Whirlpool S20D FSS10-A/G Instruction for Use


Add to my manuals
25 Pages

advertisement

Whirlpool S20D FSS10-A/G Instruction for Use | Manualzz
3nl33115.fm Page 80 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
GEBRUIKSAANWIJZING
ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN ..........PAGINA 81
MILIEUTIPS ..........................................................................PAGINA 81
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN .....................................................................PAGINA 82
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT ......................PAGINA 83
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL .......................PAGINA 84
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK/KOELVAK ...............PAGINA 86
GEBRUIK VAN DE IJSDISPENSER
(NIET OP ALLE MODELLEN) .........................................PAGINA 90
GEBRUIK VAN DE AUTOMATISCHE
IJSMAKER (NIET OP ALLE MODELLEN)....................PAGINA 91
GEBRUIK VAN DE WATERDISPENSER
(NIET OP ALLE MODELLEN) .........................................PAGINA 92
BEWAKINGSFUNCTIE EN VERVANGING
WATERFILTER (NIET OP ALLE MODELLEN)...........PAGINA 93
VENTILATIESYSTEEM IN HET KOELVAK ................PAGINA 95
GIDS VOOR DE INTERNE ONDERDELEN ................PAGINA 96
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN
VAN VOEDINGSMIDDELEN ..........................................PAGINA 97
MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN MET
DE IJSMAKER ......................................................................PAGINA 99
ONDERHOUD EN REINIGING ....................................PAGINA 100
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ LANGDURIGE
AFWEZIGHEID ..................................................................PAGINA 101
OPSPOREN VAN
STORINGEN / KLANTENSERVICE ............................PAGINA 102
KLANTENSERVICE..........................................................PAGINA 104
80
3nl33115.fm Page 81 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN
• Het door u aangeschafte product is een
apparaat dat uitsluitend voor huishoudelijke
gebruik bestemd is
Voor een optimaal gebruik van uw apparaat
is het raadzaam de gebruiksaanwijzing,
waarin u een beschrijving van het apparaat
en wenken voor het conserveren van
voedingsmiddelen vindt, aandachtig door te
lezen.
Bewaar dit boekje voor toekomstige
raadpleging.
1. Controleer na het uitpakken van het apparaat
of het niet beschadigd is en of de deur perfect
sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf
de levering van het product van eventuele
schade op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten
alvorens het apparaat in werking te stellen, om
het koelcircuit perfect te kunnen laten
functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische
aansluiting door een gekwalificeerd technicus
worden verricht overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
veiligheidsvoorschriften.
4. Reinig de binnenkant van het apparaat voordat
u het in gebruik neemt.
MILIEUTIPS
1. Verpakking
Het verpakkingsmateriaal is voor 100%
recyclebaar en draagt het recyclingssymbool.
Houd u aan de plaatselijke voorschriften
wanneer u het weggooit.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken,
stukken polystyreen enz.) moet buiten het
bereik van kinderen worden gehouden, omdat
het een bron van gevaar kan vormen.
2. Afdanken van het apparaat
De koelkast is vervaardigd van materiaal dat kan
worden gerecycled.
Maak het apparaat op het moment van het
afdanken onbruikbaar door de voedingskabel
door te snijden en de deuren en schappen te
verwijderen zodat kinderen niet makkelijk in de
koelkast kunnen komen.
Wanneer u hem afdankt, dienen de plaatselijke
voorschriften voor afvalverwerking te worden
nageleefd. Breng het apparaat naar een
daarvoor bestemde afvalverwerkingplaats en
laat het niet onbeheerd achter, zelfs niet voor
een paar dagen, want dat kan gevaarlijk zijn voor
kinderen.
Informatie:
Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat
R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a).
Voor apparaten met isobutaan (R600a):
isobutaan is een natuurlijk gas dat het milieu niet
belast, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom
noodzakelijk om te controleren of de leidingen
van het koelcircuit niet beschadigd zijn.
Conformiteitsverklaring
• Dit apparaat is bestemd voor het conserveren
van voedingsmiddelen en is vervaardigd in
overeenstemming met de Europese Richtlijnen
89/109/CEE, 90/128/CEE, 02/72/CEE.
• Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en
op e markt gebracht in overeenstemming
met:
- de veiligheidsvereisten van de
Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;
- de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn
89/336/EEG gewijzigd door de Richtlijn
93/68/EEG;
- de elektrische veiligheid van het apparaat is
alleen verzekerd als het correct aangesloten is
op een deugdelijke geaarde installatie volgens
de wettelijke voorschriften.
81
3nl33115.fm Page 82 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
• Gebruik het koelvak uitsluitend voor het
bewaren van verse voedsel en het vriesvak
uitsluitend voor het bewaren van
diepvriesproducten, het invriezen van verse
voedsel en het maken van ijsblokjes.
• Zorg ervoor dat de koelkast na de installatie
niet op de voedingskabel staat.
• Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak
want deze kunnen ontploffen.
• Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de
vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn
dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
• Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de
stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden begint.
• Installeer de koelkast niet in de buurt van een
warmtebron.
• Bewaar of gebruik geen benzine of andere
gassen en licht ontvlambare stoffen in de
buurt van de koelkast of andere elektrische
huishoudelijke apparaten. De dampen die
hieruit voortkomen kunnen brand of
explosies veroorzaken.
• Laat voor een goede ventilatie een ruimte van
1 cm aan beide zijkanten en boven het
apparaat vrij.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd worden door de behuizing van
het apparaat of door het ombouwmeubel.
• Het apparaat moet worden aangesloten op
een watertoevoer die drinkwater of chemisch
gezuiverd water levert.
82
• Installeer het apparaat waterpas op een vloer
die het gewicht kan dragen en in een ruimte
die geschikt is voor de afmetingen en het
gebruik van het apparaat.
• Gebruik de koelkast niet in omgevingen waar
de temperatuur onder de 13°C kan dalen.
Plaats het apparaat in een droge en goed
geventileerde ruimte.
• Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het
apparaat om te voorkomen dat de vloer
beschadigd raakt (b.v. parket).
• Gebruik geen mechanische toestellen of
andere middelen om het ontdooiproces te
versnellen anders dan die middelen die zijn
aanbevolen door de fabrikant.
• Beschadig het circuit van de koelvloeistof niet.
• Gebruik geen elektrische apparaten binnen in
de conserveringsvakken voor ingevroren
voedsel van het apparaat, tenzij deze van het
type zijn dat door de fabrikant is aanbevolen.
• Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te
worden door jonge kinderen of lichamelijk
gehandicapten.
• Om het risico te vermijden dat kinderen in de
koelkast opgesloten raken en stikken, mag
hen niet worden toegestaan in het apparaat te
spelen of zich hierin te verstoppen.
• De voedingskabel mag uitsluitend worden
vervangen door een bevoegd technicus.
• Gebruik geen verlengingen of meervoudige
adapters.
• Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de
vrieselementen niet in (indien bijgeleverd.
3nl33115.fm Page 83 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
Vriesvak
S. Automatische ijsmaker
T. Roosters
U. Lage korf
V. Hoge korf
W. Bak voor ijsblokjes
X. Inzetstuk binnendeur vriezer
Y. Vak binnendeur vriezer
Z. Binnenlampje
Koelvak
A. Binnenlampje
B. Lampje in het midden
C. Verstelbaar schap
D. Deksel van lade
E. Lade
F. Groentelade
G. Schuifknop groentelade
H. Vleeslade
I. Schuifknop vleeslade
K. Vak
L. Vak met flessenhouders
M. Vak 2 liter. met flessenhouders
N. Vak 0,75 liter.
O. Afscheider plankje
P. Eierbakje
Q. Waterfilter (niet op alle modellen)
R. Multiflow
83
3nl33115.fm Page 84 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL
Drukknoppen om de vakken aan / uit te zetten, het menu te doorlopen, keuze en
bevestiging
1
2
3
4
5
6
1. Temperatuurknop vriesvak
2. Temperatuurknop koelkast
3. Drukknop om het menu te doorlopen
4. Drukknop bevestiging
5. Drukknop om de ijsmaker aan / uit te zetten
6. Drukknop om het hele apparaat aan / uit te
zetten
Pictogrammen functies en instellingen
Functies en instellingen voor het koelvak en het
vriesvak
Pictogrammen van product, alarmen of storingen
Pictogrammen van apparaat en keuze van
ijsblokjes
84
3nl33115.fm Page 85 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
Functies en instellingen voor het vriesvak
Deur vriesvak en/of koelvak open
Functie “Party” ingesteld
Ingestelde temperatuur in het vriesvak
Functies en instellingen van het koelvak
Functie snelvriezen
Ingestelde temperatuur in het koelvak
Functie snelkoelen
Functie vakantie
Pictogrammen van product, alarmen of storingen
6th Sense functie geactiveerd. Het apparaat brengt zich in de staat die vereist wordt om de
voedingsmiddelen zo optimaal mogelijk te conserveren
Functie toetsenblokkering ingesteld
Alarmpictogrammen, meestal vergezeld van een geluidsalarm
Storingspictogram en servicebel
Beschikbare functies en instellingen voor de ijsmaker en het waterfilter
Keuze voor ijsblokjes of gemalen ijs
Geeft de staat van het waterfilter aan
85
3nl33115.fm Page 86 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
GEBRUIK VAN HET VRIESVAK/KOELVAK
Sluit het apparaat aan op de waterleiding en het elektriciteitsnet (zie de Installatiehandleiding).
Bij het maken van de elektrische aansluiting licht het display op en
verschijnen gedurende enkele seconden alle pictogrammen.
Op het display van het vriesvak verschijnen twee streepjes, het
pictogram
licht op, terwijl het display van het koelvak een van te
voren in de fabriek ingestelde temperatuur van +5°C weergeeft.
Gedurende de periode dat het apparaat op de in de fabriek vooraf
ingestelde temperatuur komt, knippert het alarmlampje
, klinkt het
geluidssignaal en verschijnen er twee oplichtende streepjes op het display
van het vriesvak. Dit betekent dat het apparaat nog niet de optimale
temperatuur voor de conservering van de voedingsmiddelen bereikt heeft.
Druk op de knop
om het geluidsalarm uit te schakelen.
Het lampje
houdt op met knipperen wanneer de temperatuur in het
vriesvak minder dan -12°C is, op het display verschijnt de temperatuur
van -18°C en op dit punt kunnen de voedingsmiddelen in het vriesvak
geplaatst worden.
Nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 2/3 uur voordat de juiste temperatuur wordt
bereikt voor het conserveren van een normale lading van het koelvak.
BELANGRIJK:
• Als er voedsel in de koelkast wordt geplaatst voordat het apparaat de juiste temperatuur voor de
conservering van de voedingsmiddelen heeft bereikt , dan kunnen deze bederven.
• Het instellen van de knoppen van het vriesvak en het koelvak op een lagere (koudere) stand dan de
aanbevolen stand, zal de temperatuur in de vakken niet sneller laten afkoelen.
• Zet geen voedsel in de koelkast in de buurt van de luchtuitlaatopeningen.
• Een ingebouwde externe vochtregelaar voorkomt overmatige vochtvorming op de frontale randen; het
is normaal dat deze randen soms warm aanvoelen.
De binnenverlichting gaat branden wanneer beide deuren geopend worden.
86
3nl33115.fm Page 87 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
DE FUNCTIES SELECTEREN
Temperatuur vriesvak
Geeft de interne temperatuur weer die in het vriesvak is ingesteld.
De ingestelde temperatuur wordt in het geheugen opgeslagen en automatisch hersteld, ook na een
eventuele stroomuitval of nadat het apparaat met de stand-by knop is uitgeschakeld.
Selectie en regeling van de temperatuur in het vriesvak
Om de interne temperatuur te veranderen moet de knop freezer temp worden ingedrukt totdat de
gewenste waarde bereikt wordt. De gekozen temperatuur knippert gedurende maximaal 5 seconden
en wordt daarna automatisch bevestigd.
Snelvriezen
Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden ingevroren.
De functie wordt geactiveerd door meerdere keren op de menu-knop te drukken tot het symbool
van snelvriezen verschijnt .
Het symbool knippert en ook de deur van het vriesvak wordt verlicht, druk op ok om te bevestigen.
Deze functie schakelt zich uit na 24 uur of door het herhalen van de eerdergenoemde handeling.
Temperatuur koelvak
Geeft de in het koelvak ingestelde temperatuur weer.
De ingestelde temperatuur wordt in het geheugen opgeslagen en automatisch hersteld, ook na een
eventuele stroomuitval of nadat het apparaat is uitgeschakeld met de stand-by knop.
Selectie en regeling van de temperatuur in het koelvak
Om de interne temperatuur te veranderen moet de knopfridge temp worden ingedrukt totdat de
gewenste waarde bereikt wordt. De gekozen temperatuur knippert gedurende maximaal 5 seconden en
wordt daarna automatisch bevestigd.
Snelle afkoeling
Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden ingevroren.
De functie wordt geactiveerd door meerdere keren op de menu-knop te drukken tot het symbool
van snel afkoelen verschijnt .
Het symbool knippert en ook de deur van de koelkast wordt verlicht, druk op ok om te bevestigen.
Deze functie schakelt zich uit na 6 uur, of door het herhalen van de eerdergenoemde handeling.
Opmerking: gedurende de selectiefase van de gekozen functie heeft de gebruiker 5 seconden tijd
om te kiezen en om met de toets ok zijn keuze te bevestigen, anders moet de gebruiker opnieuw
beginnen door op de menu-toets te drukken.
Functie
De 6th Sense functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer:
• er een aanzienlijke hoeveelheid voedingsmiddelen in de koelkast en/of het vriesvak zijn geplaatst
• de deur van de koelkast en/of de vriezer lange tijd open is gebleven
• er een langdurige stroomuitval is geweest en de interne temperatuur van het apparaat gestegen is
tot een niveau dat te hoog is voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.
Het pictogram
knippert ongeveer drie seconden, waarna het blijft branden totdat de
optimale conserveringsomstandigheden automatisch hersteld zijn.
87
3nl33115.fm Page 88 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
DE FUNCTIES SELECTEREN
Vakantie
Deze functie deactiveert de koeling in het koelvak in het geval de gebruiker lange tijd afwezig is.
De functie wordt geactiveerd door op de menu-knop te drukken totdat het symbool vakantie
verschijnt
.
Het symbool knippert en het koelvak geeft de temperatuur niet aan, op ok drukken om te
bevestigen. Om de koelfunctie van het koelvak weer te activeren, moet deze handeling worden
herhaald.
Belangrijk: nadat deze functie is geactiveerd, moet bederfelijk voedsel uit het koelvak worden
verwijderd en moet de deur gesloten blijven, de koelkast zal een temperatuur behouden die
voldoende is om de vorming van luchtjes te voorkomen.
Party modus
De functie wordt geactiveerd door meerdere keren op de menu-knop te drukken tot het symbool
van party modus verschijnt .
Het symbool knippert, druk op ok om te bevestigen.
Met deze functie kunnen dranken in het vriesvak gekoeld worden.
De functie is actief wanneer het pictogram brandt. Nadat de functie 30 minuten geactiveerd geweest
is (de tijd die nodig is om een fles van 0,75 liter te koelen zonder dat het glas breekt), gaat het
pictogram knipperen en klinkt er een geluidssignaal, het display licht op. Haal de fles uit het vriesvak
en schakel de functie uit door op de toets ok te drukken.
Belangrijk: laat de fles niet langer in het vriesvak dan nodig is om hem te koelen.
Toetsenblokkering
Met deze functie kunnen eventuele onopzettelijke wijzigingen van de instellingen of uitschakeling van
het apparaat worden voorkomen.
Druk 3 seconden tegelijkertijd op de toetsen freezer temp en fridge temp tot het symbool
gaat branden: de activering wordt bevestigd door een geluidssignaal.
Om de functie uit te schakelen dezelfde procedure volgen, totdat het symbool
niet langer
brandt.
Stand-by
Deze functie dient om zowel het koelvak als het vriesvak buiten werking te stellen.
Om de stand-by functie te activeren de knop
3 seconden lang indrukken, in het bovenste deel van
het display worden twee streepjes weergegeven, die aangeven dat de stand-by-functie is geactiveerd.
Om de functie te herstellen moet dezelfde procedure worden gevolgd totdat de eerder ingestelde
temperaturen op het display te zien zijn.
Wanneer het apparaat op stand-by staat, is het licht in het koelvak en het vriesvak uit. Bedenk echter
dat het apparaat hierdoor niet van de elektrische voeding wordt afgekoppeld.
88
3nl33115.fm Page 89 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
DE FUNCTIES SELECTEREN
Alarmen
Een geluidssignaal en visuele signalen geven aan dat een alarm is geactiveerd.
Het display licht op iedere keer dat er zich een alarmsituatie voordoet.
Alarm temperatuur vriesvak
Er wordt een geluidssignaal geactiveerd: het alarmsymbool knippert terwijl de
temperatuursaanwijzingen op het display vervangen zijn door twee streepjes.
Wordt geactiveerd wanneer:
• het apparaat voor de eerste keer op het elektriciteitsnet wordt aangesloten of nadat het een
periode niet actief is geweest
• de temperatuur van het vriesvak ongeschikt is
• Er een hoeveelheid in te vriezen levensmiddelen is geladen, die groter is dan de hoeveelheid die op
het serienummerplaatje is aangegeven.
• De deur van de vriezer lange tijd open is gebleven.
Opmerkingen: in deze omstandigheden kan de melding Sense automatisch verschijnen.
Alarm Black Out
Op het display van het vriesvak wordt de maximale temperatuur weergegeven die bereikt is tijdens
de periode waarin er geen stroom was. Tegelijkertijd gaat het alarmpictogram branden en wordt het
geluidsalarm geactiveerd.
Wordt geactiveerd wanneer:
• er een langdurige stroomuitval is geweest en de interne temperatuur van het vriesvak gestegen is
tot een niveau dat te hoog is voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.
Om de alarmfunctie uit te schakelen de toets ok minstens 3 seconden lang indrukken, op
het display verschijnt de eerder ingestelde temperatuur.
Let op: het is raadzaam de staat van de voedingsmiddelen in beide vakken te controleren voordat u
overgaat tot het opnieuw invriezen of consumeren.
Bedrijfsalarmen
In geval van een alarm met betrekking tot de werking, worden op het display van het koel- of
vriesvak, afhankelijk van de plaats van de storing, alarmindicaties weergegeven (zoals bijv. SF of D
enz... ) de klantenservice bellen en de weergegeven code vermelden.
Alarm deuren vriesvak/koelkast open
Het symbool van de deur van de vriezer/koelkast (of beide) gaat branden en tegelijkertijd klinkt er
een geluidssignaal.
Wordt geactiveerd wanneer:
• een of beide deuren langer dan 2 minuten open gebleven zijn.
Druk op ok om het geluidsalarm uit te schakelen.
Als de deur nog 2 minuten langer open blijft, wordt het geluidssignaal opnieuw geactiveerd.
Sluit de deur(en) en druk op de toets ok.
Opmerking: in deze omstandigheden kan de melding Sense automatisch verschijnen.
89
3nl33115.fm Page 90 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
GEBRUIK VAN DE IJSDISPENSER
(NIET OP ALLE MODELLEN)
ON/OFF ijsmaker
De functie activeert en/of deactiveert de productie van ijs.
Om hem te activeren en/of te deactiveren de knop ice on-off drie seconden lang indrukken.
Keuze ijs
De functie is geactiveerd als het symbool
verlicht is. Na op de knop ice mode te hebben gedrukt,
is het mogelijk het symbool te kiezen dat bij het gewenste type ijs hoort (respectievelijk gemalen of
blokjes) wat daarna gaat branden.
Om het ijs weg te nemen:
1.druk op de knop ice mode en kies het gewenste type ijs.
2.Duw met een glas tegen de hendel van de ijsdispenser. Houd het glas
dichtbij de opening waaruit het ijs naar buiten komt, zodat dit niet buiten
het glas valt.
3.Om de ijsautomaat te activeren is het niet nodig dat u met veel kracht tegen
de hendel drukt. Door krachtig te drukken krijgt u noch sneller, noch meer ijs.
4.Het is raadzaam het glas langzaam weg te trekken om de toevoer van het
ijs te stoppen en te voorkomen dat het ijs blijft komen.
5.Het wordt geadviseerd geen erg dunne glazen te gebruiken voor het
wegnemen van ijs.
A
Opmerking:
de eerste series ijsblokjes kunnen slecht van smaak zijn; gooi hen daarom weg. Het ijs komt uit de ijsbak
van de ijsmaker die in het vriesvak zit.
Wanneer het glas tegen de externe hendel wordt geduwd, gaat het licht binnen in de dispenser branden,
dit gaat weer uit als de hendel wordt losgelaten en zich een valklep opent tussen de ijsbak en de dispenser.
Wanneer het glas van de hendel wordt verwijderd, gaat de valklep dicht.
De ijsdispenser functioneert niet wanneer de deur van het vriesvak openstaat. Als u grote hoeveelheden
ijsblokjes nodig heeft, wordt geadviseerd hen rechtstreeks uit de ijsbak van de ijsmaker te halen en niet
uit de dispenser.
Bij gemalen ijs worden de ijsblokjes voor afgifte vergruizeld. Daardoor kan het iets langer duren voordat
het vergruizelde ijs wordt afgegeven. Het lawaai van de ijsmaler is normaal en de stukjes ijs kunnen
verschillende afmetingen hebben.
Wanneer u na het selecteren van vergruizeld ijs ijsblokjes kiest, komt er met de eerste ijsblokjes een kleine
hoeveelheid vergruizeld ijs mee. Na inschakeling van de koelkast duurt het ongeveer een nacht voordat
zich de eerste ijsblokjes vormen.
• Wanneer de hendel wordt ingedrukt en er niets uitkomt, de keuze veranderen van gemalen ijs naar
ijsblokjes of andersom om eventueel geblokkeerde stukken ijs te verwijderen.
• Wanneer de hendel nu wordt ingedrukt en er nog niets uitkomt, een paar minuten wachten en de handeling
herhalen.
• Indien er sprake is van condens in de buurt van de ijs- of waterdispenser, op de bijbehorende schakelaar
drukken (gemarkeerd met A op de afbeelding) om het mechanisme tegen beslaan te activeren.
90
3nl33115.fm Page 91 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
GEBRUIK VAN DE AUTOMATISCHE
IJSMAKER (NIET OP ALLE MODELLEN)
Handige tips voor het gebruik van de automatische
ijsmaker
Wanneer de deur van het vriesvak open is, wordt geadviseerd
het deurtje vrij te houden omdat het dient als sensor om het
overhevelen van het ijs uit de automatische ijsmaker in de bak op
de binnendeur te blokkeren.
Om de ijsbak te verwijderen en weer terug te plaatsen:
1. Steek vier vingers in de opening aan de onderkant van de bak
en plaats uw duim op de ontgrendelingsknop.
2. Druk, terwijl u de onderkant van de bak met beide handen
vasthoudt, op de ontgrendelingsknop en til de bak omhoog en
trek hem eruit. Het is niet nodig om de knop van de ijsmaker
op OFF te zetten: De ijsmaker maakt geen ijs als de bak niet in
de deur geplaatst is.
• De normale ijsproductie bestaat uit ongeveer 7-9 series
ijsblokjes in 24 uur.
Voor het onderhoud van de ijsbak:
1. De bak leegmaken. Indien nodig het ijs in warm water laten
smelten.
Nooit scherpe voorwerpen gebruiken om het ijs in de bak
kapot te maken. Hierdoor kunnen de bak en het
dispensermechanisme beschadigd worden.
2. De ijsbak met een mild reinigingsmiddel afwassen, goed
afspoelen en zorgvuldig droogmaken.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of schurende of agressieve
oplosmiddelen.
Let op: de ijsmaker niet aanzetten voordat hij op de waterleiding
is aangesloten.
• Het is normaal dat de ijsblokjes op de hoeken aan elkaar
vastkleven. Ze kunnen gemakkelijk van elkaar losgemaakt
worden.
• De ijsmaker functioneert niet zolang het vriesvak niet
voldoende koud is om ijs te maken.
Gewoonlijk is hiervoor één nacht nodig.
• Een goede waterkwaliteit is van belang voor een goede kwaliteit
van het ijs. Chemische stoffen die worden gebruikt om het water
te ontharden, zoals zout, kunnen de ijsmaker beschadigen en tot
gevolg hebben dat het geproduceerde ijs slecht van kwaliteit is.
91
3nl33115.fm Page 92 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
GEBRUIK VAN DE WATERDISPENSER
(NIET OP ALLE MODELLEN)
Afgifte van water
Het water gaat stromen door een glas tegen de hendel van de dispenser te duwen, het water stopt
wanneer de hendel wordt losgelaten; tegelijkertijd gaat het licht in de dispenser branden, het dooft
wanneer de hendel wordt losgelaten. Houd het glas dichtbij de opening waaruit het water komt om
lekkage te voorkomen.
Wacht enkele seconden voordat u het glas weg haalt om de laatste druppels water of stukjes ijs op te
vangen.
Het waterreservoir bevindt zich achter de twee onderste laden van het koelvak.
Opmerking:
door krachtig te drukken krijgt u noch sneller, noch meer water.
Water tappen
Bij de inwerkingstelling van de waterdispenser de eerste glazen water weggooien, daarna is het geschikt
voor normale consumptie. Het is raadzaam deze handeling te herhalen wanneer er gedurende langere tijd
geen water getapt is.
Duw met een glas voorzichtig tegen de hendel van de dispenser en houd de rand van het glas dichtbij de
opening waar het water uit komt. Het is raadzaam het glas langzaam weg te trekken om te voorkomen
dat het water wegloopt.
Door krachtig te drukken krijgt u noch sneller, noch meer water.
92
3nl33115.fm Page 93 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
BEWAKINGSFUNCTIE EN VERVANGING
WATERFILTER (NIET OP ALLE MODELLEN)
Functie indicatielampje van waterfilter (indien aanwezig)
Het symbool F99% op het display geeft de verbruikstoestand van het waterfilter aan.
Bij aanschaf van het product en na vervanging, geeft het pictogram van het filter het percentage F99%
aan, naar gelang het gebruik en de normale slijtage van het filter zal dit percentage steeds lager worden.
Wanneer het nodig is om een nieuw vervangingsfilter aan te schaffen gaat het pictogram F10% op
het display knipperen en klinkt er een geluidssignaal, druk op de toets ok om het signaal uit te
schakelen.
Belangrijk: het filter dient pas vervangen te worden als op het display F1% wordt weergegeven.
Dit is het geschikte moment om de patroon te vervangen.
Opmerking: gebruik geen water dat microbiologisch onzuiver is of water waarvan de kwaliteit
onzeker is en dat niet vóór of na de installatie gezuiverd wordt.
VERVANGING VAN HET WATERFILTERPATROON
Het waterfilter bevindt zich onder de deur van het vriesvak.
1. De dop van de waterfilterpatroon vindt u op het onderrooster aan
de voorzijde van de koelkast, onder de deur van het vriesvak. Draai de
dop naar links totdat hij verticaal staat en trek de dop met het
filterpatroon door het onderrooster naar buiten.
1
LET OP: daar de patroon water bevat, kan het lekken.
2. Verwijder de patroondop door deze van het uiteinde van het oude
patroon af te schuiven. De dop kan naar rechts of naar links worden
weggeschoven.
DE DOP NIET WEGGOOIEN.
3. Haal de nieuwe patroon uit de verpakking en verwijder de
bescherming uit de O-ringen.
2
4. Breng de dop op de nieuwe patroon aan, zoals aangegeven.
5. Duw de nieuwe filterpatroon in het onderrooster met de
patroondop in de verticale stand, totdat hij niet verder kan. Draai de
dop van de filterpatroon met de klok mee tot deze horizontaal staat.
3
6. LAAT WATER DOOR DE DISPENSER STROMEN TOTDAT DE
WATERSTRAAL HELDER IS (ongeveer 9-14 liter of gedurende 6-7
minuten). Zodoende wordt het systeem doorgespoeld en wordt de
lucht uit de leidingen verwijderd.
LET OP: tijdens de ontluchting van de installatie, kan er water uit de
dispenser lekken.
4
Bestellen van vervangingsfilters
Neem voor het bestellen van nieuwe patronen voor het waterfilter
contact op met uw Whirlpool-leverancier.
5
93
3nl33115.fm Page 94 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
DE FUNCTIES SELECTEREN
Licht
De ijs- en waterdispenser is voorzien van een lampje zodat deze ook in het donker kan worden
gebruikt. De verlichting kan aan- en uitgezet worden door op de knop
in het midden van het
paneel te drukken ofwel door het drukken op een van de twee hendels van de dispenser (water, ijs)
waardoor de dispenser ook in het donker kan worden gebruikt.
De ijsautomaat kan worden uitgeschakeld om hem gemakkelijker te kunnen reinigen of om te
voorkomen dat kleine kinderen of huisdieren hem per ongeluk activeren. Om hem uit te schakelen
de knop ice ON/OFF indrukken totdat de symbolen gedoofd zijn.
Wij maken u erop attent dat de ijsmaker zich automatisch uitschakelt nadat hij ijs heeft
geproduceerd.
Om zowel de water- als de ijsdispenser uit te schakelen tegelijkertijd de knop voor de verlichting en
de keuzeknop voor het ijs indrukken.
De verlichting gaat automatisch uit als de toetsenblokkering wordt geactiveerd.
Opmerking: de uitschakelingsfunctie van de ijs- en waterdispenser koppelt het apparaat, de
ijsmaker en de verlichting niet af van het elektriciteitsnet maar deactiveert eenvoudigweg de hendels
van de dispenser.
Toetsenblokkering ijsmaker
Met deze functie kan de ijs- en waterdispenser worden uitgeschakeld om hem gemakkelijker te
kunnen schoonmaken of om te voorkomen dat kinderen of huisdieren de dispenser onopzettelijk
activeren.
De blokkering wordt ingesteld door tegelijkertijd 3 seconden op de knop
en
te drukken,
totdat het symbool
gaat branden; de activering wordt bevestigd door een geluidssignaal.
Om de functie uit te schakelen dezelfde procedure volgen, totdat het symbool uitgaat.
Let op: de uitschakelingsfunctie van de ijs- en waterdispenser koppelt het apparaat, de ijsmaker en
de verlichting niet af van het elektriciteitsnet maar deactiveert alleen de hendels van de dispenser.
94
3nl33115.fm Page 95 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
VENTILATIESYSTEEM IN HET KOELVAK
Dankzij “MULTIFLOW” , een ventilatiesysteem van koude lucht, is de temperatuur binnen in het
koelvak vrijwel homogeen.
De voedingsmiddelen kunnen op elk willekeurig schap in het apparaat worden gelegd. Let er daarbij op
de luchtopeningen niet af te dekken, omdat anders de luchtcirculatie wordt gehinderd.
95
3nl33115.fm Page 96 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
GIDS VOOR DE INTERNE ONDERDELEN
Verwijderen en verplaatsen van de schappen in het
koelvak en het vriesvak
De schappen kunnen naar eigen wens worden verplaatst. De
glazen schappen zijn sterk genoeg voor flessen, pakken melk en
zware levensmiddelen; er moet echter op worden gelet dat ze
voorzichtig worden neergezet.
Om de schappen te verwijderen: Trek het schap zo ver mogelijk
naar buiten, til het op en verwijder het.
Verwijderen van de groente- en fruitlade of de vleeslade:
• schuif de lade zo ver mogelijk naar buiten;
• til de lade op en trek hem naar voren, terwijl u een hand
onder de lade houdt;
• de lade zal uit de rails vallen en kan verder naar buiten getrokken
worden;
• Om helemaal te worden verwijderd moet de lade worden
gedraaid: de voorkant naar boven, de achterkant naar
beneden.
De glazen afdekplaat van de lade verwijderen
• Til het voorste gedeelte van het frame 10 cm op, til
vervolgens met de andere hand de achterkant van het frame
op en schuif het naar buiten.
De glazen afdekplaat van de lade weer plaatsen
• Steek het achterste gedeelte van het frame in de steunen op
de wanden van het koelvak en laat hem in positie dalen.
Schuifknop voor temperatuurregeling in de vleeslade
• Er wordt via een een opening tussen het koelvak en het
vriesvak koude lucht door het vleesvak geleid. Op deze
manier blijft de temperatuur van de vleeslade lager dan de rest
van het koelvak. Het is mogelijk de luchtstroom te regelen
met de daarvoor bestemde schuifknop.
• Als u groente in de vleeslade wilt bewaren, moet de
schuifknop helemaal naar links op de groentestand worden
gezet. Op die manier wordt voorkomen dat de groenten
kunnen bevriezen.
Schuifknop voor regeling van de vochtigheid in de
groenten- en fruitlade
• De schuifknop kan op een willekeurige stand worden gezet
tussen de minimum en de maximum
instelling.
• In de stand , wordt de vochtige lucht uit de lade verwijderd
voor een betere conservering van fruit en groente met schil.
• in de stand , wordt de vochtige lucht in de lade behouden voor
een betere conservering van bladgroente.
De korven uit het vriesvak verwijderen
• Trek de korf zo ver mogelijk naar buiten.
• Til de korf aan de voorzijde op om hem uit zijn aanslag los te
maken.
• Trek de korf helemaal naar buiten.
De ijsbak verwijderen
• Druk op de knop die zich aan de zijkant onder de ijsbak
bevindt.
• Til de bak op, verwijder hem van de basis en maak de bak
leeg.
• Plaats hem weer terug in zijn behuizing op de binnenkant van
de deur van het vriesvak.
96
3nl33115.fm Page 97 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
RICHTLIJNEN VOOR HET CONSERVEREN
VAN VOEDINGSMIDDELEN
Het vriesvak dat gemarkeerd is met het symbool
is uitstekend geschikt voor conservering van
diepgevroren voedingsmiddelen en voor het invriezen van vers of voorgekookt voedsel. Bovendien is hij
geschikt voor het maken van ijsblokjes. De binnenkant van de deur van het vriesvak, gemarkeerd met het
symbool **, is bijzonder geschikt voor de conservering van ijs of diepvriesvoedsel dat binnen korte tijd
dient te worden geconsumeerd.
Op het typeplaatje in het koelvak wordt de maximale hoeveelheid voedsel vermeld die in 24 uur kan
worden ingevroren bij een omgevingstemperatuur van 25°C.
Om op correcte wijze in te vriezen wordt geadviseerd de menu-toets in te drukken en de
snelvriesfunctie te kiezen die het voedsel voorinvriest.
Zet het in te vriezen voedsel na 24 uur in het vriesvak, op het eerste schap bovenin. Als vers voedsel
wordt ingevroren, is het niet mogelijk om tegelijkertijd automatisch ijsblokjes te laten maken. Vergeet
daarom niet de automatische ijsmaker uit te schakelen door op de Ice On/Off-toets te drukken.
Zie de gebruiksaanwijzingen in het hoofdstuk “IJsmaker”.
VOORBEREIDEN VAN DE VERSE, IN TE VRIEZEN LEVENSMIDDELEN
Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in
kan komen; op die manier wordt voorkomen dat er geuren of aroma's van het ene gebied naar het andere
in de koelkast worden overgebracht, en blijven de ingevroren voedingsmiddelen beter geconserveerd.
Geadviseerd wordt om het in te vriezen voedsel te verpakken in plastic bakjes met hermetisch sluitende
deksels, aluminium bakjes, aluminiumfolie, plasticfolie of waterdichte plastic verpakkingen.
DICHTMAKEN
Wanneer het voedsel in zakjes wordt verpakt, moet alle lucht uit de zakjes worden gedrukt (vloeistoffen
hebben wat extra ruimte nodig om te kunnen uitzetten). Sluit het zakje aan de bovenkant met een strip.
Plaats als u doorzichtige plastic zakjes gebruikt, het etiket in het zakje; gebruik bij ondoorzichtige zakjes
zelfklevende etiketten voor op de buitenkant.
ONTDOOIEN
Hier volgen enkele nuttige tips.
Rauwe groenten: niet ontdooien, maar gelijk in kokend water leggen en op de gebruikelijke manier koken.
Vlees (grote stukken): ontdooien in het koelvak zonder het uit de verpakking te halen. Alvorens het te
bereiden, een paar uur op omgevingstemperatuur laten rusten.
Vlees (kleine stukken): ontdooien op omgevingstemperatuur of rechtstreeks bereiden.
Vis: ontdooien in het koelvak zonder het uit de verpakking te halen, of rechtstreeks bereiden voordat hij
helemaal ontdooid is.
We herinneren u eraan dat in geval van een stroomuitval, het vriesvak gedurende 12 uur op de juiste
temperatuur blijft; laat de deur van het vriesvak echter dicht. Vries voedsel dat gedeeltelijk ontdooid is
niet opnieuw in.
Kant-en-klare voedingsmiddelen: in de oven verwarmen zonder deze uit het aluminium bakje te halen.
Fruit: ontdooien in het koelvak
OPMERKING: zet nooit warme voedingsmiddelen in de diepvriezer,
maar laat ze 30 minuten op omgevingstemperatuur afkoelen, en zet ze vervolgens in de gewenste
verpakking en vries ze in. Als u warm voedsel eerst laat afkoelen voordat u het invriest, bespaart u energie
en wordt de levensduur van het apparaat verlengd.
97
3nl33115.fm Page 98 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
TABEL VOOR DE CONSERVERING VAN VOEDINGSMIDDELEN
De conserveringstijden variëren op grond van de kwaliteit van het voedsel, het gebruikte type verpakking
of omhulsel (bestand tegen vocht en stoom) en van de conserveringstemperatuur (die -18°C dient te zijn).
VOEDINGSMIDDELEN EN
CONSERVERINGSTIJDEN
Fruit
Geconcentreerde
vruchtensappen
Fruit (in het algemeen)
Citrusvruchten en verse
sappen
Groenten
Ingevroren gekocht
Zelf ingevroren
Vlees
Saucijzen
Hamburger
Rundvlees, kalfsvlees,
lamsvlees
Braadvlees
Rundvlees
Lamsvlees en kalfsvlees
Varkensvlees
Verse saucijzen
Biefstukken en
vleeslapjes
Rundvlees
Lamsvlees, kalfsvlees,
varkensvlees
Vis
Kabeljauw, schol, tong
Zalm
Makreel, baars
Gepaneerde vis (gekocht)
Weekdieren, oesters
Gekookte vis, krab
Rauwe garnalen
Gevogelte
Kip of kalkoen
(heel of in stukken)
Eend en gans
Orgaanvlees
Gevogelte in saus bereid
Vleeslapjes (zonder jus)
Stoofvlees
Vlees, gevogelte en vis
98
ZUIVELPRODUCTEN
Boter
6 tot 9
maanden
Margarine
12 maanden
12 maanden
8 tot 12 maanden
4 tot 6 maanden
8 maanden
8 tot 12 maanden
4 weken of minder
1 maand
2 tot 3 maanden
6 tot 12 maanden
6 tot 12 maanden
4 tot 8 maanden
1 tot 2 maanden
Kaas
Camembert, mozzarella,
smeerkaas
3 maanden
Roomkazen
niet invriezen
Brie, Emmenthal, Zwitserse
kaas, enz.
(invriezen kan de structuur
van de kaas veranderen)
6 tot 8
maanden
IJs, vruchtensappen, melk
12 maanden
Eieren
(Voeg suiker of zout toe aan
eierdooiers of hele, geklopte
eieren)
Heel (geklopt), eiwit, eidooier
12 maanden
OVENPRODUCTEN EN BROOD
8 tot 12 maanden
2 tot 4 maanden
6 maanden
2 tot 3 maanden
2 tot 3 maanden
3 maanden
3 tot 4 maanden
3 tot 4 maanden
12 maanden
12 maanden
6 maanden
2 tot 3 maanden
6 maanden
1 maand
2 tot 3 maanden
Gegist brood en broodjes
3 maanden
Ongebakken brood
1 maand
Croissants
3 maanden
Taarten (niet geglazuurd)
2 tot 4 maanden
Taarten (geglazuurd) en
koekjes
6 tot 12
maanden
Vruchtenvlaai
12 maanden
Koekjesdeeg
3 maanden
Taartdeeg
4 tot 6 maanden
3nl33115.fm Page 99 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN MET DE
IJSMAKER
PROBLEEM
OORZAAK
OPLOSSING
De ijs- en waterdispenser werkt
niet.
De deur van het vriesvak is
open.
Doe de deur van het vriesvak
dicht.
De bak van de ijsblokjes zit niet
goed op zijn plaats.
Controleer of de bak voor de
ijsblokjes helemaal is
aangeduwd.
De ijsdispenser is lange tijd niet
gebruikt en de ijsblokjes zijn
gesmolten en aan elkaar gaan
zitten.
Schud de bak zo nu en dan om
de ijsblokjes gescheiden te
houden en de capaciteit te
verhogen. Gooi de oude
ijsblokjes weg en wacht tot er
nieuwe ijsblokjes geproduceerd
worden.
De hendel van de ijsdispenser is
te lang ingedrukt gebleven.
Wacht ongeveer 3 minuten om
het motortje van de dispenser
de tijd te geven zich te
herstellen.
Als er grote hoeveelheden ijs
nodig zijn, wordt geadviseerd
deze rechtstreeks uit de
ijsmaker te halen, en niet uit de
dispenser.
Het ijs absorbeert de geuren uit
de lucht.
Er moet nieuw ijs worden
gemaakt. Gooi de oude
ijsblokjes weg en wacht tot er
nieuw ijs gemaakt wordt.
Kwaliteit van het water.
Bewaar het overtollige ijs in een
bak met deksel.
Voor water dat mineralen bevat
kan het nodig zijn een filter te
gebruiken.
Voedingsmiddelen onvoldoende
ingepakt.
Verpak de levensmiddelen op
de juiste manier.
De ijsbak en het vriesvak
moeten worden
schoongemaakt.
Maak de ijsbak en het vriesvak
schoon.
Volg de aanwijzingen voor een
goede watertoevoer naar de
ijsmaker.
Wateraansluitingen van de
ijsmaker.
De eerste ijsblokjes die door
een nieuwe ijsmaker zijn
gemaakt kunnen slecht van
smaak zijn. Gooi de eerste
ijsblokjes weg en wacht tot er
nieuw ijs gemaakt wordt.
De ijsdispenser werkt niet meer.
IJs met een onaangename geur
of smaak.
OPMERKING: Gebruik alleen de ijsblokjes die door de ijsmaker gemaakt zijn.
99
3nl33115.fm Page 100 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
ONDERHOUD EN REINIGING
Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact, of koppel hoe dan ook het apparaat af van de
stroomtoevoer, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te gaan verrichten.
Reinig de koelkast en het vriesvak regelmatig met een spons die bevochtigd is met een lauwe water- en
azijnoplossing. Afspoelen en drogen. Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de onderdelen
van de koelkast nooit schoon met licht ontvlambare vloeistoffen. De dampen die hieruit voortkomen
kunnen brand of ontploffingen veroorzaken.
Reinig de buitenkant van het apparaat met een spons die bevochtigd is met lauw water.
Afdrogen met een zachte doek.
• Gebruik geen stoomreinigers
• Geadviseerd wordt om de condensor en de afdichting schoon te maken.
OPMERKING: de slangen van het koelsysteem lopen in de buurt van de bak voor het dooiwater, en
kunnen hoge temperaturen bereiken. Maak hen regelmatig schoon met een stofzuiger.
Haal de stekker van de koelkast altijd uit het stopcontact voordat u de lampjes gaat
vervangen.
Verwijderen van kapje plafondverlichting koelcel:
• Draai de schroef los waarmee het lampenkapje is vastgezet.
• Beweeg het naar beneden en verschuif het naar de binnenkant van de koelcel.
• Vervang het lampje door een identiek lampje, dat uitsluitend verkrijgbaar is bij onze Klantenservice.
• Monteer het lampenkapje door de handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Vervangen van het bovenste lampje in het vriesvak:
• verwijder het lichtkapje door de zijkanten in te drukken.
• Vervang het lampje door een gelijksoortig exemplaar, dat uitsluitend verkrijgbaar is bij onze
Klantenservice of erkende leveranciers
• Monteer het kapje weer door de handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Vervangen van het onderste lampje in de koel- of vriesvakken (niet in alle modellen):
• verwijder het lichtkapje door het bovenaan en in het midden vast te pakken.
• Trek het kapje naar voren en draai het tegelijkertijd naar één kant.
• Verwijder het lampje en vervang het door een gelijksoortig exemplaar, dat uitsluitend verkrijgbaar is
bij onze servicecentra of erkende leveranciers.
Om het lichtkapje weer terug te plaatsen:
• pak het lichtkapje bovenaan en in het midden beet.
• Steek de tanden van één kant van het kapje terug in de groeven.
• Buig het lichtkapje voorzichtig in het midden om de tanden aan de andere kant in de groeven te kunnen
steken.
Vervangen van het lampje van de ijs- en waterdispenser (niet in alle modellen):
• pak het lampje in de holte van de dispenser beet.
• Verwijder het lampje en vervang het door een gelijksoortig exemplaar, dat uitsluitend verkrijgbaar is
bij onze servicecentra of erkende leveranciers.
100
3nl33115.fm Page 101 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
LANGDURIGE AFWEZIGHEID
Kortstondige afwezigheid
Als u minder dan drie weken afwezig bent, is het niet nodig de koelkast af te koppelen van het
elektriciteitsnet. Consumeer de voedingsmiddelen die kunnen bederven en vries de andere in. Als uw
apparaat met een automatische ijsmaker is uitgerust:
1. schakel de ijsmaker uit
2. sluit de watertoevoer naar de ijsmaker af
3. maak de ijsbak leeg.
Als u de vriezer voor langere tijd niet gebruikt
Verwijder alle levensmiddelen uit de koelkast als u langer dan drie weken afwezig bent. Als de koelkast
een automatische ijsmaker heeft, moet de watertoevoer minstens één dag van te voren worden
afgesloten en moet de ijsmaker uitgeschakeld worden zodra de laatste serie ijsblokjes gemaakt is EN
MOET DE IJSBAK LEEG GEMAAKT WORDEN. Haal de stekker van de koelkast uit het stopcontact;
reinig het apparaat, spoel na met water en wrijf de oppervlakken droog.
Bevestig enkele houten of plastic blokken met plakband aan de bovenzijde van beide deuren en laat de
deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Op die manier worden nare
luchtjes en schimmelvorming voorkomen.
Verhuizingen
• Haal alle uittrekbare elementen uit de koelkast, verpak hen zorgvuldig en zet hen aan elkaar vast met
plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of verloren gaan.
• Draai de nivelleerbouten aan de voorzijde vast.
• Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het
apparaat vast.
Stroomuitval
In het geval dat de elektriciteit uitvalt, contact opnemen met het plaatselijk kantoor van de
elektriciteitsmaatschappij om te vragen hoelang de onderbreking zal duren.
1. In geval van een onderbreking van maximaal 24 uur, beide deuren van het apparaat gesloten
houden. Zodoende blijven de geconserveerde voedingsmiddelen zo lang mogelijk koud.
2. .Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, moet al het bevroren voedsel worden verwijderd en in
een draagbare vriezer worden geplaatst. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken
kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren.
3. Houd er rekening mee dat een vol vriesvak langer koud blijft dan een halfvol vak.
4. Maak de ijsbak leeg.
Verder zal een vriezer die gevuld is met bevroren vlees, langer koud blijven dan een vriezer die gevuld
is met voorgekookt voedsel.
Als er op de voedingsmiddelen ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze zonder enig risico opnieuw
worden ingevroren, ook al zullen de smaak en het aroma waarschijnlijk anders zijn.
Wanneer het voedsel duidelijk in een slechte staat verkeert kunt u het beter weggooien.
101
3nl33115.fm Page 102 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE
Als u de volgende geluiden hoort
..werkt uw product uitstekend !!!
Alvorens contact op te nemen met de Klantenservice....
Problemen bij het gebruik worden vaak veroorzaakt door kleinigheden die u zelf kunt opsporen en
verhelpen, en ook zonder gebruik van gereedschap.
Het apparaat werkt niet
• Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
hier spanning op?
• Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
De ijsmaker maakt lawaai
Aangezien de koelkast een ijsmaker heeft, kan het zijn dat u gezoem hoort (dit is afkomstig van de
waterklep), het druppelen van water en het lawaai van het ijs dat in de bak valt.
De ijsmaker functioneert niet:
• Heeft het vriesvak voldoende tijd gehad om de vereiste temperatuur te bereiken? Bij een nieuwe
koelkast kan dit een nacht duren.
• Staat de ON/OFF-knop wel op de ON-stand?
• Staat de waterklep open? Komt het water in de ijsmaker?
• Is er een waterfilter op de koelkast geïnstalleerd? Het filter kan verstopt zijn of niet goed geïnstalleerd
zijn. Controleer eerst de instructies voor installatie van het filter om er zeker van te zijn dat het goed
op zijn plaats zit en niet verstopt is. Als het probleem niet te wijten is aan de plaatsing of een
verstopping dient u zich te wenden tot een gekwalificeerd vakman of een technicus.
Water in de ontdooibak:
• Dit is normaal als het klimaat warm en vochtig is. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.
Controleer of de koelkast goed horizontaal staat, om te voorkomen dat het water uit de bak loopt.
De randen van de ombouw van het apparaat die in contact staan met de deurafdichtingen zijn warm.
• dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.
Het licht werkt niet:
• Heeft u de zekeringen in uw woning gecontroleerd?
• Zit de stekker van de elektrische voedingskabel wel in een stopcontact met de juiste spanning, en staat
hier spanning op?
• Is het lampje doorgebrand?
Als het lampje is doorgebrand:
1. Altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
2. Zie het hoofdstuk “Onderhoud en Reiniging”.
102
3nl33115.fm Page 103 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
De motor lijkt te lang in werking te blijven:
• Zit er misschien veel stof en pluis op de condensor?
• Zijn de deuren wel goed gesloten?
• Sluiten de deurafdichtingen perfect af?
• Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien.
Wanneer de deur langere tijd heeft open gestaan of wanneer er grote hoeveelheden voedingsmiddelen
in de koelkast geplaatst zijn, zal de motor langer blijven draaien om de binnenkant van het apparaat te
koelen.
Denk aan het volgende
De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deuren worden
geopend, de geconserveerde hoeveelheid voedingsmiddelen, de temperatuur in de omgeving, de
instelling van de thermostaten.
Als uw apparaat na bovengenoemde controles nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de
Klantenservice en leg het probleem duidelijk uit. Geef het type en het serienummer van het apparaat door
(deze zijn te vinden op het serienummerplaatje).
De temperatuur van de koelkast is te hoog
• Zijn de bedieningen van de koelkast wel goed ingesteld?
• Zitten er grote hoeveelheden voedingsmiddelen in het koelvak of in het vriesvak?
• Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend.
• Controleer of de deuren perfect sluiten.
• Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zitten waardoor de circulatie van koude lucht
verhinderd wordt.
Er is te veel vochtophoping
• Controleer of de luchtopeningen in het vak niet verstopt zitten waardoor de circulatie van lucht
verhinderd wordt.
• Ga na of de voedingsmiddelen goed verpakt zijn. Maak natte houders droog voordat u hen in de
koelkast zet.
• Controleer of de deuren niet te vaak worden geopend. Door de deur te openen gaat de vochtigheid
die in de buitenlucht aanwezig is, de koelkast binnen. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller
zal het vocht zich ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is.
• Als het apparaat in een erg vochtig vertrek is geïnstalleerd, is het normaal dat er zich vocht ophoopt in
de koelkast.
• Na automatische ontdooiing is het normaal dat er zich waterdruppels op de achterwand vormen.
De deuren sluiten niet of gaan niet correct open
• Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen.
• Controleer of de bakken, plankjes, laden of ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten.
• Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn.
• Zorg ervoor dat het apparaat horizontaal staat.
103
3nl33115.fm Page 104 Thursday, March 25, 2004 9:51 AM
Pictogram
van status
Percentage %
Liter
Tijd
(dagen)
Gebruiksniveau van het filter
F99
100
0 - 150
0 - 27
Laag (Waterfilter in goede staat)
F90
90
150 - 300
27 - 54
Laag (Waterfilter in goede staat)
F80
80
300 - 450
54 - 81
Laag (Waterfilter in goede staat)
F70
70
450 - 600
81 - 108
Laag (Waterfilter in goede staat)
F60
60
600 - 750
108 - 135
Laag (Waterfilter in goede staat)
F50
50
750 - 900
135 - 162
Laag (Waterfilter in goede staat)
F40
40
900 - 1050
162 - 189
Laag (Waterfilter in goede staat)
F30
30
1050 - 1200
189 - 216
Laag (Waterfilter in goede staat)
F20
20
1200 - 1350
216 - 243
Laag (Waterfilter in goede staat)
F10
10
1350 - 1365
243 - 246
Medium (Waterfilter bestellen)
F9
9
1365 - 1380
246 - 249
Medium (Waterfilter bestellen)
F8
8
1380 - 1470
249 - 251
Medium (Waterfilter bestellen)
F7
7
1470 - 1410
251 - 254
Medium (Waterfilter bestellen)
F6
6
1410 - 1425
254 - 257
Medium (Waterfilter bestellen)
F5
5
1425 - 1440
257 - 260
Medium (Waterfilter bestellen)
F4
4
1440 - 1455
260 - 262
Medium (Waterfilter bestellen)
F3
3
1455 - 1470
262 - 265
Medium (Waterfilter bestellen)
F2
2
1470 - 1500
265 - 270
Medium (Waterfilter bestellen)
F1
1
> 1500
> 270
Hoog (Waterfilter vervangen)
De waarden in de tabel zijn indicatief.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
Klantenservice:
1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie
“OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE”).
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het
ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is,
schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal
de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze
Klantenservice.
Vermeld de volgende gegevens:
• de aard van de storing,
• het model,
• het servicenummer (nummer achter het woord
SERVICE op het typeplaatje binnenin het
apparaat),
• uw volledige adres,
• uw telefoonnummer en netnummer.
Opmerking:
Het omkeren van de deur van het apparaat
door onze Klantenservice wordt niet
beschouwd als een ingreep die onder de
garantie valt.
104

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Freestanding 480 L
  • 325 L
  • 155 L 12 kg/24h 4*
  • 45 dB
  • 500 kWh 120 W
  • 140 kg

Related manuals

advertisement