställt in längden, tryck på time-knappen
tills display visar END (7).
Tryck på knapparna och för att välja den önskade
tillagningstiden. Efter några sekunder visar displayen
tiden medan symbolen släcks och AUTO fortsätter
att lysa för bekräfta inställningen (8).
Observera: För att se och ändra de gjorda inställningarna,
uppreda stegen ovan.
Funktionen kommer att förbli pausad tills symbolen
lyser upp: vid den tidpunkten fortsätter ugnen
automatiskt med det valda tillagningsläget (9).
7
A
U
T
O
8
A
U
T
O
9
A
U
T
O
I slutet, tryck länge på time-knappen för att inaktivera
larmet. Återställ väljarratten och termostatratten till
och för att stänga av ugnen.
Observera: Genom att endast välja sluttiden (utan
längdinställning) kommer funktionen att starta genast.
Tillagningen kommer fortsätta till den erfordeliga sluttiden.
12
GODA RÅD
HUR DU SKA LÄSA TILLAGNINGSTABELLEN
Tabellen listar den bästa funktionen, tillbehören och
nivån som ska användas för att laga olika typer av
mat.
Tillagningstiden startar från när du sätter in maten
i ugnen, men inkluderar inte uppvärmningen (där
sådan krävs).
Temperaturer och tider är ungefärliga och beror på
mängden mat och på vilka tillbehör som används.
Använd i början de lägsta inställningarna som
rekommenderas och om tillagningen inte blir som du
tänkt dig kan du övergå till de högre inställningarna.
Använd de medföljande tillbehören och helst
tårtformar och ugnsfasta plåtar i mörk metall. Det går
även att använda formar och tillbehör i pyrex-glas
eller stengods, men tillagningstiderna blir en aning
längre.
TILLAGNING AV OLIKA SORTERS MAT SAMTIDIGT
Varmluft gör det möjligt att tillaga olika livsmedel
(såsom fisk och grönsaker) på olika nivåer i ugnen
samtidigt.
Ta ut den maträtt som kräver kortare tillagningstid
och låt tillagningen fortsätta för maträtter som kräver
längre tid.
SV
PIZZA
Smörj bakplåtarna en aning för att pizzan ska få en
knaprig botten.
Sprid ut mozzarellaost över pizzan då den gräddats
2/3 av tiden.
KÖTT
Använd alla typer av bakplåtar eller glasformar som
passar för storleken på det köttstycke som ska tillagas.
När du steker kött är det bra om du häller lite
buljong i botten på kokkärlet och öser köttet under
tillagningen för att ge det smak. När steken är klar, låt
den vila i ugnen i ytterligare 10-15 minuter, eller slå in
den i aluminiumfolie.
När du ska grilla kött blir tillagningen mer jämn om
du använder bitar som är lika tjocka. Köttbitar som
är mycket tjocka kräver längre tillagningstid. För att
undvika att de bränns på ytan, placera dem på större
avstånd från grillen genom att sätta gallret på en
lägre ugnsfals. Vänd på köttet när 2/3 av tiden har
gått.
För att samla upp köttsaften, placera en långpanna
med en halvliter vatten under gallret där köttet ligger.
Fyll på om nödvändigt.
EFTERRÄTTER
Baka bakverk med över- och undervärme på en enda
ugnsfals.
Använd bakformar i mörk metall och placera dem
alltid på det medföljande gallret.
För tillagning på flera nivåer, välj funktionen Varmluft
och placera ugnsformarna på olika ugnsfalsar för att
underlätta cirkulationen av varmluft.
För att se om ett jäst bakverk är färdiggräddat, för
in en sticka i den högsta delen av kakan. Om stickan
kommer ut ren är kakan färdig.
Om du använder teflonformar ska du inte smörja
kanterna eftersom kakan då kanske inte jäser jämnt
på sidorna.
Om bakverket "sväller" under gräddningen, använd
en lägre temperatur nästa gång och minska eventuellt
mängden tillsatt vätska eller blanda smeten mer
försiktigt.
För efterrätter med flytande fyllning (cheesecake
eller fruktpaj) ska funktionen Över/underv.& fläkt
användas.
Om bakverket får en fuktig botten, byt till lägre
ugnsfals och sprid ströbröd på botten av formen
innan du tillsätter smeten.
13
RENGÖRING
Använd inte
ångrengöringsutrustning.
Använd skyddshandskar när
detta görs.
Åtgärderna ska utföras med kall
ugn.
Koppla bort ugnen från elnätet.
INRE OCH YTTRE YTOR
• Rengör ytorna med en fuktig trasa av mikrofiber. Om
de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pHneutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
INSIDAN
• Efter varje användning, låt ugnen svalna och
rengör den sedan, helst medan den fortfarande
är varm, för att ta bort eventuella avlagringar eller
fläckar som orsakas av matrester. För att torka
eventuell kondens som bildas som ett resultat av
tillagning av mat med hög vattenhalt, låt ugnen
svalna helt och torka sedan av den med en trasa
eller svamp.
TILLBEHÖR
Blötlägg tillbehören i en lösning med handdiskmedel
efter användning. Hantera dem med grytlappar om
de fortfarande är varma.
14
Använd inte stålull, slipsvampar
eller slipande/frätande
rengöringsmedel, eftersom
dessa kan skada apparatens ytor.
•
Använd inte frätande eller slipande
rengöringsmedel. Om en produkt av denna
typ av misstag skulle spillas på apparaten ska
du omedelbart rengöra med en fuktig trasa av
mikrofiber.
•
Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande
rengöringsmedel.
Det går att ta av ugnsluckan för att underlätta
rengöring av ugnen.
•
Matrester kan avlägsnas med en diskborste eller
svamp.
SV
UNDERHÅLL
Använd skyddshandskar när
detta görs.
Åtgärderna ska utföras med kall
ugn.
Koppla bort ugnen från elnätet.
DEMONTERA UGNSLUCKAN
1. Öppna ugnsluckan helt.
4. Ta ett fast tag i dörren med båda händerna - håll
inte i handtaget.
Ta helt enkelt av luckan genom att fortsätta att stänga
den samtidigt som du drar den uppåt tills den lossnar
från fästet.
~15°
b
2. Sänk spärrarna så långt ner som möjligt.
a
a
b
5. Lägg ned luckan på sidan på ett mjukt underlag.
3. Stäng luckan så mycket som det går.
~60°
15
MONTERA UGNSLUCKAN
1. Flytta luckan mot ugnen medan gångjärnens
krokar ställs i höjd med deras fästen.
5. Tryck försiktigt för att kontrollera att hakarna är i
rätt läge.
“CLICK”
2. Säkra den övre delen i dess fäste.
3. Sänk luckan och öppna den sedan helt.
4. Sänk spärrarna till ursprungligt läge: Se till att du
sänker dem helt.
a
b
16
6. Testa att stänga luckan och kontrollera att den är i
linje med kontrollpanelen. Om den inte är det,
upprepa stegen ovan: Dörren kan skadas om den inte
fungerar som den ska.
SV
ATT BYTA GLÖDLAMPA
1. Koppla bort ugnen från elnätet.
2. Skruva av locket från lampan, byt ut glödlampan
och skruva tillbaka locket på lampan.
Observera: Använd endast halogenlampor av typ 20-40
W/230 V, typ G9, T300 °C.
Glödlampan som används i produkten är särskilt utformad
för hushållsapparater och lämpar sig inte för allmän
rumsbelysning i hemmet (EG-förordning 244/2009).
Glödlamporna finns att köpa av vår kundservice.
- Om du använder halogenlampor ska du inte hantera
dem med bara händerna eftersom dina fingeravtryck kan
orsaka skador. Använd inte ugnen förrän du har satt tillbaka
lamplocket.
3. Anslut ugnen till elnätet igen.
LUCKANS SÄKERHETSANORDNING
När lucklåset är installerat måste luckan stängas
manuellt.
För att öppna luckan med säkerhetsanordningen, se
Bild. 1.
Luckans säkerhetsanordning kan avlägsnas genom att
följa dessa bilder (se Bild. 2).
2.
1.
17
FELSÖKNING
Eventuella problem som inträffar eller fel som uppstår kan oftast lösas på ett enkelt sätt.
Innan du kontaktar kundservice, läs i tabellen nedan för att se om du kan lösa problemet själv.
Om problemet kvarstår, kontakta närmaste kundservice.
Läs säkerhetsinstruktionerna noggrant innan någon av åtgärderna nedan utförs
PROBLEM
MÖJLIG ORSAK
Strömavbrott.
Ugnen fungerar inte.
Frånkopplad från elnätet.
Felfunktion.
LÖSNING
Kontrollera att ström finns och att ugnen är
ansluten till elnätet.
Stäng av ugnen och starta den igen för att
se om problemet kvarstår.
Ugnen värms inte upp.
Vald funktion.
Välj en annan funktion. Stäng av ugnen och
starta den igen för att se om problemet
kvarstår.
Klockan blinkar.
Strömavbrott.
Klockan behöver ställas in för att ugnen åter
ska fungera. Följ instruktionerna i avsnittet
"Första användning”.
Displayen visar bokstaven "F" följt Fel.
av ett nummer.
Kontakta närmaste kundservice och ange
numre efter bokstaven "F".
Luckan stängs inte korrekt.
Kontrollera att säkerhetsspärrarna är i rätt
läge genom att följa instruktionerna för att
ta bort och sätta tillbaka luckan i avsnittet
"Underhåll".
Säkerhetsspärrarna är i fel läge.
valda funktionen är inte
Välj funktionen igen. Ta bort
Tillagningen startar inte och/eller Den
kompatibel med åtgärden som du vill stektermometern och sätt sedan in den
en ljudsignal avges.
utföra.
igen.
Lampan fungerar inte.
Lampan behöver bytas ut.
Ugnen avger ljud även när den är Kylfläkten är på.
avstängd.
18
Följ instruktionerna för byte av glödlampa i
avsnittet "Underhåll".
Öppna luckan eller vänta tills
kylningsprocessen är klar.
SV
PRODUKTBLAD
Produktens fullständiga specifikationer, inklusive energieffektivitetskvoten för denna ugn, kan läsas och
laddas ner från vår webbplats www.cylinda.se
WWW
KUNDSERVICE
FÖRE DU KONTAKTAR VÅR CYLINDA-SERVICE:
1. Kontrollera om problemet kan lösas på egen hand
med de åtgärder som beskrivs i tabellen Felsökning.
2. Stäng av ugnen och starta den igen för att se om
problemet kvarstår.
OM FELET KVARSTÅR ÄVEN EFTER ATT DU HAR
UTFÖRT ALLA NÖDVÄNDIGA KONTROLLER,
KONTAKTA NÄRMASTE CYLINDA-KUNDSERVICE.
För att få service, ring numret som anges på
garantihäftet som medföljer produkten eller följ
instruktionerna som anges på vår webbsida. Förbered
dig att uppge:
• En kort beskrivning av felet.
• Exakt modell på din produkt.
• Servicekoden (numret som följer ordet SERVICE på
typskylten som finns på produkten. Denna sitter på
höger innerkant och syns när luckan är öppen).
• Servicekoden står även i garantihäftet.
• Din fullständiga adress.
• Ett kontakttelefonnummer.
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
Observera: Om reparation krävs, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad som garanterar användning av originaldelar
och korrekt utförd reparation.
Se det medföljande garantihäftet för mer information om
garantin.
19
90°C
x2
345
20
540
95
482
595
89° max
537
572
5,5
6
4
595
538
min 550
min 550
min 500
600
30
min 500
min 560
30
5
20
min 560
583 + 2
SV
x2
21
?
service
• Vi har service i hela landet / Nationwide service
• Gå in på www.cylinda.se / Visit www.cylinda.se
• Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa) / Call 0771-25 25 00
400011228417
Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentuna
uppge
• Maskintyp / Model code
• Problembeskrivning / Problem description
• Serienummer / Serial number • Namn och adress / Name and address
• Inköpsdatum / Purchase date • Ditt telefonnummer / Phone number
Download PDF

advertising