Whirlpool FRAA36AF20/2 Instruction for Use

Whirlpool FRAA36AF20/2 Instruction for Use
33733116aPL.fm Page 4 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PRZED UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA ................. STRONA 5
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY
ŚRODOWISKA ................................................................... STRONA 5
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE
ZALECENIA ........................................................................ STRONA 6
OPIS URZĄDZENIA.......................................................... STRONA 7
OPIS PANELU STEROWANIA ...................................... STRONA 8
JAK URUCHOMIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI/
CHŁODZIARKI ................................................................. STRONA 10
STOSOWANIE DYSTRYBUTORA LODU
(W ZALEŻNOŚCI OD MODELU) ................................ STRONA 14
STOSOWANIE AUTOMATYCZNEGO WYTWARZACZA
LODU (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU) ................... STRONA 15
STOSOWANIE DYSTRYBUTORA
WODY (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU) .................. STRONA 16
FUNKCJA KONTROLOWANIA I WYMIANY FILTRA
WODY (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU) .................. STRONA 17
SYSTEM ROZPROWADZANIA
POWIETRZA W KOMORZE ZAMRAŻARKI ............ STRONA 19
WEWNĘTRZNE ELEMENTY SKŁADOWE .............. STRONA 20
PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI ....................................................................... STRONA 21
PROBLEMY W TRAKCIE UŻYTKOWANIA
WYTWARZACZA LODU ............................................... STRONA 23
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ............................ STRONA 24
ZALECENIA W PRZYPADKU DŁUŻSZYCH
NIEOBECNOŚCI.............................................................. STRONA 25
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA
USTEREK / SERWIS ...................................................... STRONA 26
SERWIS TECHNICZNY ................................................. STRONA 28
4
33733116aPL.fm Page 5 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
PRZED UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA
• Urządzenie, które Państwo zakupili
przeznaczone jest wyłącznie do użytku
domowego
Zapraszamy Państwa do dokładnego
zapoznania się z instrukcją użytkowania,
w której znajdziecie opis urządzenia oraz
porady dotyczące przechowywania
produktów spożywczych.
Instrukcję należy zachować, aby można
było korzystać z niej w przyszłości.
1. Po rozpakowaniu urządzenia należy
upewnić się, czy nie ma uszkodzeń oraz
czy drzwi zamykają się prawidłowo.
Ewentualne szkody powinny być
zgłoszone sprzedawcy, w ciągu 24 godzin
od chwili dostawy urządzenia.
2. Przed uruchomieniem należy odczekać co
najmniej dwie godziny, co zwiększy
efektywność obwodu chłodniczego.
3. Należy dopilnować, aby zainstalowanie i
podłączenie urządzenia zostały wykonane
przez wykwalifikowanego technika,
zgodnie z instrukcją wytwórcy i zgodnie z
obowiązującymi lokalnymi przepisami
dotyczącymi zasad bezpieczeństwa
4. Przed użytkowaniem należy oczyścić
wnętrze urządzenia.
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY
ŚRODOWISKA
1. Opakowanie
Materiały z opakowania nadają się w 100% do
wykorzystania jako surowiec wtórny i są
oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji
opakowania należy dokonać zgodnie z
przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania
(worki plastykowe, kawałki polistyrenu itp.)
należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż
stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.
2. Złomowanie
Urządzenie zostało wykonane z materiałów,
które nadaja się do recyklingu.
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia
zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/
EC w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Zapewniając prawidłowe złomowanie
niniejszego urządzenia przyczynią się
Państwo do ograniczenia ryzyka
wystąpienia negatywnego wpływu produktu
na środowisko i zdrowie ludzi, które
mogłoby zaistnieć w przypadku
niewłaściwej utylizacji urządzenia.
Symbol
umieszczony na produkcie lub na
dołączonych do niego dokumentach oznacza,
że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany
jako odpad z gospodarstwa domowego.
Urządzenie, w celu jego złomowania, należy
zdać w odpowiednim punkcie utylizacji
odpadów w celu recyklingu komponentów
elektrycznych i elektronicznych.
W razie złomowania urządzenia należy odciąć
przewód zasilający oraz wyjąć drzwi i półki,
aby dzieci nie zamykały się w jego wnętrzu.
Złomować urządzenie zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów i
dostarczyć je do odpowiedniego punktu, nie
pozostawiając niestrzeżonego urządzenia
nawet na kilka dni, gdyż stanowi ono źródło
zagrożenia dla dzieci. Dodatkowe informacje
na temat utylizacji, złomowania i recyklingu
opisywanego urządzenia można uzyskać w
lokalnym urzędzie miasta, w miejskim
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w
sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Informacja:
Urządzenie nie zawiera CFC (obwód
chłodniczy jest napełniony R134a) a nie HFC
(w tym wypadku jest zastosowany R600a).
Dla urządzeń z izobutanem (R600a):
izobutan jest gazem naturalnym,
nieszkodliwym dla środowiska, lecz
zapalnym. Należy więc koniecznie upewnić
się, czy rury obwodu chłodniczego nie są
uszkodzone.
Deklaracja zgodności
• Niniejsze urządzenie jest przeznaczone
do przechowywania produktów
spożywczych i zostało wyprodukowane
zgodnie z Dyrektywą 90/128/EWG oraz
02/72/WE, a także Rozporządzeniem
(WE) nr 1935/2004.
• Urządzenie niniejsze jest
zaprojektowane, produkowane i
sprzedawane zgodnie z:
- zasadami bezpieczeństwa, o których
mowa w Dyrektywie 73/23/EWG,
dotyczącej niskiego napięcia;
- zasadami bezpieczeństwa Dyrektywy
89/336/EWG (“EMC”),
zmienionej Dyrektywą 93/68/EWG.
• Urządzenie jest bezpieczne jedynie w
przypadku, gdy zostało ono poprawnie
podłączone do zgodnego z normami
uziemienia.
5
33733116aPL.fm Page 6 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE
ZALECENIA
• Komora chłodziarki powinna być
stosowana wyłącznie do przechowywania
świeżych produktów żywnościowych,
natomiast komora zamrażarki do
przechowywania mrożonek, zamrażania
świeżych produktów i wytwarzania kostek
lodu.
• Po zainstalowaniu upewnić się, że
urządzenie nie stoi na przewodzie
zasilającym.
• W komorze zamrażarki nie należy
przechowywać płynów w szklanych
pojemnikach, gdyż grozi to ich
rozerwaniem.
• Kostki lodu lub lody nie powinny być
wkładane do ust zaraz po wyjęciu z
komory zamrażarki, gdyż może to
powodować odmrożenia.
• Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek
czynności konserwacji lub czyszczenia,
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka lub
wyłączyć zasilanie.
• Upewnić się, ze urządzenie nie stoi obok
źródła ciepła.
• Nie przechowywać lub używać benzyny
lub innych płynów i gazów łatwopalnych w
pobliżu urządzenia, bądź innego sprzętu
AGD. Wydzielane przez nie opary mogą
być przyczyną pożaru lub wybuchu.
• Aby zagwarantować prawidłową
wentylację, należy pozostawić wolną
przestrzeń wzdłuż obu boków urządzenia
oraz nad nim.
• Nie zakrywawć otworów wentylacyjnych
w obudowie urządzenia lub w elementach
zabudowy.
• Wszelkie urządzenia posiadające na
wyposażeniu wytwarzacze lodu oraz
dystrybutory wody powinny zostać
podłączone do sieci doprowadzającej
wyłącznie wodę pitną (ciśnienie w sieci
powinno zawierać się w przedziale
pomiędzy 1,7 i 8,1 bar (25 i 117 PSI)).
Wytwarzacze lodu i/lub wody, które nie są
bezpośrednio podłączone do sieci
wodnej, powinny być napełniane
wyłącznie wodą pitną.
• Podczas instalowania wypoziomować
urządzenie na powierzchni mogącej
utrzymać jego ciężar oraz w miejscu,
które jest odpowiednie dla jego wymiarów
i zastosowania.
6
• Urządzenie należy ustawić w miejscu
suchym i dobrze wentylowanym.
Urządzenie zostało przewidziane do
funkcjonowania w środowisku, w którym
temperatura zawiera się w następujących
zakresach, zależnych od klasy
klimatycznej podanej na tabliczce
znamionowej: działanie urządzenia może
ulec pogorszeniu, gdy przez dluższy czas
funkcjonować będzie w temperaturze
wyższej lub niższej w stosunku do
podanego przedziału.
Klasa
Klimatyczna
SN
N
ST
T
T. Otocz. (°C)
T. Otocz. (°F)
od 10 do 32
od 16 do 32
od 18 do 38
od 18 do 43
od 50 do 90
od 61 do 90
od 64 do 100
od 64 do 110
• Podczas przesuwania urządzenia
możliwe jest uszkodzenie posadzki
(na przykład parkietu).
• W celu przyspieszenia procesu
odszraniania nie stosować urządzeń
mechanicznych lub innych, które różnią
się od środków zalecanych przez
producenta.
• Nie uszkadzać obiegu czynnika
chłodniczego w urządzeniu.
• Nie stosować żadnych urządzeń
elektrycznych w komorach, w których
przechowywana jest żywność, jeżeli nie
są one zalecane przez producenta
chłodziarko-zamrażarki.
• Urządzenie nie powinno być obsługiwane
bez nadzoru przez dzieci oraz osoby
kalekie.
• Aby uniknąć niebezpieczeństwa
zamkniecia się wewnątrz i uduszenia, nie
należy dopuszczać, aby dzieci bawiły się,
bądź chowały w środku urządzenia.
• Przewód zasilajacy może być
wymieniony wyłącznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
• Nie używać przedłużaczy ani rozdzielaczy.
• Urządzenie należy odłączać od sieci
elektrycznej poprzez wyjęcie wtyczki lub
wyłączenie przełącznika
dwubiegunowego, zainstalowanego
przed gniazdkiem.
• Sprawdzić, czy wartość napięcia podana
na tabliczce znamionowej, odpowiada
napięciu w Państwa mieszkaniu
• Płyn (nietoksyczny), znajdujący się w
akumulatorach zimna (jeśli są w
wyposażeniu), nie nadaje się do picia.
33733116aPL.fm Page 7 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
OPIS URZĄDZENIA
Komora zamrażarki
S. Automatyczny wytwarzacz lodu
T. Półki
U. Kosz dolny
V. Kosz górny
W. Pojemnik na kostki lodu
X. Wkład na wewnętrznej stronie drzwi
Y. Półka balkonowa na wewnętrznej stronie
drzwi
Z. Światełko wewnętrzne
Komora chłodziarki
A. Światełko wewnętrzne
B. Światło wewnętrzne
C. Regulowana półka
D. Pokrywa szuflady
E. Szuflada
F. Szuflada na warzywa
G. Regulator szuflady na warzywa
H. Szuflada na mięso
I. Regulator szuflady na mięso
K. Komora
L. Półka balkonowa z blokadą butelek
M. Półka balkonowa 2 lt. z blokadą butelek
N. Półka balkonowa 0,75 lt.
O. Przegroda półki
P. Pojemnik na jaja
Q. Filtr wody (w zależności od modelu)
R. Multiflow
7
33733116aPL.fm Page 8 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
OPIS PANELU STEROWANIA
Przyciski włączenia i wyłączenia komór oraz menu, wyboru i potwierdzenia
1
2
3
4
5
6
1. Przycisk regulacji temperatury w komorze
zamrażarki
2. Przycisk regulacji temperatury w komorze
chłodziarki
3. Przycisk menu
4. Przycisk potwierdzenia
5. Załącznik / wyłącznik wytwarzacza lodu
6. Załącznik / wyłącznik całego urządzenia
Kontrolki funkcji i ustawień
Funkcje i ustawienia komory chłodziarki i
zamrażarki
Ikony urządzenia, alarmów lub uszkodzeń
Ikony urządzenia oraz wytwarzania kostek
lodu
8
33733116aPL.fm Page 9 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
Funkcje i ustawienia komory zamrażarki
Drzwiczki zamrażarki i/lub chłodziarki otwarte
Funkcja “Party” włączona
Ustawiona temperatura w komorze zamrażarki
Funkcje i ustawienia komory chłodniczej
Funkcja szybkiego zamrażania
Ustawiona temperatura w komorze chłodniczej
Funkcja szybkiego schładzania
Funkcja wakacje
Ikony alarmów lub wadliwego działania urządzenia
Funkcja szósty zmysł aktywowana. Urządzenie jest w trakcie osiągania warunków
wymaganych do optymalnego przechowywania żywności
Funkcja blokady panelu sterowania włączona
Kontrolka alarmu, zazwyczaj połączona z sygnałem dźwiękowym
Ikona usterek i kontaktu z serwisem
Funkcje i ustawienia przewidziane dla wytwarzacza lodu i filtra wody
Wybór kostki lub lód rozdrobniony
Sygnalizowanie stanu filtra wody
9
33733116aPL.fm Page 10 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
JAK URUCHOMIĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI/
CHŁODZIARKI
Podłączyć urządzenie do dopływu wody oraz do sieci zasilającej (patrz instrukcja instalowania).
Po podłączeniu urządzenia do sieci wyświetlacz zostaje
podświetlony i wszystkie ikony ukazują się na kilka sekund.
Następnie:
- funkcja
aktywuje się;
- podczas fazy osiągania ustawionej fabrycznie temperatury,
kontrolka alarmu
załącza się, włącza się sygnał dźwiękowy,
a na wyświetlaczu widoczne są dwie migające kreski. Oznacza
to, że urządzenie nie osiągnęło jeszcze optymalnej do
przechowywania żywności temperatury. Pojawienie się kontrolki
temperatury oraz aktywowanie sygnału dźwiękowego oznacza
uruchomienie alarmu długiej przerwy w dopływie energii
elektrycznej. (patrz sekcja “Alarmy” na strana 13);
- komora chłodziarki wskazuje ustawioną fabrycznie temperaturę +5°C.
W celu wyłączenia alarmu dźwiękowego nacisnąć ok.
Kontrolka alarmu
wyłączy się, gdy temperatura w komorze
zamrażarki osiągnie wartość właściwą do konserwacji żywności.
Po czym w zamrażarce umieścić można produkty żywnościowe.
Uwaga: ustawianie funkcji komory zamrażarki na panelu kontrolnym jest możliwe dopiero po
osiągnięciu przez zamrażarkę temperatury niezbędnej do przechowywania żywności.
Aby temperatura komory chłodziarki osiągnęła wartość roboczą normalnego cyklu chłodniczego,
należy odczekać około 2, 3 godziny od chwili włączenia.
WAŻNE:
• Włożenie do chłodziarki produktów spożywczych, zanim osiągnie ona wymaganą
temperaturę, grozi zepsuciem się żywności.
• Ustawienie temperatury w chłodziarce oraz w zamrażarce na poziomie niższym od
zalecanego nie ma wpływu na szybsze schładzanie komór.
• Produkty żywnościowe powinny być tak układane w komorze chłodziarki, aby nie przesłaniały
otworów wyjściowych powietrza.
• Zintegrowany system kontroli wilgotności zewnętrznej chroni chłodziarkę przed zbieraniem się
wilgoci na brzegach przedniej części obudowy urządzenia; sytuację, w której brzegi przy
dotyku postrzegane są jako ciepłe, należy uznać za normalną.
Po otwarciu drzwi zapala się światło wewnętrzne.
10
33733116aPL.fm Page 11 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
OPIS FUNKCJI
Temperatura w komorze zamrażarki
Pokazuje ustawioną temperaturę panującą wewnątrz zamrażarki.
Ustawiona temperatura zostaje zapisana w pamięci i automatycznie przywracana, nawet w
przypadku przerwy w dopływie energii, lub po wyłączeniu urządzenia za pomocą przycisku
stand-by.
Wybór i regulacja temperatury w komorze zamrażarki
Aby zmienić temperaturę należy nacisnąć na przycisk freezer temp aż do osiągnięcia
wybranej temperatury. Wybrana temperatura miga i po około 5 sekundach stabilizuje się.
Szybkie Zamrażanie
Jest to funkcja, którą należy aktywować przed przystąpieniem do zamrażania świeżej żywności.
Powyższą funkcję można uruchomić poprzez naciskanie przycisku menu, aż do pojawienia się
symbolu szybkiego zamrażania .
Symbol miga i świecą się drzwi oznaczające komorę zamrażarki, w celu potwierdzenia
nacisnąć ok.
Funkcja wyłącza się samoczynnie po 24 godzinach lub też w cyklu ręcznym, po powtórzeniu
tej samej procedury.
Temperatura w komorze chłodziarki
Pokazuje ustawioną temperaturę panującą wewnątrz chłodziarki.
Ustawiona temperatura zostaje zapisana w pamieci i automatycznie przywracana, nawet w
przypadku przerwy w dopływie energii, lub po wyłączeniu urządzenia za pomocą przycisku
stand-by.
Wybór i regulacja temperatury w komorze chłodziarki
Aby zmienić temperaturę należy nacisnąć na przycisk fridge temp aż do osiągnięcia wybranej
temperatury. Wybrana temperatura miga i po około 5 sekundach stabilizuje się.
Szybkie schładzanie
Funkcja ta powinna zostać uaktywniona przed przystąpieniem do schładzania produktów
świeżych. Powyższą funkcję można uruchomić poprzez naciskanie na przycisk menu, aż do
ukazania się symbolu szybkiego schładzania .
Symbol miga i świecą się drzwi oznaczające komorę chłodziarki, w celu potwierdzenia
nacisnąć ok.
Funkcja wyłącza się samoczynnie po 6 godzinach, lub też w cyklu ręcznym, po powtórzeniu
tej samej procedury.
Uwaga: podczas wybierania funkcji, użytkownik ma około 5 sekund na dokonanie wyboru. W
tym czasie powinien nacisnąć ok aby potwierdzić, w przeciwnym razie będzie zmuszony do
powtórzenia działań, począwszy od wciśnienia przycisku menu.
Funkcja
Funkcja Szósty Zmysł uruchamia się samoczynnie gdy:
• została włożona znaczna ilość żywności do schłodzenia i/lub zamrożenia
• drzwiczki chłodziarki i/lub zamrażarki pozostały długo otwarte
• nastąpiła dłuższa przerwa w dopływie energii elektrycznej i temperatura wewnątrz
urządzenia obniżyła się do poziomu, który nie zapewnia właściwych warunków
przechowywania żywności.
Ikona
przez krótki czas miga, po czym stabilizuje się na czas niezbędny do
samoczynnego uzyskania optymalnych warunków przechowywania żywności.
11
33733116aPL.fm Page 12 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
OPIS FUNKCJI
Vacation
Jest to funkcja, która dezaktywuje komorę chłodziarki w przypadku dłuższej nieobecności
użytkownika.
Powyższą funkcję można aktywować poprzez naciskanie menu aż do pojawienia się
symbolu wakacje
.
Symbol miga, a komora chłodziarki nie wyświetla temperatury, w celu potwierdzenia
nacisnąć ok. Aby ponownie uruchomić funkcję chłodzenia należy powtórzyć operację.
Ważne: po dokonaniu aktywacji funkcji należy usunąć z chłodziarki produkty, które szybko
się psują, oraz zamknąć drzwi, gdyż urządzenie utrzymuje temperaturę hamującą
powstawanie nieprzyjemnych zapachów.
Ważne: gdy funkcja VACATION jest aktywowana, nie jest możliwe uruchomienie funkcji
“szybkiego chłodzenia”.
Funkcja “Party”
Funkcja aktywowana jest przez naciskanie przycisku menu, aż do chwili pojawienia się
symbolu party mode .
Symbol miga. W celu potwierdzenia nacisnąć ok.
Funkcja ta umożliwia schładzanie napojów w komorze zamrażarki.
Gdy funkcja jest aktywowana, kontrolka świeci się. Po 30 minutach od aktywacji (czas
potrzebny do schłodzenia butelki o pojemności 0,75 l, w którym nie jest ona narażona na
pęknięcie), ikona, której towarzyszy sygnał dźwiękowy, miga, a wyświetlacz podświetli się,
wyjąć butelkę i wyłączyć funkcję naciskając na ok.
Ważne: nie pozostawiać butelki w komorze zamrażarki na okres przekraczający niezbędny
czas do jej schłodzenia.
Blokada panelu sterowania
Jest to funkcja, która pozwala uniknąć przypadkowych zmian w aktualnych ustawieniach lub
wyłączenia urządzenia.
Aby uruchomić blokadę należy naciskać jednocześnie przyciski freezer temp i fridge temp
przez 3 sekundy, aś zaświeci się symbol.
: potwierdzenie uruchomienia blokady
sygnalizowane jest przez sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć funkcję należy powtórzyć tą sama procedurę do momentu, gdy symbol
zgaśnie.
Stand-by
Funkcja ta ma za zadanie wyłączanie obydwóch komór: chłodziarki oraz zamrażarki.
Aby uruchomić funkcję stand-by, nacisnąć przycisk
i przytrzymać przez 3 sekundy. Aby
wrócić do poprzedniego stanu należy powtórzyć procedurę aż do chwili, gdy na
wyświetlaczu ukażą się poprzednio ustawione temperatury.
Gdy urządzenie znajduje się w stanie stand-by, światło wewnątrz komór chłodziarki oraz
zamrażarki jest wyłączone.
Należy pamiętać o tym, że powyższa procedura nie jest równoznaczna z odłączeniem
urządzenia od źródła energii elektrycznej.
12
33733116aPL.fm Page 13 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
OPIS FUNKCJI
Alarmy
Ostrzeżenia te są sygnalizowane za pomocą sygnałów dźwiękowych oraz wzrokowych.
W razie wystąpienia usterek wyświetlacz zostaje podświetlony.
Alarm temperatury w zamrażalniku
Aktywowany jest sygnał dźwiękowy: symbol alarmu miga, a na wyświetlaczu w miejscu
temperatury widoczne są dwie kreski. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy nacisnąć ok.
Alarm uruchamia się gdy:
• urządzenie jest podłączone do zasilania po raz pierwszy lub po okresie, w którym nie było
używane
• temperatura komory zamrażarki jest nieodpowiednia
• została włożona taka ilość żywności do zamrożenia, która przekracza ilość dopuszczalną,
podaną na tabliczce znamionowej
• drzwiczki zamrażarki pozostały długo otwarte
może samoistnie się aktywować.
Uwaga: w takiej sytuacji funkcja
Alarm przerwy w dopływie prądu “black out”
Na wyświetlaczu zamrażarki ukazuje się i miga maksymalna temperatura, którą urządzenie
osiągnęło podczas przerwy w dopływie prądu. Jednocześnie zaświeca się kontrolka alarmu
i aktywuje się sygnał akustyczny.
Alarm uruchamia się:
• po pierwszym podłączeniu do sieci
• gdy nastąpiła dłuższa przerwa w dopływie energii elektrycznej i temperatura wewnątrz
zamrażarki obniżyła się do poziomu, który nie gwarantuje właściwych warunków
przechowywania żywności.
W celu wyłączenia funkcji alarmu należy przytrzymać przycisk ok do chwili, gdy
sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Uwaga: przed przystąpieniem do ponownego zamrażania lub spożycia produktów,
zalecamy sprawdzenie stanu przechowywanej w obydwóch komorach żywności.
Alarmy wadliwego działania
W przypadku zaistnienia takiego alarmu ukażą się odpowiednie informacje o alarmie (na
przykład SF lub d itd.), dotyczące komory chłodziarki lub zamrażarki, w zależności od
miejsca wystąpienia usterki. Skontaktować się z serwisem i podać kod usterki.
Alarm drzwi zamrażarki/chłodziarki otwarte
Zaświeca się symbol zamrażarki/chłodziarki (lub obydwa) i jednocześnie uruchamia się
sygnał dźwiękowy.
Alarm uruchamia się gdy:
• jedne lub obydwoje drzwi są otwarte przez ponad 2 minuty.
Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, nacisnąć ok
Jeśli drzwi pozostaną otwarte przez kolejne 2 minuty, sygnał dźwiękowy ponownie się uruchomi.
Zamknąć drzwi i nacisnąć ok.
może automatycznie aktywować się.
Uwaga: w powyższej sytuacji
13
33733116aPL.fm Page 14 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
STOSOWANIE DYSTRYBUTORA LODU
(W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
On/off wytwarzacz lodu
Jest to funkcja aktywująca i/lub przerywająca wytwarzanie lodu.
Aby włączyć i/lub wyłączyć naciskać przycisk ice on/off
do chwili, gdy ikona
przestanie być wyświetlana.
Wybór typu lodu
Funkcja jest aktywna gdy symbol
świeci się. Naciśnięcie przycisku ice mode umożliwia
wybranie symbolu oznaczającego wybrany typ lodu (rozdrobniony lub kostki). Wybrany
symbol wyświetli się.
Pobieranie lodu:
1.nacisnąć przycisk ice mode i wybrać typ lodu.
2.Nacisnąć dźwignię dystrybutora lodu za pomocą podstawionej
szklanki. Radzimy trzymać brzeg szklanki blisko otworu, co
zapobiegnie wypadaniu lodu poza szklankę.
3.Aby uruchomić dystrybutor lodu wystarczy lekko nacisnąć dźwignię.
Wykonywanie powyższych działań z zastosowaniem siły nie
przyśpieszy, ani nie zwiększy ilości pobieranego lodu.
4.Powolne odstawienie szklanki umożliwi zatrzymanie pobierania lodu
i pozwoli zabobiec jego wypadaniu poza szklankę.
5.Odradzamy stosowanie delikatnych szklanek.
Uwaga:
Pierwsze kostki lodu mogą posiadać nieprzyjamny zapach; dlatego też sugerujemy ich
wyrzucenie. Pobierany lód pochodzi z pojemnika automatycznego wytwarzacza lodu,
znajdującego się w komorze zamrażarki.
Wraz z naciśnięciem dźwigni zaświeci się światło dystrybutora, które wyłączy się po zwolnieniu
dźwigni, w tym czasie otworzy się także klapa, znajdująca się pomiędzy zbiornikiem lodu i
dystrybutorem. Po odstawieniu szklanki od dźwigni klapa zamknie się.
Dystrybutor lodu nie działa jeżeli drzwi zamrażarki są otwarte. W razie zapotrzebowania na duże
ilości lodu radzimy pobrać lód bezpośrednio z pojemnika wytwarzacza, a nie z dystrybutora.
Po wybraniu opcji rozdrobnionego lodu, kostki zostaną na bieżąco rozdrobnione. Dlatego też
wyjście lodu z lekkim opóźnieniem należy uznać za normalne. Dźwięk powodowany przez
rozdrabnianie lodu jest zjawiskiem normalnym.
Po przejściu z opcji rozdrobnionego lodu do opcji kostek, wraz z pierwszymi kostkami mogą
pojawić się małe ilości pozostałego rozdrobnionego lodu. Po uruchomieniu chłodziarki,
wytworzenie pierwszych kostek lodu możliwe jest zazwyczaj po upływie jednej nocy.
• Jeżeli po naciśnięciu dźwigni lód nie pojawi się, należy zmienić opcję kostek na lód
rozdrobniony lub odwrotnie, co umożliwi usunięcie ewentualnych brył lodu.
• Jeżeli naciśnięcie dźwigni nadal nie daje oczekiwanego rezultatu, odczekać kilka minut, po czym
powtórzyć czynności.
• W razie pojawienia się skroplin w obszarze dystrybutora lodu/wody, nacisnąć odpowieni
przełącznik (zaznaczony na ilustracji za pomocą A), który uruchomi system zapobiegający
zaparowaniu.
14
33733116aPL.fm Page 15 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
STOSOWANIE AUTOMATYCZNEGO
WYTWARZACZA LODU (W ZALEŻNOŚCI OD
MODELU)
Praktyczne rady dotyczące użytkowania
automatycznego wytwarzacza lodu
Jeśli drzwi zamrażarnika są otwarte należy uważać, aby nie
przesłaniać czujnika blokującego przemieszczanie się lodu
z wytwarzacza lodu do pojemnika, znajdującego się po
wewnętrznej stronie drzwi.
Wyjmowanie i ponowne wkładanie pojemnika na lód:
1. Włożyć cztery palce do otworu w dole pojemnika, a kciuk
oprzeć o przycisk zwalniający.
2. Trzymając podstawę pojemnika obydwiema rękami,
nacisnąć przycisk zwalniający, podnieść do góry
pojemnik i wyjąć go. Ustawienie przełącznika
wytwarzacza lodu w pozycji off nie jest konieczne: lód nie
jest produkowany, jeżeli pojemnik nie znajduje się na
swoim miejscu na drzwiach.
• Normalna produkcja lodu wynosi około 7-9 serii kostek
w przeciągu 24 godzin.
Konserwacja pojemnika na lód:
1. Opróżnić pojemnik. Jeśli to konieczne, rozpuścić lód za
pomocą ciepłej wody.
Nie kruszyć lodu w pojemniku za pomocą ostrych lub
tnących narzędzi. Takie działanie może uszkodzić
pojemnik oraz mechanizm dystrybutora.
2. Umyć pojemnik stosując delikatny środek czyszczący,
opłukać go i dokładnie osuszyć.
Nie stosować ściernych oraz agresywnych środków
czyszczących.
Uwaga: nie uruchamiać wytwarzacza lodu, jeżeli nie został
podłączony do dopływu wody.
• Zlepianie się brzegów kostek lodu jest zjawiskiem
normalnym. Zlepione kostki można z łatwością
rozłączyć.
• Wytwarzacz lodu nie działa, dopóki temperatura w
komorze chłodziarki nie osiągnie wystarczająco niskiej
temperatury.
Trwa to zazwyczaj całą noc.
• Jakość wody ma istotny wpływ na jakość lodu. Substancje
chemiczne, stosowane do zmiękczania wody, jak np. sól
mogą uszkadzać wytwarzacz lodu lub być przyczyną
wytwarzania lodu o niezadowalającej jakości.
15
33733116aPL.fm Page 16 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
STOSOWANIE DYSTRYBUTORA WODY
(W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
Uzyskiwanie strumienia wody
Strumień wody wypływa po naciśnięciu dźwigni za pomocą podstawionej szklanki i zostaje
przerwany po zwolnieniu dźwigni; jednocześnie zapala się światło zbiornika, które gaśnie po
zwolnieniu dźwigni. Radzimy trzymać brzeg szklanki blisko otworu, z którego wypływa woda, co
zapobiegnie jej rozlewaniu.
Przed odsunięciem szklanki od otworu radzimy ponadto odczekać kilka sekund, w czasie których
zebrane zostaną ostatnie krople wody lub kawałki lodu.
Specjalny pojemnik na wodę usytuowany jest za dwiema dolnymi szufladami komory
chłodniczej.
Uwaga:
Wykonywanie powyższych działań z zastosowaniem siły nie spowoduje szybszego wypływania
wody, ani nie zwiększy jej strumienia.
Pobieranie wody
Po uruchomieniu dystrybutora wody pamiętać należy o wylaniu pierwszych kilku szklanek wody,
po czym przejść można do normalnego jej spożywania. Po każdym dłuższym niekorzystaniu z
dystrybutora polecamy powtórzenie wymienionych czynności.
Nacisnąć delikatnie dźwignię za pomocą szklanki, trzymając jej brzeg blisko otworu, z którego
wypływa woda. Zalecamy powolne odstawienie szklanki, co pozwoli zapobiec rozlaniu się wody.
Wykonywanie powyższych czyności z zastosowaniem siły nie spowoduje szybszego wypływania
wody, ani nie zwiększy jej strumienia.
16
33733116aPL.fm Page 17 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
FUNKCJA KONTROLOWANIA I WYMIANY
FILTRA WODY
(W ZALEŻNOŚCI OD MODELU)
Funkcja czujnik filtra wody (w zależności od modelu)
Widoczny na wyświetlaczu symbol F99% wskazuje na zużycie filtra.
W chwili zakupu urządzenia oraz bezpośrednio po wymianie filtra ikona wskazuje
procentową wartość F99%, która z czasem maleje w wyniku użytkowania urządzenia oraz
naturalnego zużywania się wkładu filtra.
W sytuacji gdy niezbędne jest zaopatrzenie się w nowy filtr, widoczna na wyświetlaczu
ikona F10% miga i włącza się sygnał dźwiękowy, aby go wyłączyć należy wcisnąć ok.
Ważne: wymiany filtra należy dokonać, gdy na wyświetlaczu ukaże się F1%.
W takiej sytuacji urządzenie jest gotowe do wymiany wkładu filtra. Wymienić wkład filtrujący
i naciskać przycisk ok do chwili, gdy wyświetli się ikona F99%.
Wszelkie urządzenia posiadające na wyposażeniu wytwarzacze lodu oraz dystrybutory
wody powinny zostać podłączone do sieci doprowadzającej wyłącznie wodę pitną.
Wytwarzacze lodu i/lub wody, które nie są bezpośrednio podłączone do sieci wodnej,
powinny być napełniane wyłącznie wodą pitną.
WYMIANA WKŁADU FILTRA WODY
Filtr wody znajduje się pod komorą zamrażarki.
1. Odnaleźć pokrywę wkładu filtra wody na przedniej kratce,
znajdującej się pod komorą zamrażarki. Przekręcić pokrywę w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ustawiając ją
w pozycji pionowej i wyjąć pokrywę wraz z wkładem poprzez
kratkę.
UWAGA: Obecna we wkładzie filtrowym woda może wypłynąć
na zewnątrz.
2. Usunąć pokrywę wysuwając ją od strony brzegu zużytego
wkładu. Pokrywa może być wysuwana tak z prawej, jak i z lewej
strony.
NIE WYRZUCAĆ POKRYWY.
3. Wyjąć nowy wkład filtrowy z opakowania i zdjąć nakrętkę
ochronną z uszczelek.
4. Umocować pokrywkę na nowym wkładzie, postępując zgodnie
z ilustracją.
5. Utrzymując pokrywkę w pozycji pionowej wcisnąć nowy wkład
do oporu do wnętrza kratki. Przekręcić pokrywkę wkładu w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i ustawić ją w
pozycji pionowej.
6. PRZEPUSZCZAĆ WODĘ PRZEZ DYSTRYBUTOR DO
CHWILI, GDY STRUMIEŃ STANIE SIĘ CZYSTY (około 9-14
litrów lub przez 6-7 minut). Umożliwi to oczyszczenie urządzenia
i wyeliminowanie powietrza z przewodów.
UWAGA: podczas eliminowania powietrza z urządzenia, może
nastąpić wyciek wody z dystrybutora.
Zamawianie filtrów
Zamówienie na nowy wkład filtrujący należy kierować do
autoryzowanego przez Whirlpool punktu sprzedaży.
1
2
3
4
5
17
33733116aPL.fm Page 18 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
OPIS FUNKCJI
Oświetlenie
Produkt jest wyposażony w zewnętrzne oświetlenie, które pozwala na skorzystanie z
dystrybutora lodu i wody nawet wtedy, gdy jest ciemno. Światło można zaświecić lub zgasić
za pomocą przycisku
, znajdującego się na panelu, lub poprzez naciśnięcie na jedną z
dźwigni dystrybutora (woda, lód).
Należy pamiętać o tym, że generator lodu oraz światło na panelu wyłączą się automatycznie
po zakończeniu wytwarzania lodu. Światło zgaśnie automatycznie po aktywowaniu funkcji
blokady panelu.
Blokowanie panelu wytwarzacza lodu
Jest to funkcja umożliwiająca odłączenie dystrybutora lodu i wody w celu jego oczyszczenia
lub uniknięcia jego przypadkowego uruchomienia przez dzieci lub zwierzęta domowe.
Blokadę załącza się poprzez jednoczesne naciskanie przez 3 sekundy przycisków
i
, aż do zaświecenia się symbolu
; potwierdzenie uruchomienia blokady
sygnalizowane jest przez sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć funkcję należy powtórzyć tą sama procedurę do momentu, gdy
symbolzgaśnie.
Uwaga: wyłączenie dystrybutora lodu lub wody nie jest jednoznaczne z odłączeniem od
zasilania całego urządzenia, wytwarzacza lodu lub światła dystrybutora, a jedynie z
unieruchomieniem dźwigni dystrybutora.
18
33733116aPL.fm Page 19 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
SYSTEM ROZPROWADZANIA POWIETRZA
W KOMORZE ZAMRAŻARKI
“MULTIFLOW” jest to system rozprowadzania nawiewanego zimnego powietrza, dzięki
któremu temperatura wewnątrz komory chłodziarki jest prawie jednolita.
Produkty żywnościowe mogą być układane na każdym poziomie, ale należy zwrócić uwagę na
otwory nośników powietrza, których nie należy przesłaniać, zapewniając cyrkulację powietrza.
19
33733116aPL.fm Page 20 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
WEWNĘTRZNE ELEMENTY SKŁADOWE
Zmiana ustawienia półek w komorach
chłodziarki i zamrażarki
Ustawienie półek może być zmieniane w zależności od
indywidualnych wymagań. Szklane półki są na tyle
wytrzymałe, że można na nich ustawiać butelki, mleko w
kartonie i inne ciężkie produkty spożywcze; należy to
jednak robić nie stosując siły.
Aby wyjąć półki: pociągnąć półkę aż do momentu jej
zatrzymania, podnieść i wyjąć.
Wyjmowanie szuflady na owoce i warzywa lub
szuflady na mięso:
• pociągnąć szufladę aż do momentu jej zatrzymania;
• następnie, podtrzymując ją od spodu, podnieść i wysunąć;
• szuflada zostanie wysunięta z prowadnic, po czym będzie
ją można jeszcze trochę przesunąć;
• aby wyjąć szufladę całkowicie, należy ją obrócić:
przednia część do góry, tylna do dołu.
Zdjęcie szklanej pokrywy szuflady
• Podnieść o 10 cm przednią część ramy, a następnie, za
pomocą drugiej ręki, podnieść tylną część ramy i wyjąć.
Ponowne włożenie szklanej pokrywy szuflady
• Włożyć tylną część ramy w łożyska, znajdujące się na
ściankach komory chłodniczej i obniżyć ją, ustawiając
we właściwej pozycji.
Regulator temperatury w szufladzie na mięso
• Do szuflady na mięso doprowadzane jest zimne powietrze,
dostające się tam poprzez otwór pomiędzy komorą
chłodziarki i zamrażarki. Dzięki temu temperatura w
szufladzie na mięso jest niższa od pozostałych partii
komory chłodniczej. Za pomocą suwaka regulacyjnego
można dokonywać regulacji nawiewanego powietrza.
• Jeżeli w szufladzie na mięso przechowywane będą
warzywa, przesunąć regulator całkowicie w lewo, aż do
osiągnięcia ustawienia odpowiedniego dla
przechowywania warzyw. Pozwoli to uniknąć
ewentualnego zamrożenia warzyw.
Regulator wilgotności w szufladzie na owoce i warzywa
• Regulator wilgotności może być ustawiony na jakąkolwiek
pozycję zawartą pomiędzy minimum i maksimum .
• W pozycji , wilgotne powietrze eliminowane jest z
szuflady w celu zapewnienia lepszych warunków
przechowywania owoców i warzyw ze skórką.
• W pozycji , wilgotne powietrze zatrzymywane jest
wewnątrz szuflady, zapewniając lepsze warunki
przechowywania warzyw liściastych.
Wyjmowanie koszów z komory chłodziarki i zamrażarki
• Pociągnąć kosz aż do momentu zatrzymania.
• Podnieść przednią część kosza w celu wyjęcia go z
zacisku.
• Wysunąć kosz całkowicie.
Ustawienie półek w komorze zamrażarki
(w zależności od modelu).
• W celu uzyskania maksymalnej pojemności
przechowywania żywności, wyjąć dwie dolne szuflady i
wstawić półki do wnętrza chłodziarki (patrz ilustracja).
20
33733116aPL.fm Page 21 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
PRZECHOWYWANIE ORAZ ROZMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki, oznaczona symbolem
, umożliwia przechowywanie mrożonek oraz
zamrażanie produktów świeżych i gotowanych. Ponadto w komorze tej wytwarzać można kostki
lodu. Wewnętrzna strona drzwi zamrażarki, oznaczona symbolem **, nadaje się do
przechowywania lodów oraz mrożonej żywności o krótkim okresie przydatności do spożycia.
Maksymalna ilość świeżej żywności, jaka może zostać zamrożona w ciągu 24 godzin przy
temperaturze otoczenia +25°C, podana jest na tabliczce znamionowej.
W celu prawidłowego przeprowadzenia czynności mrożenia radzimy nacisnąć na przycisk
menu i wybrać funkcję szybkiego zamrażania, co pozwoli uzyskać wstępne mrożenie.
Po 24 godzinach umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia na pierwszej górnej półce
zamrażarki. Zamrażanie świeżych produktów oraz automatyczne wytwarzanie lodu nie mogą
być przeprowadzane jednocześnie. W związku z tym należy pamiętać o wyłączeniu
automatycznego wytwarzacza lodu za pomocą przycisku ice on/off.
Patrz instrukcje zawarte w rozdziale “Wytwarzacz lodu”.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAMRAŻANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
Produkty spożywcze należy szczelnie zapakować, tak aby nie miała do nich dostępu woda,
wilgoć lub skropliny; zahamuje to przechodzenie zapachów z jednej części chłodziarki do
drugiej, a tym samym zapewni lepsze warunki przechowywania mrożonej żywności. Polecamy
stosowanie plastykowych pojemników z hermetyczną pokrywą, aluminiowych podstawek, folii
aluminiowej, folii plastykowej oraz opakowań z materiałów nieprzepuszczalnych.
SZCZELNE OPAKOWYWANIE
Przed szczelnym zamknięciem żywności do woreczków, należy wypuścić z nich powietrze
(płyny wymagają przestrzeni na odparowanie). Zawiazać górną część opakowania. Wewnątrz
przeźroczystych opakowań umieścić etykietę; w przypadku opakowań matowych stosować
etykiety samoprzylepne, które należy naklejać na zewnętrznej stronie opakowania.
ROZMRAŻANIE
Oto kilka praktycznych rad.
Surowe warzywa: włożyć bezpośrednio do gorącej wody, bez wcześniejszego rozmrażania, i
gotować jak zwykle.
Mięso (duże kawałki): rozmrozić w komorze chłodziarki, nie zdejmując opakowania. Przed
przystąpieniem do gotowania pozostawić w temperaturze pokojowej przez około dwie godziny.
Mięso (małe kawałki): rozmrozić w temperaturze pokojowej lub od razu ugotować.
Ryby: rozmrażać w komorze chłodziarki nie wyjmując z opakowania, lub przystąpić
bezpośrednio do przygotowania, nie dopuszczając do całkowitego rozmrożenia.
W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, komora zamrażarki jest w stanie
utrzymać prawidłową temperaturę przechowywania przez około 12 godzin; W tym okresie
radzimy nie otwierać drzwi zamrażarki. Nie zamrażać ponownie produktów częściowo
rozmrożonych.
Produkty gotowane: należy odgrzewać w piekarniku, nie wyjmując ich z aluminiowych opakowań.
Owoce: rozmrozić w komorze chłodziarki
Uwaga: nigdy nie wkładać do zamrażarki ciepłych produktów.
Ciepłą żywność pozostawić na 30 minut w temperaturze pokojowej do wcześniejszego ostygnięcia,
po czym opakować i zamrozić. Pozostawienie produktów przed zamrożeniem do wcześniejszego
ostygnięcia pozwoli na zaoszczędzenie energii elektrycznej i przedłuży żywotność urządzenia.
21
33733116aPL.fm Page 22 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
TABELA PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
Czas przechowywania żywności zależy od jakości produktu, od opakowania (czy przepuszcza
wilgoć i parę) oraz od temperatury (powinna wynosić -18°C.
ARTYKUŁY I ICH DOPUSZCZALNY
CZAS PRZECHOWYWANIA
Owoce
Soki owocowe
skoncentrowane
Owoce (ogólnie)
Owoce cytrusowe i
świeże soki
Warzywa
Mrożone przemysłowo
Mrożone w domu
Mięso
Kiełbasa
Hamburgery
Wołowina, cielęcina,
jagnięcina
Pieczeń
Wołowina
Jagnięcina i cielęcina
Wieprzowina
Kiełbasa świeża
Befsztyki i kotlety
Wołowina
Jagnięcina, cielęcina,
wieprzowina
Ryby
Dorsz, flądra, sola
Łosoś
Makrela, okoń
Ryba w panierce
(kupiona)
Mięczaki, ostrygi
Ryby gotowane, kraby
Krewetki surowe
Drób
Kurczak lub indyk (w
całości lub w kawałkach)
Kaczka i gęś
Podroby
Drób w sosie
Kawałki (bez sosu)
Mięso duszone
Mięso, drób i ryby
22
NABIAŁ
Masło
od 6 do 9
miesięcy
Margaryna
12 miesięcy
12 miesięcy
od 8 do 12 miesięcy
od 4 do 6 miesięcy
8 miesięcy
od 8 do 12 miesięcy
4 tygodnie lub
krócej
1 miesiąc
od 2 do 3 miesięcy
od 6 do 12 miesięcy
od 6 do 12 miesięcy
od 4 do 8 miesięcy
od 1 do 2 miesięcy
od 8 do 12 miesięcy
od 2 do 4 miesięcy
Sery
Camembert, mozzarella,
sery do smarowania
3 miesięcy
Sery kremowe
nie
zamrażać
Brie, Ementaler, ser
szwajcarski, itd.
(zamrażanie może mieć
wpływ na konsystencję
sera)
od 6 do 8
miesięcy
Lody, soki owocowe, mleko
12 miesięcy
Jaja
(do żółtek lub całych ubitych
jaj dodać sól)
W całości (ubite), białko,
żółtko
12 miesięcy
PIECZYWO I WYPIEKI
Chleb pieczony i bułki
3 miesiące
Chleb surowy
1 miesiąc
6 miesięcy
od 2 do 3 miesięcy
od 2 do 3 miesięcy
3 miesięcy
Rogalik typu croissant
3 miesiące
Ciasta (bez lukru)
od 2 do 4
miesięcy
Ciasta (z lukrem) i
ciastka
od 6 do 12
miesięcy
od 3 do 4 miesięcy
od 3 do 4 miesięcy
12 miesięcy
Ciasto maślane z
owocami
12 miesięcy
12 miesięcy
6 miesięcy
od 2 do 3 miesięcy
6 miesięcy
1 miesiąc
od 2 do 3 miesięcy
Masa na ciasteczka
3 miesiące
Masa na ciasta
od 4 do 6
miesięcy
33733116aPL.fm Page 23 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
PROBLEMY W TRAKCIE UŻYTKOWANIA
WYTWARZACZA LODU
PROBLEM
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Dystrybutor lodu i wody nie
działa.
Drzwi komory zamrażarki są
otwarte.
Zamknąć drzwi komory
zamrażarki.
Pojemnik na kostki lodu nie
został właściwie
zainstalowany.
Upewnić się, czy pojemnik
na lód został dopchnięty do
końca.
Dystrybutor lodu nie był
przez dłuższy czas
stosowany, co spowodowało
roztopienie się kostek lodu, a
następnie ich połączenie.
Wstrząsnąć od czasu do
czasu pojemnik, powodując
rozdzielenie kostek i
zwiększenie skuteczności ich
przechowywania.
Wyeliminować stare kostki i
poczekać na wytworzenie
nowych.
Dźwignia dystrybutora lodo
pozostała zbyt długo
przyciśnięta.
Odczekać około 3 minut, aż
silnik dystrybutora wznowi
działanie.
W razie zapotrzebowania na
duże ilości lodu, radzimy
pobrać lód z pojemnika a nie
z dystrybutora.
Lód pochłania zapachy
obecne w powietrzu.
Należy wytworzyć nowe
kostki lodu. Wyeliminować
stare kostki i poczekać na
wytworzenie nowych.
Jakość wody.
Nadmiar lodu przechowywać
w pojemniku z pokrywką.
Do wody zawierającej
minerały niezbędne może
okazać się zastosowanie filtru.
Nieodpowiednio opakowana
żywność.
Produkty żywnościowo
odpowiednio opakować.
Należy oczyszczać komorę
na lód oraz komorę
zamrażarki.
Oczyszczać pojemnik na lód
oraz komorę zamrażarki.
Postępować zgodnie z
zaleceniami dotyczącymi
podłączenia wytwarzacza
lodu do odpowiedniego
dopływu wody.
Przewody hydrauliczne
wytwarzacza lodu.
Pierwsza partia kostek
wytworzona przez nowy
wytwarzacz lodu może mieć
nieprzyjemny zapach.
Wyelimiować pierwsze kostki i
poczekać na wytworzenie
nowych.
Dystrybutor lodu przerywa
funkcjonowanie.
Lód ma nieprzyjemny smak
lub zapach.
UWAGA: Spożywać jedynie kostki lodu zrobione przez wytwarzacz lodu.
23
33733116aPL.fm Page 24 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności konserwacji lub czyszczenia należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka lub odłączyć urządzenie od zasilania.
Wnętrze komory chłodziarki oraz zamrażarki należy okresowo czyścić szmatką zamoczoną w
roztworze ciepłej wody z dodatkiem neutralnych środków czyszczących, stosownych do mycia
wnętrza chłodziarki.
Nie stosować detergentów ani środków ściernych. Nie czyścić elementów chłodziarki za
pomocą płynów łatwopalnych. Wydzielane przez nie opary mogą być przyczyną pożaru lub
wybuchu.
Części zewnętrzne urządzenia oraz uszczelki drzwi czyścić wilgotną gąbką i wysuszyć
delikatną szmatką.
• Nie stosować czyszczących urządzeń parowych.
• Zalecamy czyszczenie kondensatora za pomocą odkurzacza w następujący sposób: zdjąć
przednią listwę (patrz instrukcja instalacji) i przystąpić do czyszczenia.
Ważne: do czyszczenia przycisków oraz wyświetlacza panelu kontrolnego (znajdującego się na
drzwiach zamrażarki) nie powinno się stosować alkoholu ani jego pochodnych, lecz suchą
szmatkę.
Uwaga: przewody systemu chłodzącego znajdują się w pobliżu wanienki na wodę z
odszraniania. Przewody te mogą być gorące. Należy okresowo oczszczać je pomocą
odkurzacza.
Przed przystąpieniem do czynności wymiany żarówki należy odłączyć zasilanie.
Zdjęcie pokrywy górnego oświetlenia w komorze chłodziarki:
• odkręcić śrubę mocującą pokrywę.
• Wyjąć w dół i przesunąć do wnętrza komory.
• Wymienić żarówkę na inną żarówkę tego samego typu, którą zakupić można jedynie w
naszym Serwisie Technicznym.
• Zamontować pokrywę postępując w odwrotnej kolejności.
Jak wymienić górną żarówkę w komorze zamrażarki:
• wyjąć klosz naciskając na boczne ścianki.
• Wymienić żarówkę na inną żarówkę tego samego typu, którą zakupić można jedynie w
naszym Centrum Technicznym oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.
• Zamontować pokrywę postępując w odwrotnej kolejności.
Jak wymienić dolną żarówkę w komorze chłodziarki oraz zamrażarki
(w zależności od modelu):
• zdjąć pokrywę, trzymając ją w środkowej, górnej partii.
• Wyciągnąć pokrywę do przodu i jednocześnie obrócić ją delikatnie w dowolnym kierunku.
• Wymienić żarówkę na inną żarówkę tego samego typu, którą zakupić można jedynie w
naszym Centrum Technicznym oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.
Aby ponownie zamontować klosz:
• trzymać klosz w środkowej, górnej partii.
• Wprowadzić wpusty z jednej strony do odpowienich rowków.
• Zgiąć lekko klosz w jego środkowej partii i wprowadzić wpusty z drugiej strony.
Jak wymienić żarówkę dystrybutora lodu i wody (w zależności od modelu):
• uchwycić żarówkę w otworze dystrybutora.
Wymienić żarówkę na inną żarówkę tego samego typu, którą zakupić można jedynie w naszym
Centrum Technicznym oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.
24
33733116aPL.fm Page 25 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
ZALECENIA W PRZYPADKU DŁUŻSZYCH
NIEOBECNOŚCI
Krótkie okresy nieobecności
Nie ma potrzeby wyłączania urządzenia, jeżeli nieobecność w domu będzie krótsza niż trzy
tygodnie. Należy spożyć artykuły łatwo psujące się, a pozostałe zamrozić. Jeżeli chłodziarka
wyposażona została w automatyczny wytwarzacz lodu:
1. Wyłączyć urządzenie
2. Odciąć dopływ wody do wytwarzacza lodu
3. Opróżnić pojemnik na kostki lodu.
Dłuższe nieobecności
Jeżeli okres nieobecności przekracza trzy tygodnie, należy wyjąć wszystkie produkty. Jeżeli
chłodziarka wyposażona została w automatyczny wytwarzacz lodu, odciąć dopływ wody co
najmniej jeden dzień wcześniej i zaraz po wytworzeniu ostatniej partii kostek wyłączyć generator
lodu i OPROŻNIĆ POJEMNIK. Wyjąć wtyczkę z gniazdka, umyć urządzenie, opłukać i
dokładnie wytrzeć.
Do górnych części drzwi należy przymocować klocki plastykowe lub drewniane, aby drzwi
pozostały uchylone i aby powietrze mogło przepływać. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni oraz
nieprzyjemnych zapachów.
Przeprowadzka
• Wyjąć wszystkie ruchome części, owinąć je dobrze i umocować za pomocą taśmy
samoprzylepnej tak, aby się nie przemieszczały, ani nie zgubiły.
• Dokręcić przednie śruby poziomowania.
• Zamknąć i umocować za pomocą taśmy samoprzylepnej obydwoje drzwi i przymocować
przewód zasilający do chłodziarki.
Przerwy w dopływie energii elektrycznej
W razie awarii zasilania radzimy skontaktować się z zakładem energetycznym i dowiedzieć się,
jak długo będzie ona trwała.
1. W razie awarii zasilania trwającej maksymalnie 24 godziny, nie otwierać żadnych drzwiczek
urządzenia. Pozwoli to na utrzymanie niskiej temperatury jak najdłużej.
2. .Jeżeli przerwa w dopływie energii elektrycznej przewidziana jest na okres dłuższy niż 24
godziny, należy wyjąć wszystkie zamrożone artykuły i umieścić je w przenośnym
zamrażalniku zamykanym na klucz. Jeśli nie jest to możliwe i nie dysponujecie Państwo
wkładami ze sztucznym lodem, należy spożyć artykuły, które mogą się zepsuć.
3. Proszę wziąć pod uwagę, że komora zamrażarki wypełniona całkowicie utrzymuje niską
temperaturę dłużej niż wypełniona tylko częściowo.
4. Opróżnić pojemnik na kostki lodu.
Ponadto komora zamrażarki wypełniona całkowicie mięsem utrzymuje dłużej niską
temperaturę niż wypełniona potrawami gotowanymi.
Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu, można ją ponownie zamrozić, lecz ich
smak oraz aromat może ulec zmianie.
Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją wyrzucić.
25
33733116aPL.fm Page 26 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK /
SERWIS
GDY SŁYSZYSZ TAKIE ODGŁOSY
..Twoje urządzenie żyje!!!
Zanim zwrócą się Państwo do Serwisu....
Wiele problemów związanych z działaniem urządzenia wynika z banalnch przyczyn, które mogą
być ustalone i rozwiązane bez stosowania narzędzi.
Urządzenie nie działa
• Czy wtyczka przewodu została włożona do gniazda o właściwym napięciu?
• Czy sprawdzony został stan bezpieczników w mieszkaniu?
Dźwięki generowane przez wytwarzacz lodu
Obecność wytwarzacza może być przyczyną występowania szumu (pochodzącego z zaworu
wody), dźwięku ściekających kropli oraz spadającego do pojemnika lodu.
Wytwarzacz lodu nie działa:
• Czy czas na schłodzenie się zamrażarnika był wystarczający?
• Czy przycisk ON/OFF wytwarzacza lodu jest w pozycji ON?
• Czy zawór wody jest otwarty? Czy do wytwarzacza lodu dopływa woda?
• Czy filtr wody w chłodziarce jest zamontowany? Być może filtr jest zatkany lub niepoprawnie
zainstalowany? Sprawdzić treść instalowania filtra i upewnić się, czy został on poprawnie
zamontowany i czy nie jest zatkany. Jeżeli problem nie ma związku z montażem i flitr nie jest
zatkany, należy zwrócić się z problemem do wykwalifikowanego technika.
Obecność wody z odszraniania w wanience na sprężarce:
• Jest to stan normalny, gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura oraz wilgotność
powietrza. Wanienka może być wypełniona wodą nawet do połowy objętości. Upewnić się,
czy urządzenie zostało tak wypoziomowne, aby z wanienki nie wypływała woda.
Brzegi obudowy chłodziarki, mające kontakt z uszczelkami, są ciepłe w dotyku:
• Jest to normalne zjawisko wówczas, gdy w trakcie pracy sprężarki na zewnątrz panuje
wysoka temperatura.
Nie działa oświetlenie:
• Czy sprawdzony został stan bezpieczników w mieszkaniu?
• Czy wtyczka przewodu została włożona do gniazda o właściwym napięciu?
• Czy przepaliła się żarówka?
Przepalona żarówka:
1. Odłączyć wtyczkę urządzenia od napięcia.
2. Patrz rozdział “Konserwacja i czyszczenie”.
26
33733116aPL.fm Page 27 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
Sprężarka pracuje nieprzerwanie przez zbyt długi czas:
• Czy na skraplaczu zebrał się kurz i pyłki?
• Czy drzwi są prawidłowo zamknięte?
• Czy uszczelki drzwi są szczelne?
• Gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura lub gdy pomieszczenie jest ogrzane, dłuższy
niż zazwyczaj czas pracy sprężarki należy uznać za normalny.
Jeżeli drzwi pozostały otwarte przez dłuższy czas lub gdy do chłodziarki włożono większą ilość
żywności, aby schłodzić wnętrze urządzenia sprężarka będzie pracowała dłużej niż zazwyczaj.
Prosimy zapamiętać
Czas pracy sprężarki zależy od wielu czynników: od tego, ile razy otwarte zostały drzwi
urządzenia, od ilości przechowywanej żywności, temperatury otoczenia oraz ustawienia
termostatu.
Jeżeli po sprawdzeniu powyższych czynników urządzenie nadal działa niepoprawnie, należy
skontaktować się z Serwisem, przedstawiając jasno charakter zaistniałego problemu i podając
typ oraz numer serii urządzenia (dane znajdują się na tabliczce znamionowej).
Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka
• Elementy sterowania są poprawnie wyregulowane?
• Czy do komory chłodziarki lub zamrażarki włożone zostały większe ilości żywności?
• Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
• Sprawdzić, czy drzwi domykają się.
• Upewnić się, czy otwory przepływu powietrza wewnątrz komory nie zostały zasłonięte, co
mogłoby utrudnić cyrkulację zimnego powietrza.
Zbieranie się wilgoci
• Sprawdzić, czy nośniki powietrza wewnątrz komory nie zostały zasłonięte, co mogłoby
utrudnić cyrkulację powietrza.
• Sprawdzić, czy żywność jest właściwie opakowana. Przed włożeniem do chłodziarki, mokre
pojemniki powinny zostać osuszone.
• Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane. Po otwarciu drzwi wilgoć, która znajduje
się w powietrzu na zewnątrz, przedostaje się do chłodziarki. Im częściej sa otwierane, tym
szybciej zbiera się wilgoć, w szczególności zaś gdy pomieszczenie jest bardzo wilgotne.
• Jeżeli pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie, jest bardzo wilgotne, zbieranie się
wilgoci wewnątrz chłodziarki należy traktować jako normalne zjawisko.
• Po automatycznym odszronieniu urządzenia, na jego tylnej ścianie mogą zbierać się krople
wody.
Drzwi zamykają się lub otwierają niepoprawnie
• Należy sprawdzić, czy opakowania, w których przechowywana jest żywność, nie blokują
drzwi.
• Upewnić się, czy pojemniki, półki, i wytwarzacz lodu są poprawnie ustawione.
• Sprawdzić, czy uszczelki drzwi nie są brudne lub lepkie.
• Upewnić się, czy urządzenie zostało wypoziomowane.
27
33733116aPL.fm Page 28 Tuesday, May 31, 2005 3:55 PM
Ikona stanu
Procentowo%
Litry
Czas (dni)
Stopień zużycia filtra
F99
100
0 - 150
0 - 27
Niski (Filtr wody w dobrym stanie)
F90
90
150 - 300
27 - 54
Niski (Filtr wody w dobrym stanie)
F80
80
300 - 450
54 - 81
Niski (Filtr wody w dobrym stanie)
F70
70
450 - 600
81 - 108
Niski (Filtr wody w dobrym stanie)
F60
60
600 - 750
108 - 135
Niski (Filtr wody w dobrym stanie)
F50
50
750 - 900
135 - 162
Niski (Filtr wody w dobrym stanie)
F40
40
900 - 1050
162 - 189
Niski (Filtr wody w dobrym stanie)
F30
30
1050 - 1200
189 - 216
Niski (Filtr wody w dobrym stanie)
F20
20
1200 - 1350
216 - 243
Niski (Filtr wody w dobrym stanie)
F10
10
1350 - 1365
243 - 246
Średni (Zamówić filtr)
F9
9
1365 - 1380
246 - 249
Średni (Zamówić filtr)
F8
8
1380 - 1470
249 - 251
Średni (Zamówić filtr)
F7
7
1470 - 1410
251 - 254
Średni (Zamówić filtr)
F6
6
1410 - 1425
254 - 257
Średni (Zamówić filtr)
F5
5
1425 - 1440
257 - 260
Średni (Zamówić filtr)
F4
4
1440 - 1455
260 - 262
Średni (Zamówić filtr)
F3
3
1455 - 1470
262 - 265
Średni (Zamówić filtr)
F2
2
1470 - 1500
265 - 270
Średni (Zamówić filtr)
F1
1
> 1500
> 270
Wysoki (Filtr do wymiany)
Wartości wskazane w tabeli są wartościami orientacyjnymi.
SERWIS TECHNICZNY
Zanim zwrócicie się Państwo do Serwisu:
Należy podać:
1. Sprawdzić czy nie ma możliwości usunięcia
usterki (Patrz “INSTRUKCJA
WYSZUKIWANIA USTEREK / SERWIS”).
2. Uruchomić ponownie urządzenie, aby
upewnić się czy usterka ustąpiła. Jeżeli
rezultat jest negatywny; odłączyć ponownie
urządzenie od sieci elektrycznej i powtórzyć
tę czynność po upływie godziny.
3. Jeżeli rezultat jest w dalszym ciągu
negatywny, należy skontaktować się z
Serwisem.
• rodzaj usterki,
• model,
• numer serwisowy (numer po słowie
SERVICE na tabliczce znamionowej,
znajdującej się po wewnętrznej stronie
urządzenia),
• dokładny adres,
• numer telefonu wraz z numerem
kierunkowym.
Uwaga:
Czynność wyjęcia drzwi, wykonana przez
Serwis, nie jest objęta gwarancją.
28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement